Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-12-2010 kl. 16:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden.
  åbent 2 Natbusplan
  åbent 3 Orientering om statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr.
  åbent 4 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. klage over afslag på ansøgning om indretning af ferieboliger.
  åbent 5 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr, Rønne
  åbent 6 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af byggelovsklage om afslag på lovliggørelse, Listed
  åbent 7 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af byggelovsklage vedr. Storegade 26, Allinge.
  åbent 8 Orientering om Statsforvaltning Hovedstadens afgørelse af byggelovklage om overdækning af gårdhave i Nexø
  åbent 9 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. klage over byggetilladelse på naboejendom, Strandvejen, Rønne
  åbent 10 Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 11 Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven.
  åbent 12 Høringssvar til Naturklagenævnet vedrørende planlovsklage om. opførelse af skur.
  åbent 13 Udtalelse vedrørende byggelovsklage
  åbent 14 Forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne
  åbent 15 Udtalelse vedrørende klage over afslag på udstykning af Klinteløkken 10, Sandkås.
  åbent 16 Mulighedernes Land - delprojekt Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig, anlægsbevilling
  åbent 17 Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevilling til delprojektet "Ned og op igen"
  åbent 18 Udarbejdelse af lokalplanforslag for området syd for småbådehavnen i Hasle
  åbent 19 Anmodning om planlægning for Klippen-grunden i Gudhjem
  åbent 20 Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker
  åbent 21 Evaluering af byggesagsbehandling 2010
  åbent 22 Orientering om miljøklagenævnets afgørelse til tillæg til Biokrafts miljøgodkendelse
  åbent 23 Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer
  åbent 24 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedrørende forlægning af vandløb på Dueodde Golfbane
  åbent 25 Forslag til ændret forretningsorden for Grønt Dialogforum
  åbent 26 Evaluering af brugerinddragelse på de kommunale havne
  åbent 27 Regulativ om vntervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
  åbent 28 Differentierede gadebelysningstider
  åbent 29 Forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 ved leje af lejlighed i Bo42
  åbent 30 Skema A for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område
  åbent 31 Boligreguleringslovens kapitel II - V
  åbent 32 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 33 Virksomhedsaftaler 2011 for Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 34 Beredskabskommissionens opgaver
  åbent 35 Gensidig orientering
  åbent 36 Sager til Ældreråd og Handicapråd
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden.

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

1

 

Fraværende

Ingen

Bemærkninger til dagsorden

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Natbusplan

13.05.16P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der er fra flere sider fremsat ønske om en orientering om mulighederne for etablering af yderligere buskørsel om natten på fredage og lørdage.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller BATs beskrivelse af muligheden for etablering af natbuskørsel samt økonomien forbundet hermed, til drøftelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Udvalget beslutter at iværksætte natbusdrift som beskrevet i 2011 som forsøgsordning. Udvalget forelægges en evaluering primo 2012. Financieringen holdes indenfor BATs nuværende budget. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Der er i den nuværende køreplan afgange fra Rønne kl. 23.55 fredag og lørdag på de 2 ringruter 1 og 5. Disse ruter dækker mange bysamfund ude på øen. Ringrute 5 vil også betjene Pedersker - Snogebæk og Balka fra den 3. januar 2011.

 

Disse ruter er tilbage i Rønne ca. kl. 0145 og det vil sige at det også er muligt at komme ind til Rønne ude fra kystbyerne ca. kl. 01.00.

 

De ordinære ruter starter igen ca. kl. 04.45 fra Rønne og disse bruges i dag som hjemtransport fra byen.

 

Hvis der skal etableres yderligere natbuskørsel kan ringrute 1 og 5 køre fra Rønne igen kl. 01.55 med ankomsttid i Rønne igen kl. 03.45. Der vi så være 2 timesdrift til og fra Rønne både fredag og lørdag nat. Det kan overvejes at iværksætte ekstrakørslen som forsøg med en driftsperiode på 12 måneder.

 

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til en ekstra gennemkørsel på de 2 ringruter vil udgøre følgende meromkostning:

 

Omkostning pr. vogntime om natten

á kr. 400:                                       4 timer -      kr.    1.600

 

104 dage (fredag og lørdag * 52) a kr. 1600:          kr. 166.400 i årlig meromkostning.

 

Estimeret indtægt 25 % af omkostning: kr. 41.600 i merindtægt

 

Nettopåvirkning BAT pr. år                                   kr. 124.800

 

 

Der er i ovenstående ikke regnet med særtakst på de ekstra natbusture. Særtakster er fjernet hos de fleste andre trafikselskaber, hvilket har forbedret økonomien da det har skabt ekstra kundeunderlag.

 

Det er selvfølgelig muligt at undlade at køre de ekstra ture alle weekender, men dette vil fordyre økonomien hvis disse ture ikke ligger fast i vagtplan hos BAT's driftafdeling.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr.

02.34.00K02-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget orienteres

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 25. oktober 2010 truffet afgørelse i en klagesag vedr. størrelsen af et byggesagsgebyr for meddelelse af tilladelse til forlængelse af carport med 12 m2 på ejendommen Asteløkken 5, Allinge.

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse af 18. januar 2010 om gebyr og tiltræder således afgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionskommunen meddelte den 18. februar 2010 tilladelse til forlængelse af en carport med 12 m2 og medsendte opkrævning af et gebyr på 5.800 kr. for tilladelsen. Ejer klagede til statsforvaltningen over gebyrets størrelse.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 3. marts 2010 en udtalelse til tilsynsmyndigheden. Gebyret er beregnet med en grundtakst på 5.500 kr. + 12 m2 á 25 kr. efter kategori 1: simple konstruktioner, vanskelige sager, fordi ejendommen er omfattet af fredningsdeklaration og lokalplan og sagen blev sendt i nabohøring og høring hos Miljøcenter Roskilde.

Statsforvaltningen henviser i sin afgørelse både til en vejledende udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og til egen udtalelse vedr. kommunernes generelle beregning af gebyrer for perioden 1. april 2009 til slutningen af 2010.

Regionskommunen har ikke forud for 2009 registreret oplysninger om udgifter til byggesagsbehandlingen. Statsforvaltningen finder derfor på baggrund af de generelle udtalelser, at regionskommunen har været berettiget til at basere sine gebyrer på et skøn, der er foretaget på baggrund af statistik fra 2007 og 2008 over forventede udgifter og forventede gebyrer inden for hver bygningskategori.

Statsforvaltningen finder konkret, at kommunens skøn på dén baggrund må anses for at være foretaget på et kvalificeret grundlag. Statsforvaltningen finder det samtidig dokumenteret, at de samlede gebyrindtægter fra. 1. april 2009 ikke kan formodes at overstige de samlede udgifter til at behandle byggesager.

Endelig bemærkes, at det er i overensstemmelse med reglerne, at kommunen har opdelt de enkelte kategorier i underkategorier, herunder underkategorien ”vanskelige sager”.

 

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse af 18. januar 2010 om gebyr og tiltræder således afgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse d.3. marts 2010 (DOC)

2.
Statsforvaltningens afgørelse fra d. 25. oktober 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. klage over afslag på ansøgning om indretning af ferieboliger, Listed.   

01.02.05K03-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Naturklagenævnet har den 22. oktober 2010 truffet afgørelse i en klagesag, hvor regionskommunen som planmyndighed har meddelt afslag på ansøgning om indretning af to ferieboliger i en eksisterende bygning på ejendommen Strandstien 4 A, Listed.

Naturklagenævnet giver ikke klager medhold med henvisning til, at regionskommunen, som anført i afgørelsen, ikke lovligt har kunnet meddele dispensation til det ansøgte.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Naturklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Regionskommunen modtog den 31. august 2010 en ansøgning om ændret anvendelse af ejendommen Strandstien 4A, Listed. Den 22. september meddelte Teknik og Miljø, at der ikke kunne gives tilladelse som ansøgt.

Naturklagenævnet fremsendte den 22. oktober 2010 en afgørelse i sagen uden forudgående høring af regionskommunen.

 

Det fremgik af ansøgningen, at ejer ønskede at indrette to ferieboliger i en erhvervsbygning på adressen Strandstien 4A. Listed. Ejendommen udgør en nu udstykket del af en blandet helårsbolig og erhvervsejendom. Bygningen har tidligere været anvendt til lager m.v.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme nr. 07.bl.01 og er udlagt som blandet helårsbolig og erhvervsområde. Derudover er den omfattet af lokalplan 027, en temalokalplan der bestemmer, at boliger i de bornholmske byer skal anvendes som helårsboliger.

Naturklagenævnet giver ikke ejer medhold i klagen, idet nævnet erklærer sig enig i den afgørelse, der er truffet.

Nævnet fastslår i sin afgørelse,

at lokalplanens bestemmelse om forbud mod anvendelse som fritidsboliger gælder for såvel eksisterende som for nye boliger, herunder ombyggede erhvervsejendomme,

at kommunens mulighed for at dispensere for en lokalplan jfr. planlovens § 19 kun er mulig, hvis dispensationen  ikke er i strid med lokalplanens principper. Videregående afvigelser, kan kun ske ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan derfor kun meddeles i meget begrænset omfang og kun til formål, der ligger tæt op ad det planlagte.

Naturklagenævnet er således enig i regionskommunens afgørelse om, at regionskommunen ikke har kunnet meddele dispensation til det ansøgte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Naturklagenævnets afgørelse fra 22. oktober 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr, Rønne

02.34.00K03-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 25. oktober 2010 truffet afgørelse i en klagesag vedr. størrelsen af et byggesagsgebyr for meddelelse af tilladelse til opførelse af overdækket terrasse på 18 m2 på ejendommen Hasselløkken 14, Rønne.

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse af 25. juni 2009 om gebyr og tiltræder således afgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionskommunen meddelte den 25. juni 2009 tilladelse til opførelse af en overdækket terrasse på 18 m2 og medsendte opkrævning af et gebyr på 3.950,- kr. for tilladelsen. Ejer klagede til statsforvaltningen over gebyrets størrelse.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sine møder den 2. september 2009 og 3. marts 2010 en udtalelse til tilsynsmyndigheden. Gebyret er beregnet med en grundtakst på 3.500,- kr. + 18 m2 á 25,- kr. efter kategori 1: simple konstruktioner.

Statsforvaltningen henviser i sin afgørelse både til en vejledende udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og til egen udtalelse vedr. kommunernes generelle beregning af gebyrer for perioden 1. april 2009 til slutningen af 2010.

Regionskommunen har ikke forud for 2009 registreret oplysninger om udgifter til byggesagsbehandlingen. Statsforvaltningen finder derfor på baggrund af de generelle udtalelser, at regionskommunen har været berettiget til at basere sine gebyrer på et skøn, der er foretaget på baggrund af statistik fra 2007 og 2008 over forventede udgifter og forventede gebyrer inden for hver bygningskategori.

Statsforvaltningen finder konkret, at kommunens skøn på dén baggrund må anses for at være foretaget på et kvalificeret grundlag. Statsforvaltningen finder det samtidig dokumenteret, at de samlede gebyrindtægter fra. 1. april 2009 ikke kan formodes at overstige de samlede udgifter til at behandle byggesager.

 

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse af 25. juni 2009 om gebyr og tiltræder således afgørelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse d. 2. september 2009 (DOC)

2.
TMUs behandling af uddybende udtalelse d. 3. marts 2010 (DOC)

3.
Statsforvaltningens afgørelse fra 25. oktober 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af byggelovsklage om afslag på lovliggørelse, Listed  

02.34.00K03-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 13. oktober 2010 truffet afgørelse i en sag, hvor regionskommunen som byggemyndighed har givet afslag på lovliggørelse af carport med sammenbygget udhus på ejendommen, Pælevej 4, Listed.

Statsforvaltningen hjemviser sagen til fornyet behandling i Teknik og Miljø, da kommunen ikke har foretaget en konkret helhedsvurdering med inddragelse af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionskommunen meddelte den 17. februar 2010 afslag på lovliggørende tilladelse til den carport med udhus på i alt 7 meter, som ejeren af Pælevej 4, Listed, havde opført i skel mod nabo.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede en udtalelse til statsforvaltningen på sit møde den 5. maj 2010.

Ejeren af ejendommen Pælevej 4, Listed, søgte i oktober 2008 om tilladelse til opførelse af carport og udhus på i alt 7 meter og med en samlet bebyggelseslængde i skel på i alt 13 meter mod bygningsreglementets grænse på 12 meter. Efter nabohøring meddelte ansøger den 26. februar 2009, at der kun ville blive bygget til 12 meter grænsen, dvs. at carport og skur kun ville blive på 6 meter, og dermed kun kræve en anmeldelse til byggemyndigheden.

Den 27. august 2009 søgte ejer om lovliggørende tilladelse til den nu opførte carport/udhus på 7 meter med en samlet længde i skel på 13 meter. Der gennemføres en nabohøring på ny, og der blev den 17. februar 2010 meddelt afslag på den lovliggørende tilladelse med henvisning til samme begrundelse som tidligere. 

 

Ejeren klagede til statsforvaltningen over dette afslag.

Det fremgår af statsforvaltningens afgørelse af 13. oktober 2010, at sagen hjemvises til fornyet behandling. Dette sker med henvisning til, at kommunen ikke har foretaget en konkret helhedsvurdering med inddragelse af de generelle kriterier i Bygningsreglementets kapitel 2.1. og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i reglementets kap. 2.2.—2.6.

 

Ansøgningen genbehandles i Teknik og Miljø i overensstemmelse med ovenstående afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse d. 5. maj 2010 (DOC)

2.
Statsforvaltningens afgørelse fra 13. oktober 2010. (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af byggelovsklage vedr. Storegade 26, Allinge.

02.34.00K03-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 11. oktober 2010 truffet afgørelse i en klagesag, hvor kommunen som byggemyndighed efter en naboklage har truffet beslutning i en sag vedrørende et hævet opholdsareal på ejendommen Storegade 26, Allinge.

Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at antage, at kommunen ved sit skøn har tilsidesat de retlige rammer for skønnet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog den 28. april 2009 en forespørgsel fra naboen til Storegade 26, Allinge, vedrørende ændring af hegn omkring ejendommens terrasse. Der var etableret et hævet opholdsareal uden forudgående tilladelse, og der blev truffet en afgørelse om betinget lovliggørende tilladelse, bla. med vilkår om opsætning af hegn inden 1. december 2009. Efter fristens udløb meddelte klager, at forholdene ikke var bragt i orden. Efter en besigtigelse af Storegade 26 og klagers ejendom konstaterede Teknik & Miljø, at der også var etableret hævet opholdsareal på sidstnævntes ejendom, og at det hegn, der var opsat omkring terrassen på nr. 26, ansås for at være tilstrækkeligt til at opfylde bygningsreglementets krav i det konkrete byområde. På den baggrund blev der truffet en ny afgørelse, der blev påklaget til statsforvaltningen af naboen til nr. 26 den 26. februar 2010. Efterfølgende har klager fremsendt kopi af en privatretlig deklaration om bebyggelse dateret 4. februar 1887. Teknik & Miljø har tilkendegivet, at kommunen ikke mener at skulle påse overholdelsen af en sådan deklaration. En eventuel tvist skal afgøres ved privat søgsmål mellem parterne.

 

Statsforvaltningen skriver i sin afgørelse, at statsforvaltningens prøvelse er begrænset til at påse, at kommunen ved sin afgørelse har overholdt offentligretlige regler og retsgrundsætninger herunder varetaget saglige hensyn, da kommunalbestyrelsens afgørelse afhænger af en skønsmæssig vurdering.

Statsforvaltningen finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at kommunen ved det udøvede skøn har tilsidesat de retlige rammer for skønsudøvelse, og lægger ved afgørelsen vægt på, at kommunen i sin vurdering har inddraget relevante konkrete forhold.

Statsforvaltningen tilkendegiver, at spørgsmålet om fortolkning af deklarationen og kommunens undladelse af at håndhæve en deklaration ikke henhører under statsforvaltningens prøvelse, men skal afgøres af domstolene.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse den 5. maj 2010 (DOC)

2.
Statsforvaltningens afgørelse af den 11. oktober 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af byggelovklage om overdækning af gårdhave i Nexø

02.34.00K03-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 30. september 2010 truffet afgørelse i en klagesag, hvor regionskommunen som byggemyndighed har givet afslag på ansøgning om tilladelse til at overdække 30-40 m2 gårdhave til anvendelse som del af restaurant, Torvet 5, Nexø.

Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at antage, at kommunen ved sit skøn har overskredet de retlige rammer for skønsudøvelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog den 10. december 2009 en ansøgning om byggetilladelse til at opføre en lukket overdækning på 30-40 m2 til den eksisterende restaurant i baggårdsbygningen.

Ejendommen, Torvet 5, Nexø, indeholder ifølge Bygnings- og Boligregisteret et forhus i to etager og udnyttet tagetage, indeholdende i alt tre boliger og to butikker samt en bagbygning i to etager indeholdende en restaurant.

Teknik & Miljø meddelte den 22. januar 2010 afslag på at meddele tilladelse eller dispensation med henvisning til, at bebyggelsesprocenten på 181 i væsentlig omfang oversteg byggeretten på 60 og regionskommuneplanrammebestemmelserne for det pågældende område samt at en dispensation yderligere vil begrænse opholdsarealet for ejendommens beboere og virksomhed og dermed være i strid med det byggelovens § 7 og bygningsreglementet.

Ansøger påklager kommunens afgørelse den 16. februar 2010.

 

Statsforvaltningen skriver i sin afgørelse, at statsforvaltningens prøvelse er begrænset til at påse, at kommunen ved sin afgørelse har overholdt offentligretlige regler og retsgrundsætninger herunder varetaget saglige hensyn, da kommunalbestyrelsens afgørelse afhænger af en skønsmæssig vurdering.

Statsforvaltningen finder efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at antage, at kommunen ved det udøvede skøn har overskredet de retlige rammer for skønsudøvelse og lægger ved afgørelsen vægt på, at kommunen i sin vurdering har inddraget kravet til opholdsareal, forholdene generelt i området og at der ikke er meddelt dispensation i en lignende sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag

TMUs behandling af udtalelse til Statsforvaltningen 7. april 2010

Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 30. september 2010

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling af udtalelse den 7. april 2010 (DOC)

2.
Statsforvaltningens afgørelse af 30. september 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr.  klage over byggetilladelse på naboejendom, Strandvejen, Rønne  

02.34.00K03-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Ejeren af en naboejendom til Strandvejen 152, Rønne, har klaget til naturklagenævnet over, at regionskommunen har givet byggetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af et hus på ejendommen.

Naturklagenævnet afviste klagen med henvisning til, at den var modtaget for sent.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Naturklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gav den 24. juni 2010 tilladelse til opførelse af et hus på ejendommen Strandvejen 152, Rønne. Afgørelsen blev bl.a. sendt til de naboer, der havde indsendt bemærkninger efter naboorienteringen.

Ejeren af en af naboejendommene klagede den 25. juli 2010 over afgørelsen. Naturklagenævnet modtog klagen den 26. juli 2010.

 

Naturklagenævnet har beregnet, at 4 ugers klagefristen udløb den 23. juli. Da klagen først blev modtaget hos nævnet den 26. juli, og der i øvrigt ikke var ganske særlige grunde til, at nævnet kunne se bort fra fristoverskridelsen, blev klagen afvist fra realitetsbehandling. 

Naturklagenævnet traf afgørelsen uden indhentelse af udtalelse fra regionskommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Naturklagenævnets afgørelse fra 13. september 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven

02.34.00P19-1448

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Nedlæggelse af tom bolig beliggende Sandemandsvej 8, Rønne, til fremtidig anvendelse som erhvervsareal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne, hvorefter den kan overgå til erhverv.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Steenbergs tegnestue aps har søgt om tilladelse til nedlæggelse af boligarealet på ejendommen Sandemandsvej 8, Rønne, tidligere Kuhres Auto, på vegne af ejeren, MHN Ejendomme, Rønne ApS.

Boligarealet i stueplan er 205 m2 og disponibelt rum på 1. sal på 117 m2.

Det fremgår af ansøgningen, at boligarealet efter en ændring af status skal udlejes som en underafdeling af Grennessminde som et dagbehandlingstilbud til unge i aldersgruppen 12-18 år. Åbningstiden vil være kl. 8-16 og to aftener om ugen åbent til kl. 19.

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til den ændrede anvendelse.

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik og Miljø anbefaler, at der gives tilladelse med henvisning til ejendommens beliggenhed og gældende praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Ansøgning om ændret anvendelse fra 16. september 2010l (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Nedlæggelse af bolig i henhold til boligreguleringsloven.

03.01.03P19-0119

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejeren af Strædet 17 og 19 i Tejn har søgt om tilladelse til at nedlægge boligen Strædet 17 til sammenlægning med egen bolig, Strædet 19.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen Strædet 17, Tejn til sammenlægning med Strædet 19, Tejn.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af helårsboligen Strædet 17, der har et areal på 76 m² til sammenlægning med hans egen bolig Strædet 19, der har et areal på 288 m². Lejligheden i nr. 17 blev oprettet som selvstændig bolig for et nært familiemedlem. Da den nu er ledig, ønskes arealet tilbageført til nr. 19.  

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2008 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, hvor det sammenlagte boligareal ikke overstiger 130 m², den nedlagte bolig skal være ledig uden opsigelse fra udlejers side, og den sammenlagte bolig skal være ledig eller beboet af en bruger, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte med henvisning til ansøgers konkrete begrundelse for en tilbageføring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Ansøgning om nedlæggelse af lejlighed fra d. 4. september 2010 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Høringssvar til Naturklagenævnet vedrørende planlovsklage om opførelse af skur.

02.34.00K03-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Naturklagenævnet har anmodet om en udtalelse og fremsendelse af bilag i en klagesag, hvor Teknik og miljø har givet afslag på en lovliggørende tilladelse til et skur på ejendommen Edvardsgænge 2, Pedersker.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelse fremsendes til Naturklagenævnet med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø skriver den 5. juli 2010 til ejeren af Edvardsgænge 2, Pedersker,

at man er blevet opmærksom på, at der på ejendommen er opført et skur på mindre end 10 m2, der er opstillet i strid med lokalplan 3 gældende for området.

Der er efterfølgende en mailkorrespondance med ejer vedr. oplysningerne om lokalplaner på www.brk.dk. 

Ejeren indsender den 13. juli 2010 en ansøgning om dispensation med henvisning til, at der er fundet misvisende oplysninger på regionskommunens hjemmeside, og at der er andre nærtliggende ejendomme, der har fået dispensation.

Teknik og Miljø sender d. 29. juli 2010 et afslag på dispensation med henvisning til, at der ikke i denne sag kan gives dispensation til bebyggelse i det lokalplanbestemte beplantningsbælte på 10 m, og det er muligt at placere skuret andre steder på grunden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Klage fra Jonna Spanner Lund (TIF)

2.
Forslag til ankeudtalelse, matr. nr. 142 t, Pedersker sogn. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende byggelovsklage

02.34.00K02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet om en udtalelse og fremsendelse af bilag i en klagesag, hvor en nabo klager over en byggetilladelse til opførelse af en tilbygning på 12 m2 på sommerhuset Brunekulvej 2A, Allinge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelse fremsendes til statsforvaltningen med kopi til klager.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø modtog den 22. september 2009 en ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af eksisterende sommerhus med 12,25 m2. Samtidig ønskedes taget omlagt med en større taghældning og med en højde mindre end 5 m.

Der blev udstedt byggetilladelse den 8. december 2009.

 

Den 16. april 2010 modtog Teknik og Miljø et brev fra en nabo, der ejer en ejerlejlighed i nabobebyggelsen. De undrede sig over opførelsen af et nyt sommerhus på nabogrunden. Der blev korresponderet mellem parterne, og det mundede ud i en klage over både afgørelse og sagsbehandling, modtaget 27. maj 2010.

Teknik og Miljø fastholdt afgørelsen, og naboen klagede efterfølgende til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Vedr. byggetilladelsen:

Der er to sommerhuse beliggende på samme matrikel. Der er således ikke tale om nyopførelse af et sommerhus eller ombygning af skur.

Der blev søgt byggetilladelse til tilbygningen, da dennes yderste spids ville ligge i en afstand af 3,3 m i skel. Da byggeriet ikke overholder byggeretten i BR08, kap. 2.7.4., skal byggemyndigheden i stedet foretage en konkret helhedsvurdering af byggeriet i henhold til de generelle kriterier i kap. 2.1. og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 2.2.-2.6.

Da tilbygningen er beliggende længst væk fra ejerlighedsbebyggelsen og mod et ubebygget areal, og dermed ikke skønnes at give gener for naboerne, er der meddelt tilladelse.

 

Der klages også over omlægning af taget. Den udførte omlægning af taget er omfattet af ejers byggeret i BR08, kap. 2.7.4., da højden ikke overstiger 5 m, og arbejdet har derfor ikke krævet tilladelse fra byggemyndigheden.

 

Der klages endvidere over, at naboerne ikke er blevet hørt.

Teknik og Miljø har skønnet, at der i den konkrete sag ikke er naboer, der har en væsentlig og individuel interesse i sagen, hvorfor man ikke har foretaget partshøring.

 

Det skal bemærkes, at Teknik og Miljø ikke har modtaget andre henvendelse i anledning af byggetilladelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Kopi af klage fra Ulla Andersen og Niels Grolin (DOC)

2.
Angående byggelovsklage vedr. ejendommen matr. nr. 82 zx, Hovedejerlavet Olsker, journal nr. 2010-712/876 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne

01.02.05P16-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

14

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. september, at lade udarbejde en revideret plan for bevaringsområdet i Rønne til erstatning for den gældende Lokalplan 54 for de centrale byområder. Ønsket var bl.a. at knytte havnen og byen bedre sammen, og at få et opdateret plangrundlag for den videre bevaringsindsats i byen.

Det foreliggende planforslag ligger indholdsmæssigt i forlængelse af de senest udarbejdede bevarende lokalplaner for hhv. Gudhjem/Melsted og Aakirkeby, og støtter sig til de samme vejledningsblade om bygningsbevaring der blev udarbejdet i forbindelse med disse.    

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at det foreliggende forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Udsættes og behandles på TMUs næste ordinære møde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget har været holdt en række debatmøder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Bornholms Museum, Rønne Byforening, Rønne Handelstandforening, Steenbergs Tegnestue, Kulturmiljørådet, Ø arkivet samt Teknik- og Miljøudvalgets formand og repræsentanter fra Teknik og Miljø (Byg og Plan).

Arbejdet med planforslaget har bl.a. omfattet en revurdering af lokalplanområdets afgrænsning, planens anvendelses- og bebyggelsesbestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser.

Hensigten bag planrevisionen er bl.a. at synliggøre kommunens gældende administrationspraksis i et bevaringsmiljø som det centrale Rønne overfor borgere og rådgivere. Derudover er revisionen af planforslaget en mulighed for at sætte fokus på bevaring og formidle betydningen af at bevare, ikke kun enkelte særligt bevaringsværdige huse men i lige så høj grad sammenhænge i de ældre gade- og bymiljøer. 

Lokalplanområdets afgrænsning er, i forhold til den gældende bevaringsplan, udvidet til også at omfatte skræntområdet og en række markante enkeltbygninger på Rønne havn og syd for det sammenhængende bevaringsområde. Delområdernes afgræsning svarer overordnet til den afgræsning som delområderne A, B og C har i den gældende plan. Det bemærkes, at der kan forekomme mindre korrekturrettelser i materialet, forud for den offentlige annoncering og høring.

I høringsperioden forventes det, at der afholdes et borgermøde på Rønne Bibliotek, hvorfra lokalplanforslaget også vil kunne rekvireres for interesserede borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Forslag til lokalplan 051 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Udtalelse vedrørende klage over afslag på udstykning af Klinteløkken 10, Sandkås.

01.03.03K02-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

15

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljø har den 6. september 2010 meddelt afslag på en ansøgning om landzonetilladelse til at udstykke en grund til sommerhusbebyggelse på Klinteløkken 10, 3770 Allinge. Ansøger har klaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Teknik og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagen til Naturklagenævnet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der sendes bemærkninger til Naturklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen har ansøgt om tilladelse til udstykning af en byggegrund på ca. 1500 m2 med henblik på at opføre et sommerhus.

Ejerne oplyser, at der på naboejendommen er opført et sommerhus, og at vejforholdene er i orden til det areal, der ønskes udstykket.

Ejendommen er på 11504 m2, og er beliggende i landzone umiddelbart vest for sommerhusområdet i Sandkås.

Da ejendommen ligger i landzone, kræver en udstykning og bebyggelse med et sommerhus en landzonetilladelse.

Efter en helt fast praksis både i regionskommunen og i Naturklagenævnet (som er klageinstans for bl.a. landzoneafgørelser), kan der ikke gives landzonetilladelse til udstykning med henblik på bebyggelse i landzone i det åbne land og i områder med spredt bebyggelse.

Særlig lige udenfor byzone- og sommerhusområdeafgrænsninger er praksis restriktiv.

Landzonebestemmelserne skal modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Ansøgningen strider derfor klart imod hovedformålet med landzonereglerne. Det er uden betydning, om der er vejadgang, eller om der på naboejendommen er et eksisterende sommerhus.

Teknik og Miljø har derfor givet afslag på ansøgningen, og vejledt ansøger om, at nybyggeri af et sommerhus må henvises til de sommerhusområder, der allerede i kommuneplanen er udlagt til sommerhusbebyggelse.

Ejerne har bl.a. begrundet klagen med, at der i området er flere andre fritidsejendomme, og at disse falder helt naturligt ind i det omkringliggende.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Ansøgning om udstykning (PDF)

2.
Afslag af 6. september 2010 (DOC)

3.
Udkast til udtalelse til Naturklagenævnet (DOC)

4.
Klage modtaget 4.10.2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Mulighedernes Land – anlægsbevillinger til Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig

01.11.20P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I begyndelsen af 2010 godkendte Realdania 4 demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs”, og på mødet den 22. april 2010 principgodkendte kommunalbestyrelsen de 4 projekter. Et af projekterne var Aktiv Strandpromenade i Sandvig. Projektet kom i betragtning bl.a. fordi der forelå muligheden for at medfinansiere projektet med midler fra det igangsatte områdefornyelsesprojekt i Sandvig.

Projektet er nu blevet udvidet med nedrivning af Bølgebadsbygningen og gendannelse af strandområdet efter nedrivning af Bølgebadet. De samlede projektudgifter udgør 10.200.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- & Miljøudvalget:

a)     at projektet godkendes endeligt og igangsættes

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 4.125.000 kr. (udgift) til projektet ”Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig”

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 365.000 kr. og i 2011 på 3.760.000 kr.

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt -4.125.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -70.000 kr. og i 2011 på -4.055.000 kr.

f)       at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland og Thisted kommuner og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark.

 

Projektets overordnede mål er at understøtte udviklingen i Sandvig, således at byens attraktion som bosted og som destination styrkes. Kysten langs Bornholm er en ressource, som noget af det første tilflyttere og besøgende efterspørger. Sandvig by har med dens attraktive, kystnære placering mulighed for at styrke bosætning i området og tiltrække tilflyttere og turister, men det kræver at der bliver taget hånd om området, som trænger til forbedringer og forskønnelse.

 

Strandpromenaden - Områdefornyelse

Fornyelse af Strandpromenaden er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Sandvig, som blev igangsat i 2005 og afsluttes i 2011. I byfornyelsesprogrammet beskrives de aktiviteter, der ønskes igangsat, heriblandt omdannelse af Strandpromenaden. Der blev dannet en projektgruppe bestående af borgere og erhvervsdrivende, som i samarbejde med Kragh & Berglund landskabsarkitekter og Regionskommunen har arbejdet med udformningen af Strandpromenaden.

 

Der skabes sammenhæng i området langs Osanbugten og mellem byen og kyststen med stier, trapper og ramper. Hække og rosenbede erstattes af klitter og strandbeplantning. Der etableres et attraktivt byrum med varierede rum og gode opholdsmuligheder, samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering, leg mm.

 

Bølgebadet og strandområdet

Projektet er nu blevet udvidet med nedrivning af Bølgebadsbygningen, som ikke har været i anvendelse som svømmebad i en længere årrække, og gendannelse af strandområdet efter nedrivningen.

 

Fase 1 Nedrivning af Bølgebadet – Bornholms Regionskommunes andel

Stranden umiddelbart nord for bebyggelsen i Sandvig har siden 1975 været domineret af Bølgebadsbygningen. Driften af bølgebadet er ophørt og badet har nu været lukket i længere tid. Det er nu en mulighed at fjerne hele bygningskomplekset. Regionskommunen har prioriteret at finansiere nedrivningen af Bølgebadet med midler fra ”Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne” – den såkaldt Indsatspulje. Nedrivning af Bølgebadet er Regionskommunens del af det samlede projekt.

 

En nedrivning af bygningen vil ændre det bestående miljø væsentligt, og der er derfor blevet udarbejdet og vedtaget en lokalplan for områdets fremtidige anvendelse og udformning – Lokalplan nr.054 – Fjernelse af Bølgebadet og etablering af klitter og strandcafé. Fjernelse af Bølgebadsbygningen vil kræve behandling af området således at det vil fremstå som et sammenhængende område med sandstrand, klitter og bevoksning.

 

Fase 2 Genopretning af strandområdet

Strandområdets og byens attraktion bliver afgjort styrket ved fjernelse af bygningen og ved forskønnelse af området. Stranden genoprettes med sand, klitter og beplantning, udført med egnede og egnsspecifikke arter. Offentlighedens adgang sikres og tilgængelighed i området forbedres. Der er endnu ikke udarbejdet skitseforslag for denne del af projektområdet.

 

Projektøkonomi:

 

Udgifter:

Nedrivning af Bølgebadsbygningen                                                3.350.000 kr.

Rådgivning, tilladelser, udbud m.m.                                                  650.000 kr.

Anlægsarbejde Strandområdet                                                     1.400.000 kr.

Anlægsarbejde Strandpromenaden                                                3.200.000 kr.

Skitseforslag, projektering, udbud og tilsyn                                       340.000 kr.

Borgerinddragelse, evaluering, revision mm.                                        45.000 kr.

Projekttilsyn, myndighedsbehandling mm.                                         312.000 kr.

Fondsskat                                                                                  875.000 kr.

Ikke disponerede midler                                                                  28.000 kr.

I alt                                                                                                         10.200.000 kr.

 

Finansieringsplan:

Indsatspuljen                                                                          -4.000.000 kr.

Realdania (incl. fondsskat)                                                        -5.000.000 kr.

Områdefornyelsesmidler (Statsmidler + BRK midler)                            -888.000 kr.

BRK (medfinansiering i arbejdstimer incl. overhead)                           -312.000 kr.

I alt                                                                                                       -10.200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede meddelt anlægsbevillinger til en del af projektet.

 

Områdefornyelse i Sandvig

Der er på regionsrådsmødet den 30. juni 2005 givet en samlet anlægsbevilling på netto 2.137.000 til områdefornyelsesprojektet i Sandvig over en 5-årig periode (d.v.s. 2/3 af den samlede ramme på 3.200.000 kr.).

Følgende delprojekt fra områdefornyelsesprojektet indgår i nærværende projekt:

Projekt 02 Kyststrækning og kyststi 500.000 kr.

Desuden er der med tilladelse fra ministeriet overført restmidler på 388.000 kr. fra projekt 05 trafikforbedringer til projekt 02, således at budgettet udgør 888.000 kr.

 

Nedrivning af Bølgebadet

Der er på kommunalbestyrelsens møde den 27.maj 2010 meddelt en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.667.000 kr. (udgift) til nedrivning af Bølgebadet og tilsvarende en anlægsbevilling på 4.667.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud til projektet.

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges derfor om en anlægsbevilling til resten af projektudgifterne på 4.125.000 kr. samt om en anlægsbevilling på 4.125.000 kr. til tilskud.

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til projektplanen, der er vedlagt som bilag.

 

 

 

 

 

Anlæg, kr.

2010

2011

I alt

Nedrivn. af Bølgebadsbygn.

300.000

3.700.000

4.000.000

Anlæg Strandområdet

 

1.400.000

1.400.000

Anlæg Strandpromenaden

 

3.200.000

3.200.000

Andet vedr. Strandprome-naden og strandområdet:

Projektering, udbud borgerinddragelse,

Kommunikation, formidling mm.

65.000

348.000

413.000

Samlet anlægsarbejde i alt

365.000

8.648.000

9.013.000

Afholdes under Byfornyelse

 

-888.000

-888.000

Afholdes under Indsatspuljen

 

-4.000.000

-4.000.000

Anlægsbevilling i alt

365.000

3.760.000

*4.125.000

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 10.200.000 kr. og anlægsbevillingen på 4.125.000 kr. udgøres af 888.000 kr. som afholdes under Byfornyelse, 4.000.000 kr. som afholdes under Indsatspuljen, 312.000 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer incl. overhead og 875.000 kr. til fondsskat.

 

Finansiering

2010

2011

I alt

Tilskud fra Realdania

-70.000

-4.930.000

-5.000.000

Fondsskat på 17,5% af tilskuddet fra Realdania

 

875.000

875.000

 

Tilskudsbevilling i alt

-70.000

-4.055.000

-4.125.000

 

Driftsudgifter

Der forventes ikke yderligere behov for midler til vedligeholdelse af området end der i forvejen er afsat til området.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

ingen

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Bilag - Projektplan Strandpromenaden, nedrivning af Bølgebadet og genopretning af strandområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet "Ned og op igen"  

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet ”Ned og op igen – Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”. Kommunalbestyrelsen tilkendegav her ønske om at der blev arbejdet videre med projektet med bevarelse af Vang pier.

Der er siden april indhentet tilladelse til bevaring af pieren og lavet tilstandsundersøgelser af pieren. Da der nu foreligger afklaring om tilladelser og drift, er der grundlag for at træffe endelig beslutning om gennemførelse af projektet.  

Det samlede budget er forhøjet med 1,9 mio. kr. da NCC har forhøjet sin medfinansiering med 1. mio. og ønsker at lade værdien af det resterende materiale i bruddet indgå i projektet.

Projektplanen (bilag 1) er godkendt af Realdania. Tidsplanen fremgår af bilag 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på i alt 11.617.750 kr. (udgift) til delprojektet under Mulighedernes Land: ”Op og ned igen - Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”,

c)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på i alt         -11.617.750 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet en præcis beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bør være mere gennemskuelige. 

Sagsfremstilling

Hvad skal der ske

Projektet skal gøre Ringebakkerne mere tilgængeligt bl.a. med nye stier, shelter- og rastepladser, klatrevægge og mountainbikeruter. Vang pier vil bl.a. danne ramme om lystfiskeri og badeaktiviteter og være landingssted for kajakker og ilandstigning for dykkere.   

Projektets overordnede formål er at fremhæve de stedlige naturværdier, den særlige geologi og de rige muligheder for natur og friluftsliv i og omkring det fredede område ved det tidligere stenbrud i Ringebakkerne syd for Vang samt på udskibningsstedet Vang pier. Målet er at gøre Vang og de omkringliggende arealer til attraktive besøgsmål der er kendt både af Bornholms befolkning og besøgende. 

 

Vang pier

På grundlag af den politiske tilkendegivelse i april, om at bevare Vang pier som en del af projektet, er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet til at ændre og bevare havneanlægget Vang pier. Afgørelsen har været prøvet idet Danmarks Naturfredningsforening Bornholm påklagede afgørelsen, men den er nu stadfæstet af Transportministeriet (der er den myndighed der i sin tid gav tilladelse til etablering af pieren.(bilag 3)

Der har været foretaget undervandsundersøgelser og en grundig gennemgang af Vang pier. Undersøgelserne viser, at den driftmæssige vedligeholdelse af pieren efter projekt­gennem­førelsen vil kunne afholdes inden for det eksisterede driftsbudget til havne.

 

Ringebakkebruddene

NCC har vist stor imødekommenhed i forhold til at gennemføre en rydning af bruddene hurtigere end planlagt, så projektet kan gennemføres i 2011, da der nu er mulighed for at omdanne området til et særegent og attraktivt fritidsområde og kulturminde.  

 

Borgerinddragelse

Projektet påbegyndes primo 2011 med nedsættelse af en projektgruppe og inddragelse af en bredere interessentkreds end de lodsejere og friluftsorganisationer med særlig interesse i projektet (NCC, Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Bornholm) der har været involveret i den indledende fase. Rammerne for gennemførelse af projektet og dermed borgerinddragelsen vil være Naturklagenævnets fredningskendelse for området fra 1997 og de naturgivne vilkår for den fremtidige drift og vedligeholdelse som især Vang pierens udformning skal tage højde for. 

 

Finansiering

Realdania

4.320.000 kr.

NCC

7.600.000 kr.

Teknik & Miljø som ejer og myndighed

520.000 kr.

Friluftsrådet

550.000 kr.

I ALT

12.990.000 kr.

 

Der er søgt om tilskud fra Friluftsrådet, men tilsagn er endnu ikke modtaget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektets gennemførelse, samt en anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel. For yderligere detaljering henvises til finansieringsoversigten i projektplanen (bilag 1).

 

Anlægsudgifter, kr.

2011

Omdannelse af Ringebakkebruddet

4.110.000

Omdannelse af Vang Pier

6.510.000

Øvrige projektudgifter:

 

Forberedelse og opstart

55.000

Kortlægning og udarbejdelse af forslag

255.000

Formidling og synliggørelse

560.000

Projektafslutning og exit og uforudsete udgifter

127.750

Anlægsbevilling i alt

*11.617.750

 

*Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 12.990.000 kr. og anlægsbevillingen på 11.617.750 kr. udgøres af 400.000 kr. til myndighedsbehandling og varetagelse af havneinteresser, 120.000 kr. overhead (30% af BRK bidrag) og de 852.250 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

I alt

Tilskud fra NCC

-7.600.000

Tilskud fra Realdania

-4.320.000

Tilskud fra Friluftsrådet eller anden fond - pulje

-550.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania og anden fond

852.250

Tilskudsbevilling i alt

-11.617.750

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Bilag 2 - Tidsplan (XLS)

2.
Bilag 3 - Transportministeriets afgørelse vedr. Vang pier (PDF)

3.
Bilag 4 - Visualiseringer, Vang pier (PDF)

4.
Bilag 1 - Projektplan 22.11.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Udarbejdelse af lokalplanforslag for området ved småbådehavnen i Hasle

01.02.05P16-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

For at muliggøre etablering af diverse faciliteter i tilknytning til et fremtidigt havnebad i Hasle by udarbejdes et lokalplanforslag for et kajområde syd for småbådehavnen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hovedparten af området er omfattet af lokalplan nr. 2-5 Småbådehavn og sommerhusområde på nordre del af Hasle Havn fra 1998. Området kan anvendes til klubhuse, redskabsskure mm samt parkering. Der er udlagt et byggefelt, som nu er udbygget. Resten af kajområdet er omfattet af lokalplan 85.1 Hasle havn fra 1985. Området må kun anvendes til havneformål.

 

Området er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanrammer 302.R. 05 udlagt som rekreativt område.

 

Området indgår i områdefornyelsesprojektet i Hasle og i Mulighedernes Land projektet – et partnerskabsprojekt mellem Realdania – Thisted- og Lolland kommuner og Bornholms Regionskommune. Planen er at etablere et havnebad i Hasle havn i tilknytning til lokalplanområdet. Udformning og nærmere placering af havnebadet og tilknyttede faciliteter (bade-og omklædningsfaciliteter mm) bliver afgjort i en indbudt arkitektkonkurrence.

 

For at gøre det muligt at opføre diverse faciliteter i tilknytning til havnebadet er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kortbilag – afgrænsning af området

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anmodning om planlægning for Klippen-grunden i Gudhjem

01.02.05P21-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejerne af Pension Klippen i Gudhjem ønsker at få genoptaget sagen om den fremtidige anvendelse af ejendommen, herunder at få belyst mulighederne for en erhvervsmæssig udnyttelse af grunden gennem nybyggeri. Ejendommen har i knap hundrede år været anvendt til hotel/pension, men er i kommuneplanen udlagt til helårsboliganvendelse.

En eventuel ændring af plangrundlaget for ejendommen forudsætter, at offentligheden inddrages i to faser. I første omgang skal der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden til den forestående mulige ændring i kommuneplanen. Herefter kan kommunalbestyrelsen beslutte hvilket indhold der skal være i et eventuelt forslag til kommuneplantillæg.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at Teknik- og Miljøudvalget indkalder ideer og forslag fra offentligheden vedrørende den fremtidige anvendelse af Klippen-grunden i Gudhjem

b)     at længden af høringsperioden fastlægges til 4 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejerne af Pension Klippen har i perioden 2005 til 2008 fået udarbejdet tre meget forskellige hotelprojekter til Klippen-grundens udnyttelse med henblik på at imødekomme Bornholms Regionskommunes ønsker om et arkitekturprojekt, der kunne accepteres som grundlag for at tilvejebringe en lokalplan en et kommuneplantillæg. Først det tredje af de forelagte projektforslag blev accepteret af kommunen, som herefter udarbejdede kommuneplantillæg nr. 016 og lokalplan nr. 039 med henblik på at gøre det muligt at opføre hotelprojektet. Forslag til disse planer var i offentlig høring i foråret 2008. Kommunen modtog mange høringssvar, hvoraf en stor del var negativt stemt over for planerne. Kommunalbestyrelsen behandlede høringssvarene ved sit møde den 18. december 2008, og besluttede at vedtage lokalplanen og kommuneplantillægget.

Planernes lovlighed blev imidlertid i marts 2010 underkendt af Naturklagenævnet. Planerne blev erklæret ugyldige, idet ændringen i kommuneplanen blev betragtet som så væsentlig, at der forud for planlægningsprocessen skule have været indkaldt ideer og forslag fra offentligheden. Uanset at den eksisterende anvendelse af ejendommen blot ville fortsætte, var der tale om en så markant ændring af kommuneplanens rammebestemmelse for ejendommen fra helårsbeboelse til hotel, at der kræves følgende to offentlighedsfaser, hvoraf kun den sidste fandt sted:

Indkaldelse af ideer og forslag (minimum 14 dages frist)

Høring vedr. forslag til ændring af kommuneplanen og forslag til lokalplan (Minimum 8 ugers frist)

Ejendommens ejere har nu atter rettet henvendelse til kommunen, idet det fortsat ikke er økonomisk rentabelt at drive den eksisterende Pension Klippen. Deres ønske om en ændret anvendelse og bebyggelse af ejendommen er derfor uændret. Som udgangspunkt ønsker de, at ejendommen kan blive bebygget som det var planlagt i lokalplan 039. Da det ikke længere er økonomisk realistisk at bygge et lille hotel, ønsker ejerne dog, at der gennem en planlægningsprocedure gives tilladelse til at anvende det skitserede byggeri til boliger uden krav om helårsanvendelse. Ejerne af Pension Klippen er imidlertid også åbne for eventuelle andre idéer for en fremtidig anvendelse af ejendommen, for så vidt disse kan antages at være økonomisk bæredygtige.

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Referat fra KB-møde 18. dec. 2008 (DOC)

2.
LP 038 og KP-tillæg 016 (PDF)

3.
Notat vedr. reaktionsfrist (DOC)

4.
Udkast til annonce for indkaldelse af ideer og forslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker

09.08.24P16-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter en 12 ugers offentlighedsperiode indstilles indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Østerlars og Østermarie vandværker til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale indsatsplanen med redaktionelle rettelser til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf d. 30.6.2010 beslutning om:

c)     at udsende forslag til indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker i offentlig høring i 12 uger

d)     at planen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planforslaget blev bl.a. udsendt til samtlige grundejere og beboere, som er omfattet af planen. Høringsperioden sluttede d. 15.10.2010. I høringsperioden er der modtaget 4 skriftlige reaktioner:

1. Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie, som håber, at de kan bibeholde deres nuværende vandforsyningsbrønd.

2. Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars, som gerne fortsat vil dyrke skovdrift med julegrønt/juletræer og anvende gødning samt pesticider i fornødent omfang.

Herudover er der modtaget breve fra Miljøcenter Roskilde og Forsvarets Bygningstjeneste, som ikke har bemærkninger til planforslaget.

 

Teknik & Miljø har følgende bemærkninger til brevene nr. 1 og 2:

- Brev nr. 1: Planen kommer ikke til at hindre fortsat brug af aktive vandindvindingsbrønde til husholdningsbrug.

- Brev nr. 2: Det pågældende areal ligger i Nybro nærområde. Selve indsatsplanen kommer ikke til at indeholde forbud mod eller begrænsninger af lovlig brug af pesticider og gødning. Men ifølge indsats 3 bør vandværket så vidt muligt sikre, at landbrugsarealerne (herunder også arealer til pyntegrønt) i nærområdet udnyttes skånsomt. Der kan fx blive tale om frivillige dyrkningsaftaler, arealkøb m.m.

 

Både arbejdsgruppen, som har været med til at udarbejde indsatsplanforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm har indstillet, at planen vedtages uden ændringer.

 

Læsevejledning for bilaget ”Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser”:

Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Gem filen fx på skrivebordet. Åbn herefter filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”, og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie (TIF)

2.
Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars (TIF)

3.
Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Evaluering af byggesagsbehandling 2010

02.34.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Med dette dagsordenspunkt foretages en evaluering af de seneste vedtagne ændringer i byggesagsbehandlingen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til orientering og drøftelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget forelægges en ny statistik for byggesagsbehandlingen på mødet i marts 2011.

Sagsfremstilling

BYG Kundecenter blev officielt åbnet 1. september 2010.

Åbningstiderne følger nu åbningstiderne i det øvrige Teknik og Miljø, hvilket er:

Mandag-tirsdag kl. 9-00-16.00, onsdag kl. 9.00-12.00, torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag kl. 9.00-13.00. BYG´s telefon (56922116), BYG Kundecenters telefon (56922118) samt alle byggesagsbehandleres telefoner er fuldt åbne i åbningstiden.

Alle medarbejdere har hver fået stillet 2 fladskærme til rådighed, således at det er muligt at have dokumenter, tegninger, planer, kort mv. samtidigt oppe på skærmene. Dette skulle på sigt smidiggøre kundebetjening og sagsbehandling.

 

Fra åbningen og frem til 12. november 2010 (11 uger) har Kundecentret haft i alt 176 besøg/personlige henvendelser svarende til ca. 15 besøg pr. uge. I denne periode er der samtidigt registreret ca. 85 telefoniske henvendelser pr. uge (tidligere ca. 55 telefoniske henvendelser pr. uge) og der er indtil videre givet 10 tilladelser, hvor ansøgeren har fået tilladelsen med straks efter henvendelsen.

 

Det samlede sagsantal for året 2010 skønnes umiddelbart at ville svare til antallet af sager i 2009, nemlig ca. 1.100 sager. (Statistik vedrørende byggesager vedhæftet).

 

Det er Byggeri og Plans opfattelse at etableringen af BYG Kundecenter, udvidelsen af åbningstiderne og muligheden for telefonisk at kunne kontakte byggesagsbehandlerne er blevet taget godt imod af kunderne og at disse føler sig godt behandlet.

Byggesagsbehandlerne har engageret sig positivt i den nye byggesagsbehandling og er godt tilfredse med åbenheden/nærheden til kunderne.

 

Etableringen af BYG Kundecenter har dog medført en ændring i anvendelsen af de eksisterende ressourcer i BYG/Byggeri og Plan, således at der ud over den daglige kundebetjening i Kundecentret nu også anvendes forholdsvis meget mere tid på uformelle, uplanlagte møder med bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Dette har umiddelbart øget arbejdspresset i BYG og har været medvirkende til at forlænge sagsbehandlingstiden for både erhvervs- og etageboligsager samt bevaringssager.

 

I nedenstående skema, er anført de politisk vedtagne mål for sagsbehandlingstiderne samt de aktuelle sagsbehandlingstider.

 

Politisk vedtagne mål

Sagsbehandlingstid pr. 15. november 2010

Anmeldelsessager

2 uger

2 uger

Landbrug

2 uger

2 uger

Udstykningssager

4 uger

3 uger/16-20 uger1

Småhussager

4 uger

4 uger

Erhvervs- og etageboliger

4 uger

16 uger

Bevaringssager

6 uger

8-10 uger

Note 1: Sagsbehandlingstid på 16-20 uger er i de tilfælde hvor der skal gives adresser.

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for anmeldelsessager, landbrug, udstykningssager, og småhussager overholder alle sammen de politisk vedtagne mål.

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for småhussager er siden april 2010 faldet fra 6-8 uger til 4 uger.

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for erhvervs- og etageboligsager har gennemgået en bekymrende udvikling og er siden april 2010 steget fra 8-12 uger op til 16 uger.

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for bevaringssager er steget fra 6-8 uger til 8-10 uger. 

 

For at imødegå udviklingen henimod længere sagsbehandlingstider er der i november 2010 tilført området ressourcer i form af flere persontimer til telefonbetjeningen af BYG´s kunder. Derudover er der i en 6 ugers periode frem til medio december 2010 tilført BYG yderligere assistance til arkivering, oprettelse af nye ejendomsmapper og revision af informationsfoldere i forhold til det kommende bygningsreglement, BR10.

 

I forlængelse af disse initiativer arbejdes der i Byggeri og Plan fortsat videre med at effektivisere og smidiggøre byggesagsbehandlingen med fokus på at nedbringe sags-behandlingstiden for erhvervs- og etageboligsager samt bevaringssager.

I denne sammenhæng vil der blive arbejdet konkret med at opfylde de politisk vedtagne mål for byggesagsbehandlingen ved interne omfordelinger af ressourcerne i Byggeri og Plan og/eller ved tilførsel af yderligere ressourcer til afdelingen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
TMUs behandling juni 2010 om Byg Kundecenter (DOC)

2.
Statistikker for byggesagsbehandling pr. 12. november 2010. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orientering om miljøklagenævnets afgørelse til tillæg til Biokrafts miljøgodkendelse

09.02.16K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, orienteres

Resumé

Regionskommunen gav den 15. marts 2008 tillæg til Biokrafts miljøgodkendelse. I tillægget ændres vilkår D3 omhandlende kørsel til og fra anlægget.

Afgørelsen blev påklaget til Miljøklagenævnet af 7 naboer.

Miljøklagenævnet har den 28. september 2010 hjemvist afgørelsen om ændring af vilkår D3.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. december 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er Miljøklagenævnets opfattelse, at der er sket så store ændringer på biogasanlægget at det bør genovervejes om ansøgningen af vilkår D3 skal give anledning til en revurdering af hele godkendelsen.

Dette er tilfældet, hvis det ikke er muligt at adskille reguleringen af forureningen i forbindelse med den ansøgte udvidelse fra reguleringen af virksomhedens forurening i øvrigt. Biokraft er derfor ved at udarbejde en ny ansøgning om tillæg til deres miljøgodkendelse, således at Teknik & Miljø kan foretage denne vurdering.

  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Afgørelse vedr. Biokraft A/S, Rønnevej 48, Aakirkeby (MSG)

2.
100-00364.pdf (PDF)

3.
Tillæg til miljøgodkendelse af biogasanlæg af 14. marts 2008 ændring af D3 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer

04.10.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 at frigive fiskeriet i de kommunalt ejede søer sådan, at enhver kan fiske med almindelige håndredskaber under respekt af de almindelige fiskeriregler. Ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010. Teknik & Miljø har det indtryk, at der er betydelig interesse for ordningen. Hverken Teknik & Miljø eller Fiskerikontrollen har hørt om eller kunnet konstatere problemer i forbindelse med ordningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at ordningen gøres permanent

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Udvalget anmoder Kommunalbestyrelsen om at kompetencen til at træffe beslutninger på dette område delegeres til udvalget.

Sagsfremstilling

Bornholms Amtskreds under Danmarks Sportsfisker Forening (DSF) havde tidligere en aftale med Bornholms Amt om forvaltningen af fiskeretten i bl.a. Safirsøen, Smaragdsøen og den sydlige del af Rubinsøen. Herunder kunne foreningen sælge fiskekort og skulle håndhæve almindelige ordens- og fiskeriregler. Det er imidlertid Teknik & Miljøs vurdering, at fiskebestanden er tilstrækkeligt beskyttet af den eksisterende fiskerilovgivning, og at der derfor ikke er behov for at opretholde særaftaler. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 24.1.2008 at opsige aftalen med sportsfiskerne og give fiskeriet frit i de kommunalt ejede søer under respekt af de almindelige regler for lystfiskeri. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010.

Ordningen er offentliggjort på BRKs hjemmeside: http://www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=30509, der bl.a. viser, hvilke søer, det drejer sig om. Siden er de forløbne to år gennemsnitligt besøgt ca. 2 gange dagligt.

Fiskerikontrollen har på forespørgsel oplyst, at de ikke har kunnet konstatere nogen form for problemer i forbindelse med ordningen. Heller ikke Teknik & Miljø har konstateret problemer hverken med affald, uorden eller anden misbrug af ordningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedrørende forlægning af vandløb på Dueodde Golfbane

01.05.10P25-0154

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Nexø Golf Klub har søgt Fredningsnævnet om dispensation til omlægning af Dammebækkens forløb på Dueodde Golfbane. Golfbanen ligger i et fredet område (Strandmarksfredningen) og en ændring af bækkens forløb kræver dispensation fra fredningen.

Dammebækken løber i dag igennem en sø som benyttes til vanding af golfbanen. Det er ifølge Kommuneplanen ikke tilladt at bruge vand fra vandløb til vanding, og derfor ønsker Golfklubben bækken ledt udenom søen så de fortsat kan bruge søen til oppumpning af vandingsvand. Bornholms Regionskommune har anbefalet forlægningen af bækkens forløb.

Fredningsnævnet meddelte afslag på klubbens ansøgning.

Nexø Golf Klub påklagede efterfølgende Fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet.

Naturklagenævnet har nu afgjort sagen og omgjort Fredningsnævnets afgørelse til en dispensation.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Naturklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge kommuneplanen må der ikke anvendes vand fra vandløb/reservoir på vandløbet til vanding.

Golfklubben og Teknik & Miljø har gennem de senere år arbejdet på en løsning af problemet.

For Golfklubben er den mest hensigtsmæssige løsning at bevare det nuværende pumpesystem og isolere søen fra vandløbet.

Til brug for Fredningsnævnets behandling af sagen har Teknik & Miljø anbefalet omlægningen for at sikre at bækkens vandføring ikke fremover påvirkes af vandindvinding.

Naturklagenævnet har den 28. sept. 2010 meddelt at Nævnet efter en samlet vurdering finder at der bør meddeles dispensation til omlægningen af bækken på vilkår at et detailprojekt godkendes af Bornholms Regionskommune.

Afgørelsen begrundes med:

·         Det ansøgte ses ikke at være i strid med fredningens formål.

·         En adskillelse af bækken og søen vil øge kvaliteten af vandløbet.

·         Omlægningen vurderes ikke at være i strid med væsentlige fredningsmæssige og landskabelige interesser på stedet. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Naturklagenævnets afgørelse vedrørende omlægning af Dammebækken (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Forslag til ændret forretningsorden for Grønt Dialogforum  

00.17.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der er på baggrund af ønske fra Grønt Dialogforum udarbejdet forslag til ny forretningsorden for forummet. Ændringen i forretningsorden er under punktet ”Agenda 21 puljen”, hvor man ønsker at midlerne udover at støtte borgerrettede formidlende aktiviteter også skal kunne støtte konkrete fysiske projekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget til forretningsorden for Grønt Dialogforum godkendes.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Grønt dialogforum har tre hovedopgaver:

·     Løbende at diskutere og evaluere Bornholms Regionskommunes mål og prioriteringer på natur- og miljøområdet herunder medvirke til at udarbejde de lovpligtige Agenda 21 strategier

·     Uddele Agenda 21 støttemidler samt medvirke i eller behandle ansøgninger om grønne partnerskaber

·     Motivere til at egne medlemmer eller andre iværksætter aktiviteter, der medvirker til at opnå målene i Agenda 21 strategien eller andre af kommunens strategier og planer.

 

Formanden for Grønt Dialogforum er formanden for Teknik- & Miljøudvalget. Derudover deltager yderligere 2 medlemmer af TMU. Teknik & Miljø er sekretariat for Grønt Dialogforum og varetager det daglige arbejde med behandling af ansøgninger om Agenda 21 midler, grønne partnerskaber, udarbejdelse af strategier og igangsættelse af aktiviteter.

 

Forretningsorden for Grønt Dialogforum blev vedtaget på TMU 30/6-2010.

Til møde i Grønt Dialogforum den 6/9-2010 blev forretningsorden gennemgået og medlemmerne ønskede herefter at indstille til TMU at Agenda-midlerne skal kunne støtte konkrete fysiske projekter foruden de borgerrettede formidlende aktiviteter.

 

Sekretariatet har herefter udarbejdet forslag til ny forretningsorden for Grønt Dialogforum, hvor dette ønske er imødekommet. Forslag til forretningsorden findes som bilag.

 

Den nye ordlyd er som følger:

”Agenda 21 puljen

Grønt Dialogforum administrerer den kommunalt afsatte Agenda 21 pulje. Tilsagn om støtte fra puljen kan meddeles til aktiviteter og projekter, der medvirker til at opnå målene i Agenda 21 strategien. Tilsagn gives til både formidling om og konkret gennemførelse af projekter. Der lægges vægt på at initiativerne er borgerrettede og af almen interesse. Puljens størrelse fastlægges fremadrettet af Bornholms Kommunalbestyrelse i forbindelse med den årlige budgetlægning. 

 

Agenda 21 Sekretariatet kan give tilsagn om støtte fra Agenda 21 puljen til projekter, hvor det ansøgte beløb ikke overstiger kr. 7000.

Ansøgninger om større beløb behandles af Grønt Dialogforums medlemmer enten på møder, via email eller hjemmeside.”

 

Den oprindelige ordlyd var følgende:

”Agenda 21 puljen

Grønt Dialogforum administrerer den kommunalt afsatte Agenda 21 pulje. Puljen kan uddeles til aktiviteter, der medvirker til at opnå målene i Agenda 21 strategien. Aktiviteterne bør være borgerrettede og have formidlende karakter. Puljens størrelse fastlægges fremadrettet af Bornholms Kommunalbestyrelse i forbindelse med den årlige budgetlægning. 

 

Agenda 21 Sekretariatet kan give tilsagn om at støtte fra Agenda 21 puljen til projekter, hvor det ansøgte beløb ikke overstiger kr. 7000.

Ansøgninger om større beløb behandles af Grønt Dialogforums medlemmer enten på møder, via email eller hjemmeside.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Evaluering af brugerinddragelse på de kommunale havne

08.00.05A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik & Miljø sendte den 3. juni 2008 et forslag til nye retningslinjer for borgerinddragelse (Brugerråd) i høring til 48 brugerorganisationer ved de kommunale havne. På baggrund af disse høringssvar besluttede Teknik og Miljøudvalget den 22. oktober 2008, at de foreslåede retningslinjer skulle danne grundlag for brugerinddragelsen i alle de kommunale havne, og at retningslinjerne skulle evalueres i 2010.

Retningslinjerne har nu været gældende som grundlag for Brugerrådsmøderne siden efteråret 2008 og frem til efteråret 2010. Der er dog foretaget mindre korrektioner/præciseringer i prøveperioden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

e)     at der fortsættes med de tilrettede Retningslinjer (vedlagt som bilag)

f)       at der fortsættes med minimum 2 Brugerrådsmøder om året

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt, idet der skal ske konsekvensrettelser af de tilrettede retningslinjer som følge af det ændrede bevillingsniveau.

Sagsfremstilling

I prøveperioden er der foretaget mindre justeringer, herunder varsler for indkaldelse og udsendelse af dagsorden og referat. Derudover blev det bl.a. præciseret at foreninger ikke nødvendigvis behøvede at være folkeoplysende men skulle have minimum 10 medlemmer for at være repræsenteret i brugerrådet. Justeringerne er markeret med kursiv i de vedlagte retningslinjer.

 

Evalueringen af brugerinddragelse har været på dagsordenen på forårets brugerrådsmøder i 2010. På disse møder samt på et særskilt møde med Rønne Sejlklub, fremkom følgende kommentarer og forslag:

 

-         at mødedeltagerne vil modtage det endelige referat inden dette offentliggøres på kommunens hjemmeside

-         at enhver forening (ikke blot folkeoplysende) med min. 10 medl. tilbydes repræsentation

-         at Brugerrådet skal høres om Retningslinier for brug af havnen og dens arealer.

-         at flere erhvervsfartøjer i en havn bør åbne mulighed for flere brugerrepræsentanter

 

Bortset fra ønsket om at åbne muligheder for flere brugerrepræsentanter, er ønskerne indarbejdet i retningslinjerne.

 

Teknik & Miljøs kommentarer

-         Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at brugerne har taget formen til sig, er glade for den og vil gerne fastholde mindst 2 årlige Brugerrådsmøder.

-         Den forholdsvis lange indkaldelsesfrist vil være hensigtsmæssig i forhold til ordinære møder, men kan virke tung i forhold til ekstraordinære møder.

-         Omkring erhvervsfartøjernes repræsentation så vurderes det, at når både byen, havnens erhvervsvirksomheder samt erhvervsfartøjerne har mulighed for at få hver en repræsentant, vil repræsentationen være dækkende for denne kategori af brugere.

 

Forslag til nye retningslinjerne for brugerinddragelse er vedhæftet som bilag, ligesom referaterne for de 10 evalueringsmøder.

 

 

Konklusion:

Der er i Brugerrådene en generel holdning til at fortsætte uændret og med samme kadence.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Referat af Brugerrådsmøde, Hasle (PDF)

2.
Referat af Brugerrådsmøde, Nørrekås (PDF)

3.
Forslag til reviderede Retningslinier for Brugerinddragelse (DOC)

4.
Endeligt referat fra brugerrådsmødet vedr. Gudhjem og Nørresand den 19. maj 2010 (DOC)

5.
Referat fra brugerrådsmøde den 1. juni 2010 vedr. Sandvig Havn (DOC)

6.
Referat fra brugerrådsmødet den 1. juni 2010 vedr. Allinge Havn (DOC)

7.
Referat fra brugerrådsmøde den 1. juni 2010 vedr. Hammer Havn (DOC)

8.
Referat fra brugerrådsmøde i Tejn den 15/6-2010 (DOC)

9.
Referat fra brugerrådsmødet den 18. maj 2010 vedr. Svaneke Havn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

05.07.02P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Siden sammenlægningen af amtet og de bornholmske kommuner i 2003 er der administreret efter de daværende gældende regulativer.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ for hele Bornholm. Regulativet vil gælde fra 1. maj 2011.

Forinden endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget, skal forslaget sendes i høring blandt samarbejdspartere og i offentligheden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

g)     At forslaget godkendes og sendes i høring jf. sagsfremstillingen

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendes med enkelte rettelser og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Regulativet fastlægger at kommunen udfører snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra veje / stiers betydning for færdslen.

I byer og bymæssig bebyggelse pålægger kommunalbestyrelsen ejerne af ejendomme der grænser til offentlig vej eller sti, at renholde fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (sti) for sne ud for ejendommene. Ligeledes pålægges ejerne af ejendomme der grænser til privat fællesvej eller sti, at renholde vej og fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde sne ud for ejendommene.

Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte eller flisebelagte færdselsarealer samt fjerne affald og andet, der er særlig forurenende.

Tilsynet med, at grundejerne udfører denne pligt, føres af kommunen, som hvis det skønnes nødvendigt, kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller foretage anmeldelse til politiet. Forsømmelsen kan ifølge reglerne medføre bøde.

Regulativet erstatter hidtil gældende regulativer for Rønne Kommune af 24. januar 2000. Hasle Kommune af 21. juni 2000. Aakirkeby kommune af 7. december 1970. Nexø Kommune af 23. november 1970. Allinge-Gudhjem Kommune af oktober 2000 og Bornholms Amt af 27. august 1997.

Økonomiske konsekvenser

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er udarbejdet i overensstemmelse med det budget der er politisk vedtaget, og under forudsætning af en ” normal vinter” med en uges snerydning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. oktober 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Differentierede gadebelysningstider

05.01.12G01-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget fastlagde den 3. februar 2010 tændings og slukningstidspunkter for gadebelysning i forbindelse med budgetgrundlaget for 2010.

I løbet af året er der kommet en række henvendelser fra borgerforeninger / lokalråd med ønske om differentieret gadebelysningstænding og slukning.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

h)     At differentieret gadebelysningstænding / slukning kan gennemføres indenfor det afsatte ugentlige antal brandtimer og at omstillingen kan foretages på anlæggets tænd / sluk ur.

i)        At ændringer sker i samråd med det pågældende områdets repræsentative borgerforening / lokalråd.

j)       At det som udgangspunkt skal sikres at belysningen ikke slukkes før kl. 24, og

k)      At Teknik & Miljø bemyndiges til at træffe beslutning om ændringer af differentieret tænding og slukning inden for ovennævnte rammer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2010 blev der afsat ekstra 500.000 kr. til øget gadebelysning, grundlaget var at gadelyset ikke skulle slukkes fredag og lørdag nat, samt nytårsaften. Desuden skulle der ses på tidspunktet for lys tænding, specielt om sommeren.

For at få antallet af brænd timer til at holde sig indenfor budgetrammen traf udvalget beslutning om at gadelyset først blev tændt kl. 6 og ikke slukket fredag og lørdag nat.

(gadebelysningen blev tidligere tændt kl. 5 )

Ud over ovennævnte er der tidligere truffet beslutning om at bibeholde nat belysning alle ugens dage omkring bycentrum i Rønne, Nexø og Aakirkeby.

I sommerperioden 15. juni – 15. september udvides nat belysningen til også at omfatte bycentrum / turistområder for Hasle, Allinge, Sandvig, Gudhjem, Svaneke, Snogebæk og Dueodde.

Natbelysningen er endvidere tændt i forbindelse med fodgængerfelter og trafiklys samt Nytårsaften.

I løbet af efteråret er der kommet flere henvendelser fra borgerforeninger / lokalråd med ønske om muligheden for lokalt i det område borgerforeningen / lokalrådet repræsenterer, at ændre på tændingstidspunkterne, primært har ønsket gået på tænding af morgenbelysningen kl. 5 mod mindre brænd tid i weekenden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 ved leje af lejlighed i Bo42

03.11.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

29

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en forhøjelse af boligindskud ved leje af boliger i Bo42 efter den 1. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

l)        at den af Bo42 foreslåede forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bo42 har den 16. august 2010 anmodet Kommunalbestyrelsen om tilladelse til en forhøjelse af boligindskud ved leje af boliger i Bo42.

Anmodningen til Kommunalbestyrelsen er begrundet i, at boligorganisationen i forbindelse med diverse fraflytninger har konstateret, at det nuværende indskud ofte ikke kan dække lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytningen. Dette skyldes primært 3 forhold: en lovændring hvorefter lejeren har fået længere frist for betaling efter rykker, længere ekspeditionstid i fogedretten og en generel pris/lejeudvikling.

Boligorganisationen får derfor ofte et mindre tilgodehavende, som må sendes til inkasso inder der sker betaling, hvilket medfører en forøgelse af omkostningerne ved at bo til leje samt en øget risiko for tab for boligorganisationens afdelinger.

Forhøjelse af indskud sker med virkning pr. 1. januar 2011 og berører ikke nuværende lejere, da forhøjelsen alene har konsekvenser ved genudlejning.

Organisationsbestyrelsen har den 2. februar 2010 besluttet, at ansøge om tilladelse til forhøjelse af indskuddene i samtlige afdelinger til generelt kr. 25.000,-, på nær afdelingen ”Støberigården” i Rønne, som allerede har et indskud på kr. 45.000,-. For nogle 1-værelses lejligheder er det imidlertid konkret vurderet, at en forhøjelse af indskuddet til kr. 20.000,- vil være tilstrækkelig og for nogle af de største boliger på 3, 4 og 5-værelse blev det besluttet, at ansøge om tilladelse til forhøjelse af indskuddet til kr. 30.000,-. De nuværende indskud, som generelt ikke har været reguleret i mange år, er typisk på mellem 12.000 og 20.000 kr. 

I henhold til bekendtgørelse nr. 1307 af den 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. § 56 kan boligorganisationen forhøje tilskud med virkning for nye lejere, når det antages, at indestående beboerindskud ikke vil kunne dække lejerens forpligtigelser overfor afdelingen, herunder udgifter ved det lejedes fraflytning.

Teknik og Miljø har gennemgået det fremsendte materiale, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Leje i Bo42 pr. 1. januar 2010 samt indskudsberegning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Skema A for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område

03.02.12S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien

b)     at skema A for etablering af 25 boliger godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 25 boliger godkendes

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. februar 2009 etablering af 25 plejeboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne til socialpsykiatrien. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at BRK selv står som bygherre for boliger og servicearealer, og at der senere tages stilling til driftsherrerollen.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         39.996.503 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                1.379.050 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                                                               41.375.553 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                                                          -36.396.818 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)                                               -2.799.755 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                     -799.930 kr.

Boliger i alt                                                                                          -39.996.503 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -1.000.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -379.050 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -1.379.050 kr.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.875 kr. eller årligt 940 kr. pr. m².

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Skema A - Servicearealer (TIF)

2.
Anlægsbudget (TIF)

3.
Likviditetsoversigt (TIF)

4.
Skema A - Boliger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Boligreguleringslovens kapitel II - V – stillingtagen til fortsat gyldighed

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. november 2006, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

m)    at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2011 til d. 31. december 2011, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2011.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

32

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2010 forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr., som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 8,3 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 5,7 mio. kr. ultimo 2010. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forbedring på 5,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Teknik- og Miljøudvalgets områder.

 

Politikområde 09 Teknik og miljø

Teknik og Miljø forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2009) i 2010. Dette er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Natur & Miljø forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket er en forbedring på 1,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes en prioritering om besparelser på 0,25 mio. kr. på naturpleje, skove og grønne områder i 2010, dertil kommer forventede merindtægter på 0,25 mio. kr. på skoven og 0,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug på skadedyrsområdet.

Årets forventede mindreforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes generel tilbageholdenhed på de styrbare dele af driftsområderne; grønne områder, strande og skove. Dertil forventes en ekstraordinær indtægt på 0,75 mio. kr. som følge af historisk høje priser på træ og det tidligere nævnte forventede mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,9 mio. kr.

Byggeri og Plan forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, og kan forklares med en besparelse på 0,4 mio. kr. pga. udskydelse af udskiftning af køkken på Glas- og Keramikskolen. Der forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på beboelsesejendomme, der primært skyldes en forskel mellem de budgetterede huslejeindtægter og de faktuelt opkrævede huslejer. Dertil forventes der et merforbrug på knapt 0,5 mio. kr. på området ”Andre faste ejendomme”, som vedrører tabte lejeindtægter i tomme ejendomme (bl.a. gamle rådhuse og solgte ejendomme), hvilket der er givet midler til i 2011.

Beredskab forventer et merforbrug på 0,35 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Merforbruget kan forklares med at der har været en overskridelse af lønbudgettet på 0,55 mio. kr. pr. oktober måned. Dette skyldes dels at der har været en stigning i antallet af udrykninger på 20 % i 2010 og at der har været to store busulykker i årets løb, med store ekstraudgifter til løn og materiel til følge. Der er løbende set på muligheder for at spare på den øvrige drift, hvilket påvirker resultatet i positiv retning.

Veje & Havne forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes udskydelse af en reparation af et gennemløb på Røvej. Det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. fremkommer ved et merforbrug på vintertjenesten på 3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på vejvedligeholdelse.

Teknik- og Miljøsekretariatet forventer et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010. Merforbruget kan henføres til lønninger for hele virksomheden Teknik og Miljø.

 

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2009 på 8,0 mio. kr.) i 2010. Dette er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 på 3,1 mio. kr.

Bofa forventer at overholde budgettet for 2010 og har ingen yderligere bemærkninger.

BAT forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2010, således at det samlet merforbrug inkl. overførsler nedbringes til 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 0,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010. Ifølge BAT er det ruteomlægningen pr. 9. august 2010 der er årsag til forbedringen af økonomien, men modsat har der i 2010 været merudgifter til nye billetmaskiner, og højere brændstofpriser, samt faldende indtægter for lejrskolerejser.

RKR Service forventer et merforbrug på knapt 0,3 mio. kr. i 2010, hvilket finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 2,4 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er tale om en forbedring på knapt 0,1 mio. kr., hvor ca. halvdelen kan henføres til et forventet overskud på skolemaden. Merforbruget i 2010 skyldes primært udgifter til uddannelse, udbedring af skader på biler, samt udgifter til opsigelser og langtidssygdom.

Vej & Park Bornholm forventer balance i 2010, således at overført mindreforbrug fra 2009 på 6,1 mio. kr. videreføres til 2011. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er dette en forbedring på 2,9 mio. kr. Det positive resultat skyldes bl.a. at der er blevet præsteret ca. 15.000 flere mandtimer end i samme periode sidste år og altså et pænt stykke over budgettet (ca.20.000). Dette har i høj grad betydning for overhead på bl.a. de faste omkostninger.  Der forventes samtidig kun en lille mandskabsreducering i forhold til "normalt" (tidligere år) om vinteren, da arbejdsbelastningen ser rigtig positiv ud for resten af 2010.

Vej & Park Bornholm forventer desuden en større nettofortjeneste på udbuds- og tilbudsarbejder end forventet. På grund af større arbejdsmængde forventes skyldig afspadseringssaldo samtidig ikke at blive nedbragt som normalt sidst på året. Skyldig afspadseringssaldo overført til 2011 forventes at udgøre ca. 2 mio af resultatet.

Økonomiske konsekvenser

I 2010 forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr., som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 8,3 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 5,7 mio. kr. ultimo 2010. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forbedring på 5,5 mio. kr.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Natur & Miljø

0

2.200

0

800

 

1.400

0

Byggeri & Plan

0

-1.700

0

-2.100

 

400

0

Beredskab

0

-350

0

-350

 

0

0

Veje & Havne

0

-2.300

0

-2.900

 

600

0

Teknik- og Miljøsekretariatet

228

-300

0

-300

 

0

0

Teknik- og Miljø

228

-2.450

0

-4.850

0

2.400

0

Bofa

0

0

0

0

0

0

0

BAT

-500

-125

0

-200

0

75

0

RKR Service

2.448

2.169

0

2.088

0

81

0

Vej & Park Bornholm

6.088

6.105

0

3.188

0

2.917

0

Forsyning og drift

8.036

8.149

0

5.076

0

3.073

0

Teknik og Miljøudvalget

8.264

5.699

0

226

0

5.473

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Virksomhedsaftaler 2011 for Teknik- og Forsyningsområdet

00.01.00P27-0628

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

33

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forhandlingerne af virksomhedsaftalerne er nu afsluttet. Vej & Park Bornholm har forhandlet virksomhedsaftale med Kommunaldirektøren og de øvrige aftaler er forhandlet mellem Områdechefen for Teknik og Forsyning samt virksomhedslederen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller aftalerne til anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Aftale 2011 for BAT (DOC)

2.
Aftale 2011 for Bofa (DOC)

3.
Aftale 2011 for RKR Service (DOC)

4.
Aftale 2011 for Vej & Park Bornholm (PDF)

5.
Aftale 2011 for Teknik & Miljø (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Beredskabskommissionens opgaver

14.00.03A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

34

 

Hvem beslutter

Beredskabskommissionen indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beredskabskommissionens opgaver er ikke nærmere beskrevet i Beredskabsloven. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr. 9175 af 01/03/2010, der omtale det kommunale redningsberedskabs struktur, herunder spørgsmål om beredskabskommissionens nedsættelse, sammensætning, opgaver og kompetence jf. beredskabslovens § 9

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen behandler og indstiller emner:

n)     Beredskabsplanlægning for det kommunale redningsberedskab og de kommunale frivillige

o)     Dimensioneringsplaner for det kommunale redningsberedskab.

p)     Årlige indberetninger om brandsyn og udrykninger til Beredskabsstyrelsen

q)     Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

r)       Behandling af eventuelle klager over det kommunale redningsberedskab.

 

Beredskabskommissionen den 12. maj 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler Beredskabskommissionens indstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen er nedsat i henhold til Beredskabslovens § 9 der anfører:

.

 

§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen

 

I vejledning 9175 af 01/03/2010., er i punkt anført:

 

5. BEREDSKABSKOMMISSIONENS OPGAVER

5.1 Beredskabsloven fastslår, at beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommissionens opgaver fastlægges i øvrigt nærmere af kommunalbestyrelsen.

Beredskabskommissionen varetager som udgangspunkt især spørgsmål om planlægningen af redningsberedskabet og forbereder kommunalbestyrelsens beslutninger om redningsberedskabet.

Det følger af beredskabslovens § 9, stk. 3, bl.a., at kommissionen i medfør af den kommunale styrelseslovs § 21 efter anmodning fra økonomiudvalget skal afgive bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag vedr. det kommunale redningsberedskab.

 

5.2 Beredskabskommissionen vil typisk varetage følgende opgaver:

- at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen

* om den samlede plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab,

* om redningsberedskabets årlige driftsbudget,

* om programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsopgaver inden for redningsberedskabets område,

* om anskaffelse af materiel, inventar og lign.,

* om etablering af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning,

* om indgåelse af aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 1 og/eller 2,

* om opførelse af offentlige beskyttelsesrum og om udpegning af supplerende rum til beskyttelse,

* om kriterier for påbud om opførelse af sikringsrum i nye bygning ger og påbud om udførelse af murgennembrydninger,

* om kriteriet for benyttelse af offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum til andre formål,

* om kriterier for påbud om etablering af bedriftsværn,

- at sikre koordinationen af kommunens beredskabsplanlægning med politimesterens og andre myndigheders beredskabsplanlægning,

- at varetage drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, og redningsberedskabets materiel mv.,

- at drage omsorg for, at redningsberedskabets personel, herunder de kommunale værnepligtige, uddannes i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser.

Kommunalbestyrelsen kan dog tillægge kommissionen kompetence til at træffe beslutninger i videre omfang, fx om anskaffelse af materiel mv., om etablering af tilstrækkelig vandforsyning, om indgåelse af

aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 2, og om benyttelse af offentlige beskyttelsesrum til andre formål.

 

Bornholms Regionskommune

 

I Bornholms regionskommunes organisation er Beredskabet underlagt politikområde nr.9 Teknik & Miljø

Dette indebærer at beredskabets budget er en del af Teknik & Miljø, s samlede budget. Dette betyder at det er TMU der fastlægger anlægs- og driftsbudgetter for Brandvæsnet.

 

Hele den driftsmæssige side at beredskabet samt den byggetekniske byggesagsbehandling er tillagt den daglige ledelse ved beredskabschefen. Jævnfør kompetencefordelingsplanen.

 

Der har tidligere været tradition for at Beredskabskommissionen varetager følgende opgaver:

 

Afgive indstillinger til:

 

Beredskabsplanlægning for redningsberedskabet og de frivillige

Dimensioneringsplaner for beredskabet

Årlige indberetninger til Beredskabsstyrelsen

Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

Behandling af klager over beredskabet

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

35

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienterer

Resumé

Orientering om fredning af Svartingedalen

Orientering om indhentning af tilbud på arbejder på Grønne Områder.

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

36

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

 

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt