Dagsordenspunkter

  åbent 1 Plan for boligstrukturen på ældreområdet - målrettet demente
  åbent 2 Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning - årlig revidering
  åbent 3 Befordring alternativ befordringsgodtgørelse i hht. bekendtgørelse nr. 1496 af 16.12.2009
  åbent 4 Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009
  åbent 5 Fleksibel frokostordning i dagtilbud
  åbent 6 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper
  åbent 7 Klage over processen i forb. lukning af en del af Mosaikskolen
  åbent 8 Anlægsbevilling Gudhjem Svømmehal
  åbent 9 Beskæftigelsesplan 2010 - revision af mål
  åbent 10 Indsigelsesbehandling af lokalplan 050 for boligområde ved Samllesund
  åbent 11 Forslag til lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne
  åbent 12 Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken
  åbent 13 Lokalplanforslag 055 for et offentligt område til plejecenter ved Snorrebakken i Rønne
  åbent 14 Anlægsbevilling til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af broer 2010
  åbent 16 Anlægsbevilling til anlæg af offentlig parkeringsplads Korshøje i Svaneke
  åbent 17 Velkomstcentret, anlægsbevilling til solafskærmning
  åbent 18 Beretning nr. 15 og endelig godkendelse af regnskab 2009
  åbent 19 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 20 Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2010
  åbent 21 Oversigt over det specialiserede sociale område 2. kvartal 2010
  åbent 22 Budget 2011 - Rammekorrektion som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
  åbent 23 Medlem og suppleant til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 24 NaturBornholm - ændring af vedtægter
  åbent 25 Mødeplan 2011 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg
  åbent 26 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Plan for boligstrukturen på ældreområdet - målrettet demente

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri, således: 10 nye plejeboliger ved Plejecenter Aabo (forventes klar til indflytning sommeren 2011), 17 nye boliger til Nørremøllecenteret (forventes klar til indflytning efteråret 2011), og 60 nye boliger på Snorrebakken (forventes klar til indflytning sommeren 2012).

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 27. maj 2010 vedr. plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet blandt andet: at beboernes ønsker for flytning generelt følges, at beboerne på Sandvig Plejehjem flyttes efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige, at beboerne på Østermarie Plejehjem flyttes samlet til Plejecenter Aabo forventeligt sommeren 2011, at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecenteret forventeligt efteråret 2011, at beboerne på Hjemmet i Klemensker flyttes til nyt plejecenter på Snorrebakken forventeligt sommeren 2012. Det skal dog bemærkes, at i forbindelse med revurdering af budget 2010 drøftes en eventuel fremrykning af ovenstående.

 

Der resterer endvidere fortsat stillingtagen til botilbud for demente på Bornholm. Således er flytning af beboere fra demensområdet uafklaret og skal vurderes på baggrund af faglige betragtninger og i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

 

Sagsbeskrivelse

Demens er den fælles betegnelse for en række forskellige sygdomme og sygelige tilstande. Overordnet er der tale om et hjerneorganisk, neurologisk syndrom, der karakteriseres ved mentale svigt som reduceret hukommelse, reduceret opmærksomhed, svigtende funktionsevne i forhold til dagligdagens gøremål og intellektuelle svigt. Demens optræder langt hyppigere med stigende alder. Undersøgelser viser, at 4-6% af de over 65-årige er demente og blandt de over 80-årige er andelen af demente 25-30%. Det viser sig videre, at op imod 70 procent af alle plejeboligbeboere skønnes at have en form for demens.

 

Et tilpasset bomiljø kan bidrage til, at mennesker med demens får mulighed for at bevare deres vaner og færdigheder i hverdagslivet, ved at fungere optimalt indenfor de begrænsninger som hjerneskaden sætter. Nye hverdagsgøremål bliver vanskelige for mange demente at indlære, fordi de hele tiden vil blive opfattet som nye, når de ikke er indlagrede i langtidshukommelsen. Derfor bliver genkendelige omgivelser meget væsentlige. Ved den fysiske indretning er det væsentlige, at forebygge tilbagevendende nederlag og sikre den størst mulige selvhjulpenhed for den demente. Hvis indretningen og funktionerne ikke genkendes, bliver beboeren meget nemt for tidligt afhængig af personalehjælp.

Det er væsentligt at påpege, at den dementes omgivelser formes i et samspil mellem den fysiske udformning, aktivitetsmuligheder – og ikke mindst det tilknyttede personale. Det rette personale med en god uddannelsesmæssig baggrund der kan forstå og tackle de problemer, der opstår for mennesker med demenssygdomme, vil være den primære forudsætning for en god pleje til mennesker med demens. Der kan ske mirakler for den demente alene med baggrund i den fysiske udformning af boligen.   

 

Forskningen har fokuseret på, hvad der skal til, for at en bolig kan karakteriseres som en egnet bolig for demente. Der eksisterer ikke en entydig standard, men en række forhold kan udledes som væsentlige for, at en bolig kan karakteriseres som en egnet bolig for demente og som en bolig, der fremmer dementes trivsel: 

·        Diagnosespecifik adgang/visitation (adskillelse af demente og ikke-demente)

·        Specialiserede aktivitets- og plejeprogrammer

·        Specialuddannet personale

·        Mindre enhed

·        Egnet udformning og indretning

 

Forskningen peger klart på, at demente beboere med fordel kan leve separeret fra ikke-demente beboere. Både demente beboere og ikke-demente beboere trives bedre ved at være separeret end integreret i samme bomiljø. Specialiserede aktivitetsprogrammer, som er målrettet de enkelte demensformer, viser sig at have stor positiv effekt på de dementes trivsel. Ligeledes udpeges specialuddannet personale som værende helt afgørende for de dementes trivsel i boligen. Blandt de forhold som boligen til demente skal tage højde for, er f. eks.: svigtende hukommelse, vanskeligheder ved at tolke omgivelserne, svigtende genkaldelsesevne, reduceret evne til at lære nyt, koncentrationsproblemer, synsproblemer, høreproblemer, orienteringsproblemer og problemadfærd (aggressivitet, vandring m.v.).     

 

Det er en udfordring at skabe den rette balance mellem plejeboligen som både et hjem og en institution, der yder pleje og omsorg for beboerne.

Boenheden er den væsentligste ramme for beboernes sociale trivsel. Den gængse sammenblanding af beboere uden og med varierende grader af demens nedsætter trivslen væsentligt og øger følelsen af at være institutionaliseret. Mange beboere værdsætter, at der er lidt liv omkring dem, men ens medbeboere er ikke selvvalgte, så socialiteten bør ikke være for påtrængende. Der bør således etableres boenheder med boliger målrettet til borgere med en diagnosticeret demens, og som har behov for speciel støtte døgnet rundt. Boligerne skal være afgrænset i en mindre boenhed.

 

I den nuværende boligstruktur visiteres demente borgere fortrinsvis til Aarsdale Plejecenter, Nylars Plejecenter og Plejecenter Slottets B2 og B3. Belægningen her et høj, hvorfor der i stigende grad visiteres lettere demente til de øvrige tilbud, hvilket skaber sociale udfordringer for både beboere og medarbejdere og derfor i perioder betyder behov for at øge personalet.

 

I det ny plejeboligbyggeri på Snorrebakken, som forventes klar til indflytning sommeren 2012, bliver der plads til 60 beboere. Byggeriet bliver bygget op om en centerdel, hvorfra udgår 4 afdelinger /”fingre” med plads til 15 beboere i hver afdeling/”finger”.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        til en indledende drøftelse af en plan for botilbud til demente på Bornholm, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre

·        at der tages en principiel stillingtagen til botilbud til demente på Bornholm

 Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Det anbefales Kommunalbestyrelsen at igangsætte plan for plejeboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken målrettet botilbud for demente.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt. 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning - årlig revidering

27.36.04P23-0001

Indledning

Jf. Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Stk. 2: Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Stk. 3: Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter servicelovens § 83. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål, jf. § 2.

Stk. 4: Af kvalitetsstandarden skal det fremgå, hvilke kvalitetskrav, jf. §§ 7-11, kommunalbestyrelsen stiller til leverandører af hjælp efter lovens § 83, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.”

§ 2: Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på de i § 1, stk. 3 fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter servicelovens § 83, samt på de i § 1, stk. 4 fastlagte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter servicelovens § 83.  

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (§ 83). Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Tilbuddene kan ikke gives som generelle tilbud. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning (§ 84) til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

 

Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 og § 84 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest i møde den 30. april 2009 Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand aflastning og afløsning.

 

Med de erfaringer Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlede ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

Sygeplejeydelser:

Hjemmesygeplejeydelser ydes efter sundhedslovens § 138 - § 139. Kvalitetsstandarden indeholder ligeledes en standard for visitering til sygeplejeydelser, idet det er en forudsætning for at kunne visitere til sygeplejeydelser på samme måde som til personlig pleje, praktisk bistand m.m.  

Økonomi

Revideringen af standarden giver ikke anledning til økonomiske justeringer.         

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at kvalitetsstandarden sendes i høring i ældrevirksomhedernes MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

Bilag

·        Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand, aflastning, og afløsning – forslag

Beslutning

Socialudvalget den 31. maj 2010:
Kvalitetsstandarden sendes i høring i ældrevirksomhedernes MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 28. juni

Kvalitetsstandarden for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand, aflastning og afløsning har været i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet og i ældrevirksomhedernes MED-udvalg: Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og-centre, DeViKa og Visitation Ældre.

 

Der er indkommet høringssvar fra:

·        Ældrerådet

som: anbefaler kvalitetsstandarden, idet Rådet opfordrer Udvalget til:

1. at åbne for at der kan bevilges daglig sengeredning,

2. at åbne for at der kan visiteres til varm morgenmad,

3. at ydelser leveres indenfor ½ times afvigelse på områderne personlig pleje, mad og medicin, og

4. at lade muligheden for udbringning af medicin indgå i kvalitetsstandarden.

·        Handicaprådet

som: intet har at bemærke.

 

·        MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm

som siger: MED udvalget anser formålet med revideringen, som at øge kvalitetsstandardens klarhed og præcision, såvel som at sikre at den afspejler den aktuelle ydelsespraksis.

Ud fra dette perspektiv ses det som hensigtsmæssigt, at det i den nye revidering fremgår:

oAt kravet i standarden ændres, fra ½-1 time, når borgeren skal informeres om, at ydelsen ikke kan gives til tiden.

o  At den til borgeren leverede mad, - af medarbejder - både kan opvarmes i gryde og mikroovn.

MED udvalget er enige i forhold til øvrige ændringer og tilføjelser.

·        MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre

som: har taget forslaget til den reviderede standard til efterretning.

·        MED-udvalget i DeViKa

som siger: at deikke umiddelbart har kommentarer til den reviderede kvalitetsstandard.

·        MED-udvalget i Visitation Ældre

som siger: at de ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at kvalitetsstandarden anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand, aflastning, og afløsning – forslag

·        Høringssvar Ældrerådet

·        Høringssvar Handicaprådet

·        Høringssvar Døgnplejen Bornholm

·        Høringssvar Bornholms Plejehjem og-centre

·        Høringssvar DeViKa

·        Høringssvar Visitation Ældre

Beslutning

Socialudvalget den 28. juni 2010:
Kvalitetsstandarden anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Administrativ tilføjelse

Efter aftale med Socialudvalget er der indhentet bemærkninger til Ældrerådets høringssvar:

pkt. 2) Det er efter gældende kvalitetsstandard muligt at få varm morgenmad

pkt. 3) Hovedreglen er, at hjælperne kommer indenfor den aftalte tid, også når det er hjælp til medicin og mad.

pkt. 4) Praksis er, at akut medicin hentes i taxa for borgers/pårørendes regning. Apoteket sender ud, mod betaling og i sjældne tilfælde hentes medicinen af en sygeplejerske.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og -centre (OFT)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Døgnplejen (DOC)

5.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

6.
Forslag dateret 11. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Befordring til behandling i praksissektoren

29.27.00Ø40-0001

Indledning

BRK’s aftale om kommunal kørsel af patienter udløber med udgangen af 2010. Udbudsmaterialet for den kommende periode er under udarbejdelse.

Sagsbeskrivelse

Som led i udarbejdelse af udbudsmaterialet for kommunal kørsel af patienter er de lovgivningsmæssige krav til kommunen i henhold til Sundhedsloven blevet gennemgået. Generelt er der overensstemmelse mellem de lovgivningsmæssige krav og indholdet i nuværende aftale for kommunal patientkørsel. Dog således, at der på befordring til behandling i praksissektoren (almen læge mv.) bekendtgørelse 2009-12-16 nr. 1496 er mulighed for forskellige løsninger for kommunerne.

 

Gældende aftale om kommunal kørsel omfatter befordringtil pensionister til behandling i praksissektoren. I henhold til bekendtgørelse 2009-12-16 nr. 1496 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven er kommunen dog kun forpligtiget til at yde befordringsgodtgørelse til pensionister til behandling i praksissektoren. I henhold til bekendtgørelsen, ydes  

·       befordringsgodtgørelse med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.”

 

Gældende ordning indebærer, at pensionister, der skal til behandling ved en praktiserende læge eller en speciallæge, selv bestiller befordring hos kommunens kørselsleverandør, mens returkørsel bestilles af lægen efter endt behandling. Ordningen er administrativ meget enkel for Bornholms Regionskommune. 

 

Bekendtgørelsen åbner mulighed for en ændring af denne praksis, således kommunen fremover alene yder befordringsgodtgørelse. 

 

Som led i færdiggørelsen af udbudsmaterialet er der således behov for en politisk stillingtagen til, om der skal ske en ændring af nuværende ordning.

 

Nuværende ordning giver en god service og et minimum af administration for kommunen.

Vælges en ordning med udbetaling af befordringsgodtgørelse øges de administrative opgaver betydeligt, idet der skal ske en sagsbehandling i forhold til hver enkelt patientkørsel. Ligeledes skal der ske en afklaring af, hvorledes muligheden for at benytte taxa administreres.

Økonomi

En eventuel besparelse ved omlægning af ordningen er vanskelig at beregne på grund af manglende datagrundlag. I det kommende udbudsmateriale stilles krav om et betydeligt bedre datagrundlag end i nuværende aftale, hvorfor der ved et fremtidigt udbud vil kunne foretages en nærmere beregning af mulige besparelser ved en omlægning.  

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at udvalget drøfter og tager stilling til, om der i forbindelse med ny aftale (udbudsmateriale) om kommunal patientkørsel skal ændres i nuværende praksis, således at der alene ydes befordringsgodtgørelse til behandling i praksissektoren 

Bilag

·        Bekendtgørelse 2009-12-16 nr. 1496 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:

Anbefaler, at hidtidig praksis indgår i udbudsmaterialet.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Bekendtgørelse 2009-12-16 nr. 1496 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009

29.09.00P07-0001

Indledning

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning om, at BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe skal have tiltag målrettet KRAMS-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat, som beskriver disse indsatser i 2009.

Sagsbeskrivelse

Forebyggelse og sundhedsfremme er en tværgående målsætning i BRK. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2008, at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsplanerne og der følges op på indsatsen i aftaleopfølgningen. Det udarbejdede notat ’BRK's KRAMS-indsatser i 2009’ er baseret dels på virksomhedernes aftaleopfølgninger, dels på tilbagemeldinger fra område- og stabschefer.

BRK's KRAMS-oversigt for 2009:

Et par overordnede bemærkninger. Af KRAMS-oversigten fremgår:

·        at KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder

·        at fordelingen mellem de enkelte KRAMS-faktorer er relativ jævn fordelt i 2009. Til sammenligning var fordelingen mindre jævn i 2008

·        at der er flest indsatser i forhold til motion og rygning. Til sammenligning var der flest indsatser i forhold til motion og kost i 2008

·        at der er færrest indsatser i forhold stress i 2009. Til sammenligning var det også stress, der var tildelt færrest indsatser i 2008

·        at der er flest indsatser målrettet ansatte. Sammenlignet med 2008 er der forholdsmæssigt set flere indsatser målrettet kommunens ansatte i 2009, end der var i 2008.


Fordeling af KRAMS-indsatser i 2009:

·        38 indsatser i forhold til kost. 15 målrettet ansatte, 23 målrettet borgere.

·        41 indsatser mod rygning. 26 målrettet ansatte, 15 målrettet borgere.

·        35 indsatser mod alkohol. 21 målrettet ansatte, 14 målrettet borgere.

·        42 indsatser mod motion. 22 målrettet ansatte, 20 målrettet borgere.

·        30 indsatser mod stress. 26 målrettet ansatte, 4 målrettet borgere.

Af BRK’s i alt 186 KRAMS-indsatser er 76 rettet mod kommunens borgere og 110 mod ansatte i BRK.

En oversigt over BRK's KRAMS-indsatser giver et godt billede af mangfoldigheden i kommunens KRAMS-indsatser, og vil forhåbentlig give anledning til gensidig inspiration på tværs i BRK.

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2010 blive udviklet en mere brugervenlig afrapporteringsform. Der arbejdes f. eks. på et koncept for månedens sundhedstips, som kan lægges på Dragenettet. Ideen er at en virksomhed - over en fast skabelon - svarer på tre - fire spørgsmål, om virksomhedens sundhedsindsats.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        KRAMS-oversigt: Udmøntning af KRAMS i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Orienteringen taget til efterretning, og sendes til orientering for øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Bilaget "Udmøntning af KRAMS 2009" lægges samtidig på Dragenettet med opfordring til at drøfte den i MED-udvalgene.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Taget til efterretning.

 Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Udmøntning af krams 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fleksibel frokostordning i dagtilbud

16.20.12A-0001

Indledning

Af dagtilbudsloven § 16 fremgår det, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Formålet med loven er bl.a. at fremme gode kostvaner og aflaste børnefamilierne.

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 27. januar 2010 indgået en aftale om fleksibilitet i frokostordningen. På baggrund af aftalen er der udarbejdet et lovforslag, som er vedtaget i Folketinget den 4. juni 2010.

 

Sagsbeskrivelse

 

 

Resume af sagsforløb:

 

·        6. august 2009 besluttede Børne- og skoleudvalget, at sende forslag til model for madordning i høring i MED udvalg, distriktsbestyrelser og handicapråd.

 

·        14. september 2009 besluttede Børne- og skoleudvalget at: Der på Børne- og skoleudvalgets møde primo februar 2010 på baggrund af mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren”, besluttes model for den obligatoriske madordning, samt hvilken beregningsmodel der skal ligge til grund for denne.

 

·        5. januar 2010 anbefaler Børne- og skoleudvalget mad- og måltidspolitikken ”Appetitvækkeren” godkendt af kommunalbestyrelsen med en enkelt tilføjelse.

 

·        20. januar 2010 anbefales ”Appetitvækkeren” af Økonomi- og Erhversudvalget.

 

·        28. januar 2010 sendes ”Appetitvækkeren” tilbage til Børne- og Skoleudvalget, idet der afventes ny lovgivning.

 

·        2. februar 2010 besluttede Børne- og skoleudvalget ikke at træffe beslutning om model for en kommunal madordning pr. 1. januar 2011, men afvente et ændret lovforslag.

 

·        4. juni 2010 blev loven om fleksibel frokostordning vedtaget i Folketinget.

 

 

Centrale elementer i den nye lov om fleksibel frokostordning:

 

Kommunerne er fortsat forpligtigede til, at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunale dagtilbud, fristen for kommunernes levering af frokostordningen er forlænget til 1. august 2011.

 

 

Forældrearrangerede frokostordninger:

Af loven fremgår det, at det er muligt at etablere forældrearrangerede frokostordninger i de dagtilbud, som har fravalgt det kommunale frokostmåltid.

·       Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for de forældrearrangerede frokostordninger.

·       Det er frivilligt for de enkelte forældre om de ønsker, at være med i ordningen.  De forældre som vælger, at være med i den forældrearrangerede frokostordning, betaler udgiften til frokostordningen.

·       Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger i kommunen.

·       Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud til at nedsætte forældrebetalingen til frokostordningen.

·       Kommunalbestyrelsen skal give fripladstilskud til de forældre, som er berettiget hertil, og som har valgt at være med i den forældrearrangerede frokostordning.

·       Forældrene skal selv stå for administrationen af en forældrearrangeret frokostordning

·       Kommunalbestyrelsen kan - mod betaling - tilbyde at administrere de forældrearrangerede frokostordninger.

·       Forældrearrangerede frokostordninger skal leve op til kommunens kostpolitik.

Forældrearrangerede madordninger:

Det muligt, at oprette en forældrearrangeret madordning, som omfatter den mad der tilbydes ud over frokosten. Det er frivilligt for de enkelte forældre om de ønsker, at være med i ordningen. Til madordningen ydes der ikke fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammer for de forældrearrangerede madordninger.

Private dagtilbud:

Private dagtilbud er på lige fods med kommunale dagtilbud, omfattet af lovforslaget og skal udarbejde retningslinjer for forældres fravælg af frokostordningen. Giver kommunalbestyrelsen tilskud til frokostmåltidet i de kommunale dagtilbud, skal der tillige gives et tilskud pr. barn i de private dagtilbud, hvor der er etableret sundt frokostmåltid.

 

Finansiering:

 

Ved økonomiaftalen i 2010 blev der givet 400 mio. kr. til kommunerne i forbindelse med indførelsen af de obligatoriske madordninger, Bornholms Regionskommunes andel i disse midler var 3,1 mio. kr. Fra 2011 løftes bloktilskuddet permanent med 400 mio. kr. for at sikre gode rammer for frokostordningen. 

 

Grundmodeller for finansiering af den kommunale frokostordning:

 

1)     Frokostordning som en del af kerneydelsen: Udgifterne til frokostordning indregnes i det almindelige beregningsgrundlag for forældrebetaling. I denne model vil kommunen maksimalt kunne få dækket 25 pct. af udgifterne til den kommunale frokostordning.

 

2)     Frokostordning der ikke er en del af kerneydelsen: Udgifterne til frokostordningen finansieres 100 pct. udover den almindelige dagtilbudstakst ved opkrævning af en særskilt ”frokosttakst”. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tilskud til nedsættelse af  ”frokosttaksten”

·       Fra den 1. januar 2011 sænkes loftet for forældrenes egenbetaling fra 30 % til 25 % af bruttodriftudgifterne ekskl. udgifter til frokostordning.

·       Til gengæld indføres der udover den almindelige takst ”frokosttakster”, der maksimalt kan dække kommunens udgifter til en frokostordning.

 

Økonomi

Hvis frokostordningen etableres som en del af kerneydelsen vil kommunen få en merudgift svarende til nettoudgifter efter forældrebetaling, i 2010 svarende til 75,5 pct. af udgifterne. Hertil kommer udgifter til friplads og søskenderabat efter gældende regler i dagstilbudsloven.

 

Hvis frokostordningen ikke er en del af kerneydelsen har kommunen ingen direkte udgifter til frokostordningen, idet forældrene afholder udgiften til frokostmåltidet. Kommunen skal dog yde friplads- og søskendetilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, hvilket indebærer en udgift hertil.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at give et generelt tilskud til nedbringelse af forældrene betaling, skal der også ydes et tilsvarende tilskud til børn i private institutioner med frokostordning.

 

Hvis der etableres forældrearrangerede frokostordninger har kommunen ingen direkte udgifter til ordningen. Kommunen skal dog yde fripladstilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, hvilket indebærer en udgift hertil.

 

Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget konkrete beregninger af kommunens udgifter i forbindelse med indførelse af frokostordninger.

 

Det kommunale bloktilskud forhøjes med 400 mio. kr. i 2011 i forbindelse med indførelse af sund frokost i dagtilbud. Beløbet er således en del af de generelle tilskud til kommunerne og dermed ikke øremærket til dagtilbudsområdet. Det vurderes, at kommunens udgifter i forbindelse med frokostordningerne vil have et mindre omfang end kommunens andel af bloktilskuddet på ca. 3 mio. kr. hvis der ikke ydes kommunalt tilskud til nedbringelse af frokosttaksten.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·        Den påbegyndte proces vedrørende anlæg og renovering af køkkener i dagtilbuddene genoptages.

 

Bilag

·        ”Appetitvækkeren” Mad- og Måltidspolitik for Dagtilbud Bornholm med Børne- og Skoleudvalgets tilføjelse til afsnit 1, besluttet på udvalgets møde 5. januar 2010.

·        Handleplan for implementering af frokostordning i Dagtilbud Bornholm

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:                     

Indstillingen anbefales, idet den påbegyndte proces vedrørende anlæg og renovering af køkkener i dagtilbuddene genoptages, når det er afklaret om forældrene vælger en kommunal frokostordning eller en forældrearrangeret frokostordning.

Handleplanen godkendes, idet der forsøges indhentet flere tilbud på madordning, og den påbegyndte proces om renovering af køkkener afventer afklaring, jf. ovenstående.

Appetitvækkeren indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:
Godkendt, idet bullit 2 og 3 i indstillingen fra områdechefen for børn og skole udgår

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. juli 2010

1.
"Appetitvækkeren" Mad- og Måltidspolitik for Dagtilbud Bornholm (PDF)

2.
Handleplan for implementering af frokostordning i Dagtilbud Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper

28.00.00S05-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. april 2010 oprettelsen af en vuggestuegruppe i hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter.

Sagsbeskrivelse

Virksomhederne står nu overfor at skulle igangsætte de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etableringen, hvorfor der søges om anlægsbevillinger.

 

Dagtilbud Vest - nuværende afdeling Sølvfisken

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

425.000

kr.

Puslebord samt installationer

23.600

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

133.200

kr.

Anlægsudgifter i alt

581.800

 

kr.

 

Dagtilbud Midt - Østermarie Børnehave

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

245.500

kr.

Puslebord samt installationer

22.800

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

82.700

kr.

Anlægsudgifter i alt

351.000

kr.

 

Dagtilbud Øst - Sydgården

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

128.500

kr.

Puslebord samt installationer

33.600

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

38.900

kr.

Anlægsudgifter i alt

201.000

kr.

 

Dagtilbud Nord - Allinge Børnehave

Etablering af liggehal og øvrige bygningsmæssige ændringer

260.000

kr.

Puslebord samt installationer

27.000

kr.

Materiel/inventar ifm. nybyggeri

43.000

kr.

Anlægsudgifter i alt

330.000

kr.

 

 

Økonomi

I forbindelse med godkendelsen af oprettelsen af vuggestuegrupperne blev det besluttet, at anlægsudgifterne skulle finansieres med 50 pct. fra sekretariatspuljen for politikområde 01 og 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne, idet der skulle tages konkret stilling hertil i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling.

 

I sagsfremstillingen den 22. april 2010 blev de forventede samlede anlægsudgifter anslået til 975.000 kr. Siden har virksomhederne indhentet konkrete tilbud på etablering af liggehaller og øvrige bygningsmæssige ændringer. Endvidere er anlægsudgifterne tillagt anskaffelsesudgifter til materiel og inventar i forbindelse med nybyggeriet. Samlet set forventes anlægsudgifterne at udgøre på 1.463.800 kr., hvilket indebærer et træk på sekretariatspuljen på 731.900 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

·        at der meddeles anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene til etablering af vuggestuegrupper i de fire dagtilbudsdistrikter som anført under sagsbeskrivelsen

·        at tillægsbevillingerne på i alt 1.463.800 kr. finansieres med 731.900 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og 731.900 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

·        at anlægsbevillingerne gives til de respektive dagtilbudsvirksomheder under politikområde 01 Dagpasning

 

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Klage over processen i forb. lukning af en del af Mosaikskolen

17.01.04P00-0001

Indledning

Skolebestyrelsen for Hans Rømer Skolen har truffet beslutning om lukning af en del af Mosaikskolen og Borgerlisten ønsker beslutningsprocessen drøftet i kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Skolebestyrelsen for Hans Rømer Skolen har truffet beslutning om lukning af den del af Mosaikskolen, der er beliggende i Østermarie. Det har afstedkommet, at forældregruppen ved afdeling Mosaikskolen har henvendt sig i et åbent brev til kommunalbestyrelsen (se bilag) med tilkendegivelse af deres utilfredshed med den måde, hvorpå beslutningen er truffet.

Borgerlisten beder i forlængelse heraf om, at henvendelsen fra forældregruppen kommer til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet Bjarne Kristiansen, Borgerlisten, skriver følgende i mail den 15. juni 2010 til borgmesteren:

”Borgerlisten ønsker, at denne henvendelse kommer til behandling i kommunalbestyrelsen.

Vi ser det som en klage over processen, og mener vi som sådan derfor skal behandle den som sådan.”

 

Økonomi

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller

·        At kommunalbestyrelsen drøfter sagen

Bilag

Henvendelse fra forældregruppen, afd. Mosaikskolen

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010:

Udsat.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:
Drøftet.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. juni 2010

1.
Henvendelse fra forældregruppen, afd. Mosaikskolen (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling Gudhjem Svømmehal

04.04.00S05-0008

Indledning

Gudhjem Svømmehal søger om anlægstilskud til første fase af hallens renoveringsplan.

Sagsbeskrivelse

Gudhjem Svømmehal har fået udarbejdet en renoveringsplan, som har til formål at sikre svømmehallens bygningsmæssige konstruktioner på lang sigt. Den samlede plan løber op i omkring 1,5 mio.kr. ekskl. moms. Men planen er faseopdelt, så hallen kan iværksætte arbejdet i etaper efterhånden, som finansieringen kommer på plads.

I første omgang søger svømmehallen om tilskud til katodisk beskyttelse af bassin og søjler i hallen. Katodisk beskyttelse hindrer rustudvikling i armeringen i betonkonstruktionerne. Samtidig repareres de værste betonskader. Ud fra overslag og indhentede tilbud anslås prisen for fase 1 til at være 409.395 kr. inkl. moms.

I næste etape vil hallen vådrumssikre skvulperender og dæk med henblik på at stoppe nedsivning af vand i konstruktionerne. Denne opgave er vurderet til cirka 650.000 kr., hvilket hallen vil søge om tilskud til senere.

Økonomi

De ansøgte opgaver vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 339.798 kr.

Udgiften forslås finansieret af den i budget 2010 afsatte pulje til anlægsønsker, hvor der p.t. resterer 535.500 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 339.800 kr. til 1. fase af renovering i Gudhjem Svømmehal

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 339.800 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker

·        at anlægsbevillingen gives til Regional Udvikling under politikområde 15 Fritid og kultur

Bilag

·        Samlet renoveringsplan.

·        Renoveringsønsker – fase 1.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget: Områdechefens indstilling anbefales ved formandsbeslutning.

 

Økonomi og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Samlet renoveringsplan (PDF)

2.
Renoveringsønsker - fase 1 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Beskæftigelsesplan 2010 - revision af mål

15.00.00P15-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 8. oktober 2009 Beskæftigelsesplan for 2010 med disse mål for beskæftigelsesindsatsen på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale indsatsområder:

 

·       Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejds-kraftreserven) begrænses til 670 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 10 % i perioden december 2009 til december 2010

 

·       Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 6 % til 310 forløb i december 2010 i forhold til december 2009

 

·        Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 470 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 5 % i perioden december 2009 til december 2010

Sagsbeskrivelse

Som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet med stigende ledighed i 2010, er de oprindelige mål i sammenhængen ikke længere realistiske.

 

Ledighedsstigningen forventes at påvirke målene for arbejdskraftreserven og for ungegruppen. Målet for sygedagpengeforløb over 26 uger holder heller ikke, da udgangspunktet i december 2009 endte med at blive højere end forventet.

 

På grund af udviklingen på arbejdsmarkedet i det sidste halve år med stigende ledighed og faldende beskæftigelse, vurderes de tidligere niveauer for Mål 1 og 3 ikke at være helt realistiske, såvel i udgangspunkt som i den konkrete målangivelse. Der bør derfor fastlægges nye niveauer, som i højere grad indtænker den ændrede arbejdsmarkedssituation. For Mål 2 gælder, at udgangspunktet i december 2009 var langt højere end forventet, men der forventes stadig et fald på 6 % i forhold til dette højere udgangspunkt.

 

Derfor foreslås følgende nye mål for 2010:

 

 

·       Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 615 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 16,3 % i perioden december 2009 til december 2010

 

Revision af målene har endvidere konsekvens for indholdet af Aftale mellem kommunalbestyrelsen og Jobcenter Bornholm, hvor målsætningerne indgår som en del af aftalen.

 

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de reviderede mål i Beskæftigelsesplan 2010 anbefales til kommunalbestyrelsen, med konsekvens for Aftalen mellem kommunalbestyrelsen og Jobcenter Bornholm.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Indsigelsesbehandling af lokalplan 050 for boligområde ved Smallesund

01.02.05K04-0062

Indledning

Forslag til lokalplan 05 for et boligområde ved Smallesund har nu været offentliggjort i 8 uger. Der var inden for indsigelsesfristens udløb modtaget 5 indsigelser mod forslaget.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen skal, efter endelig vedtagelse, muliggøre opførelse af op til 15 boliger i et område ved Smallesund (alternativt 10 parcelhuse), beliggende mellem et kolonihaveområde og Byåen. Ruinerne af en tidligere ejendom nedrives, og der sikres vejadgang fra Smallesund, udformet som ensporet vej med 2 vigespor. Der etableres gangbro over Byåen.

Inden for indsigelsesfristen den 28. juli var der modtaget 5 indsigelser mod det offentliggjorte forslag fra

A)    Haveforeningen Fælleshåb, der grænser op til lokalplanområdet mod syd, gør indsigelse mod jordpåfyldning til byggeriet der ligger på en skrånende grund, mod bebyggelse i 1,5 etager til brug for ældreboliger, og mod at skelbeplantning fjerenes eller erstattes af fast hegn.

B)     Line Bergmann og Martin Tranberg, er naboer til en planlagt adgangsvej og gør indsigelse mod denne vejadgang som en belastning for de eksisterende boliger, der blandet andet øges af at de ældre beboere i lokalplanområdet også vil modtage trafik med døgnpleje etc. De nuværende beboere vil ikke få gavn af en ny broforbindelse over Byåen, og indsigeren er bekymret over at børn fra det eks. boligområde er nødt til at færdes på adgangsvejen. Desuden udtrykkes frygt for om vejen teknisk kan udføres uden risiko for jordskred m.v., og mod at der etableres fast hegn langs vejen.

C)     Marianne og Filip Oehlenschläger, er naboer til en ny adgangsvej, gør indsigelse mod vejadgangen til Smallesund, da man må forvente øget trafik. Der anføres at adgangsvejen og en planlagt vigeplads ved Smallesund kan medføre indbliksgener fra forbipasserende og gener fra billygter. Desuden ønskes indsigeren holdt skadesløs ved evt. skader på deres hæk, ligesom det forventes at der ikke indføres oversigtslinjer (på deres grund) ved adgangsvej. Desuden forventer indsigerne at blive involveret ved evt. etablering af raftehegn.

D)    Birgitte og Steffen Christensen, beboere i naboområdet ved Mejsevangen, gør opmærksom på at der findes nattergale i lokalplanområdet sydlige ende, og at de derfor ønsker beplantningen skånet.

E)    Steffen Juul Olsen, beboer i Fasanvangen, gør indsigelse mod at det sidste grønne område ved Byåen fjernes til skade for fugleliv, rekreative muligheder m.v. Kommunalbestyrelsen opfordres i stedet til at fremme nye andelsboligprojekter andre steder. Der efterlyses et offentligt møde der var ønsket i forbindelse med en sidenhen opgivet vejforbindelse over Byåen i 2009 (der henvises til en tidligere behandlet indsigelse mod vejprojekt mv.) Konkret foreslås at lokalplanens pkt. 8.2 ændres til ”eksisterende større træer langs åbredden skal bevares”. Desuden spørges til om det er klogt at aflede overfladevand til Byåen.

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

Ad A) Der planlægges ikke påfyldning af jord i området mod haveforeningen Fælleshåb og der er ikke planer om at etablere fasthegn i området mod Haveforeningen Fælleshåb – den eksisterende skelbeplantning forventes her opretholdt. Som oplyst i lokalplanen skal der foretages skelberigtigelse i lokalplanområdet – denne berigtigelse antages at følge det naturlige eksisterende skel. Bebyggelsen i 1,5 etager skal sikre en bebyggelsesmulighed svarende til den øvrige boligbebyggelse i området – bebyggelsen forventes udført for ældre, der ikke har behov for en udnyttet tagetage, men lokalplanen giver alternativt mulighed for opførelse af op til 10 parcelhuse, der i så fald skal kunne opføres som traditionelle enfamiliehuse.

Ad B og C) Der forventes kun en begrænset trafik til og fra lokalplanområdet, og det er i samarbejde med politiet vurderet at den lokalplanlagte vejforbindelse kan indrettes trafiksikkert, ved hjælp af vigespor og ved hjælp af trafikreguleringer (forkørselsret og hastighedsbegrænsning). Trafikreguleringer fastlægges dog ikke i lokalplanen. Den viste vejforbindelse er vurderet af vejmyndigheden og fundet teknisk realisabel – et anlæg forventes udført af bygherren, men efter de specifikationer der udstikkes af vejmyndigheden – og der forventes ikke risiko for nedskridninger eller lignende. Mht. vigespor ved udkørsel til Smallesund forventes at der er areal nok uden at det berører naboens hegn etc.  Mht. hegning langs adgangsvejen er det kun hegnet langs kolonihaveområdet Solvang der forventes udført som raftehegn eller lign. – og som i øvrigt kun udføres efter aftale med kolonihaveforeningen. Al anden skelhegning forventes bevaret/udført som levende hegn.

Ad D og E) Lokalplanområdet er ikke udlagt som grønt område, selvom det i lang tid har stået ubenyttet hen, men indgår som en del af det tilstødende boligområde. Lokalplanen indeholder bestemmelser der bl.a. skal sikre at en vis beplantningen langs Byåen bevares (eksisterende større træer skal så vidt muligt bevares). Lokalplan 050 indeholder dermed krav til beplantning der i høj grad skal tilgodese de nuværende naboer/genboer.

Med hensyn til vejadgang overvejede kommunalbestyrelsen i 2009 at etablere en ny vejbro med forbindelse til Fasanvangen blev der gennemført en høring i medfør af Vandløbsloven. Dengang fremkom en indsigelse underskrevet af 112 personer, der blandt andet indeholdt forslag om, at man lige så godt kunne etablere en 4 m bred vejadgang fra Smallesund, hvor det ville være mindst til gene – hvilket igen var medvirkende til at lokalplanforslag 050 blev udarbejdet med en vejadgang fra Smallesund. Da vejadgangen over Byåen blev opgivet, var der heller ikke længere interesse i at afholde et offentligt møde om vejadgangen.

Mht. afledning af overfladevand til Byåen, er dette helt i overensstemmelse med de principper der er fastlagt i kommuneplanlægningen, og som blandt andet skal sikre en god afledning af overfladevand som ikke belaster kloaksystemet.

Teknik & Miljø foreslår på den baggrund ingen ændringer i lokalplanen som følge af de modtagne indsigelser.

Økonomi

En forventet mindre udgift til skelberigtigelse (ca. 5000 kr.), deles afholdes over vejdriften.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 050 vedtages endeligt, uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 050

Bilag 2 - 5 indsigelser mod lokalplanen

Bilag 3 - Tidligere behandlet indsigelse mod vejprojekt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Bilag 1 - Lokalplanforslag 050 (PDF)

2.
Bilag 2 - 5 indsigelser mod lokalplanen (DOC)

3.
Bilag 3 - tidligere behandlet indsigelse mod et vejprojekt over Byåen (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Forslag til lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne

01.02.05P16-0086

Indledning

Den 3. februar 2010 besluttede Teknik & Miljøudvalget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der muliggør opførelse af mindst 25 nye boliger.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udflytning fra ”Slottet” i Rønne er der opstået et behov for at opføre et antal nye boliger, hvor der både er selvstændige lejligheder og lejligheder der ligger i forbindelse med fællesfunktioner og personale.

Tidligt i planlægningsprocessen har der bl.a. været afholdt workshops med repræsentanter for de kommende beboere, personale, bygherrerådgivere m.v.

Resultatet her af er at der er bred enighed om at byggeriet ikke må have institutionspræg og bør opføres i mindre grupper på 4-6 boliger og et større fælleshus. Bebyggelsesprocenten er sat til 25.

Lokalplanforslaget er nu udarbejdet og formålet er at skabe planmæssige rammer for opførelse af helårsboliger (tæt lav bebyggelse) og fællesfunktioner. Bebyggelsen skal tilpasses området, så der dannes en harmonisk afgrænsning mod det åbne land. Lokalplanen skal desuden sikre at nye boliger opføres som lavenergibebyggelse.

 

Et område nord for Torneværksvej er udlagt til byudviklingsområde i Regionkommuneplanen. Det var oprindeligt hensigten, at der skulle planlægges for boligbyggeri i hele området, dog under hensyntagen til fortidsmindet Kommandanthøjen. Det kan dog ikke lade sig gøre at bebygge hele området, da der ifølge miljølovgivningen er udlagt en 300 m miljøbeskyttelseszone omkring BOFA. Inden for miljøbeskyttelseszonen må der ikke lokalplanlægges for ny miljøfølsom arealanvendelse, bortset fra ubebyggede, rekreative formål. Derfor er lokalplanen afgrænset til et mindre område, hvor byggefeltet er placeret udenfor de omtalte beskyttelseszoner.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

Bilag

Bilag 1 - Miljøscreening

Bilag 2 - Lokalplanforslag 052

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Lokalplanforslag 052 (PDF)

2.
Miljøsceening (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken

06.00.05P15-0008

Indledning

Etableringen af plejecenteret forudsætter en plan for afledningen af spildevand og overfladevand fra centeret og tilhørende veje, pladser m.v. Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til planen. Kommunalbestyrelsens forslag til plantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et udkast til tillæg til Spildevandsplan 2005-12 omfattende et område afgrænset af Snorrebakken, Porcelænsvej, idrætsanlægget ved Torneværksvej og den gamle bygrænse. Udkastet foreslår, at det egentlige spildevand fra centeret tilsluttes det offentlig kloaksystem i Rønne og renses på Rønne Renseanlæg, der har rigelig kapacitet.

