Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
03-11-2010 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. september 2010
  åbent 3 Bornholms Varme A/S - Garanti for udvidelse af byggekredit
  åbent 4 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 5 Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet
  åbent 6 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring
  åbent 7 Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010
  åbent 10 Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm
  åbent 11 Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave
  åbent 12 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger
  åbent 13 Anlægsbevilling - tag Søndermarkshallen
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 15 Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal
  åbent 16 Affaldsregulativer 2010
  åbent 17 Mulighedernes Land - Godkendelse af delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
  åbent 18 Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land
  åbent 19 Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud
  åbent 20 Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009
  åbent 21 Det sociale kapitel, status 2010
  åbent 22 Orientering fra formanden
  åbent 23 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

1

 

 

Fraværende
Ingen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen
Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. september 2010

00.30.10Ø09-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 At fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010

1.
Driftsoversigt pr. 30. september 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. september 2010 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 30. september 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 30. september 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. august 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bornholms Varme A/S - Garanti for udvidelse af byggekredit

13.03.01Ø60-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har den 18. oktober 2010 ansøgt kommunegaranti i forbindelse med en udvidelse af byggekreditten vedrørende etablering af fjernvarme Aakirkeby/Nylars fra 102 mio. kr. til 126 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)     at der meddeles en kommunegaranti for en udvidelse på 24 mio. kr. af byggekreditten i KommuneKredit,

b)     at kommunegarantien for den samlede byggekredit gælder indtil byggeriet er færdigt og den omlægges til faste lån, og

c)     at kommunegarantien for den samlede byggekredit gives til Bornholms Varme A/S.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. (Formand for Bornholms Forsyning A/S)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyningen har den 18. oktober 2010 ansøgt om garanti for en udvidelse af byggekreditten vedr. etablering af fjernvarme i Aakirkeby og Nylars med 24 mio. kr. til i alt 126 mio. kr.

Behovet for yderligere likviditet i etableringsfasen er begrundet i to forhold:

·         Etablering af fjernvarmeforsyning af Vestermarie via transmissionsledning fra Aakirkeby, idet fjernvarmeforsyningen af Vestermarie dermed bliver en del af det samlede projekt. Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2010 godkendt projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning af Vestermarie.

·         I Aakirkeby er der nu en tilslutning på 85 procent mod forudsat 65 procent ved projektstart. Dette indebærer større udgifter til hoved- og stikledninger, ligesom der skal graves flere steder. Den øgede tilslutning forbedrer projektets samlede økonomi i forhold til de fremtidige takster.

Der skal anvendes ca. 12 mio. kr. til hvert forhold, idet byggekreditten dog ikke forventes anvendt fuldt ud. Der er således lidt luft ved større udgifter end forudsat. Byggekreditten optages fortsat i KommuneKredit.

 

Kommunegarantien for den oprindelige byggekredit på 102 mio. kr. blev givet for to år, og udløber medio april 2011. Garantien ønskes forlænget indtil kreditten indfries ved optagelse af faste lån.

Den oprindelige garanti blev givet til Bornholms Forsyning A/S, hvilket var en fejl da debitor juridisk set er Bornholms Varme A/S. Den samlede garanti skal derfor overføres/gives til Bornholms Varme A/S.

 

Kommunernes meddelelse af garantier reguleres i lånebekendtgørelsen, idet kommunegaranti til et selvstændigt selskab til etablering af fjernvarmeforsyning ligger inden for lånebekendtgørelsens rammer.

Økonomiske konsekvenser

Meddelelse af kommunegaranti har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, og det vurderes, at der heller ikke på sigt vil være nogen væsentlig risiko forbundet med en garanti.

Der er vedlagt en oversigt over afgivne garantier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010

1.
Oversigt over afgivne garantier pr. ultimo november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte senest den 27. maj 2010 plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Den ledige plejeboligkapacitet er med beslutning om, at lukke Sandvig Plejehjem og Østermarie Plejehjem reduceret. Behovet for plejeboliger synes pt. at kunne imødekommes med nuværende kapacitet på området, dog således at søgningen mod Svaneke Plejecenter er reduceret. Svaneke Plejecenter har 15 permanente boliger og 2 midlertidige boliger. Henover sommeren 2010 har der til stadighed været 4-5 permanente boliger ledige på Svaneke Plejecenter.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at anbefale Kommunalbestyrelsen at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Svaneke Plejecenter

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Primo oktober måned 2010 er der i alt 6 ledige plejecenterboliger og 1 ledig plejehjemsplads, herudover er der 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger. De 6 ledige plejecenterboliger fordeler sig med 2 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 4 på Svaneke Plejecenter. Fordelingen på de 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger er: 4 på Nørremøllecentret, 2 på Plejecenter Aabo, 1 på Plejecenter Slottet, 1 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 1 på Svaneke Plejecenter.

 

Med baggrund i en række interviews med beboere og pårørende, som Bornholms Plejehjem og -centre har foretaget, har beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykt ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecentret. I planen indgår således, at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecentret forventeligt efteråret 2011.

Med den ledige boligkapacitet der pt. er på Svaneke Plejecenter vil man, ved at lukke for tilgang af nyvisiteringer undgå, at borgere skal flytte fra ét plejecenter til et andet plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Løn- og personale:

Bornholms Plejehjem og –centre oplyser, at der driftsmæssig ikke vil kunne opnås en besparelse, idet der ikke er mulighed for at reducere yderligere i vagterne.  

 

Drift af bolig:

Svaneke Plejecenter er kommunalt ejet og administreres af Teknik og Miljø. Husleje i forbindelse med ledige boliger udredes af Visitation Ældre, der vil ikke kunne opnås en besparelse i forbindelse med stop for tilgang af nyvisiteringer.    

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet

27.54.04P21-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Afklaring af fremtidig brug af annekset ved Slottet, Zahrtmannsvej 2 i Rønne. Annekset består af 7 værelser, ét fælles køkken, 2 bade- og toiletafsnit og tilhørende gangareal. Psykiatri og Handicap visiterer aktuelt borgere med sindslidelser til tidsbegrænsede lejemål i annekset. Psykiatri og Handicap vurderer, at behovet for midlertidige boliger til borgere med sindslidelser er begrænset og kan imødekommes ved andet tilbud.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at anbefale Kommunalbestyrelsen at nedlægge værelserne i annekset 

b)     at behovet for boliger til hjemløse/boligløse afdækkes nærmere. Resultatet heraf forelægges Socialudvalget primo 2011 til videre drøftelse  

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Målgruppen til annekset var ved kommunesammenlægningen borgere med sindslidelser. Målgruppen har over tid været udvidet til også at omfatte borgere med misbrug, samt borgere med svære sociale problemer. Aktuelt visiteres udelukkende borgere med sindslidelser begrundet i, at Psykiatri og Handicap har erfaret, at der opstår konflikter mellem lejere, ødelæggelser på bygningen, turbulens med tilkald af politi til følge, når beboerkredsen også omfatter borgere med misbrugsproblemer.

 

Værelserne udlejes med lejekontrakt, lejeperioden er tidsbegrænset, der betales indskud, der foretages ind- og udflytningssyn, istandsættelse og ugentlig rengøring ved RKR-Service.

 

Aktuelt er 6 værelser ledige. 1 værelse udlejes, hvor lejemålet er indgået 1. april 2002 uden tidsbegrænsning. Regionskommunen har således forpligtelse om genhusning over for denne lejer. Socialpsykiatrien fører tilsyn med annekset, men der er ikke fast tilknyttet personale.

 

Socialpsykiatrien vurderer, at behovet for anneksboliger til personer med sindslidelser er meget begrænset (siden august 2008 har der været 2 henvendelser). Dette behov kan således imødekommes ved henvisning til almennyttigt boligselskab/privat udlejer, eller gennem visitation til midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107 (Botilbuddet B1).

 

Husvilde.

Personkredsen som er omfattet af servicelovens § 80 er iflg. Socialministeriets Vejledning af 5.12.2006, pkt. 92, borgere der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. Boligproblemet skal således være opstået akut og ikke være til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere der bliver sat ud af deres bolig p. g. a. huslejerestance, ulovlig beboelse m.v. I forhold til husvilde og boligløse tilbydes denne persongruppe indkvartering mod betaling, typisk i campinghytter, på vandrehjem eller hotel afhængig af person/familie og situation.

 

Hjemløse – boligløse.

Psykiatri og Handicap har de senere år erfaret, at der er et behov for at kunne anvise en midlertidig bolig til f.eks. hjemløse/boligløse, som i en periode er flyttet rundt hos familie/venner/bekendte og pludselig smides ud eller borgere, som lever på gaden. Henvendelserne sker som regel via Støtte- og kontaktperson i Psykiatri og Handicap, men der er også få henvendelser fra Kriminalforsorgen vedrørende borgere, som afslutter deres afsoning og er akut boligsøgende.

 

Psykiatri og Handicap vurderer, at der er et behov for at kunne anvise boliger midlertidigt til borgere med svære sociale problemstillinger. Denne gruppe af borgere har ofte et tidligere misbrugsproblem eller er fortsat aktivt misbrugende, og kan have svært ved at tilpasse sig samfundets øvrige muligheder for bolig.

Psykiatri og Handicap kan imidlertid ikke anbefale, at anvende annekset til denne målgruppe, da kulturen på et herberg/forsorgshjem ikke er forenelig med Slottets øvrige aktiviteter. Desuden er der i annekset tale om boliger, hvor man bor meget tæt op ad hinanden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for omtalte personkreds. Tilbud til hjemløse vil kræve bemanding uanset, hvor man måtte placere sådan aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Der var i budget 2009 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 7.900. Regnskabet viste en nettoindtægt på kr. 28.144. 

Der er i budget 2010 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 8.088.

Annekset er generelt i ringe vedligeholdelsesmæssig stand både ud- og indvendig.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring

16.08.00P23-0006

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet. Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling.

Kvalitetsstandarden har med udvalgets beslutning af 6. september 2010 været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og følgende virksomheders MED-udvalg: DeViKa, Visitation Ældre, Bornholms Plejehjem og –centre og Døgnplejen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

§         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

 

Socialudvalget den 6. september 2010:
Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det præciseres i Kvalitetsstandardens afsnit 4) Visitering, at afgørelser om hjælp er en myndighedsopgave  

b) at klagevejledning uddybes i Kvalitetsstandardens afsnit 10) Klagevejledning 

c) at Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra:

·         Ældrerådet, der blandt andet finder, at sengeredning ikke kun skal være en ydelse for borgere med behov for pleje i sengen, at der fortsat bør være mulighed for håndvask af uldtøj og for småreparationer af tøj. Endvidere opfordrer Rådet til, at borgere bliver fulgt/hentet til aktivitets- og dagcentre, og at der er fokus på at borgere får den rigtige ernæring. Sluttelig udtrykker Rådet tilfredshed med, at der fortsat er Bruger- og Pårørenderåd.  

·         Handicaprådet har ingen bemærkninger.

·         Døgnplejen Bornholm har ingen bemærkninger.

·         Visitation Ældre gør blandt andet opmærksom på, at der skal fremsendes en individuel afgørelse med oplysning om den tildelte hjælp samt klagevejledning, videre at kompetencen til at træffe afgørelser beror hos myndigheden.   

 

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.

 

Borgere, som er visiteret til en plejebolig, er ligestillet med borgere ”i eget hjem”, når der ansøges om hjælp efter § 83 i lov om social service, og der skal således træffes afgørelser på ansøgninger om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp m. v.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

 

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

4.
Høringssvar BPC (DOC)

5.
Høringssvar Døgnplejen (DOC)

6.
Høringssvar DeViKa (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010

7.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010

27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de opgaver løses, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83 og 86 i lov om social service. Tilsynsforpligtelsen er uddybet i lovens § 151 stk. 1., hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at opgaverne løses i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne standarder. Tilsynsforpligtelsen fremgår endvidere af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Tilsynet har hidtil bestået af ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn, men pr. 1. juli 2010 er reglerne ændret således, at der fra denne dato kun skal aflægges ét årligt uanmeldt tilsyn. Bekendtgørelsen for tilsynets indhold er uændret, og nedenstående tilsyn er aflagt efter de hidtidige regler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

at tilsynsrapporterne drøftes og videresendes til orientering for Kommunalbestyrelse og  Ældreråd

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Drøftet. Sendes til høring i Bruger- og Pårørenderåd, i Ældreråd og i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

a)     at høringssvarene tages til efterretning

b)     at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen for tilsyn (nr. 805 af 29/06/2007) angiver, at tilsynet skal afdække de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Der har været aflagt tilsyn indtil juli 2010 på følgende steder:

·         Plejecenter Slottet, ét uanmeldt og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Nylars Plejecenter, ét uanmeldt tilsyn og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Sandvig Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Østermarie Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Klippebo, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejehjemmet Toftegården, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Aabo, ét uanmeldt tilsyn.

 

Det er tilsynets overordnende vurdering, at de besøgte plejehjem og plejecentre fungerer godt, og at der blandt beboerne generelt er tilfredshed med pleje, omsorg og aktiviteter, som der gives de forskellige steder.

Tilsynet har fundet anledning til at aflægge et opfølgende tilsyn på:

·         Plejecenter Slottet, fordi det uanmeldte tilsyn afdækkede problemer med stigende sygefravær på afd. B 3, manglende opfølgning på embedslægetilsynets anbefalinger og ønsket om en drøftelse af samarbejdskulturen mellem afdelingerne. Tilsynet har ved det opfølgende besøg fået en tilfredsstillende tilbagemelding på de anførte problemstillinger.

·         Nylars Plejecenter, fordi teamlederen var nyansat ved det uanmeldte tilsyn, og ikke var inde de forskellige administrative forhold vedr. plejecentret. Det efterfølgende opfølgningsbesøg har vist, at der er ageret tilfredsstillende på anbefalingerne.

·         Plejecenter Aabo, fordi Tilsynet i en konkret situation fandt uoverensstemmelser mellem de sundhedsfaglige optegnelser og beboerens habituelle situation og aktuelle behov. Det efterfølgende tilsynsbesøg har vist, at de sundhedsfaglige optegnelser var ajourført på tilfredsstillende vis.

 

Der er givet anbefalinger og flere steder drøftet behovet for at tilrettelægge arbejdet således, at der frigøres ressourcer til at have synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal. Det er Tilsynets indtryk, at synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal/fællesrum er med til at skabe ro og tryghed hos især de mange demente beboere.

 

Tilsynet har i forbindelse med tilsyn på Plejehjemmet Toftegården den 1. juli 2010 konstateret, at beboerne ikke var tilsendt det lovpligtige boligdokument. Tilsynet har rykket BPC´s administration/virksomhedsleder og den 19. juli fået bekræftet, at en del af beboerne nu har fået boligdokumentet tilsendt.

Tilsynet har fulgt op på sagen den 23. august 2010 og fået bekræftet, at det fortsat ikke er alle beboere på de bornholmske plejehjem, der har modtaget deres boligdokument.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen                                           

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 25. oktober 2010

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Plejecenter Slottet som udtaler følgende:

 

Ældrerådet ser med tilfredshed, at det i det store og hele går rigtigt godt på plejecentrene. Ældrerådet er dog bekymret over besparelser, der især går ud over de svageste beboere.

Der efterlyses tid til samvær med beboerne, der efterlyses håndhygiejne og man ønsker nogle steder en mere indbydende måde at servere maden på, også til småtspisende beboere. Et sted skal 3-4 ofte demente mades samtidig.

De mange flytninger fra de mindre plejehjem skaber naturligvis problemer for nogle, men heldigvis langtfra alle. Nogle flytninger foregik desværre i ferietiden. Ældrerådet regner med, at de erfaringer man har gjort sig i sommer vil være gavnlige ved de næste flytninger.

 

Handicaprådet bemærker sig, at tilsynspersonalet ikke alle steder bliver mødt med imødekommenhed, hvilket Handicaprådet er dybt forundret over, og finder uacceptabelt, idet det er et vigtigt redskab til borgernes beskyttelse og udvikling af området.

 

Plejecenter Slottet har ingen bemærkninger. Der er ikke modtaget flere høringssvar.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2010 (DOC)

2.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sandvig Plejehjem 2010 (DOC)

3.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Østermarie Plejehjem 2010 (DOC)

4.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2010 (DOC)

5.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2010 (DOC)

6.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2010 (DOC)

7.
Rapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Slottet 2010 (DOC)

8.
Referat fra Tilsynets dialogmøde med Slottets Bruger- og pårørenderåd den 11. juni 2010 (DOC)

9.
Høringssvar fra Ældrerådet(1052521).DOC (DOC)

10.
Høringssvar fra Slottet (TIF)

11.
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. tilsyn 1. halvdel af 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010

27.12.16K09-0015

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

8

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning                                                                         

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

       at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 7. juni 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·         

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er tilsynets opfattelse, at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25. oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Klintebo.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2010 (DOC)

2.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

9   Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010

27.12.16K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

11

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

·                             

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den 10. august 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, Tilsynet træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Røbo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår generelt i en god stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet anbefaler at Røbo fortsat arbejder hen imod at få etableret et formaliseret Bruger- og Pårørenderåd.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25.oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet tilsyn på Røbo. Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

2.
Tilsynsrapport Røbo 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm

28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, tilbyde børn i kommunale dagtilbud et sundt frokostmåltid. Den 29. november 2010 præsenteres forældre for det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

·         Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

·         Udvalget drøfter de tre tilbud, indstiller et tilbud til kommunalbestyrelsens beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 26. okt. 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller:

·         Maksimumsbeløbet fastsættes til 600 kr.

·         Tilbud nr. 2 som det kommunale tilbud.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde 1. juli 2010, i forbindelse med godkendelse af handleplan for implementering af sundt frokostmåltid i de Bornholmske Dagtilbud, at der skulle indhentes tilbud om frokostmåltid og pris fra DeViKa samt RKR.

 

Nedenfor følger tre tilbud, der alle tager udgangspunkt i fødevarestyrelsens anbefalinger om mængder samt ernæringsmæssig kvalitet til børn i dagtilbud. Der lægges vægt på, at vuggestue og børnehavebørn har forskellige ernæringsmæssige behov. Derudover lægges der i forslagene vægt på brug af Bornholmske produkter og delvis brug af økologiske fødevarer.

 

Tilbud 1: DeViKa og RKR indgår i samarbejde om produktion, levering og anretning

Tilbud 2: RKR står for indkøb, produktion og anretning i det enkelte dagtilbud

Tilbud 3: DeViKa står for produktion, anretning og levering

 

 

Produktion:

Menuplan:

Levering:

Anretning:

Andet:

Tilbud 1: DeViKa

og RKR

Produceres i fællesskab mellem DeViKa og RKR.

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

DeViKa leverer 2x varme retter klar til anretning. Ved samme transport leveres suppe/grød til opvarmning, samt brød, pålæg og grønt til den kolde mad.

RKR servicemedarbejder modtager, opvarmer og anretter maden, bager brød/boller og laver råkost som tilbehør til 2x måltider pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Indeholder en grad af fleksibilitet. Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 2:

RKR

Produceres i det enkelte dagtilbud af ”madmor” fra RKR

4x kold mad

1x suppe el. grød

Ingen levering, maden produceres på stedet

RKR ”madmor” anretter maden

Der er afgivet tilbud på andre af dagens måltider.

Indeholder en stor grad af fleksibilitet.

Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 3:

DeViKa

Produceres af DeViKa

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

Leveres af DeViKa

3x varme måltider laves og bringes ud samme dag. Den kolde mad leveres anrettet samtidig.

Det pædagogiske personale modtager maden, fordeler den varme mad i skåle og fade. Den kolde mad er anrettet klar til servering af det pædagogiske personale.

Mulighed for at modtage råvarer til bagning, råkost, snackgrønt 1x pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Involverer det pædagogiske personale i modtagelse og anretning.

 

Bemærkninger til skema:

I tilbud 1 og 2 kombinerer servicemedarbejder fra RKR sine rengøringsopgaver med køkkenopgaver i forbindelse med det sunde frokostmåltid i det enkelte dagtilbud. I begge tilbud er det pædagogiske personale ikke involveret i produktion og anretning. Maden står klar på rullebord til de enkelte grupper.

 

I tilbud 1 og 2 indgår produktion i den enkelte afdeling, hvilket betyder aktivitet og dufte i køkkenerne. I disse 2 tilbud vil det være muligt, at inddrage børn og personale i tilberedningen af maden, som en pædagogisk aktivitet.

 

I tilbud 3 leverer DeViKa 3 gange pr. uge. Det pædagogiske personale modtager maden, anretter den varme mad ved fordeling i skåle og fade og klargør rulleborde til de enkelte grupper.

Den kolde mad leveres samtidig med den varme, den skal af det pædagogiske personale sættes på køl indtil brug. Den kolde mad er anrettet i fade klar til servering af det pædagogiske personale. Pædagogisk personale og børn kan supplere maden med for eksempel tilberedelse af råkost eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. august 2010, at den fleksible frokostordning skal være fuldt forældrefinansieres, dog skal kommunen finansiere økonomiske fripladser i forbindelse med ordningen. Kommunen er kompenseret via bloktilskuddet for denne udgift.

 

 

Priser:

 

 

Pris pr. frokostmåltid pr. barn:

Pris pr. måned pr. barn:

Tilbud 1: DEVIKA/RKR

29 kr.

585 kr.

Tilbud 2: RKR

25 kr.

510 kr.

Tilbud 3: DEVIKA

20 kr.

403 kr.

 

Beregningen pr. måned er baseret på arbejdsdage i 2011, deraf fratrukket årets lukkedage.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR

Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud. Leveret af RKR Service

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR (DOC)

2.
Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud leveret af RKR service (DOC)

3.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave

28.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det faldende børnetal har nu en effekt på dagplejen i Gudhjem/Østerlars området. Der er ikke børn nok i dagplejen til opretholdelse af en økonomisk, faglig og pædagogisk bæredygtighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

·         En dagplejer tilknyttes Gudhjem vuggestue og Børnehave med ansættelse i dagtilbudsdistrikt Midt pr. 1. august 2011.

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Der er pt. ansat 3 dagplejere med tilsammen 9 børn, det er ifølge Børnenes dagpleje og Pladsformidling 3 børn for lidt i forhold til opretholdelse af det eksisterende antal pladser hos dagplejerne.

 

Pr. august 2011 forventer Børnenes dagpleje og Pladsformidling, at der kun er 5-6 børn tilbage i dagplejen. Det betyder at der kun er grundlag for opretholdelse af en dagplejer, hvilket betyder en reduktion af 2 dagplejere.

 

Med en ændring af dagtilbuddets organisering ønskes det, at sikre forældrene fortsat valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue.

 

 

Det foreslås derfor, i lighed med de allerede etablerede fusioner mellem dagpleje og daginstitutioner, at en dagplejer ansættes i dagtilbud Midt ved Gudhjem Børnehave. Dagplejeren bliver en del af personalegruppen i afdelingen, deltager på lige fod med afdelingens øvrige personale i møder, faglig sparring og andre aktiviteter. Vuggestuen bruges som gæstepleje i tilfælde af sygdom hos den tilknyttede dagplejer.

 

I august 2011 vil vuggestuen i Gudhjem være nede på ca. 9 børn (godkendt til 12) og børnehaven ca. 41 børn (opmålt til 52).

 

I området omkring Gudhjem er der født og bor 8 børn årgang 2010, hvoraf de tre allerede er i pasningstilbud. Det vurderes at vuggestuen og en dagplejer vil kunne rumme de forventede 0-2 årige i området.

                

Økonomiske konsekvenser

Budgetmidler til den dagplejer der tilknyttes Gudhjem Børnehave og vuggestue ansat i dagtilbudsdistrikt Midt vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Der skal ikke ske budgetmæssige korrektioner forlods.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger

28.00.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

I forbindelse med etableringen af vuggestuegrupperne i Dagtilbud Vest og Nord, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 244.000 kr., hvorfor der hermed søges om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 83.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen under Dagtilbud Vest, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 664.800 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 161.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus under Dagtilbud Nord, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 491.000 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 244.000 kr. finansieres med 122.000 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 122.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales, idet man fremover ønsker en bedre styring af anlægsopgaver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Efter byggeriernes igangsættelse har der vist sig merudgifter på i alt 244.000 kr. vedrørende begge byggerier i forhold til de afsatte rådighedsbeløb.

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Vests afdeling Børnehuset Skatteøen forventes at udgøre 83.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         Efter byggeriets igangsættelse er det konstateret, at der skal etableres elektronisk brandalarm for at få ibrugtagningstilladelse til lokalerne.

 

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Nords afdeling Allinge Børnehus forventes at udgøre 161.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         I forbindelse med byggeriet er det konstateret at adgangen til institutionens badeværelse skal udbedres, da denne er ulovlig.

·         De bygningsmæssige ændringer har haft et omfang, der lovgivningsmæssigt stiller krav om etablering af niveaufri adgang til institutionen (handicaprampe).

·         Yderligere nivellering af grund til liggehal.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper i Dagtilbud Vest og Dagtilbud Nord på henholdsvis 581.800 kr. og 330.000 kr.

Anlægsbevillingerne blev finansieret med 50 pct. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag om ansøgning om tillægsbevillinger:

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen (Dagtilbud Vest)

Der søges om en tillægsbevilling på 83.000 kr. finansieret med 41.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 41.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 664.800 kr.

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus (Dagtilbud Nord)

Der søges om en tillægsbevilling på 161.000 kr. finansieret med 80.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 80.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 491.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - Tillægsbevilling

04.04.00S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen var baseret på overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen er for stor, hvorfor den kan reduceres med 194.000 kr.

Formanden for udvalget indstiller, at beløbet tilbageføres til puljen til anlægsønsker med henblik på at finansiere renoveringen af taget på Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -194.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen herefter er reduceret til 1.610.000 kr.

b)     at rådighedsbeløbet på 194.000 kr. tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ved udbud af opgaven indkom to tilbud, hvor PL Entreprise A/S vandt entreprisen.

Ifølge vedlagte overslag fra ekstern rådgiver udgør de samlede udgifter inkl. projektering m.v. 1.610.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen.

Den 27. maj 2010 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 913.630 kr. på baggrund af overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Den korrigerede anlægsbevilling udgør således p.t. 1.804.000 kr.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at de samlede udgifter kun udgør 1.610.000 kr., hvilket betyder at anlægsbevillingen kan reduceres med 194.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til mindreudgiften på -194.000 kr., idet rådighedsbeløbet tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 389.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Anlægsbudget efter indhentede tilbud (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen  - tillægsbevilling

04.04.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af gulvet i Søndermarkshallen var baseret på overslag fra ekstern rådgiver.
Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen ikke er tilstrækkelig, hvorfor der hermed søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.015.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 389.700 kr. og i 2011 på 25.300 kr., finansieret af udvalgets pulje til anlægsønsker i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der i budget 2010 afsat en ramme på 1.133.000 kr. til renovering af halgulvet. I forbindelse med forberedelsen af renoveringsopgaven udregnede en ekstern rådgiver et nyt overslag på 600.000 kroner. Den lavere pris var primært begrundet i at der lægges ny gulvbelægning oven på det eksisterende frem for en total udskiftning af hele gulvet.

I overslaget – som ligger til grund for anlægsbevillingen af 27. maj 2010 – er der desværre sket en række fejl.

Det manglende beløb kan henføres til en række fejl i ansøgning:

 

·         Beregningen var kun sket for selve halgulvet men ikke på sidearealer. Arealet, der skal belægges, er dermed større end forudsat i overslaget.

·         Der er ikke indregnet et budgetbeløb til uforudsete udgifter.

·         Udgifter til byggerådgivning og forundersøgelse m.v. var ikke medregnet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2010 var der oprindeligt afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulvet i Søndermarkshallen.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. maj 2010, på baggrund af et nyt overslag, en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen. Det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. blev herefter overført til puljen til anlægsønsker.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen på 600.000 kr. ikke er tilstrækkelig. Det samlede udgifter efter indhentning af tilbud lyder jfr. vedlagte overslag på 1.015.000 kr., hvorfor der søges om tillægsbevillinger til merudgiften på i alt 415.000 kr.

Tillægsbevillingerne kan finansieres af puljen til anlægsønsker med 389.700 kr. i 2010 og med 25.300 kr. i 2011.

Der resterer et udisponeret rådighedsbeløb på 389.700 kr. i puljen i budget 2010 under forudsætning af at tillægsbevillingen vedrørende renovering af tag på Søndermarkshallen bliver tiltrådt..

I budget 2011 udgør puljen 542.100 kr. Restbeløbet i puljen til anlægsønsker i 2011 vil herefter udgøre 516.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)

2.
Anlægsbudget efter korrektioner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal

04.04.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal er på grund af alder og tidligere hærværksskader så beskadiget, at risikoen for bygningsmæssige skader på grund af for dårlig udluftning er væsentligt forøget. Derudover er anlæggets energiforbrug væsentlig højere end nødvendigt og endelig er miljøet i Svømmesalen forringet på grund af dårlig luft.

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af anlægget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling på 330.000 kr. til renovering af ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 229.959 kr. og i 2011 på 100.041 kr., finansieret af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller.

d)     at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Nuværende ventilationsanlæg er oprindeligt projekteret som et friskluftanlæg, og efterfølgende påbygget varmegenvinding af princip ”væskekoblede batterier”. Denne type genvindingsanlæg har erfaringsmæssigt en genvindingsgrad på 45 – 55%.

Varmegenvindingsfladerne er pga. tidligere hærværksskade så defekte, at ekstern konsulent vurderer, at den gennemstrømmende luftmængde er reduceret til 10-15% af den korrekt projekterede luftmængde.

De blokerede varmeflader i varmegenvindingsanlægget er medvirkende til, at der ikke kommer det nødvendige luftskifte hvilket øger risikoen for fremtidige bygningsskader. Der kan ligeledes konstateres forringelse af det nuværende miljø i svømmesalen.

De defekte varmegenvindingsflader skal fjernes og nyt varmegenvindingsanlæg, princip ”roterende veksler med ”heatpipe” installeres. Anlæg af denne type har min. en genvindingsgrad på 70%.

Udgiften hertil udgør 330.000 inkl. projekteringsudgifter ifølge overslag udarbejdet af ekstern rådgiver. Det anslås at tilbagebetalingstiden for det nye anlæg vil være 5,2 år i forhold til korrekt projekteret luftmængede uden varmegenvinding.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af ventilationsanlægget i Søndermarkhallens Svømmesal.

Udgiften kan finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller med 229.959 kr. i 2010 og 100.041 kr. i 2011.

Der resterer p.t. et udisponeret rådighedsbeløb på 229.959 kr. i puljen i budget 2010, medens der i puljen i budget 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1.044.400 kr.

Restbeløbet i puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i 2011 vil herefter udgøre 944.359 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Affaldsregulativer 2010

07.00.03P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen), § 19, stk. 1-6, skal kommunerne senest pr. 1. januar 2011 have implementeret regulativer om affald ud fra paradigmer gengivet i bilag 9 og 10 til affaldsbekendtgørelsen samt vejledning til jordregulativ.

 

Bofa har således udarbejdet høringsudkast til ”Regulativ for husholdningsaffald”, ”Regulativ for erhvervsaffald” samt ”Regulativ for jord”. Alle tre regulativer er af udvalget anbefalet til høring på udvalgets møde den 8. september 2010. Nærværende dagsordenspunkt er således en opsummering af indkomne høringssvar og Bofas anbefalinger ud fra disse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Indenfor høringsperioden for de tre udkast til affaldsregulativer har Bofa modtaget i alt fire høringssvar.

 

To høringssvar omhandler indførelse af obligatorisk indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Bofa skal her henvise til Bekendtgørelse om affald, § 25, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der er tale om et ufravigeligt krav, at: ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger”, hvorved den foreslåede regulativtekst anbefales fastholdt.

 

Ét høringssvar handler om reglerne for afbrænding af haveaffald fra private husstande. Som følge af høringssvaret har Bofa præciseret i husholdningsaffaldsregulativets § 27, således at det pr. 1. januar 2011 generelt vil være muligt at brænde haveaffald fra 1. december til 1. marts, hvis husholdningen er beliggende ”udenfor byzone eller sommerhusområde”, hvilket er en lempelse i forhold til det oprindelige høringsudkast. § 27 i husholdningsaffaldsregulativet lyder herefter som følger:

 

”§ 27 Afbrænding af haveaffald

§ 27.1 Hvad er haveaffald?

I dette afsnit defineres haveaffald som afklip fra hække, buske og træer m.v.

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle helårs- og sommerhusstande i Bornholms Regionskommune. Dog henvises til nærmere definition i § 27, stk.3.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 44, stk. 1, skal alt forbrændingsegnet affald til Bofa.

 

Dog kan det jf. affaldsbekendtgørelsens § 45, stk. 2, tillades at foretage privat afbrænding:

1.     Af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (tilladelsen gælder dog ikke i byzoner og i sommerhusområder)

2.     Af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser

3.     Af haveaffald til Sankt Hans aften.

 

Gældende brandværnsforanstaltninger skal altid overholdes, og større afbrændinger skal anmeldes til brandmyndigheden.”

 

Det sidste høringssvar, som er det eneste høringssvar fra en erhvervsvirksomhed, omfatter dels et ønske om mulighed for at kunne oplagre affald på virksomhedens matrikel og dels nogle kommentarer til anvendelse af containerpladser.

 

Hvad angår oplagring af affald henviser Bofa til den pågældende virksomheds miljøgodkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvoraf muligheder for oplagring af affald skal fremgå.

 

Vedrørende kommentarerne til anvendelse af containerpladser skal Bofa blot præcisere, at det er pladspersonalet på containerpladserne, der forestår vurderingen af, at et læs maksimalt udgør 1 m3, mens aflevering af lysstofrør ikke omfattes af regler for ”farligt affald”, hvorved der kan tillades aflevering af op til 1 m3 pr. aflevering. Endelig skal det nævnes, at kravet om, at der højst må afleveres 5 kg./liter farligt affald ad gangen skal tolkes ved, at enkeltemballager højst må kunne indeholde 5 kg./liter farligt affald, hvilket kan begrundes med, at ADR-reglerne for transport af farligt affald medfører, at Bofas opsamling og kørsel med farligt affald fra containerpladserne højst må omfatte emballager indeholdende 5 kg./liter. Der må således gerne afleveres flere emballager pr. besøg, så længe emballagerne hver især maksimalt kan indeholde 5 kg./liter.

 

 

Den samlede tidsplan for alle 3 regulativers behandling er fortsat som følger:

 

·       Dato:

·       Aktivitet:

·       8/9

·       Første behandling i TMU

·       11/9 – 11/10

·       Offentlig høring (minimum 4 uger fra annoncering jf. affaldsbekendtgørelsens § 23)

·       27/10

·       Anden behandling i TMU

·       17/11

·       På ØKE’s dagsorden

·       25/11

·       På KB’s dagsorden

·       26/11 - 31/12

·       ”Hviletid” og offentliggørelse

·       1/1 2011

·       Ikrafttræden

 

Økonomiske konsekvenser

Alle potentielle, økonomiske konsekvenser af de reviderede regulativer vil indgå i de fastsatte affaldsgebyrer og –takster i og med Bofas økonomi skal hvile i sig selv over en årrække.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Høringssvar 10-10-2010 fra Peter Loman, Poulsker (PDF)

2.
Regulativ for jord, høringsudkast (DOC)

3.
Regulativ for erhvervsaffald, høringsudkast (DOC)

4.
Høringssvar fra Harry Laursen, Aakirkeby (PDF)

5.
Høringssvar 07-10-2010 fra Danish Crown, Miljøkoordinator Martin Kruse (PDF)

6.
Regulativ for husholdningsaffald, høringsudkast (DOC)

7.
Høringssvar 11-10-2010, Erik Koefoed, Hasle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn –Mulighedernes Land

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunabestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet Det Bornholmske graniteventyr og Hammerhavn som ét blandt 4 nye demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land – Partnerskabsprojektet der gennemføres i samarbejde med Realdania og kommuner Lolland og Thisted i perioden 2006-2012. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en underskuds­dækning til projekterne under Mulighedernes Land.

I den mellemliggende periode har der været afholdt møder med såvel erhvervsdrivende, brugere og interessenter, og principforslaget er generelt positivt modtaget. Der er foretaget justeringer af proces og indhold der styrker projektets demonstrationsværdi og letter den efterfølgende implementering.

Hovedindholdet i projektet er formidling af områdets stenbrydningshistorie samt samling af en række aktiviteter i form af havnefunktion/kiosk, toilet- og badefaciliteter, frilufts- og fritidsfaciliteter i et nyopført ”multihus”. De samlede projektudgifter udgør 6.350.000 kr.

De involverede parter er indstillet på at indgå i det videre arbejde med forbedring af havnens miljø og faciliteter samt de øvrige projekttiltag.

Vedlagte projektplan for demonstrationsprojektet er endeligt godkendt af Realdania medio oktober d.å. Dermed er grundlag for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet, herunder anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 5.594.375 kr. (udgift) til projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 150.000 kr. og i 2011 på 5.444.375 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -3.119.375 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -500.000 kr. og i 2011 på -2.619.375 kr.,

f)       at den allerede meddelte anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af havnenes toilet- og badefaciliteter reduceres med 300.000 kr. vedrørende Hammerhavnen, idet beløbet tilføres projektet,

g)     at Bornholms Regionskommune medfinansierer i alt 1.500.000 kr. via puljemidler, 1.000.000 kr. og 500.000 kr. fra henholdsvis havne- og vejpuljen,

h)     at restbeløbet på 675.000 kr. finansieres af de likvide midler, i første omgang som underskudsdækning,

i)        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Hovedformålet med projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn er at trække den bornholmske stenbrydningshistorie frem i lyset, generelt på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske/funktionelle miljø tilpasses det unikke kulturmiljø.

 

Hovedaktiviteter:

Med udgangspunkt i en afdækning af det bornholmske graniteventyr implementeres kulturspor på strækningen fra Hasle til Sandvig og der udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn. Helhedsplanen, hvis omdrejningspunkt er et multihus, udarbejdes som indbudt konkurrence. Vinderforslaget fra den indbudte konkurrence gennemføres via licitation af anlægsarbejder og bygningen danner afsæt for dele af kulturimplementeringen. De planlagte investeringer omfatter ud over et multihus bl.a. kulturspor, stiforløb, belægninger og formidlingstiltag i området.

 

Målgrupper for projektet:

Projektets primære målgrupper er de mange borgere og besøgende der færdes i området.

Sekundære målgrupper er bl.a. lokale foreninger, klubber, kultur- og naturformidlere og branding og turismeaktører m.fl. der kan gøre brug af eller inspireres af projektets resultater.

Projektet kan være af interesse for andre regioners branding- og turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl. som et eksempel på, at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft.

 

Projektgruppe

En projektgruppe med repræsentanter fra Bornholms Museum, ASTE (Allinge Gudhjems Sammenslutning af Turist- og Erhvervsvirksomheder), Sæne Bådelaug, Friluftsrådets lokalafdeling, Natur Bornholm og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling følger projektet. Skov- og Naturstyrelsen der ejer de omkringliggende arealer holdes tæt underrettet om forløbet og ønsker at indgå i de dele af projektet der konkret vedrører dem.   

Finansieringsplan

Projektomkostningerne er samlet anslået til 6.350.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.800.000 kr.

Realdania (50 % af de samlede projektudgifter)           3.175.000 kr.

Kulturministeriets pulje Kultur i hele landet                     500.000 kr.

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter 2010                300.000 kr.

Anlægspulje havne 2011                                          1.000.000 kr.

Anlægspulje veje 2011                                               500.000 kr.

Myndighedsbehandling (BRK/timer)                               200.000 kr.

Øvrige fonde og puljer (ikke ansøgt/bevilget endnu)        675.000 kr.                              

I alt                                                                    6.350.000 kr.

 

Der er jf. ovenstående opnået medfinansiering på i alt 5.675.000 kr. Der resterer pt. 675.000 kr. i medfinansiering. Følgende fonde vil blive søgt så snart der foreligger et konkret projekt: Lokale- og anlægsfonden, LAG Bornholm og BEVICA Fonden (erhvervsdrivende fond til fremme af tiltag for bevægelseshandicappede.)

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 5.594.375 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -3.119.375 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til side 9-10 i projektbeskrivelsen, der er vedhæftet som bilag.

 

 

Anlægsudgifter, kr.

2010

2011

I alt

Multihus inkl. toilet-/badefaciliteter, kiosk/havnefunktion m.m., belægningsarbejder, kulturspor m.m.

 

3.800.000

3.800.000

Andet:

Arkitektkonkurrence, borger-/interessentinddragelse, formidling, projektledelse m.m.

150.000

1.644.375

1.794.375

Anlægsudgifter i alt

150.000

5.444.375

*5.594.375

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 6.350.000 kr. og anlægsbevillingen på 5.594.375 kr. udgøres af 200.000 kr. til myndighedsbehandling og 555.625 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Kulturministeriet

-500.000

 

-500.000

Tilskud fra Realdania

 

-3.175.000

-3.175.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

555.625

555.625

Tilskud i alt

-500.000

-2.619.375

-3.119.375

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter **

BRK’s disponible anlægspulje til havneanlæg

-300.000

 

 

-1.000.000

-300.000

 

-1.000.000

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg

 

-500.000

-500.000

BRK’s medfinansiering i alt

-300.000

-1.500.000

-.1.800.000

Finansiering i alt ***

-800.000 

-4.119.375 

-4.919.375

 

** Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en samlet anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af toilet- og badefaciliteter på Allinge Havn, Gudhjem Havn og Hammerhavnen.

Anlægsbevillingen reduceres med Hammerhavnens andel heraf, som udgør 300.000 kr., idet beløbet tilføres demonstrationsprojektet som en del af kommunens medfinansiering.

 

*** Som nævnt ovenfor udgør den manglende finansiering 675.000 kr., der foreløbig, indtil resultatet af den videre fondssøgning kendes, foreslås finansieret af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektbeskrivelse af 14.10.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I begyndelsen af 2010 godkendte Realdania 4 demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs”, og på mødet den 22. april 2010 principgodkendte kommunalbestyrelsen de 4 projekter. Et af projekterne var havnebad i Hasle by. Havnebadet kom i betragtning bl.a. fordi der forelå muligheden for at medfinansiere projektet med midler fra det igangsatte områdefornyelsesprojekt i Hasle. De samlede projektudgifter udgør 5.200.000 kr. Hermed er grundlaget til stede for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet - herunder meddelelse af de resterende anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- & Miljøudvalget:

a)     at projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.225.000 kr. (udgift) til projektet Havnebad i Hasle by

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 240.000 kr. og i 2011 på 1.985.000 kr.

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -2.145.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -120.000 kr. og i 2011 på -2.025.000 kr.

f)       at 80.000 kr. fra havnenes driftsbudget anvendes som medfinansiering til projektet

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark.

 

Projektet er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. I byfornyelsesprogrammet beskrives 9 aktiviteter, der ønskes igangsat, heriblandt helhedsplan for Hasle havn og aktiviteter og anlæg på havneområdet. Der blev i efteråret 2009 dannet en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgere, havn og kommune. Projektgruppen, som arbejder med fremtidsplaner for Hasle havn, pegede på, at et havnebad kunne være med til at skabe liv på havnen til gavn for havn og by. Der blev taget vandprøver, som viste en udmærket badekvalitet, og der blev indkøbt en flytbar udspringsplatform, som i løbet af sommeren 2009 og 2010 flittigt blev brugt både af byboere og turister. Ønsket er nu at gå videre og etablere et havnebad.

 

For at få flere bud på placering og udformning af havnebadet foreslås, at der udskrives en indbudt arkitektkonkurrence. 3-4 teams inviteres til at deltage i konkurrencen. Havnebadet ønskes placeret indenfor området vist på kortbilag. Her har vandet den bedste badekvalitet. De indbudte teams bedes komme med forslag til placering indenfor dette område. Med konkurrencen ønskes ligeledes konkrete forslag til udformning af havnebadet med bl.a. beskrivelse af konstruktioner og sikkerhed. Forslagene skal som minimum omfatte et lukket børnebassin med lav vanddybde, et voksenbassin, et udkigs-/udspringstårn og en opholdszone. Havnebadet er planlagt etableret i foråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen. Vedligeholdelsesudgifter afholdes af forventede øgede indtægter på havnen. Flere friluftsaktiviteter som f.eks.et havnebad forventes at kunne give øgede indtægter til havnen ved bl.a. at flere gæstesejlere sejler til og opholder sig i Hasle havn.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

Projektbudgettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2010 udgjorde i alt 5.000.000 kr.

Projektudgifterne er nu anslået til 5.200.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.600.000 kr.

Merudgiften på 200.000 kr. skyldes at der er medregnet overhead på BRK-medfinansierede arbejdstimer.

 

Realdania                                                                           2.600.000 kr.

Områdefornyelsesmidler                                                           821.500 kr.

Direktoratet for FødevareErhverv (anlæg på havneområdet)        1.000.000 kr.

Del af anlægsbevilling på havnene                                              120.000 kr.

Driftsmidler til havne                                                                 80.000 kr.

BRK medfinansiering i arbejdstimer inkl. 30 % overhead                  578.500 kr.

I alt                                                                                                      5.200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede meddelt anlægsbevillinger til en del af projektet:

 

Områdefornyelsesprojekt Hasle

Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2008 givet en samlet anlægsbevilling på netto 2.667.000 kr. til områdefornyelsesprojektet i Hasle over en 5-årig periode (d.v.s. 2/3 af den samlede ramme på 4.000.000 kr.).

Følgende delprojekter fra områdefornyelsesprojektet i Hasle indgår i projektet Havnebad i Hasle:by:

Projekt 02 Centerplanlægning                                                 100.000 kr.

Projekt 05 Havneplanlægning                                                   50.000 kr.

Projekt 06 Aktiviteter på havnen                                                  1.264.500 kr.

Projekt 07 Forbindelse til havn                                               381.500 kr.

Projekt 10 Borgerinddragelse                                                   25.500 kr.

I alt                                                                                   1.821.500 kr.

 

Anlægsbevilling til havne

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. marts 2010 en samlet anlægsbevilling på 280.000 kr. til Hasle, Svaneke og Tejn havne. Hasle Havns andel af denne anlægsbevilling, som udgør 120.000 kr., indgår i projektet Havnebad i Hasle by.

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges derfor om en anlægsbevilling til resten af projektudgifterne på 2.225.000 kr. samt en anlægsbevilling på -2.145.000 kr. til tilskud.

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til det totale projektbudget, der er vedlagt som bilag.

 

 

Anlæg, kr.

2010

2011

I alt

Havnebad, terrassering m.v.

 

3.600.000

3.600.000

Afholdes under

00.25.15 Byfornyelse

 

-1.821.500

-1.821.500

Afholdes under

02.35.40 Havne

 

-120.000

-120.000

Selve anlægsarbejdet i alt

 

1.658.500

1.658.500

Andet:

Projektering, interessentinddragelse, kommunikation, formidling, m.m.

240.000

326.500

566.500

Anlægsbevilling i alt

240.000

1.985.000

*2.225.000

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 5.200.000 kr. og anlægsbevillingen på 2.225.000 kr. udgøres af 1.821.500 kr. som afholdes under Byfornyelse, 120.000 kr. som afholdes under Havne, 578.500 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer og 455.000 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Realdania

-120.000

-2.480.000

-2.600.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

455.000

455.000

Tilskudsbevilling i alt

-120.000

-2.025.000

-2.145.000

Driftsmidler til havne (BRK’s medfinansiering)

 

-80.000

-80.000

Finansiering i alt

-120.000

-2.105.000

-2.225.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektplan Havnebad i Hasle by (DOC)

2.
Revideret budget 6.10.10 Havnebad i Hasle by (PDF)

3.
Kortbilag havnebad i Hasle by (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud

01.09.00P19-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

TR granit a/s søgte den 03.06.2009 om en forlængelse af eksisterende råstoftilladelsen, til brydning af paradisbakkegranit fra bruddet Præstebo, beliggende Paradisbakkevejen, Ibsker.

TMU besluttede i sit møde den 06.01.2010 at der skulle udarbejdes en VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden der kan tages endelig stilling til en fornyet råstoftilladelse.

Der er i samarbejde mellem TR Granit / Teknik & Miljø, med Grotmij-Carl Bro, som konsulent udarbejdet vedlagte kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (Strategisk Miljø Vurdering) og VVM.

Materialet skal efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen ud i offentlig høring i 8 Uger

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr.030, med tilhørende SMV og VVM sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Granitbruddet har eksisteret i mere end 100 år i Præstebo bruddet, og Bornholms Regionskommune er blevet ansøgt om tilladelse til fortsat brydning.

TR-Granit havde tilladelse til granitudvinding på Præsteboet udstedt af Bornholms Amt 19. november 1999 med udløb 19. november 2009.

TR-Granit, har søgt om en ny 10 årig tilladelse til brydning af Paradisbakkegranit, med en total brydning på 50.000 m3, hvilket svarer til den mængde de tidligere havde ret til at bryde

TMU behandlede i sit møde den 6. januar 2010 ansøgningen, og besluttede, at der, inden stillingtagen til en råstoftilladelse, skal udarbejdes en VVM. Udvalget besluttede samtidig hermed at give TR- Granit en midlertidig brydningstilladelse på max 2 år, samtid med at der udarbejdes en VVM.

Reglerne om VVM-pligt fastlægger, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse for granitbrydning når den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år.

 

Afgørelsen blev påklaget af ansøger samt naboer, og Naturklagenævnet har taget stilling til klagen og opretholdt afgørelsen om VVM-pligt.

 

Samtidig har Naturklagenævnet ophævet den midlertidige tilladelse til granitbrydning Teknik- & Miljøudvalget havde givet.

 

TMU blev orienteret om Naturklagenævnets afgørelse i TMU mødet den 2. juni 2010.

Der foreligger nu et kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (strategisk miljøvurdering) samt en VVM (vurdering og virkninger på miljøet)

Efter den offentlige høring skal materialet igen forelægges Kommunalbestyrelsen, med de bemærkninger der måtte være affødt af offentliggørelsen. Herefter skal kommuneplantillægget med eventuelle ændringer endeligt godkendes, og igen offentliggøres.

Efter denne proces kan der gives en råstoftilladelse med vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Kommuneplantillæg nr. 030, Stratetisk Miljøvurdering og VVM redegørelse. Forts.af granitbrydning i Præstebo bruddet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009

01.01.02K04-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afholdt offentlig høring om Forslag til Kommuneplan 2009 fra den 1. marts til den 31. maj 2010.

 

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 118 skriftlige bidrag om ca. 50 planemner. Heriblandt er der modtaget særlige bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde, der er forhandlet på embedsmandsniveau i offentlighedsperioden. Planforslaget har herudover været debbateret ved adskillige møder på øen.

 

De indkomne bidrag er behandlet af de berørte fagområder, herunder fagområder udenfor Teknik & Miljø. Der har kun været få forslag eller indsigelser uden for det tekniske område, hvorfor der ikke foreslås supplerende behandling af indsigelser i andre fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler de i ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009” anførte delindstillinger (de grå tekstbokse i bilag 1) til Kommuneplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales, idet Bente Johansen og Torben Rønne-Larsen ønsker at 101.C 08 og 101.BL 10 ikke  bebygges med boliger (ad. afsnit 6.2 i sagsfremstillingen).
Ad. 1.1: Udvalget anbefaler at der ikke udarbejdes alternative befolkningsprognoser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Offentlighedsfasen for Forslag til Kommuneplan 2009 blev afholdt fra den 1. marts 2010 til 31.maj 2010. Regionskommunen har i offentlighedsperioden:

Annonceret og udsendt ”Forslag til Kommuneplan 2009” til offentlige myndigheder og foreninger m.fl. og lagt forslaget på sin hjemmeside, på biblioteker og hos borgerservice.

Forhandlet med Miljøcenter Roskilde om Statslige bemærkninger.

Afholdt to offentlige møder om

Udviklingsmuligheder i Kommunecenter Rønne i Rønne den 4. maj 2010

Udviklingsmuligheder i de øvrige byer i Aakirkeby den 15. april 2010

Deltaget i møder med lokale foreninger i Hasle, Tejn, Gudhjem og Sandvig.

Modtaget 118 bidrag til Forslaget.

 

Forhandling med styrelser/direktorat

Der er modtaget bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde som har stillet krav om, at Kommuneplanen suppleres med en gennemgang af alle interesseområder for byudvikling og ferie- og fritidsanlæg mhp. hvilke områder der skal laves konkrete vurderinger af og hvilke der ønskes konverteret til perspektivarealer. Herunder en vurdering i forhold til kystnærhedszonen. Derudover har Miljøcenter Roskilde stillet krav om at Kommuneplanen suppleres med Kommunalbestyrelsens turistpolitiske begrundelser for arealudlæg til ferie- og fritidsanlæg.

Modtagne bidrag

Regionskommunen har modtaget 118 bidrag til planforslaget, fordelt på følgende ”afsendergrupper”:

Private

61

Firmaer

11

Foreninger

27

Politiske partier

7

Off. virksomheder og råd

7

Staten

5

 

Ca. halvdelen af bidragene handler om nyt detailhandelsudlæg og mulighed for boliger på havnen i Rønne.

 

Der er lagt en oversigt og et samlet dokument over bidrag på BRK.dk, suppleret med plan for behandlingsprocessen.

 

Behandling af bidrag til Kommuneplanen:

Planbidragene er behandlet i bilag 1 ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009”, der indeholder:

Oversigt over bidrag og de emner der berøres, og

Resume af bidrag (emnevis), de respektive virksomheders bemærkninger og forslag til kommunalbestyrelses beslutning.

Områdechefen for Teknik og Forsynings forslag til indstilling om ændringer i Kommuneplanen. Disse ”del-indstillinger” er anført i grå tekstbokse.

 

Resume af forslag til kommunalbestyrelsens beslutning

I følgende resumé er indsigelsesbehandlingen beskrevet kortfattet for de to dele af Kommuneplanen.

 

Generelt.
Der foretages grundig korrektur af planen med konsekvensrettelser, tydeliggørelse og kortforbedringer.

 

Senere planlægning og samarbejde. Ved kommuneplanrevision i 2013 suppleres med et afsnit om det økonomiske råderum. Der afsættes tid til yderligere forudgående borgerinddragelse i forbindelse med revisionen af Regional udviklingsplan i 2011 og Kommuneplan i 2013.

 

Del 1.

Visioner for Bornholm. Visioner opdateres med kommunalbestyrelsens visioner fra 2010.

 

1.1 Befolkning. Det drøftes, om der skal udarbejdes alternative befolkningsprognoser, og på hvilket grundlag.

 

2.2 Centerstruktur og byudvikling. Miljøcenteret kræver, at der foretages konkrete vurderinger af interesseområder. Det skal vurderes interesseområder der bibeholdes og hvilke der konverteres til perspektivarealer. For de områder der fortsat får status som interesseområder for byudvikling skal der redegøres for:

Begrundelse for placering

Vurdering i forhold til kystnærhedszone

Vurdering i forhold til øvrige planlægningsmæssige interesser

 

Miljøcenter Roskilde vil efterfølgende, hvis de ønsker det, modtage en redegørelse, der dog på grund af omfanget ikke indarbejdes i kommuneplanens afsnit 2.2.

 

Senere planlægning og samarbejde. Centerstruktur tages med som revisionstema i den kommende kommuneplanstrategi og borgerne inddrages i processen.

 

2.3 Landdistriktspolitik. Forslag om ændret formulering af målsætning om landbrug, miljø og natur. 

 

3.7 Sundhed.Samarbejde. AOFs tilbud om dialog om indsats for forebyggelse og sundhed imødekommes.

 

3.8 Kultur. Kunsthåndværk indarbejdes i redegørelse.

 

4.1 Boliger.  I del1 tilføjes ”f.eks. ældreboliger”. i redegørelse. I del 2 tilføjes ”helårs eller fritidsboliger” i ramme 202.BL.03, Nexø.

 

4.2 Byggeri og anlæg. Afsnit med henvisninger til tidligere gældende bygningsreglement erstattes af at nyt byggeri skal udformes som lavenergibyggeri i henhold til bygningsreglement 2010.

 

5.1 Veje. Senere planlægning og samarbejde. Trafikløsninger i Rønne medtages i overvejelser for den igangsatte trafikplanlægning i Rønne.

Forslag til forbedringer af skoleveje ved Vestermarie Skole, trafiksikkerhedskampagner og cykelstier ved Nylars medtages i overvejelser ved revision af trafiksikkerhedsplanen.

Forslag til rekreativt område ved Rønne havn medtages i overvejelserne om indretning af området.

Vedligeholdelse af cykelvej Gines Minde/Jons Kapelvej indgår i en samlet prioritering af driftsmidler.

Der tages kontakt til Gudhjem By- og Mindeforening for at drøfte løsning af akutte trafikale problemer i Gudhjem

  

5.2 Havne.  Der foretages tekstlige korrektioner i planen som ønsket

Nexø Havns status fastholdes i denne plan, med mulighed for revurdering i kommende planer.

Senere planlægning og samarbejde.

Forslag til indretningen af havnene drøftes i brugerråd/-grupper i den kommende planlægning for havneområderne

 

5.3 Kollektiv trafik.  Under indsatsområder tilføjes "Alle nyinvesteringer i rullende materiel skal forbedre energiudnyttelse og forbrug. Derudover skal adgangsforhold i nyindkøbte busser tilgodese at alle brugergrupper kan få let adgang."

 

 6.1 Erhverv og Turisme. Redegørelse suppleres med et afsnit om kommunalbestyrelsens turistpolitiske målsætning og indsatsområder samt en beskrivelse af, hvilken betydning dette har for arealudlæg og anden fysisk planlægning. Se bilag

 

6.2 Detailhandel. I ramme 101.C.08, Rønne reduceres detailhandelsområde med kajnært areal ved lystbådehavn og begrænsning om at 101 C 08 ikke må bebygges med boliger fjernes – benævnes ”byomdannelsesområde”. I ramme 101.C.09, Rønne erstattes ”aflastningscenter” med ”lokalcenter”.

I ramme101.E.13, erhvervsområdet ved Industrivej Rønne tillægges mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 

6.3 Landbrug. Der tilføjes ”Planlægningen af konkrete tiltag i det åbne land sker i planperioden på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse.”

 

7.1 Hoteller, feriecentre og vandrehjem. Målsætning suppleres med ”at fremme en modernisering, udbygning og fornyelse af den eksisterende kapacitet med fokus på arkitektur, miljø, energi samt tilgængelighed.”. Redegørelse suppleres med beskrivelse af betingelser for ferielejligheder eller -værelser i overflødiggjorte landbrugs driftsbygninger, og der henvises til dette i retningslinjen.

 

7.2 Sommerhuse og feriehuse. Interesseområder for naturbeskyttelse udtages af landsplandirektivområder. Retningslinje om lokalplanlægning af ”aftaleområder” drøftes med miljøcenteret mht. om vi kan lokalplanlægge og overføre til sommerhusområde eller områderne skal forblive i landzone. Evt. udtages retningslinje og problemstillingen afklares når/hvis det bliver aktuelt..

 

7.3 Campingpladser. Der suppleres med begrundelse for placering af ny campingplads mellem Arnager og Dueodde.

 

7.5 Rekreative områder og friluftsliv. I retningslinje tydeliggøres at ”Hammeren” er området fra Hammeren til Ringebakkerne.

 

8.1 Naturbeskyttelse. Der indsættes bestemmelse om registrering af § 3 områder, og redegøres for sikring af naturinteresser ved skibskatastrofer.

Interesseområder for naturbeskyttelse slettes i interesseområder for byudvikling mm.

På bykortene i del 2 vises særlige naturområder og interesseområder for naturbeskyttelse, og de landskabskiler der er vist udelades, men indgår i senere vurdering af landskabsinteresser.

 

8.2 Lavbundsområder. Der suppleres med lavbundsområder ved Aaker og Pedersker.

 

8.3 Kystnærhedszone. ”Kystzone” erstattes af ”kystnærhedszone”. Der suppleres med retningslinjer for administration og planlægning i de kystnære dele af byzonen.

Retningslinje i afsnit 4 erstattes af: ”I de særlige kystområder/landskabskiler og de kystnære kulturmiljøer kan der ikke placeres ny bebyggelse eller anlæg som vil forringe områdets særlige landskabelige værdi, de kulturmiljømæssige kvaliteter, de rekreative oplevelsesmuligheder samt offentlighedens adgang til kysten. Offentlighedens adgang til kysten og oplevelsesmuligheder skal sikres og udbygges inden for de særlige kystområder/landskabskiler.”

Planen suppleres med kortbilag over: kystnærhedszone, særlig kystområde/landskabskile, kystnært kulturmiljø, eksisterende og planlagte forhold/uudnyttede udlæg. Redegørelse suppleres med planlovens bestemmelser for planlægningen i kystnærhedszonen.

 

8.4 Geologisk bevaring. De geologisk værdifulde områder suppleres med interesseområder fra amtets planlægning for geologiske interesser og fredninger af kalkboller, og redegørelse suppleres med beskrivelse af behov for opdatering og yderligere prioritering af de geologiske områder.

 

 9.2 Vandløb, søer, kyster. Det markeres på kort at områder ved Østerlars, Bølshavn, Snogebæk og Vang overgår til basismålsætning i 2012 og at området ved Rø ændres til basismålsætning..

   

9.7 Vindmøller. Der tilføjes retningslinje om tårnhøjder og redegørelse om planlægning for vindmøller. Herudover udtages kort over beskyttelsesinteresser og der henvises til ministeriets vejledning.

 

 

Del 2.

 

101 Rønne. Detailhandel tilrettes efter del 1, Detailhandel.

 

202 Nexø. I rammer for lokalplanlægning, Nexø - 202.BL.03  tilføjes ”helårs eller fritidsboliger.

 

203 Aakirkeby. Forlængelse af Elmevej tilføjes. Det foreslås at der i 2011 igangsættes en proces for et nyt områdefornyelsesprojekt i mindre byer på Bornholm.

 

301 Gudhjem. Kort på side 73 rettes, således at det er i overensstemmelse med lokalplan nr. 025

I rammebestemmelser for 301.D.04 tilføjes: Ved planlægning for området sikres udsigten fra Gudhjem Museum. Trafik tilrettes efter del 1, Veje

 

302 Hasle. Centerstruktur tilrettes efter del 1, Centerstruktur og byudvikling. Rammeområde 306.B.06 Brobækkegård ændres til rammeområde 306.BL.04 helårsbolig- og erhvervsformål.

 

308 Tejn-Sandkås. Den del af rammeområde 308.B.06 der omfatter den kommunale administration i Tejn ændres til 308.BL:05 – blandet helårsbolig- og erhvervsformål

 

309 Vestermarie og 406 Nylars. Cykelstier tilrettes efter del.1, Veje.

 

410 Sandvig. Bygningshøjde for rammeområde 410.BL.01 ændres til max 8,5 meter.

 

Økonomiske konsekvenser

Der blev i december 2009 afsat 200.000 kr. til trykning af planforslag og 200.000 kr. til trykning af den vedtagne plan, og blev anslået et behov for ca. 80.000 kr. til afholdelse af 2 debatmøder i offentlighedsfasen.

 

Alle udgifter, i alt 480.000 kr., forventes afholdt over Teknik & Miljøs budget i 2010.

Der er dd. anvendt 196.111 kr. (ex moms) til tryk af forslag og afholdelse af 2 møder.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
1. Oplæg til kommunalbestyrelses behandling (DOC)

2.
4. Boligbegreber (DOC)

3.
5. Miljøvurdering, sammenfattende redegørelse (DOC)

4.
3. Kopi af indkomne bidrag (PDF)

5.
6. Forslag til Kommuneplan 2009, del 1 (PDF)

6.
7. Forslag til Kommuneplan 2009, del2 (PDF)

7.
8. Miljøvurdering (PDF)

8.
2. Turistpolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Det sociale kapitel, status 2010

81.00.00P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at andelen af ansatte i henhold til det sociale kapitel skal være mindst 4,5 % (niveau i 2005), og at Løn og Personale hvert år giver en status over antallet af medarbejdere ansat på særlige vilkår.

Pr. 1. oktober 2010 havde BRK 3.662 ansatte, omregnet til fuldtid, og andelen af ansatte efter det sociale kapitel udgjorde 6,3 %.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at opgørelsen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forhold til BRKs sociale ansvar er virksomhederne forpligtet til at bidrage til opfyldelsen af målet på 4,5 % ved at fastholde nuværende medarbejdere eller ansætte personer på særlige vilkår, jf. regionskommunens politik på dette område.

 

Bornholms Regionskommune havde pr. 1. oktober 2010 ansat 231 medarbejdere på særlige vilkår, fordelt på fem ansættelsesformer: Fleksjob, skånejob, løntilskud, servicejob og seniorjob.

 

Oversigt og udvikling:

 

 

2008

2009

2010

Udvikling

2009-10

Fleksjob

98

101

105

+4

Skånejob

38

41

36

-5

Løntilskud

64

80

82

+2

Servicejob

7

6

6

0

Seniorjob

 

1

2

+1

I alt

207

229

231

 

Andel af ansatte i BRK

5,5 %

6,1

6,3

 

 

BRK har ansat 105 medarbejdere i fleksjob. I fleksjob ansættes personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension.

 

Der er ansat 36 medarbejdere med løntilskud i skånejob. I skånejob ansættes modtagere af social førtidspension.

 

Der er ansat 82 med løntilskud. Ledige dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere og revalidender kan efter nærmere betingelser få tilbudt ansættelse med løntilskud.

 

Der er ansat 6 medarbejdere i servicejob. I servicejob kunne ansættes langtidsledige dagpengemodtagere over 48 år. Ordningen udløb ved udgangen af 2002, og derfor vil denne ansættelsesform forsvinde i takt med, at de ansatte forlader BRK.

 

Der er ansat 2 medarbejdere i seniorjob. Seniorjob skal tilbydes til ledige, der er over 55 år og har mistet dagpengeretten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

   at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Eventuelt

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Indstilling og beslutning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Intet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt