Dagsordenspunkter

  åbent 1 Forberedelse af ordinær generalforsamling i Østkraft Holding A/S
  åbent 2 Godkendelse af anlægsregnskaber 2009
  åbent 3 Årsberetning og regnskab 2009
  åbent 4 Revurdering af budget 2010
  åbent 5 Budgetoverførsler til 2010 - Anlæg og lån
  åbent 6 Budgetoverførsler til 2010 - drift
  åbent 7 Likviditetsoversigt pr. 30. april 2010
  åbent 8 Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkastsområderne - Frigivelse af statslige midler.
  åbent 9 Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet og etablering af klitter og strandcafe
  åbent 10 Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmoler på Hellipeder Havn 2010
  åbent 11 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler
  åbent 12 Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje
  åbent 13 Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen
  åbent 16 Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 17 Skema B for etablering af 17 almene boliger samt servicearealer i Nexø
  åbent 18 Byggekredit til opførelse af 17 nye plejeboliger i Nexø
  åbent 19 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 17 nye boliger samt servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø
  åbent 20 Nørremøllecentret - administrationsaftale med Boligselskabet af 1942 om de 17 nye plejecenterboliger
  åbent 21 Embedslægetilsyn med Bornholms Plejehjem og -centre 2009
  åbent 22 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2009
  åbent 23 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 24 Partnerskabsaftale mellem Jobcenter Bornholm og LO's A-kasser
  åbent 25 Sociale klausuler
  åbent 26 Forslag til lokalplan for hotel, restaurant, udstilling med mere I Rønne
  åbent 27 Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne
  åbent 28 Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars
  åbent 29 Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale
  åbent 30 Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i BRK
  åbent 31 Udpegning af Vækstforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 32 Baltic Master ll, Styrekomité
  åbent 33 Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
  åbent 34 Beboerklagenævn - Udpegning af medlem
  åbent 35 Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse i Svaneke - Udpegning af medlem til bestyrelsen
  åbent 36 De lette Kollektivboliger i Hasle - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen
  åbent 37 Udpegning af 2 personer til Hjemmeværnets Distriktsudvalg
  åbent 38 Afgørelse af om Bornholms Regionskommune har handlet økonomisk forsvarligt ang. investeringer i Biokraft A/S
  åbent 39 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Forberedelse af ordinær generalforsamling i Østkraft Holding A/S

24.00.00P35-0002

Indledning

Bornholms Regionskommune ejer samtlige aktie i Østkraft Holding A/S, som ejer samtlige aktier i Østkraft Net A/S, Østkraft Produktion A/S, Østkraft Forsyning A/S og Østkraft Energi Service A/S samt Biokraft A/S med 108 heltids ansatte.

 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal forberede den ordinære generalforsamling ved at beslutte borgmesterens mandat.

Generalforsamlingen finder sted fredag den 28. maj 2010 på Ullasvej 23, Rønne med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.      Valg af formand for bestyrelsen.

6.      Valg af næstformand for bestyrelsen.

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt.

 

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 7.

 

Ad 2.

Bestyrelsen har fremsendt en af Bornholms Revision udarbejdet Årsrapport for 2009 til generalforsamlingens godkendelse, jf. bilag.

 

Af revisionspåtegningen af 11. marts 2010 fremgår – side 6-, at revision ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 og af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere revisionens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 Af hovedtallene – side 3- kan nævnes, at koncernens resultat har været et underskud på 21.771.000 kr.  og en egenkapital på 706.710.000 kr.

 

Bestyrelse og direktion finder ikke resultatet tilfredsstillende, hvilket til en stor del skyldes regnskabsmæssige hensættelse vedrørende negativ egenkapital i Biokraft A/S.

En negativ påvirkning har tillige haft:

·        Utilfredsstillende resultat i Biokraft A/S

·        Utilfredsstillende resultat i Østkraft Forsyning A/S

·        Renteudgifter i forbindelse med det ekstraordinære hævede udbytte i 2008.

 

For 2010 forventes et mindre underskud.

 

Efter regnskabsårets afslutning har SKAT via bagmandspolitiet i marts 2010 indledt en undersøgelse i Østkraft Produktion A/S om betaling af afgifter i perioden oktober 2007 til december 2009 efter et ændret beregningsgrundlag.

 

Bestyrelse og direktion indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ad 3.

Af årsrapportens side 10 fremgår det, at der ikke forslås udbetalt udbytte, og at underskuddet overføres til overført resultat pr. 31. december 2009.

 

Ad 4.

På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2009 indstilledes følgende som bestyrelsesmedlemmer:

Winni Grosbøll

Bjarne Westerdahl, Klintebovej 3, 3720 Aakirkeby

Knud Andersen, Jydegårdsvej 2, 3790 Hasle

Torben Blem Kofoed, Præstegårdsvejen 3, Vestermarie, 3700 Rønne

Lotte Helms Kjær

Torben Rønne-Larsen

Kristian K. Mailand, Kirkevej 2, Rutsker, 3790 Hasle

Ole Dreyer

 

Ad 5.

Indstilling vil foreligge på mødet.

 

Ad 6.

Indstilling vil foreligge på mødet.

 

Ad 7.

Det indstilles, at Bornholms Revision vælges som revisor

Økonomi

Intet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at hun eller en hun bemyndiger dertil får mandat til at stemme for

1.      Godkendelse af årsrapporten

2.      At underskuddet på 21.771.000 kr. anvendes som foreslået af bestyrelsen og direktionen - overført til resultat pr. 31. december 2009.

3.      At følgende:

Winni Grosbøll

Bjarne Westerdahl, Klintebovej 3, 3720 Aakirkeby

Knud Andersen, Jydegårdsvej 2, 3790 Hasle

Torben Blem Kofoed, Præstegårdsvejen 3, Vestermarie, 3700 Rønne

Lotte Helms Kjær

Torben Rønne-Larsen

Kristian K. Mailand, Kirkevej 2, Rutsker, 3790 Hasle

Ole Dreyer

Vælges som medlemmer af bestyrelsen.

4.      At den indstillede vælges som bestyrelsesformand.

5.      At  den indstillede vælges som næstformand .

6.      At Bornholms Revision vælges som revisor.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling af 11. maj 2010

Årsrapport for 2009

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Knud Andersen indstilles som bestyrelsesformand og Winni Grosbøll som næstformand.

Godkendt.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østkraft Holding A/S (PDF)

2.
Østkraft Holding A/S årsrapport for 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Godkendelse af anlægsregnskaber 2009

00.01.00S08-0033

Indledning

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Sagsbeskrivelse

I årsregnskabet for 2009 er der optrykt 5 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen, idet anlægsregnskaberne vedrørende ”nye boliger ved Stenbanen” og ”Stjernehuset v/Klintebo” blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2010:

 

                                                              Samlet bruttoudgift     Samlet nettoudgift                          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen, renovering                   kr.    5.449.085           kr.   5.449.085          kr.   5.243.000

 

Aaker Skole, renovering                            kr.  23.584.283           kr. 23.584.283          kr. 22.246.238

 

Bornholms Plejehjem og –centre,

renovering af tag, Paradisvej                     kr.    2.143.477           kr.   2.094.911          kr.   2.010.000

 

Belægningsvedligeholdelse 2008               kr.    8.600.043           kr.   8.600.043          kr.   8.600.000

 

Engangsudgifter ifm. ændret

lokalefordeling                                          kr.    4.312.239           kr.   4.272.239          kr.   3.466.300

 

De anførte anlægsregnskaber har givet anledning til følgende ”bemærkninger til væsentlige afvigelser i forbruget i forhold til bevillingen”:

 

Bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevilling blev givet. Rådighedsbeløbene er efterfølgende indeksreguleret, hvilket bevirker, at der ikke er væsentlige afvigelser.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        At anlægsregnskaberne godkendes

 

Bilag

·        Regnskaberne er optrykt i ”Regnskab 2009, specifikationer til årsberetningen”, der er vedlagt som bilag til næste punkt.

 

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Årsberetning og regnskab 2009

00.32.10Ø00-0005

Indledning

I henhold til Styrelseslovens §45 aflægger Økonomiudvalget årsberetningen til Kommunalbestyrelsen forinden fremsendelse til revisionen. Årsregnskabet skal være overgivet til revisionen inden 1. juni.

Sagsbeskrivelse

Årsberetning og specifikationer 2009

Årsberetningen for regnskabsåret 2009 er udarbejdet.
Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·        udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·        omkostningsbaseret resultatopgørelse

·        balance 

·        pengestrømsopgørelse

 

alle med tilhørende noter.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

 

·        Specifikationer til årsregnskabet

·        Regnskabsbemærkninger

 

Specifikationerne er optrykt særskilt og vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse (kaldet Regnskabsopgørelsen)
Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 33,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsagde et overskud på 19,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 130,5 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser et overskud på 6,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et overskud på 6,1 mio. kr. og det korrigerede budget til 4,2 mio. kr.
Den udgiftsbaserede resultatopgørelse udviser således et samlet underskud på 27,1 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 25,2 mio. kr., altså en merudgift på 52,6 mio. kr.  i forhold til oprindeligt budget.Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindreforbrug på 99,1 mio. kr.


Dette skal ses i lyset af følgende:
Det korrigerede budget for 2009 udviste et underskud på 126,2 mio. kr. I det korrigerede budget indgik overførsler fra 2008 til 2009 med 74,9 mio. kr. (excl. låneoverførsler). Der er godkendte overførsler på 122,9 mio. kr. fra 2009 til 2010, hvilket vil sige, at rammeoverførslen er forøget med 48 mio. kr.

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse (kaldet Resultatopgørelsen)
Der udarbejdes ikke omkostningsbaseret budget.
Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 78,2 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser et overskud på 7,7 mio. kr.
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse udviser således et samlet underskud på 70,5 mio. kr.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2009 fremsendes til revisionen

 

 

Bilag

·        Udkast til årsberetning 2009

·        Specifikationer til årsregnskabet 2009

·        Regnskabsbemærkninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2009 fremsendes til revisionen.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Specifikationer til regnskab (PDF)

2.
Specifikationer side 239 til 266 (PDF)

3.
Regnskabsbemærkninger (PDF)

4.
Årsberetning 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Revurdering af budget 2010

00.01.00S00-0010

Indledning

Med henvisning til opfølgning på regionskommunens økonomi på Økonomi - og Erhvervsudvalgets møde i januar, samt administrativ opfølgning på foreløbig status på budget 2010, sammenholdt med årets første budgetopfølgning og regnskab 2009, der viser et stort underskud på driften, er det nødvendigt, at der ekstraordinært sættes fokus på budget 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Målet med at revurdere budgettet 2010 er at tilpasse budgettet i indeværende år, bl.a. via effektivisering, for at imødegå et forventet merforbrug på områderne med deraf forventet underskud i kommende regnskab for 2010. Et dårligt regnskabsresultat vil derudover forøge presset på likviditeten. Iværksættelsen af et revurderingsarbejde vil også bidrage positivt til arbejdet med budget 2011 og overslagsår.

 

En revurdering af budgettet kan processuelt ske på forskellig vis. Det optimale er en hurtig-udgave af den normale procedure for årsbudgettet. Da dette nok ikke er muligt, vil processen i stedet kunne indeholde følgende elementer:

 

 1. Konsekvent budgetopfølgningsproces (mere end sædvane)
 2. Genåbning af budgetforliget
 3. Stillingtagen til anlæg, og ikke kun drift
 4. Effektiviseringsforslag
 5. Inddrivelse af overskud
 6. Særlig fokus på virksomheder med underskud
 7. Nye forslag, skal finansieres (eksempelvis Rønne Svømmehal, Rønne Teater etc.)

 

Med disse elementer iværksættes der tiltag overfor de udfordringer, som er konstateret i den første budgetopfølgning pr. 28. februar, regnskab 2009, og iværksatte handleplaner, hvor det forventede resultat – i nogle tilfælde - må antages at være usikkert. Der sættes dog ikke et eksakt mål for denne proces i form af et måltal, men der skal i stedet arbejdes positivt med henblik på det bedst mulige resultat. Dette alene grundet tidspunktet på året, igangværende arbejde med budget 2011, effektivisering etc.

 

Økonomien i Bornholms Regionskommune i 2011 og fremadrettet er presset som følge af:

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede rammeudmelding (budgetforbedringer/rammebesparelser) for arbejdet med budget 2011 må, sammen med den første budgetopfølgning for 2010 og fortsatte usikre økonomi i enkelte virksomheder, antages at være utilstrækkelige. For at kunne imødekomme et budget i balance pr. 1.1.2011 indstilles det, at budget 2010 genåbnes og at der findes yderligere besparelser, såvel på drift som anlæg.

 

Dette vil også sikre, at større besparelsestiltag i 2011 kan implementeres løbende gennem 2011, hvor der ikke kan være fuld gennemslagskraft pr. 1.1.2011.

 

Med henvisning til bilaget, vil der eventuelt skulle ske høring, afhængig af forslagenes karakter.

 

Økonomi

Der sættes ikke et eksakt måltal for denne proces i form af et tal, men i stedet skal der arbejdes positivt med henblik på det bedst mulige resultat.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler borgmesteren at indkalde de politiske gruppeformænd til drøftelse, med henblik på en genåbning af budgetforliget 2010

·        sagen efterfølgende fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på tiltrædelse af indstilling om iværksættelse af revurderingsarbejdet

·        at arbejdet efter Kommunalbestyrelsens tiltrædelse igangsættes i udvalgene.

·        at udvalgenes forslag sendes i høring forud for en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 

 

Bilag

Revurdering af budget 2010 - Bilag

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Udvalget anbefaler en revurdering af budgettet for 2010 og at processen, skitseret i notatet, følges.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Revurdering af budget 2010 - Bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler til 2010 - Anlæg og lån

00.30.10S06-0004

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2009 opgjort overførselsbeløbene til 54,2 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis. De største overførsler vedrører ombygning af Nexøhuset i henhold til ældreboliglovgivningen samt anlæg på vejområdet.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -5,3 mio. kr., samt 3,6 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009, i alt netto -1,7 mio. kr.

Der resterer endvidere låneoptagelser vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt -26,8 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører ombygningen af Nexøhuset.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 54.219.918 kr., en negativ tillægsbevilling på netto 1.674.280 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 26.809.473 kr., eller i alt 25.736.165 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 25.736.165 kr. finansieret af kassebeholdningen

 

Bilag

Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og lån

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb og lån (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetoverførsler til 2010 - drift

00.30.10S06-0004

Indledning

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres uforbrugte budgetbeløb til næste år, idet virksomhederne derved får mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig disponering.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har opgjort overførselsbeløbene på grundlag af den afsluttede bogføring for 2009. På driftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på den overførbare ramme på 33,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare ramme er det et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på den overførbare ramme kan overføres til 2010, idet der korrigeres for følgende:

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009 at bortskrive oparbejdede underskud pr. ultimo 2008 ud over 2,0 mio. kr. for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre, Psykiatri og Handicap og BAT. Det blev samtidig godkendt, at underskud i 2009 ud over 0,5 mio. kr. ligeledes kunne bortskrives efter en konkret vurdering i forbindelse med budgetoverførslen til 2010. Vurderingen har ikke givet anledning til at ændre princippet, hvilket betyder, at derbortskrives 20,1 mio. kr. vedr. BørneCenter Bornholms og 9,8 mio. kr. vedr. Bornholms Plejehjem og Centre. Der bortskrives ikke yderligere beløb for de øvrige virksomheder. Dog ses ældreområdet under ét, således at Døgnplejen Bornholms trods overskud også overfører et underskud på 0,5 mio. kr. fra 2009.

 

For Børnenes Dagpleje og Pladsformidling reguleres overførslen i lighed med tidligere år for resultatet vedrørende de private pasningstilbud, idet virksomheden ikke har direkte indflydelse på udgifternes omfang.

 

På politikområde 6 Psykiatri og Handicappede overføres en del af Rønne Botilbuds overskud, konkret overskuddet på det nye tilbud Stenbanen, til SACS efter aftale med områdechefen. Dermed nedbringes SACS’ oparbejdede underskud til et niveau det er muligt for virksomheden at tilbagebetale.

 

På Jobcenter Bornholm er der korrigeret for merudgifter til lægeerklæringer, idet kontoen systemteknisk er henført til de overførbare områder, men efter kommunalbestyrelsens beslutning den 30. april 2009 er overført til ikke.overførbart område.

 

På Teknik & Miljø korrigeres for den mindreindtægt, der er opstået i forbindelse med ændring i løbet af 2009 af administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, idet Teknik & Miljø ikke har indflydelse på aftaleforhandlingen.

 

På Bornholms Biblioteker korrigeres overførslen for i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budget 2010 om, at biblioteket ikke får overført den bundne opsparing i 2009.

 

Herudover er der en række mindre korrektioner i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter og i forlængelse af kommunalbestyrelsesbeslutninger i øvrigt.

 

Korrektionerne betyder samlet set, at budgetoverførslerne forhøjes med 33,7 mio. kr. i forhold til overskuddet på det overførbare område, således at der i alt overføres 68,6 mio. kr. Forhøjelsen skyldes primært bortskrivningen af underskud.

 

De enkelte virksomheders over- og underskud er opgjort i bilag 1, hvor der også er en sammenligning med virksomhedernes overførsel fra 2008 til 2009.

Virksomhedernes overførsel til 2010 korrigeret for ovennævnte reguleringer fremgår af bilag 2. Virksomheder, der overfører mere end ± 10 pct. af oprindeligt budget har indsendt uddybende bemærkninger til budgetoverførslen. Disse fremgår af bilag 3.

 

Som et led i økonomistyringen har virksomhederne i de sidste tre år været pålagt bindinger i forhold til anvendelsen af overførte overskud. I 2009 blev der for virksomheder med positive overførsler på over 1 mio. kr. indgået aftaler om anvendelsen af overskuddet, i praksis udmøntet som forventes overførsel til 2010. Der er generelt levet op til disse aftaler, idet de omfattede virksomheder overfører ca. 15 mio. kr. mere end aftalt.

Det generelle kendetegn for overførslerne til 2010 er, at de store positive overførsler vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt sekretariatsbevillingerne på de forskellige politikområder, dvs. bevillinger, som chefgruppens medlemmer har ansvaret for.

Det anbefales på den baggrund, at de decentrale virksomheder ikke pålægges bindinger i forhold til anvendelsen af overskud i 2010. Dette sker kun i forhold til de bevillinger chefgruppens medlemmer har ansvaret for, hvor Økonomi og Analyse vil indgå aftaler om anvendelse af positive overførsler i lighed med i 2009, og herunder vurdere og aftale, om overførslerne skal reduceres permanent. Resultatet heraf forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering i juni, idet eventuelle bevillingsmæssige ændringer forelægges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Økonomi

Budgetoverførslerne betyder, at der meddeles tillægsbevilling til budget 2010 på i alt 100.843.587 kr. jf. kolonne 5 i bilag 2. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt tillægsbevillinger på 32.241.000 kr. til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2009, idet beløbene samtidig er lånt af og reduceret i virksomhedernes driftsbudgetter.

Netto genbevilges der således 68.602.587 kr. jf. bilag 2 kolonne 3.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der meddeles tillægsbevilling på 100.843.587 kr. til budgetoverførsler som anført i bilag 2 kolonne 5, finansieret af de likvide midler, og

·        at der indgås aftale om anvendelse af overførte midler i 2010 for visse bevillinger jf. ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2009 på det overførbare område

Bilag 2: Driftsoverførsler til 2010

Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med budgetoverførsler på mere end ± 10 pct.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Bilag 1: Virksomhedernes over-/underskud i 2009 på det overførbare område (PDF)

2.
Bilag 3: Bemærkninger fra virksomheder med budgetoverførsler på mere end ± 10 pct. (DOC)

3.
Bilag 2: Driftsoverførsler til 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Likviditetsoversigt pr. 30. april 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (149,5                    mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (212,7 mio.) samt den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (115,2 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 115,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 blev skønnet til ca. 89 mio. kr., er endnu ikke opgjort og derfor ikke medtaget i beregningerne.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,6 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,               

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 30. april 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 30.04.2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne - Frigivelse af statslige midler.

01.02.00Ø39-0001

Indledning

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne er der afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune som er en udkantskommune har søgt midler, og har modtaget tilsagn på i alt 5.840.000 kr

Sagsbeskrivelse

Indsatspuljen yder tilskud til følgende tre indsatsområder:

·        Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift til opkøb, og der er modtaget tilsagn om tilskud på 500.000 kr.

·        Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift, og der er modtaget tilsagn om tilskud på 375.000 kr.

·        Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift der ikke anmeldes til refusion efter byfornyelsesloven. Der er modtaget tilsagn om tilskud på 4.965.000 kr.

Det samlede tilsagn om tilskud udgør 5.840.000 kr. idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet er indforstået med, at der kan foretages justeringer inden for de tre områder, forudsat at de overordnede formål med indsatsen bibeholdes.

Generelt gælder det for udnyttelsen af puljemidlerne, at ejendommene skal ligge i landdistrikter. Hele Bornholm anses for landdistrikt undtaget Rønne og Nexø, der har et indbyggertal større end 2.000. Det er endvidere en forudsætning for udnyttelse af tilskuddet, at der er indgået aftaler om anvendelse af midlerne inden den 31. december 2010, og midlerne er anvendt senest den 31. december 2011.

 

Der er ikke i det kommunale budget for 2010 afsat midler til formålet. Årsagen er, at puljen først blev kendt og søgt så sent, at budgettet for 2010 var vedtaget.

 

Private ejendomme.

Teknik & Miljø lægger op til en skriftlig aftale mellem kommunen og den enkelte ejer af en nedrivningsejendom på helt frivillig basis. Tilbuddet til ejeren er at, der ydes 75 pct. tilskud. De resterende 25 pct. betales af ejeren.

Beregningsmæssigt vil et tilskud til nedrivning af en privat ejendom udløse en kommunal udgift.

 

 

 

Eksempel:

Med ejerfinansering:

Samlet nedrivningsudgift                                 400.000 kr.

25% ejerbetaling                                             100.000 kr.

Rest                                                                300.000 kr.

Tilskud fra indsatspuljen 75 %                        225.000 kr.

Kommunen betaler                                           75.000 kr.

 

Uden ejerfinansiering:

 

Samlet nedrivningsudgift                                 400.000 kr.

Tilskud fra indsatspuljen 75 %                        300.000 kr.

Kommunen betaler                                        100.000 kr.

 

Det skal her nævnes, at et tilskud til nedrivning af en privat ejendom indebærer et skattemæssigt aspekt, idet tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt for ejeren. Dette aspekt kan få indflydelse på muligheden for at indgå aftaler med private om nedrivning.

Teknik & Miljø har besigtiget et antal ejendomme, private såvel som ejendomme der af kommunen kan erhverves til nedrivning. Besigtigelsen pågår stadig.

Der er ligeledes set på ejendomme hvor en oprydning af oplagret skrot, udtjente biler samt i øvrigt oprydning kan komme på tale.

Det anbefales, at Teknik & Miljø kan indgå aftaler med private om nedrivning inden for en økonomisk ramme som anført under økonomiafsnittet.

 

Offentlige ejendomme erhvervet med det formål at nedrive ejendommen.

Kommunen kan erhverve/købe ejendomme med henblik på nedrivning med et tilskud på 75 pct., hvor alle udgifter forbundet med køb, besiddelse og nedrivning/rydning er tilskudsberettiget.

Der vil ikke blive foretaget modregning ved eventuelt efterfølgende salg af grund.

Beslutning om køb og at ejendommen skal nedrives skal være truffet i 2010.

Aktuelt er kommunen ved at overtage Bølgebadet i Sandvig med henblik på nedrivning.

I den sammenhæng vil der som selvstændigt projekt blive udarbejdet en plan for renovering af hele området.

 

Udvælgelse af ejendomme.

Prioriteringen er, at det skal være ejendomme der er nedrivningsværdige, og at de skal have en beliggenhed, hvor bygningerne er synlige for omgivelserne og hvor en nedrivning vil have en positiv virkning på det landskabelige.

Det er de samme kriterier som gælder for oprydning af udenoms arealer.

 

Det fremadrettede arbejde med at nedrive bygningerne, samt med at rydde op, vil efter tilbud blive udført af private entreprenører, og det vil blive sikret at nedrivningsmaterialerne m.v. bliver bortskaffet på miljømæssig korrekt måde.

Økonomi

Der er modtaget tilsagn om et statsligt tilskud på 5.840.000 kr., idet tilskuddet kan finansiere 75 pct. af udgifterne. Der arbejdes på at få den ekstern finansiering vedrørende nedrivning af Bølgebadet, på plads, således at fuld udnyttelse af tilskuddet fra Indsatspuljen indebærer en kommunal udgift på 780.000 kr. jf. nedenstående opstilling.

 

Projekt

Indsatspuljen

Anden ekstern
finansiering *

Kommunal
finansiering

Samlet
anlægsudgift

Bølgebadet

3.500.000

1.167.000

0

4.667.000

Kommunal ejendom

300.000

 

100.000

400.000

Private ejendomme

2.040.000

 

680.000

2.720.000

I alt

5.840.000

1.167.000

780.000

7.787.000

·        Nettotilskud efter tilbagebetaling af moms på 17,5 pct.

 

 

Projektet vedrørende Bølgebadet påregnes gennemført i 2010, mens udgifterne til nedrivning af øvrige ejendomme forventes afholdt med halvdelen i henholdsvis 2010 og 2011.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.667.000 kr. (udgift) til nedrivning af Bølgebadet og tilsvarende 4.667.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud til projektet,

·        at der meddeles en anlægsbevilling på 3.120.000 kr. ( 400.000+2.720.000 ) (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 2.340.000 kr.( 2.040.000+300.000 ) (indtægt) vedr. tilskud,

·        at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 1.170.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

·        at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 1.170.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud i 2011,

·        at den kommunale udgift på i alt  780.000 kr. finansieres af puljen til køb og salg af ejendomme, med 390.000 kr. i hvert af årene 2010 og 2011

·        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09, og

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med private inden for en økonomisk ramme på 2.720.000 kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. maj 2010: 

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 27. maj 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til den angivne prioritering – men ønsker at opprioritere ”kommunale og private ejendomme i øvrigt”, medens det retslige forhold om at bølgebadets ejer bærer forpligtelsen til at nedrive bølgebadet afklares.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke til den angivne prioritering – men ønsker at opprioritere ”kommunale og private ejendomme i øvrigt”, medens det retslige forhold om at bølgebadets ejer bærer forpligtelsen til at nedrive bølgebadet afklares.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet samt etablering af klitter og strandcafe

01.02.05P21-0236

Indledning

På baggrund af forhandlinger med ejeren af Bølgebadet om bygningens fremtid fremlægger Teknik & Miljø hermed et udkast til en lokalplan, der gør det muligt at fjerne bebyggelsen helt eller delvist samt at etablere klitter og strandcafe i området.

Sagsbeskrivelse

Det er hensigten med lokalplanen, at den oprindelige landskabelige karakter med sand og klitter kan blive genskabt efter en nedrivning af hovedparten eller hele den eksisterende bygning, samt at offentlighedens adgang til strandarealet som helhed bliver sikret. Samtidigt giver lokalplanen mulighed for at etablere en strandcafe/-restaurant i de to nordligste ’takker’ af den eksisterende bygning, uanset at den øvrige del af bebyggelsen fjernes.

Lokalplanområdets hidtidige status som landzone fastholdes med lokalplanen, så der ikke kan ske yderligere byudvikling på arealet.

Visse af lokalplanens bestemmelser er såkaldte bonusbestemmelser, der erstatter de landzonetilladelser efter planlovens § 35, som ellers ville have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 054 i offentlig høring i 8 uger inklusiv afgørelse om at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Bilag

Forslag til lokalplan 054

Screening af lokalplanen i henhold til miljøvurderingsloven

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 27. maj 2010:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. maj 2010

1.
Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet (PDF)

2.
Screening for miljøvurderingspligt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 10       Anlægsbevilling til projektering af sikring af granitmolerne på Helligpeder Havn

08.03.00S05-0001

I Indledning

Teknik og Miljøudvalget prioriterede den 3. februar anlægsmidlerne vedrørende havne for 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

Teknik og Miljøudvalget prioriterede følgende projekt af de disponible midler i 2010:

 

Projektering af sikring af de fine granitmoler mod vest og nord i inderbassinet i Helligpeder Havn.

Helligpeder er en privathavn, og i 2003 besluttede kommunalbestyrelsen at anlægspuljen også dækker sikring af havneværker i de private havne.

Projekteringen ønskes igangsat for at kunne fastlægge et budget. Molerne står ikke på tømmerkister på klippebund som de fleste bornholmske granitmoler, men på pæle nedrammet i lerbunden, og det er disse pæle der er stærkt medtaget.

 

Det vurderes at der kan udvikles en metode til etablering af en undervandsfortssatsvæg der ikke er væsentlig dyrere end dem vi har udviklet til klippebund, så den samlede anlægssum for sikring af de 2 moler vurderes til ca. 700.000 kr.

 

Budget 2010 til projektering. 60.000 kr.

 

Projektet er planlagt afsluttet i 2010

 

Økonomi

 

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til havneanlæg på 1.774.200 kr. og hertil kommer 2.851.607 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2010. Det samlede disponible beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 4.625.807 kr.

Udgifterne til ovennævnte arbejder på i alt 60.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til projektering af projekt til sikring af de fine granitmoler i inderbassinet i Helligpeder Havn.

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende havne.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og Miljø

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - trafikforhold omkring skoler

05.13.10S05-0007

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 03. marts 2010 anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til en pulje på 500.000 kr. til mindre og aktuelle vejprojekter på hele Bornholm, jf. Trafiksikkerhedsplan 2008.

Sagsbeskrivelse

I Trafiksikkerhedsplan 2008 blev der foreslået en årlig pulje til løsning af mindre og aktuelle projekter, hvor der sker en del uheld og hvor borgerne og institutioner henvender sig om utrygge steder.

Temaet for 2010 er forbedringer af trafikforhold omkring de bornholmske skoler, efter at skolerne har henvendt sig om trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder og det trafikkaos omkring skolerne, med forældrekørsel af skolebørn om morgenen og om eftermiddagen.

 

I 2010 forventes der at skulle anvendes 500.000 kr. til forbedring af trafikforhold omkring nogle af de bornholmske skoler:

·        Ændring af afsætningforhold og fodgængerovergang ved Østre Skole i Rønne - 175.000 kr.

·        Opstribning og skiltning ved Aaker Skole - 25.000 kr.

·        Forbedring af afsætningforhold ved Svaneke Skole - 25.000 kr.

·        Nyt fortov langs Vibegårdsvej i Rønne til 10. KlasseCenter Bornholm - 125.000 kr.

·        Forslag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 vedrørende hævet flade på Pæretræsdalen ønskes efter henvendelse fra skolen, ændret til en presserende forbedring af afsætningsforholdene ved Søndermarksskolen og trafikforholdene på Smedegårdsvej i Rønne til 125.000 kr.

Hævet flade på Pæretræsdalen vil indgå i prioritering af puljen i 2011.

Alle projekter vil medvirke til en forbedring af afsætningsforholdene omkring skolerne og til at minimere hastighederne og antallet af uheld og utrygge steder.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2010 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.689.700 kr. og hertil kommer 13.132.666 kr. overført fra 2009, så det samlede beløb til anlægsopgaver i 2010 udgør i alt 29.822.366 kr.

Til løsning af mindre og aktuelle projekter ved skolerne afsættes i 2010 et beløb på 500.000 kr., idet der afsættes 25.000 kr. til uforudsete udgifter.

Projektarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte projektarbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje

29.15.00S05-0001

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til udskiftning af 3-4 units og patientstole i Tandreguleringsklinikken i 2010.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har opsparet driftsmidler til løbende renovering af units og klinikker. 

I Tandreguleringens aftale for 2010 udmøntes målet vedrørende ”Kvalitet i ydelsen” bl.a. via udskiftning af 4 tandlægeunits inden udgangen af 2010. Der vil konkret blive foretaget en vurdering af, om der på længere sigt er behov for 3 eller 4 units, set i lyset af det faldende børnetal.

 

Det er aftalt, at Tandplejens opsparede mindreforbrug skal søges anvendt til at fået udskiftet 4 tandlægeunits i Tandreguleringsklinikken inden udgangen af 2010. 

 

Idet Tandplejen og Tandreguleringen blev sammenlagt til Bornholms Kommunale Tandpleje pr. 1. januar 2010 søges anlægsbevillingen til Bornholms Kommunale Tandpleje.

Økonomi

Der på Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget reserveret 775.000 kr. til finansiering af nye units i Tandreguleringsklinikken. Udgiften til nye units vil derfor kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 775.000 kr. til Bornholms Kommunale Tandpleje til nye units i Tandreguleringsklinikken

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 775.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne

29.15.00S05-0002

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til ombygning af sekretærkontor på klinikken i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har siden 2003 opsparet driftsmidler til løbende renovering af klinikker og inventar.

Den planlagte ombygning af sekretærkontor i Rønne-klinikken omhandler, at åbningen/lugen til venteværelset i den sydvendte væg lukkes med glas, og patientbetjeningen til venteværelset flyttes til den vestvendte væg, hvor det nuværende glasparti ændres til et mere brugervenligt format. Dette gøres også for at få bedre arbejdsbetingelser for sekretæren. Arbejdsmiljømæssigt er der behov for et hæve-sænkebord, så sekretærens arbejdsplads bliver mere fleksibel. Dette kan ikke lade sig gøre med den nuværende udformning af kontoret. Sekretæren lider i perioder med eftervirkninger af dårlige arbejdsstillinger.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra håndværkerne (tømrer, maler og elektriker) på ca. 65.000 kr. Fornyelse af inventar beløber sig til ca. 25.000 kr. Samlet en udgift på ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Projektet vedrørende ombygningen og indhentning af tilbud er udarbejdet i samarbejde med Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme.

Udgiften til ombygningen af sekretærkontor vil kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Til orientering kan det oplyses, at ombygningen af kontoret i Nexø-klinikken i 2009 beløb sig til 80.000 kr.  Her renoverede man også sekretærkontoret med udskiftning af et uhensigtsmæssigt glasparti til patientmodtagelse m.m.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen godkendelse, at der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. til ombygning af kontor i Rønne

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 90.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·         at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til renovering af 5 lokaler på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker

82.18.00P20-0025

Indledning

I forbindelse med overflytning af overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik til afdeling Aaker fra skoleåret 2010-2011 søger Hans Rømer Skolen om tilskud til istandsættelse af en række klasselokaler på afdelingen i Aaker.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur ultimo 2007 indgik det i beslutningen, at overbygningsklasserne fra Mosaik afdeling skulle flyttes til Aaker afdeling, når der var plads til det.

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen besluttede i foråret 2010, at overbygningsklasserne fra afdeling Mosaik (7. - 9. klassetrin) med virkning fra 1. august 2010 skulle flyttes til afdelingen i Aaker.

Beslutningen var baseret på en vurdering af, at der på afdeling Aaker ville være tilstrækkelig plads til også at rumme det øgede elev- og klasseantal, en sådan flytning ville medføre.

På afdeling Aaker blev der i perioden 2007-2009 gennemført en større renovering/udbygning af skolen. Der var allerede dengang planlagt renovering af klasselokalerne 2, 3, 5, 10 og 17, der rummede en række specialklasser, men den afsatte budgetramme til renoveringen var ikke tilstrækkelig til også at omfatte disse lokaler.

Specialklasserne er i forbindelse med ønsket om større integration mellem normal- og specialklasserne flyttet til nyrenoverede lokaler, der ligger i umiddelbar sammenhæng med de lokaler, der benyttes af normalklasserne.

Renoveringsplanen omfatter udskiftning af gulv i ét lokale, opsætning af akustikloft i tre lokaler samt ny belysning, udskiftning af elinstallationer og malerarbejder i alle 5 lokaler.

Økonomi

Hans Rømer Skolen har i 2009 indhentet overslag på de ansøgte arbejder og de samlede udgifter til renoveringen af de 5 klasselokaler vurderes at koste i alt 622.400 kr.

Til gennemførelse af renovering af de 5 klasselokaler søger Hans Rømer Skolen om tilskud fra ”Renoveringspulje til skolebygninger”, hvor der i 2010 er uforbrugte midler på 555.995 kr., som delvis vil kunne finansiere anlægsudgiften.

Af restbeløbet på 66.405 kr. kan 33.203 finansieres via Hans Rømer Skolens driftsbudget til vedligeholdelse, medens de resterende 50 %, eller 33.202 kr., kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 622.400 kr. til renovering af 5 klasselokaler på Hans Rømer Skolens afdeling Aaker.

·        tillægsbevillingen dels finansieres med 555.995 kr. fra ”Renoveringspuljen til skolebygninger” og dels finansieres med 33.203 kr. fra Hans Rømer Skolens driftsbudget samt 33.202 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        anlægsbevillingen gives til Hans Rømer Skolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen

04.04.00S05-0009

Indledning

Det nuværende gulv i Søndermarkshallen er nedslidt og ikke egnet til sportsaktiviteter i sin nuværende stand. Mange steder har det været nødvendigt at foretage udskiftninger af knækkede parketstave, og gulvet er meget ujævnt efter flittig brug og mange afslibninger.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Idrætsområder har i dialog med brugerne af hallen undersøgt mulighederne og er kommet frem til følgende løsning: Kunststofgulv af typen Gerflor Taraflex. Gulvet har en 2,2 mm polyuretanbehandlet overflade og en armering af glasfibervæv. Det er et allround gulv der er uhyre slidstærkt og som passer til alle typer boldsport og gymnastik for både motionister og elite. Gulvet bruges bl.a. som spillerunderlag ved EM-, VM- og OL-turneringer i de fleste typer boldsport. Gulvet er godkendt ifølge standard EN 14904 for indendørs sportsgulve og det er nemt at rengøre.

Ved skader kan dele af gulvet udskiftes. Gulvet lægges i baner på plader lagt oven på eksisterende gulv og svejses sammen. Idet det nuværende gulv ikke skal fjernes, er denne løsning væsentlig billigere end en udskiftning af det nuværende gulv.

Det er en forudsætning at eksisterende strøer, under nuværende gulv er intakte.

Ifølge et prisoverslag vil Gerflor Taraflex gulvet kunne pålægges for en anslået pris af 465.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer isætning af nye bøsninger samt opstregninger af gulvet, anslået pris 100.000 kr.  Samlet pris anslået til 565.000 kr.

Et prisoverslag for pålægning af nyt massivt parketgulv viser en pris på 885.770 kr. inkl. alt.

Økonomi

I budget 2010 er der afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulv i Søndermarkshallen.

Det foreslås at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet, idet der afsættes 35.000 kr. til uforudsete udgifter, og at restbeløbet på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen finansieret af det i budget 2010 til projektet afsatte rådighedsbeløb 

·        at det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling

04.04.00S05-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til Bornholms Idrætsområder til nyt tag på Søndermarkshallen. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et overslag fra 2005. Under projekteringen af opgaven, viste det sig, at den afsatte budgetramme ikke var tilstrækkelig til at udføre renoveringen.

Sagsbeskrivelse

I samråd med Steenbergs Tegnestue ApS er der udarbejdet nye overslag for arbejdet. Der arbejdes med 4 scenarier (løsning 1-4):

1.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag

2.      Pålægning af 2-lags-papdækning på hovedtag

3.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag og 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger

4.      Pålægning af 1-lags-papdækning med isolerende trekantslister på hovedtag inkl. 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger.

Lederen af Bornholms Idrætsområder anfører at løsning 4 vil være den optimale, men at den vurderes til at være urentabel. Bornholms Idrætsområder anmoder derfor om, at der bevilges midler til gennemførelse af løsning 3, som i alt er vurderet til at koste 1.804.000 kr. ekskl. moms. Priser og overslag på løsning 1-4 fremgår af bilag.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 890.370 kr. til tagrenoveringen, hvorved der mangler 913.630 kr. til opgaven.

I budget 2009 resterer der en pulje til anlægsønsker på 916.130 kr., som forventes overført til budget 2010 på Kommunalbestyrelsens møde i maj måned.

Det foreslås at renoveringsarbejdet finansieres af denne pulje.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 913.630 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.804.000 kr.

·        at tillægsbevillingen på 913.630 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

Bilag

·        Indstilling og overslag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Indstilling og overslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Skema B for etablering af 17 almene boliger samt servicearealer i Nexø

03.02.00G01-0012

Indledning

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B, medens sagen om ændring af anlægsbevillinger behandles i et separat dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for etablering af 17 almene ældreboliger samt servicearealet i tilknytning hertil.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.122.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 26.525.240 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 927.754 kr. ekskl. moms.

 

Sagsbeskrivelse

Skema B er udarbejdet på grundlag af begrænset licitation i totalentreprise, som blev afholdt den 19. marts 2010.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 612.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør derfor 27.137.240 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 1.899.607 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 927.754 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 247.754 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering medio oktober 2011.

 

Økonomi

                                                                                                    Skema A                         Skema B

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   26.525.240 kr.                27.137.240 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             927.754 kr.                     927.754 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         27.452.994 kr.               28.064.994 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -24.137.968 kr.               -24.694.888 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -1.856.767 kr.                -1.899.607 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                -530.505 kr.                    -542.745 kr.

Boliger i alt                                                                        -26.525.240 kr.               -27.137.240 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -680.000 kr.                   -680.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                  -247.754 kr.                    -247.754 kr.

Servicearealer i alt                                                                       -927.754 kr.                  - 927.754 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på i alt 42.840 kr. Merudgifterne skyldes en forøgelse af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

Husleje:

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.680 kr. eller årligt 909 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig forhøjelse på 60 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 17 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 17 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 909 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

Skema B for etablering af 17 almene ældreboliger i Nexø

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 17 boliger

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Skema B - boliger (PDF)

2.
Skema B - Servicearealer (PDF)

3.
Skema U (PDF)

4.
Økonomisk oversigt - anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Byggekredit til opførelse af 17 nye plejeboliger i Nexø

00.34.00Ø20-0012

Indledning

Opførelsen af 17 nye plejeboliger ved Nørremøllecentret i Nexø igangsættes i oktober 2010. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.

Sagsbeskrivelse

Opførelsen af de 17 ny plejeboliger finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

 

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 27.137.240 kr. og 93 pct. heraf udgør 25.237.633 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 25.238.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Økonomi

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der optages en byggekredit på maksimalt 25.238.000 kr., og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Bilag

Ingen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:
Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 17 nye boliger samt servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø

82.06.00P20-0008

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til gennemførelse af plejeboligbyggeriet ved Nørremøllecentret i Nexø i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 19. maj 2010, parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 19. marts 2010. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af PL Entreprise A/S, som vandt udbudskonkurrencen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i midten af oktober i år. Byggeriet forventes afsluttet i midten af oktober 2011.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 17 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Nørremøllecentret i Nexø godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 509.565 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.122.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de to faser, herunder kommunens andel:

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

22.798.913

24.137.968

24.694.888

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.856.767

1.899.607

Beboerindskud

501.075

530.505

542.745

Samlet anskaffelsessum

25.053.750

26.525.240

27.137.240

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.856.767

1.899.607

Salg af grund

-1.360.000

-1.435.000

-1.435.000

Overskud (-) / underskud (+)

393.762

421.767

464.607

Etablering af servicearealer

852.754

927.754

927.754

Nettoudgift

1.246.516

1.349.521

1.392.361

Servicearealtilskud

-680.000

-680.000

-680.000

Herefter kommunal udgift

566.516

669.521

712.361

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 612.000 kr.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 28.064.994 kr.

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                   605.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          23.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009:

                                                                                                   Skema B           KB 25. juni 2009

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   27.137.240 kr.                25.053.750 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             927.754 kr.                    852.754 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         28.064.994 kr.               25.906.504 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                  - 24.694.888 kr.              - 22.798.913 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                - 1.899.607 kr.                -1.753.762 kr.

Beboerindskud 2 %                                                               - 542.745 kr.                    -501.075 kr.

Boliger i alt                                                                       - 27.137.240 kr.             - 25.053.750 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -680.000 kr.                   -680.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                 - 247.754 kr.                   -172.754 kr.

Servicearealer i alt                                                                      - 927.754 kr.                  - 852.754 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

 

 

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

22.798.913

24.694.888

1.895.975

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.899.607

145.845

Beboerindskud

501.075

542.745

41.670

Samlet anskaffelsessum

25.053.750

27.137.240

2.083.490

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.753.762

1.899.607

145.845

Salg af grund

- 1.360.000

- 1.435.000

-75.000

Overskud (-) / underskud (+)

393.762

464.607

70.845

Etablering af servicearealer

852.754

927.754

75.000

Nettoudgift

1.246.516

1.392.361

145.845

Servicearealtilskud

- 680.000

- 680.000

0

Herefter kommunal udgift

566.516

712.361

145.845

Finansiering via kvalitetsfond

- 86.377

- 123.877

- 37.500

Samlet påvirkning af likvide midler/pulje

480.139

588.484

108.345

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 108.345 kr. netto.

Merudgiften består af 145.845 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljentil ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’

 

Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 75.000 kr. Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt til salg af grund, så det netto giver nul.

50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 37.500 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 37.500 kr.

Der vil herefter være 401.220 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Nørremøllecentret – 17 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

Ialt

Plejeboliger

462.000

6.067.976

20.607.264

27.137.240

Servicearealer

17.700

225.261

684.793

927.754

Låneoptagelse

 

 

-24.694.888

-24.694.888

Beboerindskud

 

 

-542.745

-542.745

Servicearealtilskud

 

 

-680.000

-680.000

Salg af grund

 

-1.435.000

 

-1.435.000

Byggekredit

 

-4.630.369

4.630.369

0

I alt

479.700

227.868

4.793

712.361

 

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.680 kr. eller årligt 909 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 60 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 26.532.240 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 27.137.240 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 2.083.490 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 1.937.645 kr., medens restbeløbet på 145.845 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 224.754 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 927.754 kr. minus servicearealtilskuddet på 680.000 kr., eller netto 247.754 kr. ekskl. moms

·        at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -1.435.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 75.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør -1.435.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 37.500 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 37.500 kr.

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010 og 2011 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

·        

Bilag

Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

1.
Likviditeteoversigt Skema B (PDF)

2.
Anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Nørremøllecentret - administrationsaftale med Boligselskabet af 1942 om de 17 nye plejecenterboliger

13.00.00Ø54-0002

Indledning

Bornholms Regionskommune opfører 17 nye plejecenterboliger i tilknytning til de 58 eksisterende plejecenterboliger, som er opført af Boligselskabet af 1942 i Nexø og som administreres og drives af boligselskabet i samarbejde med Nexø Revision. Det er Visitation Ældre som visiterer borgerne til lejlighederne i boligselskabet.

Sagsbeskrivelse

Det vil være en naturlig anbefaling over for Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet af 1942 i Nexø overtager administrationen af de 17 nye plejeboliger ved Nørremøllecentret og derved fortsætter og udvider den administration og det samarbejde, som de har med Visitation Ældre, Plejecentret med ledere og personale samt de enkelte beboere og deres pårørende.

Administrationsopgaven afgrænses inden for reglerne af den almene boliglovgivning til budget og drift samt til at udarbejde huslejekontrakter, syne lejligheder ved fraflytning og gøre regnskabet op ved ophør af lejemålene.

Administrationsaftalen aftales for en periode for 4 år gældende fra byggeriets ibrugtagen, forventeligt fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2015, med mulighed for forlængelse.

Den egentlige bygningsdrift, herunder den udvendige vedligeholdelse af bygninger og udearealer foretages af kommunen på baggrund af 10-årige vedligeholdelsesplaner.

Der skal sker en koordinering mellem de budgetter som Boligselskabet udarbejder for fastlæggelsen af huslejerne og de evt. stigninger, som skal indarbejdes i de fremtidige huslejer og de vedligeholdelsesplaner, som kommunen udarbejder.

Der er ikke krav om udbud eller annoncering af opgaven, da den samlet for en årrække på f.eks. 4 år ligger langt under de krav, som bl.a. er fastsat af Konkurrencestyrelsen med henvisning til tilbudslovens bestemmelser på opgaver over 500.000 kr.

Økonomi

Det foreslås, at den fremtidige administrationsudgift fastlægges til 2.400 kr. pr. lejlighed pr. år og som pristalsreguleres efter nettopristallet med udgangspunkt i den 1. oktober 2011, hvor de 17 nye plejeboliger forventes ibrugtaget. Derved vil den førte regulering ske pr. 1. januar 2013.

Driftsudgiften vil i 2011 beløbe sig til 3/12 x 17 x 2.400 kr. i alt:                                         10.200 kr.

Driftsudgiften vil i 2012 beløbe sig til 17 x 2.400 kr. i alt:                                                     40.800 kr.

Udgifterne afholdes inden for driftsbudgettets rammer.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

-     at der indgås aftale med Boligselskabet af 1942 i Nexø om en administrationsaftale på de nævnte vilkår

Bilag

Ingen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Embedslægetilsyn med Bornholms Plejehjem og -centre 2009

27.42.00K03-0001

Indledning

Regionskommunen har den 26. februar 2010 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens plejecentre/plejehjem. Tilsynene er udført af embedslæge Kåre Kristiansen.

 

Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet instrukser for indhold, føring og opbevaring af sygeplejefaglige optegnelser (2005) samt vejledning om håndtering af lægemidler (2006). Begge vejledninger er gældende for det kommunale område og betyder konkret, at virksomhederne skal indrette deres håndtering af borgernes sundhedsoplysninger i overensstemmelse med dette. Det er på baggrund af disse vejledninger embedslægetilsynet måler sine stikprøver.

 

Metoden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er samtale med leder, personale, beboere og evt. pårørende samt stikprøvekontrol på beboernes dokumentation.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 13 tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem, som

kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Hjemmet i Klemensker

Nylars Plejecenter

Nørremøllecentret

Plejecenter Klippebo

Plejecenter Aabo

Sandvig Plejehjem

Plejecenter Slottet

Svaneke Plejecenter

Sønderbo

Toftegården

Ældrekollektivet i Aarsdale

Østermarie Plejehjem

Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 39 beboere.

 

Uddrag af embedslægens årsrapport 2009:

Der blev ved tilsynet i 2009 givet 25 % færre anbefalinger end i 2008, men det bemærkes, at det på trods af dette alligevel ikke er tilfredsstillende, at der er anbefalinger fra tilsynet 2008, der ikke er fulgt op på.

 

Ligesom i 2008 kunne det konstateres, at der på langt de fleste plejehjem ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på dokumentation af information og samtykke til behandling og pleje.

 

Samlet vurderes de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene som værende fra acceptable til tilfredsstillende.

Der er givet anbefalinger vedr. instrukser 10 steder, sygeplejefaglige optegnelser alle steder, medicinhåndtering 11 steder, adgang til sundhedsfaglige ydelser to steder, og patientrettigheder 11 steder.

Desuden er der givet anbefaling vedr. ernæring otte steder og fysisk aktivitet og mobilisering syv steder.

 

Sundhedsadministrative forhold

Kun på ét enkelt plejehjem manglede en skriftlig instruks for et af de områder, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger omfatter. Det var medicinhåndtering. Alle øvrige instrukser opfyldte Sundhedsstyrelsens krav.

 

Sygeplejefaglige optegnelser

I 19 ud af 39 stikprøver manglede der beskrivelser – i forskelligt omfang - af de 11 problemområder, som Sundhedsstyrelsen angiver. Problemområder, der kan betegnes som plejeoplysninger, der relaterer sig til den ældres helbredsmæssige tilstand og funktionsniveau.

Indikation for behandling fremgik af 37 ud af 39 stikprøver.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at dokumentationen/optegnelserne kun føres ét sted, dette for at undgå fejl. På fire steder, blev der ført optegnelser mere end ét sted, og dette kan give anledning til misforståelser, hvis man ikke husker at ajourføre alle steder.

Problemet med at føre journal to steder er også påpeget på de tre steder, hvor man bruger den elektroniske journal. Det fremgik også, at der i fem stikprøver manglede navn eller cpr. på et eller flere ark.

 

Medicinhåndtering

Tilsynet fandt 11 fejl og mangler som relaterede sig til tre situationer med fejl i antallet af tabletter i doseringsæsker eller doseringsposer. I de otte tilfælde manglede der en eller flere oplysninger vedr. ordination.

Reglerne vedr. udlevering, opbevaring og sikker mærkning var overholdt i alle stikprøver.

 

Patientrettigheder

Ved gennemgang af stikprøverne var det kun i syv af de 39 stikprøver angivet i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse blev varetaget af pårørende eller værge.

I kun 11 af de 39 stikprøver fremgik det, hvilken information om behandling og pleje, der var givet til beboeren eller de pårørende (hvis beboeren ikke var i stand til at varetage sine interesser) og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelse på den baggrund.

 

Hygiejne

Dette område er bedømt tilfredsstillende.

 

Ernæring 

Der var i de 39 stikprøver 24 beboere, som havde ernæringsproblemer. Af dem havde

12 beboere fået lagt en ernæringsplan. Planen var fulgt op hos 10 beboere.

 

Aktivitet og mobilitet

I 35 ud af de 39 stikprøver var beboerens fysiske funktionsniveau vurderet.

Det fremgik, at 24 beboere havde behov for træning, og 11 af dem havde et dokumenteret tilbud om træning. Hos de beboere, som fik træning, var effekten af træningen dokumenteret i otte tilfælde.

 

Vurdering og behandling af risiko for tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser hos 11 af de 13 beboere, hvor dette var relevant.

 

Opfølgning på fejl og mangler ved medicinhåndteringen

I 2009 har Sundhedsstyrelsens tilsynstema været plejehjemmenes registrering af og opfølgning på fejl og mangler inden for medicinhåndteringen. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at plejehjemmet analyserer og registrerer fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med blandt andet medicinhåndteringen.

Alle plejehjem havde en central registrering af fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering.

 

Der var foretaget central registrering af fejl og mangler vedrørende medicinhåndteringen

i en mappe/bog eller et afsnit i IT-systemet inden for de sidste tre måneder på 11 af plejehjemmene. På 11 plejehjem sikrede ledelsen, at der foregik en systematisk og samlet opfølgning af fejl og mangler for hele plejehjemmet.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det kommunale tilsyn følger løbende op på virksomhedens arbejde med embedslægetilsynets anbefalinger. Det er aftalt med virksomheden BPC, at Social- og Sundhedssekretariatet udbyder et kursus i patientrettigheder (en af anbefalingerne) og regelsættet i Sundhedsloven og Serviceloven i forhold til ældre på plejecenter/plejehjem.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at rapporten tages til efterretning og fremsendes til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse

Bilag

·        Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Taget til efterretning og fremsendt til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse. Udvalget udtrykker tilfredshed over udviklingen, men lægger vægt på at der følges op på de givne anbefalinger.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
4-17-238-1 Årsrapport 2009 Bornholms Regionskommune.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2009

16.00.11K09-0003

Indledning

Orientering om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124 – 129.

Sagsbeskrivelse

I henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mm. (bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006) kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene iværksættes overfor personkredsen nævnt i servicelovens § 124, stk, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig at være utilstrækkelig.

 

Personkredsen omfatter beboerne på de bornholmske plejehjem- og centre samt klienter i døgnplejen.

Indgreb efter disse bestemmelser forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand.

 

Grundlaget for bestemmelserne om magtanvendelse er stadig respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne, samt at principperne om mindst mulige indgreb skal iagttages. Det betyder at andre tiltag, såsom ændring i daglige rutiner og forskellige pædagogiske metoder, skal være afprøvet tilstrækkeligt, før en magtanvendelse kan iværksættes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2009 modtaget 35 indberetninger. Hovedparten af indberetningerne er fra Ældrekollektivet i Årsdale og Plejecenter Slottet. Plejecentre for stærkt demente og gerontopsykiatriske beboere.

Hovedparten af indberetningerne handler om personlige alarm- og pejlesystemer og fastholdelse i hygiejnesituationer. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse på anden måde, fordi medarbejdere og/eller andre beboere er blevet udsat for vold fra den pågældende.

 

Det gælder for alle indberetningerne, at beboeren modtager et afgørelsesbrev samt klagevejledning.

De pågældende medarbejdere får en skriftlig tilbagemelding på, hvorfor en handling enten ikke har været eller er i overensstemmelse med reglerne. Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse.

 

Nedenstående tabel angiver arten og antallet af indberetninger fra de forskellige plejecentre.


 

Behandlede magtanvendelser på Ældreområdet i perioden 1. juli– 31. december 2009

 

Alarm og pejlesystemer

§ 125

Fastholdelse

§ 126 stk.

 

Tilbageholdelse i boligen § 127

Beskyttelsesmidler

§ 128

 

Stk. 1 Personlig  alarm

Stk. 2

Særlige døråbnere

Stk. 1

Fastholdelse og føre til andet rum

Stk. 2

Nødvendig fastholdelse i hygiejnesituation

 - forudsætter handleplan

 (136 stk 2.)

Stk. 1.

Fastholdelse og føre tilbage til bolig eller forhindre i at forlade bolig

 

 

Stk. 1

Stofsele ved væsentlig personskade og absolut påkrævet

 

Plejecenter Slottet

 2               1

      2              

 

 

Nylars Plejecenter

 3

                       

 

 

Ældrekollektivet i Årsdale

 

4           13 u indstil.

               3 godkendt

 

 

Plejecenter

Aabo

 

      2             1 godkendt                    

 

 

Plejecenter Klippebo

 1

                                          

 

 

Sandvig Plejehjem

 1

                        

 

 

Nørremøllecentret

 

 

                     1 u. indstil.

                     1 godkendt

 

 

I alt fra 1. juli – 31.december 2009

 

7                 1

 

8                            14 u.indstil

                5 godkendt

 

 

 

 

 

 

Der er i alt givet godkendelse på 7 sager vedr. personlige alarmer, og 8 sager vedr. fastholdelse, hvor medarbejderne har været nødt til at fjerne beboeren fra en episode der kunne udvikle sig. Derudover 19 sager, som vedr. fastholdelse af beboere i nødvendige hygiejnesituationer, hvor 5 godkendtes til lovlig fastholdelse. Sidstnævnte godkendes typisk for 3 måneder og forudsætter at der medfølger en pædagogisk handleplan, som udsiger hvordan man vil planlægge at håndtere situationerne, så magt i videst muligt omfang undgås.

 

Det samlede antal indberetninger for 2009 udgør 75 mod 85 for 2008 og 97 i 2007.

Der kan være flere årsager til faldet; det kan skyldes tilfældigheder i forhold til beboerne, at medarbejderne generelt er blevet kompetenceudviklet og har større fokus på forebyggelse af magtanvendelse eller andre årsager.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og fremsendes til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Taget til efterretning og fremsendt til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for implementering af de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre.  

Sagsfremstilling

Ændringer af boligstrukturen på ældreområdet

De besluttede ændringer af boligstrukturen på ældreområdet indebærer

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at til- og nybyggeri forventes færdiggjort i perioden fra juli 2011 til oktober 2013

 

Bilag 1) giver en mere detaljeret oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Der udestår en afklaring og plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes. ·

 

Midlertidig lukning af 12 boliger

En pålagt besparelse på 1,6 mio. kr. på boligstrukturområdet i 2009 blev udmøntet ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser: Østermarie Plejehjem reduceret fra 23 til 19 pladser (heraf 2 aflastningspladser), Sandvig Plejehjem fra 20 faste pladser til 16 faste pladser og Toftegården fra 43 til 39 pladser (heraf 4 aflastningspladser).


Besparelsen er videreført i 2010 og udmøntes også i 2010 ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården

Det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre er derfor fortsat midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 463 boliger.

 

Ledige boliger på Bornholms Plejehjem og -centre

Trods reduktionen med 12 boliger på Bornholms Plejehjem og –centre kan der konstateres en betydelig stigning i antallet af ledige boliger i løbet af 2009, og dermed også en stigning i antallet af dage hvor boligerne står ledige. Hvor der fx i uge 10 i 2009 var 2 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 60 dage, var der ultimo 2009 10 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 658 dage. Antallet af ledige boliger, der er klar til indflytning varierer fra uge til uge, men der har i 2009 været en klar tendens til, at antallet af ledige boliger er stigende.

 

Udviklingen i ledige boliger peger endvidere i retning af, at søgningen - mod de mindre plejehjem og plejecentre, der er besluttet lukket - bliver mindre, herunder specielt søgningen til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem. 

 

Af nedenstående figur fremgår det, at 6 ud af de 10 ledige boliger ultimo 2009 på plejehjem og plejecentre var at finde på Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem, der hver havde 2 ledige boliger. I betragtning af, hvor få boliger der er i Svaneke, Østermarie og Sandvig, svarer det til, at mellem 11%-13% af boligerne disse steder er ledige. 

 

Figur 1: Antal ledige boliger ultimo 2009 fordelt på plejehjem og –centre

 

Det skal bemærkes, at de nævnte tal kun omfatter boliger, der er klar til indflytninger. Ud over tomme boliger, der er klar til indflytning, er der løbende 13-20 tomme boliger, der ikke er klar til indflytning. Ultimo 2009 var der således – foruden de 10 ledige boliger – yderligere 20 tomme boliger, der endnu ikke var klar til indflytning. På Svaneke Plejecenter stod der – udover de 2 ledige boliger – yderligere 4 boliger tomme.

En fortsat ringe søgning til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem i 2010 kan hurtigt betyde et markant fald i antallet af beboere på disse plejehjem og plejecentre.

I bilag 2 ses en detaljeret oversigt over udviklingen i antallet af ledige boliger i 2009.

Økonomi

Socialudvalgets budgetramme for 2011 indeholder en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og nedlæggelse af medproduktionskøkkener på de små plejehjem.

En fortsættelse af den midlertidige reduktion i antallet af plejehjemspladser med 12 boliger i 2011 jf. ovenstående giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Der resterer således fortsat en ikke umøntet besparelse på 6,1 mio. kr. som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til

·        en indledende drøftelse i udvalget af en plan for implementering af ændringerne af boligstrukturen, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, herunder eventuelle tiltag i relation til det stigende antal ledige boliger på Bornholms Plejehjem og –centre

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Drøftet. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 3. maj

Med baggrund i de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, resterer en plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes.

 

En midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården er videreført i 2010. Endvidere er der midlertidigt lukket 2 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden marts 2010, således er det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 461 boliger.

 

I figur 2 ses antallet af ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre. De nedennævnte tal i figur 2 omfatter kun boliger, der er klar til indflytning. Opgørelsen ultimo marts 2010 viser et yderligere antal boliger der er ledige, men endnu ikke klar til indflytning.

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antal ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre

 

Der er i Bornholms Plejehjem og –centre foretaget en række interviews med beboere og pårørende.

 

Af denne interviewrunde kan udledes:

Ø      at beboerne på Sandvig Plejehjem udtrykker et ønske om at flytte nu, således at beboerne har indflydelse på hvor de skal flytte hen. Flytning sker under forudsætning af, at beboerne holdes økonomisk skadesløse. Beboerne udtrykker ønske om fortrinsvis at ville flytte til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Ø      at beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykker et ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecenteret

Ø      at beboerne på Hjemmet i Klemensker overvejende udtrykker et ønske om at flytte samlet.

 

Interviewrunde på Østermarie Plejehjem pågår, tidligere interviews har vist

Ø      at beboerne på Østermarie Plejehjem overvejende udtrykker ønske om at flytte samlet.

 

Aarsdale Plejecenter er endnu uafklaret. Flytning vurderes på baggrund af faglige betragtninger og i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

 

De 10 nye plejeboliger ved Plejecenter Aabo forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2011. De 17 nye boliger til Nørremøllecenteret forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning efteråret 2011, og de 60 nye boliger på Snorrebakken forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2012.

 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at samle de midlertidige pladser på Plejehjemmet Sønderbo, hvilket sker i forbindelse med åbning af 60 plejeboliger på Snorrebakken. Det samlede antal midlertidige pladser fastholdes til 32.

 

 

 

 

Forslag til flytteplan:

 

Etape 1:

Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

 

Etape 2:

Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

 

Etape 3:

Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

 

Etape 4:

Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

 

Etape 5:

Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

Generelt:

Der tages individuelle hensyn til beboere og pårørende. Beboernes medindflydelse og ønsker sker ved individuelle interviews med eventuel bisidder og ved drøftelse i Bruger- og Pårørenderåd.

Personalet har medindflydelse via MED-udvalg. Der pågår en løbende proces med individuelle interview af medarbejderne med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig arbejdssted.

 

Ved at imødekomme beboernes ønsker på Sandvig Plejehjem om at flytte til Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo eller Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås det samtidig, at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Sandvig Plejehjem.

Økonomi

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter i forbindelse med flytning. Ved flytning afholder kommunen udgiften til indskud for de beboere der flytter til plejecentre, til boligydelse, og til forskellen mellem ny og hidtidig husleje (efter boligydelse), samt rimelige udgifter til flytning m.v.

Staten afholder 2/3 af indskuddet og 3/4 af boligydelsen.

 

De anslåede kommunale engangsudgifter (flytte/etableringspakke på 7.000 kr. og gennemsnitligt indskud) i forbindelse med flytningen af beboerne fra plejehjem/-centre udgør ca. 15.000 kr. pr. beboer.

 

Den årlige kommunale udgift til boligydelse og merhusleje i forhold til nuværende boform varierer, dels afhængig af om man bor på plejehjem eller på et plejecenter, dels hvor man flytter hen (plejehjem eller plejecenter). Beboere på plejecentre ydes afhængig af økonomiske forhold boligydelse, hvilket man ikke gør på et plejehjem, hvor huslejefastsættelsen er fastsat efter andre regler. Flytning fra et plejecenter, der skal nedlægges til en ny plejecenterbolig vurderes i gennemsnit at udgøre en merudgift på ca. 6.000 kr. pr. år, medens udgiften ved en flytning fra plejehjem andrager ca. 22.000 kr. pr. beboer.  Beregning er bilag til dagsordenen.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller plan for ændring af plejeboligstrukturen til Kommunalbestyrelsens godkendelse således:

·        at beboernes ønsker for flytning generelt følges 

·        at der lukkes 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem og at beboerne på Sandvig Plejehjem flyttes efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige – etape 1

·        at der i forbindelse med beslutning om lukning af 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem samtidig lukkes for tilgang af nyvisiteringer

·        at der i forbindelse med beslutning om at beboerne på Østermarie Plejehjem flyttes samlet til Plejecenter Aabo forventeligt sommeren 2011 – etape 2 – lukkes for tilgang af nyvisitereinger

·        at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecenteret forventeligt efteråret 2011 – etape 3

·        at beboerne på Hjemmet i Klemensker flyttes til nyt plejecenter på Snorrebakken forventeligt sommeren 2012 – etape 4

 

Endvidere indstiller områdechefen for Social og Sundhed til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at flytteudgifter og indskud på i alt ca. 15.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

·        og de årlige udgifter til boligydelse, m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Udsættes til udvalgets møde den 19. marts 2010.

Bilag

·        Brev til Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget fra Østermarie Plejehjem

·        Kommentar til brev fra Østermarie Plejehjem, udarbejdet af virksomhedsleder Janike Thisen

·        Notat vedrørende orienterende møde på Østermarie Plejehjem

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2010:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet (DOC)

2.
Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2010

3.
Bilag 3: Brev til SU & ØKE (DOC)

4.
Bilag 4: Kommentar til brev, fra virksomhedsleder (DOC)

5.
Bilag 5: Notat vedr. orienterende møde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Partnerskabsaftale mellem Jobcenter Bornholm og LO's A-kasser

15.00.00G01-0028

Indledning

I efteråret 2009 modtog borgmesteren en henvendelse fra LO vedrørende indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Jobcenter Bornholm og LO’s A-kasser.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af LO´s henvendelse til borgmesteren i efteråret 2009 blev der nedsat et forhandlingsudvalg til drøftelse af en eventuel partnerskabsaftale mellem Jobcenter Bornholm og LO´s A-kasser (minus HK). Forhandlingsudvalget har bestået af repræsentanter fra LO´s A-kasser og faglige organisationer, samt repræsentanter fra Jobcenter Bornholm. Forhandlingsudvalget er nået frem til et forslag til partnerskabsaftale samt en evt. udbygning heraf efter evaluering af det hidtidige samarbejde.

 

Forslaget har været drøftet, behandlet og godkendt i LO´s A-kasseudvalg i den foreslåede form som i bilaget..

 

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller den foreslåede partnerskabsaftale til drøftelse.

Bilag

·        Partnerskabsaftale vedr. forsikrede ledige mellem Jobcenter Bornholm og LO’s A-kasser.

·        Procesplan for udbygning af samarbejdet mellem Jobcenter Bornholm og LO’s A-kasser

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Drøftet. Det anbefales at jobcentret indgår aftalen.

Jacob Kjøller ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

 

Administrativ tilføjelse:

Sagen er i første omgang i Beskæftigelsesudvalget behandlet under et lukket punkt på dagsordenen. Dette med udgangspunkt i et hensyn til den anden part i aftalen, og at der er tale om en aftale der som sådan kan sammenlignes med et tilbud fra anden aktør, der også kunne være fremkommet efter en udbudsrunde. På den anden side indgår der dog ikke direkte økonomiske elementer i aftalen, således at der ved en fortsat behandling under et åbent punkt på dagsordenen, ikke som sådan kan anses at ske et egentligt brud på et sådant rimeligt hensyn til den anden aftalepart

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt med 14 stemmer for (liste L, liste K, liste B, Liste A, liste F), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 7 (liste V, liste O).

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Partnerskabsaftale vedr. forsikrede ledige mellem Jobcenter Bornholm og LO's A-kasser (DOC)

2.
procesplan for udbygning af samarbejdet mellem Jobcenter bornholm og LO's A-kasser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Sociale klausuler          

15.00.00P20-0008

Indledning

Den 25. juni 2009 blev redigering af Sociale klausuler i Udbuds- og indkøbspolitikken drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstillede følgende:

 

 

Områdechefens indstilling blev godkendt.

 

Sagsbeskrivelse

På baggrund af beslutningen nedsatte Bornholms Regionskommune en arbejdsgruppe i regionskommune-regi, bestående af personer fra regionskommunen, samt et antal deltagere udpeget fra brancheorganisationerne.

 

Hovedopgaven for arbejdsgruppen har været, at der med udgangspunkt i den gældende lovgivning skulle udarbejdes forslag til formulering af mulige sociale krav til leverandører/entreprenører som Bornholms Regionskommune kan anvende i forbindelse med udbud.

 

Bornholms Regionskommune har på dialogmøderne med brancheorganisationerne drøftet diverse aspekter i forbindelse med brugen af sociale klausuler og organisationerne har samstemmende meddelt regionskommunen, at de ikke finder brugen af sociale klausuler hensigtsmæssige.

 

Brancheorganisationerne har til gengæld stillet forslag om, at der i stedet etableres et bredt samarbejde, der sikrer flere praktikpladser på Bornholm. Organisationerne vurderer, at det sociale hensyn fremmes igennem frivillige aftaler med virksomheder. Forslaget er vedlagt punktet som bilag.

 

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, Kommunernes Landsforenings erfaringer med sociale klausuler i landets øvrige kommuner, samt drøftelser på dialogmøderne med brancheorganisationere, vil Bornholms Regionskommunes udkast til formulering af afsnit om sociale klausuler, samt afsnit om samarbejde, se ud som følger:

 

”Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

 

Hovedprincipperne præciseres nedenfor.

 

Anvendelse af sociale klausuler

I de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, skal der ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejderanvendes sociale klausuler. Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt kan stilles sociale krav til leverandørerne.

 

Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Sociale klausuler skal opfattes bredt, og kan tillige eksempelvis indebære formulering af krav vedr. tilgængelighed for ældre og handicappede mv.

Ved udbud af tjenesteydelser skal der som hovedregel stilles krav om, at tilbudsgivere beskriver ledelses- og personaleforhold samt personalepolitik.

 

Der stilles desuden krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold.

 

Anvendelse af arbejdsklausuler

Der stilles, ved udbud i Bornholms Regionskommune, krav om, at de individuelle rettigheder og pligter i den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Bornholms Regionskommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten for så vidt angår individuelle rettigheder og pligter.

 

Samtidig knyttes der en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes.

 

Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausulen gælder både EU-udbud og udbud efter tilbudsloven.

 

Samarbejde til fremme af uddannelsesaftaler

Det vurderes at den aktuelle praktikpladskrise på Bornholm kan afhjælpes mere effektivt via samarbejde om flere lærepladser mellem regionskommunen, erhvervsorganisationerne og erhvervsskolen end via sociale krav.

 

Der forventes et øget udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver som følge af regeringens økonomiske initiativer og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2010 og det vurderes derfor, at det i den forbindelse er værd i fællesskab at afprøve, om der i forbindelse med kommunale udbud kan laves en tværgående indsats, der både reducerer antallet af unge uden en praktikplads og samtidig reducerer ungdomsledigheden til gavn for Bornholm.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal også ses som en støtte og et supplement til at styrke færdiggørelsesfrekvensen hos de unge, og dermed sikre at flere unge på Bornholm gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal fremme motivationen hos de tilbudsgivende virksomheder til at oprette lærlingekontrakter enten som ordinære uddannelsesaftaler eller igennem korte aftaler/delaftaler, så de lærlinge, der har gennemført et grundforløb, kan gennemføre uddannelsen med praktik i en virksomhed.

 

Det foreslår, at parterne udvikler og konkretiserer samarbejdet for at få etableret flere lærepladser på Bornholm.”

 

Den endelige formulering af sociale klausuler vil efterfølgende blive indføjet i Udbuds- og indkøbspolitikken.

 

Følgende er gældende jura samt fortolkning på området.

 

Lovgivning og regler

En social klausul er et krav i en udbudskontrakt, der pålægger vinderen af opgaven en social forpligtelse. Sociale klausuler kan bruges ved alle kommunale service-, bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven kun kan udføres i Danmark. Sociale klausuler kan enten sigte mod at integrere ledige eller at fastholde personer på arbejdsmarkedet – eventuelt mod begge dele.

 

Integration:

Kommunen har ret til at tilbyde ledige ansættelse og dermed tage hensyn til deres aktivering – også når opgaven udføres helt eller delvist af eksterne leverandører.  Kommunen kan således kræve, at vinderen af et udbud fx ansætter et vist antal ledige på særlige vilkår eller forpligtiger sig til at gennemføre uddannelses- og praktikforløb, men kun i den periode opgaven udføres.

 

Fastholdelse:

Kommunen har også lov til at stille krav om, at virksomheden har eller udarbejder en personalepolitik – fx en politik om at fastholde nuværende medarbejdere og forebygge nedslidning.

 

Det er bedst at opstille sociale klausuler som et vilkår i kontrakten, dvs. et ufravigeligt krav, som gælder for alle de virksomheder, der byder på opgaven.

 

Ikke alle sociale krav er tilladte
Kommunen har imidlertid ikke lov til at stille et hvilket som helst socialt krav i forbindelse med udbud. Både i dansk ret og i EU-retten er der nemlig en række begrænsninger for brugen af sociale klausuler, som det er vigtigt at kende. Begrænsningerne er blandt andet en følge af EUs udbudsdirektiver samt af EF-traktaten.

 

De fleste begrænsninger er fælles for alle udbud. Det spiller således ingen rolle, om udbuddet ligger over eller under tærskelværdierne for EU-udbud. Ved EU-udbud indsnævres brugen af sociale klausuler dog på yderligere to punkter. Se tabellen nedenfor.

 

Begrænsninger i brugen af sociale klausuler

Også EU-retten kræver, at målgruppen afgrænses objektivt. Man må derfor ikke henvise til danske ordninger som fx fleksjob eller skånejob. Det vil kunne diskriminere personer fra lande, hvor fleksjob ikke er en del af sociallovgivningen. Leverandøren skal nemlig have mulighed for at ansætte fx en italiener, der opfylder de objektive betingelser.

 

De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang

EU-retten kræver, at de sociale klausuler respekterer princippet om proportionalitet. Det betyder bl.a., at kommunen ikke kan kræve, at leverandøren ansætter flere personer, end virksomheden har brug for til opgaven – uanset om leverandøren kompenseres økonomisk for de ”overflødige” ansættelser.

 

Kravet om proportionalitet betyder også, at de sociale klausuler ikke må være for omkostningsfulde for virksomhederne. Fx er det formentlig ude af proportioner at kræve, at halvdelen af alle nyansættelser skal være medarbejdere på særlige vilkår.

 

Kravet i den sociale klausul skal kort sagt stå mål med omfanget af den udbudte opgave. Dermed er der grænser for, hvor mange ansættelser, der kan være tale om. Hvis opgaven fx kræver mindre end fem ansatte, kan det være problematisk at stille krav om at aktivere et bestemt antal personer. Ved sådanne opgaver er det typisk mere relevant at bruge de sociale klausuler om fastholdelse og forebyggelse.

 

Det vil bero på en vurdering, hvor mange personer man i en social klausul kan kræve ansat på en konkret opgave. Som vejledende norm kan man fx bruge det antal medarbejdere fra målgruppen, som kommunen selv har sat eller kunne tænkes at sætte på opgaven.

 

Kravet om proportionalitet betyder endvidere, at den sociale klausul kun må gælde for den del af virksomheden, der udfører den konkrete opgave. Opstiller man fx et krav om, at virksomheden skal formulere en arbejdsfastholdelsespolitik, så gælder det kun for den del af virksomheden, der udfører opgaven.

 

Omfatter udbuddet eksempelvis rengøring af en kommunes skoler, kan den sociale klausul kun gælde for den del af koncernen, der udfører netop denne rengøring.

 

Stiller kommunen krav om, at leverandøren udarbejder en personalepolitik, skal politikken mindst gælde for den tidsperiode, som kontakten løber – og igen kun for medarbejderne på den pågældende opgave. Disse to begrænsninger skal stå direkte i den sociale klausul.

 

Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling

Juraen levner et meget snævert spillerum for at anvende sociale krav, når tilbudsgiverne skal udvælges og opgaven tildeles. Det er nemlig ifølge Kommissionens fortolkningsmeddelelse om udbud og sociale hensyn, i strid med EUs udbudsregler at lade tilbudsgiverne konkurrere på de sociale vilkår. I praksis betyder det, at kommunen ikke må vælge en virksomhed, fordi den kan ansætte flere fra den relevante målgruppe end andre virksomheder.

 

Kommunen må dog gerne stille krav i udbudsmaterialet om, at virksomheden, der får kontrakten, skal ansætte fx 5 pct. fra den relevante målgruppe. De sociale klausuler må med andre ord gerne være et kontraktvilkår.

 

Projekt Socialaftaler.dk anbefaler derfor, at kommunen ved EU-udbud ikke bruger sociale krav som udvælgelses- eller tildelingskriterium, men derimod som et kontraktvilkår, alle virksomheder skal opfylde.

 

Bemærk, at der ved udbud under tærskelværdien både kan anvendes sociale krav som udvælgelses- og tildelingskriterium – dog ikke begge dele på én gang.

 

Udtalelse vedrørende brug af sociale klausuler i praksis –

af Jakob Scharff – KL´s chef for Udbudsportalen

Bornholms Regionskommune skal være opmærksomme på, at sociale klausuler som udgangspunkt alene kan bruges på arbejder, der alene kan udføres på stedet, dvs. fysisk i kommunen. Det skyldes at det vil være i strid med EF-traktaten, hvis man stiller danske sociale krav til opgaver, der kan udføres i andre EU-lande. Fortolkningsmæssigt står vi på en række udredninger tilbage fra 2000, som siden er bekræftet af vejledninger fra både EU Kommissionen og Konkurrencestyrelsen.

 

Den praktiske konsekvens er at man kan bruge sociale klausuler på eksempelvis, opgaver som:

 

 • Rengøring, affaldsindsamling, park- og vejopgaver mv. – dvs. opgaver som udføres på stedet.
 • Længerevarende bygge- og anlægsopgaver (hvilket der typisk er meget få af i kommunerne).

 

Det er generelt erfaringen, at det er uhensigtsmæssigt, at benytte sociale klausuler på enten bygge- og anlægsopgaver eller driftsopgaver, hvor der ikke kan skabes et sammenhængende forløb for de aktiverede personer.  Det gælder fx kortvarige anlægsprojekter eller opgaver som drift af vintertjeneste.

 

Der gælder endvidere det generelle krav (afledt af proportionalitetsprincippet), at en social klausul skal have en direkte tilknytning til det arbejde som udføres. Dvs. man kun må stille et krav som har med selve opgaven at gøre, fx rengøring på kommunens skoler. Det betyder samtidig, at man ikke kan stille krav som går ud over selve opgaven. Fx ved at der er et aktiveringskrav, som går ud over selve kontraktperioden.

 

Varekøb

Samlet set betyder det, at det er overordentligt svært at bruge sociale klausuler ved det generelle indkøb af varer. I forhold til leverandører kan det overvejes at lave en generel politik for samarbejde med erhvervslivet. Flere kommuner har fx lavet partnerskabsaftaler om aktivering, elevforløb, integrationsprojekter mv.

 

Der gøres opmærksom på, at det oprindelige arbejdsgrundlag fra 2000 ikke forholdt sig til elev-/lærlinge forløb. Det er principielt ikke noget anderledes i det end et normalt aktiveringskrav. Der er dog den praktiske udfordring, at elevforløb, typisk er tre-årige. Kortere eller fleksible forløb kan formodentligt også tænkes.

 

Økonomi

 

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller forslaget til formulering af afsnit om sociale klausuler i Bornholms Regionskommune til godkendelse:

 

Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

Med præcisering af hovedprincipperne som nævnt i sagsbeskrivelsen.

 

Bilag

Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Anbefales, idet det forventes at der mindst én gang årligt bliver fulgt op og evalueret.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. april 2010:

Udgår

 

Fortsat sagsbehandling

Punktet har været til høring i Handicaprådet med følgende beslutning:

 

Handicaprådet d. 26. april 2010:

Udbud under tærskelværdien
 - Målgruppen skal afgrænses objektivt
 - Opgaven må kun kunne udføres i Danmark
 - De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang
 - Virksomhedens medarbejdere skal beskyttes
 - Virksomhedens ledelsesret skal beskyttes

 

Udbud over tærskelværdien
Samme krav som oven for - plus:
 - Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling
 - Krav om offentliggørelse                                              

Handicaprådet tilslutter sig Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke uden at der stilles et kontraktskrav om at lærlinge anvendes.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke. Der bør arbejdes videre med dialog og partnerskabsaftaler med brancheorganisationerne.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Liste V stillede forslag om, at der bør arbejdes videre med dialog og partnerskabsaftaler med brancheorganisationerne.
For forslaget stemte 8 (liste V, liste O, liste B), imod stemte 13 (liste A, liste F, liste L, liste K).Forslaget er faldet.

Liste F stillede forslag om, at der skal indarbejdes et kontrakskrav om at lærlinge anvendes.
For forslaget stemte 4 (liste F), imod stemte 17 (liste V, liste O, liste L, liste K, liste B, liste A). Forslaget er faldet.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling stemte 10 (liste A, liste L, liste K, liste B), imod stemte 7 (liste V, liste O), hverken for eller imod stemte 4 (liste F).

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for hotel, restaurant, udstilling m.m.

01.02.05P21-0183

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2008, at der udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 54.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden er et ønske om etablering af et musikmuseum og et vise-vers-hus samt mulighed for at benytte det tilknyttede udendørs areal til musik og udeservering i en ejendom på hjørnet af Søndergade og Østergade. Endvidere ønskes der etableringsmulighed for hotel eller lignende på naboejendommen beliggende på hjørnet af Søndergade og Bagergade..

Teknik & Miljø har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 045 der muliggør disse formål på de pågældende ejendomme.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den gældende regionkommuneplan 2005, er der også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 022. Kommuneplantillægget overfører arealet fra et rammeområde med en anvendelse for blandet bolig- og erhvervsformål til et rammeområde med en anvendelse til center- og boligformål.

Et mindre haveareal inden for lokalplanområdet er beliggende i direkte kontakt til naboejendomme med beboelser. For at minimere generne for naboerne tillader lokalplanen ikke umiddelbart, at der etableres udendørs servering eller andre publikumsaktiviteter på dette haveareal. Lokalplanen åbner dog mulighed for at kommunen kan dispensere tidsbegrænset for sådanne aktiviteter på det pågældende areal efter at have foretaget nabohøring.

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Teknik & Miljø har på denne baggrund foretaget screening af planerne og vurderet, at de ikke skal miljøvurderes, idet de ikke kan antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen sender forslaget til lokalplan 045 og forslaget til kommuneplantillæg 022 i offentlig høring i 8 uger. Samtidigt offentliggøres kommunens beslutning om ikke at miljøvurdere planerne.

Bilag

Forslag til lokalplan 045 inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 022

Skema med screening af lokalplan 045 og kommuneplantillæg 022 i relation miljøvurderingsloven

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen d. 22. oktober 2008

Brev af 22. marts 2009 fra Teknik & Mlijø til Peter Vesth

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - forslag til LP 045 (PDF)

2.
Bilag 2 - Miljø-screening af lp 045 (PDF)

3.
Bilag 3 - TMUs behandling af 22.10.08 (DOC)

4.
Bilag 4 - Brev af 30.09.09 til P.Westh (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Forslag til lokalplan 50 for et boligområde ved Smallesund i Rønne

01.02.05P21-0220

Indledning

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af op til 15 boliger (blandet dobbelthuse og enfamilieboliger) i et stort set ubebygget område ved Smallesund/Byåen. Ruinerne af en tidligere ejendom nedrives.

Bebyggelsen skal opføres som lavenergiboliger, og sikres vejadgang fra Smallesund. Forslaget er udformet så der alternativt kan laves en mere traditionel parcelhusbebyggelse med op til 10 boliger.

Kommunalbestyrelsen havde i 2008 besluttet at der skulle arbejdes et lokalplanforslag med vejadgang via en bro, fra Fasanvangen på den anden side af Byåen. Efter drøftelser med Bornholms Politi er det imidlertid vurderet at denne vej og broforbindelse er uhensigtsmæssig set i forhold til trafiksikkerheden, specielt i forbindelse med den meget benyttede offentlige sti langs åen. 

Teknik & Miljø har herefter revurderet en oprindelig vejadgang fra Smallesund, der godt nok ikke kan udvides så den kan bære dobbeltrettet trafik. I stedet peges på, at den ca. 4 m brede adgangsvej far Smallesund kan indrettes med 2 vigespor, og derved fungere hensigtsmæssigt, da der kun vil være en meget begrænset trafik til og fra området. For at muliggøre separering af motorkøretøjer fra bløde trafikanter suppleres vejforbindelsen med sti- og broanlæg over Byåen, med tilkobling til den offentlige sti. Politiet har efter besigtigelse udtalt sig positivt om denne adgangsløsning.

Bygherren har ligeledes været indforstået med løsningen, ligesom han er indforstået med at udføre de veje, stier og broanlæg som lokalplanen kræver udført. Dette vil ske i samarbejde med de berørte naboer og Vej. Disse drøftelser vil finde sted sideløbende med lokalplanprocessen.

Det forventes at der, efter lokalplanens endelige vedtagelse, skal ske en skelberigtigelse, i bedre overensstemmelse med de fysiske skel der findes i lokalplanområdet. De anlæg der etableres på kommunal ejendom overtages efterfølgende af regionskommunen (herunder del af adgangsvej fra Smallesund og gangbroanlægget over Byåen).

Af et vedhæftet miljøscreeningsskema fremgår at lokalplanen ikke forudsætter miljøvurdering. Skemaet har været fremsendt til evt. udtalelse i Miljøcenter Roskilde, Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Museum, der ikke har haft bemærkninger til indholdet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Det indstilles at lokalplanforslaget vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

Bilag

Bilag 1 – Lokalplanforslag 050

Bilag 2 – Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
Bilag 1 - lokalplan 050 (PDF)

2.
Bilag 2 - Screening jf. miljøvurderingsloven (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Fjernvarmeprojekt for Vestermarie, Østermarie og Østerlars

13.03.01P19-0002

Se fortsat sagsbeskrivelse

Indledning

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars til kommunens godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Projektforslaget omhandler dels fjernvarmeforsyning af Vestermarie via en transmissionsledning fra fjernvarmesystemet i Aakirkeby, Lobbæk og Nylars, og dels fjernvarmeforsyning af Østerlars og Østermarie fra et flisfyret varmeværk som skal nyopføres i Østermarie-området, med en højtrykstransmissionsledning til Østerlars.

Projektforslaget gør ikke brug af muligheden for pålæg af tilslutningspligt. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 65 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden at alle kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2011. Det forudsættes desuden at der kan opnås kommunegaranti.

Der vil blive søgt byggetilladelse og miljøgodkendelse samt evt. VVM-godkendelse til varmeværket ved Østermarie, når placering er fundet.

Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17.5.2005 og ”Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005 projektbekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

 

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007, bortset fra at Østermarie og Østerlars i varmeplanen er forudsat forsynet fra et nyt halmvarmeværk. Bornholms Forsyning har oplyst at man i stedet har valgt et flisfyret værk, fordi det med værkets ringe størrelse er driftsmæssigt mere simpelt end et halmvarmeværk. Teknik & Miljø har ingen bemærkninger hertil.

Efter projektets gennemførelse vil alle byer, som i varmeplanen blev udlagt som fjernvarmebyer, være forsynet med fjernvarme. Fjernvarmeudbygningen er sket betydeligt hurtigere end forudset i varmeplanen, hvor udbygningen var påregnet afsluttet i 2016.

 

I Bornholms Energistrategi 2025 er forudsat etablering af 12.500 m² solvarmeanlæg i tilknytning til et eller flere fjernvarmeanlæg på øen, da mængden af lokalt tilgængelig halm og træflis ikke rækker til CO2-neutral forsyning af alle bornholmske fjernvarmenet. Teknik & Miljø foreslår at Bornholms Forsyning anmodes om inden projektforslagets endelige behandling at fremsende en redegørelse for evt. etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

Som ved tidligere projekter har Teknik & Miljø bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

·        Det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyne områderne frem for fortsat individuel oliefyring.

·        Varmebehovet skønnes at kunne blive lidt højere end forudsat i projektforslaget. Dette vil i givet fald betyde en forbedring af projektforslagets økonomi.

·        Projektforslagets brugerøkonomiske fordel vurderes at være så stor, at det også uden tilslutningspligt er rimeligt at regne med en hurtig tilslutning.

·        DFP vurderer, at projektet er selskabsøkonomisk sundt, hvis det gennemføres med en rimelig tilslutningsgrad på omkring 80 % og en hurtig udbygningstakt specielt i Østermarie og Østerlars. Tilslutningsgraden og udbygningstakten i Vestermarie er mindre kritisk.

·        Fuld gennemførelse af projektet vil medføre en reduktion af CO2-emissionen med ca. 3.400 ton/år og et fald i olieforbruget med over 1.250 ton/år. Til gengæld vil træflisanvendelsen øges med 5-6.000 ton/år, afhængig af fugtindholdet, og derved bidrage til lokal omsætning.

·        På denne baggrund kan DFP anbefale at projektforslaget godkendes.

Da bullit 4 kan fortolkes som en opstramning af Bornholms Forsynings projektforudsætninger (gennemførelse med 65 % tilslutning + kommunens bygninger), har vi forelagt dette for Forsyningen som har svaret med e-mail af 2.2.2010.

Svaret er efterfølgende kommenteret af DFP med e-mail af 5.2.2010, hvoraf fremgår at DPF samlede vurdering fortsat er: ”Da projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er rimeligt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt, kan vi anbefale, at projektforslaget godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.”

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. På denne baggrund foreslår Teknik & Miljø at forslaget sendes i høring hos Biokraft, som leverer spildvarme til Aakirkeby-fjernvarmeområdet, samt RVV som tidligere har vist interesse i forsyning af området.

Økonomi

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at projektforslaget udsendes til RVV og Biokraft med en høringsfrist på 4 uger

·        at Bornholms Forsyning anmodes om inden høringsfristens udløb at fremsende en redegørelse for mulighederne for etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med projektets gennemførelse

·        at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

Bilag

·        Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars med bilag

·        Notat af 14.1.2010 fra DFP med bilag

·        E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning

·        E-mail af 5.2.2010 fra DFP

·        Energiministeriets brev af 6.4.1994

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. marts 2010:

Godkendt, idet projektforslaget også sendes til høring hos Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Steen Colberg Jensen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Fortsat sagsbeskrivelse

I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger fra de øvrige forsyningsselskaber.

 

Bornholms Forsyning har med mail af 12.4.2010 fremsendt redegørelser om Indpasning af solvarme i fjernvarmesystemet i Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem samt om Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars.

Ang. indpasning af solvarme anslås det i redegørelsen, at der ud fra sommerbelastningen vil være basis for et 1.600 m² stort solfangeranlæg, som med akkumuleringstank vil koste 3,5 mio. kr. at etablere og 5.800 kr./år at drive. Med en solfangerdækningsgrad (i forhold til hele fjernvarmesystemets årsvarmebehov) på 13 % vil resultatet betyde en forringelse af projektets dækningsbidrag på 1,2 mio. kr. i nuværdi over 20 år. Denne forringede selskabsøkonomi vil medføre behov for en større tilslutningsprocent for at opnå samme økonomiske robusthed. Generelt konkluderer redegørelsen at solvarme sjældent vil være rentabel i forbindelse med små, biomassefyrede varmecentraler.

I mailen af 12.4.2010 anfører Forsyning desuden at ”vi på Bornholm bør se tiden an mht. etablering af solvarmeanlæg i tilknytning til varmeværkerne, og at sådanne anlæg driftsteknisk bedst kan indpasses i større værker, som fx Hasle og Nexø (Rønne og Aakirkeby er som udgangspunkt ikke velegnede, da en stor del af grundlasten i sommerperioden bliver dækket af spildvarme).”

 

DFP har i notat af 20.4.2010 evalueret redegørelsen om solvarmen. Selvom DFP er ikke helt enig i beregningerne, er deres konklusion den samme, nemlig at solvarme i forbindelse med Østermarie-Østerlars fjernvarmesystem ikke vil være rentabel. DFP er også enig i Forsyningens generelle anbefaling om at solvarmeanlæg bør etableres som et større anlæg (mindst 5.000 m²) i tilknytning til et større fjernvarmesystem, hvis grundlast i sommerperioden ikke i forvejen dækkes af fx spildvarme.

Teknik & Miljø foreslår derfor at beslutningen om etablering af solvarmeanlæg i h. t. Energistrategien udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg.

DFP har desuden telefonisk oplyst at de ikke har bemærkninger til redegørelsen om fjernvarmeprojektets beregningsforudsætninger.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        at fjernvarmeprojektet anbefales godkendt

·        at beslutning om etablering af solvarmeanlæg i henhold til Bornholms Energistrategi udsættes til fremtidige fjernvarmeprojekter, som fx vil blive udarbejdet i forbindelse med udvidelse m.m. af eksisterende varmeforsyningsanlæg

Bilag

·        E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag

·        E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. maj 2010:

Anbefales.
Steen Colberg Jensen erklæredes inhabil.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Steen Colberg Jensen blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. maj 2010

1.
E-mail af 12.4.2010 fra Bornholms Forsyning med bilag: (HTM)

2.
- Bornholms Forsynings redegørelse om Indpasning af solvarme i Østermarie-Østerlars fjernvarmesytsem (DOC)

3.
- Beregningsforudsætninger for fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

4.
E-mail af 20.4.2010 fra DFP med bilag: (HTM)

5.
- Notat vedr. solvarmeanlæg Østermarie og Østerlars (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2010

6.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars (DOC)

7.
- beregninger Vestermarie (XLS)

8.
- beregninger Østermarie og Østerlars (XLS)

9.
- Vestermarie forsyningsområde (PDF)

10.
- Østermarie forsyningsområde (PDF)

11.
Brev og notat af 14.1.2010 fra DFP (PDF)

12.
- brugerøkonomi (PDF)

13.
- selskabsøkonomi ved 100 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

14.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 5 % (PDF)

15.
- selskabsøkonomi ved 75 % tilslutning og rentesats på 4 % (PDF)

16.
- samfundsøkonomi ved 100 % tilslutning (PDF)

17.
- samfundsøkonomi ved 75 % tilslutning (PDF)

18.
Energiministeriets brev af 6.4.1994 (PDF)

19.
E-mail af 22.1.2010 fra Bornholms Forsyning (TXT)

20.
E-mail af 5.2.2010 fra DFP (TXT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale

82.16.00P27-0007

Indledning

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus søger om forlængelse af driftsaftale for Tejn Medborgerhus med mindst 5 år.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus ønsker at gøre huset handicapvenligt – dvs. etablere et handicaptoilet og forbedre adgangsforholdene. Det er muligt at søge diverse fonde om tilskud til projektet, men det forudsætter at bestyrelsen har en driftsaftale for huset på mere end 10 år. - Lokale- og Anlægsfonden og Sparekassen Bornholms Fond, som er potentielle tilskudsgivere i denne sag, kræver at bestyrelsen har en mere end 10-årig driftsaftale for de kommunale bygninger. – Kan der ikke opnås denne driftsaftale, ønsker fondene ikke at sætte midler i kommunale huse.

 

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus har på lige fod med øvrige husbestyrelser for kommunale fritids- og medborgerhuse en 5-årig driftsaftale med virkning fra 2010.

 

Aftalen går på, at BRK afholder alle basisudgifter (el, vand, varme, renovation og forsikringer) og udvendig vedligeholdelse, medens husbestyrelsen står for rengøring og indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealer.

 

Der vil ikke indenfor driftsrammen for Fritids- og medborgerhuse i nærmeste fremtid være midler til handicaptoilet m.v. Hidtil er overskydende driftsmidlerne anvendt til udbedring af klimaskærmen, hvilket også forventes at være aktuelt de næste par år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2008 at sælge Tejn Fritidshus, Kildesgårdsvej 2, og at borgerforeningen kunne overtage Tejn Gamle Bank Ndr. Strandvej 31, nuværende Tejn Medborgerhus.

Økonomi

Kommunen er forpligtet til at betale driftsudgifter på ejendommen i driftsaftalens løbetid. Kommunen kan ikke ophæve driftsaftalen i perioden.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        at udvalget anbefaler at driftsaftalen forlænges indtil 31/12 2020.

Bilag

·        Driftsaftalen mellem kommunen og husbestyrelsen

·        Tejn borgerforening søger om forlængelse

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Driftsaftale Tejn Medborgerhus (TIF)

2.
Tejn Medborgerhus - Driftsaftale (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i BRK

81.03.00G12-0001

Indledning

I trepartsaftalen blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Sagsbeskrivelse

Se notat af 26. april 2010.

Økonomi

 

Indstilling

Løn og Personale indstiller efter behandling i Chefgruppen

·        At måltallet for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund for BRK fastlægges, så det svarer til andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i den samlede bornholmske arbejdsstyrke – for 2010: 1,5 %.

·        At måltallene for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund for de fem fagområder ses samlet, dog opfordres undervisningsområdet til at øge andelen.

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen herefter orienteres hvert år i 2. kvartal (når nye data fra KL foreligger) om status og evt. indsatser på området samt diskuterer og vedtager evt. nye måltal – første gang i 2. kvartal 2011.

Bilag

Notat af 26. april 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Taget til efterretning.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. maj 2010

1.
Notat af 26. april 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31       Udpegning af Vækstforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning

24.10.06A23-0001

Indledning

Vedtægterne for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) fastslår, at ét af medlemmerne i centerets bestyrelse er udpeget efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Vækstforum har hidtil været repræsenteret ved lederen af Bornholms Akademi Jens Gunst i bestyrelsen for CRT.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum indstiller et medlem til CRT’s bestyrelse.

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 13:

Bornholms Vækstforum indstillede lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, som medlem af bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning.

 

Videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, da det er Kommunalbestyrelsen, der jf., vedtægterne udpeger medlemmerne til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning. Ét medlem udpeges efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Kommunalbestyrelsen udpegede de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved sit konstituerende møde i december 2009.

 

Indstilling

Bornholms Vækstforum indstiller,

·        At lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, udpeges som medlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32       Baltic Master ll, Styrekomité

00.01.00A30-0025

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 1 medlem og 1 stedfortræder af og blandt kommunalbestyrelsen medlemmer til Styrekomitéen for Baltic Master ll.

 

Baltic Master ll er en opfølgning fra Baltic Master I. Projektet arbejder med sikkerheden i Østersøen. Projektet er et flagskibsprojekt under EU's Østersøstrategien.

Formålet er:

·         Forbedre kommunens responskapacitet på land ifht. olie udslip i Østersøen

·         Forbygge på olieforurening fra maritim transport

 

Opgaverne for Bornholm er:

·         At udarbejde en strategisk ”responsplan” på land for olieudslip i Østersøen.

·         At øve planen og tilpasse planen som en ”bordøvelse” og med en stor øvelse i samarbejde med Beredskabsstyrelsen i Allinge og andre nøgleaktører på Bornholm.

·         At udarbejde en ”casestudy” sammen med samarbejdspartnerne Gotland og Saaremaa

 

Projektets lead partner er Blekinge i Sverige med 30 partnere og 18 observatører.

 

De udpegede er ikke pligtig til at modtage valg til komitéen.

 

Udpegningen er for perioden 27. maj 2010 til 31. januar 2012.

 

Se websiden: www.BalticMaster.org

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Styrekomitéen for Baltic Master ll, valgperioden er 27. maj 2010 til 31. januar 2012

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Steen Colberg Jensen blev valgt som medlem og Winni Grosbøll blev valgt som stedfortræder.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33       Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

00.01.00A30-0024

Indledning

Efter Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er borgmesteren formand for Det lokale Beskæftigelsesråd, men borgmesteren kan beslutte at formanden for det stående udvalg der varetager beskæftigelsesindsatsen i kommunen er formand for LBR.

 

I forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen i mødet den 10. december 2009 har borgmesteren besluttet, at det er formanden for Beskæftigelsesudvalget Henry Schou Madsen, der er formand for LBR, og at formandens suppleant er næstformanden i Beskæftigelsesudvalget Martin Sten Jørgensen.

 

I forbindelse med Martin Sten Jørgensens sygeorlov godkendte kommunalbestyrelsen i mødet den 25. marts 2010, at Henrik Kofod indtræder som formandens suppleant.

Sagsbeskrivelse

Medlemmer af LBR og suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af organisationerne.

Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

 1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA),
 2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO),
 3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF),
 4. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC),
 5. op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH),
 6. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger (PLO),
 7. 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
 8. op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant.

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningerne gælder for perioden 1. juni 2010 – 31. maj 2014.

 

Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. Rådet inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen.

 

Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen.

 

Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer.

 

Der foreligger følgende indstillinger fra organisationerne, idet AC dog ikke ønsker at være repræsenteret, og PLO endnu ikke har meddelt deres indstilling:

 

DA: Brian Lambrecht, Jens Borup og Ejnar Toft Kofoed som medlemmer.

LO: Ernst Jensen, Jonna Nielsen og Gitte Giese som medlemmer.

        Niels Jørgensen, Preben Nørregaard Pedersen og Nils Pedersen som suppleanter.

FTF: Thomas Nielsen som medlem.

DH: Erling Johansen og Mogens D. Pedersen som medlemmer.

        Susanne Dahlstrøm og Kim Jensen Hansen som suppleanter.

Integrationsrådet: Rehn Zing som medlem, og Samir Bektas som suppleant.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at de af organisationerne indstillede medlemmer og suppleanter udpeges.

Bilag

Intet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010
Der rettes henvendelse til organisationerne om de udpeger medlemmer og suppleanter med respekt for ligestillingsloven og borgmesteren bemyndiges til at godkende de endelige medlemmer og suppleanter.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34       Beboerklagenævn - Udpegning af medlem

03.12.20A23-0003

Indledning

Medlem af Beboerklagenævnet Torben Andersen er afgået ved døden og kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem efter indstilling fra Boligorganisationerne på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 1 medlem til Beboerklagenævnet efter indstilling fra Boligorganisationerne på Bornholm. Medlemmet skal være sagkyndigt i boligforhold.

 

Den udpegede er pligtig at modtage valg til nævnet.

 

Udpegningen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde af nævnet efter at være fyldt 67 år.

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013.

 

Bo 42 og Bornholms Boligselskab indstiller Erling Johansen, Bjørnevej 5, 3720 Aakirkeby som medlem af Beboerklagenævnet.

 

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger, kapitel 13 om lejerens brug af det lejede og kapitel 17 om beboerklagenævn.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller.

·        At Erling Johansen, Bjørnevej 5, 3720 Aakirkeby udpeges som medlem af Beboerklagenævnet.

Udpegningen er for indeværende kommunale valgperiode

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35       Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse i Svaneke - Udpegning af medlem til bestyrelsen

00.06.00A30-0002

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 1 medlem af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for ”Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse i Svaneke”.

Legatets faste ejendom bestyres af en komite bestående af sognepræsten for Sct. Ibs og Svanekes menigheder, et medlem udpeget for den kommunale valgperiode af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelses medlemmer, 1 medlem udpeget af regionskommunens administration/Psykiatrivirksomhed, 1 medlem udpeget af og blandt legatboligernes lejere og 1 medlem udpeges af Borgerforeningen i Svaneke og omegn, kaldet ”Fællesforeningen for 3740”.

 

Tidligere var det udpegede medlem fra Bornholms Regionsråd formand for stiftelsen, men efter en vedtægtsændring vælger bestyrelsen selv sin formand. Vedtægtsændringen godkendt i kommunalbestyrelsen den 27. august 2009.

 

Den udpegede har ikke pligtig til at modtage valg til bestyrelsen.

 

Fondens formål:

Legatbestyrelsen bestyrer legatets faste ejendom og træffer beslutning om udlejning af ejendommens boliger.

 

Lovgrundlag

Fundats for ”Etatsrådinde Kofoeds stiftelse i Svaneke”.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        Udpegning af 1 medlem af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til ”Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse i Svaneke”. Udpegningen er for indeværende kommunale valgperiode

Bilag

·        Fundats for ”Etatsrådinde Kofoeds stiftelse i Svaneke”

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Lykke Jensen blev valgt som medlem.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Fundats for "Etatsrådinde Kofoeds stiftelse i Svaneke" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36       De lette Kollektivboliger i Hasle - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen

03.03.00A23-0003

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 3 medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Den selvejende Institution: De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune. 

 

Bestyrelsen består i alt af 5 medlemmer, hvor de 2 er beboerrepræsentanter, disse valgt med suppleanter på beboermøde den 24. marts 2010.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant af og blandt sine medlemmer.

Områdechefen for Social – og Sundhed indstiller virksomhedsleder Gitte Andersen, Visitation Ældre til medlem af bestyrelsen og administrativ medarbejder Kirsten Jacobsen, Visitation Ældre som suppleant.

Områdechefen for Social – og Sundheds indstiller Anne Mette Vesterdahl, teamleder for administration, Bornholms Plejehjem og Centre som medlem og virksomhedsleder Janike Thiesen, Bornholms Plejehjem og Centre som suppleant

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2010 - 31. december 2013 eller til eventuelle ændringer af vedtægterne er besluttet og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i de nuværende vedtægter.

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Institutionen ejer og driver i alt 23 boliger i Hasle og 10 boliger i Klemensker beregnet for ældre, syge og svagelige.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Den selvejende Institution: De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune

By - og Boligministeriets bekg. nr. 918 af 10. december 1999 med senere ændringer (bekendtgørelse om drift af kollektivboliger)

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

·        At kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant af og blandt sine medlemmer til bestyrelsen for De lette Kollektivboliger i Hasle

·        At kommunalbestyrelsen udpeger virksomhedsleder Gitte Andersen, Visitation Ældre til medlem af bestyrelsen for De lette Kollektivboliger i Hasle og administrativ medarbejder Kirsten Jacobsen, Visitation Ældre som suppleant.

·        At kommunalbestyrelsen udpeger Anne Mette Vesterdahl, teamleder for administration, Bornholms Plejehjem og Centre som medlem af bestyrelsen for De lette Kollektivboliger i Hasle og Janike Thiesen, Bornholms Plejehjem og Centre som suppleant

Bilag

·        Vedtægter for Den selvejende Institution: De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Valgt blev Carsten Scheibye som medlem og Carl Ilsøe som suppleant og de øvrige indstillede medlemmer og suppleanter blev godkendt.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Vedtægter for Den selvejende Institution: De lette Kollektivboliger i Hasle Kommune (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37       Udpegning af 1 person til Hjemmeværnets Distriktsudvalg

00.01.00A23-0240

Indledning

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

Sagsbeskrivelse

Hjemmeværnets Distriktsudvalg består af formand og 4 personer, der udpeges for 4 år ad gangen

På det konstituerende møde den 10. dec. 2009 udpegedes

 

René Nordin Bloch

Erik A. Larsen (stedfortræder for formanden)

Bjarne Kristiansen

Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

Forsvarets Personeltjeneste meddeler den 19. maj 2010, at forsvarsministeriet efter forslag fra den Kommitterede for hjemmeværnet har udpeget Bjarne Kristiansen som formand.

Det betyder, at der skal udpeges 1 nye medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

 

De indstillede personer kan med fordel være medlem af økonomiudvalg eller socialudvalg af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. De indstillede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der behandling om optagelse kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

 

De udpegede er pligtige til at modtage valget.

Valgperioden er gældende i 4 år fra 1. september 2010.

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller

·        At kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem af og blandt sine medlemmer til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Poul Overlund-Sørensen blev valgt som medlem.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38       Afgørelse af om Bornholms Regionskommune har handlet økonomisk forsvarligt ang. investeringer i Biokraft A/S

00.22.00K03-0001

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden anmodede i anledning af en klage fra Ivar Nielsen og Jørn Holger Christensen om en udtalelse, herunder om kommunalbestyrelsen finder, ”at der er grundlag for at gøre erstatningsansvar gældende over for de, der er ansvarlige over for den tabsgivende disposition”, jf. den kommunale styrelseslovs § 50 c, som giver Statsforvaltningen mulighed for at anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 209 en udtalelse, som blev fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden den 4. maj 2009.

Sagsbeskrivelse

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 17. maj 2010 til klagerne orienteret Bornholms Regionskommune om sin afgørelse.

Det fremgår af udtalelsen– side 4 - at Statsforvaltningen ikke finder anledning til at antage, at Bornholms Regionskommune ved sin behandling af sagen har handlet i strid med princippet om økonomisk forsvarlig formueforvaltning.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager afgørelsen til efterretning.

Bilag

Brev af 17. maj 2010 fra Statsforvaltningen Hovedstaden til klagerne.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2010

1.
Kopi af brev: Ivar Nielsen og Jørn Christensen ang. forsvarlig formueforvaltning - Biokraft A/S (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010:

Orienterede om besøget af Forsvarsudvalget.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt