Referat
Teknik- og Miljøudvalget
28-09-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Gennemgangen af økonomien i Teknik & Miljø
  åbent 2 Reviderede retningslinjer for administation af områder omfattet af en bevarende lokalplan
  åbent 3 Anmodning om lokalplan for sommerhusområde i Bølshavn
  åbent 4 Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 5 Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 6 Retsafgørelse vedr. ulovlig anvendelse af helårsbolig i Hasle
  åbent 7 Høringssvar vedr. lokalplan for hotel, restauration m.m. ved Østergade, Søndergade, Bagergade i Rønne
  åbent 8 Vedtagelse af lokalplan 053 og kommuneplantillæg nr. 027
  åbent 9 Forslag til ændring af lokalplan for Vibegårdscentret
  åbent 10 Landsplanredegørelse 2010
  åbent 11 Revision af vandløbsregulativ for Kærbyå/Byåen, Rønne
  åbent 12 Vinterinstruks 2010-2011
  lukket 13 Lukket punkt
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Gennemgang af økonomien i Teknik & Miljø

00.30.04Ø09-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

1

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (TE)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde d. 30. juni at der skulle fremlægges forslag til besparelser med henblik på nedbringelse af det forventede merforbrug. På denne baggrund er udarbejdet dette budgetnotat der giver en status for budget og regnskab for Teknik & Miljø pr. 31. august 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget på baggrund af den budgetmæssige status godkender de foreslåede besparelser. 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Den budgetmæssige status tages til efterretning og de foreslåede besparelser godkendes. Udvalget ønsker inden årets udgang områdets vurdering af budgetmæssige tiltag mhb. på overholdelse af budget 2011.

Sagsfremstilling

Budgettet er opbygget af niveauerne 1, 2 og 3. Budgettet afspejler den organisatoriske opbygning af Teknik & Miljø med 5 afdelinger, hver med sin afdelingschef, idet ”sekretariatet” er placeret organisatorisk direkte under områdechefen.

 

Det skal bemærkes at de enkelte afdelingsbudgetter omfatter drift og anlæg – mens lønbudgettet for hele Teknik & Miljø er samlet under afdelingen ”Sekretariatet”. Forbrug til dato er pr. 31. august 2010. 


 

Niveau 1: Heraf ses at Teknik & Miljø samlet set forventer at komme ud af 2010 med et underskud på ca. 4,5 mio. kr.

 

Niveau 1

Teknik og miljø

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Teknik og miljø

127.683.241

76.145.327

132.211.799

-4.528.558

Teknik & Miljø uden overførsel

Teknik og miljø

-5.819.092

-3.620.840

-5.760.672

-58.420

Samlet resultat

pr 31 august 2010

121.864.149

72.524.487

126.451.127

-4.586.978

 

Niveau 2: Niveau 2 er en opgørelse over det forventede regnskab for de enkelte afdelinger i Teknik & Miljø. Heraf ses at afdelingen ”Veje & Havne” forventes at komme ud med et underskud på knap 3 mio. kr., hvilket skyldes de ekstraordinære udgifter til vintertjenesten i januar – februar 2010.

 

Niveau 2

Afdelinger

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Resultat

127.683.243

76.145.327

132.211.799

-4.528.556

 

Byggeri & Plan

7.030.529

6.478.669

9.055.176

-2.024.646

 

Natur & Miljø

12.153.959

2.567.131

11.342.047

811.912

 

Vej & Havne

72.231.039

38.714.190

75.172.324

-2.941.285

 

Beredskab

9.702.671

8.087.677

9.744.593

-41.922

 

Sekretariat

26.565.045

20.297.659

26.897.659

-332.614

Teknik & Miljø uden overførsel

Resultat

-5.819.090

-3.620.840

-5.760.672

-58.419

 

Byggeri & Plan

-7.118.281

-4.238.406

-6.993.238

-125.043

 

Natur & Miljø

1.299.191

617.566

1.232.566

66.625

Samlet resultat

pr 31 august 2010

121.864.153

72.524.487

126.451.127

-4.586.974

 

Niveau 3: Niveau 3 viser budget og forbrug på ”hoved-kontiene” inden for hver afdeling. Der ses nogle steder at være store udsving (forventede over-/underskud) på de enkelte konti, hvilket ikke nødvendigvis afspejler den reelle situation. Derudover er såvel antal, som indhold og benævnelse af, kontiene nærmest historiske.

 

Teknik & Miljø arbejder på, sammen med Økonomi og Analyse, at finde ud af hvordan kontoplanen kan tilpasses, således at den giver et retvisende billede af de enkelte områders budget og regnskab og formidlingsmæssigt bliver langt mere gennemskuelig.

 

Nedenfor beskrives, afdeling for afdeling, det forventede regnskab kort for de konti, hvor der er større afvigelser i forhold til budget.


 

 

Niveau 3

Byggeri & Plan

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Resultat

7.030.529

6.478.669

9.055.176

-2.024.646

 

Offentlige toiletter

2.984.418

2.085.747

3.075.747

-91.329

 

Beboelsesejendomme, TMU

-1.103.715

669.956

140.000

-1.243.715

 

Andre faste ejendomme, TMU

-1.798.865

-614.491

-1.070.865

-728.000

 

Andre faste ejendomme, momsreg., TMU

0

-81

0

0

 

Driftssikring af boligbyggeri

1.334.800

348.209

1.100.900

233.900

 

Kirkegårde

13.792

0

12.000

1.792

 

Fællesantenneanlæg

-21.591

-1.725

-7.725

-13.866

 

Dampmøllegade 36

-110.380

-104.728

-129.728

19.348

 

Vedligeholdelse, administrationsbygn.

4.249.616

3.304.833

4.367.347

-117.731

 

Byfornyelse, ydelsesstøtte

1.482.455

790.950

1.567.500

-85.045

Teknik & Miljø uden overførsel

Resultat

-7.118.281

-4.238.406

-6.993.238

-125.043

 

Ydelsesstøtte

987.050

413.687

 

 

 

Ældreboliger Ibsker/Svaneke

-1.244.259

-492.886

 

 

 

Ældreboliger Nylars

-798.172

-438.976

 

 

 

Ældreboliger Aabo

-2.298.739

-1.200.595

 

 

 

Ældreboliger Klintebo/Røbo

-1.647.308

-864.376

 

 

 

Ældreboliger Slottet

-2.116.853

-1.117.694

 

 

 

Ældreboliger Stjernehuset

0

8.116

 

 

 

Ældreboliger Stenbanen

0

-545.684

 

 

Samlet resultat

pr 31 august 2010

-87.752

2.240.263

2.061.938

-2.149.690

 

Byggeri og Plan:

Byggeri og Plan forventer at komme ud af 2010 med et samlet underskud på godt 2,0 mio. kr. 

Offentlige toiletter: Driften af de offentlige toiletter forventes at komme ud med et underskud på 91.329. 

Dette skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med nedrivning af toiletbygningen ved Jomfrugård, da bygningen ellers ville være skyllet i havet. Efterfølgende blev der opsat tørklosetter. Derudover er der betalt kloaktilslutningsafgifter for toiletter ved Ekkodalen og ved Boderne.

I øvrigt kan oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget i 2007 besluttede at rengøringen af de offentlige toiletter skulle udbydes i etaper i årene 2008-2010. Erfaringerne fra de udbud der er gennemført viser at der ikke er sket besparelser på området, men en mindre stigning i serviceniveau. Der resterer stadig udbud af en etape.

Beboelsesejendomme: Der forventes et underskud på godt 1,2 mio. kr. på beboelsesejendommene. Underskuddet skyldes primært at huslejerne i budgettet fremskrives med pris- og lønfremskrivningen fra KL, hvilket overstiger den takst hvormed man kan hæve huslejerne. Derved opstår der et gab mellem budgetterede indtægter og faktiske udgifter. Denne problematik indgår i de igangværende drøftelser mellem området og ØA.

Andre faste ejendomme: Området ”andre faste ejendomme” omfatter bl.a. de gamle købstadsrådhuse (Allinge, Svaneke og Hasle) og det gamle turistbureau i Rønne. Der afventer en politisk stillingtagen til bygningernes fremtidige anvendelse. Bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand gør det ikke muligt at leje dem ud, og det nuværende budget rækker kun til de faste udgifter samt akut vedligehold. Der forventes et underskud på godt 700.000.

Vedligeholdelse, administrationsbygninger: Denne post forventer at komme ud med et negativt resultat på 117.731 Merforbruget er fremkommet dels pga. øgede udgifter til vedligehold af udenoms arealer, øgede udgifter til edb-installationer på Tejn Rådhus, udgifter i forbindelse med flytning af personale. Dette merforbrug ville have været på ca. 300.000 kr. såfremt der ikke var en huslejeindtægt på ca. 180.000 kr. større end budgetteret.

 

Niveau 3

Natur & Miljø

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Resultat

12.153.959

2.567.131

11.342.047

811.912

 

Natur

10.421.531

3.587.764

9.631.180

790.351

 

Ubestemte formål

-217.500

-153.220

-217.500

0

 

Grønne områder og naturpladser

5.572.308

1.977.814

5.475.050

97.258

 

Naturforvaltningsprojekter

3.664.727

1.801.920

3.564.000

100.727

 

Forlagsvirksomhed

0

-7.974

-7.974

7.974

 

Fredningserstatninger

55.968

34.500

132.625

-76.657

 

Skove

1.137.324

358.745

1.017.000

120.324

 

Skove uden moms

0

-431.411

-479.411

479.411

 

Sandflugt

12.372

0

0

12.372

 

Vedligeholdelse af vandløb

196.332

7.390

147.390

48.942

 

Miljø

1.732.428

-1.020.633

1.710.867

21.561

 

Miljøbeskyttelse, fælles formål

472.848

138.655

473.655

-807

 

Øv. planlægning, undersøgelser, tilsyn m

780.096

269.964

753.964

26.132

 

Grundvandskortlægning, gebyrfinansieret

808.896

815.998

815.998

-7.102

 

Skadedyrsbekæmpelse

-554.280

-2.473.367

-560.867

6.587

 

Godkendelse/tilsyn - fælles formål

27.120

30.361

30.361

-3.241

 

Godkendelse/tilsyn - brugerbet.pligtige

49.044

49.045

49.045

-1

 

Godkendelse/tilsyn - ikke brugerbet.plig

148.704

148.711

148.711

-7

Teknik & Miljø uden overførsel

Resultat

1.299.191

617.566

1.232.566

66.625

 

Jordforurening

1.228.191

617.566

1.232.566

-4.375

 

Batterier - momsreg.

71.000

0

0

71.000

Samlet resultat

pr 31. august 2010

13.453.150

3.184.697

12.574.613

878.537

 

Natur & Miljø:

Området forventer et mindreforbrug på ca. 878.000. Dette skyldes at de har været udvist tilbageholden­hed på de styrbare dele af driftsområderne naturpleje, grønne områder, strande og skove siden årets første budgetopfølgning. Det drejer sig bl.a. om mindre vedligeholdelse af skovveje og ændret indsatsniveau på grønne områder.

Samtidig er der indregnet en ekstraordinær indtægt på 300.000 kr. som følge af historisk høje priser på træ.

Natur & Miljøafdelingens driftsområder kendetegnes også ved at udgifter ikke afholdes jævnt over hele året, men er meget sæsonbestemte. Derfor viser kontiene et forholdsvist lavt forbrug pr. 31. august 2010 da betaling for alle arbejder i højsæsonen ikke fremgår.

.

 

Niveau 3

Veje & Havne

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Resultat

72.231.039

38.714.190

75.172.324

-2.941.285

 

Veje

70.024.028

37.953.073

72.964.394

-2.940.366

 

Veje, fælles formål

889.416

715.121

1.065.121

-175.705

 

Arbejder for fremmed regning, momsreg.

0

-3.628.988

0

0

 

Parkeringsordninger

-79.524

-128.533

-79.524

0

 

Vejvedligeholdelse

37.271.224

12.978.933

36.978.933

292.291

 

Belægninger m.v.

4.238.800

2.184.620

4.184.620

54.180

 

Vintertjeneste

27.362.988

25.667.822

30.367.822

-3.004.834

 

Læskure og busterminaler

317.688

151.346

424.670

-106.982

 

Udlejning af P-pladser

23.436

12.751

22.751

685

 

Havne

2.207.011

761.118

2.207.929

-918

 

Pulje til vedl. af private havne

226.788

23.246

226.788

0

 

Bølshavn Frihed

26.952

-9.317

26.952

0

 

Kommunale havne, fællesudgifter

1.913.419

1.891.698

3.333.698

-1.420.279

 

Kommunale havne, fællesindtægter u/moms

0

-65.743

-470.743

470.743

 

Allinge Havn

-85.980

-136.136

-168.136

82.156

 

Hammerhavnen

159.720

33.406

33.406

126.314

 

Hasle Havn

-384.396

-346.227

-293.227

-91.169

 

Sandvig Havn

56.844

-41.643

-41.643

98.487

 

Svaneke Havn

90.264

-50.500

-65.500

155.764

 

Gudhjem og Nørresand Havne

0

-67.297

-148.297

148.297

 

Tejn Havn

0

-525.050

-290.050

290.050

 

Nørrekås Lystbådehavn

203.400

54.682

64.682

138.718

Samlet resultat

pr 31 august 2010

72.231.039

38.714.190

75.172.324

-2.941.285

 

 

 

Veje og Havne:

Veje, fælles formål: Aktiviteten dækker over myndigheds- og planlægningsopgaver, som vejplanlægning, trafiktællinger, vejdata, trafiksikkerhedskampagner mm

Pt. tegner det til at aktiviteten kommer ud med et underskud på ca. 175.000, på grund af udgifter i forbindelse med Cykelprojekt Bornholm. 

Vejvedligeholdelse: Den store budgetpost indeholder en mangfoldighed af aktiviteter såsom renholdelse, cykelstier, broer og bygværker, fortove, rendestensbrønde, grøfter, rabatter, rabatslåning, græsklipning, grønne områder, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, belysning, færdselsskilte, autoværn mm. I forbindelse med skybruddet i august må der påregnes ekstraudgifter i størrelseordenen 0,5 – 0,7 mio. kr. Der er i den forbindelse undladt en del mindre vedligeholdelsesopgaver på rabatter, fortove mv. Det forventes at aktiviteten kommer ud med et overskud på knap 300.000 kr.

Læskure og busterminaler: Aktiviteten forventes at komme ud med et underskud på 100.000. Dette skyldes afledte udgifter i forbindelse med omlægningen af BATs rutestruktur.

Vintertjeneste: I forbindelse med behandlingen af et betydeligt forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr., besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre området ca. 16 mio. kr. og at man efterfølgende ville tage stilling til en yderligere tilførsel af midler til vintertjenesten. Såfremt der ikke tilføres de 3 mio. kr. må der påregnes et underskud.

Havne:Der vil være mindre afvigelser indenfor de enkelte havne men samlet set forventes dette at  balancere. I budgettet er indregnet indtægter for udlejning af bl.a. havnearealer. Der udestår en problematik med tilgodehavender for manglende leje fra en række virksomheder på Tejn Havn, herunder virksomheder der er gået i betalingsstandsning. Såfremt de budgetterede indtægter ikke opnås, må havnene forvente at komme ud med et underskud i omegnen af ca. 700.000 kr. 

 

Niveau 3

Beredskab

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Beredskab

9.702.671

8.087.677

9.744.593

-41.922

 

Redningstjeneste

102.792

85.471

105.471

-2.679

 

Redningsberedskab

9.599.879

8.072.483

9.709.399

-109.520

 

Redningsberedskab, fælles formål

2.200.025

2.168.929

2.400.429

-200.404

 

Redningsberedskab, forebyggelse

-170.768

47.688

-152.312

-18.456

 

Afhjælpende indsats, personale

2.134.595

1.389.535

2.059.535

75.060

 

Afhjælpende indsats, uddannelse

756.168

413.413

813.413

-57.245

 

Afhjælpende indsats i øvrigt

4.733.177

4.074.075

4.767.075

-33.898

 

Sikkerhedsvagter

0

72.956

50.278

-50.278

 

Miljøopgaver

-53.318

85.475

-49.431

-3.887

 

Øvrig momspligtig indsats

0

-179.589

-179.589

179.589

 

DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)

0

-70.277

-70.277

70.277

 

DKF, afhjælpende indsats, uddannelse

0

-65.173

-65.173

65.173

 

DKF, afhjælpende indsats, møder

0

6.808

6.808

-6.808

 

DKF, afhjælpende indsats, arrangementer

0

-23.061

-23.061

23.061

 

DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt

0

11.149

11.149

-11.149

Samlet resultat

pr 31 august 2010

9.702.671

8.087.677

9.744.593

-41.922

 

Beredskab:

Beredskabet forventer et mindre underskud på ca. 40.000 kr.  

 

Fælles formål er løn til fagpersonale, forsikringer, refusioner m.v. I perioden 1 januar-31 august er der afhold flere udgifter til aflønning af brandpersonale, end tilsvarende periode året før.

Dette skyldes primært aflønning af brandmandskabet: Der har til dd. har været flere langvarige og store indsatser i 2010, hvilket har bevirket at der er anvendt mange mandskabsressourcer. 

 

Afhjælpende indsats i øvrigt dækker over drift af øens brandstationer (bygningsdrift, varme, el, vand, kloak, vedligeholdelse), drift af teknisk materiel (Røgdykkerapparater, nødbehandlerudstyr, radioanlæg, vagtcentral, SINE, slanger/armaturer, værktøj), drift af brandhanenet, drift af materiel (biler, brændstof), leasingudgifter, entreprisekontrakter (Brandkontrakt Nexø, dykkerkontrakt, kommunens Falck servicekontrakt), administration.

I forbindelse med udbud af Brandkontrakten i Neksø er der anvendt 175.000 til rådgivning i forbindelse med udbud. Dette beløb var ikke budgetteret.

 

DfRB: Drift af det frivillige redningsberedskab på Bornholm. En overvejende del af udgifterne dækkes ind ved elevtime refusion, hertil udgifter til lokaleleje m.v.

 

 

 

 

Niveau 3

Sekretariat

Korrigeret Budget

Forbrug til dato

Forventet regnskab

over/underskud

Teknik & Miljø med overførsel

Teknik- og Miljøsekretariatet

26.565.045

20.297.659

26.897.659

-332.614

 

Adm., Teknik- og Miljøsekretariatet

28.307.433

20.426.830

28.626.830

-319.397

 

Adm., Teknik- og Miljøsekr., momsreg.

-1.742.388

-129.171

-1.729.171

-13.217

Samlet resultat

pr 31 august 2010

26.565.045

20.297.659

26.897.659

-332.614

 

Sekretariatet:

Sekretariatet dækker over lønudgifter i hele Teknik & Miljø (konto 06), samt udgifter til kurser, rejser, mødeforplejning, kontorhold, IT, telefoni mm.

 

Der ventes et underskud på godt 300.000 ud af budget på ca. 28 mio. kr. Dette skyldes manglende kompensation samt manglende tilpasning af budgettet.

 

Forslag til besparelser:

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 30. juni udbad udvalget sig forslag til besparelser med henblik på en nedbringelse af merforbruget.

 

Det foreslås at besparelserne udmøntes med følgende beløb:

 

Natur & Miljø:                    250.000 kr.

                                            Naturpleje, skove og grønne områder.

 

Byggeri & Plan:                   400.000 kr.

Udskudt igangsættelse af udskiftning af køkken på Glas og Keramikskolen.

 

Veje & Havne:                    600.000 kr.

                                            Udskydelse af reparation af et gennemløb på Røvej.                           

 

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at gennemføre de ovennævnte besparelser, kan det forventes at Teknik & Miljø kommer ud af 2010 med et underskud på ca. 3,3 mio. kr.. Heraf forklares de 3 mio. kr. med det ekstraordinære forbrug til vintertjenesten i begyndelsen af 2010.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Reviderede retningslinjer for administration af områder omfattet af en bevarende lokalplan

01.02.05K04-0056

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (B)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved deres møde d. 4. februar 2009 at sende forslag til retningslinjer for administration af områder omfattet af en bevarende lokalplan i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb d. 29. april 2009 var indkommet syv høringssvar.

Retningslinierne er behandlet i TMU d. 3. juni 2009 og i kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2009.

I henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagelse af 25. juni 2009 har der været afholdt en række samarbejdsmøder med repræsentanter fra Steenbergs Tegnestue. Møderne har resulteret i en række forslag til ændringer i de hidtil gældende retningslinier.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller de reviderede retningslinjer til godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling og beslutning er fra den oprindelige sag.  Der gøres venligst opmærksom på den supplerende sagsfremstilling neden under.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved deres møde d. 4. februar 2009 at sende forslag til retningslinjer for administration af områder omfattet af en bevarende lokalplan i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb d. 29. april 2009 var indkommet syv høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt. De indkomne høringssvar er behandlet hver for sig, dog er høringssvaret fra hhv. Sandvig borgerforening og Annette Rosendorp af mere generel karakter som ikke giver anledning til ændring af retningslinjerne. I nedenstående sagsbeskrivelse, er udtaget de kommentarer fra høringssvarene som umiddelbart giver anledning til ændringer i retningslinjerne. Øvrige bemærkninger, som ikke medførere forslag til revision af retningslinjerne, er anført i bilaget ”Behandlings af høringssvar”. Endelig skal det bemærkes, at en del af høringssvarene indeholder de samme bemærkninger

Høringssvar fra Niels-Holger Larsen:

Niels-Holger Larsen skriver i sit høringssvar bla.:

·        at B-området i Vang skal anføres under B-principperne. 

·        at grundmurede huse i område A i Svaneke, bør behandles som øvrige huse (efter A-principperne).

 

Kommentar:

At B-området i Vang som det fremgår af Lokalplan nr. 0-02, ”Bevarende lokalplan for Vang – Teglkås – Helligpeder” ikke er nævnt under B-principperne er en forglemmelse.

Det foreslås at retningslinjerne ændres, således at det hidtidige delområde B i Vang, i fremtiden administreres efter B-principperne.

 

Den administrative skelnen mellem bindingsværkshuse og grundmurede huse (i Svaneke), som Nexø kommunalbestyrelse vedtog i 1998, bør af hensyn til helheden i byen ændres tilbage til de oprindelige retningslinier, hvor hele byens bevaringsområde blev behandlet efter de samme retningslinier, dvs. som A-område. Det foreslås således at høringssvaret efterkommes og retningslinjerne ændres i overensstemmelse hermed. 

 

Høringssvar fra kulturmiljørådet:

Kulturmiljørådet skriver i sit høringssvar bl.a.

 

Kommentar:

I A-områderne vil det være fint ikke at acceptere eternit på flunker. Dette foreslås indskrevet i retningslinjerne.

Høringssvar fra Steenbergs tegnestue:

Steenbergs tegnestue mener at der bør åbnes op for muligheden for at anvende anden træsort end den oprindelige, ved vedligehold og rekonstruktion af bindingsværk.

Kommentar:

Det foreslåes indskrevet i retningslinjerne at der kan åbnes for brug af andre træsorter, hvis dette er begrundet, og hvis bindingsværket overfladebehandles, så udskiftningen ikke er umiddelbart synlig. Ved skarringer bør der dog altid bruges træsorter, der er ens.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at retningslinjerne for administration af områder omfattet af en bevarende lokalplanlægning vedtages med de rettelser der er angivet i sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. juni 2009:

Leif Olsen og Per Ole Petersen følger indstillingen. Steen Colberg Jensen og Niels Jørgensen ønsker at høringssvaret fra Steenbergs tegnestue ApS for så vidt angår tagvinduer, kviste, bindingsværk og facader indarbejdes i retningslinjerne.
Da Torben Rønne Larsen ikke deltog var der stemmelighed og sagen sendes til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2009:

For områdechefens indstilling stemte 12 (liste F, liste A, liste L, Birte Skot-Hansen), imod stemte 15 (liste O, liste V, liste B, liste K, Liste C, liste R minus Birte Skot-Hansen).

 

Liste V stillede forslag om, at høringssvaret fra Steenbergs tegnestue ApS for så vidt angår tagvinduer, kviste, bindingsværk og facader indarbejdes i retningslinjerne. Høringssvaret fra Niels Holger Larsen vedrørende vinduer i grundmurede huse efterkommes ikke.

For forslaget stemte 15 (liste V, liste C, liste K, liste B, liste O, liste R minus Birte Skot-Hansen), imod stemte 12 (liste L, liste A, liste F, Birte Skot-Hansen).

Liste V's forslag er godkendt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

De seneste ændringsforslag er skrevet ind med rødt i det vedhæftede bilag og vedrører størrelse og placering af ovenlysvinduer, flunker (sider) i kviste, franske altaner, sømbeslag i bindingsværk og pudsning af huse opført i blank mur.

De væsentligste ændringer omfatter lempelser omkring størrelser og placering af ovenlysvinduer, vinduesflunker i kviste mod gård-/haveside og etablering af franske altaner i gavle og i gårdfacader.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at de reviderede retningslinier med ændringsforslag godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
ABCD skemaer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anmodning om lokalplan for sommerhusområde i Bølshavn

01.02.05P21-0211

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

3

 

Hvem beslutter
TMU(B)

Resumé

Ejendomsmægler Charlotte Kjøller har på vegne af en ejer af et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde i Bølshavn anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for ejerens del af området.Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller at der udarbejdes et lokalplanforslag for den aktuelle del af det udlagte sommerhusområde.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området ved Bølshavn blev sammen med 3 andre områder på Sydbornholm udlagt til sommerhusområder tilbage i 2005 i landsplandirektiv. De 3 nye sommerhusområder på Sydbornholm er lokalplanlagt og udbygget. Arealet ligger bag Bølshavn (se oversigtskort) og anvendes i dag som landbrugsareal. Jf. landsplandirektivet må arealet bebygges med op til 30 sommerhuse.

Arealet omfatter 2 ejere med hver sin matrikulære del af arealet med ca. 50/50. Den halvdel af området, der nu ønskes lokalplanlagt, er placeret nærmest Østermarievej og kan nemt sikres adgang herfra.

Det bagved liggende areal, som ejeren ikke ønsker bebygget pt., kan sikres adgang fra det område, der nu ønskes lokalplanlagt. Dette område kan så lokalplanlægges på et senere tidspunkt.

Ansøgeren har fået udarbejdet et projektforslag med bygningstype og udstykningsplan, som kan danne grundlag for en lokalplan. Den foreslåede bebyggelsesplan udlægger vejføring med mulighed for videre forbindelse til det bagvedliggende areal, og sikrer derved en evt. senere udnyttelse af restarealet til sommerhusbebyggelse. En lokalplan skal muliggøre opførelse af op til 13 luksussommerhuse udført med naturmaterialer og optimal energiudnyttelse (passiv+ huse). Nærmere beskrivelse frenmgår af ansøgningen.

Det skrånende terræn tænkes udnyttet så husene udføres med 1 etage mod landsiden, 2 etager mod kystsiden. Den maksimale bygningshøjde bliver ca. 7 m. Husene er ret store (140 etage-m2) og bygherren ønsker derfor ikke at bygge flere huse i område (landsplandirektivet ville muliggøre op til ca. 15 huse på arealet).

Ansøgeren er oplyst om der gælder særlige for planlægning i kystnærhedszonen, og er indstillet på at levere de oplysninger og illustrationer der kræves i lokalplanen (herunder visualiseringer af området).

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Landsplandirektivudsnit (PDF)

2.
Beskrivelse af Futurehuset (PDF)

3.
Skitsemappe (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0118

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Nedlæggelse af tom bolig beliggende Havnegade 1, 1. sal, 3700 Rønne, til fremtidig anvendelse som kontor.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen beliggende Havnegade 1, 1. sal, 3700 Rønne, hvorefter den kan overgå til erhverv.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for P/S BornholmInvest har søgt om samtykke at nedlægge helårsboligen på 1. sal på etageejendommen Havnegade 1, 3700 Rønne. Boligen, der er registreret som en ejerlejlighed på 88 m², skal herefter anvendes til kontor- og mødelokaler for virksomheden. Boligen står tom.

 

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Ejendommen er beliggende inden for gældende lokalplan nr. 55 for et butikscenter ved Snellemark. Området må kun anvendes til butikscenterformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til handel med dagligvare og udvalgsvare, restauranter, liberale erhverv og kongresfaciliteter samt tilhørende administration, personalerum, tilberedningsrum, lager og varegård. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området med undtagelse af nabobebyggelsen, hvor der er 8 etageboliger, og på den gamle stationsbygning Rønne H.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte med henvisning til gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0117

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Nedlæggelse af tom bolig beliggende Krystalgade 13, 2 sal, 3700 Rønne, til fremtidig anvendelse som kontor.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til, at nedlægge boligen beliggende Krystalgade 13, 2 sal, 3700 Rønne, hvorefter den kan overgå til erhverv.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rønne Revision har for ejerne af etageejendommen Krystalgade 13, 3700 Rønne, søgt om samtykke til at nedlægge helårsboligen på 2 sal. Lejligheden skal herefter anvendes til kontorlokaler for Bornholms Isenkram ApS, der driver forretning i ejendommens stue og kælderetage.

Boligen på 2 sal er ifølge BBR på 101 m². Ansøger oplyser at boligen står tom. Der er to boliger på 1. sal.

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Ejendommen er beliggende i område C i gældende bevarende lokalplan 54, som kun må anvendes til centerformål med mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvareforretninger, offentlig service, kulturelle tilbud, restaurationer og cafeer, liberale erhverv og boliger.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte med henvisning til gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Retsafgørelse vedr. ulovlig anvendelse af helårsbolig i Hasle

03.01.04K08-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

6

 

Hvem beslutter

TMU (TE)

Resumé

Bornholms Regionskommune anmeldte dec. 2009 ejeren af en helårsbolig i Hasle, omfattet af lokalplan 027 vedr. helårsbolig formål, for overtrædelse af planlovens § 18. Helårsboligen blev anvendt til sommerhusudlejning og Bornholms Ret har den 27. august afgjort at tiltalte anvendte sin bolig ulovligt.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller at afgørelsen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører en helårsbolig der senest var helårsbeboet i 2005. Ejeren havde i 2006 oplyst at boligen nu ville blive lejet ud til fast beboelse. I 2009 konstateres det at boligen fortsat står ubeboet. Ved kontrol konstateres samtidig at boligen figurerer på hjemmeside som feriebolig der udlejes til turister. Juli 2009 oplyses ejeren om at denne anvendelse er ulovlig da den omfattes af helårskrav i medfør af boligreguleringsloven samt af lokalplan 027. Ejer spørges om hvorvidt han selv agter at tage boligen i brug eller på anden måde vil sikre at boligen anvendes som helårsbolig. Ejer svarer at boligen er sat til salg hos en ejendomsmægler, og at boligen i mellemtiden udlejes for at begrænse udgifterne. Ejendomsmægleren oplyser imidlertid at boligen ikke står til salg som oplyst. Oplyst herom fastholder ejeren at han vil leje huset ud som feriebolig for at dække sine udgifter.

 

Okt. 2009 fremsendes et varsel om politianmeldelse idet det konstateres at ejer fortsat, trods opfordring om ophør, udlejer sit hus som feriebolig. Det oplyses i skrivelsen at det påhviler ejeren jf. planlovens § 63, at berigtige ulovlige forhold på ejendommen og at den ulovlige sommerhusudlejning skal ophøre omgående. Ellers vil forholdet, uden yderligere varsel, blive politianmeldt. Da ejer uagtet dette fortsætter sin ulovlige anvendelse er regionskommunen dec. 2009 nødsaget til at politianmelde ham for lokalplanstridig anvendelse af boligen.

 

Bornholms Ret afholdt retsmøde den 20. aug. 2010. Teknik og Miljø deltog med en repræsentant som vidne i sagen.

Den 3. sept. 2010 har regionskommunen modtaget udskrift af dommen. Af domsudskriftet fremgår at boligen udgør en helårsbolig omfattet af helårskrav jf. lokalplan 027. Da ejer erkender at boligen er udlejet som feriebolig fastslår dommen at tiltalte er skyldig i anklagen. Tiltalte er herefter idømt en bøde på 10.000 kr., samt til at betale sagens omkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag med personoplysninger er ikke offentligt tilgængelige

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Høringssvar vedr. lokalplan for hotel, restauration m.m. ved Østergade, Søndergade, Bagergade i Rønne

01.02.05K04-0065

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (I), Økonomi- og Erhvervsudvalget (I), Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2010 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 022 samt forslag til lokalplan nr. 045 i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb den 9. august var der indkommet tre høringssvar. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte om planerne skal vedtages, enten i den foreslåede form eller med mindre ændringer.Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

-         at sagen drøftes

-         at en eventuel endelig vedtagelse af lokalplanen indeholder den justering, som er nævnt i kommentaren til nedenstående punkt B og C

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Anbefales, med den justering, som er nævnt i punkt B og C.

Sagsfremstilling

Planernes formål er at udvide anvendelsesmulighederne for de tre ejendomme, som omfattes af lokalplanen. Lokalplanområdet er afgrænset af Bagergade, Søndergade og Østergade samt boligejendommene Østergade 28, Slippen 1 og Bagergade 15. Med lokalplanens endelige vedtagelse vil anvendelsesmulighederne for ejendommene inden for lokalplanområdet fremover være udvidet, så de udover boligformål m.m. også vil kunne anvendes til restauration og udstilling samt - for ejendommen Bagergade 17’s vedkommende - også til hotel eller lignende.

 

 

Høringssvar:

A.                       Pia og Henrik Grove, Bagergade 12, har på vegne af i alt 11 beboere i kvarteret sendt indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigerne peger på, at en indretning af hotel, restauration m.v. i ejendommen Bagergade 17/Søndergade 10, matr. nr. 112, må antages at give anledning til betydelige støjgener m.v. i kvarteret., hvor der på grund af de smalle gader med dårlig akustik (megen ekko) nu er en norm om stilfærdig optræden. Støjende adfærd som smækken med (mange) bildøre, ankomst og afrejse, råben og anden uro, berusede mennesker, henkastet affald m.m. vil derfor vil være særdeles føleligt.

Endvidere vil der være risiko for massive parkeringsproblemer, da der i forvejen er meget snæver plads i gaderne. Det vil ikke kunne forventes, at parkering på ejendommens eget gårdareal vil løse problemet, da folk kun ugerne kører gennem en smal vognport.

Samlet vil der være tale om en betydelig forringelse af bovilkårene for de omkringboende. Det foreslås derfor at planen for så vidt angår ejendommen matr. nr. 112 trækkes tilbage.

 

B.                       Grethe Seemholt, ejer af ejendommen Bagergade 17/Søndergade 10, matr. nr. 112, har telefonisk påpeget, at formuleringen i lokalplanforslagets bestemmelse nr. 3.3, er en indskrænkning i anvendelsesmulighederne i forhold til de hidtidigt gældende anvendelsesbestemmelser for ejendommen, som er fastlagt i lokalplan 54. Dette er i modstrid med redegørelsen i lokalplanforslaget, hvor der på side 8 i billedteksten står ” Anvendelsesmulighederne for matr. nr. 112 udvides til også at omfatte hotel m.v.”.

 

C.                       Borgerlisten Bornholm foreslår i en skriftlig bemærkning til lokalplanforslaget, at anvendelsesmulighederne for dele af matr. nr. 110 a udvides til også at omfatte butik.

 

Teknik & Miljøs kommentarer:

ad A              Det kan ikke udelukkes, at en ændret anvendelse af ejendommen matr. nr. 112 til hotel- eller restaurationsformål vil kunne mærkes i kvarteret, både i forhold til lyde, trafik og parkering.

Opstår der støjgener fra en restauration udover de fastsatte støjgrænser, vil dette kunne påklages til miljømyndigheden. I forbindelse med en ændret anvendelse af ejendommen matr. nr. 112 til restaurant- eller hotelformål vil der i byggetilladelsen blive stillet krav om anlæg af p-pladser, jf. regionkommunens til enhver tid gældende retningslinjer.

Lokalplanforslaget er blevet screenet for eventuel pligt til at udarbejde en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Det er på denne baggrund vurderet, at lokalplanforslaget ikke har været omfattet af lovkrav om at der skal udarbejdes en særskilt miljøvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag.

 

Ad B og C     Det har hele tiden været hensigten, at lokalplan 045 ikke skulle indskrænke de hidtidige anvendelsesmuligheder for de omfattede ejendomme, men udelukkende øge deres anvendelsesmuligheder. Med formuleringerne i forslag til lokalplan 045 er dette ikke indlysende, idet der ikke er overensstemmelse mellem lokalplanforslagets redegørelse og lokalplanens bestemmelser. Teknik & Miljø vil derfor foreslå, at en endeligt vedtaget lokalplan 045 kommer til at få justeret anvendelsesbestemmelserne. Justeringen skal sikre, at de hidtidige anvendelsesmuligheder for ejendommene fortsat vil være gældende, samtidigt med at ejendommenes anvendelsesmuligheder udvides til også at omfatte de ny anvendelsesmuligheder, der er beskrevet i forslag til lokalplan 045.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Forslag til lokalplan 045 (PDF)

2.
Høringssvar A (DOCX)

3.
Høringssvar B (TIF)

4.
Høringssvar C (PDF)

5.
Referat fra KB-møde 27. maj 2010.DOC (DOC)

6.
Referat fra TMU-møde 22. oktober 2008 (DOC)

7.
Miljøscreening (PDF)

8.
Forskrift vedr. begrænsning af støj- og lugtgener.pdf (PDF)

9.
Retningslinjer vedr. anlæg af parkeringspladser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Vedtagelse af lokalplan 053 og kommuneplantillæg nr. 027

01.02.05P21-0250

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

8

 

Hvem beslutter
TMU (I), ØKE (I), KB (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret at offentliggøre et lokalplanforslag 053 for et blandet bolig og erhvervsområde (helårs- eller fritidsboliger og/eller mindre erhverv) ved Zahrtmannsvej med tilknyttet kommuneplantillæg 027. Planforslagene har nu været i 8 ugers offentlig høring og der er indkommet én indsigelse/bemærkning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 053 og kommuneplantillæg 027 vedtages endeligt med mindre ændring som følge af indsigelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 053 og det tilknyttede kommuneplantillæg 027, skal muliggøre at Zahrtmannsvej 40 kan anvendes til boligformål, som valgfrit kan anvendes til ferie- eller helårsboliger. (Denne valgfrihed betyder boliger ikke kræves helårsbeboet i medfør af boligreguleringsloven). Desuden tillader lokalplanen mindre erhvervsformål, når de kan indpasses sammen med boliger (F.eks. kan man indrette en eller flere af lejlighederne til kontorformål, mindre service virksomheder eller lignende liberalt erhverv).

Den ønskede udnyttelse af ejendommen var ikke i overensstemmelse med en hidtil gældende byplanvedtægt nr. 9, der udlægger området til offentligt formål. Desuden var området omfattet af 027 temalokalplan, der udlægger området til helårsboligformål. Begge planer vil blive aflyst for området ved endelig vedtagelse af den nye lokalplan og tillæg.

Lokalplanen er udarbejdet efter et politisk ønske om flere boliger i byerne opføres eller indrettes uden krav om helårsanvendelse. I afgrænsede ejendomme eller områder i byzone har kommunalbestyrelsen mulighed for, efter individuel vurdering, at ophæve krav om helårsanvendelse gennem lokalplanlægning. I dette tilfælde består ejendommen af en tom nedlagt erhvervsbygning.

Nye boliger tillades kun indrettet gennem ombygning af den eksisterende erhvervsbygning, som ikke tillades nedrevet. Der kan ikke derudover opføres ny bebyggelse i området, bortset fra mindre tilbygninger, udhuse o. lign. Erhvervsbygningen har en kulturhistorisk værdi, der begrunder en genanvendelse af bygningen.

 

Indsigelser/Bemærkninger:

Efter indsigelsesfristens udløb er der kun modtaget én indsigelse fra RVV (Rønne vand og varme):

I indsigelsen fremgår at der i punkt 9.5 står at der pga. lokalplanens isoleringskrav ikke er til tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning (jf. varmeforsyningsloven). Dette mener RVV må være en misforståelse, da der er en tinglyst deklaration på ejendommen med krav om tilslutningspligt til fjernvarme 28.10 1994. Desuden har der været fjernvarme i bygningen siden januar 2002.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Man kunne i lokalplanen have valgt at aflyse deklarationen, dette er ikke sket og derfor er det aftalt med bygherren at en del af §9.5 udgår af lokalplanen (vedr. tilslutningspligt) da ejendommen alligevel er tilsluttet fjernvarme og der ikke er planer om at ændre på dette. Bygningen skal dog stadigvæk efterisoleres som lavenergibebyggelse.

 

Forslag til ændring:

§ 9.5: Pga. lokalplanens isoleringskrav er der ikke pligt til tilslutning til fjervarmeforsyning. Opvarmning tillades udført med centralvarmeanlæg, f.eks. udført med varmepumper eller lign. Der tillades kun undtagelsesvis opvarmning med elvarmepaneler.  

 

ændres til:

§ 9.5: Ejendommen er omfattet af krav om fjernvarmetilslutningspligt.  Der tillades kun undtagelsesvis opvarmning med elvarmepaneler.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Lokalplanforslag 053 (PDF)

2.
Bemærkninger til Lokalplanforslag 053 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til ændring af lokalplan for Vibegårdscentret

01.02.05P21-0255

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (I), Økonomi- og Erhvervsudvalget (I), Kommunalbestyrelsen (B)

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 16. august 2010 at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen og et tillæg til lokalplan nr. 95 med henblik på at udvide Vibegårdscentrets maksimale butiksareal fra den nuværende max. grænse på 2800 m2 til en fremtidig max. grænse på 3000 m2..

Forud for denne beslutning var der blevet indkaldt ideer og forslag fra offentligheden. Denne lovpligtige, indledende fase i ændringen af kommuneplanen afstedkom ingen høringssvar.

Teknik & Miljø fremlægger på denne baggrund vedlagte udkast til lokalplan nr. 056 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 001.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til lokalplan nr. 056 og forslag til kommuneplantillæg nr. 001 i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Gennem lokal- og kommuneplanlægning kan Vibegårdscentrets status ændres fra aflastningscenter til lokalcenter, hvorved det vil være muligt at skaffe 200 m2 udvidelsesmulighed for det samlede butiksareal. Baggrunden for dette er, at planloven ikke tillader udvidelse af eksisterende aflastningscentre eller etablering af nye, mens det derimod er tilladt at planlægge for et lokalcenter med en størrelse på op til i alt 3000 m2. butiksareal.

En konvertering af Vibegårdscentret fra aflastningscenter til lokalcenter kan begrundes med, at centret især betjener boligområderne omkring Asavej, Smedegårdsvej, Harbovej og Kanegårdsvej erhvervsområderne ved Sandemandsvej og Lille­vangs­vej samt de offentlige institutioner i Vibegårdsområdet.

I den gældende kommuneplan har Vibegårdscentret status som aflastningscenter med mulighed for et samlet butiksareal på max. 2800 m2. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 001 vil Vibegårdscentrets status blive ændret til lokalcenter. Endvidere vil kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen blive udvidet til de maksimale lovlige størrelser. Størrelsen af den enkelte butik i et lokalcenter må ikke overstige på 1000 m2, og det samlede maksimale butiksareal i hele lokalcentret må ikke overstige 3000 m2. Disse størrelser er indarbejdet i udkastet til lokalplan 056.

I udkastet til lokalplan 056 er der lagt vægt på at sikre mulighed for etablering af en konkret virksomhed i den tidligere McDonald’s-bygning. Bygningens samlede areal er på 323 m2, og dermed noget større end den udvidelsesmulighed på 200 m2, der kan tilvejebringes for Vibegårdscentret som helhed. Imidlertid har Teknik & Miljø i samarbejde med den ansøgende virksomhed fundet frem til en indvendig disponering af bygningen, så kun 110 m2 af det samlede bygningsareal skal betragtes som detailhandel efter planlovens regler, mens den resterende del af bygningen vil blive en selvstændigt afgrænset café med dertil hørende produktion, lager og personalerum, som ikke skal medregnes som butiksareal. Af den samlede udvidelsesmulighed på 200 m2 er de 110 m2 i lokalplanudkastet fastlagt til butiksanvendelse i McDonald’s-bygningen. Herved sikres det, at den beskedne udvidelsesmulighed for Vibegårdscentret i et vist omfang skal anvendes i den tidligere McDonald’s-bygning, der nu har stået tom i en årrække. Den resterende udvidelsesmulighed vil kunne anvendes af hvilken som helst af de fire fremtidige butikker i centret, dog under forudsætning af at ingen butik ikke må være større end 1000 m2.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Tidsplan (OFT)

2.
referat fra TMU-møde 16. august 2010 (DOC)

3.
Lokalplan 95 for Vibegårdscentret (PDF)

4.
Forslag til ændring af lokalplan for Vibegårdscentret (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

10  Landsplanredegørelse 2010

01.01.00P22-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

10

 

Hvem beslutter

TMU (O)

Resumé

Miljøministeren har netop udsendt en ny Landsplanredegørelse 2010. Landsplanredegørelse 2010 er ændret marginalt lidt i forhold til forslag til Landsplanredegørelse 2009. De mest synlige ændringer vedrører regionerne og deres indsats. I redegørelsen beskrives udviklingstendenser i Danmark og beskrives forventninger til kommunernes planlægning og hvad regeringen vil gøre inden for emnerne: Klima og energi, natur og vand, landskabet, kyster, byer og infrastruktur samt i landdistrikter, Østjylland, mellemstore byregioner og Hovedstaden og Sjælland.Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller landsplanredegørelsen til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om – og pejlemærker for – samspillet mellem den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Redegørelsen skal analysere de vigtigste udviklingstendenser og dilemmaer og angive, hvad staten aktuelt vil gøre, og opfordrer regionsråd og kommunalbestyrelser til at handle i overensstemmelse med udmeldingerne. Redegørelsen er derfor et udgangspunkt for debat i regioner og kommuner om de væsentligste udviklingstræk.
 
Godkendelsen af Landsplanredegørelse 2010 har været ventet siden september 2009, hvor der var høringsfrist på forslag til Landsplanredegørelsen. Ikke mindst fra regionerne kom der mange kritiske bemærkninger. Siden har vedtagelsen trukket ud, og der er kommet en ny miljøminister (februar 2010). Landsplanredegørelse 2010 er nu offentliggjort i skyggen af det regionalpolitiske udspil ”Danmark i balance i en global verden”, som blev offentliggjort samme dag, og hvori det foreslås, at kommuner i yderområderne får udvidet adgangen til at gennemføre planlægning til gavn for detailhandel og for erhverv og boliger i landzonen, uden at dette i øvrigt betyder en ændring af de generelle principper, der ligger til grund for dansk planlægning.

 

I følge forordet til Landsplanredegørelsen, bidrager denne til regeringens bredspektrede indsats for vækst i hele landet. Redegørelsen omtaler udfordringer i den fysiske planlægning i alle dele af landet. Disse udfordringer er ikke ens over alt, og redegørelsens omtale af de forskellige dele af landet forholder sig derfor til specifikke lokale og regionale forhold i den fysiske planlægning.


I redegørelsen fokuseres der geografisk på landdistrikter, Østjylland, Mellemstore byregioner samt Hovedstaden og Sjælland. Bornholm er i redegørelse karakteriseret som yderområde sammen med Vestjylland, Læsø, Samsø, Langeland og Lolland-Falster. Yderområderne er ikke behandlet særskilt i redegørelsen.

  
I redegørelsen er der i kort form angivet forventninger til kommunernes planlægning om hvad regeringen vil gøre inden følgende emner:

Kommunernes planlægning

Regeringens indsats

Klima og energi

Mindske energiforbruget  

Anlæg og byggeri

Klimaforandringer og naturbeskyttelse

 

Ny og nyttig viden

En sund og robust natur

Klimatilpasning

Energioptimering af boligmasse

Natur og vand

Sammenhæng i natur og vandmiljø

Vand og Natura 2000 i fokus

 

Miljø og naturplan Danmark 2020

Bedre natur end vi overtog

Skovareal skal øges

Grønt Danmarkskort

Landskabet

Fokus på kommuneplanerne

Klar grænse mellem by og land

Landskabet langs vejene

Jordbrugets erhvervsinteresser

Plads til biogasanlæg

Tage vare på landskabet

Sikre oplevelsesrige landskaber

Bedre tilgængelighed for alle

Bæredygtig lokalisering af bygninger og anlæg

Kyster

Samlet turistplanlægning

Bevare kysternes værdier

Bevare kystnære hoteller

Liv i byerne året rundt

Begrundelse for kystnær placering

Sikring af adgang til rekreative kystværdier

Udfordringer på turist og fritidsområdet

Balance mellem turisme og natur/landskab

Byer

Supplere med tætte bydele

Mindre støj og rener luft

Brug af havne

Byudvikling og trafikstruktur

Mere natur og vand i byerne

Bedre muligheder for godstransport og havneadgang

Luftkvalitet og trafik

Støj reduceres ved veje og baner

Bæredygtige byområder

Infrastruktur

Samlet trafikplanlægning

Parker og rejs løsninger

Styrke cykelpendling

Begrænse naturpåvirkninger

Reducere luftforurening

Femer Bælt forbindelse

Knytte landet sammen

Bedre trafikafvikling

Udvikle dækning med baner

Parker og rejs

Fremme cyklisme

Broer, veje og baner må ikke ødelægge uerstattelig natur

Styrke indsats mod trafikstøj

Omlægning af bilskatten

Landdistrikter

Brug natur og kultur aktivt

Levedygtige landsbyer

Planlægning for jordbrugets erhvervsinteresser

Femer Bælt

Planlæg med internationalt perspektiv

Danmark i balance

Nationalparker kan styrke erhvervsmæssig udvikling

Nedrivning af faldefærdige bygninger

Udvikle akvakultur


Landsplanredegørelse 2010 synes ikke at være særlig konkret i forhold de reelle udfordringer som Bornholm står over for, og den forholder sig kun i begrænset omfang til, hvordan udfordringer, der går på tværs af sektorer, geografier og myndigheder skal løftes.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Landsplanredegørelse 2010 (PDF)

2.
Danmark i balance i en global verden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Revision af vandløbsregulativ for Kærbyå/Byåen, Rønne

06.02.00P24-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

11

 

Hvem beslutter
Teknik & Miljøudvalget (B)

Resumé

Vandløbsregulativ for Kærbyå og Byåen, Rønne, skal i henhold til regulativet for åen tages op til revision i 2010. Teknik & Miljø foreslår at en egentlig revision af vandløbsregulativet udskydes til 2012 og at der i 2010 alene udarbejdes et tillægsregulativ, hvor tidspunktet for revision af regulativet udskydes til 2012. Begrundelsen er at de igangværende store projekter som ringvejsprojektet og opførelse af plejeboliger ved Snorrebakken vil ændre og indebære nye tekniske løsninger i forbindelsen til Byåen.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik & Miljø indstiller at der udarbejdes et tillægsregulativ med datoændring for revision af det nugældende vandløbsregulativ for Kærbyå og Byåen til d. 1. juli 2012, samt at Teknik & Miljø bemyndiges til at udarbejde tillægsregulativet uden yderligere politisk behandling.

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det offentlige vandløb Kærby Å og Byåen, der er 5379 m langt,  er i henhold til vandløbslovens § 12 omfattet af et vandløbsregulativ udarbejdet af Rønne Kommune og vedtaget af Rønne Byråd d. 24.02.1999. I henhold til regulativets afsnit 9 skal dette optages til revision senest d. 1. juli 2010.

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som er fastsat i henhold til anden lovgivning. Loven fastsætter bl.a. regler for benyttelse, vedligeholdelse, regulering og restaurering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

Større ændringer i et offentligt vandløb udløser altid krav om udarbejdelse af et nyt regulativ for vandløbet.  En revision omfatter ny opmåling af vandløbet samt nye beregninger og miljøvurderinger m.m.

Teknik & Miljø har i løbet af foråret 2010 vurderet vandløbets tilstand og behovet for ændringer i regulativet. Det vurderes, at der ikke er aktuelle behov for ændringer, derfor foreslås at revision af det nuværende regulativ udskydes i 2 år med følgende begrundelser:

 

·        Der er indenfor de kommende 2 år flere større anlægsarbejder i Byåens opland. Det drejer sig bl.a. om ringvejsprojektet og opførelse af plejeboliger ved Snorrebakken, hvor der indtænkes  nye tekniske løsninger i forbindelse med koblingerne til Byåen. Der forventes ikke tilført åen større vandmængder end nu.  

·        Desuden vil der kunne tages højde for nye løsninger vedr. problematikker for klimaændringerne. Teknik & Miljø arbejder allerede med klimaændringer, men vil om 2 år have et meget bedre overblik vedr. disse forhold.

 

Hvis det besluttes, at udskyde igangsætning af revisionen af vandløbsregulativet for Byåen, udarbejdes et tillægsregulativ, hvor den eneste ændring i forhold til nugældende regulativ vil være revisionsdatoen. Det foreslås, at Teknik & Miljø bemyndiges til at gennemføre ændringen.

 

Tillægsregulativet tilvejebringes efter samme regler som gælder for ”almindelige” regulativer, herunder offentlig høring i 8 uger og 4 ugers klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udarbejdelse af et regulativ vil være i størrelsesordenen 2-300.000 kr. Den kan holdes inden for budgetrammen på knap 200.000 kr., idet den fordeles over årene 2011-13 ved opsparing i 2011 og udførelse af arbejdet i vinteren 2012-13.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Vandløbsregulativ for Kærbyå og Byåen (PDF)

2.
Oversigtskort Kærbyå og Byåen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Vinterinstruks 2010-2011

05.07.02P15-0003

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

12

 

Hvem beslutter
Teknik – og Miljøudvalget TE

Resumé

På baggrund af evalueringen af vinterindsatsen i 2009-2010 på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2010, er der foretaget en række mindre præciseringer af vinterinstruksen, herunder særydelser til offentlige institutioner, administrationsbygninger mv., til døgnplejen og til BAT. Det er dog præciseringer der i forvejen i høj grad har været indarbejdet som faste kutymer.

Ligeledes er der på baggrund af en ændret køreplan for BAT-busserne foretaget mindre ændringer i klassifikationen af vejene.

Der er ikke sket ændringer i tidspunkterne for vagtordning, glatførebekæmpelse og snerydning

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vinterinstruksen for 2010-2011 er ved at blive revideret. Revisionen er skete på baggrund af en evaluering af vinterindsatsen i forrige sæson, og vil indeholde en række mindre præciseringer af vinterinstruksen, herunder særydelser til offentlige institutioner, administrationsbygninger mv., til døgnplejen og til BAT. Det er dog præciseringer der i forvejen i høj grad har været indarbejdet som faste kutymer.

Der vil i den reviderede vinterinstruks blive udarbejdet en liste over interesserede entreprenører og vognmænd der ønsker at deltage i vinterberedskabet ved ekstraordinært snefald.

Udkast til vinterinstruks 2010-2011 er vedlagt som bilag

Ligeledes er der bl.a. på baggrund af en ændret køreplan for BAT-busserne foretaget mindre ændringer i klassifikationen af vejene.

Der er ikke sket ændringer i tidspunkterne for vagtordning, glatførebekæmpelse og snerydning

 

Vagtordningen er som hidtil i tidsrummet 03-24

 

Glatførebekæmpelse :

·        Overordnede veje kl. 03-24

·        Større lokalveje kl. 05-15.30 og kl. 06-12 på lørdage og søndage

·        Mindre lokalveje kun lejlighedsvis

 

Snerydning:

·        Overordnede veje kl. 05-18

·        Større lokalveje kl. 05-15.30 og kl. 06 – 12 på lørdage og søndage

·        Mindre lokalveje kl. 06.30-15.30 og ingen rydning på lørdage og søndage

 

I forbindelse med klassifikationen af vejene er veje med busruter blevet opklassificeret til større lokalveje, medens veje hvor der ikke længere er busruter, normalt er blevet nedklassificeret til mindre lokalveje. Derudover er der foretaget mindre tilpasninger af vejnettet. Ændringerne fremgår af bilaget ”Ændringer af vejklassifikationer – Vinter”.

 

Økonomiske konsekvenser

Vinterinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med det budget der er politisk vedtaget, og under forudsætning en ”normal vinter” med en uges snerydning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2010

1.
Ændringer af vejklassifikation - Vinter (DOC)

2.
Udkast til vinterinstruks 2010-2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 

13. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (O)

Resumé

Områdechefen gav en orientering om organiseringen i Teknik & Miljø.

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

 

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-09-2010

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget (B)

ResuméIndstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse