Referat
Teknik- og Miljøudvalget
27-10-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Affaldsregulativer 2010
  åbent 3 Mulighedernes Land - Godkendelse af delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
  åbent 4 Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land
  åbent 5 Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009
  åbent 6 Udstykning af Brobakken 10, Arnager.
  åbent 7 Naturklagenævnets afgørelse vedrørende fodboldgolfbane på Nexøvej 61, Aakirkeby.
  åbent 8 Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

1

 

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsorden

Det lukkede punkt behandledes som punkt nr. 3 på dagsorden.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Affaldsregulativer 2010

07.00.03P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen), § 19, stk. 1-6, skal kommunerne senest pr. 1. januar 2011 have implementeret regulativer om affald ud fra paradigmer gengivet i bilag 9 og 10 til affaldsbekendtgørelsen samt vejledning til jordregulativ.

 

Bofa har således udarbejdet høringsudkast til ”Regulativ for husholdningsaffald”, ”Regulativ for erhvervsaffald” samt ”Regulativ for jord”. Alle tre regulativer er af udvalget anbefalet til høring på udvalgets møde den 8. september 2010. Nærværende dagsordenspunkt er således en opsummering af indkomne høringssvar og Bofas anbefalinger ud fra disse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Indenfor høringsperioden for de tre udkast til affaldsregulativer har Bofa modtaget i alt fire høringssvar.

 

To høringssvar omhandler indførelse af obligatorisk indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Bofa skal her henvise til Bekendtgørelse om affald, § 25, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der er tale om et ufravigeligt krav, at: ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger”, hvorved den foreslåede regulativtekst anbefales fastholdt.

 

Ét høringssvar handler om reglerne for afbrænding af haveaffald fra private husstande. Som følge af høringssvaret har Bofa præciseret i husholdningsaffaldsregulativets § 27, således at det pr. 1. januar 2011 generelt vil være muligt at brænde haveaffald fra 1. december til 1. marts, hvis husholdningen er beliggende ”udenfor byzone eller sommerhusområde”, hvilket er en lempelse i forhold til det oprindelige høringsudkast. § 27 i husholdningsaffaldsregulativet lyder herefter som følger:

 

”§ 27 Afbrænding af haveaffald

§ 27.1 Hvad er haveaffald?

I dette afsnit defineres haveaffald som afklip fra hække, buske og træer m.v.

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle helårs- og sommerhusstande i Bornholms Regionskommune. Dog henvises til nærmere definition i § 27, stk.3.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 44, stk. 1, skal alt forbrændingsegnet affald til Bofa.

 

Dog kan det jf. affaldsbekendtgørelsens § 45, stk. 2, tillades at foretage privat afbrænding:

1.     Af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (tilladelsen gælder dog ikke i byzoner og i sommerhusområder)

2.     Af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser

3.     Af haveaffald til Sankt Hans aften.

 

Gældende brandværnsforanstaltninger skal altid overholdes, og større afbrændinger skal anmeldes til brandmyndigheden.”

 

Det sidste høringssvar, som er det eneste høringssvar fra en erhvervsvirksomhed, omfatter dels et ønske om mulighed for at kunne oplagre affald på virksomhedens matrikel og dels nogle kommentarer til anvendelse af containerpladser.

 

Hvad angår oplagring af affald henviser Bofa til den pågældende virksomheds miljøgodkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvoraf muligheder for oplagring af affald skal fremgå.

 

Vedrørende kommentarerne til anvendelse af containerpladser skal Bofa blot præcisere, at det er pladspersonalet på containerpladserne, der forestår vurderingen af, at et læs maksimalt udgør 1 m3, mens aflevering af lysstofrør ikke omfattes af regler for ”farligt affald”, hvorved der kan tillades aflevering af op til 1 m3 pr. aflevering. Endelig skal det nævnes, at kravet om, at der højst må afleveres 5 kg./liter farligt affald ad gangen skal tolkes ved, at enkeltemballager højst må kunne indeholde 5 kg./liter farligt affald, hvilket kan begrundes med, at ADR-reglerne for transport af farligt affald medfører, at Bofas opsamling og kørsel med farligt affald fra containerpladserne højst må omfatte emballager indeholdende 5 kg./liter. Der må således gerne afleveres flere emballager pr. besøg, så længe emballagerne hver især maksimalt kan indeholde 5 kg./liter.

 

 

 

 

 

 

Den samlede tidsplan for alle 3 regulativers behandling er fortsat som følger:

 

·       Dato:

·       Aktivitet:

·       8/9

·       Første behandling i TMU

·       11/9 – 11/10

·       Offentlig høring (minimum 4 uger fra annoncering jf. affaldsbekendtgørelsens § 23)

·       27/10

·       Anden behandling i TMU

·       17/11

·       På ØKE’s dagsorden

·       25/11

·       På KB’s dagsorden

·       26/11 - 31/12

·       ”Hviletid” og offentliggørelse

·       1/1 2011

·       Ikrafttræden

 

 

Økonomiske konsekvenser

Alle potentielle, økonomiske konsekvenser af de reviderede regulativer vil indgå i de fastsatte affaldsgebyrer og –takster i og med Bofas økonomi skal hvile i sig selv over en årrække.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Regulativ for jord, høringsudkast (DOC)

2.
Regulativ for erhvervsaffald, høringsudkast (DOC)

3.
Regulativ for husholdningsaffald, høringsudkast (DOC)

4.
Høringssvar 10-10-2010 fra Peter Loman, Poulsker (PDF)

5.
Høringssvar fra Harry Laursen, Aakirkeby (PDF)

6.
Høringssvar 07-10-2010 fra Danish Crown, Miljøkoordinator Martin Kruse (PDF)

7.
Høringssvar 11-10-2010, Erik Koefoed, Hasle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn –Mulighedernes Land

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunabestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet Det Bornholmske graniteventyr og Hammerhavn som ét blandt 4 nye demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land – Partnerskabsprojektet der gennemføres i samarbejde med Realdania og kommuner Lolland og Thisted i perioden 2006-2012. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en underskuds­dækning til projekterne under Mulighedernes Land.

I den mellemliggende periode har der været afholdt møder med såvel erhvervsdrivende, brugere og interessenter, og principforslaget er generelt positivt modtaget. Der er foretaget justeringer af proces og indhold der styrker projektets demonstrationsværdi og letter den efterfølgende implementering.

Hovedindholdet i projektet er formidling af områdets stenbrydningshistorie samt samling af en række aktiviteter i form af havnefunktion/kiosk, toilet- og badefaciliteter, frilufts- og fritidsfaciliteter i et nyopført ”multihus”. De samlede projektudgifter udgør 6.350.000 kr.

De involverede parter er indstillet på at indgå i det videre arbejde med forbedring af havnens miljø og faciliteter samt de øvrige projekttiltag.

Vedlagte projektplan for demonstrationsprojektet er endeligt godkendt af Realdania medio oktober d.å. Dermed er grundlag for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet, herunder anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 5.594.375 kr. (udgift) til projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 150.000 kr. og i 2011 på 5.444.375 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -3.119.375 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -500.000 kr. og i 2011 på -2.619.375 kr.,

f)       at den allerede meddelte anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af havnenes toilet- og badefaciliteter reduceres med 300.000 kr. vedrørende Hammerhavnen, idet beløbet tilføres projektet,

g)     at Bornholms Regionskommune medfinansierer i alt 1.500.000 kr. via puljemidler, 1.000.000 kr. og 500.000 kr. fra henholdsvis havne- og vejpuljen,

h)     at restbeløbet på 675.000 kr. finansieres af de likvide midler, i første omgang som underskudsdækning,

i)        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hovedformålet med projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn er at trække den bornholmske stenbrydningshistorie frem i lyset, generelt på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske/funktionelle miljø tilpasses det unikke kulturmiljø.

 

Hovedaktiviteter:

Med udgangspunkt i en afdækning af det bornholmske graniteventyr implementeres kulturspor på strækningen fra Hasle til Sandvig og der udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn. Helhedsplanen, hvis omdrejningspunkt er et multihus, udarbejdes som indbudt konkurrence. Vinderforslaget fra den indbudte konkurrence gennemføres via licitation af anlægsarbejder og bygningen danner afsæt for dele af kulturimplementeringen. De planlagte investeringer omfatter ud over et multihus bl.a. kulturspor, stiforløb, belægninger og formidlingstiltag i området.

 

Målgrupper for projektet:

Projektets primære målgrupper er de mange borgere og besøgende der færdes i området.

Sekundære målgrupper er bl.a. lokale foreninger, klubber, kultur- og naturformidlere og branding og turismeaktører m.fl. der kan gøre brug af eller inspireres af projektets resultater.

Projektet kan være af interesse for andre regioners branding- og turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl. som et eksempel på, at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft.

 

Projektgruppe

En projektgruppe med repræsentanter fra Bornholms Museum, ASTE (Allinge Gudhjems Sammenslutning af Turist- og Erhvervsvirksomheder), Sæne Bådelaug, Friluftsrådets lokalafdeling, Natur Bornholm og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling følger projektet. Skov- og Naturstyrelsen der ejer de omkringliggende arealer holdes tæt underrettet om forløbet og ønsker at indgå i de dele af projektet der konkret vedrører dem.   

Finansieringsplan

Projektomkostningerne er samlet anslået til 6.350.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.800.000 kr.

Realdania (50 % af de samlede projektudgifter)           3.175.000 kr.

Kulturministeriets pulje Kultur i hele landet                     500.000 kr.

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter 2010                300.000 kr.

Anlægspulje havne 2011                                          1.000.000 kr.

Anlægspulje veje 2011                                               500.000 kr.

Myndighedsbehandling (BRK/timer)                               200.000 kr.

Øvrige fonde og puljer (ikke ansøgt/bevilget endnu)        675.000 kr.                              

I alt                                                                    6.350.000 kr.

 

Der er jf. ovenstående opnået medfinansiering på i alt 5.675.000 kr. Der resterer pt. 675.000 kr. i medfinansiering. Følgende fonde vil blive søgt så snart der foreligger et konkret projekt: Lokale- og anlægsfonden, LAG Bornholm og BEVICA Fonden (erhvervsdrivende fond til fremme af tiltag for bevægelseshandicappede.)

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 5.594.375 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -3.119.375 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til side 9-10 i projektbeskrivelsen, der er vedhæftet som bilag.

 

 

Anlægsudgifter, kr.

2010

2011

I alt

Multihus inkl. toilet-/badefaciliteter, kiosk/havnefunktion m.m., belægningsarbejder, kulturspor m.m.

 

3.800.000

3.800.000

Andet:

Arkitektkonkurrence, borger-/interessentinddragelse, formidling, projektledelse m.m.

150.000

1.644.375

1.794.375

Anlægsudgifter i alt

150.000

5.444.375

*5.594.375

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 6.350.000 kr. og anlægsbevillingen på 5.594.375 kr. udgøres af 200.000 kr. til myndighedsbehandling og 555.625 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Kulturministeriet

-500.000

 

-500.000

Tilskud fra Realdania

 

-3.175.000

-3.175.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

555.625

555.625

Tilskud i alt

-500.000

-2.619.375

-3.119.375

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter **

BRK’s disponible anlægspulje til havneanlæg

-300.000

 

 

-1.000.000

-300.000

 

-1.000.000

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg

 

-500.000

-500.000

BRK’s medfinansiering i alt

-300.000

-1.500.000

-.1.800.000

Finansiering i alt ***

-800.000 

-4.119.375 

-4.919.375

 

** Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en samlet anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af toilet- og badefaciliteter på Allinge Havn, Gudhjem Havn og Hammerhavnen.

Anlægsbevillingen reduceres med Hammerhavnens andel heraf, som udgør 300.000 kr., idet beløbet tilføres demonstrationsprojektet som en del af kommunens medfinansiering.

 

*** Som nævnt ovenfor udgør den manglende finansiering 675.000 kr., der foreløbig, indtil resultatet af den videre fondssøgning kendes, foreslås finansieret af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektbeskrivelse af 14.10.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I begyndelsen af 2010 godkendte Realdania 4 demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs”, og på mødet den 22. april 2010 principgodkendte kommunalbestyrelsen de 4 projekter. Et af projekterne var havnebad i Hasle by. Havnebadet kom i betragtning bl.a. fordi der forelå muligheden for at medfinansiere projektet med midler fra det igangsatte områdefornyelsesprojekt i Hasle. De samlede projektudgifter udgør 5.200.000 kr. Hermed er grundlaget til stede for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet - herunder meddelelse af de resterende anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- & Miljøudvalget:

a)     at projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.225.000 kr. (udgift) til projektet Havnebad i Hasle by

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 240.000 kr. og i 2011 på 1.985.000 kr.

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -2.145.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -120.000 kr. og i 2011 på -2.025.000 kr.

f)       at 80.000 kr. fra havnenes driftsbudget anvendes som medfinansiering til projektet

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark.

 

Projektet er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. I byfornyelsesprogrammet beskrives 9 aktiviteter, der ønskes igangsat, heriblandt helhedsplan for Hasle havn og aktiviteter og anlæg på havneområdet. Der blev i efteråret 2009 dannet en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgere, havn og kommune. Projektgruppen, som arbejder med fremtidsplaner for Hasle havn, pegede på, at et havnebad kunne være med til at skabe liv på havnen til gavn for havn og by. Der blev taget vandprøver, som viste en udmærket badekvalitet, og der blev indkøbt en flytbar udspringsplatform, som i løbet af sommeren 2009 og 2010 flittigt blev brugt både af byboere og turister. Ønsket er nu at gå videre og etablere et havnebad.

 

For at få flere bud på placering og udformning af havnebadet foreslås, at der udskrives en indbudt arkitektkonkurrence. 3-4 teams inviteres til at deltage i konkurrencen. Havnebadet ønskes placeret indenfor området vist på kortbilag. Her har vandet den bedste badekvalitet. De indbudte teams bedes komme med forslag til placering indenfor dette område. Med konkurrencen ønskes ligeledes konkrete forslag til udformning af havnebadet med bl.a. beskrivelse af konstruktioner og sikkerhed. Forslagene skal som minimum omfatte et lukket børnebassin med lav vanddybde, et voksenbassin, et udkigs-/udspringstårn og en opholdszone. Havnebadet er planlagt etableret i foråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen. Vedligeholdelsesudgifter afholdes af forventede øgede indtægter på havnen. Flere friluftsaktiviteter som f.eks.et havnebad forventes at kunne give øgede indtægter til havnen ved bl.a. at flere gæstesejlere sejler til og opholder sig i Hasle havn.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

Projektbudgettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2010 udgjorde i alt 5.000.000 kr.

Projektudgifterne er nu anslået til 5.200.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.600.000 kr.

Merudgiften på 200.000 kr. skyldes at der er medregnet overhead på BRK-medfinansierede arbejdstimer.

 

Realdania                                                                           2.600.000 kr.

Områdefornyelsesmidler                                                           821.500 kr.

Direktoratet for FødevareErhverv (anlæg på havneområdet)        1.000.000 kr.

Del af anlægsbevilling på havnene                                              120.000 kr.

Driftsmidler til havne                                                                 80.000 kr.

BRK medfinansiering i arbejdstimer inkl. 30 % overhead                  578.500 kr.

I alt                                                                                                      5.200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede meddelt anlægsbevillinger til en del af projektet:

 

Områdefornyelsesprojekt Hasle

Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2008 givet en samlet anlægsbevilling på netto 2.667.000 kr. til områdefornyelsesprojektet i Hasle over en 5-årig periode (d.v.s. 2/3 af den samlede ramme på 4.000.000 kr.).

Følgende delprojekter fra områdefornyelsesprojektet i Hasle indgår i projektet Havnebad i Hasle:by:

Projekt 02 Centerplanlægning                                                 100.000 kr.

Projekt 05 Havneplanlægning                                                   50.000 kr.

Projekt 06 Aktiviteter på havnen                                                  1.264.500 kr.

Projekt 07 Forbindelse til havn                                               381.500 kr.

Projekt 10 Borgerinddragelse                                                   25.500 kr.

I alt                                                                                   1.821.500 kr.

 

Anlægsbevilling til havne

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. marts 2010 en samlet anlægsbevilling på 280.000 kr. til Hasle, Svaneke og Tejn havne. Hasle Havns andel af denne anlægsbevilling, som udgør 120.000 kr., indgår i projektet Havnebad i Hasle by.

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges derfor om en anlægsbevilling til resten af projektudgifterne på 2.225.000 kr. samt en anlægsbevilling på -2.145.000 kr. til tilskud.

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til det totale projektbudget, der er vedlagt som bilag.

 

 

Anlæg, kr.

2010

2011

I alt

Havnebad, terrassering m.v.

 

3.600.000

3.600.000

Afholdes under

00.25.15 Byfornyelse

 

-1.821.500

-1.821.500

Afholdes under

02.35.40 Havne

 

-120.000

-120.000

Selve anlægsarbejdet i alt

 

1.658.500

1.658.500

Andet:

Projektering, interessentinddragelse, kommunikation, formidling, m.m.

240.000

326.500

566.500

Anlægsbevilling i alt

240.000

1.985.000

*2.225.000

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 5.200.000 kr. og anlægsbevillingen på 2.225.000 kr. udgøres af 1.821.500 kr. som afholdes under Byfornyelse, 120.000 kr. som afholdes under Havne, 578.500 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer og 455.000 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Realdania

-120.000

-2.480.000

-2.600.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

455.000

455.000

Tilskudsbevilling i alt

-120.000

-2.025.000

-2.145.000

Driftsmidler til havne (BRK’s medfinansiering)

 

-80.000

-80.000

Finansiering i alt

-120.000

-2.105.000

-2.225.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektplan Havnebad i Hasle by (DOC)

2.
Revideret budget 6.10.10 Havnebad i Hasle by (PDF)

3.
Kortbilag havnebad i Hasle by (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009

01.01.02K04-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afholdt offentlig høring om Forslag til Kommuneplan 2009 fra den 1. marts til den 31. maj 2010.

 

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 118 skriftlige bidrag om ca. 50 planemner. Heriblandt er der modtaget særlige bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde, der er forhandlet på embedsmandsniveau i offentlighedsperioden. Planforslaget har herudover været debbateret ved adskillige møder på øen.

 

De indkomne bidrag er behandlet af de berørte fagområder, herunder fagområder udenfor Teknik & Miljø. Der har kun været få forslag eller indsigelser uden for det tekniske område, hvorfor der ikke foreslås supplerende behandling af indsigelser i andre fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler de i ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009” anførte delindstillinger (de grå tekstbokse i bilag 1) til Kommuneplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales, idet Bente Johansen og Torben Rønne-Larsen ønsker at 101.C 08 og 101.BL 10 ikke  bebygges med boliger (ad. afsnit 6.2 i sagsfremstillingen).
Ad. 1.1: Udvalget anbefaler at der ikke udarbejdes alternative befolkningsprognoser. 

Sagsfremstilling

Offentlighedsfasen for Forslag til Kommuneplan 2009 blev afholdt fra den 1. marts 2010 til 31.maj 2010. Regionskommunen har i offentlighedsperioden:

·         Annonceret og udsendt ”Forslag til Kommuneplan 2009” til offentlige myndigheder og foreninger m.fl. og lagt forslaget på sin hjemmeside, på biblioteker og hos borgerservice.

·         Forhandlet med Miljøcenter Roskilde om Statslige bemærkninger.

·         Afholdt to offentlige møder om

o        Udviklingsmuligheder i Kommunecenter Rønne i Rønne den 4. maj 2010

o        Udviklingsmuligheder i de øvrige byer i Aakirkeby den 15. april 2010

·         Deltaget i møder med lokale foreninger i Hasle, Tejn, Gudhjem og Sandvig.

·         Modtaget 118 bidrag til Forslaget.

 

Forhandling med styrelser/direktorat

Der er modtaget bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde som har stillet krav om, at Kommuneplanen suppleres med en gennemgang af alle interesseområder for byudvikling og ferie- og fritidsanlæg mhp. hvilke områder der skal laves konkrete vurderinger af og hvilke der ønskes konverteret til perspektivarealer. Herunder en vurdering i forhold til kystnærhedszonen. Derudover har Miljøcenter Roskilde stillet krav om at Kommuneplanen suppleres med Kommunalbestyrelsens turistpolitiske begrundelser for arealudlæg til ferie- og fritidsanlæg.

Modtagne bidrag

Regionskommunen har modtaget 118 bidrag til planforslaget, fordelt på følgende ”afsendergrupper”:

Private

61

Firmaer

11

Foreninger

27

Politiske partier

7

Off. virksomheder og råd

7

Staten

5

 

Ca. halvdelen af bidragene handler om nyt detailhandelsudlæg og mulighed for boliger på havnen i Rønne.

 

Der er lagt en oversigt og et samlet dokument over bidrag på BRK.dk, suppleret med plan for behandlingsprocessen.

 

Behandling af bidrag til Kommuneplanen:

Planbidragene er behandlet i bilag 1 ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009”, der indeholder:

·         Oversigt over bidrag og de emner der berøres, og

·         Resume af bidrag (emnevis), de respektive virksomheders bemærkninger og forslag til kommunalbestyrelses beslutning.

·         Områdechefen for Teknik og Forsynings forslag til indstilling om ændringer i Kommuneplanen. Disse ”del-indstillinger” er anført i grå tekstbokse.

 

Resume af forslag til kommunalbestyrelsens beslutning

I følgende resumé er indsigelsesbehandlingen beskrevet kortfattet for de to dele af Kommuneplanen.

 

Generelt.
Der foretages grundig korrektur af planen med konsekvensrettelser, tydeliggørelse og kortforbedringer.

 

Senere planlægning og samarbejde.Ved kommuneplanrevision i 2013 suppleres med et afsnit om det økonomiske råderum. Der afsættes tid til yderligere forudgående borgerinddragelse i forbindelse med revisionen af Regional udviklingsplan i 2011 og Kommuneplan i 2013.

 

Del 1.

Visioner for Bornholm.Visioner opdateres med kommunalbestyrelsens visioner fra 2010.

 

1.1 Befolkning.Det drøftes, om der skal udarbejdes alternative befolkningsprognoser, og på hvilket grundlag.

 

2.2 Centerstruktur og byudvikling.Miljøcenteret kræver, at der foretages konkrete vurderinger af interesseområder. Det skal vurderes interesseområder der bibeholdes og hvilke der konverteres til perspektivarealer. For de områder der fortsat får status som interesseområder for byudvikling skal der redegøres for:

·         Begrundelse for placering

·         Vurdering i forhold til kystnærhedszone

·         Vurdering i forhold til øvrige planlægningsmæssige interesser

 

Miljøcenter Roskilde vil efterfølgende, hvis de ønsker det, modtage en redegørelse, der dog på grund af omfanget ikke indarbejdes i kommuneplanens afsnit 2.2.

 

Senere planlægning og samarbejde.Centerstruktur tages med som revisionstema i den kommende kommuneplanstrategi og borgerne inddrages i processen.

 

2.3 Landdistriktspolitik.Forslag om ændret formulering af målsætning om landbrug, miljø og natur. 

 

3.7 Sundhed.Samarbejde.AOFs tilbud om dialog om indsats for forebyggelse og sundhed imødekommes.

 

 3.8 Kultur.Kunsthåndværk indarbejdes i redegørelse.

 

4.1 Boliger. I del1 tilføjes ”f.eks. ældreboliger”. i redegørelse. I del 2 tilføjes ”helårs eller fritidsboliger” i ramme 202.BL.03, Nexø.

 

4.2 Byggeri og anlæg.Afsnit med henvisninger til tidligere gældende bygningsreglement erstattes af at nyt byggeri skal udformes som lavenergibyggeri i henhold til bygningsreglement 2010.

 

5.1 Veje.Senere planlægning og samarbejde.Trafikløsninger i Rønne medtages i overvejelser for den igangsatte trafikplanlægning i Rønne.

Forslag til forbedringer af skoleveje ved Vestermarie Skole, trafiksikkerhedskampagner og cykelstier ved Nylars medtages i overvejelser ved revision af trafiksikkerhedsplanen.

Forslag til rekreativt område ved Rønne havn medtages i overvejelserne om indretning af området.

Vedligeholdelse af cykelvej Gines Minde/Jons Kapelvej indgår i en samlet prioritering af driftsmidler.

Der tages kontakt til Gudhjem By- og Mindeforening for at drøfte løsning af akutte trafikale problemer i Gudhjem

  

5.2 Havne. Der foretages tekstlige korrektioner i planen som ønsket

Nexø Havns status fastholdes i denne plan, med mulighed for revurdering i kommende planer.

Senere planlægning og samarbejde.

Forslag til indretningen af havnene drøftes i brugerråd/-grupper i den kommende planlægning for havneområderne

 

5.3 Kollektiv trafik.  Under indsatsområder tilføjes "Alle nyinvesteringer i rullende materiel skal forbedre energiudnyttelse og forbrug. Derudover skal adgangsforhold i nyindkøbte busser tilgodese at alle brugergrupper kan få let adgang."

 

 6.1 Erhverv og Turisme.Redegørelse suppleres med et afsnit om kommunalbestyrelsens turistpolitiske målsætning og indsatsområder samt en beskrivelse af, hvilken betydning dette har for arealudlæg og anden fysisk planlægning. Se bilag

 

6.2 Detailhandel.I ramme101.C.08, Rønne reduceres detailhandelsområde med kajnært areal ved lystbådehavn og begrænsning om at 101 C 08 ikke må bebygges med boliger fjernes – benævnes ”byomdannelsesområde”. I ramme 101.C.09, Rønne erstattes ”aflastningscenter” med ”lokalcenter”.

I ramme101.E.13, erhvervsområdet ved Industrivej Rønne tillægges mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 

6.3 Landbrug. Der tilføjes ”Planlægningen af konkrete tiltag i det åbne land sker i planperioden på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse.”

 

7.1 Hoteller, feriecentre og vandrehjem.Målsætning suppleres med ”at fremme en modernisering, udbygning og fornyelse af den eksisterende kapacitet med fokus på arkitektur, miljø, energi samt tilgængelighed.”. Redegørelse suppleres med beskrivelse af betingelser for ferielejligheder eller -værelser i overflødiggjorte landbrugs driftsbygninger, og der henvises til dette i retningslinjen.

 

7.2 Sommerhuse og feriehuse.Interesseområder for naturbeskyttelse udtages af landsplandirektivområder.Retningslinje om lokalplanlægning af ”aftaleområder” drøftes med miljøcenteret mht. om vi kan lokalplanlægge og overføre til sommerhusområde eller områderne skal forblive i landzone. Evt. udtages retningslinje og problemstillingen afklares når/hvis det bliver aktuelt..

 

7.3 Campingpladser. Der suppleres med begrundelse for placering af ny campingplads mellem Arnager og Dueodde.

 

7.5 Rekreative områder og friluftsliv.I retningslinje tydeliggøres at ”Hammeren” er området fra Hammeren til Ringebakkerne.

 

8.1 Naturbeskyttelse.Der indsættes bestemmelse om registrering af § 3 områder, og redegøres for sikring af naturinteresser ved skibskatastrofer.

Interesseområder for naturbeskyttelse slettes i interesseområder for byudvikling mm.

På bykortene i del 2 vises særlige naturområder og interesseområder for naturbeskyttelse, og de landskabskiler der er vist udelades, men indgår i senere vurdering af landskabsinteresser.

 

8.2 Lavbundsområder.Der suppleres med lavbundsområder ved Aaker og Pedersker.

 

8.3 Kystnærhedszone.”Kystzone” erstattes af ”kystnærhedszone”. Der suppleres med retningslinjer for administration og planlægning i de kystnære dele af byzonen.

Retningslinje i afsnit 4 erstattes af: ”I de særlige kystområder/landskabskiler og de kystnære kulturmiljøer kan der ikke placeres ny bebyggelse eller anlæg som vil forringe områdets særlige landskabelige værdi, de kulturmiljømæssige kvaliteter, de rekreative oplevelsesmuligheder samt offentlighedens adgang til kysten. Offentlighedens adgang til kysten og oplevelsesmuligheder skal sikres og udbygges inden for de særlige kystområder/landskabskiler.”

Planen suppleres med kortbilag over: kystnærhedszone, særlig kystområde/landskabskile, kystnært kulturmiljø, eksisterende og planlagte forhold/uudnyttede udlæg. Redegørelse suppleres med planlovens bestemmelser for planlægningen i kystnærhedszonen.

 

8.4 Geologisk bevaring.De geologisk værdifulde områder suppleres med interesseområder fra amtets planlægning for geologiske interesser og fredninger af kalkboller, og redegørelse suppleres med beskrivelse af behov for opdatering og yderligere prioritering af de geologiske områder.

 

 9.2 Vandløb, søer, kyster.Det markeres på kort at områder ved Østerlars, Bølshavn, Snogebæk og Vang overgår til basismålsætning i 2012 og at området ved Rø ændres til basismålsætning..

   

9.7 Vindmøller.Der tilføjes retningslinje om tårnhøjder og redegørelse om planlægning for vindmøller. Herudover udtages kort over beskyttelsesinteresser og der henvises til ministeriets vejledning.

 

 

Del 2.

 

101 Rønne.Detailhandel tilrettes efter del 1, Detailhandel.

 

202 Nexø.I rammer for lokalplanlægning, Nexø - 202.BL.03  tilføjes ”helårs eller fritidsboliger.

 

203 Aakirkeby.Forlængelse af Elmevej tilføjes. Det foreslås at der i 2011 igangsættes en proces for et nyt områdefornyelsesprojekt i mindre byer på Bornholm.

 

301 Gudhjem. Kort på side 73 rettes, således at det er i overensstemmelse med lokalplan nr. 025

I rammebestemmelser for 301.D.04 tilføjes: Ved planlægning for området sikres udsigten fra Gudhjem Museum.Trafik tilrettes efter del 1, Veje

 

302 Hasle. Centerstruktur tilrettes efter del 1, Centerstruktur og byudvikling. Rammeområde 306.B.06 Brobækkegård ændres til rammeområde 306.BL.04 helårsbolig- og erhvervsformål.

 

308 Tejn-Sandkås. Den del af rammeområde 308.B.06 der omfatter den kommunale administration i Tejn ændres til 308.BL:05 – blandet helårsbolig- og erhvervsformål

 

309 Vestermarie og 406 Nylars. Cykelstier tilrettes efter del.1, Veje.

 

410 Sandvig. Bygningshøjde for rammeområde 410.BL.01 ændres til max 8,5 meter.

 

Økonomiske konsekvenser

Der blev i december 2009 afsat 200.000 kr. til trykning af planforslag og 200.000 kr. til trykning af den vedtagne plan, og blev anslået et behov for ca. 80.000 kr. til afholdelse af 2 debatmøder i offentlighedsfasen.

 

Alle udgifter, i alt 480.000 kr., forventes afholdt over Teknik & Miljøs budget i 2010.

Der er dd. anvendt 196.111 kr. (ex moms) til tryk af forslag og afholdelse af 2 møder.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
1. Oplæg til kommunalbestyrelses behandling (DOC)

2.
4. Boligbegreber (DOC)

3.
5. Miljøvurdering, sammenfattende redegørelse (DOC)

4.
3. Kopi af indkomne bidrag (PDF)

5.
6. Forslag til Kommuneplan 2009, del 1 (PDF)

6.
7. Forslag til Kommuneplan 2009, del2 (PDF)

7.
8. Miljøvurdering (PDF)

8.
2. Turistpolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udstykning af Brobakken 10, Arnager.

01.03.03P19-0857

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Landinspektør Tue Pelle Christiansen har for ejeren ansøgt om landzonetilladelse til at udstykke ejendommen Brobakken 10, Arnager, 3700 Rønne, i 3 sommerhusgrunde.

Grundene udstykkes vinkelret på kysten, og der ønskes opført et sommerhus på hver grund. Grundene får vejadgang fra nord ad en ny privat fællesvej.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at vedlagte udkast til afgørelse vedtages, således at der på en række betingelser gives tilladelse til at selve røgerigrunden udstykkes i 2 sommerhusgrunde på minimum 1200 m2, medens restejendommen opretholdes til uændret anvendelse med kystskrænt, sandstrand, veje og stier. 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Sagen genoptages ved udvalgets ekstraordinære møde d. 8. november hvor yderligere oplysninger for såvidt angår muligheden for udstykning af tre grunde foreligger.

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i den sydøstlige del af Arnager, og ligger helt ud til kysten.

Ejendommen var indtil en brand i 1992 bebygget med en større erhvervsvirksomhed (røgeri).

Udover det areal, hvor de tidligere røgeribygninger lå, består ejendommen af en stejl kystskrænt mod havet. Der er en asfalteret vej op til røgerigrunden på toppen af kystskrænten. Vejen fortsætter mod øst i en trampet sti, der er afgrænset ind mod røgerigrunden med en række store sten.

Selve røgerigrunden er fortsat bebygget med 3 sammenbyggede røgeriskorstene, og størstedelen af grunden er stadig befæstet med beton og klinker m.m.

Ved udstykningen ønskes ejendommen opdelt vinkelret på kysten, således at de 3 sommerhusgrunde indeholder både en del af den gamle røgerigrund og en del af kystskrænten. Kystskrænten og den vej/sti, der ligger på toppen af kystskrænten opdeles således i 3 dele.

Den skiltede kyststi ligger nedenfor kystskrænten

 

Ansøgningen har været i nabohøring efter planloven.

 

Der er modtaget bemærkninger fra følgende:

1.     Arnager Borgerforening. Foreningen har ikke noget imod udstykningen, men ønsker at stien langs kystskræntens top skal bevares, så adgangen for offentligheden kan fortsætte, som den har gjort i de sidste 30-40 år.

2.     Ejer af Brobakken 12. Ejeren mener der vil blive gener på grund af den nye private fællesvej.

3.     Sommerhusforeningen Fosforitten. Foreningen mener ikke, at der kan bygges på dette sted. Vedrørende udstykningsplanen bemærker foreningen, at den ansøgte udstykning (og senere bebyggelse) vil ødelægge naboernes havudsigt, adgangen til stien på toppen af kystskrænten vil bortfalde, og den nye private fællesvej vil være et indgreb i den smukke dal (slugten). Foreningen mener, at udstykningen udløser lokalplanpligt, og at plangrundlaget ikke er gyldigt. En bebyggelse af ejendommen bør derfor ikke komme på tale, men hvis man ønsker at imødekomme ansøgningen, bør der alene gives tilladelse til ét sommerhus placeret helt ind mod slugten (mod vest).

4.     Ejer af Fosforitvej 26. Ejeren gennemgår grundens forhistorie, og mener at plangrundlaget for ejendommen ikke er gyldigt. Ifølge ejeren bør der efter normal landzonepraksis klart gives afslag på ansøgningen om udstykning i 3 grunde. Ejeren mener endvidere, at der er lokalplanpligt. Der bør allerhøjst gives tilladelse til ét sommerhus placeret helt ind mod slugten (mod vest).

5.     Ejer af Fosforitvej 34. Ejeren opfordrer kommunen til at både turister og beboere fortsat kan bruge stien på toppen af kystskrænten, bl.a. fordi den skiltede kyststi nedenfor kystskrænten ofte er helt oversvømmet. Ejeren undrer sig over der kan bygges på denne ejendom, idet grunden ikke hænger naturligt sammen med Arnager by. En tilladelse vil ødelægge den naturoplevelse, som i dag præger området, og ejeren opfordrer til, at der ikke dispenseres fra skovbyggelinjen til byggeri.

6.     Ejerne af Brobakken 18 og 22. Ejerne er glade for at der bliver renoveret og bygget på grunden. Om det bliver 2 eller 3 sommerhuse er underordnet, men de håber, at alle Arnagers beboere forsat kan gå ture på stien på toppen af kystskrænten.

 

Teknik og Miljøs kommentarer til indsigelserne:

Vedrørende bemærkningerne til plangrundlaget kan det oplyses, at ejendommen siden 2001 har været udlagt til sommerhusområde i landzone både i kommuneplan og regionplan. Det vurderes derfor, at det er i overensstemmelse med planlægningen at udstykke og bebygge ejendommen med sommerhuse. Udstykningens nærmere udformning og antal sommerhuse, herunder placeringen af sommerhusene, må afgøres konkret i landzonetilladelsen.

Efter Teknik og Miljøs vurdering udløser en udstykning og bebyggelse af ejendommen ikke lokalplanpligt, idet der ikke er tale om et større byggearbejde, der medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Efter branden i 1992 tilkendegav Bornholms Amt i 1993, at man var indstillet på at tillade indtil 2 sommerhuse på højst 120 m2 beliggende ved ejendommens nordskel, hvis der forelægges et projekt til godkendelse, og der etableres en offentlig sti langs overkanten af skrænten mod havet. Denne afgørelse blev ikke udnyttet, og er nu bortfaldet.

I 2000 blev strandbeskyttelseslinjen ophævet på ejendommen.

Vedrørende sikring af vejen/stien på toppen af kystskrænten kan det oplyses, at vejen/stien ikke er sikret med tinglyst deklaration eller ved optagelse på matrikelkortet.

Hvis stien ønskes som en offentlig sti, skal den udlægges efter reglerne i vejlovgivningen, dvs. enten ved en frivillig aftale med ejeren eller ved ekspropriation.

Den eksisterende vej/sti kan ikke udlægges som en offentlig sti som et vilkår for en landzonetilladelse.

Da vejen/stien imidlertid findes i marken og er gennemgående fra Arnager til det fredede område, er den derimod beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Ejeren kan derfor ikke nedlægge vejen/stien, før han har meddelt det til kommunen. Kommunen kan herefter beslutte, at vejen/stien ikke må nedlægges, hvis vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning, og hvis der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.

Der gøres dog opmærksom på, at ejeren ikke har meddelt, at den pågældende vej/sti ønskes nedlagt.

 

Lovgrundlag:

Ejendommen Brobakken 10 er beliggende i landzone, hvor der ikke må foretages udstykning eller opføres ny bebyggelse uden tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Udstykningen og den efterfølgende bebyggelse med sommerhuse kræver således landzonetilladelse.

Ejendommen er i Regionkommuneplan 2005 beliggende i et område til sommerhusbebyggelse med en mindste grundstørrelse på 1200 m2.

I landzonesager skal kommunen udøve et konkret skøn inden for de rammer, der findes i planlægningen.

 

Teknik og Miljøs vurdering:

Teknik og Miljø har på baggrund af plangrundlaget, den tidligere tilkendegivelse fra Bornholms Amt i 1993, ejendommens beliggenhed i kystnærhedszone, samt efter besigtigelse og efter gennemført nabohøring vurderet, at en udstykning i 3 grunde vinkelret på kysten til sommerhusbebyggelse som ansøgt ikke er hensigtsmæssig hverken landskabeligt eller af hensyn til naboer.

Det foreslås i stedet, at der gives tilladelse til at ejendommen udstykkes således, at selve røgerigrunden (der i alt er ca. 2900 m2) udstykkes i 2 sommerhusgrunde på minimum 1200 m2, medens restejendommen opretholdes til uændret anvendelse med kystskrænt, sandstrand, veje og stier. Tilladelsen betinges blandt andet af, at tilstanden på restejendommen ikke må ændres.

Adgangsvejen til de 2 sommerhusgrunde skal være den eksisterende adgangsvej fra Brobakken til toppen af kystskrænten. Vedrørende en eventuel nedlæggelse af den eksisterende sti på toppen af kystskrænten, henvises til reglerne i naturbeskyttelsesloven, dvs. at stien ikke må nedlægges, før ejeren har meddelt dette til kommunen.

Den efterfølgende bebyggelse af de 2 sommerhusgrunde vil kræve en ny landzonetilladelse, men det foreslås at der allerede ved tilladelsen til udstykningen fastlægges nogle rammer for bebyggelsens omfang og placering, jfr. udkastet til afgørelse i bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgt udstykning, luftfoto (PDF)

2.
Indstillet udstykning, luftfoto (PDF)

3.
Indstillet udstykning, måleblad (PDF)

4.
Planvurdering, Arnager Røgeri (PDF)

5.
Bemærkninger fra Arnager Borgerforening (HTM)

6.
Bemærkninger fra ejeren af Brobakken 12 (TIF)

7.
Bemærkninger fra Sommerhusforeningen Fosforitten (PDF)

8.
Bemærkninger fra ejeren af Fosforitvej 26 (DOCX)

9.
Bemærkninger fra ejeren af Fosforitvej 34 (TIF)

10.
Bemærkninger fra ejerne af Brobakken 18 og 22 (TIF)

11.
Udkast til afgørelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Naturklagenævnets afgørelse vedrørende fodboldgolfbane på Nexøvej 61, Aakirkeby.

01.03.03K02-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Regionskommunen gav den 31. marts 2010 landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til at etablere en fodboldgolfbane med tilhørende parkeringsplads og træbygning på ejendommen Nexøvej 61, 3720 Aakirkeby.

Afgørelsen blev klaget til Naturklagenævnet af naboer, Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm, samt Friluftsrådet, Bornholm.

Naturklagenævnet har den 28. september 2010 stadfæstet Regionskommunens tilladelse.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Naturklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Et flertal i Naturklagenævnet (7 medlemmer) udtaler, at Regionskommunen har foretaget en afvejning af hensynene til øens udviklingsmuligheder i relation til friluftsliv, bredere rekreative interesser, turisme mv. overfor hensynene til naturinteresserne i området og omboende.

Naturklagenævnet henviser til at der er tale om et begrænset anlæg, den nære placering til Nexøvej samt de af Regionskommunen stillede vilkår om bl.a. udformning og placering af baner og byggeri og om retablering ved eventuelt ophør af aktiviteten.

Flertallet finder på denne baggrund ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Regionskommunens vurdering af det ansøgte. Tilladelsen kan derfor stadfæstes.

Et mindretal i Naturklagenævnet (2 medlemmer) finder ikke, at der er tilstrækkeligt vægtige grunde til at tillade en ændret anvendelse af ejendommen til fodboldgolfbane. Mindretallet lægger vægt på naturbeskyttelsesinteresserne i området, der bl.a. har fundet udtryk i planlægningen.

I overensstemmelse med flertallet går Naturklagenævnets afgørelse herefter ud på, at Regionskommunens afgørelse af 31. marts 2010 stadfæstes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Naturklagenævnets afgørelse af 28.9.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud

01.09.00P19-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

TR granit a/s søgte den 03.06.2009 om en forlængelse af eksisterende råstoftilladelsen, til brydning af paradisbakkegranit fra bruddet Præstebo, beliggende Paradisbakkevejen, Ibsker.

TMU besluttede i sit møde den 06.01.2010 at der skulle udarbejdes en VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden der kan tages endelig stilling til en fornyet råstoftilladelse.

Der er i samarbejde mellem TR Granit / Teknik & Miljø, med Grotmij-Carl Bro, som konsulent udarbejdet vedlagte kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (Strategisk Miljø Vurdering) og VVM.

Materialet skal efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen ud i offentlig høring i 8 Uger

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr.030, med tilhørende SMV og VVM sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Granitbruddet har eksisteret i mere end 100 år i Præstebo bruddet, og Bornholms Regionskommune er blevet ansøgt om tilladelse til fortsat brydning.

TR-Granit havde tilladelse til granitudvinding på Præsteboet udstedt af Bornholms Amt 19. november 1999 med udløb 19. november 2009.

TR-Granit, har søgt om en ny 10 årig tilladelse til brydning af Paradisbakkegranit, med en total brydning på 50.000 m3, hvilket svarer til den mængde de tidligere havde ret til at bryde

TMU behandlede i sit møde den 6. januar 2010 ansøgningen, og besluttede, at der, inden stillingtagen til en råstoftilladelse, skal udarbejdes en VVM. Udvalget besluttede samtidig hermed at give TR- Granit en midlertidig brydningstilladelse på max 2 år, samtid med at der udarbejdes en VVM.

Reglerne om VVM-pligt fastlægger, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse for granitbrydning når den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år.

 

Afgørelsen blev påklaget af ansøger samt naboer, og Naturklagenævnet har taget stilling til klagen og opretholdt afgørelsen om VVM-pligt.

 

Samtidig har Naturklagenævnet ophævet den midlertidige tilladelse til granitbrydning Teknik- & Miljøudvalget havde givet.

 

TMU blev orienteret om Naturklagenævnets afgørelse i TMU mødet den 2. juni 2010.

Der foreligger nu et kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (strategisk miljøvurdering) samt en VVM (vurdering og virkninger på miljøet)

Efter den offentlige høring skal materialet igen forelægges Kommunalbestyrelsen, med de bemærkninger der måtte være affødt af offentliggørelsen. Herefter skal kommuneplantillægget med eventuelle ændringer endeligt godkendes, og igen offentliggøres.

Efter denne proces kan der gives en råstoftilladelse med vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Kommuneplantillæg nr. 030, Stratetisk Miljøvurdering og VVM redegørelse. Forts.af granitbrydning i Præstebo bruddet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienterer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Rynket rose

Tilskud til miljøgodkendelser

Navngivning af vej

Præsentation på Christiansborg

Byggesagsbehandling

Hammerhavnen

Ændring af bevillingsniveau.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

 

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Ingen sager til Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt