Referat
Teknik- og Miljøudvalget
30-06-2010 kl. 15:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Organisering af den nye byggesagsbehandling.
  åbent 2 Forslag til Landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen
  åbent 3 Nedlæggelse af bolig på henholdsvis Sankt Mortens Gade 2 og Sankt Mortens Gade 6 i Rønne.
  åbent 4 Sammenlægning af Grønt Råd og Agenda 21 styregruppen
  åbent 5 Bekæmpelse af Rynket Rose
  åbent 6 Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. klage over Biokraft
  åbent 7 Orientering om grundvandsbeskyttelse og jordforurening på Sandemandsvej 8
  åbent 8 Prioritering og handlingsplan for tilsyn med vandindvindingsanlæg.
  åbent 9 Forslag til indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker
  åbent 10 Anlægsbevilling til anlæg af offentlig parkeringsplads Korshøje i Svaneke
  åbent 11 Orientering om parkeringsordningen pr. 15. juni 2010
  åbent 12 Oversigt over skiltning i Bornholms Regionskommune
  åbent 13 Anlægsbevilling til renovering af broer 2010
  åbent 14 Anlægsbevilling til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø
  åbent 15 Navngivning af adgangsvej til helårsgrunde i Nexø
  åbent 16 Torvedagsregler - St. Torv i Rønne
  åbent 17 Retningslinjer for brug af de kommunale havne og havnearealer
  åbent 18 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 19 Anvendelse af helårsbolig på Strandpromenaden 8, Sandvig.
  åbent 20 Gensidig orientering
  åbent 21 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Organisering af den nye byggesagsbehandling.

02.34.00A26-0002

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde 5. maj 2010 at administrationen skulle udarbejde et forslag til organisering af kvik-funktionen til udvalgets næste ordinære møde, 30. juni 2010.

Sagsbeskrivelse

Siden udgangen af 2009 har der været arbejdet med en mere smidig og fleksibel byggesagsbehandling.

Dette har resulteret i revurdering af en række sager, hvor dialogen med ansøgere, rådgivere og håndværkere er blevet genoptaget for at tilvejebringe praktiske og lovlige løsninger på de problemer, man er stødt på undervejs i sagsbehandlingen.

Der fokuseres på at møde borgeren/ansøgeren meget tidligt i forløbet – forhåndsdialog – for at yde relevant vejledning og at få afstemt gensidige forventninger mellem ansøger, dennes rådgiver/

håndværker og byggesagsbehandleren.

 

Der arbejdes også med at etablere en ny kultur for byggesagsbehandling, hvor det i hvert enkelt tilfælde er en konkret vurdering af hvor fleksibelt, der kan sagsbehandles med skyldig hensyntagen til gældende lovgivning, herunder hensynet til personsikkerhed, brandsikring og tilgængelighed.

 

I forlængelse af disse overordnede målsætninger arbejdes der sideløbende med en række praktiske ændringer i modtagelsen af den borger, der har behov for vejledning omkring gennemførelsen af en byggesag.

 

Der indrettes en kvikfunktion i administrationsbygningen i Tejn. Arealet indrettes med to arbejdspladser til brug for de vagthavende byggesagsbehandlere og kolleger, venteområde til kunderne, samt et møde-/arbejdsbord, hvor kunderne i ro og fred kan gennemgå dokumenterne i deres egen byggesagsmappe og/eller deltage i forhåndsdialog med typisk byggesagsbehandler, planmedarbejder m.fl.

 

Åbningstiden vil være:

·        mandag-onsdag kl. 9.-16.00

·        torsdag kl. 9.-17.00

·        fredag kl. 9.-13.00

 

 

Det vil være muligt at møde op i kvikfunktionen hvor man vil kunne få kvalificeret vejledning af en byggesagsbehandler.

 

Byggesagsbehandlerne vil på skift varetage vagten i kvikfunktionen. Såfremt vagthavende byggesagsbehandler ikke umiddelbart kan besvare kundens spørgsmål tilkaldes en af de øvrige sagsbehandlere, som har særlig viden på det efterspurgte område.

 

Der åbnes op for at kunderne telefonisk kan kontakte byggesagsbehandlerne

 

·        mandag-onsdag kl. 9.-16.00

·        torsdag kl. 9.-17.00

·        fredag kl. 9.-13.00

 

 

Al telefonisk kontakt foregår via et centralt tlf. nr. 56 92 21 16, hvorfra der stilles videre til den enkelte byggesagsbehandler.

 

I alle udgående breve fra den enkelte sagsbehandler samt på kommunens hjemmeside vil der blive informeret om, at sagsbehandler kan kontaktes gennem tlf. nr. 56 92 21 16, hvilket også vises som telefonnummer på kundens display ved opringning fra en sagsbehandler.

 

Endelig anskaffes der én ekstra fladskærm pr. byggesagsbehandler. Dette forventes at kunne medføre en mere effektiv sagsbehandling, idet det for den enkelte byggesagsbehandler betyder, at han samtidig kan have tegninger/kort/lokalplaner mv. på den ene skærm samtidig med at sagens øvrige dokumenter kan vises på den anden skærm.

 

Det forventes, at disse ændringer vil medføre en væsentligt reduceret sagsbehandlingstid for en del enkle sagstyper som anmeldelsessager, landbrugs- og småhussager, der forhåbentlig vil kunne ekspederes indenfor 48 timer, såfremt de er fuldt oplyste og ikke skal ud i høring.

For udstykningssager, erhvervsbyggeri og etageboliger samt bevaringssager vil det også være muligt at opnå reducerede sagsbehandlingstider, idet der også her vil forekomme fuldt oplyste enkle sager, f.eks. vinduesudskiftninger, etablering af kviste, byggeri af simple lagerhaller i industriområder mv.

Inden for disse sagstyper vil det dog med de nuværende ressourcer være vanskeligere at opnå reduktioner i sagsbehandlingstiderne, idet det typisk er sager, der er mere komplekse, omfattet af flere lovgivninger og ofte nødvendige at sende i høring.

 

Alle ovennævnte ændringer er igangsat og forventes endeligt etableret med udgangen af august 2010.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til udvalgets orientering.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Orientering givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen

01.01.02P16-0002

Indledning

Teknik & Miljø modtog den 7. juni 2007 brev fra Miljøministeriet om, at Miljøministeren nu offentliggør et forslag til landsplandirektiv med udlæg af i ca. 1000 kystnære sommerhusgrunde i Region Sjælland, Bornholm og Region Midtjylland.

 

Sagsbeskrivelse

Miljøministeriet har allerede én gang gennemført et landsplandirektiv for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Dengang, i 2005, blev Bornholms Regionskommune tildelt 4 nye sommerhusarealer med ca. 70 sommerhusgrunde, eller ca. 100 grunde mindre end Bornholm havde anmodet om.

 

Folketinget besluttede i 2007 at udvalgte udkantsområder, ekstraordinært, og på baggrund af ansøgning efter fastsatte kriterier, at gennemføre endnu et landsplandirektiv for udlæg af supplerende sommerhusgrunde. Bornholm blev på forhånd stillet 100 nye grunde i udsigt.

 

Teknik & Miljø indgik herefter i forhandlinger med ministeriet over mulige arealudlæg og endte op med at i alt 7 områder levede op til ministeriets krav om lokalisering m.v.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede herefter, i februar 2008, at sende forslag til udlæg af 7 nye sommerhusområder til ministeriet, med en rummelighed på i alt 132 nye sommerhusgrunde. De berørte grundejere var alle indforstået hermed.  

 

Staten har nu offentliggjort et forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde til sommerhusudlæg i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm. Forslaget er i offentlig høring til den 26. august 2010. Landsplandirektivet rummer alle de 7 bornholmske forslag

 

Når landsplandirektivet er endelig vedtaget, er det muligt for kommunen (på baggrund af ansøgning fra grundejere) at gennemføre lokalplanlægning for områderne, og derved overføre dem til sommerhusområde.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Område chef for Teknik og Miljø indstiller at det meddeles ministeriet at vi ingen bemærkninger har til landsplandirektivet.

 

Bilag

Bilag 1 - Orientering om landsplandirektiv.

Bilag 2 - Landsplandirektiv (Bornholmske områder side 29 – 36).

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Bilag 1 - Orientering om landsplandirektiv (PDF)

2.
Bilag 2 - Landsplandirektiv (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Nedlæggelse af boliger på henholdsvis Sankt Mortens Gade 2 og Sankt Mortens Gade 6 i Rønne.

03.01.03P19-0111

Indledning

Teknik & Miljø har den 10. maj 2010 fra Nettos rådgiver modtaget anmeldelse om nedrivning af bygninger med beboelse på henholdsvis ejendommen matr. nr. 466, Rønne bygrunde, beliggende Sankt Mortens Gade 2 i Rønne, og bygninger med beboelse på ejendommen matr. nr. 465, Rønne bygrunde beliggende Sankt Mortens Gade 6 i Rønne, i forbindelse med, at ejendommene er ansøgt inddraget til parkeringsareal i forbindelse med om- og tilbygning af butiksareal til Netto på matr. 530 a, Rønne bygrunde, beliggende Store Torv 3, i Rønne.

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 46 stk. 1 i gældende lovbekendtgørelse nr. 988 af 21. oktober 2009 om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven) er det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder også hvor nedlæggelsen sker ved nedrivning.

 

I henhold til Kommunalbestyrelses beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Teknik & Miljøudvalget meddeler samtykke til at nedlægge helårsboligerne beliggende Sankt Mortens Gade 2 og 6, under forudsætning af, at der i henhold til byggeloven opnås tilladelse til nedrivning, for at omhandlende ejendomme efterfølgende kan indgå i det samlede parkeringsareal for ansøgt tilbygning til Netto beliggende Store Torv 3.

Det indstilles, at området udarbejder et forslag til forvaltningsgrundlag der kan administreres efter ved ansøgning om nedlæggelse af boliger i by-zone.

Bilag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sammenlægning af Grønt Råd og Agenda 21 styregruppen samt udpegning af politiske repræsentanter

01.05.00A16-0001

Indledning

Der eksisterer i dag to fora – Det Grønne Råd og Agenda 21 styregruppen – med overlap mellem arbejdsområderne. Begge fora har politisk repræsentation og Teknik & Miljø varetager sekretariatsfunktionen. De to fora foreslås lagt sammen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det Grønne Råd er i sin tid oprettet som informations- og rådgivningsorgan for Bornholms Amts naturforvaltning. Det var indtil revisionen af Naturbeskyttelsesloven i 2004 lovpligtigt for amterne at have et grønt råd. Bornholms Regionskommune har hidtil bibeholdt rådet, men med et meget lavt aktivitetsniveau.

Det Grønne råd fungerer i dag som et dialogforum, hvor der kan sættes fokus på forskellige temaer indenfor primært naturforvaltning. Desuden er rådet ansvarlig for behandling og vurdering af ansøgninger om grønne partnerskaber.

 

Agenda 21 styregruppen arbejder i dag med udmøntning af forslagene i Agenda 21 strategien – Miljøplan 2008-2011 samt fordeling af tilskudsmidler til borgerrettede og formidlende aktiviteter indenfor natur, miljø og energi. Der er ikke udarbejdet en egentlig forretningsorden for Agenda 21 styregruppen. Styregruppen mødes 3-4 gange årligt.

 

De to fora har delvis sammenfaldende arbejdsområder, hvor Grønt Råds arbejde med natur kan betragtes som en delmængde af Agenda 21 styregruppens område.

 

Forslag til sammenlægning

Teknik & Miljø foreslår, at de to råd sammenlægges til ét, hvis arbejdsfelt indeholder både natur, miljø og energi. Dermed kan der også i højere grad ske en bedre koordinering og opfyldelse af de behov og ønsker som medlemmerne og kommunen har for dialog, samarbejde, udvikling og handlekraft.

 

Der vil samlet set blive færre møder hvor der skal ydes sekretariatsbistand.

Samtidig vil der blive bedre muligheder for koordinering.

 

Høring

Teknik & Miljø har derfor foretaget en høring af både Agenda 21 styregruppens medlemmer og det grønne råds medlemmer om forslag til sammenlægning.

Samtlige medlemmer er positivt indstillede overfor en sammenlægning. Flere organisationer udtrykker dog bekymring for om det nye organ bliver for stort og med for bredt et arbejdsfelt i forhold til nuværende interesseområde. Alle organisationer ønsker dog en hyppigere dialog med kommunen. Agenda 21 styregruppens medlemmer ønsker endvidere at Business Center Bornholm inviteres med i det nye Grønt Råd/Agenda21.

 

Opgaver, sammensætning og forretningsorden

Grønt Dialogforum antages at skulle arbejde med miljøplanen, uddele agenda 21 støttemidler og arbejde for grønne partnerskaber. Der vil kunne diskuteres naturforvaltning, energiplanlægning, implementering og formidling samt ønsker til fremtidige indsatser.

 

En oversigt over de eksisterende foras medlemmer samt forslag til Grønt Dialogforums medlemssammensætning ses i bilag 1.

 

Teknik & Miljø foreslår at Business Center Bornholm på baggrund af arbejdet med energi og Bright Green Island strategien tilbydes en plads i Grønt Dialogforum.

 

Teknik & Miljø har efter høringen udarbejdet et forslag til forretningsorden for Grønt Dialogforum. Forslaget er udarbejdet på baggrund af gældende forretningsorden for Det Grønne Råd samt Agenda 21 styregruppens arbejdsfelter. Forslag til forretningsorden kan ses i bilag 2.

 

Politisk repræsentation

Det Grønne Råd har hidtil haft formanden for Teknik & Miljøudvalget som formand.

Agenda 21 styregruppen har hidtil foruden formanden for TMU haft 2 politiske medlemmer udpeget af og blandt TMUs medlemmer. Der har ikke været foretaget ny udpegning efter kommunalvalget.

 

Teknik & Miljø foreslår at den hidtidige politiske repræsentation i Agenda 21 styregruppen overføres til det nye organ. Teknik & Miljøudvalget anmodes derfor om at udpege 2 nye medlemmer til Grønt Dialogforum.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

·        Det Grønne Råd og Agenda 21 styregruppen lægges sammen til ét organ – Grønt Dialogforum

·        Business Center Bornholm tilbydes en plads i Grønt Dialogforum

·        Teknik & Miljøudvalget foruden formanden for TMU udpeger yderligere to medlemmer til Grønt Dialogforum

·        Forslag til forretningsorden for Grønt Dialogforum godkendes

Bilag

1.      Oversigt over medlemmer

2.      Forslag til forretningsorden for Grønt Dialogforum

3.      Referat fra Agenda 21 styregruppemøde, hvor forslaget blev behandlet

4.      Forslag til sammenlægning udsendt til Det Grønne Råds medlemmer

5.      Referat fra møde med Det Grønne Råds medlemmer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt. Udvalget har valgt Bente Johansen og Torben Rønne Larsen som medlemmer af Grønt Dialogforum.
Forretningsorden ændres således at det fremgår at de to øvrige politiske repræsentanter udpeges af Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Bilag 1. Oversigt over medlemmer Agenda 21/Grønt Råd (XLS)

2.
Bilag 2. Forslag til forretningsorden for Grønt Dialogforum (DOC)

3.
Bilag 4. Invitation til møde om Det Grønne Råds fremtidige organisation. (DOC)

4.
Bilag til bilag 4. Oversigt over medlemmer (XLS)

5.
Bilag til bilag 4. Skematisk oversigt (DOC)

6.
Bilag 3. Referat fra møde i Agenda 21 styregruppen 11. februar 2010. (DOC)

7.
Bilag 5. Referat fra møde i Det Grønne Råd den 12. april (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Bekæmpelse af Rynket Rose

01.05.00P20-0004

Indledning

Bornholms Regionskommune har fået mulighed for at få midler til den bekæmpelse kommunen skal foretage af Rynket Rose ved at deltage i et projekt som Århus Universitet står for.

Sagsbeskrivelse

Rynket Rose er en indført og nu invasiv plante, der spreder sig i det bornholmske landskab især langs kysterne. Rynket Rose er særdeles hårdfør og har derfor tidligere været brugt til beplantning i sommerhusområder og langs veje. Den findes derfor nu i større eller mindre bestande over hele Bornholm. Rynket Rose er i det danske klima særdeles aggressiv og udkonkurrer den naturligt hjemmehørende flora og fauna i de områder den vokser frem.

 

Arten spreder sig i en række af de områder som kommunen er forpligtet til at beskytte og pleje.

Tilbuddet om at deltage i Århus Universitets projekt er en mulighed for kommunen for at få økonomisk hjælp til bekæmpelse i projektperioden, få bedre viden om bekæmpelse og få denne viden formidlet til de berørte grundejere.

Bornholms Regionskommune er særligt inviteret til at deltage i projektet fordi Århus Universitet vurderer at det er væsentligt at få Bornholm med som område i projektet.

Kommunen kan derfor deltage på meget fordelagtige vilkår.

 

Såfremt kommunen deltager i projektet, opnås mulighed for at udgifterne til en række af de opgaver kommunen ellers selv skal afholde inklusiv arbejdstid, kan blive dækket 100 % af projektet.

 

Projektet hedder ”Management of Rosa rugosa along the South Baltic coast”. Det skal finansieres af South Baltic programmet som Bornholm er med i.

Projektet er 4-årigt og indeholder følgende elementer:

·        Kortlægning af bestande af rynket rose – Århus Universitet

·        Botaniske registreringer i nærtliggende områder med og uden rynket rose – Århus Universitet

·        Bekæmpelsesforsøg – Århus Universitet og Bornholms Regionskommune

·        Formidling til offentligheden - Bornholms Regionskommune via hjemmeside, ture, o.l. på samme måde som det sker p.t.

·        Videndeling mellem deltagerne – alle deltagere i projektet, også Bornholms Regionskommune som led i 3 workshops

 

Teknik & Miljø har i flere år arbejdet med bekæmpelse af andre invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo og til dels Japan-Pileurt. Erfaringen viser at der skal omfattende formidling, oplysning og handling til såfremt kommunen skal motivere borgere til at bekæmpe de invasive arter. Opfattelsen hos bornholmerne af Rynket Rose som en invasiv art, der skal bekæmpes, vil kræve en massiv indsats. Dette projekt kan derfor betragtes som en særdeles vigtig løftestang for de kommende års indsats. Bekæmpelsen i Natur 2000-områder vil være en del af de kommende handleplaner for disse naturområder som kommunen er forpligtet til at gennemføre.

Teknik & Miljø har for nylig taget initiativ til at udføre bekæmpelsesforsøg med pesticider i udvalgte områder. Disse forsøg kan indgå i projektet.

Økonomi

Bornholms Regionskommune vil modtage betaling til bekæmpelse af rynket rose fra projektet der svarer til ca. 100.000 kr. årligt der dækker udgifter inklusive arbejdstid.

Kommunens egenfinansiering vil være arbejdstid ved deltagelse i 3 planlagte workshops. Rejser og ophold er betalt af projektet.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommunen deltager i projektet på de beskrevne vilkår.

Bilag

Oversigt over deltagende organisationer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Oversigt over deltagende organisationer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. klage over Biokraft

09.02.16K03-0004

Indledning

Der blev i 2009 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over kommunens tilsyn med Biokraft A/S.

Statsforvaltningen har nu udtalt at det er statsforvaltningens vurdering at kommunens tilsyn overholder loven.

Sagsbeskrivelse

Den 22. april 2009 har statsforvaltningen modtaget en klage over at biogasanlægget i mere end 32 måneder har udsendt mere generende lugt til omgivelserne end tilladt ifølge kommunens miljøgodkendelse jf. bilag.1. Klager henviser i sin skrivelse til statsforvaltningen til Teknik & Miljøs fremgangsmåde.

 

Den 17. maj 2010 har Statsforvaltningen sendt en udtalelse om at det er statsforvaltningens vurdering, at Bornholms Regionskommune har foretaget et aktivt, opsøgende tilsyn, som opfylder kravene i miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Statsforvaltningens udtalelse.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Bilag 1: Statsforvaltningens udtalelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om grundvandsbeskyttelse og jordforurening på Sandemandsvej 8

09.08.00K08-0006

Indledning

DR Bornholm bragte i april 2010 en nyhed om at der kunne være fare for drikkevandet omkring Robbedale pga. forurening på ejendommen Sandemandsvej 8, 3700 Rønne, tidligere Kuhres Auto.

Sagen kom i medierne fordi en rapport fra 2001 vedrørende forurening på grunden fremgik af den åbne postliste i forbindelse med behandlingen af en aktuel ansøgning om tilladelse til at ændre anvendelsen af et areal på Sandemandsvej 8 til oplag af byggematerialer, parkering o. lign..

Dette areal er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (dokumenteret forurening) i 2001.

En kortlægning på vidensniveau 2 medfører, at ejer/bruger i mange tilfælde skal ansøge om tilladelse, før anvendelsen af det kortlagte areal ændres. Det betyder at kommunen kan fastsætte vilkår om miljø- og sundhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer at jordforureningen ikke udgør en fare for mennesker, miljø og grundvandsinteresser.

Sagsbeskrivelse

På ejendommen har der siden 1970erne været drevet autoophug og autoværksted. Erfaringerne viser, at denne form for virksomhed ofte medfører forurening af jord med tungmetaller, olie- og tjærestoffer og i nogle tilfælde klorerede opløsningsmidler. Ligeledes kan grundvandet blive forurenet af disse stoffer.

I forbindelse med vandværkets ønske om en ny drikkevandsboring ca. 1 km syd for ejendommen, etablerede Bornholms Amt i juni 2000 fem moniteringsboringer i området umiddelbart syd for grunden for at afgøre om grundvandet ved ejendommen var forurenet, jf. kortbilag. Undersøgelsen viste en svag koncentration af benzen og toluen i grundvandet. I forhold til de gældende grænseværdier for drikkevand er koncentrationen af de miljøfremmede stoffer dog uproblematisk. Set i sammenhæng med at grundvandsstrømmen i store dele af Robbedaleområdet bevæger sig mod sydøst og ikke mod syd, hvor indvindingsboringen blev etableret, blev der givet tilladelse til etablering af indvindingsboringen. 

I maj 2001 blev der i forbindelse med en ejendomshandel gennemført en forureningsundersøgelse af selve ejendommen. Undersøgelsen viste, at især den sydlige ende af grunden var forurenet med tungmetaller og olieprodukter. På den baggrund blev en del af grunden kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 efter bestemmelserne i jordforureningslovens § 5. Tilhørende bolig og have blev ikke omfattet af kortlægningen, da der ikke har været drevet forurenende virksomhed på denne del af ejendommen.

Konklusionen af undersøgelsen i 2001, i forhold til vandindvindingsinteresser, var følgende: ”Der er konstateret en overskridelse af grænseværdierne for tungmetaller i grundvandet under grunden, der er tale om overskridelser for alle de undersøgte metallers vedkommende. Denne forurening anses ikke for at være et problem for vandindvindingsinteresser. Forureningen vil bevæge sig væsentlig langsommere end den egentlige grundvandsstrømning, og der vil som følge af at undergrunden for en stor dels vedkommende består af ler, være tale om en vis binding af tungmetallerne til lerpartiklerne.”(RL consult aps, 16.5.2001).

Derudover tages der løbende prøver fra vandboringer for at sikre at vandet ikke er forurenet. Den seneste prøve fra vandboringen er taget i 2009. Prøven viste hverken overskridelser af grundvandskriterierne eller forhøjede værdier af tungmetaller set i forhold til de tidligere prøver.

I forhold til forureningen med oliestoffer ved man i dag, at disse normalt ikke spredes længere end 10-20 meter før de er omsat af jordens bakterier. Derfor vurderes den relativt begrænsede olieforurening på Sandemandsvej 8 heller ikke at udgøre en trussel for grundvandsinteresserne i området. 

Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående undersøgelser, afstanden til indvindingsboringen, strømningsretningen i grundvandsmagasinet og en kraftig fortynding af eventuelle miljøfremmede stoffer i grundvandsmagasinet, at den forurenede grund ikke udgør en trussel for indvindingen af drikkevand i området. 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Chefen for Teknik & Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Kortbilag, der viser Sandemandsvej 8, moniteringsområde og indvindingsboring.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Kortbilag (BMP)


 

Til indholdsfortegnelse

  møde

 8  Prioritering og handlingsplan for tilsyn med vandindvindingsanlæg.

13.02.02P19-0041

Indledning

Teknik & Miljø står for kommunens tilsyn med private og almene vandindvindingsanlæg. Der er politisk fastlagt et niveau for disse tilsyn.

 

Kommunen har et efterslæb på det fastlagte tilsynsniveau, og det foreslås at der foretages en række prioriteringer.

Sagsbeskrivelse

a)   Private og erhvervsmæssige brønde og boringer.

På Bornholm er der 933 private anlæg, der indvinder vand til husholdningsformål, samt 22 anlæg med erhvervsmæssig karakter. 73% af disse har god eller nogenlunde vandkvalitet.

 

Aktuel vandkvalitet pr. 1. juni 2010.

 

 

I den årlige drift skal der foretages 150-200 prøvetagninger og 20-30 tekniske tilsyn pga. dårlig vandkvalitet.

Puklen er allerede under nedbringning, og pr. 1. juni 2010 er der 319 sager om forældet vandanalyse og 69 uafsluttede sager om ringe vandkvalitet.

I den foreliggende plan er det målet, at alle indkommende sager behandles løbende, samtidig med at der hvert år afsluttes en fastlagt del af de gamle sager. Det er planen først at udføre de sager, hvor kommunen har en klar forpligtelse, eller hvor der er risiko for sundhedsfare, og nedprioritere de mere servicebetonede sagsbehandlinger. Der startes med de ældste sager.

Sagerne foreslås prioriteret således:

Dårlig vandkvalitet på virksomheder

                      Forældede analyser fra virksomheder

                      Indkommende sager om ringe vandkvalitet.

                      Indkommende sager om noget forringet vandkvalitet.

                      Gamle sager om forældet analyse

                      Prøvetagning ved husholdninger med dispensation for forbedringer.

                      Sager om nogenlunde vandkvalitet

                      Kvittering for god vandkvalitet

Punkter med kursiv udføres ikke før de ovenstående punkter er gennemført.

Der er pt. afsat 0,55 årsværk til opgaven, fordelt på to personer

Mål for 2010

- Løbende registrering og behandling af alle nye sager.

- Prøvetagning hos alle erhvervsindvindere.

- Genoptage alle gamle sager fra perioden 1991-2004.

Dette indebærer genoptagelse af 117 sager om forældede analyser og samtidig 47 gamle sager om ringe vandkvalitet og 25 gamle sager om forringet vandkvalitet.

- Teknisk tilsyn udføres efter behov, dog max. 1 om ugen.

Mål for kommende år.

Målet er at få afsluttet alle gamle sager, så det kun er løbende driftsopgaver, der skal klares. Med en fastholdelse af den samme prioritering og ressourcetildeling, er det realistisk at afslutte 150-200 sager pr. år, svarende til at målet vil kunne nås i løbet af 2013.

 

En mere detaljeret status for de private brønde og boringer samt en beskrivelse af planen for opfølgning er vedlagt som bilag. 

 

b)  Vandværker.

Vandforsyningslovens § 57 og tilsynsbekendtgørelsens § 26 fastlægger bl.a., at Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det tekniske anlæg ved vandværker. På Bornholm er det 20 vandværker med tilhørende ca. 100 boringer og 4 højdebeholdere.  Tilsynet skal bl.a. omfatte anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed.

I perioden fra 2003 til 2006 har Teknik & Miljø generelt ført teknisk tilsyn med vandværkerne hvert andet år, og ved ekstraordinært behov for opfølgning én gang om året.

På baggrund af de personalenedskæringer, der fandt sted i forbindelse med kommunens administrationsprojekt besluttede TMU den 30. april 2007 at reducere hyppigheden af de generelle tekniske tilsyn til en gang hvert 4. år.

På denne baggrund er status følgende, jf. tabel.

 

År

2009

2010

2011

2012

 

Plan

Udført

Plan

Udføres

Plan

Udføres

Plan

Udføres

Antal tekniske tilsyn

6

4

7

4

6

7

2

5

% af det leverede vand

16

14

49

42

21

23

4

7

 

I 2009 og 2010 udskydes tilsyn svarende til vandværker der leverer ca. 10 % af drikkevandet på Bornholm.

I 2010 foretages der tekniske tilsyn med 4 vandværker, svarende til ca. 42 % af vandforsyningen, idet der prioriteres vandværker med de fleste forbrugere.

I løbet af 2011 og 2012 foretages de manglende tekniske tilsyn.

På denne baggrund vurderer Teknik & Miljø, at tekniske tilsyn kan udføres planmæssigt fra 2013. Opfølgning af tekniske tilsyn udføres planmæssigt fra 2010.

Fagligt kan den foreslåede reduktion forsvares, idet Teknik & Miljø i perioden 2004 til 2006 har foretaget tekniske tilsyn på alle vandværker, og at vandværkernes tilstand og drift generelt er god. .

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget

a). godkender den foreslåede prioritering og behandling af sager om private brønde og boringer frem til 2013, og

b). godkender forslaget til gennemførelsen og opfølgning af de tekniske tilsyn på vandværker i perioden 2010 til 2012

 

Bilag

Private brønde og boringer på Bornholm - status og handlingsplan

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Status og handlingsplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker

09.08.24P16-0013

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplan for fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker.

Sagsbeskrivelse

Lovgrundlag m.m.

I henhold til vandforsyningsloven skal kommunerne udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal bygge på en kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Planen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse, samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse. Ved udarbejdelse af planen skal kommunen inddrage alle berørte parter.

I Bekendtgørelse om indsatsplaner er planlægningsproceduren fastlagt, herunder at planforslaget skal sendes i offentlig høring i mindst 12 uger, før indsatsplanen kan vedtages endeligt.

 

Planforslaget

Dette forslag til indsatsplan bygger på rapporten ”Sårbarhedsvurdering af grundvandsressourcen på Nordbornholm”, som Miljøcenter Roskilde udgav i foråret 2009. På baggrund af detaljerede geologiske og hydrogeologiske undersøgelser definerer rapporten de områder, hvor grundvandet til vandværkernes kildepladser dannes. Det er de såkaldte nærområder, som indsatsplanforslaget er udarbejdet for. På grundlag af grundvandskemiske undersøgelser indeholder rapporten desuden sårbarhedsvurderinger, som er anvendt ved fastlæggelse af planforslagets indsatser.

 

Planproceduren startede med et orienteringsmøde d. 11.3.2010, hvor nærområdernes lodsejere m.fl. var indbudt. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for lodsejerne, vandværkerne, Bornholm Landbrug og Teknik & Miljø. Planforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med denne arbejdsgruppe.

 

Planforslaget indeholder følgende 14 indsatser:

1    Skånsom udnyttelse af landbrugsarealer nær Kildevad kildeplads

2    Skånsom udnyttelse af landbrugsarealer nær Nydam kildeplads

3    Skånsom udnyttelse af landbrugsarealer nær Nybro og Sortebjerg kildepladser

4    Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm

5    Ingen udspredning af spildevandsslam

6    Skærpet miljøtilsyn med virksomheder for at forebygge nedsivning eller spild af kemikalier, brændstof mm. – og skærpede vilkår ved nye tilladelser/godkendelser

7.   Skånsom havedrift og check af villaolietanke

8    Overvågningsprogram for grundvandskvalitet

9    Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladserne

10  Kvalitetssikring af indvindingsboringer

11  Styr på ubenyttede private brønde og boringer

12  Begrænsning vedr. nye nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg

13  Ingen bjergvarmeboringer

14  Ingen udlægning af slagge

 

Læsevejledning: Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv.

Åbn filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”: og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

 

Planforslaget blev d. 3.6.2010 behandlet i Grundvandsgruppen for Bornholm, som ikke havde indvendinger.

 

Endelig har Teknik & Miljø udført en screening af planforslaget. På baggrund af screeningen foreslås at der træffes beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og at offentliggøre denne beslutning.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at forslaget til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger, hvorefter planen behandles på ny med henblik på endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

·        at træffe beslutning om at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Forslag til indsatsplan for fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker

Screening af planforslaget i ht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Forslag til indsatsplan for fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker (PDF)

2.
Screening af planforslaget i ht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anlægsbevilling til anlæg af offentlig parkeringsplads ved Korshøje i Svaneke

05.05.05S05-0001

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til anlæg af en offentlig parkeringsplads ved Korshøje i Svaneke.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har, i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 40 vedrørende andelsboligbebyggelse Storegade/Korshøje i Svaneke, indgået aftale om etablering af en offentlig parkeringsplads med ca. 20 parkeringspladser i tilknytning til området. I sommerperioden er der stor mangel på parkeringspladser, hvorfor parkeringspladsen vil give en mulighed for aflastning af midtbyen.

Andelsboligbebyggelsen forventes påbegyndt ultimo 2010.

Aftalen om regionskommunens køb af arealer er forhandlet og købesummen er indeholdt i den anslåede bruttoanlægsudgift.

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at anlægsudgiften til parkeringspladsen vil beløbe sig til 645.000 kr.

Heraf finansieres 245.000 kr. med et tilskud fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Nexø/Svaneke, således at nettoudgiften udgør 400.000 kr. Nettoudgiften kan finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg. Puljens korrigerede rådighedsbeløb udgør 12.072.324 kr. i 2010.

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil anlægsprojektet blive indtægtsført med 245.000 kr. fra ovennævnte parkeringsfondsmidler vedrørende afholdte udgifter til etablering af parkeringspladser.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 400.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at tillægsbevillingen finansieret med 400.000 kr. af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

·        at der anvendes 245.000 kr. fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Nexø/Svaneke til etablering af parkeringspladsen

Bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering om parkeringsordningen pr. 15. juni 2010

05.09.04G00-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2009 at den gældende parkeringsvagt-ordning i Rønne blev indført på hele øen, idet parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte byer.

Sagsbeskrivelse

Parkeringskorpset blev i foråret 2010 klargjort til at påbegynde parkeringskontrollen uden for Rønne, det vil sige i byerne, Hasle, Allinge-Sandvig, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Aakirkeby.

Det er i praksis alle parkeringsforseelse der skal kontrolleres, men det prioriteres at man først og fremmest koncentrerer sig om de forseelser der hæmmer trafikafvikling og fremkommelighed, dvs. ved tidsbegrænsede parkeringer og hvor der parkeres til direkte ulempe for færdslen.

Kontrollen startede omkring påske 2010, hvor p-vagterne tog ud i byerne. Hvor der blev konstateret ulovlig parkering, blev der sat en seddel i forruden, der gjorde opmærksom på at man havde parkeret ulovligt og at det kunne medføre en parkeringsafgift. Der blev ikke pålagt afgifter. Denne procedure blev gennemført endnu en gang i løbet af april måned.

Fra 15. maj blev den egentlige parkeringskontrol igangsat. Hver by bliver besøgt ca. 2 gange pr. måned, og der er indtil nu pålagt 7 parkeringsafgifter.

Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at parkeringsvagterne generelt er blevet godt modtaget ude på øen. Der har været mange pæne ord og udtrykt tilfredshed med at der bliver udført parkeringskontrol.

Der har dog været en del henvendelser fra beboere der har tidsbegrænset parkering uden for deres bolig, og som derfor ikke længere kan holde uden for deres bopæl. Det drejer sig om ca. 10 henvendelser i alt.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        At orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Kommunalbestyrelsesbeslutning om indførelse af parkeringsordning for Bornholm

·        Notat af 2. oktober 2009 vedr. parkeringskontrol

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Parkeringsordning for Bornholm (DOC)

2.
Notat vedrørende parkeringskontrol 02102009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Oversigt over skiltning i Bornholms Regionskommune

05.14.07P07-0003

Indledning

Bornholms Regionskommune udfører og administrerer skiltning i henhold til en række lovområder. Det drejer sig fortrinsvis om Vejloven, Færdselsloven, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Sagsbeskrivelse

Kommunen er tillagt en række beføjelser og forpligtigelser jf. ovennævnte love. Det drejer sig om alt fra tilsyn og samråd, til suveræn håndhævelse.

Nedenfor er en summarisk fortegnelse over de enkelte områder

 

Skilte-type

Lovgivning

Kompetence

Bemærkninger

Skiltning i åbent land

Naturbeskyttelseloven

Tilsyn og håndhævelse.

Loven giver ikke mulighed for dispensation

Færdselstavler

Færdselsloven

Samråd og høring hos Politi. For parkerings- og hastighedstavler mv. er det politiet der har den endelige afgørelse. Resten henhører under kommunen. Uoverensstemmelser afgøres af Justitsministeriet.

Advarselstavler

Forbudstavler

Påbudstavler

Oplysningstavler

Vejvisningstavler

Færdselsloven/Vejregler

Samråd og høring hos Politiet. Skal være trafikalt begrundet

Vejvisning

Orienteringstavler

Afstandstavler

Servicevejvisning

 

Færdselsloven/Vejregler

Administration i henhold til Vejregler og retningslinjer fra Vejdirektoratet

Servicetavler

 

Særlig Servicevejvisning

Færdselsloven/Vejregler

Administration i henhold til Vejregler og retningslinjer fra Vejdirektoratet

”De sorte tavler”

Lejlighedsskiltning

Vejloven/Politivedtægt

Kommunens interne retningslinjer i henhold til vejreglerne. Politi skal høres af ansøger.

Valgplakater

Cirkusplakater

Arrangementer (byfester mv.)

Sommerhenvisning i byerne

Vejloven

Kommunens interne regler. Administreres efter ”de gamle” kommuners retningslinjer.

Bruges ikke i Rønne og Aakirkeby

Sengegavlsskilte. Uens regler i de enkelte bysamfund.

Reklameskilte i byerne

Vejloven/Planloven

Kommunens interne retningslinjer. Skilteregulativ, fortovsregulativ

Skilte på facader, butiksskilting og skiltestativer på fortov og vej

Reklameskilte på vejarealer

Vejloven

Kommunens interne retningslinjer

Reklameskilte mv. opsat på vejarealer

Cykelvejsskilte

Vejloven

Kommunens interne retningslinjer

Kommunen har fået dispensation fra vejreglerne til en særlig bornholmsk skiltetype.

Vandre- og gangstier

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens interne retningslinjer

 

 

I vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af de enkelte skiltetyper og administrationen af disse

Økonomi

Udgifterne til færdselstavler, vejvisningstavler, servicevejvisning, cykelvejsskilte og skiltning af vandre- og gangstier, afholdes af kommunen. Øvrige skilte betales af brugerne.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Notat vedrørende skiltning i Bornholms Regionskommune

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Notat vedrørende skiltning i Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Anlægsbevilling til renovering af broer 2010

05.03.06S05-0002

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til renovering af broer i 2010.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 300 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005, som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne.

Renoveringen omfatter i 2010 følgende bygværker:

·        Bro 1047, St. Torvegade, UF af Byåen

·        Bro 1064, Ølenevej, UF af Myreå

·        Bro 1504, Sdr. Strandvej, Tejn

·        Bro 2001, Røvej, UF af Tejn Å

·        Bro 2004, Røvej, UF af Møllegård Bæk

·        Bro 2005, Røvej , UF af Spellinge Å

·        Bro 2021, Vellensbyvejen, UF af Kærby Å

·        Bro 4032, Brøndshøj / Pilehøj, UF af Byåen

·        Bro 4033, Byåstien, UF af Byåen

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at brorenoveringsprojekterne vil koste 2.500.000 kr. incl. konsulenthonorar.

Anlægsudgifterne forventes afholdt med 1.000.000 kr. i 2010 og 1.5000.000 kr. i 2011.

Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg udgør 12.072.324 kr. i 2010 og 18.389.200 kr. i 2011.

Brorenoveringsarbejdet foreslås finansieret af ovennævnte disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg i 2010 og 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en samlet anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 1.000.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.5000.000 kr. i 2011

·        at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg med hhv. 1.000.000 kr. i 2010 og 1.500.000 kr. i 2011

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Godkendelse af generaleftersynsrapporten 2005 for bygværker

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Godkendelse af generaleftersynsrapporten 2005 TMU (HTM)

2.
Generaleftersyn oversigt (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø

05.05.05S05-0002

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø.

Sagsbeskrivelse

Trappeanlægget er 1. etape af udviklingsplanen for Nexø havn og by, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i august 2009, og er blevet til i et samarbejde mellem kommunens plangruppe, Nexø havnebestyrelse, Erhvervsbytinget i Nexø og Nexø borgerforening.

Trappeanlægget på Skippertorvet skal forbedre adgangsforholdene i overgangen mellem by og havn.

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at anlægsudgiften til trappeanlægget vil beløbe sig til 500.000 kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt med 250.000 kr. i 2010 og 250.000 kr. i 2011.

Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg udgør 12.072.324 kr. i 2010 og 18.389.200 kr. i 2011.

Trappeanlægget foreslås finansieret af ovennævnte disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg i 2010 og 2011.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte arbejde

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 250.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2011

·        at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg med hhv. 250.000 kr. i 2010 og 250.000 kr. i 2011

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Navngivning af adgangsvej til helårsgrunde i Nexø

05.01.01P19-0303

Indledning

Bornholms Regionskommune har ladet udstykke 9 stk. helårsgrunde på matr. nr. 374a, Nexø Markjorder. I den forbindelse udskilles en 10 m bred offentlig vej som adgangsvej for grundene.

Sagsbeskrivelse

Den nye offentlige adgangsvej skal navngives.

Matr. nr. 374a, Nexø Markjorder er beliggende op til Nørremøllevej nordøst for Nørremøllecenteret i Nexø. Der er udstykket 9 nye helårsgrunde på arealet, hvor en 10 m bred adgangsvej udskilles som offentlig vej. Den nye adgangsvej munder ud i Kornblomstvej og bliver adgangsvej for 6 af de i alt 9 helårsgrunde, mens 3 helårsgrunde får adgang fra Nørremøllevej.

Der er ikke foretaget høring, idet ingen af grundene pt. er solgt

Teknik & Miljø foreslår

 

Kamillevej

Økonomi

Det påhviler vejbestyrelsen at tilvejebringe og bekoste opsætning af nyt vejnavneskilt. Omkostningen afholdes over Teknik & Miljøs driftsbudget.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller vejnavnet

·        Kamillevej

Bilag

·        Bilag nr. 1: Udstykningssag

·        Bilag nr. 2: Oversigtskort

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Bilag nr. 1: Udstykningssag (PDF)

2.
Bilag nr. 2: Oversigtskort (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Torvedagsregler - St. Torv i Rønne

05.14.05G01-0127

Indledning

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 5. maj i år, blev det under punktet ”Gensidig orientering” aftalt at fremsende et forslag til reviderede retningslinjer for torvedagsreglerne på St. Torv i Rønne til høring.

Sagsbeskrivelse

De reviderede torvedagsregler blev sendt i høring hos Rønne Handelsstandsforening, Rønne-Knudsker Byting, Byforeningen for Rønne samt foreningen af de Torvehandlende i Rønne. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet svar fra Rønne Handelsstandsforening, som skriver at de ingen bemærkninger har til det fremsendte forslag til torvedagsregler samt fra Foreningen af de Torvehandlende i Rønne, som havde forslag til et par mindre rettelser, som er indarbejdet i forslaget.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller torvedagsreglerne for Store Torv i Rønne til godkendelse.

Bilag

Torvedagsregler for St. Torv i Rønne

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Torvedagsrelser for St. Torv i Rønne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Retningslinjer for brug af de kommunale havne og havnearealer

08.05.00G02-0001

Indledning

Teknik- og miljøudvalget besluttede i november 2009 at retningslinjer for brug af de kommunale havne og havnearealer skulle forelægges på udvalgets møde medio 2010.

Sagsbeskrivelse

Retningslinjerne er drøftet på brugerrådsmøderne på de kommunale havne i foråret 2010. På en af havnene er der efter ønske fra brugerne, nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra brugerne og Teknik & Miljø.

Da det er højsæson nu på havnene, vil det ikke være muligt at udarbejde individuelle forslag til retningslinjer for alle 10 havne til forelæggelse på dette møde.

Retningslinjerne vil være forskellige fra havn til havn, og der vil i takt med udviklingen formentlig være behov og ønsker om en løbende justering.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at retningslinjerne forelægges Teknik- og miljøudvalget til orientering oktober/november 2010.

Bilag

·        Eksempel på udkast til retningslinjer for brug af Hammer Havn

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Retningslinjer for brug af Hammerhavnen (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

00.30.10Ø09-0071

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 for Teknik- og Miljøudvalgets områder. Opfølgningen omfatter udviklingen i 2010 siden sidste opfølgning pr. 28. februar og forventningerne til resten af 2010 set i forhold til budget 2010.

De økonomiske konsekvenser af genåbning af budget 2010 indgår ikke i opfølgningen til fagudvalgene, da sagen først behandles den 24. juni 2010 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Konsekvenserne vil derfor blive præsenteret i den samlede budgetopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 09 Teknik og Miljø

Teknik & Miljø forventer et merforbrug på 4,85 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 28. februar. Merforbruget kan henføres til følgende områder:

Ejendomsområdet: Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som først og fremmest skyldes, at de lejeindtægter der realiseres, ikke står mål med budgettet. Dette skyldes dels lejeledighed og dels at budgettet fremskrives mens det ikke har været muligt at forhøje huslejerne i tilsvarende grad. Området analyseres nærmere i forbindelse med budget 2011, bl.a. med henblik på at afdække sammenhængen mellem budgettet og de faktiske forhold.

Administration: Der forventes merudgifter til administration i 2010. Dette fremkommer dels ved at der er konstateret et fald i indtægterne fra byggesager og dels ved højere og i et vist omfang uforudsete udgifter til personale. Derudover har der været afholdt udgifter til annoncering efter ny områdechef.

Vintertjeneste: Den konkrete opgørelse over forbruget på vintertjeneste pr. 31. maj viser et forbrug på 25,2 mio. kr. De samlede udgifter i 2010 forventes at blive på 30,0 mio. kr. og derfor forventes merudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet efter tillægsbevillinger til 2010.

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., idet der efter budgetoverførsel fra 2009 på 8 mio. kr. forventes anvendt 3,5 mio. kr. af overførslen i 2010. Dette er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

Bofa forventer at overholde budgettet og har ikke yderligere bemærkninger.

BAT forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. efter overførsel af reduceret underskud på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til nye billetmaskiner. Forventningerne til 2010 kan påvirkes af udsving i salgsindtægterne fra sommersæsonen, samt af brændstofpriserne i forhold til budgetforudsætningerne.

RKR-Service forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., idet merudgifter i 2010 på 0,4 mio. kr. finansieres af overførsel på 2,5 mio. kr. fra 2009. Merforbruget i 2010 vedrører yderligere udgifter vedr. uddannelse af medarbejdere og mellemleder, langtidssygdom, KRAMS-indsatsen og til gennemgang af bilpark mhp. udbedring af evt. ikke-synlige skader efter den hårde vinter.

Vej & Park Bornholm forventer et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. ultimo 2010. Fra 2009 er der overført 6,1 mio. kr. som finansierer et merforbrug i 2010 på 2,9 mio. kr., som følge af ekstraordinære drifts- og vedligeholdelsesinvesteringen indenfor vejområdet.

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget bør overveje at finde forslag til besparelser inden for området, således at merforbruget i 2010 på politikområde 09 Teknik og Miljø reduceres mest muligt.

 

Økonomi

I 2010 forventes samlet set på Teknik og Miljø udvalget område et merforbrug på 0,3 mio. kr. ultimo 2010, idet et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2010 finansieres af det overførte mindreforbrug fra 2009 på 8,3 mio. kr.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Ejendomme, natur og

0

-1.000

 

-1.000

 

Byg, beredskab og miljø

0

-350

 

-350

 

Veje og havne

0

-2.700

 

-2.700

 

Teknik og Miljøsek

228

-1.028

 

-800

 

Teknik og miljø

228

-5.078

0

-4.850

0

Bofa

0

0

0

 

0

BAT

-500

300

0

-200

0

RKR Service

2.448

-360

0

2.088

0

Vej & Park Bornholm

6.088

-2.900

0

3.188

0

Forsyning og drift

8.036

-2.960

0

5.076

0

Teknik og Miljøudvalget

8.264

-8.038

0

226

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:
Taget til efterretning idet udvalget imødeser forslag til besparelser med henblik på en nedbringelse af merforbruget.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Anvendelse af helårsbolig på Strandpromenaden 8, Sandvig.

03.01.00G01-0113

Indledning

Helårsboligen på Strandpromenaden 8, Sandvig, har været ejet af de nuværende ejere siden 1. juni 2004, og har jfr. Folkeregisteret været ubeboet siden 1. juni 2006.

Ejendommen, der har et boligareal på 101 m2, er jfr. BBR en helårsbolig, der er omfattet af temalokalplan 027 vedrørende helårsboligformål.

I henhold til Boligreguleringslovens § 48 stk. 1, skal ejeren, hvis en bolig der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse bliver ledig, sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse.

Sagsbeskrivelse

Den 15. april 2005 har ejerne på baggrund af en forespørgsel fra regionskommunen redegjort for deres anvendelse af helårsboligen på Strandpromenaden 8, Sandvig. Heraf fremgår det, at boligen skal renoveres, blandt andet udskiftning af bindingsværk, rem, spær, bjælkelag, gulve, køkken, el mm. Derudover skal der skiftes tag, vinduer mm. i baghus.

Det fremgår, at huset på grund af den dårlige stand ikke er beboeligt, og der søges om udsættelse af bopælspligten frem til 1. marts 2007.

 

I maj 2005 gives dispensation fra boligpligten til den 1. marts 2007 til at istandsætte boligen, og det anføres samtidig, at boligen herefter skal tages i brug som helårsbeboelse.

 

I april 2009 konstateres det, at ejendommen fortsat var ubeboet og efter en henvendelse til ejerne oplyser de den 8. maj 2009, at istandsættelsen har været langt mere omfattende og dyrere end først antaget. Samtidig meddeles det i brevet, at den ene af ejerne anvender huset i forbindelse med et konsulentjob på Bornholm. Der søges om udsættelse af bopælspligten.

 

I juni 2009 meddeler vi ejerne, at der ikke kan gives yderligere administrativ fristforlængelse i forhold til at tage boligen i anvendelse som helårsbeboelse.

Den 10. juli 2009 meddeler ejerne, at boligen anvendes i forbindelse med arbejdsmæssige opgaver i ca. 20 dage om året. Ligeledes redegøres der for manglende istandsættelser, i form af reparation/udskiftning af tag i tilbygning, renovering af bad og toilet samt installation af nyt varmesystem. Samtidig meddeles det, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig, så ejerne ikke aktuelt kan flytte til Bornholm.

Ejerne orienteres om, at der ikke er noget i redegørelsen, der kan danne grundlag for en yderligere administrativ dispensation. Samtidig gøres opmærksom på, at boligen ikke må anvendes til andet formål end helårsbeboelse.

 

Den 18. marts 2010 meddeles det ejerne, at sagen vil blive forelagt til politisk behandling i Teknik, og Miljøudvalget. Dette udtrykker ejerne tillige ønske om i april 2010.

 

Det er Teknik- og Miljøs vurdering, at da boligen allerede har stået ubeboet i ca. 4 år, og der har været givet fristforlængelse i 2 år til istandsættelse, vil der ikke kunne gives yderligere fristforlængelse.

Samtidig vurderes den arbejdsmæssige tilknytning til Bornholm ikke at være omfattende nok til at kunne medføre en yderligere fristforlængelse.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Chefen for Teknik- og Forsyning indstiller:

·        At der ikke gives fristforlængelse til at tage boligen i brug som helårsbeboelse.

 

Bilag

·        Ejernes ansøgning af 15.4.2005, om udsættelse af bopælspligten til 1. marts 2007.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Ejernes ansøgning af 15.4.2005 om udsættelse af bopælspligten til 1. marts 2007. (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsesmøde i kollektiv boliger.

Planproces for Vibegårdscentret.

Badebroen ved Sandkaas Strand.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Orientering givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.