Dagsordenspunkter

  åbent 1 Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010
  åbent 2 Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.
  åbent 3 Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK
  åbent 4 Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest
  åbent 5 Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i det private dagtilbud Lillegryn
  åbent 6 Køb af anparter i Elite Bornholm ApS
  åbent 7 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 8 Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  åbent 9 Orientering om helhedsorienteret sgasbehandling
  åbent 10 Status refusioner - rådighedsregler
  åbent 11 Anlægsbevilling til Bofas affaldsvarmeværk
  åbent 12 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, udpegning af næstformand
  åbent 13 Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013
  åbent 14 Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2010
  åbent 15 Udvalgsvederlag og telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer
  åbent 16 PDA til kommunalbestyrelsen
  åbent 17 Indkaldelse af stedfortræder
  åbent 18 Merforbrug til vintervedligeholdelse i 2010
  åbent 19 Orientering fra formanden
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Endelig tilbagemelding fra Heldagsskolearbejdsgruppen januar 2010

17.01.04P05-0005

Indledning

Heldagsskolearbejdsgruppen har den 18. januar 2010 holdt møde og besluttede i enighed ikke at arbejde videre på det foreliggende grundlag.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009, at den økonomiske ramme for den bygningsmæssige placering af Heldagsskolen som udgangspunkt er 7,6 mio. kr. - nemlig de afsatte 3,8 mio. kr. samt tilskud fra kvalitetsfonden på 3,8 mio. kr. Arbejdsgruppen fik forlænget arbejdsperioden frem til den 1. april 2010.

 

Arbejdsgruppens opgave var, at tage stilling til om man fortsat ville arbejde på at Heldagsskolen samles på Hasle afdeling inkl. Hasle gamle Rådhus indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr.

 

Bornholms Heldagsskole og Skole Nord, Hasle afdeling var enige om på det foreliggende grundlag ikke at arbejde videre på at samle Heldagsskolen på Hasle afdeling inkl. Hasle Rådhus med følgende begrundelser:

 

Bornholms Heldagsskole kan ikke medvirke, da skitseprojektet fra Steenbergs Tegnestue ikke kan gennemføres indenfor en økonomisk ramme på 7,6 mio. kr. Heldagsskolen ønsker at se tiden an til skolestrukturen er blevet evalueret.

 

Skole Nord, Hasle afdeling kan heller ikke medvirke, fordi den økonomiske ramme på 7,6 mio. kr. ikke efter afdelingens vurdering ikke giver mulighed for genplacering af 3 klasseværelser samt et støttecenter.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Heldagsskolearbejdsgruppens tilbagemelding drøftes.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010: Det indstilles til kommunalbestyrelsen,

- at arbejdsgruppens tilbagemelding tages til efterretning,

- en endelig placering af Bornholms Heldagsskole afventer evaluering af distriktsmodellen,

- det sikres, der senest 1. august 2010 er etableret rimelige lokaleforhold for Bornholms Heldagsskoles afdeling på Skole Nords afdeling Klemensker,

- beløbet hertil afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales, idet stillingtagen til finansieringen afventer det endelige anlægsprojekt.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:
 Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til revideret kommissorium for evaluering af skolestruktur m.m.

17.01.04P23-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2009 et kommissorium for evaluering af distrikts- og taxametermodellen for skolevæsenet. Efter et møde mellem Borgmesteren og formanden for børne- og Skoleudvalget foreslås kommissoriet revideret på enkelte punkter, idet hovedstrukturen i evalueringen fastholdes.

Sagsbeskrivelse

Der er 4 elementer i relation til skolestrukturen, der skal evalueres:

 

1.      Distriktsmodellen

2.      Forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser

3.      Styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

4.      Taxametermodellen

 

Ændringerne i forhold til kommissoriet af 28. maj 2009 er følgende:

 

·        Punkt 1, 2 og 3 ovenfor samles i en evalueringsrapport, der udarbejdes af KL’s konsulentvirksomhed i stedet for en selvstændig evaluering af styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009. Styrelsesvedtægtsændringen ses som en del af skolebestyrelsesforsøget.

·        Formålet med at evaluere distriktsmodellen forenkles til at omfatte:

1. Om opdelingen i distrikter har givet et bedre økonomisk grundlag at tilbyde undervisning på?

2. Om distrikternes afgrænsning er hensigtsmæssige, hvis distriktsopdelingen stadig er svaret? Antallet af distrikter ønskes vurderet. F.eks. 5 eller 6 (midt og Rønne deles), frem for en 4-distriktsmodel

3. Hvordan de involverede parter oplever forsøget med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelse i forhold til effekten på nærdemokratiet på kommunens skoler?

4. Hvilke effekter har det haft, at overbygningerne er blevet samlet i Nord og Øst?

5. Evaluering af ledelsesmodellen, hensigtsmæssigheden i at have distriktsledere og afdelingsledere, frem for selvstændige ledere på de store afdelingsskoler - herunder tilgængelighed til ledelsen for medarbejdere, forældre og elever.

6. Indgår som en del af evalueringen af taksametermodellen

7. Specialklassernes placering i det samlede skolebillede.

8. Kan der registreres positive effekter af, at distriktslederne for dagtilbuddene og skolelederne er placeret sammen fysisk og af at dagtilbudsdistrikter og skoledistrikter er identiske

 

o       De økonomiske konsekvenser ved en eventuel nedlæggelse af skoleafdelinger evalueres i forbindelse med evalueringen af taksametermodellen. Desuden udvides taksameterevalueringen med en vurdering af ledelsestid før og nu.

o       En vurdering af bygningsmassen til SFO og Klub samt elevtransport udgår.

Økonomi

Der er reserveret 300.000 kr. i budgettet for 2010 til inddragelse af KL’s konsulentvirksomhed i evalueringen distriktsmodellen, herunder forsøg med en ændret sammensætning af skolernes bestyrelser samt styrelsesvedtægtsændringen af 26. marts 2009 (Bestyrelserne beslutter antallet af børnehaveklasser i distriktet)

 

Taksametermodellen evalueres af Økonomi og Analyse i samarbejde med Børne- og Skolesekretariatet.

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

·        Det reviderede kommissorium anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til revideret kommissorium

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der i pkt. 6 tilføjes: Vurdering af ledelsestid før og efter.

Der ønskes, at evalueringsspørgsmålene også inddrager en vurdering af, om kommunens målsætninger på børneområdet kan opfyldes med den nuværende skolestruktur.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:
Godkendt.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til revideret kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i BRK

28.18.00P21-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 30. november 2009 at sende ”Forslag til kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune” til udtalelse hos de private leverandører af dagtilbud.

Sagsbeskrivelse

Der er indkommet en udtalelse samt afholdt møde med Den Frie Børnehave og Vuggestue Midgården, Løvfrøen-Nylars samt Rønne Børneasyl. På baggrund heraf er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Udover at betegnelsen for dokumentet er ændret fra kravspecifikation til godkendelseskriterier skal nævnes, at de overordnede rammer for de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012 er flyttet til bilag.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2008 den gældende udgave af kommunens kravspecifikation for private leverandører af dagpasning.

 

I forhold til den senest godkendte kravspecifikation er flere forhold præciseret og ajourført i forslaget til de nye godkendelseskriterier. Følgende forhold i det nye forslag skal dog særligt nævnes:

·        Der orienteres i bilag om de uddannelsesmæssige krav pr. 1. januar 2012.

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Forslaget til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Bilag

Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Forslaget til godkendelseskriterier anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:
Godkendt, idet Børne- og Skoleudvalget orienteres halvårligt om udviklingen i antallet af børn.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Forslag til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Dagtilbud Vest

28.09.00P20-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 oprettelsen af en vuggestuegruppe i afdeling Nordstjernen, Dagtilbud Vest.

Sagsbeskrivelse

Virksomheden står nu overfor at skulle igangsætte de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen, hvorfor der søges om anlægsbevilling.

 

Bygningsmæssige ændringer i afdeling Nordstjernen:

Udskiftning af et stort toilet til lille toilet

3.000 kr.

Sænke håndvask

1.000 kr.

Etablering af dør i gavl ud til legeplads

23.400 kr.

Etablering af liggehal på legeplads

135.000 kr.

Flytte låge i hegn samt containere til modsat ende af hovedbygning

10.000 kr.

I alt

172.400 kr.

 

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af oprettelse af vuggestuegruppen blev det besluttet, at udgiften til de bygningsmæssige ændringer på 172.400 kr. skulle finansieres af den afsatte anlægspulje under politikområde 01 Dagpasning.

Der blev på grundlag af denne beslutning afsat et rådighedsbeløb på 172.400 kr. i budget 2010 til bygningsmæssige ændringer i Nordstjernen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

·        Der meddeles en anlægsbevilling på 172.400 kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen af vuggestuegruppen i afdeling Nordstjernen. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

·        Anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Vest under politikområde 01 Dagpasning

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:
Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i  det private dagtilbud Lillegryn

28.18.00G01-0002

Indledning

Naturbørnehaven Lillegryn blev pr. 1. oktober 2006 oprettet som privatinstitution efter Lov om Social Service § 11a.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har den 13. november 2009 modtaget en ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om ændring i pasningskapaciteten.

Naturbørnehaven Lillegryn er godkendt til en pasningskapacitet på 37 børnehavepladser. Denne kapacitet ønskes udvidet med 10 vuggestuepladser.

 

I henhold til kommunes gældende kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud, skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Det skal bemærkes, at der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti.

 

Derudover indeholder kravspecifikationen tekniske krav til en privat leverandør der gør, at der minimum er 2,5 m2 pr. børnehavebarn og 3,9 m2 pr. vuggestuebarn, samt 1 toilet pr.15 børn. Kræver oprettelsen af vuggestuepladser bygningsmæssige ændringer, eller inddragelse af rum der på nuværende tidspunkt ikke godkendt til børnerelaterede formål, kræves der en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.

 

Kravspecifikationen indeholder endvidere kvalitetskrav til det pædagogiske indhold. Der skal foreligge pædagogisk læreplan, indeholdende mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces, skal give børn mulighed for at tilegne sig, dette konkretiseret i forhold til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.

 

Der i øjeblikket 3 toiletter i Naturbørnehaven Lillegryn, hvilket svarer til en pasningskapacitet til 45 børn. Skal Naturbørnehaven godkendes til en pasningskapacitet til 47 børn, kræver det installation af yderligere et toilet.

Efter telefonisk aftale med Ida Gro Hansen, leder af Naturbørnehaven Lillegryn, søges der på denne baggrund om oprettelse af 8 vuggestuepladser i stedet for de ellers ansøgte 10 pladser.

 

Økonomi

Tilskuddet pr. barn til private leverandører er i en marginalbetragtning, højere end budgettildelingen til de kommunale dagtilbud jf. bilag vedrørende merudgifter ved private leverandører. Udover eventuelle engangsudgifter ved tilpasning af antallet af dagplejere, vil kommunen maksimalt kunne påføres en årlig driftsudgift på ca. 31.000 kr. (26.000 kr. i 2010).

Det vurderes, at økonomien kan holdes indenfor det samlede budget på dagpasningsområdet i 2010, og der vil blive taget højde for ændringerne i forbindelse med budgetlægningen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Ansøgningen fra Naturbørnehaven Lillegryn om at udvide pasningskapaciteten imødekommes således, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 er godkendt til at drive dagpasningstilbud med 8 vuggestuepladser og 37 børnehavepladser.

·        En godkendelse er betinget af, at Naturbørnehaven Lillegryn pr. 1. marts 2010 overholder kravene i bygningsreglementet 2008, samt er godkendt af brandmyndigheden til det øgede børnetal.

·        En godkendelse af ansøgningen betinges af, at Naturbørnehaven Lillegryn inden den 1. marts 2010 indsender en garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift på det godkendte børnetal jf. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Bornholms regionskommune, samt i øvrigt lever op til de i kravspecifikationen skitserede krav.

·        Merudgifterne i 2010 finansieres af det overførte overskud fra 2009 på Sekretariatsbevillingen for politikområde 01 Dagpasning

·        Merudgifterne på 31.000 kr. fra og med 2011 indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2011

Bilag

·        Ansøgning fra Naturbørnehaven Lillegryn om udvidelse af pasningskapacitet

·        Beregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. februar 2010

1.
Ansøgning om oprettelse af vuggsteupladser i Naturbørnehaven Lillegryn (TIF)

2.
Bregning af merudgifter ved privat leverandør af dagpasning (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Køb af anparter i Elite Bornholm ApS

18.20.02Ø40-0001

Indledning

Organisationen Elite Bornholm ApS anmoder om at Bornholms Regionskommune engagerer sig i organisationen med et anpartshaverindskud på 5.000 kroner.

Sagsbeskrivelse

DBU Bornholm har taget initiativ til stiftelsen af anpartsselskabet Elite Bornholm ApS, som har til formål at understøtte elite-ungdomsfodbolden på Bornholm. På længere sigt har organisationen planer om at inddrage andre idrætsgrenes eliteaktiviteter i selskabet – f.eks. håndbold og badminton.

Selskabet ejes af fodboldklubberne på Bornholm, DBU Bornholm og en række investorer.

I henhold til Eliteidrætsloven kan kommunerne give støtte til eliteidrætsprojekter, og der er vide rammer for i hvilken form, støtten kan gives. Dog må kommunerne ikke støtte egentlig erhvervsvirksomhed indenfor idræt. Idet det fremgår af selskabets anpartshaveroverenskomst, at selskabet ikke udbetaler udbytte til anpartshaverne, vurderes den betingelse at være opfyldt.

Økonomi

Anpartskapitalen i selskabet er i alt 135.000 kroner, hvoraf DBU Bornholm anmoder om at Bornholms Regionskommune tegner sig for to anparter på i alt 5.000 kroner.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde 24. november 2009 køb af to anparter finansieret af udvalgets frie midler.

Køb af anparter i et selskab kan sidestilles med køb og salg af ejendom, og skal derfor godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·        Køb af to anparter i Elite Bornholm ApS til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

·        at der meddeles tillægsbevilling på 5.000 kr. til køb af anparter finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler.

Bilag

·        Vedtægter for Elite Bornholm ApS.

·        Anpartshaveroverenskomst

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget, 24. november 2009:

Udvalget besluttede at bevilge 5.000 kr. til køb af to anparter i "Elite Bornholm" ApS

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabil som formand for bestyrelsen og deltog ikke i behandlingen af punktet.


Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabil som formand for bestyrelsen og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Vedtægter for Elite Borholm ApS (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen, ved at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at de igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer i en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende. Den optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats. Således tilvejebringes finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af aktive forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

I bilaget redegøres for status for sygeopfølgningsprojektet ultimo december 2009.

Økonomi

I perioden januar til december 2009 er hjemtaget refusion svarende til 118 % af de budgetterede udgifter.

 

Nettoresultatet i 2009 er opgjort til kr. 307.713.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for status på opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 21. januar 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 21. januar 2010 0m opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år

15.00.20P22-0001

Indledning

I budget 2009 havde kommunalbestyrelsen bemyndiget Beskæftigelsesudvalget til at indgå aftale med Jobcenter Bornholm om forsøgsprojekter inden for en ramme på 3 mio. kr.

 

Projekt Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år blev igangsat i starten af 2009 i en forsøgsaftale med anden aktør, JOBFIT, efter at være blevet godkendt i udvalgets møde den 3. december 2008.

 

Der blev i løbet af 2009 forelagt opfølgninger på projektet for udvalget sammen med opfølgninger på Projekt Sygeopfølgning for kontanthjælpsmodtagere. Projektet udløb medio september 2009.

Sagsbeskrivelse

Aftalen indgået med JOBFIT, betød, at kontanthjælpsmodtagere som blev ledige i perioden fra oktober 2008 til januar 2010 fik tilbud et forløb hos JOBFIT som bestod af:

 

·        Kontakt med den ledige hver anden uge

·        Et 2 ugers jobsøgningskursus i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole

·        13 ugers virksomhedspraktik

·        2 Kontaktforløbssamtaler

 

Resultaterne for de 29 deltagere i tilbuddet er opgjort til:

 

·        11 ledige har opnået minimum 13 ugers beskæftigelse inde for 45 uger

·        17 ledige er forsat på enten kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

·        1 ledig er flyttet.

 

Forløbet af aftalen er i fællesskab med anden aktør blevet evalueret. JOBFIT har ikke ønsket at fortsætte aftalen med jobcentret.

 

Vedrørende samarbejdet med anden aktør bemærkes, at JOBFIT har gennemført forløbet som aftalt. Der har i forbindelse med tilsynsbesøg ikke været nogen bemærkninger til forløbets indhold, undervisnings midler og ressourcerne som JOBFIT har stillet til rådighed for forløbet.

 

Når kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagerne er udlagt til anden aktør, som det har været tilfældet i dette forløb, skal der i fremtidige forløb sikres, at de nødvendige ressourcer er til stede i jobcentret.

 

Jobcentret har ingen mulighed for, at reducerer de administrative omkostninger til nul.

 

Jobcentret skal ved udlægning til anden aktør fortsat varetage:

  1. Tilsyn med anden aktør
  2. Gennem indberetning af aktiviteter mv. sikre at af kontanthjælp eller anden hjælp, konteres korrekt, således at fuld refusion opnås.
  3. Sikre at der ved hændelser som kræver sanktion jf. beskæftigelseslovgivningen, at sanktionerne gennemføres og indberettes til Borgercenteret
  4. Kunne deltage som sparringspartner over for anden aktør.

Økonomi

Nettoresultatet af beskæftigelsesindsatsen i projektet er opgjort til kr. 65.340 som følge af større refusionshjemtagelse

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Indledning

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

I budgettet for 2010 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Sagsbeskrivelse

Borgercenteret har i 2009 løbende arbejdet med forebyggelse af socialt bedrageri. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

I forhold til sidste opgørelsen i september 2009 er der på kontanthjælpsområdet afsluttet yderligere 13 sager. I 11 tilfælde er der stillet krav om tilbagebetaling af ydelser for i alt kr. 290.900. I 8 tilfælde er der iværksat sanktioner overfor borgerne. En sag vedr. formue som følge af arv er sendt til Politidirektøren til nærmere undersøgelse, men sagen er endnu ikke afsluttet.

 

Anmeldelser

I 2009 modtog Borgercenteret i alt 44 anmeldelser, heraf er 33 sager afsluttet, enten i form af, at sagen er henlagt (19 sager), videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat (3 sager), Børnecenter Bornholm(1 sag). I 6 sager er der truffet afgørelser med krav om tilbagebetaling med i alt kr. 210.000.

I 4 sager vedrørende børnetilskud og boligstøtte er der opgjort en beregnet besparelse (12 måneder frem) på i alt kr. 115.000.

 

For 2009 er 11 sager endnu ikke afsluttet, heraf er tre af sagerne sendt til viderebehandling hos politiet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret har deltaget i 2 aktioner under Fair Play i juni og august 2009, i samarbejde med Skat og Arbejdsdirektoratet. Endelig er der modtaget otte sager sidst på året til nærmere undersøgelse.

 

Indsatsen i 2010

I forlængelsen af budgettet for 2010 er der netop ansat en ny medarbejder i Borgercenteret til at opprioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Indsatsen vil indledningsvis fokusere på børnetilskud, boligsikring og sygedagpenge, samt en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med anonyme henvendelser. Der vil desuden blive sat yderligere fokus på at udbrede samarbejdet om forebyggelse af socialt bedrageri til relevante virksomheder i regionskommunen.

 

Borgercenteret har desuden været i dialog med SAS Institut, der har udarbejdet et program til samkøring af registre og som genererer en liste med ’mistænkelige’ sager. En liste der kan anvendes til brug for at prioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Listen er imidlertid forholdsvis dyr og vil derfor først blive genovervejet når resultaterne af den opprioriterede indsats i øvrigt kan vurderes.

 

Den halvårlige opfølgning vil fremtidig blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget i henholdsvis maj og november måned.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen for så vidt angår 2009. Den fremtidige økonomiske opfølgning vil blive suppleret med principperne i budgettet for 2010, det vil sige opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Status refusioner - rådighedsregler

15.00.00Ø36-0002

Indledning

På baggrund af reglerne fastsat i bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om sagsbehandlingskridt, som kommunerne skal varetage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) samt rådighedsregler, udfører Arbejdsdirektoratet løbende tilsyn med kommunerne.

 

Med tilsynet undersøger Arbejdsdirektoratet om kommunerne overholder de sagsbehandlingsskridt, der skal foretages i forbindelse med håndhævelsen af rådighedsregler og de sanktioner, som skal udmøntes, for modtagere af kontanthjælp eller starthjælp.

 

Formålet med visitationstilsynet er blandt andet, at sikre ensartet praksis i kommunerne, samt sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte sanktioner.

 

Sagsbeskrivelse

Arbejdsdirektoratet har gennemført en stikprøvekontrol i Bornholms Regionskommune. Direktoratet har udtrukket 15 cpr-numre fra 2. kvartal 2008 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 2. kvartal 2008.

 

1 cpr-nummer udgik af tilsynet. I de øvrige 14 udtrukne cpr-numre har der været 22 sager om negative hændelser. Direktoratet har således behandlet 22 sager. De enkelte sager er løbende blevet afrapporteret til kommunen.

 

En opgørelse af resultat af gennemgangen er, at 17 sager er efter gennemgangen henlagt, og 6 sager er afgjort med konsekvenser for statsrefusionen.

 

De 6 sager som giver anledning til bemærkninger er primært indenfor sanktioner til unge, hvor der korrekt har været sanktioneret, men hvor der har været henvist til en forkert lovhjemmel.

Dette giver sig også udslag i, at det er et forholdsvis begrænset beløb kr. 17.033 der skal tilbagebetales til staten, da forkert angivelse af lovhjemmel, ikke medfører mistet refusion, når kravet om sanktioner overfor den pågældende person i øvrigt er korrekt.

 

Fremtidig praksis

Jobcentret har indført en øget fokus på anvendelse af korrekt henvisning til loven overfor borgeren ved sanktionering ved udarbejdelse af en forretningsgang, men er i øvrigt blevet hjulpet af den regelforenkling, som der er gennemført med ikrafttræden 1. oktober 2009, hvor netop reglerne omkring unge er blevet samlet, hvilket fremadrettet vil fjerne en stor del af de typer sager med fejl som denne stikprøve har påvist. 

 

Økonomi

Som en følge af de 6 afgjorte sager skal regionskommunen tilbagebetale kr. 17.033 i statsrefusion.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Visitationstilsynet. Afrapportering – Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Visitationstilsynet. Afropportering - Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til Bofas affaldsvarmeværk

07.04.00S05-0001

Indledning

Bofa ønsker at renovere det eksisterende affaldsvarmeværk beliggende Almegårdsvej 8 i Rønne med henblik på en levetidsforlængelse af anlægget.

 

Sagsbeskrivelse

Bofas affaldsvarmeværk beliggende Almegårdsvej 8 i Rønne blev taget i brug i 1991, og har således de seneste 19 år i døgndrift nyttiggjort forbrændingsegnet affald til produktion af varme samt reduceret de bornholmske affaldsmængder. Varmeproduktionen udgør på årsbasis ca. 1/3 af Rønnes forbrug.

 

Den forventede levetid for et sådant anlæg er identisk med afskrivningsperioden, hvorved anlægget efter planen skulle renoveres i 2011. Imidlertid har væsentlige driftsmæssige komplikationer gennem den seneste periode – og heraf følgende nedlukninger - medført, at Bofa har været nødsaget til at borttransportere de ikke-behandlede mængder til eksternt forbrændingsanlæg samt at Bofa har mistet indtjening på afsætning af fjernvarme.

 

Derfor har Bofa ladet konsulentfirmaet Rambøll udarbejde en tilstandsrapport for affaldsvarmeværket. Denne tilstandsrapport viser med al tydelighed, at flere af de essentielle dele af værket er nedslidte og behøver renovering/udskiftning. Såfremt der ikke sættes ind med en gennemgribende renovering/udskiftning af de kritiske dele af anlægget, vil det kunne medføre fortsat hyppige nedlukninger med henblik på reparationer – og heraf væsentligt forringet driftsøkonomi for Bofa til følge.

 

Driftsøkonomiske forringelser i den forventede størrelsesorden vil kunne have en afsmittende virkning på taksten for forbrænding af affald - til gene for de bornholmske borgere og erhvervsvirksomheder. Endelig vil der kunne forudses negative konsekvenser vedrørende Bofas miljøpåvirkninger ved hyppige driftsstop.

 

Ifølge Bofas vurdering – som bekræftes af Rambølls udfærdigede tilstandsrapport - vil det være nødvendigt at renovere/udskifte væsentlige dele af anlægget med henblik på at sikre anlægget en levetidsforlængelse på 10, 20 eller 30 år afhængigt af den pågældende funktion. Af vedlagte bilag fremgår en nærmere redegørelse for de påtænkte renoveringer/udskiftninger. Følgende er konklusionen herfra.

 

”Efter besigtigelser, analyser og efterfølgende vurderinger er Rambøll af den opfattelse, at BOFA’s affaldsvarmeværk bærer tydeligt præg af at have været i brug i snart 20 år. Der er således en lang række såvel enkeltdele som hele funktionsdele, der bør skiftes ud, såfremt BOFA ønsker sikkerhed for kontinuer drift med optimeret affaldsforbrænding og varmeproduktion til følge.

 

Ved at sammenholde de tekniske forudsætninger med økonomisk rettidig omhu, er det Rambølls anbefaling, at BOFA renoverer anlægget, således at det de næste 10 år kan producere på optimal vis.

 

Indenfor 10 år vil det være nødvendigt atter at foretage en tilstandsvurdering af anlægget med henblik på at tage stilling til det fremtidige kapacitetsbehov og dermed designgrundlag. Dette passer fint sammen med, at der indenfor sektoren forventes gennemført en liberalisering af det forbrændingsegnede erhvervsaffald indenfor den kommende 10-års periode, hvorved forudsætningerne for BOFA’s anlæg vil ændres.

 

Den anbefalede renovering/levetidsforlængelse af BOFA’s affaldsvarmeværk vil strække sig over to separate måneder afholdt omkring henholdsvis september 2010 og marts 2011. Den samlede, anbefalede investering til renoveringen estimeres til 52.850.000 kr. , som forventes at ville medføre driftsmæssige besparelser og miljø- og ressourcemæssige optimeringer.”

 

 

Økonomi

Bofa vurderer, at den valgte løsning vedrørende renovering/levetidsforlængelse af affaldsvarmeværket i sig selv ikke medfører stigning i den nuværende takst for forbrændingsegnet affald. Dette sikres ved driftsmæssige besparelser og ved at afskrivninger og renter på de gamle tekniske installationer er færdigafskrevet, og lån indfriet med udgangen af 2011.

 

Nettoudgifter som følge af nedlukning afholdes indenfor Bofas driftsbudgetter i 2010 og 2011.

 

Det forventes, at det samlede investeringsbehov på 52.850.000 kr. vil blive fordelt med ca.  22.850.000 kr. i 2010 og ca. 30.000.000 kr. i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

 

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. februar 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Samlerapport renovering af Bofas affaldsvarmeværk (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, udpegning af næstformand

30.10.40A23-0002

 

Sagsbeskrivelse

Der skal udpeges næstformand for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen på Bornholm.

Jf. vedtægternes § 3 vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen blandt de øvrige, som er indstillet/udpeget af kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren på Bornholm er formand for Kontaktrådet og dets formandskab.

 

På konstituerende møde den 10. december 2009, blev valgt:

Winni Grosbøll, formand, med suppleant Henry Schou Madsen

René Nordin Bloch med suppleant Carl Ilsøe

Steen Colberg Jensen med suppleant Erik A. Larsen

Udpeget af de Radikale Venstre Ole Sig med suppleant Jacob Kjøller

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At der udpeges en næstformand blandt ovenstående medlemmer

·        Udpegningen er for indeværende kommunale valgperiode

 

Bilag

­       Ingen

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Steen Colberg Jensen er valgt som næstformand.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013

24.10.00A23-0011

Indledning

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 28. januar 2010 beslutning om, hvilke erhvervsorganisationer, der fik indstillingsret til at udpege medlemmer til Bornholms Vækstforum for perioden 1. april 2010 til 31. marts 2013, samt hvilke organisationer fra arbejdsmarkedets parter, der fik indstillingsret til at udpege medlemmer til det nye vækstforum.

Kommunalbestyrelsen skal på dette møde beslutte, hvilke af de indstillede personer, der skal udpeges som medlemmer til Bornholms Vækstforum.

Sagsbeskrivelse

Af de 20 pladser i Vækstforum, er der jf. Lov om erhvervspladser, gives seks pladser til medlemmer fra erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010 at give den ene plads til formanden for Bornholms Erhvervsråd. De øvrige fem pladser blev tilbudt flg. erhvervsorganisationer: 1) Dansk Industri,

2) Dansk Erhverv,

3) Fødevarer & Landbrug,

4) Dansk Byggeri sammen med Håndværksrådet, og

5) Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab.

 

Som repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, besluttede Kommunalbestyrelsen at tilbyde de to pladser til henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og LO.

 

Organisationerne er med henvisning til Ligestillingsloven anmodet om at indstille kandidater af begge køn, eller begrunde hvorfor der kun indstilles et medlem af det ene køn.

 

Der foreligger nu flg. indstillinger fra de udvalgte organisationer:

 

Erhvervsorganisationer

Indstillede kandidater

1) Dansk Industri

Indstiller kun én repræsentant

A)   Dir. Michael Almeborg, Ole Almeborg A/S

 

2) Dansk Erhverv

A)   Dir. Michael Dam, Formula Micro Rønne A/S

B)   Lene Feldthus Andersen, Hotel Pyttegården

3) Fødevarer & Landbrug

A)   Dir. Thor Gunnar Kofoed, BornBioFuel

B)   Koordinator Signe Kofoed, BAF


 


4) Dansk Byggeri og Håndværksrådet i fællesskab.

Har dog valgt at indstille hver sine repræsentanter.

Der skal således kun vælges én blandt de fire nævnte fra de to organisationer:

Dansk Byggeri indstiller:

A)   Områdechef Christina Dideriksen, NCC

B)   Dir. Ole Riis, PL Beton a/s

 

Håndværksrådet indstiller:

C)   Dir. Roar Schou

D)   Erhvervspolitisk konsulent Thea Gade-Rasmussen,        Håndværksrådet

5) Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab

A)   Områdedirektør Tommy Bøgh Thomsen, Nordea

B)   Erhvervsrådgiver Anette Hansen, Danske Bank i        Rønne

 

 

Arbejdsmarkedets parter

Indstillede kandidater

Dansk Arbejdsgiverforening

DA har meddelt, at de først vil indstille, når de kender Kommunalbestyrelsens beslutning om sammensætning fra de øvrige erhvervsorganisationer.

LO

1.      Ernst Jensen, formand for LO Bornholm

2.      Jonna Nielsen, faglig sekretær i 3F

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke af de indstillede kandidater fra de respektive organisationer, der skal være medlemmer af Bornholms Vækstforum 2010-2013. 

Økonomi

-

Indstilling

Borgmesteren vil ved mødet fremlægge sin indstilling til udpegning af Vækstforum-medlemmerne til henholdsvis de fem ledige erhvervsorganisations-pladser samt de to pladser til arbejdsmarkedets parter.

 

Kommunaldirektøren indstiller endvidere,

-          at borgmester og 1. viceborgmester bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne at træffe endelig beslutning om DA’s repræsentant i Vækstforum, når indstillingen fra DA foreligger.

Bilag

-          Ingen. Indstillingsbrevene ligger på sagen.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Udgår.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (188,5 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (198,4 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (116,7 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 116,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede beholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 12,3 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller                

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. januar 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. januar 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Udvalgsvederlag og telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsens medlemmer

81.14.10G01-0006

Indledning

Der er i den kommunale styrelseslov hjemmel til at udbetale udvalgsvederlag til medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og Børne og unge-udvalget.

Niveauet for vederlagene er fastsat i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, som er ændret med virkning fra 1. januar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmerne af økonomiudvalget, de stående udvalg og til de medlemmer der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed på det sociale område.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene for mindst et regnskabsår ad gangen. Der ses bort fra udvalgsvederlag til udvalgsformanden, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet.

I denne forbindelse skal nævnes en ændring i bekendtgørelsen pr. 1.1.2010, hvor der nu er givet mulighed for at yde vederlag til § 17, stk. 4-udvalg.

 Ændringen i vederlagsbekendtgørelsen betyder også at formandsvederlag og udvalgsvederlag maksimalt kan udgøre 305 % af borgmestervederlaget pr. år. for kommuner med 40.001 – 60.000 indbyggere.

 

Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten godkendt at der ydes vederlag til formændene for de stående udvalg med 28,75 % af borgmestervederlaget og formanden for børn og unge-udvalget med 5 % af borgmestervederlaget og 1,5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget.

Vederlag til udvalgsformændene udgør således i alt 150,25 % af borgmestervederlaget, svarende til 1.082.646,00 kr.. I budgettet er der afsat 1.017.494 kr.. Det betyder at der er en udgift på 65.151,97 kr., som der ikke er budget til.

Udvalgsvederlagene kan herefter maksimalt udgøre 154,75 % af borgmestervederlaget.

 

Antal medlemmer i Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og børn og unge-udvalget er 28, da formændene ikke regnes med, når de får formandshonorar.

Nuværende vederlag til udvalgsmedlemmer udgør 2.150 kr. pr. måned eller i alt 25.800 kr. pr. år, hvilket svarer til 3,58 % af borgmestervederlaget pr. år.

 

Udvalgsvederlag kan fastsættes uændret til 2.150 kr. pr. måned, eller i alt 25.800 kr. pr. år.

Med 28 udvalgsmedlemmer vil procenterne udgøre 100,24 % af borgmestervederlaget, hvilket svarer til en udgift på 722.400 kr.

For at opnå en besparelse på ca. 40.000 kr. årligt til at tilbyde medlemmerne fri PDA kan udvalgsvederlaget nedsættes til 2.029,59 kr. pr. måned, eller i alt 24.355,03 kr. årligt, svarende til 3,38% af borgmestervederlaget. Det giver i alt en årlig besparelse på 40.351,53 kr.

For 28 medlemmer vil udvalgsvederlagene udgøre 94,64 % af borgmestervederlaget, svarende til 681.940,86 kr.

 

Økonomi

 

Udgifter

Budget

Vederlag til udvalgsformændene

1.082.646,00 kr.

1.017.494 kr.

Uændret vederlag til udvalgsmedlemmerne

   722.400,00 kr.

   778.467 kr.

Nedsat vederlag til udvalgsmedlemmerne

   681.940,00 kr.

   778.467 kr.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At der ydes udvalgsvederlag med 2.029,59 kr. pr. måned (1.1.2010-niveau) i denne valgperiode i vederlag til medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget

·        At der ydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne 134,00 kr. kr. pr. måned i telefongodtgørelse, forudsat at medlemmet ikke har fri telefon fra andet sted

·        At kommunalbestyrelsesmedlemmer, afhængig af beslutningen i punktet om PDA til kommunalbestyrelsen, der vælger at modtage fri PDA fra 1. april 2010 ikke modtager telefongodtgørelse

 

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefales, idet besparelsen der skal opnås er 50.000 kr.

 

 

Administrativ tilføjelse den 11. februar 2010:

Som konsekvens af Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling om at tilbyde medlemmerne af kommunalbestyrelsen en PDA skal besparelsen i udvalgsvederlagene være 50.000 kr.

Det betyder, at udvalgsvederlagene skal fastsættes til 3,33 % af borgmestervederlaget, svarende til 1.999,56 kr.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       PDA til kommunalbestyrelsen

81.20.00G01-0008

Indledning

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard har bedt om at få en sag i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor han anbefaler at kommunalbestyrelsesmedlemmerne hver får tildelt en PDA, Personal Digital Assistent, og at udgiften dækkes indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budgetramme. 

Sagsbeskrivelse

PDAén er bundet op på kommunens IT-systemer og giver medlemmerne mulighed for at håndtere e-mails, føre Outlook kalender, samt have et kartotek over kontaktpersoner.

Løsningen vil gøre mange af hjemme-pcéns fordele mobile og erstatter telefongodtgørelsen med en højtudviklet tele- og datateknologi.

 

PDA’en bruges til data og telefoni i Danmark. Hvis det besluttes at tilbyde medlemmerne en PDA fra 1. april 2010, skal det bemærkes at den kun må bruges til data og telefoni i Danmark.

PDA brugt til data og telefoni i eller fra udlandes afregnes privat af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem.

Det skal også bemærkes at multimedieskatten for hjemmepcén i givet fald også gælder for PDAén.

Økonomi

Beregningen er foretaget med virkning fra 1. april 2010, hvor Bornholms Regionskommune indgår en flat-rateaftale. Beregningen er for 26 kommunalbestyrelsesmedlemmer, da borgmesteren har en PDA.

Medlemmerne får i dag en årlig telefongodtgørelse på 1.608 kr. pr. år pr. medlem.

 

26 stk. PDA inkl. sikkerhedspakke, antivirus, abonnement, forbrug og udskiftning hvert andet år

81.900 kr. pr. år

 

Bortfald af telefongodtgørelse

 

-41.808 kr. pr. år

 

I alt

 

40.092 kr. pr. år

 

Alle tal er anført ekskl. moms.

Der er ikke afsat budget til PDA til kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller til drøftelse:

·        Om kommunalbestyrelsens medlemmer skal tilbydes en PDA

Bilag

·        Notat vedr. udgifter til PDA til kommunalbestyrelsen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Administrativ tilføjelse:

Økonomi

Nedenstående økonomiske beregning på udgifterne på PDA til kommunalbestyrelsen er opdateret i forhold til forelæggelsen for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010, idet Bornholms Regionskommune pr. 1. april 2010 har indgået en flatrate-aftale gældende til den 31. december 2010.

Forhandles der ikke en lignende flatrate-kontrakt fra 1. januar 2011 og frem, vurderes der en merudgift på 200.000 kr. til samtaler.

Beregningen tager højde for at abonnementsprisen i forhold til oprindelig beregningsgrundlag er forhøjet fra 875,00 kr. til 1.189,00 kr. pr. år. pr. PDA, i alt 314,00 kr. pr. år. pr. PDA.

Beregningen er for 26 kommunalbestyrelsesmedlemmer, da borgmesteren har en PDA.

Medlemmerne får i dag en årlig telefongodtgørelse på 1.608 kr. pr. år pr. medlem.

 

26 stk. PDA inkl. sikkerhedspakke, antivirus, abonnement, forbrug og udskiftning hvert andet år

90.988 kr. pr. år

 

Bortfald af telefongodtgørelse

 

-41.808 kr. pr. år

 

I alt

 

49.180 kr. pr. år

 

Alle tal er anført ekskl. moms.

Der er ikke afsat budget til PDA til kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller til drøftelse:

·        Om kommunalbestyrelsens medlemmer skal tilbydes en PDA

Bilag

·        Notat vedr. udgifter til PDA til kommunalbestyrelsen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010:
Anbefaler at kommunalbestyrelsens medlemmer tilbydes en PDA.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. februar 2010

1.
Notat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A23-0250

Indledning

Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Rønne-Larsen beder om indkaldelse af 1. stedfortræder for liste O for perioden 1. marts 2010 - 31. marts 2010, da han er fraværende på grund af ferie.

Sagsbeskrivelse

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

1. stedfortræder for liste O er Linda Kofoed Persson.

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

Økonomi

Torben Rønne-Larsen beholder sit vederlag under sin ferie, stedfortræderen oppebærer i perioden 1. marts 2010 – 31. marts 2010 vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen..

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Teknik- og Miljøudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At Linda Kofoed Persson 1. stedfortræder for liste O, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010

·        At gruppen der har indvalgt Torben Rønne-Larsen i Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i udvalget for perioden 1. marts 2010 - 31. marts 2010.

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt, idet Linda Kofoed Persson også indtræder i Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Merforbrug til vintervedligeholdelse i 2010

05.07.02Ø09-0001

Indledning

Vinteren 2010 har fra årets start været ekstrem i forhold til tidligere år. Der har stort set været behov for snerydning uafbrudt fra starten af januar til sidst i februar. Dette har medført at der allerede nu må konstateres et væsentlig merforbrug i forhold til de midler der er afsat på budgettet i 2010.

Budgettet til vintervedligeholdelse er i 2010 på ca. 11,3 mio. kr., hvoraf der er afsat ca. 3,4 mio. kr. til egentlig snerydning, svarende til ca. 1 uges forbrug.

Gennemsnitsudgifterne til vintervedligeholdelse har været på ca. 14,1 mio. kr. i de sidste 5 år (2005-2009), med ca. 19,4 mio. kr. i 2005 og 8,2 mio. kr. i 2008. Vinteren 2009 forventes at koste ca. 15,3 mio. kr., altså en overskridelse på ca. 3,8 mio. kr.

I budgetforudsætningerne er det forudsat at et eventuelt merforbrug på vintervedligeholdelsen skal ”betales” af driftsmidlerne til asfaltbelægninger. Modsat skulle et mindreforbrug tilgå asfaltkontoen.

 

Sagsbeskrivelse

Vinteren 2010

En gennemgang af aktiviteter og indgående regninger har vist at der medio februar er forbrugt ca. 26 mio. kr. til vintervedligeholdelse, primært til snerydning.

Hvis vinteren bliver en ”normal” vinter ved udgangen af februar, må det forventes at de samlede udgifter til vintervedligeholdelse vil blive på ca. 30-33 mio. kr.

Hvis vinteren fortsætter ind i marts/april kan udgifterne meget nemt beløbe sig til 40 mio. kr. for hele sæsonen.

Vinterindsatsen i januar og februar

Snerydning og saltning er stort set sket i henhold til den vinterinstruks der er udarbejdet med baggrund i de afsatte midler til vintervedligeholdelse og med den forudsætning at der er én uges snerydning. Det vil sige at en sådan ”normalvinter” kan holdes inden for budgettet, hvilket er sket i 2008.

På grund af den meget atypiske vinter er der dog udført snerydning ud over de tidspunkter der er angivet i instruksen, specielt for at hjælpe beredskabet, busser i rute og døgnplejen, men også for at agere sneplov for fastkørte bilister der skulle hjem og i mindre omfang for at gøre det muligt at komme frem med specialkøretøjer til landbrugsbedrifter.

Bortkørsel af sne

Der er ikke i budgettet regnet med at der skal køres sne bort fra byerne. Det har dog efter vintertjenestens opfattelse og også efter ønske fra politiet, været nødvendigt at køre sne væk fra trafikknudepunkter og fra områder omkring skoler mv., hvor der færdes mange børn og andre bløde trafikanter. Der er endvidere i mindre omfang kørt sne væk fra større offentlige parkeringspladser for at skabe mulighed for en alternativ parkering for beboere i de indre dele af byerne.

På enkelte særlig belastede vejstrækninger er der kørt sne væk for at skabe bredde nok på kørebanerne.

På de strækninger af bygaderne hvor Teknik & Miljø som vejbestyrelse har en grundejerforpligtigelse (f.eks. Ndr. Kystvej i Rønne), er kommunen også forpligtet til at foretage en vintervedligeholdelse som andre grundejere, dvs. snerydning, grusning/saltning mv.

Forebyggende snerydning

Med de meget store mænger af sne der ligger på markerne og langs med vejene, er der når der har været materiel til rådighed, foretaget bortskrabning af sne ud over rabatterne. Det er fortrinsvis sket for at sikre at eventuelt smeltevand kan sive ned i rabatterne i stedet for en ukontrollabel afstrømning ved et kommende tøbrud, samt give plads til eventuel nyt snefald.

Øvrige skader

Der er i forbindelse med vinteren og snerydningen sket skader på vejudstyret (skilte, hegn, autoværn, standere mv.) i et hidtil uhørt omfang. Det må forventes at næsten hele budgettet til skilte og udstyr vil blive brugt til genetablering.

Der er ligeledes konstateret et væsentlig større antal slaghuller i kørebanerne end normalt, og arbejdet med at reparere disse er sat i gang hvor det har været muligt.

Eventuelle fremtidige skader ved tøbrud.

Hvis der sker et egentligt tøbrud, dvs. en pludselig temperaturstigning til 5 grader eller der over, evt. kombineret med regn, kan det forudses at det vil medføre store problemer med afstrømningen fra og langs vejene. Grøfterne kan fortsat være fyldt med sne, gennemløb kan være tilstoppede og ekstreme afstrømninger fra oplandet kan medføre betydelige skader på både veje, grøfter, vejbroer, rabatter og tilstødende private ejendomme.

Fortsat vinterberedskab

Det kan overvejes i hvilket omfang vinterberedskabet skal fortsætte resten af året.

 

 

Økonomi

Budgettet til vintervedligeholdelse er på i alt 11.272.000 kr., heraf 3.412.000 kr. til snerydning, 4.250.000 kr. til glatførebekæmpelse og 3.610.000 kr. til andre udgifter som materiel, rådighedsvagter, abonnementer, sneafmærkning og assistance til døgnplejen.

På driftsbudgettet til asfaltarbejder er afsat ca. 13 mio. kr, heraf ca. 2 mio. kr. til reparationer af slaghuller mv. og ca. 0,5 mio. kr. til revneforseglinger. Resten af budgettet er afsat til egentlige asfaltarbejder.

Kommunalbestyrelsen har gennem de sidste mange år afsat yderligere mellem 8 og 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til asfaltarbejder på primært det overordnede vejnet.

Inden for det eksisterende driftsbudget for vejene vil det være muligt at undlade at udføre asfaltarbejder for ca. 10 mio. kr. Af det samlede asfaltbudget skal der mindst bruges 2 mio. kr. til helt nødvendige reparationer, men det vil naturligvis være afhængig af vinterens videre forløb.

Andre egentlige driftsarbejder der kan udskydes kan være fortovsarbejder for ca. 2 mio. kr. medens det ikke skønnes muligt at foretage besparelser på vedligeholdelse af skilte, udstyr mv., idet der må forudses store omkostninger til at genetablere den ødelagte skiltning.

På andre større budgetområder som grøfter og rabatter kan der formentlig heller ikke skæres ned, da de også vil være stærkt berørt af vinteren og vil kræve en væsentlig reparation og vedligeholdelse.

Finansiering

Det bør overvejes i hvilket omfang merforbruget skal finansieres:

·        Hvor meget skal betales af asfaltkontoen

·        Hvilke områder af vejdriften skal indstilles eller begrænses (fortove, renholdelse, vejudstyr mv.)

·        Skal andre dele at Teknik & Miljø berøres

·        Skal der afsættes midler fra anlægsbudgettet

·        Skal der tages af kassebeholdningen

·        Skal der ske en ”afdragsordning” over overslagsårene (besparelser 2011-13)

·        Andre finansieringskilder

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        At det drøftes i hvilket omfang vinterberedskabet skal fortsætte resten af året

·        At finansieringen af merforbruget drøftes

Bilag

·        Vinterbudget og forbrug 2010

·        Vinterinstruksen for 2010

·        Finansiering af overskridelser på budget for snerydning

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 24. februar 2010:

Udvalget anbefaler at der året ud udelukkende udføres snerydning i hht. vinterinstruksen.

Udvalget anbefaler at merforbruget på vintervedligeholdelsen finansieres i hht. bilaget "Finansiering af overskridelser på budget for snerydning" af 24. februar 2010 (bilag 3).

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. februar 2010:

Udvalget følger Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende finansiering, eksklusivt træk på kassebeholdningen på 3,1 mio. kr. Dette indebærer i stedet en finansiering på 15,9 mio. kr. Den resterende udfordring afventer budgetopfølgningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun ønsker at følge indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 24. februar 2010

1.
Vinterinstruks 2010 (DOC)

2.
Vinterbudget 2010 og forbrug medio februar (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. februar 2010

3.
Financiering af overskridelser på budget for snerydning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Der blev uddelt forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde i Sverige 22.-23. februar 2010 "Visioner og strategiske mål 2010-2014".


 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt