Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
17-11-2010 kl. 17:00
mødelokalen C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2010
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010
  åbent 4 Ændringer til kasse- og regnskabsregulativet
  åbent 5 Uddybning af budgetopfølgningen pr. 31. maj - Resultat af ordinær drift
  åbent 6 Budgetopfølgning fra 1. januar 2011
  åbent 7 Oversigt over det specialiserede område 3. kvartal
  åbent 8 Nexø Halmvarmeværk, forhøjelse af optionspris
  åbent 9 Klintebo - 3 nye boliger i tilknytning til Kridthuset
  åbent 10 Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring
  åbent 11 Etablering af kunstgræs-fodboldbane
  åbent 12 Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne
  åbent 13 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.
  åbent 14 Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken
  åbent 15 Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej
  åbent 16 Godkendelse af nye vedtægter for de selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker
  åbent 17 Godkendelse af regnskaber for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker
  åbent 18 Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 - høring
  åbent 19 Anlægsbevilling til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune
  åbent 20 Orientering fra formanden
  åbent 21 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

1

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen.

 

 

Bemærkninger til dagsorden


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2010

00.32.18Ø10-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen. Hermed foreligger oversigterne pr. 31. oktober 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (235,5 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (265,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (53,8 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (123,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. oktober 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 235,5 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen er steget med 25,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. august 2010. Stigningen er lavere end i samme periode sidste år, og skyldes bl.a. forskydninger i leverandørbetalinger, modtagelse af aperiodiske tilskud og af et ekstraordinært tilskud fra staten.

Det var forventet, at beholdningen ville falde i sidste kvartal som følge af tilbagebetalingen af for meget modtaget beskæftigelsestilskud med ca. 55 mio. kr. i sidste kvartal af 2010. Der forventes fortsat et fald, som så først viser sig i de sidste to måneder.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 53,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Herudover er der taget højde for budgetafvigelser på det ikke-overførbare område pr. 31.5./31.7.2010. Der er ikke taget højde for eventuelle kommende tillægsbevillinger på det overførbare område.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31.10.2010 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010

00.30.10Ø09-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Driftsoversigt pr. 31. oktober 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. oktober 2010 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 31. oktober 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. oktober 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. oktober 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ændringer til kasse- og regnskabsregulativet

00.30.10S02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Som følge af at bevillingsniveauet hæves fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau, er kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.3 og 2.4 revideret med konsekvenserne heraf.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at bilag 2.3 og 2.4 til kasse- og regnskabsregulativet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2011 blev bevillingsniveauet hævet fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau med virkning fra 1. januar 2011.

I forlængelses af denne beslutning ændres Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune, således at udvalgene får driftsansvar. Styrelsesvedtægten blev 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 14. oktober og skal til 2. behandling den 25. november 2010.

Beslutningen om at hæve bevillingsniveauet til udvalgsniveau indebærer endvidere, at kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.3 Bevillingsstyring og bilag 2.4 Økonomistyring skal ændres i overensstemmelses hermed. I vedlagte bilag fremgår de reviderede bilag 2.3 og 2.4 til kasse- og regnskabsregulativet for Bornholms Regionskommune, som foreslås godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Bilag 2.3 Bevillingsstyring (PDF)

2.
Bilag 2.4 Økonomistyring (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Uddybning af budgetopfølgningen pr. 31. maj - Resultat af ordinær drift

00.30.10Ø09-0071

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Sagen redegør for ændringen på 15,0 mio. kr. i forværring mellem budgetopfølgningen pr. 28. februar og pr. 31. maj af det forventede resultat på den ordinære drift i 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

a) sagen tages til efterretning, 

b) virksomhederne i budgetopfølgningen pr. 31. oktober bedes atter at vurdere, hvorvidt det forventede merforbrug i 2010 skyldes strukturelle forhold eller engangsudgifter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

På møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august gav resultatopgørelsen (bilag 6) i budgetopfølgningen anledning til spørgsmål om udsvinget i det forventede resultat af den ordinære drift på netto 15,0 mio. kr. mellem budgetopfølgningen pr. 28. februar og 31. maj, skyldes strukturelle forhold eller engangsforhold. Dette uddybes i nærværende sag.

Samlet set udgør ændringen mellem budgetopfølgningen pr. 28. februar og pr. 31. maj 15,0 mio. kr. i forværring af det forventede resultat på den ordinære drift i 2010. På udgiftssiden forventer driftsvirksomhederne, at regnskabet forværres med 19,9 mio. kr. Dette opvejes dog af forventede merindtægter på 2,9 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning, samt mindreudgifter til renter på 2,0 mio. kr.

 

I bilag 1 ses en oversigt over virksomhedernes forventede forbrug i 2010 pr. 31. maj i forhold til vurderingen pr. 28. februar, samt den deraf følgende ændring.

 

På udvalgsniveau er de største ændringer at finde på Socialudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets områder, og det drejer sig primært om ældreområdet og BørneCenter Bornholm, som har ændret deres forventning til forbruget i 2010. Også på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes markant højere udgifter end ved budgetopfølgningen pr. 28. februar. På de øvrige udvalgsområder ses mindre udsving.

 

På Socialudvalgets områder forventes regnskabet 2010 forværret med 15,0 mio. kr., hvilket hovedsagligt kan henføres til øget forventet merforbrug i ældreområdet på i alt 9,7 mio. kr., som fordelt på virksomheder er Bornholms Plejehjem og Centre -4,1 mio. kr., Visitation Ældre -3,9 mio. kr., Devika -1,3 mio. kr. og Døgnplejen Bornholm -0,6 mio. kr.

 

For Bornholms Plejehjem og Centres vedkommende skyldes det forventede resultat såvel strukturelle som engangseffekter. Af strukturel karakter viste den gennemførte individuelle funktionsvurdering af borgere på Plejehjem og Centre, at plejetyngden er voksende, der pågår pt. drøftelser mellem det samlede ældreområde og ØA om, hvorledes dette kan håndteres indenfor den bestående samlede økonomiske ramme. Af engangseffekter baseredes vurderingen i sommer på, at BPC fortsat drev de små lukningsramte plejehjem, samt ekstraordinære høje varmeudgifter som følge af den kolde vinter    

 

For Visitationens vedkommende baserede det forventede merforbrug sig på en forventet stigning på aktivitetsbudgettet, som følge af flere visiterede timer end forventet til personlig pleje og praktisk hjælp. Der tages kontinuerligt initiativer på området til imødegåelse af sådanne forventninger.   

 

I Døgnplejen skyldes det forventede mindre underskud overførslen af underskud på en 0,5 mio. kr. fra 2009. Døgnplejen forventede derudover at indeværende års budget kan overholdes. For Devikas vedkommende baserede det forventede underskud sig på tidligere års oparbejdet underskud. For begge virksomheders vedkommende er der tilrettelagt tiltag for at imødegå den negative forventning.   

 

På sundhedsområdet forventes resultatet forværret med 5,2 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering. På området for sociale ydelser forventes yderligere merudgifter på 0,5 mio. kr. og tilsvarende på Psykiatri og Handicappede 0,4 mio. kr. Dette opvejes dog af forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i Bornholms Tandpleje. De stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering er af strukturel karakter.

 

Børne- og Skoleudvalgets områder forventes resultatet forværret med 5,1 mio. kr., hvilket kan henføres til BørneCenter Bornholm som øger det forventede merforbrug med yderligere på 8,1 mio. kr. i forhold til pr. 28. februar. Dette opvejes dog af et forbedret forventet resultat på 3,1 mio. kr. på de øvrige områder. 

 

Forventningen i Børnecenter Bornholm har siden budgetopfølgningen per 31.maj ændret sig markant, hvilket har afstedkommet initiativer fra Kommunaldirektørens og Områdechefens side for at ændre og styrke den samlede økonomistyring i Børnecenter Bornholm.  

 

Opmærksomheden henledes på at vurderingen af årsagerne til merudgifterne skyldes strukturelle forhold eller engangsudgifter, er sket ud fra ændringerne fra den forrige budgetopfølgning. Der vil ved i budgetopfølgningen pr. 31. oktober tilsvarende blive foretaget en vurdering om hvorvidt et eventuelt yderligere forventede merforbrug i 2010 skyldes strukturelle forhold eller engangsudgifter.  

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Bilag: Oversigt over virksomhedernes ændrede budgetopfølgning pr. 28. februar og 31. maj 2010. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølgningstidspunkter i 2011

00.30.10Ø09-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Det foreslås, at skæringsdatoerne for budgetopfølgning fra 1. januar 2011 ændres til den 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt at der gennemføres en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

·         at der fra 1. januar 2011 gennemføres budgetopfølgning til politisk behandling pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober

·         at der gennemføres en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som følge af intern evaluering af budgetopfølgningstidspunkterne i 2010, foreslås det at ændre skæringsdatoerne for budgetopfølgningerne fra 1. januar 2011.

Den første budgetopfølgning pr. 28. februar foreslås rykket til den 31. marts. Dette begrundet i, at hovedparten af virksomhederne reelt ikke vurderer det forventede regnskab pr. 28. februar, samt at overførsler af over/underskud fra foregående år ikke er endelige opgjort på dette tidspunkt.  Derfor foreslås budgetopfølgningen rykket en måned, således at virksomhederne har 3 måneds forbrug at foretage en vurdering på baggrund af, og hvor overførslerne fra foregående budgetår er opgjort, og kan indgå i vurderingen.  

Budgetopfølgningen pr. 31. maj foreslås ændret til 31. juli. Dette begrundet med, at den politiske behandling af budgetopfølgningen pr. 31. maj først sker i august, dvs. 2½ måned efter skæringsdatoen, hvilket vurderes at være for lang tid. Derfor foreslås budgetopfølgning pr. 31. juli med politisk behandling i september for at mindske afstanden mellem opfølgningstidspunktet og den politiske behandling.

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli for udvalgte virksomheder foreslås ændret til 31. maj, samt at den skal omfatte alle virksomheder og områder. Det foreslås at den administrative behandling sker før sommerferien, dvs. ultimo juni. Der skal i den administrative opfølgning være fokus på budgetmæssige ubalancer, der kan have konsekvenser for næste budgetår, således at oplysningerne kan indgå i budgetbehandlingen. 

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober foreslås bibeholdt som nu.

Som led i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2011 skal der udarbejdes halvårsregnskaber fra 2011. Kravene til halvårsregnskaberne kendes ikke endnu.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Oversigt over det specialiserede område 3. kvartal

27.00.00Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området med henblik på at bremse udgiftsstigningerne på området og sikre overholdelse af budgetterne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at oversigten det specialiserede sociale område for 3. kvartal 2010 drøftes og tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Opgørelsen er opdelt i områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede”. Da der fokuseres på helt specifikke kontoområder på tværs af kommunens virksomheder, og der samtidigt anvendes en anden opgørelsesmetode af udgifter end normalt, kan de oplyste tal i opgørelsen ikke direkte sammenlignes med budgetopfølgningen. Det korrigerede budget er opgjort excl. overførsler fra 2009 for at følge udgiftsudviklingen i 2010.

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventes et merforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2010 på 113,8 mio. kr. (excl. overførsel fra 2009). I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forværring af det forventede regnskab 2010 på 22,1 mio. kr.

 

Merforbruget kan henføres til Børnecenter Bornholm, hvor der forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. på plejefamilier og opholdssteder (5.28.20), et merforbrug på 12,5 mio. kr. på forebyggelsesområdet (5.28.21) samt et merforbrug på 2,6 mio. kr. på døgninstitutioner (5.28.23-24), mens budgettet på særlige dagtilbud (5.25.17) forventes overholdt.

Den store afvigelse i forhold til sidste kvartalsopgørelse skyldes dels tilgang af sager og dels at de forventede besparelser, jf. forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010 for Børnecenter Bornholm, ikke har kunnet effektueres fuldt ud. Herudover er der sket en teknisk ændring af budgettet på det specialiserede socialområde på 2,8 mio. kr., der påvirker resultatet i negativ retning.

 

På området ”Udsatte voksne og handicappede” udgør det korrigerede budget excl. overførsler 198,6 mio. kr. og med et forventet regnskab på 201,7 mio. kr., forventes pr. 3. kvartal et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm. I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forværring af det forventede regnskab 2010 på 0,6 mio. kr.

 

De kvartalsvise oversigter skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baggrunden for kravet om indberetning er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Oversigt over det specialiserede sociale område for 3. kvartal 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Nexø Halmvarmeværk, forhøjelse af optionspris

13.03.01P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DIFKO anmoder om en forhøjelse af optionsprisen på Nexø Halmvarmeværk i forbindelse med investeringer på værket som følge af udbygningen af fjernvarmenettet til Balka og Snogebæk.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at optionsprisen kan forhøjes med ca. 800.000 kr. vedrørende investeringen i pumper og pumpestation som et fast tillæg uden pristalsregulering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Difko Administration A/S har i brev af 20. oktober 2010 anmodet om, at en investering på ca. 800.000 kr. i pumper på værket og pumpestation i Snogebæk kan tillægges optionsprisen for værket. Det er aftalt med Bornholms Forsyning, at denne investering mest praktisk afholdes af Nexø Halmvarmeværk.

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt en forhøjelse af optionsprisen den 28. januar 2010 vedrørende opførelse af lagerhaller. Det forudsættes, at investeringen tillægges optionsprisen på de samme vilkår, dvs. med anskaffelsesprisen til fast værdi uden pristalsregulering.

Det kan bemærkes, at den oprindelige optionspris pristalsreguleres i henhold til aftalen mellem Nexø kommune og Difko fra 1995, og at der for efterfølgende tillæg til optionsprisen er et tillæg der pristalsreguleres, et der afskrives og senest som ureguleret tillæg.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af optionsprisen har umiddelbart ingen indflydelse på kommunens økonomi. Optionsprisen udgør pr. 1. april 2010 54,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Klintebo - 3 nye boliger i tilknytning til Kridthuset

03.02.13P20-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Klintebo udgør i dag sammen med Røbo rammen for i alt 51 boliger samt dagcentertilbud for psykisk udviklingshæmmede brugere både til beboerne samt til brugere, der bor hjemme. Der er behov for udvidelse af botilbud til autister og derfor anbefales det, at der etableres 3 nye boliger på Klintebo i tilknytning til Kridthuset.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

-          at det anbefales Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at igangsætte plan for etablering af 3 nye boliger på Klintebo i tilknytning til Kridthuset på de i sagsbeskrivelsen nævnte vilkår og inden for rammerne af den beskrevne økonomi

 

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse idet det forudsættes, at den samlede driftsramme ikke øges.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Udsat til næste møde.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

-          at den endelige stillingtagen til udbygning af Klintebo afventer afklaringen af den samlede boligstruktur for psykiatri og handicapområdet.

-           

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Der er et øget behov for at give et målrettet botilbud for autister med særlige behov på Bornholm og det kan bl.a. ske på Klintebo i tilknytning til det eksisterende og målrettede tilbud på Kridthuset, hvor der i dag er etableret et bosted for 5 autister med særlige behov.

Ledelsen og personalet på Klintebo har sammen med repræsentanter fra Social- og Sundhedssekretariatet drøftet og vurderet muligheden for en udvidelse af Kridthusets botilbud med 3 nye boliger. Det anbefales, at botilbud til målgruppen ikke overstiger 8 beboere, da større enheder skaber utryghed blandt beboerne.

Det er fra Psykiatri og Handicap oplyst, at der i øjeblikket er 3 på venteliste til et botilbud svarende til kridthuset.

Derfor anbefales det, at der etableres en tilbygning til Kridthuset, som vedlagte principskitse illustrerer det og at der igangsættes en proces, hvorved Skema A kan blive udarbejdet til fremlæggelse og godkendelse i løbet af september/oktober.

Byggeriet med 3 almene boliger på 75 m2 inkl. tilhørende fællesarealer anbefales gennemført i

fagentreprise, som ved godkendelse af grundlaget (Skema A) kan projekteres i efteråret 2010 og udbydes i begyndelsen af 2011, hvorved byggeriet kan igangsættes foråret 2011. Hvis der kan opnås et acceptabelt resultat af udbuddet både økonomisk og tidsmæssigt, forventes boligerne ibrugtaget inden udgangen af 2011.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætninger for beregningerne:

-   Maksimumbeløb for alment byggeri for 2010 incl. energitillæg: 21.010 kr. (20.110 + 900)

-         Boligstørrelse: 75 m2

-         Værdi af egen grund: 330.000 kr. (3 x 110.000 kr.)

-         Øvrige omkostninger pr. m2 ved huslejeberegning: 340 kr.

 

Anskaffelsessum:                                                                  incl. moms    4.727.250 kr.

7 % grundkapital ved tilsagn inden 31/12 2010:                                                             330.908 kr.

Indtægt ved salg af egen grund:                                                                                     330.000 kr.

Husleje – brutto:                                                                                   pr. måned              5.907 kr.

 

Hvis grundværdien sættes til 110.000 kr. pr. lejlighed vil projektet være udgiftsneutralt for kommunens økonomi i forbindelse med anlægssagen, idet der ikke forventes etableret servicearealer i forbindelse med byggeriet.

Der foreligger endnu ikke beregninger vedr. de driftsmæssige udgifter til en udvidelse af botilbuddet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den endelige stillingtagen til udbygningen af Klintebo med de 3 foreslåede boliger og de afledte driftsomkostninger afventer afklaringen af den samlede boligstruktur for psykiatri og handicapområdet.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Principskitse for 3 nye plejecenterboliger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring

17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen                       

Resumé

I henhold til tidsplanen for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen skal Børne- og Skoleudvalget anbefale kommunalbestyrelsen:

 

1)     Hvilket forslag til en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring, såfremt forslaget indeholder lukning af én eller flere afdelinger.

2)     Om der er andre forslag i forbindelse med debatten om en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring sammen med forslaget i pkt. 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilke af forslagene A, B, C, D, udvalget ønsker at kommunalbestyrelsen sender i høring.

 

Børne- og skoleudvalget 4. november 2010:

 

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der nedlægges op til 3 af flg. 4 afdelinger pr. 1. august 2011. I Skole Nord afdeling Klemensker, i Paradisbakkeskolen afdeling Bodilsker og i Hans Rømerskolen enten afdeling Mosaik eller afdeling Vestermarie jf. forslag 2 i notat af 4. november 2011.

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der herudover udsendes et forslag om etablering af ikke årgangsdelt undervisning på de afdelinger, der har mindre end 150 elever jf. forslag 1 i notat af 4. november 2011.

M.h.t økonomiske overslag henvises til Beskrivelse af modeller for en fremtidig skolestruktur af 2. november 2010

 

Ole Dreyer kan ikke medvirke til at sende forslaget om ikke fuldt årgangsdelt undervisning i høring, da SF ikke vil kunne støtte vedtagelsen af et forslag, der ikke sikrer kvaliteten i den bornholmske folkeskole.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at sende forslaget om ikke fuldt årgangsdelt undervisning i høring, da SF ikke vil kunne støtte vedtagelsen af et forslag, der ikke sikrer kvaliteten i den bornholmske folkeskole.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke til at sende forslaget om at nedlægge skoler som det foreligger i høring, idet han påpeger, at forslaget skaber flere problemer end det løser.

 

Sagsfremstilling

De fire modeller kan kort beskrives således:

 

Model A: Nuværende struktur fastholdes, men med ikke fuldt årgangsdelt undervisning på afdelinger med op til 150 elever.

 

Model B: Nuværende struktur fastholdes. Afdeling Klemensker, Vestermarie og Bodilsker lukkes.

 

Model C: Børnehusmodellen. Alle afdelinger bevares, nogle afdelinger dog kun med 0.- 3. kl. Klemensker børnehave flyttes til afdelingsskolen, Hasle og Muleby børnehuse flyttes til afdelingsskolen i Hasle og Jordbærhuset flyttes til afdelingsskolen i Bodilsker.

 

Model D: Afdeling Hasle, Mosaik og Bodilsker nedlægges, Vestermarie 0.- 3. kl.

Skoledistrikterne ændres sådan, at Hasle/Muleby området flyttes fra Skole Nord til Rønneskolen, området omkring Østerlars flyttes fra Hans Rømerskolen til Skole Nord og området omkring Østermarie flyttes fra Hans Rømerskolen til Paradisbakkeskolen.

 

Model B og D er omfattet af styrelsesvedtægtens Bilag 1 pkt. 5 og dermed af bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse, fordi de indeholder forslag om nedlæggelse af afdelinger.

 

For en nærmere beskrivelse og analyse af modellerne henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Tids - og handleplan

 

Ved ændringer i antallet af skoleafdelinger er lovgrundlaget Folkeskolelovens § 24, stk. 2 med ændringsforslag 486 af 11. maj 2010 og bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse. Tidsplanen skal følges ved eventuel ændring af antallet af afdelinger jf. styrelsesvedtægtens bilag 1, pkt. 5.

 

 

Dato

Aktiviteter

Bemærkninger

05.oktober 2010

Kommissorium behandles i BSU

Mødet er afholdt

26. oktober 2010

Børne- og Skoleudvalget drøfter skitser til modeller for fremtidig skolestruktur, der kan gøres til genstand for yderligere kvalificering

Mødet er afholdt

2. november 2010

Temamøde i kommunalbestyrelsen om skolestruktur

Mødet er afholdt

04. november 2010

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilken model, kommunalbestyrelsen skal sende i høring den 25. november

 

17. november 2010

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om fremtidig skolestruktur

 

25. november 2010

Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremtidig skolestruktur og beslutter at sende forslaget i høring.

 

27. november 2010

Forslaget offentliggøres i Bornholms Tidende og fremlægges på biblioteker og i Borgerservice.

Samtidig sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne.

Høringsperiode: lørdag den 27. november 2010 – søndag den 23. januar 2011. Hertil lægges 4 uger til behandling af evt. indsigelser, således at der kan træffes endelig beslutning torsdag den 24. februar 2011

 24. januar 2011

Fristen for indsigelser samt udtalelser fra skolebestyrelserne udløber (8 uger).

 

 1. februar 2011

Børne- og Skoleudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

9. februar 2011

Økonomi og Erhvervsudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

21. februar 2011

Fristen for indsigelser mod forslaget (8 uger) samt 4 uger til behandling af evt. indsigelser udløber.

 

24. februar 2011

Kommunalbestyrelsen godkender endeligt den fremtidige skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

1. marts 2011

Frist for kommunalbestyrelsesbeslutning om eventuel ændring af antallet af skoleafdeling(er).

 

1. august 2011

Evt. ny skolestruktur træder i kraft.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. november 2010

1.
Materiale til kommunalbestyrelsens temamøde den 2. november kl. 16. (DOC)

2.
Notat Strategi og Analyse 2010-11-01.doc (DOC)

3.
Procedure ved afdelingsnedlæggelse (DOC)

4.
Notat af 4. november 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Etablering af kunstgræs-fodboldbane

04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (I)

Erhvervs- og Økonomiudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Sports- og Kulturcenter har fremsendt ansøgning om at kunne leje en del af Rønne Stadion Nord – herunder grusbanen – til etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget anbefaler placeringen af kunstgræsbanen på Rønne Stadion Nord med henblik på, at der udarbejdes en leje- og/eller driftsaftale.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales, idet udvalget forudsætter, at brugerne høres i procesforløbet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Indstillingen fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Der vil ikke være afledte udgifter for kommunen i de kommende år, når bornholmske klubber betaler leje for benyttelse af kunstgræsbanen. En sådan lejeudgift er ikke tilskudsberettiget efter gældende regler, jf. notatet: Afledte udgifter til drift af kunstgræsbanen.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) har længe arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane til især vintertræning for fodboldspillere. BSK har tidligere fået afslag på en placering af banen på Landsstævnearealet med begrundelse i, at man politisk ønsker at en kunstgræsbane etableres i sammenhæng med eksisterende faciliteter.

På den baggrund ønsker BSK at leje et område på Rønne Stadion Nord til etablering af banen samt forskellige andre faciliteter. Etablering af banen på dette område vil kræve mindre ændringer af Rønne Stadion Nord – herunder fjernelse af hække og beplantning samt flytning af minimum tre lysmaster.

Rønne Stadion Nord benyttes i dag primært af to fodboldklubber, hvorfor en lejeaftale bør ske i dialog med disse klubber.

Økonomiske konsekvenser

I udgangspunktet hører ansvaret for finansiering og drift af kunstgræsbanen under Bornholms Sports- og Kulturcenter. Bornholms Regionskommune har dog tidligere givet tilsagn om et etableringstilskud på 800.000 kroner, som fortsat er gældende.

BSK ønsker at der indgås en lejeaftale til 0 kroner med en løbetid på 30 år – af hensyn til muligheden for eventuelt at kunne optage kreditforeningslån til byggeriet.

Såfremt en del af Rønne Stadion Nord overgår til BSK’s drift, vil Bornholms Idrætsområder principielt kunne spare et mindre beløb på driften af de områder. Dette vil kunne indgå i kravene om besparelser på idrætsanlæg i Budget 2011.

På øvrige stadions er driften af lysanlæg en kommunal opgave – idet kommunen har det sikkerhedsmæssige ansvar for lysanlæg på offentlige stadions. Det vil være hensigtsmæssigt, at lysanlægget i denne sammenhæng derfor fortsat er kommunalt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede 3. marts 2009 et tilskud på 800.000 til etablering af en kunstgræsbane under forudsætning af, at øvrig finansiering falder på plads. Tilskuddet finansieredes af puljen til erhvervsfremme, idet det præciseredes, at driften af banen er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Den bevilling er givet på baggrund af en ansøgning fra DBU Bornholm, hvor hensigten var at placere banen på Landsstævnestadion som første etape i udbygningen af et større idræts- og kulturcenter i området.

En markedsundersøgelse af potentialet for Bornholms Sports- og Kulturcenter udarbejdet i november 2009 konkluderede, at der er basis for etableringen af et center, men at det bør opføres i sammenhæng med eksisterende faciliteter. Rapporten anbefalede specifikt Rønne Stadion Nord.

Den nuværende ansøgning lever op til intentionerne i den oprindelige ansøgning, der lå til grund for bevillingen af tilskuddet på 800.000 kroner i marts 2009, bortset fra at placeringen af banen nu er flyttet til Rønne Stadion Nord, samt at etableringen af banen på Rønne Stadion Nord ikke vil stille samme krav til etablering af f.eks. omklædningsrum m.v. idet brugerne vil kunne anvende de øvrige faciliteter, der findes i forvejen på Rønne Stadion Nord.Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

2.
Notat: afledte udgifter til drift af kunstgræsbanen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne

01.02.05K04-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 26. august 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende lokalplanforslag 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne, der muliggør opførelse af mindst 25 nye boliger i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget har nu været i høring og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 052 vedtages endeligt, uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udflytning fra ”Slottet” i Rønne er der opstået et behov for at opføre et antal nye boliger, hvor der både er selvstændige lejligheder og lejligheder der ligger i forbindelse med fællesfunktioner og personale.

Lokalplanens formål er at skabe planmæssige rammer for opførelse af helårsboliger (tæt lav bebyggelse) og fællesfunktioner. Bebyggelsen skal tilpasses området, så der dannes en harmonisk afgrænsning mod det åbne land.

Lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse opført i klynger på 3-6 helårsboliger, samt en fællesbygning. Nye boliger skal opføres som lavenergibebyggelse. Bebyggelsesprocenten er sat til 25.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Lokalplanforslag 052 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.  

01.02.05K04-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

13

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august at offentliggøre et lokalplanforslag 055 for et off. område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken med tilknyttet kommuneplantillæg 028. Planforslagene har nu været i 8 ugers offentlig høring og der er indkommet 2 indsigelser /bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 055 og kommuneplan tillæg 028 vedtages endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde tidligere, i 2009, udarbejdet en lokalplan 046 for området ved Snorrebakken, der til dels afløses med lokalplan 055.

Regionskommunen er ejer af arealet der er omfattet af lokalplanen. Lokalplanområdet indeholder 3 delområder, der ved lokalplanens vedtagelse muliggør et offentligt område til etablering af plejecenter, et offentligt område der reserveres til fremtidig bebyggelse med plejeboliger, ældreboliger eller lignende (forudsætter supplerende lokalplan), og et offentligt område der skal anvendes til vej- og stianlæg samt ubebyggede grønne områder.

 

Indsigelserne

 

Niels Trudsø, Østeled 41, 3700 Rønne.

Der gøres indsigelse mod lokalplanens muliggørelse af en vejtilslutning af Smallesund til ringvejen, da indsiger forudser en øget trafikal belastning ad Smallesund bl.a. ved etablering af Campus. Herudover gøres en generel indsigelse mod lokalplanens miljøvurdering, som anses for foretaget på et for begrænset geografisk niveau, og ikke medtager akkumulerede påvirkninger i andre områder.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Lokalplanens miljøvurdering forholder sig kun til den trafikale belastning der vedrører lokalplanområdet og tilstødende områder (jf. miljøvurderingslovens § 7, stk. 2). De yderligere miljømæssige forhold der bør undersøges ved etablering af et samlet ringvejsanlæg miljøvurderes på overordnet niveau, i forbindelse med ovennævnte trafikplan, herunder mulig tilslutning af Smallesund til ringvejsanlægget.

Arbejdet med en ny trafikplan for Rønnes overordnede vejnet er iværksat dette forår. I den nye trafikplan skal bl.a. vurderes hvordan trafikken skal styres, hvilke trafikdæmpende foranstaltninger der skal indføres, hvordan den øgede trafik reguleres m.v.. Trafikplanen skal i den sammenhæng miljøvurderes som en overordnet plan.

Teknik og Miljø anbefaler at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Projektleder Knud Erik Thomsen

A - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 5.5 så solceller også tillades etableret på terræn. Begrundelsen er at man ønsker at etablere et antal solfanger, i byggefeltet mellem Porcelænsvej og den østlige adgangsvej.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Teknik & Miljø foreslår at indsigelsen imødekommes og at § 5.5 ændres til ”Tekniske anlæg, herunder solfangere og solcelleanlæg, tillades placeret på eller ved bygninger, når de indgår som en integreret del af arkitekturen”.

Det vurderes at ændringen ikke får indflydelse på byggeriets samlede visuelle indvirkning, og at et solcelleanlæg fortsat vil indgå som en integreret del af bebyggelsen og placeres så det ikke skæmmer området. Et anlæg skal dog fortsat placeres inden for det udlagte byggefelt.

 

B - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 7.4 så det bliver muligt at flytte fortovet op til plejecentret over på den anden side af adgangsvejen, nærmest beplantningen.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det foreslås at indsigelsen imødekommes og at lokalplanens kortbilag 2 rettes, så fortovet kan etableres som ønsket. Ændres det viste snit BB, svarende til det snit der var vedlagt indsigelsen som bilag. Det vurderes at en flytning af fortovet, så det løber direkte langs beplantningsbæltet, vil forøge den rekreative værdi af anlægget.

 

C - Ønsker ændring i § 11.2. således at højdebegrænsningen på armaturhøjden øges fra 3 til 4 meter.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det anbefales at ændringsforslaget imødekommes da den ændrede højde ikke vurderes at have væsentlig betydning for den samlede bebyggelse, samtidig med at der sikres en bedre orienteringsbelysning i området omkring plejecentret.

 

§ 9 redegørelse vedr. miljøvurdering.

Teknik & Miljø har udarbejdet en § 9 redegørelse, udarbejdet efter reglerne i miljøvurderingsloven. Her redegøres der for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten, og udtalelser modtaget i offentlighedsperioden, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer der også har været overvejet, samt hvordan regionskommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

(§9 redegørelsen udgør dermed en del af indsigelsesbehandlingen og er udarbejdet ud fra en antagelse af at de ovennævnte ændringer vedtages. Ellers tilrettes redegørelsen efterfølgende)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Indsigelser (PDF)

2.
Sammenfattende § 9 stk. 2 redegørelse (DOC)

3.
Lokalplanforslag 055 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

14   Spildevandsplan for plejecentret på Snorrebakken

06.00.05P15-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til spildevandsplan for det kommende plejecenter på Snorrebakken har været 8 uger i offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslaget til plantillæg indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Etableringen af plejecenteret forudsætter en plan for afledningen af spildevand og overfladevand fra centeret og tilhørende veje, pladser m.v. Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til planen. Kommunalbestyrelsens forslag til plantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Der er udarbejdet et udkast til tillæg til Spildevandsplan 2005-12 omfattende et område afgrænset af Snorrebakken, Porcelænsvej, idrætsanlægget ved Torneværksvej og den gamle bygrænse. Udkastet foreslår, at det egentlige spildevand fra centeret tilsluttes det offentlig kloaksystem i Rønne og renses på Rønne Renseanlæg, der har rigelig kapacitet.

Det foreslås endvidere, at overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer i overensstemmelse med lokalplanen afledes til Byåen via åbne grøfter og et forsinkelsesbassin mellem den planlagte omfartsvej og den gamle bygrænse. Forslaget imødegår derved den forøgede hyppighed af skybrud, der forventes som følge af de kommende klimaændringer.

 

Økonomiske konsekvenser

Som ejer af plejecenteret betaler kommunen tilslutningsbidrag og vandafledningsafgifter til Bornholms Forsyning i henhold til gældende takster.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget (16. august 2010) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (18. august 2010) har Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010 vedtaget forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Udkast til spildevandsplantillæg (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej

05.02.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har modtaget en henvendelse fra beboere ved Elses Løkkevej om at, den private fællesvej Elses Løkkevej, ønskes optaget som offentlig vej. Elses Løkkevej er i dag en boligvej i Snogebæk som ikke adskiller sig fra de øvrige offentlige veje i området. Se kortbilag over vejen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

 

·         At det anbefales, at Elses Løkkevej optages som offentlig vej.

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Ønsket om optagelse af Elses Løkkevej som offentlig vej er fremsendt af beboerne på vejen. Vejen har i et vist omfang været administreret som om den var en offentlig vej. Tidligere Nexø Kommune har forestået asfalteringen af vejen, ligesom den har etableret kommunal vejbelysning på vejen. Endvidere har såvel Nexø kommune og senere Bornholms Regionskommune vintervedligeholdt vejen som om den var offentlig, til og med vinteren 2008/2009.

 

Grundejerne ved vejen har – formentlig som følge af, at kommunen ikke har vintervedligeholdt vejen i vinteren 2009/2010 – i februar/marts 2010 henvendt sig til Teknik & Miljø. Grundejerne giver udtryk for, at vejen har været og er offentlig vej (kommunevej), bl.a. under henvisning til tilkendegivelser fra to tidligere sognerådsmedlemmer i Povlsker herom.

 

Vejen er formelt ikke offentlig vej i dag. Hertil kræves, at den har været optaget på Nexø Kommunes fortegnelse over offentlige veje pr. 01 april 1972 (ved ophævelse af vejbestyrelsesloven), eller det efterfølgende kan dokumenteres, at kommunen har truffet beslutning efter vejlovens § 23 om, at den skulle optages som offentlig. Ingen af disse betingelser er opfyldt. Vejen opfylder derimod definitionen i privatvejslovens § 2, og er derfor en privat fællesvej. Derimod er andre veje i umiddelbar nærhed, der kan sammenlignes med Elses Løkkevej, f.eks. Skrynegade og Græsvej i dag offentlige veje.

 

Der er gennemført en høring af ejerne af de ejendomme, hvorpå vejen ligger, samt af de ejendomme, der grænser til vejen, og som derfor må formodes at have vejret til den. Der er efter endt høringsperiode ikke indkommet bemærkninger om optagelsen.

Lovgrundlaget

Vejloven (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.8.1999 med senere ændringer), § 23. Kommunen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Kommunen kan optage private fællesvej som komunneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

 

Det kan ikke afvises, at det er en fejl, at Elses Løkkevej ikke har været optaget på vejregistret over offentlige veje i 1972, eller at der ikke senere er truffet beslutning om at vejen skulle være offentlig. Der foreligger ikke forhold, der sagligt kan begrunde, at Elses Løkkevej skal have status af privat fællesvej og ikke – som sammenlignelige veje i området – status af offentlig vej (kommunevej).

 

Vejens nuværende stand kræver ikke yderlige istandsættelser, før en eventuel optagelse som offentlig vej. Elses Løkkevej er en gennemkørselsvej i mellem de offentlige veje Hovedgaden og Skrynegade. Vejens længde udgør 137 meter, og med et for området normalt tværprofil på ca. 6 meter uden fortove.

 

Såfremt Elses Løkkevej ikke optages som offentlig vej, bør det overvejes hvilken status de øvrige sammenlignelige offentlige veje i området bør have.

 

Økonomiske konsekvenser

Anslående gennemsnitlige vedligeholdelses omkostninger på vejen udgør pr. år ca. 10.000 kr. som foreslås afholdt af vejdriftskonti.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Anmodning om overtagelse af Elses Løkkesvej (TIF)

2.
Supplerende bemærkninger til sagen (TIF)

3.
ElsesLøkkevej.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Godkendelse af nye vedtægter for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker

03.10.01P00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker har på møder d. 18.juni og 24. september godkendt nye vedtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller vedtægterne til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet gik tabt ved sammenlægningen af amt og kommuner på Bornholm pr. 01. 01. 2003. Da bestyrelsesarbejdet genoptoges i 2006 var en af arbejdsopgaverne at forny vedtægterne. Med juridisk bistand fra Teknik og Miljø er vedtægterne omskrevet og fornyet, og følger bestemmelserne  i  ”Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelig, samt lette kollektivboliger” nr. 918 af 10/12 1999.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Nye vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

17  Godkendelse af regnskaber for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker.

03.09.01Ø54-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen for De lette kollektivboliger I Hasle og Klemensker har godkendt regnskaber for perioden 2003 – 2009, samt budget for 2011. Regnskaber og budget er udarbejdet af Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at regnskaber og budget godkendes

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker, ejer i alt 33 boliger beliggende i henholdsvis Hasle og Klemensker, i den tidligere Hasle Kommune.

Ved sammenlægningen af Amt og kommuner på Bornholm pr. 01.01.2003 blev kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet brudt, det samme gjaldt udarbejdelse af regnskaber og budgetter.

I 2006 blev en bestyrelse genoprettet, og arbejdet med fornyelse af vedtægter og opsamling af regnskaber og budgetter påbegyndt.

På bestyrelsesmøde d. 24. september 2010 blev følgende godkendt:

Regnskab 2008.

Revisionsprotokol for perioden 2003 – 2008 incl. Denne revisionsrapport nævner på grundlag af en summarisk regnskabsopstilling for årene 2003 – 2007 incl. at ”På grundlag af balancen for 2003 – 2007 er det vores vurdering, at åbningsbalancen for 2008 er korrekt”

Regnskab 2009.

Revisionsprotokol for 2009

Budget for 2011, med tilhørende 10 års vedligeholdelsesplan.(Uændret husleje)

Bestyrelsesberetning 2009 (Opsamler perioden 2003 – 2009).

Spørgeskema benævnt Bilag 3 for 2008,  jævnfør ”Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger”, nr. 918 af 10/12 1999.

Samme som ovennævnte for 2009.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, Den selvejende institution skal økonomisk hvile i sig selv

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Summarisk regnskab 2003 - 2007 (PDF)

2.
Regnskab 2008 (PDF)

3.
Revisionsprotofol for 2003 - 2008 incl (PDF)

4.
Regnskab 2009. Budget 2011 (PDF)

5.
Revisionsprotokol 2009 (PDF)

6.
Bestyrelsesberetning 2009 (PDF)

7.
Bilag 3, 2008 (PDF)

8.
Bilag 3 2009 (PDF)

9.
Revisionspåtegning 2008 (PDF)

10.
Revisionspåtegning 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 - høring

24.10.00P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Bornholms Vækstforum har sendt sin erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 i offentlig høring. På dette møde lægges der op til en drøftelse af udkastet med henblik på at indsende et høringssvar.

Erhvervsudviklingsstrategiens overordnede vision er ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. Der er dermed lagt op til en opprioritering af det internationale samarbejde om test af miljørigtige teknologier.

Strategien fungerer som Vækstforums prioriteringsredskab i forbindelse med indstilling af de regionale udviklingsmidler – herunder kulturpuljen og uddannelsespuljen – overfor Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at udkastet til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi drøftes med henblik på afgivelse af et høringssvar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Drøftet og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 tager udgangspunkt i både det bornholmske erhvervslivs potentiale, som i behovene for uddannelse og innovation.

Strategien er forholdsvis åben og indeholder ikke mange eksempler på konkrete handlinger, der kan sikre implementering og dermed realisering af mål. De årlige handlingsplaner er således også mere åbene for de nye muligheder, der uvægerligt vil vise sig i løbet af strategiens fireårs levetid.

 

Vision

Strategiens overordnende vision er ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø”.

Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber, med udgangspunkt i vores nuværende og fremtidige styrker. Derfor den engelske titel. Den overordnede vision er Bornholm som et bæredygtigt samfund i alle forhold: Økonomisk vækst ved et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer.

 

Mission

Helt overordnet arbejder vækstforum for:

·         At skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm.

 

På et mere konkret niveau er vækstforums mission:

·         Strategiudvikling og prioritering af midler, der understøtter strategien

·         Overvågning af vækstvilkår

Mål

Vækstforum har lagt op til at strategien ikke skal indeholde kvantificerbare mål for udviklingen, men i stedet kvalificere målsætninger, nemlig:

”At vi får genereret en større værdiskabelse og dermed øget udbuddet af jobs. Og at vi skal sikre tilpas udbud af arbejdspladser, således at der kan tilbydes beskæftigelse på alle tider af året til alle bornholmere.”

 

Det er vækstforums målsætning, at øget værdiskabelse skal ske gennem innovation, der resulterer i nye produkter eller serviceydelser. Forudsætningen for at kunne øge innovation er en både tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i de bornholmske forudsætninger og styrker vil Vækstforum skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet.

De 4 indsatsområder

Erhvervsudviklingsstrategien bygger på fire overordnede indsatsområder, der i den praktiske udførelse skal understøtte hinanden:

·        Bornholm som erhvervs-ø (fungerer som strategiens fundament)
Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det.

 

·        Bornholm som uddannelses-ø (fungerer også som strategiens fundament)
Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde.

 

·        Bornholm som grøn test-ø (fungerer som vækstmotor for erhvervsudvikling)
Ø-samfundets aflukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles, og der skal tilbydes moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder.

·        Bornholm som oplevelses-ø (fungere som vækstmotor for erhvervsudvikling)
Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image, er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom design og æstetik.

 

Især på uddannelses og oplevelses-/kulturområdet fungerer regionskommunen som rammesætter og partner i forbindelse med strategiens realisering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte idet strategiens udmøntning forudsætter konkrete projektansøgninger.

Udgifter til udgivelse af strategien afholdes inden for den administrative ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms kommunalbestyrelse er juridisk ansvarlig for Bornholms Vækstforum og skal således godkende Vækstforums indstillinger om anvendelse af de regionale udviklingsmidler.

Vækstforum er sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, erhvervslivet samt forsknings- og uddannelsesmiljøet.

 

Følgende af kommunalbestyrelsens medlemmer er udpeget til Vækstforum:

·         Winni Grosbøll (næstformand)

·         Steen Colberg Jensen

·         Bjarne Kristiansen

·         Bente Johansen

·         Betina Haagensen

·         Dorthe Fink

 

Formålet med de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier er beskrevet i ”Lov om erhvervsfremme”. Her fremgår det, at der med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering, skal udarbejdes en erhvervsudviklingsstrategi, der danner grundlag for at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vækstforum indstiller således til Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelse af EU’s social- og regionalfondsmidler og til Kommunalbestyrelsen (i praksis Økonomi- og Erhvervsudvalget) om anvendelse af regionale udviklingsmidler til følgende erhvervsudviklingsformål: 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Herudover har Bornholms Vækstforum indstillingsret til den regionale kulturpulje og uddannelsespulje.

De støttede erhvervsudviklingsaktiviteter må naturligvis ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Det vil sige, at der ikke må iværksættes aktiviteter der normalt udføres af private virksomheder.

Som noget særligt, må Bornholms Vækstforum gerne indstille EU-midler til private enkeltvirksomheder, såfremt aktiviteterne falder inden for strukturfondenes rammer.

En bred kreds repræsentanter fra erhvervsliv, organisationer og politikere har bidraget meget positivt til processen.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udgør formelt en del af Bornholms Regionskommunes regionale udviklingsplan (RUP’en), som vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anlægsbevilling til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune

85.11.08S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes nuværende telefoniplatform er teknologisk forældet og skal derfor udskiftes til en tidssvarende løsning.

Politisk & Administrativt Sekretariat søger på den baggrund om en anlægsbevilling til nyt telefonanlæg.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling på 3.600.000 kr. til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 3.600.000 kr. finansieret af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget under politikområde 13 Informationsteknologi

c)     at afvigelser fra bevillingen i anlægsregnskabet tilbageføres til/finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariat driftsbudget under politikområde 13 Informationsteknologi

d)     at anlægsbevillingen gives til Politisk & Administrativt Sekretariat under politikområde 13 Informationsteknologi

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Den nuværende telefoniplatform blev etableret i 1999. Den indgik i et udbud afholdt af Bornholms Amt, Nexø Kommune og Rønne Kommune og overgik i 2003 til Bornholms Regionskommune. Den teknologiske udvikling har for flere år siden overhalet den nuværende løsning, der sikkerheds- og tilgængelighedsmæssigt er mangelfuld. Løsningen er bl.a. ikke dubleret, hvilket kan få katastrofale følger, f.eks. set i lyset af sammenkoblingen med kommunens nye kalde- og nødkaldeanlæg.

Der er indgået kontrakt med Axcess A/S om levering og implementering af det nye system – et Avaya-anlæg. Systemet er modtaget og implementering er igangsat. Systemet forventes idriftsat medio januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 3.600.000 kr. til nyt telefonanlæg i Bornholms Regionskommune.

Investeringen kan finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget, idet Politisk & Administrativt Sekretariat siden 2007 har opsparet driftsmidler til udskiftning af telefoniplatformen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

   at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Eventuelt

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

 

Indstilling og beslutning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Intet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt