Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af anlægsregnskaber 2009
  åbent 2 Årsberetning og regnskab 2009
  åbent 3 Likviditetsoversigt pr. 30. april 2010
  åbent 4 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2010
  åbent 5 Budgetoverførsler til 2010 - Anlæg og lån
  åbent 6 Budgetoverførsler til 2010 - drift
  åbent 7 Kommissorium for effektiviseringsarbejdet
  åbent 8 Effektiviseringsforslag
  åbent 9 Skema B for etablering af 17 almene boliger samt servicearealer i Nexø
  åbent 10 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 17 nye boliger samt servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø
  åbent 11 Byggekredit til opførelse af 17 nye plejeboliger i Nexø
  åbent 12 Nørremøllecentret - administrationsaftale med Boligselskabet af 1942 om de 17 nye plejecenterboliger
  åbent 13 Ansøgning om erhvervsfremmemidler fra Destination Bornholm
  åbent 14 Orientering fra formanden
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Revurdering af budget 2010
  åbent 17 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Godkendelse af anlægsregnskaber 2009

00.01.00S08-0033

Indledning

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Sagsbeskrivelse

I årsregnskabet for 2009 er der optrykt 5 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen, idet anlægsregnskaberne vedrørende ”nye boliger ved Stenbanen” og ”Stjernehuset v/Klintebo” blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2010:

 

                                                              Samlet bruttoudgift     Samlet nettoudgift                          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen, renovering                   kr.    5.449.085           kr.   5.449.085          kr.   5.243.000

 

Aaker Skole, renovering                            kr.  23.584.283           kr. 23.584.283          kr. 22.246.238

 

Bornholms Plejehjem og –centre,

renovering af tag, Paradisvej                     kr.    2.143.477           kr.   2.094.911          kr.   2.010.000

 

Belægningsvedligeholdelse 2008               kr.    8.600.043           kr.   8.600.043          kr.   8.600.000

 

Engangsudgifter ifm. ændret

lokalefordeling                                          kr.    4.312.239           kr.   4.272.239          kr.   3.466.300

 

De anførte anlægsregnskaber har givet anledning til følgende ”bemærkninger til væsentlige afvigelser i forbruget i forhold til bevillingen”:

 

Bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevilling blev givet. Rådighedsbeløbene er efterfølgende indeksreguleret, hvilket bevirker, at der ikke er væsentlige afvigelser.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        At anlægsregnskaberne godkendes

 

Bilag

·        Regnskaberne er optrykt i ”Regnskab 2009, specifikationer til årsberetningen”, der er vedlagt som bilag til næste punkt.

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Årsberetning og regnskab 2009

00.32.10Ø00-0005

Indledning

I henhold til Styrelseslovens §45 aflægger Økonomiudvalget årsberetningen til Kommunalbestyrelsen forinden fremsendelse til revisionen. Årsregnskabet skal være overgivet til revisionen inden 1. juni.

Sagsbeskrivelse

Årsberetning og specifikationer 2009

Årsberetningen for regnskabsåret 2009 er udarbejdet.
Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·        udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·        omkostningsbaseret resultatopgørelse

·        balance 

·        pengestrømsopgørelse

 

alle med tilhørende noter.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

 

·        Specifikationer til årsregnskabet

·        Regnskabsbemærkninger

 

Specifikationerne er optrykt særskilt og vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse (kaldet Regnskabsopgørelsen)
Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 33,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsagde et overskud på 19,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 130,5 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser et overskud på 6,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et overskud på 6,1 mio. kr. og det korrigerede budget til 4,2 mio. kr.
Den udgiftsbaserede resultatopgørelse udviser således et samlet underskud på 27,1 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 25,2 mio. kr., altså en merudgift på 52,6 mio. kr.  i forhold til oprindeligt budget.Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindreforbrug på 99,1 mio. kr.


Dette skal ses i lyset af følgende:
Det korrigerede budget for 2009 udviste et underskud på 126,2 mio. kr. I det korrigerede budget indgik overførsler fra 2008 til 2009 med 74,9 mio. kr. (excl. låneoverførsler). Der er godkendte overførsler på 122,9 mio. kr. fra 2009 til 2010, hvilket vil sige, at rammeoverførslen er forøget med 48 mio. kr.

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse (kaldet Resultatopgørelsen)
Der udarbejdes ikke omkostningsbaseret budget.
Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 78,2 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser et overskud på 7,7 mio. kr.
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse udviser således et samlet underskud på 70,5 mio. kr.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2009 fremsendes til revisionen

 

 

Bilag

·        Udkast til årsberetning 2009

·        Specifikationer til årsregnskabet 2009

·        Regnskabsbemærkninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Likviditetsoversigt pr. 30. april 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (149,5                    mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (212,7 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (115,2 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 115,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,6 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,               

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 30. april 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 30.04.2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2010

00.30.10Ø09-0072

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig fokusopfølgning.

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af en driftsoversigt og fokusopfølgninger på en række områder.

Oversigten over forbruget på driftsbudgettet er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen. Der bliver ikke indhentet supplerende oplysninger fra virksomhederne i forbindelse med de månedlige opfølgninger.

Med i denne fokusopfølgning er: Ældreområdet, Børn og Unge-området, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Driftsoversigt pr. 30. april 2010

Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. april 2010

Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. april 2010

Fokusopfølgning Overførselsindkomster 30. april 2010

Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2010

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Driftsoversigt pr. 30. april 2010 (XLS)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. april 2010 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. april 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 30. april 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler til 2010 - Anlæg og lån

00.30.10S06-0004

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2009 opgjort overførselsbeløbene til 54,2 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis. De største overførsler vedrører ombygning af Nexøhuset i henhold til ældreboliglovgivningen samt anlæg på vejområdet.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -5,3 mio. kr., samt 3,6 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009, i alt netto -1,7 mio. kr.

Der resterer endvidere låneoptagelser vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt -26,8 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører ombygningen af Nexøhuset.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 54.219.918 kr., en negativ tillægsbevilling på netto 1.674.280 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 26.809.473 kr., eller i alt 25.736.165 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 25.736.165 kr. finansieret af kassebeholdningen

 

Bilag

Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og lån

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og lån (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetoverførsler til 2010 - drift

00.30.10S06-0004

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres uforbrugte budgetbeløb til næste år, idet virksomhederne derved får mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig disponering.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har opgjort overførselsbeløbene på grundlag af den afsluttede bogføring for 2009. På driftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på den overførbare ramme på 33,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare ramme er det et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på den overførbare ramme kan overføres til 2010, idet der korrigeres for følgende:

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009 at bortskrive oparbejdede underskud pr. ultimo 2008 ud over 2,0 mio. kr. for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre, Psykiatri og Handicap og BAT. Det blev samtidig godkendt, at underskud i 2009 ud over 0,5 mio. kr. ligeledes kunne bortskrives efter en konkret vurdering i forbindelse med budgetoverførslen til 2010. Vurderingen har ikke givet anledning til at ændre princippet, hvilket betyder, at derbortskrives 20,1 mio. kr. vedr. BørneCenter Bornholms og 9,8 mio. kr. vedr. Bornholms Plejehjem og Centre. Der bortskrives ikke yderligere beløb for de øvrige virksomheder. Dog ses ældreområdet under ét, således at Døgnplejen Bornholms trods overskud også overfører et underskud på 0,5 mio. kr. fra 2009.

 

For Børnenes Dagpleje og Pladsformidling reguleres overførslen i lighed med tidligere år for resultatet vedrørende de private pasningstilbud, idet virksomheden ikke har direkte indflydelse på udgifternes omfang.

 

På politikområde 6 Psykiatri og Handicappede overføres en del af Rønne Botilbuds overskud, konkret overskuddet på det nye tilbud Stenbanen, til SACS efter aftale med områdechefen. Dermed nedbringes SACS’ oparbejdede underskud til et niveau det er muligt for virksomheden at tilbagebetale.

 

På Jobcenter Bornholm er der korrigeret for merudgifter til lægeerklæringer, idet kontoen systemteknisk er henført til de overførbare områder, men efter kommunalbestyrelsens beslutning den 30. april 2009 er overført til ikke.overførbart område.

 

På Teknik & Miljø korrigeres for den mindreindtægt, der er opstået i forbindelse med ændring i løbet af 2009 af administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, idet Teknik & Miljø ikke har indflydelse på aftaleforhandlingen.

 

På Bornholms Biblioteker korrigeres overførslen for i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budget 2010 om, at biblioteket ikke får overført den bundne opsparing i 2009.

 

Herudover er der en række mindre korrektioner i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter og i forlængelse af kommunalbestyrelsesbeslutninger i øvrigt.

 

Korrektionerne betyder samlet set, at budgetoverførslerne forhøjes med 33,7 mio. kr. i forhold til overskuddet på det overførbare område, således at der i alt overføres 68,6 mio. kr. Forhøjelsen skyldes primært bortskrivningen af underskud.

 

De enkelte virksomheders over- og underskud er opgjort i bilag 1, hvor der også er en sammenligning med virksomhedernes overførsel fra 2008 til 2009.

Virksomhedernes overførsel til 2010 korrigeret for ovennævnte reguleringer fremgår af bilag 2. Virksomheder, der overfører mere end ± 10 pct. af oprindeligt budget har indsendt uddybende bemærkninger til budgetoverførslen. Disse fremgår af bilag 3.

 

Som et led i økonomistyringen har virksomhederne i de sidste tre år været pålagt bindinger i forhold til anvendelsen af overførte overskud. I 2009 blev der for virksomheder med positive overførsler på over 1 mio. kr. indgået aftaler om anvendelsen af overskuddet, i praksis udmøntet som forventes overførsel til 2010. Der er generelt levet op til disse aftaler, idet de omfattede virksomheder overfører ca. 15 mio. kr. mere end aftalt.

Det generelle kendetegn for overførslerne til 2010 er, at de store positive overførsler vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt sekretariatsbevillingerne på de forskellige politikområder, dvs. bevillinger, som chefgruppens medlemmer har ansvaret for.

Det anbefales på den baggrund, at de decentrale virksomheder ikke pålægges bindinger i forhold til anvendelsen af overskud i 2010. Dette sker kun i forhold til de bevillinger chefgruppens medlemmer har ansvaret for, hvor Økonomi og Analyse vil indgå aftaler om anvendelse af positive overførsler i lighed med i 2009, og herunder vurdere og aftale, om overførslerne skal reduceres permanent. Resultatet heraf forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering i juni, idet eventuelle bevillingsmæssige ændringer forelægges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der meddeles tillægsbevilling til budget 2010 på i alt 100.843.587 kr. jf. kolonne 5 i bilag 2. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt tillægsbevillinger på 32.241.000 kr. til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2009, idet beløbene samtidig er lånt af og reduceret i virksomhedernes driftsbudgetter.

Netto genbevilges der således 68.602.587 kr. jf. bilag 2 kolonne 3.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der meddeles tillægsbevilling på 100.843.587 kr. til budgetoverførsler som anført i bilag 2 kolonne 5, finansieret af de likvide midler, og

·        at der indgås aftale om anvendelse af overførte midler i 2010 for visse bevillinger jf. ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2009 på det overførbare område

Bilag 2: Driftsoverførsler til 2010

Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med budgetoverførsler på mere end ± 10 pct.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2009 på det overførbare område (PDF)

2.
Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med budgetoverførsler på mere end ± 10 pct. (DOC)

3.
Bilag 2: Driftsoverførsler til 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kommissorium for effektiviseringsarbejdet

00.01.00A00-0048

Indledning

For at danne rammen for det igangsatte effektiviseringsarbejde i BRK for budgetårene 2011-2014 er et udkast til kommissorium udarbejdet   

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har anmodet Kommunaldirektøren om at iværksætte et effektiviseringsarbejde i Bornholms Regionskommune til gennemførsel af effektiviseringer i budgetårene 2011-2014. I arbejdet skal der systematisk arbejdes med effektiviseringer og strukturelle tilpasninger.

 

Målet med arbejdet er at få relevante effektiviseringsforslag og strukturelle tilpasninger indarbejdet i budgetbehandlingen for 2011 med overslagsår.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller kommissoriet til efterretning 

Bilag

Kommissorium Effektiviseringer

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Godkendt, idet brugen af eksterne konsulenter vurderes primo 2011 af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 


Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Kommissorium for effektivisering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  møde

 8  Effektiviseringsforslag

00.01.00A00-0049

Indledning

I umiddelbar forlængelse af Borgmesterens ønske om iværksættelse af effektiviseringsarbejde i Bornholms Regionskommune har Kommunaldirektøren arbejdet med mulige tiltag for årene 2010-2013.

Sagsbeskrivelse

Rammerne – herunder tidsplan for effektiviseringsarbejdet i Bornholms Regionskommune udspringer af kommissoriet til effektiviseringsarbejdet. På baggrund af dette har administrationen arbejdet med mulige forslag til effektiviseringer i Bornholms Regionskommune. Forslagene er af såvel områdespecifikke og tværgående karakter. I arbejdet er der bl.a. hentet inspiration fra en række andre kommuners effektiviseringstiltag. Derudover pågår der en fortsat dialog med Kommunernes Landsforening med henblik på en kvalitetssikring og vurdering af de enkelte forslag.   

 

Arbejdet med effektiviseringsforslag er en dynamisk proces, idet der kontinuerligt viser sig nye muligheder. Disse bør kontinuerligt afdækkes for at afgøre om det har potentiale i regionskommunen. Af samme grund bør bilaget betragtes, som et dynamisk dokument, der fortsat vil kunne ske ændringer i.

Nye forslag vil derfor løbende tilgå, hvorfor sagen også vil skulle behandles successivt politisk  

 

Effektiviseringskataloget består af et regneark hvori der er fire faner. De fire faner indeholder henholdsvis en bruttoliste af forslag, et tilhørende ark med noter, en prioriteret liste, samt en liste med forslag fra bruttolisten som ikke indgår i den prioriterede liste – en venteliste. For sidstnævnte gælder det, at de forslag kræver større analyser – herunder mulige besøg i andre kommuner, samt eksternt bidrag, som grundlag for en politisk debat før eventuel iværksættelses af effektiviseringstiltaget. Endelig vedlægges også specielt noteapparat for forslag 63- 70 idet de har et omfang som ikke kan håndteres i Excel.      

 

For de forslag som i listen fremgår med ”?” eller ”0” i økonomisk konsekvens, vil det typisk være udtryk for et administrativt forsigtighedsprincip. Ved beslutning om iværksættelse vil der ske en nærmere afdækning af forslagets økonomiske potentiale. 

Økonomi

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

-          effektiviseringsforslagene drøftes

-          der sker yderligere administrativ kvalificering i forlængelse af drøftelsen

-          effektiviseringsforslagene indgår i budgetarbejdet for 2011 med overslagsår

-          forslagene fremsendes til drøftelse i partierne med henblik på en fælles drøftelse på Budgetseminar 2.

-          Proces/tidsplan fra kommissoriet i øvrigt sker i henhold til kommissoriet

-          Kommunaldirektørens forslag/prioritering indgår i drøftelserne.  

 

Bilag

Effektiviseringskatalog – Indeholdende Bruttoliste, noter, prioriteret liste og venteliste 

Noter til forslag 63-70

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Noter til forslag 63-70 (DOC)

2.
Effektiviseringskatalog (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Skema B for etablering af 17 almene boliger samt servicearealer i Nexø

03.02.00G01-0012

Indledning

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B, medens sagen om ændring af anlægsbevillinger behandles i et separat dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for etablering af 17 almene ældreboliger samt servicearealet i tilknytning hertil.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.122.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 26.525.240 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 927.754 kr. ekskl. moms.

 

Sagsbeskrivelse

Skema B er udarbejdet på grundlag af begrænset licitation i totalentreprise, som blev afholdt den 19. marts 2010.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 612.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør derfor 27.137.240 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 1.899.607 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 927.754 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 247.754 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering medio oktober 2011.

 

Økonomi

                                                                                                    Skema A                         Skema B

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   26.525.240 kr.                27.137.240 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             927.754 kr.                     927.754 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         27.452.994 kr.               28.064.994 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -24.137.968 kr.               -24.694.888 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -1.856.767 kr.                -1.899.607 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                -530.505 kr.                    -542.745 kr.

Boliger i alt                                                                        -26.525.240 kr.               -27.137.240 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -680.000 kr.                   -680.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                  -247.754 kr.                    -247.754 kr.

Servicearealer i alt                                                                       -927.754 kr.                  - 927.754 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på i alt 42.840 kr. Merudgifterne skyldes en forøgelse af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

Husleje:

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.680 kr. eller årligt 909 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig forhøjelse på 60 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 17 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 17 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 909 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema B for etablering af 17 almene ældreboliger i Nexø

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 17 boliger

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Skema B - boliger (PDF)

2.
Skema B - Servicearealer (PDF)

3.
Skema U (PDF)

4.
Økonomisk oversigt - anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 17 nye boliger samt servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø

82.06.00P20-0008

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til gennemførelse af plejeboligbyggeriet ved Nørremøllecentret i Nexø i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 19. maj 2010, parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 19. marts 2010. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af PL Entreprise A/S, som vandt udbudskonkurrencen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i midten af oktober i år. Byggeriet forventes afsluttet i midten af oktober 2011.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 17 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 509.565 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.122.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de to faser, herunder kommunens andel:

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

22.798.913

24.137.968

24.694.888

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.856.767

1.899.607

Beboerindskud

501.075

530.505

542.745

Samlet anskaffelsessum

25.053.750

26.525.240

27.137.240

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.856.767

1.899.607

Salg af grund

-1.360.000

-1.435.000

-1.435.000

Overskud (-) / underskud (+)

393.762

421.767

464.607

Etablering af servicearealer

852.754

927.754

927.754

Nettoudgift

1.246.516

1.349.521

1.392.361

Servicearealtilskud

-680.000

-680.000

-680.000

Herefter kommunal udgift

566.516

669.521

712.361

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 612.000 kr.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 28.064.994 kr.

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                   605.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          23.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009:

                                                                                                   Skema B           KB 25. juni 2009

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   27.137.240 kr.                25.053.750 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             927.754 kr.                    852.754 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         28.064.994 kr.               25.906.504 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                  - 24.694.888 kr.              - 22.798.913 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                - 1.899.607 kr.                -1.753.762 kr.

Beboerindskud 2 %                                                               - 542.745 kr.                    -501.075 kr.

Boliger i alt                                                                       - 27.137.240 kr.             - 25.053.750 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -680.000 kr.                   -680.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                 - 247.754 kr.                   -172.754 kr.

Servicearealer i alt                                                                      - 927.754 kr.                  - 852.754 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

 

 

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

22.798.913

24.694.888

1.895.975

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.899.607

145.845

Beboerindskud

501.075

542.745

41.670

Samlet anskaffelsessum

25.053.750

27.137.240

2.083.490

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.899.607

145.845

Salg af grund

- 1.360.000

- 1.435.000

-75.000

Overskud (-) / underskud (+)

393.762

464.607

70.845

Etablering af servicearealer

852.754

927.754

75.000

Nettoudgift

1.246.516

1.392.361

145.845

Servicearealtilskud

- 680.000

- 680.000

0

Herefter kommunal udgift

566.516

712.361

145.845

Finansiering via kvalitetsfond

- 86.377

- 123.877

- 37.500

Samlet påvirkning af likvide midler/pulje

480.139

588.484

108.345

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 108.345 kr. netto.

Merudgiften består af 145.845 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljentil ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’

 

Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 75.000 kr. Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt til salg af grund, så det netto giver nul.

50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 37.500 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 37.500 kr.

Der vil herefter være 401.220 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

Ialt

Plejeboliger

462.000

6.067.976

20.607.264

27.137.240

Servicearealer

17.700

225.261

684.793

927.754

Låneoptagelse

 

 

-24.694.888

-24.694.888

Beboerindskud

 

 

-542.745

-542.745

Servicearealtilskud

 

 

-680.000

-680.000

Salg af grund

 

-1.435.000

 

-1.435.000

Byggekredit

 

-4.630.369

4.630.369

0

I alt

479.700

227.868

4.793

712.361

 

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.680 kr. eller årligt 909 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 60 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 26.532.240 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 27.137.240 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 2.083.490 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 1.937.645 kr., medens restbeløbet på 145.845 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 224.754 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 927.754 kr. minus servicearealtilskuddet på 680.000 kr., eller netto 247.754 kr. ekskl. moms

·        at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -1.435.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 75.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør -1.435.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 37.500 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 37.500 kr.

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010 og 2011 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

·        

Bilag

Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Likviditeteoversigt Skema B (PDF)

2.
Anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Byggekredit til opførelse af 17 nye plejeboliger i Nexø

00.34.00Ø20-0012

Indledning

Opførelsen af 17 nye plejeboliger ved Nørremøllecentret i Nexø igangsættes i oktober 2010. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.

Sagsbeskrivelse

Opførelsen af de 17 ny plejeboliger finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

 

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 27.137.240 kr. og 93 pct. heraf udgør 25.237.633 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 25.238.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Økonomi

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der optages en byggekredit på maksimalt 25.238.000 kr., og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Bilag

Ingen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Nørremøllecentret - administrationsaftale med Boligselskabet af 1942 om de 17 nye plejecenterboliger

13.00.00Ø54-0002

Indledning

Bornholms Regionskommune opfører 17 nye plejecenterboliger i tilknytning til de 58 eksisterende plejecenterboliger, som er opført af Boligselskabet af 1942 i Nexø og som administreres og drives af boligselskabet i samarbejde med Nexø Revision. Det er Visitation Ældre som visiterer borgerne til lejlighederne i boligselskabet.

Sagsbeskrivelse

Det vil være en naturlig anbefaling over for Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet af 1942 i Nexø overtager administrationen af de 17 nye plejeboliger ved Nørremøllecentret og derved fortsætter og udvider den administration og det samarbejde, som de har med Visitation Ældre, Plejecentret med ledere og personale samt de enkelte beboere og deres pårørende.

Administrationsopgaven afgrænses inden for reglerne af den almene boliglovgivning til budget og drift samt til at udarbejde huslejekontrakter, syne lejligheder ved fraflytning og gøre regnskabet op ved ophør af lejemålene.

Administrationsaftalen aftales for en periode for 4 år gældende fra byggeriets ibrugtagen, forventeligt fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2015, med mulighed for forlængelse.

Den egentlige bygningsdrift, herunder den udvendige vedligeholdelse af bygninger og udearealer foretages af kommunen på baggrund af 10-årige vedligeholdelsesplaner.

Der skal sker en koordinering mellem de budgetter som Boligselskabet udarbejder for fastlæggelsen af huslejerne og de evt. stigninger, som skal indarbejdes i de fremtidige huslejer og de vedligeholdelsesplaner, som kommunen udarbejder.

Der er ikke krav om udbud eller annoncering af opgaven, da den samlet for en årrække på f.eks. 4 år ligger langt under de krav, som bl.a. er fastsat af Konkurrencestyrelsen med henvisning til tilbudslovens bestemmelser på opgaver over 500.000 kr.

Økonomi

Det foreslås, at den fremtidige administrationsudgift fastlægges til 2.400 kr. pr. lejlighed pr. år og som pristalsreguleres efter nettopristallet med udgangspunkt i den 1. oktober 2011, hvor de 17 nye plejeboliger forventes ibrugtaget. Derved vil den førte regulering ske pr. 1. januar 2013.

Driftsudgiften vil i 2011 beløbe sig til 3/12 x 17 x 2.400 kr. i alt:                                         10.200 kr.

Driftsudgiften vil i 2012 beløbe sig til 17 x 2.400 kr. i alt:                                                     40.800 kr.

Udgifterne afholdes inden for driftsbudgettets rammer.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

-     at der indgås aftale med Boligselskabet af 1942 i Nexø om en administrationsaftale på de nævnte vilkår

Bilag

Ingen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Ansøgning om erhvervsfremmemidler fra Destination Bornholm

24.10.00Ø40-0030

Indledning

Destination Bornholm ansøger den 11/5 2010 om et tilskud på 250.000 kr. fra erhvervsfremmepuljen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund:

I 2010 markeres 10-året for indvielsen af ØresundsBron og i den anledning er der igangsat en række aktiviteter, som skal sætte fokus på forbindelsen mellem Danmark og Sverige. Konkret er der oprettet et site – www.oresund10.com, som skal danne platform for en omfattende markedsføring af både jubilæet og aktiviteterne. Bornholm er inviteret med på sitet og i markedsføringen og har dermed en attraktiv mulighed for at promovere en aktivitet.

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes Match Race på Øresund i området ved og under broen samt Broløbet (halvmaraton over broen), som i parentes bemærket angiveligt bliver den sidste af slagsen. Markedsføringskampagnen understøttes blandt andet af et omfattende video (Youtube) univers.

 

Destination Bornholm er, sammen med Bornholms Regionskommune og Bornholmstrafikken, enige om, at denne mulighed for markedsføring skal udnyttes. Konkret er det aftalt mellem Bornholmstrafikken og Destination Bornholm, at den særlige aktivitet under Bornholms Kulturuge, som kendes under overskriften ”Udenfor Sæsonen”, og som har TV2-forsangeren Steffen Brandt som ankerperson, er det mest oplagte bud på en aktivitet, som har gennemslagskraft nok til at trække opmærksomhed og gæster til Bornholm i regi af jubilæet. I 2010 kan konceptet, med støtte fra Erhvervsfremmepuljen samt medfinansiering fra Bornholmstrafikken (hovedsponsor på Bornholms Kulturuge), udvides til at omfatte en kunstart mere udover musikken. I 2010 tages årets tema for Kulturugen – ”Nye forbindelser”, som desuden ligger i flot forlængelse af ØresundsBrons jubilæum - således op af både musikken og - som noget nyt: litteraturen.

 

Nærværende ansøgning skal således opfattes som Bornholms (Destination Bornholm samt Bornholmstrafikken, som medfinansierer aktiviteten) bud på en aktivitet i regi af ØresundsBrons 10-års jubilæum. En aktivitet, der samtidig vil løfte Udenfor Sæsonen og hele Kulturugen til et højere niveau.

 

Formål:

Formålet med projektet er

·        at markere ØresundsBrons 10-års jubilæum

·        at tiltrække udenøs gæster til Bornholms Kulturuge

·        at generere større omsætning til Bornholm udenfor sæsonen (sæsonforlængelse)

·        at styrke Udenfor Sæsonens og Kulturugens udvikling på længere sigt

 

Der ansøges om økonomisk støtte til i forbindelse med ØresundsBrons 10-års jubilæum at sætte yderligere fokus på Udenfor Sæsonen og dennes potentiale i markedsføringsmæssig sammenhæng.

 

Succeskriterier:

Bornholms Kulturuge havde i 2009 ca. 8.500 besøgende. Ved seneste optælling over udenøs gæster i 2007, var andelen af udenøs gæster på 19 %. Med dette initiativ og det fokus, aktiviteten kan forvente at få gennem markeringen og markedsføringen af Øresundsbrons 10-års jubilæum, er det ansøgers forventning, at besøgstallet til Bornholms Kulturuge 2010 passerer 10.000 og at andelen af udenøs besøgende øges til at udgøre 25 %. Altså en stigning på ca. 1.500 besøgende i forhold til 2009 samt en stigning af udenøs gæster fra 1.615 til 2.500 i forhold til seneste opgørelse fra 2007.

”Udenfor Sæsonen” har altid været et fyrtårn for Bornholms Kulturuge, og så længe Bornholm Kulturuge fortsætter, er det overvejende sandsynligt, at ”Udenfor Sæsonen” også fortsætter. Udvidelsen med litteratur er første trin i en generel udvidelse af konceptet. Ambitionen fra Bornholms Kulturuges bestyrelse er, at der hvert år kan udvides med en ny genre. Aktiviteten bliver med andre ord videreført i regi af Bornholms Kulturuge og finansieringen via nærværende ansøgning skal opfattes som starthjælp til den første udvidelse.

 

Erhvervsfremmeeffekt:

Destination Bornholm har som overordnet målsætning at øge antallet af gæster til Bornholm med særlig fokus på sæsonforlængende aktiviteter. Tematurisme, og herunder kulturturisme, er et af de mest intensive indsatsfelter.

Aktiviteten vil stimulere, at et øget antal turister rejser til Bornholm uden for sæsonen. De heraf afledte effekter omfatter:

·        øget antal besøgende til Bornholm

·        øget antal overnatninger

·        øget forbrug på restauranter og i detailleddet

·        øget anvendelse af transport internt på Bornholm

 

Et konservativt skøn på baggrund af et forventet besøgstal på 2.500 publikum i forbindelse med aktiviteten peger på, at der vil være en forventet meromsætning på Bornholm i størrelsesordenen 4. mio. (kilde: Center for Regional og Turismeforskning).

 

Tidsplan, spillesteder og kunstnere fremgår af vedlagte ansøgning sammen med en beskrivelse af Bornholms Kulturuge intentioner.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af erhvervsfremmepuljen, hvoraf der resterer ca. 1,9 mio. til nærværende møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 11/5 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Ansøgning af 11/5 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Orienterede om forsvarsudvalgets besøg.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Revurdering af budget 2010

00.01.00S00-0010

Indledning

Med henvisning til opfølgning på regionskommunens økonomi på Økonomi - og Erhvervsudvalgets møde i januar, samt administrativ opfølgning på foreløbig status på budget 2010, sammenholdt med årets første budgetopfølgning og regnskab 2009, der viser et stort underskud på driften, er det nødvendigt, at der ekstraordinært sættes fokus på budget 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Målet med at revurdere budgettet 2010 er at tilpasse budgettet i indeværende år, bl.a. via effektivisering, for at imødegå et forventet merforbrug på områderne med deraf forventet underskud i kommende regnskab for 2010. Et dårligt regnskabsresultat vil derudover forøge presset på likviditeten. Iværksættelsen af et revurderingsarbejde vil også bidrage positivt til arbejdet med budget 2011 og overslagsår.

 

En revurdering af budgettet kan processuelt ske på forskellig vis. Det optimale er en hurtig-udgave af den normale procedure for årsbudgettet. Da dette nok ikke er muligt, vil processen i stedet kunne indeholde følgende elementer:

 

  1. Konsekvent budgetopfølgningsproces (mere end sædvane)
  2. Genåbning af budgetforliget
  3. Stillingtagen til anlæg, og ikke kun drift
  4. Effektiviseringsforslag
  5. Inddrivelse af overskud
  6. Særlig fokus på virksomheder med underskud
  7. Nye forslag, skal finansieres (eksempelvis Rønne Svømmehal, Rønne Teater etc.)

 

Med disse elementer iværksættes der tiltag overfor de udfordringer, som er konstateret i den første budgetopfølgning pr. 28. februar, regnskab 2009, og iværksatte handleplaner, hvor det forventede resultat – i nogle tilfælde - må antages at være usikkert. Der sættes dog ikke et eksakt mål for denne proces i form af et måltal, men der skal i stedet arbejdes positivt med henblik på det bedst mulige resultat. Dette alene grundet tidspunktet på året, igangværende arbejde med budget 2011, effektivisering etc.

 

Økonomien i Bornholms Regionskommune i 2011 og fremadrettet er presset som følge af:

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede rammeudmelding (budgetforbedringer/rammebesparelser) for arbejdet med budget 2011 må, sammen med den første budgetopfølgning for 2010 og fortsatte usikre økonomi i enkelte virksomheder, antages at være utilstrækkelige. For at kunne imødekomme et budget i balance pr. 1.1.2011 indstilles det, at budget 2010 genåbnes og at der findes yderligere besparelser, såvel på drift som anlæg.

 

Dette vil også sikre, at større besparelsestiltag i 2011 kan implementeres løbende gennem 2011, hvor der ikke kan være fuld gennemslagskraft pr. 1.1.2011.

 

Med henvisning til bilaget, vil der eventuelt skulle ske høring, afhængig af forslagenes karakter.

 

Økonomi

Der sættes ikke et eksakt måltal for denne proces i form af et tal, men i stedet skal der arbejdes positivt med henblik på det bedst mulige resultat.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler borgmesteren at indkalde de politiske gruppeformænd til drøftelse, med henblik på en genåbning af budgetforliget 2010

·        sagen efterfølgende fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på tiltrædelse af indstilling om iværksættelse af revurderingsarbejdet

·        at arbejdet efter Kommunalbestyrelsens tiltrædelse igangsættes i udvalgene.

·        at udvalgenes forslag sendes i høring forud for en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 

 

Bilag

Revurdering af budget 2010 - Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Udvalget anbefaler en revurdering af budgettet for 2010 og at processen, skitseret i notatet, følges.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Revurdering af budget 2010 - Bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for implementering af de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre.  

Sagsfremstilling

Ændringer af boligstrukturen på ældreområdet

De besluttede ændringer af boligstrukturen på ældreområdet indebærer

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at til- og nybyggeri forventes færdiggjort i perioden fra juli 2011 til oktober 2013

 

Bilag 1) giver en mere detaljeret oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Der udestår en afklaring og plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes. ·

 

Midlertidig lukning af 12 boliger

En pålagt besparelse på 1,6 mio. kr. på boligstrukturområdet i 2009 blev udmøntet ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser: Østermarie Plejehjem reduceret fra 23 til 19 pladser (heraf 2 aflastningspladser), Sandvig Plejehjem fra 20 faste pladser til 16 faste pladser og Toftegården fra 43 til 39 pladser (heraf 4 aflastningspladser).


Besparelsen er videreført i 2010 og udmøntes også i 2010 ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården

Det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre er derfor fortsat midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 463 boliger.

 

Ledige boliger på Bornholms Plejehjem og -centre

Trods reduktionen med 12 boliger på Bornholms Plejehjem og –centre kan der konstateres en betydelig stigning i antallet af ledige boliger i løbet af 2009, og dermed også en stigning i antallet af dage hvor boligerne står ledige. Hvor der fx i uge 10 i 2009 var 2 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 60 dage, var der ultimo 2009 10 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 658 dage. Antallet af ledige boliger, der er klar til indflytning varierer fra uge til uge, men der har i 2009 været en klar tendens til, at antallet af ledige boliger er stigende.

 

Udviklingen i ledige boliger peger endvidere i retning af, at søgningen - mod de mindre plejehjem og plejecentre, der er besluttet lukket - bliver mindre, herunder specielt søgningen til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem. 

 

Af nedenstående figur fremgår det, at 6 ud af de 10 ledige boliger ultimo 2009 på plejehjem og plejecentre var at finde på Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem, der hver havde 2 ledige boliger. I betragtning af, hvor få boliger der er i Svaneke, Østermarie og Sandvig, svarer det til, at mellem 11%-13% af boligerne disse steder er ledige. 

 

Figur 1: Antal ledige boliger ultimo 2009 fordelt på plejehjem og –centre

 

Det skal bemærkes, at de nævnte tal kun omfatter boliger, der er klar til indflytninger. Ud over tomme boliger, der er klar til indflytning, er der løbende 13-20 tomme boliger, der ikke er klar til indflytning. Ultimo 2009 var der således – foruden de 10 ledige boliger – yderligere 20 tomme boliger, der endnu ikke var klar til indflytning. På Svaneke Plejecenter stod der – udover de 2 ledige boliger – yderligere 4 boliger tomme.

En fortsat ringe søgning til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem i 2010 kan hurtigt betyde et markant fald i antallet af beboere på disse plejehjem og plejecentre.

I bilag 2 ses en detaljeret oversigt over udviklingen i antallet af ledige boliger i 2009.

Økonomi

Socialudvalgets budgetramme for 2011 indeholder en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og nedlæggelse af medproduktionskøkkener på de små plejehjem.

En fortsættelse af den midlertidige reduktion i antallet af plejehjemspladser med 12 boliger i 2011 jf. ovenstående giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Der resterer således fortsat en ikke umøntet besparelse på 6,1 mio. kr. som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til

·        en indledende drøftelse i udvalget af en plan for implementering af ændringerne af boligstrukturen, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, herunder eventuelle tiltag i relation til det stigende antal ledige boliger på Bornholms Plejehjem og –centre

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Drøftet. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 3. maj

Med baggrund i de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, resterer en plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes.

 

En midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården er videreført i 2010. Endvidere er der midlertidigt lukket 2 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden marts 2010, således er det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 461 boliger.

 

I figur 2 ses antallet af ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre. De nedennævnte tal i figur 2 omfatter kun boliger, der er klar til indflytning. Opgørelsen ultimo marts 2010 viser et yderligere antal boliger der er ledige, men endnu ikke klar til indflytning.

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antal ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre

 

Der er i Bornholms Plejehjem og –centre foretaget en række interviews med beboere og pårørende.

 

Af denne interviewrunde kan udledes:

Ø      at beboerne på Sandvig Plejehjem udtrykker et ønske om at flytte nu, således at beboerne har indflydelse på hvor de skal flytte hen. Flytning sker under forudsætning af, at beboerne holdes økonomisk skadesløse. Beboerne udtrykker ønske om fortrinsvis at ville flytte til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Ø      at beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykker et ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecenteret

Ø      at beboerne på Hjemmet i Klemensker overvejende udtrykker et ønske om at flytte samlet.

 

Interviewrunde på Østermarie Plejehjem pågår, tidligere interviews har vist

Ø      at beboerne på Østermarie Plejehjem overvejende udtrykker ønske om at flytte samlet.

 

Aarsdale Plejecenter er endnu uafklaret. Flytning vurderes på baggrund af faglige betragtninger og i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

 

De 10 nye plejeboliger ved Plejecenter Aabo forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2011. De 17 nye boliger til Nørremøllecenteret forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning efteråret 2011, og de 60 nye boliger på Snorrebakken forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2012.

 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at samle de midlertidige pladser på Plejehjemmet Sønderbo, hvilket sker i forbindelse med åbning af 60 plejeboliger på Snorrebakken. Det samlede antal midlertidige pladser fastholdes til 32.

 

 

 

 

Forslag til flytteplan:

 

Etape 1:

Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

 

Etape 2:

Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

 

Etape 3:

Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

 

Etape 4:

Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

 

Etape 5:

Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

Generelt:

Der tages individuelle hensyn til beboere og pårørende. Beboernes medindflydelse og ønsker sker ved individuelle interviews med eventuel bisidder og ved drøftelse i Bruger- og Pårørenderåd.

Personalet har medindflydelse via MED-udvalg. Der pågår en løbende proces med individuelle interview af medarbejderne med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig arbejdssted.

 

Ved at imødekomme beboernes ønsker på Sandvig Plejehjem om at flytte til Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo eller Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås det samtidig, at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Sandvig Plejehjem.

Økonomi

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter i forbindelse med flytning. Ved flytning afholder kommunen udgiften til indskud for de beboere der flytter til plejecentre, til boligydelse, og til forskellen mellem ny og hidtidig husleje (efter boligydelse), samt rimelige udgifter til flytning m.v.

Staten afholder 2/3 af indskuddet og 3/4 af boligydelsen.

 

De anslåede kommunale engangsudgifter (flytte/etableringspakke på 7.000 kr. og gennemsnitligt indskud) i forbindelse med flytningen af beboerne fra plejehjem/-centre udgør ca. 15.000 kr. pr. beboer.

 

Den årlige kommunale udgift til boligydelse og merhusleje i forhold til nuværende boform varierer, dels afhængig af om man bor på plejehjem eller på et plejecenter, dels hvor man flytter hen (plejehjem eller plejecenter). Beboere på plejecentre ydes afhængig af økonomiske forhold boligydelse, hvilket man ikke gør på et plejehjem, hvor huslejefastsættelsen er fastsat efter andre regler. Flytning fra et plejecenter, der skal nedlægges til en ny plejecenterbolig vurderes i gennemsnit at udgøre en merudgift på ca. 6.000 kr. pr. år, medens udgiften ved en flytning fra plejehjem andrager ca. 22.000 kr. pr. beboer.  Beregning er bilag til dagsordenen.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller plan for ændring af plejeboligstrukturen til Kommunalbestyrelsens godkendelse således:

·        at beboernes ønsker for flytning generelt følges 

·        at der lukkes 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem og at beboerne på Sandvig Plejehjem flyttes efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige – etape 1

·        at der i forbindelse med beslutning om lukning af 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem samtidig lukkes for tilgang af nyvisiteringer

·        at der i forbindelse med beslutning om at beboerne på Østermarie Plejehjem flyttes samlet til Plejecenter Aabo forventeligt sommeren 2011 – etape 2 – lukkes for tilgang af nyvisitereinger

·        at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecenteret forventeligt efteråret 2011 – etape 3

·        at beboerne på Hjemmet i Klemensker flyttes til nyt plejecenter på Snorrebakken forventeligt sommeren 2012 – etape 4

 

Endvidere indstiller områdechefen for Social og Sundhed til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at flytteudgifter og indskud på i alt ca. 15.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

·        og de årlige udgifter til boligydelse, m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Udsættes til udvalgets møde den 19. marts 2010.

Bilag

·        Brev til Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget fra Østermarie Plejehjem

·        Kommentar til brev fra Østermarie Plejehjem, udarbejdet af virksomhedsleder Janike Thisen

·        Notat vedrørende orienterende møde på Østermarie Plejehjem

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:
Anbefales. 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet (DOC)

2.
Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

3.
Bilag 3: Brev til SU & ØKE (DOC)

4.
Bilag 4: Kommentar til brev, fra virksomhedsleder (DOC)

5.
Bilag 5: Notat vedr. orienterende møde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt