Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-04-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 2 Udmøntning af rammebesparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 3 Redegørelse vedrørende omstrukturering af Bornholms Brandvæsen.
  åbent 4 Forslag til nyt regulativ for Bornholms Vand A/S
  åbent 5 Udbud af grønne områder - opfølgning
  åbent 6 Forsøg med bekæmpelse af rynket rose med pesticider
  åbent 7 Kystsikring ved Pyritsøen
  åbent 8 Orientering om fredningsnævnets afgørelse vedrørende fredning af Bronzealderlandskabet ved Madsebakke og Hammersholm
  åbent 9 Mulighedernes Land - principgodkendelse af nye projekter
  åbent 10 Lokalplanforslag 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr 24
  åbent 11 Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage vedr. afslag på byggeri på Torvet 5, 3730 Nexø
  åbent 12 Anlægsbevilling til etablering af varmepumper på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn havn 2010
  åbent 13 Anlægsbevilling til etablering af mastestativ og lokale på Svaneke Havn 2010
  åbent 14 Anlægsbevilling til færdiggørelse af rensefaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn 2010
  åbent 15 Anlægsbevilling til opdatering af tankanlæg på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn 2010
  åbent 16 Anlægsbevilling til etablering af kajplads på Tejn Havn 2010
  åbent 17 Anlægsbevilling til opdeling af toiletter på Allinge, Gudhjem og Hammer havne 2010
  åbent 18 Anlægsbevilling til etablering af sejlerstue på Allinge Havn 2010
  åbent 19 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter 2010
  åbent 20 Oplæg til mål 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0058

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres den budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Teknik og Miljøudvalgets områder. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.

Sagsbeskrivelse

Politikområde 9 Teknik og miljø

For 2009 forventer Teknik & Miljø et resultat, der er 5,5 mio. kr. dårligere end forventet pr. 31. oktober 2009, og for 2009 forventes et samlet merforbrug på 0,78 mio. kr. inkl. overførslen fra 2008.

Den primære årsag til ændringen er vintertjenesten, hvor der som følge af vinteren i december er forbrugt 3,85 mio. kr. mere end forventet. Herudover er indtægterne for administrationsbidrag 0,8 mio. kr. lavere end forudsat, primært pga. af en revideret aftale med Bornholms Forsyning, samt at der er brugt flere midler på skadedyrsbekæmpelse end budgetlagt i 2009.

 

For 2010 forventer Teknik & Miljø et merforbrug på 4,85 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2009 på 0,78 mio. kr.) efter at kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010 har givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. netto vedrørende vintertjeneste. Merforbruget vedrører følgende områder:

Ejendomsområdet: Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som først og fremmest skyldes, at de lejeindtægter der realiseres, ikke står mål med budgettet. Dette skyldes dels lejeledighed og dels at budgettet fremskrives mens det ikke har været muligt at forhøje huslejerne i tilsvarende grad. Området analyseres nærmere i forbindelse med budget 2011, bl.a. med henblik på at afdække sammenhængen mellem budgettet og de faktiske forhold.

Administration: Der forventes merudgifter til administration i 2010. Dette skyldes dels at hele udmøntningen af budgetreduktionen på 800.000 kr (som tilførtes budgettet i en periode med det formål at styrke byggesagsbehandlingen) ikke er fuldt implementeret endnu, først og fremmest pga. opsigelsesvarsler. Derudover har der været afholdt udgifter til annoncering efter ny områdechef. Merudgifterne forventes dækket indenfor den samlede ramme.

 

Vintertjeneste: I forhold til det skøn over udgifterne til vintertjeneste på ca. 30 mio. kr., der er anvendt i behandlingen af tillægsbevillingssagen vedrørende vintertjenesten, mangler der finansiering på 3,1 mio. kr. Der er pt. ikke mere konkrete opgørelser over forbruget på vintertjenesten, som tidligst kan opgøres medio april. Det skal bemærkes, at et forbrug på vintertjenesten ud over ca. 27 mio. kr. ikke vil kunne afholdes inden for budgetrammen, men må tilføres eller lånes af de kommende års budgetter.

Veje: Der er overført i alt 10,9 mio. kr. fra drift og vedligehold af veje til vintervedligeholdelsen. Samtidig kan det imødeses, at der vil blive behov for ekstraordinære renoveringsarbejder på skiltning, cykelstier og vejbaner som følge af skader forårsaget af vinteren. Der vil derfor skulle ske en prioritering af budgettet, der også vil få konsekvenser for den normale vedligeholdelse af veje, grøfter og rabatter m.m., ligesom det ikke er givet, at alle skader efter vinteren udbedres fuldkomment i 2010.

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

For 2009 forventer virksomhederne et resultat, der er 5,66 mio. kr. bedre end forventet pr. 31. oktober 2009, og samlet set forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til budgetterne inkl. overførsel fra 2008. Det brugerfinansierede områder, dvs. Bofa, står for 2,4 mio. kr. af forbedringen, mens Vej og Park Bornholm, RKR-Service og BAT også har forbedrede resultater med henholdsvis 1,9 mio. kr., 0,9 mio. kr. og 0,45 mio. kr.

 

For 2010 forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., idet der efter budgetoverførsel fra 2009 på 8 mio. kr. forventes anvendt 3,5 mio. kr. af overførslen.

Bofa forventer at overholde budgettet og har ikke yderligere bemærkninger.

BAT forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. efter overførsel af reduceret underskud på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til nye billetmaskiner.

RKR-Service forventer et merforbrug 0,95 mio. kr., idet der forventes afholdt udgifter til uddannelse af medarbejdere og mellemleder, til KRAMS-indsatsen og til gennemgang af bilpark mhp. udbedring af evt. ikke-synlige skader efter den hårde vinter.

Vej & Park Bornholm forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., som følge af drifts- og vedligeholdelsesinvesteringen indenfor vejområdet, hvilket finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 6,1 mio. kr..

Økonomi

I 2009 forventes samlet set på Teknik og Miljø udvalget område et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedr. den ikke-overførbar bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning er der tale om en samlet afvigelse på 0,2 mio. kr.

Overførslen til 2010 forventes at udgøre et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. idet BAT er omfattet af aftale om bortskrivning af underskud i 2009, og derfor reduceres BATs merforbrug fra 4,8 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i overførsel til 2010.

I 2010 forventes samlet set på Teknik og Miljø udvalget område et merforbrug på 0,4 mio. kr. ultimo 2010, idet et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2010 finansieres af det overført mindreforbrug fra 2009.

 

Virksomhed

Forventet overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Teknik og miljø

-783

-4.067

0

-4.850

0

Bofa

0

0

0

0

0

BAT

-500

300

0

-200

0

RKR Service

2.448

-948

0

1.500

0

Vej & Park Bornholm

6.088

-2.900

0

3.188

0

Forsyning og drift

8.036

-3.548

0

4.488

0

Teknik og Miljøudvalget

7.252

-7.614

0

-362

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning, idet et evt. forbrug på vintertjenesten ud over ca. 27 mio. kr. ikke kan holdes inden for rammen

 

 

Bilag

Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Taget til efterretning. 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Udmøntning af rammebesparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00Ø02-0127

Indledning

ØKE har udmeldt en rammebesparelse på Teknik- og Forsyningsområdet på 3,45 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.

Sagsbeskrivelse

Virksomhederne på Teknik- og Forsyningsområdet har udarbejdet en oversigt over mulige besparelser på området. Oversigten udleveres på mødet, hvor udvalget drøfter denne.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller rammebesparelserne på Teknik og Forsyningsområdet til drøftelse.

Bilag

Udleveres på mødet

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Der arbejdes videre med oversigten over besparelsesmuligheder til udvalgets næste møde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Redegørelse vedrørende omstrukturering af Bornholms Brandvæsen.

14.00.00K04-0002

Indledning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 18. december 2008 af den risikobaserede dimensionering for Bornholms Regionskommune og hermed en vedtagelse af en omstrukturering af Bornholms Brandvæsen, modtog Bornholms Regionskommune den 18. februar 2009 en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen vedrørende anbefalinger og konklusion omkring den risikobaserede dimensionering.

 

Beredskabsstyrelsen anmoder i ovennævnte udtalelse om, at der primo 2010 indsendes en redegørelse for perioden fra 1. maj til 31. december 2009 omkring afgangstider, responstider samt iværksættelse af indsatsen. Hertil ønskes en status for brandstationernes placering.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Brandvæsen har internt udarbejdet en redegørelse på baggrund af Beredskabsstyrelsens anmodning af 18. februar 2009. Redegørelsen vedlægges som bilag 2.

 

Redegørelsens afsnit om udrykninger, afgangstider samt responstider, er udarbejdet på baggrund af indberettede indsatser i Beredskabsstyrelsens online indberetningssystem ODIN.

 

I redegørelsens sammenfatning kan det konstateres, at i 91 % af tilfældene er udrykningskøretøjerne afgået fra brandstationen indenfor 5 minutter efter alarmens modtagelse, hvilket er kravet til afgangstid jf. Beredskabsloven. I de sidste 9 % af tilfældene er afgangen sket indenfor 7 minutter. I flere tilfælde er det den 32 meter redningslift fra brandstationen i Rønne, som er afgået senere end 5 minutter efter alarmens modtagelse. Køretøjet er i dag stationeret i lejede lokaler andetsteds i Rønne, hvilket betyder en forsinket afgang, idet mandskabet først skal møde på brandstationen i Dampmøllegade, for herefter at skulle afhente redningsliften i de lejede lokaler. Når udflytningen af Rønne brandstation bliver en realitet, vil dette forhold blive tilgodeset og dermed løst.

 

I forhold til responstider, som er tidspunktet fra alarmens modtagelse til de enkelte udrykningskøretøjer er fremme på skadestedet, kan det konstateres at i 3 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 5 minutter, mens de i 6 % af tilfældene er fremme indenfor 7 minutter. I 21 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 10 minutter, mens de i 81 % af tilfældene er fremme indenfor 15 minutter. I 99 % af tilfældene er køretøjerne fremme indenfor 20 minutter. Det skal bemærkes, at der er tale om samtlige køretøjer til den enkelte indsats, hvilket betyder at første køretøj kan være fremme tidligere end ovennævnte angiver.

 

Ovennævnte responstider matcher overordnet set de politisk godkendte servicemål, som er angivet i den risikobaserede dimensionering.

 

I alle de undersøgte hændelser har bemandingen levet op til de stillede krav jf. gældende alarmeringsplan, både hvad angår antal og krævet uddannelsesmæssig kompetence. Ligeledes har antallet og type af udrykningskøretøjer levet op til kravene i alarmeringsplanen.

 

I enkelte tilfælde er fremkørsel med tankvogn til området syd for Aakirkeby uforholdsvis lang tid om at nå frem til skadestedet, set i forhold til de øvrige udrykningskøretøjers fremkomst. Det bør derfor sikres, at fremkørsel med tankvogn til dette område optimeres i forhold til nuværende instruks. Dette kan gøres ved afsendelse af tankvogn fra Nexø frem for fra Rønne.

 

Redegørelsen af drøftet i Brandrådet den 3. februar 2010, efterfølgende på hver af de 4 kommunale brandstationer den 22. februar, henholdsvis den 23. februar og slutteligt behandlet i MED-udvalget den 24. februar 2010. Redegørelsen bør følges op med en tilsvarende evaluering for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, for at sikre en bredere evaluering.

 

Endvidere vil evalueringen blive fulgt op med en intern drøftelse i Brandrådet med sigte på optimering af mandskabs- og materielressourcer.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller redegørelsen taget til efterretning og fremsendt til Beredskabsstyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 18. februar 2009.

Bilag 2. Redegørelse i forhold til omstrukturering i Bornholms Brandvæsen.

 

Beslutning

Beredskabskommissionen den 2. marts 2010:

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller redegørelsen taget til efterretning og fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Beredskabskommissionen 2. marts 2010

1.
Bilag 1: Beredskabsstyrelsens udtalelse af 18. februar 2009. (PDF)

2.
Bilag 2: Redegørelse i forhold til omstrukturering i Bornholms Brandvæsen. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til nyt regulativ for Bornholms Vand A/S

13.02.03K08-0005

Indledning

Ifølge vandforsyningslovens § 55 skal der udfærdiges et regulativ for ethvert alment vandforsyningsanlæg. Regulativet for almene vandforsyningsanlæg udarbejdes af vandforsyningsanlægget og godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge gældende kompetencefordelingsplan har kommunalbestyrelsen uddelegeret godkendelseskompetencen til Teknik- og Miljøudvalget.

I 2007 godkendte kommunalbestyrelsen et regulativ for alle andre almene vandværker på Bornholm, i alt 13 private vandværker.

 

Sagsbeskrivelse

Det eksisterende regulativ fra 2004 blev udarbejdet af den daværende kommunale vandforsyning og godkendt af Miljøstyrelsen. Den kommunale vandforsyning er i 2008 omdannet til Bornholms Vand A/S, der er et kommunalt aktieselskab. Det nye regulativ er en følge af dette, og indeholder kun konsekvensrettelser som følge af selskabsgørelsen og ny lovgivning.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget til nyt regulativ for Bornholms Vand A/S godkendes til ikrafttræden 15. april 2010.

 

Bilag

Forslag til regulativ for Bornholms Vand A/S

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
Regulativ for Bornholms Vand A/S (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udbud af grønne områder - opfølgning

00.01.00P23-0008

Indledning

I 2008 blev første fase af pasning af kommunens grønne områder udbudt i form af udbudsområde øst. Der var én byder ud over kontrolbud fra Vej & Park. Da kontrolbuddet fra Vej & Park var billigst i to omgange blev udbuddet aflyst. I august 2008 blev det besluttet at indgå en samarbejdsaftale mellem bestiller, Teknik & Miljø, og udfører, Vej & Park, med henblik på at styrke kvaliteten af kommende udbud, jfr. bilag 1.

I det følgende evalueres forløbet omkring udbud og samarbejdsaftale og der lægges op til stillingtagen til fremtidig løsning af opgaverne.

Sagsbeskrivelse

Erfaringen med det hidtidige forløb er at udbud kræver at basisværktøjerne, registreringer og arbejdsbeskrivelser, er i orden og at denne viden ligger hos udbyder.

Efter kommunesammenlægningen er driftsopgaverne vedr. de grønne områder og grønne pletter (vejarealer) blevet løst via en bestiller-udfører model. Der har løbende været opdateringsmøder til styring af udførelsen og økonomien mellem Teknik & Miljø, T&M, og Vej & Park, V&P, men det har hovedsageligt foregået uden nedskrevne registreringer og arbejdsbeskrivelser.

Den detaljerede viden om de grønne områder har siden kommunesammenlægningen derfor ikke ligget hos bestillerfunktionen, T&M, men i udførerfunktionen, V&P.

Vi kan konstatere at grundlaget for udbuddet ikke var godt nok.

·        Det gennemførte registreringer var ufuldstændige, og nogle elementtyper har været beskrevet med for høje plejeniveauer i forhold til tidligere praksis

·        Det er desuden blevet afdækket at registreringerne i udbudsområdet ikke indeholdt alle kommunale arealer inden for området.

·        Arbejdsbeskrivelsen som beskriver plejeniveauet og rammerne for arbejdets gennemførelse, har ikke været ordentlig tilpasset entreprenørens arbejdsplanlægning.

·        Udbudsområderne for de grønne områder har en anden afgrænsning end de distrikter der arbejdes med på vejdriften. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt når man skal lave økonomiske sammenligninger af forbrug før/efter udbuddet.

Effekten af det første udbud af de grønne områder var derfor meget høje tilbudspriser fra byder samt i kontrolbudet fra V&P.

Da man aflyste udbuddet grundet for høje priser, tog man V&Ps kontrolbud som udgangspunkt for samarbejdsaftalen, uagtet at dette kontrolbud var 1½ gange så dyrt som gennemsnitsforbruget på de grønne områder i det pågældende område Øst i de foregående 5 år.

V&P har udført deres forpligtigelser i henhold til aftalen, og den samlede drift er holdt inden for rammen, da der er udført færre bestillingsarbejder.

Der er afholdt et møde med V&P om evaluering af samarbejdsaftalen, og V&P har efterfølgende fremsendt deres evaluering af aftalen, jfr. bilag 2.

Det er T&Ms vurdering af samarbejdsaftalen ikke skal fortsætte, men at samarbejdet fremover skal styres inden for bestiller-udfører-modellen suppleret med ”limits”.

Dette er et styringsredskab som vores vejdriftsafdeling har gode erfaringer med.

Man udnytter her at V&P kan følge forbruget i plejen meget tættere end T&M. Grundet vores økonomisystemer har V&P tal for forbruget op til 1½ måned før T&M. Dette har stor betydning når man skal kunne justere forbruget i forhold til årsbudgettet.

Det er T&Ms vurdering at udbudsprocessen har bevirket at Teknik & Miljø efterhånden har gode registreringer samt gode arbejdsbeskrivelser for udbudsområde Øst. Registreringer og arbejdsbeskrivelse forbedres løbende og udvides til at dække hele øen over en kort årrække.

I januar 2009 fratrådte den medarbejder der stod for de grønne områder og bestillerfunktionen i T&M, og midt på året fratrådte fagchefen for de grønne områder.

Der er ansat en ny medarbejder pr. 1. maj 2009, og tiltrådt en ny fagchef i november 2009.

Dette har selvfølgelig præget arbejdet, da mange ender har skullet samles op. Det vurderes at det vil være vanskeligt at lave et nyt udbud i tilstrækkelig kvalitet hvis man fastholder at udbyde næste fase i 2010 som besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2008, jf. bilag 1. Erfaringen viser at udbud der ikke er tilstrækkeligt forberedte, har stor risiko for at ende med for høje entreprisepriser.

Samtidig er det er spørgsmål om sammensætningen af det bornholmske erhvervsliv egner sig bedre til andre typer prisafprøvning. Set i lyset af sammensætningen af gartnererhvervet på Bornholm er de udbud der er planlagt gennemført, nok for omfattende. T&M kan i stedet vælge løbende at udtage enkeltopgaver til prisindhentelse og vælge de bedste i hvert enkelt tilfælde. Dette giver en god pejlesnor for prisniveauet og giver de private bedre muligheder for at konkurrere.

 

Teknik & Miljø foreslår følgende

1.      Samarbejdsaftalen med V&P bringes til ophør.

2.      T&M arbejder målrettet videre med registreringer og arbejdsskrivelser for resten af øen i samarbejde med V&P. Det er de basisværktøjer der kræves for at opnå den rigtige pris for arbejdet uanset hvilken model man vælger at udføre arbejdet efter.

3.      Samarbejdet med V&P styres med ”limits”.

4.      Udbudsområderne afgrænses så der bliver overensstemmelse med vejdistrikterne. Dette gør det muligt at følge forbruget over en årrække og sammenligne med hvad der tidligere er brugt før et evt. udbud eller andre samarbejdsmodeller. Som bilag 3 vedlægges et kortbilag med de nuværende udbudsområder og de foreslåede ændringer.

5.      Det lægges op til politisk overvejelse om det fremover skal ske udbud som hidtil eller afprøves andre former for konkurrenceudsættelse.

 

Såfremt der fortsat skal arbejdes med udbud, så foreslås det at område Øst (det der svarer til vejdrifts distrikt Øst) kommer i et nyt og bedre udbud i 2010, og at dette udbud evalueres når vi får tilbuddene og har kørt driften i 2011. Derefter kan der politisk tages stilling til om udbuddet skal rulles ud til de øvrige to områder (først Vest, siden Nord)

Økonomi

Ingen, da økonomien holdes inden for driftsrammen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse.

 

Bilag

1.      Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. august 2008.

2.      V&Ps opfølgning på samarbejdsaftalen

3.      Kort over udbudsområder og forslag til områdeændringer

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Udvalget beslutter at:
- Samarbejdsaftalen med V&P bringes til ophør.
- T&M arbejder målrettet videre med registreringer og arbejdsskrivelser for resten af øen i samarbejde med V&P. Det er de basisværktøjer der kræves for at opnå den rigtige pris for arbejdet uanset hvilken model man vælger at udføre arbejdet efter.
- Samarbejdet med V&P styres med ”limits”.
- Udbudsområderne afgrænses så der bliver overensstemmelse med vejdistrikterne. Dette gør det muligt at følge forbruget over en årrække og sammenligne med hvad der tidligere er brugt før et evt. udbud eller andre samarbejdsmodeller. Som bilag 3 vedlægges et kortbilag med de nuværende udbudsområder og de foreslåede ændringer.

I det kommende år konkurrenceudsættes fem konkrete opgaver. Udvalget orienteres løbende om resultaterne af disse. I april 2011 evalueres ordningen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
3. Kort over udbudsområder og forslag til områdeændringer (DOC)

2.
Bilag 1 - kommunalbestyrelses beslutning af 28. august 2008 (DOC)

3.
Bilag 2 - Vej & Parks opfølgning på samarbejdsaftale (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forsøg med bekæmpelse af rynket rose med pesticider

01.13.29P20-0001

Indledning

Rynket rose – også kaldet hybenrose - er et stort problem de steder hvor den etablerer sig. Via kraftig vækst skygger den al anden vegetation væk. Derfor er planten på Skov- og Naturstyrelsens sorte liste over de mest problematiske invasive arter. Rynket rose udgør et stort problem for vores kystnatur, også på Bornholm.

 

Det lægges op til overvejelse om der skal igangsættes et forsøg med bekæmpelse af rynket rose med pesticider på Bornholm hvor planten udgør et problem.

Sagsbeskrivelse

Der foreligger en politisk aftale mellem Miljøministeren, Danske Regioner og KL om fortsat at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner eller staten, jfr. bilag 1. Aftalen åbner for brug af plantebeskyttelsesmidler (sprøjtemidler) midlertidigt og på begrænsede områder. Kæmpe bjørneklo nævnes specifikt, men ikke rynket rose der dog er en lige så problematisk invasiv art. Aftalen indebærer at der i fornødent omfang kan anvendes plantebeskyttelsesmidler til forsknings-, udviklings-, og afprøvningsopgaver.

Der er på landsplan gjort en stor indsats for at dokumentere rynket roses påvirkning på sandede kystområder hvor den har spredt sig voldsomt de sidste 30 år.

Der er bl.a. lavet et forsøg på Sejerø, jfr. bilag 2. Her har man med stort held bekæmpet rynket rose og på få år genskabt den kystvegetation som planten havde fortrængt. Metoden omfatter forårsnedskæring af rynket rose med efterfølgende sprøjtning af de grønne skud om sommeren.

Ønsket på Bornholm er at lave et forsøg hvor man udfører bekæmpelsen på samme vis som på Sejerø for at få vores egne erfaringer med gennemførelsen. Derefter kan vi evaluere hvordan vi vil udbrede metoden.

 

Det sprøjtemiddel der anvendtes i forsøget på Sejerø er glyphosat (round up). Som additiv tilsættes Ammoniumsulfat – også kaldet Cabam – stoffet har ingen ukrudtseffekt i sig selv, men hjælper glyphosaten med at trænge ind i planten således at man kan bruge mindre mængder glyphosat pr. arealenhed.

 

Hvis Bornholms Regionskommune skal udføre en bekæmpelse af rynket rose så er vi nødt til at vælge en strategi der er realistisk at gennemføre på store arealer. Af de forskellige bekæmpelsesmuligheder der er beskrevet, er en kombination af mekanisk og kemisk bekæmpelse den der virker mest lovende. Hvis man vælger denne metode vil sprøjtningen være en engangsindsats som initieres og følges op med mekanisk bekæmpelse. Det vil altså være en midlertidig anvendelse af sprøjtemidler.

 

Efter gennemført og evalueret forsøg vil den fremtidige indsats blive planlagt hvor man vælger metode og arealer efter nærmere valgte kriterier som kunne være følgende.

·        Arealer. F.eks. efter biologiske kriterier hvor rynket rose truer sårbar natur f.eks. strandenge og klitvegetationen.

·        Metode. Efter en afvejning hvor kemisk/mekanisk bekæmpelse anvendes som en af flere mulige metoder f.eks. afgræsning (hvor der er græsningsarealer tæt på), oprykning (ved små forekomster), opgravning (hvor blotlægningen af bart sand ikke er problematisk).

 

Evalueringen samt oplæg til bekæmpelse på hele øen forelægges politikerne i 2012 eller ’13.

 

Drikkevandsinteresser

Langs kysten hvor rynket rose er et problem er der generelt ingen drikkevandsinteresser.

Signaturforklaring:

Hvide områder er uden drikkevandsinteresser

Lodret skraverede områder er med drikkevandsinteresser

Vandret skraveret områder er med særlige drikkevandsinteresser

 

 

 

Økonomi

Holdes indenfor driftsrammen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forsøget gennemføres og erfaringerne evalueres til brug for den fremtidige indsats mod rynket rose.

Bilag

·        Politisk aftale om udfasning af sprøjtegifte

·        Kogebog for bekæmpelse på Sejerø

·        Præsentation af forsøgsområderne

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
 Politisk aftale om udfasning af sprøjtegifte (DOC)

2.
Kogebog for bekæmpelse på Sejerø (DOC)

3.
Præsentation af forsøgsområderne (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kystsikring ved Pyritsøen

04.18.00P21-0001

Indledning

Sorthat-Muleby borgerforening anmoder Bornholms Regionskommune om at udføre en kystsikring ved Pyritsøen, da der de senere år er sket erosion af kystskrænten på stedet.

Sagsbeskrivelse

I ansøgningen til kommunen fremføres det, at der de sidste 20 år er borteroderet ca. 10 m af kysten ud for Pyritsøen, og at der i dag på en lille strækning kun er 20 m mellem havet og Pyritsøen.

I den forbindelse anmoder borgerforeningen om, at kommunen vil udføre en sikring af dette sted, således at søen kan bevares længst muligt.

Det er ikke en kystsikring med høfder der tænkes på, men en stenkastning af store granitblokke.

 

Området ejes af kommunen, og det vil i givet fald være kommunen, der skal bekoste kystsikringen og søge om tilladelse til kystsikring hos Kystdirektoratet, som administrerer kystsikringsloven, og hos Miljøcenter Roskilde, som administrerer Naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinie.

 

Normalt gives der kun tilladelse til kystsikring hvis væsentlige økonomiske eller andre interesser er truede, da kystlandskabets bevarelse og naturens frie udfoldelse langs kysterne som udgangspunkt vægtes højt.

 

Ifølge kommuneplanforslaget 2009 anbefaler kommunen generelt ikke kystsikringsanlæg på uberørte kyster med mindre væsentlige samfundsmæssige interesser taler for det.

 

En etablering af kystbeskyttelse kræver desuden at der foretages en VVM-screening, og evt. efterfølgende laves en VVM-redegørelse. (Vurdering af Virkningerne på Miljøet.)

 

Teknik og Miljøs vurdering

På ældre luftfotos og kort kan det ses at kystlandskabet har undergået store forandringer på dette sted gennem de seneste ca. 70 år. (På bilaget ses kystens og søens forandringer.) Det er en kyst der pga. råstofgravningen i området har været meget påvirket af menneskelig aktivitet i form af påfyldning. Nu er kysten ”kun” påvirket af naturlige processer og kysten er under stadig forandring.

 

Muligvis vil den markante og høje vold mellem søen og havet i løbet af en årrække blive mere eller mindre borteroderet således at der på længere sigt vil stå en lav landtange mellem havet og søen tilbage.

Måske vil også denne landtange med tiden blive skyllet over.

 

Det vurderes at en kystsikring på dette sted vil være uhensigtsmæssigt i forhold til kystlandskabets naturinteresser og den naturlige dynamik langs hele kysten, som gennem de seneste ca. 70 år har været under stadig forandring.

Det vurderes at Kystdirektoratet og Miljøcenter Roskilde vil sige nej til at der etableres kystsikring på stedet.

 

 

Økonomi

En kystsikring skal i givet fald bekostes af kommunen. Udgiften er ikke opgjort.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Sorthat-Muleby Borgerforening meddeles at kommunen som ejer ikke ønsker at etablere kystsikring på stedet med begrundelse i ovenstående vurdering

Bilag

Oversigtskort og luftfotos fra 1930, 1970, 1997 og 2008, hvor landskabets forandringer gennem årene illustreres.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
Kystens udvikling siden 1930 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om fredningsnævnets afgørelse vedrørende fredning af Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

 

Se tilføjelse

 

Åbent  møde

 20            Opdateret forslag til fredningsbestemmelser for Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

01.05.10K04-0001

Indledning

Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2006 fredningssag for Madsebakke-Hammersholmområdet.

Fredningsnævnets besluttede at afvise fredningsforslaget i maj 2008. Denne afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening.

Naturklagenævnet besluttede i juni 2009 at ophæve fredningsnævnets afgørelse og hjemvise sagen til fortsat behandling ved fredningsnævnet med henblik på gennemførelse af en fredning med udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag, dog med en ændret afgrænsning af fredningsområdet.

 

I den forbindelse beder Fredningsnævnet om kommunens bemærkninger til det reviderede fredningsforslag. De bemærkninger, som kommunen tidligere har fremsat under sagsbehandlingen i henholdsvis Fredningsnævnet og i Naturklagenævnet, vil også indgå i Fredningsnævnets aktuelle sagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

Danmarks Naturfredningsforening har nu udarbejdet en opdateret redegørelse og et opdateret forslag til fredningsbestemmelser for bronzealderlandskabet ved Madsebakke, samt et revideret budgetoverslag, lodsejerliste og reviderede kortbilag. Disse er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

Endvidere har Langebjerg ApS udarbejdet en revideret erstatningsberegning, der er vedlagt som bilag 4.

 

I Danmarks Naturfredningsforenings begrundelse for at ønske området fredet fremføres det:

·        Mens der er ganske stor bevågenhed omkring Hammeren, Hammershus og Slotslyngen, har der hidtil været forholdsvis beskeden bevågenhed omkring det landskab, der rejser sig fra Madsebakke til Hammersholm tæt på Hammershus og overfor Hammeren.

·        Gennem de seneste år er der i dette landskab gjort et stort antal opsigtsvækkende fund af helleristninger, herunder mange skibe, et par fodspor og heste. Dette cementerer området som det mest betydningsfulde areal med helleristninger på Bornholm og dermed det område i Danmark, der bedst kan fortælle om bronzealderens ristningstradition og billedverden.

·        Dertil kommer, at der er fundet adskillige andre kulturspor fra samme tid som helleristningerne. Arkæologerne forestiller sig derfor, at området gennem lange tider har været en vigtig kultplads og regner med, at der i området kan gøres flere fund af helleristninger og andre kulturspor, der kan kaste nyt lys over helleristningerne og deres betydning.

·        Der er i dag ingen stiforbindelse fra Madsebakkeklippen mod Langebjerg, Anebjeghøj og Hammersholm. Derfor indebærer fredningsforslaget, at der etableres nye stiforbindelser både på private og offentligt ejede arealer.

·        Helleristningerne på Madsebakkeklippen er i dag en betydelig turistattraktion, mens Hammershus og Hammeren hører blandt de største attraktioner på Bornholm og i Danmark. De nye helleristninger vil, i kombination med nye vandrestier fra Madsebakke til Hammersholm/Hammershus, give den aktive turist og lokalbefolkningen nye gode rekreative muligheder.

·        For Nordvestbornholm som helhed vil fredningen og naturforanstaltningerne forbedre hele områdets forvaltning i retning af at blive et større nationalt kulturlandskab og naturområde, som på et tidspunkt måske kan få status som nationalpark.

 

Området ønskes fredet sådan at arealerne fremover vil ligge som græsningsarealer for området nærmest Madsebakke og cykelstien, mens området for den vestlige og sydligste del fortsat kan dyrkes som hidtil, dog med enkelte begrænsninger i forhold til pløjedybde, afgrødevalg o.lign.

 

Teknik og Miljø har skrevet et forslag til kommunens bemærkninger til fredningsforslaget. Forslaget er vedlagt som bilag 5.

I brevet kommenteres fredningsforslagets indhold i forhold til erstatningsberegning, naturindhold, naturgenopretning og offentlighedens adgang til arealerne.

Hovedindholdet af bemærkningerne er at fredningen anbefales med de ændringer der er sket i fredningens omfang.

 

Vedrørende naturindhold

Det foreslås, at der indenfor fredningsområdet etableres flere småbiotoper, for at tilgodese plante og dyreliv, men også i høj grad for at få et landskabsbillede, der mere ligner et oldtidslandskab. Småskove, krat, hegn og vandløb. Især bør den naturlige hydrologi i området genskabes, ved at åbne rørlagte grøfter og ødelægge dræn. Ligeledes bør man genskabe flere af de gamle markspor. I den forbindelse foreslås det at se på hvordan naturindholdet var tidligere. Et kort over naturforhold og markveje år 1900 vedlægges som bilag 6.

Det vurderes som hensigtsmæssigt, at en plan for naturgenopretning og naturpleje udarbejdes i samarbejde med Bornholms Statsskovsdistikt, for at få et så sammenhængende landskabsbillede og en så hensigtsmæssig drift som muligt.

 

Fortidsmindebeskyttelse og plangrundlag

For området gælder lokalplan for Langebjerg Hotel og Feriepark fra 1988, ændret ved tillæg i1994. Lokalplanen vedlægges som bilag 9, en planredegørelse vedlægges som bilag 7, og et oversigtskort med fortidsminder, beskyttelseslinier og lokalplanområde som bilag 8.

Administrationen af fortidsmindebeskyttelseslinier er generelt blevet mere restriktiv gennem de senere år for at bevare de kulturhistoriske sammenhænge vores fortidsminder befinder sig i.

Teknik og Miljø vurderer derfor at man ikke kan påregne at få dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinierne i området i samme omfang som forudsat i den gældende lokalplan Dette har Kulturarvsstyrelsen gjort klart i forbindelse med at der blev forsøgt vedtaget en ny lokalplan for området i 2004-06.

 

Det er efter lokalplanens bestemmelser kun muligt at etablere adgangsvej fra Strandvejen, gennem Madseløkke Ferieland Sandvig og som viadukt under cykelvejen. Dette areal er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinier.

Det betyder at der ikke kan påregnes etablering af lovlig adgang til byggefeltet, som forudsat i lokalplanen, idet den adgangsvej der er vedtaget i den gældende lokalplan kræver dispensation fra flere fortidsmindebeskyttelseslinier.

Både DNs budgetoverslag og Langebjerg ApS erstatningsberegning bygger desuden på en antagelse om at der kan udstykkes enkeltparceller til sommerhuse. Ifølge lokalplanen kan der kun bygges en samlet hotel- og feriepark og ikke udstykkes til enkeltparceller.

 

Erstatning

I fredningsforslagets budget er fredningserstatninger beregnet til i alt 4.846.430 kr.

Heraf udgør 4 mio. kr. erstatning for byggeret på det lokalplanlagte areal baseret på den fejlagtige antagelse, at der kan ske udstykning og opførelse af 20 sommerhuse.

846.430 kr. er erstatning for begrænsninger i landbrugsdriften på arealerne og udgifter til stier.

 

Langebjerg Aps opgør sit erstatningskrav for ikke at kunne bygge sommerhuse på det lokalplanlagte areal til 15.366.286 kr forudsat at arealerne fortsat kan dyrkes, og til 16.536.436 kr hvis arealerne fremover skal ligge som græssede arealer. Som ovenfor nævnt kan området ikke bebygges med sommerhuse.

Det er fredningsnævnet, der fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem. Dette forstås i praksis sådan, at det tab, som en ejer kan forlange erstatning for, svarer til nedgangen i ejendommens handelsværdi som følge af fredningen.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse kan påklages til Naturklagenævnet, og vil altid blive prøvet af dette nævn, når den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger 100.000 kr. For offentligt ejede arealer ydes der normalt ikke erstatning.

Erstatningens størrelse i denne sag afhænger især af Fredningsnævnets vurdering af hvilket tab Langebjerg Aps påføres.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at dette tab ikke kan opgøres hverken som foretaget af DN eller Langebjerg ApS advokat, men at handelsværdien er langt lavere både som følge af samfundsudviklingen der ikke længere gør det attraktivt at bygge ferieparker og som følge af ændringen i dispensationspraksis for fortidsmindebeskyttelseslinier. Såfremt der ikke kan etableres adgangsvej, vurderes handelsværdien kun at svare til jordværdien. Såfremt der kan etableres adgangsvej, skal udgifter til etablering af adgangsvej og viadukt modregnes i erstatningen og denne skal opgøres på grundlag af gældende lokalplan.

Økonomi

Staten afholder normalt udgifterne til ¾ af tilkendte erstatninger, den sidste ¼ skal afholdes af Bornholms Regionskommune. Ved fredninger, der har national betydning og medfører store udgifter, kan Naturklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil 9/10 af erstatningen. I høringssvaret anbefales det at denne fordeling anvendes i denne sag, da både DN og Kulturarvsstyrelsen i tidligere skrivelser i sagen har givet udtryk for at området er af ” umistelig værdi for dansk kulturarv, af international og national værdi samt et af Danmarks fornemste fortidsmindemiljøer.”

Ud over erstatningsbeløbet vil fredningsforslaget medføre udgifter til kommunen til udarbejdelse af plejeplan, til naturgenopretning, naturpleje og etablering og vedligeholdelse af stier og information. Udgifterne anslås til 200-300.000 kr. i anlæg og 75.000 i årlig drift.

Når der foreligger en afgørelse om fredningserstatningen, vil der blive forelagt en dagsorden med forslag til hvorledes udgiften finansieres.

Indstilling

Chefen for Teknik og Miljø indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at kommunen sender bemærkninger til fredningsforslaget som foreslået.

Bilag

1 - Fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening

2 - Kort over fredningsområdet

3 - Lodsejerliste og revideret budgetoverslag fra Danmarks Naturfredningsforening

4 - Revideret erstatningsberegning fra Langebjerg ApS

5 - Forslag til kommunens høringssvar til Fredningsnævnet

6 - Natur og markveje omkring år 1900

7 - Notat vedrørende planforhold

8 - Oversigtskort over fortidsminder, beskyttelseslinier og lokalplanområde

9 - Lokalplan 03-09 Langebjerg Hotel og Feriepark

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. oktober 2009:

Udvalget anbefaler fremsendelse af bemærkninger til fredningsforslaget, med den ændring at: "Bornholms Regionskommune gør opmærksom på at værdifastsættelsen af området bør tage udgangspunkt i retten til opførelse af feriecenter, jf. gældende Lokalplan nr. 03-09 for Langebjerg Hotel og Feriepark". Denne ændring erstatter det afsnit på første side i forslaget til skrivelse til Fredningsnævnet der indledes med "Også for beregningen af erstatningsstørrelsen fra Bech-Bruun….."

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2009:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009:

Godkendt.

 

01.05.10K04-0001

Tilføjelse

Fredningsnævnet for Bornholm har den 26. februar 2010 afsagt kendelse om fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke i Bornholms Regionskommune med tilhørende erstatningskendelse.

Sagsbeskrivelse

Kendelsen er afsagt ud fra Danmarks Naturfredningsforenings reviderede forslag og ud fra de indsigelser og bemærkninger til fredningsforslaget Fredningsnævnet har modtaget i høringsperioden. Bl.a. kommunens høringssvar.

 

Med hensyn til fredningens indhold følger Fredningsnævnet stort set DNs fredningsforslag.

 

Med hensyn til erstatningsstørrelse kommer Fredningsnævnet frem til en beslutning om erstatningsgodtgørelse til lodsejerne på tilsammen ca. 1,3 millioner. Og godtgørelse af udgifter til advokatbistand o. lign til ca. 138.000 kr.

 

Da den samlede erstatning og godtgørelse overstiger 100.000 kr. skal Naturklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse, uanset om afgørelsen påklages. Fredningsnævnet anbefaler i den forbindelse, at de samlede erstatningsbeløb udredes af staten med 9/10 og af Bornholms Regionskommune med 1/10, da fredningen i national sammenhæng indeholder enestående kulturhistoriske værdier i en samtidig enestående landskabelig rekreativ, biologisk og geologisk sammenhæng.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet.

Økonomi

Hvis Naturklagenævnet kommer frem til samme afgørelse som Fredningsnævnet vil det sige af Bornholms Regionskommune skal betale 1/10 af erstatningssummen, altså ca 130.000 kr og ¼ af godtgørelsen til advokatbistand o. lign. ca 34.500 kr. I alt en udgift til Fredningen på ca 164.500 kr.

 

Ud over selve erstatningsbeløbet vil fredningsforslaget medføre udgifter til kommunen til udarbejdelse af plejeplan, til naturgenopretning, naturpleje og etablering og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, stier og information.

Udgifterne til anlægsarbejder for kommunen skønnes at blive væsentligt mindre end oprindeligt antaget idet Fredningsnævnet har besluttet at der ikke må opføres så mange og så omfattende publikumsfaciliteter som oprindelig foreslået. Kommunen er således kun forpligtet til at etablere stier og naturpleje.

 

Når der foreligger en endelig afgørelse fra Naturklagenævnet om fredningserstatningens størrelse og fordeling, vil der blive forelagt en dagsorden med forslag til hvorledes udgiften kan finansieres.

 

Indstilling

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Fredningsnævnets afgørelse.

Bilag 2 – Kort over fredningsområdet

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
Bilag 1 - Fredningsnævnets afgørelse (TIF)

2.
Bilag 2 - Kort over fredningsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Mulighedernes Land – principgodkendelse af fire nye projekter

01.01.00P21-0002

Indledning

Bornholms Regionskommune skal tage stilling til fire nye demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land projektet, som Bornholms Regionskommune gennemfører i samarbejde med Realdania, Lolland og Thisted kommuner.

De fire projekter er netop blevet principielt godkendt af Realdania og forudsætter nu en principiel godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Mulighedernes Land er et 6-årigt partnerskabsprojekt, fra 2006-2011, hvor Realdania samarbejder med Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune om at finde og afprøve nye veje til udvikling. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten i danske yderområder.

Den bornholmske del af projektet skal være med til at øge tilgængeligheden til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer og småbyer.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har i 2009 igangsat de første to demonstrationsprojekter på Bornholm:

-         Den nye bymidte (Østermarie)

-         Ud på landet (stisystemer mv. i Klemensker og Østerlars)

Med de fire nye demonstrationsprojekter lægges der op til at få synliggjort historien om det bornholmske graniteventyr, samt skabe et markant løft af mulighederne for natur- og friluftsmæssige oplevelser på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig. Borgere, foreninger og erhvervsliv vil blive inddraget i gennemførelsen af projekterne, der er planlagt afsluttet i løbet af 2011.

Inspirationen til de fire projekter er bl.a. kommet fra Friluftsrådet på Bornholm, der i maj 2008 fremlagde et friluftsoplæg som led i arbejdet med Kommuneplan 2009. I oplægget foreslår Friluftsrådet etableringen af en sammenhængende stisystem på Bornholm og i et andet forslag foreslås stenbrudsområdet i Ringebakkerne omdannet til et rekreativt område med fokus på natur- og friluftsoplevelser.

De fire demonstrationsprojekter, der nu forelægges til principgodkendelse, er:

1.      Havnebad i Hasle

2.      Ned og op igen – omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv

3.      Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn

4.      Aktiv strandpromenade ved Osanbugten i Sandvig

I det følgende beskrives projekterne idet der for en uddybende beskrivelse henvises til bilagene med projektplaner.

 

1. Havnebad i Hasle

Projektets overordnede mål er at understøtte og udvikle Hasle som balanceret arbejds- og boligby med et alsidigt kultur- og fritidsliv.

 

Målgrupper for projektet:

Den primære målgruppe er fast- og fritidsboende i Hasle og omegn, samt de lokale erhvervsdrivende, der kan nyde godt af forøget besøg i byen. Den sekundære målgruppe er besøgende, der færdes langs vestkysten.

 

Hovedaktiviteter:

Hasle havn har haft stor betydning for udskibning af kul, tegl og granit. Projektet knytter sig til det igangværende områdefornyelsesprojekt. Fornyelse på havnen, som er byens største aktiv, vil skabe rammer for nyt liv og socialt samvær på havneområdet.

Der indgår investeringer i etablering af et havnebad m.m.

 

Økonomi:

Budgettet er på 5 mio. kr. der finansieres således:

Realdania                                                                                                    2.500.000 kr.

BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel)            475.000 kr.

Allerede bevilgede områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler)   1.800.000 kr.

Kommunale havnemidler                                                                               225.000 kr.

I alt                                                                                                             5.000.000 kr.

 

2. Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv

Projektets overordnede formål er at fremhæve de stedlige naturværdier, den særlige geologi og de rige muligheder for natur og friluftsliv i og omkring det fredede område ved det tidligere stenbrud i Ringebakkerne syd for Vang. Formålet er endvidere at styrke Vang og de omkringliggende områder som attraktive besøgssteder og i det hele taget gøre området mere kendt for Bornholms befolkning og besøgende.

Projektet er udarbejdet i en særligt nedsat følgegruppe med repræsentanter for ejeren, virksomheden NCC A/S, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet på Bornholm.

Særligt om Vang Pier:

I den politiske stillingtagen til projektet skal der tages stilling til fremtiden for Vang Pier.

Vang Pier er etableret efter overenskomst mellem Hasle Kommune og Hasle Granit i 1985. Pieren ejes af kommunen som en del af Hasle havn, men drives og vedligeholdes af ejer af Ringebakkebruddet, NCC.

Det var oprindelig Trafikministeriet, nu Transportministeriet, der gav tilladelse til etablering af pieren og den efterfølgende dækmole.

I henhold til overenskomsten fra 1985 skal pieren fjernes for selskabets regning senest når udskibning af granit fra Ringebakkebruddet ophører. Det sker senest i 2014.

Hvis kommunen ønsker pieren bevaret, er det Transportministeriet der skal beslutte om pieren må bevares efter at den er nedlagt som havn.

Der er særligt to forhold der skal overvejes ved kommunens stillingtagen til om Vang Pier skal fjernes eller bevares.

Det ene er at omkostningerne til udbedring af skader på pieren er ganske byrdefulde, især såfremt der sker skader som ved orkanen i 1999.

Det andet er at flere naturorganisationer har den holdning at pieren bør fjernes når den ikke længere anvendes til sit formål, så klippekysten kan ses uden den kunstige knast som pieren anses for at være.

Der er dog også naturorganisationer der ønsker pieren bevaret, da den åbner muligheder for forskellige former for sports- og fritidsaktiviteter, adgang til Ringebakkerne fra vandsiden såvel som en oplevelse af klippekysten fra vandsiden.

Disse forhold er der taget højde for i projektbeskrivelsen idet projektet er delt op, så det kan gennemføres med eller uden bevarelse af pieren.

Det ene forslag indebærer bevarelse af Vang pieren, hvor pieren ændres til rekreative formål. Der lægges op til at finde en ordning så omkostningerne til drift og vedligehold ikke skal være tyngende for kommunens budget. Den løsning der arbejdes med i projektforslaget er en forsikringsordning for større udbedringer og stormskader så de årlige driftsomkostninger kan holdes på et lavt niveau.

NCC står for omdannelse af pieren til rekreative formål i form af en ø, der er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser. Omkostningerne hertil medgår til medfinansiering af naturpleje og formidlingsprojektet inde i bruddet.

Det andet forslag er uden bevarelse af Vang pieren. NCC fjerner pieren og kysten retableres.  Projektet gennemføres som et rent naturpleje- og formidlingsprojekt for Ringebakkerne.

Særligt om ejerforhold for Ringebakkebruddet:

Det er NCC der ejer Ringebakkebruddet. I forbindelse med første fase af projektet skal det afklares hvordan ejerskabet fremover skal være, om området kan overgå til offentligt eje eller fondseje, så de investeringer der sker i området i forbindelse med projektet, kommer almenvellet til gode.

Målgrupper for projektet:

Projektet har målgrupper såvel på som uden for Bornholm:

Projektet har andre udkantsområder med lignende potentialer som målgruppe. Projektets resultater

vil være til inspiration for kommunale forvaltninger, konsulenter, borgergrupper og private i udkantsområder der som Bornholm står over for udfordringen, hvordan man bedre udnytter de stedbundne ressourcer i forhold til erhvervsudvikling, bosætning og turisme.

Lokalt omfatter projektets målgrupper lokalbefolkningen og besøgende, herunder natur- og friluftsbrugere, såvel de organiserede som uorganiserede, samt beboere og erhvervsdrivende i og omkring Ringebakkerne.

Hovedaktiviteter:

Med projektet vil der ske en kortlægning af Ringebakker-områdets geologiske og naturmæssige såvel som kulturhistoriske værdier. I forlængelse heraf vil der blive lavet en plan i samarbejde med lokalboende og andre interessenter for anvendelse og indretning af området samt naturpleje med henblik på natur- og friluftsformål. Der er planlagt investeringer i bedre adgangsforhold, stiforløb, informationsformidling, shelter- og rastepladser, samt anlæg til f.eks. mountainbikere og klatrere.

Såfremt det besluttes at bevare pieren, vil den blive omdannet til en ø til rekreative formål.

Økonomi:

Finansiering med bevarelse af Vang Pier:

Realdania                                                                                                    4.914.500 kr.

BRK (arbejdstimer og kørsel)                                                                         274.500 kr.

NCC                                                                                                            5.700.000 kr.

I alt                                                                                                           10.889.000 kr.

Finansiering uden bevarelse af Vang Pier:

Realdania                                                                                                    2.348.000 kr.

BRK (arbejdstimer og kørsel)                                                                         489.000 kr.

Skal finansieres                                                                                           1.860.000 kr.

I alt                                                                                                             4.697.000 kr.

 

Der lægges i indstillingen op til en principgodkendelse og en stillingtagen til bevarelse af Vang pieren.

 

3. Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn

Projektet har til formål at trække den bornholmske stenbrydningshistorie frem i lyset, generelt på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske miljø videreudvikles med afsæt i graniteventyret.

Med udgangspunkt i kulturspor, fortællinger og de eksisterende rammer og ønsker til forbedringer udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn, der styrker havnen som oplevelseszone mellem Hammershus og Hammerknuden.

Budgettet er på 6.350.000 kr. og projektet er planlagt afsluttet med udgangen af 2011.

Målgrupper for projektet:

Projektets primære målgrupper er de mange borgere og besøgende der færdes i område.

Sekundære målgrupper er bla.. lokale foreninger, klubber, kultur- og naturformidlere og branding og turismeaktører m.fl. der kan gøre brug af eller inspireres af projektets resultater.

Projektet er potentielt af interesse for andre regioners branding- og turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl. som eksempel på, at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft.

Hovedaktiviteter:

Med udgangspunkt i en kortlægning af granithistorien langs den nordvestlige kyst udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn. Planen udarbejdes som indbudt konkurrence på grundlag af forudgående afdækning af interesser, forslag og idéer fra et bredt spekter af interessenter (turisme, erhverv, kultur, natur, formidling m.fl.). Vinderforslaget bearbejdes efterfølgende og gennemføres via licitation af anlægsarbejderne. De planlagte konkrete investeringer til forbedringer omfatter bl.a. kulturspor, stiforløb, belægninger, klubhuse, toilet- og badefaciliteter mm.

Økonomi:

Budgettet finansieres således:

Realdania                                                                                                    3.175.000 kr.

BRK (arbejdstimer mm. som myndighed og ejer)                                           200.000 kr.

Kommunale anlægsmidler hhv. havne (1.300.000) og veje (500.000)        1.800.000 kr.

Allerede bevilgede Statsmidler (Kulturministeriet)                                        500.000 kr.

Andre (LAG-Bornholm, Lokale & Anlægsfonden, Friluftsrådet m.fl.søges)  675.000 kr.

I alt                                                                                                             6.350.000 kr.

 

4. Aktiv strandpromenade i Sandvig

Projektet knytter sig til det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sandvig og vil medvirke til at opgradere Strandpromenaden til et mere aktivt byrum ved at skabe bedre rammer for aktivt friluftsliv, forbedre opholds- og mødesteder, samt synliggøre byens historie og betydning for stenindustrien i området.

Målgrupper for projektet:

Den primære målgruppe er byens borgere og erhvervsdrivende.

Den sekundære målgruppe er foreninger og interessegrupper, hvis hovedaktivitet er sport og friluftsliv, turistaktører, beboere i nærområdet samt andre besøgende.

 

Aktørinddragelsen skal sikre projekternes forankring i lokalområdet og deres levedygtighed ud over projektperioden. Foruden at være til glæde for borgere og erhvervsliv i Sandvig skal projektet have en demonstrationsværdi for andre udkantsområder.

Hovedaktiviteter:

Projektet skal skabe sammenhæng i området langs Osanbugten og genetablere sammenhæng mellem byen og kyststrækningen.

Projekt vil søge at etablere et attraktivt byrum med varierede rum og gode opholdsmuligheder, samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering, leg og andre aktiviteter.

Desuden søges det at etablere faciliteter der kan danne rammen for aktiviteter, der knytter sig direkte til vandet og stranden, f.eks. bade-/bådebro, shelter til vinterbadere, kajak- og kanosejlere mm.

Endelig er det ønsket at skabe bedre tilgængelighed i området.

Økonomi:

Budgettet er på 4 mio. kr. der finansieres således:

Realdania                                                                                                    2.000.000 kr.

BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel)            260.000 kr.

Allerede bevilgede områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler)      940.000 kr.

Andre (Friluftsråd, Lokale & anlægsfonden, Bevica mfl ansøges)                  800.000 kr.

I alt                                                                                                             4.000.000 kr.

 

For alle fire projekter:

Der lægges i indstillingen op til en principgodkendelse af projekterne på samme måde som Realdania har godkendt dem principielt. Efterfølgende vil der kunne ske mindre tilpasninger inden for enkeltdele af projekterne, men indsatsområder og budgetrammer ligger fast. Alle projekter vil blive forelagt til politisk godkendelse i den endelige form sammen med en anlægsbevillingssag.

 

Projekterne indgår i en projektorganisation som beskrevet i partnerskabsaftalen med Realdania. Her er nedsat en overordnet styregruppe for projekt Mulighedernes Land på Bornholm med repræsentation fra Realdania og Bornholms Regionskommune.

Herunder er der en lokal projektgruppe der står for fremdrift og koordinering mellem projekterne i Mulighedernes Land på Bornholm.

Teknik- & Miljøudvalget har det politiske projektansvar og godkender overordnet projektplaner, anlægsprojekter, tidsplaner og økonomi, samt godkender forslag til væsentlige ændringer i projektplanerne og træffer beslutninger i forhold til eventuelle uafgjorte konflikter.

 

For hvert projekt nedsættes en projektstyregruppe og evt. arbejdsgrupper.

 

Økonomi

Sideløbende med denne dagsorden vil en dagsorden om kommunens medfinansiering af projekterne blive forelagt til stillingtagen i Økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Dette vil blive fulgt op af anlægsbevillingssag for hvert projekt.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler

1.      at projekt Havnebad i Hasle principgodkendes,

2.      at projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn principgodkendes,

3.      at projekt Aktiv strandpromenade i Sandvig principgodkendes,

4.       

a.       at projekt Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud principgodkendes med bevarelse af Vang pier, eller

b.      at projekt Ned og op igen – omdannelse af Ringebakkerne granitbrud principgodkendes uden bevarelse af Vang pier.

 

Bilag

Projektplaner for

1.      Havnebad i Hasle

2.      Ned og op igen – omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv

3.      Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn

4.      Aktiv strandpromenade ved Osanbugten i Sandvig

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Udvalget anbefaler en principgodkendelse af projekt 1-3 samt 4a (med bevarelse af Vang Pier). 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
bilag 4 Aktiv strandpromenade ved Osanbugten i Sandvig (DOC)

2.
Bilag 2 Ned og op igen - projektplan for omdannelse af Ringebakkebruddet (PDF)

3.
Bilag 2a, budget med omdannelse af Vang Pier (PDF)

4.
Bilag 2b, budget med fjernelse af Vang Pier (PDF)

5.
Bilag 2c, tids- og milepælsplan for Ringebakkeprojektet (PDF)

6.
Bilag 3, Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn (DOC)

7.
Bilag 1 Havnebad i Hasle (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Lokalplanforslag 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr 24

01.02.05P16-0085

Indledning

Teknik og Miljøudvalget besluttede d. april 2008 at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan og regionkommuneplantillæg for et område til helårsbeboelse ved Langebjergvej i Sandvig. Teknik og miljøudvalget besluttede maj 2009 at arbejdet kunne iværksættes, idet bygherren bidrager med udarbejdelse af et lokalplanforslag. Ansøgers rådgiver har nu udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, i samarbejde med bygherre og Teknik & Miljø.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget er udarbejdet svarende til det bygherren tidligere havde anmodet om, dog med enkelte ændringer/tilføjelse, herunder at der foruden enkelte parcelhuse nu foreslås mulighed for dobbelthuse på de enkelte parceller.

Lokalplanforslagets indhold

Arealet der ønskes lokalplanlagt omfatter 2 sammenhængende ejendomme (matr. nr. 3a og 4a Sandvig markjorder) der udgør en ubebygget skråning mellem Langebjergvej, et eksisterende boligområde mod nord og vest. Mod sydøst grænser området op til et eks. sommerhusområde. Arealet ligger delvist i landzone (del af matr. 4a) men indgår i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, område 18.B.01, udlagt til helårs boligformål. Et areal i landzone overføres til byzone med lokalplanes endelige vedtagelse. Arealet beliggende i landzone omfattes desuden af skovbyggelinje, der forudsættes ophævet med lokalplanen.

Lokalplanen foreslår udstykning af op til 12 grunde, bebygget med helårsboliger i op til 2 etager (bebyggelsen nærmest Langebjergvej dog kun op til 1,5 etager). Der gives mulighed for at der i stedet for enkelte boliger tillades etablering af dobbelthuse på grundene. Nye boliger sikres med lokalplanen anvendt til helårsboligformål. Lokalplanen skal muliggøre bygherrens ide om at ny bebyggelse kan udføres som eksklusive helårsboliger, med et nutidigt formsprog. Grundene har en attraktiv beliggenhed med udsigt til Hammeren, Hammersø og Sandvig Bugten.

Den øgede bebyggelseshøjde på op til 2 etager muliggøres fordi terrænforholdene på en del af området er stærkt skrånende (Denne del af området ligger i forvejen i byzonen). Der fastlægges ny vejtilslutning til arealet fra Langebjergvej.

En lav jordvold langs Langebjergvej skal dæmpe evt. trafikstøj for de nærmeste boliger, og det skønnes dermed ikke at Langebjergvej vil indebære væsentlige støjproblemer for boligområdet (der er i forvejen kun en begrænset trafik i området).

En intern adgangsvej tænkes udført som privat fællesvej. Bygherren ønsker samtidig at trafikhastigheden på Langebjergvej nedsættes udfor bebyggelsen. Disse vejforhold reguleres dog ikke med lokalplanen.

Teknik & Miljø vurderer samlet at lokalplanen vil sikre en ensartet identitet i bebyggelsen, f.eks. gennem fælles krav til materialeanvendelse på bygningsoverflader og tagbelægninger. Projektet ses som en god mulighed for at tilvejebringe 12 nye attraktivt beliggende byggegrunde på Bornholm.

Kommuneplantillæg 024

Lokalplanområdet indgår i et større boligområde i kommuneplanen (18.B.01.).

Forslaget til Regionkommuneplantillæg nr. 024 indeholder retningslinjer der, overensstemmende med lokalplanforslaget, afgrænser et nyt helårs boligområde 18.B.04. Der fastlægges rammer for lokalplanlægning der muliggør opførelse af boliger i op til 2 etager, med en maks. bygningshøjde på 10 m, og en maks. bebyggelsesprocent på 35 for parcelhuse, 40 for dobbelthuse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller at forslagene til lokalplan og regionkommuneplantillæg vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Bilag

Forslag til lokalplan 047 og regionkommuneplantillæg nr. 024

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Udsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
LP forslag 047 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage vedr. afslag på byggeri på Torvet 5, 3730 Nexø

02.34.00K03-0016

Indledning

Statsforvaltningen har den 24. februar 2010 anmodet Teknik & Miljø om en udtalelse i forbindelse med klage over afslag på at opføre en overdækning i baggården på ejendommen matr. nr. 145 b, Nexø bygrunde, beliggende Torvet 5, 3730 Nexø.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø meddelte den 22. januar 2010 afslag på ansøgning om at etablere en lukket overdækning på 30- 40 m² til den eksisterende restaurant i baggården, med begrundelsen:

 

at byggeriet ville medføre en bebyggelsesprocent på 181, hvilket væsentlig overstiger byggeretten på 60 i gældende bygningsreglement, at en bebyggelsesprocent på 181 overstiger i væsentlig omfang regionskommuneplanrammerne på 100, og at bebyggelsens sparsomme opholdsareal for ejendommens beboere og virksomheder begrænses yderliggere, hvilket man anså for at være i strid med gældende bygningsreglement krav om at der på ejendommen skal være tilstrækkelig opholdsareal til ejendommen beboere og virksomheder.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller, at der fremsendes bemærkninger til Statsforvaltningen Hovedstaden som foreslået i bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Klage over afslag på byggeansøgning

Bilag 2: Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden

Bilag 3: Kort der viser karren hvor Torvet 5 er beliggende

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
klage over afslag på byggeansøgning (TIF)

2.
Udtalelse til statsforvaltningen (DOC)

3.
Kort over karreen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 12 Anlægsbevilling til etablering af varmepumper på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Varmepumper til opvarmning af toiletter, bad og havnekontor, samt varmt vand:

Tejn Havn 90.000 kr.

Nørrekås Lystbådehavn 90.000 kr.

De samlede udgifter udgør 180.000 kr. hvoraf der foreligger tilskudstilsagn fra EU på 50% svarende til 90.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på netto 90.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på netto 90.000 kr. til etablering af varmepumper på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 90.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU, finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 13 Anlægsbevilling til etablering af mastestativ og lokale på Svaneke Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Opførelse af bygning på Svaneke Havn indeholdende mastestativ til opbevaring af lystsejlernes skibsmaster, samt lokale til bygning af joller til det store projekt ”Svanen”. Foreningen bag projekt ”Svanen” har henvendt sig, og tilbudt at de opskærer og leverer beklædning m.m. af det overskudstræ der efter opskæring af træ til genskabelsen af skonnerten, ikke har den nødvendige dimension. Samlet pris 440.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Bruttoudgifterne til ovennævnte projekt på 440.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til projektet forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til etablering af mastestativ samt lokale til bygning af joller på Svaneke Havn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 440.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 14 Anlægsbevilling til færdiggørelse af rensefaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Færdiggørelse af rensefaciliteter til lystfiskernes rensning af fisk på Nørrekås Lystbådehavn. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 15.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 15.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 15.000 kr. til færdiggørelse af rensefaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 15.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 15 Anlægsbevilling til opdatering af tankanlæg på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Der skal ske en opdatering af olie- og benzintankanlæggene så de også i fremtiden kan anvende internationale betalingskort. Dette er en følge af at lavestbydende i forbindelse med udbud af olie- og benzinleverancen i 2009 tog forbehold for løbende at opdatere tankanlæggene m.m.

Udgifter til opdatering af olie- og benzintankanlæggene:

Nørrekås Lystbådehavn 130.000 kr.

Tejn Havn 80.000 kr.

De samlede udgifter udgør i alt 210.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på i alt 210.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. til opdatering af olie- og benzintankanlæggene på på Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 210.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 16 Anlægsbevilling til etablering af kajplads på Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Foreningerne i Tejn har et projekt vedrørende en aktivitetsflåde ”på hånden” hos Lokale- og Anlægsfonden indtil 1. august 2010.. Aktivitetsflåden indeholder bl.a. toiletter, sauna, køkken, opholdslokale m.m. Foreningerne har tilsagn fra fonde m.v. så det samlede projekt til 2.600.000 kr. er stort set finansieret. 

Der søges en anlægsbevilling til etablering af kajplads til aktivitetsflåden. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 400.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 400.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til projektet forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af kajplads til aktivitetsflåden i Tejn Havn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 17 Anlægsbevilling til opdeling af toiletter m.v. på Allinge, Gudhjem og Hammer havne

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende arbejder af de disponible midler i 2010:

Det drejer sig om 1. etape vedrørende:

·        Opdeling af Allinge Havns toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter (til passagerer m.v.) og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 300.000 kr.

·        Opdeling af Gudhjem Havns toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter (til passagerer m.v.) og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 200.000 kr.

·        Opdeling af Hammerhavnens toiletter og bad i henholdsvis offentlige faciliteter og faciliteter (med kode) til sejlerne. Anslået udgift 300.000 kr.

1. etape omfatter enkle byggetekniske tiltag, for at gøre toilet- og badeforholdene acceptable. De samlede udgifter hertil udgør i alt 800.000 kr.

Arbejderne er planlagt afsluttet i 2010.

 

De efterfølgende etaper vil handle om at tænke toilet- og badeforhold ind i større udviklingsprojekter.

 

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 800.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Muligheden for tilskud fra EU m.m. vil blive afdækket. I tilfælde af at der opnås tilsagn om tilskud til arbejderne forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny med henblik på nedjustering af anlægsbevillingen.

Der vil blive søgt tilskud fra andre fonde til brug for udvidelse af opgaven, hvilket ved positivt tilsagn ligeledes betyder at anlægsbevillingen skal justeres.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til opdeling af havnetoiletter og bad i Allinge, Gudhjem og Hammer havne (1. etape)

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 800.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes jf. ovenstående

·        at fondsmidler eventuelt anvendes til udvidelse af opgaven jf. ovenstående

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 18 Anlægsbevilling til etablering af sejlerstue på Allinge Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Indretning af sejlerstue i det tidligere spilhus på Allinge Havn. Det forventes at udgifterne hertil vil udgøre 60.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010.

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 60.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til indretning af sejlerstue i det tidligere spilhus på Allinge Havn

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 19 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Planlægning af nye havneprojekter i 2010 med henblik på udførelse i de efterfølgende år (renovering af havneværker samt ønsker fra de private havne) . Det forventes at anlægsudgifterne hertil vil udgøre ca. 70.000 kr.

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 70.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 70.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2010 med henblik på udførelse i de efterfølgende år

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 70.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Oplæg til mål 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00Ø02-0127

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011, skal fagudvalgene på deres møde i april beslutte mål-oplæg til budgetseminar 1.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner:

·        Et godt og aktivt liv for alle

·        Bornholm som vidensamfund

·        Grøn Bæredygtig ø

·        Økonomisk bæredygtig ø

 

Kommunalbestyrelsen har til hver vision udpeget 2-6 strategiske mål. De strategiske mål er udtryk for de fokusområder, som kommunalbestyrelsen har inden for visionen.

 

Af dokumentet ”Vejledning til formulering af mål” udarbejdet af ØA marts 2010, skal de enkelte fagudvalg komme med oplæg til konkretisering af de strategiske mål. Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål. De øvrige mål udspringer ikke af de strategiske mål, men må ikke være i modstrid hermed. De kan derfor supplere de mål, som er en konkretisering af de strategiske mål.

 

Ved dialogmødet d. 10. marts 2010 præsenterede virksomhederne på Teknik og Forsyningsområdet forslag til målområder for udvalget. Disse målområder er nu søgt konkretiseret i skabelonerne i bilaget. De mål oplæg som udvalget beslutter at videresende til budgetseminar 1 og som KB på budgetseminaret beslutter at arbejde videre med, vil blive yderligere konkretiseret inden målene indgår som en del af udvalgets budgetbidrag. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets drøftelse hvilke mål der fremsendes som mål-oplæg til budgetseminar 1.

Bilag

Oplæg til mål fra Teknik & Miljø

Oplæg til mål fra Bofa

Oplæg til mål fra Vej & Park Bornholm

Oplæg til mål fra RKR Service

Oplæg til mål fra BAT

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:
De udarbejdede mål fremsendes som mål-oplæg til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
Oplæg til mål fra Teknik & Miljø (DOC)

2.
Oplæg til mål fra Bofa (DOC)

3.
Oplæg til mål fra Vej & Park Bornholm (DOC)

4.
Oplæg til mål fra RKR Service (DOC)

5.
Oplæg til mål fra BAT (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Sagsbeskrivelse

ESCO projekter/”Greve modellen” (v. Carsten Scheibye)

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Orientering givet.

 

 

 

 

 


Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. april 2010

1.
Byggestatistik februar 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

 Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt