Dagsordenspunkter

  åbent 1 Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 3 Budgetrammer vedr. 2011-2014
  åbent 4 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 5 Rønne Varme A/S - omlægning af lån
  åbent 6 Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger i Rønne
  åbent 7 Kvalitetskontrakt 2010
  åbent 8 Befolkningsprognose 2010-2021
  åbent 9 Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling
  åbent 10 Ansøgning om støtte til galla-aften ved sejlerstævne
  åbent 11 Orientering fra formanden
  åbent 12 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (129,9                    mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (216,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (21,2 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (91,1 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 21,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger.

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,6 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,               

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. maj 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. maj 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2010

00.30.10Ø09-0075

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig fokusopfølgning.

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af en driftsoversigt og fokusopfølgninger på en række områder.

Oversigten over forbruget på driftsbudgettet er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen. Der bliver ikke indhentet supplerende oplysninger fra virksomhederne i forbindelse med de månedlige opfølgninger.

Med i denne fokusopfølgning er: Ældreområdet, Børn og Unge-området, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Driftsoversigt pr. 31. maj 2010

Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. maj 2010

Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. maj 2010

Fokusopfølgning Overførselsindkomster 31. maj 2010

Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. april 2010

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Driftsoversigt pr. 31. maj 2010 (XLS)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. maj 2010 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. maj 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. maj 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. april 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetrammer vedr. 2011-2014

00.01.00S01-0019

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte den 10. februar 2010 budgetrammer for 2011 på udvalgsområderne i henhold til budget- og aftalevejledningen for budget 2011.  I rammeudmeldingen blev en samlet budgetrammereduktion på 20,0 mio. kr. indarbejdet og udmeldt på udvalgsområderne, for at tage højde for de på daværende tidspunkt kendte forudsætninger, herunder ønsket om politisk handlerum i budgetlægningen for 2011.

Rammereduktionen blev fordelt med 5,25 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 5,25 mio. kr. til Socialudvalget, 1,15 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 3,45 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 3,75 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,15 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsbeskrivelse

I henhold til budget- og aftalevejledningen 2011 skal fagudvalgene udarbejde budgetbidrag inden for de udmeldte reducerede budgetrammer. Hvis et udvalg ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal dette ske som led i en omprioritering inden for udvalgets egen budgetramme.

Hvis et fagudvalg fremsender et budgetbidrag, som ikke er inden for den økonomiske ramme vil Økonomi- og Erhvervsudvalget sende budgetbidraget tilbage til fagudvalget med henblik på at budgetbidraget tilrettes, så det holder de udmeldte budgetrammer.

 

Fagudvalgene afleverer deres budgetbidrag den 14. juni 2010, hvorefter det sendes i høring frem til den 12. august.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni udleveres en oversigt der giver en opsamling på udvalgenes budgetbidrag i forhold til de udmeldte budgetrammer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at der tages stilling til overholdelsen af de udmeldte budgetrammer i fagudvalgenes budgetbidrag

Bilag

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Konstaterer at udvalgene har overholdt de udmeldte budgetrammer.

 

 


Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Samlet oversigt rammeoverholdelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Indledning

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Sagsbeskrivelse

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 2. juni 2010 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·        Nøgletal til risikostyring

·        Låneporteføljens sammensætning

·        Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

Økonomi

Låneporteføljens sammensætning:

Siden forrige afrapportering er låneporteføljen, i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af       25. marts 2010, udvidet med et variabelt forrentet lån i EUR, modsvarende 3,37 mio. kr.

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Kapitalværdien(kursværdien) af porteføljen udgjorde pr. 2. juni 2010 74,8 mio. kr.                                                                   

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 4. juni 2010:

Regionskommunen har 2 rente- og valutaswaps i Schweizer-francs. Aftalerne blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalerne betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 3 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea,     juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb     Valuta           Opr. lån i DKK                  realiseret gevinst

 

03.07.2003  / 30.06.2011    CHF                     8.5 mio.                             693.000 kr.                   

14.11.2003 /  19.03.2012    CHF                   16.9 mio                           2.420.000 kr.

15.06.2009 /  22.06.2019    DKK                    9,2 mio.                      -       68.000 kr.

                                                                                                               3.045.000 kr.

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 4. juni 2010 var markedsværdien 1,8 mio. kr.  i bankernes favør.

 

Den samlede gevinst kan dermed opgøres til 1,2 mio. kr. (8. marts 2010: 2,2 mio. kr.).

 

Siden forrige afrapportering er markedsværdien blevet påvirket i negativ retning primært som følge af stigende CHF-kurs og faldende rente-niveau på fastrente swappen i DKK.. 

 

Kommunens rådgiver anbefaler at særligt CHF-swappene overvåges tæt. I takt med at forfaldstidspunktet nærmer sig for CHF-kontrakterne, vil der være særlig fokus på muligheden for at realisere kontrakterne før tid. 

 

Placeringssiden:

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger eller anbringes i henhold til porteføljeplejeaftale. Overskudslikviditeten er defineret som ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten udgør pt. 200 mio. kr., hvilket betyder at der kan placeres for op til 160 mio. kr. i investeringsforeninger. Markedsværdien af placeringen pr. 31. maj 2010: 138,9 mio. kr

 

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast 1.1 – 31.5.2010: 4,2%  (omregnet til årligt afkast: 9,9%)

Det fortsat faldende rente-niveau har haft en gunstig indvirkning på størrelsen af afkastet. 

 

 

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er at fastholde placeringen, set ud fra bankens forventninger til udviklingen på rentemarkederne.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        At afrapporteringen tages til efterretning 

 

 

Bilag

·        Finansiel strategi, rapportering dateret 2. juni 2010

·        Rente- og valutamarkedet, dateret 2. juni 2010

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Finansiel strategi, rapportering dateret 2. juni 2010 (PDF)

2.
Rente- og valutamarkedet, dateret 2. juni 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Rønne Varme A/S - omlægning af lån

13.03.01Ø60-0013

Indledning

RVV a.m.b.a. har den 3. juni 2010 på vegne af Rønne Varme A/S ansøgt om kommunegaranti for et nyt lån, der anvendes til refinansiering/indfrielse af to andre lån som kommunen har garanteret for.

Sagsbeskrivelse

Rønne Varme A/S har indhentet tilbud på lån fra flere långivere, og ønsker at optage et lån i KommuneKredit på EUR 10.076.853,00 med en løbetid på 15 år. Renten på det nye lån er fastlåst i 5 år og er betydeligt lavere end på de tidligere lån.

Lånet skal anvendes til refinansiering og indfrielse af to andre lån, som kommunen tidligere har garanteret for. Lånet anvendes alene til indfrielsen og omkostninger i forbindelse hermed.

Vilkårene for det nye lån overholder bestemmelserne i lånebekendtgørelsen om løbetider m.m. i forbindelse med omlægning af lån.

Det anbefales, at det meddeles garanti for lånet på EUR 10.076.853,00 optaget i KommuneKredit, idet garantien for de to lån samtidig bortfalder ved indfrielsen.

Økonomi

Kommunens garanti for det nye lån har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Da det nye lån inkluderer omkostninger i forbindelse med indfrielse stiger det garanterede beløb med ca. 732.000 kr., svarende til knap 1 pct. af det nye låns hovedstol på ca. 75,1 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der gives kommunegaranti til Rønne Varme A/S for et 15-årigt lån, stort EUR 10.076.853,00, til indfrielse af to lån, hvortil der tidligere er meddelt kommunegaranti.

Bilag

Oversigt over afgivne garantier, dateret 7. juni 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Oversigt over afgivne garantier, dateret 7. juni 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger i Rønne

00.34.00Ø20-0013

Indledning

Opførelsen af 60 nye plejeboliger ved Snorrebakken i Rønne igangsættes i december 2010. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.

Sagsbeskrivelse

Opførelsen af de 60 nye plejeboliger finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Dog finansieres merinvesteringen vedrørende energiklasse 1 med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., dog 100 pct. vedrørende energiklasse 1, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

 

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 95.498.159 kr. og 93 pct. heraf udgør 88.813.288 kr. Hertil kommer merinvesteringen vedrørende energiklasse 1 på 1.919.984 kr., således at den samlede eksterne finansiering udgør 90.733.272 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 90.735.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Økonomi

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der optages en byggekredit på maksimalt 90.735.000 kr., og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kvalitetskontrakt 2010

00.01.00P22-0060

Indledning

I forlængelse af kvalitetsreformen er der foretaget en ændring af styrelsesloven, således at kommunerne fremover skal udarbejde en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Kommunalbestyrelsen skal første gang vedtage og offentliggøre sin kvalitetskontrakt senest den 1. juli 2010. Der er derudover krav om, at der årligt følges op på de kvantitative mål i kvalitetskontrakten. 

Sagsbeskrivelse

Den nye ordning om kvalitetskontrakter giver meget vide rammer for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunerne, da den enkelte kommunalbestyrelse selv fastlægger, hvilke mål der opstilles og hvordan disse skal opfyldes. Målet med kvalitetskontrakten er, at borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunalbestyrelsens indsats for at udvikle opgaveløsningen.

I vejledningen til kvalitetskontrakter fremgår det, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at delegere opgaven til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

 

Kvalitetskontrakten skal indeholde politiske kvantificerbare mål for serviceområderne, men ikke være et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Da kvalitetskontrakten skal offentliggøres første gang den 1. juli 2010, vil den første udgave af kvalitetskontrakten bestå af mål fra budget 2010. Ultimo 2010 kan kvalitetskontrakten opdateres, så den afspejler de vedtagne mål for 2011 og frem.

Økonomi

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at oplægget til kvalitetskontrakten videresendes til godkendelse til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag: Oplæg til Kvalitetskontrakt 1. juli 2010

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Oplæg til Kvalitetskontrakt 1. juli 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Befolkningsprognose 2010-2021

00.01.00P10-0009

Indledning

Befolkningsprognosen for Bornholms Regionskommune er nu revideret ud fra den demografiske udvikling i 2009. Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde, og hovedresultaterne er indregnet i demografimodellerne på regionskommunens store serviceområder for budget 2011.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af KMD’s såkaldte Jeppe-model. Modellen fremskriver den demografiske udvikling ud fra en valgt historisk periode og kobler denne fremskrivning med forventninger til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri, lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

Prognosemodellens principper og prognosens præmisser er nærmere beskrevet i bilaget.

Sammenlignet med sidste års prognose viser den foreliggende befolkningsprognose en noget større tilbagegang i prognoseperioden, nemlig ca. 2.700 personer svarende til 6,4 pct. mod 3,8 pct. sidste år. Størst tilbagegang (20-25 pct.) forventes blandt større børn (12-17-årige) og deres forældre (de 30-49-årige). Omvendt forventes antallet af over 65-årige at stige kraftigt med ca. 2.900 personer, svarende til 32 pct. Der er således tale om meget store aldersforskydninger i den bornholmske befolkning, hvor gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 44,5 år til 48,2 år i 2021.

Økonomi

Ingen direkte

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at kommunalbestyrelsen tager befolkningsprognosen til efterretning som fælles planlægnings- og budgetgrundlag i hele regionskommunen.

 

Bilag

Befolkningsprognose 2010-2021

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Befolkningsprognose 2010-2021 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal blev den 21. marts 2010 lukket på ubestemt tid af sikkerhedsmæssige hensyn.

Sagsbeskrivelse

Et renoveringsoverslag fra ConPro viser at Rønne Svømmehal skal renoveres for et betydeligt beløb for at bringe sikkerheden i svømmehallen på et forsvarligt niveau.

Situationen giver anledning til, at der overvejes en række scenarier:

·        en minimal renovering af svømmehallen med kort levetid.

·        en større renovering af svømmehallen med længere levetid.

·        eller hvorvidt der skal bygges en ny moderne svømmehal.

Afklaringen af punkterne 2 og 3 forventes at tage længere tid, hvorfor det bør overvejes at udføre en minimal renovering af svømmehallen med henblik på hurtigst mulig genåbning af svømmehallen.

En minimal renovering vil kunne indgå i en senere større renovering af svømmehallen med henblik på at sikre hallen en længere levetid.

Alternativt vil en minimal renovering kunne sikre, at der fortsat er en svømmehal i Rønne mens der planlægges og bygges en ny svømmehal (anslået 2-3 år).

Økonomi

En minimal renovering af svømmehallen er på overslagsniveau vurderet til at kunne udføres for 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Der er i forvejen givet en anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal på 676.715 kr. Restbudgettet udgør pt. 535.383 kr.

Såfremt der kan findes 1.000.000 kr. til finansiering af renovering af svømmehallen, vil dette beløb kunne suppleres op med kvalitetsfondsmidler 1:1, hvorved projektet vil kunne tilføres yderligere 2.000.000 kr.

Denne yderligere udgift for Rønne Svømmehal på 2.500.000 kr. inkl. moms, vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 2.075.000 kr. ekskl. moms, idet udligningsmomsrefusionen udgør 85% af momsbeløbet, eller 17% af den totale udgift.

Der søges således om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.075.000 kr. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 2.751.715 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.075.000 kr. til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på en hurtigst mulig genåbning af hallen

·        at tillægsbevillingen finansieres med 1.037.500 kr. fra kassebeholdningen og tilsvarende 1.037.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

Bilag

·        Renoveringsoverslag fra ConPro.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der foreslås følgende finansiering:
Fra allerede givet anlægsbevilling til Rønne Svømmehal 535.000 kr., fra pulje til svømmehaller og energirenovering 1.365.000 kr., fra udvalgets overførte midler fra 2009 300.000 kr., fra kvalitetsfonden 300.000 kr.

Administrativ tilføjelse

Der skal findes yderligere finansiering for 94.000 kr., som følge af at momsrefusionen på dette område udgør 85 % af momsbeløbet.

Den totale udgift inkl. moms udgør 3.125.000 kr., hvorfor den totale kommunale udgift efter momsrefusion udgør 2.593.750 kr.

Herfra skal trækkes det allerede budgetlagte beløb på 535.000 kr., hvilket betyder at der skal gives en

tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2.059.000 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter

2.735.715 kr.

Det foreslås, at merudgiften på 94.000 kr. finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende

investeringer i haller.

Finansiering:

Pulje til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller

1.459.000 kr.

Overførte driftsmidler

300.000 kr.

Kvalitetsfondsmidler

300.000 kr.

I alt

2.059.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling             og rådighedsbeløb på 2.059.000 kr. til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på en hurtigst mulig genåbning af hallen.

·        at tillægsbevillingen finansieres med 1.459.000 kr. fra puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller, 300.000 kr. fra overførte driftsmidler og tilsvarende 300.000 kr. fra            kvalitetsfondsmidlerne.

·        At der iværksættes en proces i forhold til en langsigtet løsning på svømmehalsområdet.

 

Administrativ tilføjelse

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har truffet følgende beslutning:

 

FKF har i mødet den 2/6 foreslået 300.000 kr. af udvalgets egne midler til renoveringen af Rønne Svømmehal.

Det skal her tilføjes, at formanden har forhøjet de 300.000 kr. til 394.000 kr. pga. momsreglerne på området.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales, idet 50% af merudgifterne på de 94.000 kr. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Renoveringsoverslag fra ConPro. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning om støtte til galla-aften ved sejlerstævne

20.15.00Ø40-0018

Indledning

Der skal afholdes et sejlerstævne ved Bornholm i september 2010 og arrangørerne søger om økonomiske støtte.

Sagsbeskrivelse

Arrangørerne af sejlerstævnet ved Bornholm i september 2010 søger Bornholms Regionskommune om økonomisk støtte til en gallafest for deltagerne.

Gallafesten skal finde sted den 11. september 2010. Festen anslås at koste ca. 80.000 kr.

Økonomi

Et evt. tilskud skal finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

·        At udvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, og i givet fald hvor stort beløb, der skal bevilges.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Kan ikke imødekommes.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0018

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Besøg af skatteministeren den 21. juni 2010.

Der bliver indkaldt til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 1. juli 2010.


 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Eventuelt

00.01.00I00-0018

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt