Referat
Teknik- og Miljøudvalget
08-09-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Affaldsregulativer 2010
  åbent 2 Affaldsgebyr for erhvervets brug af containerpladser
  åbent 3 Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 4 Forundersøgelser vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem
  åbent 5 Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej.
  åbent 6 Anlægsbevilling til forbedring af eksisterende p-pladser ved Gudhjem Kirke og Thora Sodes Plads
  åbent 7 Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014
  åbent 8 Livreddertårne på Bornholm
  åbent 9 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012
  åbent 10 Anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv - Mulighedernes Land
  åbent 11 Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende klager over lugt fra Biokraft A/S
  åbent 12 Orientering om afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende nedknusningsanlæg
  åbent 13 Orientering om tre afgørelser om aktindsigt
  åbent 14 Bemærkninger til lokalplan 054 for nedrivning af Bølgebadet
  åbent 15 Lokalplan 047 for et boligområde ved Langbjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr. 024
  åbent 16 Forespøgsel om ændring af lokalplan 07-03 feriecenter med vandland nord for Tofte
  åbent 17 Evt. lokalplan der ophæver helårskrav ved Næs i Allinge
  åbent 18 Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 19 Nedlæggelse af 1 bolig i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 20 Nedlæggelse af 6 boliger i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 21 Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard - anmodning om vedståelse af kommunegaranti.
  åbent 22 Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009
  åbent 23 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  åbent 24 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Affaldsregulativer

07.00.03P24-0003

Indledning

Jf. ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen), § 19, stk. 1-6, skal kommunerne senest pr. 1. januar 2011 have implementeret regulativer om affald ud fra paradigmer gengivet i bilag 9 og 10 til affaldsbekendtgørelsen samt vejledning til jordregulativ.

 

Bofa har således udarbejdet høringsudkast til ”Regulativ for husholdningsaffald”, ”Regulativ for erhvervsaffald” samt ”Regulativ for jord”.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommunes nugældende regulativer for husholdningsaffald, erhvervsaffald samt klinisk risikoaffald skal ifølge ny lovgivning erstattes af reviderede regulativer for husholdningsaffald, erhvervsaffald samt jord. En stor del af gældende praksis på affaldsområdet i Bornholms Regionskommune vil fortsætte i de nye regulativer. Nedenfor fremgår en opsummering af de væsentligste ændringer i udkast til nye regulativer i forhold til de nugældende.

 

Husholdningsaffaldsregulativet:

Ø      Det vil fremover blive obligatorisk at skulle deltage i indsamlingsordningen for dagrenovation. Jf. affaldsbekendtgørelsens § 25, stk. 1, skal alle husstande således deltage, hvilket er implementeret i regulativets § 12, stk. 2. En følge heraf er, at alle helårshusstande ligeledes skal deltage i indsamlingsordningen for papir/pap jf. regulativets § 13.2. Til trods for affaldsbekendtgørelsens § 19, stk. 6, hvoraf det fremgår, at regulativerne – inklusive kravet om obligatorisk indsamling af dagrenovation – skal træde i kraft pr. 1. januar 2011, anbefales det, at de p.t. ikke omfattede husstande først indlemmes i ordningen pr. 1. januar 2012 af hensyn til dels de registreringsmæssige og opkrævningsmæssige forberedelser og dels for at kunne implementere tiltaget i forbindelse med det kommende udbud af dagrenovationsindsamling, som har entreprisestart pr. 1. januar 2012.

Ø      I regulativets § 12.5 og § 12.9 gives pr. 1. januar 2012 mulighed for at vælge mellem flere forskellige typer opsamlingsmateriel og tømningsfrekvenser for såvel helårs- som sommerhusstande. Dette er ikke et lovkrav, men gøres for at komme ønsket om større valgfrihed for borgerne i møde. Årsagen til, at serviceudvidelsen foreslås til først at skulle gælde pr. 1. januar 2012 er dels for at kunne forberede den administrative registrering og dels for at kunne implementere valgmulighederne i det kommende udbud af dagrenovationsindsamling med entreprisestart pr. 1. januar 2012.

Ø      Det implementeres i regulativets § 18.3, at der ved emballering af affald, der afleveres på containerpladserne, skal anvendes klare plastsække, hvilket sker jf. affaldsbekendtgørelsens krav i § 32, stk. 2.

Ø      Regulativets § 12.6 og § 13.6 er den bagved liggende hjemmel til at sikre det tilstrækkelige arbejdsmiljømæssige niveau ved indsamling af dagrenovation og papir/pap via henteordningen og skal ses i lyset af bestemmelser fastsat i udbudsmateriale/kontrakt med entreprenør samt øvrig, arbejdsmiljømæssig lovgivning.

Ø      Af regulativets § 27 vil det fremgå, at reglerne vedrørende afbrænding af haveaffald vil blive implementeret så frit, som teksten i affaldsbekendtgørelsen § 45, stk. 2-4, tillader. Det vil sige, at alt forbrændingsegnet affald skal til Bofa – på nær en tilladelse til privat afbrænding af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (tilladelsen gælder dog ikke i byzoner og for sommerhuse), rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser samt haveaffald til Sankt Hans aften. Selv om der foreslås en fuld udnyttelse af affaldsbekendtgørelsens rammer på dette område, er der tale om en klar reduktion af mulighederne i forhold til de nuværende regler for privat afbrænding.

 

Erhvervsaffaldsregulativet:

Ø      Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald er markedsudsat, hvorved Bofa ikke kan lade disse affaldstyper figurere som kommunale indsamlings- og anvisningsordninger jf. affaldsbekendtgørelsens § 94, stk. 1. Dog skal det nævnes, at Bofa har ansøgt Miljøstyrelsen om at kunne fortsætte med at modtage det kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald jf. affaldsbekendtgørelsens § 94, stk. 2 og 3, i bestræbelserne på at kunne tilbyde en tilfredsstillende service overfor de bornholmske erhvervsvirksomheder. Miljøstyrelsens afgørelse forventes snarest.

Ø      Der vil i løbet af efteråret 2010 blive opkrævet et erhvervsgebyr for benyttelsesretten til Bornholms Regionskommunes containerpladser jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, og regulativets § 7.2. Gebyrets størrelse vil afhænge af antal deltagende virksomheder jf. affaldsbekendtgørelsens fritagelsesregler og undtagelsesbestemmelser, og gebyret vil først blive opkrævet efter en særskilt politisk godkendelse af gebyrets størrelse.

Ø      Det implementeres i regulativets § 13.3, at der ved emballering af affald, der afleveres på containerpladserne, skal anvendes klare plastsække, hvilket sker jf. affaldsbekendtgørelsens § 38, stk. 3.

Ø      I regulativets § 17 implementeres affaldsbekendtgørelsen § 45, stk. 1, hvoraf det fremgår, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.

 

Jordregulativet:

Ø      Regulativ for jord er udarbejdet efter Miljøstyrelsens høringsudkast til ”vejledning til kommunerne om et regulativ for jord” af 16. juli 2010. Herved skulle det være muligt at opfylde Bornholms Regionskommunes regulativforpligtigelser for jord, hvad angår jordforureningsloven, jordflytningsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen. De to førstnævnte regulativforpligtigelser er allerede gældende, mens affaldsbekendtgørelsens krav først skal være opfyldt pr. 1. januar 2011.

Ø      Jordregulativet er udformet ud fra samme struktur som regulativerne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, hvorved der kan forventes en højere grad af brugervenlighed.

Ø      I og med der kun er tale om et høringsudkast til vejledning fra Miljøstyrelsen – og høringsfristen til Miljøstyrelsens vejledning er 16. september 2010 – vil det ikke være realistisk at gennemføre et fuldt behandlingsforløb inklusive høringsperiode, når regulativet skal være gældende pr. 1. januar 2011. Desuden skønnes det formålstjenligt, at interesserede aktører i høringsperioden har alle tre regulativudkast at forholde sig til, således at et samlet overblik over den kommunale affaldshåndtering er muligt. Såfremt potentielle indsigelser overfor Miljøstyrelsens vejledning skulle give anledning til ændringer i vedlagte udkast til regulativ for jord, vil dette naturligt blive fulgt op af Bofa overfor udvalget.


 

 

Ø      Tidsplanen for alle 3 regulativers behandling inklusive høringsperiode er som følger:

 

·       Dato:

·       Aktivitet:

·        8/9

·        Første behandling i TMU

·        11/9 – 11/10

·        Offentlig høring (minimum 4 uger fra annoncering jf. affaldsbekendtgørelsens § 23)

·        14/10

·        Frist for aflevering af 2. udkast til TMU-dagsorden

·        27/10

·        Anden behandling i TMU

·        17/11

·        På ØKE’s dagsorden

·        25/11

·        På KB’s dagsorden

·        26/11 - 31/12

·        ”Hviletid” og offentliggørelse

·        1/1 2011

·        Ikrafttræden

 

 

Økonomi

Alle potentielle, økonomiske konsekvenser af de reviderede regulativer vil indgå i de fastsatte affaldsgebyrer og –takster i og med Bofas økonomi skal hvile i sig selv over en årrække.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Regulativ for jord, høringsudkast (DOC)

2.
Regulativ for erhvervsaffald, høringsudkast (DOC)

3.
Regulativ for husholdningsaffald, høringsudkast (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Affaldsgebyr for erhvervets brug af containerpladser

07.00.00S29-0001

Indledning

I henhold til ny lovgivning skal Bornholms Regionskommune opkræve gebyr fra visse erhvervsvirksomheder for deres adgangsmulighed til Bofas containerpladser. Gebyret vil blive opkrævet første gang i løbet af efteråret 2010, og nærværende indstilling omfatter således politisk godkendelse af gebyrets størrelse overfor de forskellige virksomhedstyper.

Sagsbeskrivelse

I ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen) § 59, stk. 4, er det fastlagt, at: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser”. Opkrævningen skal ske med CVR-registret som grundlag, og det er endvidere i affaldsbekendtgørelsen fastlagt, hvilke fritagelsesmuligheder og undtagelsesbestemmelser, der gælder for de omfattede erhvervsvirksomheder.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 4, fremgår, at der i 2010 skal benyttes en ”initial fordelingsnøgle” til fordeling af udgifterne til drift af containerpladserne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder. Denne fordelingsnøgle fordrer, at 85 % af udgifterne henhører til husholdninger, mens 15 % henhører til erhvervsvirksomheder. Fra 2011 vil udførte brugerundersøgelser blive benyttet til fordeling af udgifterne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 3.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, fremgår fordelingen mellem forskellige kategorier indenfor de omfattede erhvervsvirksomheder. ”Håndværkere og anlægsgartnere” er således inddelt i 3 kategorier efter antal ansatte, og skal betale henholdsvis faktor 4, 6 og 8, mens ”øvrige virksomheder” skal betale faktor 0,5 i forhold til de samlede driftsudgifter for containerpladserne.

 

Desuden skal i erhvervsgebyret indregnes gebyr til Miljøstyrelsen for dels affaldsdatamodel og dels regulativsystem jf. affaldsbekendtgørelsens § 64 og §§ 70-71.

 

Som nævnt vil der fremadrettet blive udført konkrete brugerundersøgelser jf. affaldsbekendtgørelsens forskrifter herom, ligesom driftsomkostningerne vil ændres fra år til år. Det vil således være nødvendigt at kommunalbestyrelsen godkender erhvervsgebyret hvert år.

 

Økonomi

De samlede driftsomkostninger til Bofas 6 containerpladser er i 2010 budgetteret til kr. 19.566.000. Ved benyttelse af ovenstående initiale fordelingsnøgle resulterer det i, at kr. 2.934.900 skal opkræves fra erhvervsvirksomheder eksklusive administrationsgebyr jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, som beløber sig til kr. 42,66 pr. erhvervsvirksomhed. Fordeling af dette beløb mellem de omfattede virksomheder vil medføre følgende gebyrer (alle beløb er ekskl. moms):

 

·        Kategori:

·        Antal*:

·        Faktor:

·        Gebyr 2010 (kr.):

·        Total (kr.):

·        Øvrige virksomheder

·        825

·        0,5

·        1.143,48

·        943.371

·        Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)

·        75

·        4

·        8.178,29

·        613.372

·        Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)

·        50

·        6

·        12.198,20

·        609.910

·        Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)

·        50

·        8

·        16.218,08

·        810.904

·        I alt

·        1.000

·        -

·        -

·        2.977.557

·         

·         

·         

·         

·         

* Antal virksomheder indenfor kategorierne er fraregnet et skønnet antal fritagelser, undtagelsesbestemmelser m.v.

 

Såfremt det skulle vise sig at antallet af omfattede virksomheder er større end det i ovenstående skema forudsatte, vil gebyret for de respektive virksomhedskategorier blive reduceret, således at den samlede indkrævning stadig vil kunne forventes at kunne udgøre 2.977.557 DKK. Såfremt resultatet af den reelle opkrævning skulle medføre for meget eller for lidt opkrævet, vil dette blive modsvaret i de kommende, årlige erhvervsgebyrer.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

Bilag

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129843

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet

00.15.00A21-0063

Indledning

Virksomhederne under Teknik- og Forsyningsområdet har udarbejdet et forslag til revision af kompetencefordelingen mellem virksomhederne, Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsbeskrivelse

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den kompetencefordelingsplan, som i sin nugældende form blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30. april 2008. Planen bygger på styreformens princip om at delegation af myndighedsudøvelse skal ske i videst muligt omfang. Virksomhederne har gennemgået planen med henblik på ændringer som følge af ny lovgivning og behov for yderligere præciseringer.

 

I bilag ses dels den gældende kompetenceplan fra 2008 samt forslag til kompetenceplan 2010. Ændringer er markeret med rød skrift i forslaget til revideret kompetenceplan.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslaget til kompetencefordelingsplan til anbefaling til kommunalbestyrelsen.

 

Bilag

Forslag til kompetenceplan 2010

Gældende kompetenceplan 2008

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2010:

Anbefales idet kompetencen til beslutning om navngivning af veje flyttes fra TMU til T&M.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Kompetenceplan 2008 (DOC)

2.
Forslag til kompetenceplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forundersøgelser vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. marts 2010 blev anlægsmidlerne til vejanlæg 2010 prioriteret, herunder forslag til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag på 650.000 kr. vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

Sagsbeskrivelse

Cyklisterne kører i dag på kørebanen adskilt med kantstriber og vejstrækningen er meget uheldsbelastet og har været det gennem en årrække og er derfor prioriteret under gruppe 1 projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2008, der udføres inden 2013.

Denne vejstrækning er meget kompliceret, såvel trafikmæssig som landskabelig, idet den passerer gennem et meget kuperet terræn med flere sprækkedale og broer. Cykelstierne er den sidste i det regionale cykelstinet på Bornholm, der ikke forløber i egen trace eller på mindre befærdede og mere trafiksikre kommuneveje.

Forundersøgelsen og oplæg til projektgrundlag vil blive udført af ekstern rådgiver for et anslået beløb i 2010/11 på 650.000 kr., skal munde ud i et beslutningsgrundlag for såvel 1. etape anslået til 3.600.000 kr., samt for det samlede projekt som er anslået til i alt ca. 15 - 30.000.000 kr. over de næste 5 – 7 år.

Økonomi

Til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag forslås afsat 650.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg. Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen udgør pt. 12.072.320 kr. i 2010

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag

vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 650.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje til vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej.

05.02.20P19-0001

Indledning

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har modtaget en henvendelse fra beboere ved Elses Løkkevej om at, den private fællesvej Elses Løkkevej, ønskes optaget som offentlig vej. Elses Løkkevej er i dag en boligvej i Snogebæk som ikke adskiller sig fra de øvrige offentlige veje i området. Se kortbilag over vejen.

Sagsbeskrivelse

Ønsket om optagelse af Elses Løkkevej som offentlig vej er fremsendt af beboerne på vejen. Vejen har i et vist omfang været administreret som om den var en offentlig vej. Tidligere Nexø Kommune har forestået asfalteringen af vejen, ligesom den har etableret kommunal vejbelysning på vejen. Endvidere har såvel Nexø kommune og senere Bornholms Regionskommune vintervedligeholdt vejen som om den var offentlig, til og med vinteren 2008/2009.

 

Grundejerne ved vejen har – formentlig som følge af, at kommunen ikke har vintervedligeholdt vejen i vinteren 2009/2010 – i februar/marts 2010 henvendt sig til Teknik & Miljø. Grundejerne giver udtryk for, at vejen har været og er offentlig vej (kommunevej), bl.a. under henvisning til tilkendegivelser fra to tidligere sognerådsmedlemmer i Povlsker herom.

 

Vejen er formelt ikke offentlig vej i dag. Hertil kræves, at den har været optaget på Nexø Kommunes fortegnelse over offentlige veje pr. 01 april 1972 (ved ophævelse af vejbestyrelsesloven), eller det efterfølgende kan dokumenteres, at kommunen har truffet beslutning efter vejlovens § 23 om, at den skulle optages som offentlig. Ingen af disse betingelser er opfyldt. Vejen opfylder derimod definitionen i privatvejslovens § 2, og er derfor en privat fællesvej. Derimod er andre veje i umiddelbar nærhed, der kan sammenlignes med Elses Løkkevej, f.eks. Skrynegade og Græsvej i dag offentlige veje.

 

Der er gennemført en høring af ejerne af de ejendomme, hvorpå vejen ligger, samt af de ejendomme, der grænser til vejen, og som derfor må formodes at have vejret til den. Der er efter endt høringsperiode ikke indkommet bemærkninger om optagelsen.

Lovgrundlaget

Vejloven (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.8.1999 med senere ændringer), § 23. Kommunen bestemmer, hvilke nye kommunevej, der skal anlægges, og hvilke bestående kommunevej, der skal nedlægges. Kommunen kan optage private fællesvej som komunneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

 

Det kan ikke afvises, at det er en fejl, at Elses Løkkevej ikke har været optaget på vejregistret over offentlige veje i 1972, eller at der ikke senere er truffet beslutning om at vejen skulle være offentlig. Der foreligger ikke forhold, der sagligt kan begrunde, at Elses Løkkevej skal have status af privat fællesvej og ikke – som sammenlignelige veje i området – status af offentlig vej (kommunevej).

 

Vejens nuværende stand kræver ikke yderlige istandsættelser, før en eventuel optagelse som offentlig vej. Elses Løkkevej er en gennemkørselsvej i mellem de offentlige veje Hovedgaden og Skrynegade. Vejens længde udgør 137 meter, og med et for området normalt tværprofil på ca. 6 meter uden fortove.

 

Såfremt Elses Løkkevej ikke optages som offentlig vej, bør det overvejes hvilken status de øvrige sammenlignelige offentlige veje i området bør have.

 

Økonomi

 

Anslående gennemsnitlige vedligeholdelses omkostninger på vejen udgør pr. år ca. 10.000 kr. som foreslås afholdt af vejdriftskonti.

 

Indstilling

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

 

·        At det anbefales, at Elses Løkkevej optages som offentlig vej.

 

Bilag

Anmodning fra beboerne på vejen, om vejens optagelse som offentlig.

Brev vedr. tidligere sognerådsmedlemmers udtalelse om vejens status som offentlig.

Kortbilag.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Kortbilag (PDF)

2.
Anmodning fra beboerne på vejen, om vejens optagelse som offentlig (TIF)

3.
Bre vedr. tidligere sognerådsmedlemmers udtalelse om vejens status som offentlig (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevillinger til forbedring af eksisterende parkeringspladser ved Gudhjem Kirke og Thora Sodes Plads Rønne

05.09.00S05-0001

Indledning

I forbindelse med afviklingen af de tidligere parkeringsfonde anbefales de resterende parkeringsfondsmidler anvendt til henholdsvis udvidelse af eksisterende parkeringsplads ved Gudhjem Kirke samt udbygning af eksisterende parkeringsplads på Thora Sodes Plads i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Allinge Gudhjem Kommune har i 2002 givet menighedsrådet for Gudhjem Kirke tilsagn om at medvirke ved forbedring af den offentlige parkeringsplads ved Gudhjem Kirke. Sagen har efterfølgende været behandlet i Stiftøvrigheden og Provstiudvalget med endelig accept af at kirken vederlagsfrit stiller areal til rådighed for udvidelse af parkeringspladsen, mod at kommunen afholder udgifter til anlæg af det udvidede areal. Parkeringspladsen har i dag ikke tilstrækkelig bredde til at opnå en hensigtsmæssig parkering.

På Thora Sodes Plads er en mindre legeplads for en del år siden blevet nedlagt, dette areal anbefales befæstiget og indrettet for yderligere 6 parkeringspladser.

Økonomi

De resterende parkeringsfondsmidler som udgør henholdsvis 101.432 kr. ( Gudhjem) og 468.965 kr. ( Rønne), eller i alt 570.397 kr., foreslås anvendt til forbedring af parkeringspladsen ved Gudhjem Kirke og parkeringspladsen ved Thora Sodes Plads.

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil anlægsprojektet blive indtægtsført med 570.397 kr. fra ovennævnte parkeringsfondsmidler vedrørende afholdte udgifter til etablering af parkeringspladser.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der anvendes 570.397 kr. fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Gudhjem og Rønne til forbedring af parkeringspladserne

·        at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 570.397 kr. (udgifter) til projektet og tilsvarende 570.397 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

·        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014

05.01.02P15-0002

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

Bornholm har med udgangspunkt i sit enestående cykelvejnet udviklet en feriecykelturisme med en stor afledt økonomi.

Der er imidlertid behov for større investeringer for at fastholde Bornholms førerposition som en foretrukken cykelferiedistination, og dermed støtte det lokale turist- og erhvervsliv. Investeringsbehovene findes indenfor færdiggørelse af cykelvejnettet, cykelstianlæg i byerne, forbedring af trafiksikkerheden, udvikling af service langs cykelvejene samt fastholdelse og udvikling af viden, som forankres på Bornholm, herunder internt i Bornholms Regionskommune

 

Sagsbeskrivelse

Udvikling- og anlægsplan for cykelvejnettet 2010-2014

Teknik & Miljø er gået i gang med at efterse cykelvejnettet og allerede nu må det konstateres at der er en række meget tunge anlægsopgaver. Eksempelvis omprofileringer af en del af de større veje i Rønne (Munch Petersensvej, Haslevej og Ndr. Kystvej) med etablering af rigtige cykelstier som vil være ganske kostbare. Det samme gælder etablering af cykelsti mellem Gudhjem og Helligdommen.

Financieringsmuligheder

Da investeringsbehovene vil være omfattende har Teknik & Miljø sat fokus på eksterne finansieringskilder. Med baggrund i realiserede finansieringsmodeller i sammenlignelige kommuner, er der iværksat en grundig screening af eksterne finansieringskilder, der kan bidrage til at opgradere det bornholmske cykelvejnet.

De eksterne kilder, der i første omgang er sat fokus på, er:

·        Pulje til mere cykeltrafik – Transportministeriet

·        Fornyelsesfonden – Erhvervs- og Byggestyrelsen

·        Socialfonden – Vækstforum Bornholm og Erhvervs- og Byggestyrelsen

·        Pulje til EU-projekter – Socialministeriet

·        Områdefornyelse – Indenrigsministeriet

·        Landdistriktsprogrammet – LAG Bornholm og Direktoratet for FødevareErhverv

 

Da opgraderingen af cykelvejnettet har mulighed for at hente EU-støtte fra 2 EU-programmer, vil programmet opdeles i 2 uafhængige projekter. Det vil forhindre at EU-støtten fra de to programmer sammenblandes med risiko for et tilbagebetalingskrav. Arbejdstitlerne er indtil videre ”Cykelstier og kompetenceudvikling” og ”Områdefornyelse i Rønne”.

Udvalget vil blive holdt løbende orienteret om screeningen af finansieringsmulighederne.

Tidsplan medio 2010

Det vil være hensigtsmæssigt at der tages kontakt til Vækstforum, Indenrigsministeriet, Distination Bornholm, Vejdirektoratet og eventuelt andre interessenter snarest, for at afklare interessen og mulighederne for at deltage.

De første ansøgninger (ikke bindende) skal fremsendes til socialfonden i uge 31 og til cykelpuljen i uge 32.

 

Økonomi

Alle folketingets partier med undtagelsen af Enhedslisten har i januar 2009 indgået et forlig om etablering af en cykelpulje for perioden frem til 2014. der er på nuværende tidspunkt ca. 750 mio. kr. tilbage i puljen. Vejdirektoratet har anerkendt at cykelpuljen kan medfinansieres med alle andre kilder med undtagelse af midler fra eget ministerium. Fornyelsesfonden kan matches med Socialfonden og skal være godkendt i Vækstforum, inden der søges i Fornyelsesfonden. Vækstforum og Erhvervs- og Byggestyrelsen skal godkende matchningen af de øvrige fonde.

Det er på nuværende uklart om der vil være behov for – og i givet fald hvor stor – en lokal medfinansiering, men der vil ikke blive indgået bindende aftaler af nogen art uden en politisk behandling.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at arbejde videre med sagen, herunder fremsende ansøgninger til de relevante fonde, puljer og ministerier.

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Godkendt. Der arbejdes videre med supplerende idéoplæg som fremlægges for udvalget i efteråret 2010.

 

Fortssat sagsbeskrivelse

Indledning

Efter en gennemgang af cykelvejene har Teknik & Miljø udarbejdet en udviklingsplan for det bornholmske cykelvejnet. Udviklingsplanen blev forelagt på et cykelseminar den 17. august hvor også transportministeren var til stede.

Ud fra de tilkendegivelser der kom på cykelseminaret, har Teknik & Miljø fremsendt ansøgning til cykelpuljen på 56,4 mio. kr., svarende til 40% af de samlede omkostninger på 141 mio. kr. som vil være tilskudsberettigede inden for rammerne for cykelpuljen. Ud over dette vil der være udgifter på i alt ca. 13 mio. kr. til generelle sikkerhedsforbedringer, miljøforbedringer, information og administration..

Sagsbeskrivelse

Generelt

Ansøgningen består af

·        Ansøgningsskema med en overordnet beskrivelse af projektet. Se bilag: ”Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen”

·        Beskrivelse af projektets indhold. Se bilag 1,

·        Redegørelse for forventede effekter og evalueringsplan, Se bilag 2

·        Specifikation af projektets budget og delprojekter. Se bilag 3

·        Følgebrev til ansøgningen. Se bilag 4

 

Udviklingsplanens formål

·        Det er hensigten at bevare Bornholms førerposition indenfor cykelturismen.

·        Styrkelse af de økonomiske afledte effekter i det bornholmske samfund

·        Fremme folkesundheden

·        En forbedring af trafiksikkerheden

 

Udviklingsplanens hovedindhold

Anlæg af cykelstier mellem Gudhjem og Helligdommen og Nexø og Årsdale

Anlæg af cykelstier på de store trafikveje i Rønne

Forbedring af cykelfaciliteter

Information og formidling ved opsætning af IT-skærme langs de bornholmske cykelveje (udarbejdet af Distination Bornholm)

Generel fokus på cyklernes forhold i de bornholmske byer

 

Samarbejdspartnere

Der har været meget kort tid til officielle høringer, politisk behandling og borgerinddragelse.

Teknik & Miljø har dog været i dialog med en række samarbejdspartnere, herunder Distination Bornholm, Vækstforum, De handlende i Rønne, Cyklistforbundet på Bornholm, menighedsrådet ved Skt. Nicolai Kirke i Rønne og medarbejdere på tværs i Bornholms Regionskommune.

 

Økonomi

Inden for planperioden frem til 2014 forvendes det at Bornholms Regionskommune alligevel ville bruge 51 mio. kr., indberegnet drift, administration og anlægsarbejder.

Når ansøgningen til Cykelpuljen er behandlet i Vejdirektoratet og efterfølgende gennemgået en politisk behandling på Christiansborg, vil der blive givet en frist for en dokumentation for medfinansieringen, formentlig et halvt år. De formelle vilkår i cykelpuljen er, at der anerkendes al medfinansiering med mindre det er fra midler fra Transportministeriet.

Der er derfor igangsat forskellige initiativer med henblik på at lokalisere medfinansiering fra regionalfonden og socialfonden gennem Vækstforum, samt øvrige ministerier såsom Socialministeriet byfornyelsesprogram.

 

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag 5, Notat om Bornholms Cykelveje

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at arbejde videre med sagen, herunder fremsende ansøgninger til de relevante fonde, puljer og ministerier.

·        at udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Bilag

·        Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen

·        Ansøgning – Cykelpulje 2010 Bilag 1

·        Ansøgning – Cykelpulje 2010 Bilag 2

·        Ansøgning – Cykelpulje 2010 Bilag 3

·        Ansøgning – Cykelpulje 2010 Bilag 4

·        Notat om de bornholmske cykelveje – Bilag 5

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt og orientering taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Ansøgning - Cykelpulje 2010 - Bilag 1 (PDF)

2.
Ansøgning - Cykelpulje 2010 - Bilag 2 (PDF)

3.
Ansøgning - Cykelpulje 2010 - Bilag 3 (PDF)

4.
Ansøgning - Cykelpulje 2010 - Bilag 4 (DOC)

5.
Notat - Bornholms Cykelveje - Bilag 5 (PDF)

6.
Bekræftelse på modtagelse af Ansøgning om cykelpulje 2010 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Livreddertårne på Bornholm

04.11.10G01-0019

Indledning

I 2004 indgik Bornholms Regionskommune en aftale med Trygfonden og Dansk Svømmeunion om at opsætte 2 livreddertårne – 1 på Balka Strand og 1 på Antoinette. Tårnene skulle i en periode på 8 uger i højsæsonen være bemandet med 2 – 3 livreddere i perioden fra kl. 11 til kl. ca. 18 hver dag, hvilket skulle gøre disse strande mere sikre af bade fra.

Aftalen blev fornyet i 2007 for en to-årig periode frem til 2009.

Sagsbeskrivelse

Aftalen fastlagde at kommunen skulle stå for op- og nedtagning af de to tårne. Det er en udgift på ca. 20.000 kr. pr. år.

Trygfonden og Dansk Svømmeunion skulle stå for det nødvendige udstyr og stille livreddere til rådighed.

Ifølge aftalen skal Tryg Fonden og Dansk Svømmeunion tage initiativ til fornyelse af aftalen ved dennes ophør.

I udkastet til ny aftale fra maj 2010 er vilkårene for kommunens deltagelse i aftalen ændret således at kommunen skal betale 2 x 25.000 kr. til Dansk Svømmeunion til dækning af livreddernes indkvartering.

Udgifterne til aftalen ville dermed stige fra 20.000 kr. til 70.000 kr. pr. år.

 

Der arbejdes med en løsning hvor Rotary Hasle og Bornholms Erhvervsskole stiller hhv. ressourcer og værelser til rådighed for indkvartering af livredderne i aftaleperioden frem til og med sæson 2013. Dermed bortfalder den forhøjede betaling til indkvartering af livredderne. Kommunen skal dog betale 50.000 kr. for indkvartering i 2010.

Økonomi

Udgiften for 2010 på 50.000 kr. vil blive afholdt over kontoen til strande og grønne områder. Det vil betyde en tilsvarende besparelse, der vil blive fundet ved at der bliver holdt igen på udgifter til renovering og udskiftning af inventar i grønne områder og på strande.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der indgås aftale med Trygfonden for perioden frem til 2013 på de beskrevne vilkår.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  2. tillæg til Spildevandsplan 2005-12

06.00.05P15-0007

Indledning

To områder i henholdsvis Boderne og Sømarken foreslås kloakeret. Forslaget omfatter i alt ca. 180 ejendomme, overvejende sommerhuse. Bortskaffelsen af spildevand i områderne er hidtil foregået ved private husstandsanlæg. De fleste af disse anlæg er ved at være udtjente, og grundejerne har derfor anmodet om at få kloakeret områderne. Kloakering er endvidere blevet en nærliggende løsning, efter at nye hovedkloakledninger, der er etableret som led i en centralisering af kommunens spildevandsrensning, passerer tæt forbi disse områder.

Sagsbeskrivelse

De nye kloakanlæg udføres som separat kloaksystem, hvor den enkelte ejendom forsynes med en pumpestation, der pumper spildevandet frem til den eksisterende hovedkloakledning mellem Pedersker/Sømarken og Boderne Renseanlæg, hvor spildevandet renses inden udledning gennem havledningen ved Boderne.

Afledning af regnvand vil fremover fortsat ske ved lokal nedsivning på den enkelte ejendom.

I delområde 1 af Sømarken vil kloakering ske senest efterhånden som grundene bebygges. Kloakeringsarbejdet i Boderne forventes igangsat 2013, mens kloakeringen af delområde 2 af Sømarken ventes påbegyndt 2015.

Gennemførelse af forslaget vil medføre en forøgelse af belastningen af Boderne Renseanlæg og udledningen herfra på skønsmæssige ca. 1 %. Til gengæld vil jord og grundvand i de nye kloakoplande blive friholdt for en tilsvarende belastning.

Planforslaget skal udsendes i offentlig høring i 8 uger, inden det kan vedtages endeligt.

Økonomi

Ingen, idet kloakområdet er brugerfinancieret.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslag til 2. tillæg til spildevandsplan 2005-2012 anbefales til vedtagelse i kommunalbestyrelsen med henblik på udsendelse i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Bilag

Udkast til 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Udkast til 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10             Anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv - Mulighedernes Land01.11.20P20-0004

Indledning

Der ønskes meddelt anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv, som indgår i projektet  ”Den nye bymidte i Østermarie”. I efteråret 2010 igangsættes fase 3 – Projekterings- og anlægsfasen. Anlægsarbejdet skal være afsluttet i foråret 2011.

Sagsbeskrivelse

Realdania har den 16. marts 2009 godkendt projektet ”Den nye bymidte i Østermarie” som demonstrationsprojekt under fællesprojektet Mulighedernes Land, og givet tilsagn om et tilskud på 1.815.000 kr. eller 50 % af de samlede udgifter. Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2009 godkendt at projektet kunne gennemføres under forudsætning af, at medfinansiering kunne opnås fra diverse fonde og puljer.

For at kunne igangsætte borgerinddragelsesprocessen godkendte kommunalbestyrelsen den 27. august 2009 at projektet kunne igangsættes, og såfremt den budgetterede medfinansiering via fonde og puljer ikke kunne opnås, ville kommunalbestyrelsen overveje enten yderligere medfinansiering eller tilpasning af projektet.

 

I begyndelsen af 2010 var det endnu ikke sikkert, om den forudsatte medfinansiering kunne opnås. For at sikre fremdrift i projektet, så det kunne afsluttes inden for projektperioden, ansås det for nødvendigt at kommunalbestyrelsen godkendte en underskudsdækning for den eventuelt manglende finansiering. På et kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2010 godkendte kommunalbestyrelsen en underskudsdækning til de to godkendte demonstrationsprojekter ”Den nye bymidte i Østermarie” og ”Ud på landet” (Klemensker og Østerlars) for samlet 2.385.000 kr. og at der senere skulle tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen. Dagsordenen vedhæftes som bilag.

 

Siden kommunalbestyrelsen besluttede at projektet kunne igangsættes, er der dannet en projektgruppe bestående af borgere og erhvervsdrivende fra Østermarie samt LAG-landdistriktscoach og embedsfolk fra kommunen. Projektgruppen har afholdt 6 møder og arrangeret en workshop med deltagelse af ca. 40 borgere og rådgivere, samt forestået diverse informations- og udredningsarbejde.

På baggrund af workshoppens anbefalinger har rådgiverne i samarbejde med projektgruppen udarbejdet et forslag til ombygning og fornyelse af Østermarie Torv. Forslaget omfatter omlægning af Godthåbsvej således at trafikhastigheden nedsættes og der dannes et opholdsareal foran Østermaries forsamlingshus – Mariehuset, omlægning af parkering således at der dannes et torv med opholdszoner foran Dagli’brugsen, etablering af grønne, granitøer og belysning, ny asfaltering af hele området m.m.

Omlægning af området foran Østermarie Fritidshus er foreløbig udtaget af projektet (se kortbilag).

 

Projektperioden for Mulighedernes Land afslutter ved årsskiftet 2010-2011 med en evaluerings- og rapporteringsfase i efteråret 2011. For at undgå at udføre anlægsarbejder i sommerperioden på det mest befærdede område i Østermarie, ønskes anlægsarbejdet afsluttet senest den 1. juni 2011. Østermarie Vandværk har planlagt at udskifte deres gamle vandledninger i projektområdet i forbindelse med fornyelse af Østermarie Torv. Der er påkrævet 3 til 4 ugers anlægsarbejde her i efteråret 2010. 

 

Sideløbende med borgerinddragelse og udarbejdelse af skitseprojektet er der blevet arbejdet med ansøgninger til medfinansiering af projektet. Foreløbig har kommunen modtaget tilsagn om tilskud på 225.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til ”Kommunale forsøgsprojekter i landdistrikter. Projektomkostninger er anslået til i alt 3.630.000 kr., hvoraf anlægsarbejdet udgør 2.870.000 kr.

 

Finansieringsplan:

Realdania                                               1.815.000 kr.

I&S-Ministeriets pulje                               225.000 kr.

LAG-Bornholm – Landdistriktscoach       100.000 kr.

BRK – arbejdstimer mm.                          315.000 kr.

BRK – Vej asfaltarbejder                          500.000 kr.  

 

Der er jf. ovenstående opnået medfinansiering på i alt 2.955.000 kr. På nuværende tidspunkt mangler der således 675.000 kr. i medfinansiering. Der forventes svar fra diverse fonde i august/september 2010 på ansøgninger om medfinansiering af projektet. Følgende fonde er ansøgt: A.P.Møller & Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formål 500.000 kr., Fonden for Træer og Miljø 251.250 kr., Nykredits fond 200.000 kr.

 

Økonomi

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2.870.000 kr. til ombygning af Østermarie Torv inkl. projektering, således at anlægsarbejdet (fase 3) kan forberedes og igangsættes i efteråret 2010 med forventet afslutning i foråret 2011

 

Den samlede økonomi kan opstilles således:

Anlægsudgift

2010

2011

I alt

Ombygning af Østermarie Torv              

1.000.000

1.870.000

2.870.000

 

Finansiering

2010

2011

I alt

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg 

0

-500.000

-500.000

Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsmin.

-225.000

0

-225.000

Tilskud fra Realdania

-800.000

-1.015.000

-1.815.000

Fondsafgift 17,5% af tilskud fra Realdania

140.000

177.625

317.625

I alt

-885.000

-1.337.375

-2.222.375

 

Som det fremgår af ovenstående udgør den manglende finansiering 647.625 kr., som foreslås finansieret af de likvide midler, idet der senere tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet, og

·        at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.870.000 kr. til ombygning af Østermarie Torv

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 1.000.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.870.000 kr. i 2011

·        at anlægsudgiften dels finansieres af tilskud på i alt 2.222.375 kr. som anført under økonomiafsnittet og dels af de likvide midler med 647.625 kr., idet der senere tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Bilag

·        Projektforslag – ombygning og fornyelse af Østermarie Torv

·        Projekt Liv i småbyerne – status på finansiering (dagsorden fra Kommunalbestyrelsens møde 22. april 2010)

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Projektforslag - ombygning og fornyelse af Østermarie Torv (PDF)

2.
Projekt liv i småbyerne - status på finansiering K.bst. møde 22.04.10 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende klager over lugt fra Biokraft A/S

09.02.16K03-0006

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 10. juni 2010 meddelt Bornholms Regionskommune, at Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra en nabo til biogasanlægget beliggende i umiddelbar nærhed af Biokraft A/S.

 

I den anledning anmoder Statsforvaltningen om en redegørelse, hvori kommunen blandt andet beskriver, hvilke initiativer kommunen konkret har taget i anledning af naboens klager, samt oplyser, hvornår problemet vil være løst.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø har udarbejdet udkast til redegørelse til Statsforvaltningen, hvori det beskrives hvordan miljøtilsynet har arbejdet med Biokraft A/S overholdelse af lugtvilkår i deres miljøgodkendelse.

Udkastet til redegørelse vedlægges som bilag 1.

 

Hovedindholdet er:

Der gives en redegørelse over modtagne klager fra 2007 og frem til sommeren 2010 samt for de initiativer som Teknik & Miljø har taget. Redegørelsen frem til august 2009 er baseret på redegørelsen til Teknik- og Miljøudvalget d. 2.september 2009.

Den 15. oktober 2009 fremsendte Biokraft A/S en lugtmålingsrapport udført af Force, som viser at biogasanlægget overholder gældende lugtvilkår fra faste kilder.

Fra oktober 2009 til og med juli 2010 er der herefter oprettet 17 sager vedr. lugt fra Biogasanlægget.

Ud af de 17 sager kommer 7 af sagerne fra den pågældende nabo.

 

Sag 1: 19. oktober 2009: Biokraft kan ikke konstatere lugt ved nabo eller anlæg. Ingen fejl på anlæg. Miljøtilsynet opretter en sag. Der foretages ikke umiddelbart videre i sagen.

Sag 2: 4. januar 2010: Biokraft mener, at årsagen var frostproblemer med gyllerørsystemet, som efterfølgende blev udbedret. Miljøtilsynet opretter en sag. Der foretages ikke umiddelbart videre i sagen.

Sag 3: 18, 19, 20. april 2010: Biokraft mener, det kan skyldes fejl i vandtilførslen til biogasanlæg. Miljøtilsynet opretter en sag. Der foretages et uanmeldt tilsyn på virksomheden den 21. april 2010. Tilsynsrapport og opfølgning fra Biokraft. Tilsynets formål var at se om der var foregået en korrekt kontrol og registrering af målinger på biofilter. Miljøtilsynet har den 12. maj 2010 modtaget et tilfredsstillende svar fra Biokraft, der oplyser at virksomheden vil installere et nyt SRO-anlæg (Styring, regulering og overvågning). Testperioden afsluttes i uge 34-35.

Sag 4: 8-9. maj 2010. Biokraft melder tilbage, at røg fra skorsten fra biogasmotorer er vanddamp, som følge af lavere røggastemperatur i forbindelse med ombygning/fjernvarmeprojekt. Der oprettes en sag. Der foretages ikke umiddelbart videre i sagen.

Sag 5: 26. maj 2010: Biokraft mener, at lugten stammer fra udbringning af gødning/gylle på de omkring liggende marker. Der oprettes en sag. Der foretages ikke umiddelbart videre i sagen.

Sag 6: 17. juni 2010: En ny lugtklage giver anledning til, at der igangsættes et arbejde med at forbedre proceduren vedrørende lugthenvendelser.

Der udarbejdes en ny procedure jf. bilag 2, som sikrer, at naboerne kan ringe til Teknik & Miljø i form af brandberedskabets døgnvagt alle ugens dage døgnet rundt. Der afholdes møde med Biokraft A/S samt et efterfølgende møde med klager den 24. juni 2010 om den nye procedure. Proceduren igangsættes 1. juli 2010 og alle naboer til biogasanlægget orienteres pr. brev.

Sag 7: 7-8. juli: Henvendelse giver anledning til, at Biokraft øger klordoseringen og i forbindelse med yderligere 2 klager i juli måned fremsender tilsynsmyndigheden en et brev til Biokraft den 6. august 2010, hvori der ønskes en nærmere redegørelse. Miljøtilsynet har den 20. august 2010 modtaget et tilfredsstillende svar fra Biokraft.  Biokraft vil nu opsætte en automatisk svovlbrintemåler i skorsten fra biofilter. Dette vil ske medio oktober 2010. Dette gøres for at se om der er variationer over døgnet. P.t. tages en daglig måling, som typisk viser et resultat under 1 ppm. Apparatur bliver tilkoblet det nye SRO-anlæg.

 

Opsummering og vurdering:

Miljøtilsynet har som det fremgår af ovenstående vurderet de enkelte henvendelser vedr. lugtgener fra biogasanlægget, og har løbende iværksat opfølgning over for virksomheden. Problemstillingen omkring lugt er sammensat, da lugtgener for naboerne kan forårsages af kilder mange steder på værket. Det kan dog ikke udelukkes, at særlige vejrforhold kan være årsag til nogle af lugtklagerne, f.eks. nedslag fra skorsten.

Miljøtilsynet følger nøje antallet af klager, og særligt i de tilfælde, hvor det kan bekræftes af døgnvagten på stedet.

Biokraft har ved måling i oktober 2009 vist, at virksomheden kan overholde kravene vedr. lugt fra faste kilder.

Der har i juli 2010 været 2 tilfælde, hvor det af døgnvagten er blevet bekræftet, at der har været væsentlige lugtgener.

Det vurderes løbende, om der skal forlanges en ny akkrediteret måling af emissioner fra faste kilder, og der vil blive krævet en ny lugtmålingsrapport fra biogasanlægget, hvis der fremover gentagne gange bekræftes væsentlige lugtgener fra faste kilder på biogasanlægget.

Det er miljøtilsynets vurdering virksomheden fortsat optimerer på driften så det sikres at anlægget drives i overensstemmelse med lugtvilkåret i miljøgodkendelsen.

Miljøtilsynet vurderer at lugtproblemerne kan løses ved konsekvent opfølgning på alle klager.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og forsyning indstiller, at der fremsendes en redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden som beskrevet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Bilag 2: Procedure af 1. juli 2010.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Bilag 1: Brev til Statsforvaltningen (DOC)

2.
Bilag 2: Procedure for behandling af lugtklager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Orientering om afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende nedknusningsanlæg

09.02.16K04-0001

Indledning

Den 4. juni 2007 blev der givet en miljøgodkendelse til et anlæg til nedknusning af uforurenet bygge- og anlægsaffald på stationsvej 7A, 3760 Gudhjem. Miljøgodkendelsen blev givet til Jens Møller Gudhjem A/S, som har en entreprenørvirksomhed på samme adresse. Miljøgodkendelsen gav Jens Møller Gudhjem A/S mulighed for at have et oplag på op til 5.000 tons rent byggeaffald samt for at nedknuse rent byggeaffald på hverdag mellem 07.00 – 18.00 under forudsætning af, at der ikke opstår støvproblemer og at støjniveauet holdes under 55 dB(A) målt ved nærmeste boligs opholdsområde.

Der blev modtaget en klage fra Gudhjem By og Mindeforening den 10. juni 2007.

I en afgørelse af 19. juni 2010 har Miljøklagenævnet ophævet miljøgodkendelsen med virkning fra 1. januar 2011.

Sagsbeskrivelse

Den afgørende forudsætning for at det kunne lade sig gøre at have et nedknusanlæg på Stationsvej 7A var, at støjvilkåret kunne sættes til 55 dB(A). Teknik & Miljø havde i forbindelse med miljøgodkendelsen vurderet, at det var muligt at betragte området som et blandet bolig- og erhvervsområde.

Miljøklagenævnet har afgjort, at støjgrænsen i det nærliggende område med boliger skal være 45 db(A).

Det præciseres i afgørelsen at godkendelsesmyndigheden i denne sag skulle havde forlangt en støjberegning inden godkendelsen blev givet, til trods for at dette ikke et obligatorisk krav for udarbejdelsen af miljøgodkendelser til denne type virksomheder.

Sammenfattende finder miljøklagenævnet derfor, at godkendelsen bør ophæves. Nævnet lægger især vægt på at aktiviteten ikke vil kunne etableres med en støjgrænse på 45 db(A) i det nærliggende område med boliger.

Teknik & Miljø vil tage højde for indholdet i Miljøklagenævnets afgørelse i fremtidige miljøgodkendelser.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Afgørelse af 19. juni 2010 fra Miljøklagenævnet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedr. miljøgodkendelse af Jens Møller Gudhjem A/S, Stationsvej 7, Gudhjem (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering om tre afgørelser om aktindsigt

09.02.15A53-0005

Indledning

Teknik & Miljø har den 9. juni 2010 modtaget Miljøklagenævnets afgørelser i to klagesager vedrørende Regionskommunens beslutning om afslag på to anmodninger om aktindsigt. Miljøklagenævnet har stadfæstet Regionskommunens afgørelser.

Teknik & Miljø har endvidere den 2. juli 2010 modtaget Statsforvaltningens afgørelse i en klagesag om aktindsigt.  I sagen var der også givet afslag på aktindsigt. Statsforvaltningen finder at Regionskommunen ikke har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 16, stk. 2 om en 10-dages frist for afgørelser af anmodninger om aktindsigt, men at kommunen i øvrigt har overholdt reglerne.

Sagsbeskrivelse

Vedrørende afgørelserne fra Miljøklagenævnet.

Teknik & Miljø gav den 9. februar 2010 afslag på en anmodning om aktindsigt i en anmodning om oplysninger om svineproduktioner, som er beliggende på Bornholm samt oplysninger om hvor mange svin, der forefindes på de bornholmske bedrifter mv.

Teknik & Miljø gav den 31. marts 2010 afslag på en anmodning om aktindsigt i samtlige miljøgodkendelser og tilladelser, der omhandler kvægbedrifter og oplysninger om bedrifter, der transporterer gylle.

Afslagene var begrundet med, at der i henhold til offentlighedslovens §4 skal gives aktindsigt i konkrete enkeltsager, men i de to tilfælde relaterede anmodningerne om aktindsigt sig ikke til specifikke sager. Endvidere lå Teknik & Miljø ikke inde med dokumenter som indeholdt de ønskede oplysninger.

Teknik & Miljø overvejede i forbindelse med sagsbehandlingen om der skulle meddeles aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens §4, stk. 1, pkt. 2 om meroffentlighed, men vurderede, at dette ville forudsætte en omfattende og ressourcekrævende bearbejdelse af de elektroniske registre, hvorfor det ikke blev fundet uforeneligt med offentlighedslovens formål at undlade dette. 

 

De to afslag på aktindsigt blev påklaget til Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, da de to anmodninger om aktindsigt omhandler sager om husdyrbrug.

 

Miljøklagenævnet har behandlet sagen og udtalt følgende: ”Det følger af offentlighedslovens §4 stk. 3, at en begæring om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Dette indebærer dels et krav om, at ansøgeren skal have et vist forhåndskendskab til sagen, dels et krav om, at begæringen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sagen”.

Miljøklagenævnet fandt, at de to begæringer om aktindsigt var så ubestemte, at de ikke opfyldte betingelsen om konkretisering, og stadfæstede derfor Teknik & Miljøs afgørelser af henholdsvis 9. februar og 31. marts 2010 om afslag.

 

Vedrørende afgørelsen fra Statsforvaltningen Hovedstaden.

Teknik & Miljø har den 7. april 2010 modtaget en anmodning om aktindsigt i ikke nærmere angivne sager og dokumenter i forbindelse med Regionskommunens salg af sommerhusgrundene i Tofte og Regionskommunens salg af parcelhusgrunde i almindelighed.

Den 21. april 2010 klagede ansøger til Statsforvaltningen Hovedstaden over manglende svar på anmodningen.

Den 29. april modtog Regionskommunen klagen i høring fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Det fremgår af klagen, at ansøger ønsker aktindsigt i 2 sager dels en sag vedrørende salg af sommerhusgrunde ved Tofte, og dels en sag vedrørende salg af parcelhusgrunde i 12 forskellige byer på Bornholm.

 

Teknik & Miljø gav den 7. maj 2010 afslag på aktindsigt i oplysningerne om kommunens salg af fast ejendom.

Afslaget blev begrundet med henvisning til offentlighedslovens § 13 stk. 1 litra 5, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.

Teknik & Miljøs brev af 7. maj 2010 blev tillige fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

 

Statsforvaltningen Hovedstadens har behandlet sagen, og finder at Bornholms Regionskommune ikke har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 16 stk. 2 ved ikke at have truffet afgørelse om aktindsigt, eller ved ikke at have underrettet ansøger om grunden til at aktindsigt ikke kunne meddeles inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Statsforvaltningen finder i øvrigt ikke, at klagen giver grundlag for at antage at Bornholms Regionskommune i øvrigt har overtrådt regler der påses af Statsforvaltningen Hovedstaden.

Økonomi

Ingen.                                 

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Miljøklagenævnets og Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelser tages til efterretning.

Bilag

1)      Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende afslag på aktindsigt i oplysninger om svinefarme beliggende på Bornholm, oplysninger om antal svin på de bornholmske bedrifter osv.

2)      Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedrørende afslag på aktindsigt i samtlige miljøgodkendelser og tilladelser, der omhandler kvægbedrifter og oplysninger om bedrifter, der transporterer gylle

       3)  Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
2) Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedr. afslag på aktindsigt omhandlende kvægbedrifter mv. (PDF)

2.
1) Afgørelse fra Miljøklagenævnet vedr. afslag på aktindsigt omhandlende svinebedrifter mv. (PDF)

3.
3) Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Bemærkninger til lokalplan 054 for nedrivning af Bølgebadet

01.02.05K04-0063

Indledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2010 at sende forslag til lokalplan nr. 054 i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb den 9. august var der indkommet 17 høringssvar.

 

Sagsbeskrivelse

Ingen af de indkomne høringssvar har indvendinger imod lokalplanens hovedintention om at retablere klitlandskabet efter en mulig nedrivning af den eksisterende bygning. Grundlæggende er der således opbakning til planen. Imidlertid er der kritiske bemærkninger til enkeltdele af planen. De af bemærkningerne, som har relation til lokalplanlægning, er resumeret nedenfor med tilføjede kommentarer fra Teknik & Miljø. Der er blandt de indkomne høringssvar også bemærkninger, som ikke omhandler forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Disse bemærkninger er resumeret uden kommentarer fra Teknik & Miljø.

 

Bemærkninger i relation til lokalplanlægning

A)    En total nedrivning bør være en forudsætning for at vedtage lokalplanen. Lokalplanen bør ikke indeholde mulighed for at bevare de to nordligste bygnings-takker.                   

·       Teknik & Miljøs kommentar

En lokalplan udløser som udgangspunkt ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan derfor fortsætte uanset vedtagelsen af en lokalplan. En nedrivning af hele bygningen besluttes derfor alene af ejeren, uanset om kommunalbestyrelsen måtte beslutte at vedtages en lokalplan, som ikke indeholder mulighed for at bevare en mindre del af bygningen.

Lokalplan 054 gør det muligt at bevare de to nordligste bygningstakker i overensstemmelse med den frivillige, privatretlige aftale, der indgået mellem ejeren af bygningen og udlejeren af det areal, som bygningen er placeret på. Vedtagelsen af lokalplan, der forudsætter hele bygningen nedrevet, vil forhindre at denne aftale kan realiseres.

Hvis hovedparten af bygningen nedrives og de to nordligste gavlafsnit af bygningen bevares, er det som et særligt vilkår i lokalplan 054 bestemt, at disse bygningsafsnit skal nedrives af ejeren, hvis de ikke har været benyttet til cafe/restaurant i en sammenhængende periode på 1 år. Denne særlige lokalplanbestemmelse, som undtagelsesvis indeholder handlepligt for ejeren, er mulig i kraft af at en landzonelokalplan kan tildeles bonusvirkning. Bonusvirkning betyder, at lokalplanen erstatter de eventuelle landzonetilladelser, der ellers ville have været nødvendige for planens virkeliggørelse. Ved udstedelse af landzonetilladelser kan der fastsættes vilkår, f.eks. om fjernelse af bygninger, der ikke længere anvendes.

B)     Lokalplanen bør give mulighed for at opføre en helt ny og bedre tilpasset servicebygning med plads til omklædning og bad samt en mindre restauration/kiosk f.eks. placeret på det areal, der i dag anvendes til tennisbaner.

·       Teknik & Miljøs kommentar

Hvis der skal tilvejebringes en lokalplan, som giver mulighed for at placere ny bebyggelse med restaurant/cafe i lokalplanområdet, vil der skulle gennemføres en fornyet planlægningsproces, og det vil være en forudsætning, at lokalplan 054 ikke vedtages. Det skyldes at hvis lokalplan 054 vedtages, og området dermed er planlagt til ikke at skulle rumme nogen form for ny bebyggelse, vil det næppe være muligt efterfølgende at tilvejebringe den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse, som er en forudsætning for at en fremtidig planlægning for en ny cafe/restaurant-bygning kan opfylde planlovens krav til kystnære bebyggelser beliggende i landzone (planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1).

Hvis der ønskes mulighed for fremtidig bebyggelse inden for lokalplanområdet, vil den sikre løsning være at undlade at vedtage lokalplan 054, og i stedet gennemføre en fornyet planlægningsproces, som direkte sammenkæder nedrivningen af den eksisterende bygning med ønsket om at opføre et mindre og bedre tilpasset byggeri i stedet. Med en sådan sammenkædning vil der være skabt den nødvendige særlige planlægningsmæssig begrundelse for at planlægge for restaurant/cafe-funktionen i en ny bebyggelse på det meget kystnære landzoneareal. En sådan lokalplan vil dog som udgangspunkt skulle indeholde tydelige visualiseringer af det nye byggeris påvirkning af kystlandskabet, hvorfor det er nødvendigt, at der foreligger skitser af det fremtidige byggeri. Kravet om visualiseringer i lokalplanen vil imidlertid kunne udskydes, hvis der i første omgang tilvejebringes en rammelokalplan, der blot udlægger en del af området til bebyggelse med fastlæggelse af en maksimal bygningshøjde og et maksimalt areal for bebyggelsen. Rammelokalplanen skal herudover forudsætte, at et konkret byggeprojekt kun kan gennemføres efter tilvejebringelse af en mere detaljeret lokalplan, der kommer til at indeholde de nødvendige visualiseringer af byggeriets indpasning i kystlandskabet.

Det kan tilføjes, at eventuel vedtagelse af lokalplan 054 ikke udelukker senere planlægning for en fremtidig bygning i lokalplanområdet, hvis bygningen alene kommer til at rumme omklædnings- og badefaciliteter for strandens badegæster, idet der med en sådan anvendelse af arealet vil være tale om, at planlovens krav om at der skal foreligge en funktionel begrundelse for den kystnære beliggenhed, vil være opfyldt.

C)    Bygningsejeren har fremsendt forslag om detailændringer i lokalplanen                   

·       Teknik & Miljøs kommentar

Forslagene omhandler små tekniske justeringer i visse af lokalplanens bestemmelser. Forslagene er ikke blevet konkret vurderet af Teknik & Miljø, da en stillingtagen til forslagene vil kunne finde sted som led i en eventuel dispensationsansøgning efter at lokalplan 054 er endeligt vedtaget. Forslagene strider ikke mod lokalplanens principper, hvorfor de principielt vil kunne imødekommes med en dispensation.

D)    En ny servicebygning med plads til omklædning og bad samt restauration/kiosk bør placeres i byzonen og i øvrigt integreres i området.

·       Teknik & Miljøs kommentar

Byzonens afgrænsning mod Osand-stranden er vist i et notat, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt. Et mindre, kommunalt ejet, græsbevokset areal beliggende i byzonen umiddelbart syd for Bølgebadet vil evt. kunne lokalplanlægges for en mindre cafe-/restaurantbygning med tilknyttet udeserveringsareal.

 

Øvrige bemærkninger

En hel del af de indsendte høringssvar indeholder bemærkninger om forhold, som ikke kan reguleres i en lokalplan. Disse bemærkninger er opsamlet i nedenstående sammenfatning.  Da bemærkningerne omhandler forhold, som falder uden for planmyndighedens kompetence, er sammenfatningen uden kommentarer fra Teknik & Miljø.

 

        I.      Det kan forudses, at problemerne med ansvar, brugsrettigheder, lejeforhold, det vedligeholdsmæssige samt de økonomiske og juridiske komplekse forhold vil blive en fortsættende føljeton. En mere håndfast juridisk baseret håndtering – måske endda med ekspropriationsforretning – burde overvejes. - (Høringssvar a)

 

     II.      Det anses for væsentligt for en fortsat udviklingen af turismen i Sandvig at bruge de tilstedeværende økonomiske midler til en hurtig nedrivning af Bølgebadet, bortset fra de to nordligste takker, der skal anvendes til fortsat drift af cafe/restaurant og kiosk. Det er væsentligt, at nedrivningen sker så betids, at cafeen er i drift inden sæson 2011. - (Høringssvar b)

 

   III.      Kommunen bør undersøge om der er mulighed for at tidsfristen for anvendelse af nedrivningspuljen kan blive forlænget. - (Høringssvar c og q)      

 

  IV.      En cafe på Sandvig strand vil kunne blive en af de bedste sæsonforretninger på Bornholm. Et sådant sted har brug for at blive drevet af en fagmand. - (Høringssvar g)

 

     V.      Bygningsejerens sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på 150.000 kr., vil langt fra kunne dække udgifterne til en nedrivning ved ophør af lejemålet for de to sidste bygningstakker. Ved en forlængelse af lejemålet af det kommunalt ejede areal bør der foreligge en tilgængelig, relevant beløbsstørrelse som sikrer, at kommunen holdes skadesløs ved en nedrivning. - (Høringssvar h, j og l)

 

 

 

Økonomi

Ingen

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at sagen drøftes forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 

Bilag

-          Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2010

-          Forslag til lokalplan 054

-          Notat om alternativ placeringsmulighed for cafe/restaurant

-          Bred fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forlængelse af bevillingsperioden for anvendelse af tilskud fra Indsatspuljen.

 

Høringssvar:

a)      Jens Munkegård

b)      Sandvig Arbejdsgruppe

c)      Sandvig Borgerforening

d)      Ejerforeningen Strandslot

e)      Danmarks Naturfredningsforening Bornholm

f)        Hotel Hammersø

g)      Timo Hoffmann

h)      Strandgaarden

i)        Ulla Svendsen

j)        Tørk Haxthausen

k)      Foreningen Bornholm

l)        Bjørn Thomsen

m)    Horesta Region Bornholm

n)      Kystdirektotatet

o)      Bølgebadet af 2005 Aps

p)      ASTE lokalgruppe Sandvig

q)      Borgerlisten Bornholm

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Bilag i form af brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. forlængelse af bevillingsperiode for anvendelse af tilskud fra Indsatspuljen blev uddelt på mødet.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler lokalplanforslag 054 til Kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Notat om alternativt areal til cafe/restaurant (DOC)

2.
Høringssvar fra Jens Munkegaard (TIF)

3.
Høringssvar fra Sandvig Arbejdsgruppe (TIF)

4.
Høringssvar fra Sandvig Borgerforening (DOC)

5.
Høringssvar fra Ejerforeningen Strandslot (HTM)

6.
Høringssvar fra DN Bornholm (HTM)

7.
Høringssvar fra Hotel Hammersø (HTM)

8.
Høringssvar fra Timo Hoffmann (HTM)

9.
Høringssvar fra Strandgaarden (DOC)

10.
Høringssvar fra Ulla Svendsen (HTM)

11.
Høringssvar fra Tørk Haxthausen (HTM)

12.
Høringssvar fra Foreningen Bornholm (DOC)

13.
Høringssvar fra Bjørn Thomsen (HTM)

14.
Høringssvar fra Horesta Region Bornholm (DOC)

15.
Høringssvar fra Kystdirektoratet (HTM)

16.
Høringssvar fra Bølgebadet af 2005 Aps (HTM)

17.
Høringssvar fra ASTE Lokalgruppe sandvig (HTM)

18.
Høringssvar fra Borgerlisten Bornholm (PDF)

19.
Indsatspuljen brev fra Indenrigsmnisteriet (PDF)

20.
Referat fra KB-møde 27 maj 2010 (DOC)

21.
Forslag til lokalplan 054 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Lokalplan 047 for et boligområde ved Langbjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr. 024

01.02.05K04-0061

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2010 at sende lokalplanforslag 047 og tillæg nr. 024 til regionkommuneplan for et areal nord for Langebjergvej i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Forslag til lokalplan 047 samt tilknyttet forslag til regionkommuneplantillæg nr. 024 har nu været i 8 ugers offentlig høring.

Der er i perioden indkommet 2 indsigelser eller ændringsforslag til planen.

Lokalplanen muliggør en udstykning op til 12 grunde, bebygget med helårsboliger i op til 2 etager (bebyggelsen nærmest Langebjergvej dog kun op til 1,5 etage). Der gives mulighed for at der også tillades etablering af dobbelthuse på grundene.

Den øgede bygningshøjde på op til 2 etager muliggøres fordi terrænforholdene på en del af området er stærkt skrånende. Der fastlægges ny vejtilslutning til området fra Langebjergvej.

 

Indsigelser

1) Esther Borges, Hammervænget 6, Sandvig samt 27 medunderskrivere.(se bilag)

Indsigerne protesterer primært mod at det frie udsyn vil blive forstyrret af det muliggjorte byggeri på strækningen fra Langebjergvej og rastepladsen over markerne til Hammerknuden, og ned mod havet. Herudover anses det muliggjorte byggeri for dominerende i området. Det foreslås i stedet at muliggøre en lav bebyggelse der er trukket ned ad skråningen og således bevare udsigten over bygningerne.

 

Teknik & Miljøs kommentar:

Bebyggelsen øverst på den skrånende grund nærmest Langebjergvej tillades op til 1,5 etage, bebyggelsen som tillades opført i 2 etager, i anden række, er ligger ca. 2,5 – 3 m længere nede end koten ved Langebjergvej. I lokalplanen er der desuden udlagt 2 udsigtslinjer i bebyggelsesplanen, mod en mod Hammerknuden og en mod Sandvig bugten, hvor bebyggelse ikke vil hindre et frit udsyn. Herudover tillades kun lav beplantning og solitære træer således at der fortsat også vil være udsigts muligheder mellem de enkelte bygninger (udover de 2 friholdte udsigtskiler).

Største del af lokalplanområdet har de sidste ca. 30 år været beliggende i byzone. Kun godt 20 -30 meter nærmest Langebjergvej lå i landzone, men indgår i regionkommuneplan 2005 i et område udlagt til helårs boligformål. Hele lokalplanområdet er dermed omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Man kunne dermed forvente at hele området blev lokalplanlagt til bebyggelse.

 

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

2) Anette Speed Kjeldsen/ Palle Kjeldsen (ejer) og Brian Speed Kjeldsen / Stine Emilie Nørregaard (lejer) Hammershusvej 59, Sandvig.

Indsigerne protesterer primært mod at lokalplanen tillader byggeri som kan medføre indkig til de nedenfor liggende ejendomme. Indsigerne er desuden af den mening at byggeri på området vil skæmme naturen i området.

 

Teknik & miljøs kommentar:

Største del af lokalplanområdet undtaget godt 20 -30 meter fra Langebjergvej har de sidste ca. 30 år været beliggende i byzone udlagt til boligområde og hele området er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Det er dermed ikke nogen ny situation at området kan bebygges. Da lokalplanområdet ligger højere end det tilstødende byområde mod nordøst, indeholder lokalplanen byggefeltkrav med en øget afstand til skel mod nordøst på mindst 10 m. (krav til skelafstande vil i byzonen normalt være 2,5 m). Denne skelafstand er fastlagt, ikke mindst for at sikre en rimelig begrænsning af evt. indbliksgener, som følge af de terrænmæssige forhold i området. Mht. evt. naturpåvirkninger skal det bemærkes at lokalplanområdet som sådan ikke indeholder særlige naturinteresser.

 

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Andre forhold:

I forbindelse med ændringen af bygningsreglementet er lokalplanens henvisning til lavenergiklasse 2 ikke relevant længere. I bygningsreglementet henvises der nu kun til lavenergibyggeri, uden klassificering.  Af lokalplanens § 10.6 fremgår at ”Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse (lavenergiklasse 2)”

Teknik & miljøs kommentar:

I forlængelse heraf foreslås derfor at § 10.6 ændres til ”Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse”, selvom dette indebærer en forøgelse af energikravet, svarende til tidligere gældende lavenergiklasse 1.

Alternativet ville være at der slet ikke stilles krav om lavenergibyggeri, hvilket vil være i strid med kommuneplanens vedtagne målsætninger på energiområdet.

Økonomi

ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 047 og tillæg til kommuneplan nr. 024 vedtages endeligt, med en mindre rettelse i § 10.6, som følge af lovmæssige ændringer.

Bilag

Lokalplanforslag 047

1.      Indsigelse

2.      Indsigelse

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Anbefales med administrativ tilføjelse som nedenfor.

 

Administrativ tilføjelse:

Ændring vedr. pkt. 2) "Da lokalplanområdet ligger højere end det tilstødende byområde mod nordøst, indeholder lokalplanen byggefeltkrav med en øget afstand til skel mod nordøst på mindst 10 m" - der skal stå 8 m.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Lokalplanforslag 047 (PDF)

2.
Indsigelse til LP 047 (PDF)

3.
Indsigelser til LP 047 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Forespøgsel om ændring af lokalplan 07-03 feriecenter med vandland nord for Tofte 07-03 feriecenter med vandland nord for Tofte

01.02.05P21-0239

Indledning

Ejerforeningen Rubinsøen har et ønske om at få udarbejdet en ny afløsende lokalplan for området nord for Tofte, således at ejerforeningens medlemmer selv kan afgøre om deres lejligheder skal have sommerhus- eller hotelstatus.

Sagsbeskrivelse

Området er i dag omfattet af lokalplan 07-03 som blev udarbejdet af Hasle Kommune i 1989. Lokalplanens formål er at udlægge området til feriecenter som indeholder feriehotel med tilhørende udsalgs- og restaurationsvirksomhed, samt at der i forbindelse hermed gives mulighed for opførelse af et vandland. Ved lokalplanens endelige vedtagelse blev området overført fra landzone til sommerhusområde.

Bebyggelsen Rubinvej 2 er i dag et hotel og består af fritliggende hotelboliger/hotellejligheder samt en servicebygning. De første 13 lejligheder blev opført i 1999 og de sidste 6 blev opført i 2002

Hasle Kommune har i 2000 meddelt dispensation fra lokalplanen, således at der i den østlige del kunne opføres sommerhuse. I perioden 2001-2005 blev der opført 22 sommerhuse i denne del. Hele bebyggelsen, inklusive hotellet, er dog fortsat placeret på én fælles matrikel, og alle betaler fortsat et bidrag til fælles arealer og servicebygning.

Ejerforeningens ønske er nu at kunne ændre status på fra hotellejlighed til sommerhus.

Dette er i strid med den gældende lokalplan, og forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Den gældende lokalplan 07-03 fastlægger i formåls- og anvendelses bestemmelserne at området skal benyttes og anvendes til feriecenter med tilhørende hotellejligheder (erhvervsmæssige anvendelser).

Kommunalbestyrelsen har jf. planlovens § 19 ikke mulighed for at dispensere fra lokalplaners principper. Principperne i en lokalplan er formålsbestemmelser og anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med en lokalplan. Teknik & miljø vurderer derfor, at man ikke kan dispensere fra den gældende lokalplan, da området efter formåls- og anvendelsesbestemmelserne er udlagt til hotelformål (og ikke sommerhusformål).

Da området allerede er beliggende i sommerhusområde, er det muligt at planlægge for sommerhusanvendelse.  En ny/ændret lokalplan for området skal derfor muliggøre at området kan anvendes til sommerhusformål på fælles grund. Den hidtidige lovlig anvendelse som hotel vil kunne fortsætte så længe der er ejere der ønsker hotelpligten opretholdt for deres lejligheder. Hvis alle hotelboliger bliver ferieboliger, bør lokalplanen dog også muliggøre at hotellets servicebygning omdannes til ferielejligheder.

Økonomi

ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området.

Bilag

Bilag 1 – Ansøgning

Bilag 2 – Kort over området

Bilag 3 – Lokalplan 07-03

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Bilag 1 - ansøgning (MSG)

2.
Bilag 2 - oversigtskort (PDF)

3.
Bilag 3 - lokalplan 07-03 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Evt. lokalplan der ophæver helårskrav ved Næs i Allinge

03.01.04P25-0009

Indledning

Lobbæk Byggeforretning har fået byggetilladelse til opførelse af 6 helårsboliger på ”Næs”, Søndergade 43 i Allinge. Der anmodes nu om at et krav om helårsanvendelse ophæves så det bliver muligt at anvende boligerne frit som helårs eller fritidsboliger. Hertil forudsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagsbeskrivelse

Lobbæk Byggeforretning ved Ejnar Toft Kofoed havde først tænkt sig at opføre en helårsboligbebyggelse, som der også er meddelt byggetilladelse til. Da der er tale om et luksuspræget byggeri, med en pris pr. bolig på ca. 4,5 mio. kr., er bygherren dog kommet i tvivl om hvorvidt de kan sælges på normale vilkår. Han ser her en mulighed i at boligernes anvendelse gøres mere fleksible for at tiltrække et større publikum.

Projektbeskrivelse vedhæftes som bilag. Da boligerne opføres på en stærkt skrånende grund opføres de med 1 etage mod nord men op til 2 etager mod syd (maksimalt 7 m høje da tage udføres uden rejsning med tagbeklædning af tagpap).

Bebyggelsen Næs er et gammelt hospital, der senest har været anvendt som asylcenter, men stået mere eller mindre ubrugt de senere år. De oprindelige hospitalsbygninger er tilladt nedrevet mhp. ny bebyggelse på den godt 3000 m2 store grund. Grunden er attraktivt beliggende, nær kystområdet.

Ejendommen er beliggende i byzone. I regionkommuneplan 2005 indgår området i et større område 01.B.02, udlagt til helårs boligformål. Næs-grunden ligger sydligst i området og grænser herved op til vejen Balran og et sommerhusområde 01.S.02. Området omfattes ikke af lokalplan.

Kommuneplanen indeholder krav om helårsanvendelse, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at håndhæve/efterleve. En imødekommelse af det ansøgte forudsætter at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg der ændrer områdets anvendelse. En evt. plan vil så indeholde bestemmelse om at boliger kan anvendes frit som helårsboliger eller som fritidsboliger, der samtidig betyder at boligreguleringslovens krav om helårsbopælspligt sættes ud af kraft for dette område.

Kommunalbestyrelsen har i tidligere tilfælde muliggjort at tidligere erhvervsejendomme tillades ombygget til ferieboliger når den fandt at der var tilstrækkelig begrundelse herfor (f.eks. nyligt offentliggjorte forslag til lokalplan 53 for et område ved Zahrtmannsvej). Der findes også nu ubebyggede områder der i kommuneplanen er udlagt så de kan lokalplanlægges til blandede feriebolig og helårsboligformål, f.eks. havneområder i Nexø, Tejn og Allinge.

En evt. lokalplan vil foruden anvendelsesbestemmelser skulle indeholde et minimum af bestemmelser vedr. områdets bebyggelse. Det forventes at bestemmelserne vil afspejle et allerede godkendt byggeprojekt, herunder at huse kan opføres i forskudt plan m.v.

Som begrundelser for at der muliggøres en mere fleksibel anvendelse kan angives:

Ejendommen har stået ubenyttet hen i mange år og er at sammenligne med en tidligere erhvervsejendom. Området udgør kun et mindre klart afgrænset område i overgangen mellem by og sommerhusområde. Lokaliseringen kan også begrunde en mere fritidsbetonet anvendelse i kraft af nærhed til bademuligheder m.v. Der findes andre muligheder for at opføre nye helårsboliger ved Allinge, men efterspørgslen er begrænset. Et byggeri kan tilføre ny arkitektonisk kvalitet i området og en fleksibel anvendelsesmulighed vil øge værdien af byggeriet, fordi en ejer der fraflytter huset ikke behøver sælge det, men kan beholde eller sælge det som fritidshus.

Som begrundelser imod at der muliggøres en mere fleksibel anvendelse kan angives:

Tilstødende parcelhusområder nord og vest for ejendommen har ikke samme mulighed for værdiforøgelse ved salg. Forholdsvis attraktive og samtidigt forholdsvis billige byggegrunde udgør en væsentlig attraktion for nye tilflyttere og udbuddet af sådanne ejendomme er begrænset. Det er ikke sikkert at boligerne kan sælges til den angivne pris selvom boligerne også tillades anvendt som ferieboliger - man risikerer derfor at byggeriet reduceres og at den arkitektoniske kvalitet forsvinder. En lokalplan kan være præcedensdannende i andre områder med tilsvarende forhold.

 

Teknik og miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til, om man vil udarbejde en lokalplan og kommuneplantillæg der imødekommer det ansøgte. Lokalplanprocessen vil ikke forhindre at bygherren, i mellemtiden, udfører allerede tilladte byggerier.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse.

Bilag

- Ansøgning

- Projektbeskrivelse

- Kortbilag over området

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Teknik- og Miljøudvalget beslutter at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg der ophæver kravet om helårsanvendelse på Søndergade 43 i Allinge. Bente Johansen kan ikke medvirke.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Bilag 1 - ansøgning (TIF)

2.
Bilag 2 - projektbeskrivelse (PDF)

3.
Bilag 3 - oversigtskort (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0114

Indledning

Ejeren af Ibskervej 2 og 4, 3730 Nexø, har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen Ibskervej 2 på 100 m² til sammenlægning med egen bolig på 100 m², Ibskervej 4.

Sagsbeskrivelse

Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af helårsboligen Ibskervej 2, da dens nuværende tilstand ikke egner sig som bolig. Ejer har telefonisk oplyst, at boligen ønskes sammenlagt med Ibskervej 4. Ibskervej 2 er ikke udlejet efter seneste lejers opsigelse.

 

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, hvor det sammenlagte boligareal ikke overstiger 130 m², den nedlagte bolig skal være ledig uden opsigelse fra udlejers side, og den sammenlagte bolig skal være ledig eller beboet af en bruger, der ønsker at overtage de udvidede bolig.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte med henvisning til gældende praksis, lejlighedernes beliggenhed i ejendommen og det forhold, at lejligheden er i meget dårlig stand.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der gives tilladelse til at nedlægge boligen Ibskervej 2 på vilkår, at den sammenlægges med Ibskervej 4.

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Nedlæggelse af 1 bolig i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0115

Indledning

Ejeren af Kirkepladsen 10, st tv, 3700 Rønne, har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen på 53 m² beliggende Kapelvej 1, 1 for sammenlægning med egen bolig på 104 m² beliggende Kirkepladsen 10, st. tv.   

Sagsbeskrivelse

Ansøger oplyser, at nuværende lejer på Kapelvej 1, 1 fraflytter boligen på eget initiativ den 30. september 2010. Omhandlende bygning er opført i 1949 og er i BBR registreret som etageboligbebyggelse med to boligenheder og to erhvervsenheder.

 

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, hvor det sammenlagte boligareal ikke overstiger 130 m², den nedlagte bolig skal være ledig uden opsigelse fra udlejers side, og den sammenlagte bolig skal være ledig eller beboet af en bruger, der ønsker at overtage de udvidede bolig.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte med henvisning til gældende praksis.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der gives tilladelse til at nedlægge boligen Kapelvej 1,1. på vilkår, at den sammenlægges med ejers bolig beliggende Kirkepladsen 10, st.tv.

 

Bilag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Nedlæggelse af 6 boliger i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0113

Indledning

Boligselskabet Bo42 har ansøgt om tilladelse til at nedlægge 6 stk. 1-rums boliger i Rønne, som Bo42 finder utidssvarende, da boligerne er uden selvstændigt bad og toilet.

Sagsbeskrivelse

Beliggenhed og areal af de 6 boliger:

Thorkildsvej 37, st. mf, 17 m²,

Thorkildsvej 37, 1 mf, 17 m²,

Thorkildsvej 37, 2 mf, 19 m²

i boligblok der er opført i 1953  og

Thorkildsvej 43, st. mf, 27 m²,

Thorkildsvej 43, 1 mf, 27 m²,

Thorkildsvej 43, 2 mf, 26 m²,

i boligblok der er opført i 1958.

 

Arealet fra omhandlende boliger, ønskes sammenlagt med en af naboboligerne tv eller th. Uanset om det er tv eller th, vil den sammenlagte bolig, være under 130 m².

 

Thorkildsvej 37 st. mf og Thorkildsvej 43, st. mf er beboet, og Bo42 oplyser, at de berørte boliger ikke vil blive opsagt på baggrund af nedlæggelsen.

 

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, hvor det sammenlagte boligareal ikke overstiger 130 m², den nedlagte bolig skal være ledig uden opsigelse fra udlejers side, og den sammenlagte bolig skal være ledig eller beboet af en bruger, der ønsker at overtage de udvidede bolig.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligerne med henvisning til lovens bestemmelser dog således, at det er et vilkår at nedlæggelse af Thorkildsvej 37 st. mf og Thorkildsvej 43, st. mf  først kan ske, når nuværende lejer fraflytter efter egen opsigelse eller misligholdelse af lejeaftalen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der meddeles samtykke til nedlæggelse som ansøgt, dog således, at det er et vilkår, at nedlæggelse af Thorkildsvej 37 st. mf og Thorkildsvej 43, st. mf  først kan ske, når nuværende lejer fraflytter efter egen opsigelse eller misligholdelse af lejeaftalen.

.

Bilag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt. 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard - anmodning om vedståelse af kommunegaranti.

03.11.08Ø60-0022

Indledning

I forbindelse med en frivillig konvertering af fastforrentet lån i Nordea Kredit A/S stort kr. 4.148.000 til et nyt F5-lån i Nordea Kredit A/S med uændret prioritet og løbetid, har Rønne Revision på vegne af andelsboligforeningens bestyrelse anmodet om en vedståelse af kommunegaranti for efterstående lån til Nordea Kredit A/S med opr. hovedstol kr. 4.068.000

Sagsbeskrivelse

Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard ønsker en frivillig konvertering af fastforrentet lån i Nordea Kredit A/S  stort kr. 4.148.000 til nyt F5 lån i Nordea Kredit med uændret prioritet, løbetid og afdragsfri periode indtil 2015. Den frivillige konvertering af lånet vil give Andelsboligforeningen en årlig besparelse på kr. 102.378 eller en gennemsnitlig månedlig besparelse på ca. kr. 950 for hver af de 9 andelsboliger.

Rønne Revision har i den forbindelse på vegne af Andelsboligforeningen Sank Mortensgaard anmodet om en vedståelse af kommunegaranti for det efterstående lån til Nordea Kredit A/S med opr. hovedstol kr. 4.068.000.

Økonomi

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1311 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2 vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede private andelsboliger eller ustøttede private andelsboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

- at kommunen vedstår den tidligere stillede kommunegaranti til Nordea Kredit A/S for lån på oprindeligt stort kr. 4.068.000.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009

29.09.00P07-0001

Indledning

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning om, at BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe skal have tiltag målrettet KRAMS-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat, som beskriver disse indsatser i 2009.

Sagsbeskrivelse

Forebyggelse og sundhedsfremme er en tværgående målsætning i BRK. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2008, at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsplanerne og der følges op på indsatsen i aftaleopfølgningen. Det udarbejdede notat ’BRK's KRAMS-indsatser i 2009’ er baseret dels på virksomhedernes aftaleopfølgninger, dels på tilbagemeldinger fra område- og stabschefer.

BRK's KRAMS-oversigt for 2009:

Et par overordnede bemærkninger. Af KRAMS-oversigten fremgår:

·        at KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder

·        at fordelingen mellem de enkelte KRAMS-faktorer er relativ jævn fordelt i 2009. Til sammenligning var fordelingen mindre jævn i 2008

·        at der er flest indsatser i forhold til motion og rygning. Til sammenligning var der flest indsatser i forhold til motion og kost i 2008

·        at der er færrest indsatser i forhold stress i 2009. Til sammenligning var det også stress, der var tildelt færrest indsatser i 2008

·        at der er flest indsatser målrettet ansatte. Sammenlignet med 2008 er der forholdsmæssigt set flere indsatser målrettet kommunens ansatte i 2009, end der var i 2008.


Fordeling af KRAMS-indsatser i 2009:

·        38 indsatser i forhold til kost. 15 målrettet ansatte, 23 målrettet borgere.

·        41 indsatser mod rygning. 26 målrettet ansatte, 15 målrettet borgere.

·        35 indsatser mod alkohol. 21 målrettet ansatte, 14 målrettet borgere.

·        42 indsatser mod motion. 22 målrettet ansatte, 20 målrettet borgere.

·        30 indsatser mod stress. 26 målrettet ansatte, 4 målrettet borgere.

Af BRK’s i alt 186 KRAMS-indsatser er 76 rettet mod kommunens borgere og 110 mod ansatte i BRK.

En oversigt over BRK's KRAMS-indsatser giver et godt billede af mangfoldigheden i kommunens KRAMS-indsatser, og vil forhåbentlig give anledning til gensidig inspiration på tværs i BRK.

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2010 blive udviklet en mere brugervenlig afrapporteringsform. Der arbejdes f. eks. på et koncept for månedens sundhedstips, som kan lægges på Dragenettet. Ideen er at en virksomhed - over en fast skabelon - svarer på tre - fire spørgsmål, om virksomhedens sundhedsindsats.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        KRAMS-oversigt: Udmøntning af KRAMS i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Orienteringen taget til efterretning, og sendes til orientering for øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Bilaget "Udmøntning af KRAMS 2009" lægges samtidig på Dragenettet med opfordring til at drøfte den i MED-udvalgene.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        KRAMS-oversigt: Udmøntning af KRAMS i 2009

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Udmøntning af krams 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

Der afholdes dialogmøder d. 8. november samt på endnu en dato, der pt. ikke kendes. Der indkaldes til møderne i outlook. 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Orientering givet.