Dagsordenspunkter

  åbent 1 Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2010
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2009
  åbent 3 Budgetrammer til budget 2011-2014
  åbent 4 Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder
  åbent 5 Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg
  åbent 6 Udvalgsvederlag og telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer
  åbent 7 PDA til kommunalbestyrelsen
  åbent 8 Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010
  åbent 9 Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.
  åbent 10 Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK
  åbent 11 Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest
  åbent 12 Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i det private dagtilbud Lillegryn
  åbent 13 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 14 Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  åbent 15 Status refusioner - rådighedsregler
  åbent 16 Orientering om helhedsorienteret sgasbehandling
  åbent 17 Anlægsbevilling til Bofas affaldsvarmeværk
  åbent 18 Præsentation af markedsanalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter
  åbent 19 Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter
  åbent 20 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projektet "Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen"
  åbent 21 Business Center Bornholms handlingsplan for 2010
  åbent 22 2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi
  åbent 23 Udviklingskontrakt med Destination Bornholm - 2010 - 2012
  åbent 24 Destination Bornholms handlingsplan for 2010
  åbent 25 Høringssvar til højhastighedskomiteens anbefalinger
  åbent 26 Orientering fra formanden
  åbent 27 Eventuelt
  lukket 101 Salg af ejendom
  lukket 102 Salg af ejendom
  lukket 103 Salg af sommerhusgrund
  lukket 104 Lukket punkt: bygningsmæssige tiltag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (188,5 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (198,4 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (116,7 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 116,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede beholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 12,3 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller                

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. januar 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. januar 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2009

00.30.10Ø09-0057

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig fokusopfølgning.

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af en driftsoversigt og fokusopfølgninger på en række områder.

Oversigten over forbruget på driftsbudgettet er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen. Der bliver ikke indhentet supplerende oplysninger fra virksomhederne i forbindelse med de månedlige opfølgninger.

 

Med i denne fokusopfølgning er: Ældreområdet, Børn og Unge-området, Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der skal bemærkes at forbrugstallene pr. december 2009 er opgjort pr. 1. februar 2010 og de er således ikke at betragte som endelige regnskabstal.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Driftsoversigt pr. 31. december 2009

Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2009

Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. december 2009

Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. december 2009

Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2009

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Driftsoversigt pr. 31. december 2009 (XLS)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2009 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. december 2009 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. december 2009 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetrammer til budget 2011-2014

00.30.00Ø02-0054

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledningen for budget 2011 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde budgetrammer for 2011 på udvalgsområderne. Der tages i rammeudmeldingen højde for de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger, herunder ønsket om politisk handlerum i budgetlægningen for 2011, hvilket samlet indebærer en rammereduktion.

Fagudvalgene skal udarbejde budgetbidrag inden for de udmeldte reducerede budgetrammer.

Hvis et udvalg ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal dette ske som led i en omprioritering inden for udvalgets egen budgetramme. Udvalgene skal dermed som en del af arbejdet med opprioriteringer, arbejde med nedprioriteringsforslag, herunder konsekvenser i forhold til områdets eller virksomhedernes mål.

Da Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelder rammerne ud på udvalgsniveau, betyder det, at det enkelte udvalg kan omprioritere midler mellem politikområder eller mellem virksomheder inden for udvalgets område. Ligeledes er det udvalget, der prioritere hvordan overholdelse af budgetrammen sikres.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser af rammeudmelding deler sig i to:

·        en drøftelse af den samlede budgetramme, herunder størrelsen af reduktionen, og

·        en drøftelse af fordelingen af budgetrammerne på udvalgsniveau.

 

Den samlede budgetramme

Den overordnede budgetramme fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2011, korrigeret for allerede kendte ændringer på finansieringssiden som følge af befolkningsudviklingen, råderum til opfyldelse af de politiske målsætninger om balance, anlægsniveau og kassebeholdning, samt råderum til prioritering i budgetforhandlingerne.

Denne fremgangsmåde betyder, at de budgetrammer der udmeldes totalt set vil være lavere end budgetoverslag 2011, og at der som udgangspunkt skal findes flere nedprioriteringer end opprioriteringer for at rammerne kan overholdes.

Manglende finansiering

Grundet en lavere befolkningsudvikling end forventet ved budgetlægningen til 2010, forventes på nuværende tidspunkt et lavere udgangspunkt for skatteindtægter, tilskud og udligning i budget 2011. Befolkningen er pr. 1. januar 2010 253 indbyggere lavere end forventet i befolkningsprognosen for 2010, og efter et foreløbigt skøn forventes det at resultere i lavere indtægter på 13,5 mio. kr.

 

Lån

Der er i budget 2011-2013 budgetteret med en generel låneoptagelse på 10 mio. kr. årligt. Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget som udgangspunkt for budgetlægningen vælger ikke at låne, skal de 10 mio. kr. finansieres gennem reduktion af driftsbudgetterne.

 

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2011 omfatter kun nogle små puljer ud over anlæg af plejeboligerne og anlæg på Teknik- og Miljøområdet. For at udnytte kvalitetsfondsmidlerne i 2011, hvor anlægsrammen udgør 29 mio. kr. for Bornholms Regionskommen, og hvoraf halvdelen finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, skal der afsættes anlæg for 14,5 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne. Dertil kommer, at kvalitetsfondstilskuddet for 2009 og 2010 ikke er fuldt udnyttet.

Det foreslås som udgangspunkt, at der reserveres 10,0 mio. kr. yderligere til anlægsbudgettet i 2011.

 

Omstillingspulje

Til brug for kommunalbestyrelsens prioriteringer kan der afsættes en særskilt pulje på 10,0 mio. kr. som reserveres til udvikling, omprioriteringer mv. Denne pulje vil samtidig udgøre en buffer i forhold til nogle af de ændringer, det uundgåeligt vil være nødvendigt at indarbejde i løbet af budgetprocessen

 

Ovenstående elementer til drøftelse er summeret nedenfor, idet der i sidste kolonne er anført et realistisk interval for variansen på det enkelte element. Ved valg af alle elementerne i forslaget, skal fagudvalgenes serviceramme i gennemsnit reduceres med 2,45 pct. Variansen angiver ”spillerummet” for den politiske drøftelse og prioritering af de enkelte elementer, idet der bør skabes råderum i budgetlægningen for 2011.

 

·        Beløb i mio. kr. i 2010-priser

·        Forslag

·        Varians

·        Manglende finansiering

·        13,5

·        13,5

·        Lån

·        10,0

·        0,0 – 10,0

·        Anlæg

·        10,0

·        0,0 – 30,0

·        Omstillingspulje

·        10,0

·        0,0 – 20,0

·       I alt

·       43,5

·       13,5 – 74,5

·       Besparelsesprocent

·       2,45 pct.

·       0,8 - 4,2 pct.

 

Det skal også bemærkes, at de opstillede beløb ikke indebærer, at de økonomiske målsætninger alle opfyldes i 2011.

 

Udvalgenes serviceramme og særramme

De enkelte udvalgs budgetrammer opdeles i en serviceramme og en særramme, hvor det er relevant, jf. bilag 1.

Servicerammen er områder indenfor hvilken kommunalbestyrelsen selv kan prioritere serviceniveauet.

Særrammen er områder, hvor udgiftsniveauet i vidt omfang genereres uden at kommunalbestyrelsen har mulighed for at prioritere serviceniveauet, og hvor forventede ændringer i udgiftsniveauet som hovedregel reguleres i økonomiaftalen mellem regeringen og kommuner.

Særrammen defineres som

·      Forsyningsvirksomhed på hovedkonto 1

·      funktionerne i overførselsudgifterne på hovedkonto 5 samt udgifter til lægeerklæringer på politikområderne 4, 7 og 8,

·      funktion 4.80 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og funktion 4.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut (politikområde 17).

·      funktion 5.30 Ældreboliger (politikområde 9), samt

·      Tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier (politikområde 12).

 

Særrammen fratrækkes den overordnede budgetramme, hvorefter den reducerede serviceramme fordeles på fagudvalgene.

Fagudvalgene skal som udgangspunkt udarbejde et budgetforslag for servicerammen, idet særrammen ”parkeres” i den første del af budgetlægningen ud fra en forudsætning om, at kommunernes bloktilskud i vidt omfang tager højde for ændringer i overførselsrammen.

Det betyder dog ikke, at fagudvalgene ikke skal beskæftige sig med særrammen i budgetforberedelsen, idet initiativer til nedbringelse af udgifterne selvfølgelig skal medtænkes.

I det omfang en reduktion af udgifterne på særrammen medfører merudgifter på servicerammen, kan udvalget fremsende forslag herom til kommunalbestyrelsens prioritering, idet det ikke anses for en omprioritering inden for udvalgets eget område. Ved sådanne forslag forventes besparelsen på særrammen mindst at svare til merudgiften på serviceområdet.

 

Økonomi

Rammefastsættelsen til udvalgene tager udgangspunkt i størrelsen af den rammereduktion som Økonomi- og Erhvervsudvalget vurderer nødvendig for at skabe balance og råderum i budgetlægningen for 2011.

I forlængelse af drøftelsen om den samlede rammereduktion bør Økonomi og Erhvervsudvalget drøfte fordelingen på udvalgsniveau. Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger kriterierne for hvordan den samlede rammereduktion skal fordeles. Der kan enten fastsættes en ensartet procentfordeling eller en differentieret fordeling.  

I eksemplet nedenfor er reduktionen på 43,5 mio. kr. fordelt på fagudvalgenes servicerammer med en ensartet procent på 2,45 pct. 

 

Udmelding til fagudvalgene af service- og særrammer for 2011

·        Fagudvalg

·        (beløb i mio. kr. i 2010-priser)

·         

·        Rammereduktion på servicerammen

·        Serviceramme

·        Særramme

·        Børne- og Skoleudvalget

·        16,0

·        635,8

·        0,0

·        Socialudvalget

·        17,1

·        681,6

·        337,5

·        Beskæftigelsesudvalget

·        1,3

·        53,7

·        373,8

·        Teknik- og Miljøudvalget

·        3,6

·        143,8

·        -13,2

·        Økonomi- og Erhvervsudvalget

·        3,9

·        154,9

·        29,3

·        Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·        1,6

·        63,7

·        0,0

·        I alt

·        43,5

·        1.733,5

·        727,5

 

I bilag 1 findes en detaljeret oversigt som tillige er opdelt på udvalgsområder og tilhørende politikområder, samt budgetoverslagsår 2012-2014.

 

Indtægtssiden i budget 2011 og overslagsår er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, og vil først indgå i budgetrammerne i budgetbehandlingen i august. De anvendte indtægtsskøn for 2011 og overslagsår er således de i budget 2010 vedtagne skøn.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at der tages stilling til størrelsen af den samlede rammereduktion

·        at der tages stilling til fordelingen af rammereduktionen på udvalgsniveau

·        at budgetrammerne for 2011-2014 udmeldes til fagudvalgene (1. generation)

 

Bilag

Bilag 1: Beregning af budgetrammer 2011-2014 - 1. generation

Bilag 2: Vedtaget visioner og mål for politikområde 0, Økonomi, strategi og styreform, i budget 2010

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Drøftet og sagen genoptages på næste møde.

Fortsat sagsbehandling

 

I forlængelse af Økonomi og Erhvervsudvalget behandling af udmeldingen af budgetrammer for 2011 den 20. januar 2010 genoptages drøftelserne. Bilag fremsendes forud for mødet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt med udmelding af en budgetrammereduktion på 20,0 mio. kr., fordelt med 5,25 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 5,25 mio. kr. til Socialudvalget, 1,15 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 3,45 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 3,75 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,15 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

 

  

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Bilag 2: Visioner og mål for politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform (DOC)

2.
Bilag 1: Beregning af budgetrammer 2011-2014 - 1. generation (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder

00.01.00Ø09-0035

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2010 vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2010, stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene, ved effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder.

Sagsbeskrivelse

Besparelsen er formuleret således i budgettet:

 

”88: Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder

Der er en besparelse på kørsel og møder på 500.000 kr. i 2010 stigende til 1 mio. kr. i de efterfølgende år.”

 

Det fremgår dermed ikke konkret af kommunalbestyrelsens beslutning, på hvilke områder i den kommunale organisation, besparelsen skal udmøntes, herunder om en del af besparelsen skal udmøntes på budgettet vedrørende politikere og råd og nævn.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter fordelingen af besparelsen.

Bilag

Notat: Politikernes møder og kørsel

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Besparelsen skal også omfatte den politiske del.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Notat: Politikernes møder og kørsel (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg

00.01.00Ø09-0034

Indledning

I budget-2010 er der afsat 661.382 kr. til kommunalbestyrelsens medlemmer til rejser og uddannelser, samt 339.972 kr. til møder og repræsentation.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere vedtaget at fordele det samlede budget til møder og repræsentation og til rejser og uddannelse til henholdsvis kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg og med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Følges principperne for denne fordeling, og

 

 

Fordeler de afsatte midler sig således:

 

 

 

2010

2011

2012

2013

Møder og repræsentation i alt

325.203

310.400

310.400

310.400

 

 

 

 

 

Rejser og uddannelse:

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

357.521

342.439

342.439

342.439

Økonomi- og Erhvervsudvalget

118.698

113.691

113.691

113.691

Teknik- og Miljøudvalget

41.286

39.545

39.545

39.545

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

41.286

39.545

39.545

39.545

Børne- og Skoleudvalget

41.286

39.545

39.545

39.545

Socialudvalget

41.286

39.545

39.545

39.545

Beskæftigelsesudvalget

41.286

39.545

39.545

39.545

Rejser og uddannelse i alt

682.651

653.854

653.854

653.854

 

 

 

 

 

I alt

1.007.854

964.254

964.254

964.254

 

 

Økonomi

Der er tale om en fordeling af eksisterende budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At hvert udvalg får budget til rejser og uddannelse

·        At der er et fælles budget til møder/repræsentation

·        At der fra budgetområde 11.1 Venskabsbysamarbejde overføres 200.000 kr. af det beløb der er afsat til afholdelse af en venskabsbykonference i første år af valgperioden. Beløbet fordeles med 50.000 kr. pr. år på budget til møder, rejser og uddannelse

·        At den foreslåede fordeling mellem udvalgene godkendes

·        At sekretariaterne for de respektive udvalg er ansvarlig for regnskabsopfølgning på udvalgets ramme til rejser og uddannelse

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udvalgsvederlag og telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer

81.14.10G01-0006

Indledning

Der er i den kommunale styrelseslov hjemmel til at udbetale udvalgsvederlag til medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og Børne og unge-udvalget.

Niveauet for vederlagene er fastsat i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som er ændret med virkning fra 1. januar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmerne af økonomiudvalget, de stående udvalg og til de medlemmer der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed på det sociale område.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene for mindst et regnskabsår ad gangen. Der ses bort fra udvalgsvederlag til udvalgsformanden, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet.

I denne forbindelse skal nævnes en ændring i bekendtgørelsen pr. 1.1.2010, hvor der nu er givet mulighed for at yde vederlag til § 17, stk. 4-udvalg.

 Ændringen i vederlagsbekendtgørelsen betyder også at formandsvederlag og udvalgsvederlag maksimalt kan udgøre 305 % af borgmestervederlaget pr. år. for kommuner med 40.001 – 60.000 indbyggere.

 

Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten godkendt at der ydes vederlag til formændene for de stående udvalg med 28,75 % af borgmestervederlaget og formanden for børn og unge-udvalget med 5 % af borgmestervederlaget og 1,5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget.

Vederlag til udvalgsformændene udgør således i alt 150,25 % af borgmestervederlaget, svarende til 1.082.646,00 kr.. I budgettet er der afsat 1.017.494 kr.. Det betyder at der er en udgift på 65.151,97 kr., som der ikke er budget til.

Udvalgsvederlagene kan herefter maksimalt udgøre 154,75 % af borgmestervederlaget.

 

Antal medlemmer i Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og børn og unge-udvalget er 28, da formændene ikke regnes med, når de får formandshonorar.

Nuværende vederlag til udvalgsmedlemmer udgør 2.150 kr. pr. måned eller i alt 25.800 kr. pr. år, hvilket svarer til 3,58 % af borgmestervederlaget pr. år.

 

Udvalgsvederlag kan fastsættes uændret til 2.150 kr. pr. måned, eller i alt 25.800 kr. pr. år.

Med 28 udvalgsmedlemmer vil procenterne udgøre 100,24 % af borgmestervederlaget, hvilket svarer til en udgift på 722.400 kr.

For at opnå en besparelse på ca. 40.000 kr. årligt til at tilbyde medlemmerne fri PDA kan udvalgsvederlaget nedsættes til 2.029,59 kr. pr. måned, eller i alt 24.355,03 kr. årligt, svarende til 3,38% af borgmestervederlaget. Det giver i alt en årlig besparelse på 40.351,53 kr.

For 28 medlemmer vil udvalgsvederlagene udgøre 94,64 % af borgmestervederlaget, svarende til 681.940,86 kr.

 

Økonomi

 

Udgifter

Budget

Vederlag til udvalgsformændene

1.082.646,00 kr.

1.017.494 kr.

Uændret vederlag til udvalgsmedlemmerne

   722.400,00 kr.

   778.467 kr.

Nedsat vederlag til udvalgsmedlemmerne

   681.940,00 kr.

   778.467 kr.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At der ydes udvalgsvederlag med 2.029,59 kr. pr. måned (1.1.2010-niveau) i denne valgperiode i vederlag til medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget

·        At der ydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne 134,00 kr. kr. pr. måned i telefongodtgørelse, forudsat at medlemmet ikke har fri telefon fra andet sted

·        At kommunalbestyrelsesmedlemmer, afhængig af beslutningen i punktet om PDA til kommunalbestyrelsen, der vælger at modtage fri PDA fra 1. april 2010 ikke modtager telefongodtgørelse

 

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales, idet besparelsen der skal opnås er 50.000 kr.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  PDA til kommunalbestyrelsen

81.20.00G01-0008

Indledning

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard har bedt om at få en sag i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor han anbefaler at kommunalbestyrelsesmedlemmerne hver får tildelt en PDA, Personal Digital Assistent, og at udgiften dækkes indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budgetramme. 

Sagsbeskrivelse

PDAén er bundet op på kommunens IT-systemer og giver medlemmerne mulighed for at håndtere e-mails, føre Outlook kalender, samt have et kartotek over kontaktpersoner.

Løsningen vil gøre mange af hjemme-pcéns fordele mobile og erstatter telefongodtgørelsen med en højtudviklet tele- og datateknologi.

 

PDA’en bruges til data og telefoni i Danmark. Hvis det besluttes at tilbyde medlemmerne en PDA fra 1. april 2010, skal det bemærkes at den kun må bruges til data og telefoni i Danmark.

PDA brugt til data og telefoni i eller fra udlandes afregnes privat af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem.

Det skal også bemærkes at multimedieskatten for hjemmepcén i givet fald også gælder for PDAén.

Økonomi

Beregningen er foretaget med virkning fra 1. april 2010, hvor Bornholms Regionskommune indgår en flat-rateaftale. Beregningen er for 26 kommunalbestyrelsesmedlemmer, da borgmesteren har en PDA.

Medlemmerne får i dag en årlig telefongodtgørelse på 1.608 kr. pr. år pr. medlem.

 

26 stk. PDA inkl. sikkerhedspakke, antivirus, abonnement, forbrug og udskiftning hvert andet år

81.900 kr. pr. år

 

Bortfald af telefongodtgørelse

 

-41.808 kr. pr. år

 

I alt

 

40.092 kr. pr. år

 

Alle tal er anført ekskl. moms.

Der er ikke afsat budget til PDA til kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller til drøftelse:

·        Om kommunalbestyrelsens medlemmer skal tilbydes en PDA

Bilag

·        Notat vedr. udgifter til PDA til kommunalbestyrelsen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Administrativ tilføjelse:

Økonomi

Nedenstående økonomiske beregning på udgifterne på PDA til kommunalbestyrelsen er opdateret i forhold til forelæggelsen for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010, idet Bornholms Regionskommune pr. 1. april 2010 har indgået en flatrate-aftale gældende til den 31. december 2010.

Forhandles der ikke en lignende flatrate-kontrakt fra 1. januar 2011 og frem, vurderes der en merudgift på 200.000 kr. til samtaler.

Beregningen tager højde for at abonnementsprisen i forhold til oprindelig beregningsgrundlag er forhøjet fra 875,00 kr. til 1.189,00 kr. pr. år. pr. PDA, i alt 314,00 kr. pr. år. pr. PDA.

Beregningen er for 26 kommunalbestyrelsesmedlemmer, da borgmesteren har en PDA.

Medlemmerne får i dag en årlig telefongodtgørelse på 1.608 kr. pr. år pr. medlem.

 

26 stk. PDA inkl. sikkerhedspakke, antivirus, abonnement, forbrug og udskiftning hvert andet år

90.988 kr. pr. år

 

Bortfald af telefongodtgørelse

 

-41.808 kr. pr. år

 

I alt

 

49.180 kr. pr. år

 

Alle tal er anført ekskl. moms.

Der er ikke afsat budget til PDA til kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller til drøftelse:

·        Om kommunalbestyrelsens medlemmer skal tilbydes en PDA

Bilag

·        Notat vedr. udgifter til PDA til kommunalbestyrelsen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefaler at kommunalbestyrelsens medlemmer tilbydes en PDA.

 


Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Notat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010

17.01.04P05-0005

Indledning

Heldagsskolearbejdsgruppen har den 18. januar 2010 holdt møde og besluttede i enighed ikke at arbejde videre på det foreliggende grundlag.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009, at den økonomiske ramme for den bygningsmæssige placering af Heldagsskolen som udgangspunkt er 7,6 mio. kr. - nemlig de afsatte 3,8 mio. kr. samt tilskud fra kvalitetsfonden på 3,8 mio. kr. Arbejdsgruppen fik forlænget arbejdsperioden frem til den 1. april 2010.

 

Arbejdsgruppens opgave var, at tage stilling til om man fortsat ville arbejde på at Heldagsskolen samles på Hasle afdeling inkl. Hasle gamle Rådhus indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr.

 

Bornholms Heldagsskole og Skole Nord, Hasle afdeling var enige om på det foreliggende grundlag ikke at arbejde videre på at samle Heldagsskolen på Hasle afdeling inkl. Hasle Rådhus med følgende begrundelser:

 

Bornholms Heldagsskole kan ikke medvirke, da skitseprojektet fra Steenbergs Tegnestue ikke kan gennemføres indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr. Heldagsskolen ønsker at se tiden an til skolestrukturen er blevet evalueret.

 

Skole Nord, Hasle afdeling kan heller ikke medvirke, fordi den økonomiske ramme på 7,6 mio. kr. ikke efter afdelingens vurdering ikke giver mulighed for genplacering af 3 klasseværelser samt et støttecenter.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Heldagsskolearbejdsgruppens tilbagemelding drøftes.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010: Det indstilles til kommunalbestyrelsen,

- at arbejdsgruppens tilbagemelding tages til efterretning,

- en endelig placering af Bornholms Heldagsskole afventer evaluering af distriktsmodellen,

- det sikres, der senest 1. august 2010 er etableret rimelige lokaleforhold for Bornholms Heldagsskoles afdeling på Skole Nords afdeling Klemensker,

- beløbet hertil afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales, idet stillingtagen til finansieringen afventer det endelige anlægsprojekt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.

17.01.04P23-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2009 et kommissorium for evaluering af distrikts- og taxametermodellen for skolevæsenet. Efter et møde mellem Borgmesteren og formanden for børne- og Skoleudvalget foreslås kommissoriet revideret på enkelte punkter, idet hovedstrukturen i evalueringen fastholdes.

Sagsbeskrivelse

Der er 4 elementer i relation til skolestrukturen, der skal evalueres:

 

1.      Distriktsmodellen

2.      Forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser

3.      Styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

4.      Taxametermodellen

 

Ændringerne i forhold til kommissoriet af 28. maj 2009 er følgende:

 

·        Punkt 1, 2 og 3 ovenfor samles i en evalueringsrapport, der udarbejdes af KL’s konsulentvirksomhed i stedet for en selvstændig evaluering af styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009. Styrelsesvedtægtsændringen ses som en del af skolebestyrelsesforsøget.

·        Formålet med at evaluere distriktsmodellen forenkles til at omfatte:

·      1. Om opdelingen i distrikter har givet et bedre økonomisk grundlag at tilbyde undervisning på?

·      2. Om distrikternes afgrænsning er hensigtsmæssige, hvis distriktsopdelingen stadig er svaret? Antallet af distrikter ønskes vurderet. F.eks. 5 eller 6 (midt og Rønne deles), frem for en 4-distriktsmodel

·      3. Hvordan de involverede parter oplever forsøget med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelse i forhold til effekten på nærdemokratiet på kommunens skoler?

·      4. Hvilke effekter har det haft, at overbygningerne er blevet samlet i Nord og Øst?

·      5. Evaluering af ledelsesmodellen, hensigtsmæssigheden i at have distriktsledere og afdelingsledere, frem for selvstændige ledere på de store afdelingsskoler - herunder tilgængelighed til ledelsen for medarbejdere, forældre og elever.

·      6. Indgår som en del af evalueringen af taksametermodellen

·      7. Specialklassernes placering i det samlede skolebillede.

·      8. Kan der registreres positive effekter af, at distriktslederne for dagtilbuddene og skolelederne er placeret sammen fysisk og af at dagtilbudsdistrikter og skoledistrikter er identiske

 

o       De økonomiske konsekvenser ved en eventuel nedlæggelse af skoleafdelinger evalueres i forbindelse med evalueringen af taksametermodellen. Desuden udvides taksameterevalueringen med en vurdering af ledelsestid før og nu.

o       En vurdering af bygningsmassen til SFO og Klub samt elevtransport udgår.

Økonomi

Der er reserveret 300.000 kr. i budgettet for 2010 til inddragelse af KL’s konsulentvirksomhed i evalueringen distriktsmodellen, herunder forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser samt styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

 

Taksametermodellen evalueres af Økonomi og Analyse i samarbejde med Børne- og Skolesekretariatet.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·        Det reviderede kommissorium anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til revideret kommissorium

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der i pkt. 6 tilføjes: Vurdering af ledelsestid før og efter.

Der ønskes, at evalueringsspørgsmålene også inddrager en vurdering af, om kommunens målsætninger på børneområdet kan opfyldes med den nuværende skolestruktur.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til revideret kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK

28.18.00P21-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 30. november 2009 at sende ”Forslag til kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune” til udtalelse hos de private leverandører af dagtilbud.

Sagsbeskrivelse

Der er indkommet en udtalelse samt afholdt møde med Den Frie Børnehave og Vuggestue Midgården, Løvfrøen-Nylars samt Rønne Børneasyl. På baggrund heraf er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Udover at betegnelsen for dokumentet er ændret fra kravspecifikation til godkendelseskriterier skal nævnes, at de overordnede rammer for de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012 er flyttet til bilag.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2008 den gældende udgave af kommunens kravspecifikation for private leverandører af dagpasning.

 

I forhold til den senest godkendte kravspecifikation er flere forhold præciseret og ajourført i forslaget til de nye godkendelseskriterier. Følgende forhold i det nye forslag skal dog særligt nævnes:

·        Der orienteres i bilag om de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Bilag

Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Forslaget til godkendelseskriterier anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest

28.09.00P20-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 oprettelsen af en vuggestuegruppe i afdeling Nordstjernen, Dagtilbud Vest.

Sagsbeskrivelse

Virksomheden står nu overfor at skulle igangsætte de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen, hvorfor der søges om anlægsbevilling.

 

Bygningsmæssige ændringer i afdeling Nordstjernen:

·      Udskiftning af et stort toilet til lille toilet

·      3.000 kr.

·      Sænke håndvask

·      1.000 kr.

·      Etablering af dør i gavl ud til legeplads

·      23.400 kr.

·      Etablering af liggehal på legeplads

·      135.000 kr.

·      Flytte låge i hegn samt containere til modsat ende af hovedbygning

·      10.000 kr.

·      I alt

·      172.400 kr.

 

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af oprettelse af vuggestuegruppen blev det besluttet, at udgiften til de bygningsmæssige ændringer på 172.400 kr. skulle finansieres af den afsatte anlægspulje under politikområde 01 Dagpasning.

Der blev på grundlag af denne beslutning afsat et rådighedsbeløb på 172.400 kr. i budget 2010 til bygningsmæssige ændringer i Nordstjernen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

·        Der meddeles en anlægsbevilling på 172.400 kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen af vuggestuegruppen i afdeling Nordstjernen. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

·        Anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Vest under politikområde 01 Dagpasning

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i  det private dagtilbud Lillegryn

28.18.00G01-0002

Indledning

Naturbørnehaven Lillegryn blev pr. 1. oktober 2006 oprettet som privatinstitution efter Lov om Social Service § 11a.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 13. november 2009 modtaget en ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om ændring i pasningskapaciteten.

Naturbørnehaven Lillegryn er godkendt til en pasningskapacitet på 37 børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes udvidet med 10 vuggestuepladser.

 

I henhold til kommunes gældende kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud, skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Det skal bemærkes, at der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti.

 

Derudover indeholder kravspecifikationen tekniske krav til en privat leverandør der gør, at der minimum er 2,5 m2 pr. børnehavebarn og 3,9 m2 pr. vuggestuebarn, samt 1 toilet pr.15 børn. Kræver oprettelsen af vuggestuepladser bygningsmæssige ændringer, eller inddragelse af rum der på nuværende tidspunkt ikke godkendt til børnerelaterede formål, kræves der en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.

 

Kravspecifikationen indeholder endvidere kvalitetskrav til det pædagogiske indhold. Der skal foreligge pædagogisk læreplan, indeholdende mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces, skal give børn mulighed for at tilegne sig, dette konkretiseret i forhold til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.

 

Der i øjeblikket 3 toiletter i Naturbørnehaven Lillegryn, hvilket svarer til en pasningskapacitet til 45 børn. Skal Naturbørnehaven godkendes til en pasningskapacitet til 47 børn, kræver det installation af yderligere et toilet.

Efter telefonisk aftale med Ida Gro Hansen, leder af Naturbørnehaven Lillegryn, søges der på denne baggrund om oprettelse af 8 vuggestuepladser i stedet for de ellers ansøgte 10 pladser.

 

Økonomi

Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf. bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører. Udover eventuelle engangsudgifter ved tilpasning af antallet af dagplejere, vil kommunen maksimalt kunne påføres en årlig driftsudgift på ca. 31.000 kr. (26.000 kr. i 2010).

Det vurderes, at økonomien kan holdes indenfor det samlede budget på dagpasningsområdet i 2010, og der vil blive taget højde for ændringerne i forbindelse med budgetlægningen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Ansøgningen fra Naturbørnehaven Lillegryn om at udvide pasningskapaciteten imødekommes således, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 8 vuggestuepladser og 37 børnehavepladser.

·        En godkendelse er betinget af, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 overholder kravene i bygningsreglementet 2008, samt er godkendt af brandmyndigheden til det øgede børnetal.

·        En godkendelse af ansøgningen betinges af, at Naturbørnehaven Lillegryn inden den 1. marts 2010 indsender en garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte børnetal jf. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms regionskommune, samt i øvrigt lever op til de i kravspecifikationen skitserede krav.

·        Merudgifterne i 2010 finansieres af det overførte overskud fra 2009 på Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning

·        Merudgifterne på 31.000 kr. fra og med 2011 indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2011

Bilag

·        Ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om udvidelse af pasningskapacitet

·        Beregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Ansøgning om oprettelse af vuggsteupladser i Naturbørnehaven Lillegryn (TIF)

2.
Bregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen, ved at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at de igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer i en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende. Den optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats. Således tilvejebringes finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af aktive forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

I bilaget redegøres for status for sygeopfølgningsprojektet ultimo december 2009.

Økonomi

I perioden januar til december 2009 er hjemtaget refusion svarende til 118 % af de budgetterede udgifter.

 

Nettoresultatet i 2009 er opgjort til kr. 307.713.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for status på opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 21. januar 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 21. januar 2010 0m opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år

15.00.20P22-0001

Indledning

I budget 2009 havde kommunalbestyrelsen bemyndiget Beskæftigelsesudvalget til at indgå aftale med Jobcenter Bornholm om forsøgsprojekter inden for en ramme på 3 mio. kr.

 

Projekt Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år blev igangsat i starten af 2009 i en forsøgsaftale med anden aktør, JOBFIT, efter at være blevet godkendt i udvalgets møde den 3. december 2008.

 

Der blev i løbet af 2009 forelagt opfølgninger på projektet for udvalget sammen med opfølgninger på Projekt Sygeopfølgning for kontanthjælpsmodtagere. Projektet udløb medio september 2009.

Sagsbeskrivelse

Aftalen indgået med JOBFIT, betød, at kontanthjælpsmodtagere som blev ledige i perioden fra oktober 2008 til januar 2010 fik tilbud et forløb hos JOBFIT som bestod af:

 

·        Kontakt med den ledige hver anden uge

·        Et 2 ugers jobsøgningskursus i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole

·        13 ugers virksomhedspraktik

·        2 Kontaktforløbssamtaler

 

Resultaterne for de 29 deltagere i tilbuddet er opgjort til:

 

·        11 ledige har opnået minimum 13 ugers beskæftigelse inde for 45 uger

·        17 ledige er forsat på enten kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

·        1 ledig er flyttet.

 

Forløbet af aftalen er i fællesskab med anden aktør blevet evalueret. JOBFIT har ikke ønsket at fortsætte aftalen med jobcentret.

 

Vedrørende samarbejdet med anden aktør bemærkes, at JOBFIT har gennemført forløbet som aftalt. Der har i forbindelse med tilsynsbesøg ikke været nogen bemærkninger til forløbets indhold, undervisnings midler og ressourcerne som JOBFIT har stillet til rådighed for forløbet.

 

Når kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagerne er udlagt til anden aktør, som det har været tilfældet i dette forløb, skal der i fremtidige forløb sikres, at de nødvendige ressourcer er til stede i jobcentret.

 

Jobcentret har ingen mulighed for, at reducerer de administrative omkostninger til nul.

 

Jobcentret skal ved udlægning til anden aktør fortsat varetage:

  1. Tilsyn med anden aktør
  2. Gennem indberetning af aktiviteter mv. sikre at af kontanthjælp eller anden hjælp, konteres korrekt, således at fuld refusion opnås.
  3. Sikre at der ved hændelser som kræver sanktion jf. beskæftigelseslovgivningen, at sanktionerne gennemføres og indberettes til Borgercenteret
  4. Kunne deltage som sparringspartner over for anden aktør.

Økonomi

Nettoresultatet af beskæftigelsesindsatsen i projektet er opgjort til kr. 65.340 som følge af større refusionshjemtagelse

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Status refusioner - rådighedsregler

15.00.00Ø36-0002

Indledning

På baggrund af reglerne fastsat i bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om sagsbehandlingskridt, som kommunerne skal varetage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) samt rådighedsregler, udfører Arbejdsdirektoratet løbende tilsyn med kommunerne.

 

Med tilsynet undersøger Arbejdsdirektoratet om kommunerne overholder de sagsbehandlingsskridt, der skal foretages i forbindelse med håndhævelsen af rådighedsregler og de sanktioner, som skal udmøntes, for modtagere af kontanthjælp eller starthjælp.

 

Formålet med visitationstilsynet er blandt andet, at sikre ensartet praksis i kommunerne, samt sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte sanktioner.

 

Sagsbeskrivelse

Arbejdsdirektoratet har gennemført en stikprøvekontrol i Bornholms Regionskommune. Direktoratet har udtrukket 15 cpr-numre fra 2. kvartal 2008 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 2. kvartal 2008.

 

1 cpr-nummer udgik af tilsynet. I de øvrige 14 udtrukne cpr-numre har der været 22 sager om negative hændelser. Direktoratet har således behandlet 22 sager. De enkelte sager er løbende blevet afrapporteret til kommunen.

 

En opgørelse af resultat af gennemgangen er, at 17 sager er efter gennemgangen henlagt, og 6 sager er afgjort med konsekvenser for statsrefusionen.

 

De 6 sager som giver anledning til bemærkninger er primært indenfor sanktioner til unge, hvor der korrekt har været sanktioneret, men hvor der har været henvist til en forkert lovhjemmel.

Dette giver sig også udslag i, at det er et forholdsvis begrænset beløb kr. 17.033 der skal tilbagebetales til staten, da forkert angivelse af lovhjemmel, ikke medfører mistet refusion, når kravet om sanktioner overfor den pågældende person i øvrigt er korrekt.

 

Fremtidig praksis

Jobcentret har indført en øget fokus på anvendelse af korrekt henvisning til loven overfor borgeren ved sanktionering ved udarbejdelse af en forretningsgang, men er i øvrigt blevet hjulpet af den regelforenkling, som der er gennemført med ikrafttræden 1. oktober 2009, hvor netop reglerne omkring unge er blevet samlet, hvilket fremadrettet vil fjerne en stor del af de typer sager med fejl som denne stikprøve har påvist. 

 

Økonomi

Som en følge af de 6 afgjorte sager skal regionskommunen tilbagebetale kr. 17.033 i statsrefusion.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Visitationstilsynet. Afrapportering – Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Visitationstilsynet. Afropportering - Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Indledning

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

I budgettet for 2010 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Sagsbeskrivelse

Borgercenteret har i 2009 løbende arbejdet med forebyggelse af socialt bedrageri. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

I forhold til sidste opgørelsen i september 2009 er der på kontanthjælpsområdet afsluttet yderligere 13 sager. I 11 tilfælde er der stillet krav om tilbagebetaling af ydelser for i alt kr. 290.900. I 8 tilfælde er der iværksat sanktioner overfor borgerne. En sag vedr. formue som følge af arv er sendt til Politidirektøren til nærmere undersøgelse, men sagen er endnu ikke afsluttet.

 

Anmeldelser

I 2009 modtog Borgercenteret i alt 44 anmeldelser, heraf er 33 sager afsluttet, enten i form af, at sagen er henlagt (19 sager), videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat (3 sager), Børnecenter Bornholm(1 sag). I 6 sager er der truffet afgørelser med krav om tilbagebetaling med i alt kr. 210.000.

I 4 sager vedrørende børnetilskud og boligstøtte er der opgjort en beregnet besparelse (12 måneder frem) på i alt kr. 115.000.

 

For 2009 er 11 sager endnu ikke afsluttet, heraf er tre af sagerne sendt til viderebehandling hos politiet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret har deltaget i 2 aktioner under Fair Play i juni og august 2009, i samarbejde med Skat og Arbejdsdirektoratet. Endelig er der modtaget otte sager sidst på året til nærmere undersøgelse.

 

Indsatsen i 2010

I forlængelsen af budgettet for 2010 er der netop ansat en ny medarbejder i Borgercenteret til at opprioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Indsatsen vil indledningsvis fokusere på børnetilskud, boligsikring og sygedagpenge, samt en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med anonyme henvendelser. Der vil desuden blive sat yderligere fokus på at udbrede samarbejdet om forebyggelse af socialt bedrageri til relevante virksomheder i regionskommunen.

 

Borgercenteret har desuden været i dialog med SAS Institut, der har udarbejdet et program til samkøring af registre og som genererer en liste med ’mistænkelige’ sager. En liste der kan anvendes til brug for at prioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Listen er imidlertid forholdsvis dyr og vil derfor først blive genovervejet når resultaterne af den opprioriterede indsats i øvrigt kan vurderes.

 

Den halvårlige opfølgning vil fremtidig blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget i henholdsvis maj og november måned.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen for så vidt angår 2009. Den fremtidige økonomiske opfølgning vil blive suppleret med principperne i budgettet for 2010, det vil sige opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Anlægsbevilling til Bofas affaldsvarmeværk

07.04.00S05-0001

Indledning

Bofa ønsker at renovere det eksisterende affaldsvarmeværk beliggende Almegårdsvej 8 i Rønne med henblik på en levetidsforlængelse af anlægget.

 

Sagsbeskrivelse

Bofas affaldsvarmeværk beliggende Almegårdsvej 8 i Rønne blev taget i brug i 1991, og har således de seneste 19 år i døgndrift nyttiggjort forbrændingsegnet affald til produktion af varme samt reduceret de bornholmske affaldsmængder. Varmeproduktionen udgør på årsbasis ca. 1/3 af Rønnes forbrug.

 

Den forventede levetid for et sådant anlæg er identisk med afskrivningsperioden, hvorved anlægget efter planen skulle renoveres i 2011. Imidlertid har væsentlige driftsmæssige komplikationer gennem den seneste periode – og heraf følgende nedlukninger - medført, at Bofa har været nødsaget til at borttransportere de ikke-behandlede mængder til eksternt forbrændingsanlæg samt at Bofa har mistet indtjening på afsætning af fjernvarme.

 

Derfor har Bofa ladet konsulentfirmaet Rambøll udarbejde en tilstandsrapport for affaldsvarmeværket. Denne tilstandsrapport viser med al tydelighed, at flere af de essentielle dele af værket er nedslidte og behøver renovering/udskiftning. Såfremt der ikke sættes ind med en gennemgribende renovering/udskiftning af de kritiske dele af anlægget, vil det kunne medføre fortsat hyppige nedlukninger med henblik på reparationer – og heraf væsentligt forringet driftsøkonomi for Bofa til følge.

 

Driftsøkonomiske forringelser i den forventede størrelsesorden vil kunne have en afsmittende virkning på taksten for forbrænding af affald - til gene for de bornholmske borgere og erhvervsvirksomheder. Endelig vil der kunne forudses negative konsekvenser vedrørende Bofas miljøpåvirkninger ved hyppige driftsstop.

 

Ifølge Bofas vurdering – som bekræftes af Rambølls udfærdigede tilstandsrapport - vil det være nødvendigt at renovere/udskifte væsentlige dele af anlægget med henblik på at sikre anlægget en levetidsforlængelse på 10, 20 eller 30 år afhængigt af den pågældende funktion. Af vedlagte bilag fremgår en nærmere redegørelse for de påtænkte renoveringer/udskiftninger. Følgende er konklusionen herfra.

 

”Efter besigtigelser, analyser og efterfølgende vurderinger er Rambøll af den opfattelse, at BOFA’s affaldsvarmeværk bærer tydeligt præg af at have været i brug i snart 20 år. Der er således en lang række såvel enkeltdele som hele funktionsdele, der bør skiftes ud, såfremt BOFA ønsker sikkerhed for kontinuer drift med optimeret affaldsforbrænding og varmeproduktion til følge.

 

Ved at sammenholde de tekniske forudsætninger med økonomisk rettidig omhu, er det Rambølls anbefaling, at BOFA renoverer anlægget, således at det de næste 10 år kan producere på optimal vis.

 

Indenfor 10 år vil det være nødvendigt atter at foretage en tilstandsvurdering af anlægget med henblik på at tage stilling til det fremtidige kapacitetsbehov og dermed designgrundlag. Dette passer fint sammen med, at der indenfor sektoren forventes gennemført en liberalisering af det forbrændingsegnede erhvervsaffald indenfor den kommende 10-års periode, hvorved forudsætningerne for BOFA’s anlæg vil ændres.

 

Den anbefalede renovering/levetidsforlængelse af BOFA’s affaldsvarmeværk vil strække sig over to separate måneder afholdt omkring henholdsvis september 2010 og marts 2011. Den samlede, anbefalede investering til renoveringen estimeres til 52.850.000 kr. , som forventes at ville medføre driftsmæssige besparelser og miljø- og ressourcemæssige optimeringer.”

 

 

Økonomi

Bofa vurderer, at den valgte løsning vedrørende renovering/levetidsforlængelse af affaldsvarmeværket i sig selv ikke medfører stigning i den nuværende takst for forbrændingsegnet affald. Dette sikres ved driftsmæssige besparelser og ved at afskrivninger og renter på de gamle tekniske installationer er færdigafskrevet, og lån indfriet med udgangen af 2011.

 

Nettoudgifter som følge af nedlukning afholdes indenfor Bofas driftsbudgetter i 2010 og 2011.

 

Det forventes, at det samlede investeringsbehov på 52.850.000 kr. vil blive fordelt med ca.  22.850.000 kr. i 2010 og ca. 30.000.000 kr. i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Samlerapport renovering af Bofas affaldsvarmeværk (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 18       Præsentation af markedsanalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter

24.00.00Ø40-0010

Indledning

Bornholms Vækstforum behandlede på sit møde den 26. november 2008 en ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S om et tilskud på 250.000 kr. til en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter samt et tilskud på 240.000 kr. til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan.

Bornholms Vækstforum besluttede på mødet at bevilge op til kr. 250.000 kr. til udarbejdelse af en for-analyse som grundlag for beslutning om en eventuel etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. Det blev endvidere besluttet, at analysen skulle udføres i samarbejde med Business Center Bornholm af hensyn til koordinering med analysen omkring konferencecentret Green Solution Room.

Endelig blev det besluttet, at et eventuelt tilskud til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan var betinget af positive resultater af analysen og ville bero på en ny ansøgning. Denne ansøgning er modtaget af sekretariatet og vil i dagsordenens næste punkt blive indstillet til beslutning på baggrund af fremlæggelsen af analysens resultater.

DGI Huse og Haller, der har udarbejdet markedsanalysen, vil på dagens møde fremlægge resultater og konklusioner fra analysen. Endvidere vil repræsentanter fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S’s bestyrelse være til stede under præsentationen.

 

Sagsbeskrivelse

Den færdige analyse forelå pr. 30. november 2009 og er efterfølgende sendt ud til vækstforums medlemmer. Analysen er endvidere tilgængelig elektronisk (se bilag).

 

Rapportens hovedkonklusioner gengives nedenfor:

 

Hovedkonklusion

Der er basis for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) som et større idrætscenter med svømmehal, motionscenter og udendørsanlæg.

BSK skal være i drift året rundt ved at have en mangfoldighed af indendørs- og udendørs aktiviteter, der kan tiltrække såvel borgere som turister.

 

Fysisk placering

BSK bør opføres i sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter, dels fordi man derved vil kunne udnytte eksisterende potentiale, og dels fordi man gennem en bred mangfoldighed af faciliteter og aktiviteter skan skabe langt bedre indtjeningsmuligheder. Endvidere bør BSK placeres i et område, hvor koncentrationen af borgere er stor, og hvor adgangsforholdene for turister og infrastrukturen er bedst. BSK foreslås derfor konkret opført i Rønne i sammenhæng med Rønne Nord Hallen, DGI Hallen og Rønne Svømmehal.

 


Indhold/målgrupper

Som udgangspunkt skal BSK ikke konkurrere med de eksisterende faciliteter på Bornholm. BSK skal differentiere sig i forhold til nye tilbud og i forhold til at tiltrække nye målgrupper, herunder bl.a. de ikke idrætslige aktiviteter, den organiserede idrætsudøver der har ønske om mere idræt og motion/nye tilbud og den ikke organiserede idrætsudøver.

Etablering af kunstgræsbane, friluftsaktiviteter, Idrættens Hus, skydebaner, kunstis-skøjtebane, fleksible idrætshaller, vandaktivitet/varmtvandsbassin er mulige områder for differentiering i forhold til eksisterende faciliteter på Bornholm i dag.

BSK kan supplere de eksisterende udbud af idræts- og motionsmuligheder ved at være et innovativt udviklingsorienteret center med moderne specialfaciliteter til foreningerne og attraktive tilbud til de selvorganiserede idrætsudøvere.

Et væsentligt element i BSK vil være at spille en rolle i forebyggelsesarbejdet, hvorfor BSK ved etablering af et sundhedscenter kan være en vigtig samarbejdspartner for Bornholms Regionskommune.

I forhold til erhvervsvirksomheder skal BSK skabe et virksomhedskoncept i form af firmaidræt, teambuilding m.v.

I samarbejde med kulturinstitutionerne skal BSK være med til at øge udbuddet af kulturbegivenheder især ved at rumme større arrangementer.

 

Overnatningsfaciliteter/Idrætsefterskole

Det skal nærmere vurderes, hvorvidt det rentabelt at etablere overnatningsenheder frem for at etablere et tæt samarbejde med de eksisterende udbydere, da der er en vis overkapacitet af overnatningsfaciliteter på Bornholm i perioden september til maj.

Rentabiliteten i etablering af en idrætsefterskole vil også skulle vurderes nærmere. For det første vil dette kræve etablering af overnatningsfaciliteter, for det andet er de ledige pladser på Blykobbe Efterskole en indikation af, at det kan være svært at tiltrække efterskoleelever til Bornholm.

 

Som næste skridt i det videre arbejde foreslås følgende udarbejdet af BSKs bestyrelse:

 

·        Fastsættelse af det strategiske fundament for BSK: Vision, mission, værdigrundlag og strategiske mål, herunder indhold, beliggenhed og driftsform.

 

·        Prioriteret finansieringsplan for etablering af BSK, herunder anlægs- og driftsbudget.

 

·        Fastlæggelse af endelig organisation, der skal være den drivende kraft i anlægsfasen, samt ny driftsorganisation.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

-     Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 3:

Vækstforum tog - efter en række opklarende spørgsmål - analysens konklusioner, der blev præsenteret af Per Nedergaard Rasmussen og Lars Steen Pedersen fra DGI Huse og Haller, til efterretning.

Kim Bjeldstrand fra bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S, der deltog under fremlæggelsen af rapportens konklusioner, gav en kort status for bestyrelsens videre arbejde, herunder bestyrelsens ønske om at lægge Bornholms Sports- og Kulturcenter ved det nuværende Landsstævnestadion.

 

Videresendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

·        at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning.

 

 

Bilag

-     Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter

24.00.00Ø39-0041

Indledning

Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S ansøger om et tilskud på 240.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan for Bornholms Sports- og Kulturcenter.

Projektperioden er 1. februar – 31. august 2010.

 

Baggrund og formål

Bornholms Vækstforum behandlede på sit møde den 26. november 2008 en ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S om et tilskud på 250.000 kr. til en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter samt et tilskud på 240.000 kr. til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan.

Bornholms Vækstforum besluttede på mødet at bevilge op til kr. 250.000 kr. til udarbejdelse af en for-analyse som grundlag for beslutning om en eventuel etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter, medens et eventuelt tilskud til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan var betinget af positive resultater af analysen og ville bero på en ny ansøgning. Denne ansøgning forelægges nu til vækstforums beslutning på baggrund af fremlæggelsen af analysens resultater.

 

Sagsbeskrivelse

Formålet med projektet er at få udarbejdet en forretningsplan/strategiplan indeholdende mission, vision, idégrundlag, mål og tilhørende handlings- og udviklingsplaner med tilhørende likviditets-, drifts- og anlægsbudget. Endvidere skal der udarbejdes et egentligt prospekt/salgsmateriale, der kan understøtte tilvejebringelsen af det økonomiske grundlag for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

 

Tidsplanen er som følger:

 

Februar – April 2010          Afholdelse af diverse workshops med relevante interessenter

                                            Udarbejdelse af prospekt (konsulentfirma)

Maj – August 2010             Udarbejdelse af forretningsplan (konsulentfirma)

 

Der er planlagt følgende koncept:

 

Fase I            Kunstgræsbane med omklædningsrum      Ultimo 2010

 

Fase II           Friluftsgård                                               Ultimo 2011

                      Idrættens Hus                                           Ultimo 2011

 

                      Sundhedscenter, indendørs skydebane,

rulleskøjtebane og udendørs aktivitets-

baner                                                         Ultimo 2012

 

Fase III          Legeland for børn                                     Ultimo 2015

                      Virtuelt legeland for børn og unge            Ultimo 2015

                      Klyngehal (squashbaner og springgrav

                      Til gymnastik                                                                  Ultimo 2016

                      Svømmehal med vandrutsjebaner og

                      Varmtvandsbassin                                    Ultimo 2017

                      Idrætsefterskole                                        ?

 

Økonomi

Projektets samlede udgifter er budgetteret til:                                      %-fordeling  Kr.

                      Konsulentydelser/tjenesteydeler                                    78%               210.000

                      Projektledelse og administration                                    15%                 10.000

                      Revision                                                                           7%                 20.000

                      I alt                                                                                100%              240.000

 

Projektet søges finansieret således:

                      Regionale Udviklingsmidler                                          100%              240.000

                      I alt                                                                               100%               240.000

 

Ansøger kan ikke tilvejebringe medfinansiering, da den medfinansiering ansøger kunne tilvejebringe, er anvendt i forbindelse med foranalysen. Denne foranalyse blev 40.000 kr. dyrere end beregnet. Heraf blev 20.000 kr. finansieret af vækstforums analysepulje, de sidste 20.000 kr. blev finansieret af Bornholms Brand med 10.000 kr., Bornholms Boldspil Union med 5.000 kr. og DGI Bornholm med 5.000 kr.

 

Vurdering og effekter

Markedsanalysen konkluderer, at der er basis for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. Det fremgår dog klart af analysen, at et sådant center kun vil være økonomisk levedygtigt, såfremt man rammer det helt rigtige ”snit” med hensyn til indholdsmæssigt koncept bestående af en meget bred aktivitetspalet, nye aktiviteter, anbefalet optimal fysisk placering, helårsdrift samt en topprofessionel ledelse med vægt på økonomistyring og markedsføring.

 

Det planlagte projekt består af 3 faser. Det oplyses, at udgiften for realiseringen af fase 1 er 25-30 mio. kr., og at der p.t. er tilvejebragt 5 mio. kr. via støtte fra diverse fonde, kommuner og Dansk Boldspil Union. Resten af finansieringen vil blive søgt tilvejebragt vedr. ansøgninger til diverse fonde, herunder Nordea Danmark-Fonden og Lokale- og Anlægsfonden, samt evt. via låneoptagelse.

 

Sekretariatet vurderer, at markedsanalysens vurdering af det økonomiske grundlag for centrets drift er noget ”løs”. Vurderingen er baseret på muligt antal besøgende pr. år, opdelt i ”best case” og ”worst case”, hvorimellem der er så stor en divergens, at det på ingen måde sandsynliggør centrets rentabilitet. Dette er måske naturligt nok, da centrets endelige koncept og placering ikke er kendt. Ikke desto mindre konstateres det, at centret vil skulle have mellem 600.000 og 1.000.000 besøgende pr. år for at være rentabelt, hvilket betyder, at hver bornholmer skal besøge centret ca. 20 gange årligt. Spørgsmålet er, om det er realistisk. Det er i denne sammenhæng også værd at bemærke, at den angivne mulige andel udenøs-besøgende udgør under 8% af det totale antal mulige besøgende.

 

Der er således ingen tvivl om, at evt. tilvejebringelse af yderligere finansiering fra investorer vil forudsætte, at der foreligger et vedtaget koncept med tilhørende forretningsplan inkl. anlægs-, likviditets og driftsbudget, og at dette vil være en forudsætning for projektets videreførelse.

 

Det er derfor op til vækstforums vurdering, om analysens resultater er positive nok til, at det skønnes hensigtsmæssigt at arbejde videre med en mulig etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. I positivt fald vil det være nødvendigt at få udarbejdet et konkret beslutningsgrundlag til brug for mulige investorer.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        at Vækstforum drøfter, om det på baggrund af analysens resultater skal indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget at yde et tilskud på 240.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

·        at tilskuddet i givet fald betinges af, at analysens anbefalinger med hensyn til fysisk placering, indhold mv. følges i det videre arbejde.

 

Bilag

­      Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 5:

Bornholms Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der ikke ydes tilskud til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S, dels på baggrund af bestyrelsens udmelding om, at man ikke ønsker at følge analysens anbefaling om fysisk placering, og dels da man har svært ved at se det erhvervsrettede vækstperspektiv i projektet.

 

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

 

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstillinger,

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke bevilger tilskud fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

 

Bilag

­      Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Bornholms Vækstforums indstilling blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projektet "Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen"

24.00.00Ø39-0042

Indledning

Business Center Bornholm (BCB) har søgt om 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler til et projekt om at efteruddanne såvel Bornholms Erhvervsskoles lærere som elever i energirenovering i et 5 ugers forløb til et samlet budget på 1.038.850 kr.

Sagsbeskrivelse

Bygge- og Anlægsklyngen ser et stort vækstpotentiale i energirenovering og har derfor efterspurgt, at grønne kompetencer indenfor bygge- og anlægsbranchen styrkes. Derfor har Socialfondsprojektet Kompetenceforum finansieret en forundersøgelse, som påviser behovet for dette indenfor branchen som helhed. Konklusionen er, at der er et behov for efteruddannelse, men at det pt ikke tilbydes i tilstrækkeligt omfang (der udbydes kun 3-dages kurser hhv. på Sjælland og i Jylland). Ligeledes er konklusionen, at der mangler ressourcer til at kompetenceløfte underviserne.

 

Projektet er tænkt som et pilotprojekt til et større socialfondsprojekt, der skal udvikle grønne kompetencer på tværs af brancher på vejen til Bornholm som Bright Green Island. Nærværende pilotprojekt har til formål at kompetenceløfte et hold på 32 bestående af såvel ledige som beskæftigede ved efteruddannelse i energirenovering på Bornholms Erhvervsskole. En række unge lærere på erhvervsskolen kompetenceløftes også, da projektet hyrer eksterne konsulenter fra hhv. Videnscenter for energibesparelser i bygninger og Videnscenter for bæredygtigt byggeri til at bistå undervisningen på en måde, så erhvervsskolens lærere fremover bliver i stand til selv at varetage undervisningen.

 

Forløbet er planlagt til at finde sted i feb. – mar. 2010 med begrundelse om at holde momentum i forhold til klimatopmødet i København, dec. 2009 og før frosten går af jorden, hvor beskæftigelsen igen forventes at komme i gang indenfor branchen samt for at drage fordele af et byggeri, hvor bygherre pt er indstillet på at stille sit byggeri til rådighed som demonstrationshus under kurset. Endelig fremføres fordelen ved at afholde kurset nu, at der pt er et godt samspil mellem kompetenceforumsprojektet, klyngeprojektet og dette mulige projekt.

Økonomi

 

AKTIVITETENS SAMLEDE BUDGET

Hovedgrupper

%

fordeling

Budget / kroner

1. Konsulentydelser / tjenesteydelser

29,5

306.750

2. Anskaffelser

1,4

15.000

3. Undervisning

34,1

354.560

4. Øvrige udgifter til driften af aktiviteten

12,8

132.640

5. Projektledelse og administration

7,1

73.500

6. Revision

1,2

11.000

7. Andet – befordring af konsulenter og kursister samt formidling

13,9

145.400

I alt

100

1.038.850

Der er beregnet en timepris på 800,- kr./ time for konsulenter fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

 

FINANSIERING AF AKTIVITETERNE

Finansieringskilde

%

fordeling

Kroner

Regionale udviklingsmidler (Denne ansøgning)

25,7

267.400

EU’s strukturfonde (socialfond/regionalfond)

 

 

Anden finansiering (Kompetence Forum Bornholm)

22,6

234.250

Egenfinansiering (Jobcenter og taksameter)

51,7

537.200

Projektindtægter (Produktion i aktiviteten)

 

 

I alt

100

1.038.850

Detaljeret budget ses af bilag

Vurdering

Dette projekt kan ses som et eksempel på nogle første spæde skidt til handling på baggrund af analyser og forundersøgelser.

Overordnet set er formålet med projektet i god overensstemmelse med flere af Vækstforums prioriteter både mht. grøn udvikling, brandingstrategi, energistrategi, energibesparelser/-styring og erhvervsudvikling via aktiviteter i flere af Vækstforums klynger samt erhvervsudviklingsstrategiens fokus på uddannelse og menneskelige ressourcer.

 

Projektets relevans er desuden sandsynliggjort i ansøgningen på flere områder fx vedr. behovet for at udvikle efteruddannelse, der sideløbende med konkrete kurser arbejder med kommunikation, adfærd og fordomme på tværs af faggrænser.

 

Projektet vurderes at være støtteberettiget under socialfonden, hvorfor det rent principielt rejser spørgsmålet, om der skal anvendes regionale udviklingsmidler som ansøgt af hensyn til et efter sekretariatets vurdering lidt tyndt begrundet momentum. Sekretariatet vurderer, at momentum kan bevares selvom forløbet først igangsættes i vinteren 2010 – 2011, da behovet /efterspørgslen hos bygherrerne næppe forsvinder indenfor de næste 10 år, og der desuden, qua den formentlig stadig relativ høje ledighed indenfor branchen, er mulighed for at kunne rekruttere afløsere blandt sine tidligere ansatte, såfremt man sender sine faste medarbejdere på kursus i sommerperioden. De væsentligste argumenter for at afholde kurset denne vinter, som dog har en vis vægt, er, hensynet til erhvervslivets iboende utålmodighed og synergien til Vækstforums øvrige projekter, Kompetenceforum og Klyngeudviklingsprojektet. Der kan også argumenteres for, at det ansøgte beløb falder ind under bagatelgrænsen for et socialfondsprojekt og derfor berettiger tilskud fra de regionale udviklingsmidler.

 

Ansøgningen bestyrkes af positive hensigtserklæringer fra hhv. Bygge- og Anlægsklyngen samt Videncenter for energibesparelser i bygninger.

 

Projektet er kke så stærkt beskrevet på de forskellige evalueringsmål. Der kan fx rejses tvivl om projektets effekt på den lange bane for så vidt angår aktivitetens fortsættelse efter projektet udløb. Et af projektets styrker er effekten af læring ved demonstrationsbyggeri, men dette byggeri afsluttes, og der foreligger på nuværende tidspunkt ikke aftale om nye demonstrationsbyggerier. Det kunne være interessant at få afdækket demonstrationsbyggeriets betydning for læringen. Der kan også rejses tvivl om ét kursusforløb er tilstrækkeligt til at klæde erhvervsskolens undervisere på til selv at varetage undervisningen fremover, såfremt der ikke udarbejdes et større socialfondsprojekt, hvilket der ikke er sandsynliggjort, at der er skabt ejerskab til, - eller om flere forløb er nødvendige for at justere indhold og komposition før det færdige produkt er klart til at blive udbudt på lige vilkår med øvrige AMU-kurser.

 

Bornholms Akademi har haft ansøgningen til udtalelse (linket som bilag). Akademiet udtaler bl.a. at der savnes en argumentation for at de tilførte faglige færdigheder til 32 svende kan opfylde de opstillede mål i ansøgningen, som vedrører adfærdsændringer hos bygherrer og mestre i byggebranchen. Bornholms Akademi påpeger endvidere, at produktivitetsmålet for ansøgningen er lavt, idet de finder enhedsomkostningerne høje. Til gengæld finder Akademiet, at en del af aktivitetsmålene er konstaterbare og logisk knyttet til formålet med projektet, det gælder fx tilførslen af færdigheder til svende.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

 

·        At Vækstforum drøfter ansøgningen og evt. indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler fra uddannelsespuljen til dette projekt.

Bilag

-         Ansøgning med bilag og hensigtserklæringer om regionale udviklingsmidler til Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

-         Bornholms Akademis vurdering af Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 6:
Vækstforum indstiller over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler fra uddannelsespuljen til projektet.
Formanden for Business Center Bornholm, Ole Schou Mortensen, og Jane Wickmann fra Teknologisk Institut deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

 

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller

 

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger op til 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler fra uddannelsespuljen til projektet ”Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen”.

Bilag

-         Ansøgning med bilag og hensigtserklæringer om regionale udviklingsmidler til Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

-         Bornholms Akademis vurdering af Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Business Center Bornholms handlingsplan for 2010

24.10.00P00-0009

Indledning

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2010, på mødet den 23. november 2009.

Efterfølgende har sekretariatet være i dialog med operatørerne for at foretage en endelig fordeling af hovedansvar og samarbejdsforpligtelser, således at der sikres koordination og samarbejde mellem erhvervsfremmeoperatørerne på Bornholm.

Dette punkt handler om Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum i 2010.

Sagsbeskrivelse

Rollen som hovedoperatør indebærer ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporterer hovedoperatøren de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”. Operatørforpligtelsen finansieres via bevillingen på op til 2,2 mio. kroner årligt mellem Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, der blev indstillet på Vækstforummødet den 4. juni 2008 og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2008.

 

Nedenfor er angivet i hvilke aktiviteter, Business Center Bornholm er henholdsvis hovedoperatør og samarbejdspartner, med angivelse af hvilke projekter der ventes afholdt inden for den eksilerende ramme + og hvilke Vækstforum må forventes at skulle behandle en ansøgning på -.

 

Hovedoperatør

Samarbejdspartner

·        Corporate Social Responsibility -

·        Udenøs ressourcepersoner -

·        Masterbrandet Mere Bornholm -

·        Opkvalificering af turisterhvervet +

·        Adgang til viden +

·        Akvakultur og Trolling Ø +

·        Konference Ø +

·        Grøn turismeprofil -

·        Energy Tours -

·        Opfølgning på COP15 -

·        Port of Green Tech +

·        Klyngeudvikling

·        Markedsføringstiltag

·        Virksomhedsrettet innovationsstrategi

·        Artist residencies

·        Innovations- og industriel designkultur

·        Iværksætterkonceptet – Vækstfabrikken

·        Grønt iværksætterkoncept

·        Offensiv, Global Markedsføring

·        Eksport

 

Det skal understreges at BCB så vidt muligt vil benytte sig af private leverandører under hensyn til loven om offentligt udbud.

Økonomi

Ingen direkte økonomi, idet operatørforpligtelsen er finansieret via udviklingskontrakten mellem BCB og BRK/Bornholms Vækstforum.

Til de projekter der er mærket med ”-” vil der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Vækstforum godkender BCB’s operatørhandlingsplan for 2010, og afventer ansøgninger på igangsættelse af de enkelte projekter og

·        at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 2.200.000 kroner (2008 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

Bilag

-     Handlingsplan ’10 - Business Center Bornholm, operatøropgaver for Bornholms Vækstforum (Vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 10:

Indstillingen blev fulgt med den tilføjelse, at Vækstforum ønsker, at Business Center Bornholm også får hovedoperatørrollen for projekt "Iværksætterkonceptet Vækstfabrikken" mens Væksthus Hovedstadsregionen bliver samarbejdspartner. 

Formanden for Business Center Bornholm, Ole Schou Mortensen, deltog ikke i behandlingen af punktet.

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

 

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller,

·        at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger tilskuddet til Business Center Bornholm for 2010 på 2.200.000 kroner (2008 niveau) fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

Bilag

-     Handlingsplan ’10 - Business Center Bornholm, operatøropgaver for Bornholms Vækstforum

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Udkast til handlingsplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi

24.10.00P00-0008

Indledning

Bornholms Vækstforum indstillede på sit møde 1. oktober 2008 en to-årig udviklingskontrakt for Bornholms Akademi til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der blev i forlængelse heraf reserveret i alt 1 mio. kr.(2009-niveau) til Bornholms Akademi ligeligt fordelt mellem årene 2009 og 2010. Vækstforum godkendte ved samme møde Akademiets handlingsplan for 2009, der udløste 500.000 kr. af tilskuddet.

Dette dagsordenspunkt omhandler akademiets handlingsplan og bevilling for 2010, der efter P/L-fremskrivningen lyder på 537.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Akademiets handlingsplan for 2010 følger samme opbygning, som 2009-handlingsplanen.

Handlingsplanens overordnede sigte er, at Bornholms Akademi udvikles til at blive operatør for Bornholms Vækstforum på uddannelsesområdet i forhold til at løfte de uddannelsesindsatser, der indgår i erhvervsudviklingsstrategiens satsning på de menneskelige ressourcer, særlig ”Styrkelse af det generelle uddannelsesniveau”.

 

2010-handlingsplanen for Bornholms Akademi omfatter således flg. fire indsatsområder:

1.      Ungdomsuddannelse til alle

2.      Vækst via videregående uddannelser

3.      Tværgående indsatser

4.      Overvågning af og koordinering af nationale uddannelsesindsatser

 

Af særlige emner aktiviteter for 2010 kan bl.a. flg. nævnes:

-          Deltagelse i arbejdet omkring indhold og koordinering af ansøgningen omkring ”Ungdomsuddannelse til alle”;

-          Videreudvikling af en uddannelsesstrategi for det videregående uddannelsesniveau på Bornholm;

-          Endelig afrapportering om muligheden for en bachelor uddannelse inden for turisme;

-          Hovedoperatør for Bornholms Vækstforum på flg. initiativer fra Vækstforums 2010-Handlingsplan:

-          Bornholm som uddannelsesø. Et specielt og interessant uddannelsesområde er DTU’s planer og etablering af en afdeling på Bornholm. Der vil ligeledes blive arbejdet med et modul for feltstudier inden for arkæologi.

-          Udvikling af uddannelsessektoren på Bornholm:

-          Som udviklingsprojekt vil Bornholms Akademi arbejde med  en skitse til et nyt Master studium i Regional Innovation og Fremtid;

-          Endvidere indgår Bornholms Akademi som samarbejdspart i Vækstforums initiativ omkring uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab;

-          I forhold til Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen, har Bornholms Akademi ansvaret for at følge op på initiativet ”Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser”;

-          Sekretariat for arbejdet omkring Dialogforum;

-          Overvågning af og initiativforpligtelse over for nationale uddannelsesindsatser.

 

Endvidere udarbejder Bornholms Akademi faglige vurderinger til Bornholms Vækstforum i forbindelse med projektansøgninger på uddannelsesområdet.

 

Økonomi

Der er ikke ”ny økonomi” forbundet med denne ansøgning, da midlerne for 2010 blev reserveret i forbindelse med godkendelsen af den to-årige udviklingskontrakt med Bornholms Akademi.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Vækstforum godkender 2010-Handlingsplanen for Bornholms Akademi;

·        At Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 500.000 kr. (2009 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

.

Bilag

-          Oplæg til 2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 11:
Indstillingen blev fulgt.
Lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

 

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller,

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger et tilskud til Bornholms Akademi for 2010 på 500.000 kr. (2009 niveau) fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

.

Bilag

-          Oplæg til 2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Bornholms Akademi - Handlingsplan 1/1-2010 - 31/12-2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Udviklingskontrakt med Destination Bornholm - 2010 - 2012

24.10.00Ø54-0007

Indledning

Den treårige udviklingskontrakt mellem Destination Bornholms og Bornholms Vækstforum udløber formelt den 30/6 2010. Men efter gensidig forståelse mellem Destination Bornholm og Vækstforumsekretariatet lægges der hermed op til en fornyet udviklingskontrakt der følger kalenderåret. Den nye kontrakt gælder således for perioden 1/1 2010 – 31/12 2012.

Samtidig ønsker Destination Bornholm en forhøjelse af basisbevillingen, der i perioden 1/7 2007 – 31/12 2009 var på 879.850 kroner årligt. Ønsket om forhøjelse af basisbevillingen sker på baggrund af en opgørelse der viste, at Destinationens aktiviteter for Bornholms Vækstforum reelt har været underfinansieret med i alt knap 5,4 mio. kroner i samme periode – svarende til 2,2 mio. kroner årligt.

 

Sagsbeskrivelse

Destination Bornholm ApS har fremsendt forslag til fornyet kontrakt for perioden 2010-2012, handlingsplan for 2010 og evaluering af perioden 1/7 2007 – 31/12 2009.

Af evalueringen fremgår det, at Destination Bornholms operatøraktiviteter, der har været knyttet til Vækstforums årlige handlingsplaner, har været betydeligt underfinansieret. Destinationen skønner at 64 % af selskabets totale omkostninger til løn, administration og kontorhold er anvendt til aftalte opgaver jf. resultatkontrakt og Vækstforums årlige handlingsplaner. Det giver således en manko på i alt knap 5,4 mio. kroner i forhold til det beløb der er aftalt ved kontraktindgåelsen med vækstforum i april 2007. Desination Bornholm anfører i sin evaluering, at beløbet er dækket af selskabets private bidragsydere hvilket konkluderes ikke er en holdbar situation, idet bidragsyderne ønsker opprioritering af markedsføringsinitiativer og kortsigtede aktiviteter.

Destination Bornholm foreslår således, at selskabet overgår til en kontrakt efter samme skabelon som Business Center Bornholms kontrakt med Vækstforum.

Af det fremsendte kontraktforslag fremgår det, at de overordnede basisydelser omfatter:

·        Operatørfunktion for Vækstforums strategi og årlige handlingsplaner

·        Projektledelse af eller deltage som partner i konkret aftalte projekter

·        Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

·        Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

·        Sparring til turismeklynge

·        Informations- og erhvervsservice til turisterhvervet

 

De overordnede basisydelser omfatter ikke finansiering af eksterne omkostninger til gennemførelse af projekter.

Økonomi

Destination Bornholm ApS lægger op til en finansiering med et årligt beløb på kr. 1.445.000 (2010-niveau). Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer.

Beløbet fordeler sig på følgende budgetposter:

Løn                                       1.145.000 kroner

Andel kontorhold                    300.000 kroner

Omkostninger i alt               1.445.000 kroner              

 

Beløbet kan finansieres af puljen for de regionale udviklingsmidler, jf. Erhvervsfremmeloves § 13 stk 5, der angiver at kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller vedlagte aftale med Destination Bornholm ApS, som udløser en årlig basisbevilling på 1.445.000 kroner pr. år i perioden 2010 – 2012, der endelig bevilges på baggrund årlige handlingsplaner.

Bilag

­       Forslag til udviklingskontrakt for perioden 1/1 2010 – 31/12 2012 (Vedlagt)

­       Destination Bornholms Evaluering 2007 – 2009 (Vedlagt)

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 12:

Indstillingen blev fulgt.

Formanden for Destination Bornholm, Mads O. Krage, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller,

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender vedlagte aftale med Destination Bornholm ApS, som udløser en årlig basisbevilling på 1.445.000 kroner pr. år i perioden 2010 – 2012, der endelig bevilges på baggrund årlige handlingsplaner.

Bilag

­       Forslag til udviklingskontrakt for perioden 1/1 2010 – 31/12 2012

­       Destination Bornholms Evaluering 2007 – 2009

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Udkast til kontrakt (DOC)

2.
Evaluering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Destination Bornholms handlingsplan for 2010

24.10.00P00-0007

Indledning

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2010, på mødet den 23. november 2009.

Efterfølgende har sekretariatet været i dialog med operatørerne for at foretage en endelig fordeling af hovedansvar og samarbejdsforpligtelser, således at der sikres koordination og samarbejde mellem erhvervsfremmeoperatørerne på Bornholm.

Dette punkt handler om Destination Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum i 2010.

Sagsbeskrivelse

Rollen som hovedoperatør indebærer ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporterer hovedoperatøren de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”. Operatørforpligtelsen finansieres via basisbevillingen på 1.445.000 kroner årligt mellem Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, som det blev indstillet på dette møde, og som skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10/2 2010.

 

Nedenfor er angivet i hvilke aktiviteter, Destination Bornholm er henholdsvis hovedoperatør og samarbejdspartner, med angivelse af hvilke projekter der ventes afholdt inden for den eksilerende ramme + og hvilke Vækstforum må forventes at skulle behandle en ansøgning på -.

 

Hovedoperatør

Samarbejdspartner

·        Markedsføringstiltag +

·        Udvikling af turistinformation -

·        Sæsonforlængelse +

·        Offensiv, Global Markedsføring +

 

·        Snitflader mellem erhvervsfremmeaktører

·        Masterbrandet Mere Bornholm

·        Konference Ø

·        Grøn turismeprofil

·        Energy Tours

·        Opkvalificering af turisterhvervet

 

Det skal understreges at Destination Bornholm så vidt muligt vil benytte sig af private leverandører under hensyn til loven om offentligt udbud.

Økonomi

Ingen direkte økonomi, idet operatørforpligtelsen er finansieret via udviklingskontrakten mellem Destination Bornholm og BRK/Bornholms Vækstforum.

Til de projekter der er mærket med ”–” vil der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Vækstforum godkender Destination Bornholms operatørhandlingsplan for 2010, og afventer ansøgninger på igangsættelse af de enkelte projekter og

·        at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 1.445.000 kroner (2010 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bilag

­       Handlingsplan ’10 - Destination Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum
(Vedlagt)

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 13:

Indstillingen blev fulgt.

Formanden for Destination Bornholm, Mads O. Krage, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet Kommunalbestyrelsen ved sit møde 28. januar 2010 har bemyndiget ØKE til at træffe beslutning om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Indstillinger fra vækstforum om udviklingsmidlernes anvendelse kan, jf. Lov om erhvervsfremme, accepteres eller afvises.

Behandlingen af punktet forudsætter, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har fulgt indstillingen fra Bornholms Vækstforum om at godkende den forelagte tre-årige udviklingskontrakt med Destination Bornholm, 2010-2013.

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller,

·        at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger tilskuddet til Destination Bornholm for 2010 på 1.445.000 kroner (2010 niveau) fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bilag

­       Handlingsplan ’10 - Destination Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Handlingsplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Høringssvar til højhastighedskomiteens anbefalinger

24.10.00K04-0012

Indledning

Højhastighedskomiteen udgav den 14. januar 2010 sine anbefalinger om hvordan udviklingen af Danmark som et både teknologisk og anvendelsesmæssigt højhastighedssamfund kan fremmes. Det overordnede formål med Højhastighedskomiteens arbejde er at komme med anbefalinger til hvordan Danmark kan fastholde eller forbedre sin position som et konkurrencedygtigt samfund ved at sikre, at alle danske borgere og virksomheder hurtigst muligt og hvor som helst i Danmark kan få adgang til lynhurtigt bredbånd.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, er anvendelse af ny teknologi én af kilderne til økonomisk vækst. Og grundet geografien har borgere, virksomheder og organisationer på Bornholm en særlig interesse for komiteens anbefalinger, da netop effektive it-forbindelser mellem øen og omverdenen kan medvirke til at nedbringe øens ellers isolerede beliggenhed i forhold til landets vækstområder. Øget it-anvendelse kan desuden erstatte fysisk transport og således være en gevinst for miljøet.

 

Anbefalingerne er fordelt på følgende områder:

·        Digitalisering i den offentlige sektor

·        Den offentlige sektor som platform for innovation

·        Cloud computing

·        Informations- og it-kompetencer

·        Miljø, klima og grøn it

·        Forskning og udvikling på it-området

·        Bredbåndsinfrastruktur i Danmark

 

Højhastighedskomiteen med tidligere departementschef og adm. dir. Erik Bonnerup som formand blev nedsat af Videnskabsminister Helge Sander (V) for knap et år siden. Videnskabsministeren har udtrykt tilfredshed med komiteens arbejde: ”Rapporten fortjener en central rolle i den aktuelle samfundsdebat” har han udtalt i en pressemeddelelse, der fortsætter: ”Komiteens ambitiøse anbefalinger er bestemt ikke kun et anliggende for Videnskabsministeriet, men for hele regeringen. Derfor vil vi efter høringsfasen mere detaljeret forholde os til rapporten her.” Helge Sander lægger også vægt på, at der har været enighed i komiteen om at bredbåndsudviklingen fortsat skal være markedsbaseret og teknologineutral.

Komiteen har samtidig sat fokus på de kommunale muligheder for at give en håndsrækning i de tyndest befolkede områder, hvis efterspørgslen ikke alene kan sikre adgang til lynhurtigt bredbånd. Videnskabsministeren anerkender ”at det er en uhyre central problemstilling, at sikre gode udviklings- og vækstmuligheder i hele landet”. ”Vi har set tilsvarende overvejelser i EU-regi og i en række andre EU-lande, og derfor vil regeringen naturligvis være meget optaget af at finde en afbalanceret løsningsmodel” siger Helge Sander.

 

En af landets største, men tyndest befolkede kommuner er Bornholm hvor det kommercielle incitament til en opgradering af nettet har vist sig begrænset.

Østkraft EnergiService A/S har allerede etableret lyslederkabler imellem Regionskommunens rådhuse og til en række af kommunens virksomheder. Aftalen mellem BRK og Østkraft betyder bl.a. at der nu er skabt et teknisk grundlag for at kunne tilbyde det kraftige bredbåndsnet til private til fornuftige priser, hvis ikke der er andre udbydere, der ser Bornholm som et kommercielt marked. Så hvis Videnskabsministerens ambition om, at borgere og virksomheder i hele landet – herunder Bornholm – skal have lige adgang til udviklings- og vækstmuligheder, kan det blive nødvendigt, at staten dispenserer fra kommunalfuldmagten og lader Bornholms kommunalt ejede elforsyningsvirksomhed Østkraft, levere infrastrukturen til et tidssvarende bredbåndsnet på Bornholm.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter sagen med henblik på udarbejdelse af et høringssvar, der lægger vægt på problematikken med manglende kommerciel interesse for opgradering af bredbåndsforbindelserne i landets tyndtbefolkede områder.

·        At formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige formulering af høringssvaret.

Bilag

-     www.højhastighedskomiteen.dk

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 14:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at høringssvaret vil blive lavet i dialog med Østkraft.

Videresendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

-    www.højhastighedskomiteen.dk

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Intet

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Intet

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Salg af ejendom


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Salg af ejendom


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Salg af sommerhusgrund


 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: bygningsmæssige tiltag