Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
08-12-2010 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Likviditetsoversigt pr. 30. november 2010
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010
  åbent 5 Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2010
  åbent 6 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens dispositioner"
  åbent 7 Byggekredit, renovering af Bofas affaldsvarmeværk
  åbent 8 Bevillingsmæssige omplaceringer 2010
  åbent 9 Fælleskommunal ledelsesinformation
  åbent 10 Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet
  åbent 11 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 12 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 13 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 15 Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 16 Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012
  åbent 17 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestue og renoveringer i dagtilbud - tillægsbevillinger
  åbent 18 Overdragelse af pavillon 1, 2, 3 og 4 på tidligere Østermarie skole til brug for lokale foreninger
  åbent 19 Forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 ved leje af lejlighed i Bo42
  åbent 20 Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling
  åbent 21 Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår
  åbent 22 Ansøgning om medfinansiering af Juleskibet 2010
  åbent 23 Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid
  åbent 24 Forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne
  åbent 25 Mulighedernes Land - delprojekt Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig, anlægsbevilling
  åbent 26 Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevilling til delprojektet "Ned og op igen"
  åbent 27 Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker
  åbent 28 Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 29 Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer
  åbent 30 Skema A for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område
  åbent 31 Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2
  åbent 32 Boligreguleringslovens kapitel II - V
  åbent 33 Beredskabskommissionens opgaver
  åbent 34 Politik for borgerinddragelse
  åbent 35 Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune
  åbent 36 Nedsættelse af ansættelsesudvalg
  åbent 37 Orientering fra formanden
  åbent 38 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt
  lukket 104 Lukket punkt
  lukket 105 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

·                                         85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

1

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen

 

Bemærkninger til dagsorden
Tillægsdagsordnen blev godkendt.

Pkt. 20 udgår af dagsordnen som konsekvens af beslutningen i Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010 og pkt. 24 udgår af dagsordnen som konsekvens af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2010.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigt pr. 30. november 2010

·                                         00.32.18Ø10-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen. Hermed foreligger oversigterne pr. 30. november 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (217,9 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (274,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (43,8 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (108,7 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 30. november 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 235,5 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog som forventet er faldet med 17,6 mio. kr. siden 31. oktober 2010. Som beskrevet tidligere er det forventet, at beholdningen vil falde i sidste kvartal som følge af tilbagebetalingen af for meget modtaget beskæftigelsestilskud med ca. 55 mio. kr.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 43,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Herudover er der taget højde for budgetafvigelser på det ikke-overførbare område ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010, samt de tillægsbevillinger der herudover er indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011. De forventede overførsler er anført på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 29,4 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 30. november 2010 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

·                                        00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

    

Resumé

I 2010 forventes samlet set på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et merforbrug på 6,8 mio. kr., som finansieres af overførsel fra 2009 på 39,1 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 32,3 mio. kr. ultimo 2010 på den overførbare bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forbedring på 10,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er forbedring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning,

b)     at der meddeles negativ tillægsbevilling på 2.314.000 kr. vedrørende de ikke-overførbare områder,

c)     at der meddeles negativ tillægsbevilling på 579.300 kr. vedr. direktionen og stabe på politikområde 14, som tilføres kassen 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Politikområde 0 Økonomi

Politikområde 0 anvendes til budgetposter af tværgående karakter for hele regionskommunen.

Der forventes et samlet merforbrug på området 1.070.000 kr. som følge af, at tværgående besparelser i budget 2010 endnu ikke er udmøntet.

Der er forudsat en besparelse på driften af bilparken på 1.070.000 kr. til fordeling på kommunens virksomheder. Besparelsen er svært realiserbar, idet bl.a. forudsætningen om reklamer på bilerne ikke har kunnet indfries. Der arbejdes på at finde en udmøntningsmodel.

Politikområde 11 Erhverv og samfund

Bornholms Akademi forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2010, således at det samlede mindreforbrug øges til 1,2 mio. kr.  Det overførte mindreforbrug kan hovedsagelig henføres til opkrævede studieafgifter, som dækker uddannelsesudgifter i forbindelse med valgfrie fag på diplomuddannelsen i 2011 og 2012. UddannelsesCenter Snorrebakken forventer i 2010 at afvikle et overført merforbrug fra 2009 på 0,2 mio. kr.

 

Erhvervsudviklingsmidlerne består dels af de kommunale midler og dels af Vækstforums midler, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tilskud til projekter fra begge områder.

På ØKEs pulje forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste opfølgning. Der er ansøgninger til puljen, som endnu ikke er behandlet, ligesom der er godkendt ansøgninger, som først kommer til udbetaling næste år, og derfor vil der altid være en overførsel til det efterfølgende år.

På Vækstforums område forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. maj. Mindreforbruget overføres til 2011, idet det også her skyldes godkendte bevillinger og kontrakter, som først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt.

Samlet set for de to områder forventes en nedgang i de overførte beløb på 4,4 mio. kr. og dermed et samlet merforbrug af samme størrelse i forhold til det oprindelige budget.

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

På personaleområdet forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Inklusive overførslen fra 2009 forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., som overføres til 2011. Mindreforbruget skyldes, at en række puljebeløb endnu ikke er udmøntet, og det vil i forbindelse med regnskabsafslutningen bliver vurderet nærmere, om der fremadrettet er behov for puljerne. Det kan bemærkes, at der i forbindelse med genåbningen af budget 2010 er lagt 6 mio. kr. af de overførte midler fra 2009 i kassen. Organisationsmidlerne fra OK-08 vedr. kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer er udmøntet efter aftale med organisationerne.

På det ikke-overførbare område forventes et mindreforbrug på 1.364.000 kr., idet der forventes et mindreforbrug vedr. servicejobs og seniorjobs på 1.064.000 kr., et mindreforbrug vedr. tjenestemænd på 200.000 kr. og et mindreforbrug på diverse reguleringer på 100.000 kr. Det anbefales, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på beløbet.

 

På sekretariatsbevillingen (politikerne) forventes et merforbrug på 33.000 kr., som finansieres af budgetoverførslen fra 2009, således at budgettet overholdes inkl. overførslen fra 2009.

På de ikke-overførbare områder (valg) forventes et mindreforbrug på 500.000 kr., idet der er afholdt udgifter i 2010 i tilknytning til valget i november 2009. Det anbefales, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på beløbet.

Politikområde 13 Informationsteknologi

PAS forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2010 i forbindelse med udskiftning af telefonsystemet, som der er blevet opsparet til over flere år. Der er givet en anlægsbevilling til projektet, således at merforbruget ikke kommer til at belaste driftsbudgettet.

Merforbruget finansieres inden for den samlede overførsel fra 2009 på 9,1 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug udgør 6,6 mio. kr. I det forventede mindreforbrug indgår 0,9 mio. kr. afsat til systemudgifter, 3,6 mio. kr. fra virksomhedernes driftsbidrag og 2,1 mio. kr. båndlagte ESDH midler til IT- og Telestyrelsen i henhold til kontrakt.

Politikområde 14 Fællesadministration

Områdesekretariater, direktion og stabe forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2010 som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan generelt henføres til små merforbrug i de forskellige enheder, samt 0,8 mio. kr. til honorar for BDOs konsultentbistand i forbindelse med genopretningsarbejdet på Børne- og Familieområdet. Samlet set forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

I forbindelse med genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere virksomhedernes budgetter ved vakancer på administrative stillinger. Dette har betydet reduktioner på i alt 579.300 kr. som tilføres kassen via tillægsbevilling.

På det ikke-overførbare område forventes en merindtægt på 450.000 kr. som følge af flere gebyrer fra restancearbejdet end forudsat. Dette er uændret i forhold til sidste opfølgning, og det anbefales, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på beløbet.

Økonomiske konsekvenser

I 2010 forventes samlet set på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et merforbrug på 6,8 mio. kr., som finansieres af overførsel fra 2009 på 39,1 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 32,3 mio. kr. ultimo 2010 på den overførbare bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forbedring på 10,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er forbedring på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Sekr. for politikomr 00

0

-1.076

0

0

0

-1.076

0

Økonomi

0

-1.076

0

0

0

-1.076

0

Bornholms Akademi

982

1.190

0

1.113

0

77

0

Sekr. for politikomr. 11 (ØKE)

3.791

1.000

0

1.133

0

-133

0

Sekr. for politikomr. 11 (Vækstforum)

9.444

7.800

0

4.090

0

3.710

0

Erhverv og samfund

14.217

9.990

0

6.336

0

3.654

0

Løn og Personale

6.626

9.575

1.364

5.894

0

3.681

1.364

Sekr. for pol.område

33

0

500

-379

0

379

500

Organisation, personale og politikere

6.659

9.575

1.864

5.515

0

4.060

1.864

Politisk & Administration

9.125

6.600

0

6.600

0

0

0

Informationsteknolog

9.125

6.600

0

6.600

0

0

0

Børne- og Skolesek

873

800

0

300

0

500

0

Social- og Sundhedssek

411

400

0

-300

0

700

0

Direktion og stabe

7.778

6.005

450

3.048

450

2.957

0

Fællesadministration

9.062

7.205

450

3.048

450

4.157

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

39.063

32.294

2.314

21.499

450

10.795

1.864

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010

·                                        00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På driftssiden forventes et merforbrug på 32,8 mio. kr. i 2010 på den overførbare bevilling som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 60,9 mio. kr.. Samlet set forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. overført til 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 47,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 133,8 mio. kr., hvoraf overførslen til 2011 forventes at udgøre 36,8 mio. kr.

Det samlede resultat for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område forventes at blive udgifter på 85,9 mio. kr., mens der for de finansielle poster forventes indtægter for 66 mio. kr. De samlede konsekvenser for kassebeholdningen er et kasseforbrug på 19,9 mio. kr. mod oprindelig budgetteret kasseforøgelse på 1,7 mio. kr., jf. resultatopgørelsen i bilag 4.

Der er udarbejdet et afsnit om konsekvenser for budget 2011 og hvilke tiltag der er foretaget til budget 2011, samt områder der potentielt kan medføre merforbrug i 2011 og derfor anbefales at være i fokus.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)     at den samlede budgetopfølgning og fagudvalgenes indstillinger godkendes

b)     at der meddeles tillægsbevilling på 43,851 mio. kr. (jf. bilag 3, kolonne 8) for de virksomheder, der forventer merforbrug i 2010, idet der meddeles tilsvarende negative tillægsbevillinger i budget 2011. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen ved træk i 2010 og modsvares af en tilsvarende tilførsel i 2011.

c)     der meddeles tillægsbevilling på 11,970 mio. kr. (jf. bilag 3, kolonne 9) for de virksomheder, der forventer mer- eller mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af de likvide midler

d)     at der meddeles tillægsbevillinger for i alt 6,849 mio. kr. i henhold til punkt A-H i oversigt over øvrige tillægsbevillinger i bilag 5, som finansieres af de likvide midler

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales, idet udvalget forventer at resultatet af det igangværende arbejde med eksterne konsulenter sikrer en fremadrettet styring af området.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Bornholms Regionskommune.

I første afsnit redegøres for virksomhedernes forventede regnskab for 2010 pr. 31. oktober. I andet afsnit gennemgås konsekvenserne af det forventede regnskab for det samlede resultat og kassebeholdningen, idet resultatopgørelsen (bilag 4) gennemgås. I sidste afsnit gennemgås konsekvenser for budget 2011 og hvilke tiltag der er foretaget til budget 2011, samt områder der potentielt kan medføre merforbrug i 2011 og derfor anbefales at være i fokus.

 

 

Opfølgning pr. 31. oktober

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalgsområder har været forelagt fagudvalgene. Sagsfremstillinger og fagudvalgene indstillinger er gengivet i bilag 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eget område på mødet den 8. december.

 

Økonomi og Analyses bemærkninger indgår i sagsfremstillingerne til udvalgene.

 

I forhold til det korrigerede budget 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. på den overførbare bevilling, som dog dækker over et forventet merforbrug på 32,7 mio. kr. i 2010, der finansieres af overførsel fra 2009 på 60,9 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 er der tale om en forbedring af det forventede regnskab på 13,3 mio. kr.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. i 2010, hvilket er en forværring på 5,6 mio. kr. af det forventede regnskab i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj.

 

Drift:

Udvalg

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Afvigelse i forhold til budgetopfølgning pr. 31. maj

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Børne- og Skoleudvalget

8.037

-28.222

443

-20.185

443

-16.153

-1.504

Socialudvalget

1.195

5.967

-10.727

7.162

-10.727

15.162

-5.986

Beskæftigelsesudvalget

2.484

-284

-4.000

2.200

-4.000

-1.400

0

Teknik- og Miljøudvalget

8.264

-2.565

0

5.699

0

5.473

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

39.063

-6.769

2.314

32.294

2.314

10.795

1.864

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudv.

1.829

-877

0

952

0

-596

0

I alt

60.871

-32.749

-11.970

28.122

-11.970

13.281

-5.626

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

Der henvises til afsnittet om konsekvenser for 2011 for redegørelse af hvilke tiltag, der er foretaget i budget 2011, som følge af de forventede mer- eller mindreforbrug i 2010, samt områder der potentielt kan medføre merforbrug i 2011 og derfor anbefales at være i fokus.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 20,2 mio. kr., som kan henføres til et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på dagpasning og skoleområdet, samt et merforbrug 31,6 mio. kr. vedr. Børn og Familier. Det forventede merforbruget på politikområde 3 vedrører BørneCenter Bornholm for 29,2 mio. kr., mens Løvstikken forventer et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. På Børn og Familieområdet er der igangsat et genopretnings- og udredningsarbejde i samarbejde med BDO, som er påbegyndt i november 2010 og forventes afsluttet ultimo februar 2011. Der må forventes en tilpasning af budgettet til et højere udgiftsniveau, idet der dog ikke på nuværende tidspunkt kan sættes beløbsstørrelse på. Endelig stillingtagen til de økonomiske konsekvenser forventes at kunne ske i 1. kvartal 2011. 

 

På Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., herunder at Visitation Ældre, Døgnplejen og Bornholms Plejehjem og –centre samlet set forventer et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.  På den ikke-overførbare bevilling forventes derimod et merforbrug på 10,7 mio. kr. som fortrinsvis kan henføres til førtidspensioner under sociale ydelser, Hjælpemidler og Genoptræning og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på Jobcenteret og Borgercenterets overførbare bevilling, men til gengæld et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling til sygedagpengeområdet.

 

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio.. Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Teknik og Miljø som følge af indtægtstab på husleje og vintertjenesten. På Forsyning og Drift forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. idet Vej og Park viderefører overskud på 6,1 mio. kr. fra 2009, og tilsvarende for RKR service der viderefører et overskud på 2,2 mio. kr.

 

På Økonomi og Erhvervsudvalgets område forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2010 på den overførbare bevilling, som bl.a. kan henføres til ikke udmøntede besparelser, udskiftning af telefonsystemet, som der er blevet opsparet til over flere år, samt honorar til BDO for konsulentydelser. Merforbruget finansieres af overført mindreforbrug på 39,1 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 32,3 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

 

På Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalgets områder forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., idet merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2010 finansieres af overført mindreforbrug fra 2009.

 

Fagudvalgenes indstillinger

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning på udvalgsmøderne i uge 48, og generelt indstilles godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31. oktober samt tillægsbevilllinger på det ikke-overførbare område samt enkelte på det overførbare område. Alle tillægsbevillinger indgår tillige i denne sag, jf. bilag 3 og 5.

 

Anlæg

Budgetopfølgningen vedrørende anlæg viser et forventet mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2009) på netto 47,8 mio. kr., hvoraf 36,8 mio. kr. forventes overført til 2011. Til sammenligning blev der overført anlæg for netto 54,2 mio. kr. fra 2009 til 2010.

Der forventes desuden at skulle overføres -20,2 mio. kr. til låneoptagelse vedrørende ombygning af Nexøhuset og -22,9 mio. kr. til låneoptagelse vedrørende renovering af Bofa’s affaldsvarmeværk.

 

For uddybning på udvalgsniveau, henvises til bilag 2a. I bilag 2b findes en oversigt over alle anlægsprojekter i 2010 fordelt på udvalg.

 

 

 

Anlæg:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget 2010

Forventet forbrug regnskab 2010

Forventet restkorr. budget 2010

Forventet overførsel til 2011

Skattefinansieret anlæg

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

26.764

9.818

16.946

17.301

Socialudvalget

6.608

3.290

3.318

2.516

Teknik- og Miljøudvalget

71.013

33.483

37.530

37.530

Økonomi- og Erhvervsudvalget

740

361

379

379

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

9.755

3.424

6.331

6.331

Skattefinansierede udgifter

114.880

50.376

64.504

64.057

Jordforsyning, køb/salg af jord og bygninger

-76.749

-10.842

-65.907

-52.489

Skattefinansieret område i alt

38.131

39.534

-1.403

11.568

Plejeboligbyggeri (SU)

73.550

32.190

41.360

17.358

Brugerfinansieret anlæg (TMU)

22.072

14.222

7.850

7.850

Samlet resultat

133.753

85.946

47.807

36.776

Note: Differencen mellem tallene i de to sidste kolonner skyldes hovedsagelig regulering af rådighedsbeløb vedrørende plejeboligbyggerierne, hvor overskydende midler vil blive tilført de likvide aktiver.

 

 

Kvalitetsfonden

Der forventes anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne på 16,4 mio. kr. i 2010, hvoraf 50 pct. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Kommunen har i 2010 modtaget 34,2 mio. kr. og der er således uudnyttede kvalitetsfondsmidler på 26 mio. kr., som skal deponeres og kan anvendes i efterfølgende år.

 

Samlet forventet regnskab 2010

Som det fremgår af det skattefinansierede område, jf. resultatopgørelsen i bilag 4, forventes mindreindtægter på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som hovedsalig skyldes regulering af beskæftigelsestilskuddet. I driftsvirksomhedernes forventede regnskab forventes mindreudgifter for 19,6 mio. kr. i forhold til oprindelig budgetteret, mens der på anlægssiden forventes mindreudgifter på 23,3 mio. kr.

Samlet set på det skattefinansierede område forventes et underskud på 77,8 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. bedre end forudsat i det oprindelige budget, hvor der var budgetteret med et underskud på 87,2 mio. kr. 

 

Skatter, tilskud og udligning

I forhold til det korrigerede budget 2010 forventes samlet set merindtægter for 2,7 mio. kr. som kan henføres til mindreudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. momsudligning vedrørende efterregulering i moms af busdrift (BAT) for 2007 og 2008, samt merindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende grundskatter.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til det korrigerede budget forventes samlet set et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. på den overførbare bevilling, henholdsvis et merforbrug på 12 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling, jf. virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. oktober.

 

Renter

Der forventes mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. renter.

 

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på 71,7 mio. kr. fordelt med udgifter for 50,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg henholdsvis indtægter for 10,8 mio. kr. vedr. køb/salg af jord og bygninger, samt plejeboligbyggeri for 32,2 mio. kr.

 

Det brugerfinansierede område (drift og anlæg)

Forsyningsvirksomheden Bofa forventer at overholde driftsbudgettet (et overskud på 6,054 mio. kr.), og på anlægssiden forventes 14,2 mio. kr. anvendt i 2010 ud af de afsatte 22,1 mio. kr. til anlæg på det brugerfinansierede forsyningsområde.

 

Øvrige poster

Der er optaget lån for i alt 30,7 mio. kr. hvilket vedrører afsluttede plejeboligbyggerier for 27,3 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i generel låneoptagelse på baggrund af lånerammen for 2009, som forudsat i budgettet. I forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 50,7 mio. kr. som består af overførsel af låneoptagelse på 20,2 mio. kr. vedr. ombygning af Nexøhuset, 22,9 mio. kr. vedr. BOFA og 7,6 mio. kr. i generelle lån, som optages i 2011 på baggrund af lånerammen for 2010.

Afdrag på lån forudsættes at svare til det budgetlagte på 26,6 mio. kr.

Øvrige balanceforskydninger er, for så vidt de funktioner der budgetlægges, estimeret til at udgøre en indtægt på 61,9 mio. kr. Der en lang række balanceforskydninger, som ikke budgetlægges, først og fremmest kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld. Det er i resultatopgørelsen forudsat, at disse poster går i nul og ikke påvirker kassebeholdningen. Dette vil ikke være muligt i praksis, hvorfor kassebeholdningen i regnskabet vil blive påvirket heraf.

Balanceforskydninger er oprindelig budgetlagt til en indtægt på 98,5 mio. kr. Afvigelsen på 36,5 mio. kr. kan henføres til merforbrug på 1,1 mio. kr. i langfristet gæld primært, som følge af flere udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter, mindreforbrug på 13,1 mio. kr. pga. forskydninger i deponeringer vedr. kvalitetsfonden, samt mindreforbrug på 23,7 mio. kr. som følge af mindre træk på kassekreditter end forventet vedr. plejeboligbyggerier. Dette stemmer overens med den forventede overførsel af anlægsbudgetter vedr. plejeboliger.


Samlet set forventes et træk på kassebeholdningen på 19,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 21,7 mio. kr. fra det oprindelige budget 2010, hvor der var forudsat en kasseforøgelse på 1,7 mio. kr.

 

 

Konsekvenser for 2011

Det faldende børnetal kræver strukturel tilpasning af dagpasningsområdet, og i 2010 forventes et merforbrug på dagplejens budget i kraft af forældrenes frie valg, hvor de vælger vuggestuepladser frem for dagpleje. Der er afledte udgifter forbundet med tilpasningen af dagplejere til et lavere børnetal, hvilket der også bør være fokus på i 2011.

 

Der er ikke afsat tilstrækkelig budget til den nuværende aktivitet vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvilket der bør findes en varig løsning på. Der er tale om uomgængelige udgifter i et lovpligtigt undervisningstilbud til de 18-25 årige med særlige behov. Sagen vedrørende budget 2011 forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget den 8. december, hvor der søges om en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. Sagen skal endvidere indgå i budgetarbejdet til 2012.

 

Der bør være fokus på udgiftsudviklingen på SFO området efter omlægningerne som følge af budgetvedtagelsen for 2011. Der forudses større søgning til SFO i kraft af takstnedsættelse og udvidet klubtilbud til 3. klasser til klubtakst, og deraf følgende større udgifter.

 

Politikområdet Børn og Familier forventer samlet set et merforbrug på 31,6 mio. kr., hvoraf BørneCenter Bornholms merforbrug forventes at udgøre 29,2 mio. kr. i 2010. På Børn og Familieområdet er der igangsat et genopretnings- og udredningsarbejde i samarbejde med BDO, som er påbegyndt i november 2010 og forventes afsluttet ultimo februar 2011. Der må forventes en tilpasning af budgettet til et højere udgiftsniveau, idet der dog ikke på nuværende tidspunkt kan sættes beløbsstørrelse på. Endelig stillingtagen til de økonomiske konsekvenser forventes at kunne ske i 1. kvartal 2011. 

 

Aftale om Finansloven for 2011 indebærer en række ændringer på det beskæftigelsespolitiske område. Refusionssatserne tilknyttet aktiverede og passive ledige omlægges til generelt lavere satser, med det sigte at mindske incitamentet til at igangsætte aktivering for aktiveringens (og refusionens) skyld. Samtidig omlægges indsatsen for sygedagpengemodtagere, således at bl.a. kritisk syge ikke aktiveres i samme omfang som tidligere. Der er indarbejdet en overgangsordning gældende for 2011, som sikrer at kommuner max. kan miste refusion svarende til 0,1% af kommunens beskatningsgrundlag, hvilket svarer til 5,7 mio. kr. for Bornholms Regionskommune.

 

Der er konstateret en stigning i udgifterne til førtidspensioner på 4,8 mio. kr. i 2010, idet flere personer er omfattet end budgetteret i 2010. I budget 2011 er der forudsat en netto tilgang på 12 personer pr. måned, hvilket er 2-3 personer færre pr. måned end den konstaterede tilgang i 2010. En omlægning af førtidspensionsområdet og de tilknyttede refusionsordningerne er under vejs, men det konkrete udspil kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

På den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet har der fra 2009 til 2010 været ekstraordinære stigning i udgifterne svarende til 8,4 pct. Det forventes dog ikke at gentage sig i 2011, hvor udgiftsniveauet forventes at stige med 2,5 pct. fra 2010 til 2011. Der er tilført 7,8 mio. kr. til området i 2011. 

 

På Teknik og Miljøområdet forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på beboelsesejendomme i 2010, hvilket primært skyldes en forskel mellem de budgetterede huslejeindtægter og de faktuelt opkrævede huslejer. I 2011 er der givet teknisk korrektion på 0,7 mio. kr. hertil.

Det samlede merforbruget vedr. vintertjenesten forventes i 2010 at udgøre 18-19 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Der er ikke indarbejdet en forhøjelse af budgettet til vintertjeneste i 2011. 

 

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et merforbrug på 32,8 mio. kr. i 2010 på den overførbare bevilling som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 60,9 mio. kr., jf. bilag 3 kolonne 2 og 3. Samlet set forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. overført til 2011, fordelt med 72,0 mio. i forventet overskud og 43,9 mio. kr. i forventet underskud, jf. bilag 3 kolonne 7 og 8 på virksomhedsniveau. Det anbefales, at der meddeles tillægsbevilling for de virksomheder, der forventer merforbrug i 2010, idet der meddeles tilsvarende negative tillægsbevillinger i budget 2011.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. i 2010, jf. bilag 3 kolonne 9 på virksomhedsniveau. Det anbefales, at der meddeles tillægsbevilling for de virksomheder, der forventer mer- eller mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 47,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 133,8 mio. kr., hvoraf overførslen til 2011 forventes at udgøre 36,8 mio. kr.

 

Det samlede resultat for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område forventes at blive udgifter på 85,9 mio. kr.  hvilket afviger 4,8 mio. kr. fra det oprindelige budget.

Til gengæld udviser de finansielle poster nettoindtægter for 66 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 82,8 mio. kr..

De samlede konsekvenser for kassebeholdningen er et forbrug på 19,9 mio. kr. mod oprindelig budgetteret kasseforøgelse på 1,7 mio. kr., jf. resultatopgørelsen i bilag 4.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 (DOC)

2.
Bilag 2a: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 vedr. anlæg (DOC)

3.
Bilag 2b: Oversigt over anlægsprojekter (PDF)

4.
Bilag 4: Resultatopgørelse (PDF)

5.
Bilag 5: Oversigt over øvrige tillægsbevillinger (PDF)

6.
Bilag 3: Oversigt over virksomhedernes tillægsbevillinger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2010

·                                         00.32.00Ø00-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal der udarbejdes tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         At tidsplanen godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det kommunale regnskab skal overgives til revisionen senest den 1. juni 2011. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i at kunne overholde nævnte tidsfrist.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens dispositioner"

·                                        00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         At afrapporteringen tages til efterretning 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 19. november 2010 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Kapitalværdien(kursværdien) af porteføljen udgjorde pr. 19. november 2010 70,5 mio. kr.                                                        

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 24. november 2010:

Regionskommunen har 2 rente- og valutaswaps i Schweizer-francs. Aftalerne blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalerne betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 3 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea, juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                   realiseret gevinst

 

03.07.2003 / 30.06.2011    CHF              8,5 mio.                         624.000 kr.              

14.11.2003 / 19.03.2012    CHF            16,9 mio.                       2.560.000 kr.

15.06.2009 / 22.06.2019    DKK              9,2 mio.                       -  168.000 kr.

                                                                                                   3.016.000 kr.

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 24. november 2010 var markedsværdien:

 

 1,9 mio. kr. i bankens favør på de 2 CHF-swaps

 0,7 mio. kr. i bankens favør på swappen i DKK

 

Den samlede gevinst kan dermed opgøres til 0,4 mio. kr. (3. september 2010: 0 kr.).

 

Siden forrige afrapportering er markedsværdien blevet påvirket i positiv retning primært som følge af stigende rente-niveau på fastrente swappen i DKK. 

 

Kommunens rådgiver anbefaler fortsat at særligt CHF-swappene overvåges tæt. I takt med at forfaldstidspunktet nærmer sig for CHF-kontrakterne, vil der være særlig fokus på muligheden for at realisere kontrakterne før tid. 

