Dagsordenspunkter

  åbent 1 Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner
  åbent 2 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 3 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2009
  åbent 4 Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2010
  åbent 5 Månedlig fokusopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 6 Virksomheder med økonomiske udfordringer i 2010
  åbent 7 Delberetning for regnskabsåret 2009
  åbent 8 Anlægsregnskab - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby
  åbent 9 Skema C - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby
  åbent 10 Anlægsregnskab, 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne
  åbent 11 Skema C - 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne
  åbent 12 Skema B for etablering af 10 almene boliger samt servicearealer i Aakirkeby
  åbent 13 Anlægsbevilling til energioptimering ved afdeling Kongeskær - tillægsbevilling
  åbent 14 Tilsyn på dagtilbudsområdet 2009
  åbent 15 Orientering fra formanden
  åbent 16 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Valg af tilbudsgiver
  lukket 103 salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

00.01.00S00-0008

Indledning

Den 25. november 2004 godkendte Regionsrådet ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner”.

Politikkens mål er at skabe et overblik over Regionskommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditeten) som passivsiden (gælden) for herigennem at kortlægge Regionskommunens samlede finansielle risiko/følsomhed over for et generelt udsving i renteniveauet og/eller kursniveauet på fremmed valuta.

Kommunens finansielle rådgiver fra Danske Bank vil være til stede under behandlingen af punktet.

Sagsbeskrivelse

Politikken blev som anført godkendt i 2004. Siden godkendelsen er der sket ændringer i både udvalgsstrukturen og i organisationen. Disse ændringer giver anledning til en redaktionel tilpasning af politikken:

                      ”Økonomiudvalget” erstattes med ”Økonomi og Erhvervsudvalget”

                      ”Regionsrådet” erstattes med ”Kommunalbestyrelsen”

                      ”Regnskabssekretaratet” erstattes med ”Økonomi & Analyse”

 

Foruden de redaktionelle tilpasninger anbefales det, at der foretages følgende justeringer i politikken, primært med henblik på en præcisering af formanden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets beføjelser :

 

Under punkt 2, udførelse og kompetenceforhold, tilføjes følgende afsnit:

 

Formanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget” kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse”, jf. lov om kommunernes styrelse §22, stk. 2.

Nævnte afgørelser vil finde sted i overensstemmelse med anbefalingerne fra kommunens finansielle rådgiver.

 

Under punkt 7, praktik, tilføjes ”eller EURO” i 2. afsnit:

 

                      Alle nye lån optages fysisk i DKK eller EURO

 

I bilaget til politikken, punkt 1, kompetenceplan, tilføjes følgende i bemærkningsfeltet i forbindelse med

handlingen ”optagelse af lån”:

                     

Borgmesteren er bemyndiget til at vælge det mest fordelagtige lånetilbud                

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

 

·        at den tilrettede ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” godkendes med de beskrevne justeringer

Bilag

- Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Indledning

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering. Kommunens finansielle rådgiver vil deltage under behandlingen af punktet.

Sagsbeskrivelse

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 2. marts 2010 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·        Nøgletal til risikostyring

·        Låneporteføljens sammensætning

·        Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

Økonomi

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Kapitalværdien(kursværdien) af porteføljen udgjorde pr. 5. marts 2010 72,5 mio. kr.                                                                                      

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 8. marts 2010:

Regionskommunen har 2 rente- og valutaswaps i Schweizer-francs. Aftalerne blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalerne betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 3 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea,     juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb     Valuta           Opr. lån i DKK                  realiseret gevinst

 

03.07.2003  / 30.06.2011   CHF                     8.5 mio.                             693.000 kr.                   

14.11.2003 / 19.03.2012    CHF                   16.9 mio                           2.230.000 kr.

15.06.2009 /  22.06.2019   DKK                    9,2 mio.                      -       68.000 kr.

                                                                                                               2.855.000 kr.

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 8. marts 2010 var markedsværdien 635.000 kr.  i bankernes favør.

 

Den samlede gevinst kan dermed opgøres til 2,2 mio. kr. (29. november 2009: 2,7 mio. kr.).

 

Kommunens rådgiver anbefaler at ovennævnte swaps fastholdes.

 

Placeringssiden:

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger eller anbringes i henhold til porteføljeplejeaftale. Overskudslikviditeten er defineret som ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten udgør pt. 200 mio. kr., hvilket betyder at der kan placeres for op til 160 mio. kr. i investeringsforeninger.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast 2009: 6,83%

Afkast 1/1 – 28/2 2010: 2%

Markedsværdien af placeringen pr. 28. februar 2010: 137,4 mio. kr

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er at fastholde placeringen, set ud fra bankens forventninger til udviklingen på rentemarkederne.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        At afrapporteringen tages til efterretning 

 

Bilag

·        Finansiel strategi, rapportering dateret 2. marts 2010

·        Rente- og valutamarkedet, dateret 2. marts 2010

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Finansiel strategi, rapportering, dateret 2. marts 2010 (PDF)

2.
Rente- og valutamarkedet, dateret 2. marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2009

00.34.00Ø20-0007

Indledning

Det indgår i budgettet for 2010, at der skal optages lån på 11 mio. kr., og det er i den forbindelse nødvendigt at udnytte lånerammen for 2009. I henhold til lånebekendtgørelsen skal lån, der optages på baggrund af lånerammen for 2009, optages senest den 31. marts 2010.

Sagsbeskrivelse

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelsens regler om, hvad der kan optages lån til, samt de evt. dispensationer der er givet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomi og Analyse har opgjort den samlede låneramme for 2009 til 3,37 mio. kr., idet kommunen ikke for 2009 har dispensationer til optagelse af lån.

I budgettet for 2010 er det forudsat, at der optages lån på 11 mio. kr. Det anbefales, at en del af lånet optages på baggrund af lånerammen for 2009, og at det resterende lån optages i marts 2011 på baggrund af lånerammen og dispensationer for 2010.

Det anbefales således, at der optages lån svarende til lånerammen på 3,37 mio. kr., at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, samt at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Økonomi

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2010.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at det indstilles til Kommunalbestyrelsens beslutning at optage lån på 3,37 mio. kr.,

·        at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 3,37 mio. kr.,

·        at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (167,4 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (203,6 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (117,0 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 117,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede beholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 12,3 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller                

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 28. februar 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 28. februar 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Månedlig fokusopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0068

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig fokusopfølgning.

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af en driftsoversigt og fokusopfølgninger på en række områder.

Oversigten over forbruget på driftsbudgettet er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen. Der bliver ikke indhentet supplerende oplysninger fra virksomhederne i forbindelse med de månedlige opfølgninger.

Med i denne fokusopfølgning er: Ældreområdet, Børn og Unge-området, Overførselsområdet og Sygefravær.

Der skal bemærkes at forbrugstallene pr. december 2009 er opgjort pr. 9. marts 2010 og de er således ikke at betragte som endelige regnskabstal. Det skal endvidere bemærkes at der i denne fokusopfølgning er to driftsoversigter. Den første er en ekstra opgørelse der viser den økonomiske oversigt for 2009 opgjort pr. 28. februar 2010. Den anden – den sædvanlige opgørelse – viser den økonomiske oversigt for 2010 opgjort pr. 28. februar 2010.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Driftsoversigt 2009 pr. 28. februar 2010

Driftsoversigt 2010 pr. 28. februar 2010

Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 28. februar 2010

Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 28. februar 2010

Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 28. februar 2010

Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. januar 2010

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Driftsoversigt 2009 pr. 28. februar 2010 (XLS)

2.
Driftsoversigt 2010 pr. 28. februar 2010 (XLS)

3.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 28. februar 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 28. februar 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 28. februar 2010 (PDF)

6.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. januar 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Virksomheder med økonomiske udfordringer i 2010

00.30.10Ø09-0067

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalgets blev på mødet den 10. februar af Kommunaldirektøren informeret om at der afgives en status på hvilke virksomheder, der forventes at have økonomiske udfordringer i 2010. Dette gøres med henblik på at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan drøfte eventuelle initiativer til imødegåelse af dette.

 

Nedenfor er de virksomheder, der vurderes at have potentiel risiko for merforbrug i indeværende år oplistet, samt de tiltag der arbejdes med i de nævnte virksomheder, for at undgå et merforbrug i indeværende år.

 

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalgets område

Dagtilbud Vest forventes at få et merforbrug i 2009 i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. som følge af faldende børnetal og manglende tilpasning af personaleudgifterne. Dagtilbud Vest er i gang med at reducere i personalet, og forventer at afvikle merforbruget i løbet af 2010 og 2011.

 

Dagplejen (i Børnenes dagpleje og Pladsformidling)står overfor et faldende børnetal og dermed et faldende budget, idet der igen er tiltag om oprettelse af både kommunale og private vuggestuepladser i 2010. Dette vil - alt andet lige - betyde at dagplejen får det svært økonomisk i 2010. Størrelsesorden meget usikker.  

 

Løvstikken forventes fortsat at have problemer med økonomien i 2010. Der er udviklet ny budgettildelingsmodel, således at der fremadrettet vil være visitationsmyndigheden (BCB) der også afholder udgifterne. Merudgifterne i 2010 forventes at udgøre ca. 1 mio.kr.

 

Børnecenter Bornholm har ved flere lejligheder tilkendegivet, at virksomheden får svært ved at overholde deres budgetramme. Der er ved en indledende gennemgang af økonomien peget på, at udgiftsniveauet ligger i størrelsesordenen 20 mio. kr. over budgetrammen for 2010. Det er i flere omgange blevet indskærpet overfor virksomheden, at det forventes virksomheden overholder budgettet i indeværende år. Som følge heraf er der arbejdet intensivt med udarbejdelsen af tiltag med henblik på fremadrettet overholdelse af budgettet. Tiltagne har karakter af både serviceforringelser og omfattende revurdering af personsager. En del af tiltagene er allerede igangsat. Sagen håndteres i Børne- og Skoleudvalget for nærværende.

 

 

Socialudvalgets område

Visitationsvirksomheden har gennem slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 oplevet en markant stigning i visitationsomfanget som følge af en stigende tyngde hos borgere, der får ydelser fra døgnplejen. Ved et uforandret visitationsniveau for resten af 2010 vil dette medfører et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. Problemstillingen har været behandlet på Socialudvalgets møde den 1. marts og der vil foreligge en handleplan til udvalgets behandling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar.

 

Hjælpemidler og Genoptræning forventer et merforbrug på den ikke-overførbare del af rammen i 2010, som dog forventes at modsvare mindreforbruget i 2009. Prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed.

 

 

Beskæftigelsesudvalgets område

Jobcenter Bornholm og Borgercenter har potentielt risiko for merforbrug i 2010. De konjunkturelle påvirkninger kan medføre merforbrug på en række af de ydelser de 2 virksomheder administrerer. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om størrelse af et evt. merforbrug, da de mest påvirkelige ydelser netop er påvirkelige i forhold til sæsonudsving, hvor det bliver meget interessant i de kommende 3 måneder at følge ledighedsudviklingen, da denne vil få afgørende betydning for områdets økonomi.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på kommunens nye forpligtigelse i forhold til arbejdsløshedsdagpenge, som er et nyt område overtaget fra staten pr. 1. januar 2010. Udviklingen følges tæt. 

 

Teknik- og Miljøudvalgets område

Teknik & Miljø forventer naturligvis et markant merforbrug på vintertjenesten. Derudover forventes også merforbrug som følge af manglende indtægter på udlejningsejendommene og i mindre omfang på byggesagsområdet.  

 

BAT forventes at blive presset på økonomien i 2010.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Politikerne: Budgettet til valg er fortsat underbudgetteret. Såfremt der ikke skal afholdes valg i 2010, vil det ikke udgøre et problem, men ellers vil det.

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at redegørelsen drøftes

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Drøftet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Delberetning for regnskabsåret 2009

00.32.00K01-0068

Indledning

BDO Kommunernes Revision fremsender Beretning nr. 14, Delberetning for regnskabsåret 2009.

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2009.

Revisionen har omfattet:

·        Eftersyn

·        Budget- og bevillingskontrol

·        Revision af de sociale områder med statsrefusion

·        Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

·        Daginstitutioner, regulering – Økonomiske fripladser

·        Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionen henviser i sin indledning til Beretning nr. 1 om tiltrædelse pr. 1. januar 2007, hvor revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar beskrives.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·        Delberetning 2009 (tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven)

·        Beretning nr 1, Kommunernes Revisions A/S’s tiltrædelse pr. 1. januar 2007

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Beretning nr. 1, Tiltrædelse (PDF)

2.
Delberetning nr. 14 (PDF)

3.
Beretning nr. 14 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsregnskab - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby

03.02.14S08-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. februar 2007 skema B vedrørende 4 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede med særlige behov (Stjernehuset v/Klintebo).

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og har udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører det endelige anlægsregnskab medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema C behandles i et separat dagsordenspunkt. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har påtegnet anlægsregnskabet uden bemærkninger og forbehold.

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgiften ved et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere og regnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

En del af finansieringen skal fremskaffes ved optagelse af et kreditforeningslån. Optagelsen af lånet kræver tillige en godkendelse af Kommunalbestyrelsen.  

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab ser således ud:

 

                                                                                         Skema B                        Anlægsregnskab

ANLÆGSUDGIFTER:

Anskaffelsessum boliger inkl. moms                              5.559.000 kr.                      5.557.010 kr.

Anskaffelsessum servicearealer ekskl. moms                 1.115.000 kr.                      1.109.549 kr.

I alt                                                                                 6.674.000 kr.                                            6.666.559 kr.

 

FINANSIERING:

Boliger:                                                                         

Tilskud fra Socialministeriet til grundkapital, 7%          -                        389.130 kr.                   -     389.130 kr.

Kreditforeningslån, 91%                                              -  5.058.690 kr.                   -  5.057.000 kr.

Beboerindskud, 2%                                                     -     111.180 kr.                   -     110.880 kr.

I alt boliger                                                                 -  5.559.000 kr.                                        -  5.557.010 kr.

 

Servicearealer:

Tilskud fra Socialmin. til servicearealer ekskl. moms    -    160.000 kr.                                       -     160.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                        -    955.000 kr.                   -     949.549 kr.

I alt servicearealer                                                     -  1.115.000 kr.                   -   1.109.549 kr.

 

Det endelige nettoanlægsregnskab (udgifter minus tilskud) kan tillige opstilles således:

 

                                                                                        Bevilling                          Samlet udgift

Stjernehuset, boliger                                                       5.169.870 kr.                      5.167.880 kr.

Stjernehuset, servicearealer                                               955.000 kr.                         949.549 kr.

I alt                                                                                6.124.870 kr.                      6.117.429 kr.

 

Det fremgår af ovenstående at der tilnærmelsesvis er overensstemmelse mellem posterne i skema B og anlægsregnskabet. Den kommunale egenfinansiering udgør 949.549 kr. mod forventet 955.000 kr.

 

I henhold til finansieringssiden skal der hjemtages et 30-årigt rentetilpasningslån på 5.057.000 kr.

Lånet vil blive optaget i KommuneKredit i umiddelbar forlængelse af anlægsregnskabets godkendelse.  

 

Når regnskabet er godkendt vil det bevilgede engangsdriftstilskud fra Socialministeriet på 1.200.000 kr. blive udbetalt.

                                           

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at anlægsregnskabet for 4 nye boliger – Klintebo, Aakirkeby, godkendes

·        at der optages et 30-årigt rentetilpasningslån på 5.057.000 kr. i KommuneKredit

·        at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelsen på 5.057.000 kr. 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Skema C - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby

03.02.14S55-0016

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. februar 2007 skema B vedrørende 4 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede med særlige behov (Stjernehuset v/Klintebo).

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har den 3. marts 2010 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 4 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Samtidig blev der indført en overgangsordning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn inden den 1. juli 2009, og hvor byggeriets skæringsdato ligger efter den 30. juni 2007. Disse byggerier har ligeledes mulighed for at anvende den nedsatte beboerbetaling.

Da byggeriets skæringsdato er fastlagt til den 1. oktober 2007, vil byggeriet kunne anvende denne overgangsordning, hvilket er lagt til grund ved beregning af den gennemsnitlige bruttohusleje.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 360 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 893 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.581 kr. for en bolig på 75 m². Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige bruttoleje ved skema B 1.005 kr. pr. m² svarende til 6.280 kr. pr. måned ved en beboerbetaling på 3,4 % p.a.

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema C for 4 nye boliger og for serviceareal, Klintebo, Aakirkeby, godkendes

·        at beboernes betaling på lån nedsættes fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum

·        at den endelige bruttohusleje for boligerne på 893 kr. pr. m² godkendes

Bilag

 

Skema C for 4 nye boliger

Skema C for serviceareal

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Skema C - Stjernehuset - boliger (PDF)

2.
Skema C - Stjernehuset - servicearealer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsregnskab, 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne

03.02.14S08-0002

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2008 skema B vedrørende 16 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbane beliggende ved Langelinie, Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes revision revideret anlægsregnskabet og har udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører det endelige anlægsregnskab medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema C behandles i et separat dagsordenspunkt. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har påtegnet anlægsregnskabet uden bemærkninger og forbehold.

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgiften ved et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere og regnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

En del af finansieringen skal fremskaffes ved optagelse af et kreditforeningslån. Optagelsen af lånet kræver tillige en godkendelse af Kommunalbestyrelsen.  

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab ser således ud:

                                                                                         Skema B                        Anlægsregnskab

ANLÆGSUDGIFTER:

Anskaffelsessum boliger inkl. moms                              22.584.000 kr.                    21.609.523 kr.

Anskaffelsessum servicearealer ekskl. moms                   1.383.597 kr.                      1.373.734 kr.

I alt                                                                                 23.967.597 kr.                    22.983.257 kr.

 

FINANSIERING:

Boliger:                                                                         

Tilskud fra Socialministeriet til grundkapital, 7%        -     1.580.880 kr                   -    1.512.667 kr.

Kreditforeningslån, 91%                                             -  20.551.440 kr.                   -  19.665.000 kr.

Beboerindskud, 2%                                                    -       451.680 kr.                                        -      431.856 kr.

I alt boliger                                                                -  22.584.000 kr.                  -  21.609.523 kr.

 

Servicearealer:

Tilskud fra Socialmin. til servicearealer ekskl. moms   -       640.000 kr.                   -      640.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                       -       743.597 kr.                                        -      733.734 kr.

I alt servicearealer                                                    -    1.383.597 kr.                  -    1.373.734 kr.

Som det fremgår af regnskabet er der et mindreforbrug på 974.477 kr. vedrørende udgifter til boligdelen i forhold til bevillingen. Den store besparelse på boligdelen kan primært henføres til et mindreforbrug på posten ”uforudsete udgifter” under håndværkerudgifter samt til generelle besparelser på diverse omkostninger, herunder forretningsførelse, forbrugsafgifter samt byggelånsrenter.

Tilskuddet fra Socialministeriet til grundkapital er reduceret med 68.213 kr. til 1.512.667 kr. som følge af den lavere anskaffelsessum vedrørende boligdelen.

For så vidt angår servicearealerne viser regnskabet et mindreforbrug på 9.863 kr. i forhold til bevillingen, hvilket betyder at kommunens endelige egenfinansiering udgør 733.734 kr. mod forventet 743.597 kr.

Det totale mindreforbrug udgør således 916.127 kr. jf. nettoanlægsregnskabet nedenfor:

 

Nettoanlægsregnskab (udgifter minus tilskud)       Bevilling                          Samlet udgift

Stenbanen, boliger                                                          21.003.120 kr.                      20.096.856 kr.

Stenbanen, servicearealer                                                    743.597 kr.                         733.734 kr.

I alt                                                                                21.746.717 kr.                     20.830.590 kr.

 

I henhold til finansieringssiden skal der hjemtages et 30-årigt rentetilpasningslån på 19.665.000 kr.

Lånet vil blive optaget i KommuneKredit i umiddelbar forlængelse af anlægsregnskabets godkendelse.  

 

Når regnskabet er godkendt vil det bevilgede engangsdriftstilskud fra Socialministeriet på 4.800.000 kr. blive udbetalt.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at anlægsregnskabet for 16 nye boliger – Stenbanen, Rønne, godkendes

·        at der optages et 30-årigt rentetilpasningslån på 19.665.000 kr. i KommuneKredit

·        at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelsen på 19.665.000 kr.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Skema C - 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne

03.02.14S55-0017

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2008 skema B vedrørende 16 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbanegrund beliggende ved Langelinie, Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har den 4. marts 2010 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 16 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Samtidig blev der indført en overgangsordning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn inden den 1. juli 2009, og hvor byggeriets skæringsdato ligger efter den 30. juni 2007. Disse byggerier har ligeledes mulighed for at anvende den nedsatte beboerbetaling.

Da byggeriets skæringsdato er fastlagt til den 1. marts 2009, vil byggeriet kunne anvende denne overgangsordning, hvilket er lagt til grund ved beregning af den gennemsnitlige bruttohusleje.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 360 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 879 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.492 kr. for en bolig på 75 m². Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige bruttoleje ved skema B 1.014 kr. pr. m² svarende til 6.338 kr. pr. måned ved en beboerbetaling på 3,4 % p.a.

 

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema C for 16 nye boliger og for serviceareal – Stenbanegrunden, Rønne, godkendes

·        at beboernes betaling på lån nedsættes fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum

·        at den endelige bruttohusleje for boligerne på 879 kr. pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema C for 16 nye boliger

Skema C for serviceareal

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Skema C - Stenbanegrunden - boliger (PDF)

2.
Skema C - Stenbanegrunden - servicearealer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Skema B for etablering af 10 almene boliger samt servicearealer i Aakirkeby

03.02.00G01-0010

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for de 10 boliger og servicearealer.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 660.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jf. kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 15.593.717 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 551.620 kr. ekskl. moms.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B.

 

Sagsbeskrivelse

Det udarbejdede skema B bygger på det planlagte byggeris faktiske udgifter efter afholdt licitation i totalentreprise den 18. december 2009.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 360.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør derfor 15.953.717 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 1.116.760 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 551.620 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 151.620 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering ultimo juni 2011.

Økonomi

                                                                                                    Skema B                         Skema A

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   15.953.717 kr.                15.593.717 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             551.620 kr.                    551.620 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         16.505.337 kr.                16.145.337 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -14.517.883 kr.               -14.190.283 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -1.116.760 kr.                -1.091.560 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                -319.074 kr.                    -311.874 kr.

Boliger i alt                                                                         -15.953.717 kr.               -15.593.717 kr.


Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -400.000 kr.                   -400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                  -151.620 kr.                   -151.620 kr.

Servicearealer i alt                                                                       -551.620 kr.                   -551.620 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på 25.200 kr., svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag via Socialudvalget.

 

Husleje:

Den gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.704 kr. eller årligt 913 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 87 kr., eller årligt 14 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 10 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 10 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 913 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema B for etablering af 10 almene ældreboliger i Aakirkeby

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 10 boliger i Aakirkeby

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Ældreboliger i Aakirkeby, boliger - Skema B (PDF)

2.
Ældreboliger i Aakirkeby, servicearealer - Skema B (PDF)

3.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Entreprenørnøgletal fra revisor (PDF)

4.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Estimeret anslægbudget fra revisor (PDF)

5.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Skema U fra revisor (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Anlægsbevilling til energioptimering ved afdeling Kongeskær - tillægsbevilling

82.09.05S05-0005

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2009 en anlægsbevilling på 2.020.000 kr. til energioptimering ved afdeling Kongeskær, Skole Nord. Projektet er efter licitation blevet dyrere end forventet, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Sagsbeskrivelse

Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et projektforslag, udarbejdet af en ekstern rådgiver, til energioptimering af afdeling Kongeskær. Anlægsudgiften var i projektforslaget anslået til 2.020.000 kr., idet bevillingen er finansieret 50/50 af Skole Nord og puljen til energibesparende investeringer.

Resultatet af licitationen foreligger nu, og de samlede udgifter inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter beløber sig til 2.922.000 kr. I forhold til de indkomne tilbud er der foretaget ændringer, der nedbringer udgifterne med 165.000 kr. Der er således en merudgift i forhold til anlægsbevillingen på 902.000 kr.

Merudgiften kan, ud over at priserne generelt har været højere end forudsat i projektforslaget, henføres til følgende forhold:

·        Flytning af kedelcentralen fra kælderniveau til grundniveau til lokalitet i eksisterende bygning i stedet for i ny bygning. Denne løsning er bedre i forhold til rørføringer og samtidig undgås der nye bebyggelser på matriklen. Løsningen betyder også, at baderumsfaciliteter skal rykkes 5 meter for at gøre plads til fyringscentralen, og at baderumsfaciliteterne dermed renoveres.

·        Der skal ske nedbrydning og asbestsanering, som ikke var forudset.

·        Der er som yderligere arbejder forudsat efterisolering af samtlige rør i krybekældere m.m.

·        Kedelentreprisen er blevet betydeligt dyrere end forudsat, først og fremmest fordi kedlen nu er forberedt til fyring med flis, ligesom udgifterne til solfangerne er noget større en forudsat.

Skole Nord og Teknik & Miljø vurderer, at der med det projekt, som der nu foreligger, kan gennemføres en samlet optimering af skolens varmeforsyning, der både praktisk, arbejdsmæssigt og energimæssigt er den bedste løsning.

Økonomi

Som nævnt er anlægsbevillingen finansieret 50/50 af Skole Nords driftsbudget og puljen til energibesparende investeringer.

Skole Nord vil på samme måde finansiere halvdelen af tillægsbevillingen af driftsbudgettet, idet det anbefales, at den sidste halvdel af tillægsbevillingen finansieres af kvalitetsfondsmidler.

Der vil med de ekstra udgifter til projektet være en længere tilbagebetalingstid, der ikke kan retfærdiggøre medfinansiering fra puljen til energibesparende investeringer. Derudover er der i projektet nu nogle arbejder, der ikke direkte relaterer sig til energioptimering, fx flytning af baderumsfaciliteter.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 902.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.922.000 kr.,

·        at tillægsbevillingen finansieres med 451.000 kr. fra Skole Nords driftsbudget og 451.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, og

·        at et eventuelt mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen reguleres med halvdelen af afvigelsen over Skole Nords driftsbudget ved projektregnskabets afslutning.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2009

28.06.08K09-0001

Indledning

 

Principper og rammer for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes kravspecifikation (godkendelseskriterier) samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

 

Sagsbeskrivelse

Tilsynet omfatter besøg i Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling, Observationsbørnehaven Mælkebøtten, 25 afdelinger i det kommunale dagtilbud og10 i de private dagtilbud. Tilsynet er foretaget i perioden maj-november 2009. Enkelte tilsyn er foretaget tværsektorielt i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet.

Tilsynet foregår igennem dialog og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

Tilsynet sker i dialog mellem virksomhedsleder/afdelingsleder/leder, forældre, medarbejderrepræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Tilsynet i 2009 har bygget på følgende fokusområder:

·        Det fysiske og æstetiske miljø

·        Børnemiljøvurdering

·        Den pædagogiske læreplan

·        Sikkerhed og hygiejne

·        Sund kost, bevægelse og udelæring

·        Det psykiske arbejdsmiljø

·        Brugeroplevet kvalitet

 

Betragtninger fra tilsynet:

 

Fysisk og æstetisk miljø:

På det kommunale område er der flere afdelinger, der trænger til renovering både indvendigt og udvendigt, der er iværksat samarbejde mellem distriktsledere og Teknik og Miljø i de berørte distrikter, hvor bygningerne gennemgås og der udarbejdes en rapport af Teknik og Miljø.

I de kommunale og private dagtilbud, gøres en stor indsats i for, at skabe fleksibilitet i indretningen og optimal udnyttelse af pladsforholdene. Der er fokus på eliminering af støjgener, ved opsætning af lydabsorberende tavler og loftplader, dupper på stole, duge på borde, kurve til legetøj osv. Der er bevidsthed omkring lysforholdenes betydning for arbejdsmiljøet. 

 

De lovbundne opgaver:

I de kommunale og private dagtilbud arbejdes der, med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. De pædagogiske læreplaner dokumenteres via foto, tekst og billeder. Brug af dokumentation som udgangspunkt for evaluering, er ikke endnu ikke blevet procedure i alle dagtilbud. I børnemiljøvurderingen tages der udgangspunkt i barneperspektivet, hvor børnene inddrages for eksempel gennem interview, eller ved at tage billeder af det de syntes bedst om, i deres børnehave.

 

Sikkerhed og hygiejne:

De kommunale dagtilbud blev i 2006 gennemgået af den kommunale legepladsinspektør, de påbud der blev givet er blevet udført. Dette har resulteret i at flere legepladser er blevet revet helt eller delvist ned, nogle er bygget op igen og godkendt.

I 2010 er der af Teknik og Miljø planlagt hovedinspektion af de kommunale legepladser.

 

De private dagtilbud arbejder på, at etablere et samarbejde, hvori de indgår fælles aftale med et firma, der kan foretage certificeret legepladstilsyn i de private dagtilbud på Bornholm. Der er flere private dagtilbud, der mangler et certificeret legepladstilsyn.

 

I samtlige kommunale og private dagtilbud, er der fokus på vigtigheden i en god håndhygiejne, for at minimere risikoen for sygdomssmitte. Der er aftalt faste procedurer for håndvask og rengøring af pusleborde, toiletter og legetøj.

Der gives udtryk for utilfredshed med den daglige rengøringsstandard, i flere af de kommunale dagtilbud. 

 

Sund kost bevægelse og udelæring:

Der er for hovedparten af de kommunale og private dagtilbud, fokus på kosten og dens betydning. Der er nedskrevne kostpolitikker. Kost og bevægelse ses oftest i en sammenhæng. Der er en sammenhæng mellem indsatsområderne: sund kost, bevægelse og udelæring og temaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Det psykiske arbejdsmiljø:

Det samlede dagtilbudsområde på Bornholm er kendetegnet ved samarbejde, dialog og åbenhed. Medarbejderne er involverede og ansvarlige, der er et trygt forhold mellem ledelse og medarbejdere. Mange opgaver uddelegeres i personalegrupperne. Der sættes fokus på trivsel, udføres årlige medarbejderudviklingssamtaler og det psykiske arbejdsmiljø følges op igennem udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Der er enkelte samarbejdsproblematikker, der er blevet synliggjort og taget hånd om.

En stor bekymring for størsteparten af dagtilbuddene er det faldende børnetal, som giver usikkerhed i forhold til fremtiden og den enkeltes ansættelsesforhold.

 

Der gives udtryk for, at man som medarbejder har travlt i hverdagen, at der er få hænder til det enkelte barn, at der er for lidt tid til kerneydelsen, at der pålægges den enkelte enhed mange opgaver for eksempel politiske mål og indsatsområder, læreplaner, børnemiljøvurdering og APV, opgaver som kræver tid til skriftlighed, tid der går fra børnene.

 

Brugeroplevet kvalitet:

Det er tilsynets opfattelse, at der er stor tilfredshed fra forældrenes side med det dagtilbud, de har valgt, eller er blevet tilbudt. Forældre udtrykker tilfredshed med personalet, de pædagogiske aktiviteter, den daglige dialog, og niveauet for information. Forældrene fortæller også, at de kan mærke, at personalet har travlt i hverdagen.

 

Henstillinger:

Følgende antal henstillinger er givet ved 27 kommunale tilsyn og 10 private:

 

Kommunale dagtilbud:

 

Private dagtilbud:

 

Alle henstillinger følges op på tilsynsbesøg 2010.

 

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Social & Sundhed indstiller, at:

·        Orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Opsamling tilsyn private dagtilbud 2009

·        Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget, 2. marts 2010:

Orientering taget til efterretning og sendes videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med den tilføjelse, at flere dagtilbud besøges uanmeldt. Der er endvidere ønske om, at "børn med særlige behov" bliver et fokusområde i 2010. Der spørges desuden til antallet af indstillinger om særlig støtte fordelt pr. distrikt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Sagen udsættes til næste møde.

Administrativ tilføjelse

Børne- og Skoleudvalget så gerne, at der i højere grad blev foretaget uanmeldte tilsyn indenfor den samlede ramme af tilsyn.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Orienteringen taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Opsamling tilsyn Private dagtilbud 2009 (DOC)

2.
Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Intet.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Valg af tilbudsgiver


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. salg af ejendom