Dagsordenspunkter

  åbent 1 Indkaldelse af stedfortræder
  åbent 2 Klagerådets beretning for 2009
  åbent 3 Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
  åbent 4 Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009
  åbent 5 Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune
  åbent 6 Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 7 Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet
  åbent 8 Redegørelsen for 2009 Det Regionale Udviklingsråd vedr. børneområdet
  åbent 9 Tilsyn på dagtilbudsområdet 2009
  åbent 10 Anmodning om forskudte valg til skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen
  åbent 11 Uddannelse til alle - nedsættelse af et rådgivende § 17 stk. 4 udvalg betegnet UTA udvalget
  åbent 12 Valg til Folkeoplysningsudvalget
  åbent 13 Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm
  åbent 14 Fredningsforslag for Svartingedalen i høring
  åbent 15 Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.
  åbent 16 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010
  åbent 17 Anlægsbevilling til sikring af "karret" og ombygning af træbro på Nørresand havn 2010
  åbent 18 Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn 2010
  åbent 19 Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne 2010
  åbent 20 Pulje til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme - 2010
  åbent 21 Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner
  åbent 22 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2009
  åbent 23 Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2010
  åbent 24 Delberetning for regnskabsåret 2009
  åbent 25 Anlægsregnskab - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby
  åbent 26 Skema C - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby
  åbent 27 Anlægsregnskab, 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne
  åbent 28 Skema C - 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne
  åbent 29 Skema B for etablering af 10 almene boliger samt servicearealer i Aakirkeby
  åbent 30 Anlægsbevilling til energioptimering ved afdeling Kongeskær - tillægsbevilling
  åbent 31 Opfølgning på virksomhedsaftaler for 2009 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 32 Opfølgning på virksomhedsaftalerne 2009 indenfor Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 33 Aftaleopfølgning 2009 for politikområderne 15 og 16
  åbent 34 Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Jobcenter Bornholm
  åbent 35 Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret
  åbent 36 Opfølgning på 2009 aftalerne på Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 37 Udpegning af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen
  åbent 38 Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013
  åbent 39 Repræsentantskabet for TV2 / Bornholm
  åbent 40 Business Center Bornholm - Udpegning af 2 revisorer
  åbent 41 Forberedelse af ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S
  åbent 42 Forberedelse af ordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S
  åbent 43 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A23-0252

Indledning

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Sten Jørgensen har siden den 12. februar 2010 været syg og søger sygeorlov fra den 25. marts 2010. Tidsperioden er foreløbig ukendt.

Grundet ovenstående indkalder borgmesteren 1. stedfortræder for liste V til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen som er den 25. marts 2010.

Sagsbeskrivelse

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

1. stedfortræder for liste V er Henrik Kofod.

 

Martin Sten Jørgensen er foruden kommunalbestyrelsesmedlem også medlem af følgende udvalg, råd og nævn:

·        Beskæftigelsesudvalget

·        Bornholms Forsyning A/S

·        Rådet for Euroregion Baltic

·        Fire Hjørner Forum

·        Fire Hjørner, Styregruppe

·        Det lokale Beskæftigelsesråd - Stedfortræder for Henry Schou Madsen

·        Integrationsrådet - Stedfortræder for Trine Rasmussen

·        Sydbaltiske Samarbejde, Overvågningsudvalg og Styrekomité – Stedfortræder for Bjarne Kristiansen

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomi

Martin Sten Jørgensen beholder sit vederlag under sin sygeorlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen..

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Beskæftigelsesudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At Henrik Kofod 1. stedfortræder for liste V, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010

·        At gruppen der har indvalgt Martin Sten Jørgensen i Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i Beskæftigelsesudvalget fra den 25. marts 2010

·        At gruppen der har indvalgt Martin Sten Jørgensen i øvrige udvalg, råd og nævn træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i disse fra den 25. marts 2010

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt, idet Henrik Kofod indtræder i alle hverv.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 2  Klagerådets beretning for 2009

16.08.20K07-0006

Indledning

Der er udarbejdet vedtægter for Klagerådet, som er godkendt i Regionsrådet den 9. oktober 2003. Endvidere har Klagerådet udarbejdet en forretningsorden.

Der lægges mødeplan. Møderne placeres således at de er afpasset efter Socialudvalgets mødeplan. Møder i Klagerådet aflyses kun, hvis der ingen klager er. Ved blot 1 indkommet klage afholdes møde.

Sagsbeskrivelse

Rådet har i 2009 afholdt 10 møder, heraf 2 møder i november. Rådet har behandlet i alt 31 sager. Der er endvidere i 2009 indgået yderligere 1 sag, der behandles i januar 2010.

I 2003 blev der behandlet 15 sager, i 2004 18 sager, i 2005 22, sager i 2006 42 sager, i 2007 35 sager, i 2008 29 og i 2009 31 sager.

 

Antal klagesager i 2009 set i forhold til visiterede borgere:

Antallet af klagesager behandlet i 2009 sat i forhold til visiterede borgere udgør 2 %.

Sagstyper:

Praktisk bistand: 19

Personlig pleje: 0

Dagcenter: 12.

Aldersfordeling:

I alderen:

18-50 år i alt 2 sager,

51-60 år i alt 2 sager,

61-70 år i alt 0 sager,

71-80 år i alt 5 sager,

81-90 år i alt 14 sager,

91- i alt 7 sager.

Derudover en sag vedrørende et ægtepar på 88/89 år.

Antal sager i alt: 31.

Sager fordelt på køn:

Kvinder: 24,

Mænd 6.

1 sag vedrørte ægtepar.

Klagerådet har

- i 9 sager henstillet til Socialudvalget om at afgørelsen ændres eller at der sker en revisitation,

- i 22 sager ikke fundet anledning til at henstille til Socialudvalget om at ændre afgørelserne

 

Socialudvalget har

- i 9 sager hvor Klagerådet har henstillet, at afgørelserne ændres eller at der sker revisitering, fulgt henstillingen.

 

Ankebehandling:

Ud af de i alt 31 sager er 2 anket videre til Det Sociale Nævn, og der er truffet afgørelse i yderligere 1 sag som var indgået i 2008. 1 sag er stadfæstet i Det Sociale Nævn, dvs. at afgørelsen truffet af Visitation Ældre stadfæstes, medens 1 sag er hjemvist til fornyet behandling. 1 sag er ikke behandlet p.t.  

 

Kvalitetsstandard:

Klagerådet har med tilfredshed noteret sig, at Kommunalbestyrelsen i 2009 etablerede mulighed for, at der nu også kan visiteres til varig, halvdags dagcenterplads.

Indstilling

·        til godkendelse i Klagerådet

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Klagerådet, den 8. februar 2010:

Godkendt og videresendes til Socialudvalget. Sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at sagen tages til efterretning og fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts:
Klagerådets beretning for 2009 taget til efterretning og sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. marts 2010

1.
Årsberetning 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96

27.39.00P23-0001

Indledning

Der ønskes vedtaget nogle retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, Retningslinjerne skal ses som en generel serviceinformation til borgerne om borgerstyret personlig assistance.

Sagsbeskrivelse

Fra den 1. januar 2009 gennemførtes en ændring af Servicelovens §§ 95 og 96, således at det nu blev muligt at tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Med BPA er det muligt at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen.

For at være berettiget til en BPA- ordning er det et krav, at borgeren selv kan varetage arbejdslederfunktionen (lægge skemaer, afholde ansættelsessamtaler, afholde evt. personalemøde mv.). Foreningen eller firmaet der tilbyder at administrere BPA-ordningen, må ikke varetage skemalægning, ansættelsessamtaler eller personalemøder, hvis borgeren skal være berettiget til en BPA-ordning.

 

I forhold til den tidligere hjælpeordning er det væsentligt, at kravet om at man skulle have eller skulle kunne få et højt aktivitetsniveau er afskaffet, ligesom kravet om at man skulle kunne varetage arbejdsgiveransvaret ikke længere eksisterer.

 

Ordningen kan fås af personer over 18 år

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 1. marts

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

3.
Udkast til kvalitetsstandard SL § 96 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009

16.00.00P05-0007

Indledning

Årlig orientering om magtanvendelser på Handicapområdet – perioden 01.01.2009 - 31.12.2009.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 modtaget i alt 87 indberetninger. Disse er indgået fra 9 virksomheder og fordeler sig på 35 personer. Det samlede antal brugere - og beboere fra de indberettede virksomheder, fordeler sig med 162i botilbud og 176 i dagtilbud – i alt 338 borgere.

 

Der er indberettet efter § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge), § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejnesituationer) og § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Voksenhandicapområdet 2009

Indberetningsperiode: 01.01.2009 - 31.12.2009

                                                                                                                                   Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                             0

§ 126 om fastholdelse                                                                                                77

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                  3                   

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                             0                   

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                               7                   

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                                        0

 

Samlet antal indberetninger                                                                                                             87

Indberetningernes fordeling på antal personer                                                           35

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder                                                   9                                         

Beskrivelse af magtanvendelserne

Allede indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

 

Status på talmaterialet

I forhold til antallet af indberetninger i 2008, er der tale om en stigning i det samlede antal indberetninger på 11 indberetninger. Dette kan primært skyldes, at området er blevet udvidet med endnu et botilbud i 2009 – Stenbanen.

Det er ligeledes sket en stigning i antallet af personer, der er foretaget magtanvendelser overfor på 5 personer. På arten af magtanvendelser er der en stigning på magtanvendelser foretaget efter § 126 (Fastholdelse) på11 indberetninger, medens der er noteret et fald i antallet af tilladelser givet § 128 - Anvendelse af beskyttelsesmidler (bløde stofseler, sengeheste og andet der skal forhindre fald).

 

Samlet set vurderes det, at stigningen af indberetninger af magtanvendelser efter § 126, skal ses i lyset af en udvidelse af bo - kapaciteten på området, flytninger af beboere samt, at knapt 20 % af indberetningerne omhandler en enkelt beboer. Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at virksomhederne fortsat arbejder målrettet på, at finde alternativer til magtanvendelser og af pædagogisk vej løser problematikker, der kan medføre magtanvendelser.

 

Antallet af indberetninger om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer efter § 126 stk. 2 er steget med 3 indberetninger.

Faldet i antallet af magtanvendelser efter § 128 – der gives som tilladelse efter ansøgning – er der ikke nogen umiddelbar forklaring på. Tilladelserne gives efter en vurdering af den enkelte borgers fysiske habitus, og sker der ikke en genansøgning, er det vurderingen at tilbuddene har løst problematikken uden brug af magt.

 

Samlet beskrivelse vejledningens art

Social- og Sundhedssekretariatet kvitterer altid pr. mail og svarbrev med klage- og ankevejledning, når der modtages en indberetning. Er der baggrund for videre opfølgning gøres dette enten pr. mail eller telefonisk. Alle henvendelser registreres og journaliseres. Ydermere giver sekretariatet løbende supervision/sparring samt undervisning til virksomhederne - i 2009 har Social- og Sundhedssekretariatet7 gange undervist bredt på området Ældre-, Socialpsykiatri- og Handicapområdet, samt på Sundheds- og Sygeplejeskolen - i lovgivning, pædagogik, samt etik i forbindelse med voldsepisoder og magtanvendelser.

Økonomi

·        Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og videresendes til Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen til orientering

Bilag

·        Statistik magtanvendelser Voksenhandicapområdet 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010

Tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet og i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Taget til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Årsstatistik magtanvendelser voksenhandicapområdet 2009 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune

27.69.48P24-0001

Indledning

Vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd blev vedtaget i kommunalbestyrelsens møde d. 18. maj 2006. Der ønskes konsekvensrettelser i vedtægtens § 5 og § 6.

Sagsbeskrivelse

Da vedtægterne blev vedtaget i 2006 var det De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), som havde indstillingsretten til 4 af brugerpladserne i Handicaprådet. DSI har siden skiftet navn til DH, og som en konsekvens heraf ønskes vedtægtens § 5 for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune ændret således, at der fremover står: 4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

 

I § 6 vedr. Handicaprådets funktionsperiode ønskes sidste linje slettet ”Det nuværende handicapråds funktionsperiode er fra 1. april 2006 – 31. december 2009.”

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at vedtægtens § 5 og § 6 ændres som foreslået og herefter indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse

Bilag

·        Vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer.

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

De forslåede ændringer indarbejdes, hvorefter vedtægterne for Handicaprådet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Udkast til vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 6  Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

27.42.00P00-0001

Indledning

Virksomhedslederen for Bornholms Plejehjem og –centre fremsender ansøgning om midlertidig inddragelse af 2 ét værelses lejligheder, beliggende Paradisvej 81, lejlighed 5 og Paradisvej 85, lejlighed 5 til serviceareal/fællesareal. Dette for at give beboere og medarbejdere mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer, og for at være på forkant ift. en påpegning fra Arbejdstilsynet om, at tilgodese medarbejdernes arbejdsmiljømæssige betingelser i servicearealer.

 

Sagsbeskrivelse

Aktivitets- og Plejecenter Lunden består af 84 boliger. 69 boliger er fordelt i 2 team, hvor der ikke er fællesarealer tilknyttet. Af de 69 boliger er 9 og 16 boliger beliggende inde i selve centeret (hovedbygningen), hvoraf 2 ét værelses lejligheder er meget vanskelige at leje ud. 15 ét - værelses boliger er samlet i en lille selvstændig og fritliggende enhed (Paradisvej 11), hvor der er i fællesareal er etableret opholds- og spisestue til stor glæde for beboerne. Det er et stort ønske fra beboerne i de 69 boliger og fra medarbejderne, at kunne skabe lignende mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer.

 

De 2 lejligheder, der ønskes nedlagt som plejeboliger, er beliggende i en krog af centeret (hovedbygningen), og er meget mørke. Det har igennem de sidste 15 år i perioder været svært, at få udlejet disse lejligheder, idet borgerne takker nej til tilbuddet, bl.a. grundet boligens begrænsede areal.

Ved ”tomgang” – efter 3 måneders manglende udlejning, er det Visitation Ældre, der betaler husleje til Boligselskabet.

Lejlighederne ligger tæt på personalets grupperum, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at anvende disse 2 lejligheder til serviceareal til personalet – og omdanne de nuværende grupperum til fællesarealer, idet disse er mere centralt placeret.

 

Ved en midlertidig ændring af status på de 2 ovennævnte lejligheder, kræves der ikke ændring af lånoptagning. Formanden for De Vanføres Boligselskab ved Lupinparken (Lunden) er forespurgt og har tilkendegivet over Bornholms Plejehjem og -centre, at man er villig til at indgå en aftale om midlertidig udlejning af de 2 nævnte lejligheder til BRK, bl.a. fordi det tilgodeser lejernes/beboernes behov.

 

I forbindelse med tidligere ombygning af Plejehjemmet Lunden, blev fokus lagt på servicearealer i forbindelse med aktivitetscenter og café-virksomhed. Disse arealer er i dag en del af et aktivt aktivitetscenter med 500 ugentlige brugere fra eget hjem og fra Plejecenter Lunden, samt ca. 100 frivillige. Der er ikke her mulighed for plads til fælles aktiviteter og fællesarealer tæt på beboernes lejligheder.

 

Økonomi

Driftsomkostninger

Leje m.m. pr. lejlighed jf. Visitation Ældre:

Husleje Paradisvej 85, lejlighed 5 (juli 2009 niveau) 3.894 kr.           

Á conto varme                                                           400 kr.

El (ved almindelig udlejning)                                     601 kr.              

Øvrige omkostninger                                                 215 kr.

Månedlig udgift pr. lejlighed                                   5.110 kr.      

Årlig udgift 2 lejligheder                                                                       122.640 kr.

 

Etableringsomkostninger anslået

Installering af IT forbindelser m.m.                                                       80.000 kr.

(kræver godkendelse af Boligselskabet - givet mundtligt)

Møblering af fællesareal x 2

(antennestik, TV, møbler m.m.)                                                           100.000 kr.

(forventes tilskud fra Boligselskabet)

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at midlertidig nedlæggelse af de 2 nævnte lejligheder anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre afholder såvel drifts- som etableringsomkostningerne

 

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Midlertidig nedlæggelse af de 2 nævnte lejligheder på Aktivitets- og Plejecenter Lunden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse under forudsætning af, at Bornholms Plejehjem og -centre afholder såvel drifts- som etableringsomkostningerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Administrativ tilføjelse

Udvidelse af servicearealerne på Aktivitets- og Plejecenter Lunden vil ikke påvirke beboernes udgifter til husleje, idet denne er fastsat og alene reguleres af boligselskabet DVB-Parken Bornholm. Formålet med midlertidigt at udvide servicearealerne er at øge mulighederne for aktiviteter for beboerne i de arealer, der hidtil i et vist omfang har været benyttet til servicearealer.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet

27.06.12G01-0001

Indledning

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til udviklingsrådet.

 

Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.  

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·        En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på det socialområde opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

·        en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

·        en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

·        en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·        en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·        en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·        en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang,

·        kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·        kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud,

·        de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

·        oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

·        oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Statsforvaltningen Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børn- og Skolesekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin redegørelse til Handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller,

·        at redegørelsen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og sideløbende sendes i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

Bilag

·        Redegørelse 2009 for voksenområdet.

·        Redegørelse 2009 for specialundervisning (voksendelen).

 

Bilaget vedr. specialundervisning sendes til udvalgets medlemmer pr. e-mail d. 26. februar 2010.

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Redegørelsen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og sendes sideløbende i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Redegørelse 2009 - Voksenormådet (PDF)

2.
Redegørelse 2009 - Specialundervisning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Redegørelsen for 2009 Det Regionale Udviklingsråd vedr. børneområdet

27.06.12G01-0002

Indledning

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til udviklingsrådet.

 

Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·              En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på socialområdet opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område;

·              en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne;

·              en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

·              en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·              en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·              en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·              en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

·              kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·              kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud.

·              de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

·              oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

·              oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Udover ovennævnte punkter kan undervisningsministeren og socialministeren udmelde særlige temaer, som udviklingsrådene skal forholde sig til. For 2009 redegørelsen er der udmeldt følgende temaer:

·        på det sociale område er temaet Specialrådgivningspecialiseret rådgivning til borgere med særlige behov;

·        på specialundervisningsområdet hedder temaet Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer.

Statsforvaltningen Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børne- og Skolesekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin redegørelse til Handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet;

·        redegørelsen indstilles til godkendelse til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Redegørelse 2009 for børneområdet

·        Redegørelse 2009 for specialundervisning

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen efter høring i handicaprådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Redegørelse 2009 Børneområdet (HTM)

2.
Kommunens redegørelse til udviklingsrådet specialundervisningsområdet børn og voksne2009.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2009

28.06.08K09-0001

Indledning

 

Principper og rammer for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes kravspecifikation (godkendelseskriterier) samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

 

Sagsbeskrivelse

Tilsynet omfatter besøg i Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling, Observationsbørnehaven Mælkebøtten, 25 afdelinger i det kommunale dagtilbud og10 i de private dagtilbud. Tilsynet er foretaget i perioden maj-november 2009. Enkelte tilsyn er foretaget tværsektorielt i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet.

Tilsynet foregår igennem dialog og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

Tilsynet sker i dialog mellem virksomhedsleder/afdelingsleder/leder, forældre, medarbejderrepræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Tilsynet i 2009 har bygget på følgende fokusområder:

·        Det fysiske og æstetiske miljø

·        Børnemiljøvurdering

·        Den pædagogiske læreplan

·        Sikkerhed og hygiejne

·        Sund kost, bevægelse og udelæring

·        Det psykiske arbejdsmiljø

·        Brugeroplevet kvalitet

 

Betragtninger fra tilsynet:

 

Fysisk og æstetisk miljø:

På det kommunale område er der flere afdelinger, der trænger til renovering både indvendigt og udvendigt, der er iværksat samarbejde mellem distriktsledere og Teknik og Miljø i de berørte distrikter, hvor bygningerne gennemgås og der udarbejdes en rapport af Teknik og Miljø.

I de kommunale og private dagtilbud, gøres en stor indsats i for, at skabe fleksibilitet i indretningen og optimal udnyttelse af pladsforholdene. Der er fokus på eliminering af støjgener, ved opsætning af lydabsorberende tavler og loftplader, dupper på stole, duge på borde, kurve til legetøj osv. Der er bevidsthed omkring lysforholdenes betydning for arbejdsmiljøet. 

 

De lovbundne opgaver:

I de kommunale og private dagtilbud arbejdes der, med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. De pædagogiske læreplaner dokumenteres via foto, tekst og billeder. Brug af dokumentation som udgangspunkt for evaluering, er ikke endnu ikke blevet procedure i alle dagtilbud. I børnemiljøvurderingen tages der udgangspunkt i barneperspektivet, hvor børnene inddrages for eksempel gennem interview, eller ved at tage billeder af det de syntes bedst om, i deres børnehave.

 

Sikkerhed og hygiejne:

De kommunale dagtilbud blev i 2006 gennemgået af den kommunale legepladsinspektør, de påbud der blev givet er blevet udført. Dette har resulteret i at flere legepladser er blevet revet helt eller delvist ned, nogle er bygget op igen og godkendt.

I 2010 er der af Teknik og Miljø planlagt hovedinspektion af de kommunale legepladser.

 

De private dagtilbud arbejder på, at etablere et samarbejde, hvori de indgår fælles aftale med et firma, der kan foretage certificeret legepladstilsyn i de private dagtilbud på Bornholm. Der er flere private dagtilbud, der mangler et certificeret legepladstilsyn.

 

I samtlige kommunale og private dagtilbud, er der fokus på vigtigheden i en god håndhygiejne, for at minimere risikoen for sygdomssmitte. Der er aftalt faste procedurer for håndvask og rengøring af pusleborde, toiletter og legetøj.

Der gives udtryk for utilfredshed med den daglige rengøringsstandard, i flere af de kommunale dagtilbud. 

 

Sund kost bevægelse og udelæring:

Der er for hovedparten af de kommunale og private dagtilbud, fokus på kosten og dens betydning. Der er nedskrevne kostpolitikker. Kost og bevægelse ses oftest i en sammenhæng. Der er en sammenhæng mellem indsatsområderne: sund kost, bevægelse og udelæring og temaerne i de pædagogiske læreplaner.

 

Det psykiske arbejdsmiljø:

Det samlede dagtilbudsområde på Bornholm er kendetegnet ved samarbejde, dialog og åbenhed. Medarbejderne er involverede og ansvarlige, der er et trygt forhold mellem ledelse og medarbejdere. Mange opgaver uddelegeres i personalegrupperne. Der sættes fokus på trivsel, udføres årlige medarbejderudviklingssamtaler og det psykiske arbejdsmiljø følges op igennem udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Der er enkelte samarbejdsproblematikker, der er blevet synliggjort og taget hånd om.

En stor bekymring for størsteparten af dagtilbuddene er det faldende børnetal, som giver usikkerhed i forhold til fremtiden og den enkeltes ansættelsesforhold.

 

Der gives udtryk for, at man som medarbejder har travlt i hverdagen, at der er få hænder til det enkelte barn, at der er for lidt tid til kerneydelsen, at der pålægges den enkelte enhed mange opgaver for eksempel politiske mål og indsatsområder, læreplaner, børnemiljøvurdering og APV, opgaver som kræver tid til skriftlighed, tid der går fra børnene.

 

Brugeroplevet kvalitet:

Det er tilsynets opfattelse, at der er stor tilfredshed fra forældrenes side med det dagtilbud, de har valgt, eller er blevet tilbudt. Forældre udtrykker tilfredshed med personalet, de pædagogiske aktiviteter, den daglige dialog, og niveauet for information. Forældrene fortæller også, at de kan mærke, at personalet har travlt i hverdagen.

 

Henstillinger:

Følgende antal henstillinger er givet ved 27 kommunale tilsyn og 10 private:

 

Kommunale dagtilbud:

 

Private dagtilbud:

 

Alle henstillinger følges op på tilsynsbesøg 2010.

 

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Social & Sundhed indstiller, at:

·        Orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Opsamling tilsyn private dagtilbud 2009

·        Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget, 2. marts 2010:

Orientering taget til efterretning og sendes videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med den tilføjelse, at flere dagtilbud besøges uanmeldt. Der er endvidere ønske om, at "børn med særlige behov" bliver et fokusområde i 2010. Der spørges desuden til antallet af indstillinger om særlig støtte fordelt pr. distrikt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Sagen udsættes til næste møde.

Administrativ tilføjelse

Børne- og Skoleudvalget så gerne, at der i højere grad blev foretaget uanmeldte tilsyn indenfor den samlede ramme af tilsyn.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Orienteringen taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Opsamling tilsyn Private dagtilbud 2009 (DOC)

2.
Opsamling tilsyn kommunale dagtilbud 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Anmodning om forskudte valg til skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen

84.10.00A30-0004

Indledning

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen anmoder om tilladelse til at indføre forskudte valg til skolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen mener, at det kan understøtte og sikre kontinuiteten i arbejdet i skolebestyrelsen, at ikke alle medlemmer er på valg samtidig.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse (bek. 114 af 26. januar 2010), at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. maj det år, valget afholdes. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter omfatter det forskudte valg 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg i henhold til bekendtgørelsens § 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudte valg. Det enkelte medlems funktionsperiode er 4 år, bortset fra den første valgperiode, hvor funktionsperioden afkortes til 2 år for 3 eller 4 af medlemmerne i skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter.

 

I henhold til styrelsesvedtægten for Regionskommunens Skolevæsen vælges der 7 forældrerepræsentanter til Hans Rømer Skolens Skolebestyrelse, 4 medlemmer i henhold til ovennævnte bekendtgørelse og 3 pladser i skolebestyrelsen besættes af de tre forældrevalgte formænd for afdelingsrådene for skolens tre afdelinger. 1 af de forældrevalgte repræsenterer specialklasserne på afdeling Aaker.

 

Hvis valgene skal afvikles forskudt, foreslås det at:

·        Ved det ordinære valg i henhold til Bek. nr. 114 vælges inden udgangen af maj 2010 4 medlemmer for en periode på 2 år, 1. august 2010 til 31. juli 2012 (overgangsordning)

·        4 medlemmer

·        Ved valgene til afdelingsrådene inden udgangen af maj 2010 vælges 3 medlemmer (formændene for afdelingsrådene) for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2014

·        3 medlemmer

·       I alt perioden 1. august 2010 til 31. juli 2012

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2012 vælges 4 nye skolebestyrelsesmedlemmer i henhold til bek. nr. 114. Disse medlemmer er valgt for perioden 1.august 2012 til 31. juli 2016

·        4 medlemmer

·        De tre afdelingsrådsformænd forsætter deres hverv til den 31. juli 2014

·        3 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2012 til 31. juli 2014

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2014 vælges nye afdelingsråd. De tre nye afdelingsrådsformænd indtræder i bestyrelsen og bestrider deres hverv i perioden 1.august 2014 til 31. juli 2018

·        3 medlemmer

·        De 4 medlemmer, der blev valgt inden udgangen af maj 2012, fortsætter til 31. juli 2016

·        4 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2014 til 31. juli 2016

·       7 medlemmer

·         

·         

·        Inden udgangen af maj 2016 afholdes valg af 4 medlemmer i henhold til bek. nr. 114. De valgte medlemmer bestrider deres hverv i perioden 1.august 2016 til 31. juli 2020

·        4 medlemmer

·        De afdelingsrådsformænd der indtrådte i skolebestyrelsen den 1. august 2014 forsætter deres hverv frem til den 31. juli 2018

·        3 medlemmer

·        I alt perioden 1. august 2016 til 31. juli 2018

·       7 medlemmer

 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen kan afholde forskudte valg som skitseret ovenfor

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Uddannelse til alle - nedsættelse af et rådgivende § 17 stk. 4 udvalg betegnet UTA udvalget

00.17.00A30-0001

Indledning

Bornholms Regionskommune har deltaget i et modelkommune-arbejde i forbindelse med KLs projekt vedr. ”Uddannelse til alle”. Erfaringerne fra modelkommune-arbejdet har vist, at en øget indsats, som tager udgangspunkt i helhederne, er nødvendigt. Der er derfor brug for at se på indsatserne på ny og sikre, at der bliver skabt resultater, ikke kun inden for det enkelte område, men også på tværs i Bornholms Regionskommune.

Sagsbeskrivelse

Igennem et år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Ungdomsvejledning Bornholm og Bornholms Erhvervsskole arbejdet med at udvikle ideer til en samlet indsats, så Bornholm kan nå regeringens målsætning om at 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Med udgangspunkt i Bornholms Vækstforums afholdte temadag d. 24. maj 2009 om ungdomsuddannelse samt bl.a. undersøgelsen om omfang og årsager til, at de unge dropper uddannelsen har aktørerne på unge- og uddannelsesområdet drøftet, hvordan udviklingen kan vendes.

 

Dette har resulteret i udarbejdelse af en ansøgning til socialfondsmidlerne med henblik på at søge penge til nye tværgående projekter. Ansøgningen forelægges på Vækstforums møde i april. Projektet forventes at løbe over en 4-årig periode.

I den forbindelse ønskes en stærk politisk forankring, som sikrer styrkelse af samarbejdet mellem BRK, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

 

I henhold til § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et såkaldt § 17.4 udvalg:

 

Et § 17 stk. 4 udvalg  

"I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed."

  

For et § 17.4 udvalg gælder, at der ikke skal offentliggøres dagsorden forud for møderne. 

Men til gengæld skal udpegningen ske efter forholdstalsvalgmetoden ved valg af medlemmer til særlige udvalg.

Vedr. udpegning efter forholdstalsmetoden, så foreslås udvalgssammensætningen bestående af 3 medlemmer, der udpeges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer. Borgmesteren foreslås som formand og herudover anbefales, at formanden for Beskæftigelsesudvalget(A), samt formanden for Børne- og Skoleudvalget (V) udpeges til § 17.4 udvalget.

 

De særlige udvalg kan i modsætning til økonomiudvalget og stående udvalg (også) bestå af medlemmer, der er ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der anbefales deltagelse fra arbejdsmarkedsparterne, således af udvalget består af to repræsentanter fra arbejdsgiversiden, to repræsentanter fra arbejdstagersiden, samt en fælles repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne.

 

§ 17.4 udvalget tillægges ingen økonomisk kompetence og disponerer ikke over bevillinger. Det foreslås, at udvalget ikke får diæter.

Udvalget forventes at fungere i samme periode, som projektet med socialfondsansøgningen løber, dvs.4 år. Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil der blive taget stilling til om § 17.4 udvalget skal fortsætte og i hvilken form.

 

Det foreslås, at § 17, stk. 4 udvalget fremover kaldes UTA-udvalget (jf. uddannelse til alle). Projektlederen samt repræsentanter fra administrationen vil fungere som sekretær for UTA-udvalget.

 

Udvalget fremsender sine råd til kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der vedlægges kommissorium for udvalget, bilag 1.

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

 

Bilag

Kommissorium for politisk styregruppe § 17.4 udvalg

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Borgmesteren foreslår, at udvalget består af borgmesteren, formændene for henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget samt 2 repræsentanter for arbejdsgiver-organisationerne, 2 repræsentanter for lønmodtagerorganisatonerne (FTF/LO), 1 repræsentant fra Ungdommens uddannelsesvejledning og 2 repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner"
Referater og dagsordner til udvalgets møder sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer og offentliggøres på kommunens hjemmeside.


Forslaget blev godkendt.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Kommissorium for udvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Valg til Folkeoplysningsudvalget

84.04.00A21-0001

Indledning

Den 4. marts blev der afholdt valg af foreningsrepræsentanter og tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget for årene 2010-2013.

Sagsbeskrivelse

Iht. vedtægtens § 2 består udvalget at 11 medlemmer.

a.   2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.

b .  2 medlemmer vælges efter indstilling fra den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4.

c.   6 medlemmer vælges efter indstilling fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5, fordelt med 3 medlemmer fra idrætsforeninger og 3 medlemmer for de resterende foreninger inden for kapitel 5.

d.     1 medlem vælges efter indstilling fra de lokale handicapforeninger.

Derudover tilbydes en plads som tilforordnet til:

a.                   1 repræsentant for Bornholms Ungdomsskole

b.                   1 repræsentant for Fritids- og medborgerhuse

c.                   1 repræsentant BBS – Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

d.                   1 repræsentant for ledere, lærer og personale inden for  den folkeoplysende voksenundervisning.

For hvert medlem / tilforordnet vælges mindst én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

BBS fortager valg af tilforordnet på BBS’ generalforsamling den 22. april 2010.

Jf. bestemmelser i Ligestillingsloven (lovbekg. nr. 1095 af 19. september 2007) blev der på valgmødet henstillet, at der principielt skal opstilles lige antal kvinder og mænd.

Til valgmødet var mødt repræsentanter fra 41 foreninger (ud af 246 mulige).

Repræsentanterne blev opdelt i de respektive grupper.

Ved enighed blev alle medlemmer og tilforordnede samt mindst én stedfortræder valgt. – Fremgår af bilag til dagsordenen.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Stabschefen for Regionaludvikling indstiller:

o       At valg af medlemmer og tilforordnede inkl. stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

o       Liste over foreningsvalgte medlemmer og tilforordnede samt stedfortrædere.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Valglisten 20100304 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Ansøgning om etablering af jetskibane på Bornholm

01.05.08P19-0018

Indledning


Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af en jetskibane på Bornholm.

I første omgang ønskede ansøgerne at etablere banen i Kaolinsøen ved Snorrebakken.

Da dette ikke kan lade sig gøre på grund af rekreative og naturmæssige interesser og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, har Teknik og Miljø valgt at fremlægge alternative muligheder i dialog med ansøgerne og andre interessenter.

Sagsbeskrivelse

Generelt har kommunen den politik på friluftsområdet, at der skal være mulighed for at udfolde sig rekreativt i naturen, så alsidigt som muligt og så flest mulige befolkningsgrupper har glæde af at færdes i naturen, men altid med hensyntagen til naturgrundlaget, naboer, ejere og andre "naturnydere" - og aktiviteten skal selvfølgelig være lovlig.

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at sejle med jetski, jfr. bekendtgørelse nr. 1315 af 20/11/2006 om regulering af sejlads med vandscootere m.v. (herunder hører også jetski), hvor sejlads forbydes generelt i dansk farvand.

Loven åbner dog mulighed for at en kommune kan stille et sø- eller havområde til rådighed for en jetskiklub. Indtil nu er det kun sket 4-5 steder i Danmark. 

Der er ingen jetskiklub endnu på Bornholm, men Kultur og Fritid har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe ansøgerne med at oprette en klub og hjælpe med evt. ansøgninger.

Ansøgerne mener at der efter et år vil kunne være et medlemstal på omkring 15 personer i klubben. De ønsker sig at der på længere sigt kan laves et klubhus.

Københavns Jetskiklub har henvendt sig og sagt at de godt kunne forestille sig at man kunne afholde mesterskaber på Bornholm i fremtiden, hvis der blev etableret en bane.

Ved et møde med ansøgerne har Teknik og Miljø drøftet kravene til en jetskibane og ønskerne til dens placering.

En bane på ca. 200x400m vil være velegnet.

De forskellige ønsker til lokaliteter er undersøgt.

Det primære ønske, en sø på privat grund, har måttet opgives da ejeren ikke har villet give lov til aktiviteten.

De øvrige lokaliteter er i prioriteret rækkefølge:

1.            Sø på opfyldsareal ved Rønne Havn

2.            havområde ud for Kanondalen,

3.            havområde ud for Rønne Havn, med alternativ ved Nexø Havn ved vestenvind og særlige arrangementer.

Teknik og Miljø har holdt møde med Rønne Havn omkring mulighederne for at udlægge søen ved opfyldsområdet på havnens vestligste område som jetskibane, da det er et beskyttet område uden bølger og ligger langt fra bymæssig bebyggelse, rekreative områder eller naturområder. 

Direktøren for Rønne Havn vurderer at det vil være for farligt at sejle jetski i søen.

Området ud for Kanondalen vurderes at være uegnet pga. rekreative interesser.

Havområdet ud for Rønne Havn, med Nexø Havn som alternativ ved vestenvind, er derfor de tilbageværende muligheder.

 

Teknik & Miljøs vurdering:

Da det ikke ser ud til at kunne lade sig gøre andre steder, foreslås det at der gives tilladelse til at der må sejles med jetski på et område ud for Rønne Havn og et område ud for Nexø Havn, begge på søterritoriet. De konkrete områder og vilkår for sejladsen fastlægges i samarbejde med havnene og relevante myndigheder.

Det foreslås at tilladelsen i første omgang gives for 2010 hvorefter der foretages en evaluering, der danner grundlag for stillingtagen til en forlængelse. Tilladelsen betinges af at der oprettes en klub og at tilladelsen kan inddrages, hvis det viser sig at der er for store støjmæssige- eller andre gener forbundet med sejladsen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler

·        at der optages forhandling med Søfartsstyrelsen samt relevante, lokale myndigheder m.fl. med henblik på etablering af jetskibaner ved hhv. Rønne Havn og Nexø Havn,

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at forhandle en aftale for sæson 2010, og

·        at der efterfølgende laves en evaluering der forelægges teknik- og miljøudvalget til stillingtagen til om tilladelsen skal forlænges.

Bilag

Fotos af jetskisejlere

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet Teknik & Miljø bemyndiges til at undersøge andre placeringer end Rønne og Nexø Havn.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

Bjarne Kristiansen, Poul Overlund-Sørensen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet de ønsker at få det konkrete forslag til politisk godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Liste F foreslår, at områdechefens indstilling godkendes.

Forslaget blev godkendt.

Liste L kan ikke medvirke, da de ikke mener at etablering af jetskibane er i overensstemmelse med de overordnede strategier på Bornholm, nærmere tværtimod."

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Bilag 1 - fotos af jetskiaktiviteter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Fredningsforslag for Svartingedalen i høring

01.05.10P20-0002

Indledning

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et fredningsforslag for Svartingedalen, øst for Hasle.  

Fredningsnævnet anmoder i den forbindelse om Bornholms Regionskommunes bemærkninger til fredningsforslaget.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse:

Svartingedalen er en næsten uberørt skovbevokset sprækkedal, der strækker sig gennem landskabet nord-øst for Hasle. Det er en typisk bornholmsk sprækkedal med åløb i bunden og stejle klippesider. Den allernordligste del af dalen ”Åhalsen” er allerede fredet og åben for offentligheden.

 

Formålet med fredningen er primært:

·        at sikre og forbedre offentlighedens adgang til hele dalen,

·        at sikre sprækkedalen som et værdifuldt naturområde,

·        at sikre skovens varierede naturskovspræg og den fortsatte ekstensive drift,

·        at sikre og forbedre dalens herlighedsværdi gennem rydning og pleje af særlige klippepartier, engarealer, udsigter m.m.

 

Fredningsområdet er på ca. 43 ha og omfatter jord fra 8 lodsejere.

I DNs budgetoverslag er den samlede beregning af erstatningsstørrelsen til de 8 lodsejere på 679.220 kr.

De tre største erstatningsposter er:

·        løvtræsbinding og forbud med renafdrift – 332.910 kr. (37 ha)

·        udlægning af et dyrket areal til vedvarende græsning – 168.000 kr. (1,68 ha)

·        forbud mod gødskning af sprøjtning af § 3 beskyttet eng – 90.000 kr. (4,5 ha)

 

Et oversigtskort er vedhæftet som bilag 1. Fredningsforslaget som bilag 2, et tilhørende kortbilag som bilag 3, og budgetoverslaget som bilag 4.

 

Det videre forløb af fredningssagen:

DN har rejst sagen ved indsendelse af fredningsforslaget til fredningsnævnet.

 

Fredningsnævnet har foretager en offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sendt fredningsforslaget til ejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af forslaget samt til offentlige myndigheder og organisationer, der har væsentlig interesse i forslaget, herunder Bornholms Regionskommune.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse den 28. april 2010 med efterfølgende offentligt møde om sagen.

Indsigelser eller ændringsforslag til fredningsforslaget skal fremsættes under mødet eller indsendes skriftligt til fredningsnævnet.

Fredningsnævnet træffer derefter afgørelse om hvorvidt fredningen skal gennemføres og om eventuelle ændringer.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet.

 

Teknik & Miljøs vurdering

  1. En fredning af området kan sikre området som en typisk bornholmsk sprækkedal med naturnær skovdrift, og de natur-, kultur-, og rekreative værdier der ligger i dette. Fredningen vil samtidig åbne området for offentligheden og sætte fokus på stedet og muligheden for at opleve den smukke sprækkedal i hele dens udstrækning.
  2. Det foreslås at det undersøges nærmere om der bør gives erstatning for forbud mod gødskning og sprøjtning af engen, som er omfattet af den vejledende registrering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det er normalt ikke tilladt at sprøjte og gøde et eng­område omfattet af Naturbeskyttelsesloven bestemmelser.
  3. For den dyrkede skråning på 1,68 ha vurderes det at der ikke er så stort en naturgevinst ved at den fremover ikke må dyrkes som almindelig landbrugsjord. Det skrånende terræn har stor landskabelig værdi, men naturmæssigt vurderes denne mark ikke at have stort potentiale. Derfor kunne man i stedet stille krav om at der ikke dyrkes juletræer på arealet, eller andre afgrøder, som vil sløre terrænformen. Det vil også kræve erstatning, men det vil være et væsentligt mindre beløb.

 

Ud over omkostninger til fredningserstatning, vil en fredning medføre driftsomkostninger for kommunen til pleje af området, da det er kommunens opgave at stå for pleje af privatejede fredede arealer.

 

By- og Landskabsstyrelsen har meddelt at de ikke har bemærkninger til budgetoverslaget.

 

Økonomi

Bornholms Regionskommune skal betale ¼ af erstatningen og ¼ af de øvrige omkostninger som lodsejerne evt. måtte have, til f.eks. advokatbistand, i forbindelse med fredningssagen. Staten afholder ¾ af udgifterne.

Det er Fredningsnævnet, og ved en påklage Naturklagenævnet, der tager stilling til om området skal fredes.

I forhold til DNs budgetoverslag vil fredningen betyde en udgift for kommunen på ca. 170.000 kr. samt ¼ af eventuelle udgifter til advokatbistand eller lignende.

Kommunen budgetterer med et beløb på 50.000 kr. årligt til fredningserstatninger indenfor Teknik og Miljøs budget.

I 2009 er der brugt ca. 80.000 kr. til dækning af kommunens andel af omkostninger i forbindelse med Fredningen af ”Bronzealderlandskabet ved Madsebakke”. I år 2010 skal der også påregnes et erstatningsbeløb til denne fredning af en endnu ukendt størrelse. 

 

Udover fredningserstatningen vil fredningen medføre der årlige driftsomkostninger for kommunen, som har ansvar for pleje af privatejede fredede arealer.

Det vurderes at stierne, adgang og skiltning vil være forholdsvis enkel at vedligeholde og vil koste max. 5000 kr. årligt.

 

Udgifter til vedligeholdelse af hegn og afgræsning kan variere meget afhængigt af om der kan etableres ”gratis” afgræsning eller om det er nødvendigt at betale. Det kan derfor blive et sted mellem 3.000 kr. og 28.000 kr. årligt.

 

Såfremt Fredningsnævnet beslutter at gennemføre fredningen og når kommunens omkostninger hertil kendes endeligt, vil der blive lavet en dagsorden med oplæg til stillingtagen til dækning af udgifterne.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at der sendes et høringssvar til Fredningsnævnet med en anbefaling af fredningen og med de ovenfor under 2 og 3 beskrevne bemærkninger om erstatningsberegningen.

Bilag

1.      Oversigtskort

2.      Fredningsforslag

3.      Kortbilag

4.      Budgetoverslag

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste gang.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
Bilag 1-oversigtskort (JPG)

2.
Bilag 2-Fredningsforslag (PDF)

3.
Bilag 3 - kortbilag til fredningsforslag (JPG)

4.
Bilag 4-Budgetoverslag (DOC)

5.
Bilag 5 - Brev fra Fredningsnævnet (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Endelig vedtagelse af forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

01.03.03K04-0001

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. september 2009 at offentliggøre et forslag til retningslinjer for landzoneadministration i Bornholms Regionskommune med en frist på 8 uger til at fremsætte bemærkninger.

Forslaget blev herefter offentliggjort den 16. september 2009 med frist for bemærkninger til den 11. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Der er i perioden indkommet følgende bemærkninger:

1. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm, har fremsat følgende bemærkninger:

·        Ad. 5.1: Der bør stilles krav om skærmende beplantning ved placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og ved nyt (ofte meget stort) landbrugsbyggeri i det hele taget.

·        Ad.9.2: Ved udspredning af ren jord over landbrugsjord bør maksimal tykkelse ikke overstige 30 cm.

·        I den øvrige del af landet er ridehaller (set med DN øjne) et stigende problem, har BRK en holdning til landzoneadministration i den forbindelse?

 

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Vedrørende gyllebeholdere.

Ifølge planlovens § 36, stk. 2, skal en tilladelse til placering af gyllebeholdere uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer betinges af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Der er således tale om krav, der fremgår direkte af loven, og som også fremgår af lovteksten gengivet på side 16 i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen. For at undgå misforståelser foreslås det dog, at betingelserne også indskrives i punkt 5.1 som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening.

Vedrørende andet og større landbrugsbyggeri vil det normalt ikke kræve landzonetilladelse, idet bebyggelse på landbrugsejendomme med større husdyrhold reguleres i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jfr. afsnit 5.1 i forslaget.

Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der placeres i tilknytning til landbrugsejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver heller ikke landzonetilladelse, og da der normalt meddeles afslag til byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (bortset fra gyllebeholdere), anser Teknik- og Miljø det ikke for nødvendigt at ændre forslaget på dette punkt.

Vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

I forslaget er der i afsnit 9.2 skrevet følgende:

”Der meddeles normalt afslag til anlæg af jordvolde, jorddeponier af en vis blivende karakter og andre større ændringer i terrænet, medmindre det sker for at afskærme eksisterende større erhvervsvirksomheder af landskabelige eller miljømæssige hensyn eller for at begrænse støj fra f.eks. skydebaner og motocrossbaner. Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, kræver normalt ikke landzonetilladelse, forudsat at udspredningen sker i et tyndt lag (en tykkelse på omkring 30 cm og maximalt 50 cm).”

Ifølge planlovens § 35, stk. 1, kræves der landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Hvis regionskommunen skal kunne skride ind overfor en jordpåfyldning på landbrugsjord med landzonereglerne, skal det således være af en karakter, så der er tale om en ændret anvendelse af et ubebygget areal.

Eksempler på terrænændringer (og ændret arealanvendelse), der kræver landzonetilladelse er gravning af søer, anlæg af jordvolde eller etablering af jorddeponier, der har en vis blivende karakter.

Udspredning af ren jord i et ensartet lag ud over landbrugsjord, der uændret skal anvendes til landbrug, kræver derimod ikke landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har kendskab til praksis i andre kommuner, hvor landzonereglerne administreres således, at terrænreguleringer mindre end +/- 50 cm ikke kræver landzonetilladelse.

Teknik og Miljø har endvidere spurgt By- og Landskabsstyrelsen om praksis på dette område. By- og Landskabsstyrelsen har svaret, at der ikke er en fast praksis om jordlagets tykkelse, men styrelsen er enig i, at en grænse på 50 cm er en rimelig bagatelgrænse, dog med den tilføjelse, at Naturklagenævnet kan komme frem til et andet resultat i en mulig konkret sag.

På denne baggrund foreslår Teknik og Miljø, at den nuværende formulering i afsnit 9.1 fastholdes uændret. Hvis der kommer afgørelser fra Naturklagenævnet, der ændrer praksis, vil dette naturligvis blive forelagt for Teknik og Miljøudvalget med henblik på en revision af retningslinjerne.

Vedrørende ridehaller.

Ridehaller der opføres som en del af et erhvervsmæssigt stutteri på en landbrugsejendom, betragtes som erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, og kræver derfor ikke landzonetilladelse.

Øvrige ridehaller (f.eks. på rideskoler eller hobbypræget virksomhed) kræver landzonetilladelse.

Ridehaller er ikke specifikt nævnt i forslaget til retningslinjer for landzoneadministrationen, da der hidtil har været meget få sager i denne kategori på Bornholm, og da nybyggeri af en ridehal ikke adskiller sig væsentligt fra andre nybyggerier, der opføres på landbrugsejendomme eller nedlagte landbrugsejendomme, der anvendes til andre erhverv.

Det foreslås dog, at der i afsnit 5.3 ”Andre erhverv” tilføjes ”rideskoler og ridehaller” under det, der normalt meddeles tilladelse til, således at punkt 2. øverst på side 11 formuleres således:

”2.  nyetablering af mindre jordbrugstilknyttede erhvervsvirksomheder, der naturligt hører hjemme i det åbne land, dvs. har relation til landbrug eller skovbrug (f.eks. maskinstationer, planteskoler, gartnerier, rideskoler,ridehaller og lignende). Det forudsættes, at nybyggeri ikke visuelt fremtræder fritliggende, men placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer.”

 

2. Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm har fremsendt følgende bemærkning til det udsendte forslag i forhold til punkt 9.2 på side 13 (jorddeponering):

·        Naturindholdet i det åbne land bør tilgodeses ved at der maximalt må deponeres ren jord i 30 cm. tykkelse (og ikke 30-50 cm. som anført).

Teknik og Miljø´s kommentarer:

Der henvises til kommentarerne ovenfor vedrørende udspredning af ren jord over landbrugsjord.

Vedrørende bemærkningen om naturindholdet gøres der dog opmærksom på, at hvis det areal, hvor jorden ønskes udspredt, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller der i øvrigt er andre særlige forhold, så der kræves tilladelse efter anden lovgivning, skal sagen naturligvis bedømmes ud fra dette lovgrundlag og ikke efter planlovens landzoneregler.

 

Udover de modtagne bemærkninger har Naturklagenævnet i offentlighedsperioden truffet afgørelse i en konkret sag om ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig på Vestre Sømarksvej 28, Pedersker.

Naturklagenævnet bemærker i denne sag, at det i uplanlagt område er udgangspunktet, at der ikke meddeles tilladelse til at ændre anvendelsen af et fritidshus til helårsbeboelse. Har fritidshuset tidligere været en helårsbolig, kan der dog efter Miljøministeriets vejledning og hidtidig praksis efter omstændighederne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse som helårsbolig. Der bør ved afvejningen lægges afgørende vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og på hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere bør husets kvalitet indgå i bedømmelsen.

I den konkrete sag ændrede Naturklagenævnet regionskommunens tilladelse til et afslag, primært fordi det var 20 år siden, huset havde været anvendt som helårsbeboelse, samt fordi det var meget lille (40 m2).

På baggrund af denne afgørelse fra Naturklagenævnet må regionskommunens praksis på området ændres, og der foreslås derfor følgende ændringer i forslagets afsnit 2 ”Helårsboliger” side 6-8:

Den nuværende formulering (punkt 7. side 7):

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på, at der ligger andre helårsboliger i nærheden,” ændres til

”Der meddeles normalt tilladelse til ændring af en fritidsbolig til en helårsbolig, hvis huset oprindeligt er opført som en helårsbolig og der ikke er særlige forhold, der taler imod. Der lægges vægt på længden af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse, og hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden. Endvidere skal husets kvalitet og størrelse indgå i bedømmelsen”.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at forslaget vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået ovenfor under Teknik og Miljø´s kommentarer. Det endeligt vedtagne forslag offentliggøres og sendes til de foreninger mv., som tidligere har fået forslaget.

·        at der løbende foretages redaktionelle ændringer som følge af ny lovgivning eller lignende. Større ændringer forelægges for Teknik og Miljøudvalget. Endvidere tages retningslinjerne op til revision hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Bilag

1.      Forslag til retningslinjer for landzoneadministration.

2.      Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm.

3.      Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2010:

Udsættes til næste møde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2010:
Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet han ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, idet han ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

Liste F og Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet de ønsker at det bør indskrives at der i det åbne land maximalt må deponeres ren jord i 30 cm's tykkelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. februar 2010

1.
1. Forslag til retningslinjer for landzoneadministration. (DOC)

2.
2. Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen på Bornholm. (HTM)

3.
3. Bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. (HTM)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2010

05.01.00S05-0006

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2010, herunder 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren om en forlængelse af kontrakten for 2009 (option) ved udgangen af marts måned, og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. april.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet hvor der foretages en prioritering af de nødvendige belægningsarbejder ud fra objektive kriterier, som nuværende og fremtidige reparationsudgifter, antal lastbiler (akseltryk) og det aktuelle budget til vejvedligeholdelse.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. fra tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør i alt 29.822.366 kr. Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2010 vil beløbe sig til 9.900.000 kr.

Belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2010.

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

·        at der under forudsætning af at arbejdet er blevet prioriteret af udvalget, gives en anlægsbevilling på 9.900.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 9.900.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Kort over belægningsarbejder 2010

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales, idet anlægsbevillingen på de 9.900.000 kr. tilføres 7.350.000 kr., jf. punkt 20 (Prioritering af anlægsmidler), i alt 17.250.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Belægningskort (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Anlægsbevilling til sikring af ”Karret” og ombygning af træbroer på Nørresand Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

·        For Nørresand foreligger der et færdigt skitseforslag til forstærkning af de ydre værker ”Karet” ved henholdsvis en ny undervandsstøttemur i beton, samt forkastningsarbejdet i sprængsten, så belastningen på de flotte oprindelige granitmoler reduceres. For yderligere at beskytte havnen og forbedre anvendelsen til den funktion den har i dag og forventes at få fremover, bygges er der endvidere skitseret en bølgebryder så bølgerne hindres i at løbe lige ind i havnebassinet. Den synlige del af bølgebryderen er udført i Bornholmsk eg og douglas samlet pris 2.400.000 kr. På brugerrådsmødet i Gudhjem fremførte brugerne at man ikke ønskes en bølgebryder i Nørresand, og foreslog at projektet deles. Teknik & Miljø foreslår derfor at dele projektet således at der alene sker en sikring af havneværkerne, medens den egentlige forbedring af anvendelsen afventer en samlet udviklingsplan for Gudhjems 2 havne. Dette betyder at Karet sikres der hvor molen er undermineret for 800.000 kr. medens den egentlige forbedring af anvendelsen på  1.600.000 kr. udsættes. Referat fra brugermødet vedlagt som bilag.

·        Ombygning af træbroerne i Nørresand til nødhavn for Christiansøfarten og gæstesejlere når der ikke er brug for nødhavnsfunktionen. Udgiften til ombygning udgør 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 860.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 860.000 kr. til sikring af ”karet” og ombygning af træbroerne på Nørresan

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 860.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Referat fra brugerrådsmøde 16. december Gudhjem og Nørresan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Anlægsbevilling til etablering af 2 fiskeredsskabsskure til erhvervsfiskere på Svaneke Havn

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar 2010 anlægsmidlerne vedrørende havne 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling, placeret der hvor der tidligere lå en vejerbod på havnen. Bruttoudgifterne udgør 415.000 kr. hvoraf der foreligger tilskudstilsagn fra EU på 50% eller .207.500 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på netto 207.500 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på netto 207.500 kr. til etablering af 2 fiskeredskabsskure til erhvervsfiskerne på Svaneke Havn samt rensefaciliteter til trolling

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på netto 207.500 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Anlægsbevilling til etablering af fleksible agterfortøjninger i Hasle, Svaneke og Tejn havne

08.03.00S05-0001

Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

 

Etablering af fleksible agterfortøjninger i:

Hasle havn 120.000 kr.

Svaneke havn  40.000 kr.

Tejn Havn 120.000 kr.

 

De samlede udgifter udgør i alt 280.000 kr.

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 280.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på i alt 280.000 kr. til fleksible agterfortøjninger

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at muligheden for tilskud fra EU m.m. afdækkes

·        at et evt. mer-/mindreforbrug som følge af ændring i tilskud fra EU,   finansieres af eller overføres til den disponible anlægspulje vedr. havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikerområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Anlægsbevilling til igangsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme

82.07.00P20-0008

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme skulle gå til vedligeholdelse og forbedringer af de tilbageblevne, for at give ejendommene et tiltrængt løft.

 

Sagsbeskrivelse

Der er nu opnået et sådant provenue ved salg, at vedligeholdelsesarbejderne kan påbegyndes.

Kommunale Ejendomme har i første omgang udvalgt 22 ejendomme hvor vedligeholdelsesbehovet er størst.

Ejendommene er gennemgået af en ekstern rådgiver, og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen.

For hver ejendom er oplistet hvilke arbejder som bør udføres, og der er skønnet en pris på hvert arbejde.

På bilaget er ud for hver ejendom anført den samlede sum som tænkes anvendt. Desuden er anført beløbsstørrelser fordelt på fag.

Tallene er opdelt på 2010 og 2011, idet nogle arbejder er vurderet til at skulle løbe over to år. Arbejderne foreslås dog udført på en gang, hvor dette skønnes mest praktisk.

De dominerende arbejder er maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelser og reparation af tagrender.

 

Økonomi

Halvdelen af det opnåede provenue ved salg af boligejendomme er fra budget 2008 løbende blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet på 1.496.590 kr., som er afsat i budget 2009, overføres til budget 2010 på kommunalbestyrelsens møde i maj måned, idet godkendelse af overførslen er en forudsætning for, at rådighedsbeløbet er på budget 2010.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 1.134.000 kr. til de i bilaget nævnte vedligeholdelsesarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling på rådighedsbeløbet på 1.134.000 kr. finansieret af den fra 2009 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Oversigt som viser anvendelsen af midlerne fordelt på ejendomme og fag (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

00.01.00S00-0008

Indledning

Den 25. november 2004 godkendte Regionsrådet ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner”.

Politikkens mål er at skabe et overblik over Regionskommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditeten) som passivsiden (gælden) for herigennem at kortlægge Regionskommunens samlede finansielle risiko/følsomhed over for et generelt udsving i renteniveauet og/eller kursniveauet på fremmed valuta.

Kommunens finansielle rådgiver fra Danske Bank vil være til stede under behandlingen af punktet.

Sagsbeskrivelse

Politikken blev som anført godkendt i 2004. Siden godkendelsen er der sket ændringer i både udvalgsstrukturen og i organisationen. Disse ændringer giver anledning til en redaktionel tilpasning af politikken:

                      ”Økonomiudvalget” erstattes med ”Økonomi og Erhvervsudvalget”

                      ”Regionsrådet” erstattes med ”Kommunalbestyrelsen”

                      ”Regnskabssekretaratet” erstattes med ”Økonomi & Analyse”

 

Foruden de redaktionelle tilpasninger anbefales det, at der foretages følgende justeringer i politikken, primært med henblik på en præcisering af formanden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets beføjelser :

 

Under punkt 2, udførelse og kompetenceforhold, tilføjes følgende afsnit:

 

Formanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget” kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse”, jf. lov om kommunernes styrelse §22, stk. 2.

Nævnte afgørelser vil finde sted i overensstemmelse med anbefalingerne fra kommunens finansielle rådgiver.

 

Under punkt 7, praktik, tilføjes ”eller EURO” i 2. afsnit:

 

                      Alle nye lån optages fysisk i DKK eller EURO

 

I bilaget til politikken, punkt 1, kompetenceplan, tilføjes følgende i bemærkningsfeltet i forbindelse med

handlingen ”optagelse af lån”:

                     

Borgmesteren er bemyndiget til at vælge det mest fordelagtige lånetilbud                

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

 

·        at den tilrettede ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” godkendes med de beskrevne justeringer

Bilag

- Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2009

00.34.00Ø20-0007

Indledning

Det indgår i budgettet for 2010, at der skal optages lån på 11 mio. kr., og det er i den forbindelse nødvendigt at udnytte lånerammen for 2009. I henhold til lånebekendtgørelsen skal lån, der optages på baggrund af lånerammen for 2009, optages senest den 31. marts 2010.

Sagsbeskrivelse

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelsens regler om, hvad der kan optages lån til, samt de evt. dispensationer der er givet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomi og Analyse har opgjort den samlede låneramme for 2009 til 3,37 mio. kr., idet kommunen ikke for 2009 har dispensationer til optagelse af lån.

I budgettet for 2010 er det forudsat, at der optages lån på 11 mio. kr. Det anbefales, at en del af lånet optages på baggrund af lånerammen for 2009, og at det resterende lån optages i marts 2011 på baggrund af lånerammen og dispensationer for 2010.

Det anbefales således, at der optages lån svarende til lånerammen på 3,37 mio. kr., at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, samt at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Økonomi

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2010.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at det indstilles til Kommunalbestyrelsens beslutning at optage lån på 3,37 mio. kr.,

·        at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 3,37 mio. kr.,

·        at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (167,4 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (203,6 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (117,0 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 117,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede beholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 12,3 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller                

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 28. februar 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 28. februar 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Delberetning for regnskabsåret 2009

00.32.00K01-0068

Indledning

BDO Kommunernes Revision fremsender Beretning nr. 14, Delberetning for regnskabsåret 2009.

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2009.

Revisionen har omfattet:

·        Eftersyn

·        Budget- og bevillingskontrol

·        Revision af de sociale områder med statsrefusion

·        Temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

·        Daginstitutioner, regulering – Økonomiske fripladser

·        Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionen henviser i sin indledning til Beretning nr. 1 om tiltrædelse pr. 1. januar 2007, hvor revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar beskrives.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·        Delberetning 2009 (tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven)

·        Beretning nr 1, Kommunernes Revisions A/S’s tiltrædelse pr. 1. januar 2007

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Beretning nr. 1, Tiltrædelse (PDF)

2.
Delberetning nr. 14 (PDF)

3.
Beretning nr. 14 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Anlægsregnskab - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby

03.02.14S08-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. februar 2007 skema B vedrørende 4 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede med særlige behov (Stjernehuset v/Klintebo).

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og har udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører det endelige anlægsregnskab medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema C behandles i et separat dagsordenspunkt. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har påtegnet anlægsregnskabet uden bemærkninger og forbehold.

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgiften ved et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere og regnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

En del af finansieringen skal fremskaffes ved optagelse af et kreditforeningslån. Optagelsen af lånet kræver tillige en godkendelse af Kommunalbestyrelsen.  

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab ser således ud:

 

                                                                                         Skema B                        Anlægsregnskab

ANLÆGSUDGIFTER:

Anskaffelsessum boliger inkl. moms                              5.559.000 kr.                      5.557.010 kr.

Anskaffelsessum servicearealer ekskl. moms                 1.115.000 kr.                      1.109.549 kr.

I alt                                                                                 6.674.000 kr.                                            6.666.559 kr.

 

FINANSIERING:

Boliger:                                                                         

Tilskud fra Socialministeriet til grundkapital, 7%          -                        389.130 kr.                   -     389.130 kr.

Kreditforeningslån, 91%                                              -  5.058.690 kr.                   -  5.057.000 kr.

Beboerindskud, 2%                                                     -     111.180 kr.                   -     110.880 kr.

I alt boliger                                                                 -  5.559.000 kr.                                        -  5.557.010 kr.

 

Servicearealer:

Tilskud fra Socialmin. til servicearealer ekskl. moms    -    160.000 kr.                                       -     160.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                        -    955.000 kr.                   -     949.549 kr.

I alt servicearealer                                                     -  1.115.000 kr.                   -   1.109.549 kr.

 

Det endelige nettoanlægsregnskab (udgifter minus tilskud) kan tillige opstilles således:

 

                                                                                        Bevilling                          Samlet udgift

Stjernehuset, boliger                                                       5.169.870 kr.                      5.167.880 kr.

Stjernehuset, servicearealer                                               955.000 kr.                         949.549 kr.

I alt                                                                                6.124.870 kr.                      6.117.429 kr.

 

Det fremgår af ovenstående at der tilnærmelsesvis er overensstemmelse mellem posterne i skema B og anlægsregnskabet. Den kommunale egenfinansiering udgør 949.549 kr. mod forventet 955.000 kr.

 

I henhold til finansieringssiden skal der hjemtages et 30-årigt rentetilpasningslån på 5.057.000 kr.

Lånet vil blive optaget i KommuneKredit i umiddelbar forlængelse af anlægsregnskabets godkendelse.  

 

Når regnskabet er godkendt vil det bevilgede engangsdriftstilskud fra Socialministeriet på 1.200.000 kr. blive udbetalt.

                                           

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at anlægsregnskabet for 4 nye boliger – Klintebo, Aakirkeby, godkendes

·        at der optages et 30-årigt rentetilpasningslån på 5.057.000 kr. i KommuneKredit

·        at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelsen på 5.057.000 kr. 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Skema C - 4 nye boliger - Klintebo, Aakirkeby

03.02.14S55-0016

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. februar 2007 skema B vedrørende 4 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede med særlige behov (Stjernehuset v/Klintebo).

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har den 3. marts 2010 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 4 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Samtidig blev der indført en overgangsordning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn inden den 1. juli 2009, og hvor byggeriets skæringsdato ligger efter den 30. juni 2007. Disse byggerier har ligeledes mulighed for at anvende den nedsatte beboerbetaling.

Da byggeriets skæringsdato er fastlagt til den 1. oktober 2007, vil byggeriet kunne anvende denne overgangsordning, hvilket er lagt til grund ved beregning af den gennemsnitlige bruttohusleje.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 360 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 893 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.581 kr. for en bolig på 75 m². Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige bruttoleje ved skema B 1.005 kr. pr. m² svarende til 6.280 kr. pr. måned ved en beboerbetaling på 3,4 % p.a.

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema C for 4 nye boliger og for serviceareal, Klintebo, Aakirkeby, godkendes

·        at beboernes betaling på lån nedsættes fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum

·        at den endelige bruttohusleje for boligerne på 893 kr. pr. m² godkendes

Bilag

 

Skema C for 4 nye boliger

Skema C for serviceareal

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Skema C - Stjernehuset - boliger (PDF)

2.
Skema C - Stjernehuset - servicearealer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Anlægsregnskab, 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne

03.02.14S08-0002

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2008 skema B vedrørende 16 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbane beliggende ved Langelinie, Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes revision revideret anlægsregnskabet og har udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører det endelige anlægsregnskab medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema C behandles i et separat dagsordenspunkt. 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har påtegnet anlægsregnskabet uden bemærkninger og forbehold.

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt bruttoudgiften ved et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere og regnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

En del af finansieringen skal fremskaffes ved optagelse af et kreditforeningslån. Optagelsen af lånet kræver tillige en godkendelse af Kommunalbestyrelsen.  

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab ser således ud:

                                                                                         Skema B                        Anlægsregnskab

ANLÆGSUDGIFTER:

Anskaffelsessum boliger inkl. moms                              22.584.000 kr.                    21.609.523 kr.

Anskaffelsessum servicearealer ekskl. moms                   1.383.597 kr.                      1.373.734 kr.

I alt                                                                                 23.967.597 kr.                    22.983.257 kr.

 

FINANSIERING:

Boliger:                                                                         

Tilskud fra Socialministeriet til grundkapital, 7%        -     1.580.880 kr                   -    1.512.667 kr.

Kreditforeningslån, 91%                                             -  20.551.440 kr.                   -  19.665.000 kr.

Beboerindskud, 2%                                                    -       451.680 kr.                                        -      431.856 kr.

I alt boliger                                                                -  22.584.000 kr.                  -  21.609.523 kr.

 

Servicearealer:

Tilskud fra Socialmin. til servicearealer ekskl. moms   -       640.000 kr.                   -      640.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                       -       743.597 kr.                                        -      733.734 kr.

I alt servicearealer                                                    -    1.383.597 kr.                  -    1.373.734 kr.

Som det fremgår af regnskabet er der et mindreforbrug på 974.477 kr. vedrørende udgifter til boligdelen i forhold til bevillingen. Den store besparelse på boligdelen kan primært henføres til et mindreforbrug på posten ”uforudsete udgifter” under håndværkerudgifter samt til generelle besparelser på diverse omkostninger, herunder forretningsførelse, forbrugsafgifter samt byggelånsrenter.

Tilskuddet fra Socialministeriet til grundkapital er reduceret med 68.213 kr. til 1.512.667 kr. som følge af den lavere anskaffelsessum vedrørende boligdelen.

For så vidt angår servicearealerne viser regnskabet et mindreforbrug på 9.863 kr. i forhold til bevillingen, hvilket betyder at kommunens endelige egenfinansiering udgør 733.734 kr. mod forventet 743.597 kr.

Det totale mindreforbrug udgør således 916.127 kr. jf. nettoanlægsregnskabet nedenfor:

 

Nettoanlægsregnskab (udgifter minus tilskud)       Bevilling                          Samlet udgift

Stenbanen, boliger                                                          21.003.120 kr.                      20.096.856 kr.

Stenbanen, servicearealer                                                    743.597 kr.                         733.734 kr.

I alt                                                                                21.746.717 kr.                     20.830.590 kr.

 

I henhold til finansieringssiden skal der hjemtages et 30-årigt rentetilpasningslån på 19.665.000 kr.

Lånet vil blive optaget i KommuneKredit i umiddelbar forlængelse af anlægsregnskabets godkendelse.  

 

Når regnskabet er godkendt vil det bevilgede engangsdriftstilskud fra Socialministeriet på 4.800.000 kr. blive udbetalt.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at anlægsregnskabet for 16 nye boliger – Stenbanen, Rønne, godkendes

·        at der optages et 30-årigt rentetilpasningslån på 19.665.000 kr. i KommuneKredit

·        at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelsen på 19.665.000 kr.

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Skema C - 16 nye boliger - Stenbanegrunden, Rønne

03.02.14S55-0017

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2008 skema B vedrørende 16 nye boliger og serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbanegrund beliggende ved Langelinie, Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision har den 4. marts 2010 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 16 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Samtidig blev der indført en overgangsordning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn inden den 1. juli 2009, og hvor byggeriets skæringsdato ligger efter den 30. juni 2007. Disse byggerier har ligeledes mulighed for at anvende den nedsatte beboerbetaling.

Da byggeriets skæringsdato er fastlagt til den 1. marts 2009, vil byggeriet kunne anvende denne overgangsordning, hvilket er lagt til grund ved beregning af den gennemsnitlige bruttohusleje.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 360 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 879 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.492 kr. for en bolig på 75 m². Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige bruttoleje ved skema B 1.014 kr. pr. m² svarende til 6.338 kr. pr. måned ved en beboerbetaling på 3,4 % p.a.

 

Økonomi

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema C for 16 nye boliger og for serviceareal – Stenbanegrunden, Rønne, godkendes

·        at beboernes betaling på lån nedsættes fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum

·        at den endelige bruttohusleje for boligerne på 879 kr. pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema C for 16 nye boliger

Skema C for serviceareal

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Skema C - Stenbanegrunden - boliger (PDF)

2.
Skema C - Stenbanegrunden - servicearealer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Skema B for etablering af 10 almene boliger samt servicearealer i Aakirkeby

03.02.00G01-0010

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for de 10 boliger og servicearealer.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 660.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jf. kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 15.593.717 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 551.620 kr. ekskl. moms.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B.

 

Sagsbeskrivelse

Det udarbejdede skema B bygger på det planlagte byggeris faktiske udgifter efter afholdt licitation i totalentreprise den 18. december 2009.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 360.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør derfor 15.953.717 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 1.116.760 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 551.620 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 151.620 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering ultimo juni 2011.

Økonomi

                                                                                                    Skema B                         Skema A

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   15.953.717 kr.                15.593.717 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             551.620 kr.                    551.620 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         16.505.337 kr.                16.145.337 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -14.517.883 kr.               -14.190.283 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -1.116.760 kr.                -1.091.560 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                -319.074 kr.                    -311.874 kr.

Boliger i alt                                                                         -15.953.717 kr.               -15.593.717 kr.


Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -400.000 kr.                   -400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                  -151.620 kr.                   -151.620 kr.

Servicearealer i alt                                                                       -551.620 kr.                   -551.620 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på 25.200 kr., svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i en særskilt sag via Socialudvalget.

 

Husleje:

Den gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.704 kr. eller årligt 913 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 87 kr., eller årligt 14 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 10 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 10 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 913 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema B for etablering af 10 almene ældreboliger i Aakirkeby

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 10 boliger i Aakirkeby

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. marts 2010

1.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Entreprenørnøgletal fra revisor (PDF)

2.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Estimeret anslægbudget fra revisor (PDF)

3.
Åkirkeby, 10 boliger - Skema B - Skema U fra revisor (PDF)

4.
Ældreboliger i Aakirkeby, boliger - Skema B (PDF)

5.
Ældreboliger i Aakirkeby, servicearealer - Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Anlægsbevilling til energioptimering ved afdeling Kongeskær - tillægsbevilling

82.09.05S05-0005

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2009 en anlægsbevilling på 2.020.000 kr. til energioptimering ved afdeling Kongeskær, Skole Nord. Projektet er efter licitation blevet dyrere end forventet, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Sagsbeskrivelse

Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et projektforslag, udarbejdet af en ekstern rådgiver, til energioptimering af afdeling Kongeskær. Anlægsudgiften var i projektforslaget anslået til 2.020.000 kr., idet bevillingen er finansieret 50/50 af Skole Nord og puljen til energibesparende investeringer.

Resultatet af licitationen foreligger nu, og de samlede udgifter inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter beløber sig til 2.922.000 kr. I forhold til de indkomne tilbud er der foretaget ændringer, der nedbringer udgifterne med 165.000 kr. Der er således en merudgift i forhold til anlægsbevillingen på 902.000 kr.

Merudgiften kan, ud over at priserne generelt har været højere end forudsat i projektforslaget, henføres til følgende forhold:

·        Flytning af kedelcentralen fra kælderniveau til grundniveau til lokalitet i eksisterende bygning i stedet for i ny bygning. Denne løsning er bedre i forhold til rørføringer og samtidig undgås der nye bebyggelser på matriklen. Løsningen betyder også, at baderumsfaciliteter skal rykkes 5 meter for at gøre plads til fyringscentralen, og at baderumsfaciliteterne dermed renoveres.

·        Der skal ske nedbrydning og asbestsanering, som ikke var forudset.

·        Der er som yderligere arbejder forudsat efterisolering af samtlige rør i krybekældere m.m.

·        Kedelentreprisen er blevet betydeligt dyrere end forudsat, først og fremmest fordi kedlen nu er forberedt til fyring med flis, ligesom udgifterne til solfangerne er noget større en forudsat.

Skole Nord og Teknik & Miljø vurderer, at der med det projekt, som der nu foreligger, kan gennemføres en samlet optimering af skolens varmeforsyning, der både praktisk, arbejdsmæssigt og energimæssigt er den bedste løsning.

Økonomi

Som nævnt er anlægsbevillingen finansieret 50/50 af Skole Nords driftsbudget og puljen til energibesparende investeringer.

Skole Nord vil på samme måde finansiere halvdelen af tillægsbevillingen af driftsbudgettet, idet det anbefales, at den sidste halvdel af tillægsbevillingen finansieres af kvalitetsfondsmidler.

Der vil med de ekstra udgifter til projektet være en længere tilbagebetalingstid, der ikke kan retfærdiggøre medfinansiering fra puljen til energibesparende investeringer. Derudover er der i projektet nu nogle arbejder, der ikke direkte relaterer sig til energioptimering, fx flytning af baderumsfaciliteter.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 902.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2.922.000 kr.,

·        at tillægsbevillingen finansieres med 451.000 kr. fra Skole Nords driftsbudget og 451.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, og

·        at et eventuelt mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen reguleres med halvdelen af afvigelsen over Skole Nords driftsbudget ved projektregnskabets afslutning.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31       Opfølgning på virksomhedsaftaler for 2009 indenfor Socialudvalgets område

00.01.00P27-0614

Indledning

I henhold til principper og forudsætninger for aftalestyring i BRK, skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på, hvorvidt virksomheden har efterlevet indholdet i sidste års aftale. Opfølgningen er et redskab til sikring af den løbende dialog mellem virksomhederne og det politiske system. Endvidere skal opfølgningen sikre, at den enkelte virksomhed har udført de ydelser, der har stået i aftalen for det pågældende år. Endelig skal opfølgningen anvendes i den efterfølgende forhandling til kommende årsaftale. Fagudvalget behandler virksomhedernes aftaleopfølgning og disse inddrages i forårets dialogmøder.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede aftaleopfølgning er indenfor Socialudvalgets område omfatter virksomhederne på:

·      Politikområde 5 Ældre: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre og DeViKa.

·      Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap: Hjælpemidler og Genoptræning, Kommunikationscentret, Nexø huset, Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, SACS og Psykiatri og Handicap.

·      Politikområde 18 Forebyggelse og behandling: Tandplejen og Tandregulering.  Tandplejen og Tandreguleringen er pr. 1.1.2010 blevet lagt sammen til én virksomhed: Den Kommunale Tandpleje. 

 

Det skal bemærkes, at der vil blive udarbejdet en særskilt opfølgning på den tværgående målsætning indenfor sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af hele kommunen.

Af resuméet fra virksomhedernes aftaleopfølgning for 2009 fremgår følgende:  

 

Politikområde 5:  Ældre

Visitation Ældre

Udmøntning af de politiske beslutninger ifm. ældreanalysen sikres gennem et tæt samarbejde med områdechef, sekretariat og virksomhedsledere på ældreområdet.

Den stramme visitering til praktisk og personlig hjælp er fastholdt. Arbejdsgangene er i 2009 effektiviseret. Via den ekstraordinære afsatte pulje i budgettet på 3 mio. kroner, har visitatorerne haft mulighed for at visitere til ydelser, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarden, fortrinsvis til omsorgsrelaterede opgaver samt sociale tiltag.

I løbet af 2009 er Demensmodellen og Den Danske Kvalitets Model blevet implementeret. Det 2-årige inkontinensprojekt er afsluttet og forankret på ældreområdet. Der er udarbejdet arbejdsredskaber til brug for implementering af ny lovgivning inden for uddannelsessygeplejerskerne område.

 

DeViKa

En større omlægning i virksomheden i 2009, hvor al madproduktion blev samlet på én location, er forløbet godt og med positive tilbagemeldinger fra medarbejderne.

En brugerundersøgelse i september 2009 viste, at der er stor tilfredshed med de leverede ydelser.

Der er endvidere arbejdet seriøst med mål og indsatsområder. Men da virksomheden har brugt mange ressourcer i forbindelse med udbud af madservice, har det ikke været muligt, at arbejde med KRAMS indsatsen ”motion på arbejdspladsen”, og udarbejde et konkret oplæg til kostpolitik. Disse områder er således udsat til 2010.

 

Døgnplejen Bornholm

Et udviklende, travlt, spændende og aktivt år for alle ledere og medarbejdere i virksomheden.

Medarbejdere og ledere har udvist et stort engagement for at få løst de givne opgaver på den mest hensigtsmæssige, fleksible og rationelle måde. Flere medarbejdere og ledere har medvirket i udviklingsprojekter i og på tværs af virksomheden/virksomhederne (på koncernniveau).

Der har i virksomheden specielt været fokus på budget- og budgetredskabshåndtering, effektivitet, implementering af ny budgetmodel, IT, elektronisk kommunikation og IT redskaber, LEAN, arbejdsmiljø, udvikling og implementering af værdier og personalepolitikker, rummelighed, kompetenceudvikling, medicinhåndtering, dokumentation, arbejdet med KRAMS faktorerne, nærhed og omsorg, samt udvikling og fastholdelse af den attraktive arbejdsplads.

 

Bornholms Plejehjem og –centre

Fra 1. januar 2009 blev Plejecenter Slottet (afd. B2 og B3) og Nylars Plejecenter organisatorisk en del af virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre (BPC). Virksomheden oplever en stor sammenhængskraft på tværs af alle 22 team med i alt ca. 690 ansatte, hvor Slottet (B2 og B3) og Nylars nu efter et år er fuldt integreret i virksomheden.

Borgerne som visiteres til virksomhedens 463 boliger er tiltagende demente og udadreagerende, hvor stigningen af magt- og voldsanmeldelser har været markant i 2009. I 2009 har BPC lukket 12 pladser med baggrund i en rammebesparelse. Forberedelse og deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med plejeboligbyggeri på Snorrebakken og tilbygning ved Nørremøllecentret og Åbo, hvor både pårørende og medarbejdere har deltaget, vil de næste to år fortsat kræve en stor medinddragelse ved både byggeprojekterne og lukninger af de vedtagne plejehjem og plejecentre de kommende år.

Trods et travlt år med mange nye udfordringer og opgaver, har virksomheden arbejdet med målsætningerne i aftalen.

 

Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap

Nexøhuset

2009 har i Nexøhuset været præget af ledelsesskift, både virksomhedsleder og stedfortræder er nye. Nexøhuset var i 2 ½ mdr. uden både leder og stedfortræder, hvilket personalet klarede fantastisk.

Nexøhuset har i 2009 udarbejdet et værdigrundlag og lavet en samarbejdspolitik, der sikrer at personalet støtter op om og hjælper hinanden, så man kan møde beboerne positivt, selvom presset ind i mellem er stort. Derudover har Nexøhuset arbejdet med byggeriet, som starter i april 2010.

Der er arbejdet med projekt ”Det optimale plejetoilet” hvor man, i samarbejde med AKP-design, har søgt og fået midler fra Forebyggelsesfonden til at etablere et test laboratorium, for afprøvning af hjælpemidler og toiletter. Sidst men ikke mindst er Nexøhuset også startet op på et projekt med ABT fonden, hvor det skal undersøges om det er muligt for beboerne at udnytte eksisterende teknologi til selvaktivering.      

 

Rønne Botilbud

Rønne botilbud er i en igangværende fusionsproces. Herudover har der været et lederskifte i processen. Fokus har derfor i større grad været på beboerne/brugerne, end på medarbejderne. Dette ses blandt andet på KRAMS faktorerne, der ifht. medarbejderne ikke har haft nævneværdig prioritet, hvilket der ligeledes blev redegjort for ved dialogmødet ultimo 2009.

Personalet har i 2009 koncentreret sig om indsatsen omkring beboerne, på bekostning af kompetenceudvikling og kursusaktivitet. Indsatsen har været lagt på driften af virksomheden, imedens resultatet af fusionen blev afventet. Beboerne har derfor kun været minimalt påvirket af fusionen.

Fusionsstrategien lægger op til en høj grad af medarbejderindflydelse, således at der opleves medejerskab til de visioner, fusionen tager sit udgangspunkt i.  Dette for at sikre langtidsholdbare og bredt funderede rammer, for det videre arbejde i det ”nye” Rønne Botilbud.

 

Psykiatri- og Handicap

Psykiatri og Handicap har deltaget i det politikformulerede arbejde igennem afgivelse af høringssvar på handicap og misbrugsområdet.

Virksomheden er sammen med BCB i gang med en revision af rapporten om overgang fra barn til voksen med henblik på at optimere samarbejdet for at fremme optimale borger-forløb.

Virksomheden deltager i alle opgaver omkring opførelse af 25 nye boliger til mennesker med sindslidelse.

Virksomheden har igangsat en intern analyse af sagsgange og ydelser til borgere, der har en misbrugsproblematik eller en problemkreds centreret omkring autisme og ADHD. Formålet er at optimere anvendelsen af virksomhedens ressourcer for at imødekomme flest mulige behov hos borgerne.

Virksomheden arbejder fortsat med at realisere BRK’s initiativer for at styrke borgernes sundhed også beskrevet som KRAMS faktorer. Specielt har virksomheden målrettet sit arbejde med implementering af en intern misbrugs- og alkoholpolitik, rygning samt motion. På væresteder er der fokus på kost og livsstil.

 

Røbo

Røbo mener at have opfyldt aftalepunkterne, trods situationen, omkring flytning af medarbejdere og ledelsesminimering.

Røbo blev hurtigt klar over at daglig rapportering og afkrydsning i observationsskemaer, tog rigtig meget tid fra beboerne/brugerne.                                                                                                                           

IKT- kurset har givet et godt overblik over brugbare programmer, trods medarbejdernes oplevelse af modvilje fra IT- afdeling.

Ledelsesminimeringen opleves som at have været en stor opgave og givet meget ekstra arbejde til virksomhedslederen, der nu er virksomhedsleder og afdelingsleder på Røbo. Den nuværende stedfortræder er leder af to afdelinger, og ikke kan påtage sig mere administrativt arbejde.

 

Kommunikationscentret

De politiske indsatsområder for Kommunikationscenteret i 2009 har været:

·        Specialisering.

·        Det 3. årige ungdomstilbud

·        Samarbejdet mellem børn og voksenområdet

·        Brugerindflydelse

·        Handicappolitik

Kendetegnede for alle områder at de fortsætter som indsatsområder også i 2010.

Der vil især være fokus på brugerindflydelse ud fra en borgerrelateret og lovgivningsmæssig synsvinkel.

 

Klintebo

Klintebo har i det store hele opfyldt aftalen.

Klintebo har:

·        haft kontakt til visitationen ved ledige boliger. I forhold til brugerinddragelse arbejdes der stadig med metodeudvikling og bruger stadig valg af mad som eksempel.

·        undersøgt og arbejdet med relationerne beboerne imellem.

·        afholdt 7 møder i Bruger/pårørenderådet

·        haft en medarbejder fra hver afdeling på IKT kursus for at støtte kommunikationen med de svageste af vores beboere.

Klintebo er ved at implementere de nye handleplaner der kom i 2009 og har haft pædagoger af sted på ”Løsningsfokuseret samtaler og pædagogik” for at fremme dialogen.

I forhold til virksomhedens mål har alle fastansatte medarbejdere haft mulighed for at deltage i 3 faglige temadage med undervisere udefra. Meningen var at den ene dag skulle bruges til en gennemgang og drøftelse af virksomhedens værdigrundlag – men behovet for faglig viden omkring autisme og forflytninger overhalede os indenom og Klintebo udsatte derfor værdigrundlaget til 2010, hvor det vil blive taget på en temadag i foråret. 

 

SACS

I april blev der ansat en ny leder i SACS og en af de vigtigste opgaver var at overholde budgettet.  Det har ledelsen prioriteret og sammen med medarbejderne, gjort en stor indsats for at det var muligt. Derfor er andre opgaver blevet nedprioriteret. Bla. samarbejdet omkring  ”Barn til voksen”. SACS har i den sammenhænge ikke henvendt sig til Kildebakken eller Kommunikationscentet.

Ligeledes information og behandlingsmetoder ifh. til rusmidler er nedprioriteret, men SACS vil i 2010 holde info om emnet. Der er løbende kontakt til Kommunikationscenteret vedrørende praktikker og for at gøre tilgangen til SACS dagtilbud nemmere, deltager Kommunikationscentet. i vores hockey træning.

Der er pt ikke etableret et brugerråd i SACS Kulturhuset, men vi deltager i Rønne Botilbuds brugerråd.

 

Hjælpemidler - og Genoptræning

Virksomheden har gennem 2009 arbejdet med udmøntning af aftalens målsætninger.

På hjælpemiddelområdet har fokus dels været på forbedringer i den ordinære drift og dels på omrokeringer efter personalenedskæringer.

På genoptræningsområdet har fokus rettet sig mod konsolidering af Sundhedslovens opgaver og at snitfladekataloget mellem almen og specialiseret genoptræning følges.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Tandplejen
I 2009 har Tandplejens patientgrundlag været 8.650 patienter, heraf 217 omsorgspatienter. Der er arbejdet ud fra de faglige retningslinjer med en målrettet tidlig indsats individuelt og på populations-basis. For børn med mælketænder er tandsundheden stigende, ligeledes for børn op til 12 -13 års alderen. Det  må dog konstatere, at det er vanskeligt at fastholde tandsundheden for unge i gruppen 15 – 18 år trods en individuel målrettet indsats. Risikoen for udviklingen af tandsygdomme påvirker ikke holdningerne hos forældre og børn til at ændre det store forbrug af slik og søde drikkevarer ligesom ansvaret for tandbørstningen helt er overladt til børnene. Det har de langsigtede konsekvenser, at der udvikles caries, hvor non-operative behandlinger ikke er tilstrækkelige. Patienter i gruppen 14 – 17 år, der modtager fyldningsbehandlinger, er stigende.

 

Tandregulering
Tandreguleringen har i 2009 opfyldt de mål der var sat for virksomheden vedrørende overholdelse af ventetider, fastholdelse af behandlingskapaciteten og behandlingskvaliteten. I relation til målet om at sikre fortsat opgavevaretagelse på Bornholm er status aktuelt, at stillingen som specialtandlæge er vakant, men det forventes at stillingen kan genbesættes i efteråret 2010, når næste hold ortodontister er færdiguddannede fra Tandlægeskolerne.  Opgaven varetages indtil da på konsulentbasis af den tidligere specialtandlæge.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningerne på virksomhedsaftalerne indenfor Socialudvalget indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 5 Ældre:  

·        Visitation Ældre

·        Døgnplejen Bornholm

·        Bornholms Plejehjem og –Centre

·        Devika

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 6 Psykiatri- og Handicap   

·        Hjælpemidler og Genoptræning

·        Kommunikationscentret

·        Nexøhuset

·        Rønne Botilbud

·        Klintebo

·        Røbo

·        SACS

·        Psykiatri og Handcap

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 18 Forebyggelse og behandling 

·        Tandplejen

·        Tandreguleringen 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Opfølgningerne på virksomhedsaftalerne for 2009 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Tandreguleringen (DOC)

2.
Tandplejen (DOC)

3.
Klintebo (DOC)

4.
Rønne Botilbud (DOC)

5.
Røbo (DOC)

6.
Nexøhuset (DOC)

7.
Hjælpemidler- og Genoptræning (DOC)

8.
Kommunikationscentret (DOC)

9.
SACS (DOC)

10.
Psykiatri- og Handicap (DOC)

11.
Visitation Ældre (DOC)

12.
DeViKa (DOC)

13.
Døgnplejen Bornholm (DOC)

14.
Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32       Opfølgning på virksomhedsaftalerne 2009 indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P27-0619

Indledning

I henhold til principperne for aftalestyringen i kommunen har virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område fulgt op på virksomhedsaftalerne for 2009.

Sagsbeskrivelse

Nedenstående sammenfatninger er baseret på virksomhedernes resume i aftaleopfølgningerne og dækker udvalgets 3 politikområder.

I bilagene ses aftaleopfølgningerne i deres fulde form, herunder også hvorledes virksomheden har udmøntet den tværgående målsætning indenfor sundhedsfremme og forebyggelse (KRAMS.).

Det skal bemærkes, at der vil blive udarbejdet en særskilt og samlet opfølgning på KRAMS på tværs af hele kommunen.

 

Politikområde 01 Dagpasning

Mælkebøtten

De børnerelaterede indsatsområder sund kost, motion og udelære er blevet en integreret del af hverdagen for børnene i Mælkebøtten. Virksomheden har haft en meget fin proces, hvor både MED-udvalg og forældrebestyrelsen har deltaget.

MED-udvalget har ønsket at starte et rygestopkursus på institutionen for medarbejderne, men der har ikke været en interesse herfor.

 

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Virksomheden har også i 2009 kunnet arbejde med målene og indsatsområderne via det 3-årige projekt MATCHMAKING og herigennem opnået en viden om, hvorledes dagplejeorganisationer kan udvikles.

Med fokus på kost, ernæring og bevægelsesfremmende aktiviteter, efterlader projektet en dagpleje, der har mulighed for at bryde det udviklingsmønster, der i disse år tegner sig på Bornholm.

 

Dagtilbud Nord

Det har været et år med særlig fokus på sund kost, hvilket har givet stof til mange diskussioner og evaluering af hvad virksomheden gør i dagligdagen. Vedtagelsen af ”Appetitvækkeren” afventes således virksomheden kan begynde at implementere den i distriktet.

Derudover skal fremhæves indsatsen omkring arbejdsmiljø og dermed stress. Der er sat fokus på arbejdsglæde med forskellige initiativer bl.a. fyraftensmøde med ekstern konsulent og distriktsleders deltagelse på personalemøder i afdelingerne, hvor emnet og handlemuligheder er blevet drøftet.

Det har betydet der er kommet mere åbenhed og mod til at bede om hjælp til de svære ting.

 

 

 

 

Dagtilbud Midt

Samlet set er målene i aftalen for 2009 opfyldt. Der er dog tale om processer, forstået således at der sker en fortsat udvikling på områderne. Målsætningerne omkring rygning er nået. Dette område er også stærkt regelstyret via lovgivning.

Der har været – og er fortsat – en særlig opmærksomhed rettet mod kosten i institutionerne og herunder ’Appetitvækkeren.’ Der har i forældrebestyrelsen været fokus på denne. Madordningen har også været behandlet her og i forældrerådene samt på personalemøder. Alle fora har været involveret i processerne - herunder høringssvar.

 

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Øst påbegyndte en ny distriktsmodel den 1. januar 2009. Virksomheden består af 5 afdelinger.

Dagtilbud Øst har arbejdet med mødestruktur, samarbejdsformer, informationsveje, kommunikation, MED-struktur, APV med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og den nye styrelsesvedtægt for forældreråd og distriktsbestyrelse. Der er udarbejdet fælles politikker, alkohol-, rygning-, sygefraværspolitik, personalepolitik, mobbepolitik, politik for kost og bevægelse og udelæring.

Virksomheden har arbejdet med KRAMS og de politiske mål, pædagogiske læreplaner og vores egne kerneydelser. Som en del heraf har Dagtilbud Øst fulgt op på vores politik for kost, bevægelse og udelæring, og har arbejdet med forberedelse til den nye madordning og Appetitvækkeren.

Vores fokuspunkter har været, profilering udadtil, forberedelse til obligatorisk madordning, udvikling af samarbejde på tværs af distrikter, samarbejde med Skole Øst og samarbejde med BCB.

 

Dagtilbud Vest

Aftaleopfølgningen, i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets delmål for virksomheden i 2009, er indarbejdet i det pædagogiske og administrative tilsyn.

I forhold til KRAMS indsatserne vurderes det, at virksomhedens arbejde med kost, rygning, alkohol, motion og stress har været effektivt.

Der arbejdes videre med indsatsen i forhold til rygning gennem en fælles strategi for øget fokus på passiv rygning i hjem med børn og med indsatsen i forhold til sundhedspleje og forebyggelse af stress hos medarbejderne.

 

Politikområde 02 Undervisning

Bornholms Ungdomsskole

Bornholms Ungdomsskole har qua sin lovmæssige forpligtelse til at tilbyde ”en bred vifte af undervisning, klub- og anden fritidsvirksomhed” altid fokuseret meget bredt – også på sundheds- og bevægelsesfag.

Bornholms Ungdomsskole har i 2009, som følge af de politiske delmål for virksomheden, fokuseret ekstra meget på sundhed og bevægelse, og virksomheden er af den opfattelse, at både de unge og medarbejderne har taget godt imod tiltagene og implementeret disse i ungdomsskolens virke.

 

Kildebakken

Kildebakken har fokus på trivsel, både for elever og personale. Motion og bevægelse prioriteres højt i planlægning af elevernes aktiviteter. Udover idrætsundervisning får alle elever svømmeundervisning en gang om ugen. Endvidere svømmer eleverne en del af året i SFO. Eleverne kan frivilligt deltage enten i cykel- eller løbeklub i SFO regi. 2/3 af Kildebakkens elever deltager i disse sportsklubber. Endvidere arrangerer SFO i samarbejde med DHIF sportsskole med eksterne trænere en uge i skolens sommerferie.

Kildebakken har udarbejdet en kostpolitik. Eleverne tilbydes et stk. frugt om dagen, og et sundt eftermiddagsmåltid i SFO.

Kildebakken har udarbejdet en handleplan for det psykiske arbejdsmiljø. Denne plan evalueres på fælles personalemøder, og på møder med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

 

Bornholms Heldagsskole

Bornholms Heldagsskole har evalueret og løbende fulgt op på de politiske målsætninger på skolebestyrelsesmøder, ugentlige personalemøder samt på de fælles møder, der er blevet afholdt for hele personalegruppen i 2009.

Bornholms Heldagsskoles afdelinger har dagligt fokus på sund kost og bevægelse. Alle afdelinger har motion og svømning på ugeskemaet. I fritidsdelen arbejdes der med udelæring på afdelingerne, i det omkringliggende miljø og ude i den bornholmske natur.

 

Ungecenter Bornholm

Med udgangspunkt i de unges levevilkår og vigtigheden i forebyggende foranstaltninger, er det vigtigt, at virksomheden er med til at præge de unges livsstile på 10. KlasseCenter Bornholm. Fokus på sund kost, bevægelse, misbrug mv. er områder og emner, som bliver belyst i forskellige sammenhænge.

Det er dog vigtigt at understrege, at formidlingen af disse budskaber, skal være af en sådan karakter, at det giver mening for den enkelte unge. En formynderisk og ensidig formidling af budskaberne, kan have den modsatrettede effekt for målgruppen.

 

Distriktsskole Nord

Skole Nords tre afdelinger arbejder forskelligt med de politiske mål og indsatser i relation til eleverne og undervisningen. 

Skole Nord arbejder mere fælles med mål og indsatser i relation til medarbejderne således, at medarbejderne oplever en mere ensartet og fælles skole med lige vilkår og rammer for alle.

Generelt er alle i gang med at opfylde mål, men er på forskellige stadier og i gang med at udvikle den fælles Skole Nord, men er ikke nået lige langt.       

 

Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen har i 2009 levet op til de mål, BRK har stillet via arbejdet med aftalen og kvalitetsrapporten.

Virksomheden har brugt meget tid og energi på dels at sikre en bæredygtig økonomi, herunder afvikle det akkumulerede underskud. Dels arbejde for at skabe en fælles skole af de tre afdelinger. Det tager tid at indarbejde en følelse af fællesskab både for personale, forældre og ikke mindst elever. Det er via fælles møder og arbejdsgrupper forsøgt at fremme samarbejdet, men virksomheden må erkende at økonomien har sat en naturlig bremse for, hvor hurtigt det har kunnet lade sig gøre. Skolebestyrelse og MED har fokus på og viden om, hvor vigtigt dette arbejde er, og det forsøges derfor prioriteret højt næste skoleår.

 

Distriktsskole Øst

Skole Øst har en følgegruppe, der skriftligt har vurderet aftaleopfølgningen. På den baggrund konkluderede skolebestyrelsen den 7. december 2009:

Skole Øst har i 2009 levet op til aftalen med BRK med hensyn til

 

Rønneskolen

Rønneskolen har i 2009 levet op til de mål BRK har stillet via arbejdet med aftalen og kvalitetsrapporten.

Der er lagt et stort stykke arbejde i at skabe ensartede forhold for såvel elever, forældre og personale på de tre store afdelinger i Rønneskolen. Der er nedsat en bevægelsesgruppe, en trivselsgruppe på tværs af afdelingerne med det mål at sikre erfaringsudveksling og skabe fælles udvikling samt fagteams på tværs for at sikre videndeling og inspiration på tværs af afdelingerne.

Det tager dog tid at skabe følelsen af at være én skole, fordi virksomheden er en meget stor skole med stor mangfoldighed, forskellige traditioner, kultur og mange ansatte, som er vigtige at inddrage i processen.

 

Politikområde 03 Børn og Familier

Løvstikken

Løvstikken har i samarbejde med Økonomi og Analyse samt Børne- og Skolesekretariatet udarbejdet en takstmodel, som skulle sikre Løvstikkens overholdelse af budgettet på længere sigt. Børne- og Skoleudvalget har godkendt takstmodellen som en overgangsmodel med opstart fra 1. januar 2010. Modellen implementeres fuldt ud fra 2011. Det er meget tilfredsstillende at der er kommet en varig løsning på Løvstikkens økonomiske forudsætninger, så virksomheden kan koncentrere sig om kerneydelser. Dette vil få stor betydning for arbejdsmiljøet på Løvstikken.

Omkring den politiske delmålsætning om sund kost retter virksomheden løbende kosten til, så den passer til børnegruppen. Kosten tilpasses i forhold til børnegruppen de enkelte dage. Der arbejdes fortsat på at gøre kosten mere fedtfattig og sund, men stadig så den tilgodeser de enkelte børns behov.

 

Børnecenter Bornholm

Børnecenter Bornholm har arbejdet meget målrettet med sagsstyring og kvalitet i den sociale sagsbehandling, og de nødvendige materialer er udarbejdet i løbet af året. Der er desuden gennemført screeninger som baggrund for udviklingen af nye forebyggende tiltag.

Der er hele året arbejdet med den økonomiske handleplan, og tiltagene er stort set gennemført. Desværre har der i årets løb været en stigning i behovet for ydelser fra BCB (specialundervisning, anbringelser mv.), hvilket har medført, at de gennemførte tiltag ikke har skabt en budgetbalance.

BCB havde i 2008 taget initiativ til en ny samarbejdsmodel for samarbejdet med daginstitutioner og skoler, som blev politisk vedtaget i marts 2009 og gennemført fra 1. august 2009. De forskellige tiltag i relation til modellen er gennemført og etableret, og de umiddelbare tilbagemeldinger er positive.

Der har været arbejdet med samtlige KRAMS-faktorer i 2009, dog er der ikke udarbejdet en egentlig handleplan vedrørende stress-forebyggelse.

 

 

 

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·        opfølgningerne på virksomhedsaftalerne for 2009 indenfor Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

Aftaleopfølgning 2009 for virksomhederne:

Mælkebøtten

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Vest

Bornholms Ungdomsskole

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

Ungecenter Bornholm

Distriktsskole Nord

Hans Rømer Skolen

Distriktsskole Øst

Rønneskolen

Løvstikken

Børnecenter Bornholm

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 2. marts 2010:

Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen, idet virksomhederne på området høres om virksomhedernes aftaler bør gøres 2-årige. Sendes til orientering for handicaprådet.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. marts 2010

1.
Aftaleopfølgning 2009 - Mælkebøtten (DOC)

2.
Aftaleopfølgning 2009 - Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

3.
Aftaleopfølgning 2009 - Dagtilbud Nord (DOC)

4.
Aftaleopfølgning 2009 - Dagtilbud Midt (DOC)

5.
Aftaleopfølgning 2009 - Dagtilbud Øst (DOC)

6.
Aftaleopfølgning 2009 - Dagtilbud Vest (DOC)

7.
Aftaleopfølgning 2009 - Bornholms Ungdomsskole (DOC)

8.
Aftaleopfølgning 2009 - Kildebakken (DOC)

9.
Aftaleopfølgning 2009 - Bornholms Heldagsskole (DOC)

10.
Aftaleopfølgning 2009 - Ungecenter Bornholm (DOC)

11.
Aftaleopfølgning 2009 - Distriktsskole Nord (DOC)

12.
Aftaleopfølgning 2009 - Hans Rømer Skolen (DOC)

13.
Aftaleopfølgning 2009 - Distriktsskole Øst (DOC)

14.
Aftaleopfølgning 2009 - Rønneskolen (DOC)

15.
Aftaleopfølgning 2009 - Løvstikken (DOC)

16.
Aftaleopfølgning 2009 - Børnecenter Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33       Aftaleopfølgning 2009 for politikområderne 15 og 16

00.01.00P27-0616

Indledning

I henhold til principperne for aftalestyring i BRK skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på sidste års aftale.

Fagudvalget behandler virksomhedernes aftaleopfølgning og disse inddrages i forårets dialogmøder.

Sagsbeskrivelse

Følgende sammenfatninger bygger på virksomhedernes resume i aftaleopfølgningerne og dækker udvalgets to politikområder.

 

Politikområde 15: Fritid og kultur

Bornholms Idrætsområder

Akkumuleret underskud primo 2009 tkr. 1.187 reduceret til tkr. 651 ultimo 2009.

Der er over driften anvendt tkr. 292 til større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæg.

Reducerede udgifter til gødskning og vertikalskæring af fodboldbaner.

Alle vedligeholdelsesarbejder af udenomsarealer varetages af Bornholms Idrætsområder.

Mindre vedligeholdelsesopgaver er udført af idrætsforeningerne mod at Bornholms Idrætsområder har betalt materialerne.

Stadion i Gudhjem lukket for fodboldaktiviteter. 11-mands bane i Rø gøres ikke kampklar længere. Åbningstider i idrætshaller og svømmesal komprimeres i april og august måned i forhold til behovet.

Fodboldklubber opfordret til at melde ind, såfremt behov for baner reduceres.

Der afholdes brugermøder to gange årligt med brugere af idrætshaller, samt de to stadions i Rønne. Der er desuden afholdt møde med brugere af flere af de øvrige idrætsanlæg.

Målet om mindst et møde årligt med brugere af alle idrætsanlæg er ikke fuldt ud opfyldt i 2009.

 

Bornholms Musik- og Billedskole

Der er arbejdet på de dele af målområderne, der vedrører virksomhedens kærneydelser, som dermed er velfungerende og fremtidsrettede. Ud fra de muligheder, der har været, har man nået målene for 1) talentlinien, 2) fællesaktiviteter (dog uden den ønskede elevtilgang) 3)  Tilbuddene uden for Rønne og 5) Billedskolens kontakt til region Hovedstaden.

4) Udbygningsplanerne er undersøgt, men er strandet på manglende bevilling og 6) Oplevelsespolitikken er kun drøftet.

 

Politikområde 16: Biblioteker

Bornholms Biblioteker

De aftalte mål i virksomhedsaftalen er nået. Der er ingen væsentlige afvigelser i driften i forhold til forventningerne til årets resultat. Omsætningen er stabil, og der er taget nye initiativer omkring borgerlæring og KRAMS. Virksomheden deltager i tværgående udviklingsarbejde i form af projektet Kulturvækst Bornholm.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at aftaleopfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Aftaleopfølgning 2009 for:

·        Bornholms Idrætsområder

·        Bornholms Musik- og Billedskole

·        Bornholms Biblioteker

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Aftaleopfølgning 2009 - Idrætsområder (DOC)

2.
AFtaleopfølgning 2009 - Biblioteker (DOC)

3.
Aftaleopfølgning 2009 - Musik- og Billedskolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34       Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Jobcenter Bornholm

00.01.00P27-0617

Indledning

Ifølge Budget- og aftalevejledning 2011 skal aftaleopfølgningen for 2009 behandles i udvalgsmøde primo marts. Dette som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2011, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøde med virksomhederne.

Sagsbeskrivelse

Jobcentrets aftaleopfølgning er sammenfattet i følgende resumé:

 

”Jobcenter Bornholm har på langt de fleste områder opfyldt de mål som var opsat i 2009-aftalen.

 

For så vidt angår arbejdskraftreserven (mål 1) og unge ledige under 30 år (mål 3) har indsatsen ikke kunne stå mål med konjunkturudviklingen i perioden.

 

Jobcenter Bornholm er omfattet af resultatopfølgningen på beskæftigelsesområdet, som indeholder en lang række resultatkrav som kan ses på Jobindsats.dk

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Bilag

·        Opfølgning på 2009-aftalen. Jobcenter Bornholm

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Opfølgning på 2009-aftalen. Jobcenter Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35       Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret

00.01.00P27-0618

Indledning

Ifølge Budget- og aftalevejledning 2011 skal aftaleopfølgningen for 2009 behandles i udvalgsmøde primo marts. Dette som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2011, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøde med virksomhederne.

Sagsbeskrivelse

Borgercenterets (Ledighed og Integration) aftaleopfølgning er sammenfattet i følgende resumé:

 

”I 2009 blev de sidste fratrædelsesaftaler i forlængelse af administrationsprojektet afsluttet og Borgercenteret har nu realiseret besparelsen. Der blev sat yderligere system i den helhedsorienterede sagsbehandling, samtidig med et øget fokus på sagsbehandlingstider og sagsopfølgning, bl.a. foranlediget af en temarevision vedr. kommunens indsats for forebyggelse af socialt bedrageri.

I årets afsluttende måneder var der stort pres på alle de sociale ydelser, som medførte større arbejdspres og længere sagsbehandlingstider. Antallet af pensionister har desuden været stigende over hele året og den øgede ledighed har tillige øget antallet af kontanthjælpsmodtagere.”

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Bilag

·        Opfølgning på 2009. Borgercenteret (Ledighed og Integration)

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36       Opfølgning på 2009 aftalerne på Teknik- og Forsyningsområdet

00.01.00P27-0615

Indledning

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011, skal fagudvalgene på deres marts møde behandle aftaleopfølgningen for 2009.

Sagsbeskrivelse

Vej & Park Bornholm:

Teknik- og Miljøudvalgets mål for Vej & Park Bornholm i 2009 var de samme som i 2008, hvilket har betydet at Vej & Park Bornholm har arbejdet videre på at sikre jobudvikling den enkelte medarbejder og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere gennem personlig faglig udvikling og ansvarskompetence. Derudover har der været fokus på, at Vej & Park Bornholm til stadighed har en målrettet indsats i forhold til at effektivitet, kvalitet, service, miljø og arbejdsmiljø er i højsædet, samt at kommunen kan opretholde et ansvarligt og kompetent beredskab.

 

Bofa:

Bofa levede i 2009 op til den politiske målsætning, hvad angår takst- og gebyrudviklingen. Dette er realiseret ved dels en reduktion af forbrændings- og deponitakster i absolutte kroner og dels almindelig indeksering af renovationsgebyret for husstande. Hvad angår den politiske målsætning vedrørende miljømæssige resultater, vil de nødvendige affaldsdata først være tilgængelige i forbindelse med udarbejdelsen af det grønne regnskab i marts 2010.

 

BAT:

2009 blev et år med mange udfordringer for BAT i og med at entreprenøren på de regionale ruter gik konkurs. Det blev politisk besluttet, at lade BAT varetage driften af de regionale ruter indtil videre. Denne store udfordring har naturligvis påvirket gennemførslen af målopfyldelsen. KRAMS indsatsen har været prioriteret omkring arbejdet med stress, grundet den ikke planlagte implementering af den nyetablerede driftsafdeling.

 

RKR Service:

RKR Service har lykkes med at skaffe kombijob til 5 medarbejdere. Kombijob som er med til at skae en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og nedslidning forebygges. Der har i årets løb været aktivitet på efteruddannelsesområdet og RKR Service har uddannet 3 nye serviceassistenter. Den ene serviceassistent videreuddanner sig, og starter på sosu uddannelsen til marts. Fællesarrangementer omkring motion og udlevering af gratis frugt har sat fokus på sundhed på en ”hyggelig” måde.

 

Teknik & Miljø:

I 2009 havde Teknik & Miljø en lang række mål og indsatsområder, og der henvises til opfølgningen i bilaget for en oplistning af dem alle. Et mål havde overskriften ”Dialog med borgerne” og i den forbindelse har Teknik & Miljø i 2009 fortsat traditionen med at indbyde borgersammenslutninger i de enkelte bysamfund til et årligt møde. Dagsordenerne for møderne sættes af de enkelte borgerforeninger. Et andet 2009-mål omhandlede kommunens fysiske anlæg og naturområder: Teknik & Miljø har i 2009 arbejdet med projektet ”Mulighedernes Land”, hvori der arbejdes med at åbne det omgivende land omkring de små indlandsbyer med Klemensker og Østerlars som demonstrationsbyer. I Østermarie arbejdes der med at gøre bymidten mere attraktiv. I disse projekter indgår kommunens grønne områder og legepladser som elementer.

 

For virksomhedernes opfølgning på KRAMS faktorerne, henvises til opfølgningsskemaerne i bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller aftaleopfølgningerne til anbefaling til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aftaleopfølgning 2009 Teknik & Miljø

Aftaleopfølgning 2009 BAT

Aftaleopfølgning 2009 Vej & Park Bornholm

Aftaleopfølgning 2009 Bofa

Aftaleopfølgning 2009 RKR Service

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

1.
Vej & Park Bornholm opfølgning på 2009-aftalen (DOC)

2.
Bofa opfølgning på 2009 aftalen (DOC)

3.
BAT opfølgning på 2009 aftale (DOC)

4.
Teknik & Miljø opfølgning på 2009 aftalen (DOC)

5.
RKR Service opfølgning på 2009 aftalen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37       Udpegning af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen

84.10.00A30-0005

Indledning

Nedsættelse af ungdomsskolebestyrelse.

Sagsbeskrivelse

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Ungdomsskole består bestyrelsen af:

 

2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 ungdomsskoleleder / afdelingsleder

2 medarbejderrepræsentanter

2 elevrepræsentanter

 

Efter annoncering er der ved fristens udløb den 25. januar 2010 indkommet følgende indstillinger:

 

LO-sektion Bornholm har ved skrivelse af 8.januar 2010 indstillet:

Jacob Lund, Stavsdalsvej 52, 3760 Gudhjem som medlem

Ingen stedfortræder er udpeget.

 

TEQNIK har ved skrivelse af 3.marts 2010 indstillet:

Kurt Sjöholm, Knudsker-el ApS, Sandemandsvej 27 A, 3700 Rønne som medlem.

Ingen stedfortræder er udpeget.

 

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde udpeget Kirsten Svendsen og Michael Nielsen. Ungdomsskolelederne har udpeget Tom Knudsen som medlem.

 

Valg af 2 medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vil ifølge vedtægtens §1 stk.2 blive udpeget af MED-udvalget.

 

Valg af 2 Elevrepræsentanter samt disses stedfortrædere vil ifølge vedtægtens §1 stk.3 blive valgt af ungdomsskolens fælleselevråd.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at Jacob Lund og Kurt Sjøholm udpeges som medlemmer af ungdomsskolebestyrelsen

Bilag

Ingen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38       Udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum, 2010-2013

24.10.00A23-0011

Indledning

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 28. januar 2010 beslutning om, hvilke erhvervsorganisationer, der fik indstillingsret til at udpege medlemmer til Bornholms Vækstforum for perioden 1. april 2010 til 31. marts 2013, samt hvilke organisationer fra arbejdsmarkedets parter, der fik indstillingsret til at udpege medlemmer til det nye vækstforum.

Kommunalbestyrelsen skal på dette møde beslutte, hvilke af de indstillede personer, der skal udpeges som medlemmer til Bornholms Vækstforum.

Sagsbeskrivelse

Af de 20 pladser i Vækstforum, er der jf. Lov om erhvervspladser, gives seks pladser til medlemmer fra erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010 at give den ene plads til formanden for Bornholms Erhvervsråd. De øvrige fem pladser blev tilbudt flg. erhvervsorganisationer: 1) Dansk Industri,

2) Dansk Erhverv,

3) Fødevarer & Landbrug,

4) Dansk Byggeri sammen med Håndværksrådet, og

5) Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab.

 

Som repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, besluttede Kommunalbestyrelsen at tilbyde de to pladser til henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og LO.

 

Organisationerne er med henvisning til Ligestillingsloven anmodet om at indstille kandidater af begge køn, eller begrunde hvorfor der kun indstilles et medlem af det ene køn.

 

Der foreligger nu flg. indstillinger fra de udvalgte organisationer:

 

·       Erhvervsorganisationer

·       Indstillede kandidater

·        1) Dansk Industri

·        Indstiller kun én repræsentant

·       A)            Dir. Michael Almeborg, Ole Almeborg A/S

·        

·        2) Dansk Erhverv

·       A)            Dir. Michael Dam, Formula Micro Rønne A/S

·        B)            Lene Feldthus Andersen, Hotel Pyttegården

·        3) Fødevarer & Landbrug

·       A)            Dir. Thor Gunnar Kofoed, BornBioFuel

·        B)            Koordinator Signe Koefoed, BAF


 


·        4) Dansk Byggeri og Håndværksrådet i fællesskab.

·        Har dog valgt at indstille hver sine repræsentanter.

·        Der skal således kun vælges én blandt de fire nævnte fra de to organisationer:

·        Dansk Byggeri indstiller:

·        A)            Områdechef Christina Dideriksen, NCC

·       B)            Dir. Ole Riis, PL Beton a/s

·        

·        Håndværksrådet indstiller:

·        C)            Dir. Roar Schou

·        D)            Erhvervspolitisk konsulent Thea Gade-Rasmussen,                   Håndværksrådet

·        5) Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab

·        A)            Områdedirektør Tommy Bøgh Thomsen, Nordea

·        B)            Erhvervsrådgiver Anette Hansen, Danske Bank i      Rønne

 

 

·       Arbejdsmarkedets parter

·       Indstillede kandidater

·       Dansk Arbejdsgiverforening

·        DA har meddelt, at de først vil indstille, når de kender Kommunalbestyrelsens beslutning om sammensætning fra de øvrige erhvervsorganisationer.

·       LO

1.      Ernst Jensen, formand for LO Bornholm

2.      Jonna Nielsen, faglig sekretær i 3F

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke af de indstillede kandidater fra de respektive organisationer, der skal være medlemmer af Bornholms Vækstforum 2010-2013. 

Økonomi

-

Indstilling

Borgmesteren vil ved mødet fremlægge sin indstilling til udpegning af Vækstforum-medlemmerne til henholdsvis de fem ledige erhvervsorganisations-pladser samt de to pladser til arbejdsmarkedets parter.

 

Kommunaldirektøren indstiller endvidere,

-          at borgmester og 1. viceborgmester bemyndiges til på Kommunalbestyrelsens vegne at træffe endelig beslutning om DA’s repræsentant i Vækstforum, når indstillingen fra DA foreligger.

Bilag

-          Ingen. Indstillingsbrevene ligger på sagen.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010:

Udgår.

 

Punktet udgik af dagsordenen ved Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2010, da man ønskede at lave en samlet indstilling af de fem pladser til erhvervsorganisationerne og de to pladser til arbejdsmarkedets parter. Dette var ikke muligt, da DA ikke havde afleveret sin indstilling rettidigt.

 

Indstillingen fra DA blev modtaget den 3. marts 2010.

 

I forhold til den oprindelige indstilling, har Dansk Industri fremsendt en supplerende indstilling, så de i lighed med de øvrige erhvervsorganisationer indstiller både en mand og en kvinde.

 

Den samlede, reviderede liste fra de indstillingsberettede erhvervsorganisationer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege fra, ser derfor således ud:

 

·       Erhvervsorganisationer

·       Indstillede kandidater

·        1) Dansk Industri

·         

·       A)            Dir. Michael Almeborg, Ole Almeborg A/S

·        B)   Underdirektør Hanne Schou, DI

·        2) Dansk Erhverv

·       A)            Dir. Michael Dam, Formula Micro Rønne A/S

·        B)            Lene Feldthus Andersen, Hotel Pyttegården

·        3) Fødevarer & Landbrug

·       A)            Dir. Thor Gunnar Kofoed, BornBioFuel

·        B)            Koordinator Signe Koefoed, BAF


·        4) Dansk Byggeri og Håndværksrådet i fællesskab.

·        Har dog valgt at indstille hver sine repræsentanter.

·        Der skal således kun vælges én blandt de fire nævnte fra de to organisationer:

·        Dansk Byggeri indstiller:

·        A)            Områdechef Christina Dideriksen, NCC

·       B)            Dir. Ole Riis, PL Beton a/s

·        

·        Håndværksrådet indstiller:

·        C)            Dir. Roar Schou

·        D)            Erhvervspolitisk konsulent Thea Gade-Rasmussen,                   Håndværksrådet

·        5) Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen samt Forsikring & Pension i fællesskab

·        A)            Områdedirektør Tommy Bøgh Thomsen, Nordea

·        B)            Erhvervsrådgiver Anette Hansen, Danske Bank i      Rønne

 

 

·       Arbejdsmarkedets parter

·       Indstillede kandidater

·       Dansk Arbejdsgiverforening

A)    Adm. dir. Steen Nielsen, Jensen Denmark A/S

B)     Områdechef Christina Dideriksen, NCC

·       LO

·        A)  Ernst Jensen, formand for LO Bornholm

·        B)  Jonna Nielsen, faglig sekretær i 3F

 

Indstilling

Borgmesteren vil ved mødet fremlægge sin indstilling til udpegning af Vækstforum-medlemmerne til henholdsvis de fem ledige erhvervsorganisations-pladser samt de to pladser til arbejdsmarkedets parter.

 

Bilag

-          Sammensætning af Bornholms Vækstforum, 2010-2013

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Borgmesteren indstiller,
ad. 1) Michael Almeborg
ad. 2) Lene Feldthus Andersen
ad. 3) Thor Gunnar Koefoed
ad. 4) Christina Dideriksen
ad. 5) Tommy Bøgh Thomsen
Dansk arbejdsgiverforening: Steen Nielsen
LO: Ernst Jensen

Liste B og liste F stillede forslag om, at der udpeges 4 kvinder og 3 mænd.

For forslaget stemte 4 (liste B, liste F), imod stemte liste O, liste V, liste L, liste K, liste C, liste A.

For borgmesterens forslag stemte alle og forslaget blev godkendt.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Sammensætning af Bornholms Vækstforum, 2010-2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39       Repræsentantskabet for TV2 / Bornholm

00.01.00A23-0169

Sagsbeskrivelse

Valggruppe AVLO udpegede på konstituerende møde Helge Hansen som suppleant for Kim Hansen til repræsentantskabet for TV 2 / Bornholm.

Da Helge Hansen er blevet udpeget som medlem indstillet af Boligselskabet BO 42, skal valggruppe AVLO udpeget en ny suppleant for Kim Hansen.

 

Repræsentantskabet udgør som minimum 18 medlemmer og der udpeges en suppleant for hvert medlem.

 

Udpegning af medlemmer og suppleanter foretages af de deltagende organisationer og grupper og gælder for en 4-årig periode.

 

De udpegede er ikke pligtige at modtage valg til repræsentantskabet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 - 31. december 2013.

 

Repræsentantskabets formål er at sikre valget af en bestyrelse på 7 medlemmer og fungere som programråd for den regionale TV2 virksomhed.

 

Lovgrundlag

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 34

Vedtægt for repræsentantskabet for Regionalt TV 2 på Bornholm

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At valggruppe AVLO udpeger en suppleant for Kim Hansen

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Udpeget blev Steen Fuglsang.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40       Business Center Bornholm - Udpegning af 2 revisorer

00.01.00A23-0144

Sagsbeskrivelse

Jf. § 5 i vedtægterne for Fonden For Business Center Bornholm udpeger Bornholms Regionskommune 2 revisorer.

”For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport med budget for efterfølgende år. Årsrapporten revideres af 2 af Bornholms Regionskommune valgte revisorer.

Årsrapporten tilstilles efterfølgende Regionskommunen og Vækstforum til godkendelse.”

 

De udpegede revisorer behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen og udpegningen er for indeværende kommunale valgperiode.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At kommunalbestyrelsen udpeger 2 revisorer til at revidere årsrapporten for Business Center Bornholm. Udpegningen er for indeværende kommunale valgperiode.

Bilag:

·        Vedtægter for Fonden for Business Center Bornholm

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Valggruppen AVLO indstiller Birger Rasmussen. De øvrige valggrupper indstiller Ole Sig.

Indstillingerne blev godkendt.

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Vedtægter for Busines Center Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 41       Forberedelse af ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S

08.14.00A00-0002

Indledning

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Nexø Havn A/S og kommunen udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.  Kommunalbestyrelsen tager stilling til hvorledes der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

Sagsbeskrivelse

 

Nexø Havn A/S indkalder den 12. marts 2010 til ordinær generalforsamling torsdag den 8. april 2010 kl. 10.00 på selskabets kontor Sdr. Hammer 2, 1. tv, Nexø med følgende dagsorden:

 

1.     Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2.     Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3.     Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

4.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5.      Valg af revisor.

 

Ad. 2 Af årsrapporten side 4 fremgår, at revisionen ikke giver anledning til forbehold og side 5, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt at resultatet af selskabets aktiviteter fore regnskabsåret 2009 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven På side 7 oplyses, at nettoomsætningen i 2009 har været 7.231.000 kr. mod 7.294.000 kr. i 2008. Årets resultat har været henholdsvis et tab på 171.000 kr. og 24.000 kr.

 

På side 9 er oplyst, at 44 % af omsætningen er lejeindtægter for arealer og bygninger.

Fiskeriafgiften udgør knap 30 % af omsætninger eller 1,9 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i 2008.

 

På side 18 er anført, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret, men at 170.594 kr. overføres til overført resultat.

 

Ad. 3 Bestyrelsen fremsætter udkast til ændringer af vedtægterne, hvor den nye tekst er anført med rødt og tekst, der skal udgå er anført med blåt. Den redaktionelle ændring skyldes ændret selskabslovgivning.

Bestyrelsen foreslå, at fastsættelse af honorarer ikke er et generalforsamlings anliggende.

Chefjuristen bemærker, at såfremt honorarer ikke er et generalforsamlings anliggende, så bør sidste sætning i § 13 udgå: Bestyrelsesformanden kan udstyres med mobiltelefon dersom forholdene tilskynder det.

Kørsel/transport omkostninger dækkes i henhold til statens gældende takster.”

Borgmesteren foreslår, at der som sidste sætning i § 13 tilføjes.

”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”

Borgmesteren foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at fremsætte forslag til honorar for formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår som nye bestyrelsesmedlemmer:

Birger Rasmussen

Søren Alexandersen (genvalg)

Niels Plum

 

Hvilket er i overensstemmelse med indstillingen på det konstituerende møde.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

Ad. 2 Godkendelse af årsrapporten for 2009 samt at underskuddet på 170.594 kr. overføres til overført resultat.

Ad. 3 Godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer samt at § 13 sidste sætning udgår. Samt at der som nyt stk. i § 13 indsættes ”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”.

Endvidere indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at fremsætte forslag til honorar for formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 4. Valg af Birger Rasmussen som formand samt Søren Alexandersen (genvalg) og Niels Plum som bestyrelsesmedlemmer.

Endvidere indstilles det, at bestyrelseshonorarer samt andre personlige ydelser til hvert bestyrelsesmedlem specificeres i årsrapporten for fremtiden.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S.

Udkast til ændring af vedtægter for Nexø Havn A/S.

Nexø Havn A/S Årsrapport 2009.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Borgmesterens indstilling er godkendt.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nexø Havn A/S (PDF)

2.
Nexø Havn A/S Årsrapport 2009 (PDF)

3.
Udkast til ændring af vedtægter for Nexø Havn A/S (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 42       Forberedelse af ordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S

08.14.00A00-0003

Indledning

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S og kommunen udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger. Kommunalbestyrelsen tager stilling til hvorledes der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation

Sagsbeskrivelse

På vegnes Rønne Havn A/S indkalder advokat Mette Ravn Steenstrup den 10. marts 2010 til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. marts 2010 kl. 16.00 på selskabets kontor Munch Petersens Vej 2, Rønne

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5 .Valg af revisor.

 

Ad. 2 Af årsrapporten side 4 fremgår, at revisionen ikke giver anledning til forbehold samt, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt at resultatet af selskabets aktiviteter fore regnskabsåret 2009 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven På side 6 oplyses, at nettoomsætningen i 2009 har været 45.778.000 kr. mod 49.056.000 kr. i 2008. Årets resultat har været henholdsvis 2.335.000 kr. og 3.830.000 kr.

 

På side 7 er oplyst, at 12 % af omsætningen er lejeindtægter for arealer og bygninger. Skibs- og vareafgifter udgør knap 41 % af omsætningen og bil - og passagerafgiften 26 % af omsætningen.

 

På side 16 er anført, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret, men at 2.334.643 kr. overføres til overført resultat.

 

Ad. 3 Bestyrelsen fremsætter udkast til ændringer af vedtægterne, hvor den nye tekst er anført med gult. Den redaktionelle ændring skyldes ændret selskabslovgivning.

 

Borgmesteren foreslår, at vedtægternes § 13 tilføjes et nyt stk. 2 således:

”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”

Samt at de nuværende stk. 2 – 3 ændres til stk. 3 – 4.

Borgmesteren foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at fremsætte forslag til honorar for formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår som nye bestyrelsesmedlemmer:

Carl Løwe Ilsøe (genvalg)

Lars Kjøller

Leif Olsen

Hvilket er i overensstemmelse med indstillingen på det konstituerende møde, der tillige i overensstemmelse med vedtægternes § 12 stk. 2 indstillede suppleanter således:

For Carl Løwe Ilsøe – Per Ole Petersen

For Lars Kjøller – Erik A. Larsen

For Leif Olsen - Ole Dreyer.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

Ad. 2 Godkendelse af årsrapporten for 2009 samt at overskuddet på 2.335.000 kr.. overføres til overført resultat.

Ad. 3 Godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer.

Samt at der i § 13 indsættes et nyt stk. 2 således: ”Generalforsamlingen fastsætter honorar til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer”. Samt at de nuværende stk. 2 – 3 ændres til stk. 3 – 4.

Endvidere indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at fremsætte forslag til honorar for formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 4. Valg af Carl Løwe Ilsøe som formand samt Lars Kjøller og Leif Olsen som bestyrelsesmedlemmer samt valg af følgende suppleanter for Carl Løwe Ilsøe – Per Ole Petersen, for Lars Kjøller – Erik A. Larsen og for Leif Olsen - Ole Dreyer.

Endelig indstilles det, at bestyrelseshonorarer samt andre personlige ydelser til hvert bestyrelsesmedlem specificeres i årsrapporten for fremtiden..

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S.

Udkast til ændring af vedtægter for RønneHavn A/S.

Rønne Havn A/S Årsrapport 2009

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:


Borgmesteren indstiller videre at borgmesteren bemyndiges til at udpege en embedsmand til at deltage
i generalforsamlingen.

Borgmesterens indstilling er godkendt.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. marts 2010

1.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S (PDF)

2.
udkast til ændring af vedtægter for Rønne Havn A/S (PDF)

3.
Rønne Havn A/S Årsrapport 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 43       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2010:

Borgmesteren repræsenterer regionskommunen ved festligholdelsen af dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.