Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af Budget 2010
  åbent 2 Opfølgning på budgetoverførsler til 2010
  åbent 3 Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010
  åbent 4 Kvalitetskontrakt 2010
  åbent 5 Befolkningsprognose 2010-2021
  åbent 6 Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2010
  åbent 7 Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm
  åbent 8 Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen
  åbent 9 Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  åbent 10 Klage over processen i forb. lukning af en del af Mosaikskolen
  åbent 11 Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet
  åbent 12 Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service
  åbent 13 Efterbetaling af private leverandører på frit valg området
  åbent 14 Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 15 Rønne Varme A/S - omlægning af lån
  åbent 16 Resultatrevision for 2009
  åbent 17 Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne
  åbent 18 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne
  åbent 19 Skema B for etablering af 60 almene boliger samt servicearealer i Rønne
  åbent 20 Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger i Rønne
  åbent 21 Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen
  åbent 22 Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken
  åbent 23 Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling
  åbent 24 Ændring af kloakbetalingsvedtægtens regler om særbidrag
  åbent 25 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af klage fra 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer
  åbent 26 Digitaliseringsstrategi 2010 til 2013
  åbent 27 Nexø Havn A/S - bestyrelsens kompetencer og selskabsdannelse
  åbent 28 Orientering fra formanden
  lukket 101 Køb af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af Budget 2010

00.01.00S00-0012

Indledning

I forlængelse af at Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010 godkendte en revurdering af budget 2010, har arbejdet med genåbningen fulgt den vedtagne tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Med igangsættelsen af arbejdet med genåbningen har udvalgene behandlet forslag til mulige besparelser i budget 2010. Disse har efterfølgende været drøftet blandt gruppeformændene og resultatet heraf er sendt i høring i perioden den 15. juni til 21. juni 2010.

 

Resultatet af arbejdet fremlægges ifølge planen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 24. juni med efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.     

 

Da høringsfristen ført udløber efter dagsordensfristens udløb vil eventuelle høringssvar blive fremsendt umiddelbart efter høringsfristens udløb den 21. juni 2010 forud for ØKE´s møde den 24. juni. 

 

Økonomi

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at høringsforslaget til besparelser i Budget 2010, inklusiv høringssvar drøftes

Bilag

Kopi af genåbning af budget 2010- endelig til ØKE-KB

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Der blev udleveret et nyt bilag på mødet, baseret på gruppeformandsmødet d.d.

Anbefales godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. juni 2010

1.
Kopi af genåbning af budget 2010-endelig til ØKE-KB (2) (XLS)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

2.
Høringssvar (PDF)

3.
Høringssvar uden for frist (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på budgetoverførsler til 2010

00.30.10S06-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. maj 2010 dels behandlet budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 og dels sagen om genåbning af budget 2010. I begge sager er der forudsat en opfølgning på budgetoverførslerne til 2010, primært for de centrale bevillinger.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetoverførslerne til 2010 blev det besluttet, at Økonomi og Analyse, i forhold til de bevillinger chefgruppens medlemmer har ansvaret for, vil indgå aftaler om anvendelse af positive overførsler i lighed med i 2009, og herunder vurdere og aftale, om overførslerne skal reduceres permanent.

I forbindelse med genåbning af budget 2010 har borgmesteren på baggrund af gruppeformandsmødet den 21. maj 2010 meldt ud, at der indgår forslag om en fastfrysning af positive overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Økonomi og Analyse har indhentet bemærkninger til overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt for sekretariatsbevillingerne under politikområde 1, 2, 3 og 5. På baggrund af bemærkninger er der i bilag 1 opstillet en oversigt over overførslerne, fordelt på den del der allerede er disponeret i 2010, den del der kan overføres til 2011 og den del som overførslerne permanent kan reduceres med. Der er endvidere anført bemærkninger til den enkelte overførsel.

Budgetoverførslerne på ovennævnte områder udgør i alt 62,5 mio. kr. Heraf er 22,9 mio. kr. allerede disponeret i 2010, mens 22,5 mio. kr. kan bindes til overførsel til 2011, og endelig kan overførslerne permanent reduceres med 17,1 mio. kr., hvilket styrker den beregnede kassebeholdning.

Som det ses er der allerede disponeret for 22,9 mio. kr. af overførslerne i 2010, hvilket måtte forudses i forlængelse af hidtidig praksis, udviklingen i overskuddene i 2009 og tidspunktet for udmeldelsen om fastfrysning. Der indgår imidlertid ikke i oversigten en vurdering af, om der vil være et overskud på indeværende års bevillinger, hvorfor overførslen til 2011 godt kan blive større. Økonomi og Analyse vurderer, at der på de omfattede bevillinger generelt disponeres hensigtsmæssigt, og at det beløb der forventes overført til 2011 vil blive højere end overført i oversigten.

Meddelelse af negative tillægsbevillinger til den permanente reduktion af budgetoverførslerne vil indgå i sagen vedr. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Økonomi

Den permanente reduktion af overførslerne styrker den beregnede kassebeholdning med 17,1 mio. kr. Herudover bidrager bindingen af overførslerne til 2011 til budgetoverholdelsen i 2010.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at opfølgningen på budgetoverførslerne tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over budgetoverførsler til 2010 – ØKE og sekretariatsbevillinger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over budgetoverførsler til 2010 - ØKE og sekretariatsbevillinger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Likviditetsoversigt pr. 31. maj 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (129,9                    mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (216,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (21,2 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (91,1 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 21,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger.

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,6 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,               

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. maj 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. maj 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Kvalitetskontrakt 2010

00.01.00P22-0060

Indledning

I forlængelse af kvalitetsreformen er der foretaget en ændring af styrelsesloven, således at kommunerne fremover skal udarbejde en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. Kommunalbestyrelsen skal første gang vedtage og offentliggøre sin kvalitetskontrakt senest den 1. juli 2010. Der er derudover krav om, at der årligt følges op på de kvantitative mål i kvalitetskontrakten. 

Sagsbeskrivelse

Den nye ordning om kvalitetskontrakter giver meget vide rammer for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunerne, da den enkelte kommunalbestyrelse selv fastlægger, hvilke mål der opstilles og hvordan disse skal opfyldes. Målet med kvalitetskontrakten er, at borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunalbestyrelsens indsats for at udvikle opgaveløsningen.

I vejledningen til kvalitetskontrakter fremgår det, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at delegere opgaven til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

 

Kvalitetskontrakten skal indeholde politiske kvantificerbare mål for serviceområderne, men ikke være et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Da kvalitetskontrakten skal offentliggøres første gang den 1. juli 2010, vil den første udgave af kvalitetskontrakten bestå af mål fra budget 2010. Ultimo 2010 kan kvalitetskontrakten opdateres, så den afspejler de vedtagne mål for 2011 og frem.

Økonomi

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at oplægget til kvalitetskontrakten videresendes til godkendelse til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag: Oplæg til Kvalitetskontrakt 1. juli 2010

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Oplæg til Kvalitetskontrakt 1. juli 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Befolkningsprognose 2010-2021

00.01.00P10-0009

Indledning

Befolkningsprognosen for Bornholms Regionskommune er nu revideret ud fra den demografiske udvikling i 2009. Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde, og hovedresultaterne er indregnet i demografimodellerne på regionskommunens store serviceområder for budget 2011.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af KMD’s såkaldte Jeppe-model. Modellen fremskriver den demografiske udvikling ud fra en valgt historisk periode og kobler denne fremskrivning med forventninger til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri, lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

Prognosemodellens principper og prognosens præmisser er nærmere beskrevet i bilaget.

Sammenlignet med sidste års prognose viser den foreliggende befolkningsprognose en noget større tilbagegang i prognoseperioden, nemlig ca. 2.700 personer svarende til 6,4 pct. mod 3,8 pct. sidste år. Størst tilbagegang (20-25 pct.) forventes blandt større børn (12-17-årige) og deres forældre (de 30-49-årige). Omvendt forventes antallet af over 65-årige at stige kraftigt med ca. 2.900 personer, svarende til 32 pct. Der er således tale om meget store aldersforskydninger i den bornholmske befolkning, hvor gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 44,5 år til 48,2 år i 2021.

Økonomi

Ingen direkte

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at kommunalbestyrelsen tager befolkningsprognosen til efterretning som fælles planlægnings- og budgetgrundlag i hele regionskommunen.

 

Bilag

Befolkningsprognose 2010-2021

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:
Taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Befolkningsprognose 2010-2021 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2010

27.00.00Ø09-0001

Indledning

Det specialiserede socialområde har gennem en årrække haft en stor udgiftsvækst. Den vedvarende vækst har medført at det specialiserede socialområde har været et centralt emne i forhandlingerne mellem KL og regeringen i de senere år, og udgiftsvæksten var således også et central tema for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010.

 

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde da også som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan bremse udgiftsstigningerne på området.

 

Den enkelte kommunalbestyrelse har – indenfor lovgivningens rammer – ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde, under hensyntagen til den samlede økonomi i kommunen. Dette kan bl.a. ske ved at have et særligt fokus på udgiftsudviklingen på området. En forudsætning for at kunne tage ansvar for styring og prioritering er, at kommunalbestyrelsen får den fornødne information om udgiftsudviklingen, og derfor har Regeringen og KL aftalt, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

 

De kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde skal dels drøftes af kommunalbestyrelsen, dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baggrunden for kravet om indberetning er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

 

Drøftelserne mellem KL og regeringen vil udelukkende baseres på udgiftsudviklingen, og derfor vil indberetningen kun indeholde tal for budget 2010/korrigeret budget 2010 og forventet regnskab 2010. Der indberettes derfor ingen aktivitetstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KL anbefaler dog, at der indsamles aktivitetstal, og at disse indgår i redegørelsen, der tilgår kommunalbestyrelsen. Dette giver i højere grad mulighed for at drøfte årsager til udgiftsudviklingen og eventuelle muligheder for justering af udgiftsudviklingen.

 

I denne første opgørelse fremgå der dog ingen aktivitetstal. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ØA og de relevante virksomheder fra det specialiserede sociale område arbejder på at kortlægge mulighederne for at inkorporere mere uddybende informationer i materialet, der præsenteres for kommunalbestyrelsen. Arbejdet forventes færdigt i løbet af sommeren 2010.

Sagsbeskrivelse

Opgørelsen er opdelt i områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede”. Da der fokuseres på helt specifikke kontoområder på tværs af kommunens virksomheder, og der samtidigt anvendes en anden opgørelsesmetode af udgifter end normalt, kan de oplyste tal i opgørelsen ikke direkte sammenlignes med f.eks. budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010.

 

Det korrigerede budget for ”Udsatte børn og unge” er på 116,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 119,5 mio. kr. formodes det p.t. at området samlet set ender ud med et underskud på 3,1 mio. kr. Underskuddet henhører under Børnecenter Bornholms budget og fremkommer ved at der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på anbringelsesområdet (5.28.20-5.28.23 og 5.28.24), men der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. på forebyggelsesområdet (5.28.21).

 

I kalkulationerne er det forudsat at forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010 for Børnecenter Bornholm – godkendt på Børne- og skoleudvalgets møde den 6. april 2010 – gennemføres som planlagt. Det skal understreges at Børnecenter Bornholm har budgetopretningsinitiativer som ligger uden for de områder der er omfattet af denne indberetning. Endelig skal der påpeges at selvom der kalkuleres med et underskud på området hos Børnecenter Bornholm, så er der totalt set tale om en reduktion i forbruget på 9,4 pct. i forhold til regnskabet for 2009.

 

Det korrigerede budget for ”Udsatte voksne og handicappede” er på 201,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 204,0 mio. kr. forventes det p.t. at området får et underskud i 2010 på 2,8 mio. kr. Underskuddet skyldes en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm.

Økonomi

Der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde i 2010 på knap 5,9 mio. kr. Fordelt med et merforbrug på 3,1 mio. kr. for området ”Udsatte børn og unge” og et merforbrug på 2,8 mio. kr. for området ”Udsatte voksne og handicappede”.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at oversigten vedrørende det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2010 drøftes og tages til efterretning

Bilag

Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 (indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm

00.01.00Ø09-0038

Indledning

Den økonomiske genopretningsplan for BørneCenter Bornholm, udarbejdet med henblik på overholdelse af budgettet 2010, blev forelagt Børne - og Skoleudvalget på mødet den 6. april 2010.

 

 I genopretningsplanen indgår flere tiltag, der forudsætter en udbygning af Hybelordningen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med implementering af tiltagene i den økonomiske genopretningsplan, er det beskrevet, at der indgår en udbygning af Hybelordningen.

 

Dette gælder for punkterne 7: Særlig misbrugsindsats, 9: Ændret anbringelsesmønster, 17 og 18: Revisitering af unge i familiepleje og på bornholmske opholdssteder med henblik på ophør eller overførsel til hybel.

 

Ved en udbygning af Hybelordningen kan der indrettes:

 

- Fire værelser som separate boliger, med mulighed for tæt kontakt til personalet.

- Aktivitetsrum til beboerne

- Fysiske rammer til iværksættelse af særlig misbrugsindsats, en form for værested.

- Administrative arbejdspladser for Hyblens personale.

 

Behovet for de fysiske rammer kan imødekommes ved at indgå lejeaftale med Totalbyg af ejendommen Sveasvej 3 – 5 i Rønne.

 

Samtlige foreslåede anvendelser vil kunne tillades efter lokalplanen jf. ansøgning og godkendelse i Teknik & Miljø, og udkast til lejekontrakt er gennemgået af jurist i Teknik & Miljø.

 

Ved indgåelse af lejemålet Sveasvej 3-5, ophører brug af Bornholms Regionskommunes ejendom, beliggende Søndergade 22 i Rønne.

 

Der er pt. planlagt/visiteret 4 unge til Hybeltilbuddet, indflytning er afhængig af indgåelse af lejemålet.

 

Økonomi

Den årlige leje udgør 200.000 kr., hvortil kommer udgifter til vand, varme og forsikringer på i alt 69.000 kr. eller i alt 269.000 kr. Lejeaftalen er tidsbegrænset og uopsigelig i 5 år.

 

Besparelsen på driften af Søndergade 22 indgår til delvis finansiering af lejeudgifterne, idet udvidelsen af tilbuddet indgår i de tiltag der skal iværksættes for at nedbringe de samlede udgifter på området.

 

Indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af ejendomme, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes i henhold til lånebekendtgørelsen til kommunens låntagning. Kommunen skal således enten have låneramme eller deponere et beløb, svarende til den højeste værdi af opførelses-/anskaffel­sesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering. Eventuelle ombygningsomkostninger, der er aftalt med udlejer, skal medregnes i opgørelsen.

Opførelsesomkostningerne er pt. ikke opgjort, men skønnes at ligge over den seneste offentlige vurdering på 1,5 mio. kr. Da lejemålet ikke omfatter hele ejendommen vil lånerammen i forhold til lejemålets størrelse blive belastet med ca. 1,3 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har ikke låneramme af betydning, og der vil derfor skulle ske deponering i en fem-årig periode med et beløb på minimum 1,3 mio. kr.

 

Ejendommen Søndergade 22, Rønne vil kunne udbydes til salg pr. 1. juli 2010.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. april 2010 sagen om udmøntning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, og der blev givet en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af handicapforanstaltninger i Hybelordningen. Hvis brugen af Søndergade 22 ophører, vil denne anlægsbevilling ikke skulle anvendes.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler:

 

Bilag

Ingen 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet Børne- og skoleudvalget anbefaler, at provenuet ved salg af ejendom Søndergade 22 tilgår BørneCenter Bornholm.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010
Anbefaler indstillingen fra områdechefen for Børn og Skole.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Indstillingen fra områdechefen for Børn og Skole blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Samlingssted til "Street Kids" efter møde med repræsentanter for foreningen

28.15.00P16-0001

Indledning

Børne- og Skoleudvalget bemyndigede lederen af Bornholms Ungdomsskole til at optage forhandlinger med foreningen ”Street Kids” for at få etableret et tilbud. Udvalget ønskede forelagt et konkret forslag. Det afklarende møde med ”Street Kids” blev afholdt den 10. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

I mødet gennemgik ungdomsskolelederen de to forslag, som ungdomsskolen kunne tilbyde:

 

1. At rydde teorilokalet på Marthasminde og indrette det til klublokale for ”Street Kids”, dog således, at der lørdag formiddag fremover fortsat kan afholdes knallertteoriundervisning. I stueetagen står 2 knallertværksteder, som ”Street Kids” frit kan anvende.

 

2. Et endnu ikke fuldt afklaret forslag. Der er et ledigt parcelhus i offentlig eje, som muligvis kan lejes til formålet. De myndighedsmæssige krav i forhold til bygningen er ikke afklarede.

 

De to forslag er imidlertid ikke aktuelle, fordi ”Street Kids ” mener, at afstanden til de to bygninger i forhold til Rønne centrum er for stor til, at de unge mennesker vil benytte lokalerne.

 

De unge vil have deres helt eget sted:

A: hvor de selv bestemmer, og hvor de kan male graffiti overalt, hvor de har lyst

B: hvor de vil kunne ordne deres knallerter

C: hvor de kan spille høj musik

D: hvor de ikke deler det med andre, da de i så fald ikke vil have ejerskab til det.

 

Disse forventninger kan Bornholms ungdomsskole ikke indfri. Der er således ikke grundlag for et samarbejde mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

I mødet blev anvendelsen af Landemærket 31 i Rønne bragt på bane. Foreningen har selv tidligere været på besøg på adressen for at vurdere, om denne bygning kunne være et passende samlingssted for ”Street Kids”.  Det viste sig imidlertid, at det ville koste 966.000 kr. at gøre bygningerne lovlige til foreningsvirksomhed. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. marts 2010, at der ikke skulle igangsættes renoveringsarbejder på adressen Landemærket 31. Foreningen vil stadig gerne leje bygningen.

 

Økonomi

Bevillingen til et samlingssted for Street Kids var oprindeligt på 128.375 kr. i 2010. Der er brugt 13.687 kr. i 2010, så restbeløbet i 2010 udgør 114.688 kr. Det foreslås at dette restbeløb overflyttes til politikområde 15, Fritid og Kultur. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau) Det forudsættes, at bevillingen anvendes som et tilskud til lovliggørelse af lejemål, hvor der foreligger en gyldig lejekontrakt indgået af foreningen ”Street Kids”.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        Foreningen ”Street Kids” meddeles, at kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed for foreningen indenfor den givne økonomiske ramme.

·        Bornholms Regionskommune i henhold til folkeoplysningslovens kap. 7 yder tilskud til egne eller lejede lokaler, såfremt foreningen ”Street Kids” selv kan finde lokaler i Rønne. De nærmere betingelser for tilskud kan oplyses ved henvendelse til Fritid og Kultur.

·        Restbudgettet på 114.688 kr. til værested for unge under sekretariatet for politikområde 03 Børn og familier flyttes til politikområde 15 Fritid og kultur, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. For 2011 og de følgende år overflyttes 128.375 kr. (2010 niveau).

 

Bilag

Mødereferat fra mødet mellem ”Street Kids” og Bornholms Ungdomsskole.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Referat fra møde med Street Kids d. 10.05.2010.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

00.15.00A21-0065

Indledning

Lotte Helms Kjær, Borgerlisten har foreslået, at Ungdommens Uddannelsesvejledning fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget, for bedre at kunne prioritere de unge i beskæftigelsesindsatsen og langt bedre samkøre dette med uddannelsesindsatsen ved at udnytte potentialet i samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcentret – både fysisk og organisatorisk.

 

Sagsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning er resultatet af vejledningsreformen ved Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som fra 1. august 2004 samlede ungdomsvejledningen i kommunale vejledningscentre.

 

Regionsrådet besluttede 24. juni 2004 etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) organiseret under 10. Klassecenter Bornholm, med politiske organisering under først og fremmest Børne- og Skoleudvalget, og med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for alle uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.

 

Vejledningsreformen flyttede ansvaret for den del af vejledningsindsatsen, som er overgangsvejledning fra uddannelsesinstitutionerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Opgaven omfatter overgangsvejledning i folkeskolen, ungdomsvejledningen, og bl.a. gymnasiet og social- og sundhedsuddannelser. Som noget nyt fik kommunerne også ansvaret for vejledning af de 19 – 25 årige.

 

Elever i folkeskolen vejledes på den enkelte skole i tilknytning til undervisningen. Den del af vejledningen der drejer sig om at gennemføre en uddannelse den unge allerede er i gang med, er en integreret del af uddannelserne.

 

Der skal, og er sket en styrkelse af vejledningen til unge med særlige behov for vejledning, og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal spænde et sikkerhedsnet ud under unge under 19 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og 19–25 årige der selv henvender sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan få vejledning. 

 

Siden etableringen af UU har der været en lang række lovændringer og justeringer på vejledningsområdet.

I § 14 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats der har været gældende fra 1. januar 2007 er det bl.a. bestemt, at opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, kan varetages af henholdsvis en særskilt del af kommunens forvaltning, der udfører beskæftigelsesindsatsen (jobcentret), og et stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) med ansvaret for hele beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, efter behandling i Børne- og skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og efter høring i Styregruppen vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Det regionale Arbejdsmarkedsråd, at UUB fortsat var organiseret, som en del af 10. Klassecenter Bornholm og placeret under politikområde 02 Undervisning.

 

Opgaven varetages i Bornholms Regionskommune under UngeCenter Bornholm med reference til Børne- og Skoleudvalget.

 

Debatten om placeringen af UU enten i relation til undervisningsområdet i kommunen eller i jobcentret sender nogle signaler om, hvilket fokus der lægges i forhold til den samlede opgave.

 

I forbindelse med Ungepakken og den kommende lovgivning, hvor vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse bliver to centrale elementer, er et tæt samarbejde og ”forvaltningsrelationer” med grundskolen en fordel.

 

Ny lovgivning nødvendiggør en endnu større indsats med arbejdet i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og området skal opprioriteres på skolerne i et tæt samarbejde med UU-vejlederne.

 

Det er vigtigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning opprioriterer indsatsen i forhold til de 20% af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

 

UU hører med sit fokus på uddannelse naturligt hjemme på børne- og skoleområdet, men det skal fortsat overvejes, hvordan en yderligere kvalificering af vejledning og udvikling af de forpligtigende samarbejdsrelationer mellem de forskellige parter bl.a. skoler, jobcenter og ungdomsuddannelser kan udvikles og udbygges.

 

Igennem et år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Ungdomsvejledning Bornholm og Bornholms Erhvervsskole arbejdet med at udvikle ideer til en samlet indsats, så Bornholm kan nå regeringens målsætning om, at 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Aktørerne på unge- og uddannelsesområdet drøftet, hvordan udviklingen kan vendes, og dette har resulteret i udarbejdelse af en ansøgning til socialfondsmidlerne med henblik på at søge penge til nye tværgående projekter.

 

Ansøgningen har været forelagt på Vækstforum, og projektet forventes at løbe over en flerårig periode, og en evt. ændret organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning bør indgå i erfaringerne fra og i forbindelse med dette projekt.

 

Det kan anbefales, at mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning tættere på naturlige samarbejdsparter undersøges nærmere.

 

 

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm organisatorisk fortsat er placeret under politikområde 02 Undervisning

·        en fremtidig placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm drøftes i forbindelse med erfaringer og evaluering af de tværgående projekter i UTA

·        mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning undersøges nærmere

 

Bilag

·        Forslag fra Lotte Helms Kjær, Borgerlisten om, at UUB fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget

·        Notat fra Ungecenter Bornholm om Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) foretager evalueringen.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales, idet evalueringen finder sted medio 2011.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt, idet evalueringen finder sted medio 2011.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
Notat fra Ungecenter Bornholm (DOC)

2.
Forslag fra Borgerlisten (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Klage over processen i forb. lukning af en del af Mosaikskolen

17.01.04P00-0001

Indledning

Skolebestyrelsen for Hans Rømer Skolen har truffet beslutning om lukning af en del af Mosaikskolen og Borgerlisten ønsker beslutningsprocessen drøftet i kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Skolebestyrelsen for Hans Rømer Skolen har truffet beslutning om lukning af den del af Mosaikskolen, der er beliggende i Østermarie. Det har afstedkommet, at forældregruppen ved afdeling Mosaikskolen har henvendt sig i et åbent brev til kommunalbestyrelsen (se bilag) med tilkendegivelse af deres utilfredshed med den måde, hvorpå beslutningen er truffet.

Borgerlisten beder i forlængelse heraf om, at henvendelsen fra forældregruppen kommer til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet Bjarne Kristiansen, Borgerlisten, skriver følgende i mail den 15. juni 2010 til borgmesteren:

”Borgerlisten ønsker, at denne henvendelse kommer til behandling i kommunalbestyrelsen.

Vi ser det som en klage over processen, og mener vi som sådan derfor skal behandle den som sådan.”

 

Økonomi

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller

·        At kommunalbestyrelsen drøfter sagen

Bilag

Henvendelse fra forældregruppen, afd. Mosaikskolen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Udsat.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

1.
Henvendelse fra forældregruppen, afd. Mosaikskolen (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der er lavet en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændringen i boligstrukturen på ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 19.02.2009 beslutning om:

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

 

Socialudvalget behandlede på sit møde den 3. maj 2010 nedenstående forslag til flytteplan:

·        Etape 1:
Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

·        Etape 2:
Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

·        Etape 3:
Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

·        Etape 4:
Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

·        Etape 5:
Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

I forlængelse af etape 5, kan det tilføjes, at der ligeledes afventer stillingtagen til: hvornår beboerne på Nylars Plejecenter og Slottets B1 skal flytte, udvidelse af Toftegården og samling af midlertidige- og aflastningspladser på Plejehjemmet Sønderbo jf. KB’s beslutning på mødet den 19.02.2009.

 

 

Økonomi

Med henvisning til stordriftsfordele blev der ved vedtagelsen af budget 2009 m.fl. indlagt en rammereduktion på Bornholms Plejehjem og -centre på 9,8 mio. kr. årligt ved en fuld gennemført omlægning på boligstrukturen. – svarende til en reduktion på 23 % i forhold til de nuværende budgetrammer for de 6 små plejehjem og –centre. 

 

Der er således indlagt en rammereduktion på budgetområdet ’Plejehjem og –Centre’ på 7,1 mio. kr. i 2011, stigende til 9,8 mio. i 2012, hvor Økonomi og Analyse har oplyst, at der vil ske en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet.

 

Der er på den baggrund behov for en foreløbig vurdering af, hvornår og i hvilket omfang den indlagte rammereduktion som følge omlægningen af boligstrukturen kan udmøntes. 

 

Som grundlag for denne vurdering, er der udarbejdet følgende:

·        En beregning af den årlige besparelse ved lukning af hvert enkelt af de 6 mindre plejehjem og plejecentre

·        En beregning af merudgiften ved udvidelse af henholdsvis Plejecenter Aabo (10 boliger), Nørremøllecentret (17 boliger), nyt plejecenter med 60 boliger, Slottets B1 (18 boliger) og Toftegården (11 boliger) baseret på ressourcetildelingskriterierne i Økonomimodellen samt på stordriftsfordele i forhold til nattevagter, teamledere, administration og teknisk service.

·        En særskilt beregning af stordriftsfordele i forhold aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion

·        En beregning af merudgiften til drift at af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        En beregning af udgiften til boligydelse og flyttepakker mv. som følge af flytning af beboerne

 

Den manglende stillingtagen til: hvornår beboerne på Aarsdale Plejecenter og Nylars Plejecenter (til Slottets B1) skal flytte, og udvidelse af Toftegården gør det ikke muligt at foretage en endelig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet. 

 

Foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstrukturen på ældreområdet

Som indledning til den konkrete udmøntning af rammereduktionen på Bornholms  Plejehjem og -centre er der lavet en beregning baseret på en række antagelser om tidshorisonten for implementering af den ændrede boligstruktur.

På baggrund af disse antagelser er de driftsøkonomiske konsekvenser beregnet for henholdvis 2011, 2012 og 2013. Antagelserne fremgår af tabel 1, der ligedes viser resultatet af beregningerne.

 

Det skal understreges, at resultatet af beregningerne i tabel 1 er udtryk for en ’stram personaletildeling’, hvilket fx betyder, at der kun regnes med én medarbejder pr. 10 beboere i aftenvagt. 

 

 

 

 

Tabel 1: Foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstruktur på ældreområdet i perioden 2011 til 2013 – ekls. udgifter til levebomiljøer og udgifter knyttet til flytning af beboere

 

Antal boliger 2008

Ændring i antal boliger

Antal boliger                Ultimo 2012

Antaget dato for ændring

Driftsøkonomisk konsekvens i 2011

Driftsøkonomisk

konsekvens i 2012

Drifts- økonomisk konsekvens i 2013

 

Sønderbo

50

0

50

Omlægning fra faste til midlertidige pladser ved lukning

110

236

258

Lunden

84

0

84

Uændret

0

0

0

Klippebo

40

0

40

Uændret

0

0

0

Slottet: B2 og B3

45

0

45

Uændret

0

0

0

Plejecenter Aabo

44

10

54

1. august 2011

1.343

3.134

3.134

Nørremøllecenteret

58

17

75

1. december 2011

401

4.765

4.765

’Snorrebakken’

0

60

60

1. august 2012

0

7.890

18.937

Slottet: B1

0

18

18

1. december 2012

0

0

7.988

Toftegården

39

0

39

Plan for om- og tilbygning med 11 boliger udestår

0

0

0

Sandvig

16

-16

0

Lukkes 1. januar 2011

-4.312

-5.208

-5.208

Østermarie

19

-19

0

Lukkes 1. august 2011 = Færdiggørelse af Aabo

-1.727

-6.165

-6.165

Svaneke Plejecenter

17

-17

0

Lukkes 1. december 2011 = Færdiggørelse af NMC

0

-5.831

-5.831

Hjemmet i

Klemensker

16

-16

0

Lukkes 1. august 2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-1.885

-6.134

Aarsdale Plejecenter 

17

-17

0

Lukkes 1. august  2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-2.520

-7.679

Nylars Plejecenter          

18

-18

0

Lukkes 1. december 2012 = Færdiggørelse af

Komandanthøjen

0

0

-9.451

12 boliger fordelt på 3 plejehjem

12

-12

0

1. januar 2009

-1.901

-1.901

-1.901

Stordriftsfordele øvrige områder 

 

 

 

1. december 2012

0

0

-2.480

Total

475

-10

465

 

-6.086

-7.483

-9.767

Total – ekskl. udmøntet besparelse ved lukning af 12 boliger fordelt på 3 plejehjem

475

-10

465

 

-4.185

-5.583

-7.866

 

 

Tabel 1 viser, at der i 2011 vil være en driftsøkonomisk besparelse på 6,086 mio. kr., i 2012 en driftsøkonomisk besparelse på 7,483 mio. kr. og i 2013 en driftsøkonomisk besparelse på 9,767 mio. kr. årligt. 

 

Det skal bemærkes, at beregningerne i tabel 1 ikke indeholder udgifter til: 

·        udvidelse af Toftegården med 11 boliger (3,0 mio.kr. årligt) 

·        etablering af levebomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (1,1 mio. kr. årligt)

·        udgifter til boligydelse m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer årligt som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,55 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, hvorefter udgiften vil være faldende)

·        udgifter til flyttepakke og indskud som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012)

 

Det betyder derfor, at udgifterne til udvidelse af Toftegården, etablering af levebomiljøer, beboerrelaterede flytteudgifter og boligydelse ikke kan afholdes indenfor den indlagte rammereduktion på 9,8 mio. kr. årligt. 

 

Implementering af den ændrede boligstruktur, som overfor antaget, vil medføre at antallet af plejeboliger i en kortere periode reduceres med yderligere 25 boliger i forhold til de nuværende 461.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstrukturen på ældreområdet drøftes

Bilag

·        Bilag 1: Årlige udgifter - huse der indgår i omstruktureringen af boligstrukturen i BPC

·        Bilag 2: Besparelser i overgangsperioden 2010-2012

·        Bilag 3: Særlige stordriftsfordelene ved ændret boligstruktur (aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion)

·        Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        Bilag 5: Økonomiske konsekvenser som følge af flytning af beboerne jf. beregningerne forelagt socialudvalget på møde den 3. maj 2010

·        Bilag 6: Oversigt over antallet af plejeboliger - under forudsætning at ændringer jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

 

 

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Drøftet. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at udgiften til etablering af leve- og bomiljøer på Snorrebakken indarbejdes i budget 2012.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Bilag 1, 2, 3, 5 og 6 vedr. boligstrukturberegninger (XLS)

2.
Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service

16.08.36Ø54-0010

Indledning

Jf. lovgrundlaget for Frit Valg af leverandører kan private firmaer søge om godkendelse som leverandør indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har den 3. maj 2010 modtaget ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra firmaet Aaker Hus & Hjemme Service ved Bodo Krecklow. Firmaet er hjemmehørende på adressen Grødbyvejen 3, 3720 Aakirkeby. Firmaet etablerede sig i 2008 under betegnelsen AHHS – Aaker Hus & Hjemme Service.

Aaker Hus & Hjemme Service tilbyder hjemmeservice indenfor almindelig rengøring, støvsugning og gulvvask, vinduespudsning, ordne blomster og planter, rengøring af toilet og badeværelse m.m.

 

Aaker Hus & Hjemme Service består af indehaveren Bodo Krecklow og Birgit Krecklow. Den praktiske hjælp vil pt. blive udført af indehaveren af firmaet: Bodo Krecklow, som tidligere har været inspektør (hygiejne, rengøring og sikkerhed) og Birgit Krecklow, som er uddannet medicinsk fodplejer. Firmaet oplyser, at de ved behov herfor vil ansætte personale.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk bistand er der udarbejdet: Kontrakt og Kvalitetskrav begge godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009, og Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009, som leverandøren til fulde skal opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Endvidere fremgår det, at der ikke er ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Aaker Hus & Hjemme Service og i henhold til møde med ansøger den 3. maj 2010 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der afregnes for de leverede ydelser med den beregnede Frit Valg pris for praktisk hjælp.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Aaker Hus & Hjemme som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 

Bilag

·        Ansøgning om godkendelse fra Aaker Hus & Hjemme Service

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Efterbetaling af private leverandører på frit valg området

16.08.00P23-0008

Indledning

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010 § 20 om efterbetaling af private leverandører, skal Kommunalbestyrelsen efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Medio 2009 skete der en evaluering og tilpasning af forudsætningerne for økonomimodellen, herunder en ny opgørelse af brugertidsprocenten (BTP), som endte med en genberegning af timepriserne for 2009, både interne og eksterne priser. Dette betød, at timeprisen for praktisk hjælp blev reduceret fra kr. 338,05 til 309,58 med virkning fra 1. oktober 2009 (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 17. september 2009).

 

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2009 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser

 

De faktiske Frit Valg priser for 2009

Praktisk hjælp                                           kr. 312,00 pr. time

Personlig pleje, dag                                   kr. 427,52 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)        kr. 470,08 pr. time

 

Genberegningen af priserne betyder, at der skal ske en efterbetaling til de private leverandører svarende til 2,42 kr. pr. time.

 

Bornholms Regionskommune har i 2009 haft 3 private leverandører af praktisk hjælp og ingen private leverandører af personlig pleje. Reglen omkring efterbetaling af private leverandører betyder, at der skal efterbetales følgende for 2009:

 

I/S Husrent                                              kr. 1.315,08

Top Fritvalg A/S                                      kr.    441,75

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S              kr. 1.363,07

                                            I alt                kr. 3.747,19

 

Da de afregnede timepriser før 1. oktober 2009 oversteg den faktiske timepris på kr. 312,00 sker der ingen regulering for perioden 1. januar til 30. september, da der ikke kan kræves tilbagebetaling fra de private leverandører.

 

Økonomi

Efterbetaling til de private leverandører på i alt kr. 3.747,19

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundheds indstiller

·        at efterbetaling til private leverandører indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Faktiske priser 2009

·        Notat ”Efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune for 2009”

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Faktiske priser 2009.xls (XLS)

2.
Notat - efterbetaling.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Ansøgning om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0002

Indledning

Den selvejende institution Aakirkeby-hallerne S/I søger om kommunegaranti på 500.000 kroner.

Sagsbeskrivelse

Aakirkeby-hallerne skal have etableret fjernvarme i hallen og vælger at finansiere arbejdet via en forhøjelse af kassekreditten fra 500.000 til 1.000.000, som aftrappes med 50.000 kr. årligt over 10 år.

Etableringen af fjernvarme vil koste cirka 490.000 kroner i henhold til indhentede tilbud.

Med en kommunegaranti for de 500.000 kroner vil der kunne opnås en væsentlig bedre rentesats på det samlede lån.

Det fremgår af Aakirkeby-hallernes vedtægter at køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Nyvest-centeret fik i 2009 bevilget et anlægstilskud på 240.256,- kroner til etablering af fjernvarme.

Økonomi

I bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. er anført, at meddelelse af garanti for et lån, som anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave – er at betragte som kommunal låntagning.

Kommunal garantistillelse forudsætter en låneramme, som opnås gennem afholdelse af udgifter i h.t.  lånebekendtgørelsens § 2-3 eller dispensation iht. § 16-17 eller at der deponeres et tilsvarende beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut el. lign. Det deponerede beløb kan efter 10 år hæves med 1/5 årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 7 opnås der låneramme for udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Etableringen af fjernvarme kan henføres til dette formål, hvorfor der ikke skal ske deponering. Vilkårene for forhøjelse og nedskrivning af kreditten opfylder i øvrigt kravene hertil i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

·        at det anbefales kommunalbestyrelsen at der afgives kommunegaranti på 500.000 kr. vedrørende forhøjelse af kassekreditten.

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt. 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Rønne Varme A/S - omlægning af lån

13.03.01Ø60-0013

Indledning

RVV a.m.b.a. har den 3. juni 2010 på vegne af Rønne Varme A/S ansøgt om kommunegaranti for et nyt lån, der anvendes til refinansiering/indfrielse af to andre lån som kommunen har garanteret for.

Sagsbeskrivelse

Rønne Varme A/S har indhentet tilbud på lån fra flere långivere, og ønsker at optage et lån i KommuneKredit på EUR 10.076.853,00 med en løbetid på 15 år. Renten på det nye lån er fastlåst i 5 år og er betydeligt lavere end på de tidligere lån.

Lånet skal anvendes til refinansiering og indfrielse af to andre lån, som kommunen tidligere har garanteret for. Lånet anvendes alene til indfrielsen og omkostninger i forbindelse hermed.

Vilkårene for det nye lån overholder bestemmelserne i lånebekendtgørelsen om løbetider m.m. i forbindelse med omlægning af lån.

Det anbefales, at det meddeles garanti for lånet på EUR 10.076.853,00 optaget i KommuneKredit, idet garantien for de to lån samtidig bortfalder ved indfrielsen.

Økonomi

Kommunens garanti for det nye lån har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Da det nye lån inkluderer omkostninger i forbindelse med indfrielse stiger det garanterede beløb med ca. 732.000 kr., svarende til knap 1 pct. af det nye låns hovedstol på ca. 75,1 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der gives kommunegaranti til Rønne Varme A/S for et 15-årigt lån, stort EUR 10.076.853,00, til indfrielse af to lån, hvortil der tidligere er meddelt kommunegaranti.

Bilag

Oversigt over afgivne garantier, dateret 7. juni 2010.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. juni 2010

1.
Oversigt over afgivne garantier, dateret 7. juni 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Resultatrevision for 2009

15.04.00P20-0006

Indledning

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for 2009 for Jobcenter Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i jobcenterklyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til områder:

·        Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·        De enkelte forsørgelsesgrupper

·        Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed

·        Besparelsespotentiale

·        Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i jobcenterklyngen, og med rettidighed i forhold alle jobcentre i hele landet

 

Proceduren i behandlingen af resultatrevisionen er følgende:

·        Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·        Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·        Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·        Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·        Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·        Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Bilag 6 til pkt. 3. Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Bilag 7 til pkt. 3: Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Det lokale Beskæftigelsesråd den 18. maj 2010:

Det lokale Beskæftigelsesråd er tilfreds med beskæftigelsesindsatsen på grundlag af de givne rammevilkår, og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Generelt må en samlet placering som nr. 3 i klyngen med 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår anses som et udmærket resultat, og som sådan udtryk for et tilfredsstillende niveau.

Det lokale Beskæftigelsesråd vil fortsat have fokus på, at rettidigheden i indsatsen bliver forbedret, og især rettidigheden for de ikke-forsikrede ledige.

Det lokale Beskæftigelsesråd bakker op om beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2009 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Resultatrevisionen for indsatsåret 2009 (DOC)

2.
 Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Lokalplanforslag 053 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej i Rønne

01.02.05P16-0087

Indledning

Ejeren af Zahrtmannsvej 40 har anmodet om at en ejendom, der tidligere rummede en keramik virksomhed, ombygges og anvendes til boliger (helårs- eller fritidsboliger) eller mindre erhverv.

Sagsbeskrivelse

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 9, der udlægger området til offentligt formål. Området er også omfattet lokalplan 027 – temalokalplan for helårsboligformål. 

Den ønskede udnyttelse af ejendommen er ikke i overensstemmelse med den planlægning, der gælder for området. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der muliggør indretning af helårs- eller fritidsboliger eller mindre erhverv på ejendommen.

Der er et politisk ønske om at skabe mulighed for flere boliger i byerne uden krav om helårsanvendelse. I dag har kommunalbestyrelsen mulighed for, efter individuel vurdering, at beslutte ved lokalplanlægning, at indrette øverste etage på bygninger med mere end to etager til fritidsboliger i de største byer (Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge). Men det er også muligt at afgrænse ejendomme eller områder i byzone til boliger uden krav om helårsanvendelse, f.eks. når arealet indeholder tomme, nedlagte erhvervsbygninger. Men der forudsættes også her en individuel vurdering og lokalplanlægning.

Zahrtmannsvej 40 er en tom og nedlagt erhvervsejendom, som ikke længere kan udnyttes til keramikproduktion. Ejendommen rummer med sin beliggenhed rekreative muligheder der kan understøtte flere formål, herunder turistmæssige formål/fritidsboliger. En mere turistmæssig anvendelse vurderes f.eks. ikke at have en negativ indflydelse på Rønne By som helårsområde, samtidig med at en gammel overflødiggjort erhvervsbygning udnyttes hensigtsmæssigt.

Generelt indeholder området Zahrtmannsvej og Paradisvej en blanding af større erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og boliger, hvorfor et blandet bolig- og erhvervsområde fint kan indpasses her. Lokalplanområdet er derfor udlagt til et blandet bolig- og erhvervsområde, der muliggør flere forskellige anvendelsesmuligheder.

Dette lokalplanforslag giver bl.a. mulighed for at kunne etablere helårs- eller fritidsboliger i hovedbygningen, som ombygges til formålet. Der kan ikke opføres ny bebyggelse i området (når bortses fra mindre tilbygninger, udhuse o. lign.) og nye boliger tillades kun indrettet gennem ombygning af den eksisterende erhvervsbygning, som ikke tillades nedrevet. Erhvervsbygningen har en kulturhistorisk værdi, der begrunder en genanvendelse af bygningen. Ønskes bygningen nedrevet for at opføre nyt byggeri vil det kræve en ny lokalplan.

Der tillades også mindre erhverv på ejendommen, når de kan indpasses sammen med boliger. F.eks. kan man indrette en eller flere af lejlighederne til kontorformål, mindre service virksomheder eller lignende liberalt erhverv.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring.

Bilag

Lokalplanforslag 053

Miljøscreeningsskema

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 2. juni 2010:

Anbefales.

 

Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget har tilføjet følgende:

Fortsat sagsbeskrivelse

Ændring af bestemmelse:

I bestemmelserne står følgende:

§ 5.2: Ydervægge skal udføres af blank- eller pudset murværk, mindre bygningsdele samt garager, carporte og udhuse kan også udføres af andet materiale.

Rettes til følgende:

§ 5.2: Ydervægge skal udføres af blank-, filtset- eller pudset murværk, mindre bygningsdele samt garager, carporte og udhuse kan også udføres af andet materiale.

Tilføjelse til redegørelse:

Forklaring af fritidsboligers anvendelse i by- og landzone uddybes nærmere i lokalplanens redegørelse, hvor det tilføjes som note i lokalplanens redegørelses afsnit baggrund og hensigt:

*Fritidsboliger i by- og landzone kan anvendes til boligophold året rundt i modsætning til fritidsboliger beliggende i udlagte sommerhusområder, der i vinterhalvåret kun må anvendes til kortere ferieophold jf. Planlovens § 40.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2010

1.
Lokalplanforslag 053 (PDF)

2.
Miljøscrenning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne

82.06.00P20-0006

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til gennemførelse af plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 16. juni 2010, parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 23. marts 2010. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af B. Nygaard Sørensen, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af december i år. Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 1, forventes afsluttet i begyndelsen af maj 2012.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Snorrebakken i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 401.220 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Budgetudvidelsen på i alt 1.138.150 kr., som blev finansieret af kvalitetsfondsmidlerne, blev tildelt dette projekt og blev således indarbejdet i budgettet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 3.960.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

Derudover indeholdt økonomioversigten ovennævnte budgetudvidelse vedrørende udgifter servicearealer på 1.138.150 kr.

 

 

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

84.948.763

86.903.325

Lån uden ydelsesstøtte

 

 

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Beboerindskud

1.768.500

1.867.006

1.948.363

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

93.350.289

97.418.143

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-5.100.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.434.520

1.584.871

Etablering af servicearealer

3.009.720

4.447.720

4.447.720

Nettoudgift

4.399.470

5.882.240

6.032.591

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

Herefter kommunal udgift

1.999.470

3.482.240

3.632.591

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 2.160.000 kr.

Derudover er boligdelens budget tillagt en merpris, som følge af merinvestering vedrørende energiklasse 1, på i 1.919.984 kr. inkl. moms.

Den totale merinvestering vedrørende energiklasse 1 udgør 1.600.000 ekskl. moms. Servicearealernes andel er indeholdt i rammebeløbet for servicearealerne på 4.447.720 kr. ekskl. moms.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig, incl. merprisen til energiklasse 1, til 101.865.863 kr.

 

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                1.540.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          59.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 1) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009/budgetudvidelsen ved budgetvedtagelsen for 2010 (kolonne 2). Beløbene i kolonne 2 svarer til hvad der pt. er budgetlagt med:

                                                                                                   Skema B             Budgetlagt p.t.

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, ekskl. energiklasse 1 95.498.159 kr.               88.425.000 kr.

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, energiklasse 1             1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, i alt                           97.418.143 kr.                88.425.000 kr.

 

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                          4.447.720 kr.                 4.147.870 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                        101.865.863 kr.               92.572.870 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Støtteberettiget anskaffelsessum:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -86.903.325 kr.               -80.466.750 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -6.684.871 kr.                -6.189.750 kr.

Beboerindskud 2 %                                                             -1.909.963 kr.                 -1.768.500 kr.

 

Støtteberettiget anskaffelsessum, i alt                                       -95.498.159 kr.               -88.425.000 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1:

Kreditforeningslån 98 %                                                     -1.881.584 kr.                                0 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                  -38.400 kr.                               0 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1, i alt                                            -1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Boliger i alt                                                                         -97.418.143 kr.             -88.425.000 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                         -2.400.000 kr.                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                               -2.047.720 kr.                -1.747.870 kr.

Servicearealer i alt                                                                   -4.447.720 kr.                 -4.147.870 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Boligdelens merinvestering vedrørende energiklasse 1 kan lånefinansieres med 7 % mere, d.v.s. med 98 %, og her er der ingen egenfinansiering.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

86.903.325

6.436.575

Lån uden ydelsesstøtte

 

1.881.584

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Beboerindskud

1.768.500

1.948.363

179.863

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

97.418.143

8.993.143

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-300.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.584.871

195.121

Etablering af servicearealer

4.147.870

4.447.720

299.850

Nettoudgift

5.537.620

6.032.591

494.971

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

0

Herefter kommunal udgift

3.137.620

3.632.591

494.971

Finansiering via kvalitetsfond

-873.935

-1.023.860

-149.925

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

2.263.685

2.608.731

345.046

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 345.046 kr. netto:

·       Merudgiften består af 495.121 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljentil ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’.

·        Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 300.000 kr.   Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt på -300.000 kr. til salg af grund, så det netto giver nul. (Der er i forløbet opstået en difference på 150 kr., som tilføres restpuljen).

·        50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 149.925 kr.

Efter finansieringen af nettomerudgiften på i alt 345.046 kr. vil der være 56.174 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

2012

I alt

Plejeboliger

1.003.000

14.889.845

55.084.202

26.441.096

97.418.143

Servicearealer

38.500

762.545

2.508.078

1.138.597

4.447.720

Låneoptagelse i alt

 

 

 

-88.784.909

-88.784.909

Beboerindskud i alt

 

 

 

-1.948.363

-1.948.363

Servicearealtilskud

 

 

 

-2.400.000

-2.400.000

Salg af grund

 

-5.100.000

 

 

-5.100.000

Byggekredit

 

-9.207.974

-55.084.202

64.292.176

0

I alt

1.041.500

1.344.416

2.508.078

-1.261.403

3.632.591

 

 

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.668 kr. eller årligt 907 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 59 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 1 udgør 117 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modregnet ved besparelse på forbrugsregnskabet.

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 95.878.143 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 97.418.143 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 8.993.143 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.498.022 kr., medens restbeløbet på 495.121 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.988.720 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 4.447.720 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 2.047.720 kr. ekskl. moms

·        at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -5.100.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør -5.100.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 149.925 kr. samt yderligere 150 kr. vedrørende afrundingsdifferencen

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010, 2011 og 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

 

Bilag

·        Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

·        Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

 

Beslutning

Socialudvalget den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Anlægsbudget Skema B(476317).PDF (PDF)

2.
Rønne 60 B Likviditetsoversigt.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Skema B for etablering af 60 almene boliger samt servicearealer i Rønne

03.02.00G01-0013

Indledning

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema B, medens sagen om ændring af anlægsbevillinger behandles i et separat dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2009 det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i tilknytning hertil.

Økonomien i skema A indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 3.960.000 kr. vedrørende energiklasse 2, jfr. Kommunalbestyrelsens godkendelse af den 26. november 2009.

Den samlede anskaffelsessum i skema A var for boligerne beregnet til 93.350.289 kr. inkl. moms og for servicearealerne til 4.447.720 kr. ekskl. moms.

 

Sagsbeskrivelse

Skema B er udarbejdet på grundlag af afholdt licitation i totalentreprise den 23. marts 2010.

Der er i skema B for boligerne indarbejdet forhøjet maksimumsbeløb inkl. energitillæg fra 2009 til 2010 på i alt 2.160.000 kr. inkl. moms, svarende til 480 kr. pr. m² boligareal. Dette er en generel forhøjelse ud over forhøjelsen til energiklasse 2, som allerede var med i skema A, jf. indledningsvis.

Der er endvidere i skema B for boligdelen indarbejdet merpris som følge af en merinvestering vedrørende energiklasse 1, på i alt 1.919.984 kr. inkl. moms.

Den regulerede samlede anskaffelsessum for boligerne ifølge skema B udgør 97.418.143 kr. og heraf udgør den kommunale egenfinansiering til grundkapital 6.684.871 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 4.447.720 kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale egenfinansiering 2.047.720 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering primo maj 2012.

 

Økonomi

                                                                                                    Skema A                         Skema B

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   93.350.289 kr.                97.418.143 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                              4.447.720kr.                   4.447.720 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         97.798.009 kr.              101.865.863kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -84.948.763 kr.               -86.903.325 kr.

Kreditforeningslån 98 %  (energiklasse 1)                                          0 kr.                 -1.881.584 kr.

 

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -6.534.520 kr.                -6.684.871 kr.

Beboerindskud 2 %                                                              - 1.867.006 kr.                 -1.948.363 kr.

Boliger i alt                                                                        -93.350.289 kr.               -97.418.143 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -2.400.000 kr.                 -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                 -2.047.720 kr.                 -2.047.720 kr.

Servicearealer i alt                                                                    -4.447.720 kr.               -4.447.720kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelse af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på i alt 150.351 kr. Merudgifterne skyldes en forøgelse af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

Husleje:

I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv. nedsættes beboernes betaling på lån fra 3,4 % til 2,8 % p.a. af byggeriets anskaffelsessum for byggeri med tilsagn efter den 1. juli 2009.

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.668 kr. eller årligt 907 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig forhøjelse på 59 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at skema B for etablering af 60 almene boliger godkendes

·        at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 boliger godkendes

·        at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 907 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Bilag

 

Skema B for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne

Skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 boliger

Skema U – 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri

Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

Økonomisk oversigt, anlægsbudget skema B

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Skema B - for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne (PDF)

2.
Skema B - for etablering af servicerarealer i tilknytning til de 60 boliger. (PDF)

3.
Skema U - 2002 udbud af arbejder og leverancer i offentlig støttet byggeri. (PDF)

4.
Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder (PDF)

5.
Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder (PDF)

6.
Økonomisk oversigt, anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger i Rønne

00.34.00Ø20-0013

Indledning

Opførelsen af 60 nye plejeboliger ved Snorrebakken i Rønne igangsættes i december 2010. Finansieringen af anlægsudgifterne i byggeperioden sker hovedsagelig gennem en byggekredit, der indfries når byggeriet afsluttes og endeligt lånefinansieres.

Sagsbeskrivelse

Opførelsen af de 60 nye plejeboliger finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Dog finansieres merinvesteringen vedrørende energiklasse 1 med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., dog 100 pct. vedrørende energiklasse 1, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg til byggeriet. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

 

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 95.498.159 kr. og 93 pct. heraf udgør 88.813.288 kr. Hertil kommer merinvesteringen vedrørende energiklasse 1 på 1.919.984 kr., således at den samlede eksterne finansiering udgør 90.733.272 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af en kredit på maksimalt 90.735.000 kr. og at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Økonomi

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der optages en byggekredit på maksimalt 90.735.000 kr., og

·        at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Anlægsbevilling til renovering af tag og kemirum på Paradisbakkeskolen

82.18.00P20-0026

Indledning

Paradisbakkeskolen søger om anlægsbevilling til nyindretning af et kemikalie-rum i forbindelse med svømmebassinet ved skolens Svaneke afdeling, samt til renovering af to halvtage ved Nexø-afdelingen. De samlede udgifter for de to projekter udgør i alt 210.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Kemikalie-rum ved Svaneke-afdelingen.

Til svømmebassinet i Svaneke, skal der nyindrettes et rum til kemikalie-dosering. Materialerummet skal ombygges til to rum, hvoraf det ene (kemikalie-doserings-rummet) skal være totalt aflukket i forhold til andre rum. I rummet skal der etableres pumper, rørføring, særskilt udluftning og lagertank. Forventet anlægsudgift samlet: 140.000 kr. 

Renovering af tage ved Nexø-afdelingen.

Renovering af to udendørs halvtage på Nexø-afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager er renoveringen stærkt påtrængende. Renoveringen rummer både udskiftning af tagpap, tagfod og inddækning mod mur. Forventet anlægsudgift samlet: 70.000 kr.

Økonomi og Analyse har vurderet projekterne og kategoriseret dem begge som anlægsprojekter.

Økonomi

Kemikalie-rum                                                                                                           140.000 kr.

Tagrenovering                                                                                                              70.000 kr.

 

I alt                                                                                                                            210.000 kr.

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

                                                                

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til indretning af kemikalie-rum ved Paradisbakkeskolen, afdeling Svaneke og renovering af halvtage ved Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø

·        Tillægsbevillingen finansieres med 105.000 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og 105.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Paradisbakkeskolen under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.


Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Anlægsbevilling til renovering af facader på specialskolen Kildebakken

82.18.00P20-0027

Indledning

Specialskolen Kildebakken søger om en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til renovering af skolens østvendte facader.

Sagsbeskrivelse

Renoveringen omfatter Kildebakkens østvendte facader mod grønt område, ca. 460glasareal. Facaderne er efter mange år (udført 1966) nu så nedbrudte, at det ikke længere kan svare sig at reparere på dem.

 

Med hjælp fra Teknik & Miljø, har skolen derfor fået udarbejdet et overslag over, hvad det vil koste at udskifte facaderne til en nutidig løsning, der dels passer til bygningens arkitektur og dels er energi- og driftsmæssig fordelagtig. Udvendigt renoveres med glasfiberarmeret polyester og indvendigt renoveres med træ.

 

Den valgte løsning tager højde for:

·        at det kommunale byggeri skal være energi- og miljørigtigt og et forbillede for fremtidens byggeri på Bornholm.

·        at der opnås en reduktion af energiforbrug på 15 %. CO2- udledning reduceres ligeledes.

 

Økonomi

De anslåede udgifter til udskiftning af facader beløber sig til ca. 3.400.000 kr. 

 

Udgifterne foreslås finansieret med 50 % eller 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til renovering af specialskolen Kildebakkens østvendte facader

·        Tillægsbevillingen finansieres med 1.700.000 kr. fra Kildebakkens driftsbudget og 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        Anlægsbevillingen gives til Kildebakken under politikområde 02 Undervisning

 

Bilag

·        Ansøgning fra Kildebakken

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juni 2010

1.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (DOC)

2.
Kildebakken Facader.pdf (PDF)

3.
Kildebakken Ny østfacade.pdf (PDF)

4.
VS: Anmodning om anlægsbevilling (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal blev den 21. marts 2010 lukket på ubestemt tid af sikkerhedsmæssige hensyn.

Sagsbeskrivelse

Et renoveringsoverslag fra ConPro viser at Rønne Svømmehal skal renoveres for et betydeligt beløb for at bringe sikkerheden i svømmehallen på et forsvarligt niveau.

Situationen giver anledning til, at der overvejes en række scenarier:

·        en minimal renovering af svømmehallen med kort levetid.

·        en større renovering af svømmehallen med længere levetid.

·        eller hvorvidt der skal bygges en ny moderne svømmehal.

Afklaringen af punkterne 2 og 3 forventes at tage længere tid, hvorfor det bør overvejes at udføre en minimal renovering af svømmehallen med henblik på hurtigst mulig genåbning af svømmehallen.

En minimal renovering vil kunne indgå i en senere større renovering af svømmehallen med henblik på at sikre hallen en længere levetid.

Alternativt vil en minimal renovering kunne sikre, at der fortsat er en svømmehal i Rønne mens der planlægges og bygges en ny svømmehal (anslået 2-3 år).

Økonomi

En minimal renovering af svømmehallen er på overslagsniveau vurderet til at kunne udføres for 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Der er i forvejen givet en anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal på 676.715 kr. Restbudgettet udgør pt. 535.383 kr.

Såfremt der kan findes 1.000.000 kr. til finansiering af renovering af svømmehallen, vil dette beløb kunne suppleres op med kvalitetsfondsmidler 1:1, hvorved projektet vil kunne tilføres yderligere 2.000.000 kr.

Denne yderligere udgift for Rønne Svømmehal på 2.500.000 kr. inkl. moms, vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 2.075.000 kr. ekskl. moms, idet udligningsmomsrefusionen udgør 85% af momsbeløbet, eller 17% af den totale udgift.

Der søges således om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.075.000 kr. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 2.751.715 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.075.000 kr. til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på en hurtigst mulig genåbning af hallen

·        at tillægsbevillingen finansieres med 1.037.500 kr. fra kassebeholdningen og tilsvarende 1.037.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

Bilag

·        Renoveringsoverslag fra ConPro.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der foreslås følgende finansiering:
Fra allerede givet anlægsbevilling til Rønne Svømmehal 535.000 kr., fra pulje til svømmehaller og energirenovering 1.365.000 kr., fra udvalgets overførte midler fra 2009 300.000 kr., fra kvalitetsfonden 300.000 kr.

Administrativ tilføjelse

Der skal findes yderligere finansiering for 94.000 kr., som følge af at momsrefusionen på dette område udgør 85 % af momsbeløbet.

Den totale udgift inkl. moms udgør 3.125.000 kr., hvorfor den totale kommunale udgift efter momsrefusion udgør 2.593.750 kr.

Herfra skal trækkes det allerede budgetlagte beløb på 535.000 kr., hvilket betyder at der skal gives en

tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2.059.000 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter

2.735.715 kr.

Det foreslås, at merudgiften på 94.000 kr. finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende

investeringer i haller.

Finansiering:

Pulje til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller

1.459.000 kr.

Overførte driftsmidler

300.000 kr.

Kvalitetsfondsmidler

300.000 kr.

I alt

2.059.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling             og rådighedsbeløb på 2.059.000 kr. til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på en hurtigst mulig genåbning af hallen.

·        at tillægsbevillingen finansieres med 1.459.000 kr. fra puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller, 300.000 kr. fra overførte driftsmidler og tilsvarende 300.000 kr. fra            kvalitetsfondsmidlerne.

·        At der iværksættes en proces i forhold til en langsigtet løsning på svømmehalsområdet.

 

Administrativ tilføjelse

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har truffet følgende beslutning:

 

FKF har i mødet den 2/6 foreslået 300.000 kr. af udvalgets egne midler til renoveringen af Rønne Svømmehal.

Det skal her tilføjes, at formanden har forhøjet de 300.000 kr. til 394.000 kr. pga. momsreglerne på området.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2010:

Anbefales, idet 50% af merudgifterne på de 94.000 kr. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Renoveringsoverslag fra ConPro. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Ændring af kloakbetalingsvedtægtens regler om særbidrag

06.00.00P24-0003

Indledning

Betalingsvedtægten for Bornholms Regionskommunes kloakforsyning er vedtaget i 2003 med mindre justeringer i 2007. Vedtægten, der godkendes af kommunalbestyrelsen, fastlægger grundlaget for borgernes og virksomhedernes betaling for kloakforsyningen. I medfør af den gældende lovgivning er der fastsat særbidrag for spildevand, der er særligt forurenet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte beregningsreglerne for særbidrag. Der er derfor stor forskel på, hvordan bidraget beregnes i de forskellige kommuner. I nogle kommuner er reglerne således så lempelige, at de i praksis ikke udløser noget særbidrag selv for relativt stærkt forurenet spildevand. Aktuelt betales særbidrag af 4 større fødevarevirksomheder på Bornholm, hvoraf svineslagteriet Danish Crown tegner sig for størstedelen, ca. 500.000 kr. ud af i alt ca. 616.000 kr. i 2008. Særbidrag beregnes på grundlag af spildevandets forureningsindhold og giver derfor virksomhederne et væsentligt incitament til at forrense spildevandet før det ledes til offentlig rensning. Danish Crown har således mere end halveret forureningen af sit spildevand efter indførelse af særbidraget.

Sagsbeskrivelse

Som led i en handlingsplan med henblik på reduktion af virksomhedens produktionsomkostninger har Danish Crown henvendt sig til de kommuner, hvor de har slagterier, herunder Bornholm, og bedt om at få lempet særbidragsreglerne.

Reglerne kan lempes ved at forhøje de grænseværdier for forurening af spildevandet, der udløser særbidraget. Bornholms Forsyning A/S har beregnet, at en forhøjelse af grænseværdierne for organisk stof og kvælstof fra henholdsvis 600 til 1800 mg/l og fra 120 til 160 mg/l vil reducere det samlede særbidrag med ca. 500.000 kr. (2008-tal). For at kompensere for indtægtstabet vil det være nødvendigt at hæve m³ taksten for alle øvrige kloakbrugere på Bornholm med ca. 0,25 kr. pr. m³. Det giver altså forøgede udgifter for forbrugerne, herunder andre virksomheder og for kommunen. For en privat gennemsnitsforbruger skønnes stigningen at beløbe sig til ca. 30-40 kr. årligt. Særbidraget vil forsvinde helt fra 2 af de øvrige virksomheder, der i dag betaler bidraget. Der vil dog fortsat være et incitament for virksomhederne til at holde forureningskoncentrationerne nede under grænseværdierne.

Bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S anbefaler, at særbidragets grænseværdier forhøjes som ovenfor beskrevet og at tidligere udmeldte takster for vandafledningsbidraget i 2010 hæves med 0,25 kr. pr m³.

 

Denne sag skal ses i sammenhæng med et andet ønske fra Danish Crowns side om tilladelse til at udtræde af kloakfællesskabet for så vidt angår kloakledningsnettet, og selv stå for transporten af spildevandet til Rønne Renseanlæg. Virksomheden vil derved alene skulle betale for selve rensningen af spildevandet og derfor spare ca. halvdelen af spildevandsudgiften. Dette er muliggjort med regler under Vandsektorlovgivningen, der træder i kraft til nytår. En sådan udtræden, der vil have betydelige økonomiske konsekvenser for det øvrige kloakfællesskab, kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Det er endvidere nødvendigt med en ændring af spildevandsplanen og muligvis også en opsplitning af Bornholms Forsyning A/S i to selskaber. Ifølge Danish Crown foregår der stadig forhandlinger om udmøntningen af detaljer i lovgivningen. Behandlingen af dette ønske må derfor udsættes til senere.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen anbefales at forhøje særbidragets grænseværdier for organisk stof og kvælstof til henholdsvis 1800 mg/l og 160 mg/l.

Bilag

Betalingsvedtægt for Bornholms Regionskommunes kloakforsyning

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. november 2009:

Anbefales idet udvalget indstiller at nuværende grænseværdier for særbidrag fastholdes. Steen Colberg Jensen og Niels Jørgensen kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2009:

Udvalget anbefaler områdechefens indstilling.

Poul Overlund-Sørensen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Winni Grosbøll afventer sin stillingtagen til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2009:

Carl Ilsøe foreslog, at hele bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S blev erklæret inhabile. Kommunalbestyrelsen godkendte ikke forslaget.

Områdechefens indstilling  blev godkendt.

Liste F og liste O kan ikke medvirke.

 

 

Administrativ tilføjelse den 16. juni 2010:

 

Bornholms Regionskommune har den 30. marts 2010 modtaget en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden.

Statsforvaltning Hovedstaden beder kommunalbestyrelsen om en udtalelse der særligt redegør for, hvorledes det nye særbidrag om betaling for spildevand afspejler de ekstra omkostninger, som behandlingen af det særligt forurenende spildevand har for Bornholms Forsyning A/s, og hvordan den skønnede stigning i kubikmetertaksten for en privat forbruger harmonerer med princippet om, at forureneren betaler.

 

Natur & Miljø har udarbejdet udkast til svar på Statsforvaltning Hovedstadens henvendelse, dette lægges for kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At udkast til svar på Statsforvaltning Hovedstadens henvendelse godkendes

Bilag

·        Henvendelse af den 30. marts 2010 fra Statsforvaltning Hovedstaden

·        Udkast til svar på henvendelse fra Statsforvaltning Hovedstaden

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:
Liste F stillede forslag om følgende svar:
”SF vurderer, at den ændring i betalingsvedtægten, der blev vedtaget d. 17. december 2009, ikke skyldes en vurdering af omkostningerne ved rensningen af det særligt forurenede spildevand, men alene skyldes en økonomisk begrundet henvendelse til kommunen fra en enkelt virksomhed således, som det fremgår af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2009. SF er af den opfattelse, at den nu vedtagne betalingsvedtægt ikke afspejler de reelle omkostninger ved rensningen af det særligt forurenede spildevand, hvilket også ses af det faktum, at ændringen jf. sagsfremstillingen krævede, at taksterne for almindelige forbrugere blev sat i vejret.”

For forslaget stemte 6 (liste F, liste O og Trine Rasmussen), imod stemte 20 (liste B, liste A, liste V, liste L, liste K, liste C).

For sagens forslag til svar stemte 20 (liste V, liste L, liste K, liste C, liste B, liste A), imod stemte 6 (liste F, liste O og Trine Rasmussen).

Godkendt.

Liste F, liste O og Trine Rasmussen ønsker deres forslag sendt med som mindretalsudtalelse.
 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. november 2009

1.
Betalingsvedtægt (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

2.
Henvendelse af den 30. marts 2010 fra Statsforvaltning Hovedstaden (DOC)

3.
Udkast til svar på henvendelse fra Statsforvaltning Hovedstaden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af klage fra 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer

00.22.04K03-0001

Indledning

Statsforvaltningen Hovedstaden anmoder den 15. december 2008 om en udtalelse i anledning af klage fra 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Sagsbeskrivelse

Statsforvaltningen har den 15. december 2008 anmodet kommunalbestyrelsen om en udtalelse i anledning af en klage af 11. december 2008 fra kommunalbestyrelsesmedlem Annelise Molin på vegne af i alt 9 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Klagen angår kommunalbestyrelsens nedsættelse den 27. november 2008 af byggeudvalg vedrørende plejehjemsstrukturen bestående af Bjarne Westerdahl (A) og Birger Rasmussen (V) samt følgegruppe.

 

Klagerne fremfører, at forligspartnerne på tværs af de eksisterende valggruper har besluttet personsammensætningen af både byggeudvalg og følgegruppe uden at inddrage de respektive repræsentanter for de etablerede valggrupper i drøftelserne.

 

Klagerne fremfører, at det er deres opfattelse, at reglerne for nedsættelse af udvalg til bestemte hverv (styrelseslovens § 17 stk. 4) ikke er fulgt i indstillingen til kommunalbestyrelsen, idet styrelsesloven klart beskriver, at de politiske repræsentanter skal vælges ved forholdstalsvalg og det er valggrupperne, der udpeger repræsentanterne, hvorfor Annelise Molin indhentede en udtalelses til kommunens chefjurist. Chefjuristens notat er vedlagt klagen - ligesom det blev fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2008.

 

I klagen oplyses, at kommunalbestyrelsens 2 valggrupper, der har fungeret siden konstitueringen, består af valggruppe 1 med 13 medlemmer (R, V, O og K) og valggruppe 2 med 14 medlemmer(C, A, F og I).

 

Økonomiudvalget fastsatte den 19. marts 2003 retningslinjer ved kommunale byggeprojekter.

 

Om byggestyring er anført:

Ved projekter, hvor de samlede udgifter er mindre end 2 mio. ekskl. moms, har virksomhedslederen ansvaret for byggesagens gennemførelse.

 

Ved projekter, hvor de samlede udgifter er større end 2 mio. kr. ekskl. moms, skal fagudvalget i forbindelse med beslutningen om projektets gennemførelse tage stilling til evt. etablering af bygeudvalg. Det anføres endvidere, at kun i særlige tilfælde – ved meget stor, komplekse projekter – kan et byggeudvalg få politisk repræsentation og ledelse.

 

Med andre ord er det fagudvalget, der ved de store byggerier har kompetencen til at afgøre om byggeudvalg skal nedsættes og i givet fald med hvor mange medlemmer.

 

Såfremt der ikke er enighed om udpegningen af medlemmerne til byggeudvalget skal de udpeges af valggrupperne, jf. styrelseslovens § 24 stk. 3.

 

I overensstemmelse med reglerne besluttede Ældre- og Handicapudvalget den 3. september 2003 – med reference til Økonomiudvalgets fastsættelse af retningslinjer den 19. marts 2003 - at nedsætte et byggeudvalg for byggeriet ved Aabo og Nylars Plejehjem bestående af Jacob Kjøller (V) og Elly Wolff (A) – altså en fra hver af de daværende 2 valggrupper.

 

Børne- og Skoleudvalget udpegede den 9. januar 2006 Poul Overlund-Sørensen (F) som medlem af byggeudvalget for Aaker Skole og Ole Peter Andersen (V) som med af byggeudvalg ved Kongeskærskolen og Klemensker Skole.

 

Ældre- og handicapudvalget besluttede den 19. juni 2006 under henvisning til beslutningen af 19. marts 2003, at der ikke skal være politisk repræsentation i byggeudvalget for tilbygningen på Klintebo, som er større end 2 mio. kr. ekskl. moms.

 

Ældre- og handicapudvalget besluttede den 19. juni 2006 under henvisning til beslutningen af 19. marts 2003, at udpege Jacob Kjøller (C) og Birger Rasmussen(V) til byggeudvalget for byggeriet af 16 boliger på Stenbanen - altså en fra hver af de 2 valggrupper.

 

Den aktuelle sag, som har givet anledning til klagen, er som nævnt kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2008 om udpegning af politiske medlemmer til byggeudvalg og følgegruppe for ændring af plejehjemsstrukturen.

 

Som det fremgår af beslutningsreferatet indstilles det administrativt, at der sker udpegning af politisk repræsentation i byggeudvalget.

 

Denne indstilling behandles af socialudvalget den 13. november 2008, som følger indstillingen og indstiller Bjarne Westerdahl (A) og Birger Rasmussen (V) til deltagelse i byggeudvalget. Jacob Kjøller (C) kan ikke følge flertalsbeslutningen. Jacob Kjøller foreslår et byggeudvalg bestående af Socialudvalget og borgmesteren. Med andre ord følger udvalget reglerne bortset fra, at det ikke selv beslutter, men overlader den endelige beslutning til kommunalbestyrelsen.

 

Socialudvalget indstiller endvidere, at den politiske repræsentation i følgegruppen bliver Bjarne Westerdahl (A) og Birger Rasmussen (V) samt yderligere 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget følger den 18. november 2008 Socialudvalgets indstilling vedrørende byggeudvalg.

 

Det samme sker vedrørende følgegruppen, dog udvides følgegruppen ikke med 3, men med yderligere 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer bestående af 1 fra liste O, 1 fra Liste F, formanden for socialudvalget (C) og borgmesteren (I).

 

Kommunalbestyrelsen behandler den 27. november 2008 sagen under iagttagelse af chefjuristens notat, der har været genstand for behandling, beslutning og bemærkninger.

 

Regionslisten stillede forslag om, at hele Socialudvalget bliver byggeudvalg. Endvidere at hvis flertallet fastholdet, at der kun skal være 2 politiske repræsentanter i udvalget, at valggrupperne efterfølgende mødes og udpeger hvert deres medlem, og at det ved udpegning af politiske repræsentanter til følgegruppen er valggrupperne der efterfølgende indstiller medlemmer, når kommunalbestyrelse har besluttet antallet af politiske repræsentanter.

 

For forslaget stemte 8 og imod stemte 16. 1 stemte hverken for eller imod.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling blev efterfølgende godkendt med Bjarne Westerdahl som formand for byggeudvalget.

 

 

Liste R, liste C og Bente Helms kunne ikke medvirke til beslutningen vedrørende udpegningen af kommunalbestyrelsesmedlemmer til byggeudvalg og følgegruppe med den begrundelse at udpegningen ikke er lovlig, jf. tilføjelsens til protokollen.

 

Vedrørende udpegning af politiske medlemmer til byggeudvalget er det kommunalbestyrelsens opfattelse, at Økonomiudvalgets retningslinjer er fulgt, idet udvalget har besluttet, at der skal nedsættes et byggeudvalg med politiske repræsentanter, at kommunalbestyrelsen har fulgt, at der skal være 2 repræsentanter, som kommer fra hver sin valggruppe, jf, § 24 stk. 3.

Det er ikke kommunalbestyrelsens opgave, at påse, hvorledes valggrupperne foretager udpegningen af medlemmer, men at vælge dem, som valggrupperne har udpeget.

 

Ved udpegningen af politiske medlemmer til følgegruppen har kommunalbestyrelsen også fulgt indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget d.v.s en sammensætning bestående af Bjarne Westerdahl (A) og Birger Rasmussen (V) samt yderligere 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer bestående af 1 fra liste O, 1 fra Liste F, formanden for socialudvalget (C) og borgmesteren (I).

D.v.s en politisk repræsentation på 6 medlemmer. Da valggrupperne har henholdsvis 14 og 13 medlemmer giver en fordeling efter § 24 stk. 3 en ligelig fordeling med 3 til hver valggruppe.

 

Kommunalbestyrelsen har fordelt følgegruppens politiske medlemmer således: den store valggruppe: Bjarne Westerdahl (A), 1 fra liste F, formanden for socialudvalget (C) og borgmesteren (I) i alt 4. Den lille valggruppe: Birger Rasmussen (V) og 1 fra liste O i alt 2.

 

Forslaget om udvidelse af følgegruppen fra 5 til 6 var motiveret med at gøre det muligt at give en plads til formanden for socialudvalget (C). Økonomi- og erhvervsudvalget var ikke opmærksom på, at formanden for socialudvalget (C) tilhører den store valggruppe, som derved fik en overrepræsentation. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor samtidig med vedtagelsen af denne udtalelse, at udvide følgegruppens medlemstal for den politiske repræsentation til 7, således at den 7. plads tilkommer den lille valggruppe.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1.      at udkastet til udtalelse godkendes og

2.      at følgegruppen udvides til 7 politiske repræsentanter, således at den 7. plads tilkommer den lille valggruppe

Bilag

Brev af 15. december 2008 fra Statsforvaltningen Hovedstaden med klage af 10.decemember 2008 fra Annelise Molin med bilag.

Udkast til besvarelse af klagen.

Økonomiudvalget retningslinjer af 19. marts 2003 vedrørende kommunale byggeprojekter

Ældre- og handicapudvalgets beslutning af 3. september 2003

Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 9. januar 2006

Ældre- og handicapudvalgets beslutning den 19. juni 2006 ang. tilbygning til Klintebo.

Ældre- og handicapudvalgets beslutning den 19. juni 2006 angående 16 boliger på Stenbanen

Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. november 2008

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009:

Godkendt, idet sidste sætning i sidste afsnit i udtalelsen ændres til: "Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 28. maj 2009, at udvide følgegruppens medlemstal for den politiske repræsentation til 7, således at den 7. plads tilkommer den lille valggruppe."

Liste C, Liste K, liste B og liste R ønskede følgende mindretalsudtalelse vedhæftet svaret til Tilsynet for hovedstaden:
Det konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre og Regionslisten kan ikke medvirke, idet de ikke har været inddraget i forhandlinger om udpegning af medlemmer til byggeudvalg og følgegrupper.
I valggruppe 1 var hverken Regionslisten eller Kristendemokraterne inddraget i spørgsmålet, og i valggruppe 2 var Det Konservative Folkeparti ikke inddraget.
Mindretalsgruppen er således fortsat af den opfattelse at reglerne for nedsættelse af byggeudvalg ikke er fulgt, idet styrelsesloven klart beskriver, at de politiske repræsentanter skal vælges ved forholdstalsvalg og at det er valggrupperne, der udpeger repræsentanterne.


 

Administrativ tilføjelse af den 16. juni 2010:

 

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af den 24. april 2010 som svar på henvendelse af i alt 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer afgivet en udtalelse. I denne udtalelse fremgår det at Statsforvaltningen Hovedstaden ikke finder, at kommunalbestyrelsen har overholdt styrelseslovens § 25, stk. 1, idet ikke samtlige medlemmer af de to valggrupper har deltaget i udpegningen af medlemmer til § 17, stk.4. – udvalget.

 

Bornholms Regionskommune har den 15. juni 2010 modtaget brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden som svar på spørgsmål stillet af kommunen i 2 e-mail, henholdsvis den 3. maj 2010 og den 21. maj 2010.

Statsforvaltningen er henholdsvis spurgt hvorledes man udpeger et medlem fra hver valggruppe, hvis det ikke er flertallet der bestemmer. Bornholms Regionskommune bemærker sig desuden, at de to medlemmer af byggeudvalget endvidere blev udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling af Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt at en valggruppe bestående af klagerne, ikke ville have opnået ret til at udpege et medlem.

 

Statsforvaltningen Hovedstaden henviser i sine yderligere bemærkninger til sagen i brev af den 10. juni 2010, at det fremgår af styrelseslovens § 24, stk. 3, jfr. § 25, stk. 1 om forholdstal, at det er valggrupperne, der bestemmer hvilke medlemmer, der skal udpeges til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignede.

 

Det skal dog bemærkes at der ikke ved styrelsesloven er fastsat procedureregler for valggruppers arbejde.

 

Bornholms Regionskommune fortsætter sin dialog med myndighederne i denne sag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        Sagen til efterretning

Bilag

·        Bornholms Regionskommunes udtalelse af den 29. maj 2009 i anledning af klage over nedsættelse af byggeudvalg og følgegruppe vedr. plejehjemsstrukturen

·        Statsforvaltning Hovedstadens udtalelse af 23. april 2010

·        Bornholms Regionskommunes mail af 3. maj 2010 til Statsforvaltningen Hovedstaden

·        Bornholms Regionskommunes mail af 21. maj 2010 til Statsforvaltningen Hovedstaden

·        Statsforvaltning Hovedstadens yderligere bemærkninger af den 10. juni 2010

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:
Taget til efterretning.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. maj 2009

1.
Anmodning om udtalelse vedr. nedsættelse af byggeudvalg 28. nov. 2008 (TIF)

2.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. november 2008 angående plejehjemsstruktur (PDF)

3.
Fremgangsmåde ved kommunale byggeprojekter - vedtaget af ØK 19.03.2003 (DOC)

4.
Bygge udvalg for Aabo og Nylars Plejehejm - ældre og handicapudvalget den 3. sept. 2003 (DOC)

5.
Nedsættelse af byggeudvalg for 16 boliger på Stenebanen - Ældre- og handicapudvalget den 19. juni 2006 (DOC)

6.
Politisk repræsentantion i byggeudvalg for Aaker, Kongeskær og Klemensker Skoler (DOC)

7.
Nedsættelse af byggeudvalg for tilbygning til Klintebo (DOC)

8.
udkast Udtalelse i anledning af klage over nedsættelse af byggeudvalg og følgegruppe vedrørende plejehjemsstrutkuren (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

9.
Bornholms Regionskommunes udtalelse af 29. maj 2009 (DOC)

10.
Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 23. april 2010 (PDF)

11.
Bornholms Regionskommunes mail af 3. mal 2010 til Statsforvaltning Hovedstaden (HTM)

12.
Bornholms Regionskommunes mail af den 21. maj 2010 til Statsforvaltningen Hovedstad (HTM)

13.
Statsforvaltning Hovedstadens svar af 10. juni 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Digitaliseringsstrategi 2010 til 2013

85.11.00P15-0002

Indledning

De nationale og fælleskommunale digitaliseringsstrategier forpligter Bornholms Regionskommune til at udvikle en forøget digital service til borgere og virksomheder.

    

Udviklingen af en digitaliseringsstrategi i BRK har til formål at øge anvendelsen af digitale løsninger samt udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i BRK. Dette skal på den ene side forbedre og effektivisere kommunens samspil med borgere og virksomheder og samtidig skabe en mere effektiv borgerservice i bred forstand.

Sagsbeskrivelse

Den offentlige sektor i Danmark har betydelige ambitioner om at udnytte digitalisering til at skabe kvalitetsforbedringer og effektiviseringer på mange områder.

 

Ambitionsniveauet er konkretiseret i:

 

  1. Den nationale digitaliseringsstrategi 2007-2010 via en række målsætninger og initiativer, der skal sikre bedre digital service til borgere og virksomheder.
  2. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015, som er under udarbejdelse af KL.

 

Som det fremgår af ovennævnte strategier, udvikles der nationale og fælleskommunale løsninger, som BRK vil være forpligtet til at implementere, mens det på andre områder er helt op til BRK selv at beslutte egne initiativer og ambitionsniveau herfor.

 

Digitaliseringsstrategien fastlægger en vision, der rækker 3-4 år frem, og fire konkrete indsatsområder, der skal realisere visionen. Digitaliseringsstrategien vil endvidere fastlægge de styringsmæssige rammer for udvikling og anvendelse af it i BRK.

 

BRK’s vision afspejler en forpligtelse og vilje til at være en del af en fællesoffentlig digital udvikling, med et realistisk ambitionsniveau. BRK vil ikke vil være frontløber i den digitale udvikling, men arbejde aktivt og målrettet med at implementere de fællesoffentlige digitale løsninger samt implementere egne digitaliseringsinitiativer, der skaber værdi for borgere og virksomheder gennem øget tilgængelighed og effektiviseringer.   

 

BRK’s vision:

BRK markerer sig som en aktiv digital kommune, der vil anvende digitale løsninger både til at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen over for borgere og virksomheder og til at udvikle og effektivisere regionskommunens styring og organisation.

 

BRK vil med initiativer og projekter inden for følgende fire områder realisere digitaliseringsstrategiens vision:

 

1. Digital service og selvbetjening

2. Digitalisering og standardisering af processer og arbejdsgange

3. Implementering af fællesoffentlige it-løsninger (f.eks. Dokumentboks, Nemlogin og NemSMS)

4.Automatisk indsamling og brug af ledelsesinformation. Fokus er på styring og udvikling.

 

Pejlemærket for BRK’s digitaliseringsindsats de kommende 3-4 år er den nationale digitaliseringsstrategis overordnede målsætning:

 

I 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og BRK kunne foregå digitalt.

 

Et element i digitaliseringsindsatsen er at udarbejde en såkaldt kanal- og servicestrategi der vil adressere en række af de spørgsmål, der har været behandlet i forbindelse med forsøget om samarbejde mellem borgerservice og bibliotekerne, herunder hvilke kommunikationskanaler, der mest hensigtsmæssigt bruges til fx borgerinformation, rådgivning, vejledning og egentlig sagsbehandling.

En evaluering af forsøget med samarbejde mellem borgerservice og bibliotekerne indgår i udarbejdelsen af kanal- og servicestrategien. Udkast til den færdige kanal- og servicestrategi vil blive forelagt for kommunalbestyrelsen til godkendelse.    

Økonomi

Med godkendelsen af Digitaliseringsstrategien 2010-2013 og den efterfølgende udmøntning imødekommes de centralt givne krav til øget digitalisering.

Udmøntningen af strategiens elementer for område 1 vil være forbundet med nogle initieringsudgifter. Hermed menes at gennemførsel af digital service og selvbetjening i økonomisk henseende bør betragtes over en 3-4-årig periode, hvor kravet hele tiden vil være, at de konkrete digitaliseringstiltags gennemførsel skal resultere i en økonomisk gevinst betragtet over en konkret og typisk 3-4-årig periode.

Denne gevinst skal mindst matche udgifterne til etablering og drift af løsningen. Dermed også sagt, at implementeringen af initiativerne er forbundet med nogle udgifter. For at dække disse etableringsudgifter forudsættes det, at planlagte effektiviseringsgevinster som følge af implementering af Dokumentboks kan anvendes til at finansiere etableringsudgifterne. Da investeringerne tjenes hjem over en 3-4-årig periode er der herudover behov for at kunne investere inden for en ramme på 1 mio. kr. i årene 2010 – 2013, hvorefter investeringerne skal være tjent hjem.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at digitaliseringsstrategien godkendes, og

·        at initiativerne finansieres som beskrevet i økonomiafsnittet.

Bilag

·        Udkast til digitaliseringsstrategi 2010 til 2013

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. juni 2010:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt.Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. juni 2010

1.
Udkast til digitaliseringsstrategi 2010 til 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Nexø Havn A/S - bestyrelsens kompetencer og selskabsdannelse

08.14.00A00-0004

Indledning

Der skal ske genbehandling af beslutninger vedrørende Nexø Havn A/S, i relation til:

 

1. Bestyrelsens kompetencer, jvf. beslutning i kommunalbestyrelsen, den 18. september 2008. Se bilag 1.

2. Selskabsdannelse, jvf. beslutning i kommunalbestyrelsen dateret den 26. juni 2008. Se bilag 2.

 

Sagsbeskrivelse

Med henvisning til den videre drift og udvikling af selskabet, skal der tages stilling til:

 

1. Bestyrelsens kompetencer

2. Selskabsdannelsen

 

og afledt af dette også:

 

3. Den videre udvikling af ikke-havnerelaterede formål.

 

Udviklingen af ikke-havnerelaterede formål er behandlet i notat af 17. juni 2010 (bilag 3).

 

Økonomi

I henhold til indstillingen vil økonomien som udgangspunkt i forhold til køb, salg, byggemodning o.l. være neutral for Bornholms Regionskommune.

 

I modsat fald kan økonomien være en væsentlig udgift, i form af

eventuel:

 

·        anskaffelse

·        liggeomkostninger

·        tab ved videresalg

·        byggemodning

·        forurening

·        etc.

 

Det er dog svært på nuværende grundlag at kalkulere en eksakt økonomi- og risikoprofil.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 

·        at henstilling fra 26. juni 2008 og 18. september 2008 ophæves

·        at Nexø Havn fortsætter som aktieselskab

·        at ikke havnerelaterede formål, i form af byudvikling o.l. organiseres i er andet selskab. De nærmere forudsætninger for dette forhandles efterfølgende med ejere af selskabet

 

Bilag

1. Kommunalbestyrelsens beslutning om bestyrelseskompetence af 18. september 2008

2. Kommunalbestyrelsens beslutning om selskabsdannelsen af 26. juni 2008

3. Notat af 17. juni 2010 samt dertil vedhæftede underbilag:

3.a. Redegørelse vedr. organisering af Nexø Havn af 24. september 2008

3.b Regionsrådets beslutning af 27. maj 2004 vedr. Nexø Havn – eftergivelse af gæld samt omdannelse til delvist kommunalt ejet aktieselskab

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til ophævelsen af henstillingen uden at der er etableret et byudviklingsselskab.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Godkendt med 21 stemmer for (liste A, liste V, liste O, liste L, liste K, liste C og Trine Rasmussen), imod stemte 5 (liste F og liste B).

Liste F kan ikke medvirke til ophævelsen af henstillingen uden at der er etableret et byudviklingsselskab.

Liste B kan ikke medvirke, idet bullit 3 ikke er oplyst nok.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. juni 2010

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning om bestyrelseskompetence af 18. september 2008 (DOC)

2.
Kommunalbestyrelsens beslutning om selskabsdannelsen af 26. juni 2008 (DOC)

3.
Notat af 17. juni 2010 (DOC)

4.
Redegørelse vedr. organisering af Nexø Havn af 24. september 2008 (DOC)

5.
Regionsrådets beslutning af 27. maj 2004 vedr. Nexø Havn - eftergivelse af gæld samt omdannelse til delvist kommunalt ej (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Orienterede om mødet med forsvarsministeren den 23. juni 2010.

Transportministeren er inviteret til møde på Bornholm.

Indenrigsministeren er inviteret til møde om udviklingsaftalen.

Beskæftigelsesministeren er inviteret til møde om de nye sagsbehandlingscentre.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Køb af ejendom