Referat
Teknik- og Miljøudvalget
02-06-2010 kl. 17:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af budget 2010
  åbent 2 Teknik- og Miljøudvalgets budgetbiddrag 2011, politikområde 09 og 10.
  åbent 3 Elvarmeforbud i Vestermarie, Østermarie og Østerlars fjernvarmeområder
  åbent 4 Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme
  åbent 5 Orientering om afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. VVM-pligt på stenbrydning
  åbent 6 Klage over vandløbsafgørelse - rørlægning grøft, Rø
  åbent 7 Fornyelse af 4 taxi-bevillinger - tilslutning eller ej til bestillingskontoret.
  åbent 8 Navngivning af adgangsvej for erhvervsområde
  åbent 9 Trafik- og vejplan for Rønne 2010 - visioner og målsætninger
  åbent 10 Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014
  åbent 11 Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til fodboldgolfbane på Nexøvej 61, Aakirkeby.
  åbent 12 Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  lukket 15 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af budget 2010

00.30.04Ø02-0010

Indledning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 27. maj 2010 en indstilling om at genåbne budget 2010.

Sagsbeskrivelse

Målet med at revurdere budget 2010 er at imødegå et merforbrug med deraf forventet underskud i kommende regnskab for 2010.

 

Efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, er der indkaldt til et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 16. juni kl. 14.30. Forud for mødet, vil administrationen fremsende forslag til besparelser på udvalgets område. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning, vil besparelseskataloget kunne rumme forskellige elementer – dvs. besparelser på driften, anlæg, effektiviseringsforslag mm. Udvalget skal på det ekstraordinære møde tage stilling til hvilke besparelsesforslag der fremsendes til Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni.

 

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller den beskrevne proces for revurdering af budget 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets område til godkendelse.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt. Det ekstraordinære møde afholdes i stedet d. 14. juni kl. 17.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2011, politikområde 09 og 10.

00.30.04Ø02-0026

Indledning

I henhold til Budget- og Aftalevejledningen skal Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag bestå af følgende:

- Politikområdebeskriver inkl. status og udfordringer

- Forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget indenfor rammen

- Økonomiske ramme og budgetforudsætninger

- Forslag til takster

- Forslag til anlæg

Sagsbeskrivelse

Budgetbidraget skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest d. 14. juni 2010. Ifølge Budget- og Aftalevejledningen har områdecheferne det overordnede ansvar for, at der i perioden februar – maj løbende orienteres om processen i virksomhedsMED. De enkelte virksomhedsledere er ansvarlige for, at virksomhedsMED høres omkring budgetbidragene. Høringssvarene til indgå som en del af det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetseminar 3, ultimo august.

 

Budgetbidraget er opdelt på de to politikområder – politikområde 9 der omfatter virksomheden Teknik & Miljø, samt politikområde 10 der omfatter virksomhederne BAT, Bofa, Vej & Park Bornholm samt RKR Service.

 

Udmøntningen af besparelsen i den økonomiske ramme på 3,45 mio. kr. for hele udvalgets område, og som behandledes på udvalgets møde i april, er opført i skabeloner med titlen ”nedprioriteringsforslag” (se bilag).

 

Budgetbidragene ses af bilagene. Budgetbidraget er udarbejdet i henhold til den skabelon og vejledning som Økonomi og Analyse har udarbejdet. Inden fremsendelse af budgetbidraget til Økonomi og Analyse, vil bilagene (takstblade, mål mm.) blive samlet i ét dokument, der indledes med en tekst om de overordnede udfordringer for området.

 

Målene er en del af budgetbidraget. Målene består af dels de mål som Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fremsende til kommunalbestyrelsens budgetseminar (besluttet på TMUs møde d. 7. april 2010) og dels af mål, formuleret ud fra de ”emner/temaer” som kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i april vedtog skulle prioriteres.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse mhp. vedtagelse af udvalgets budgetbidrag.

Bilag

Takstblade 

Nedprioriteringsforslag

Anlægsønske fra Bofa (udvidelse af deponikapaciteten).

Mål

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Anbefales.


Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Anlægsønske fra Bofa (DOC)

2.
Takster politikområde 10 2011 (DOC)

3.
Nedprioriteringsforslag politikområde 09 (DOC)

4.
Takster politikområde 09 2011 (PDF)

5.
Mål: Arkitekturpolitik (DOC)

6.
Mål: Lavenergibyggeri (DOC)

7.
Mål: Renovering efter ESCO princippet (DOC)

8.
Mål: Minimering af energiforbrug (DOC)

9.
Mål 2011 fra BAT (DOC)

10.
Mål: Udbygning af fjernvarmenettet (DOC)

11.
Mål 2011: Borgerinddragelse ved udarbejdelse af vand- og naturplaner (DOC)

12.
Mål 2011 fra Bofa (DOC)

13.
Mål 2011 fra Vej & Park Bornholm (DOC)

14.
Mål 2011 fra RKR Service (DOC)

15.
Nedprioriteringsforslag politikområde 10 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Elvarmeforbud i Vestermarie, Østermarie og Østerlars fjernvarmeområder

13.03.20P21-0004

Indledning

Ifølge Energiministeriets brev af 6.5.1994 skal kommunalbestyrelsen samtidig med godkendelsen af et fjernvarmeprojekt træffe beslutning om elvarmeforbud i det pågældende fjernvarmeområde. Denne beslutning mangler for Vestermarie, Østermarie og Østerlars fjernvarmeområder.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Energiministeriets brev af 6.5.1994 til samtlige kommunalbestyrelser skal kommunalbestyrelsen samtidig med godkendelsen af et fjernvarmeprojekt træffe beslutning om elvarmeforbud i de pågældende fjernvarmeområder. Elvarmeforbuddet indebærer at installation af elpaneler som hovedopvarmningskilde ikke længere er tilladt i såvel eksisterende som ny bebyggelse.

Beslutning om elvarmeforbud er truffet for øens hidtidige fjernvarmeområder, men mangler for områderne som er omfattet fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars, som kommunalbestyrelsen godkendte d. 31.5.2010.

Elvarmeforbuddet træder i kraft ved annoncering.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om elvarmeforbud i Vestermarie, Østermarie og Østerlars fjernvarmeområder.

Bilag

Energiministeriets brev af 6.5.1994 til samtlige kommunalbestyrelser

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Udgået.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Energiministeriets brev af 6.5.1994 til samtlige kommunalbestyrelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

13.03.20P25-0014

Indledning

Rønne Revision har for ejeren af Haslevej 7 i Rønne d. 19.4.2010 fremsendt ansøgning om dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme.

Sagsbeskrivelse

Ejendommen (Frydenlund Bageri) blev i 1993 pålagt tilslutningspligt til fjernvarme med en frist på 9 år, i lighed men alle ejendomme i Rønne, som på dette tidspunkt havde et vandbaseret centralvarmeanlæg, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 10. Tilslutningspligten blev tinglyst på ejendommen. Tilslutningspligtens retsvirkning er at forsyningsselskabet efter 9-års fristens udløb har ret til at opkræve tilslutningsbidraget og de faste (herunder m²-afhængige) bidrag og anlægge stikledning. Der er ikke krav om at ejeren aftager fjernvarme.

Ved tilslutningsfristens udløb i 2002 var ejendommen endnu ikke tilsluttet, og byrådet meddelte ejeren efter ansøgning en fristforlængelse på maks. ét år pga. dårlige økonomiske forhold.

Da det i foråret 2009 viste sig at ejendommen stadigvæk ikke var tilsluttet, opfordrede Teknik & Miljø med brev af 21.7.2009 forsyningsselskabet RVV om at få effektueret tilslutningspligten.

Det fremgår af RVVs e-mail af 26.4.2010, at selskabet herefter i flere omgange forgæves sendte opkrævning til ejeren, og at fordringen derfor d. 12.1.2010 blev overgivet til inkasso. På denne baggrund har Rønne Revision nu fremsendt ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten.

Som bevæggrund for dispensationsansøgningen angiver Rønne Revision at produktionen af bageriartikler afgiver så meget varme til omgivelserne, at der kun er behov for et lille supplement med olie (under 500 liter/år), og at al opvarmning af vand sker med el. Administrationen af bageriet foregår fra hjemadressen Fuglesangsvej 3 i Vang. Hvis dispensationen kan gives tidsbegrænset, ønskes den at løbe så længe nuværende produktion opretholdes, eller ejendommen afhændes.

Rønne Revision oplyser, at investeringer og opsat vedligeholdelse har drænet virksomheden for likviditet. Regnskab for 2008 er vedlagt ansøgningen.

Udtalelse fra RVV om tilslutningspligt

RVV har i mail af 26.4.2010 udtalt at man ønsker at fastholde tilslutningspligten af følgende grunde:

·        tilslutningspligten er tinglyst på ejendommen

·        det er ikke muligt, når tilslutningspligten er pålagt, efterfølgende at bede om fritagelse med henvisning til at opvarmning sker med overskudsvarme

Tilslutningsudgifterne vil udgøre 24.000 kr. i tilslutningsbidrag + 6.170,96 kr. i årlige faste udgifter eksklusiv moms.

RVV skønner ud fra virksomhedens regnskab, at der burde være råd til at betale disse udgifter.

Teknik & Miljøs vurdering

Sagen minder meget om sagsnr. 13.03.20P25-0005 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme vedr. ejendommen Lille Torv 7 (Michael Andersens Keramik) i Rønne. Her var der også tale om en virksomhed med dårlig økonomi, som endnu ikke var tilsluttet, og som blev opvarmet med spildvarme fra produktion. Til forskel var centralvarmen på Lille Torv 7 dog helt nedlagt.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28.1.2010 at meddele dispensation vedr. Lille Torv 7 ”så længe bygningen opvarmes med overskudsvarme fra produktion”.

Efter analogi foreslår Teknik & Miljø at træffe tilsvarende beslutning i nærværende sag.

Det kan i øvrigt oplyses, at RVV har ret i at en ejer, som én gang er pålagt tilslutningspligt, ifølge tilslutningsbekendtgørelsen ikke kan kræve sig fritaget efterfølgende under henvisning til at ejendommen opvarmes med fx overskudsvarme. Hvis forvaltningens indstilling følges, bliver der ikke tale om fritagelse, men om midlertidig dispensation.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation fra tilslutningspligten så længe bygningen primært opvarmes med overskudsvarme fra produktion.

Bilag

·        Brev af 21.7.2009 til RVV

·        Kommunalbestyrelsens beslutning af 28.1.2010 om dispensation vedr. Lille Torv 7

·        Ansøgning af 19.4.2010 fra Rønne Revision

·        E-mail af 26.4.2010 fra RVV

·        E-mail af 12.5.2010 fra RVV

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Brev af 21.7.2009 til RVV (PDF)

2.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 28.1.2010 om dispensation vedr. Lille Torv 7 (DOC)

3.
E-mail af 26.4.2010 fra RVV (HTM)

4.
E-mail af 12.5.2010 fra RVV (HTM)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. VVM-pligt på stenbrydning

01.09.00P19-0030

Indledning

Naturklagenævnet har opretholdt kommunens afgørelse om at fortsat brydning af paradisbakkegranit fra et stenbrud på Paradisbakkevej 13, Præstebo Stenbrud, er VVM-pligtigt.

Sagsbeskrivelse

Granitbruddet har eksisteret i mere end 100 år og kommunen var blevet ansøgt om tilladelse til fortsat brydning.

Reglerne om VVM-pligt fastlægger at der skal udarbejdes VVM-redegørelse for granitbrydning når den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år.

Afgørelsen blev påklaget af ansøger og Naturklagenævnet har taget stilling til klagen og opretholdt afgørelsen om VVM-pligt.

Samtidig har Naturklagenævnet ophævet den midlertidige tilladelse til granitbrydning kommunen havde givet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Resolution fra Teknik og Miljø-udvalget af 6/1 2010.

Naturklagenævnets afgørelse modtaget 26/4 2010.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Naturklagenævnets afgørelse modtaget 26/4 2010 (PDF)

2.
Resolution fra Teknik og Miljø-udvalget af 6/1 2010. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Klage over vandløbsafgørelse - rørlægning grøft, Rø

06.02.03K03-0001

Indledning

Teknik & Miljø har modtaget en klage over afslag på ansøgning om rørlægning af grøft ved Rø.

Klagen er videresendt til By- og Landskabsstyrelsen med relevante bilag og oplysning om, at Teknik & Miljøudvalgets bemærkninger fremsendes efter behandling ved møde 02.06.2010.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø har d. 20.01.2010 modtaget ansøgning om at rørlægge en ca. 340 m lang, åben grøft. Formålet med rørlægningen oplyses at være opnåelse af en bedre markdrift.

 

Ansøgningen har været i høring i 4 uger og der er indkommet en indsigelse vedr. ansøgning om rørlægning fra privatperson. Indsigelse har været fremsendt til høring hos ansøger, som via Bornholms Landbrug er fremkommet med bemærkninger til indsigelsen.

 

Teknik & Miljøs afgørelse:

Teknik & Miljø har efter besigtigelse og vurdering af indsigelse og bemærkninger hertil behandlet sagen efter vandløbslovens § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. Der er derudover taget udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1436 af 11.12.2007 om vandløbsregulering og –restaurering, hvor der i § 18 står at vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse skal tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

 

Strækningen, der ønskes rørlagt er i Regionplanen C2-målsat, det vil sige vandløb påvirket af regulering. Opstrøms og nedstrøms den ansøgte vandløbsstrækning, er vandløbet B-målsat, det vil sige vandløb med naturlig vandføring, ubelastet spildevand og med alsidigt og naturligt dyre- og planteliv.

 

Teknik & Miljø vurderer samlet, at opretholdelse af kontinuiteten i vand- og miljøkvaliteten i vandløbet vil forsvinde ved en rørlægning af den ansøgte strækning.  Desuden vil vilkårene for et alsidigt dyre- og planteliv blive forringet.

 

Endvidere fremgår det af de kommende retningslinjer i statens natur- og vandplaner, der pt er under udarbejdelse og har været i forhøring i kommunerne primo 2010, at der normalt ikke tillades rørlægninger af vandløb. Allerede rørlagte vandløb nedstrøms målsatte vandløbsstrækninger genåbnes, hvor det er muligt.

 

På baggrund af ovenstående fandt Teknik & Miljø, at der ikke kunne gives tilladelse til det ansøgte.

 

Klage:

Bornholms Landbrug har på ansøgers vegne påklaget ansøgningen. Her klages over at kommunen ikke har konkrete målinger fra den pågældende vandløbsstrækning, der underbygger begrundelserne for afslaget. Desuden anføres, at det ikke er rimeligt, at anvende en kommende vandplan som argument for afslaget.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til klage:

Teknik & Miljø foretager ikke vandløbsundersøgelser, da det er Miljøcentrene, der varetager den regionale og nationale vandløbsovervågning. Kun i særlige tilfælde fx i forbindelse med forureninger udfører kommunen vandløbsundersøgelser. Ansøgning om rørlægning af grøfter behandles ud fra den faglige viden, der foreligger på vandløbsområdet.

 

Teknik & Miljø har fundet det relevant at henvise til statens kommende natur- og vandplaner i afgørelsen som en autoritativ illustration af hvordan rørlægninger påvirker miljøtilstanden. De kommende vand- og naturplaner bygger på gældende krav til vandmiljøet som beskrevet i EUs vandrammedirektiv og udmøntet i dansk lovgivning.

Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at ovenstående bemærkninger til klage fremsendes til By- og Landskabsstyrelsen.

 

Bilag

·        Teknik & Miljøs afgørelse med oversigtskort

·        Klage fra ansøger v/Bornholms Landbrug

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Klage over afslag om rørlægning af grøft! (MSG)

2.
Afgørelse Røvej26-290310.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fornyelse af 4 taxi-bevillinger - tilslutning eller ej til bestillingskontoret.

22.11.05P19-0001

Indledning

Nexø Taxi v/Flemming Munch, Sdr. Strandvej 30, 3730 Nexø, har indsendt ansøgning om fornyelse af 4 taxitilladelser.

Flemming Munch er ikke tilknyttet bestillingskontoret, og han har meddelt, at han fortsat ikke ønsker at være tilsluttet det oprettede bestillingskontor.

 

På udvalgsmødet den 30. april 2007 har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget, at det skal være muligt at stå uden for bestillingskontoret, og at ansøgninger fra vognmænd der ønsker at stå uden for bestillingskontoret, skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse

Flemming Munch har i alt 4 taxitilladelser.

 

På Bornholm er der i dag 27 taxibevillinger, hvoraf de 2 er ledige, idet det trods opslag, ikke har været muligt at få dem besat.

Ud af de 25 besatte bevillinger er 13 af bevillingerne, fordelt på 8 vognmænd, tilknyttet bestillingskontoret.

12 bevillinger fordelt på 4 vognmænd står udenfor bestillingskontoret.

De vognmænd der ikke er tilsluttet bestillingskontoret, er hjemmehørende i henholdsvis Allinge, Pedersker, og Nexø.

 

Ved et bestillingskontor forstås en særlig enhed/sammenslutning, der råder over telefon- og radioanlæg m.v., og som gennem døgnbetjening formidler og koordinerer bestillinger på kørselsopgaver til de tilsluttede bevillingshavere. Et bestillingskontor har ansat en godkendt ansvarlig leder.

De tilsluttede vognmænd betaler en forholdsmæssig andel af de med oprettelsen og driften af bestillingskontoret forbundne udgifter.

Der skal til et godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

 

Kommunalbestyrelsen kan midlertidigt eller for et ubegrænset tidsrum fritage en bevillingshaver for pligten til at tilslutte sig et bestillingskontor, jfr. § 10 i Lovbekendtgørelse nr. 1039 af 2009-10-08.

 

Tilladelsesindehavere, som ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet.

De 4 bevillingshavere, der i dag står udenfor bestillingskontoret, er ikke pålagt pligt til at deltage i en telefonvagtordning.

 

Tilladelse til taxikørsel udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye tilladelser.

 

Teknik- og Miljø vurderer, på baggrund af Flemming Munchs ansøgning med tilhørende bilag, at ansøger opfylder de i lovens § 3 stillede krav for at få fornyet de 4 tilladelser.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets afgørelse om der skal ske fornyelse af Flemming Munchs 4 taxitilladelser for en 10-årig periode uden vilkår om at Flemming Munch skal være tilsluttet bestillingskontoret.

 

Bilag

1.      TMU dagsorden af 30.4.2007 – Taxistrukturen på Bornholm.

2.      Lov om taxikørsel nr. 1039 af 8.10.2009, § 3 og 10.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Udvalget beslutter at Flemming Munch får fornyet sine 4 taxitilladelser for en 10-årig periode uden vilkår om tilslutning til bestillingskontoret. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
1. TMU dagsorden af 30.4.2007 - Taxistrukturen på Bornholm. (PDF)

2.
2. Lov om taxikørsel nr. 1039 af 8.10.2009, § 3 og 10. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Navngivning af adgangsvej for erhvervsområde

05.01.01P19-0278

Indledning

Teknik og Miljø har af ejendomsmægler Carsten Schou, på vegne af ny ejer, modtaget en ansøgning om navngivning af adgangsvej for et erhvervsområde beliggende Pilebrovej 1, Nexø.

Sagsbeskrivelse

Ejendommen er beliggende Pilebrovej 1, Nexø og agtes af ny ejer udstykket og opdelt i mindre bygninger, der vil blive solgt eller udlejet som selvstændige erhvervslejligheder. Området ønskes etableret som et mindre og attraktivt erhvervsområde for mindre virksomheder (B og C).

Ejer ønsker at sælge eller udleje bebyggelsen under navnet Pilebro Erhvervspark og forespørger om muligheden for, efter udstykning, at kunne give bebyggelsen adresse til Pilebro Erhvervspark. Der foreligger pt. ikke endelig udstykningsplan.

Økonomi

Det påhviler vejbestyrelsen at tilvejebringe og bekoste opsætning af nyt vejnavneskilt. Omkostningen afholdes over Teknik og Miljøs driftsbudget.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        At der gives principiel tilkendegivelse af, at adgangsvejen får nyt navn - Pilebro Erhvervspark

·        At Teknik og Miljø bemyndiges til at navngive vejen, når godkendt udstykningsplan fra landinspektøren foreligger

Bilag

·        Bilag nr. 1 - Oversigtskort

·        Bilag nr. 2 - Ansøgning

·        Bilag nr. 3 - Kortbilag fra ansøger

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Bilag nr. 1 - Oversigtskort (PDF)

2.
Bilag nr. 2 - Ansøgning (PDF)

3.
Bilag nr. 3 - Kortbilag fra ansøger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Trafik- og vejplan for Rønne 2010 - visioner og målsætninger

05.01.02S00-0001

Indledning

På kommunalbestyrelsesmøde d. 26.11.2009 i pkt. 17 blev der i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag 046 og forslag til regionkommuneplantillæg nr. 23 for et plejecenter og idrætsanlæg ved Snorrebakken i Rønne, også vedtaget at der i 2010 blev udarbejdet et kommuneplantillæg for en samlet trafik-og vejplan for Rønne.

Sagsbeskrivelse

Der findes i dag ikke en opdateret samlet trafikplan for Rønne, der beskriver trafikale behov, trafikale løsninger og miljømæssige konsekvenser set i lyset af Rønnes udvikling med øget trafik, nye og ændret trafikmål og nye krav til trafikanlæg.

 

Teknik & Miljø har ikke erfaring i og resurser til denne form for planlægning, men har nedsat en tværfaglig gruppe der i marts 2010 har udarbejdet et program for en trafikplan, målrettet mod at give tre rådgivningsfirmaer, mulighed for at byde på løsning af opgaven.

 

De tre rådgivningsfirmaer afgav i april bud på opgaven. Den tværfaglige gruppe vedtog enstemmigt at Grontmij/Carl Bro var det firma der fagligt bedst kunne løse opgaven og indenfor den økonomiske ramme der er til rådighed.

Kort beskrevet vil rådgivningsfirmaet løse opgaven med følgende indhold:

·        Beskrivelse af kommunes visioner og målsætninger for trafikpolitik

·        Kortlægning af Rønnes Trafikmønstre og – belastning samt vej- og vejrelaterede forhold

·        Analyse af trafik samt trafik– og trafikrelaterede anlæg

·        Handlingsplan for fremtidig vejstruktur, forbedringer og tilpasning mm samt prioriteringen af anlægsopgaver gennem de næste 10 år.

·        Miljøvurdering af planen

·        Kommuneplantillæg

 

For at udarbejde en trafik- og vejplan for Rønne vil rådgivningsfirmaet Grontmij/Carl Bro indledningsvis arrangere en workshop med politikere og embedsmænd om den kommunale trafikpolitik den 17. juni 2010, for at drøfte og beslutte visioner og mål for vejforholdene i Rønne, samt for at prioritere mål og foreløbige indsatsområder. Teknik & Miljøudvalget vil blive nærmere orienteret om workshoppen.

 

Udvalget vil løbende blive orienteret under udarbejdelsen af planen.

Økonomi

På kommunalbestyrelsesmøde den 27. august 2009 blev frigivet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser for omfartsvej og vejforhold i Rønne. Trafik- og vejplan for Rønne forventes at koste 340.000 kr. i konsulenthonorar, herudover kan der være behov for tillægsydelser i mindre omfang, der er prissat som tillægsydelser i tilbud.

Indstilling

Områdechefen for  Teknik og Forsyning indstiller proceduren for vejplanlægning til godkendelse.

Bilag

Teknik & Miljøs program for bud på udarbejdelse af trafikplan

Bud fra Grontmij/Carl Bro til løsning af trafikplan 2010 for Rønne

Oplæg til visioner og målsætninger

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Teknik&Miljøs program for bud på udarbejdelse af trafikplan (DOC)

2.
Bud fra Grontmij/Carl Bro til løsning af trafikplan for Rønne (PDF)

3.
Oplæg til visioner og målsætninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014

05.01.02P15-0002

Indledning

Bornholm har med udgangspunkt i sit enestående cykelvejnet udviklet en feriecykelturisme med en stor afledt økonomi.

Der er imidlertid behov for større investeringer for at fastholde Bornholms førerposition som en foretrukken cykelferiedistination, og dermed støtte det lokale turist- og erhvervsliv. Investeringsbehovene findes indenfor færdiggørelse af cykelvejnettet, cykelstianlæg i byerne, forbedring af trafiksikkerheden, udvikling af service langs cykelvejene samt fastholdelse og udvikling af viden, som forankres på Bornholm, herunder internt i Bornholms Regionskommune

 

Sagsbeskrivelse

Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014

Teknik & Miljø er gået i gang med at efterse cykelvejnettet og allerede nu må det konstateres at der er en række meget tunge anlægsopgaver. Eksempelvis omprofileringer af en del af de større veje i Rønne (Munch Petersensvej, Haslevej og Ndr. Kystvej) med etablering af rigtige cykelstier som vil være ganske kostbare. Det samme gælder etablering af cykelsti mellem Gudhjem og Helligdommen.

Financieringsmuligheder

Da investeringsbehovene vil være omfattende har Teknik & Miljø sat fokus på eksterne finansieringskilder. Med baggrund i realiserede finansieringsmodeller i sammenlignelige kommuner, er der iværksat en grundig screening af eksterne finansieringskilder, der kan bidrage til at opgradere det bornholmske cykelvejnet.

De eksterne kilder, der i første omgang er sat fokus på, er:

·        Pulje til mere cykeltrafik – Transportministeriet

·        Fornyelsesfonden – Erhvervs- og Byggestyrelsen

·        Socialfonden – Vækstforum Bornholm og Erhvervs- og Byggestyrelsen

·        Pulje til EU-projekter – Socialministeriet

·        Områdefornyelse – Indenrigsministeriet

·        Landdistriktsprogrammet – LAG Bornholm og Direktoratet for FødevareErhverv

 

Da opgraderingen af cykelvejnettet har mulighed for at hente EU-støtte fra 2 EU-programmer, vil programmet opdeles i 2 uafhængige projekter. Det vil forhindre at EU-støtten fra de to programmer sammenblandes med risiko for et tilbagebetalingskrav. Arbejdstitlerne er indtil videre ”Cykelstier og kompetenceudvikling” og ”Områdefornyelse i Rønne”.

Udvalget vil blive holdt løbende orienteret om screeningen af finansieringsmulighederne.

Tidsplan medio 2010

Det vil være hensigtsmæssigt at der tages kontakt til Vækstforum, Indenrigsministeriet, Distination Bornholm, Vejdirektoratet og eventuelt andre interessenter snarest, for at afklare interessen og mulighederne for at deltage.

De første ansøgninger (ikke bindende) skal fremsendes til socialfonden i uge 31 og til cykelpuljen i uge 32.

 

Økonomi

Alle folketingets partier med undtagelsen af Enhedslisten har i januar 2009 indgået et forlig om etablering af en cykelpulje for perioden frem til 2014. der er på nuværende tidspunkt ca. 750 mio. kr. tilbage i puljen. Vejdirektoratet har anerkendt at cykelpuljen kan medfinansieres med alle andre kilder med undtagelse af midler fra eget ministerium. Fornyelsesfonden kan matches med Socialfonden og skal være godkendt i Vækstforum, inden der søges i Fornyelsesfonden. Vækstforum og Erhvervs- og Byggestyrelsen skal godkende matchningen af de øvrige fonde.

Det er på nuværende uklart om der vil være behov for – og i givet fald hvor stor – en lokal medfinansiering, men der vil ikke blive indgået bindende aftaler af nogen art uden en politisk behandling.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at arbejde videre med sagen, herunder fremsende ansøgninger til de relevante fonde, puljer og ministerier.

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt. Der arbejdes videre med supplerende idéoplæg som fremlægges for udvalget i efteråret 2010.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til fodboldgolfbane på Nexøvej 61, Aakirkeby.

01.03.03K02-0008

Indledning

Teknik og Miljø har den 31. marts 2010 givet landzonetilladelse og meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til at etablere en fodboldgolfbane med tilhørende parkeringsplads og træbygning på ejendommen Nexøvej 61, 3720 Aakirkeby.

En nabo har klaget til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen er endvidere underskrevet af 5 naboer/genbo.

Udover naboerne har Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm, samt Friluftsrådet, Bornholm, klaget over afgørelsen.

Regionskommunens bemærkninger til klagerne skal herefter sendes til Naturklagenævnet.

Sagsbeskrivelse

Ejendommen Nexøvej 61, 3720 Aakirkeby, er til salg, og en interesseret køber har ansøgt om tilladelse til at etablere en fodboldgolfbane på ejendommen.

Fodboldgolfbanen anlægges i den nordlige del af ejendommen med 18 huller og en børnebane. De enkelte baner/huller er med græs og har en længde fra 30 til 110 m, og består af et teested (startstedet), en fairway med diverse forhindringer, og et 20-30 cm dybt hul med en diameter på 20-30 cm.

Banen anlægges så det eksisterende terræn udnyttes bedst muligt, og der vil kun være minimale terrænændringer. På 3-4 baner bygges forhindringer i træ. Forhindringerne bliver maximalt 1,5 m høje.

Adgangsvejen til ejendommen fra Nexøvej skal ifølge tilladelse efter vejloven flyttes til ca. midt på ejendommens facade mod Nexøvej for at få bedre oversigt ved ind- og udkørsel.

Ved ejendommens østlige skel mod skoven anlægges en parkeringsplads til 40 biler. Parkeringspladsen anlægges med skærvebelægning. Nord for parkeringspladsen opføres en træbygning med toilet og boldrum. I forbindelse med træbygningen anlægges en terrasse. Adgang til banen sker gennem træbygningen, der er ca. 21 m2 og har en højde på ca. 2,4 m. Træbygningen udføres med facader med lodret træbeklædning (1 på 2). Taget dækkes med plader i en afdæmpet grøn farve.

Banen vil være åben i perioden april til oktober, dog således at der vil være muligheder for at åbne banen for større grupper udenfor denne periode.

Der forventes et besøgstal på 1500-2500 gæster pr. sæson. Banen benyttes af hold på max. 6 personer ad gangen, og det forventes at der maximalt vil være 75 personer ad gangen på banen.

 

Teknik og Miljø foretog nabohøring efter planloven, og modtog indsigelser fra de naboer, der nu også har klaget over afgørelsen.

 

Naboernes indsigelser i nabohøringen omhandlede primært, at der efter deres opfattelse ikke burde gives landzonetilladelse af hensyn til de naturbeskyttelsesmæssige interesser og hensyn til naboer.

Teknik og Miljø vurderede, at der var tale om et forholdsvis beskedent anlæg, som ikke ville medføre så væsentlige ændringer, at der ikke kunne gives landzonetilladelse. Teknik og Miljø gav på denne baggrund landzonetilladelse til det ansøgte på en række vilkår, som skulle sikre indpasningen i landskabet, samt sikre afstand til naboskel og skov. Afgørelsen blev også meddelt indsigerne samt en række klageberettigede foreninger, vedlagt klagevejledning med en klagefrist på 4 uger.

 

Herefter er sagens afgørelse blevet påklaget til Naturklagenævnet. Klager over landzoneafgørelser skal ifølge planloven indsendes til regionskommunen, der skal videresende klagerne til Naturklagenævnet vedlagt en udtalelse.

De modtagne klager omhandler primært de landskabelige hensyn, de naturbeskyttelsesmæssige hensyn og hensynet til naboer. Endvidere mener klagerne, at tilladelsen strider imod kommuneplanen.

 

I vedlagte udkast til brev til Naturklagenævnet er der fremsat bemærkninger til klagerne, og det fremhæves blandt andet, at afgørelsen er en afvejning af de forskellige hensyn, idet der udover ovenstående hensyn til landskab, naturbeskyttelse og naboer, også er taget hensyn til ønsket om at skabe vækst på øen ved at tiltrække turister og skabe nye muligheder for en aktiv familieferie.

Endvidere er der taget hensyn til ansøgers ønske om at skabe en unik bane, som ikke findes andre steder, og give de besøgende gæster en naturoplevelse kombineret med sport og familiehygge, som det er beskrevet i ansøgningen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der fremsendes bemærkninger til Naturklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

Bilag

1.      Oversigtskort i 1 : 2000.

2.      Landzonetilladelse af 31. marts 2010.

3.      Klage modtaget 23. april 2010 fra naboer/genbo.

4.      Klage af 30. april 2010 fra Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm.

5.      Klage af 4. maj 2010 fra Friluftsrådet, Bornholm.

6.      Udkast til brev til Naturklagenævnet.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
1. Oversigtskort i 1 : 2000 (PDF)

2.
2. Landzonetilladelse af 31. marts 2010 (DOC)

3.
3. Klage modtaget 23. april 2010 fra naboer/genbo (TIF)

4.
4. Klage af 30. april 2010 fra DOF, Bornholm (HTM)

5.
5. Klage af 4. maj 2010 fra Friluftsrådet, Bornholm (DOCX)

6.
6. Udkast til brev til Naturklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne

01.02.05P16-0087

Indledning

Ejeren af Zahrtmannsvej 40 har anmodet om at en ejendom, der tidligere rummede en keramik virksomhed, ombygges og anvendes til boliger (helårs- eller fritidsboliger) eller mindre erhverv.

Sagsbeskrivelse

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 9, der udlægger området til offentligt formål. Området er også omfattet lokalplan 027 – temalokalplan for helårsboligformål. 

Den ønskede udnyttelse af ejendommen er ikke i overensstemmelse med den planlægning, der gælder for området. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der muliggør indretning af helårs- eller fritidsboliger eller mindre erhverv på ejendommen.

Der er et politisk ønske om at skabe mulighed for flere boliger i byerne uden krav om helårsanvendelse. I dag har kommunalbestyrelsen mulighed for, efter individuel vurdering, at beslutte ved lokalplanlægning, at indrette øverste etage på bygninger med mere end to etager til fritidsboliger i de største byer (Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge). Men det er også muligt at afgrænse ejendomme eller områder i byzone til boliger uden krav om helårsanvendelse, f.eks. når arealet indeholder tomme, nedlagte erhvervsbygninger. Men der forudsættes også her en individuel vurdering og lokalplanlægning.

Zahrtmannsvej 40 er en tom og nedlagt erhvervsejendom, som ikke længere kan udnyttes til keramikproduktion. Ejendommen rummer med sin beliggenhed rekreative muligheder der kan understøtte flere formål, herunder turistmæssige formål/fritidsboliger. En mere turistmæssig anvendelse vurderes f.eks. ikke at have en negativ indflydelse på Rønne By som helårsområde, samtidig med at en gammel overflødiggjort erhvervsbygning udnyttes hensigtsmæssigt.

Generelt indeholder området Zahrtmannsvej og Paradisvej en blanding af større erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og boliger, hvorfor et blandet bolig- og erhvervsområde fint kan indpasses her. Lokalplanområdet er derfor udlagt til et blandet bolig- og erhvervsområde, der muliggør flere forskellige anvendelsesmuligheder.

Dette lokalplanforslag giver bl.a. mulighed for at kunne etablere helårs- eller fritidsboliger i hovedbygningen, som ombygges til formålet. Der kan ikke opføres ny bebyggelse i området (når bortses fra mindre tilbygninger, udhuse o. lign.) og nye boliger tillades kun indrettet gennem ombygning af den eksisterende erhvervsbygning, som ikke tillades nedrevet. Erhvervsbygningen har en kulturhistorisk værdi, der begrunder en genanvendelse af bygningen. Ønskes bygningen nedrevet for at opføre nyt byggeri vil det kræve en ny lokalplan.

Der tillades også mindre erhverv på ejendommen, når de kan indpasses sammen med boliger. F.eks. kan man indrette en eller flere af lejlighederne til kontorformål, mindre service virksomheder eller lignende liberalt erhverv.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring.

Bilag

Lokalplanforslag 053

Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Lokalplanforslag 053 (PDF)

2.
Miljøscrenning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

Kompetencefordelingsplan, revision heraf.

Kommuneplan 2009 - fortsat proces.

Torvehandel på Lille Torv, Rønne

Orientering om "ændret anvendelse" af bygninger

Byggesagsgebyr for tribuner, scener mv.

Bestyrelsesmøde i de kollektive boliger d. 18. juni.

Afholdt dialogmøde med landbruget.

Orienteringspunkt om Sandemandsvej 8 til næste ordinære møde.

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:
Orientering givet.
 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:
Ingen sager til ældreråd og handicapråd.
 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

15. Lukket punkt