 

Placeringssiden:

Markedsværdien af placeringen pr. 31. oktober 2010: 138,5 mio. kr

 

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast 1.1 – 31.10.2010: 6,1%  (omregnet til årligt afkast: 7,4%)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er at fastholde placeringen, set ud fra bankens forventninger til udviklingen på rentemarkederne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Finansiel strategi, afrapportering dateret 19.11.2010 (PDF)

2.
Rente- og valutamarkedet, dateret 19.11.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Byggekredit, renovering af Bofas affaldsvarmeværk

·                                         07.04.11Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bofa har igangsat arbejdet med renovering af affaldsvarmeværket, som kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2010. Der er behov for en byggekredit til finansiering af udgifterne i byggeperioden, indtil investeringen endeligt lånefinansieres når byggeriet er afsluttet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

d)     at der optages en byggekredit på 52,5 mio. kr. i KommuneKredit, og

e)     at likviditetsbehovet på det brugerfinansierede område dækkes ved træk på de likvide midler så længe det er rente- og likviditetsmæssigt fordelagtigt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Arbejdet med renoveringen af affaldsvarmeværket er igangsat, og de første regninger er modtaget. Det egentlige renoveringsarbejde forventes påbegyndt i marts 2011.

Bofa har sammen med Økonomi og Analyse vurderet, at der er behov for en byggekredit på 52,5 mio. kr., der maksimalt løber frem til 1. december 2011, hvorefter anlægsudgiften endeligt lånefinansieres.

Der er indhentet tilbud på en byggekredit fra KommuneKredit, hvor kreditten opbygges i takt med behovet for likviditet. Kreditten forrentes med en variabel rente, der pr. 30.11.2010 udgjorde 1,2 pct. p.a.

 

Bornholms Regionskommune har p.t. en god likviditet. Som alternativ til en byggekredit kan kommunens likvide midler ”udlånes” til Bofa mod en rente svarende til den variable rente på byggekreditten i KommuneKredit. Derved kan der opnås en forretning der er ca. 0,5 pct. højere end indlånsrenten p.t.

 

Det anbefales, at byggekreditten/likviditetsbehovet, så længe det er rente- og likviditetsmæssigt fordelagtigt, fremskaffes ved træk på kommunens kassebeholdning. Det anbefales endvidere, at byggekreditten optages i KommuneKredit, således at der er en likviditetsmæssig stødpude.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af byggekreditten afholdes af Bofa, dvs. det brugerfinansierede område, inden for Bofas budget. Det brugerfinansierede område vil være stillet på samme måde, uanset om der trækkes på byggekreditten eller på kommunens likviditet.

Forrentningen af kommunens likvide midler på det skattefinansierede område vil kunne forbedres, ved at likviditetsbehovet på det brugerfinansierede område finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning. Der kan opnås en forrentning der er ca. 0,5 pct. højere end den forrentning der pt. opnås.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Bevillingsmæssige omplaceringer 2010

·                                         00.30.00S04-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der foretages i løbet af året en lang række omplaceringer af budgetbeløb mellem virksomhedernes driftsbevillinger. Da bevillingsniveauet er fastlagt på virksomhedsniveau er der reelt tale om tillægsbevillinger, som kræver politisk godkendelse. Omplaceringerne er afstemt med de respektive bevillingshavere/virksomhedsledere.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

f)       at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes, og

g)     at virksomhedernes bevillinger på dagpasningsområdet reguleres i december 2010 i henhold til budgetmodellerne på området.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i henhold til kasse- og regnskabsregulativet kompetence til at godkende tillægsbevilling ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Denne sag behandler alene overførsler mellem driftsbevillinger, idet meddelelse af anlægsbevillinger altid behandles særskilt.

Bevillingsniveauet er ved budgetvedtagelsen for 2010 fastsat til de enkelte virksomheder. Da en række faktiske forhold ændres i løbet af året, er det løbende nødvendigt at justere de enkelte bevillinger, hvilket kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse jf. ovenfor.

Bornholms Regionskommune anvender udtrykket ”bevillingsmæssige omplaceringer” for balancemæssigt neutrale justeringer – dvs. justeringer, hvor en positiv tillægsbevilling til en virksomhed modsvares af en eller flere negative tillægsbevillinger til andre virksomheder.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·        Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·        Tilpasning til ændret aktivitetssammensætning, fx regulering i henhold til budgetmodeller

·        Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation.

·        Diverse tekniske korrektioner, som fx overførsel af feriepengeforpligtelse ved jobskifte internt i kommunen

 

I perioden fra 1. december 2009 til 1. december 2010 har der vedrørende budget 2010 været behov for indberetning af i alt 629 bevillingsmæssige omplaceringer, som beløbsmæssigt udgør brutto 72.192.500 kr. Omplaceringerne er specificeret i bilaget.

 

Samtlige omplaceringer er afstemt med de respektive bevillingsansvarlige/virksomhedsledere.

 

På dagpasningsområdet reguleres budgetterne på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn i virksomhederne i henhold til budgetmodellerne på området. Budgetterne er tilrettet pr. 30. september idet virksomhedernes budgetter vil blive endeligt tilrettet når de endelig tal kendes i løbet af december måned. Denne endelige regulering indgår derfor ikke i de bevillingsmæssige omplaceringer i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor bevillingen flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte virksomheder fremgår af bilaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 1.12.2009 - 1.12.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Fælleskommunal ledelsesinformation

·                                        00.01.00G12-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

KL anmoder kommunerne om tilbagemelding om bindende forhåndstilsagn i forbindelse med eventuel deltagelse i udrulningen af Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS).  

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

a.      At der tages stilling til om Bornholms Regionskommune ønsker at afgive bindende forhåndstilsagn til FLIS

b.      At der ved tiltrædelse afgives bindende forhåndstilsagn for så vidt angår FLIS databasedelen.

c.      At der under forudsætning af tiltrædelse af punkt a udarbejdes punkt for så vidt angår den bevillingsmæssige håndtering af tilsagnet.  

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Udvalget ønsker ikke at give bindende forhåndstilsagn.

 

Sagsfremstilling

KL´s bestyrelse har besluttet at udvikle et deltagerfinansieret fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS). FLIS er tænkt som et strategisk initiativ, der skal styrke kommunerne i de interne beslutningsprocesser samt i forhandling med andre parter.

 

KL har i samarbejde med et større antal kommuner de seneste par år arbejdet med udviklingen af systemet og FLIS står nu overfor at blive sendt i udbud, således at version 1.0 kan færdiggøres af systemudvikler. Det er derfor tid til at kommunerne ønsker at gennemføre projektet, gennem indhentning af bindende forhåndstilsagn fra kommunerne i forhold til det videre forløb. Et eventuelt tilsagn skal tilkendegives senest den 5. januar 2011     

 

FLIS vil indeholde data på tværs af alle kommuner indenfor en række specifikke fagområder. I første omgang vil det dreje sig om 5 områder: Folkeskole, Børn og unge, Voksne handicappede, Ældreomsorg og Tværgående data. Der er planen, at der kommer yderligere områder til med tiden. Kommunen kan i FLIS blandt andet foretage kontinuerlige benchmarking med andre kommuner, ligesom der kan foretages træk af data på egen kommune.

     

Kommunerne har overfor KL udtrykt ønske om at have mulighed for at vælge netop den løsning, som den enkelte kommune har brug for. Derfor skal kommunerne i denne tilslutningsblanket tage stilling til et eventuelt køb af to elementer:

 

1. FLIS databasen

2. FLIS præsentationslag

 

Ad. 1: Nogle kommuner – typisk kommuner der allerede har opbygget et lokalt ledelsesinformationssystem – ønsker primært at købe rå data og behandlede data samt definitioner på begreber, nøgletalsberegninger og databehandlings-/forretningsmetoder. Denne vare hedder "FLIS databasen" og er en forudsætning for at kunne anvende ”FLIS præsentationslag”.

 

Ad. 2: Andre kommuner ønsker herudover at købe et præsentationslag, således at kommunerne kan præsentere data i form af standardrapporter og individuelle rapporter genereret af kommunen selv. Denne vare hedder "FLIS præsentationslag".

 

For Bornholms Regionskommunes vil i forbindelse med et kommende internt LIS skulle købe snitflader svarende til FLIS databasen, mens indkøb af præsentationslaget vil kunne afvente beslutning om indkøb af eget system. 

 

Økonomiske konsekvenser

Prisen for "FLIS databasen" baserer sig på:

 

Et engangsindskud i år 1 på 50.000 kr. pr. kommune og en pris (licens) pr. fagområde (folkeskole, børn og unge, voksne handicappede, ældreomsorg og tværgående data) pr. indbygger pr. år.

 

Prisen pr. fagområde er afhængig af kommunernes samlede tilslutning beregnet i procent af befolkningsgrundlaget i Danmark. Jo større tilslutning beregnet på baggrund af befolkningsgrundlag, jo lavere pris. De nedenfor nævnte scenarier viser priserne ved 4 forskellige tilslutningsgrader.

 

Prisen vil over tid stige forholdsmæssigt i forhold til antal omfattede fagområder. Version 1 vil ved lanceringen primo 2012 indeholde 5 fagområder. Version 2 forventes at blive lanceret i 2014 og indeholde 7 fagområder. En senere version 3 forventes at indeholde 9 fagområder. Kommunen forpligter sig til at aftage alle de fagområder, der er i systemet.

 

Priseksempel:

Af tabellen nedenfor fremgår, at en tilslutning på 80 pct. af befolkningsgrundlaget giver en pris pr. fagområde på 1,24 kr. En kommune med 70.000 indbyggere skal hermed betale knapt 435.000 kr. i år 1 i licensudgifter. Ved fuld tilslutning er prisen i år 1 352.672 kr. i licensudgifter. De anførte priser er faste priser ex moms.

 

Priseksempel: Pris pr. fagområde, pr. indbygger, pr. år for kommune med 70.000 indbyggere.

 

 

 

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

Antal dataområder

 

 

5

5

7

7

 

 

 

 

 

 

 

Prisscenarier

Tilslutning beregnet i pct. af befolknings-grundlaget i Danmark

Enhedspris pr. fagområde

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

Scenarie 1

100

1,01

352.672

352.672

493.741

493.741

Scenarie 2

90

1,10

384.682

384.682

538.555

538.555

Scenarie 3

80

1,24

433.698

433.698

607.177

607.177

Scenarie 4

70

1,42

496.717

496.717

695.404

695.404

 

Under forudsætning af, at der bor 41.900 borgere på Bornholm, samt at der tilmelder sig kommuner der repræsenterer 70% af befolkningsgrundlaget vil det koste knap 300.000 kr., at få adgang til databasen i 2012 og 13, stigende til knap 420.000 kr. fra 2014 og frem. Hertil skal der i 2012 tillægges 50.000 kr. i engangsudgift. 

 

Prisen for ”FLIS præsentationslag”  baserer sig på, en årlig licenspris. Den årlige licenspris vil variere af, hvor mange kommuner der tilslutter sig FLIS præsentationslag.

 

Såfremt 49 kommuner (50 % af landets kommuner) tilslutter sig FLIS præsentationslag vil den årlige licenspris være på kr. 89.628, hvorimod prisen vil være kr. 64.585, hvis 70 % af landets kommuner (68 kommuner) tilslutter sig.

 

Prisscenarier

Kommunetilslutning (antal kommuner)

Enhedspris pr. år

Scenarie A

68 kommuner (70 % af landets kommuner)

64.585

Scenarie B

59 kommuner (60 % af landets kommuner)

74.437

Scenarie C

49 kommuner (50 % af landets kommuner)

89.628

Scenarie D

39 kommuner (40 % af landets kommuner)

112.610

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet

·                                        16.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

13

 

Socialudvalget

01-12-2010

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for Dagcenter på Ældreområdet. Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag gjort tiltag og foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis og i henhold til gældende praksis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at kvalitetsstandarden tilpasses med de vedtagne for mål for 2011

b)     at kvalitetsstandardens forside erstattes med: Kvalitetsstandard, Dag- og aktivitetscenter, Ældreområdet  

c)     at på kvalitetsstandardens side 5, under ophør – udgår ordet helt

d)     at det fremgår af kvalitetsstandarden, at der ved hel- og formiddagstilbud gives mulighed for at medbringe madpakke  

e)     at kvalitetsstandarden herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·                                          

Socialudvalget, den 1. december 2010:
Udvalget henleder opmærksomheden på beslutning af 5. februar 2010, som siger: "Udvalget ønsker at beboere, der ønsker det på plejehjem og plejecentre, får mulighed for at deltage i dagcenteraktiviteter. Der skal derfor udvises den fornødne fleksibilitet for at imødekomme dette."

Rettelserne indarbejdes som anført i a) - d), herefter anbefales kvalitetsstandarden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af Regionskommunens serviceniveau for de visiterede og ikke visiterede ydelser indenfor dagcenter- og aktivitetsområdet. Standarden indeholder tilbud om heldags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – tidsbegrænset og sluttelig åbne aktivitetstilbud.

 

Der visiteres til tilbud efter servicelovens § 84 stk. 1 og stk. 2. Visitationen sker individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Der visiteres ikke til tilbud efter servicelovens § 79, som er åbne tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Der findes dagcentre på følgende lokationer: Plejehjemmet Sønderbo, Plejehjemmet Toftegården, Nørremøllecentret og på Plejecenter Aabo. Der findes åbent aktivitetscenter på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, på Plejehjemmet Toftegården og på Nørremøllecentret. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Kvalitetsstandarden har med Socialudvalgets beslutning af 25. oktober været sendt i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar fra: DeViKa, Døgnplejen Bornholm, MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre, dagcenterteamet i Bornholms  Plejehjem og –centre og fra Ældrerådet.

 

DeViKa har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Bornholms Plejehjem og –centre har ingen bemærkninger.

Dagcenterteamet ved Bornholms Plejehjem og –centre ønsker redaktionel ændring til forsiden. Det fremgår endvidere af dagcenterteamets høringssvar, at ud fra deres faglige vurdering skal dagcenteret i Nylars fusioneres med dagcenteret på Aabo.  

 

MED-udvalget ved Døgnplejen Bornholm stiller sig undrende overfor de anførte mål. Ønsker en tilføjelse på side 3 afsnit 5, så personale i Døgnplejen Bornholm indgår som samarbejdsrelation.

 

Ældrerådet kan anbefale kvalitetsstandarden med følgende bemærkninger:
a) Kvalitetsstandarden vedrører både dagcenter og aktivitetscenter, men alene dagcenter indgår i titlen, hvorfor Ældrerådet anbefaler at titlen suppleres med ordet ”aktivitetscenter”.
b) De mål der er angivet under pkt. 4 tolkes som overordnede for alle kvalitetsstandarder, og bør derfor ikke indgå i en kvalitetsstandard der alene vedrører dagcenter og aktivitetscenter.
c) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Ophør” bl.a., ”Bevillingen stilles i bero ved indlæggelse på sygehus eller ophold på aflastningsplads.” Det fremgår videre ”I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”helt” udgår, således at der i videre omfang kan dispenseres til gavn for svagelige borgere.
d) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven”: ”Opgaven løses fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence til at løse opgaven” ”Sundhedsfaglige elever, studerende og andre kan udføre opgaven under vejledning.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”fortrinsvis” udgår.
e) Takstbladet ønskes mere specificeret, så man kan se hvilken takst der er for kørsel. Begrundelse: Skabe større gennemsigtighed. Ajourført takstblad ønskes udsendt til alle dagcenterbrugere ved ændringer.
f) Det bør være muligt for dagcenterbrugere at medbringe madpakke, i stedet for at købe mad i centret. Begrundelse: Større valgfrihed.

Administrativ tilføjelse:

De strategiske mål for 2011 vedr. politikområde 05 Ældre er:

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fortsat fokus på, at der er klare og kendte mål for den offentlige service.

·         Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling.

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fokus på borger- og brugerinddragelse.

·         Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav. 

Erstatter kvalitetsstandardens punkt 4.

 

Mulighed for at medbringe madpakke under forudsætning af, at dette ikke medfører et øget behov for ressourcer i døgnplejen.

Ældrerådets ønske om et mere specificeret takstblad, vil blive forelagt til kommende budgetbehandling. 

 

Administrativ tilføjelse 24/11-2010

Indgået høringssvar fra Handicaprådet. Ingen bemærkninger.

Høringssvar fra Visitation Ældre. Har bl.a. bemærkning vedrørende afgørelse:

”Hvis der i klagen fremkommer nye oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, vil det medføre en revisitering.”

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar DeViKa (DOC)

3.
Høringssvar, kval.std. Dagcenter fra Visitation Ældre (DOC)

4.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

5.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

7.
Høringssvar fra MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

8.
Høringssvar fra dagcenterområdet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

9.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

·                                         27.42.00P23-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

15

 

Socialudvalget

01-12-2010

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

11

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har anvisningsret til 337 boliger. Boligerne er fordelt med 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 77 i Hasle, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 134 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

6.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

12  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

·                                         27.42.32P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

17

 

Socialudvalget

01-12-2010

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

12

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Den 8. oktober 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige præciseringer indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem- og centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger, som gør kvalitetsstandarden mere tydelig og præcis.

Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at BRK’s nødkaldssystem ikke er kompatibelt med det digitale telefonsystem.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Visitation Ældres MED-udvalg (DOC)

3.
Høringssvar fra BPC`S MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

6.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

·                                         27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Socialudvalget

01-12-2010

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`S MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

·                                         27.42.00P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

14

 

Socialudvalget

01-12-2010

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Boliger ifølge Lov om social service § 192 og boliger ifølge Lov om almene boliger m.v. §§ 5 stk. 2 og 58a.

Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til plejeboliger for ældre, som er fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 44 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 15 på Svaneke Plejecenter, 16 i Ældrekollektivet i Årsdale og 54 på Nørremøllecentret (opgjort pr. september 2010 – varige pladser).

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Visitation Ældre, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Visitation ældre har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre og Visitation Ældre.

MED-udvalget på Bornholms Plejehjem og -centre finder det vigtigt, at borgerne bliver informeret om hvilke faciliteter og serviceaftaler, der findes på de eksisterende plejehjem- og centre, inden borgerne og de pårørende træffer det endelige valg om plejebolig. Bornholms Plejehjem og -centre vil gerne i samarbejde med Visitation Ældre kvalitetssikre på dette område.

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp

·                                        27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp m.m. nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at materialet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·                                          

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. De kvalitetskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter lovens § 83 skal afspejle den af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetsstandard for indholdet og leveringen af ydelserne. Kvalitetskravene skal anvendes som grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse og indgåelse af kontrakt med leverandører af personlig og praktisk hjælp.

 

Følgende dokumenter fremstilles herved i revideret form til politisk behandling:

1.      Kvalitetskrav til leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

2.      Kontrakt vedr. personlig pleje og praktisk hjælp

 

For begge dokumenter gælder, at der er foretaget ændringer i henhold til: kvalitetsstandard for området vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010, lovbestemmelser og ændringer af redaktionel karakter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Forslag kontrakt (DOC)

2.
Forslag kvailtetskrav (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012

·                                         17.20.01G01-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne. Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Herefter træffer skolebestyrelserne beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i skoledistriktet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

h)     ønsker om indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012 i Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen alle imødekommes

i)        ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 1 elevs vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever bliver 75.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt ikke imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:Børne-og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Det bornholmske skolevæsen består af 4 skoledistrikter. Hvert skoledistrikt har 1 folkeskole med 3 afdelinger:

 

Skole Nord med afdelingerne Kongeskær, Hasle og Klemensker

Paradisbakkeskolen med afdelingerne Nexø, Svaneke og Bodilsker

Hans Rømer Skolen med afdelingerne Aaker, Mosaik og Vestermarie

Rønneskolen med afdelingerne Østre, Åvang og Søndermark

 

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om, i hvilket af de 4 distrikter, det enkelte barn indskrives.

Barnet har ret til optagelse i det distrikt, hvor barnet bor. Kommunalbestyrelsens beslutning vedrører derfor alene de elever, der ønsker indskrivning på anden skole end distriktsskolen.

 

Skolebestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i distriktet. På baggrund af antallet af børnehaveklasser og skolebestyrelsens vedtagne principper for klassedannelse er det distriktsskolelederen, der har kompetencen til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på distriktets afdelinger.

 

Endvidere gælder, jf. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

De nævnte kriterier finder således alene anvendelse, når elever ønsker indskrivning i anden skole end distriktsskolen og når elevtallet er mindre end 25 i den ønskede klasse.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2011/2012 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 436 børn.

305 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 91 er indskrevet i private skoler og 40 børn har søgt om udsættelse af skolestarten.

 

Der er, med udgangspunkt i forældrenes ønsker, indskrevet følgende antal elever i de 4 distrikter:

 

Skole Nord:                    48 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        79 elever, hvoraf 5 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 121 elever, hvoraf 8 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at de i alt 15 ønsker om anden skole end distriktsskolen ikke påvirker antallet af børnehaveklasser i Skole Nord, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Det skal dog bemærkes, at såfremt skolebestyrelsen i Skole Nord vælger at fastsætte antallet af børnehaveklasser ud fra et elevtal på maksimalt 25 elever pr. klasse vil der i skoleåret 2011/2012 kun være elever til dannelse af 2 klasser.

Hans Rømer Skolen vil, med udgangspunkt i maksimalt 25 elever pr. klasse, skulle danne 3 klasser og Rønneskolen 5 klasser.

 

Paradisbakkeskolen vil skulle danne 4 børnehaveklasser, hvis alle forældreønsker opfyldes.
Såfremt der gives afslag på 4 af de 5 ønsker om indskrivning i en anden skole end distriktsskolen, vil skolebestyrelsen kunne oprette 3 klasser i stedet for 4.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne vil ved dannelse af 14 klasser blive 21,8, mens klassekvotienten ved 13 klasser bliver 23,5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Indskrevne elever til børnehaveklasser 2011/2012 opgjort 12. november 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegruppe og renoveringer i dagtilbud - tillægsbevillinger

·                                        28.09.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Distriktslederne i Dagtilbud Øst og Midt søger om tillægsbevillinger til følgende anlægsprojekter:

 

Ansøgningerne kan begrundes i at etableringsomkostningerne har vist sig at blive større end forudsat på bevillingstidspunktet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

 

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 42.000 kr. til etablering af vuggestuegruppe i Sydgården under Dagtilbud Øst, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 243.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 125.240 kr. til ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset under Dagtilbud Øst, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 293.740 kr

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 71.560 kr. til renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus under Dagtilbud Midt, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 471.560 kr.

d)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 61.240 kr. til udskiftning af gulv i Bællacentret under Dagtilbud Midt, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 131.240 kr.

 

e)     at tillægsbevillingerne på i alt 300.040 kr. finansieres med 150.020 kr. fra sekretariatspuljen under politikområde 01 og med 150.020 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet Børne- og Skoleudvalget finder det kritisk med tillægsbevillinger.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales, idet udvalget ønsker en sag på dagsordnen med henblik på opfølgning på administrationen af byggesager.

Sagsfremstilling

 

De forskellige årsager til merudgifterne på de enkelte anlægsprojekter er skitseret skematisk nedenfor:

 

 

Anlægsopgave:

Meddelt anlægsbevilling:

Faktisk udgift:

Difference:

Årsag til merudgift:

Etablering af vuggestue i Sydgården Dagtilbud Øst

201.000 kr.

243.000 kr.

-42.000 kr.

Der kan ikke peges på en konkret årsag udover at etableringsomkostningerne blev dyrere end oprindeligt forudsat.

Ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset Dagtilbud Øst

168.500 kr.

293.740 kr

-125.240 kr.

Kalkulation foretaget af Teknik & Miljø måtte justeres i processen, idet der opstod uforudsete opgaver i forhold til udskiftning af skjulte vandinstallationer under gulv. Der var endvidere ikke taget højde for etablering gulvvarme, idet der ikke var plads til en radiator. Det betød opbrækning af gulvet, udskiftning af yderligere fliser samt nyt afløb i gulv. Derudover blev det vurderet at i stedet for som først planlagt, at lægge vinyl på gulvet, blev der lagt skridsikre klinker for at imødekomme problemer med fugt.

Renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus Dagtilbud Midt

400.000 kr.

471.560 kr.

-71.560 kr.

De kalkulerede udgifter til Steenbeergs Tegnestue blev dyrere end forventet. I forbindelse med opsætning af puslebord opstod der uforudsete komplikationer, idet det blev nødvendigt at flytte vasken i forhold til det projekterede.

Udskiftning af gulv i Bællacentret Dagtilbud Midt

70.000 kr.

131.240 kr.

-61.240 kr.

I forbindelse med udskiftningen af gulvet, opstod der følgeopgaver, der ikke var projekteret med. Dette var nyanlægning af el- installationer, reparation af vægge samt maling.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Etablering af vuggestuegruppe i Sydgården (Dagtilbud Øst)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 en anlægsbevilling på 201.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 42.000 kr.

 

Ombygning af børnetoilet og garderobe i Stjernehuset (Dagtilbud Øst)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 168.500 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 125.240 kr.

 

Renovering af børnetoiletter i Vestermarie Børnehus (Dagtilbud Midt)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 400.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 71.560 kr.

 

Udskiftning af gulv i Bællacentret (Dagtilbud Midt)

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 70.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 61.240 kr.

 

Tillægsbevillingerne på i alt 300.040 kr. foreslås finansieret med 50 pct. fra sekretariatspuljen under politikområde 01 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Overdragelse af pavillon 1, 2, 3 og 4 på tidligere Østermarie skole til brug for lokale foreninger

·                                         82.02.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

18

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med renoveringen af skolebygningerne i Østermarie til brug for Bornholms Heldagsskole er det blevet foreslået, at pavillonerne - bygning 7 (P1/P2) og bygning 8 (P3/P4) - nedrives. Tre foreninger i Østermarie har imidlertid ønsket at anvende bygningerne til foreningsformål.

 

1.      Østermarie Idrætsforening har den 30. oktober 2010 søgt om lov til, at flytte bygning 7 bort fra skolens område.

2.      Østermarie Billardklub har den 17. november 2010 søgt om brugsret til bygning 7

3.      Østermarie Køre- og Rideforening har den 9. september 2010 søgt om at få stillet bygning 8 (P3/P4) til rådighed til foreningens virksomhed i forbindelse med stævner m.v.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

 

j)       Pavillonerne - bygning 7 (P1/P2) og bygning 8 (P3/P4) - nedrives eller alternativt anvendes til foreningsbrug uden budgetmæssig belastning af politikområde 2, undervisning. Vælges det at anvende pavillonerne til foreningsaktiviteter indstilles videre at:

k)      Østermarie Idrætsforening overtager bygning 7 (P1/P2) vederlagsfrit. Pavillonen afmonteres af autoriserede installatører for så vidt angår el, vand, varme og kloak. Udgiften afholdes af Bornholms Heldagsskole. Pavillonen flyttes. Alle udgifter til flytningen afholdes af Østermarie Idrætsforening.

l)        Med hensyn til Østermarie Billardklub og Østermarie Køre- og Rideforening sendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget med forslag om, at brugsretten for bygningen til bygning 8 (P3/P4) og de dermed tilknyttede driftsudgifter overdrages til enten Østermarie Billardklub eller Østermarie Køre- og Rideforening eller begge foreninger som et foreningshus efter folkeoplysningsudvalgets regler med mulighed for tilbagelevering til BRK ved ophørt brug. 

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Østermarie Idrætsforening (ØIF) ønsker at overtage bygning 7 vederlagsfrit og flytte den til fodboldbanen. Pavillonen afmonteres af autoriserede installatører for så vidt angår el, vand, varme og kloak. Afmonteringen betales af Bornholms Heldagsskole. Alle udgifter forbundet med flytningen afholdes af ØIF – herunder udgifter til nødvendig nedtagning af diverse hegn, legeplads mm., samt reetablering af disse. Det nuværende areal under pavillonen reetableres af skolen. ØIF vil gennemføre flytningen i perioden 1- april til 31. maj 2011

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afmontering af installationer (10.000 kr.) og fjernelse af stribefundamenter (15.000 kr.) i forbindelse med flytningen af bygning 7 anslås til i alt 25.000 kr. Udgiften afholdes af Bornholms Heldagsskole.

 

Ved overdragelse af bygning 8 til foreningsaktiviteter vil folkeoplysningsudvalget få øgede lokaleudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Tegning af tidligere Østermarie Skole (TIF)

2.
ØIF ansøger om overtagelse af pavillon 1 og 2 (bygning7) (PDF)

3.
Overtagelse af pavillon (MSG)

4.
Ansøgning fra ØMKR om brug af pavillon (DOC)

5.
Ansøgning fra Østermarie Billardklub om brug af pavillon 7 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 ved leje af lejlighed i Bo42

·                                         03.11.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

29

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

19

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en forhøjelse af boligindskud ved leje af boliger i Bo42 efter den 1. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

m)    at den af Bo42 foreslåede forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bo42 har den 16. august 2010 anmodet Kommunalbestyrelsen om tilladelse til en forhøjelse af boligindskud ved leje af boliger i Bo42.

Anmodningen til Kommunalbestyrelsen er begrundet i, at boligorganisationen i forbindelse med diverse fraflytninger har konstateret, at det nuværende indskud ofte ikke kan dække lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytningen. Dette skyldes primært 3 forhold: en lovændring hvorefter lejeren har fået længere frist for betaling efter rykker, længere ekspeditionstid i fogedretten og en generel pris/lejeudvikling.

Boligorganisationen får derfor ofte et mindre tilgodehavende, som må sendes til inkasso inder der sker betaling, hvilket medfører en forøgelse af omkostningerne ved at bo til leje samt en øget risiko for tab for boligorganisationens afdelinger.

Forhøjelse af indskud sker med virkning pr. 1. januar 2011 og berører ikke nuværende lejere, da forhøjelsen alene har konsekvenser ved genudlejning.

Organisationsbestyrelsen har den 2. februar 2010 besluttet, at ansøge om tilladelse til forhøjelse af indskuddene i samtlige afdelinger til generelt kr. 25.000,-, på nær afdelingen ”Støberigården” i Rønne, som allerede har et indskud på kr. 45.000,-. For nogle 1-værelses lejligheder er det imidlertid konkret vurderet, at en forhøjelse af indskuddet til kr. 20.000,- vil være tilstrækkelig og for nogle af de største boliger på 3, 4 og 5-værelse blev det besluttet, at ansøge om tilladelse til forhøjelse af indskuddet til kr. 30.000,-. De nuværende indskud, som generelt ikke har været reguleret i mange år, er typisk på mellem 12.000 og 20.000 kr. 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1307 af den 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. § 56 kan boligorganisationen forhøje tilskud med virkning for nye lejere, når det antages, at indestående beboerindskud ikke vil kunne dække lejerens forpligtigelser overfor afdelingen, herunder udgifter ved det lejedes fraflytning.

Teknik og Miljø har gennemgået det fremsendte materiale, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Leje i Bo42 pr. 1. januar 2010 samt indskudsberegning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling

·                                         17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

20

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Placering af distriktslederen for de tre ”landdistrikter” samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole.

Der søges i den forbindelse om en tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a.        der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010 på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter, således at den samlede anlægsbevilling til ombygningerne herefter udgør 8.570.000 kr.

b.       tillægsbevillingen på 920.000 kr. finansieres med 460.000 kr. fra de under økonomiafsnittet nævnte anlægsrestpuljemidler samt med 460.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010:

Sagen udsættes til efter beslutning af kommende skolestruktur, og under forudsætning af, at der kan anvendes kvalitetsfondsmidler.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Udgår.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra BCB i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 14. oktober 2010 Børne- og Skoleudvalgets indstilling om en placering af Bornholms Heldagsskole på tidligere Østermarie skole

 

I henhold til tids- og handleplanen for den fremtidige organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm foreslås det, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen også placeres i lokaler på tidligere Østermarie skole.,

 

Steenbergs Tegnestue Aps har på den baggrund udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole med mulighed for etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter.

Projektering og ombygning af de 8 kontorarbejdspladser vil således ske samtidig med den bygningsmæssige tilpasning til brug for Bornholms Heldagsskole.

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af en del af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 920.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling til Bornholms Heldagsskole på 7.650.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

Tillægsbevillingen til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser kan dels finansieres af følgende restpuljemidler, som er afsat på anlægsbudgettet i 2010:

·         31.000 kr. fra ”puljen til bygningsændringer i forbindelse med den ændrede skolestruktur”

·         429.000 kr. fra det nu afsluttede anlægsprojekt ”Skolerenoveringer, anlægstilskud”

 og dels af kvalitetsfondsmidlerne med tilsvarende 460.000 kr.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår

·                                         17.03.20Ø02-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

5

 

Socialudvalget

25-10-2010

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

21

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget indstiller

Socialudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

STU er et lovpligtigt tilbud, som omfatter unge i aldersgruppen 18-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Der forventes at være 36 unge i gang med et STU forløb i 2011 og fremadrettet. Der er i 2010 og overslagsårene afsat 1,83 mio. kr. til den særligt tilrettelagte undervisning (STU), hvilket ikke er tilstrækkelig budget til den nuværende aktivitet. Det fremadrettede behov forventes at være 36 elever ved en fuld indfaset STU. Ved en undervisningstakst på 150.000 kr. pr. elev kan det nuværende tilbud i Kommunikationscentret, som underviser ca. 2/3 af eleverne, fastholdes. Denne takst udløser en budgetramme på 5,4 mio. kr., som i så fald betyder at budgettet skal tilføres yderligere 3,6 mio. kr. i tillægsbevilling til den særligt tilrettelagte undervisning (STU).

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren anbefaler at Børne- og Skoleudvalgets indstilling den 7. september 2010 følges således at

a)     det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau).

b)     der meddeles en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til budget 2011 til UngeCenter Bornholm svarende til det forventede udgiftsniveau, som finansieres af de likvide midler

c)     Sagen indgår i budgetarbejdet for 2012

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·         undervisningen af STU -elever justeres til 840 klokketimer pr. år svarende til minimumskravet i loven.

·         der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Indstillingen anbefales til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

 

Handicaprådet den 23. august 2010:

Handicaprådet ønsker, at det sikres, at der fortsat er et helhedstilbud til de elever, som har behov herfor (elever med vidtgående behov).

Handicaprådet anbefaler, at sagen om serviceniveauet optages til fornyet drøftelse mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

De 4 repræsentanter fra DH-Bornholm fremsender desuden et notat, som de ønsker tilført sagen.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·         Det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau).

·         der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

·         Forslaget sendes til behandling i socialudvalget inden behandling i økonomi- og erhvervsudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau)

b) at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011

·                              

Socialudvalget den 4. oktober 2010:

Punktet udsættes, idet afklaring om økonomien afventes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at sagen sendes retur til Børne- og Skoleudvalget med henblik på afklaring af serviceniveau og økonomi

b) at sagen efterfølgende tilgår Socialudvalget til orientering

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelsen blev ved lovændring indført pr. 1. august 2007 og er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen fra 16 (eller efter undervisningspligtens ophør) til 25 år.

Ifølge loven er minimumskravet, at uddannelsen skal omfatte 840 klokketimers undervisning pr. år i 3 år. Dette svarer til ca. 21 klokketimer pr. uge i 40 uger.

 

På Bornholm er det UngeCenter Bornholm der står for driften af det bornholmske STU tilbud. 2011 forventes 36 elever at være i gang med en STU- uddannelse på Bornholm. 25 af de 36 undervises på Kommunikationscenteret, de resterende undervises på 10. kl. Center Bornholm. 3 elever undervises på institutioner ovre. De 36 elever forventes at udgøre det fremadrettede niveau ved en fuld indfaset STU.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og analyse (ØA) oplyser, at kommunerne i Danmark samlet set er blevet kompenseret med 237 mio. kr. til uddannelsen. Dertil skal lægges de midler, der blev brugt på uddannelsesopgaven i amtsligt regi, og som tilgik kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og opgaveoverdragelsen fra amterne.

 

I Bornholms Regionskommunes budget 2010 og overslagsår er der afsat 1,830 mio. kr. til STU, som alene kan henføres til de midler der er givet i bloktilskudsændring (DUT-midler). De budgetmidler der tidligere var afsat i de amtslige tilbud er ikke blevet overført til STU.

 

Kommunikationscenteret, har et heldagstilbud til 220.000 kr. pr. år i 50 uger pr. år. Minimumskravet i uddannelsen er 21 timer pr. uge i 40 uger pr. år. ØA har derfor beregnet undervisningsudgiften til 112.560 kr. pr. elev pr. år (2010 priser). Taksten er forholdsmæssigt beregnet. 

 

I 2010 forventes et merforbrug 1,7 mio. kr. som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på Ungecenter Bornholm på 1,1 mio. kr., mens restbeløbet er indstillet finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

I 2011 forventes 36 elever at være omfattet af STU, og ved opfyldelses af minimumskravet til uddannelsen og dermed minimumstaksten på 112.560 kr. pr. elev pr. år forventes udgifterne at udgøre 4,0 mio. kr. Dette forventes at være udgiftsniveauet fremadrettet ved en fuld indfaset STU, og dermed udgør finansieringsbehovet 2,2 mio. kr. i 2011 og fremover.

 

Dog tages der forbehold for udgifter vedr. 3 elever, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Lederen af kommunikationscenteret har i et notat dateret den 4. august gjort opmærksom på at minimumstaksten på 112.560 kr. er utilstrækkelig, fordi der er tale om unge med vidtgående handicaps. Lederen mener, at taksten som minimum skal fastsættes til 150.000 kr. /år/ ung. Det betyder, at finansieringsbehovet stiger fra 2,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Denne takst dækker kun undervisningsdelen. I dag har de unge, der undervises på kommunikationscenteret et tilbud efter skoletid. Dette tilbud vil fortsat skulle finansieres af kommunikationscenteret, der har afsat 1, 4 mio. kr. til formålet

 

Finansieringsmuligheder

I forbindelse med nærværende sag er det blevet drøftet om Kommunikationscenterets budget til aktiviteter efter skoletid på 1,4 mio. kr. kan overføres til STU. Såfremt budgetmidlerne hidtil i amtslig regi har været afsat til undervisningsformål, bør budgettet overføres til STU. Imidlertid er antallet af elever på Kommunikationscenteret også steget i perioden fra ca. 16 til 25 elever og dermed også udgifterne til fritidsdelen. Derfor er det ikke muligt at overføre 1,4 mio. kr. til STU.

 

Der har været drøftelser med de områder (Jobcenteret og Psykiatri og Handicap), der tidligere bidrog til løsning af denne opgave før lovændringen, og som ikke er blevet reduceret i budget i forbindelse med indførelsen af STU. Områderne kan imidlertid ikke bidrage til finansieringen.

 

ØA anbefaler, at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2011. Anbefalingen af denne korrektion sker med det forbehold, at der i forlængelse af en efterfølgende politisk drøftelse af den interne finansiering vil kunne ske en modsatrettet teknisk korrektion til kassen fra de virksomheder, der forud for STU´s indførsel varetog opgaven. Det drejer sig primært om Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Efter drøftelser med lederen af kommunikationscenteret anbefaler fagsekretariatet for børn og skole, at takstbeløbet hæves fra 112.560 kr. / elev/ år til 150.000 kr. /elev / år., svarende til finansieringsbehovet øges med yderligere 1,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 + 1,4 = 3,6 mio. kr., da 1,8 + 3,6 = 5,4 mio. kr. vurderes at være den reelle udgift for undervisningen af 36 unge i 21 klokketimer pr. uge i 40 uger pr år. I øvrigt kan fagsekretariatet tilslutte sig ØA’ s anbefalinger og forbehold.

Administrativ tilføjelse efter høring i handicaprådet den 23. august 2010:

I forlængelse af høringssvaret fra Handicaprådet, er Kommunikationscenterets heldagstilbud blevet drøftet af Børne- og Skolesekretariatet, Social- og Sundhedssekretariatet samt Økonomi og Analyse.

 

Der er enighed om, at et undervisningstilbud på kommunikationscenteret til 150.000 kr. pr. elev er et økonomisk fordelagtigt tilbud sammenholdt med andre tilbud. I følge KL koster STU i gennemsnit 207.000 kr. pr. elev på landsplan.

 

Med en undervisningsramme på 150.000 kr. pr. elev, samt en fritidsramme på 50.000 kr. pr. elev, kan serviceniveauet på Kommunikationscenteret fastholdes som det kendes i dag, dvs. et helhedstilbud.

 

Udgifterne til undervisningen (STU) budgetteres på UngeCenter Bornholm. Fritidsrammen budgetteres på kommunikationscenteret.

 

Der er i 2010 afsat budget til 28 elever i fritidsdelen på Kommunikationscenteret. Såfremt elevtallet stiger ud over de 28 elever forudsættes det, at der tilføres kommunikationscenteret 50.000 kr. /elev/år.

 

Med 36 elever omfattet af STU vil det dermed udløse en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til STU.

 

Under den forudsætning at serviceniveauet ønskes fastholdt for 36 elever udløses en budgetramme på i alt 5,4 mio.kr. Der anbefales derfor en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til budget 2011 og overslagsår til Ungecenter Bornholm

 

Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. oktober

Der gøres opmærksom på, at virksomheden Psykiatri og Handicap ikke tidligere har finansieret ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede. Psykiatri og Handicap kan således ikke bidrage til finansieringen.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kommentarer fra Kommunikationscenteret vedr. finansiering af STU (DOC)

2.
Notat fra Økonomi og analyse (DOC)

3.
Høringssvar fra handicaporganisationerne (DOC)

4.
Notat fra DH-Bornholms medlemmer af Handicaprådet(524639).DOC (DOC)

5.
Høringssvar STU - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Ansøgning om medfinansiering af Juleskibet 2010

·                                         00.01.00Ø40-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resumé

Business Center Bornholm (BCB) søger om medfinansiering på kr. 30.000 til årets arrangement ”Juleskibet 2010” i Køge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger det ansøgte beløb på kr. 30.000 af erhvervsfremmepuljen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Juleskibet har gennem årene været gennemført af en arbejdsgruppe bestående af ildsjæle blandt de bornholmske kunsthåndværkere, men de senere år har det været BornholmerFærgen og Business Center Bornholm, der alene har fortsat planlægning og gennemførsel af Juleskibet. Parterne skal ikke tjene på denne indsats, men de direkte omkostninger søges dækket ind.

 

Da BornholmerFærgen har sat M/F Povl Anker i ordinær drift i år, er Juleskibet 2010 flyttet på land til den gamle havn i Køge i opvarmede telte. Arrangementet sker i et tæt samarbejde med det lokale turistkontor og handelsstandsforeningen. Flytningen har medført nogle ekstraordinære udgifter, idet man har lejet telte og møbler og skal betale for strøm og varme.

 

Det er ansøgers overbevisning, at Juleskibet er en væsentlig aktivitet for samarbejdet mellem erhvervsaktørerne i Køge og på Bornholm og mellem de to lokalsamfund i det hele taget.

 

Juleskibet har givet anledning til samarbejde mellem Køge og Bornholm. Således samarbejder Juleskibet med Køge Turistbureau, Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, ligesom Køge Turistforening sponserer initiativer på Juleskibet. Denne udvikling er meget inspirerende og arrangørerne ser frem til, at Juleskibet fremover ikke blot er et bornholmsk projekt, men et samarbejde mellem Køge og Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede budgetterede udgifter for Juleskibet 2010 er kalkuleret til 325.500 kr., som søges dækket ind af følgende tilskud

·         Standleje                                                                 kr. 120.000

·         Entreindtægter (5.500 besøgende af kr. 24,-)                 kr. 132.000

·         Tilskud fra Skandinavisk Transport Center                      kr.     6.000

·         Tilskud fra Bornholms Regionskommune                          kr.   30.000

·         Andel fra egenkapital                                                  kr.   37.500 kr. 325.500

 

Herudover stiller Køge kommune en underskudsgaranti på 30.000 kr.

Det anbefales, at regionskommunens tilskud ydes af Økonomi- og Erhvervsudvalgets erhvervsfremmepulje, hvor den disponible saldo pr. 15. november var ca. 1,5 mio. kr..

Det er vurderet at regionskommunen inden for gældende lovbestemmelser (kommunalfuldmagten og erhvervsfremmeloven) har mulighed for at yde den ansøgte støtte.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid

·                                         04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

23

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyuggelsesudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Sekretariatet har udarbejdet en analyse, som kortlægger de væsentligste faciliteter på idrætsområdet og sammenligner antallet af faciliteter med resten af Danmark.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      På baggrund af en samlet vurdering efter de tre kriterier indstilles følgende idrætshaller til lukning: Nyvestcenteret, Poulskerhallen samt én af tre de skolehaller – i relation til kommende beslutninger om skolestruktur.

2.      At den foreliggende facilitetsanalyse danner grundlag for en videre proces om de fremtidige idrætsfaciliteter på Bornholm i samarbejde med Bornholms Idrætsråd.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Fremsendes med indstilling nr. 2 med tilføjelse af repræsentation fra Folkeoplysningsudvalget.

Kommissorium for den videre proces udarbejdes snarest og forelægges udvalget til godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker forslag til kommissorium forelagt til behandling i januar måned 2011.

 

Sagsfremstilling

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En facilitetsanalyse er ikke et entydigt begreb. Men ser vi på andre kommuners facilitetsundersøgelser, indeholder de typisk et eller flere af følgende elementer:

3.      en kortlægning af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter

4.      en sammenligning af antal faciliteter i kommunen med andre kommuner/regioner

5.      en analyse af behovene for og ønskerne til kommunens faciliteter

6.      et eller flere forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter i kommunen

Den nu udarbejdede facilitetsanalyse kortlægger og beskriver de eksisterende anlæg, lokaler og rum, der anvendes til idræt i Bornholms Regionskommune. Kortlægningen er baseret på indsamling af faktuelle data og forholder sig primært til faciliteternes indhold, funktion, placering, potentielle brug samt ejerskab.

Endelig indeholder analysen en sammenligning af kommunens udbud af idrætsfaciliteter sammenlignet med Region Sjælland og hele Danmark.

Analysen konkluderer ikke på behov og ønsker til fremtidige faciliteter og indeholder heller ikke forslag til fremtidig udbygning af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune, idet sådan en analyse vil kræve en længere proces i dialog med brugere og interessenter.

Analysen har fokus på idrætshaller, svømmehaller, gymnastiksale, stadions, fodbold- og tennisbaner, idet disse faciliteter udgør langt størstedelen af idrætsfaciliteter på Bornholm – både brugsmæssigt men også økonomisk. Derudover findes en lang række mindre faciliteter – f.eks. ridebaner, lejrpladser, skydeanlæg m.v. – som ikke er medtaget i denne rapport.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I budget 2011 og overslagsårene er det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 275.000 kroner på nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige.

Processen omkring dette er i gang, idet Bornholms Idrætsområder drøfter konkrete forslag til banelukninger med fodboldklubberne.

Det forventes, at der kan præsenteres et endeligt forslag til godkendelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget første kvartal 2011.

 

Ud over lukning af boldbaner er der anmodet om oplæg til lukning af andre faciliteter. Med henblik på en vurdering af, hvilke faciliteter, der skal indstilles til lukning er der opstillet følgende kriterier:

·         Facilitetens anvendelse og udnyttelsesgrad

·         Facilitetens afstand til andre lignende faciliteter.

·         Facilitetens kobling til den igangværende debat om skolestruktur.
Tre idrætshaller hører under kommunale skoler, og en eventuel skolelukning antages at få konsekvens i forhold til idrætshallen.
Skolers brug af den lokale idrætshal indgår som en væsentlig del af de fleste selvejendes idrætshallers økonomiske grundlag.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Facilitetsundersøgelse, november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne

·                                         01.02.05P16-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

24

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. september, at lade udarbejde en revideret plan for bevaringsområdet i Rønne til erstatning for den gældende Lokalplan 54 for de centrale byområder. Ønsket var bl.a. at knytte havnen og byen bedre sammen, og at få et opdateret plangrundlag for den videre bevaringsindsats i byen.

Det foreliggende planforslag ligger indholdsmæssigt i forlængelse af de senest udarbejdede bevarende lokalplaner for hhv. Gudhjem/Melsted og Aakirkeby, og støtter sig til de samme vejledningsblade om bygningsbevaring der blev udarbejdet i forbindelse med disse.    

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at det foreliggende forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Udsættes og behandles på TMUs næste ordinære møde.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Udgår.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget har været holdt en række debatmøder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Bornholms Museum, Rønne Byforening, Rønne Handelstandforening, Steenbergs Tegnestue, Kulturmiljørådet, Ø arkivet samt Teknik- og Miljøudvalgets formand og repræsentanter fra Teknik og Miljø (Byg og Plan).

Arbejdet med planforslaget har bl.a. omfattet en revurdering af lokalplanområdets afgrænsning, planens anvendelses- og bebyggelsesbestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser.

Hensigten bag planrevisionen er bl.a. at synliggøre kommunens gældende administrationspraksis i et bevaringsmiljø som det centrale Rønne overfor borgere og rådgivere. Derudover er revisionen af planforslaget en mulighed for at sætte fokus på bevaring og formidle betydningen af at bevare, ikke kun enkelte særligt bevaringsværdige huse men i lige så høj grad sammenhænge i de ældre gade- og bymiljøer. 

Lokalplanområdets afgrænsning er, i forhold til den gældende bevaringsplan, udvidet til også at omfatte skræntområdet og en række markante enkeltbygninger på Rønne havn og syd for det sammenhængende bevaringsområde. Delområdernes afgræsning svarer overordnet til den afgræsning som delområderne A, B og C har i den gældende plan. Det bemærkes, at der kan forekomme mindre korrekturrettelser i materialet, forud for den offentlige annoncering og høring.

I høringsperioden forventes det, at der afholdes et borgermøde på Rønne Bibliotek, hvorfra lokalplanforslaget også vil kunne rekvireres for interesserede borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Forslag til lokalplan 051 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Mulighedernes Land – anlægsbevillinger til Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig

·                                         01.11.20P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I begyndelsen af 2010 godkendte Realdania 4 demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs”, og på mødet den 22. april 2010 principgodkendte kommunalbestyrelsen de 4 projekter. Et af projekterne var Aktiv Strandpromenade i Sandvig. Projektet kom i betragtning bl.a. fordi der forelå muligheden for at medfinansiere projektet med midler fra det igangsatte områdefornyelsesprojekt i Sandvig.

Projektet er nu blevet udvidet med nedrivning af Bølgebadsbygningen og gendannelse af strandområdet efter nedrivning af Bølgebadet. De samlede projektudgifter udgør 10.200.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- & Miljøudvalget:

a)     at projektet godkendes endeligt og igangsættes

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 4.125.000 kr. (udgift) til projektet ”Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig”

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 365.000 kr. og i 2011 på 3.760.000 kr.

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt -4.125.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -70.000 kr. og i 2011 på -4.055.000 kr.

f)       at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland og Thisted kommuner og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark.

 

Projektets overordnede mål er at understøtte udviklingen i Sandvig, således at byens attraktion som bosted og som destination styrkes. Kysten langs Bornholm er en ressource, som noget af det første tilflyttere og besøgende efterspørger. Sandvig by har med dens attraktive, kystnære placering mulighed for at styrke bosætning i området og tiltrække tilflyttere og turister, men det kræver at der bliver taget hånd om området, som trænger til forbedringer og forskønnelse.

 

Strandpromenaden - Områdefornyelse

Fornyelse af Strandpromenaden er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Sandvig, som blev igangsat i 2005 og afsluttes i 2011. I byfornyelsesprogrammet beskrives de aktiviteter, der ønskes igangsat, heriblandt omdannelse af Strandpromenaden. Der blev dannet en projektgruppe bestående af borgere og erhvervsdrivende, som i samarbejde med Kragh & Berglund landskabsarkitekter og Regionskommunen har arbejdet med udformningen af Strandpromenaden.

 

Der skabes sammenhæng i området langs Osanbugten og mellem byen og kyststen med stier, trapper og ramper. Hække og rosenbede erstattes af klitter og strandbeplantning. Der etableres et attraktivt byrum med varierede rum og gode opholdsmuligheder, samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering, leg mm.

 

Bølgebadet og strandområdet

Projektet er nu blevet udvidet med nedrivning af Bølgebadsbygningen, som ikke har været i anvendelse som svømmebad i en længere årrække, og gendannelse af strandområdet efter nedrivningen.

 

Fase 1 Nedrivning af Bølgebadet – Bornholms Regionskommunes andel

Stranden umiddelbart nord for bebyggelsen i Sandvig har siden 1975 været domineret af Bølgebadsbygningen. Driften af bølgebadet er ophørt og badet har nu været lukket i længere tid. Det er nu en mulighed at fjerne hele bygningskomplekset. Regionskommunen har prioriteret at finansiere nedrivningen af Bølgebadet med midler fra ”Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne” – den såkaldt Indsatspulje. Nedrivning af Bølgebadet er Regionskommunens del af det samlede projekt.

 

En nedrivning af bygningen vil ændre det bestående miljø væsentligt, og der er derfor blevet udarbejdet og vedtaget en lokalplan for områdets fremtidige anvendelse og udformning – Lokalplan nr.054 – Fjernelse af Bølgebadet og etablering af klitter og strandcafé. Fjernelse af Bølgebadsbygningen vil kræve behandling af området således at det vil fremstå som et sammenhængende område med sandstrand, klitter og bevoksning.

 

Fase 2 Genopretning af strandområdet

Strandområdets og byens attraktion bliver afgjort styrket ved fjernelse af bygningen og ved forskønnelse af området. Stranden genoprettes med sand, klitter og beplantning, udført med egnede og egnsspecifikke arter. Offentlighedens adgang sikres og tilgængelighed i området forbedres. Der er endnu ikke udarbejdet skitseforslag for denne del af projektområdet.

 

Projektøkonomi:

 

Udgifter:

Nedrivning af Bølgebadsbygningen                                                3.350.000 kr.

Rådgivning, tilladelser, udbud m.m.                                                  650.000 kr.

Anlægsarbejde Strandområdet                                                     1.400.000 kr.

Anlægsarbejde Strandpromenaden                                                3.200.000 kr.

Skitseforslag, projektering, udbud og tilsyn                                       340.000 kr.

Borgerinddragelse, evaluering, revision mm.                                        45.000 kr.

Projekttilsyn, myndighedsbehandling mm.                                         312.000 kr.

Fondsskat                                                                                  875.000 kr.

Ikke disponerede midler                                                                  28.000 kr.

I alt                                                                                                         10.200.000 kr.

 

Finansieringsplan:

Indsatspuljen                                                                          -4.000.000 kr.

Realdania (incl. fondsskat)                                                        -5.000.000 kr.

Områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler)                            -888.000 kr.

BRK (medfinansiering i arbejdstimer incl. overhead)                           -312.000 kr.

I alt                                                                                                       -10.200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede meddelt anlægsbevillinger til en del af projektet.

 

Områdefornyelse i Sandvig

·                                         Der er på regionsrådsmødet den 30. juni 2005 givet en samlet anlægsbevilling på netto 2.137.000 til områdefornyelsesprojektet i Sandvig over en 5-årig periode (d.v.s. 2/3 af den samlede ramme på 3.200.000 kr.).

Følgende delprojekt fra områdefornyelsesprojektet indgår i nærværende projekt:

Projekt 02 Kyststrækning og kyststi 500.000 kr.

Desuden er der med tilladelse fra ministeriet overført restmidler på 388.000 kr. fra projekt 05 trafikforbedringer til projekt 02, således at budgettet udgør 888.000 kr.

 

Nedrivning af Bølgebadet

Der er på kommunalbestyrelsens møde den 27.maj 2010 meddelt en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.667.000 kr. (udgift) til nedrivning af Bølgebadet og tilsvarende en anlægsbevilling på 4.667.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud til projektet.

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges derfor om en anlægsbevilling til resten af projektudgifterne på 4.125.000 kr. samt om en anlægsbevilling på 4.125.000 kr. til tilskud.

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til projektplanen, der er vedlagt som bilag.

 

 

 

 

 

Anlæg, kr.

2010

2011

I alt

Nedrivn. af Bølgebadsbygn.

300.000

3.700.000

4.000.000

Anlæg Strandområdet

 

1.400.000

1.400.000

Anlæg Strandpromenaden

 

3.200.000

3.200.000

Andet vedr. Strandprome-naden og strandområdet:

Projektering, udbud borgerinddragelse,

Kommunikation, formidling mm.

65.000

348.000

413.000

Samlet anlægsarbejde i alt

365.000

8.648.000

9.013.000

Afholdes under Byfornyelse

 

-888.000

-888.000

Afholdes under Indsatspuljen

 

-4.000.000

-4.000.000

Anlægsbevilling i alt

365.000

3.760.000

*4.125.000

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 10.200.000 kr. og anlægsbevillingen på 4.125.000 kr. udgøres af 888.000 kr. som afholdes under Byfornyelse, 4.000.000 kr. som afholdes under Indsatspuljen, 312.000 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer incl. overhead og 875.000 kr. til fondsskat.

 

Finansiering

2010

2011

I alt

Tilskud fra Realdania

-70.000

-4.930.000

-5.000.000

Fondsskat på 17,5% af tilskuddet fra Realdania

 

875.000

875.000

 

Tilskudsbevilling i alt

-70.000

-4.055.000

-4.125.000

 

Driftsudgifter

Der forventes ikke yderligere behov for midler til vedligeholdelse af området end der i forvejen er afsat til området.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

ingen

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Bilag - Projektplan Strandpromenaden, nedrivning af Bølgebadet og genopretning af strandområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet "Ned og op igen"  

·                                         08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet ”Ned og op igen – Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”. Kommunalbestyrelsen tilkendegav her ønske om at der blev arbejdet videre med projektet med bevarelse af Vang pier.

Der er siden april indhentet tilladelse til bevaring af pieren og lavet tilstandsundersøgelser af pieren. Da der nu foreligger afklaring om tilladelser og drift, er der grundlag for at træffe endelig beslutning om gennemførelse af projektet.  

Det samlede budget er forhøjet med 1,9 mio. kr. da NCC har forhøjet sin medfinansiering med 1. mio. og ønsker at lade værdien af det resterende materiale i bruddet indgå i projektet.

Projektplanen (bilag 1) er godkendt af Realdania. Tidsplanen fremgår af bilag 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på i alt 11.617.750 kr. (udgift) til delprojektet under Mulighedernes Land: ”Op og ned igen - Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”,

c)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på i alt         -11.617.750 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet en præcis beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bør være mere gennemskuelig. 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Hvad skal der ske

Projektet skal gøre Ringebakkerne mere tilgængeligt bl.a. med nye stier, shelter- og rastepladser, klatrevægge og mountainbikeruter. Vang pier vil bl.a. danne ramme om lystfiskeri og badeaktiviteter og være landingssted for kajakker og ilandstigning for dykkere.   

Projektets overordnede formål er at fremhæve de stedlige naturværdier, den særlige geologi og de rige muligheder for natur og friluftsliv i og omkring det fredede område ved det tidligere stenbrud i Ringebakkerne syd for Vang samt på udskibningsstedet Vang pier. Målet er at gøre Vang og de omkringliggende arealer til attraktive besøgsmål der er kendt både af Bornholms befolkning og besøgende. 

 

Vang pier

På grundlag af den politiske tilkendegivelse i april, om at bevare Vang pier som en del af projektet, er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet til at ændre og bevare havneanlægget Vang pier. Afgørelsen har været prøvet idet Danmarks Naturfredningsforening Bornholm påklagede afgørelsen, men den er nu stadfæstet af Transportministeriet (der er den myndighed der i sin tid gav tilladelse til etablering af pieren.(bilag 3)

Der har været foretaget undervandsundersøgelser og en grundig gennemgang af Vang pier. Undersøgelserne viser, at den driftmæssige vedligeholdelse af pieren efter projekt­gennem­førelsen vil kunne afholdes inden for det eksisterede driftsbudget til havne.

 

Ringebakkebruddene

NCC har vist stor imødekommenhed i forhold til at gennemføre en rydning af bruddene hurtigere end planlagt, så projektet kan gennemføres i 2011, da der nu er mulighed for at omdanne området til et særegent og attraktivt fritidsområde og kulturminde.  

 

Borgerinddragelse

Projektet påbegyndes primo 2011 med nedsættelse af en projektgruppe og inddragelse af en bredere interessentkreds end de lodsejere og friluftsorganisationer med særlig interesse i projektet (NCC, Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Bornholm) der har været involveret i den indledende fase. Rammerne for gennemførelse af projektet og dermed borgerinddragelsen vil være Naturklagenævnets fredningskendelse for området fra 1997 og de naturgivne vilkår for den fremtidige drift og vedligeholdelse som især Vang pierens udformning skal tage højde for. 

 

Finansiering

Realdania

4.320.000 kr.

NCC

7.600.000 kr.

Teknik & Miljø som ejer og myndighed

520.000 kr.

Friluftsrådet

550.000 kr.

I ALT

12.990.000 kr.

 

Der er søgt om tilskud fra Friluftsrådet, men tilsagn er endnu ikke modtaget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektets gennemførelse, samt en anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel. For yderligere detaljering henvises til finansieringsoversigten i projektplanen (bilag 1).

 

Anlægsudgifter, kr.

2011

Omdannelse af Ringebakkebruddet

4.110.000

Omdannelse af Vang Pier

6.510.000

Øvrige projektudgifter:

 

Forberedelse og opstart

55.000

Kortlægning og udarbejdelse af forslag

255.000

Formidling og synliggørelse

560.000

Projektafslutning og exit og uforudsete udgifter

127.750

Anlægsbevilling i alt

*11.617.750

 

*Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 12.990.000 kr. og anlægsbevillingen på 11.617.750 kr. udgøres af 400.000 kr. til myndighedsbehandling og varetagelse af havneinteresser, 120.000 kr. overhead (30% af BRK bidrag) og de 852.250 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

I alt

Tilskud fra NCC

-7.600.000

Tilskud fra Realdania

-4.320.000

Tilskud fra Friluftsrådet eller anden fond - pulje

-550.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania og anden fond

852.250

Tilskudsbevilling i alt

-11.617.750

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Bilag 2 - Tidsplan (XLS)

2.
Bilag 3 - Transportministeriets afgørelse vedr. Vang pier (PDF)

3.
Bilag 4 - Visualiseringer, Vang pier (PDF)

4.
Bilag 1 - Projektplan 22.11.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker

·                                         09.08.24P16-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter en 12 ugers offentlighedsperiode indstilles indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Østerlars og Østermarie vandværker til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale indsatsplanen med redaktionelle rettelser til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf d. 30.6.2010 beslutning om:

n)     at udsende forslag til indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker i offentlig høring i 12 uger

o)     at planen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planforslaget blev bl.a. udsendt til samtlige grundejere og beboere, som er omfattet af planen. Høringsperioden sluttede d. 15.10.2010. I høringsperioden er der modtaget 4 skriftlige reaktioner:

1. Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie, som håber, at de kan bibeholde deres nuværende vandforsyningsbrønd.

2. Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars, som gerne fortsat vil dyrke skovdrift med julegrønt/juletræer og anvende gødning samt pesticider i fornødent omfang.

Herudover er der modtaget breve fra Miljøcenter Roskilde og Forsvarets Bygningstjeneste, som ikke har bemærkninger til planforslaget.

 

Teknik & Miljø har følgende bemærkninger til brevene nr. 1 og 2:

- Brev nr. 1: Planen kommer ikke til at hindre fortsat brug af aktive vandindvindingsbrønde til husholdningsbrug.

- Brev nr. 2: Det pågældende areal ligger i Nybro nærområde. Selve indsatsplanen kommer ikke til at indeholde forbud mod eller begrænsninger af lovlig brug af pesticider og gødning. Men ifølge indsats 3 bør vandværket så vidt muligt sikre, at landbrugsarealerne (herunder også arealer til pyntegrønt) i nærområdet udnyttes skånsomt. Der kan fx blive tale om frivillige dyrkningsaftaler, arealkøb m.m.

 

Både arbejdsgruppen, som har været med til at udarbejde indsatsplanforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm har indstillet, at planen vedtages uden ændringer.

 

Læsevejledning for bilaget ”Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser”:

Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Gem filen fx på skrivebordet. Åbn herefter filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”, og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie (TIF)

2.
Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars (TIF)

3.
Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet

·                                        00.15.00A21-0063

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Virksomhederne under Teknik- og Forsyningsområdet har udarbejdet et forslag til revision af kompetencefordelingen mellem virksomhederne, Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslaget til kompetencefordelingsplan til anbefaling til kommunalbestyrelsen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den kompetencefordelingsplan, som i sin nugældende form blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30. april 2008. Planen bygger på styreformens princip om at delegation af myndighedsudøvelse skal ske i videst muligt omfang. Virksomhederne har gennemgået planen med henblik på ændringer som følge af ny lovgivning og behov for yderligere præciseringer.

 

I bilag ses dels den gældende kompetenceplan fra 2008 samt forslag til kompetenceplan 2010. Ændringer er markeret med rød skrift i forslaget til revideret kompetenceplan.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslaget til kompetencefordelingsplan til anbefaling til kommunalbestyrelsen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2010:

Anbefales idet kompetencen til beslutning om navngivning af veje flyttes fra TMU til T&M

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Kompetenceplan 2008 (DOC)

2.
Forslag til kompetenceplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer

·                                        04.10.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 at frigive fiskeriet i de kommunalt ejede søer sådan, at enhver kan fiske med almindelige håndredskaber under respekt af de almindelige fiskeriregler. Ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010. Teknik & Miljø har det indtryk, at der er betydelig interesse for ordningen. Hverken Teknik & Miljø eller Fiskerikontrollen har hørt om eller kunnet konstatere problemer i forbindelse med ordningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at ordningen gøres permanent

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Udvalget anmoder Kommunalbestyrelsen om at kompetencen til at træffe beslutninger på dette område delegeres til udvalget.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Amtskreds under Danmarks Sportsfisker Forening (DSF) havde tidligere en aftale med Bornholms Amt om forvaltningen af fiskeretten i bl.a. Safirsøen, Smaragdsøen og den sydlige del af Rubinsøen. Herunder kunne foreningen sælge fiskekort og skulle håndhæve almindelige ordens- og fiskeriregler. Det er imidlertid Teknik & Miljøs vurdering, at fiskebestanden er tilstrækkeligt beskyttet af den eksisterende fiskerilovgivning, og at der derfor ikke er behov for at opretholde særaftaler. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 24.1.2008 at opsige aftalen med sportsfiskerne og give fiskeriet frit i de kommunalt ejede søer under respekt af de almindelige regler for lystfiskeri. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010.

Ordningen er offentliggjort på BRKs hjemmeside: http://www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=30509, der bl.a. viser, hvilke søer, det drejer sig om. Siden er de forløbne to år gennemsnitligt besøgt ca. 2 gange dagligt.

Fiskerikontrollen har på forespørgsel oplyst, at de ikke har kunnet konstatere nogen form for problemer i forbindelse med ordningen. Heller ikke Teknik & Miljø har konstateret problemer hverken med affald, uorden eller anden misbrug af ordningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Skema A for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område

·                                         03.02.12S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

30

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien

b)     at skema A for etablering af 25 boliger godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 25 boliger godkendes

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. februar 2009 etablering af 25 plejeboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne til socialpsykiatrien. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at BRK selv står som bygherre for boliger og servicearealer, og at der senere tages stilling til driftsherrerollen.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         39.996.503 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                1.379.050 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                                                               41.375.553 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                                                          -36.396.818 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)                                               -2.799.755 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                     -799.930 kr.

Boliger i alt                                                                                          -39.996.503 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -1.000.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -379.050 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -1.379.050 kr.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.875 kr. eller årligt 940 kr. pr. m².

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Skema A - Servicearealer (TIF)

2.
Anlægsbudget (TIF)

3.
Likviditetsoversigt (TIF)

4.
Skema A - Boliger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2

·                                        03.02.12S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne – etape 2.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

e)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne – etape 2.

f)       at skema A for etablering af 60 almene boliger – etape 2 godkendes

g)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

h)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 almene boliger – etape 2 godkendes

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. august 2010 igangsætning af plan for plejeboligbyggeri etape 2 ved Snorrebakken, Rønne, målrettet botilbud for demente.

BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse, på anmodning fra kommunens projektleder, udarbejdet skema A for etablering af yderligere 60 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne.

I lighed med 1 etape er det forudsat at nybyggeriet af 2 etape opføres som energiklasse 2015, hvilket svarer til det der før hed energiklasse 1.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         97.498.159 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                 3.220.000 kr. Anlægsudgifter i alt                                                                                                100.718.159 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                                                          -86.903.325 kr.

Kreditforeningslån 98 % (energiklasse 2015 )                                                -1.960.000 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)                                               -6.684.871 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                  -1.949.963 kr.

Boliger i alt                                                                                          -97.498.159 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -820.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -3.220.000 kr.

 

Energiklasse 2015:

Merudgiften ved at opføre boligerne i den højeste energiklasse udgør 2.000.000 kr. incl. moms. Udgiften finansieres som anført med 98% kreditforeningslån og med 2% beboerindskud.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.856 kr. eller årligt 937 kr. pr. m².

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 2015 er beregnet til 123 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modregnet ved besparelse på forbrugsregnskabet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Skema A - servicearealer, etablering af 60 ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

2.
Skema A - Nøgletal, etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer - etape 2 (TIF)

3.
Skema A - boliger, etablering af 60 ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

4.
Anlægsbudget - etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2 (TIF)

5.
Likviditetsoversigt, etablering af 60 almene ældreboliger med servicearealer - etape 2 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Boligreguleringslovens kapitel II - V – stillingtagen til fortsat gyldighed

·                                         03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

31

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

32

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. november 2006, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

p)     at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2011 til d. 31. december 2011, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2011.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Beredskabskommissionens opgaver

·                                         14.00.03A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

34

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

33

 

Hvem beslutter

Beredskabskommissionen indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beredskabskommissionens opgaver er ikke nærmere beskrevet i Beredskabsloven. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr. 9175 af 01/03/2010, der omtale det kommunale redningsberedskabs struktur, herunder spørgsmål om beredskabskommissionens nedsættelse, sammensætning, opgaver og kompetence jf. beredskabslovens § 9

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen behandler og indstiller emner:

q)     Beredskabsplanlægning for det kommunale redningsberedskab og de kommunale frivillige

r)       Dimensioneringsplaner for det kommunale redningsberedskab.

s)      Årlige indberetninger om brandsyn og udrykninger til Beredskabsstyrelsen

t)      Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

u)     Behandling af eventuelle klager over det kommunale redningsberedskab.

 

Beredskabskommissionen den 12. maj 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler Beredskabskommissionens indstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen er nedsat i henhold til Beredskabslovens § 9 der anfører:

.

 

§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen

 

I vejledning 9175 af 01/03/2010., er i punkt anført:

 

5. BEREDSKABSKOMMISSIONENS OPGAVER

5.1 Beredskabsloven fastslår, at beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommissionens opgaver fastlægges i øvrigt nærmere af kommunalbestyrelsen.

Beredskabskommissionen varetager som udgangspunkt især spørgsmål om planlægningen af redningsberedskabet og forbereder kommunalbestyrelsens beslutninger om redningsberedskabet.

Det følger af beredskabslovens § 9, stk. 3, bl.a., at kommissionen i medfør af den kommunale styrelseslovs § 21 efter anmodning fra økonomiudvalget skal afgive bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag vedr. det kommunale redningsberedskab.

 

5.2 Beredskabskommissionen vil typisk varetage følgende opgaver:

- at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen

* om den samlede plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab,

* om redningsberedskabets årlige driftsbudget,

* om programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsopgaver inden for redningsberedskabets område,

* om anskaffelse af materiel, inventar og lign.,

* om etablering af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning,

* om indgåelse af aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 1 og/eller 2,

* om opførelse af offentlige beskyttelsesrum og om udpegning af supplerende rum til beskyttelse,

* om kriterier for påbud om opførelse af sikringsrum i nye bygning ger og påbud om udførelse af murgennembrydninger,

* om kriteriet for benyttelse af offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum til andre formål,

* om kriterier for påbud om etablering af bedriftsværn,

- at sikre koordinationen af kommunens beredskabsplanlægning med politimesterens og andre myndigheders beredskabsplanlægning,

- at varetage drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, og redningsberedskabets materiel mv.,

- at drage omsorg for, at redningsberedskabets personel, herunder de kommunale værnepligtige, uddannes i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser.

Kommunalbestyrelsen kan dog tillægge kommissionen kompetence til at træffe beslutninger i videre omfang, fx om anskaffelse af materiel mv., om etablering af tilstrækkelig vandforsyning, om indgåelse af

aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 2, og om benyttelse af offentlige beskyttelsesrum til andre formål.

 

Bornholms Regionskommune

 

I Bornholms regionskommunes organisation er Beredskabet underlagt politikområde nr.9 Teknik & Miljø

Dette indebærer at beredskabets budget er en del af Teknik & Miljø, s samlede budget. Dette betyder at det er TMU der fastlægger anlægs- og driftsbudgetter for Brandvæsnet.

 

Hele den driftsmæssige side at beredskabet samt den byggetekniske byggesagsbehandling er tillagt den daglige ledelse ved beredskabschefen. Jævnfør kompetencefordelingsplanen.

 

Der har tidligere været tradition for at Beredskabskommissionen varetager følgende opgaver:

 

Afgive indstillinger til:

 

Beredskabsplanlægning for redningsberedskabet og de frivillige

Dimensioneringsplaner for beredskabet

Årlige indberetninger til Beredskabsstyrelsen

Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

Behandling af klager over beredskabet

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Politik for borgerinddragelse

·                                         04.21.00K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

34

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af resultatet af den offentlige høring om Kommunalbestyrelsens udkast til en politik for borgerinddragelse er der udarbejdet et revideret politikudkast, til endelig behandling og vedtagelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at det reviderede udkast til en politik for borgerinddragelse drøftes med henblik på en endelig vedtagelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. september 2010 et udkast til en politik for borgerinddragelse, der herefter blev sendt i offentlig høring frem til den 18. november 2010.

Et offentligt møde blev afholdt i Østermarie den 15. november 2010, og resultatet af den offentlige høring er ni indkomne høringsbidrag fra:

§         Aakirkeby Borgerforening

§         Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)

§         Bornholmske Flygtningevenner

§         Enhedslisten Bornholm

§         Gudhjem By- og Mindeforening

§         Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Bornholm

§         Kaj Erik Mortensen, Hasle

§         Signe Kjøller, medlem af Det radikale Venstre

§         Tonny Borrinjaland, Allinge

 

På baggrund af de indkomne høringsbidrag og kommentarer fremkommet ved det offentlige møde er der udarbejdet et revideret politikudkast, med følgende ændringer i forhold til det oprindelige udkast:

§         I afsnittet ”Definitioner” er tilføjet ”foreninger, byting, fællesråd og borgerforeninger”, for hermed at understrege at borgerinddragelsen også henvender sig til det lokale foreningsliv,

§         I afsnittet om de overordnede mål for borgerinddragelsen er den sidste del af afsnittet om politikkens udmøntning i en strategi blevet udbygget og præciseret. Der er således sat navn på de instanser, der konkret vil indgå i udarbejdelsen af et udkast til strategi, samt at et udkast til strategi vil blive sendt i offentlig høring inden endelig vedtagelse af Kommunalbestyrelsen. Der lægges op til en endelig vedtagelse i 2. kvartal 2011,

§         I afsnittet om politiske tiltag er den sidste del om borgerpaneler blev uddybet,

§         I afsnittet om organisering og sammenhæng er det præciseret at de lokale udviklings­pla­ner knytter sig til ’lokalområder’ og ikke ’delområder’, ligesom grafikken er udvidet med grafik for det årlige fælles dialogmøde på ø-plan.

 

Bemærkninger til de enkelte høringsbidrag:

 

Bærende principper:

Bornholmske Flygtningevenner peger på vigtigheden af også at inddrage minoritetsgrupper, som f.eks. flygtningene på Bornholm, ved dialogmøderne – evt. via Bornholmske Flygtningevenner.

Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Bornholm ønsker også at blive inddraget, herunder med forslag om evt. afholdelse af halv- eller helårlige dialogmøder i stil med de interne dialogmøder med BRK’s virksomheder.

Aakirkeby Borgerforening foreslår at sager også skal kunne sendes til kommentering med baggrund i en problem- og opgavebeskrivelse.

Gudhjem By- og Mindeforening understreger vigtigheden af tidlig inddragelse i den enkelte, hvilket i lyset af tidligere dårlige erfaringer kan spare både tid og penge.

 

Bemærkning:

De i politikudkastet foreslåede dialogmøder vil være åbne for alle borgere og foreninger.

Forslaget fra Aakirkeby Borgerforening og understregningen fra Gudhjem By- og Mindeforening tages med i arbejdet med et udkast til strategi.

 

Overordnede mål:

Gudhjem By- og Mindeforening foreslår at et udkast til strategi udarbejdes i samarbejde med bl.a. Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), samt at et udkast bør sendes i høring på lignende måde som for politik-udkastet.

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) foreslår at borgerinddragelsen løbende evalueres, med deltagelse af politiske repræsentanter såvel som repræsentanter for medarbejdere og borgere, i en evalueringsgruppe.

På det offentlige møde blev der fra flere sider spurgt til hvem og hvordan en udvælgelse vil ske af de personer, der skal udarbejde strategien, ligesom flere foreslog at et udkast blev sendt i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

 

Bemærkning:

Der lægges med det reviderede udkast op til at sende et strategi-udkast i offentlig høring inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Ligeledes lægges der op til i politik-udkastet at sætte navn på de instanser, der skal indgå i en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et udkast til strategi: BBS, LAG-Bornholm samt fire BRK virksomheder og stabe, der i det daglige er i direkte berøring med de bornholmske lokalområder.

Der lægges endvidere op til at der årligt bør ske en evaluering af borgerinddragelsen, i tilknytning til Demokratigruppens årlige redegørelse. Evt. nedsættelse af en evalueringsgruppe vil indgå i arbejdet med strategiudkastet.

 

Politiske tiltag:

Enhedslisten Bornholm foreslår at borgerinddragelsen især baseres på etablering af Lokalråd, nogenlunde som de eksisterende Københavns Lokaludvalg.

Tonny Borrinjaland foreslog på det offentlige møde etablering af et lokalt råd i hvert af de tidligere sogne, med 7 personer valgt hvert sted.

Kaj Erik Mortensen, Hasle; Gudhjem By- og Mindeforening og Signe Kjøller, medlem af Radikale Venstre, har alle foreslået ændringer til forslaget om at afholde de lokale dialogmøder i de allerede definerede skole-/daginstitutionsdistrikter. De to førstnævnte lægger op til flydende grænser for de lokalområder, møderne bør holdes – herunder afstemt efter hvilke hovedemner, der er på mødernes dagsorden. Signe Kjøller foreslår at møderne lægges ude i de mindre lokalsamfund og gerne forskellige steder fra år til år, med det årlige fællesmøde placeret midt på øen. Hun foreslår endvidere en uvildig mødeleder, som f.eks. Landdistriktscoachen og at der på møderne kan indlægges gruppedrøftelser, hvilket vil aktivere langt flere.

Aakirkeby Borgerforening spørger til, hvem der har kompetence til at godkende referatet fra dialogmøderne?

Gudhjem By- og Mindeforening går ud fra de lokale udviklingsplaner skal dække lokalområder og evt. flere af disse i fællesskab – ikke ’delområder’ (distrikter).

Aakirkeby Borgerforening, Gudhjem By- og Mindeforening og Signe Kjøller efterlyser uddybning af tekst om borgerpaneler, herunder hvordan de udpeges/sammensættes.

 

Bemærkninger:

Forslagene om Lokalråd og lokale råd i de gamle sogne er ikke medtaget i det revidere politikudkast, da forslagene vurderes at kræve væsentlige ressourcer for at kunne realiseres.

Forslagene til placeringen af de lokale dialogmøder vil blive taget i betragtning i arbejdet med en strategi, idet politik-udkastet alene peger på at møderne som ”udgangspunkt” kan placeres i de allerede definerede skole-/dagsinstitutionsdistrikter. Der er således mulighed for at begrunde en anden placering af dialogmøderne.

Forslag om at holde møderne forskellige steder i mindre lokalsamfund, omkring mødeledelse og gruppedrøftelser vil blive taget i betragtning under arbejdet med strategien.

Hvem der godkender referatet af dialogmøder vil blive afklaret i arbejdet med strategien.

I det reviderede politik-udkast er præciseret at de lokale udviklingsplaner knytter sig til lokalområder. I forbindelse med strategi-arbejdet vil denne opgaves omfang og indhold mv. blive nærmere afklaret og beskrevet.

I det revidere politik-udkast er brugen af borgerpaneler blevet beskrevet mere detaljeret.

 

Organisering og sammenhæng:

Aakirkeby Borgerforening spørger til hvem eller hvordan formandskabet for Demokratigruppen udpeges.

 

Bemærkning:

Formanden for Demokratigruppen vil være borgmesteren.

 

Det af Liste L stillede ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens udkast vedtaget den 23. september 2010 er ikke blevet kommenteret fra nogen sider, hverken i de indkomne høringsbidrag eller blandt indlæggene ved det offentlige møde 15. november 2010.

Liste L foreslog en tilføjelse til afsnittet om de bærende principper, således at borgerinddragelse bliver et fast punkt på de politiske dagsordener. Dette forslag var med kursiv indsat i selve høringsdokumentet, med mulighed for at kommentere på det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser. Vedtages en politik for borgerinddragelse, vil den blive fulgt op med en strategi inkl. budget og finansieringsplan. I lighed med politikken vil også strategien skulle godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag:

1. Politik for borgerinddragelse, revideret udkast efter høring

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Politik for borgerinddragelse - revideret udkast efter høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune

·                                         00.01.00P23-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

35

 

Hvem beslutter

Økonomiudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udbudsstrategierne blev vedtaget med Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne

 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender udkast til ”Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune” til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lovens forskrifter er efterfølgende indarbejdet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 581 af 24/06/2009 (kommunestyrelsesloven) og af denne nu gældende version af kommunestyrelsesloven fremgår:

 

§ 62 b.Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Stk. 2.Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbuds-strategiens indhold og udformning.

§ 62 c.Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted, redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens udbudsstrategi efter § 62 b. Redegørelsen skal offentliggøres.

Stk. 2.Redegørelsen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om udbud af opgaver, der er gennemført i den pågældende valgperiode, samt oplysninger om varetagelsen af de opgaver, som kommunen efter en udbudsforretning fortsat udfører for sig selv.

Stk. 3.Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler for redegørelsens indhold og udformning.

 

Indenrigs- og socialministeren har i Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse, BEK nr. 1310 af 15/12/2009 fastsat nærmere regler for indhold og udformning af henholdsvis udbudsstrategi og opfølgnings-redegørelse.

 

Såvel kommunestyrelseslov som bekendtgørelse er tilgængelig fra retsinformations hjemmeside: www.retsinfo.dk.

 

Formålet med udbudsstrategien er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet, jævnfør bemærkningerne til lovforslaget, at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommuner.

 

Udbudsstrategien skal give kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte konkurrenceudsættelse højt på den politiske dagsorden på en mere tydelig og systematisk måde.

 

Om indholdet i udbudsstrategien fastslår bekendtgørelsen følgende:

En oversigt over de områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde, fx ved en udbudsplan.

 

En angivelse af kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.

 

En beskrivelse af de initiativer, der vil blive taget i anvendelse for at nå kommunalbestyrelsens mål for øget konkurrenceudsættelse.

 

Udbudsplanen har til hensigt at skabe gennemsigtighed, dels over for borgere, dels over for potentielle leverandører om, hvad der er i røre i relation til brug af udbud i opgavevaretagelsen.

 

Udbudsstrategien skal i henhold til bekendtgørelsen gøres tilgængelig for borgerne. Det er imidlertid frit for kommunen at vælge, hvor udbudsstrategien skal gøres tilgængeligt. Den officielle vejledning foreslår kommunens hjemmeside.

 

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på Bornholms Regionskommunes mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Udkast til Udbudsstrategi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Nedsættelse af ansættelsesudvalg

·                                         81.02.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

36

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Nedsættelse af ansættelsesudvalg i forbindelse med rekruttering af en servicedirektør.

Indstilling og beslutning

Løn og Personale indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger 7 politikere til ansættelsesudvalget og at udvalget herudover består af 2 ledelsesrepræsentanter inkl. kommunaldirektøren og 2 medarbejderrepræsentanter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Godkendt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

På grund af fratræden er stillingen som vicedirektør ledig. Titlen for denne direktørstilling vil fremover være servicedirektør. Servicedirektøren får ansvar for Borgere og Beskæftigelse, Børn og Skole samt Social og Sundhed.

 

Direktionen skal fremover bestå af kommunaldirektøren, økonomidirektøren samt servicedirektøren.

 

Der skal i forbindelse med ansættelsen nedsættes et ansættelsesudvalg som skal bestå af personer både fra det politiske og det administrative niveau. 

 

Ansættelsesudvalgets opgave er at gennemføre 2 samtalerunder med kandidaterne efter en nærmere fastlagt tidsplan og afgive indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, der har ansættelseskompetencen.

 

Økonomiske konsekvenser

Annonceudgifterne forventes erfaringsmæssigt at udgøre mellem 50.000 – 100.000 kr. alt efter hvor og hvor mange steder, der annonceres. Udgifterne kan holdes indenfor eksisterende budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Orientering fra formanden

·                                         00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

37

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december2010:

Gennemførelse af den første politikerfestival, som kaldes "Folkemødet 2011", den 15.-18. juni 2011 i Allinge.

Henvendelse til forsvarsministeren om arbejdspladser på Almegårds Kaserne.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Eventuelt

·                                        00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

38

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

 

Indstilling og beslutning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt