Dagsordenspunkter

  åbent 1 Mål for 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder
  åbent 2 Genåbning af budget 2010 på ØKE's område
  åbent 3 Budgetbidrag 2011 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 4 Forlængelse af aftale om revisionsopgaven
  åbent 5 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne
  åbent 6 Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2010
  åbent 7 Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service
  åbent 8 Efterbetaling af private leverandører på frit valg området
  åbent 9 Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen
  åbent 10 Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen
  åbent 11 Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken
  åbent 12 Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm
  åbent 13 Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  åbent 14 Skema B for etablering af 60 almene boliger samt servicearealer i Rønne
  åbent 15 Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 16 Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen
  åbent 17 Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet
  åbent 18 Bornholms Middelaldercenter - budgetopfølgning
  åbent 19 Resultatrevision for 2009
  åbent 20 Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne
  åbent 21 Ansættelsesstop
  åbent 22 Ansættelse af Økonomidirektør
  åbent 23 Status på HR-strategi 2010-2013
  åbent 24 Digitaliseringsstrategi 2010 til 2013
  åbent 25 Orientering fra formanden
  åbent 26 Eventuelt
  lukket 100 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Mål for 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

00.01.00Ø02-0137

Indledning

På budgetseminar 1 den 20. april 2010 drøftede og prioriterede kommunalbestyrelsen de fremsendte mål fra udvalgene og de politiske partier.

Som opsamling på budgetseminar 1 blev der den 23. april 2010 fremsendt kommunalbestyrelsen prioritering af mål samt kommunalbestyrelsens bemærkninger til mål inden for de enkelte udvalgs områder.

Sagsbeskrivelse

De enkelte udvalgs budgetbidrag for 2011 skal indeholde de mål, som blev prioriteret på budgetseminar 1. Udvalgene skal arbejde videre med at kvalificere målene, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

På budgetseminar 1 prioriterede kommunalbestyrelsen følgende mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder:

 

·        Strategisk mål

·        Målet vedrører

·         Vision: Et godt og aktivt liv for alle

·        Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder

·        Salg af attraktive kommunale grunde

·        Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

·        Implementering af effektiviseringsstrategi, hvis mål det er at skabe det nødvendige økonomiske råderum

·        Den kommunale sagsbehandling skal prioriteres højt og der skal formuleres konkrete politisk besluttede mål for sagsbehandlingstider på alle områder

·        Revidering af aftalesystemet i BRK primo 2011

·        Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

·        KRAMS, Længere liv, mindre sygdom i livet og mindre social ulighed i sundhed

·        Udvikling af øens havne til nye formål

·        Nye anvendelsesmuligheder af øens havneområder.

·        Øvrige mål, der understøtter visionen generelt

·        Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår

·         Vision: Bornholm som vidensamfund

·        Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

·        For de fagområder som kan godkendes til lærlinge og elever, undersøges muligheden for som minimum altid at have én lærling/elev ansat

·        Støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddannelse i det omfang, det er fagligt forsvarligt

·        Øget udbud af uddannelses- og praktikpladser i BRK

·        Arbejde endnu mere for at tiltrække videregående uddannelser, også tekniske og merkantile

·        Øget samarbejde om kompetenceudvikling, både internt i BRK men også med andre aktører på øen

·        Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser

·        Aktiv kommunal deltagelse i bestræbelserne på at samle uddannelserne under ét tag, herunder sikre rammebetingelser og anden kommunal opbakning til Campus

·        Etablering af fysiske rammer for del-elementer fra videregående uddannelser

·        Øvrige mål, der understøtter visionen generelt

·         

·        HR-strategien, strategisk kompetenceudvikling

·        Udbredelse af fibernet/højhastighedsnet til alle Bornholmere

·        Etablere flere kulturrelaterede uddannelser. Eventuelt i forbindelse med eksisterende kulturinstitutioner

·         Vision: Grøn bæredygtig Ø

·        Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi

·        Kommunens vognpark og kørsel skal sammensættes, så energiforbruget minimeres og i høj grad baseres på vedvarende energiformer. Delebilkonceptet bringes i anvendelse

·        I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø

·        Sikre et større ejerskab til visionen om Bornholm som en grøn bæredygtig ø

·         Vision: Økonomisk bæredygtig Ø

·        Udvikling af rammebetingelser for vækst

·        Der nedsættes en tværgående kommunal ”task-force” som har til formål at bistå virksomheder med henblik på etablering på Bornholm

·        EU’s Strukturfondsmidler

·        Fokus på infrastruktur herunder netværkskapacitet/fibernet

·        Understøtte ”skæve” initiativer som Møbelfabrikken

·         

·        Sikre at vidensniveauet på øen kan understøtte både bestående og kommende virksomheders behov

·         

·        Sikre konkret virksomhedsrådgivning om udvikling, teknologi og uddannelse

·         

·        Erhvervsfremmeindsatsen skal bygges på en målrettet og prioriteret indsats

·         

·        Rammer for selvfinansierende projekter og aktiviteter i de enkelte udvalg, herunder øget kompetence til udvalgene, fx bagatelgrænser

·        Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive

·        Der iværksættes en analyse af udviklingen i pendleraktiviteter

·        Øvrige mål, der understøtter visionen generelt

·        Sikre det bedst mulige tværgående samspil på alle niveauer mellem beskæftigelsespolitikken og andre politikområder som f.eks. uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken og erhvervspolitikken mv.

·        Revurdering af kommunens indkøbspolitik, set i lyset af den samlede effekt på det bornholmske samfund

 

En del af målene har ikke tidligere været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, da de kommer direkte fra partigrupperne og først blev drøftet på budgetseminar 1.

Administrationen har derfor arbejdet med at kvalificere målene, som er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen har fundet det gavnligt at samle to eller flere mål til ét mål. Det betyder, at de 30 mål som blev prioriteret på budgetseminar 1 er blevet til 22 mål.

Følgende mål er skrevet sammen:

      Målet om salg af attraktive grunde og målet nye anvendelsesmuligheder af havneområder er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 1

      Målet om at have lærlinge/elever ansat og målet om øget udbud af uddannelses- og praktikpladser er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 7

      Målet om voksen- og videreuddannelse og målet om at tiltrække videregående uddannelser er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 8

      Målet om Campus og målet om fysiske rammer for del-elementer fra videregående uddannelser er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 10

      Målet om udbredelse af fibernet og målet om fokus på netværkskapacitet/fibernet er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 12

      De tre mål som omhandler understøttelse af bestående og kommende virksomheder, virksomhedsrådgivning samt erhvervsfremmeindsats er skrevet sammen til ét mål. ØKE-mål 19

 

Til enkelte ØKE-mål 13 om flere kulturrelaterede uddannelser er der nedenstående bemærkning:

Mulighederne for nye uddannelser bliver løbende drøftet i de relevante fora, herunder nye muligheder på Danmarks Designskole Bornholm. Der er dog ikke aktuelle bud på længerevarende selvstændige kulturrelaterede uddannelser på Bornholm.

Det kan evt. være en mulighed inden for arkæologiuddannelsen, at en del af denne foregår på Bornholm i forbindelse med Bornholms Museum på baggrund af de særlige forhold på Bornholm.

Herudover må man være opmærksom på de muligheder, der måtte opstå i kølvandet på den igangværende debat om udkantsdanmark og evt. nye indsatser på dette område fra centralt hold.

 

Det sidst mål, som blev prioriteret på budgetseminar 1, omhandler ” Revurdering af kommunens indkøbspolitik, set i lyset af den samlede effekt på det bornholmske samfund”. Til det mål er der følgende bemærkninger:

Det er ikke lovligt og dermed ikke muligt at koble Bornholms Regionskommunes indkøb med udgangspunkt i det bornholmske samfund og lokale leverandører – med henblik på at skabe en økonomisk bæredygtig ø.

Bornholms Regionskommune er som offentlig myndighed underlagt såvel dansk som EU-lovgivningen i forbindelse med indkøb. Ved indgåelse af kontrakter er regionskommunen underlagt EF-traktaten og herunder principperne om fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser samt fri etableringsret. Desuden er BRK underlagt udbudsdirektivernes principper om ligebehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet samt gennemsigtighed. Ligebehandlingsprincippet foreskriver, at tilbud skal sammenlignes på grundlag af objektive kriterier.

Handlinger som giver visse tilbudsgivere en fordel samt en hver form for konkurrenceforvridning og forskelsbehandling er forbudt. Udbudsbetingelser må desuden ikke være skræddersyet til en bestemt tilbudsgiver.

Bornholms Regionskommune må derfor ikke i indkøbspolitikken koble sine indkøbsaftaler med ønsket om en økonomisk bæredygtig ø, da dette vil være imod lovgivningen.

 

Økonomi

Det bemærkes, at hvis ØKE-mål 7 om øget udbud af uddannelses- og praktikpladser i BRK vedtages i sin nuværende form, skal der anvises finansiering på 500.000 kr. i 2011 og 1 mio. kr. i overslagsårene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter målene, herunder tager stilling til, hvilke mål der skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011 og hvilke mål der skal afvente budgetlægningen for 2012.

 

Bilag

ØKE-mål 1:  Salg af attraktive grunde og udnyttelse af havneområder

ØKE-mål 2:  Effektiviseringer

ØKE-mål 3:  Sagsbehandlingstider på alle områder

ØKE-mål 4:  Revidering af aftalesystemet

ØKE-mål 5:  KRAMS

ØKE-mål 6:  Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

ØKE-mål 7:  Øget udbud af udannelses- og praktikpladser

ØKE-mål 8:  Tiltrækning af videregående uddannelser og støtte samarbejdet om voksen- og videreuddannelser

ØKE-mål 9:  Øget samarbejde om kompetenceudvikling

ØKE-mål 10:                      Campus og fysiske rammer for del-elementer fra videregående uddannelser

ØKE-mål 11:                      HR-strategi

ØKE-mål 12:                      Udbredelse af fibernet/højhastighedsnet til alle bornholmere

ØKE-mål 13:                      Flere kulturrelaterede uddannelser

ØKE-mål 14:                      Kommunens vognpark og kørsel – minimering af energiforbruget

ØKE-mål 15:                      Større ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø

ØKE-mål 16:                      Bistand til virksomheder som vil etablere sig på Bornholm

ØKE-mål 17:                      EU’s Strukturfondsmidler

ØKE-mål 18:                      Understøtte ”skæve” initiativer som Møbelfabrikken

ØKE-mål 19:                      Understøtte bestående og kommende virksomheder

ØKE-mål 20:                      Rammer for selvfinansierende projekter

ØKE-mål 21:                      Fremme pendlingen fra Bornholm

ØKE-mål 22:                      Samspil mellem beskæftigelsespolitikken og andre politikområder

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Drøftet.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
ØKE-mål 1: Salg af grunde og udnyttelse af havneområder (DOC)

2.
ØKE-mål 2: Effektiviseringer (DOC)

3.
ØKE-mål 3: Sagsbehandlingstider på alle områder (DOC)

4.
ØKE-mål 4: Revidering af aftalesystemet (DOC)

5.
ØKE-mål 5: KRAMS (DOC)

6.
ØKE-mål 6: Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø (DOC)

7.
ØKE-mål 7: Øget udbud af uddannelses- og praktikpladser (DOC)

8.
ØKE-mål 8: Tiltrækning af videregående uddannelses- og støtte samarbejde om voksen- og videreuddannelser (DOC)

9.
ØKE-mål 9: Øget samarbejde om kompetenceudvikling (DOC)

10.
ØKE-mål 10: Campus og fysiske rammer for del-elemeter fra videregående uddannelser (DOC)

11.
ØKE-mål 11: HR-strategi (DOC)

12.
ØKE-mål 12: Udbredelse af fibernet/højhastighedsnet til alle bornholmere (DOC)

13.
ØKE-mål 13: Flere kulturrelaterede uddannelser (DOC)

14.
ØKE-mål 14: Kommunens vognpark og kørsel - minimering af energiforbruget (DOC)

15.
ØKE-mål 15: Større ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø (DOC)

16.
ØKE-mål 16: Bistand til virksomheder som vil etablere sig på Bornholm (DOC)

17.
ØKE-mål 17: EU's Strukturfondsmidler (DOC)

18.
ØKE-mål 18: Understøtte "skæve" initiativer som Møbelfabrikken (DOC)

19.
ØKE-mål 19: Understøtte bestående og kommende virksomheder (DOC)

20.
ØKE-mål 20: Rammer for selvfinansierende projekter (DOC)

21.
ØKE-mål 21: Fremme pendlingen fra Bornholm (DOC)

22.
ØKE-mål 22: Samspil mellem beskæftigelsespolitikken og andre politikområder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Genåbning af budget 2010 på ØKE's område

00.30.10Ø09-0073

Indledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2010 en indstilling om at genåbne budget 2010.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med genåbning af budget 2010 skal hvert udvalg primo juni identificere områder eller initiativer, der kan fremskyndes, neddrosles eller udskydes og indgå som forslag til besparelser i budget 2010. Der skal ikke ses på strukturelle ændringer, men alene tages udgangspunkt i det vedtagne budget og dets struktur.

 

Forud for mødet vil forslag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område blive fremsendt til drøftelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at forslagene drøftes med henblik på at beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til ØA til brug for den samlede behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Kommunalbestyrelsen den 24. juni.

 

Bilag

Bilaget fremsendes mandag fra Økonomi og Analyse

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Forslagene i bilaget i sagen og forslagene i det på mødet udleverede bilag fremsendes til ØA til brug for den fortsatte proces.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Besparelser 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetbidrag 2011 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.00Ø02-0056

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 skal fagudvalgene senest den 14. juni 2010 fremsende deres budgetbidrag for 2011 til Økonomi og Analyse. Denne sag omhandler Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag for eget udvalgsområde.

 

Den del af budgetbidraget, som vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål er beskrevet i en selvstændig sag, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget på nærværende møde.  

Sagsbeskrivelse

Jf. budget- og aftalevejledningen består udvalgenes budgetbidrag af:

 

·        politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·        forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·        økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·        forslag til takster

·        forslag til anlæg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag består af de dokumenter, som findes i bilag 1 – 10, samt udvalgets mål som behandles i en selvstændig sag.

 

Den 10. februar 2010 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget skal finde rammereduktion på 3,75 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 2,3 % af budgetgrundlaget.

 

I tabellen nedenfor er en oversigt over nedprioriteringsforslagene. Nedprioriteringsforslagene indgår i budgetbidraget. Konsekvenserne af det enkelte forslag er beskrevet i bilag 1 – 5. Der indgår ingen opprioriteringsforslag i budgetbidraget.

 

Forslag til nedprioriteringer

 

·       Nr.

·       Kort beskrivelse

·       Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

·       2011

·       2012

·       2013

·       2014

·        11.03-01

·        Omstrukturering af turistinformationen ved fjernelse af tilskud fra erhvervsfremmemidlerne til de decentrale turistinformationer

·        -1.460

·        -1.460

·        -1.460

·        -1.460

·        13.00-01

·        Effekt af centrale IT-løsninger på skoleområdet (IKT vejlederne)

·        -145

·        -145

·        -145

·        145

·        13.01-01

·        Effekt af fælles besparelse i samtaleudgifter

·        -369

·        -408

·        -436

·        -436

·        13.01-02

·        Effekt af nyt IT-udstyr (strømbesparelse)

·        -300

·        -300

·        -300

·        -300

·        14.02-01

·        Rammebesparelse fællesadministration

·        -1.476

·        -1.437

·        -1.409

·        -1.409

·       I alt

·         

·       -3.750

·       -3.750

·       -3.750

·       -3.750

 

Forslagene 13.00-01, 13.01-01 samt 13.01-02 indgår også i effektiviseringskataloget.

 

Takster på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område omfatter rykkergebyret ved for sen betaling. Gebyret er fastsat til det ifølge lovgivningen maksimale beløb på 250,00 kr., som foreslås fastholdt.

 

Der er ingen forslag til nye anlægsprojekter.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetbidraget (bilag 1 – 10) videresendes til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Bilag

Bilag 1: Nedprioriteringsforslag 11.03-01 Turistinformation

Bilag 2: Nedprioriteringsforslag 13.00-01 Centrale IT-løsninger

Bilag 3: Nedprioriteringsforslag 13.01-01 Samtaleudgifter

Bilag 4: Nedprioriteringsforslag 13.01-02 IT-udstyr (strømbesparelse)

Bilag 5: Nedprioriteringsforslag 14.02-01 Rammebesparelse fællesadministration

Bilag 6: Budgetbemærkninger politikområde 0

Bilag 7: Budgetbemærkninger politikområde 11

Bilag 8: Budgetbemærkninger politikområde 12

Bilag 9: Budgetbemærkninger politikområde 13

Bilag 10: Budgetbemærkninger politikområde 14

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Nedprioriteringsforslag nr. 2, 3, 4 og 5 samt projekt for elever 516.000 kr., rejseudgifter 500.000 kr., BCB 507.750 videresendes til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Herudover indgår de i pkt. 2 i dagsordenen indstillede forslag til effektivisering. 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Nedprioriteringsforslag 11.03-01 Turistinformation (DOC)

2.
Nedprioriteringsforslag 13.00-01 Centrale IT-løsninger (DOC)

3.
Nedprioriteringsforslag 13.01-01 Samtaleudgifter (DOC)

4.
Nedprioriteringsforslag 13.01-02 IT-udstyr (DOC)

5.
Nedprioriteringsforslag 14.02-01 Rammebesparelse fællesadministration (DOC)

6.
Budgetbemærkninger politikområde 0 (DOC)

7.
Budgetbemærkninger politikområde 11 (DOC)

8.
Budgetbemærkninger politikområde 12 (DOC)

9.
Budgetbemærkninger politikområde 13 (DOC)

10.
Budgetbemærkninger politikområde 14 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forlængelse af aftale om revisionsopgaven

83.15.07Ø22-0004

Indledning

Kommunens nuværende revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision A/S, blev valgt efter en EU-udbudsrunde i 2007.

Nuværende aftale omfatter revision af regnskab 2008, 2009 og 2010.

I kontrakten med BDO Kommunernes Revision er der indlagt en option for en forlængelse af aftalen med 1 år, således at den tillige kommer til at omfatte revision af regnskab 2011. 

 

Sagsbeskrivelse

For at kunne gennemføre et eventuelt udbud af revisionsopgaven vedrørende regnskab 2011 og følgende år, er det nødvendigt at iværksætte proceduren i løbet af efteråret 2010.  

Der er derfor behov for en stillingtagen til, hvorvidt der ønskes en forlængelse af nuværende aftale i yderligere 1 år, eller om der skal iværksættes en ny udbudsrunde.

 

Følgende forhold peger på en forlængelse af nuværende aftale:

 

·        I forbindelse med udbuddet i 2007, var tilbuddet fra BDO Kommunernes Revision det økonomisk mest favorable

·        Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision fungerer tilfredsstillende

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        At nuværende aftale med BDO Kommunernes Revision forlænges i 1 år, således at aftalen tillige kommer til at omfatte revision af regnskab 2011.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne

82.06.00P20-0006

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til gennemførelse af plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 16. juni 2010, parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 23. marts 2010. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af B. Nygaard Sørensen, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af december i år. Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 1, forventes afsluttet i begyndelsen af maj 2012.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Snorrebakken i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 401.220 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Budgetudvidelsen på i alt 1.138.150 kr., som blev finansieret af kvalitetsfondsmidlerne, blev tildelt dette projekt og blev således indarbejdet i budgettet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 3.960.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

Derudover indeholdt økonomioversigten ovennævnte budgetudvidelse vedrørende udgifter servicearealer på 1.138.150 kr.

 

 

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

84.948.763

86.903.325

Lån uden ydelsesstøtte

 

 

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Beboerindskud

1.768.500

1.867.006

1.948.363

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

93.350.289

97.418.143

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-5.100.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.434.520

1.584.871

Etablering af servicearealer

3.009.720

4.447.720

4.447.720

Nettoudgift

4.399.470

5.882.240

6.032.591

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

Herefter kommunal udgift

1.999.470

3.482.240

3.632.591

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 2.160.000 kr.

Derudover er boligdelens budget tillagt en merpris, som følge af merinvestering vedrørende energiklasse 1, på i 1.919.984 kr. inkl. moms.

Den totale merinvestering vedrørende energiklasse 1 udgør 1.600.000 ekskl. moms. Servicearealernes andel er indeholdt i rammebeløbet for servicearealerne på 4.447.720 kr. ekskl. moms.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig, incl. merprisen til energiklasse 1, til 101.865.863 kr.

 

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                1.540.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          59.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 1) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009/budgetudvidelsen ved budgetvedtagelsen for 2010 (kolonne 2). Beløbene i kolonne 2 svarer til hvad der pt. er budgetlagt med:

                                                                                                   Skema B             Budgetlagt p.t.

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, ekskl. energiklasse 1 95.498.159 kr.               88.425.000 kr.

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, energiklasse 1             1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, i alt                           97.418.143 kr.                88.425.000 kr.

 

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                          4.447.720 kr.                 4.147.870 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                        101.865.863 kr.               92.572.870 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Støtteberettiget anskaffelsessum:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -86.903.325 kr.               -80.466.750 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -6.684.871 kr.                -6.189.750 kr.

Beboerindskud 2 %                                                             -1.909.963 kr.                 -1.768.500 kr.

 

Støtteberettiget anskaffelsessum, i alt                                       -95.498.159 kr.               -88.425.000 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1:

Kreditforeningslån 98 %                                                     -1.881.584 kr.                                0 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                  -38.400 kr.                               0 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1, i alt                                            -1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Boliger i alt                                                                         -97.418.143 kr.             -88.425.000 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                         -2.400.000 kr.                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                               -2.047.720 kr.                -1.747.870 kr.

Servicearealer i alt                                                                   -4.447.720 kr.                 -4.147.870 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Boligdelens merinvestering vedrørende energiklasse 1 kan lånefinansieres med 7 % mere, d.v.s. med 98 %, og her er der ingen egenfinansiering.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

86.903.325

6.436.575

Lån uden ydelsesstøtte

 

1.881.584

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Beboerindskud

1.768.500

1.948.363

179.863

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

97.418.143

8.993.143

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-300.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.584.871

195.121

Etablering af servicearealer

4.147.870

4.447.720

299.850

Nettoudgift

5.537.620

6.032.591

494.971

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

0

Herefter kommunal udgift

3.137.620

3.632.591

494.971

Finansiering via kvalitetsfond

-873.935

-1.023.860

-149.925

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

2.263.685

2.608.731

345.046

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 345.046 kr. netto:

·       Merudgiften består af 495.121 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljentil ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’.

·        Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 300.000 kr.   Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt på -300.000 kr. til salg af grund, så det netto giver nul. (Der er i forløbet opstået en difference på 150 kr., som tilføres restpuljen).

·        50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 149.925 kr.

Efter finansieringen af nettomerudgiften på i alt 345.046 kr. vil der være 56.174 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

2012

I alt

Plejeboliger

1.003.000

14.889.845

55.084.202

26.441.096

97.418.143

Servicearealer

38.500

762.545

2.508.078

1.138.597

4.447.720

Låneoptagelse i alt

 

 

 

-88.784.909

-88.784.909

Beboerindskud i alt

 

 

 

-1.948.363

-1.948.363

Servicearealtilskud

 

 

 

-2.400.000

-2.400.000

Salg af grund

 

-5.100.000

 

 

-5.100.000

Byggekredit

 

-9.207.974

-55.084.202

64.292.176

0

I alt

1.041.500

1.344.416

2.508.078

-1.261.403

3.632.591

 

 

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.668 kr. eller årligt 907 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 59 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 1 udgør 117 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modregnet ved besparelse på forbrugsregnskabet.

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 95.878.143 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 97.418.143 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 8.993.143 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.498.022 kr., medens restbeløbet på 495.121 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.988.720 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 4.447.720 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 2.047.720 kr. ekskl. moms

·        at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -5.100.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør -5.100.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 149.925 kr. samt yderligere 150 kr. vedrørende afrundingsdifferencen

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010, 2011 og 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

 

Bilag

·        Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

·        Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

 

Beslutning

Socialudvalget den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Anlægsbudget Skema B(476317).PDF (PDF)

2.
Rønne 60 B Likviditetsoversigt.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2010

27.00.00Ø09-0001

Indledning

Det specialiserede socialområde har gennem en årrække haft en stor udgiftsvækst. Den vedvarende vækst har medført at det specialiserede socialområde har været et centralt emne i forhandlingerne mellem KL og regeringen i de senere år, og udgiftsvæksten var således også et central tema for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010.

 

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde da også som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan bremse udgiftsstigningerne på området.

 

Den enkelte kommunalbestyrelse har – indenfor lovgivningens rammer – ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde, under hensyntagen til den samlede økonomi i kommunen. Dette kan bl.a. ske ved at have et særligt fokus på udgiftsudviklingen på området. En forudsætning for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at kommunalbestyrelsen får den fornødne information om udgiftsudviklingen, og derfor har Regeringen og KL aftalt, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

 

De kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde skal dels drøftes af kommunalbestyrelsen, dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baggrunden for kravet om indberetning er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

 

Drøftelserne mellem KL og regeringen vil udelukkende baseres på udgiftsudviklingen, og derfor vil indberetningen kun indeholde tal for budget 2010/korrigeret budget 2010 og forventet regnskab 2010. Der indberettes derfor ingen aktivitetstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KL anbefaler dog, at der indsamles aktivitetstal, og at disse indgår i redegørelsen, der tilgår kommunalbestyrelsen. Dette giver i højere grad mulighed for at drøfte årsager til udgiftsudviklingen og eventuelle muligheder for justering af udgiftsudviklingen.

 

I denne første opgørelse fremgå der dog ingen aktivitetstal. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ØA og de relevante virksomheder fra det specialiserede sociale område arbejder på at kortlægge mulighederne for at inkorporere mere uddybende informationer i materialet, der præsenteres for kommunalbestyrelsen. Arbejdet forventes færdigt i løbet af sommeren 2010.

Sagsbeskrivelse

Opgørelsen er opdelt i områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede”. Da der fokuseres på helt specifikke kontoområder på tværs af kommunens virksomheder, og der samtidigt anvendes en anden opgørelsesmetode af udgifter end normalt, kan de oplyste tal i opgørelsen ikke direkte sammenlignes med f.eks. budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010.

 

Det korrigerede budget for ”Udsatte børn og unge” er på 116,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 119,5 mio. kr. formodes det p.t. at området samlet set ender ud med et underskud på 3,1 mio. kr. Underskuddet henhører under Børnecenter Bornholms budget og fremkommer ved at der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på anbringelsesområdet (5.28.20-5.28.23 og 5.28.24), men der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. på forebyggelsesområdet (5.28.21).

 

I kalkulationerne er det forudsat at forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010 for Børnecenter Bornholm – godkendt på Børne- og skoleudvalgets møde den 6. april 2010 – gennemføres som planlagt. Det skal understreges at Børnecenter Bornholm har budgetopretningsinitiativer som ligger uden for de områder der er omfattet af denne indberetning. Endelig skal der påpeges at selvom der kalkuleres med et underskud på området hos Børnecenter Bornholm, så er der totalt set tale om en reduktion i forbruget på 9,4 pct. i forhold til regnskabet for 2009.

 

Det korrigerede budget for ”Udsatte voksne og handicappede” er på 201,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 204,0 mio. kr. forventes det p.t. at området får et underskud i 2010 på 2,8 mio. kr. Underskuddet skyldes en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm.

Økonomi

Der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde i 2010 på knap 5,9 mio. kr. Fordelt med et merforbrug på 3,1 mio. kr. for området ”Udsatte børn og unge” og et merforbrug på 2,8 mio. kr. for området ”Udsatte voksne og handicappede”.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at oversigten vedrørende det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2010 drøftes og tages til efterretning

Bilag

Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 (indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service

16.08.36Ø54-0010

Indledning

Jf. lovgrundlaget for Frit Valg af leverandører kan private firmaer søge om godkendelse som leverandør indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har den 3. maj 2010 modtaget ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra firmaet Aaker Hus & Hjemme Service ved Bodo Krecklow. Firmaet er hjemmehørende på adressen Grødbyvejen 3, 3720 Aakirkeby. Firmaet etablerede sig i 2008 under betegnelsen AHHS – Aaker Hus & Hjemme Service.

Aaker Hus & Hjemme Service tilbyder hjemmeservice indenfor almindelig rengøring, støvsugning og gulvvask, vinduespudsning, ordne blomster og planter, rengøring af toilet og badeværelse m.m.

 

Aaker Hus & Hjemme Service består af indehaveren Bodo Krecklow og Birgit Krecklow. Den praktiske hjælp vil pt. blive udført af indehaveren af firmaet: Bodo Krecklow, som tidligere har været inspektør (hygiejne, rengøring og sikkerhed) og Birgit Krecklow, som er uddannet medicinsk fodplejer. Firmaet oplyser, at de ved behov herfor vil ansætte personale.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk bistand er der udarbejdet: Kontrakt og Kvalitetskrav begge godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009, og Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009, som leverandøren til fulde skal opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Endvidere fremgår det, at der ikke er ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Aaker Hus & Hjemme Service og i henhold til møde med ansøger den 3. maj 2010 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der afregnes for de leverede ydelser med den beregnede Frit Valg pris for praktisk hjælp.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Aaker Hus & Hjemme som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 

Bilag

·        Ansøgning om godkendelse fra Aaker Hus & Hjemme Service

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Efterbetaling af private leverandører på frit valg området

16.08.00P23-0008

Indledning

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010 § 20 om efterbetaling af private leverandører, skal Kommunalbestyrelsen efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Medio 2009 skete der en evaluering og tilpasning af forudsætningerne for økonomimodellen, herunder en ny opgørelse af brugertidsprocenten (BTP), som endte med en genberegning af timepriserne for 2009, både interne og eksterne priser. Dette betød, at timeprisen for praktisk hjælp blev reduceret fra kr. 338,05 til 309,58 med virkning fra 1. oktober 2009 (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 17. september 2009).

 

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2009 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser

 

De faktiske Frit Valg priser for 2009

Praktisk hjælp                                           kr. 312,00 pr. time

Personlig pleje, dag                                   kr. 427,52 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)        kr. 470,08 pr. time

 

Genberegningen af priserne betyder, at der skal ske en efterbetaling til de private leverandører svarende til 2,42 kr. pr. time.

 

Bornholms Regionskommune har i 2009 haft 3 private leverandører af praktisk hjælp og ingen private leverandører af personlig pleje. Reglen omkring efterbetaling af private leverandører betyder, at der skal efterbetales følgende for 2009:

 

I/S Husrent                                              kr. 1.315,08

Top Fritvalg A/S                                      kr.    441,75

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S              kr. 1.363,07

                                            I alt                kr. 3.747,19

 

Da de afregnede timepriser før 1. oktober 2009 oversteg den faktiske timepris på kr. 312,00 sker der ingen regulering for perioden 1. januar til 30. september, da der ikke kan kræves tilbagebetaling fra de private leverandører.

 

Økonomi

Efterbetaling til de private leverandører på i alt kr. 3.747,19

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundheds indstiller

·        at efterbetaling til private leverandører indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Faktiske priser 2009

·        Notat ”Efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune for 2009”

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Faktiske priser 2009.xls (XLS)

2.
Notat - efterbetaling.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen

28.15.00P16-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget bemyndigede lederen af Bornholms Ungdomsskole til at optage forhandlinger med foreningen ”Street Kids” for at få etableret et tilbud. Udvalget ønskede forelagt et konkret forslag. Det afklarende møde med ”Street Kids” blev afholdt den 10. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

I mødet gennemgik ungdomsskolelederen de to forslag, som ungdomsskolen kunne tilbyde:

 

1. At rydde teorilokalet på Marthasminde og indrette det til klublokale for ”Street Kids”, dog således, at der lørdag formiddag fremover fortsat kan afholdes knallertteoriundervisning. I stueetagen står 2 knallertværksteder, som ”Street Kids” frit kan anvende.

 

2. Et endnu ikke fuldt afklaret forslag. Der er et ledigt parcelhus i offentlig eje, som muligvis kan lejes til formålet. De myndighedsmæssige krav i forhold til bygningen er ikke afklarede.

 

De to forslag er imidlertid ikke aktuelle, fordi ”Street Kids ” mener, at afstanden til de to bygninger i forhold til Rønne centrum er for stor til, at de unge mennesker vil benytte lokalerne.

 

De unge vil have deres helt eget sted:

A: hvor de selv bestemmer, og hvor de kan male graffiti overalt, hvor de har lyst

B: hvor de vil kunne ordne deres knallerter

C: hvor de kan spille høj musik

D: hvor de ikke deler det med andre, da de i så fald ikke vil have ejerskab til det.

 

Disse forventninger kan Bornholms ungdomsskole ikke indfri. Der er således ikke grundlag for et samarbejde mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

I mødet blev anvendelsen af Landemærket 31 i Rønne bragt på bane. Foreningen har selv tidligere været på besøg på adressen for at vurdere, om denne bygning kunne være et passende samlingssted for ”Street Kids”.  Det viste sig imidlertid, at det ville koste 966.000 kr. at gøre bygningerne lovlige til foreningsvirksomhed. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. marts 2010, at der ikke skulle igangsættes renoveringsarbejder på adressen Landemærket 31. Foreningen vil stadig gerne leje bygningen.

 

Økonomi

Bevillingen til et samlingssted for Street Kids var oprindeligt på 128.375 kr. i 2010. Der er brugt 13.687 kr. i 2010, så restbeløbet i 2010 udgør 114.688 kr. Det foreslås at dette restbeløb overflyttes til politikområde 15, Fritid og Kultur. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau) Det forudsættes, at bevillingen anvendes som et tilskud til lovliggørelse af lejemål, hvor der foreligger en gyldig lejekontrakt indgået af foreningen ”Street Kids”.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Foreningen ”Street Kids” meddeles, at kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed for foreningen indenfor den givne økonomiske ramme.

·        Bornholms Regionskommune i henhold til folkeoplysningslovens kap. 7 yder tilskud til egne eller lejede lokaler, såfremt foreningen ”Street Kids” selv kan finde lokaler i Rønne. De nærmere betingelser for tilskud kan oplyses ved henvendelse til Fritid og Kultur.

·        Restbudgettet på 114.688 kr. til værested for unge under sekretariatet for politikområde 03 Børn og familier flyttes til politikområde 15 Fritid og kultur, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau).

 

Bilag

Mødereferat fra mødet mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Referat fra møde med Street Kids d. 10.05.2010.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen

82.18.00P20-0026

Indledning

Paradisbakkeskolen søger om anlægsbevilling til nyindretning af et kemikalie-rum i forbindelse med svømmebassinet ved skolens Svaneke afdeling, samt til renovering af to halvtage ved Nexø-afdelingen. De samlede udgifter for de to projekter udgør i alt 210.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Kemikalie-rum ved Svaneke-afdelingen.

Til svømmebassinet i Svaneke, skal der nyindrettes et rum til kemikalie-dosering. Materialerummet skal ombygges til to rum, hvoraf det ene (kemikalie-doserings-rummet) skal være totalt aflukket i forhold til andre rum. I rummet skal der etableres pumper, rørføring, særskilt udluftning og lagertank. Forventet anlægsudgift samlet: 140.000 kr. 

Renovering af tage ved Nexø-afdelingen.

Renovering af to udendørs halvtage på Nexø-afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager er renoveringen stærkt påtrængende. Renoveringen rummer både udskiftning af tagpap, tagfod og inddækning mod mur. Forventet anlægsudgift samlet: 70.000 kr.

Økonomi og Analyse har vurderet projekterne og kategoriseret dem begge som anlægsprojekter.

Økonomi

Kemikalie-rum                                                                                                           140.000 kr.

Tagrenovering                                                                                                              70.000 kr.

 

I alt                                                                                                                            210.000 kr.

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

                                                                

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til indretning af kemikalie-rum ved Paradisbakkeskolen, afdeling Svaneke og renovering af halvtage ved Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø

·        Tillægsbevillingen finansieres med 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og 105.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Paradisbakkeskolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.


Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken

82.18.00P20-0027

Indledning

Specialskolen Kildebakken søger om en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til renovering af skolens østvendte facader.

Sagsbeskrivelse

Renoveringen omfatter Kildebakkens østvendte facader mod grønt område, ca. 460glasareal. Facaderne er efter mange år (udført 1966) nu så nedbrudte, at det ikke længere kan svare sig at reparere på dem.

 

Med hjælp fra Teknik & Miljø, har skolen derfor fået udarbejdet et overslag over, hvad det vil koste at udskifte facaderne til en nutidig løsning, der dels passer til bygningens arkitektur og dels er energi- og driftsmæssig fordelagtig. Udvendigt renoveres med glasfiberarmeret polyester og indvendigt renoveres med træ.

 

Den valgte løsning tager højde for:

·        at det kommunale byggeri skal være energi- og miljørigtigt og et forbillede for fremtidens byggeri på Bornholm.

·        at der opnås en reduktion af energiforbrug på 15 %. CO2- udledning reduceres ligeledes.

 

Økonomi

De anslåede udgifter til udskiftning af facader beløber sig til ca. 3.400.000 kr. 

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til renovering af specialskolen Kildebakkens østvendte facader

·        Tillægsbevillingen finansieres med 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Kildebakken under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

·        Ansøgning fra Kildebakken

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (DOC)

2.
Kildebakken Facader.pdf (PDF)

3.
Kildebakken Ny østfacade.pdf (PDF)

4.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm

00.01.00Ø09-0038

Indledning

Den økonomiske genopretningsplan for BørneCenter Bornholm, udarbejdet med henblik på overholdelse af budgettet 2010, blev forelagt Børne - og Skoleudvalget på mødet den 6. april 2010.

 

 I genopretningsplanen indgår flere tiltag, der forudsætter en udbygning af Hybelordningen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med implementering af tiltagene i den økonomiske genopretningsplan, er det beskrevet, at der indgår en udbygning af Hybelordningen.

 

Dette gælder for punkterne 7: Særlig misbrugsindsats, 9: Ændret anbringelsesmønster, 17 og 18: Revisitering af unge i familiepleje og på bornholmske opholdssteder med henblik på ophør eller overførsel til hybel.

 

Ved en udbygning af Hybelordningen kan der indrettes:

 

- Fire værelser som separate boliger, med mulighed for tæt kontakt til personalet.

- Aktivitetsrum til beboerne

- Fysiske rammer til iværksættelse af særlig misbrugsindsats, en form for værested.

- Administrative arbejdspladser for Hyblens personale.

 

Behovet for de fysiske rammer kan imødekommes ved at indgå lejeaftale med Totalbyg af ejendommen Sveasvej 3 – 5 i Rønne.

 

Samtlige foreslåede anvendelser vil kunne tillades efter lokalplanen jf. ansøgning og godkendelse i Teknik & Miljø, og udkast til lejekontrakt er gennemgået af jurist i Teknik & Miljø.

 

Ved indgåelse af lejemålet Sveasvej 3-5, ophører brug af Bornholms Regionskommunes ejendom, beliggende Søndergade 22 i Rønne.

 

Der er pt. planlagt/visiteret 4 unge til Hybeltilbuddet, indflytning er afhængig af indgåelse af lejemålet.

 

Økonomi

Den årlige leje udgør 200.000 kr., hvortil kommer udgifter til vand, varme og forsikringer på i alt 69.000 kr. eller i alt 269.000 kr. Lejeaftalen er tidsbegrænset og uopsigelig i 5 år.

 

Besparelsen på driften af Søndergade 22 indgår til delvis finansiering af lejeudgifterne, idet udvidelsen af tilbuddet indgår i de tiltag der skal iværksættes for at nedbringe de samlede udgifter på området.

 

Indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af ejendomme, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes i henhold til lånebekendtgørelsen til kommunens låntagning. Kommunen skal således enten have låneramme eller deponere et beløb, svarende til den højeste værdi af opførelses-/anskaffel­sesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering. Eventuelle ombygningsomkostninger, der er aftalt med udlejer, skal medregnes i opgørelsen.

Opførelsesomkostningerne er pt. ikke opgjort, men skønnes at ligge over den seneste offentlige vurdering på 1,5 mio. kr. Da lejemålet ikke omfatter hele ejendommen vil lånerammen i forhold til lejemålets størrelse blive belastet med ca. 1,3 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har ikke låneramme af betydning, og der vil derfor skulle ske deponering i en fem-årig periode med et beløb på minimum 1,3 mio. kr.

 

Ejendommen Søndergade 22, Rønne vil kunne udbydes til salg pr. 1. juli 2010.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. april 2010 sagen om udmøntning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, og der blev givet en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af handicapforanstaltninger i Hybelordningen. Hvis brugen af Søndergade 22 ophører, vil denne anlægsbevilling ikke skulle anvendes.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler:

 

Bilag

Ingen 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet Børne- og skoleudvalget anbefaler, at provenuet ved salg af ejendom Søndergade 22 tilgår BørneCenter Bornholm.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010
Anbefaler indstillingen fra områdechefen for Børn og Skole.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

00.15.00A21-0065

Indledning

Lotte Helms Kjær, Borgerlisten har foreslået, at Ungdommens Uddannelsesvejledning fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget, for bedre at kunne prioritere de unge i beskæftigelsesindsatsen og langt bedre samkøre dette med uddannelsesindsatsen ved at udnytte potentialet i samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcentret – både fysisk og organisatorisk.

 

Sagsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning er resultatet af vejledningsreformen ved Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som fra 1. august 2004 samlede ungdomsvejledningen i kommunale vejledningscentre.

 

Regionsrådet besluttede 24. juni 2004 etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) organiseret under 10. Klassecenter Bornholm, med politiske organisering under først og fremmest Børne- og Skoleudvalget, og med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for alle uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.

 

Vejledningsreformen flyttede ansvaret for den del af vejledningsindsatsen, som er overgangsvejledning fra uddannelsesinstitutionerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Opgaven omfatter overgangsvejledning i folkeskolen, ungdomsvejledningen, og bl.a. gymnasiet og social- og sundhedsuddannelser. Som noget nyt fik kommunerne også ansvaret for vejledning af de 19 – 25 årige.

 

Elever i folkeskolen vejledes på den enkelte skole i tilknytning til undervisningen. Den del af vejledningen der drejer sig om at gennemføre en uddannelse den unge allerede er i gang med, er en integreret del af uddannelserne.

 

Der skal, og er sket en styrkelse af vejledningen til unge med særlige behov for vejledning, og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal spænde et sikkerhedsnet ud under unge under 19 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og 19–25 årige der selv henvender sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan få vejledning. 

 

Siden etableringen af UU har der været en lang række lovændringer og justeringer på vejledningsområdet.

I § 14 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats der har været gældende fra 1. januar 2007 er det bl.a. bestemt, at opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, kan varetages af henholdsvis en særskilt del af kommunens forvaltning, der udfører beskæftigelsesindsatsen (jobcentret), og et stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) med ansvaret for hele beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, efter behandling i Børne- og skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og efter høring i Styregruppen vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Det regionale Arbejdsmarkedsråd, at UUB fortsat var organiseret, som en del af 10. Klassecenter Bornholm og placeret under politikområde 02 Undervisning.

 

Opgaven varetages i Bornholms Regionskommune under UngeCenter Bornholm med reference til Børne- og Skoleudvalget.

 

Debatten om placeringen af UU enten i relation til undervisningsområdet i kommunen eller i jobcentret sender nogle signaler om, hvilket fokus der lægges i forhold til den samlede opgave.

 

I forbindelse med Ungepakken og den kommende lovgivning, hvor vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse bliver to centrale elementer, er et tæt samarbejde og ”forvaltningsrelationer” med grundskolen en fordel.

 

Ny lovgivning nødvendiggør en endnu større indsats med arbejdet i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og området skal opprioriteres på skolerne i et tæt samarbejde med UU-vejlederne.

 

Det er vigtigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning opprioriterer indsatsen i forhold til de 20% af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

 

UU hører med sit fokus på uddannelse naturligt hjemme på børne- og skoleområdet, men det skal fortsat overvejes, hvordan en yderligere kvalificering af vejledning og udvikling af de forpligtigende samarbejdsrelationer mellem de forskellige parter bl.a. skoler, jobcenter og ungdomsuddannelser kan udvikles og udbygges.

 

Igennem et år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Ungdomsvejledning Bornholm og Bornholms Erhvervsskole arbejdet med at udvikle ideer til en samlet indsats, så Bornholm kan nå regeringens målsætning om, at 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Aktørerne på unge- og uddannelsesområdet drøftet, hvordan udviklingen kan vendes, og dette har resulteret i udarbejdelse af en ansøgning til socialfondsmidlerne med henblik på at søge penge til nye tværgående projekter.

 

Ansøgningen har været forelagt på Vækstforum, og projektet forventes at løbe over en flerårig periode, og en evt. ændret organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning bør indgå i erfaringerne fra og i forbindelse med dette projekt.

 

Det kan anbefales, at mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning tættere på naturlige samarbejdsparter undersøges nærmere.

 

 

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm organisatorisk fortsat er placeret under politikområde 02 Undervisning

·        en fremtidig placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm drøftes i forbindelse med erfaringer og evaluering af de tværgående projekter i UTA

·        mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning undersøges nærmere

 

Bilag

·        Forslag fra Lotte Helms Kjær, Borgerlisten om, at UUB fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget

·        Notat fra Ungecenter Bornholm om Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) foretager evalueringen.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales, idet evalueringen finder sted medio 2011.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Notat fra Ungecenter Bornholm (DOC)

2.
Forslag fra Borgerlisten (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Skema B for etablering af 60 almene boliger samt servicearealer i Rønne

03.02.00G01-0013

Indledning

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B, medens sagen om ændring af anlægsbevillinger behandles i et separat dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i tilknytning hertil.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 3.960.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jfr. Kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 93.350.289 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 4.447.720 kr. ekskl. moms.

 

Sagsbeskrivelse

Skema B er udarbejdet på grundlag af afholdt licitation i totalentreprise den 23. marts 2010.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 2.160.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Der er endvidere i skema B for boligdelen indarbejdet merpris som følge af en merinvestering vedrørende energiklasse 1, på i alt 1.919.984 kr. inkl. moms.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør 97.418.143 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 6.684.871 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 4.447.720 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 2.047.720 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering primo maj 2012.

 

Økonomi

                                                                                                    Skema A                         Skema B

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   93.350.289 kr.                97.418.143 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                              4.447.720kr.                   4.447.720 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         97.798.009 kr.              101.865.863kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -84.948.763 kr.               -86.903.325 kr.

Kreditforeningslån 98 %  (energiklasse 1)                                          0 kr.                 -1.881.584 kr.

 

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -6.534.520 kr.                -6.684.871 kr.

Beboerindskud 2 %                                                              - 1.867.006 kr.                 -1.948.363 kr.

Boliger i alt                                                                        -93.350.289 kr.               -97.418.143 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -2.400.000 kr.                 -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                 -2.047.720 kr.                 -2.047.720 kr.

Servicearealer i alt                                                                    -4.447.720 kr.               -4.447.720kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på i alt 150.351 kr. Merudgifterne skyldes en forøgelse af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

Husleje:

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.668 kr. eller årligt 907 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig forhøjelse på 59 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 60 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 907 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

 

Skema B for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 boliger

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Skema B - for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne (PDF)

2.
Skema B - for etablering af servicerarealer i tilknytning til de 60 boliger. (PDF)

3.
Skema U - 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentlig støttet byggeri. (PDF)

4.
Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder (PDF)

5.
Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder (PDF)

6.
Økonomisk oversigt, anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Ansøgning om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0002

Indledning

Den selvejende institution Aakirkeby-hallerne S/I søger om kommunegaranti på 500.000 kroner.

Sagsbeskrivelse

Aakirkeby-hallerne skal have etableret fjernvarme i hallen og vælger at finansiere arbejdet via en forhøjelse af kassekreditten fra 500.000 til 1.000.000, som aftrappes med 50.000 kr. årligt over 10 år.

Etableringen af fjernvarme vil koste cirka 490.000 kroner i henhold til indhentede tilbud.

Med en kommunegaranti for de 500.000 kroner vil der kunne opnås en væsentlig bedre rentesats på det samlede lån.

Det fremgår af Aakirkeby-hallernes vedtægter at køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Nyvest-centeret fik i 2009 bevilget et anlægstilskud på 240.256,- kroner til etablering af fjernvarme.

Økonomi

I bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. er anført, at meddelelse af garanti for et lån, som anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave – er at betragte som kommunal låntagning.

Kommunal garantistillelse forudsætter en låneramme, som opnås gennem afholdelse af udgifter i h.t.  lånebekendtgørelsens § 2-3 eller dispensation iht. § 16-17 eller at der deponeres et tilsvarende beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut el. lign. Det deponerede beløb kan efter 10 år hæves med 1/5 årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 7 opnås der låneramme for udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Etableringen af fjernvarme kan henføres til dette formål, hvorfor der ikke skal ske deponering. Vilkårene for forhøjelse og nedskrivning af kreditten opfylder i øvrigt kravene hertil i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

·        at det anbefales kommunalbestyrelsen at der afgives kommunegaranti på 500.000 kr. vedrørende forhøjelse af kassekreditten.

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:
Anbefales.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen

29.09.00A26-0001

Indledning

Under Forebyggelse og Sundhed på Bornholm er der afsat en pulje på 300.000 kr. hvert år, som aktører i og udenfor BRK kan søge med henblik på at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Kriterierne har vist sig for snævre og ukonkrete, derfor præsenteres her forslag til reviderede kriterier.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af 'Øens fremtidige sundhedscenter' – som med tiden kom til at hedde 'Forebyggelse og Sundhed på Bornholm' - besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2008, at aktører i og udenfor BRK skulle kunne søge midler til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog på sit møde 12. maj 2009 kriterier for uddeling af disse puljemidler.

 

Siden kriterierne blev vedtaget i maj 2009 er der ni aktører, der har søgt midler fra puljen. Af disse er seks bevilliget i alt 114.871 kroner - henholdsvis kr. 10.000 + 4.671 + 15.000 +14.200 + 56.000 + 14.200. Tre har fået afslag.

 

Som følge af dels en henvendelse fra en idrætsforening, der påpeger, at de finder kriterierne snævre, dels, at der har været meget få ansøgninger til puljen, har Forebyggelse og Sundhed på Bornholm i samråd med konsulenten for idræt og fritid udarbejdet et forslag til reviderede kriterier. Kriterierne er revideret med henblik på at gøre dem bredere for at nå en større målgruppe.  

 

Nedenfor præsenteres forslag til ændrede kriterier, herunder forslag til ændring i prioriteringer og hvad der ydes støtte til. Endvidere ses forskellen i forhold til nuværende kriterier.

 

Forslag til nye prioriteringer:

Fremover prioriteres projekter, som er nye, er forankret lokalt, og som

enten

·        har til formål at fremme sundhed og trivsel

og/eller

·        forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver det lette valg

 

Som eksempler på projekter der prioriteres højt kan nævnes, projekter som

·        er baseret på brugerønsker

·        vægter videreudvikling og videreførelse efter projektperioden er udløbet

·        indgår i en overordnet plan for sundhedsfremme

·        fremmer sundheden blandt borgere, der enten er social eller sundhedsmæssigt udsatte

·        indeholder en egenfinansiering

 

Ændringerne indebærer, at der i prioriteringen ikke som tidligere kun kan søges til ’KRAMS’-indsatster, men også til mere generelle indsatser i forhold til sundhed og trivsel. Projekter, der forsøges tænkt ind en del af en overordnet ’sundheds'-strategi, vægtes højt.

 

Forslag til, hvad der fremover kan søges midler til:

Der kan søges midler til eksterne konsulenter eller eksterne instruktører, honorar, kursusafgifter, delvis ’underskudsdækning’ (fx kan et cafeteria i en periode, hvor de forsøger sig med sunde alternativer til pølser og pomfritter, søge midler, som kan dække eventuelle ekstraudgifter i en periode), mindre anskaffelser og annoncering for nye tilbud. Puljen kan derimod ikke søges til almen drift.

Med ovenstående kriterier for, hvad der fremover kan søges midler til er kriterierne gjort bredere.

 

I modsætning til tidligere kan man også søge om midler til delvis 'underskudsdækning', mindre anskaffelser og annoncering.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        de reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen godkendes

·        kriterierne fremsendes til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget til orientering

Bilag

·        Forslag til reviderede kriterier SOF-puljen SU maj 2010

·        Oprindelige kriterier SOF-puljen SFU maj 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Fremsendes til høring i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. maj 2010:

Folkeoplysningsudvalget ser gerne at projekter:

- der inddrager sundhedsudsatte personer

- der skaber social integration

- og nye tiltag i bestående aktiviteter

kan støttes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Udgår.

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Forslag-til-reviderede-kriterier-sof-puljen-su-maj-2010 (DOC)

2.
Oprintelige kriterier-sof-puljen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der er lavet en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændringen i boligstrukturen på ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 19.02.2009 beslutning om:

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

 

Socialudvalget behandlede på sit møde den 3. maj 2010 nedenstående forslag til flytteplan:

·        Etape 1:
Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

·        Etape 2:
Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

·        Etape 3:
Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

·        Etape 4:
Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

·        Etape 5:
Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

I forlængelse af etape 5, kan det tilføjes, at der ligeledes afventer stillingtagen til: hvornår beboerne på Nylars Plejecenter og Slottets B1 skal flytte, udvidelse af Toftegården og samling af midlertidige- og aflastningspladser på Plejehjemmet Sønderbo jf. KB’s beslutning på mødet den 19.02.2009.

 

 

Økonomi

Med henvisning til stordriftsfordele blev der ved vedtagelsen af budget 2009 m.fl. indlagt en rammereduktion på Bornholms Plejehjem og -centre på 9,8 mio. kr. årligt ved en fuld gennemført omlægning på boligstrukturen. – svarende til en reduktion på 23 % i forhold til de nuværende budgetrammer for de 6 små plejehjem og –centre. 

 

Der er således indlagt en rammereduktion på budgetområdet ’Plejehjem og –Centre’ på 7,1 mio. kr. i 2011, stigende til 9,8 mio. i 2012, hvor Økonomi og Analyse har oplyst, at der vil ske en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet.

 

Der er på den baggrund behov for en foreløbig vurdering af, hvornår og i hvilket omfang den indlagte rammereduktion som følge omlægningen af boligstrukturen kan udmøntes. 

 

Som grundlag for denne vurdering, er der udarbejdet følgende:

·        En beregning af den årlige besparelse ved lukning af hvert enkelt af de 6 mindre plejehjem og plejecentre

·        En beregning af merudgiften ved udvidelse af henholdsvis Plejecenter Aabo (10 boliger), Nørremøllecentret (17 boliger), nyt plejecenter med 60 boliger, Slottets B1 (18 boliger) og Toftegården (11 boliger) baseret på ressourcetildelingskriterierne i Økonomimodellen samt på stordriftsfordele i forhold til nattevagter, teamledere, administration og teknisk service.

·        En særskilt beregning af stordriftsfordele i forhold aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion

·        En beregning af merudgiften til drift at af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        En beregning af udgiften til boligydelse og flyttepakker mv. som følge af flytning af beboerne

 

Den manglende stillingtagen til: hvornår beboerne på Aarsdale Plejecenter og Nylars Plejecenter (til Slottets B1) skal flytte, og udvidelse af Toftegården gør det ikke muligt at foretage en endelig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet. 

 

Foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstrukturen på ældreområdet

Som indledning til den konkrete udmøntning af rammereduktionen på Bornholms  Plejehjem og -centre er der lavet en beregning baseret på en række antagelser om tidshorisonten for implementering af den ændrede boligstruktur.

På baggrund af disse antagelser er de driftsøkonomiske konsekvenser beregnet for henholdvis 2011, 2012 og 2013. Antagelserne fremgår af tabel 1, der ligedes viser resultatet af beregningerne.

 

Det skal understreges, at resultatet af beregningerne i tabel 1 er udtryk for en ’stram personaletildeling’, hvilket fx betyder, at der kun regnes med én medarbejder pr. 10 beboere i aftenvagt. 

 

 

 

 

Tabel 1: Foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstruktur på ældreområdet i perioden 2011 til 2013 – ekls. udgifter til levebomiljøer og udgifter knyttet til flytning af beboere

 

Antal boliger 2008

Ændring i antal boliger

Antal boliger                Ultimo 2012

Antaget dato for ændring

Driftsøkonomisk konsekvens i 2011

Driftsøkonomisk

konsekvens i 2012

Drifts- økonomisk konsekvens i 2013

 

Sønderbo

50

0

50

Omlægning fra faste til midlertidige pladser ved lukning

110

236

258

Lunden

84

0

84

Uændret

0

0

0

Klippebo

40

0

40

Uændret

0

0

0

Slottet: B2 og B3

45

0

45

Uændret

0

0

0

Plejecenter Aabo

44

10

54

1. august 2011

1.343

3.134

3.134

Nørremøllecenteret

58

17

75

1. december 2011

401

4.765

4.765

’Snorrebakken’

0

60

60

1. august 2012

0

7.890

18.937

Slottet: B1

0

18

18

1. december 2012

0

0

7.988

Toftegården

39

0

39

Plan for om- og tilbygning med 11 boliger udestår

0

0

0

Sandvig

16

-16

0

Lukkes 1. januar 2011

-4.312

-5.208

-5.208

Østermarie

19

-19

0

Lukkes 1. august 2011 = Færdiggørelse af Aabo

-1.727

-6.165

-6.165

Svaneke Plejecenter

17

-17

0

Lukkes 1. december 2011 = Færdiggørelse af NMC

0

-5.831

-5.831

Hjemmet i

Klemensker

16

-16

0

Lukkes 1. august 2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-1.885

-6.134

Aarsdale Plejecenter 

17

-17

0

Lukkes 1. august  2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-2.520

-7.679

Nylars Plejecenter          

18

-18

0

Lukkes 1. december 2012 = Færdiggørelse af

Komandanthøjen

0

0

-9.451

12 boliger fordelt på 3 plejehjem

12

-12

0

1. januar 2009

-1.901

-1.901

-1.901

Stordriftsfordele øvrige områder 

 

 

 

1. december 2012

0

0

-2.480

Total

475

-10

465

 

-6.086

-7.483

-9.767

Total – ekskl. udmøntet besparelse ved lukning af 12 boliger fordelt på 3 plejehjem

475

-10

465

 

-4.185

-5.583

-7.866

 

 

Tabel 1 viser, at der i 2011 vil være en driftsøkonomisk besparelse på 6,086 mio. kr., i 2012 en driftsøkonomisk besparelse på 7,483 mio. kr. og i 2013 en driftsøkonomisk besparelse på 9,767 mio. kr. årligt. 

 

Det skal bemærkes, at beregningerne i tabel 1 ikke indeholder udgifter til: 

·        udvidelse af Toftegården med 11 boliger (3,0 mio.kr. årligt) 

·        etablering af levebomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (1,1 mio. kr. årligt)

·        udgifter til boligydelse m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer årligt som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,55 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, hvorefter udgiften vil være faldende)

·        udgifter til flyttepakke og indskud som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012)

 

Det betyder derfor, at udgifterne til udvidelse af Toftegården, etablering af levebomiljøer, beboerrelaterede flytteudgifter og boligydelse ikke kan afholdes indenfor den indlagte rammereduktion på 9,8 mio. kr. årligt. 

 

Implementering af den ændrede boligstruktur, som overfor antaget, vil medføre at antallet af plejeboliger i en kortere periode reduceres med yderligere 25 boliger i forhold til de nuværende 461.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstrukturen på ældreområdet drøftes

Bilag

·        Bilag 1: Årlige udgifter - huse der indgår i omstruktureringen af boligstrukturen i BPC

·        Bilag 2: Besparelser i overgangsperioden 2010-2012

·        Bilag 3: Særlige stordriftsfordelene ved ændret boligstruktur (aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion)

·        Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        Bilag 5: Økonomiske konsekvenser som følge af flytning af beboerne jf. beregningerne forelagt socialudvalget på møde den 3. maj 2010

·        Bilag 6: Oversigt over antallet af plejeboliger - under forudsætning at ændringer jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

 

 

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Drøftet. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at udgiften til etablering af leve- og bomiljøer på Snorrebakken indarbejdes i budget 2012.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Bilag 1, 2, 3, 5 og 6 vedr. boligstrukturberegninger (XLS)

2.
Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Bornholms Middelaldercenter - budgetopfølgning

19.00.00Ø40-0005

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i januar 2009 i forbindelse med den forøgede driftsbevilling til Bornholms Middelaldercenter, at centrets økonomi skulle følges tæt.

Sagsbeskrivelse

Regional Udvikling har modtaget budgetopfølgning for april 2010. Opfølgningen holder sig inden for den handlingsplan, der er lagt for at bringe driften i balance og afvikle kassekreditten.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse.

Bilag

·        Budgetopfølgninger for 2010 til og med april måned.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Taget til efterretning

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
04 2010.xls (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Resultatrevision for 2009

15.04.00P20-0006

Indledning

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for 2009 for Jobcenter Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i jobcenterklyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til områder:

·        Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·        De enkelte forsørgelsesgrupper

·        Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed

·        Besparelsespotentiale

·        Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i jobcenterklyngen, og med rettidighed i forhold alle jobcentre i hele landet

 

Proceduren i behandlingen af resultatrevisionen er følgende:

·        Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·        Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·        Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·        Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·        Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·        Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Bilag 6 til pkt. 3. Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Bilag 7 til pkt. 3: Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Det lokale Beskæftigelsesråd den 18. maj 2010:

Det lokale Beskæftigelsesråd er tilfreds med beskæftigelsesindsatsen på grundlag af de givne rammevilkår, og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Generelt må en samlet placering som nr. 3 i klyngen med 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår anses som et udmærket resultat, og som sådan udtryk for et tilfredsstillende niveau.

Det lokale Beskæftigelsesråd vil fortsat have fokus på, at rettidigheden i indsatsen bliver forbedret, og især rettidigheden for de ikke-forsikrede ledige.

Det lokale Beskæftigelsesråd bakker op om beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2009 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Resultatrevisionen for indsatsåret 2009 (DOC)

2.
 Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne

01.02.05P16-0087

Indledning

Ejeren af Zahrtmannsvej 40 har anmodet om at en ejendom, der tidligere rummede en keramik virksomhed, ombygges og anvendes til boliger (helårs- eller fritidsboliger) eller mindre erhverv.

Sagsbeskrivelse

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 9, der udlægger området til offentligt formål. Området er også omfattet lokalplan 027 – temalokalplan for helårsboligformål. 

Den ønskede udnyttelse af ejendommen er ikke i overensstemmelse med den planlægning, der gælder for området. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der muliggør indretning af helårs- eller fritidsboliger eller mindre erhverv på ejendommen.

Der er et politisk ønske om at skabe mulighed for flere boliger i byerne uden krav om helårsanvendelse. I dag har kommunalbestyrelsen mulighed for, efter individuel vurdering, at beslutte ved lokalplanlægning, at indrette øverste etage på bygninger med mere end to etager til fritidsboliger i de største byer (Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge). Men det er også muligt at afgrænse ejendomme eller områder i byzone til boliger uden krav om helårsanvendelse, f.eks. når arealet indeholder tomme, nedlagte erhvervsbygninger. Men der forudsættes også her en individuel vurdering og lokalplanlægning.

Zahrtmannsvej 40 er en tom og nedlagt erhvervsejendom, som ikke længere kan udnyttes til keramikproduktion. Ejendommen rummer med sin beliggenhed rekreative muligheder der kan understøtte flere formål, herunder turistmæssige formål/fritidsboliger. En mere turistmæssig anvendelse vurderes f.eks. ikke at have en negativ indflydelse på Rønne By som helårsområde, samtidig med at en gammel overflødiggjort erhvervsbygning udnyttes hensigtsmæssigt.

Generelt indeholder området Zahrtmannsvej og Paradisvej en blanding af større erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og boliger, hvorfor et blandet bolig- og erhvervsområde fint kan indpasses her. Lokalplanområdet er derfor udlagt til et blandet bolig- og erhvervsområde, der muliggør flere forskellige anvendelsesmuligheder.

Dette lokalplanforslag giver bl.a. mulighed for at kunne etablere helårs- eller fritidsboliger i hovedbygningen, som ombygges til formålet. Der kan ikke opføres ny bebyggelse i området (når bortses fra mindre tilbygninger, udhuse o. lign.) og nye boliger tillades kun indrettet gennem ombygning af den eksisterende erhvervsbygning, som ikke tillades nedrevet. Erhvervsbygningen har en kulturhistorisk værdi, der begrunder en genanvendelse af bygningen. Ønskes bygningen nedrevet for at opføre nyt byggeri vil det kræve en ny lokalplan.

Der tillades også mindre erhverv på ejendommen, når de kan indpasses sammen med boliger. F.eks. kan man indrette en eller flere af lejlighederne til kontorformål, mindre service virksomheder eller lignende liberalt erhverv.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring.

Bilag

Lokalplanforslag 053

Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Fortsat sagsbeskrivelse

Ændring af bestemmelse:

I bestemmelserne står følgende:

§ 5.2: Ydervægge skal udføres af blank- eller pudset murværk, mindre bygningsdele samt garager, carporte og udhuse kan også udføres af andet materiale.

Rettes til følgende:

§ 5.2: Ydervægge skal udføres af blank-, filtset- eller pudset murværk, mindre bygningsdele samt garager, carporte og udhuse kan også udføres af andet materiale.

Tilføjelse til redegørelse:

Forklaring af fritidsboligers anvendelse i by- og landzone uddybes nærmere i lokalplanens redegørelse, hvor det tilføjes som note i lokalplanens redegørelses afsnit baggrund og hensigt:

*Fritidsboliger i by- og landzone kan anvendes til boligophold året rundt i modsætning til fritidsboliger beliggende i udlagte sommerhusområder, der i vinterhalvåret kun må anvendes til kortere ferieophold jf. Planlovens § 40.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Lokalplanforslag 053 (PDF)

2.
Miljøscrenning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Ansættelsesstop

81.03.00G01-6865

Indledning

Gruppeformændene besluttede den 21. maj 2010 et ansættelsesstop for al administrativt personale, hvilket borgmesteren meddelte alle medarbejdere i BRK på mail den 25. maj 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Ansættelsesstoppet betyder, at der ikke må genbesættes administrative stillinger. Det fremgår af mailen, at det indtil videre er Økonomi– og Erhvervsudvalget der skal godkende alle administrative stillinger, såfremt der skal ske genbesættelse. Det er således ikke alene administrative medarbejdere i centraladministrationen, d.v.s. konto 6-medarbejdere, men også administrative medarbejdere på skoler og børnehaver samt f.eks. bibliotek og jobcenteret hvor det kan få betydning på beskæftigelsesområdet, der er omfattet.

 

Der skal på grundlag af ovennævnte udmelding tages stilling til om det omfatter alle administrative stillinger i kommunen eller alene konto 6-stillinger.

 

Et ansættelsesstop kan ramme tilfældigt og Bornholms Regionskommune skal fortsat kunne varetage sine opgaver på kvalificeret vis.

 

Mange stillinger relaterer sig til opgaver, som allerede er igangsat og det må i den forbindelse besluttes om opgaven skal fortsætte eller ej, såfremt stillingen ej genbesættes. Derfor må der også tages stilling til dispensationsmuligheder og om det skal være Økonomi– og Erhvervsudvalget der skal tage stilling til om der skal ske genbesættelse eller om kompetencen skal delegeres til borgmester og/eller kommunaldirektør.

 

Bortfald af stillinger kan i en vis udstrækning betyde at opgaver/funktioner fremover ikke vil blive udført, såfremt der ikke kan ske rationaliseringer og/eller der ikke er medarbejdere med de nødvendige kompetencer.

 

Økonomi

Besparelsen i forbindelse med det midlertidige ansættelsesstop kan ikke opgøres p.t.

 

Indstilling

Stabschefen for Løn og Personale indstiller at det drøftes og besluttes:

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Godkendt med at ansættelsesstoppet gælder alle administrative stillinger, at ansættelsesstoppet varer indtil videre  og at kompetencen tildeles borgmester og kommunaldirektør.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Ansættelse af Økonomidirektør

81.02.00G01-0586

Indledning               

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. april 2010 en ny organisation, som bl.a. indebærer ansættelse af en økonomidirektør med ansvaret for styring i form af økonomi, analyse, løn, personale, sekretariat, it o.l..

 

Sagsbeskrivelse

Direktionen skal fremover bestå af kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og en økonomidirektør.

 

I den forbindelse skal der tages stilling til om kommunen skal bruge et eksternt konsulentfirma i forbindelse med opslag og besættelse af stillingen eller Løn og Personale skal forestå arbejdet. Ved anvendelse af eksternt konsulentfirma vil der skulle indhentes tilbud og afsættes midler hertil.

 

Der skal endvidere i forbindelse med ansættelsen nedsættes et ansættelsesudvalg som skal bestå af personer både fra det politiske og det administrative niveau.

 

Det foreslås, at ansættelsesudvalget kommer til at bestå af Økonomi- og Erhvervsudvalget, kommunaldirektøren, 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedmedudvalget.

 

Ansættelsesudvalgets opgave er at gennemføre 2 samtalerunder med kandidaterne efter en nærmere fastlagt tidsplan og afgive indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, der har ansættelseskompetencen.

 

Økonomi

Annonceudgifterne forventes erfaringsmæssigt at udgøre mellem 50.000 - 100.000 kr. alt efter hvor og hvor mange steder der annonceres. Udgifterne kan holdes indenfor eksisterende budget.

Såfremt det besluttes at et eksternt konsulentfirma skal forestå rekrutteringen vil der skulle indhentes tilbud og de samlede udgifter vil blive væsentligt større.   

 

Indstilling

Stabschefen for Løn og Personale indstiller at:

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:
Godkendt med at der deltager 1 ledelsesrepræsentant ud over kommunaldirektøren.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Status på HR-strategi 2010-2013

81.00.00P15-0001

Indledning

ØKE tog HR-strategi 2010-2013 til efterretning på sit møde den 2. juni 2009. I det forløbne år har Løn og Personale iværksat de planlagte initiativer indenfor strategiens fem fokusområder.

Sagsbeskrivelse

Løn og Personale orienterer om de iværksatte initiativer og om status i arbejdet med HR-strategien.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at ØKE tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1.      HR-strategi 2010-2013

2.      Nyhedsbrev 1 og 2 fra aftaleparterne i de lokale trepartsforhandlinger (vedr. strategiens fokusområde Strategisk Kompetenceudvikling.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
HR-Strategi 2010-2013 (DOC)

2.
Nyhedsbreve vedr. Strategisk Kompetenceudvikling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Digitaliseringsstrategi 2010 til 2013

85.11.00P15-0002

Indledning

De nationale og fælleskommunale digitaliseringsstrategier forpligter Bornholms Regionskommune til at udvikle en forøget digital service til borgere og virksomheder.

    

Udviklingen af en digitaliseringsstrategi i BRK har til formål at øge anvendelsen af digitale løsninger samt udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal på den ene side forbedre og effektivisere kommunens samspil med borgere og virksomheder og samtidig skabe en mere effektiv borgerservice i bred forstand.

Sagsbeskrivelse

Den offentlige sektor i Danmark har betydelige ambitioner om at udnytte digitalisering til at skabe kvalitetsforbedringer og effektiviseringer på mange områder.

 

Ambitionsniveauet er konkretiseret i:

 

  1. Den nationale digitaliseringsstrategi 2007-2010 via en række målsætninger og initiativer, der skal sikre bedre digital service til borgere og virksomheder.
  2. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015, som er under udarbejdelse af KL.

 

Som det fremgår af ovennævnte strategier, udvikles der nationale og fælleskommunale løsninger, som BRK vil være forpligtet til at implementere, mens det på andre områder er helt op til BRK selv at beslutte egne initiativer og ambitionsniveau herfor.

 

Digitaliseringsstrategien fastlægger en vision, der rækker 3-4 år frem, og fire konkrete indsatsområder, der skal realisere visionen. Digitaliseringsstrategien vil endvidere fastlægge de styringsmæssige rammer for udvikling og anvendelse af it i BRK.

 

BRK’s vision afspejler en forpligtelse og vilje til at være en del af en fællesoffentlig digital udvikling, med et realistisk ambitionsniveau. BRK vil ikke vil være frontløber i den digitale udvikling, men arbejde aktivt og målrettet med at implementere de fællesoffentlige digitale løsninger samt implementere egne digitaliseringsinitiativer, der skaber værdi for borgere og virksomheder gennem øget tilgængelighed og effektiviseringer.   

 

BRK’s vision:

BRK markerer sig som en aktiv digital kommune, der vil anvende digitale løsninger både til at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen over for borgere og virksomheder og til at udvikle og effektivisere regionskommunens styring og organisation.

 

BRK vil med initiativer og projekter inden for følgende fire områder realisere digitaliseringsstrategiens vision:

 

1. Digital service og selvbetjening

2. Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange

3. Implementering af fællesoffentlige it-løsninger (f.eks. Dokumentboks, Nemlogin og NemSMS)

4.Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation. Fokus er på styring og udvikling.

 

Pejlemærket for BRK’s digitaliseringsindsats de kommende 3-4 år er den nationale digitaliseringsstrategis overordnede målsætning:

 

I 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og BRK kunne foregå digitalt.

 

Et element i digitaliseringsindsatsen er at udarbejde en såkaldt kanal- og servicestrategi der vil adressere en række af de spørgsmål, der har været behandlet i forbindelse med forsøget om samarbejde mellem borgerservice og bibliotekerne, herunder hvilke kommunikationskanaler, der mest hensigtsmæssigt bruges til fx borgerinformation, rådgivning, vejledning og egentlig sagsbehandling.

En evaluering af forsøget med samarbejde mellem borgerservice og bibliotekerne indgår i udarbejdelsen af kanal- og servicestrategien. Udkast til den færdige kanal- og servicestrategi vil blive forelagt for kommunalbestyrelsen til godkendelse.    

Økonomi

Med godkendelsen af Digitaliseringsstrategien 2010-2013 og den efterfølgende udmøntning imødekommes de centralt givne krav til øget digitalisering.

Udmøntningen af strategiens elementer for område 1 vil være forbundet med nogle initieringsudgifter. Hermed menes at gennemførsel af digital service og selvbetjening i økonomisk henseende bør betragtes over en 3-4-årig periode, hvor kravet hele tiden vil være, at de konkrete digitaliseringstiltags gennemførsel skal resultere i en økonomisk gevinst betragtet over en konkret og typisk 3-4-årig periode.

Denne gevinst skal mindst matche udgifterne til etablering og drift af løsningen. Dermed også sagt, at implementeringen af initiativerne er forbundet med nogle udgifter. For at dække disse etableringsudgifter forudsættes det, at planlagte effektiviseringsgevinster som følge af implementering af Dokumentboks kan anvendes til at finansiere etableringsudgifterne. Da investeringerne tjenes hjem over en 3-4-årig periode er der herudover behov for at kunne investere inden for en ramme på 1 mio. kr. i årene 2010 – 2013, hvorefter investeringerne skal være tjent hjem.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at digitaliseringsstrategien godkendes, og

·        at initiativerne finansieres som beskrevet i økonomiafsnittet.

Bilag

·        Udkast til digitaliseringsstrategi 2010 til 2013

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:
Anbefales.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Udkast til digitaliseringsstrategi 2010 til 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Intet.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt