Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fællesmøde MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om budget 2011
  åbent 2 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 3 Bornholms Middelalder Univers
  åbent 4 Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale
  åbent 5 Sociale klausuler
  åbent 6 Forslag til lokalplan for hotel, restaurant, udstilling med mere I Rønne
  åbent 7 Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne
  åbent 8 Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars
  åbent 9 Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmoler på Hellipeder Havn 2010
  åbent 10 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler
  åbent 11 Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje
  åbent 12 Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne
  åbent 13 Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 16 Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i BRK
  åbent 17 Orientering fra formanden
  åbent 18 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fællesmøde MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om budget 2011

81.00.00A21-0018

Indledning

Efter MED-aftalens § 9 mødes MED-Hovedudvalget med den politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionskommunen. MED-Hovedudvalget kan anmode om yderligere møder med den politiske ledelse, hvis der er behov for det.

 

Sagsbeskrivelse

MED-Hovedudvalgets repræsentanter er:

 

Medarbejderrepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Nils Pedersen, Løn og Personale (næstformand)

Anne Schmølker, Løvstikken

John Bidstrup, Vej og Park Bornholm

Michael Andersen, Dagtilbud Vest

Karina Randrup, Døgnplejen Bornholm

Jette Boye, Rønneskolen

Pia van der Weij, Dagtilbud Øst

Lea Wolffbrandt, Bornholms Biblioteker

Peter Petersen, Økonomi og Analyse

Bo Johansen, Borgercentret

Kenny Thøgersen, Jobcenter Bornholm

Susanne Christensen, Bornholms Plejehjem og Centre

Kenth Halfdan Ferning (formand)

Lene Koch Langhoff, direktionen

Peter Johannessen, områdechefer

Allan Westh, områdechefer

Jon Madsen, virksomhedsledere Borgere og Beskæftigelse, Biblioteker

Torben Munch, stabschefer

Bjarne Freund-Poulsen, virksomhedsledere Teknik og Forsyning

Pia Jonge, virkesomhedsledere Social og Sundhed

Janus Node, virksomhedsledere Børn og Skole

 

 

Temaer som MED-Hovedudvalget ønsker at drøfte i forbindelse med budget 2011:

o       Øget fokus på sygefravær, herunder sygefraværspuljens størrelse, berettigelse og nytteværdi

o       BRK-Olympiade

o       Forhøjelse af tillæg til sikkerhedsrepræsentanter

o       BRKs visioer/ønsker til service og kvalitet set i forhold til budgettets størrelse.

 

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Drøftet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for implementering af de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre.  

Sagsfremstilling

Ændringer af boligstrukturen på ældreområdet

De besluttede ændringer af boligstrukturen på ældreområdet indebærer

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at til- og nybyggeri forventes færdiggjort i perioden fra juli 2011 til oktober 2013

 

Bilag 1) giver en mere detaljeret oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Der udestår en afklaring og plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes. ·

 

Midlertidig lukning af 12 boliger

En pålagt besparelse på 1,6 mio. kr. på boligstrukturområdet i 2009 blev udmøntet ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser: Østermarie Plejehjem reduceret fra 23 til 19 pladser (heraf 2 aflastningspladser), Sandvig Plejehjem fra 20 faste pladser til 16 faste pladser og Toftegården fra 43 til 39 pladser (heraf 4 aflastningspladser).


Besparelsen er videreført i 2010 og udmøntes også i 2010 ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården

Det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre er derfor fortsat midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 463 boliger.

 

Ledige boliger på Bornholms Plejehjem og -centre

Trods reduktionen med 12 boliger på Bornholms Plejehjem og –centre kan der konstateres en betydelig stigning i antallet af ledige boliger i løbet af 2009, og dermed også en stigning i antallet af dage hvor boligerne står ledige. Hvor der fx i uge 10 i 2009 var 2 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 60 dage, var der ultimo 2009 10 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 658 dage. Antallet af ledige boliger, der er klar til indflytning varierer fra uge til uge, men der har i 2009 været en klar tendens til, at antallet af ledige boliger er stigende.

 

Udviklingen i ledige boliger peger endvidere i retning af, at søgningen - mod de mindre plejehjem og plejecentre, der er besluttet lukket - bliver mindre, herunder specielt søgningen til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem. 

 

Af nedenstående figur fremgår det, at 6 ud af de 10 ledige boliger ultimo 2009 på plejehjem og plejecentre var at finde på Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem, der hver havde 2 ledige boliger. I betragtning af, hvor få boliger der er i Svaneke, Østermarie og Sandvig, svarer det til, at mellem 11%-13% af boligerne disse steder er ledige. 

 

Figur 1: Antal ledige boliger ultimo 2009 fordelt på plejehjem og –centre

 

Det skal bemærkes, at de nævnte tal kun omfatter boliger, der er klar til indflytninger. Ud over tomme boliger, der er klar til indflytning, er der løbende 13-20 tomme boliger, der ikke er klar til indflytning. Ultimo 2009 var der således – foruden de 10 ledige boliger – yderligere 20 tomme boliger, der endnu ikke var klar til indflytning. På Svaneke Plejecenter stod der – udover de 2 ledige boliger – yderligere 4 boliger tomme.

En fortsat ringe søgning til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem i 2010 kan hurtigt betyde et markant fald i antallet af beboere på disse plejehjem og plejecentre.

I bilag 2 ses en detaljeret oversigt over udviklingen i antallet af ledige boliger i 2009.

Økonomi

Socialudvalgets budgetramme for 2011 indeholder en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og nedlæggelse af medproduktionskøkkener på de små plejehjem.

En fortsættelse af den midlertidige reduktion i antallet af plejehjemspladser med 12 boliger i 2011 jf. ovenstående giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Der resterer således fortsat en ikke umøntet besparelse på 6,1 mio. kr. som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til

·        en indledende drøftelse i udvalget af en plan for implementering af ændringerne af boligstrukturen, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, herunder eventuelle tiltag i relation til det stigende antal ledige boliger på Bornholms Plejehjem og –centre

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Drøftet. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 3. maj

Med baggrund i de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, resterer en plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes.

 

En midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården er videreført i 2010. Endvidere er der midlertidigt lukket 2 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden marts 2010, således er det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 461 boliger.

 

I figur 2 ses antallet af ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre. De nedennævnte tal i figur 2 omfatter kun boliger, der er klar til indflytning. Opgørelsen ultimo marts 2010 viser et yderligere antal boliger der er ledige, men endnu ikke klar til indflytning.

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antal ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre

 

Der er i Bornholms Plejehjem og –centre foretaget en række interviews med beboere og pårørende.

 

Af denne interviewrunde kan udledes:

Ø      at beboerne på Sandvig Plejehjem udtrykker et ønske om at flytte nu, således at beboerne har indflydelse på hvor de skal flytte hen. Flytning sker under forudsætning af, at beboerne holdes økonomisk skadesløse. Beboerne udtrykker ønske om fortrinsvis at ville flytte til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Ø      at beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykker et ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecenteret

Ø      at beboerne på Hjemmet i Klemensker overvejende udtrykker et ønske om at flytte samlet.

 

Interviewrunde på Østermarie Plejehjem pågår, tidligere interviews har vist

Ø      at beboerne på Østermarie Plejehjem overvejende udtrykker ønske om at flytte samlet.

 

Aarsdale Plejecenter er endnu uafklaret. Flytning vurderes på baggrund af faglige betragtninger og i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

 

De 10 nye plejeboliger ved Plejecenter Aabo forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2011. De 17 nye boliger til Nørremøllecenteret forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning efteråret 2011, og de 60 nye boliger på Snorrebakken forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2012.

 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at samle de midlertidige pladser på Plejehjemmet Sønderbo, hvilket sker i forbindelse med åbning af 60 plejeboliger på Snorrebakken. Det samlede antal midlertidige pladser fastholdes til 32.

 

 

 

 

Forslag til flytteplan:

 

Etape 1:

Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

 

Etape 2:

Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

 

Etape 3:

Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

 

Etape 4:

Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

 

Etape 5:

Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

Generelt:

Der tages individuelle hensyn til beboere og pårørende. Beboernes medindflydelse og ønsker sker ved individuelle interviews med eventuel bisidder og ved drøftelse i Bruger- og Pårørenderåd.

Personalet har medindflydelse via MED-udvalg. Der pågår en løbende proces med individuelle interview af medarbejderne med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig arbejdssted.

 

Ved at imødekomme beboernes ønsker på Sandvig Plejehjem om at flytte til Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo eller Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås det samtidig, at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Sandvig Plejehjem.

Økonomi

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter i forbindelse med flytning. Ved flytning afholder kommunen udgiften til indskud for de beboere der flytter til plejecentre, til boligydelse, og til forskellen mellem ny og hidtidig husleje (efter boligydelse), samt rimelige udgifter til flytning m.v.

Staten afholder 2/3 af indskuddet og 3/4 af boligydelsen.

 

De anslåede kommunale engangsudgifter (flytte/etableringspakke på 7.000 kr. og gennemsnitligt indskud) i forbindelse med flytningen af beboerne fra plejehjem/-centre udgør ca. 15.000 kr. pr. beboer.

 

Den årlige kommunale udgift til boligydelse og merhusleje i forhold til nuværende boform varierer, dels afhængig af om man bor på plejehjem eller på et plejecenter, dels hvor man flytter hen (plejehjem eller plejecenter). Beboere på plejecentre ydes afhængig af økonomiske forhold boligydelse, hvilket man ikke gør på et plejehjem, hvor huslejefastsættelsen er fastsat efter andre regler. Flytning fra et plejecenter, der skal nedlægges til en ny plejecenterbolig vurderes i gennemsnit at udgøre en merudgift på ca. 6.000 kr. pr. år, medens udgiften ved en flytning fra plejehjem andrager ca. 22.000 kr. pr. beboer.  Beregning er bilag til dagsordenen.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller plan for ændring af plejeboligstrukturen til Kommunalbestyrelsens godkendelse således:

·        at beboernes ønsker for flytning generelt følges 

·        at der lukkes 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem og at beboerne på Sandvig Plejehjem flyttes efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige – etape 1

·        at der i forbindelse med beslutning om lukning af 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem samtidig lukkes for tilgang af nyvisiteringer

·        at der i forbindelse med beslutning om at beboerne på Østermarie Plejehjem flyttes samlet til Plejecenter Aabo forventeligt sommeren 2011 – etape 2 – lukkes for tilgang af nyvisitereinger

·        at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecenteret forventeligt efteråret 2011 – etape 3

·        at beboerne på Hjemmet i Klemensker flyttes til nyt plejecenter på Snorrebakken forventeligt sommeren 2012 – etape 4

 

Endvidere indstiller områdechefen for Social og Sundhed til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at flytteudgifter og indskud på i alt ca. 15.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

·        og de årlige udgifter til boligydelse, m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Udsættes til udvalgets møde den 19. marts 2010.


 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet (DOC)

2.
Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bornholms Middelalder Univers

19.00.00G01-0003

Indledning

Bornholms Middelaldercenter fremsender den 23/4 2010 materiale vedrørende driften af det planlagte Bornholms Middelalder Univers med henblik på en positiv tilkendegivelse til projektet fra kommunen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund:

I 2006 udpegede VisitDenmark Bornholm som potentiel super-helårsdestination. Udpegningen tog afsæt i en ansøgning om at udvikle et nyt turismefyrtårn på Bornholm – Bornholms Middelalder Univers. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte herefter over to gange efter anbefaling fra Vækstforum tilskud fra de regionale udviklingsmidler til udvikling af forprojekter. Det sidste forprojekt havde til formål at forankre Bornholms Middelalder Univers på Bornholm samt tiltrække investorer/fonds-finansiering til fase 1 og 2 af Bornholms Middelalder Univers. Fase 1 og 2 omfatter udviklingen af de oplevelsesbetonede elementer, hvilket vil sige det såkaldte ”Historama” – et indendørs oplevelsescenter – samt en udbygning af det eksisterende Middelaldercenter. Den oprindelige idé med et Middelalderhotel er i første omgang udtaget af projektet.

Målsætningen for det aktuelle forprojekt er således at sikre relevante fondsmidler til etablering af Historama, indgangsparti (ca. 173 mio. kr.) og udbygning af det eksisterende Middelaldercenter (ca. 61 mio. kr.)

 

Projektbeskrivelser og budget:

Det fremsendte materiale består af følgende:

·        beskrivelse af Bornholms Middelalder Univers

·        budget og nøgletal for Bornholms Middelalder Univers

·        beskrivelse af ”Historama”

·        beskrivelse af udbygningen og fornyelsen af Bornholms Middelaldercenter

 

Budgettet opererer med 4 scenarier for besøgstal: 80.000, 100.000, 120.000 og 140.000.

Besøgstallene omfatter ikke kun gæster på selve Middelaldercentret, men også gæster til de aktiviteter, der vil blive lagt ude på øen. Middelaldercentrets besøgstal var 51.000 i 2008 og 46.000 i 2009.

Det skal tilføjes, at budgettering ned på et niveau med 80.000 besøgende er sket efter kommunens ønske, idet det oprindelige niveau var ud fra en større forventning.

Budgettet er baseret på en forudsætning om, at der ikke er indbygget kommunal støtte til hverken anlæg eller drift ud over det eksisterende kommunale driftstilskud på 1,3 mio. kr. Heraf følger, at kommunen også betragter det som en forudsætning, at der ikke på et senere tidspunkt kan blive tale om at indgå i nogen form for kommunal underskudsgaranti eller kassekredit.

 

Ønsker:

Til brug for arbejdet med at skaffe fondsmidler behøver Bornholms Middelaldercenter følgende:

·        En positiv tilkendegivelse fra Bornholms Regionskommune om, at kommunen ser Bornholms Middelalder Univers som et projekt, der bidrager til opfyldelse af kommunens strategier for vækst og udvikling på Bornholm.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Bilag

·        Beskrivelse af Bornholms Middelalder Univers

·        Budget og nøgletal for Bornholms Middelalder Univers

·        Beskrivelse af ”Historama”

·        Beskrivelse af udbygningen og fornyelsen af Bornholms Middelaldercenter

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Udvalget ser ikke mulighed for økonomisk at stå bag projektet, men ser ikke nogen væsentlige planmæssige problemer.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. maj 2010

1.
Indscannet den 26-04-2010 (TIF)

2.
Indscannet den 26-04-2010 (TIF)

3.
Indscannet den 26-04-2010 (TIF)

4.
Indscannet den 26-04-2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale

82.16.00P27-0007

Indledning

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus søger om forlængelse af driftsaftale for Tejn Medborgerhus med mindst 5 år.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus ønsker at gøre huset handicapvenligt – dvs. etablere et handicaptoilet og forbedre adgangsforholdene. Det er muligt at søge diverse fonde om tilskud til projektet, men det forudsætter at bestyrelsen har en driftsaftale for huset på mere end 10 år. - Lokale- og Anlægsfonden og Sparekassen Bornholms Fond, som er potentielle tilskudsgivere i denne sag, kræver at bestyrelsen har en mere end 10-årig driftsaftale for de kommunale bygninger. – Kan der ikke opnås denne driftsaftale, ønsker fondene ikke at sætte midler i kommunale huse.

 

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus har på lige fod med øvrige husbestyrelser for kommunale fritids- og medborgerhuse en 5-årig driftsaftale med virkning fra 2010.

 

Aftalen går på, at BRK afholder alle basisudgifter (el, vand, varme, renovation og forsikringer) og udvendig vedligeholdelse, medens husbestyrelsen står for rengøring og indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealer.

 

Der vil ikke indenfor driftsrammen for Fritids- og medborgerhuse i nærmeste fremtid være midler til handicaptoilet m.v. Hidtil er overskydende driftsmidlerne anvendt til udbedring af klimaskærmen, hvilket også forventes at være aktuelt de næste par år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2008 at sælge Tejn Fritidshus, Kildesgårdsvej 2, og at borgerforeningen kunne overtage Tejn Gamle Bank Ndr. Strandvej 31, nuværende Tejn Medborgerhus.

Økonomi

Kommunen er forpligtet til at betale driftsudgifter på ejendommen i driftsaftalens løbetid. Kommunen kan ikke ophæve driftsaftalen i perioden.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        at udvalget anbefaler at driftsaftalen forlænges indtil 31/12 2020.

Bilag

·        Driftsaftalen mellem kommunen og husbestyrelsen

·        Tejn borgerforening søger om forlængelse

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Driftsaftale Tejn Medborgerhus (TIF)

2.
Tejn Medborgerhus - Driftsaftale (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sociale klausuler    

15.00.00P20-0008

Indledning

Den 25. juni 2009 blev redigering af Sociale klausuler i Udbuds- og indkøbspolitikken drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstillede følgende:

 

 

Områdechefens indstilling blev godkendt.

 

Sagsbeskrivelse

På baggrund af beslutningen nedsatte Bornholms Regionskommune en arbejdsgruppe i regionskommune-regi, bestående af personer fra regionskommunen, samt et antal deltagere udpeget fra brancheorganisationerne.

 

Hovedopgaven for arbejdsgruppen har været, at der med udgangspunkt i den gældende lovgivning skulle udarbejdes forslag til formulering af mulige sociale krav til leverandører/entreprenører som Bornholms Regionskommune kan anvende i forbindelse med udbud.

 

Bornholms Regionskommune har på dialogmøderne med brancheorganisationerne drøftet diverse aspekter i forbindelse med brugen af sociale klausuler og organisationerne har samstemmende meddelt regionskommunen, at de ikke finder brugen af sociale klausuler hensigtsmæssige.

 

Brancheorganisationerne har til gengæld stillet forslag om, at der i stedet etableres et bredt samarbejde, der sikrer flere praktikpladser på Bornholm. Organisationerne vurderer, at det sociale hensyn fremmes igennem frivillige aftaler med virksomheder. Forslaget er vedlagt punktet som bilag.

 

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, Kommunernes Landsforenings erfaringer med sociale klausuler i landets øvrige kommuner, samt drøftelser på dialogmøderne med brancheorganisationere, vil Bornholms Regionskommunes udkast til formulering af afsnit om sociale klausuler, samt afsnit om samarbejde, se ud som følger:

 

”Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

 

Hovedprincipperne præciseres nedenfor.

 

Anvendelse af sociale klausuler

I de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, skal der ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejderanvendes sociale klausuler. Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt kan stilles sociale krav til leverandørerne.

 

Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Sociale klausuler skal opfattes bredt, og kan tillige eksempelvis indebære formulering af krav vedr. tilgængelighed for ældre og handicappede mv.

Ved udbud af tjenesteydelser skal der som hovedregel stilles krav om, at tilbudsgivere beskriver ledelses- og personaleforhold samt personalepolitik.

 

Der stilles desuden krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold.

 

Anvendelse af arbejdsklausuler

Der stilles, ved udbud i Bornholms Regionskommune, krav om, at de individuelle rettigheder og pligter i den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Bornholms Regionskommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten for så vidt angår individuelle rettigheder og pligter.

 

Samtidig knyttes der en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes.

 

Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausulen gælder både EU-udbud og udbud efter tilbudsloven.

 

Samarbejde til fremme af uddannelsesaftaler

Det vurderes at den aktuelle praktikpladskrise på Bornholm kan afhjælpes mere effektivt via samarbejde om flere lærepladser mellem regionskommunen, erhvervsorganisationerne og erhvervsskolen end via sociale krav.

 

Der forventes et øget udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver som følge af regeringens økonomiske initiativer og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2010 og det vurderes derfor, at det i den forbindelse er værd i fællesskab at afprøve, om der i forbindelse med kommunale udbud kan laves en tværgående indsats, der både reducerer antallet af unge uden en praktikplads og samtidig reducerer ungdomsledigheden til gavn for Bornholm.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal også ses som en støtte og et supplement til at styrke færdiggørelsesfrekvensen hos de unge, og dermed sikre at flere unge på Bornholm gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal fremme motivationen hos de tilbudsgivende virksomheder til at oprette lærlingekontrakter enten som ordinære uddannelsesaftaler eller igennem korte aftaler/delaftaler, så de lærlinge, der har gennemført et grundforløb, kan gennemføre uddannelsen med praktik i en virksomhed.

 

Det foreslår, at parterne udvikler og konkretiserer samarbejdet for at få etableret flere lærepladser på Bornholm.”

 

Den endelige formulering af sociale klausuler vil efterfølgende blive indføjet i Udbuds- og indkøbspolitikken.

 

Følgende er gældende jura samt fortolkning på området.

 

Lovgivning og regler

En social klausul er et krav i en udbudskontrakt, der pålægger vinderen af opgaven en social forpligtelse. Sociale klausuler kan bruges ved alle kommunale service-, bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven kun kan udføres i Danmark. Sociale klausuler kan enten sigte mod at integrere ledige eller at fastholde personer på arbejdsmarkedet – eventuelt mod begge dele.

 

Integration:

Kommunen har ret til at tilbyde ledige ansættelse og dermed tage hensyn til deres aktivering – også når opgaven udføres helt eller delvist af eksterne leverandører.  Kommunen kan således kræve, at vinderen af et udbud fx ansætter et vist antal ledige på særlige vilkår eller forpligtiger sig til at gennemføre uddannelses- og praktikforløb, men kun i den periode opgaven udføres.

 

Fastholdelse:

Kommunen har også lov til at stille krav om, at virksomheden har eller udarbejder en personalepolitik – fx en politik om at fastholde nuværende medarbejdere og forebygge nedslidning.

 

Det er bedst at opstille sociale klausuler som et vilkår i kontrakten, dvs. et ufravigeligt krav, som gælder for alle de virksomheder, der byder på opgaven.

 

Ikke alle sociale krav er tilladte
Kommunen har imidlertid ikke lov til at stille et hvilket som helst socialt krav i forbindelse med udbud. Både i dansk ret og i EU-retten er der nemlig en række begrænsninger for brugen af sociale klausuler, som det er vigtigt at kende. Begrænsningerne er blandt andet en følge af EUs udbudsdirektiver samt af EF-traktaten.

 

De fleste begrænsninger er fælles for alle udbud. Det spiller således ingen rolle, om udbuddet ligger over eller under tærskelværdierne for EU-udbud. Ved EU-udbud indsnævres brugen af sociale klausuler dog på yderligere to punkter. Se tabellen nedenfor.

 

Begrænsninger i brugen af sociale klausuler

Også EU-retten kræver, at målgruppen afgrænses objektivt. Man må derfor ikke henvise til danske ordninger som fx fleksjob eller skånejob. Det vil kunne diskriminere personer fra lande, hvor fleksjob ikke er en del af sociallovgivningen. Leverandøren skal nemlig have mulighed for at ansætte fx en italiener, der opfylder de objektive betingelser.

 

De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang

EU-retten kræver, at de sociale klausuler respekterer princippet om proportionalitet. Det betyder bl.a., at kommunen ikke kan kræve, at leverandøren ansætter flere personer, end virksomheden har brug for til opgaven – uanset om leverandøren kompenseres økonomisk for de ”overflødige” ansættelser.

 

Kravet om proportionalitet betyder også, at de sociale klausuler ikke må være for omkostningsfulde for virksomhederne. Fx er det formentlig ude af proportioner at kræve, at halvdelen af alle nyansættelser skal være medarbejdere på særlige vilkår.

 

Kravet i den sociale klausul skal kort sagt stå mål med omfanget af den udbudte opgave. Dermed er der grænser for, hvor mange ansættelser, der kan være tale om. Hvis opgaven fx kræver mindre end fem ansatte, kan det være problematisk at stille krav om at aktivere et bestemt antal personer. Ved sådanne opgaver er det typisk mere relevant at bruge de sociale klausuler om fastholdelse og forebyggelse.

 

Det vil bero på en vurdering, hvor mange personer man i en social klausul kan kræve ansat på en konkret opgave. Som vejledende norm kan man fx bruge det antal medarbejdere fra målgruppen, som kommunen selv har sat eller kunne tænkes at sætte på opgaven.

 

Kravet om proportionalitet betyder endvidere, at den sociale klausul kun må gælde for den del af virksomheden, der udfører den konkrete opgave. Opstiller man fx et krav om, at virksomheden skal formulere en arbejdsfastholdelsespolitik, så gælder det kun for den del af virksomheden, der udfører opgaven.

 

Omfatter udbuddet eksempelvis rengøring af en kommunes skoler, kan den sociale klausul kun gælde for den del af koncernen, der udfører netop denne rengøring.

 

Stiller kommunen krav om, at leverandøren udarbejder en personalepolitik, skal politikken mindst gælde for den tidsperiode, som kontakten løber – og igen kun for medarbejderne på den pågældende opgave. Disse to begrænsninger skal stå direkte i den sociale klausul.

 

Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling

Juraen levner et meget snævert spillerum for at anvende sociale krav, når tilbudsgiverne skal udvælges og opgaven tildeles. Det er nemlig ifølge Kommissionens fortolkningsmeddelelse om udbud og sociale hensyn, i strid med EUs udbudsregler at lade tilbudsgiverne konkurrere på de sociale vilkår. I praksis betyder det, at kommunen ikke må vælge en virksomhed, fordi den kan ansætte flere fra den relevante målgruppe end andre virksomheder.

 

Kommunen må dog gerne stille krav i udbudsmaterialet om, at virksomheden, der får kontrakten, skal ansætte fx 5 pct. fra den relevante målgruppe. De sociale klausuler må med andre ord gerne være et kontraktvilkår.

 

Projekt Socialaftaler.dk anbefaler derfor, at kommunen ved EU-udbud ikke bruger sociale krav som udvælgelses- eller tildelingskriterium, men derimod som et kontraktvilkår, alle virksomheder skal opfylde.

 

Bemærk, at der ved udbud under tærskelværdien både kan anvendes sociale krav som udvælgelses- og tildelingskriterium – dog ikke begge dele på én gang.

 

Udtalelse vedrørende brug af sociale klausuler i praksis –

af Jakob Scharff – KL´s chef for Udbudsportalen

Bornholms Regionskommune skal være opmærksomme på, at sociale klausuler som udgangspunkt alene kan bruges på arbejder, der alene kan udføres på stedet, dvs. fysisk i kommunen. Det skyldes at det vil være i strid med EF-traktaten, hvis man stiller danske sociale krav til opgaver, der kan udføres i andre EU-lande. Fortolkningsmæssigt står vi på en række udredninger tilbage fra 2000, som siden er bekræftet af vejledninger fra både EU Kommissionen og Konkurrencestyrelsen.

 

Den praktiske konsekvens er at man kan bruge sociale klausuler på eksempelvis, opgaver som:

 

  • Rengøring, affaldsindsamling, park- og vejopgaver mv. – dvs. opgaver som udføres på stedet.
  • Længerevarende bygge- og anlægsopgaver (hvilket der typisk er meget få af i kommunerne).

 

Det er generelt erfaringen, at det er uhensigtsmæssigt, at benytte sociale klausuler på enten bygge- og anlægsopgaver eller driftsopgaver, hvor der ikke kan skabes et sammenhængende forløb for de aktiverede personer.  Det gælder fx kortvarige anlægsprojekter eller opgaver som drift af vintertjeneste.

 

Der gælder endvidere det generelle krav (afledt af proportionalitetsprincippet), at en social klausul skal have en direkte tilknytning til det arbejde som udføres. Dvs. man kun må stille et krav som har med selve opgaven at gøre, fx rengøring på kommunens skoler. Det betyder samtidig, at man ikke kan stille krav som går ud over selve opgaven. Fx ved at der er et aktiveringskrav, som går ud over selve kontraktperioden.

 

Varekøb

Samlet set betyder det, at det er overordentligt svært at bruge sociale klausuler ved det generelle indkøb af varer. I forhold til leverandører kan det overvejes at lave en generel politik for samarbejde med erhvervslivet. Flere kommuner har fx lavet partnerskabsaftaler om aktivering, elevforløb, integrationsprojekter mv.

 

Der gøres opmærksom på, at det oprindelige arbejdsgrundlag fra 2000 ikke forholdt sig til elev-/lærlinge forløb. Det er principielt ikke noget anderledes i det end et normalt aktiveringskrav. Der er dog den praktiske udfordring, at elevforløb, typisk er tre-årige. Kortere eller fleksible forløb kan formodentligt også tænkes.

 

Økonomi

 

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller forslaget til formulering af afsnit om sociale klausuler i Bornholms Regionskommune til godkendelse:

 

Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

Med præcisering af hovedprincipperne som nævnt i sagsbeskrivelsen.

 

Bilag

Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Anbefales, idet det forventes at der mindst én gang årligt bliver fulgt op og evalueret.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:

Udgår

 

Fortsat sagsbehandling

Punktet har været til høring i Handicaprådet med følgende beslutning:

 

Handicaprådet d. 26. april 2010:

Udbud under tærskelværdien
 - Målgruppen skal afgrænses objektivt
 - Opgaven må kun kunne udføres i Danmark
 - De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang
 - Virksomhedens medarbejdere skal beskyttes
 - Virksomhedens ledelsesret skal beskyttes

 

Udbud over tærskelværdien
Samme krav som oven for - plus:
 - Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling
 - Krav om offentliggørelse                                              

Handicaprådet tilslutter sig Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke uden at der stilles et kontraktskrav om at lærlinge anvendes.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke. Der bør arbejdes videre med dialog og partnerskabsaftaler med brancheorganisationerne.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for hotel, restaurant, udstilling m.m.

01.02.05P21-0183

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2008, at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 54.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden er et ønske om etablering af et musikmuseum og et vise-vers-hus samt mulighed for at benytte det tilknyttede udendørs areal til musik og udeservering i en ejendom på hjørnet af Søndergade og Østergade. Endvidere ønskes der etableringsmulighed for hotel eller lignende på naboejendommen beliggende på hjørnet af Søndergade og Bagergade..

Teknik & Miljø har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 045 der muliggør disse formål på de pågældende ejendomme.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den gældende regionkommuneplan 2005, er der også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 022. Kommuneplantillægget overfører arealet fra et rammeområde med en anvendelse for blandet bolig- og erhvervsformål til et rammeområde med en anvendelse til center- og boligformål.

Et mindre haveareal inden for lokalplanområdet er beliggende i direkte kontakt til naboejendomme med beboelser. For at minimere generne for naboerne tillader lokalplanen ikke umiddelbart, at der etableres udendørs servering eller andre publikumsaktiviteter på dette haveareal. Lokalplanen åbner dog mulighed for at kommunen kan dispensere tidsbegrænset for sådanne aktiviteter på det pågældende areal efter at have foretaget nabohøring.

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik & Miljø har på denne baggrund foretaget screening af planerne og vurderet, at de ikke skal miljøvurderes, idet de ikke kan antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen sender forslaget til lokalplan 045 og forslaget til kommuneplantillæg 022 i offentlig høring i 8 uger. Samtidigt offentliggøres kommunens beslutning om ikke at miljøvurdere planerne.

Bilag

Forslag til lokalplan 045 inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 022

Skema med screening af lokalplan 045 og kommuneplantillæg 022 i relation miljøvurderingsloven

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen d. 22. oktober 2008

Brev af 22. marts 20109 fra Teknik & Mlijø til Peter Vesth

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - forslag til LP 045 (PDF)

2.
Bilag 2 - Miljø-screening af lp 045 (PDF)

3.
Bilag 3 - TMUs behandling af 22.10.08 (DOC)

4.
Bilag 4 - Brev af 30.09.09 til P.Westh (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne

01.02.05P21-0220

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af op til 15 boliger (blandet dobbelthuse og enfamilieboliger) i et stort set ubebygget område ved Smallesund/Byåen. Ruinerne af en tidligere ejendom nedrives.

Bebyggelsen skal opføres som lavenergiboliger, og sikres vejadgang fra Smallesund. Forslaget er udformet så der alternativt kan laves en mere traditionel parcelhusbebyggelse med op til 10 boliger.

Kommunalbestyrelsen havde i 2008 besluttet at der skulle arbejdes et lokalplanforslag med vejadgang via en bro, fra Fasanvangen på den anden side af Byåen. Efter drøftelser med Bornholms Politi er det imidlertid vurderet at denne vej og broforbindelse er uhensigtsmæssig set i forhold til trafiksikkerheden, specielt i forbindelse med den meget benyttede offentlige sti langs åen. 

Teknik & Miljø har herefter revurderet en oprindelig vejadgang fra Smallesund, der godt nok ikke kan udvides så den kan bære dobbeltrettet trafik. I stedet peges på, at den ca. 4 m brede adgangsvej far Smallesund kan indrettes med 2 vigespor, og derved fungere hensigtsmæssigt, da der kun vil være en meget begrænset trafik til og fra området. For at muliggøre separering af motorkøretøjer fra bløde trafikanter suppleres vejforbindelsen med sti- og broanlæg over Byåen, med tilkobling til den offentlige sti. Politiet har efter besigtigelse udtalt sig positivt om denne adgangsløsning.

Bygherren har ligeledes været indforstået med løsningen, ligesom han er indforstået med at udføre de veje, stier og broanlæg som lokalplanen kræver udført. Dette vil ske i samarbejde med de berørte naboer og Vej. Disse drøftelser vil finde sted sideløbende med lokalplanprocessen.

Det forventes at der, efter lokalplanens endelige vedtagelse, skal ske en skelberigtigelse, i bedre overensstemmelse med de fysiske skel der findes i lokalplanområdet. De anlæg der etableres på kommunal ejendom overtages efterfølgende af regionskommunen (herunder del af adgangsvej fra Smallesund og gangbroanlægget over Byåen).

Af et vedhæftet miljøscreeningsskema fremgår at lokalplanen ikke forudsætter miljøvurdering. Skemaet har været fremsendt til evt. udtalelse i Miljøcenter Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Museum, der ikke har haft bemærkninger til indholdet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Det indstilles at lokalplanforslaget vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Bilag

Bilag 1 – Lokalplanforslag 050

Bilag 2 – Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - lokalplan 050 (PDF)

2.
Bilag 2 - Screening jf. miljøvurderingsloven (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars

13.03.01P19-0002

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars til kommunens godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Projektforslaget omhandler dels fjernvarmeforsyning af Vestermarie via en transmissionsledning fra fjernvarmesystemet i Aakirkeby, Lobbæk og Nylars, og dels fjernvarmeforsyning af Østerlars og Østermarie fra et flisfyret varmeværk som skal nyopføres i Østermarie-området, med en højtrykstransmissionsledning til Østerlars.

Projektforslaget gør ikke brug af muligheden for pålæg af tilslutningspligt. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 65 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2011. Det forudsættes desuden at der kan opnås kommunegaranti.

Der vil blive søgt byggetilladelse og miljøgodkendelse samt evt. VVM-godkendelse til varmeværket ved Østermarie, når placering er fundet.

Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17.5.2005 og ”Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 projektbekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007, bortset fra at Østermarie og Østerlars i varmeplanen er forudsat forsynet fra et nyt halmvarmeværk. Bornholms Forsyning har oplyst at man i stedet har valgt et flisfyret værk, fordi det med værkets ringe størrelse er driftsmæssigt mere simpelt end et halmvarmeværk. Teknik & Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Efter projektets gennemførelse vil alle byer, som i varmeplanen blev udlagt som fjernvarmebyer, være forsynet med fjernvarme. Fjernvarmeudbygningen er sket betydeligt hurtigere end forudset i varmeplanen, hvor udbygningen var påregnet afsluttet i 2016.

 

I Bornholms Energistrategi 2025 er forudsat etablering af 12.500 m² solvarmeanlæg i tilknytning til et eller flere fjernvarmeanlæg på øen, da mængden af lokalt tilgængelig halm og træflis ikke rækker til CO2-neutral forsyning af alle bornholmske fjernvarmenet. Teknik & Miljø foreslår at Bornholms Forsyning anmodes om inden projektforslagets endelige behandling at fremsende en redegørelse for evt. etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

Som ved tidligere projekter har Teknik & Miljø bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

·        Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyne områderne frem for fortsat individuel oliefyring.

·        Varmebehovet skønnes at kunne blive lidt højere end forudsat i projektforslaget. Dette vil i givet fald betyde en forbedring af projektforslagets økonomi.

·        Projektforslagets brugerøkonomiske fordel vurderes at være så stor, at det også uden tilslutningspligt er rimeligt at regne med en hurtig tilslutning.

·        DFP vurderer, at projektet er selskabsøkonomisk sundt, hvis det gennemføres med en rimelig tilslutningsgrad på omkring 80 % og en hurtig udbygningstakt specielt i Østermarie og Østerlars. Tilslutningsgraden og udbygningstakten i Vestermarie er mindre kritisk.

·        Fuld gennemførelse af projektet vil medføre en reduktion af CO2-emissionen med ca. 3.400 ton/år og et fald i olieforbruget med over 1.250 ton/år. Til gengæld vil træflisanvendelsen øges med 5-6.000 ton/år, afhængig af fugtindholdet, og derved bidrage til lokal omsætning.

·        På denne baggrund kan DFP anbefale at projektforslaget godkendes.

Da bullit 4 kan fortolkes som en opstramning af Bornholms Forsynings projektforudsætninger (gennemførelse med 65 % tilslutning + kommunens bygninger), har vi forelagt dette for Forsyningen som har svaret med e-mail af 2.2.2010.

Svaret er efterfølgende kommenteret af DFP med e-mail af 5.2.2010, hvoraf fremgår at DPF samlede vurdering fortsat er: ”Da projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er rimeligt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt, kan vi anbefale, at projektforslaget godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.”

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. På denne baggrund foreslår Teknik & Miljø at forslaget sendes i høring hos Biokraft, som leverer spildvarme til Aakirkeby-fjernvarmeområdet, samt RVV som tidligere har vist interesse i forsyning af området.

Økonomi

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at projektforslaget udsendes til RVV og Biokraft med en høringsfrist på 4 uger

·        at Bornholms Forsyning anmodes om inden høringsfristens udløb at fremsende en redegørelse for mulighederne for etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse

·        at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

Bilag

·        Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars med bilag

·        Notat af 14.1.2010 fra DFP med bilag

·        E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning

·        E-mail af 5.2.2010 fra DFP

·        Energiministeriets brev af 6.4.1994

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt, idet projektforslaget også sendes til høring hos Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Steen Colberg Jensen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Fortsat sagsbeskrivelse

I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger fra de øvrige forsyningsselskaber.

 

Bornholms Forsyning har med mail af 12.4.2010 fremsendt redegørelser om Indpasning af solvarme i fjernvarmesystemet i Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem samt om Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars.

Ang. indpasning af solvarme anslås det i redegørelsen, at der ud fra sommerbelastningen vil være basis for et 1.600 m² stort solfangeranlæg, som med akkumuleringstank vil koste 3,5 mio. kr. at etablere og 5.800 kr./år at drive. Med en solfangerdækningsgrad (i forhold til hele fjernvarmesystemets årsvarmebehov) på 13 % vil resultatet betyde en forringelse af projektets dækningsbidrag på 1,2 mio. kr. i nuværdi over 20 år. Denne forringede selskabsøkonomi vil medføre behov for en større tilslutningsprocent for at opnå samme økonomiske robusthed. Generelt konkluderer redegørelsen at solvarme sjældent vil være rentabel i forbindelse med små, biomassefyrede varmecentraler.

I mailen af 12.4.2010 anfører Forsyning desuden at ”vi på Bornholm bør se tiden an mht. etablering af solvarmeanlæg i tilknytning til varmeværkerne, og at sådanne anlæg driftsteknisk bedst kan indpasses i større værker, som fx Hasle og Nexø (Rønne og Aakirkeby er som udgangspunkt ikke velegnede, da en stor del af grundlasten i sommerperioden bliver dækket af spildvarme).”

 

DFP har i notat af 20.4.2010 evalueret redegørelsen om solvarmen. Selvom DFP er ikke helt enig i beregningerne, er deres konklusion den samme, nemlig at solvarme i forbindelse med Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem ikke vil være rentabel. DFP er også enig i Forsyningens generelle anbefaling om at solvarmeanlæg bør etableres som et større anlæg (mindst 5.000 m²) i tilknytning til et større fjernvarmesystem, hvis grundlast i sommerperioden ikke i forvejen dækkes af fx spildvarme.

Teknik & Miljø foreslår derfor at beslutningen om etablering af solvarmeanlæg i h. t. Energistrategien udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg.

DFP har desuden telefonisk oplyst at de ikke har bemærkninger til redegørelsen om fjernvarmeprojektets beregningsforudsætninger.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at fjernvarmeprojektet anbefales godkendt

·        at beslutning om etablering af solvarmeanlæg i henhold til Bornholms Energistrategi udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg

Bilag

·        E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag

·        E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.
Steen Colberg Jensen erklæredes inhabil.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Anbefales.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag: (HTM)

2.
- Bornholms Forsynings redegørelse om Indpasning af solvarme i Østermarie-Østerlars fjernvarmesytsem (DOC)

3.
- Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

4.
E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag: (HTM)

5.
- Notat vedr. solvarmeanlæg Østermarie og Østerlars (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

6.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

7.
- beregninger Vestermarie (XLS)

8.
- beregninger Østermarie og Østerlars (XLS)

9.
- Vestermarie forsyningsområde (PDF)

10.
- Østermarie forsyningsområde (PDF)

11.
Brev og notat af 14.1.2010 fra DFP (PDF)

12.
- brugerøkonomi (PDF)

13.
- selskabsøkonomi ved 100 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

14.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

15.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 4 % (PDF)

16.
- samfundsøkonomi ved 100 % tilslutning (PDF)

17.
- samfundsøkonomi ved 75 % tilslutning (PDF)

18.
Energiministeriets brev af 6.4.1994 (PDF)

19.
E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning (TXT)

20.
E-mail af 5.2.2010 fra DFP (TXT)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmolerne på Helligpeder Havn

08.03.00S05-0001

I Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Projektering af sikring af de fine granitmoler mod vest og nord i inderbassinet i Helligpeder Havn.

Helligpeder er en privathavn, og i 2003 besluttede kommunalbestyrelsen at anlægspuljen også dækker sikring af havneværker i de private havne.

Projekteringen ønskes igangsat for at kunne fastlægge et budget. Molerne står ikke på tømmerkister på klippebund som de fleste bornholmske granitmoler, men på pæle nedrammet i lerbunden, og det er disse pæle der er stærkt medtaget.

 

Det vurderes at der kan udvikles en metode til etablering af en undervandsfortssatsvæg der ikke er væsentlig dyrere end dem vi har udviklet til klippebund, så den samlede anlægssum for sikring af de 2 moler vurderes til ca. 700.000 kr.

 

Budget 2010 til projektering. 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 60.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til projektering af projekt til sikring af de fine granitmoler i inderbassinet i Helligpeder Havn.

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler

05.13.10S05-0007

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 03. marts 2010 anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til en pulje på 500.000 kr. til mindre og aktuelle vejprojekter på hele Bornholm, jf. Trafiksikkerhedsplan 2008.

Sagsbeskrivelse

I Trafiksikkerhedsplan 2008 blev der foreslået en årlig pulje til løsning af mindre og aktuelle projekter, hvor der sker en del uheld og hvor borgerne og institutioner henvender sig om utrygge steder.

Temaet for 2010 er forbedringer af trafikforhold omkring de bornholmske skoler, efter at skolerne har henvendt sig om trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder og det trafikkaos omkring skolerne, med forældrekørsel af skolebørn om morgenen og om eftermiddagen.

 

I 2010 forventes der at skulle anvendes 500.000 kr. til forbedring af trafikforhold omkring nogle af de bornholmske skoler:

·        Ændring af afsætningforhold og fodgængerovergang ved Østre Skole i Rønne - 175.000 kr.

·        Opstribning og skiltning ved Aaker Skole - 25.000 kr.

·        Forbedring af afsætningforhold ved Svaneke Skole - 25.000 kr.

·        Nyt fortov langs Vibegårdsvej i Rønne til 10. KlasseCenter Bornholm - 125.000 kr.

·        Forslag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 vedrørende hævet flade på Pæretræsdalen ønskes efter henvendelse fra skolen, ændret til en presserende forbedring af afsætningsforholdene ved Søndermarksskolen og trafikforholdene på Smedegårdsvej i Rønne til 125.000 kr.

Hævet flade på Pæretræsdalen vil indgå i prioritering af puljen i 2011.

Alle projekter vil medvirke til en forbedring af afsætningsforholdene omkring skolerne og til at minimere hastighederne og antallet af uheld og utrygge steder.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. overført fra 2009, så det samlede beløb til anlægsopgaver i 2010 udgør i alt 29.822.366 kr.

Til løsning af mindre og aktuelle projekter ved skolerne afsættes i 2010 et beløb på 500.000 kr., idet der afsættes 25.000 kr. til uforudsete udgifter.

Projektarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte projektarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje

29.15.00S05-0001

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til udskiftning af 3-4 units og patientstole i Tandreguleringsklinikken i 2010.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har opsparet driftsmidler til løbende renovering af units og klinikker. 

I Tandreguleringens aftale for 2010 udmøntes målet vedrørende ”Kvalitet i ydelsen” bl.a. via udskiftning af 4 tandlægeunits inden udgangen af 2010. Der vil konkret blive foretaget en vurdering af, om der på længere sigt er behov for 3 eller 4 units, set i lyset af det faldende børnetal.

 

Det er aftalt, at Tandplejens opsparede mindreforbrug skal søges anvendt til at fået udskiftet 4 tandlægeunits i Tandreguleringsklinikken inden udgangen af 2010. 

 

Idet Tandplejen og Tandreguleringen blev sammenlagt til Bornholms Kommunale Tandpleje pr. 1. januar 2010 søges anlægsbevillingen til Bornholms Kommunale Tandpleje.

Økonomi

Der på Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget reserveret 775.000 kr. til finansiering af nye units i Tandreguleringsklinikken. Udgiften til nye units vil derfor kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 775.000 kr. til Bornholms Kommunale Tandpleje til nye units i Tandreguleringsklinikken

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 775.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne

29.15.00S05-0002

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til ombygning af sekretærkontor på klinikken i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har siden 2003 opsparet driftsmidler til løbende renovering af klinikker og inventar.

Den planlagte ombygning af sekretærkontor i Rønne-klinikken omhandler, at åbningen/lugen til venteværelset i den sydvendte væg lukkes med glas, og patientbetjeningen til venteværelset flyttes til den vestvendte væg, hvor det nuværende glasparti ændres til et mere brugervenligt format. Dette gøres også for at få bedre arbejdsbetingelser for sekretæren. Arbejdsmiljømæssigt er der behov for et hæve-sænkebord, så sekretærens arbejdsplads bliver mere fleksibel. Dette kan ikke lade sig gøre med den nuværende udformning af kontoret. Sekretæren lider i perioder med eftervirkninger af dårlige arbejdsstillinger.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra håndværkerne (tømrer, maler og elektriker) på ca. 65.000 kr. Fornyelse af inventar beløber sig til ca. 25.000 kr. Samlet en udgift på ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Projektet vedrørende ombygningen og indhentning af tilbud er udarbejdet i samarbejde med Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme.

Udgiften til ombygningen af sekretærkontor vil kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Til orientering kan det oplyses, at ombygningen af kontoret i Nexø-klinikken i 2009 beløb sig til 80.000 kr.  Her renoverede man også sekretærkontoret med udskiftning af et uhensigtsmæssigt glasparti til patientmodtagelse m.m.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen godkendelse, at der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. til ombygning af kontor i Rønne

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 90.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·         at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker

82.18.00P20-0025

Indledning

I forbindelse med overflytning af overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik til afdeling Aaker fra skoleåret 2010-2011 søger Hans Rømer Skolen om tilskud til istandsættelse af en række klasselokaler på afdelingen i Aaker.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur ultimo 2007 indgik det i beslutningen, at overbygningsklasserne fra Mosaik afdeling skulle flyttes til Aaker afdeling, når der var plads til det.

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen besluttede i foråret 2010, at overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik (7. - 9. klassetrin) med virkning fra 1. august 2010 skulle flyttes til afdelingen i Aaker.

Beslutningen var baseret på en vurdering af, at der på afdeling Aaker ville være tilstrækkelig plads til også at rumme det øgede elev- og klasseantal, en sådan flytning ville medføre.

På afdeling Aaker blev der i perioden 2007-2009 gennemført en større renovering/udbygning af skolen. Der var allerede dengang planlagt renovering af klasselokalerne 2, 3, 5, 10 og 17, der rummede en række specialklasser, men den afsatte budgetramme til renoveringen var ikke tilstrækkelig til også at omfatte disse lokaler.

Specialklasserne er i forbindelse med ønsket om større integration mellem normal- og specialklasserne flyttet til nyrenoverede lokaler, der ligger i umiddelbar sammenhæng med de lokaler, der benyttes af normalklasserne.

Renoveringsplanen omfatter udskiftning af gulv i ét lokale, opsætning af akustikloft i tre lokaler samt ny belysning, udskiftning af elinstallationer og malerarbejder i alle 5 lokaler.

Økonomi

Hans Rømer Skolen har i 2009 indhentet overslag på de ansøgte arbejder og de samlede udgifter til renoveringen af de 5 klasselokaler vurderes at koste i alt 622.400 kr.

Til gennemførelse af renovering af de 5 klasselokaler søger Hans Rømer Skolen om tilskud fra ”Renoveringspulje til skolebygninger”, hvor der i 2010 er uforbrugte midler på 555.995 kr., som delvis vil kunne finansiere anlægsudgiften.

Af restbeløbet på 66.405 kr. kan 33.203 finansieres via Hans Rømer Skolens driftsbudget til vedligeholdelse, medens de resterende 50 %, eller 33.202 kr., kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 622.400 kr. til renovering af 5 klasselokaler på Hans Rømer Skolens afdeling Aaker.

·        tillægsbevillingen dels finansieres med 555.995 kr. fra ”Renoveringspuljen til skolebygninger” og dels finansieres med 33.203 kr. fra Hans Rømer Skolens driftsbudget samt 33.202 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        anlægsbevillingen gives til Hans Rømer Skolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen

04.04.00S05-0009

Indledning

Det nuværende gulv i Søndermarkshallen er nedslidt og ikke egnet til sportsaktiviteter i sin nuværende stand. Mange steder har det været nødvendigt at foretage udskiftninger af knækkede parketstave, og gulvet er meget ujævnt efter flittig brug og mange afslibninger.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Idrætsområder har i dialog med brugerne af hallen undersøgt mulighederne og er kommet frem til følgende løsning: Kunststofgulv af typen Gerflor Taraflex. Gulvet har en 2,2 mm polyuretanbehandlet overflade og en armering af glasfibervæv. Det er et allround gulv der er uhyre slidstærkt og som passer til alle typer boldsport og gymnastik for både motionister og elite. Gulvet bruges bl.a. som spillerunderlag ved EM-, VM- og OL-turneringer i de fleste typer boldsport. Gulvet er godkendt ifølge standard EN 14904 for indendørs sportsgulve og det er nemt at rengøre.

Ved skader kan dele af gulvet udskiftes. Gulvet lægges i baner på plader lagt oven på eksisterende gulv og svejses sammen. Idet det nuværende gulv ikke skal fjernes, er denne løsning væsentlig billigere end en udskiftning af det nuværende gulv.

Det er en forudsætning at eksisterende strøer, under nuværende gulv er intakte.

Ifølge et prisoverslag vil Gerflor Taraflex gulvet kunne pålægges for en anslået pris af 465.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer isætning af nye bøsninger samt opstregninger af gulvet, anslået pris 100.000 kr.  Samlet pris anslået til 565.000 kr.

Et prisoverslag for pålægning af nyt massivt parketgulv viser en pris på 885.770 kr. inkl. alt.

Økonomi

I budget 2010 er der afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulv i Søndermarkshallen.

Det foreslås at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet, idet der afsættes 35.000 kr. til uforudsete udgifter, og at restbeløbet på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen finansieret af det i budget 2010 til projektet afsatte rådighedsbeløb 

·        at det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling

04.04.00S05-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til Bornholms Idrætsområder til nyt tag på Søndermarkshallen. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et overslag fra 2005. Under projekteringen af opgaven, viste det sig, at den afsatte budgetramme ikke var tilstrækkelig til at udføre renoveringen.

Sagsbeskrivelse

I samråd med Steenbergs Tegnestue ApS er der udarbejdet nye overslag for arbejdet. Der arbejdes med 4 scenarier (løsning 1-4):

1.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag

2.      Pålægning af 2-lags-papdækning på hovedtag

3.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag og 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger

4.      Pålægning af 1-lags-papdækning med isolerende trekantslister på hovedtag inkl. 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger.

Lederen af Bornholms Idrætsområder anfører at løsning 4 vil være den optimale, men at den vurderes til at være urentabel. Bornholms Idrætsområder anmoder derfor om, at der bevilges midler til gennemførelse af løsning 3, som i alt er vurderet til at koste 1.804.000 kr. ekskl. moms. Priser og overslag på løsning 1-4 fremgår af bilag.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 890.370 kr. til tagrenoveringen, hvorved der mangler 913.630 kr. til opgaven.

I budget 2009 resterer der en pulje til anlægsønsker på 916.130 kr., som forventes overført til budget 2010 på Kommunalbestyrelsens møde i maj måned.

Det foreslås at renoveringsarbejdet finansieres af denne pulje.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 913.630 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.804.000 kr.

·        at tillægsbevillingen på 913.630 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

Bilag

·        Indstilling og overslag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Indstilling og overslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i BRK

81.03.00G12-0001

Indledning

I trepartsaftalen blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Sagsbeskrivelse

Se notat af 26. april 2010.

Økonomi

 

Indstilling

Løn og Personale indstiller efter behandling i Chefgruppen

·        At måltallet for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund for BRK fastlægges, så det svarer til andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i den samlede bornholmske arbejdsstyrke – for 2010: 1,5 %.

·        At måltallene for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund for de fem fagområder ses samlet, dog opfordres undervisningsområdet til at øge andelen.

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen herefter orienteres hvert år i 2. kvartal (når nye data fra KL foreligger) om status og evt. indsatser på området samt diskuterer og vedtager evt. nye måltal – første gang i 2. kvartal 2011.

Bilag

Notat af 26. april 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. maj 2010

1.
Notat af 26. april 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Orienterede om mødet med transportministeren den 7. maj 2010.

Forsvarsudvalget kommer på besøg den 18. og 19. maj 2010.

Tillægsdagsordenen til udvalgets møde den 19. maj 2010 sendes ud mandag den 17. maj 2010. 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt