Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-05-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om naturforvaltningsarbejdet 2009 og 2010
  åbent 2 Udmøntning af rammebesparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 3 Sagsbehandlingsprocedurer
  åbent 4 Forslag til lokalplan for hotel, restaurant, udstilling med mere I Rønne
  åbent 5 Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne
  åbent 6 Udtalelse vedr. byggelovsklage i Listed
  åbent 7 Nedlæggelse af bolig i Nexø
  åbent 8 Udtalelse vedrørende byggelovsklage
  åbent 9 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse om byggelovsklage vedr. ejendommen Gudhjem Søpark
  åbent 10 Supplerende udtalelse til Naturklagenævnet vedr. planlovsklage
  åbent 11 Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. administration af De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune
  åbent 12 Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars
  åbent 13 Godkendelse af takster for privat vandværk
  åbent 14 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler
  åbent 15 Evaluering af vinterindsats 2010
  åbent 16 Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmoler på Hellipeder Havn 2010
  åbent 17 Anlægsbevilling til etablering af redskabsskure og isolerede råhuse, som OPP på Tejn Havn 2010
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Naturplejeplan 2009 og 2010

01.05.11P19-0004

Indledning

Kommunen er sammen med Skov- og Naturstyrelsen, Bornholm, langt de største aktører når det gælder forvaltningen af Bornholms natur, som er en af vores vigtigste resurser. Naturbeskyttelsesloven og flere internationale aftaler, bl.a. EUs habitatregulativ pålægger kommunen at pleje ikke-statsejede fredede arealer og fortidsminder, og at iværksætte foranstaltninger som forhindrer tilbagegang for vigtige naturtyper, dyre- og plantearter. Derudover har kommunen en forpligtigelse til at skabe adgang til naturen for befolkningen, f.eks. ved at anlægge naturstier.

Sagsbeskrivelse

Undersøgelser viser at både tilflyttere og turister i deres valg lægger meget stor vægt på netop Bornholms særegne og righoldige natur.

På en ø som Bornholm, med mange helt unikke naturtyper, samt et meget stort antal besøgende turister, er det nødvendig at prioritere indsatsen.

Det er vigtigt at bevare og forbedre forholdene for både flora og fauna. På Bornholm findes flere arter, som har deres hovedudbredelse i Danmark netop her. F.eks. orkideen Hyldegøgeurt og Løvfrøen. Ligeså findes flere danske landskabstyper kun på Bornholm. F.eks. klippeløkker, sandstensheder og sprækkedale. Vores klippekyster er nok den landskabstype der skiller sig mest ud fra det øvrige Danmark.

 

Kun ganske få andre danske kommuner har så højt turisttryk som Bornholm. Det stiller meget høje krav til både mulighederne for at komme ud i naturen og til adgangen til information om de forskellige seværdigheder.

 

Tilgroning af øens lysåbne naturtyper, pga. det øgede næringsstofindhold i omgivelserne, er et af de største problemer. For at modvirke tilgroningen anvendes en stor del af bevillingen til skovning, buskrydning, hegning samt afgræsning af gamle klippeløkker, kystklippearealer og lyngområder, som er så karakteristiske for Bornholms natur. Arbejdet foregår både på de 3500 ha. fredede arealer og på ikke fredede arealer, som er vigtige, for at bevare og forbedre den bornholmske natur og det typiske bornholmske landskab.

 

Kommunen har ansvaret for ca. 150 km. vandrestier, fordelt på hele Bornholm. Mange af stierne forløber i områder, som kræver store trappeanlæg og broer samt rækværk der beskytter publikum mod uheld. Med det store pres der er om sommeren, f.eks. 3-400.000 besøgende på Helligdoms-klipperne, skal trappeanlæg og rækværk altid være i orden. Ligeledes skal information og vejviserskilte i f.eks. Paradisbakkerne være opdaterede. Kommunen vedligeholder ca. 160 informationstavler samt rigtig mange vejviserskilte placeret rundt på hele Bornholm.

 

For at bevare vores kulturarv udføres der pleje på en lang række fortidsminder. Gravhøje, røser, bautasten, skanser mv. I alt ca. 120 anlæg bliver plejet ved en årlig slåning af opvækst. Bl.a. gravhøje, skanser, stendysser og stengrave tager stor skade af træer, der med deres rødder ødelægger fortidsmindet. Til de fleste af fortidsminderne er der adgang for offentligheden, og der er opsat en informationstavle på stedet.

 

Af større opgaver som er udført i 2009 kan nævnes rydning af ca. 16 ha. klitareal vest for Dueodde fyr, hvilket er en udvidelse af det 13 ha.store klitareal som Bornholms amt ryddede i 2003. Endvidere kan nævnes at den plejeplan, der for 10 år siden blev lavet for en del af de fredede arealer i Paradisbakkerne, bla. Årsdale Ret, nu er tilendebragt, idet resten af træerne er fjernet således at højlyngs-området nu, i princippet, fremstår som på fredningstidspunktet i 1932. Et kysthedeareal ved Halleklippen, nord for Nexø er ligeledes ryddet for opvækst. Nævnte arealer er alle fredede ved en fredningsdeklaration. Dueodde og Årsdale ret er endvidere udpeget som EU-habitatområde.

 

 I 2010 vil der blive sat fokus på mulighederne for oplevelser i naturen for børn og unge på Østbornholm, således at forholdene her bliver ligeså gode som på Vestbornholm. Der vil blive bygget en bålhytte med overnatningsmulighed i Nexø Lystskov. Kommunen har købt det gamle skydehus ved Skarvigen, lige syd for Nexø, som tænkes anvendt til natur - og kulturinformation om hele området fra Nexø til Balka. Kommunen har søgt LAG Bornholm om tilskud til formålet og fået bevilget 200.000 kr.

 

Teknik & Miljø vil fortsat være deltager i et 3-årigt projekt, som, med forankring i Skov- og Naturstyrelsen, Bornholm og Natur Bornholm, blandt andet skal forsøge at samle udbuddet af oplevelser i naturen. F.eks. ved at udgive foldere eller elektronisk at vise mulighederne for rekreativt at bruge den bornholmske natur. I den forbindelse vil der også blive arbejdet med at skabe bedre samarbejde mellem de forskellige udbydere af naturinformation, så brugerne ikke skal lede mange forskellige steder for at finde information om Bornholms natur.

Som bilag til dagsordenen er vedhæftet en mere detailleret oversigt over udførte og planlagte opgaver i henholdsvis 2009 og 2010. Desuden vedhæftes et regnskab for 2009 og et budget for 2010.

 

Økonomi

Naturforvaltningsarbejdet holdes indenfor budgettet på 3,6 mio. kr.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller naturplejeplanen for 2010 til godkendelse.

Bilag

1.      Orientering om Naturforvaltning i Bornholms Regionskommune 2009/10

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Naturforvaltning i Bornholms regionskommune 2009/10 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Udmøntning af rammebesparelse på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00Ø02-0127

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

ØKE har udmeldt en rammebesparelse på Teknik- og Forsyningsområdet på 3,45 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.

Sagsbeskrivelse

Virksomhederne på Teknik- og Forsyningsområdet har udarbejdet en oversigt over mulige besparelser på området. Oversigten udleveres på mødet, hvor udvalget drøfter denne.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller rammebesparelserne på Teknik og Forsyningsområdet til drøftelse.

Bilag

Udleveres på mødet

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. april 2010:

Der arbejdes videre med oversigten over besparelsesmuligheder til udvalgets næste møde.

Fortsat sagsbeskrivelse:

 

Oversigten over mulige besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område er nu vedhæftet som bilag. Der vil på mødet blive mulighed for at få uddybet de enkelte besparelsesforslag.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget beslutter rammebesparelser for 3,45 mio.kr. som en del af budgetbidraget 2011, med henblik på en 2. behandling i udvalget d. 2. juni 2010.

Bilag

Udmøntning af rammebesparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Udvalget beslutter at udmønte rammebesparelsen i hht. bilaget, på de 3,45 mio. kr. i 2011 og overslagsårene således:

BAT i hht. bilaget: 2 mio. kr.
Teknik & Miljø:
Vej området 200.000 kr., effektivisering og rationalisering i efterfyldning af rabatter efter ny asfaltbelægning, udføres fremover af privat entreprenør med specialudstyr.
Vej 350.000 kr. i hht. bilaget, idet maling/vedligehold/opretning af vejstene udtages fra besparelsesforslaget.
Beredskabet: 145.000 kr. i hht. bilaget, idet besparelsen på holdlederuddannelsen udtages fra besparelsesforslaget.

Grøn drift: 127.500 kr., effektivisering og tilpasning af serviceniveau indenfor naturpleje, strande, grønne områder og skove. 
Belægningskontoen reduceres med 127.500 kr.
Samarbejde med Vej & Park Bornholm: 500.000 kr., gennemgang af BUM-modellen med henblik på effektiviseringer og rationaliseringer.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Udmøntning af rammebesparelser på TMUs område (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Sagsbehandlingsprocedurer for byggesagsbehandling.

02.34.00A26-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget mål for sagsbehandlingstiderne for byggesager (se bilag). I det følgende redegøres for arbejdet med at nå disse sagsbehandlingstider.

Sagsbeskrivelse

På Teknik- og Miljøudvalgets møde, 22. oktober 2008, behandlede udvalget en handlingsplan for byggesagsbehandling som blev evalueret på udvalgets møde, 1. april 2009 (jf. bilaget).

Handlingsplanen omfattede en lang række tiltag der havde til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne hen mod de politisk vedtagne. Derudover behandlede TMU på deres møde i maj 2009 en oversigt over de ressourcer i Teknik & Miljø der vil kunne anvendes til sagsforberedende arbejder i forhold til byggesagsbehandling (jf. bilag).

 

I nedenstående skema, er anført de politisk vedtagne mål for sagsbehandlingstiderne samt de aktuelle sagsbehandlingstider.

 

Politisk vedtagne mål

Sagsbehandlingstid pr. april 2010

Anmeldelsessager

2 uger

2 uger

Landbrug

2 uger

1-2 uger

Udstykningssager

4 uger

3 uger/16-20 uger1

Småhussager

8 uger

6-8 uger

Erhvervs- og etageboliger

4 uger

8-12 uger

Bevaringssager

12-16 uger

6-8 uger

Note 1: Sagsbehandlingstid på 16-20 uger er i de tilfælde hvor der skal gives adresser.

 

I 2009 indførtes en ordning med en telefonsluse, hvor borgerne henholdsvis mandag kl. 9.-16.00 og torsdag kl. 9.-17.00 telefonisk kunne kontakte Teknik og Miljø for at få afklaret de mest grundlæggende spørgsmål omkring ansøgningsblanketter mv. og få aftalt et møde med en sagsbehandler. 

Telefonen blev passet af en administrativ medarbejder uden egentlige byggetekniske forudsætninger, hvorfor der ikke kunne afgives egentlige svar omkring konkrete byggesager, lovgivningsmæssige og tekniske

Begrundelsen for denne ordning var, at byggesagsbehandlerne skulle fredes, således at de kunne koncentrere sig om at få arbejdet den store mængde af byggeansøgninger ned til et mere acceptabelt niveau.

Ordningen blev kombineret med en aftale omkring overarbejde i en periode.

 

Antallet af byggeansøgninger i de første måneder af 2010 er igen begyndt at udvise en stigning, hvorfor sagsbehandlingstiderne må forventes at være stigende.

 

Siden udgangen af 2009 har der været arbejdet med en mere smidig og fleksibel byggesagsbehandling.

Dette har resulteret i en løbende proces omkring revurdering af en lang række problematiske sager, hvor dialogen med ansøgere, rådgivere og håndværkere genoptages for at tilvejebringe praktiske og lovlige løsninger på de problemer, man er stødt på undervejs i sagsbehandlingen.

Der bliver fokuseret på at møde borgeren/ansøgeren meget tidligt i forløbet – forhåndsdialog – for at yde relevant vejledning og at få afstemt gensidige forventninger mellem ansøger, dennes rådgiver/håndværker og byggesagsbehandleren.

Der arbejdes også med at etablere en ny kultur for byggesagsbehandling, hvor det i hvert enkelt tilfælde i høj grad er en konkret vurdering af hvor fleksibelt, der kan sagsbehandles med skyldig hensyntagen til gældende lovgivning, herunder hensynet til personsikkerhed, brandsikring og tilgængelighed.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        Telefontider for byggesagsbehandling ændres til dagligt 3 timer fra mandag-fredag begge dage inklusive.

·        Borgerne kan kontakte byggesagsbehandlerne gennem servicetelefonen i telefontiden dagligt mandag-fredag begge dage inklusive.

·        Byggesagsbehandlerne er til rådighed for telefonisk vejledning af ansøger, i det omfang medarbejderen ved servicetelefonen ikke umiddelbart kan besvare borgerens spørgsmål.

·        Det skal også være muligt at møde en byggesagsbehandler personligt i telefontiden, hvor ansøger kan få vurderet den påtænkte aktivitet og defineret, hvilket ansøgningsmateriale, det er nødvendigt at fremsende (kvikskranke).

 

Bilag

TMU dagsorden fra 1. april 2009 om Byggesagsbehandlingstider.

TMU dagsorden fra 6. maj 2009 om Ressourcer til byggesagsbehandling

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

De politiske mål for sagsbehandlingstiderne fastsættes til:
Anmeldelsessager: 2 uger
Landbrug: 2 uger
Udstykningssager: 4 uger
Småhussager: 4 uger
Erhvervs- og etageboliger: 4 uger
Bevaringssager: 6 uger
Sagsbehandlingstiderne er gældende fra sagerne er fuldt oplyste og er excl. evt. høringer. Sagsbehandlingstiderne er maksimale tider gældende for 95% af de behandlede ansøgninger.
Udvalget ønsker at oprette en kvik-funktion hvor simple ansøgninger forventes behandlet indenfor 48 timer. Udvalget ønsker at telefontiden følger Teknik & Miljøs åbningstid.


Administrationen udarbejder et forslag til organisering af kvik-funktionen til udvalgets næste ordinære møde.
De fastsatte mål evalueres efter 6 mdr.  

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Byggesagsbehandlingstider (DOC)

2.
Ressourcer til byggesagsbehandling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for hotel, restaurant, udstilling m.m.

01.02.05P21-0183

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2008, at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 54.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden er et ønske om etablering af et musikmuseum og et vise-vers-hus samt mulighed for at benytte det tilknyttede udendørs areal til musik og udeservering i en ejendom på hjørnet af Søndergade og Østergade. Endvidere ønskes der etableringsmulighed for hotel eller lignende på naboejendommen beliggende på hjørnet af Søndergade og Bagergade..

Teknik & Miljø har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 045 der muliggør disse formål på de pågældende ejendomme.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den gældende regionkommuneplan 2005, er der også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 022. Kommuneplantillægget overfører arealet fra et rammeområde med en anvendelse for blandet bolig- og erhvervsformål til et rammeområde med en anvendelse til center- og boligformål.

Et mindre haveareal inden for lokalplanområdet er beliggende i direkte kontakt til naboejendomme med beboelser. For at minimere generne for naboerne tillader lokalplanen ikke umiddelbart, at der etableres udendørs servering eller andre publikumsaktiviteter på dette haveareal. Lokalplanen åbner dog mulighed for at kommunen kan dispensere tidsbegrænset for sådanne aktiviteter på det pågældende areal efter at have foretaget nabohøring.

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik & Miljø har på denne baggrund foretaget screening af planerne og vurderet, at de ikke skal miljøvurderes, idet de ikke kan antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen sender forslaget til lokalplan 045 og forslaget til kommuneplantillæg 022 i offentlig høring i 8 uger. Samtidigt offentliggøres kommunens beslutning om ikke at miljøvurdere planerne.

Bilag

Forslag til lokalplan 045 inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 022

Skema med screening af lokalplan 045 og kommuneplantillæg 022 i relation miljøvurderingsloven

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen d. 22. oktober 2008

Brev af 30. september 2009 fra Teknik & Mlijø til Peter Vesth

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - forslag til LP 045 (PDF)

2.
Bilag 2 - Miljø-screening af lp 045 (PDF)

3.
Bilag 3 - TMUs behandling af 22.10.08 (DOC)

4.
Bilag 4 - Brev af 30.09.09 til P.Westh (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne

01.02.05P21-0220

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af op til 15 boliger (blandet dobbelthuse og enfamilieboliger) i et stort set ubebygget område ved Smallesund/Byåen. Ruinerne af en tidligere ejendom nedrives.

Bebyggelsen skal opføres som lavenergiboliger, og sikres vejadgang fra Smallesund. Forslaget er udformet så der alternativt kan laves en mere traditionel parcelhusbebyggelse med op til 10 boliger.

Kommunalbestyrelsen havde i 2008 besluttet at der skulle arbejdes et lokalplanforslag med vejadgang via en bro, fra Fasanvangen på den anden side af Byåen. Efter drøftelser med Bornholms Politi er det imidlertid vurderet at denne vej og broforbindelse er uhensigtsmæssig set i forhold til trafiksikkerheden, specielt i forbindelse med den meget benyttede offentlige sti langs åen. 

Teknik & Miljø har herefter revurderet en oprindelig vejadgang fra Smallesund, der godt nok ikke kan udvides så den kan bære dobbeltrettet trafik. I stedet peges på, at den ca. 4 m brede adgangsvej far Smallesund kan indrettes med 2 vigespor, og derved fungere hensigtsmæssigt, da der kun vil være en meget begrænset trafik til og fra området. For at muliggøre separering af motorkøretøjer fra bløde trafikanter suppleres vejforbindelsen med sti- og broanlæg over Byåen, med tilkobling til den offentlige sti. Politiet har efter besigtigelse udtalt sig positivt om denne adgangsløsning.

Bygherren har ligeledes været indforstået med løsningen, ligesom han er indforstået med at udføre de veje, stier og broanlæg som lokalplanen kræver udført. Dette vil ske i samarbejde med de berørte naboer og Vej. Disse drøftelser vil finde sted sideløbende med lokalplanprocessen.

Det forventes at der, efter lokalplanens endelige vedtagelse, skal ske en skelberigtigelse, i bedre overensstemmelse med de fysiske skel der findes i lokalplanområdet. De anlæg der etableres på kommunal ejendom overtages efterfølgende af regionskommunen (herunder del af adgangsvej fra Smallesund og gangbroanlægget over Byåen).

Af et vedhæftet miljøscreeningsskema fremgår at lokalplanen ikke forudsætter miljøvurdering. Skemaet har været fremsendt til evt. udtalelse i Miljøcenter Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Museum, der ikke har haft bemærkninger til indholdet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Det indstilles at lokalplanforslaget vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Bilag

Bilag 1 – Lokalplanforslag 050

Bilag 2 – Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - lokalplan 050 (PDF)

2.
Bilag 2 - Screening jf. miljøvurderingsloven (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udtalelse vedr. byggelovsklage i Listed

02.34.00K03-0018

Indledning

Statsforvaltningen har d. 10. marts 2010 anmodet Teknik & Miljø om at få tilsendt sagsresumé, udtalelse samt de i kommunen yderligere foreliggende sagsakter, i sag om en klage over kommunens afgørelse om opførelse af en carport på Pælevej 4 i Listed. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til udtalelse til Statsforvaltningen, se bilag.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø modtog d. 27. oktober 2008 en ansøgning om opførelse af carport/udhus med dispensationsansøgning om længde i skel på 13 m. Efter partshøring, ændrer ansøger sin ansøgning til en carport med en længde på 6 m., så den kan opføres uden dispensation. Der gives d. 2. marts 2009 meddelelse om at byggeriet kan påbegyndes. Carporten er imidlertid opført 7 m. lang og Teknik & Miljø modtager d. 27. august 2009 en dispensation fra Bygningsreglementet, for at få lovliggjort bygningen. Efter endt naboorientering sender Teknik & Miljø d. 17. februar 2010 afslag på dispensationsansøgningen, hvilket påklages af ansøger. 

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Bilag

Brev fra Statsforvaltningen med klage

Forslag til udtalelse til Statsforvaltningen.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Klage (PDF)

2.
Udtalelse vedrørende Pælevej 4 Listed (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Nedlæggelse af bolig i Nexø

02.34.00P19-0862

Indledning

Teknik & Miljø har fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Børnehjem d. 19. januar 2010 modtaget ansøgning om byggetilladelse til at ændre enfamiliehus til vuggestue og inddrage garage og terrasse til institutionsareal på ejendommen, Havnegade 46 i Nexø.

Sagsbeskrivelse

En ændret anvendelse fra bolig til vuggestue forudsætter en nedlæggelse af boligen. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2008, ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

I forbindelse med den ændrede anvendelse fra bolig til vuggestue, har Teknik & Miljø vurderet, at ejere og brugere af de omkringliggende ejendomme skal have mulighed for at udtale sig herom. Der blev derfor udsendt et orienteringsbrev til syv nærliggende ejendomme. Ingen af disse har udtalt sig i sagen indenfor fristen på 14 dage.

 

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget meddeler samtykke til nedlæggelse af boligen Havnegade 46 i Nexø, under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse til den ændrede anvendelse fra bolig til vuggestue.

Bilag

Ansøgning om ændret anvendelse af Havnegade 46.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Ansøgning om ændret anvendelse af Havnegade 46 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Udtalelse vedrørende byggelovsklage

02.34.00K03-0017

Indledning

Statsforvaltningen har d. 3. marts 2010 anmodet Teknik & Miljø om at få tilsendt sagsresumé, udtalelse samt de i kommunen yderligere foreliggende sagsakter, i sag om en klage over kommunens afgørelse om lovliggørelse af en hævet terrasse på ejendommen Storegade 26, Allinge.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø modtog d. 28. april 2009 en henvendelse fra ejeren af Storegade 24 med en forespørgsel om lovligheden af et ændret hegn ved terrassen på nabogrunden. Ændringerne bestod i at der blev opsat et lavere hegn end tidligere, hvilket ifølge klager, medfører indbliksgener. Forespørgslen bevirker, at Teknik & Miljø bliver opmærksom på et ulovligt forhold og udsteder påbud om lovliggørelse af terrassen. Teknik & Miljø besigtigede ejendommen i januar 2010 og skønnede at størstedelen af indbliksgenerne var afhjulpet med et højere hegn og kunne dermed godkende ændringerne. Afgørelsen meddeltes ejerne hvorefter ejeren af Storegade 24 påklagede afgørelsen.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Bilag

Klage

Udtalelse vedrørende Byggelovsklage

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Klage (TIF)

2.
Udtalelse vedrørende byggelovsklage Storegade (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse om byggelovsklage vedr. ejendommen Gudhjem Søpark

02.34.00K03-0013

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 22. marts 2010 truffet afgørelse i sagen om at naboen til Gudhjem Søpark på matr. nr. 243 a, Gudhjem Fiskerleje, beliggende Lille Jernkaasvej 2, 3760 Gudhjem, ved klage har søgt at gøre gældende,

·        at den byggetilladelse som Bornholms Regionskommune meddelte til opførelse af Gudhjem Søpark, måtte anses for ugyldig,

·        at Gudhjem Søpark er opført tættere på naboskel, end det fremgår af landinspektørens afsætningsplan, og

·        at der er foretaget ulovlig terrænregulering på omhandlende ejendom.

Sagsbeskrivelse

Ved afgørelse af 22. september 2005 meddelte Bornholms Regionskommune byggetilladelse til Gudhjem Søpark, og der blev den 26. oktober 2007 meddelt Ibrugtagningstilladelse til omhandlende byggeri.

 

Statsforvaltningen afviser at behandle klagen over Bornholms Regionskommunes byggetilladelse, begrundet i, at byggetilladelsen blev meddelt i 2005, og det omhandlende byggeri var færdigopført i efteråret 2007, men at det først omkring årsskiftet 2008/2009 blev gjort indsigelse mod byggeriet. Klager anses, at have udvist en sådan passivitet, at statsforvaltningen ud fra reglerne om passivitet ikke finder grundlag for at behandle klagen over byggetilladelsen. Statsforvaltningen finder, at man burde have fremført sine indsigelser overfor byggeriet, da pågældende byggeri stod færdigopført i 2007.

 

Hvad angår spørgsmålet om afstand til skel, finder statsforvaltningen at kunne lægge regionskommunens vurdering til grund, hvorefter det omhandlende byggeri efter de foreliggende oplysninger, herunder afsætningsplan fra landinspektør, er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

 

Med hensyn til spørgsmålet om terrænregulering på omhandlende ejendom, finder statsforvaltningen endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunes vurdering, hvorefter der ikke foreligger en regulering af terrænet, som kan give grundlag for at regionskommunen giver påbud om terrænregulering efter byggelovens § 13. (I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde.)

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Teknik og Miljøudvalgets behandling af udtalelse til statsforvaltningen den 6. januar 2010.

Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse af 22. marts 2010

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Supplerende udtalelse til Naturklagenævnet vedr. planlovsklage

02.34.00K03-0008

Indledning

Naturklagenævnet har i skrivelse af 8. januar 2010 anmodet om regionskommunens kommentarer vedr. supplerende klagepunkter vedr. klage over kommunens sagsbehandling af en planlovssag i relation til bevarende lokalplan nr. 30 for Listed m.fl.

Sagsbeskrivelse

Der er den 25. februar 2009 søgt om tilladelse til etablering af skorsten på ejendommen Mosedalsvej 2, Listed, 3740 Svaneke, tilhørende Andelsboligforeningen ”Gruset”.

 

Teknik & Miljø gav afslag på udførelse som ansøgt, men gav tilladelse til en alternativ udførelse. Ansøger klagede over afslaget, hvorefter Teknik & Miljø genoptog og revurderede sagen, og gav et fornyet afslag. Ansøger har også klaget over denne afgørelse, og foreslår samtidigt at fremlægge ny dokumentation. Teknik & Miljø har derfor accepteret at genoptage sagen til en tredje behandling ved en ny sagsbehandler hvis der fremkommer nye oplysninger. Parallelt hermed har ansøger klaget til Naturklagenævnet over de retlige spørgsmål, der nævnes i Naturklagenævnets brev, se nedenfor. Behandlingen af sagen må derfor afvente Naturklagenævnets afgørelse af de retlige spørgsmål.

 

Naturklagenævnet har tidligere bedt om kommentarer til to klagepunkter. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. november 2009 godkendt administrationens indstilling om svar til Naturklagenævnet (se bilag 4).

 

I Naturklagenævnets brev af 8. januar 2010 anmoder nævnet om supplerende bemærkninger til et supplerende klagepunkt om, at ”kommunens afgørelse om placering af skorstenspiben i tagryggen er i strid med grundsætningen om skøn under regel.”

 

I klagerens brev af 27. december 2009 er der fremført følgende delpunkter:

1.      hjemmel til at kræve en bestemt placering af skorsten,

2.      faglig og konkret begrundelse for skøn,

3.      uenighed i internt referat af møde den 14. april 2009.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet en svarskrivelse (se Bilag 3), der kan sendes til Naturklagenævnet, med kopi til klager. Af svarskrivelsen fremgår følgende bemærkninger til klagen fra Teknik & Miljø:

 

1.     Vedr. hjemmel til at kræve en bestemt placering af skorsten

 

Teknik & Miljø hævder ikke at have hjemmel til at kræve en bestemt placering af skorstenen, men hævder derimod at have hjemmel til, på grundlag af et konkret skøn, for de bevaringsværdige bygninger at kunne kræve at om- og tilbygninger skal ske i overensstemmelse med den oprindelige byggeskik (den historiske karakter) og med hensyntagen til husets oprindelige udformning (”den arkitektoniske karakter”).

 

Der argumenteres for dette i svarskrivelsen.

 

2.     Vedr. faglig og konkret begrundelse for skøn.

 

Teknik & Miljø argumenterer i svarskrivelsen for, at der er solidt fagligt grundlag for det udførte skøn, og for, at afgørelsen er truffet efter et individuelt og konkret vurdering.

 

3.     Uenighed i internt referat af møde den 14. april 2009.

 

Teknik & Miljø argumenterer i svarskrivelsen for den opfattelse, at 1) klager er gjort bekendt med forvaltningens opfattelse af notatets indhold på et tidspunkt, hvor sagen rent faktisk blev genoptaget til fornyet vurdering, og 2) at Teknik & Miljø gentagne gange har gjort det tydeligt, at man lægger vægt på den aftale, der efter vor opfattelse blev indgået.

 

Klager har ikke tidligere bestridt denne aftale, men har trods opfordringer ikke fremsendt det ønskede materiale.

 

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen til Naturklagenævnet godkendes.

Bilag

1)      Skrivelse fra Naturklagenævnet

2)      Klageskrivelse

3)      Svarskrivelse til Naturklagenævnet

4)      TMUs behandling af sagen i november 2009

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Skrivelse fra Naturklagenævnet (DOC)

2.
Klageskrivelse (DOC)

3.
Svarskrivelse til Naturklagenævnet (DOC)

4.
TMUs behandling 25. november 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. administration af De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune

82.00.00K08-0009

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget en henvendelse om regionskommunens administration af den selvejende institution De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune fra to beboerrepræsentanter.

Statsforvaltningen har anmodet om en udtalelse med henblik på vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag.

Sagsbeskrivelse

Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle Kommune ejer i alt 33 boliger beliggende i henholdsvis Hasle og Klemensker.

 

Boligerne blev opført i slutningen af 70´erne efter de dagældende regler om støtte til en særlig boligform for ældre, syge og svagelige. Boligerne skal i dag drives efter bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 med senere ændring, bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger.

 

Institutionens vedtægter er fra 1993, og der ligger en ”Overenskomst mellem Hasle Kommune og den selvejende institution: De lette kollektivboliger i Hasle Kommune” ligeledes fra 1993.

Som det ligger oplyst, er boligerne indtil kommunesammenlægningen i 2003 administreret og drevet af Hasle Kommune uden klar skelen til, at der var og er tale om en selvejende institution.  

 

Ved sammenlægningen pr. 1.1.2003 af Bornholms Amtskommune og de 5 primærkommuner, skete samtidig en omstrukturering, hvor de hidtidige forvaltninger blev opdelt i en række selvstændige virksomheder. En del opgaver skulle nu behandles af virksomheder, der ikke tidligere havde varetaget disse, og hvor der ikke altid var tilknyttet medarbejdere som umiddelbart kunne sikre kontinuiteten. Nogle opgaver fandt derfor først med nogen forsinkelse det rette forum for korrekt sagsbehandling.

 

Som led i genopretningen i forhold til bekendtgørelsens bestemmelser om drift og tilsyn er der udarbejdet det nødvendige regnskabsmateriale, og kommunalbestyrelsen vil på sit møde i maj måned udpege tre medlemmer til bestyrelsen, der sammen med de to beboervalgte medlemmer kan gennemføre de nødvendige vedtægtsændringer, godkendelse af budget og regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgrundlag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller, at der fremsendes bemærkninger til Statsforvaltningen Hovedstaden som foreslået i bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden

Bilag 2: Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden (DOC)

2.
Anmoder om redegørelse af administration af Kollektivboligerne i Hasle og Klemensker (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars

13.03.01P19-0002

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars til kommunens godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Projektforslaget omhandler dels fjernvarmeforsyning af Vestermarie via en transmissionsledning fra fjernvarmesystemet i Aakirkeby, Lobbæk og Nylars, og dels fjernvarmeforsyning af Østerlars og Østermarie fra et flisfyret varmeværk som skal nyopføres i Østermarie-området, med en højtrykstransmissionsledning til Østerlars.

Projektforslaget gør ikke brug af muligheden for pålæg af tilslutningspligt. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 65 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2011. Det forudsættes desuden at der kan opnås kommunegaranti.

Der vil blive søgt byggetilladelse og miljøgodkendelse samt evt. VVM-godkendelse til varmeværket ved Østermarie, når placering er fundet.

Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17.5.2005 og ”Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 projektbekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007, bortset fra at Østermarie og Østerlars i varmeplanen er forudsat forsynet fra et nyt halmvarmeværk. Bornholms Forsyning har oplyst at man i stedet har valgt et flisfyret værk, fordi det med værkets ringe størrelse er driftsmæssigt mere simpelt end et halmvarmeværk. Teknik & Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Efter projektets gennemførelse vil alle byer, som i varmeplanen blev udlagt som fjernvarmebyer, være forsynet med fjernvarme. Fjernvarmeudbygningen er sket betydeligt hurtigere end forudset i varmeplanen, hvor udbygningen var påregnet afsluttet i 2016.

 

I Bornholms Energistrategi 2025 er forudsat etablering af 12.500 m² solvarmeanlæg i tilknytning til et eller flere fjernvarmeanlæg på øen, da mængden af lokalt tilgængelig halm og træflis ikke rækker til CO2-neutral forsyning af alle bornholmske fjernvarmenet. Teknik & Miljø foreslår at Bornholms Forsyning anmodes om inden projektforslagets endelige behandling at fremsende en redegørelse for evt. etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

Som ved tidligere projekter har Teknik & Miljø bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

·        Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyne områderne frem for fortsat individuel oliefyring.

·        Varmebehovet skønnes at kunne blive lidt højere end forudsat i projektforslaget. Dette vil i givet fald betyde en forbedring af projektforslagets økonomi.

·        Projektforslagets brugerøkonomiske fordel vurderes at være så stor, at det også uden tilslutningspligt er rimeligt at regne med en hurtig tilslutning.

·        DFP vurderer, at projektet er selskabsøkonomisk sundt, hvis det gennemføres med en rimelig tilslutningsgrad på omkring 80 % og en hurtig udbygningstakt specielt i Østermarie og Østerlars. Tilslutningsgraden og udbygningstakten i Vestermarie er mindre kritisk.

·        Fuld gennemførelse af projektet vil medføre en reduktion af CO2-emissionen med ca. 3.400 ton/år og et fald i olieforbruget med over 1.250 ton/år. Til gengæld vil træflisanvendelsen øges med 5-6.000 ton/år, afhængig af fugtindholdet, og derved bidrage til lokal omsætning.

·        På denne baggrund kan DFP anbefale at projektforslaget godkendes.

Da bullit 4 kan fortolkes som en opstramning af Bornholms Forsynings projektforudsætninger (gennemførelse med 65 % tilslutning + kommunens bygninger), har vi forelagt dette for Forsyningen som har svaret med e-mail af 2.2.2010.

Svaret er efterfølgende kommenteret af DFP med e-mail af 5.2.2010, hvoraf fremgår at DPF samlede vurdering fortsat er: ”Da projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er rimeligt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt, kan vi anbefale, at projektforslaget godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.”

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. På denne baggrund foreslår Teknik & Miljø at forslaget sendes i høring hos Biokraft, som leverer spildvarme til Aakirkeby-fjernvarmeområdet, samt RVV som tidligere har vist interesse i forsyning af området.

Økonomi

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at projektforslaget udsendes til RVV og Biokraft med en høringsfrist på 4 uger

·        at Bornholms Forsyning anmodes om inden høringsfristens udløb at fremsende en redegørelse for mulighederne for etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse

·        at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

Bilag

·        Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars med bilag

·        Notat af 14.1.2010 fra DFP med bilag

·        E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning

·        E-mail af 5.2.2010 fra DFP

·        Energiministeriets brev af 6.4.1994

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt, idet projektforslaget også sendes til høring hos Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Steen Colberg Jensen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Fortsat sagsbeskrivelse

I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger fra de øvrige forsyningsselskaber.

 

Bornholms Forsyning har med mail af 12.4.2010 fremsendt redegørelser om Indpasning af solvarme i fjernvarmesystemet i Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem samt om Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars.

Ang. indpasning af solvarme anslås det i redegørelsen, at der ud fra sommerbelastningen vil være basis for et 1.600 m² stort solfangeranlæg, som med akkumuleringstank vil koste 3,5 mio. kr. at etablere og 5.800 kr./år at drive. Med en solfangerdækningsgrad (i forhold til hele fjernvarmesystemets årsvarmebehov) på 13 % vil resultatet betyde en forringelse af projektets dækningsbidrag på 1,2 mio. kr. i nuværdi over 20 år. Denne forringede selskabsøkonomi vil medføre behov for en større tilslutningsprocent for at opnå samme økonomiske robusthed. Generelt konkluderer redegørelsen at solvarme sjældent vil være rentabel i forbindelse med små, biomassefyrede varmecentraler.

I mailen af 12.4.2010 anfører Forsyning desuden at ”vi på Bornholm bør se tiden an mht. etablering af solvarmeanlæg i tilknytning til varmeværkerne, og at sådanne anlæg driftsteknisk bedst kan indpasses i større værker, som fx Hasle og Nexø (Rønne og Aakirkeby er som udgangspunkt ikke velegnede, da en stor del af grundlasten i sommerperioden bliver dækket af spildvarme).”

 

DFP har i notat af 20.4.2010 evalueret redegørelsen om solvarmen. Selvom DFP er ikke helt enig i beregningerne, er deres konklusion den samme, nemlig at solvarme i forbindelse med Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem ikke vil være rentabel. DFP er også enig i Forsyningens generelle anbefaling om at solvarmeanlæg bør etableres som et større anlæg (mindst 5.000 m²) i tilknytning til et større fjernvarmesystem, hvis grundlast i sommerperioden ikke i forvejen dækkes af fx spildvarme.

Teknik & Miljø foreslår derfor at beslutningen om etablering af solvarmeanlæg i h. t. Energistrategien udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg.

DFP har desuden telefonisk oplyst at de ikke har bemærkninger til redegørelsen om fjernvarmeprojektets beregningsforudsætninger.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at fjernvarmeprojektet anbefales godkendt

·        at beslutning om etablering af solvarmeanlæg i henhold til Bornholms Energistrategi udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg

Bilag

·        E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag

·        E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.
Steen Colberg Jensen erklæredes inhabil. 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

2.
- beregninger Vestermarie (XLS)

3.
- beregninger Østermarie og Østerlars (XLS)

4.
- Vestermarie forsyningsområde (PDF)

5.
- Østermarie forsyningsområde (PDF)

6.
Brev og notat af 14.1.2010 fra DFP (PDF)

7.
- brugerøkonomi (PDF)

8.
- selskabsøkonomi ved 100 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

9.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

10.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 4 % (PDF)

11.
- samfundsøkonomi ved 100 % tilslutning (PDF)

12.
- samfundsøkonomi ved 75 % tilslutning (PDF)

13.
Energiministeriets brev af 6.4.1994 (PDF)

14.
E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning (TXT)

15.
E-mail af 5.2.2010 fra DFP (TXT)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

16.
E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag: (HTM)

17.
- Bornholms Forsynings redegørelse om Indpasning af solvarme i Østermarie-Østerlars fjernvarmesytsem (DOC)

18.
- Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

19.
E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag: (HTM)

20.
- Notat vedr. solvarmeanlæg Østermarie og Østerlars (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Godkendelse af takster for privat vandværk

13.02.03S55-0008

Indledning

RVV (Rønne vandforsyning) har i marts 2010, på grund af forskudt regnskabsår, søgt om godkendelse af takster for perioden 1. maj 2010 – 30. april 2011.

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger, at private vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade) forud skal godkendes af kommunen efter indstilling fra vandværksbestyrelsen. Bestemmelsen betyder, at kommunen normalt alene kan godkende eller undlade at godkende et takstblad. Dog kan kommunen beslutte forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag.

Takster for Bornholms Forsyning A/S for 2010 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i november 2009, og taksterne for 12 private vandværker blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i januar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Det modtagne regnskab og budget fra RRV viser, at vandværket har en god driftsøkonomi.

RVV ønsker uændrede takster på 4,98 kr/m³ ekskl. Moms. Tilslutningsbidraget er uændret.

Ifølge kompetenceplanen er det Teknik- og Miljøudvalget der skal godkende vandværkernes takster.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det forelagte takstblad for 2010/2011 godkendes.

 

Bilag

Takstblad fra RVV

Oversigt over RVVs og alle andre vandværkers takster, økonomi mv.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Takstblad (PDF)

2.
Oversigt over alle vandværker (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler

05.13.10S05-0007

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 03. marts 2010 anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til en pulje på 500.000 kr. til mindre og aktuelle vejprojekter på hele Bornholm, jf. Trafiksikkerhedsplan 2008.

Sagsbeskrivelse

I Trafiksikkerhedsplan 2008 blev der foreslået en årlig pulje til løsning af mindre og aktuelle projekter, hvor der sker en del uheld og hvor borgerne og institutioner henvender sig om utrygge steder.

Temaet for 2010 er forbedringer af trafikforhold omkring de bornholmske skoler, efter at skolerne har henvendt sig om trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder og det trafikkaos omkring skolerne, med forældrekørsel af skolebørn om morgenen og om eftermiddagen.

 

I 2010 forventes der at skulle anvendes 500.000 kr. til forbedring af trafikforhold omkring nogle af de bornholmske skoler:

·        Ændring af afsætningforhold og fodgængerovergang ved Østre Skole i Rønne - 175.000 kr.

·        Opstribning og skiltning ved Aaker Skole - 25.000 kr.

·        Forbedring af afsætningforhold ved Svaneke Skole - 25.000 kr.

·        Nyt fortov langs Vibegårdsvej i Rønne til 10. KlasseCenter Bornholm - 125.000 kr.

·        Forslag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 vedrørende hævet flade på Pæretræsdalen ønskes efter henvendelse fra skolen, ændret til en presserende forbedring af afsætningsforholdene ved Søndermarksskolen og trafikforholdene på Smedegårdsvej i Rønne til 125.000 kr.

Hævet flade på Pæretræsdalen vil indgå i prioritering af puljen i 2011.

Alle projekter vil medvirke til en forbedring af afsætningsforholdene omkring skolerne og til at minimere hastighederne og antallet af uheld og utrygge steder.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. overført fra 2009, så det samlede beløb til anlægsopgaver i 2010 udgør i alt 29.822.366 kr.

Til løsning af mindre og aktuelle projekter ved skolerne afsættes i 2010 et beløb på 500.000 kr., idet der afsættes 25.000 kr. til uforudsete udgifter.

Projektarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte projektarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Evaluering af vinterindsats 2010

05.07.02Ø09-0002

Indledning

Teknik og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 24. februar 2010 de budgetmæssige konsekvenser af den ekstreme vinter med indsats i hele januar og februar. Udvalget ønskede som opfølgning en evaluering af vinterindsatsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationsgrundlag

Som udgangspunkt gennemføres vintertjenesten på de off. veje i henhold til TMU beslutning af 8. januar 2004 jf. notat om vinterinstruks, kortmateriale med klassificering af vejnettet for glatførebekæmpelse/snerydning, samt tidsplan for vinterindsats i forhold til vejklassificering.

Økonomi

Den budgetmæssige situation er at der pr. 20. april er konteret udgifter på 22,5 mil kr. og det forventede forbrug med en normal vinterindsats for resten af året en samlet udgift på ca. 30 mil. kr.

Organisering

Organiseringen af vintertjenesten er beskrevet i vinterinstruksen. Teknik & Miljø leder overordnet den samlede indsats, dog således af vagthavende overvåger vejnettet gennem det EDB baserede overvågningssystem vejvejr.dk samt styrer indsatsen med præventiv glatførebekæmpelse og snerydning for det overordnede vejnet. For lokalvejene styres indsatsen efter nærmere aftale for indsatsniveau af Vej & Park, med opdeling i 3 distrikter.

Materiel

Det materiel der benyttes i vintertjenesten som saltspredere, sneplove samt rammer til montage på køretøjer, saltblandeanlæg, salthaller, sneslynger og gradere ejes af Teknik & Miljø. Udgiften til nyanskaffelse og vedligeholdelse afholdes over snerydningskontoen.

Vejopdeling og kontrakter

For det overordnede vejnet er der lavet aftaler med 4 lastbiler fra Vej & Park og 10 lastbiler med private vognmænd/entreprenører. Af hensyn til fleksibiliteten udkaldes der enheder efter det aktuelle behov med mulighed for indsats på ruter med henholdsvis 4, 7, 10, 12 og 14 enheder.

Kontrakt med de private vognmænd/entreprenører indgås årligt idet der betales et ens/fast rådighedsbeløb samt en fast timepris for udført arbejde, priserne indeksreguleres årligt. Ved afmelding tages nye ind efter registrerede henvendelser. I de nyeste aftaler er kontrakten bindende i tre år som følge af at T&M afholder udgifter til plovramme.

For lokalvejene er der indgået kontrakter med 4 private entreprenører, herudover benyttes de maskiner fra Vej & Park der er egnet til vintertjeneste. Aflønning for disse i forhold til Vej & Parks timetakster med pt. 50 enheder.

I normale vintre er der kun i begrænset omfang brug for ekstra materiel, idet sideudvidelse og den slags normalt løses med eget specieludstyr som sneslynger og gradere. I den vinter vi netop er kommet igennem har vi benyttet en lang række private entreprenører med gummigeder og rendegravere for at få åbnet vejnettet efter snestormene. Leje af disse er sket ud fra kendskabet til egnet materiel, opgaven er udført på entreprenørbasis og afregnet i timepris. Indsat ca. 20 enheder. Telefoniske henvendelser fra entreprenører om at hjælpe er blevet registreret på liste og ind lejet efter egnethed, timepris og behov.

Ved al indsats føres der logbog over vintersituationen, hvad og hvor materiel er indsats med registrering af start og sluttid.

Bortkørsel af sne

Den primære vintertjeneste omfatter snerydning af offentlige vejarealer (veje / cykel og gangstier / parkeringspladser) som fremgår af vintertjenestens kortmateriale opdelt i 3 niveauer, herudover udføres vinterindsats på de fortovsarealer der er adgangsbegrænset eller er en del af vejarealet.

Bortkørsel af sne fra byerne foretages normalt ikke, men efter vintertjenestens vurdering og politiets ønske har det været nødvendigt at køre sne væk fra trafikknudepunkter og området omkring skoler hvor der færdes mange børn og andre bløde trafikanter, der er endvidere i mindre omfang kørt sne væk fra større offentlige parkeringspladser for at skabe mulighed for en alternativ parkering for beboere i de indre dele af byerne samt under hensyn til handelslivet. På enkelte særlig belastede vejstrækninger er der kørt sne væk for skabe bredde nok på kørebanen samt cykelsti. Udkørslen er primært foretaget tidlig morgen af hensyn til trafikafviklingen i dagtimerne.

Cutumer – særydelser

Døgnplejen

Assistance er udført til Døgnplejen i det omfang dette har været nødvendigt og muligt. Opgaven er primært udført i aftentimerne, indsats er søgt koordineret så indsatsenhederne begrænses og optimeres mest hensigtsmæssigt.

Bus trafik

Sneplovs assistance til BAT i forbindelse med betjeningen af aftenafgangene fra færgen er koordineret ud fra de aftalte retningslinjer når fremkommelighed for sneplovsenhederne var mulig. Desværre har nogle af de ekstreme vinterdage gjort det umuligt at gennemføre en normal vintertjeneste primært de dage Bornholms Politi også frarådede al udkørsel. Dette har også haft afsmittende virkning på busdriften med fastkørte busser, og da sneplovene med kun en chauffør ikke er indrettet med egentlig assistanceudstyr må man ikke forvente at de kan assistere fastkørte busser, der ikke ved egen hjælp kan komme frem i det ryddede spor.

Borgerhenvendelser

I vinterperioden modtager snevagterne en lang række borgerhenvendelser om afledte problemer med vintervejret, disse søges løst i forhold til den vedtagne vinterinstruks. I løbet af vinteren har der været en række henvendelser fra landbruget blandt andet med fremkommelighed til ejendommene for levering af foder og afhentning af mælk eller transport til slagteriet. Alle henvendelser søges løst med størst mulig fleksibilitet ud fra mulig fremkommelighed og det materiel der er til rådighed.

Skader på vejudstyr m.m.

Vinterindsatsen har givet en del skader på vejudstyr, vejbelægninger, sidearealer m.v. Den primære årsag er som følge af udskubning af sneen fra kørebanerne. Normalt begrænses disse når sideudvidelsen alene kan udføres med sneslynger, årets enorme snemængde og driftsproblemer med sneslyngerne og ikke tilstrækkelig kapacitet nødvendiggjorde et omfattende brug af gummigeder og lignende og heraf de mange skader.
Reparationen og udskiftning af ødelagt udstyr konteres primært indenfor det enkelte driftsområde, de afledte udgifter skønnes at beløbe sig til 0,5 mil kr.

 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller evalueringen af vinterindsatsen 2010 til drøftelse med henblik på eventuel justering af den fremtidige indsats.

Bilag

·        Vinterinstruks

·        Kortmateriale /Vejklassificering jf. BRK hjemmeside Teknik & Miljø veje

·        Tidsplan for vinterindsats

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Drøftedes. Forslag til revideret snerydnings- og renholdelsesregulativ forelægges udvalget til september.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Vinterinstruks (DOC)

2.
Tidsplan for vinterindsats (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 16 Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmolerne på Helligpeder Havn

08.03.00S05-0001

I Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Projektering af sikring af de fine granitmoler mod vest og nord i inderbassinet i Helligpeder Havn.

Helligpeder er en privathavn, og i 2003 besluttede kommunalbestyrelsen at anlægspuljen også dækker sikring af havneværker i de private havne.

Projekteringen ønskes igangsat for at kunne fastlægge et budget. Molerne står ikke på tømmerkister på klippebund som de fleste bornholmske granitmoler, men på pæle nedrammet i lerbunden, og det er disse pæle der er stærkt medtaget.

 

Det vurderes at der kan udvikles en metode til etablering af en undervandsfortssatsvæg der ikke er væsentlig dyrere end dem vi har udviklet til klippebund, så den samlede anlægssum for sikring af de 2 moler vurderes til ca. 700.000 kr.

 

Budget 2010 til projektering. 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 60.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til projektering af projekt til sikring af de fine granitmoler i inderbassinet i Helligpeder Havn.

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent møde

 17 Anlægsbevilling til etablering af redskabsskure isolerede råhuse, som OPP på Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

·        20 redskabshuse til erhvervsfiskerne på Tejn Havn opført som OPP. Samlet pris 1.800.000 kr. nettobudget 0 kr.

·        4 isolerede råhuse til havnerelaterede aktiviteter på Tejn Havn opført som OPP. samlet pris 800.000 kr. nettobudget 0 kr.

·        20 redskabskure/skabe til fritidsfiskere/lystsejlere på Tejn Havn opført som OPP, samlet pris 240.000 kr. nettobudget 0 kr.

Skurene der har været et stort ønske i Tejn i mange år, idet de vil forskønne havnen, og forbedre forholdene for brugerne, som også det fremgår af Idékataloget Tejn Havn de 5 pladser udarbejdet i interregprojektet Tejn Bromølle.( se bilag 2) De 24 huse der hver er på ca. 24 m2 placeres mellem Brugsen og vestbassinet (se side 8 og 10 i bilag 2) der hvor der i dag under åben himmel opmagasineres fiskeredskaber mm

De 4 isolerede råhuse til havnerelaterede aktiviteter, vil blive udlejet til f.eks butik til fiskeudstyr, klubhuse mm.der understøtter aktiviteter i havnen.

Skurene/ skabene der er ca. 3m2 er i Tejn Bromølle projektet (se bilag 2) vist op ad muren i det østligste bassin, men de kan også placeres på den udvendige side af muren nord for vestbassinet (se bilag 3). Den endelige placering vil blive drøftet i Brugerrådet.

Det vurderes at alle skure kan udlejes umiddelbart til de af kommunen fastlagte priser på 180 kr/m2/år for skure og 300 kr/m2/år for bygninger i øvrigt, skulle der mod forventning ikke være behov for alle 44 enheder, så reduceres projektet.

Lejeindtægterne er forudsat til at dække alle driftsudgifter

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2011

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

 

OPP projekterne der ønskes afprøvet, er en model hvor der med 50% EU tilskud, gennemføres et projekt hvor kommunen er ejer af aktiverne, medens de afdrages med en del af de indtægterne projektet giver. Hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre projekterne uden anlægsudgifter for kommunen, forelægges disse for Teknik og Miljøudvalget til fornyet behandling

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling  på 0 kr. til 20 redskabshuse til erhvervsfiskerne, 4  isolerede råhuse  til havnerelaterede aktiviteter og 20 redskabskure/skabe til fritidsfiskere/lystsejlere på Tejn Havn opført som OPP.

·        at muligheden for EU tilskud m.m. afdækkes.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Notat om OPP

·        Tejn Bromølle projektet

·        Skitse af skurene på nordsiden af vestbassinet

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Ikke behandlet, da punktet blev taget af dagsorden.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Beskrivelse af OPP projekter (DOC)

2.
Tejn Havn sti plan (PDF)

3.
Tejn Havan de 5 pladser havn (PDF)

4.
Tejn Havn fiskeredsskure (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

Areallejetakster på havne. Takststrukturen for arealleje på havne evalueres i indeværende år.

Bølgebadet

Regulativ for torvehandlen på Store Torv i Rønne.

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:
Orientering givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.