Referat
Teknik- og Miljøudvalget
03-03-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om BAT
  åbent 2 Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm
  åbent 3 Fredningsforslag for Svartingedalen i høring
  åbent 4 Blå Flag på Bornholm
  åbent 5 Tom helårsbolig på Nyvej 2, 3700 Rønne.
  åbent 6 Tom helårsbolig på Sct. Klemensgade 13, 3782 Klemensker.
  åbent 7 Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars
  åbent 8 Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.
  åbent 9 Yderligere oplysninger i forbindelse med klagesag
  åbent 10 Udtalelse vedrørende byggelovsklage
  åbent 11 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om byggelovsklage
  åbent 12 Nedlæggelse af bolig i Listed
  åbent 13 Anmodning om generel partshøring ved byggesagsbehandling i Svaneke
  åbent 14 Pulje til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme - 2010
  åbent 15 Udtalelse til Naturklagenævnet vedr. lokalplan 046
  åbent 16 Lokalplanforslag 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr 24
  åbent 17 Lovliggørelse af tandklinik på Rønne havn
  åbent 18 Arkitekturpolitik - udpegning af 1 repræsentant fra TMU til deltagelse i følgegruppen
  åbent 19 Offentlige møder om Forslag til Kommuneplan 2009
  åbent 20 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2010
  åbent 21 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010
  åbent 22 Anlægsbevilling til sikring af "karret" og ombygning af træbro på Nørresand havn 2010
  åbent 23 Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn 2010
  åbent 24 Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne 2010
  åbent 25 Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 26 Opfølgning på KBs visionsseminar i februar 2010 - mål for 2011
  åbent 27 Reduktion af budgetrammer 2011 - 2014
  åbent 28 Opfølgning på 2009 aftalerne på Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 29 Gensidig orientering
  åbent 30 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om BAT

13.05.00A00-0002

Sagsbeskrivelse

Trafikchef Lars Bjørn Høybye, vil på mødet informere om status for BAT

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller status for BAT til efterretning.

 

Bilag

Statusnotat fra BAT pr. januar 2010.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde. 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Status taget til efterretning. Lars Bjørn Høybye fremsender beskrivelse af tidsproces samt oplæg for ny struktur.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
BAT statusnotat januar 2010 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm

01.05.08P19-0018

Indledning


Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af en jetskibane på Bornholm.

I første omgang ønskede ansøgerne at etablere banen i Kaolinsøen ved Snorrebakken.

Da dette ikke kan lade sig gøre på grund af rekreative og naturmæssige interesser og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, har Teknik og Miljø valgt at fremlægge alternative muligheder i dialog med ansøgerne og andre interessenter.

Sagsbeskrivelse

Generelt har kommunen den politik på friluftsområdet, at der skal være mulighed for at udfolde sig rekreativt i naturen, så alsidigt som muligt og så flest mulige befolkningsgrupper har glæde af at færdes i naturen, men altid med hensyntagen til naturgrundlaget, naboer, ejere og andre "naturnydere" - og aktiviteten skal selvfølgelig være lovlig.

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at sejle med jetski, jfr. bekendtgørelse nr. 1315 af 20/11/2006 om regulering af sejlads med vandscootere m.v. (herunder hører også jetski), hvor sejlads forbydes generelt i dansk farvand.

Loven åbner dog mulighed for at en kommune kan stille et sø- eller havområde til rådighed for en jetskiklub. Indtil nu er det kun sket 4-5 steder i Danmark. 

Der er ingen jetskiklub endnu på Bornholm, men Kultur og Fritid har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe ansøgerne med at oprette en klub og hjælpe med evt. ansøgninger.

Ansøgerne mener at der efter et år vil kunne være et medlemstal på omkring 15 personer i klubben. De ønsker sig at der på længere sigt kan laves et klubhus.

Københavns Jetskiklub har henvendt sig og sagt at de godt kunne forestille sig at man kunne afholde mesterskaber på Bornholm i fremtiden, hvis der blev etableret en bane.

Ved et møde med ansøgerne har Teknik og Miljø drøftet kravene til en jetskibane og ønskerne til dens placering.

En bane på ca. 200x400m vil være velegnet.

De forskellige ønsker til lokaliteter er undersøgt.

Det primære ønske, en sø på privat grund, har måttet opgives da ejeren ikke har villet give lov til aktiviteten.

De øvrige lokaliteter er i prioriteret rækkefølge:

1.            Sø på opfyldsareal ved Rønne Havn

2.            havområde ud for Kanondalen,

3.            havområde ud for Rønne Havn, med alternativ ved Nexø Havn ved vestenvind og særlige arrangementer.

Teknik og Miljø har holdt møde med Rønne Havn omkring mulighederne for at udlægge søen ved opfyldsområdet på havnens vestligste område som jetskibane, da det er et beskyttet område uden bølger og ligger langt fra bymæssig bebyggelse, rekreative områder eller naturområder. 

Direktøren for Rønne Havn vurderer at det vil være for farligt at sejle jetski i søen.

Området ud for Kanondalen vurderes at være uegnet pga. rekreative interesser.

Havområdet ud for Rønne Havn, med Nexø Havn som alternativ ved vestenvind, er derfor de tilbageværende muligheder.

 

Teknik & Miljøs vurdering:

Da det ikke ser ud til at kunne lade sig gøre andre steder, foreslås det at der gives tilladelse til at der må sejles med jetski på et område ud for Rønne Havn og et område ud for Nexø Havn, begge på søterritoriet. De konkrete områder og vilkår for sejladsen fastlægges i samarbejde med havnene og relevante myndigheder.

Det foreslås at tilladelsen i første omgang gives for 2010 hvorefter der foretages en evaluering, der danner grundlag for stillingtagen til en forlængelse. Tilladelsen betinges af at der oprettes en klub og at tilladelsen kan inddrages, hvis det viser sig at der er for store støjmæssige- eller andre gener forbundet med sejladsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler

·       at der optages forhandling med Søfartsstyrelsen samt relevante, lokale myndigheder m.fl. med henblik på etablering af jetskibaner ved hhv. Rønne Havn og Nexø Havn,

·       at Teknik & Miljø bemyndiges til at forhandle en aftale for sæson 2010, og

·       at der efterfølgende laves en evaluering der forelægges teknik- og miljøudvalget til stillingtagen til om tilladelsen skal forlænges.

Bilag

Fotos af jetskisejlere

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet Teknik & Miljø bemyndiges til at undersøge andre placeringer end Rønne og Nexø Havn.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Bilag 1 - fotos af jetskiaktiviteter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fredningsforslag for Svartingedalen i høring

01.05.10P20-0002

Indledning

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et fredningsforslag for Svartingedalen, øst for Hasle.  

Fredningsnævnet anmoder i den forbindelse om Bornholms Regionskommunes bemærkninger til fredningsforslaget.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse:

Svartingedalen er en næsten uberørt skovbevokset sprækkedal, der strækker sig gennem landskabet nord-øst for Hasle. Det er en typisk bornholmsk sprækkedal med åløb i bunden og stejle klippesider. Den allernordligste del af dalen ”Åhalsen” er allerede fredet og åben for offentligheden.

 

Formålet med fredningen er primært:

·        at sikre og forbedre offentlighedens adgang til hele dalen,

·        at sikre sprækkedalen som et værdifuldt naturområde,

·        at sikre skovens varierede naturskovspræg og den fortsatte ekstensive drift,

·        at sikre og forbedre dalens herlighedsværdi gennem rydning og pleje af særlige klippepartier, engarealer, udsigter m.m.

 

Fredningsområdet er på ca. 43 ha og omfatter jord fra 8 lodsejere.

I DNs budgetoverslag er den samlede beregning af erstatningsstørrelsen til de 8 lodsejere på 679.220 kr.

De tre største erstatningsposter er:

·        løvtræsbinding og forbud med renafdrift – 332.910 kr. (37 ha)

·        udlægning af et dyrket areal til vedvarende græsning – 168.000 kr. (1,68 ha)

·        forbud mod gødskning af sprøjtning af § 3 beskyttet eng – 90.000 kr. (4,5 ha)

 

Et oversigtskort er vedhæftet som bilag 1. Fredningsforslaget som bilag 2, et tilhørende kortbilag som bilag 3, og budgetoverslaget som bilag 4.

 

Det videre forløb af fredningssagen:

DN har rejst sagen ved indsendelse af fredningsforslaget til fredningsnævnet.

 

Fredningsnævnet har foretager en offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sendt fredningsforslaget til ejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af forslaget samt til offentlige myndigheder og organisationer, der har væsentlig interesse i forslaget, herunder Bornholms Regionskommune.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse den 28. april 2010 med efterfølgende offentligt møde om sagen.

Indsigelser eller ændringsforslag til fredningsforslaget skal fremsættes under mødet eller indsendes skriftligt til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet træffer derefter afgørelse om hvorvidt fredningen skal gennemføres og om eventuelle ændringer.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet.

 

Teknik & Miljøs vurdering

  1. En fredning af området kan sikre området som en typisk bornholmsk sprækkedal med naturnær skovdrift, og de natur-, kultur-, og rekreative værdier der ligger i dette. Fredningen vil samtidig åbne området for offentligheden og sætte fokus på stedet og muligheden for at opleve den smukke sprækkedal i hele dens udstrækning.
  2. Det foreslås at det undersøges nærmere om der bør gives erstatning for forbud mod gødskning og sprøjtning af engen, som er omfattet af den vejledende registrering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det er normalt ikke tilladt at sprøjte og gøde et eng­område omfattet af Naturbeskyttelsesloven bestemmelser.
  3. For den dyrkede skråning på 1,68 ha vurderes det at der ikke er så stort en naturgevinst ved at den fremover ikke må dyrkes som almindelig landbrugsjord. Det skrånende terræn har stor landskabelig værdi, men naturmæssigt vurderes denne mark ikke at have stort potentiale. Derfor kunne man i stedet stille krav om at der ikke dyrkes juletræer på arealet, eller andre afgrøder, som vil sløre terrænformen. Det vil også kræve erstatning, men det vil være et væsentligt mindre beløb.

 

Ud over omkostninger til fredningserstatning, vil en fredning medføre driftsomkostninger for kommunen til pleje af området, da det er kommunens opgave at stå for pleje af privatejede fredede arealer.

 

By- og Landskabsstyrelsen har meddelt at de ikke har bemærkninger til budgetoverslaget.

 

Økonomi

Bornholms Regionskommune skal betale ¼ af erstatningen og ¼ af de øvrige omkostninger som lodsejerne evt. måtte have, til f.eks. advokatbistand, i forbindelse med fredningssagen. Staten afholder ¾ af udgifterne.

Det er Fredningsnævnet, og ved en påklage Naturklagenævnet, der tager stilling til om området skal fredes.

I forhold til DNs budgetoverslag vil fredningen betyde en udgift for kommunen på ca. 170.000 kr. samt ¼ af eventuelle udgifter til advokatbistand eller lignende.

Kommunen budgetterer med et beløb på 50.000 kr. årligt til fredningserstatninger indenfor Teknik og Miljøs budget.

I 2009 er der brugt ca. 80.000 kr. til dækning af kommunens andel af omkostninger i forbindelse med Fredningen af ”Bronzealderlandskabet ved Madsebakke”. I år 2010 skal der også påregnes et erstatningsbeløb til denne fredning af en endnu ukendt størrelse. 

 

Udover fredningserstatningen vil fredningen medføre der årlige driftsomkostninger for kommunen, som har ansvar for pleje af privatejede fredede arealer.

Det vurderes at stierne, adgang og skiltning vil være forholdsvis enkel at vedligeholde og vil koste max. 5000 kr. årligt.

 

Udgifter til vedligeholdelse af hegn og afgræsning kan variere meget afhængigt af om der kan etableres ”gratis” afgræsning eller om det er nødvendigt at betale. Det kan derfor blive et sted mellem 3.000 kr. og 28.000 kr. årligt.

 

Såfremt Fredningsnævnet beslutter at gennemføre fredningen og når kommunens omkostninger hertil kendes endeligt, vil der blive lavet en dagsorden med oplæg til stillingtagen til dækning af udgifterne.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der sendes et høringssvar til Fredningsnævnet med en anbefaling af fredningen og med de ovenfor under 2 og 3 beskrevne bemærkninger om erstatningsberegningen.

Bilag

1.      Oversigtskort

2.      Fredningsforslag

3.      Kortbilag

4.      Budgetoverslag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste gang.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010

Anbefales.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Bilag 1-oversigtskort (JPG)

2.
Bilag 2-Fredningsforslag (PDF)

3.
Bilag 3 - kortbilag til fredningsforslag (JPG)

4.
Bilag 4-Budgetoverslag (DOC)

5.
Bilag 5 - Brev fra Fredningsnævnet (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  

4   Blå Flag på Bornholm

04.11.00I00-0002

Indledning

Teknik & Miljø har igennem det seneste år modtaget forespørgsler fra turister, bornholmske virksomheder og bureauer der arbejder med turisme om, hvorfor de bornholmske strande og havne ikke markeres med det internationale symbol Blå Flag.  

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø har derfor undersøgt om Bornholm bør tilmeldes Blå Flag-ordningen.

Blå Flag er en international miljøkampagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes generelle sikkerhed, service og kvalitet. Kampagnen er repræsenteret i 40 lande verden over. I Danmark er det et sekretariat under Friluftsrådet der står for arbejdet. Tilmeldingsfrist for sæsonen 2010 er 4. marts 2010.

Kampagnen er koncentreret inden for fire områder:

1) Miljøindsats og vandkvalitet,

2) Miljøinformation,

3) Drift, service og faciliteter

4) Sikkerhed.

Inden for disse 4 områder er opstillet kvalitetskriterier for strande og havne. Nogle af kriterierne er obligatoriske og skal være opfyldt, før en flagmarkering kan tildeles. Blå Flag-kriterierne vedlægges som bilag.

Når Bornholm tidligere har fravalgt at deltage i Blå Flag-ordningen skyldes det, at Blå Flag ikke er gratis. Det koster 5.000 kr. pr. strand eller havn at være med i ordningen samt udgifter til indretning af faciliteter og gennemførelse af forskellige aktiviteter.

Dertil har kommet overvejelser om en eventuel negativ signalværdi af at kun nogle strande eller havne var med i ordningen, eller af at flaget måtte stryges på grund af problemer med vandkvaliteten.

Teknik & Miljø har derfor haft kontakt til Destination Bornholm, Business Center Bornholm og NaturBornholm for at få deres vurdering af markedsføringsværdien af Blå Flag på Bornholm.

Tilbagemeldingerne går på at det anses for positivt at få Blå Flag til Bornholm, også selvom der kun vil være en enkelt strand og én havn der fører Blå Flag.

Teknik & Miljø har derfor undersøgt om der er strande og havne der umiddelbart eller med mindre tiltag vil kunne opfylde Blå Flag-kriterierne.

For strande gælder dette stranden ved Dueodde, og for havne Svaneke havn.

For strande er et af de væsentlige kriterier at vandkvaliteten kan overholdes.

Blå Flag har ret til at stryge flaget, hvis kravene til badevandskvalitet eller andre kriterier ikke kan overholdes i en periode.

Der udtages badevandsanalyser fra 21 badelokaliteter på Bornholm. Badevandsanalyserne viser, at vi har rent og godt badevand på alle strande.

Analyserne viser også at vi på grund af naturlige vejrforhold ikke kan regne med konstant og stabilt at kunne overholde vandkvalitetskriterierne på mere end halvdelen af strandene alle dage i hele sæsonen. Dette kan blandt andet være på grund af åudløb, bundforhold og fremherskende vindforhold, altså naturlige forhold, som vi ikke kan styre.

Teknik & Miljø har set på hvilke strande der stabilt har kunnet overholde badevandskriterierne de seneste år, og hvor flest muligt af de andre kriterier som Blå Flag stiller op, allerede er opfyldt. Det er bl.a. rene sandstrande, gode toiletfaciliteter, handicapadgange, redningsfaciliteter m.m.

På Dueodde findes allerede handicapramper, redningsposter, toiletter ved p-pladserne og telefonboks ved Skrokkegårdsvejen. Der mangler affaldssortering og bedre informationstavler.

Svaneke havn overholder alle de obligatoriske kriterier for lystbådehavne.

Dertil skal der på strande være mindst 5 miljøaktiviteter og på havne med mindst 2 miljøaktiviteter i løbet af sæsonen. NaturBornholm har tilbudt at medvirke i projektet med naturinformation.

Økonomi

Omkostningerne kan afholdes inden for driftsbudgettet for henholdsvis strande og havne.

Prisen pr. flag er på 5.000 kr. Dertil kommer udgifter på Dueodde strand til opstilling af flere affaldsspande og nye informationstavler, hvilket kan beløbe sig op til 25.000 kr. afhængigt af omfanget af eventuelle opdateringer og udskiftninger af eksisterende informationstavler.

Miljøaktiviteterne kan være brugerbetalte.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets drøftelse hvorvidt Bornholms Regionskommune skal tilmelde Svaneke havn og Dueodde Strand til Blå Flag-ordningen.

Bilag

1.      Kriterier for Blå Flag tildeling på strande og havne

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010:

Udvalget beslutter at Svaneke Havn og Dueodde Strand tilmeldes Blå Flag ordningen.  

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Kriterier for Blå Flag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tom helårsbolig på Nyvej 2, 3700 Rønne.

03.01.00G01-0491

Indledning

Ejendommen Nyvej 2, 3700 Rønne, har jfr. Folkeregisteret, været ubeboet siden 1. december 2006. 

Jfr. BBR har ejendommen status som helårsbolig, og er et fritliggende enfamilieshus, med et samlet boligareal på 70 m2.

Den nuværende ejer har erhvervet ejendommen pr. 1. december 2006.

 

I henhold til Boligreguleringslovens § 48 stk. 1, skal ejeren, hvis en bolig der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse bliver ledig, sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 18. december 2007, skrevet til ejeren af Nyvej 2, 3700 Rønne, og anmodet ham om at oplyse, hvordan han agter at anvende boligen i forhold til ejendommens status som helårsbeboelse.

Den 23. december 2007 meddeler ejeren, at ejendommen er købt som et ”håndværkertilbud” med henblik på istandsættelse til egen benyttelse, når familien flytter tilbage fra deres nuværende bopæl. Ejeren vil selv udføre istandsættelsen i sine ferier.

 

Da ejendommen i september 2009 fortsat ikke var beboet, blev ejeren ved brev af 18. september 2009 anmodet om at fremkomme med en status for boligens restaurering, samt en tidshorisont for forventet indflytning.

I brev af 29. september 2009 meddeler ejeren, at ejendommen har fået lagt nyt tag m.v., der er etableret nyt kloaksystem og lagt en ny hoved-vandledning samt trukket nyt el-hovedkabel til ejendommen og der er støbt bund til carport.

Der er indkøbt nye vinduer og døre til hele ejendommen, som påregnes at blive monteret i løbet af sommerferien 2010.

Indvendigt er der ikke sket nogen renovering.

Ejendommen forventes klar til indflytning i 2011 – eller 2012.

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at da boligen allerede har stået ubeboet i ca. 3 år og 10 måneder, vil der ikke kunne gives den ønskede fristforlængelse indtil 2011-2012 til at tage boligen i brug til helårsbolig.

Derimod vurderes det, at en kortere fristforlængelse, vil give ejeren mulighed for at foretage en istandsættelse af boligen, således at den vil kunne anvendes til helårsbeboelse.

 

Økonomi

Ingen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en fristforlængelse indtil 1. august 2010 til at renovere ejendommen, hvorefter den skal tages i anvendelse som helårsbolig.

 

Bilag

Bilag 1: Bornholms Regionskommunes brev af 18.12.2007.

Bilag 2: Ejers brev af 23.12.2007.

Bilag 3: Ejers brev af 29.9.2009.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Bilag 1: Bornholms Regionkommunes brev af 18.12.2007. (TIF)

2.
Bilag 2: Ejers brev af 23.12.2007. (TIF)

3.
Bilag 3: Ejers brev af 29.9. 2009. (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tom helårsbolig på Sct. Klemensgade 13, 3782 Klemensker.

03.01.00G01-0572

Indledning

Bornholms Andelsmejeri, Sct. Klemensgade 17, 3782 Klemensker, der er ejer af en helårsbolig på Sct. Klemensgade 13, 3782 Klemensker, har søgt om dispensation på ubestemt tid, for opfyldelse af kravet om helårsbeboelse på ejendommen.

Ejendommen Sct. Klemensgade 13, 3782 Klemensker har været ubeboet siden 1. april 2006.

Jfr. BBR har ejendommen status som helårsbolig, og er et fritliggende enfamilieshus, med et samlet boligareal på 193 m2..

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 13. december 2007 skrevet til ejeren, Bornholms Andelsmejeri, og gjort opmærksom på, at jfr. Boligreguleringslovens § 48 stk. 1, skal mejeriet som ejer sørge for, at helårsboligen fortsat benyttes til beboelse.

Mejeriet blev samtidig anmodet om at fremkomme med en begrundelse for, at ejendommen ikke er beboet.

Mejeriet har i brev af 28.12.2007 meddelt, at de søger og stadig ”leder” efter faglært mejeripersonale (mejerister/procesteknologer), og at ansøgere med disse uddannelser primært bor udenfor Bornholm.

Bornholms Andelsmejeri vil gerne kunne tilgodese en eventuel tilrejsende medarbejder med en bolig indtil vedkommende er faldet til på Bornholm, og derfor har ejendommen stået ubeboet i en periode.

 

Da ejendommen den 21.9.2009 fortsat ikke er beboet, anmodes Bornholms Andelsmejeri igen om en redegørelse for de videre planer med ejendommen, herunder en eventuel dato for indflytning.  

 

Bornholms Andelsmejeri meddeler i brev af 29. september 2009 at mejeriet fortsat er på udkik efter uddannet/faglært mejeripersonale, og at det ikke er muligt at sætte en præcis dato for udlejning. Mejeriet håber på fortsat at have mulighed for at have boligen stående ubeboet, således at en eventuel tilrejsende medarbejder vil kunne tilgodeses med en bolig.

På baggrund af en forespørgsel fra regionskommunen, meddeler mejeriet i brev af 18.11.2009, at den sidste annoncering efter personale er sket i marts måned 2007 i Mælkeritidende, men uden resultat.

Forsøg på rekruttering af mejerister/mejeriteknologer er herefter sket ved, at mejeriets elever forespørger på deres elevhold ligesom eventuelle muligheder undersøges, når mejeriet er repræsenteret på udstillinger og messer med andre fagfolk.

 

Bornholms Andelsmejeri ansøger således om muligheden for, at ejendommen fortsat står ubeboet, således at en eventuel tilrejsende medarbejder vil kunne tilgodeses med en bolig.

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at det ikke anses som sandsynligt at ejendommen vil blive beboet inden for en rimelig tidshorisont med de nuværende bestræbelser på udlejning til en tilrejsende medarbejder. Der forekommer ikke at være et behov der ikke kan dækkes på ordinær vis via boligmarkedet.

 

Økonomi

Ingen.           

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der ikke meddeles yderligere dispensation.

Bilag

Bilag 1: Bornholms Regionkommunes brev af 13.12.2007.

Bilag 2: Bornholms Andelsmejeris brev af 28.12.2007.

Bilag 3: Bornholms Andelsmejeris brev af 29.9.2009.

Bilag 4: Bornholms Andelsmejeris brev af 18.11.2009.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Bilag 1: Bornholms Regionskommunes brev af 13.12.2007. (TIF)

2.
Bilag 2: Bornholms Andelsmejeris brev af 28.12.2007. (TIF)

3.
Bilag 3: Bornholms Andelsmejeris brev af 29.9.2009. (TIF)

4.
Bilag 4: Bornholms Andelsmejeris brev af 18.11.2009. (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars

13.03.01P19-0002

Indledning

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars til kommunens godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Projektforslaget omhandler dels fjernvarmeforsyning af Vestermarie via en transmissionsledning fra fjernvarmesystemet i Aakirkeby, Lobbæk og Nylars, og dels fjernvarmeforsyning af Østerlars og Østermarie fra et flisfyret varmeværk som skal nyopføres i Østermarie-området, med en højtrykstransmissionsledning til Østerlars.

Projektforslaget gør ikke brug af muligheden for pålæg af tilslutningspligt. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 65 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2011. Det forudsættes desuden at der kan opnås kommunegaranti.

Der vil blive søgt byggetilladelse og miljøgodkendelse samt evt. VVM-godkendelse til varmeværket ved Østermarie, når placering er fundet.

Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17.5.2005 og ”Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 projektbekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007, bortset fra at Østermarie og Østerlars i varmeplanen er forudsat forsynet fra et nyt halmvarmeværk. Bornholms Forsyning har oplyst at man i stedet har valgt et flisfyret værk, fordi det med værkets ringe størrelse er driftsmæssigt mere simpelt end et halmvarmeværk. Teknik & Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Efter projektets gennemførelse vil alle byer, som i varmeplanen blev udlagt som fjernvarmebyer, være forsynet med fjernvarme. Fjernvarmeudbygningen er sket betydeligt hurtigere end forudset i varmeplanen, hvor udbygningen var påregnet afsluttet i 2016.

 

I Bornholms Energistrategi 2025 er forudsat etablering af 12.500 m² solvarmeanlæg i tilknytning til et eller flere fjernvarmeanlæg på øen, da mængden af lokalt tilgængelig halm og træflis ikke rækker til CO2-neutral forsyning af alle bornholmske fjernvarmenet. Teknik & Miljø foreslår at Bornholms Forsyning anmodes om inden projektforslagets endelige behandling at fremsende en redegørelse for evt. etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

Som ved tidligere projekter har Teknik & Miljø bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

·        Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyne områderne frem for fortsat individuel oliefyring.

·        Varmebehovet skønnes at kunne blive lidt højere end forudsat i projektforslaget. Dette vil i givet fald betyde en forbedring af projektforslagets økonomi.

·        Projektforslagets brugerøkonomiske fordel vurderes at være så stor, at det også uden tilslutningspligt er rimeligt at regne med en hurtig tilslutning.

·        DFP vurderer, at projektet er selskabsøkonomisk sundt, hvis det gennemføres med en rimelig tilslutningsgrad på omkring 80 % og en hurtig udbygningstakt specielt i Østermarie og Østerlars. Tilslutningsgraden og udbygningstakten i Vestermarie er mindre kritisk.

·        Fuld gennemførelse af projektet vil medføre en reduktion af CO2-emissionen med ca. 3.400 ton/år og et fald i olieforbruget med over 1.250 ton/år. Til gengæld vil træflisanvendelsen øges med 5-6.000 ton/år, afhængig af fugtindholdet, og derved bidrage til lokal omsætning.

·        På denne baggrund kan DFP anbefale at projektforslaget godkendes.

Da bullit 4 kan fortolkes som en opstramning af Bornholms Forsynings projektforudsætninger (gennemførelse med 65 % tilslutning + kommunens bygninger), har vi forelagt dette for Forsyningen som har svaret med e-mail af 2.2.2010.

Svaret er efterfølgende kommenteret af DFP med e-mail af 5.2.2010, hvoraf fremgår at DPF samlede vurdering fortsat er: ”Da projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er rimeligt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt, kan vi anbefale, at projektforslaget godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.”

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. På denne baggrund foreslår Teknik & Miljø at forslaget sendes i høring hos Biokraft, som leverer spildvarme til Aakirkeby-fjernvarmeområdet, samt RVV som tidligere har vist interesse i forsyning af området.

Økonomi

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at projektforslaget udsendes til RVV og Biokraft med en høringsfrist på 4 uger

·        at Bornholms Forsyning anmodes om inden høringsfristens udløb at fremsende en redegørelse for mulighederne for etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse

·        at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

Bilag

·        Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars med bilag

·        Notat af 14.1.2010 fra DFP med bilag

·        E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning

·        E-mail af 5.2.2010 fra DFP

·        Energiministeriets brev af 6.4.1994

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt, idet projektforslaget også sendes til høring hos Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Steen Colberg Jensen deltog ikke under behandlingen af punktet.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

2.
- beregninger Vestermarie (XLS)

3.
- beregninger Østermarie og Østerlars (XLS)

4.
- Vestermarie forsyningsområde (PDF)

5.
- Østermarie forsyningsområde (PDF)

6.
Brev og notat af 14.1.2010 fra DFP (PDF)

7.
- brugerøkonomi (PDF)

8.
- selskabsøkonomi ved 100 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

9.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

10.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 4 % (PDF)

11.
- samfundsøkonomi ved 100 % tilslutning (PDF)

12.
- samfundsøkonomi ved 75 % tilslutning (PDF)

13.
Energiministeriets brev af 6.4.1994 (PDF)

14.
E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning (TXT)

15.
E-mail af 5.2.2010 fra DFP (TXT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

01.03.03K04-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. september 2009 at offentliggøre et forslag til retningslinjer for landzoneadministration i Bornholms Regionskommune med en frist på 8 uger til at fremsætte bemærkninger.

Forslaget blev herefter offentliggjort den 16. september 2009 med frist for bemærkninger til den 11. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Der er i perioden indkommet følgende bemærkninger:

1. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm, har fremsat følgende bemærkninger:

·        Ad. 5.1: Der bør stilles krav om skærmende beplantning ved placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og ved nyt (ofte meget stort) landbrugsbyggeri i det hele taget.

·        Ad.9.2: Ved udspredning af ren jord over landbrugsjord bør maksimal tykkelse ikke overstige 30 cm.

·        I den øvrige del af landet er ridehaller (set med DN øjne) et stigende problem, har BRK en holdning til landzoneadministration i den forbindelse?

 

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Vedrørende gyllebeholdere.

Ifølge planlovens § 36, stk. 2, skal en tilladelse til placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer betinges af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Der er således tale om krav, der fremgår direkte af loven, og som også fremgår af lovteksten gengivet på side 16 i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen. For at undgå misforståelser foreslås det dog, at betingelserne også indskrives i punkt 5.1 som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening.

Vedrørende andet og større landbrugsbyggeri vil det normalt ikke kræve landzonetilladelse, idet bebyggelse på landbrugsejendomme med større husdyrhold reguleres i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jfr. afsnit 5.1 i forslaget.

Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der placeres i tilknytning til landbrugsejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver heller ikke landzonetilladelse, og da der normalt meddeles afslag til byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (bortset fra gyllebeholdere), anser Teknik- og Miljø det ikke for nødvendigt at ændre forslaget på dette punkt.

Vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

I forslaget er der i afsnit 9.2 skrevet følgende:

”Der meddeles normalt afslag til anlæg af jordvolde, jorddeponier af en vis blivende karakter og andre større ændringer i terrænet, medmindre det sker for at afskærme eksisterende større erhvervsvirksomheder af landskabelige eller miljømæssige hensyn eller for at begrænse støj fra f.eks. skydebaner og motocrossbaner. Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, kræver normalt ikke landzonetilladelse, forudsat at udspredningen sker i et tyndt lag (en tykkelse på omkring 30 cm og maximalt 50 cm).”

Ifølge planlovens § 35, stk. 1, kræves der landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Hvis regionskommunen skal kunne skride ind overfor en jordpåfyldning på landbrugsjord med landzonereglerne, skal det således være af en karakter, så der er tale om en ændret anvendelse af et ubebygget areal.

Eksempler på terrænændringer (og ændret arealanvendelse), der kræver landzonetilladelse er gravning af søer, anlæg af jordvolde eller etablering af jorddeponier, der har en vis blivende karakter.

Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, der uændret skal anvendes til landbrug, kræver derimod ikke landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har kendskab til praksis i andre kommuner, hvor landzonereglerne administreres således, at terrænreguleringer mindre end +/- 50 cm ikke kræver landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har endvidere spurgt By- og Landskabsstyrelsen om praksis på dette område. By- og Landskabsstyrelsen har svaret, at der ikke er en fast praksis om jordlagets tykkelse, men styrelsen er enig i, at en grænse på 50 cm er en rimelig bagatelgrænse, dog med den tilføjelse, at Naturklagenævnet kan komme frem til et andet resultat i en mulig konkret sag.

På denne baggrund foreslår Teknik og Miljø, at den nuværende formulering i afsnit 9.1 fastholdes uændret. Hvis der kommer afgørelser fra Naturklagenævnet, der ændrer praksis, vil dette naturligvis blive forelagt for Teknik og Miljøudvalget med henblik på en revision af retningslinjerne.

Vedrørende ridehaller.

Ridehaller der opføres som en del af et erhvervsmæssigt stutteri på en landbrugsejendom, betragtes som erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, og kræver derfor ikke landzonetilladelse.

Øvrige ridehaller (f.eks. på rideskoler eller hobbypræget virksomhed) kræver landzonetilladelse.

Ridehaller er ikke specifikt nævnt i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen, da der hidtil har været meget få sager i denne kategori på Bornholm, og da nybyggeri af en ridehal ikke adskiller sig væsentligt fra andre nybyggerier, der opføres på landbrugsejendomme eller nedlagte landbrugsejendomme, der anvendes til andre erhverv.

Det foreslås dog, at der i afsnit 5.3 ”Andre erhverv” tilføjes ”rideskoler og ridehaller” under det, der normalt meddeles tilladelse til, således at punkt 2. øverst på side 11 formuleres således:

”2.  nyetablering af mindre jordbrugstilknyttede erhvervsvirksomheder, der naturligt hører hjemme i det åbne land, dvs. har relation til landbrug eller skovbrug (f.eks. maskinstationer, planteskoler, gartnerier, rideskoler,ridehaller og lignende). Det forudsættes, at nybyggeri ikke visuelt fremtræder fritliggende, men placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.”

 

2. Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm har fremsendt følgende bemærkning til det udsendte forslag i forhold til punkt 9.2 på side 13 (jorddeponering):

·        Naturindholdet i det åbne land bør tilgodeses ved at der maximalt må deponeres ren jord i 30 cm. tykkelse (og ikke 30-50 cm. som anført).

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Der henvises til kommentarerne ovenfor vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

Vedrørende bemærkningen om naturindholdet gøres der dog opmærksom på, at hvis det areal, hvor jorden ønskes udspredt, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller der i øvrigt er andre særlige forhold, så der kræves tilladelse efter anden lovgivning, skal sagen naturligvis bedømmes ud fra dette lovgrundlag og ikke efter planlovens landzoneregler.

 

Udover de modtagne bemærkninger har Naturklagenævnet i offentlighedsperioden truffet afgørelse i en konkret sag om ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig på Vestre Sømarksvej 28, Pedersker.

Naturklagenævnet bemærker i denne sag, at det i uplanlagt område er udgangspunktet, at der ikke meddeles tilladelse til at ændre anvendelsen af et fritidshus til helårsbeboelse. Har fritidshuset tidligere været en helårsbolig, kan der dog efter Miljøministeriets vejledning og hidtidig praksis efter omstændighederne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse som helårsbolig. Der bør ved afvejningen lægges afgørende vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere bør husets kvalitet indgå i bedømmelsen.

I den konkrete sag ændrede Naturklagenævnet regionskommunens tilladelse til et afslag, primært fordi det var 20 år siden, huset havde været anvendt som helårsbeboelse, samt fordi det var meget lille (40 m2).

På baggrund af denne afgørelse fra Naturklagenævnet må regionskommunens praksis på området ændres, og der foreslås derfor følgende ændringer i forslagets afsnit 2 ”Helårsboliger” side 6-8:

Den nuværende formulering (punkt 7. side 7):

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på, at der ligger andre helårsboliger i nærheden,” ændres til

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere skal husets kvalitet og størrelse indgå i bedømmelsen”.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at forslaget vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået ovenfor under Teknik og Miljø´s kommentarer. Det endeligt vedtagne forslag offentliggøres og sendes til de foreninger mv., som tidligere har fået forslaget.

·        at der løbende foretages redaktionelle ændringer som følge af ny lovgivning eller lignende. Større ændringer forelægges for Teknik og Miljøudvalget. Endvidere tages retningslinjerne op til revision hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Bilag

1.      Forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

2.      Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm.

3.      Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010:
Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet han ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
1. Forslag til retningslinjer for landzoneadministration. (DOC)

2.
2. Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm. (HTM)

3.
3. Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. (HTM)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Yderligere oplysninger i forbindelse med klagesag

02.34.00K03-0007

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde d. 2. september 2009 (se bilag) en udtalelse til Statsforvaltningen i en sag om en klage over gebyret i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse til en overdækning af eksisterende terrasse på Hasselløkken 14 i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Efter fremsendelsen af udtalelsen til Statsforvaltningen i september, har Bornholms Regionskommune d. 2. februar 2010 modtaget brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden, hvoraf det fremgår, at der ønskes yderligere oplysninger i sagen. Statsforvaltningen udbeder sig oplysninger om tidsforbrug til byggesager indenfor de 5 bygningskategorier. 

 

I det foreslåede svar til Statsforvaltningen er der bl.a. redegjort for antal byggesager fordelt på de 5 bygningskategorier i hhv. 2207, 2008 og 2009, antal timer forbrugt på byggesagsbehandling indenfor de 5 kategorier i samme år samt for hvordan tidsforbruget er opgjort.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen med kopi til klager.

 

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. september 2009

Forslag til svar om yderligere oplysninger til Statsforvaltningen Hovedstaden

Bilag til ovenstående svar.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt med redaktionelle ændringer.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Teknik- og Miljøudvalget d. 2. september 2009 (DOC)

2.
Forslag til svar med yderligere oplysninger til Statsforvaltningen (DOC)

3.
Bilag til forslag til svar til Statsforvaltningen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Udtalelse vedrørende byggelovsklage

02.34.00K02-0034

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden har d. 11. februar 2010 anmodet Teknik & Miljø om en udtalelse angående en klage over gebyret i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse d. 18. januar 2010.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø modtog d. 20. oktober 2009 en anmeldelse på forlængelse af carport med 12 m2 på ejendommen Asteløkken 5 i Allinge. Den 18. januar 2010 blev der udstedt meddelelse om byggearbejde i henhold til bygningsreglement BR08. Gebyret for tilladelsen blev beregnet til 5.800,- kr. Ansøger har klaget over ”det eksorbitante høje gebyr”.

 

Gebyret er beregnet ud fra en grundtakst på 5.500,- kr. + 12 m2 á 25,- kr. jævnfør kategori 1: Simple konstruktioner, vanskelige sager.

 

Denne sag er defineret som ”vanskelig” da der er tale om en ejendom i sommerhusområde som er omfattet af fredningsdeklaration og lokalplan. Da afstand til skel var under 2,5 m. blev sagen sendt til nabohøring og pga. fredningsdeklarationen blev sagen sendt til Miljøcenter Roskilde.

 

I hht. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. marts 2009 (jf. bilag), skal der udover grundtaksten opkræves 2000,- kr. for vanskelige sager, som i takstbladet er defineres som sager hvor der f.eks. bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign.

 

Da denne sag minder meget om den foregående sag på denne dagsorden, foreslås det, at de yderligere oplysninger om beregning af byggesagsgebyrer ligeledes fremsendes til Statsforvaltning til orientering som bilag på denne sag.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen med kopi til klager.

Bilag

Dagsorden om ændrede byggesagsgebyrer som tiltrådt af Kommunalbestyrelsen 26. marts 2009

Klage vedr. byggesagsgebyr

Forslag til udtalelse vedrørende byggelovsklage til Statsforvaltningen Hovedstaden.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d 3. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Klage vedr. byggesagsgebyr (TIF)

2.
Forslag til udtalelse vedrørende byggelovsklage til Statsforvaltningen Hovedstaden (DOC)

3.
Lovkrav om ændring af byggesagsgebyrer som tiltrådt af KB 26. marts 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om byggelovsklage

02.34.00K03-0011

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden har d. 8. februar 2010 truffet afgørelse i sagen om kommunens byggetilladelse til et skur på ejendommen Krølle Bøllevej 3, Allinge Sandvig Markjorder.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø meddelte d. 3. juli 2009 tilladelse til opførelse af et skur på Krølle Bølle vej 3 i Sandvig. I forbindelse med at naboen, ejeren af Krølle Bølle Vej 5, ansøgte om aktindsigt i sagen, blev Teknik & Miljø klar over at der burde være foretaget partshøring. Partshøringsbrev blev herefter udsendt d. 5. august 2009. Det skal bemærkes, at den forsinkede partshøring ikke vurderes at have medført at der er truffet en anden afgørelse end der ellers ville være blevet. Skuret er placeret nærmere skel end de 2,5 meter som bygningsreglementet foreskriver. Tilladelsen er givet efter en helhedsvurdering af området, hvor næsten alle grunde har udhuse beliggende for tæt på skel. Klager angiver, at udsigten mod havet vil forsvinde med placeringen af skuret, men klager har ikke tidligere har haft nogen udsigt, pga. en ca. 3 m. høj hæk placeret i skel.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på deres møde d. 25. november 2009 en udtalelse fra Teknik & Miljø til Statsforvaltningen Hovedstaden (jf. bilag). Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i sagen (jf. bilag): Statsforvaltningen finder ikke, at den manglende indledende partshøring har haft konkret væsentlig betydning for afgørelsens udfald, men har lagt vægt på at naboen blev hørt kort efter kommunens tilladelse var givet og at kommunen inddrog klagerens oplysninger før der blev givet tilladelse til at fortsætte byggeriet. Statsforvaltningen udtaler endvidere, at det er korrekt når kommunen inddrager det offentligretlige lighedsprincip og dermed ligger til grund for en tilladelse, at næsten alle grunde har udhuse beliggende for tæt på skel. Endelig bemærker Statsforvaltningen, at hensynet til udsigt ikke varetages i byggelovgivningens bestemmelser, hvorfor kommunen ikke må lægge vægt på dette hensyn ved sin vurdering af ansøgningen.

 

Statsforvaltningen foretager på baggrund af sin udtalelse ikke videre i anledningen af klagen.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

TMUs behandling af udtalelse d. 25. november 2009

Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 8. februar 2010.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse d. 25. november 2009 (DOC)

2.
Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 8. februar 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Nedlæggelse af bolig i Listed

02.34.04P19-0017

Indledning

Teknik & Miljø har d. 28. september 2009 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive enfamiliehuset på ejendommen Brøddan 1, matr. Nr. 43 b, Listed Fiskerleje (jf. bilag). Ansøgningen begrundedes med, at der i stedet ønskes opført et nyt hus med et grundareal på 90 m2. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 30, den bevarende lokalplan for Listed.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2008, ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Da Brøddan 1 er beliggende i et bevaringsområde, blev ansøgningen om nedrivning sendt i nabohøring i november 2009. De indkomne høringssvar, udtrykte generelt mest bekymring for det nye byggeri. Kulturmiljørådet har svaret at de ikke har noget at indvende mod at byggeriet nedrives. Ansøger er gjort bekendt med at en evt. tilladelse til nedrivning af huset ikke indebærer en stillingtagen til tilladelse til opførelse af et andet hus. Der vil efterfølgende skulle søges om byggetilladelse til opførelse af et nyt hus på ejendommen.

 

Selvom huset er beliggende i bevaringsområde, vurderes det ikke at have en karakter der gør at Teknik & Miljø vil kræve ejendommen bevaret og indstiller derfor at der gives tilladelse til nedrivning – og dermed til nedlæggelse af boligen i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget meddeler samtykke til nedlæggelse af boligen Brøddan 1, Listed.

Bilag

Ansøgning om nedrivning

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Ansøgning om tilladelse til nedrivning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Anmodning om generel partshøring ved byggesagsbehandling i Svaneke            

00.07.04A21-0001

Indledning

Byforeningen Svanekes Venner og Bevaringsfonden for Svaneke ønsker at få mulighed for generelt at kommentere alle byggeansøgninger i Svaneke.

Sagsbeskrivelse

Byforeningen Svanekes Venner og Bevaringsfonden for Svaneke har ved formanden Niels Sivebæk Mogensen med brev af 1. januar 2010 (se bilag) henvendt sig til Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer med ønsket om, at Byforeningen frem over får mulighed for at kommentere på alle byggeansøgninger fra Svaneke. I tilfælde af at Teknik- og Miljøudvalget godkender anmodningen vil Byforeningen garantere en hurtig respons (under 1 uge).

Ordningen har været praktiseret i det tidligere Nexø kommune men blev ikke videreført ved kommunesammenlægningen i 2003.

Byforeningen Svanekes Venner bliver i forvejen sammen med Kulturmiljørådet hørt i alle byggesager, hvor der er tale om nedrivning af bevaringsværdige huse og i sager af principiel karakter, hvor der søges om ændringer, der går ud over den hidtige administrationspraksis i bevaringsområdet.

 

Henvendelsen kan betragtes som en anmodning om løbende aktindsigt i alle kommende byggesager i Svaneke.

Da adgangen til aktindsigt efter offentlighedslovens regler alene omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed, er der ikke et retskrav på en løbende aktindsigt. Hertil kommer, at en begæring om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag, der ønskes aktindsigt i.

 

Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at såfremt en ordning som beskrevet af Byforeningen vedtages, vil man også være forpligtet til at acceptere, at de øvrige byforeninger, byting og bevaringsfonde på Bornholm får de samme rettigheder. Eventuelle indsigelser fra disse interesseorganisationer til de enkelte byggesager vil efterfølgende skulle sendes til ansøger, således at han gives mulig for at kommentere indsigelsen. Dette vil medføre en øget ressourcemæssig belastning af byggesagsbehandlingen og en risiko for endnu længere sagsbehandlingstider.

Økonomi

Intet.

 

Bilag

Brev fra Svanekes venner.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der meddeles Byforeningen Svanekes Venner og Bevaringsfonden for Svaneke afslag på deres anmodning under henvisning til de anførte argumenter i sagsbeskrivelsen.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt. Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Brev fra Svanekes venner (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til igangsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme

82.07.00P20-0008

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme skulle gå til vedligeholdelse og forbedringer af de tilbageblevne, for at give ejendommene et tiltrængt løft.

 

Sagsbeskrivelse

Der er nu opnået et sådant provenue ved salg, at vedligeholdelsesarbejderne kan påbegyndes.

Kommunale Ejendomme har i første omgang udvalgt 22 ejendomme hvor vedligeholdelsesbehovet er størst.

Ejendommene er gennemgået af en ekstern rådgiver, og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen.

For hver ejendom er oplistet hvilke arbejder som bør udføres, og der er skønnet en pris på hvert arbejde.

På bilaget er ud for hver ejendom anført den samlede sum som tænkes anvendt. Desuden er anført beløbsstørrelser fordelt på fag.

Tallene er opdelt på 2010 og 2011, idet nogle arbejder er vurderet til at skulle løbe over to år. Arbejderne foreslås dog udført på en gang, hvor dette skønnes mest praktisk.

De dominerende arbejder er maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelser og reparation af tagrender.

 

Økonomi

Halvdelen af det opnåede provenue ved salg af boligejendomme er fra budget 2008 løbende blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet på 1.496.590 kr., som er afsat i budget 2009, overføres til budget 2010 på kommunalbestyrelsens møde i maj måned, idet godkendelse af overførslen er en forudsætning for, at rådighedsbeløbet er på budget 2010.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 1.134.000 kr. til de i bilaget nævnte vedligeholdelsesarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling på rådighedsbeløbet på 1.134.000 kr. finansieret af den fra 2009 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Udtalelse til Naturklagenævnet vedr. lokalplan 046 for et off. område ved Snorrebakken m.v.

01.02.05K03-0012

Indledning

Naturklagenævnet har modtaget klage vedr. Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan 046 for et offentligt område til plejecenter samt idrætsfaciliteter ved Snorrebakken i Rønne med tilhørende regionkommuneplantillæg. Klagen vedrører dels lokalplanens detaljeringsgrad, dels lokalplanens indhold i relation til kystnærhedszonen. Naturklagenævnet beder om at få tilsendt kopi af relevant materiale samt en udtalelse vedr. de retlige forhold som sagen rejser. Klager havde anmodet om opsættende virkning.

Sagsbeskrivelse

Naturklagenævnet har, i lyset af at et egentligt byggeri af plejecenter først iværksættes i foråret 2011, meddelt at man ikke på det foreliggende grundlag vil tillægge klagen opsættende virkning.

Der klages over 2 principielle forhold, som primært vedrører lokalplanens udlæg til et plejecenter:

- Lokalplanens detaljeringsgrad menes ikke at overholde de minimumskrav der stilles efter planlovens § 15, hvorfor lokalplanen kun er en rammelokalplan der ikke menes at kunne danne grundlag for et lokalplanpligtigt projekt.

- Lokalplanens redegørelse for et nyt arealudlæg i kystzonen, menes ikke at opfylde de krav der fremgår af planlovens § 5b og § 16.3.

I vedhæftede udtalelse til Naturklagenævnet redegøres der for den detaljeringsgrad der er fastlagt i lokalplanen og baggrunden herfor. Lokalplanen er ikke udført med meget detaljerede bestemmelser for bebyggelsen i byggefelt 2 der udlægges til plejecenter, da kommunen har ønsket en vis frihed til at foretage et kvalitativt valg i en efterfølgende udbudsfase. Der argumenteres i udtalelsen for, at detaljeringsgraden er tilstrækkelig for et lokalplanpligtigt projekt, set ud fra formålet med lokalplanen. 

Desuden redegøres der for at forholdet vedr. kystzonen er belyst i lokalplanen og den lokalplanen tilknyttede miljøvurdering. Der er overvejet alternative placeringer, den valgte placering ligger bag byen og 2,5 km væk fra kysten, hvorfor det primært er de lokale landskabelige forhold der skal vurderes. Der er gennemført en foroffentlighedsfase vedr. lokalisering, der er udarbejdet en landskabelig vurdering i forbindelse med den miljøvurdering der var offentliggjort som bilag til lokalplanforslaget, bebyggelsens placering og landskabelige indvirkning er visualiseret.

Udtalelsen vedhæftes dagsordensbilag der belyser sagens behandling, suppleret med ønskede oplysninger vedr. tidligere by og landzoneforhold.

Bornholms regionskommune vurderer med udtalelsen at lovens krav mht. til de nævnte klagepunkter er opfyldt med lokalplanen og den lokalplanen tilknyttede miljøvurdering.

Forslag om supplerende lokalplan

Teknik & Miljø skønner, at der er en risiko for at spørgsmålet om lokalplanens begrænsede detaljeringsgrad for delområde 2 ikke vurderes som tilstrækkelig af naturklagenævnet.

Nævnets afgørelse vil i så fald være, at lokalplan 046 kun udgør en rammelokalplan, der ikke kan danne grundlag for et lokalplanpligtigt projekt for et nyt plejecenter. Da nævnet har en sagsbehandlingstid der pt. er mindst 8 mdr., kan en afgørelse først forventes okt./nov. 2010.

Af hensyn til de parter der har en klar interesse i at plejecenterprojektet ikke risikerer at blive forsinket, herunder plejecentrets kommende beboere, foreslås det derfor at der udarbejdes en supplerende lokalplan, i form af et tillæg til lokalplan 046.

Et lokalplantillæg kan udarbejdes når der i marts 2010 er afholdt licitation for et nyt plejecenter. Denne supplerende lokalplanprocedure kan dermed gennemføres i god tid inden det planlagte byggeri af et plejecenter, der forventes iværksat februar 2011.

En supplerende lokalplan skal nærmere redegøre for den fremtidige bebyggelse af byggefelt 2, herunder interne adgangsveje, p-forhold, samt bebyggelsesmæssige forhold mht. boligenhedernes størrelse og placering af boligenheder og centerfunktion i området (altså mere detaljerede bestemmelser, men ikke en egentlig projekt-lokalplan).   

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udtalelsen til naturklagenævnet godkendes

Desuden indstilles det, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 046, når der foreligger et projektgrundlag efter licitation, der gør det muligt at fastlægge nærmere bestemmelser for udnyttelsen af lokalplanen byggefelt 2.

Bilag

Bilag 1 – udtalelse til naturklagenævnet

Bilag 2 – lokalplan 046 m.v.

Bilag 3 – Bilag vedr. alt. placering ved Sagavej

Bilag 4 – klageskrivelse

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Bilag 1 - Udtalelse til NKN (DOC)

2.
Bilag 2 - dagsordner vedr. lokalplanbehandling (DOC)

3.
Bilag 3 - dagsordensbilag vedr. alternativ placering ved Sagavej (DOT)

4.
Bilag 4 - Skrivelser fra NKN og klager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Lokalplanforslag 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr 24

01.02.05P16-0085

Indledning

Teknik og Miljøudvalget besluttede d. april 2008 at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan og regionkommuneplantillæg for et område til helårsbeboelse ved Langebjergvej i Sandvig. Teknik og miljøudvalget besluttede maj 2009 at arbejdet kunne iværksættes, idet bygherren bidrager med udarbejdelse af et lokalplanforslag. Ansøgers rådgiver har nu udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, i samarbejde med bygherre og Teknik & Miljø.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget er udarbejdet svarende til det bygherren tidligere havde anmodet om, dog med enkelte ændringer/tilføjelse, herunder at der foruden enkelte parcelhuse nu foreslås mulighed for dobbelthuse på de enkelte parceller.

Lokalplanforslagets indhold

Arealet der ønskes lokalplanlagt omfatter 2 sammenhængende ejendomme (matr. nr. 3a og 4a Sandvig markjorder) der udgør en ubebygget skråning mellem Langebjergvej, et eksisterende boligområde mod nord og vest. Mod sydøst grænser området op til et eks. sommerhusområde. Arealet ligger delvist i landzone (del af matr. 4a) men indgår i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, område 18.B.01, udlagt til helårs boligformål. Et areal i landzone overføres til byzone med lokalplanes endelige vedtagelse. Arealet beliggende i landzone omfattes desuden af skovbyggelinje, der forudsættes ophævet med lokalplanen.

Lokalplanen foreslår udstykning af op til 12 grunde, bebygget med helårsboliger i op til 2 etager (bebyggelsen nærmest Langebjergvej dog kun op til 1,5 etager). Der gives mulighed for at der i stedet for enkelte boliger tillades etablering af dobbelthuse på grundene. Nye boliger sikres med lokalplanen anvendt til helårsboligformål. Lokalplanen skal muliggøre bygherrens ide om at ny bebyggelse kan udføres som eksklusive helårsboliger, med et nutidigt formsprog. Grundene har en attraktiv beliggenhed med udsigt til Hammeren, Hammersø og Sandvig Bugten.

Den øgede bebyggelseshøjde på op til 2 etager muliggøres fordi terrænforholdene på en del af området er stærkt skrånende (Denne del af området ligger i forvejen i byzonen). Der fastlægges ny vejtilslutning til arealet fra Langebjergvej.

En lav jordvold langs Langebjergvej skal dæmpe evt. trafikstøj for de nærmeste boliger, og det skønnes dermed ikke at Langebjergvej vil indebære væsentlige støjproblemer for boligområdet (der er i forvejen kun en begrænset trafik i området).

En intern adgangsvej tænkes udført som privat fællesvej. Bygherren ønsker samtidig at trafikhastigheden på Langebjergvej nedsættes udfor bebyggelsen. Disse vejforhold reguleres dog ikke med lokalplanen.

Teknik & Miljø vurderer samlet at lokalplanen vil sikre en ensartet identitet i bebyggelsen, f.eks. gennem fælles krav til materialeanvendelse på bygningsoverflader og tagbelægninger. Projektet ses som en god mulighed for at tilvejebringe 12 nye attraktivt beliggende byggegrunde på Bornholm.

Kommuneplantillæg 024

Lokalplanområdet indgår i et større boligområde i kommuneplanen (18.B.01.).

Forslaget til Regionkommuneplantillæg nr. 024 indeholder retningslinjer der, overensstemmende med lokalplanforslaget, afgrænser et nyt helårs boligområde 18.B.04. Der fastlægges rammer for lokalplanlægning der muliggør opførelse af boliger i op til 2 etager, med en maks. bygningshøjde på 10 m, og en maks. bebyggelsesprocent på 35 for parcelhuse, 40 for dobbelthuse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller at forslagene til lokalplan og regionkommuneplantillæg vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Bilag

Forslag til lokalplan 047 og regionkommuneplantillæg nr. 024

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Udsættes.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
LP forslag 047 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Lovliggørelse af tandklinik på Rønne havn

01.02.05P21-0224

Indledning

Tandlæge Mette Brunemark har i brev af 4. februar 2010 anmodet Bornholms Regionskommune om at få lovliggjort sin nyligt etablerede tandklinik på Rønne havn ved en ændring af lokalplan 59. Klinikken er etableret i strid med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Sagsbeskrivelse

Mette Brunemark har ved møde med Teknik & Miljø den 6. januar 2010 oplyst, at hun netop har indrettet en tandklinik i den gamle lodsstation på Rønne havn, beliggende Finlandsvej 3, matr. nr. 1799 Rønne bygrunde. Lejemålet af bygningen er aftalt med ejeren af ejendommen, Rønne Havn A/S.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 59, hvis formål er at udlægge området til trafikhavn. Efter lokalplanens bestemmelser må området kun anvendes til færgeterminal og tilhørende funktioner, herunder administration, kiosk og lager, samt til offentlige havneorienterede funktioner. Kommunen har lovhjemmel til at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, forudsat at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra en lokalplan kan kun ske ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Principperne i en lokalplan er planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen.  Kommunen har således ikke kompetence til at dispensere til ejendommens anvendelse til tandklinik.

Kommunen er i henhold til planlovens § 51 forpligtet til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold på en ejendom. Kommunen skal foranledige at den ulovlige anvendelse bliver gjort lovlig, enten retligt eller fysisk. Teknik & Miljø har derfor, udover møder og telefonsamtaler med tandlægen, sendt et lovliggørelsespåbud til både ejeren og lejeren af ejendommen. Lovliggørelsespåbuddet giver ejer og lejer en frist til 6. august 2010 for fysisk at lovliggøre forholdet, hvilket vil sige at flytte klinikken.

En retlig lovliggørelse af forholdet kan kun ske ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En lokalplan, der kan lovliggøre forholdet, vil i princippet kunne laves som et tillæg til lokalplan nr. 59, så anvendelsesmulighederne for den pågældende ejendom blot udvides til også at omfatte liberale erhverv uden relation til havnefunktionerne. Ved liberale erhverv forstås f.eks. virksomheder for læger, tandlæger, advokater, rådgivende ingeniører, arkitekter, kontorvirksomhed eller tilsvarende.

Hvis det politisk besluttes at udarbejde den ønskede lokalplan, bør fristen for lovliggørelse af forholdet forlænges, så den rækker indtil den sandsynlige endelig vedtagelse af lokalplanen. Udarbejdelsen af lokalplanen bør i givet fald finde sted snarest, så det ulovlige forhold bringes til ophør inden for overskuelig tid.

Det er Teknik & Miljøs planlægningsmæssige vurdering, at ejendommens anvendelse bør være tilknyttet det omgivende områdes funktion som trafikhavn og færgeterminal i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan, sådan at aktiviteterne i den gamle lodsstation i videst muligt omfang skaber liv på området, herunder ved at understøtte serviceringen af landgangspassagererne til og fra færgerne. Det årlige antal landgangspassagerer er på ca. 500.000.

I henhold til byggeloven skal der søges om byggetilladelse til den ændrede anvendelse. Der er i den konkrete sag ikke søgt om byggetilladelse, og der foreligger hverken byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse til den ændrede anvendelse.

 

Det skal politisk besluttes om –

A.     ansøgningen om retlig lovliggørelse skal imødekommes ved en snarlig udarbejdelse af en lokalplan for en ændret anvendelse af ejendommen til også at omfatte liberale erhverv

- eller om

B.     den gældende lokalplan fastholdes

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik- og Forsyningsområdet indstiller, at A eller B besluttes.

Bilag

Lokalplan 59

Ansøgning fra tandlæge Mette Brunemark

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Udvalget tiltræder løsning A.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Lokalplan 59 (PDF)

2.
Ansøgning fra tandlæge (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Arkitekturpolitik - udpegning af 1 repræsentant fra TMU til deltagelse i følgegruppen

01.02.03P22-0002

Indledning

Den 1. april 2009 vedtog TMU at danne en følgegruppe til udformning af arkitekturpolitik for Bornholm. Følgegruppen udgøres af 9 medlemmer fra diverse foreninger og organisationer, 1 medlem af TMU, 1 fra Regional Udvikling samt 1 ansat i Teknik & Miljø. Leif Olsen valgtes som repræsentant fra TMU og formand for følgegruppen. 

 

Efter konstituering af den nye kommunalbestyrelse bør der udpeges et nyt medlem fra TMU, som samtidig fungerer som formand for følgegruppen.

Sagsbeskrivelse

Følgegruppen blev dannet i løbet af sommeren 2009 og afholdt det første møde den 27. august. På mødet fik følgegruppen som opgave at fotografere ”Hvad er en god arkitektur på Bornholm”. Medlemmernes fotografier blev fremvist ved en reception i oktober på Rønne Teater, hvor Københavns stadsarkitekt Jan Christiansen kommenterede billederne og fortalte om Københavns kommunes arbejde med arkitekturpolitik. Billederne blev siden udstillet på Rønne Bibliotek.

 

Følgegruppen

Følgegruppen er et fagligt forum, der sætter fokus på arkitektur i byer og på landet på Bornholm. Teknik- & Miljøudvalgets medlem i gruppen fungerer som formand og regionskommunen varetager sekretariatsfunktionen.

 

Følgende foreninger og organisationer deltager med en repræsentant i følgegruppen:

 

Følgegruppens arbejde

Følgegruppen yder faglig indsats, der kan videreudvikle byggeri og sikre bevaringsværdige by- og kulturmiljøer på Bornholm.

Følgegruppen medvirker til at formidle viden og nye metoder, og engagere øens borgere i den faglige debat for at skabe fokus og bevidsthed omkring kvalitet i vores fysiske omgivelser.

Følgegruppen medvirker til at arrangere begivenheder, der kan inspirere til arkitektonisk kvalitet på Bornholm – f.eks. workshops, udstillinger, foredrag, udgivelser, etc.

 

Det er planlagt at afholde ca. et møde i kvartalet i 2010 og forventningen er, at gruppen i slutningen af 2010 er nået frem til en arkitekturpolitisk vision for Bornholm gerne med nogle konkrete forslag til, hvordan arkitekturpolitikken kan udformes og implementeres. 

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der udpeges et nyt medlem fra TMU til følgegruppen for arkitekturpolitik på Bornholm.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Steen Colberg Jensen udpegedes.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Offentlige møder om Forslag til Kommuneplan 2009

01.01.02P15-0017

Indledning

Forslag til Kommuneplan 2009, blev i december godkendt af kommunalbestyrelsen til offentliggørelse.

Der afholdes offentlighedsfase fra den 1. marts til den 31. maj 2010

 

I forbindelse med behandling af sagen, blev det besluttet at Regionskommunen afholder 2 offentlige møder om planforslaget på baggrund af fokusområder i planforslaget om bl.a. byudvikling, rekreative områder og sundhed og statens udmeldinger om at fremtidens byer skal være grønne, blå og sunde. Disse møder skal bl.a. lægge op til en debat om hvordan Kommunalbestyrelsens visioner om det gode liv kan sikres gennem kommuneplanens retningslinjer og rammer for udvikling af øens byer og rekreative områder. Møderne blev præciseret til:

·        Udviklingsmuligheder i kommunecenter Rønne

·        Udviklingsmuligheder i de mindre byer

Sagsbeskrivelse

De 2 møder foreslås afholdt som debat mellem interesserede borger og kommunalbestyrelsesmedlemmer således:

·        Velkomst

·        Indledning om hvad en kommuneplan indeholder og kan bruges til.

·        Inspirationsoplæg

·        Debat

·        Opsamling på debat

·        Afrunding

 

Møde om Rønne foreslås afholdt i musikhuset og møde om de mindre byer foreslås afholdt i Aakirkebyhallen. Forslag til mødeprogrammer vedlægges som bilag.

 

Der er på nuværende tidspunkt fra forskellig side – AOF, Bytinget i Aakirkeby, Hasle Byting mfl.- udtrykt ønske om at afholde debatmøder om kommuneplanen, hvor Regionskommunen dels er blevet spurgt om at deltage og/eller hvor vi kan have interesse i at deltage. Herudover er der mulighed for at tilbyde deltagelse af politikere eller embedsmænd til andre møder, som grupper af borgere eller interesseorganisationer ønsker at afholde.

 

Fastlagte møder og tilbud om deltagelse i møder  annonceres i forbindelse med annonce om offentlighedsfase.

Økonomi

Der er reserveret 80.000 kr. til afholdelse af møderne, jf. Kommunalbestyrelsesvedtagelse af 17.12.2009.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslag til møder og mødedeltagelse om Forslag til Kommuneplan 2009 drøftes og fastlægges.

Bilag

Program for BRK møder

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Der inviteres til to offentlige møder med deltagelse af embedsmænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, med dagsorden tilrettet i hht. drøftelser. Mødernes afvikling drøftedes. Derudover opfordres kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i møder som grupper af borgere eller interesseorganisationer ønsker at afholde.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Forslag til offentlige møder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2010

00.01.00Ø02-0125

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til prioritering af anlægsmidlerne i 2010 for trafik og infrastruktur, vejanlæg.

Sagsbeskrivelse

I anlægsbudgettet for 2010 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 16.689.700 kr.

Hertil kommer 13.132.666 kr. fra tidligere år, som forventes overført og som delvis er prioriteret, så det samlede beløb til anlægsopgaver er i alt på 29.822.366 kr.

Anlægsbudgettet indeholder endvidere følgende rådighedsbeløb, der blev afsat i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillinger i 2009: 669.500 kr. til trafiksikring af Snorrebakken og 1.030.000 kr. til renovering af broer.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil udgifterne blive fordelt med 15.400.000 kr. i 2010 og 14.400.000 kr. i 2011/12. Ved alternativt forslag vil fordelingen blive 22.750.000 kr. i 2010 og 7.050.000 kr. i 2011/12. Fordeling på de enkelte år fremgår af nedenstående punkter.

Forslaget er følgende:

·        Asfaltarbejder til 9.900.000 kr. på det overordnede vejnet med afledte udgifter til blandt andet vejafvanding. Prioriteres i henhold til vejadministrationssystemet. Der er et selvstændigt dagsordenpunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder til Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 3. marts 2010. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2010.

·        Brovedligeholdelse til 2.500.000 kr. Renoveringerne af broerne vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet efter en allerede udarbejdet samlet prioritering. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2010.

·        Pulje på 500.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter jf. Trafiksikkerhedsplan 2008, hvor der foreslås et tema om forbedring af trafikforhold omkring de bornholmske skoler efter at de har henvendt sig om trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. I 2010 forslås ændringer ved afsætning af elever og hævet flade ved fodgængerovergang ved Østre Skole i Rønne på 175.000 kr., opstribning og anden skiltning ved Aaker Skole til 25.000 kr., hævet flade ved Pæretræsdalen ved krydsende sti i Rønne til 150.000 kr., forbedring af afsætningforhold ved Svaneke Skole til 25.000 kr. og nyt fortov ved 10. Klasse Centret på Vibegårdsvej til 125.000 kr. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2010.

·        Forundersøgelse, projektering og igangsætning af 1. etape af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem. Cyklisterne kører i dag på kørebanen adskilt med kantstriber og vejstrækningen er  meget uheldsbelastet og har været det gennem en årrække og er derfor prioriteret under gruppe 1 projekter i Trafiksikkerhedsplan 2008, der udføres inden 2013. Vejstrækningen er meget kompliceret, såvel trafikmæssig som landskabelig, idet der skal passeres gennem et meget kuperet terræn med flere sprækkedale og broer. Forundersøgelsen og projektudbuddet vil blive udført af ekstern rådgiver for et anslået beløb i 2010 på 650.000 kr. Anlægsarbejdet for 1. etape på 3.600.000 kr. forventes udført i 2011. De samlede anlægsudgifter for hele strækningen er anslået til ca. 30.000.000 kr. og forventes afholdt i etaper over de næste 5-7 år.

·        Trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø til forbedring af adgangsforholdene i overgangen mellem by og havn er anslået til 500.000 kr.. Trappeanlægget er 1. etape af Udviklingsplanen for Nexø havn og by der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i august 2009 og er blevet til i et samarbejde mellem kommunens plangruppe, Nexø Havnebestyrelse, Erhvervsbytinget i Nexø og Nexø Borgerforening. Planen er en revision af Masterplan 2002 og vejforholdene på dette sted er ikke prioriteret i Trafiksikkerhedsplan 2008. Der er sket 3 uheld på vejstrækningen mellem havn og by i perioden fra 2000 til 2008. Prioriteringsforslaget blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på møde d. 4. februar 2009 til endelig plan forelå. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2010.

·        Anlæg af parkeringsplads for ca. 20 personbiler ved Storegade i Svaneke til ca. 600.000 kr., hvor 400.000 kr. forslås afsat af anlægsmidler og ca. 200.000 kr. afholdes af parkeringsfonden. Parkeringspladsen er medtaget, idet der er i sommerperioden en stor mangel på parkeringsmuligheder i Svaneke, samt at det giver en mulighed for at aflaste midtbyen for parkerede biler. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2010.

·        I forbindelse med udarbejdelse af en trafikplan for Rønne by, foreslås afsat 3.750.000 kr. til rundkørsel i krydset Nordre Kystvej/Haslevej/Gartnervangen/St. Torvegade i stedet for det nuværende uheldsbelastede lyskryds, som har været en sort plet og sandsynligvis vil blive udpeget igen som en sort plet med 8 trafikuheld over de sidste fem år. I Trafiksikkerhedsplan 2008 foreslås en rundkørsel og i den kommende trafikplan for Rønne by vil krydset sandsynligvis indgå med en rundkørsel for at medbringe antallet af trafikuheld og smidiggøre trafikken til både by og havn. Anlægsudgiften forventes afholdt med 300.000 kr. i 2010 til projektudbud af ekstern rådgiver og med 3.450.000 kr. i 2011/12 til anlægsarbejde.

·        For at imødegå de store ændringer på Rønne Havn med det nye færgeforlig i efteråret 2011 er det nødvendigt at afsætte den resterende del af anlægsbudgettet til at forbedre trafikforholdene i og omkring Rønne for at imødegå den større trafikbelastning.. Der forslås afsat 3.000.000 kr. til en trafiksikring af Nordre Kystvej mellem Haslevej og frem til Remisevej ved udmunding af Rønne Havns nye færgeomfartsvej. Det forventes at anlægsudgiften afholdes med 250.000 kr. til projektudbud af ekstern rådgiver i 2010 og med 2.750.000 kr. til anlægsarbejde i 2011/12.

·        Endvidere forslås i forbindelse med ændringerne på Rønne Havn at der afsættes 5.000.000 kr. til forbedring af trafikforholdene på Munch Petersens Vej og specielt til ændring af opkørslen fra Munch Petersens Vej til Zarhtmannsvej, hvor vigepligten ændres til gennemgående for færgetrafikken contra trafikken fra sydhavnen. Det forventes at anlægsudgiften afholdes med 400.000 kr. til projektudbud af ekstern rådgiver i 2010 og med 4.600.000 kr. til anlægsarbejdet i 2011/12

·        Alternativt til de to ovenstående forslag til forbedring ved Rønne Havn, kan forslås prioriteret med baggrund i den usædvanlige vintervejrsituation, at asfaltarbejdet ekstraordinært forøges med 7.350.000 kr. i 2010, så de mange slaghuller og asfaltreparationer kan udbedres. Udgiften til projektudbuddet for de to ovennævnte forslag på 650.000 kr. bibeholdes dog i 2010, mens udgiften til anlægsarbejdet vil indgå i prioriteringen af næste års budget.

I alt 29.800.000 kr.

 

Af øvrige projekter der kunne overvejes i 2010-11/12 er:

·        Opstart på renovering af Haslevej fra ny rundkørsel i kystvejskrydset til planlagt rundkørsel i Nordre Ringvejs udmunding i Haslevej og videre ud til Antoinettevej til 15.000.000 kr.

·        Ombygning af to lyskryds på Borgmester Nielsens Vej til 500.000 kr.

·        Trafiksikring af Havnegade i Nexø fra Åsen til Gl. Rønnevej til 500.000 kr.

Økonomi

Prioritering af anlægsmidlerne for 2010 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2010 godkendes.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt idet der prioriteres den nederste bullit (ekstraordinære asfaltarbejder forøges med 7.350.000 kr. i 2010) fremfor de to forslag til forbedringer ved Rønne Havn.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010

05.01.00S05-0006

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2010, herunder 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren om en forlængelse af kontrakten for 2009 (option) ved udgangen af marts måned, og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. april.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet hvor der foretages en prioritering af de nødvendige belægningsarbejder ud fra objektive kriterier, som nuværende og fremtidige reparationsudgifter, antal lastbiler (akseltryk) og det aktuelle budget til vejvedligeholdelse.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. fra tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør i alt 29.822.366 kr. Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2010 vil beløbe sig til 9.900.000 kr.

Belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2010.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

·        at der under forudsætning af at arbejdet er blevet prioriteret af udvalget, gives en anlægsbevilling på 9.900.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 9.900.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Kort over belægningsarbejder 2010

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet anlægsbevillingen på de 9.900.000 kr. tilføres 7.350.000 kr., jf. punkt 20 (Prioritering af anlægsmidler), i alt 17.250.000 kr.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Belægningskort (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Anlægsbevilling til sikring af ”Karret” og ombygning af træbroer på Nørresand Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

·        For Nørresand foreligger der et færdigt skitseforslag til forstærkning af de ydre værker ”Karet” ved henholdsvis en ny undervandsstøttemur i beton, samt forkastningsarbejdet i sprængsten, så belastningen på de flotte oprindelige granitmoler reduceres. For yderligere at beskytte havnen og forbedre anvendelsen til den funktion den har i dag og forventes at få fremover, bygges er der endvidere skitseret en bølgebryder så bølgerne hindres i at løbe lige ind i havnebassinet. Den synlige del af bølgebryderen er udført i Bornholmsk eg og douglas samlet pris 2.400.000 kr. På brugerrådsmødet i Gudhjem fremførte brugerne at man ikke ønskes en bølgebryder i Nørresand, og foreslog at projektet deles. Teknik & Miljø foreslår derfor at dele projektet således at der alene sker en sikring af havneværkerne, medens den egentlige forbedring af anvendelsen afventer en samlet udviklingsplan for Gudhjems 2 havne. Dette betyder at Karet sikres der hvor molen er undermineret for 800.000 kr. medens den egentlige forbedring af anvendelsen på  1.600.000 kr. udsættes. Referat fra brugermødet vedlagt som bilag.

·        Ombygning af træbroerne i Nørresand til nødhavn for Christiansøfarten og gæstesejlere når der ikke er brug for nødhavnsfunktionen. Udgiften til ombygning udgør 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 860.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 860.000 kr. til sikring af ”karet” og ombygning af træbroerne på Nørresan

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 860.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Referat fra brugerrådsmøde 16. december Gudhjem og Nørresan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskabsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling, placeret der hvor der tidligere lå en vejerbod på havnen. Bruttoudgifterne udgør 415.000 kr. hvoraf der foreligger tilskudstilsagn fra EU på 50% eller .207.500 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på netto 207.500 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på netto 207.500 kr. til etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 207.500 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

 

Etablering af fleksible agterfortøjninger i:

Hasle havn 120.000 kr.

Svaneke havn  40.000 kr.

Tejn Havn 120.000 kr.

 

De samlede udgifter udgør i alt 280.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 280.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på i alt 280.000 kr. til fleksible agterfortøjninger

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget

00.01.00A30-0022

Indledning

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 6. januar vedtog udvalget at det udkast til forretningsorden som forelå på mødet skulle revideres.

Sagsbeskrivelse

Der foreligger nu et revideret forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslag til forretningsorden til godkendelse.

Bilag

Forslag til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Forretningsorden for TMU (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Opfølgning på KBs visionsseminar i februar 2010 - mål for 2011

00.01.00Ø02-0130

Indledning

Fagudvalgene skal udarbejde oplæg til mål for 2011, inklusive vurderinger af eventuelle økonomiske konsekvenser. Fagudvalgenes oplæg er materiale til det første budgetseminar.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes de strategiske mål udpeget på KBs visionsseminar d. 22.-23. februar kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydning af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På KBs visionsseminar d. 22.-23. februar drøftede KB politiske visioner for de kommende fire år, herunder KBs strategiske mål for 2011. En opsamling på visionsseminaret og de strategiske mål for 2011 forventes at foreligge på udvalgets møde i marts.

I henhold til Budget- og Aftalevejledningen for 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangepunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål. KBs strategiske mål for 2011 og Teknik- og Miljøudvalges konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011 vil også blive et tema på forårets dialogmøde med virksomhederne.

Økonomi

-

 

Bilag

Visioner og strategiske mål – notat fra KBs visionsseminar.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at

·        Udvalget drøfter KBs strategiske mål for 2011 og en konkretisering af disse som oplæg til forårets dialogmøde med virksomhederne.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Virksomhederne på Teknik og Forsyningsområdet præsenterer ved dialogmødet forslag til mål der relaterer sig til de fire visioner.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Visioner og strategiske mål (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Reduktion af budgetrammer 2011 - 2014

00.30.04Ø02-0022

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 10. februar 2010 at der til budget 2011 – 2014 skal indarbejdes en årlig reduktion i driftsbudgetterne.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at den udmeldte reduktion på i alt 20 mio. kr. pr. år skal fordeles på fagudvalgene, således at Teknik- og Miljøudvalgets ramme reduceres med 3,45 mio. kr.

Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag indenfor budgetrammen. Fagudvalgenes budgetbidrag skal afleveres senest d. 14. juni.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        At udvalget drøfter den udmeldte rammereduktion.

Bilag

-

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Drøftedes.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Opfølgning på 2009 aftalerne på Teknik- og Forsyningsområdet

00.01.00P27-0615

Indledning

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011, skal fagudvalgene på deres marts møde behandle aftaleopfølgningen for 2009.

Sagsbeskrivelse

Vej & Park Bornholm:

Teknik- og Miljøudvalgets mål for Vej & Park Bornholm i 2009 var de samme som i 2008, hvilket har betydet at Vej & Park Bornholm har arbejdet videre på at sikre jobudvikling den enkelte medarbejder og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere gennem personlig faglig udvikling og ansvarskompetence. Derudover har der været fokus på, at Vej & Park Bornholm til stadighed har en målrettet indsats i forhold til at effektivitet, kvalitet, service, miljø og arbejdsmiljø er i højsædet, samt at kommunen kan opretholde et ansvarligt og kompetent beredskab.

 

Bofa:

Bofa levede i 2009 op til den politiske målsætning, hvad angår takst- og gebyrudviklingen. Dette er realiseret ved dels en reduktion af forbrændings- og deponitakster i absolutte kroner og dels almindelig indeksering af renovationsgebyret for husstande. Hvad angår den politiske målsætning vedrørende miljømæssige resultater, vil de nødvendige affaldsdata først være tilgængelige i forbindelse med udarbejdelsen af det grønne regnskab i marts 2010.

 

BAT:

2009 blev et år med mange udfordringer for BAT i og med at entreprenøren på de regionale ruter gik konkurs. Det blev politisk besluttet, at lade BAT varetage driften af de regionale ruter indtil videre. Denne store udfordring har naturligvis påvirket gennemførslen af målopfyldelsen. KRAMS indsatsen har været prioriteret omkring arbejdet med stress, grundet den ikke planlagte implementering af den nyetablerede driftsafdeling.

 

RKR Service:

RKR Service har lykkes med at skaffe kombijob til 5 medarbejdere. Kombijob som er med til at skae en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og nedslidning forebygges. Der har i årets løb været aktivitet på efteruddannelsesområdet og RKR Service har uddannet 3 nye serviceassistenter. Den ene serviceassistent videreuddanner sig, og starter på sosu uddannelsen til marts. Fællesarrangementer omkring motion og udlevering af gratis frugt har sat fokus på sundhed på en ”hyggelig” måde.

 

Teknik & Miljø:

I 2009 havde Teknik & Miljø en lang række mål og indsatsområder, og der henvises til opfølgningen i bilaget for en oplistning af dem alle. Et mål havde overskriften ”Dialog med borgerne” og i den forbindelse har Teknik & Miljø i 2009 fortsat traditionen med at indbyde borgersammenslutninger i de enkelte bysamfund til et årligt møde. Dagsordenerne for møderne sættes af de enkelte borgerforeninger. Et andet 2009-mål omhandlede kommunens fysiske anlæg og naturområder: Teknik & Miljø har i 2009 arbejdet med projektet ”Mulighedernes Land”, hvori der arbejdes med at åbne det omgivende land omkring de små indlandsbyer med Klemensker og Østerlars som demonstrationsbyer. I Østermarie arbejdes der med at gøre bymidten mere attraktiv. I disse projekter indgår kommunens grønne områder og legepladser som elementer.

 

For virksomhedernes opfølgning på KRAMS faktorerne, henvises til opfølgningsskemaerne i bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller aftaleopfølgningerne til anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aftaleopfølgning 2009 Teknik & Miljø

Aftaleopfølgning 2009 BAT

Aftaleopfølgning 2009 Vej & Park Bornholm

Aftaleopfølgning 2009 Bofa

Aftaleopfølgning 2009 RKR Service

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Vej & Park Bornholm opfølgning på 2009-aftalen (DOC)

2.
Bofa opfølgning på 2009 aftalen (DOC)

3.
BAT opfølgning på 2009 aftale (DOC)

4.
Teknik & Miljø opfølgning på 2009 aftalen (DOC)

5.
RKR Service opfølgning på 2009 aftalen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Sagsbeskrivelse

Vand- og naturplaner, jf. bilag.

Byggestatistik pr. ultimo januar 2010 – udleveres på mødet.

Studierejse for udvalget

 

 

Bilag

Orientering om vand- og naturplaner.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:
Udsættes til næste møde.

 

Teknik- Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Orientering givet. 

 

 

 

 

 


Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Orientering om vand- og naturplaner (DOC)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

2.
Byggestatistik januar 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.