Dagsordenspunkter

  åbent 1 Kvalitetsfondsmidler
  åbent 2 Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetrammer 2011 - 2014
  åbent 3 Mål for 2011 - opfølgning på visionsseminar
  åbent 4 Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 5 Klagerådets beretning for 2009
  åbent 6 Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009
  åbent 7 Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
  åbent 8 Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune
  åbent 9 Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet
  åbent 10 Redegørelsen for 2009 Det Regionale Udviklingsråd vedr. børneområdet
  åbent 11 Tilsyn på dagtilbudsområdet 2009
  åbent 12 Anmodning om forskudte valg til skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen
  åbent 13 Bornholms Middelaldercenter - budgetopfølgning
  åbent 14 Pulje til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme - 2010
  åbent 15 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010
  åbent 16 Anlægsbevilling til sikring af "karret" og ombygning af træbro på Nørresand havn 2010
  åbent 17 Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn 2010
  åbent 18 Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne 2010
  åbent 19 Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm
  åbent 20 Fredningsforslag for Svartingedalen i høring
  åbent 21 Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.
  åbent 22 Orientering fra formanden
  åbent 23 Eventuelt
  lukket 101 Arealleje 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Kvalitetsfondsmidler

00.01.00P21-0011

Indledning

Regeringen har i forbindelse med kvalitetsreformen afsat 22 mia. kr. i en kvalitetsfond i perioden 2009-2018. Formålet med fonden er at løfte de fysiske rammer i kommunerne for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, på ældreområdet og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge.

Midlerne fordeles til landets kommuner efter bloktilskudsnøglen, dvs. indbyggertallet, og udbetales sammen med skatter og tilskud i øvrigt. Midlerne kan kun anvendes til 50 pct. medfinansiering af anlægsprojekter i kommunen på kvalitetsfondsområderne jf. ovenfor.

Sagsbeskrivelse

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2009 er det aftalt, at der udbetales 1 mia. kr. til kommunerne i 2009, og jf. økonomiaftalen for 2010 udbetales der 4 mia. kr. i 2010. Bornholms Regionskommunes andel heraf udgør henholdsvis 7.762.000 kr. og 30.648.000 kr.

Tilskuddet tilgår kommunen i månedlige rater, men for at gøre midlerne ”aktive” skal kommunen afholde anlægsudgifter for det dobbelte beløb og således selv finansiere halvdelen af anlægsudgiften. For at udnytte kvalitetsfondstilskuddet for 2009 fuldt ud skulle Bornholms Regionskommune således afholde anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne for mindst 15.524.000 kr. I det omfang kommunen ikke gør det, skal overskydende midler bindes på deponeringskonti, idet midlerne dog bliver i kommunen og kan overføres til medfinansiering i det efterfølgende år.

I regionskommunens budgetter for 2009 og 2010 er det forudsat, at kvalitetsfondsmidlerne medfinansierer 50 pct. af anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne, idet det det samtidig er forudsat, at det uudnyttede beløb deponeres. I det omfang der i løbet af året kan findes andre midler til anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne, kan det beløb der er forudsat deponeret medgå til finansiering af 50 pct. af anlægsudgifterne.

 

Status på kvalitetsfondsmidlerne i 2009 og forventet anvendelse i 2010

Bornholms Regionskommune har i 2009 afholdt anlægsudgifter for 7,8 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne, fordelt med 3,6 mio. kr. på projekter, hvor der er forudsat udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne og 4,2 mio. kr. på andre projekter, typisk projekter, som er afsat på budgettet før 2009.

Dermed udløses der medfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne 3,9 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. er udløst af andre projekter og reelt styrker kassebeholdningen.

Der er herefter uudnyttede midler fra kvalitetsfonden på 3,8 mio. kr., som skal deponeres og overføres til medfinansiering i 2010. Disse midler er dog disponeret, idet der overføres anlægsbudgetter fra 2009 med forudsat udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne for ca. 10,4 mio. kr.

I budget 2010 er der afsat anlægsbudget på 13,2 mio. kr., hvoraf 50 pct. er forudsat medfinansieret af kvalitetsfonden. Der er således et disponibelt beløb på 24,1 mio. kr., der kan anvendes til medfinansiering af nye anlægsprojekter.

Ovenstående beløb er opstillet i skemaform i bilag 1.

 

Muligheder for anvendelse af de disponible beløb

Økonomisk set bør det være kommunens mål at udnytte så stor en del af kvalitetsfondstilskuddet som muligt, forudsat, at der kan tilvejebringes finansiering af kommunens halvdel af anlægsudgifterne.

Et eksempel på dette er, at det i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje er godkendt, at puljen kan suppleres med kvalitetsfondsmidler i det omfang, der prioriteres projekter på kvalitetsfondsområderne.

En anden mulighed er, at når virksomhederne på kvalitetsfondsområderne afholder udgifter til at løfte de fysiske rammer, kan det i en række tilfælde ske som anlægsprojekter i stedet for driftsudgifter på virksomhedens budget. Det forudsætter dog, at arbejderne kan defineres som anlægsprojekter. Derved ”frigives” kvalitetsfondsmidlerne, som enten kan styrke kassebeholdningen eller anvendes til medfinansiering af anlægsudgifterne, hvorved virksomhederne kan få dobbelt så meget for pengene. Der er virksomheder, der har forespurgt om muligheden for medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne.

Midlerne kan, på kvalitetsfondsområderne, også anvendes som supplement til puljen til energibesparende investeringer, hvor projekterne medfinansieres 50/50 mod at virksomhedens driftsbudget reduceres med halvdelen af energibesparelsen.

 

Anlægsbudgettet i overslagsårene indikerer ikke, at kvalitetsfondsmidlerne vil blive udnyttet, også fordi det indgår i økonomiaftalerne, at der udbetales 2 mia. kr. til kommunerne i både 2011 og 2012.

Det anbefales på den baggrund, at kvalitetsfondsmidlerne i videst muligt omfang kan anvendes til medfinansiering af anlægsarbejder på kvalitetsfondsområderne, hvor virksomhederne selv finansierer halvdelen af udgiften. Det bemærkes, at da der skal meddeles anlægsbevillinger, skal sagerne i hvert enkelt tilfælde behandles i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Samlet for 2009 og 2010 er der udisponerede kvalitetsfondsmidler på 27,9 mio. kr. Der overføres rådighedsbeløb til 2010 for anlægsprojekter med forudsat udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne på i alt 10,4 mio. kr. Herefter er det beløb, der kan medfinansiere fremtidige anlægsprojekter på 22,7 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at status på kvalitetsfondsmidlerne tages til efterretning, og

·        at kvalitetsfondsmidlerne kan anvendes til medfinansiering af anlægsarbejder på kvalitetsfondsområderne, herunder som supplement til pulje til energibesparende investeringer.

Bilag

Bilag 1: Status på kvalitetsfondsmidlerne i 2009 og forventet anvendelse i 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Taget til efterretning og godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Bilag 1: Status på kvalitetsfondsmidlerne i 2009 og forventet anvendelse i 2010. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetrammer 2011 - 2014

00.30.00Ø02-0055

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. februar 2010, at der til budget 2011 – 2014  indarbejdes en samlet rammereduktion på 20 mio. kr. pr. år i driftsbudgetterne. Indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget udvalgsområde er rammereduktionen på 3,75 mio. kr. årligt.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Budget- og aftalevejledning 2011 skal hvert udvalg udarbejde budgetbidrag inden for de udmeldte reducerede rammer, og det er ikke muligt at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 3,75 mio. kr. årligt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk skal ske som et led i en omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan også fremsætte forslag til anlægsprojekter. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen indenfor udvalgets driftsbudget, men eventuelle afledte ekstra driftsudgifter skal holdes indenfor udvalgets budgetramme.

 

I nedenstående tabel vises de politikområder, der hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget (kolonne A) samt korrigeret budget 2011 (kolonne B). Kolonne C viser eksempel på en teknisk fordeling af rammereduktionen, idet rammereduktionen er fordelt forholdsmæssigt. Reduktionen svarer til 2,3% af budgetgrundlaget.

 

Politikområde 00 Økonomi, strategi og styreform er udeladt, da budgetposterne på politikområdet er af helt tværgående karakter til senere fordeling på forskellige politikområder. Ligeledes er budgetposten tjenestemandspension på politikområde 12 Organisation, personale og politikere udeladt, idet den ikke indgår i servicerammen.

 

Politikområde

Korrigeret budget 2011
(1.000 kr.)

Reduktion
(1.000 kr.)

(A)

(B)

(C)

11 Erhverv og samfund

14.758

341

   ØKE's pulje

3.547

82

   Vækstforum

10.928

253

   Øvrige 

284

7

12 Organisation, personale og politikere

18.085

418

   Løn og personale (puljer og persona-

   lepolitiske tiltag)

10.491

243

   Kommunalbestyrelsesmedlemmer

5.847

135

   Kommissioner, råd og nævn

1.148

27

   Valg og partistøtte

599

14

13 Informationsteknologi

52.613

1.217

   Systemudgifter

21.782

504

   IT, kommunikation og ESDH

30.831

713

14 Fællesadministration

76.641

1.773

   Børne- og Skolesekretariatet

5.252

122

   Social- og Sundhedssekretariatet

6.788

157

   Politisk og Administrativt Sekretariat

24.181

559

   Løn og Personale

12.866

298

   Økonomi og Analyse

12.998

301

   Regional Udvikling

8.720

202

   Direktionen

5.836

135

I alt

162.098

3.750

 

I bilag 1 findes en mere deltaljeret oversigt, som bl.a. også viser budgetoverslagsår 2012 - 2014.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        udvalget drøfter temaer for rammereduktioner samt eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker.

Bilag

Bilag 1: Specifikation af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetrammer 2011 - 2014

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Drøftet og der arbejdes videre på baggrund af drøftelsen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Specifikation af budgetrammer 2011-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mål for 2011 - opfølgning på visionsseminar

00.01.00Ø02-0133

Indledning

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes nogle af de strategiske mål udpeget på visionsseminaret den 22. – 23. februar 2010 kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål kan tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar 2010 drøftede KB politiske visioner for de kommende fire år, herunder KB’s strategiske mål for 2011.

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde.

Eksempler på relevante strategiske mål, der kan tænkes bragt i spil i ØKE regi er

-          Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder gennem KRAMS,

-          Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser,

-          Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet

-          Rammebetingelser for Pendlere

-          Rammebetingelse for vækst    

Økonomiudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål. Forslag til disse drøftes på mødet den 17.marts 2010.

Økonomi

Ingen

Indstilling

 

Kommunaldirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter KB’s strategiske mål for 2011 og at en konkretisering og kvalificering af nogle af disse igangsættes med henblik på fremlæggelse på Budgetseminar 1 den 20.april 2010

 

Bilag

Visioner og strategiske mål 2010 - 2014

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Drøftet og der arbejdes videre med de på mødet fremkomne stikord.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Visioner og strategiske mål 2010 - 2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 4  Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

27.42.00P00-0001

Indledning

Virksomhedslederen for Bornholms Plejehjem og –centre fremsender ansøgning om midlertidig inddragelse af 2 ét værelses lejligheder, beliggende Paradisvej 81, lejlighed 5 og Paradisvej 85, lejlighed 5 til serviceareal/fællesareal. Dette for at give beboere og medarbejdere mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer, og for at være på forkant ift. en påpegning fra Arbejdstilsynet om, at tilgodese medarbejdernes arbejdsmiljømæssige betingelser i servicearealer.

 

Sagsbeskrivelse

Aktivitets- og Plejecenter Lunden består af 84 boliger. 69 boliger er fordelt i 2 team, hvor der ikke er fællesarealer tilknyttet. Af de 69 boliger er 9 og 16 boliger beliggende inde i selve centeret (hovedbygningen), hvoraf 2 ét værelses lejligheder er meget vanskelige at leje ud. 15 ét - værelses boliger er samlet i en lille selvstændig og fritliggende enhed (Paradisvej 11), hvor der er i fællesareal er etableret opholds- og spisestue til stor glæde for beboerne. Det er et stort ønske fra beboerne i de 69 boliger og fra medarbejderne, at kunne skabe lignende mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer.

 

De 2 lejligheder, der ønskes nedlagt som plejeboliger, er beliggende i en krog af centeret (hovedbygningen), og er meget mørke. Det har igennem de sidste 15 år i perioder været svært, at få udlejet disse lejligheder, idet borgerne takker nej til tilbuddet, bl.a. grundet boligens begrænsede areal.

Ved ”tomgang” – efter 3 måneders manglende udlejning, er det Visitation Ældre, der betaler husleje til Boligselskabet.

Lejlighederne ligger tæt på personalets grupperum, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at anvende disse 2 lejligheder til serviceareal til personalet – og omdanne de nuværende grupperum til fællesarealer, idet disse er mere centralt placeret.

 

Ved en midlertidig ændring af status på de 2 ovennævnte lejligheder, kræves der ikke ændring af lånoptagning. Formanden for De Vanføres Boligselskab ved Lupinparken (Lunden) er forespurgt og har tilkendegivet over Bornholms Plejehjem og -centre, at man er villig til at indgå en aftale om midlertidig udlejning af de 2 nævnte lejligheder til BRK, bl.a. fordi det tilgodeser lejernes/beboernes behov.

 

I forbindelse med tidligere ombygning af Plejehjemmet Lunden, blev fokus lagt på servicearealer i forbindelse med aktivitetscenter og café-virksomhed. Disse arealer er i dag en del af et aktivt aktivitetscenter med 500 ugentlige brugere fra eget hjem og fra Plejecenter Lunden, samt ca. 100 frivillige. Der er ikke her mulighed for plads til fælles aktiviteter og fællesarealer tæt på beboernes lejligheder.

 

Økonomi

Driftsomkostninger

Leje m.m. pr. lejlighed jf. Visitation Ældre:

Husleje Paradisvej 85, lejlighed 5 (juli 2009 niveau) 3.894 kr.           

Á conto varme                                                           400 kr.

El (ved almindelig udlejning)                                     601 kr.              

Øvrige omkostninger                                                 215 kr.

Månedlig udgift pr. lejlighed                                   5.110 kr.      

Årlig udgift 2 lejligheder                                                                       122.640 kr.

 

Etableringsomkostninger anslået

Installering af IT forbindelser m.m.                                                       80.000 kr.

(kræver godkendelse af Boligselskabet - givet mundtligt)

Møblering af fællesareal x 2

(antennestik, TV, møbler m.m.)                                                           100.000 kr.

(forventes tilskud fra Boligselskabet)

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at midlertidig nedlæggelse af de 2 nævnte lejligheder anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre afholder såvel drifts- som etableringsomkostningerne

 

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Midlertidig nedlæggelse af de 2 nævnte lejligheder på Aktivitets- og Plejecenter Lunden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse under forudsætning af, at Bornholms Plejehjem og -centre afholder såvel drifts- som etableringsomkostningerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 5  Klagerådets beretning for 2009

16.08.20K07-0006

Indledning

Der er udarbejdet vedtægter for Klagerådet, som er godkendt i Regionsrådet den 9. oktober 2003. Endvidere har Klagerådet udarbejdet en forretningsorden.

Der lægges mødeplan. Møderne placeres således at de er afpasset efter Socialudvalgets mødeplan. Møder i Klagerådet aflyses kun, hvis der ingen klager er. Ved blot 1 indkommet klage afholdes møde.

Sagsbeskrivelse

Rådet har i 2009 afholdt 10 møder, heraf 2 møder i november. Rådet har behandlet i alt 31 sager. Der er endvidere i 2009 indgået yderligere 1 sag, der behandles i januar 2010.

I 2003 blev der behandlet 15 sager, i 2004 18 sager, i 2005 22, sager i 2006 42 sager, i 2007 35 sager, i 2008 29 og i 2009 31 sager.

 

Antal klagesager i 2009 set i forhold til visiterede borgere:

Antallet af klagesager behandlet i 2009 sat i forhold til visiterede borgere udgør 2 %.

Sagstyper:

Praktisk bistand: 19

Personlig pleje: 0

Dagcenter: 12.

Aldersfordeling:

I alderen:

18-50 år i alt 2 sager,

51-60 år i alt 2 sager,

61-70 år i alt 0 sager,

71-80 år i alt 5 sager,

81-90 år i alt 14 sager,

91- i alt 7 sager.

Derudover en sag vedrørende et ægtepar på 88/89 år.

Antal sager i alt: 31.

Sager fordelt på køn:

Kvinder: 24,

Mænd 6.

1 sag vedrørte ægtepar.

Klagerådet har

- i 9 sager henstillet til Socialudvalget om at afgørelsen ændres eller at der sker en revisitation,

- i 22 sager ikke fundet anledning til at henstille til Socialudvalget om at ændre afgørelserne

 

Socialudvalget har

- i 9 sager hvor Klagerådet har henstillet, at afgørelserne ændres eller at der sker revisitering, fulgt henstillingen.

 

Ankebehandling:

Ud af de i alt 31 sager er 2 anket videre til Det Sociale Nævn, og der er truffet afgørelse i yderligere 1 sag som var indgået i 2008. 1 sag er stadfæstet i Det Sociale Nævn, dvs. at afgørelsen truffet af Visitation Ældre stadfæstes, medens 1 sag er hjemvist til fornyet behandling. 1 sag er ikke behandlet p.t.  

 

Kvalitetsstandard:

Klagerådet har med tilfredshed noteret sig, at Kommunalbestyrelsen i 2009 etablerede mulighed for, at der nu også kan visiteres til varig, halvdags dagcenterplads.

Indstilling

·        til godkendelse i Klagerådet

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Klagerådet, den 8. februar 2010:

Godkendt og videresendes til Socialudvalget. Sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at sagen tages til efterretning og fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts:
Klagerådets beretning for 2009 taget til efterretning og sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen. 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Årsberetning 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009

16.00.00P05-0007

Indledning

Årlig orientering om magtanvendelser på Handicapområdet – perioden 01.01.2009 - 31.12.2009.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 modtaget i alt 87 indberetninger. Disse er indgået fra 9 virksomheder og fordeler sig på 35 personer. Det samlede antal brugere - og beboere fra de indberettede virksomheder, fordeler sig med 162i botilbud og 176 i dagtilbud – i alt 338 borgere.

 

Der er indberettet efter § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge), § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejnesituationer) og § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Voksenhandicapområdet 2009

Indberetningsperiode: 01.01.2009 - 31.12.2009

                                                                                                                                   Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                             0

§ 126 om fastholdelse                                                                                                77

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                  3                   

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                             0                   

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                               7                   

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                                        0

 

Samlet antal indberetninger                                                                                                             87

Indberetningernes fordeling på antal personer                                                           35

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder                                                   9                                         

Beskrivelse af magtanvendelserne

Allede indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

 

Status på talmaterialet

I forhold til antallet af indberetninger i 2008, er der tale om en stigning i det samlede antal indberetninger på 11 indberetninger. Dette kan primært skyldes, at området er blevet udvidet med endnu et botilbud i 2009 – Stenbanen.

Det er ligeledes sket en stigning i antallet af personer, der er foretaget magtanvendelser overfor på 5 personer. På arten af magtanvendelser er der en stigning på magtanvendelser foretaget efter § 126 (Fastholdelse) på11 indberetninger, medens der er noteret et fald i antallet af tilladelser givet § 128 - Anvendelse af beskyttelsesmidler (bløde stofseler, sengeheste og andet der skal forhindre fald).

 

Samlet set vurderes det, at stigningen af indberetninger af magtanvendelser efter § 126, skal ses i lyset af en udvidelse af bo - kapaciteten på området, flytninger af beboere samt, at knapt 20 % af indberetningerne omhandler en enkelt beboer. Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at virksomhederne fortsat arbejder målrettet på, at finde alternativer til magtanvendelser og af pædagogisk vej løser problematikker, der kan medføre magtanvendelser.

 

Antallet af indberetninger om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer efter § 126 stk. 2 er steget med 3 indberetninger.

Faldet i antallet af magtanvendelser efter § 128 – der gives som tilladelse efter ansøgning – er der ikke nogen umiddelbar forklaring på. Tilladelserne gives efter en vurdering af den enkelte borgers fysiske habitus, og sker der ikke en genansøgning, er det vurderingen at tilbuddene har løst problematikken uden brug af magt.

 

Samlet beskrivelse vejledningens art

Social- og Sundhedssekretariatet kvitterer altid pr. mail og svarbrev med klage- og ankevejledning, når der modtages en indberetning. Er der baggrund for videre opfølgning gøres dette enten pr. mail eller telefonisk. Alle henvendelser registreres og journaliseres. Ydermere giver sekretariatet løbende supervision/sparring samt undervisning til virksomhederne - i 2009 har Social- og Sundhedssekretariatet7 gange undervist bredt på området Ældre-, Socialpsykiatri- og Handicapområdet, samt på Sundheds- og Sygeplejeskolen - i lovgivning, pædagogik, samt etik i forbindelse med voldsepisoder og magtanvendelser.

Økonomi

·        Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og videresendes til Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen til orientering

Bilag

·        Statistik magtanvendelser Voksenhandicapområdet 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010

Tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet og i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen.
Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Årsstatistik magtanvendelser voksenhandicapområdet 2009 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96

27.39.00P23-0001

Indledning

Der ønskes vedtaget nogle retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, Retningslinjerne skal ses som en generel serviceinformation til borgerne om borgerstyret personlig assistance.

Sagsbeskrivelse

Fra den 1. januar 2009 gennemførtes en ændring af Servicelovens §§ 95 og 96, således at det nu blev muligt at tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Med BPA er det muligt at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen.

For at være berettiget til en BPA- ordning er det et krav, at borgeren selv kan varetage arbejdslederfunktionen (lægge skemaer, afholde ansættelsessamtaler, afholde evt. personalemøde mv.). Foreningen eller firmaet der tilbyder at administrere BPA-ordningen, må ikke varetage skemalægning, ansættelsessamtaler eller personalemøder, hvis borgeren skal være berettiget til en BPA-ordning.

 

I forhold til den tidligere hjælpeordning er det væsentligt, at kravet om at man skulle have eller skulle kunne få et højt aktivitetsniveau er afskaffet, ligesom kravet om at man skulle kunne varetage arbejdsgiveransvaret ikke længere eksisterer.

 

Ordningen kan fås af personer over 18 år

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 1. marts

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales. 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

3.
Udkast til kvalitetsstandard SL § 96 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune

27.69.48P24-0001

Indledning

Vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd blev vedtaget i kommunalbestyrelsens møde d. 18. maj 2006. Der ønskes konsekvensrettelser i vedtægtens § 5 og § 6.

Sagsbeskrivelse

Da vedtægterne blev vedtaget i 2006 var det De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), som havde indstillingsretten til 4 af brugerpladserne i Handicaprådet. DSI har siden skiftet navn til DH, og som en konsekvens heraf ønskes vedtægtens § 5 for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune ændret således, at der fremover står: 4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

 

I § 6 vedr. Handicaprådets funktionsperiode ønskes sidste linje slettet ”Det nuværende handicapråds funktionsperiode er fra 1. april 2006 – 31. december 2009.”

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at vedtægtens § 5 og § 6 ændres som foreslået og herefter indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse

Bilag

·        Vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer.

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

De forslåede ændringer indarbejdes, hvorefter vedtægterne for Handicaprådet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Udkast til vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet

27.06.12G01-0001

Indledning

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til udviklingsrådet.

 

Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.  

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·        En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på det socialområde opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

·        en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

·        en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

·        en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·        en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·        en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·        en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang,

·        kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·        kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud,

·        de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

·        oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

·        oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Statsforvaltningen Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børn- og Skolesekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin redegørelse til Handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller,

·        at redegørelsen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og sideløbende sendes i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

Bilag

·        Redegørelse 2009 for voksenområdet.

·        Redegørelse 2009 for specialundervisning (voksendelen).

 

Bilaget vedr. specialundervisning sendes til udvalgets medlemmer pr. e-mail d. 26. februar 2010.

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Redegørelsen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og sendes sideløbende i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Redegørelse 2009 - Voksenormådet (PDF)

2.
Redegørelse 2009 - Specialundervisning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Redegørelsen for 2009 Det Regionale Udviklingsråd vedr. børneområdet

27.06.12G01-0002

Indledning

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til udviklingsrådet.

 

Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·              En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på socialområdet opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område;

·              en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne;

·              en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

·              en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·              en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·              en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·              en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

·              kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·              kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud.

·              de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

·              oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

·              oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Udover ovennævnte punkter kan undervisningsministeren og socialministeren udmelde særlige temaer, som udviklingsrådene skal forholde sig til. For 2009 redegørelsen er der udmeldt følgende temaer:

·        på det sociale område er temaet Specialrådgivningspecialiseret rådgivning til borgere med særlige behov;

·        på specialundervisningsområdet hedder temaet Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer.

Statsforvaltningen Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børne- og Skolesekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin redegørelse til Handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet;

·        redegørelsen indstilles til godkendelse til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Redegørelse 2009 for børneområdet

·        Redegørelse 2009 for specialundervisning

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen efter høring i handicaprådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Redegørelse 2009 Børneområdet (HTM)

2.
Kommunens redegørelse til udviklingsrådet specialundervisningsområdet børn og voksne2009.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2009

28.06.08K09-0001

Indledning

 

Principper og rammer for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes kravspecifikation (godkendelseskriterier) samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

 

Sagsbeskrivelse

Tilsynet omfatter besøg i Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling, Observationsbørnehaven Mælkebøtten, 25 afdelinger i det kommunale dagtilbud og10 i de private dagtilbud. Tilsynet er foretaget i perioden maj-november 2009. Enkelte tilsyn er foretaget tværsektorielt i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet.

Tilsynet foregår igennem dialog og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

Tilsynet sker i dialog mellem virksomhedsleder/afdelingsleder/leder, forældre, medarbejderrepræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Tilsynet i 2009 har bygget på følgende fokusområder:

·        Det fysiske og æstetiske miljø

·        Børnemiljøvurdering

·        Den pædagogiske læreplan

·        Sikkerhed og hygiejne

·        Sund kost, bevægelse og udelæring

·        Det psykiske arbejdsmiljø

·        Brugeroplevet kvalitet

 

Betragtninger fra tilsynet:

 

Fysisk og æstetisk miljø:

På det kommunale område er der flere afdelinger, der trænger til renovering både indvendigt og udvendigt, der er iværksat samarbejde mellem distriktsledere og Teknik og Miljø i de berørte distrikter, hvor bygningerne gennemgås og der udarbejdes en rapport af Teknik og Miljø.

I de kommunale og private dagtilbud, gøres en stor indsats i for, at skabe fleksibilitet i indretningen og optimal udnyttelse af pladsforholdene. Der er fokus på eliminering af støjgener, ved opsætning af lydabsorberende tavler og loftplader, dupper på stole, duge på borde, kurve til legetøj osv. Der er bevidsthed omkring lysforholdenes betydning for arbejdsmiljøet. 

 

De lovbundne opgaver:

I de kommunale og private dagtilbud arbejdes der, med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. De pædagogiske læreplaner dokumenteres via foto, tekst og billeder. Brug af dokumentation som udgangspunkt for evaluering, er ikke endnu ikke blevet procedure i alle dagtilbud. I børnemiljøvurderingen tages der udgangspunkt i barneperspektivet, hvor børnene inddrages for eksempel gennem interview, eller ved at tage billeder af det de syntes bedst om, i deres børnehave.

 

Sikkerhed og hygiejne:

De kommunale dagtilbud blev i 2006 gennemgået af den kommunale legepladsinspektør, de påbud der blev givet er blevet udført. Dette har resulteret i at flere legepladser er blevet revet helt eller delvist ned, nogle er bygget op igen og godkendt.

I 2010 er der af Teknik og Miljø planlagt hovedinspektion af de kommunale legepladser.

 

De private dagtilbud arbejder på, at etablere et samarbejde, hvori de indgår fælles aftale med et firma, der kan foretage certificeret legepladstilsyn i de private dagtilbud på Bornholm. Der er flere private dagtilbud, der mangler et certificeret legepladstilsyn.

 

I samtlige kommunale og private dagtilbud, er der fokus på vigtigheden i en god håndhygiejne, for at minimere risikoen for sygdomssmitte. Der er aftalt faste procedurer for håndvask og rengøring af pusleborde, toiletter og legetøj.

Der gives udtryk for utilfredshed med den daglige rengøringsstandard, i flere af de kommunale dagtilbud. 

 

Sund kost bevægelse og udelæring:

Der er for hovedparten af de kommunale og private dagtilbud, fokus på kosten og dens betydning. Der er nedskrevne kostpolitikker. Kost og bevægelse ses oftest i en sammenhæng. Der er en sammenhæng mellem indsatsområderne: sund kost, bevægelse og udelæring og temaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Det psykiske arbejdsmiljø:

Det samlede dagtilbudsområde på Bornholm er kendetegnet ved samarbejde, dialog og åbenhed. Medarbejderne er involverede og ansvarlige, der er et trygt forhold mellem ledelse og medarbejdere. Mange opgaver uddelegeres i personalegrupperne. Der sættes fokus på trivsel, udføres årlige medarbejderudviklingssamtaler og det psykiske arbejdsmiljø følges op igennem udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Der er enkelte samarbejdsproblematikker, der er blevet synliggjort og taget hånd om.

En stor bekymring for størsteparten af dagtilbuddene er det faldende børnetal, som giver usikkerhed i forhold til fremtiden og den enkeltes ansættelsesforhold.

 

Der gives udtryk for, at man som medarbejder har travlt i hverdagen, at der er få hænder til det enkelte barn, at der er for lidt tid til kerneydelsen, at der pålægges den enkelte enhed mange opgaver for eksempel politiske mål og indsatsområder, læreplaner, børnemiljøvurdering og APV, opgaver som kræver tid til skriftlighed, tid der går fra børnene.

 

Brugeroplevet kvalitet:

Det er tilsynets opfattelse, at der er stor tilfredshed fra forældrenes side med det dagtilbud, de har valgt, eller er blevet tilbudt. Forældre udtrykker tilfredshed med personalet, de pædagogiske aktiviteter, den daglige dialog, og niveauet for information. Forældrene fortæller også, at de kan mærke, at personalet har travlt i hverdagen.

 

Henstillinger:

Følgende antal henstillinger er givet ved 27 kommunale tilsyn og 10 private:

 

Kommunale dagtilbud:

 

Private dagtilbud:

 

Alle henstillinger følges op på tilsynsbesøg 2010.

 

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Social & Sundhed indstiller, at:

·        Orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Opsamling tilsyn private dagtilbud 2009

·        Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget, 2. marts 2010:

Orientering taget til efterretning og sendes videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med den tilføjelse, at flere dagtilbud besøges uanmeldt. Der er endvidere ønske om, at "børn med særlige behov" bliver et fokusområde i 2010. Der spørges desuden til antallet af indstillinger om særlig støtte fordelt pr. distrikt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Sagen udsættes til næste møde.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Opsamling tilsyn Private dagtilbud 2009 (DOC)

2.
Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Anmodning om forskudte valg til skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen

84.10.00A30-0004

Indledning

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen anmoder om tilladelse til at indføre forskudte valg til skolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen mener, at det kan understøtte og sikre kontinuiteten i arbejdet i skolebestyrelsen, at ikke alle medlemmer er på valg samtidig.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse (bek. 114 af 26. januar 2010), at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. maj det år, valget afholdes. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter omfatter det forskudte valg 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg i henhold til bekendtgørelsens § 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudte valg. Det enkelte medlems funktionsperiode er 4 år, bortset fra den første valgperiode, hvor funktionsperioden afkortes til 2 år for 3 eller 4 af medlemmerne i skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Regionskommunens Skolevæsen vælges der 7 forældrerepræsentanter til Hans Rømer Skolens Skolebestyrelse, 4 medlemmer i henhold til ovennævnte bekendtgørelse og 3 pladser i skolebestyrelsen besættes af de tre forældrevalgte formænd for afdelingsrådene for skolens tre afdelinger. 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne på afdeling Aaker.

 

Hvis valgene skal afvikles forskudt, foreslås det at:

·        Ved det ordinære valg i henhold til Bek. nr. 114 vælges inden udgangen af maj 2010 4 medlemmer for en periode på 2 år, 1. august 2010 til 31. juli 2012 (overgangsordning)

·        4 medlemmer

·        Ved valgene til afdelingsrådene inden udgangen af maj 2010 vælges 3 medlemmer (formændene for afdelingsrådene) for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2014

·        3 medlemmer

·       I alt perioden 1. august 2010 til 31. juli 2012

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2012 vælges 4 nye skolebestyrelsesmedlemmer i henhold til bek. nr. 114. Disse medlemmer er valgt for perioden 1.august 2012 til 31. juli 2016

·        4 medlemmer

·        De tre afdelingsrådsformænd forsætter deres hverv til den 31. juli 2014

·        3 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2012 til 31. juli 2014

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2014 vælges nye afdelingsråd. De tre nye afdelingsrådsformænd indtræder i bestyrelsen og bestrider deres hverv i perioden 1.august 2014 til 31. juli 2018

·        3 medlemmer

·        De 4 medlemmer, der blev valgt inden udgangen af maj 2012, fortsætter til 31. juli 2016

·        4 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2014 til 31. juli 2016

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2016 afholdes valg af 4 medlemmer i henhold til bek. nr. 114. De valgte medlemmer bestrider deres hverv i perioden 1.august 2016 til 31. juli 2020

·        4 medlemmer

·        De afdelingsrådsformænd der indtrådte i skolebestyrelsen den 1. august 2014 forsætter deres hverv frem til den 31. juli 2018

·        3 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2016 til 31. juli 2018

·       7 medlemmer

 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen kan afholde forskudte valg som skitseret ovenfor

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Bornholms Middelaldercenter - budgetopfølgning

19.00.00Ø40-0005

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i januar 2009 i forbindelse med den forøgede driftsbevilling til Bornholms Middelaldercenter, at centrets økonomi skulle følges tæt.

Sagsbeskrivelse

Regional Udvikling har modtaget budgetopfølgning for december 2009 og januar 2010. Opfølgningen holder sig inden for den handlingsplan, der er lagt for at bringe driften i balance og afvikle kassekreditten.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse.

Bilag

·        Budgetopfølgninger til og med december 2009 samt januar 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Dec 2009.xls (XLS)

2.
01 2010.xls (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til igangsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme

82.07.00P20-0008

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme skulle gå til vedligeholdelse og forbedringer af de tilbageblevne, for at give ejendommene et tiltrængt løft.

 

Sagsbeskrivelse

Der er nu opnået et sådant provenue ved salg, at vedligeholdelsesarbejderne kan påbegyndes.

Kommunale Ejendomme har i første omgang udvalgt 22 ejendomme hvor vedligeholdelsesbehovet er størst.

Ejendommene er gennemgået af en ekstern rådgiver, og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen.

For hver ejendom er oplistet hvilke arbejder som bør udføres, og der er skønnet en pris på hvert arbejde.

På bilaget er ud for hver ejendom anført den samlede sum som tænkes anvendt. Desuden er anført beløbsstørrelser fordelt på fag.

Tallene er opdelt på 2010 og 2011, idet nogle arbejder er vurderet til at skulle løbe over to år. Arbejderne foreslås dog udført på en gang, hvor dette skønnes mest praktisk.

De dominerende arbejder er maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelser og reparation af tagrender.

 

Økonomi

Halvdelen af det opnåede provenue ved salg af boligejendomme er fra budget 2008 løbende blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet på 1.496.590 kr., som er afsat i budget 2009, overføres til budget 2010 på kommunalbestyrelsens møde i maj måned, idet godkendelse af overførslen er en forudsætning for, at rådighedsbeløbet er på budget 2010.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 1.134.000 kr. til de i bilaget nævnte vedligeholdelsesarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling på rådighedsbeløbet på 1.134.000 kr. finansieret af den fra 2009 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010

05.01.00S05-0006

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2010, herunder 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren om en forlængelse af kontrakten for 2009 (option) ved udgangen af marts måned, og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. april.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet hvor der foretages en prioritering af de nødvendige belægningsarbejder ud fra objektive kriterier, som nuværende og fremtidige reparationsudgifter, antal lastbiler (akseltryk) og det aktuelle budget til vejvedligeholdelse.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. fra tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør i alt 29.822.366 kr. Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2010 vil beløbe sig til 9.900.000 kr.

Belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2010.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

·        at der under forudsætning af at arbejdet er blevet prioriteret af udvalget, gives en anlægsbevilling på 9.900.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 9.900.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Kort over belægningsarbejder 2010

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet anlægsbevillingen på de 9.900.000 kr. tilføres 7.350.000 kr., jf. punkt 20 (Prioritering af anlægsmidler), i alt 17.250.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Belægningskort (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Anlægsbevilling til sikring af ”Karret” og ombygning af træbroer på Nørresand Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

·        For Nørresand foreligger der et færdigt skitseforslag til forstærkning af de ydre værker ”Karet” ved henholdsvis en ny undervandsstøttemur i beton, samt forkastningsarbejdet i sprængsten, så belastningen på de flotte oprindelige granitmoler reduceres. For yderligere at beskytte havnen og forbedre anvendelsen til den funktion den har i dag og forventes at få fremover, bygges er der endvidere skitseret en bølgebryder så bølgerne hindres i at løbe lige ind i havnebassinet. Den synlige del af bølgebryderen er udført i Bornholmsk eg og douglas samlet pris 2.400.000 kr. På brugerrådsmødet i Gudhjem fremførte brugerne at man ikke ønskes en bølgebryder i Nørresand, og foreslog at projektet deles. Teknik & Miljø foreslår derfor at dele projektet således at der alene sker en sikring af havneværkerne, medens den egentlige forbedring af anvendelsen afventer en samlet udviklingsplan for Gudhjems 2 havne. Dette betyder at Karet sikres der hvor molen er undermineret for 800.000 kr. medens den egentlige forbedring af anvendelsen på  1.600.000 kr. udsættes. Referat fra brugermødet vedlagt som bilag.

·        Ombygning af træbroerne i Nørresand til nødhavn for Christiansøfarten og gæstesejlere når der ikke er brug for nødhavnsfunktionen. Udgiften til ombygning udgør 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 860.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 860.000 kr. til sikring af ”karet” og ombygning af træbroerne på Nørresan

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 860.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Referat fra brugerrådsmøde 16. december Gudhjem og Nørresan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskabsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling, placeret der hvor der tidligere lå en vejerbod på havnen. Bruttoudgifterne udgør 415.000 kr. hvoraf der foreligger tilskudstilsagn fra EU på 50% eller .207.500 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på netto 207.500 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på netto 207.500 kr. til etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 207.500 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

 

Etablering af fleksible agterfortøjninger i:

Hasle havn 120.000 kr.

Svaneke havn  40.000 kr.

Tejn Havn 120.000 kr.

 

De samlede udgifter udgør i alt 280.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 280.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på i alt 280.000 kr. til fleksible agterfortøjninger

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm

01.05.08P19-0018

Indledning


Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af en jetskibane på Bornholm.

I første omgang ønskede ansøgerne at etablere banen i Kaolinsøen ved Snorrebakken.

Da dette ikke kan lade sig gøre på grund af rekreative og naturmæssige interesser og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, har Teknik og Miljø valgt at fremlægge alternative muligheder i dialog med ansøgerne og andre interessenter.

Sagsbeskrivelse

Generelt har kommunen den politik på friluftsområdet, at der skal være mulighed for at udfolde sig rekreativt i naturen, så alsidigt som muligt og så flest mulige befolkningsgrupper har glæde af at færdes i naturen, men altid med hensyntagen til naturgrundlaget, naboer, ejere og andre "naturnydere" - og aktiviteten skal selvfølgelig være lovlig.

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at sejle med jetski, jfr. bekendtgørelse nr. 1315 af 20/11/2006 om regulering af sejlads med vandscootere m.v. (herunder hører også jetski), hvor sejlads forbydes generelt i dansk farvand.

Loven åbner dog mulighed for at en kommune kan stille et sø- eller havområde til rådighed for en jetskiklub. Indtil nu er det kun sket 4-5 steder i Danmark. 

Der er ingen jetskiklub endnu på Bornholm, men Kultur og Fritid har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe ansøgerne med at oprette en klub og hjælpe med evt. ansøgninger.

Ansøgerne mener at der efter et år vil kunne være et medlemstal på omkring 15 personer i klubben. De ønsker sig at der på længere sigt kan laves et klubhus.

Københavns Jetskiklub har henvendt sig og sagt at de godt kunne forestille sig at man kunne afholde mesterskaber på Bornholm i fremtiden, hvis der blev etableret en bane.

Ved et møde med ansøgerne har Teknik og Miljø drøftet kravene til en jetskibane og ønskerne til dens placering.

En bane på ca. 200x400m vil være velegnet.

De forskellige ønsker til lokaliteter er undersøgt.

Det primære ønske, en sø på privat grund, har måttet opgives da ejeren ikke har villet give lov til aktiviteten.

De øvrige lokaliteter er i prioriteret rækkefølge:

1.            Sø på opfyldsareal ved Rønne Havn

2.            havområde ud for Kanondalen,

3.            havområde ud for Rønne Havn, med alternativ ved Nexø Havn ved vestenvind og særlige arrangementer.

Teknik og Miljø har holdt møde med Rønne Havn omkring mulighederne for at udlægge søen ved opfyldsområdet på havnens vestligste område som jetskibane, da det er et beskyttet område uden bølger og ligger langt fra bymæssig bebyggelse, rekreative områder eller naturområder. 

Direktøren for Rønne Havn vurderer at det vil være for farligt at sejle jetski i søen.

Området ud for Kanondalen vurderes at være uegnet pga. rekreative interesser.

Havområdet ud for Rønne Havn, med Nexø Havn som alternativ ved vestenvind, er derfor de tilbageværende muligheder.

 

Teknik & Miljøs vurdering:

Da det ikke ser ud til at kunne lade sig gøre andre steder, foreslås det at der gives tilladelse til at der må sejles med jetski på et område ud for Rønne Havn og et område ud for Nexø Havn, begge på søterritoriet. De konkrete områder og vilkår for sejladsen fastlægges i samarbejde med havnene og relevante myndigheder.

Det foreslås at tilladelsen i første omgang gives for 2010 hvorefter der foretages en evaluering, der danner grundlag for stillingtagen til en forlængelse. Tilladelsen betinges af at der oprettes en klub og at tilladelsen kan inddrages, hvis det viser sig at der er for store støjmæssige- eller andre gener forbundet med sejladsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler

·        at der optages forhandling med Søfartsstyrelsen samt relevante, lokale myndigheder m.fl. med henblik på etablering af jetskibaner ved hhv. Rønne Havn og Nexø Havn,

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at forhandle en aftale for sæson 2010, og

·        at der efterfølgende laves en evaluering der forelægges teknik- og miljøudvalget til stillingtagen til om tilladelsen skal forlænges.

Bilag

Fotos af jetskisejlere

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet Teknik & Miljø bemyndiges til at undersøge andre placeringer end Rønne og Nexø Havn.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

Bjarne Kristiansen, Poul Overlund-Sørensen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet de ønsker at få det konkrete forslag til politisk godkendelse.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Bilag 1 - fotos af jetskiaktiviteter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Fredningsforslag for Svartingedalen i høring

01.05.10P20-0002

Indledning

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et fredningsforslag for Svartingedalen, øst for Hasle.  

Fredningsnævnet anmoder i den forbindelse om Bornholms Regionskommunes bemærkninger til fredningsforslaget.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse:

Svartingedalen er en næsten uberørt skovbevokset sprækkedal, der strækker sig gennem landskabet nord-øst for Hasle. Det er en typisk bornholmsk sprækkedal med åløb i bunden og stejle klippesider. Den allernordligste del af dalen ”Åhalsen” er allerede fredet og åben for offentligheden.

 

Formålet med fredningen er primært:

·        at sikre og forbedre offentlighedens adgang til hele dalen,

·        at sikre sprækkedalen som et værdifuldt naturområde,

·        at sikre skovens varierede naturskovspræg og den fortsatte ekstensive drift,

·        at sikre og forbedre dalens herlighedsværdi gennem rydning og pleje af særlige klippepartier, engarealer, udsigter m.m.

 

Fredningsområdet er på ca. 43 ha og omfatter jord fra 8 lodsejere.

I DNs budgetoverslag er den samlede beregning af erstatningsstørrelsen til de 8 lodsejere på 679.220 kr.

De tre største erstatningsposter er:

·        løvtræsbinding og forbud med renafdrift – 332.910 kr. (37 ha)

·        udlægning af et dyrket areal til vedvarende græsning – 168.000 kr. (1,68 ha)

·        forbud mod gødskning af sprøjtning af § 3 beskyttet eng – 90.000 kr. (4,5 ha)

 

Et oversigtskort er vedhæftet som bilag 1. Fredningsforslaget som bilag 2, et tilhørende kortbilag som bilag 3, og budgetoverslaget som bilag 4.

 

Det videre forløb af fredningssagen:

DN har rejst sagen ved indsendelse af fredningsforslaget til fredningsnævnet.

 

Fredningsnævnet har foretager en offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sendt fredningsforslaget til ejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af forslaget samt til offentlige myndigheder og organisationer, der har væsentlig interesse i forslaget, herunder Bornholms Regionskommune.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse den 28. april 2010 med efterfølgende offentligt møde om sagen.

Indsigelser eller ændringsforslag til fredningsforslaget skal fremsættes under mødet eller indsendes skriftligt til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet træffer derefter afgørelse om hvorvidt fredningen skal gennemføres og om eventuelle ændringer.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet.

 

Teknik & Miljøs vurdering

  1. En fredning af området kan sikre området som en typisk bornholmsk sprækkedal med naturnær skovdrift, og de natur-, kultur-, og rekreative værdier der ligger i dette. Fredningen vil samtidig åbne området for offentligheden og sætte fokus på stedet og muligheden for at opleve den smukke sprækkedal i hele dens udstrækning.
  2. Det foreslås at det undersøges nærmere om der bør gives erstatning for forbud mod gødskning og sprøjtning af engen, som er omfattet af den vejledende registrering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det er normalt ikke tilladt at sprøjte og gøde et eng­område omfattet af Naturbeskyttelsesloven bestemmelser.
  3. For den dyrkede skråning på 1,68 ha vurderes det at der ikke er så stort en naturgevinst ved at den fremover ikke må dyrkes som almindelig landbrugsjord. Det skrånende terræn har stor landskabelig værdi, men naturmæssigt vurderes denne mark ikke at have stort potentiale. Derfor kunne man i stedet stille krav om at der ikke dyrkes juletræer på arealet, eller andre afgrøder, som vil sløre terrænformen. Det vil også kræve erstatning, men det vil være et væsentligt mindre beløb.

 

Ud over omkostninger til fredningserstatning, vil en fredning medføre driftsomkostninger for kommunen til pleje af området, da det er kommunens opgave at stå for pleje af privatejede fredede arealer.

 

By- og Landskabsstyrelsen har meddelt at de ikke har bemærkninger til budgetoverslaget.

 

Økonomi

Bornholms Regionskommune skal betale ¼ af erstatningen og ¼ af de øvrige omkostninger som lodsejerne evt. måtte have, til f.eks. advokatbistand, i forbindelse med fredningssagen. Staten afholder ¾ af udgifterne.

Det er Fredningsnævnet, og ved en påklage Naturklagenævnet, der tager stilling til om området skal fredes.

I forhold til DNs budgetoverslag vil fredningen betyde en udgift for kommunen på ca. 170.000 kr. samt ¼ af eventuelle udgifter til advokatbistand eller lignende.

Kommunen budgetterer med et beløb på 50.000 kr. årligt til fredningserstatninger indenfor Teknik og Miljøs budget.

I 2009 er der brugt ca. 80.000 kr. til dækning af kommunens andel af omkostninger i forbindelse med Fredningen af ”Bronzealderlandskabet ved Madsebakke”. I år 2010 skal der også påregnes et erstatningsbeløb til denne fredning af en endnu ukendt størrelse. 

 

Udover fredningserstatningen vil fredningen medføre der årlige driftsomkostninger for kommunen, som har ansvar for pleje af privatejede fredede arealer.

Det vurderes at stierne, adgang og skiltning vil være forholdsvis enkel at vedligeholde og vil koste max. 5000 kr. årligt.

 

Udgifter til vedligeholdelse af hegn og afgræsning kan variere meget afhængigt af om der kan etableres ”gratis” afgræsning eller om det er nødvendigt at betale. Det kan derfor blive et sted mellem 3.000 kr. og 28.000 kr. årligt.

 

Såfremt Fredningsnævnet beslutter at gennemføre fredningen og når kommunens omkostninger hertil kendes endeligt, vil der blive lavet en dagsorden med oplæg til stillingtagen til dækning af udgifterne.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der sendes et høringssvar til Fredningsnævnet med en anbefaling af fredningen og med de ovenfor under 2 og 3 beskrevne bemærkninger om erstatningsberegningen.

Bilag

1.      Oversigtskort

2.      Fredningsforslag

3.      Kortbilag

4.      Budgetoverslag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste gang.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Bilag 1-oversigtskort (JPG)

2.
Bilag 2-Fredningsforslag (PDF)

3.
Bilag 3 - kortbilag til fredningsforslag (JPG)

4.
Bilag 4-Budgetoverslag (DOC)

5.
Bilag 5 - Brev fra Fredningsnævnet (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

01.03.03K04-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. september 2009 at offentliggøre et forslag til retningslinjer for landzoneadministration i Bornholms Regionskommune med en frist på 8 uger til at fremsætte bemærkninger.

Forslaget blev herefter offentliggjort den 16. september 2009 med frist for bemærkninger til den 11. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Der er i perioden indkommet følgende bemærkninger:

1. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm, har fremsat følgende bemærkninger:

·        Ad. 5.1: Der bør stilles krav om skærmende beplantning ved placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og ved nyt (ofte meget stort) landbrugsbyggeri i det hele taget.

·        Ad.9.2: Ved udspredning af ren jord over landbrugsjord bør maksimal tykkelse ikke overstige 30 cm.

·        I den øvrige del af landet er ridehaller (set med DN øjne) et stigende problem, har BRK en holdning til landzoneadministration i den forbindelse?

 

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Vedrørende gyllebeholdere.

Ifølge planlovens § 36, stk. 2, skal en tilladelse til placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer betinges af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Der er således tale om krav, der fremgår direkte af loven, og som også fremgår af lovteksten gengivet på side 16 i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen. For at undgå misforståelser foreslås det dog, at betingelserne også indskrives i punkt 5.1 som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening.

Vedrørende andet og større landbrugsbyggeri vil det normalt ikke kræve landzonetilladelse, idet bebyggelse på landbrugsejendomme med større husdyrhold reguleres i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jfr. afsnit 5.1 i forslaget.

Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der placeres i tilknytning til landbrugsejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver heller ikke landzonetilladelse, og da der normalt meddeles afslag til byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (bortset fra gyllebeholdere), anser Teknik- og Miljø det ikke for nødvendigt at ændre forslaget på dette punkt.

Vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

I forslaget er der i afsnit 9.2 skrevet følgende:

”Der meddeles normalt afslag til anlæg af jordvolde, jorddeponier af en vis blivende karakter og andre større ændringer i terrænet, medmindre det sker for at afskærme eksisterende større erhvervsvirksomheder af landskabelige eller miljømæssige hensyn eller for at begrænse støj fra f.eks. skydebaner og motocrossbaner. Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, kræver normalt ikke landzonetilladelse, forudsat at udspredningen sker i et tyndt lag (en tykkelse på omkring 30 cm og maximalt 50 cm).”

Ifølge planlovens § 35, stk. 1, kræves der landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Hvis regionskommunen skal kunne skride ind overfor en jordpåfyldning på landbrugsjord med landzonereglerne, skal det således være af en karakter, så der er tale om en ændret anvendelse af et ubebygget areal.

Eksempler på terrænændringer (og ændret arealanvendelse), der kræver landzonetilladelse er gravning af søer, anlæg af jordvolde eller etablering af jorddeponier, der har en vis blivende karakter.

Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, der uændret skal anvendes til landbrug, kræver derimod ikke landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har kendskab til praksis i andre kommuner, hvor landzonereglerne administreres således, at terrænreguleringer mindre end +/- 50 cm ikke kræver landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har endvidere spurgt By- og Landskabsstyrelsen om praksis på dette område. By- og Landskabsstyrelsen har svaret, at der ikke er en fast praksis om jordlagets tykkelse, men styrelsen er enig i, at en grænse på 50 cm er en rimelig bagatelgrænse, dog med den tilføjelse, at Naturklagenævnet kan komme frem til et andet resultat i en mulig konkret sag.

På denne baggrund foreslår Teknik og Miljø, at den nuværende formulering i afsnit 9.1 fastholdes uændret. Hvis der kommer afgørelser fra Naturklagenævnet, der ændrer praksis, vil dette naturligvis blive forelagt for Teknik og Miljøudvalget med henblik på en revision af retningslinjerne.

Vedrørende ridehaller.

Ridehaller der opføres som en del af et erhvervsmæssigt stutteri på en landbrugsejendom, betragtes som erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, og kræver derfor ikke landzonetilladelse.

Øvrige ridehaller (f.eks. på rideskoler eller hobbypræget virksomhed) kræver landzonetilladelse.

Ridehaller er ikke specifikt nævnt i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen, da der hidtil har været meget få sager i denne kategori på Bornholm, og da nybyggeri af en ridehal ikke adskiller sig væsentligt fra andre nybyggerier, der opføres på landbrugsejendomme eller nedlagte landbrugsejendomme, der anvendes til andre erhverv.

Det foreslås dog, at der i afsnit 5.3 ”Andre erhverv” tilføjes ”rideskoler og ridehaller” under det, der normalt meddeles tilladelse til, således at punkt 2. øverst på side 11 formuleres således:

”2.  nyetablering af mindre jordbrugstilknyttede erhvervsvirksomheder, der naturligt hører hjemme i det åbne land, dvs. har relation til landbrug eller skovbrug (f.eks. maskinstationer, planteskoler, gartnerier, rideskoler,ridehaller og lignende). Det forudsættes, at nybyggeri ikke visuelt fremtræder fritliggende, men placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.”

 

2. Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm har fremsendt følgende bemærkning til det udsendte forslag i forhold til punkt 9.2 på side 13 (jorddeponering):

·        Naturindholdet i det åbne land bør tilgodeses ved at der maximalt må deponeres ren jord i 30 cm. tykkelse (og ikke 30-50 cm. som anført).

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Der henvises til kommentarerne ovenfor vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

Vedrørende bemærkningen om naturindholdet gøres der dog opmærksom på, at hvis det areal, hvor jorden ønskes udspredt, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller der i øvrigt er andre særlige forhold, så der kræves tilladelse efter anden lovgivning, skal sagen naturligvis bedømmes ud fra dette lovgrundlag og ikke efter planlovens landzoneregler.

 

Udover de modtagne bemærkninger har Naturklagenævnet i offentlighedsperioden truffet afgørelse i en konkret sag om ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig på Vestre Sømarksvej 28, Pedersker.

Naturklagenævnet bemærker i denne sag, at det i uplanlagt område er udgangspunktet, at der ikke meddeles tilladelse til at ændre anvendelsen af et fritidshus til helårsbeboelse. Har fritidshuset tidligere været en helårsbolig, kan der dog efter Miljøministeriets vejledning og hidtidig praksis efter omstændighederne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse som helårsbolig. Der bør ved afvejningen lægges afgørende vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere bør husets kvalitet indgå i bedømmelsen.

I den konkrete sag ændrede Naturklagenævnet regionskommunens tilladelse til et afslag, primært fordi det var 20 år siden, huset havde været anvendt som helårsbeboelse, samt fordi det var meget lille (40 m2).

På baggrund af denne afgørelse fra Naturklagenævnet må regionskommunens praksis på området ændres, og der foreslås derfor følgende ændringer i forslagets afsnit 2 ”Helårsboliger” side 6-8:

Den nuværende formulering (punkt 7. side 7):

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på, at der ligger andre helårsboliger i nærheden,” ændres til

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere skal husets kvalitet og størrelse indgå i bedømmelsen”.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at forslaget vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået ovenfor under Teknik og Miljø´s kommentarer. Det endeligt vedtagne forslag offentliggøres og sendes til de foreninger mv., som tidligere har fået forslaget.

·        at der løbende foretages redaktionelle ændringer som følge af ny lovgivning eller lignende. Større ændringer forelægges for Teknik og Miljøudvalget. Endvidere tages retningslinjerne op til revision hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Bilag

1.      Forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

2.      Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm.

3.      Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010:
Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet han ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, idet han ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
1. Forslag til retningslinjer for landzoneadministration. (DOC)

2.
2. Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm. (HTM)

3.
3. Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. (HTM)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Intet.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Arealleje