Det foreslås endvidere, at overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer i overensstemmelse med lokalplanen afledes til Byåen via åbne grøfter og et forsinkelsesbassin mellem den planlagte omfartsvej og den gamle bygrænse. Forslaget imødegår derved den forøgede hyppighed af skybrud, der forventes som følge af de kommende klimaændringer.

 

Økonomi

Som ejer af plejecenteret betaler kommunen tilslutningsbidrag og vandafledningsafgifter til Bornholms Forsyning i henhold til gældende takster.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udkastet til plantillæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Bilag

Udkast til 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-12

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Udkast til 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Lokalplanforslag 055 m.v. for et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne

01.02.05P16-0088

Indledning

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 3. marts 2010 at der skal udarbejdes en supplerende lokalplan for området ved Snorrebakken, når udformningen af et endeligt plejehjemsprojekt er besluttet. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 055 samt et regionkommuneplantillæg nr. 028, der omfatter et offentligt område til plejecenter m.m.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har tidligere udarbejdet en lokalplan 046 for området ved Snorrebakken, der til dels afløses med lokalplan 055. Da kommunalbestyrelsen udarbejdede lokalplan 046 i 2009, kendte men endnu ikke bebyggelsesudformningen af det plejecenterprojekt der skulle planlægges for. Dette blev først besluttet, da man havde gennemført en arkitektkonkurrence i foråret 2010.

Efter vedtagelsen af lokalplan 046 modtog kommunalbestyrelsen bl.a. klager over lokalplanens detaljeringsgrad. Lokalplan 046 indeholdt ikke særligt detaljerede bestemmelser mht. bygningsplacering m.v., fordi man ville sikre så få forhåndsbegrænsninger som muligt i en efterfølgende arkitektkonkurrence. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, på baggrund af de modtagne klager, at supplere lp. 046 med endnu en lokalplan, som bedre imødekommer de krav der kan stilles til detaljeringsgraden i en lokalplan for et større projekt som dette.

Af praktiske årsager er denne lokalplan 055 og nyt kommuneplantillæg nr. 28 udformet, så de helt afløser lokalplan 046 og kommuneplantillæg nr. 23 for de arealer, der i lokalplan 046 plan var udlagt til plejehjemsbyggeri og en ny vejforbindelse. Derefter gælder lokalplan 046 kun for de arealer der er planlagt til idrætsformål, omkring Landsstævnestadion.

Idet lokalplan 055 helt erstatter lokalplan 046 for arealer udlagt til plejecenter og trafikanlæg, erstatter lokalplan 055 også alle de bestemmelser og forhold der tidligere indgik i lokalplan 46, herunder bestemmelser vedr. overførsel til byzone.

Lokalplan 055 omfatter et ubebygget område på ca. 15,7 ha. i udkanten af det østlige Rønne. Lokalplanen udlægger området til plejecenterformål og trafikanlæg.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for omfang, placering og udformning af et nyt plejecenter i et delområde 1, svarende til det konkurrenceprojekt der blev valgt i foråret 2010. Lokalplanen vil dermed muliggøre opførelsen af et plejecenter med 60 boliger på op til 5000 etage-m2 inklusiv servicebygning/ fællesbygning på op til 1000m2. Byggeriet er visualiseret med forskellige synsvinkler i lokalplanens redegørelse. Et delområde 2 udlægges til tilsvarende bebyggelse men forudsætter supplerende lokalplanlægning.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedr., anlæg af veje, stier, beplantning m.v. Der muliggøres etablering af et 2-sporet vejanlæg fra Snorrebakken til Torneværksvej. Dette vejanlæg skal udføres med fortov og cykelsti. Vejanlægget indgår som en del af et kommuneplanlagt ringvejsprojekt, men skal samtidig skabe vejadgang til lokalområdets bebyggelse (herunder det nye plejecenter og ejendommen Nygård). I den sydligste del af lokalplanområde, mellem den ny vej og bygrænsen, etableres et sø-anlæg, som dels skal fungere som regnvandsrecipient for området, dels som rekreativt element. Et stianlæg vil forbinde byen med de grønne arealer omkring plejecenteret, samt forbinde byen med stisystemerne omkring Kaolin søen.

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg der skal sikre fuld overensstemmelse mellem lokal- og kommuneplanlægning (herunder forslag til kommuneplan 2009).

Planerne er desuden vedhæftet en miljørapport (udarbejdet jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer) der indeholder en miljømæssig vurdering af landskabelige og trafikale påvirkninger af de anlæg, som lokalplanen m.v. vil muliggøre. Vurderingen har haft indvirkning mht. lokalplanens udlæg af byggefelt, beplantningskrav m.m. 

Lokalplanforslag mv. forventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i november 2010 (efter offentliggørelse af planforslagene i 8 uger).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslag til lokalplan 055, forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og den tilknyttede miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 055, forslag til regionkommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøvurdering

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Lokalplanforslag og miljøvurdering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevilling til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø

05.05.05S05-0002

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til etablering af trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø.

Sagsbeskrivelse

Trappeanlægget er 1. etape af udviklingsplanen for Nexø havn og by, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i august 2009, og er blevet til i et samarbejde mellem kommunens plangruppe, Nexø havnebestyrelse, Erhvervsbytinget i Nexø og Nexø borgerforening.

Trappeanlægget på Skippertorvet skal forbedre adgangsforholdene i overgangen mellem by og havn.

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at anlægsudgiften til trappeanlægget vil beløbe sig til 500.000 kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt med 250.000 kr. i 2010 og 250.000 kr. i 2011.

Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg udgør 12.072.324 kr. i 2010 og 18.389.200 kr. i 2011.

Trappeanlægget foreslås finansieret af ovennævnte disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg i 2010 og 2011.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. til ovennævnte arbejde

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 250.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2011

·        at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg med hhv. 250.000 kr. i 2010 og 250.000 kr. i 2011

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Anlægsbevilling til renovering af broer 2010

05.03.06S05-0002

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til renovering af broer i 2010.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 300 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005, som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne.

Renoveringen omfatter i 2010 følgende bygværker:

·        Bro 1047, St. Torvegade, UF af Byåen

·        Bro 1064, Ølenevej, UF af Myreå

·        Bro 1504, Sdr. Strandvej, Tejn

·        Bro 2001, Røvej, UF af Tejn Å

·        Bro 2004, Røvej, UF af Møllegård Bæk

·        Bro 2005, Røvej , UF af Spellinge Å

·        Bro 2021, Vellensbyvejen, UF af Kærby Å

·        Bro 4032, Brøndshøj / Pilehøj, UF af Byåen

·        Bro 4033, Byåstien, UF af Byåen

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at brorenoveringsprojekterne vil koste 2.500.000 kr. incl. konsulenthonorar.

Anlægsudgifterne forventes afholdt med 1.000.000 kr. i 2010 og 1.5000.000 kr. i 2011.

Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg udgør 12.072.324 kr. i 2010 og 18.389.200 kr. i 2011.

Brorenoveringsarbejdet foreslås finansieret af ovennævnte disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen til vejanlæg i 2010 og 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en samlet anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 1.000.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.5000.000 kr. i 2011

·        at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg med hhv. 1.000.000 kr. i 2010 og 1.500.000 kr. i 2011

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

·        Godkendelse af generaleftersynsrapporten 2005 for bygværker

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 30. juni 2010

1.
Godkendelse af generaleftersynsrapporten 2005 TMU (HTM)

2.
Generaleftersyn oversigt (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Anlægsbevilling til anlæg af offentlig parkeringsplads ved Korshøje i Svaneke

05.05.05S05-0001

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2010 blev besluttet en prioritering af anlægsmidlerne til vejanlæg for 2010, herunder forslag til anlæg af en offentlig parkeringsplads ved Korshøje i Svaneke.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har, i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 40 vedrørende andelsboligbebyggelse Storegade/Korshøje i Svaneke, indgået aftale om etablering af en offentlig parkeringsplads med ca. 20 parkeringspladser i tilknytning til området. I sommerperioden er der stor mangel på parkeringspladser, hvorfor parkeringspladsen vil give en mulighed for aflastning af midtbyen.

Andelsboligbebyggelsen forventes påbegyndt ultimo 2010.

Aftalen om regionskommunens køb af arealer er forhandlet og købesummen er indeholdt i den anslåede bruttoanlægsudgift.

Økonomi

Teknik & Miljø anslår, at anlægsudgiften til parkeringspladsen vil beløbe sig til 645.000 kr.

Heraf finansieres 245.000 kr. med et tilskud fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Nexø/Svaneke, således at nettoudgiften udgør 400.000 kr. Nettoudgiften kan finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg. Puljens korrigerede rådighedsbeløb udgør 12.072.324 kr. i 2010.

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil anlægsprojektet blive indtægtsført med 245.000 kr. fra ovennævnte parkeringsfondsmidler vedrørende afholdte udgifter til etablering af parkeringspladser.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 400.000 kr. til ovennævnte arbejder

·        at tillægsbevillingen finansieret med 400.000 kr. af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

·        at der anvendes 245.000 kr. fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Nexø/Svaneke til etablering af parkeringspladsen

Bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Velkomstcentret, anlægsbevilling til solafskærmning

82.04.00S05-0001

Indledning

I forbindelse med disponeringen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje blev der fremsendt et ønske om etablering af solafskærmning i Velkomstcentret.

Sagsbeskrivelse

Ved fordelingen af midlerne blev ønsket ikke prioriteret, idet der skulle undersøges andre muligheder for finansiering af anlægsprojektet.

Dette har efterfølgende været forhandlet med Destination Bornholm, og der er indgået en aftale, hvorefter Bornholms Regionskommune forhåndsfinansierer projektet med en efterfølgende tilbagebetaling fra Destination Bornholm gennem forhøjelse af lejen i en periode på 6 år.

Den samlede udgift udgør 200.000 kr., og lejeforhøjelsen udgør således 33.333 kr. pr. år.

Da opsætning af solafskærmningen er en sag af hastende karakter af hensyn til arbejdsmiljøet i Velkomstcentret, har borgmesteren godkendt igangsætningen som en formandsbeslutning.

Økonomi

Anlægsbevillingen indebærer et træk på kassebeholdningen i 2010 på 200.000 kr., idet beløbet tilbagebetales i årene 2011 – 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at formandsbeslutningen tages til efterretning, herunder

o       at der meddeles anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 200.000 kr. til solafskærmning i Velkomstcentret, finansieret af de likvide midler,

o       at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 9 Teknik og Miljø, og

o       at forhøjelsen af lejeindtægten indarbejdes i driftsbudgettet fra 2011.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Beretning nr. 15 og endelig godkendelse af regnskab 2009

00.32.00K01-0071

Indledning

Lov om kommunernes styrelse foreskriver i § 45, stk. 2, at revisionen skal fremsende beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse

BDO Kommunernes Revision A/S har fremsendt ”Beretning nr. 15 Afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2009.”

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

”Resultatet af ordinær drift udviser i 2009 et underskud på 16,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 42,1 mio. kr.

Ordinær drift 2009 er påvirket af flere væsentlige forhold, som ikke har været budgetforudsat. Regionskommunen har modtaget ca. 23 mio. kr. mere i generelle tilskud, men er samtidig modregnet ca. 53 mio. kr. i forbindelse med udlodning af udbytte i 2008 modtaget fra Østkraft A/S. Endvidere er resultatet påvirket af merforbrug på det sociale område, hvor Børne-center Bornholm og ældreområdet tilsammen har et merforbrug på 35 mio. kr. Endelig udviser især administrationsområdet et mindreforbrug i 2009.

Ses der bort fra modregning af udbytte modtaget fra Østkraft A/S er der god overensstemmelse mellem oprindeligt budgetteret resultat og regnskabsforbrug vedrørende ordinær drift i 2009.

Det er vores vurdering, at regionskommunen hurtigt bør tilpasse sin drift således, at der igen kan skabes overskud på ordinær drift til finansiering anlæg, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.

Vi anbefaler en fortsat tæt økonomistyring og er bekendt med, at regionskommunen vil revurdere budget 2010 med henblik på besparelser og effektivisering.”

 

Der foreslås besvaret på følgende måde:

Revisionens bemærkning tages til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        At revisionsberetning nr. 15 godkendes

·        At udkast til besvarelse godkendes fremsendt til revisionen

·        At regnskabet for 2009 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

Bilag

·        Beretning nr. 15, Afsluttende beretning regnskabsåret 2009

·        Regnskabet for 2009 (Specifikationer og regnskabsbemærkninger er tidligere udleveret til kommunalbestyrelsens medlemmer)

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Beretning, regnskab 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

00.30.10Ø09-0071

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 for Bornholms Regionskommune. Opfølgningen omfatter udviklingen i 2010 siden sidste opfølgning pr. 28. februar og forventningerne til resten af 2010 set i forhold til budget 2010.

Sagen om genåbning af budget 2010 er behandlet den 24. juni 2010 i Økonomi og Erhvervsudvalget, og har derfor ikke indgået i opfølgningen til fagudvalgene. Konsekvenserne i forhold til budgetopfølgningen præsenteres i denne samlede budgetopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010.

Sagsbeskrivelse

Drift (resume)

I 2010 forventer hovedparten af virksomhederne at budgettet overholdes, men at en stor del af overførslen fra 2009 anvendes i 2010. Således forventes i 2010 samlet set et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Når der tages højde for effekten af genåbning af budget 2010, forventes et samlet mindreforbrug på 32,0 mio. kr.. Fra 2009 er et overskud 78,0 mio. kr. overført, hvoraf 43,1 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 6,3 mio. kr. i 2010.

 

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 (excl. genåbning af budget 2010)

Udvalg og politikområde

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

2.268

3.993

-367

6.261

-367

Undervisning

11.690

-5.860

0

5.830

0

Børn og familier

-2.520

-9.778

2.314

-12.298

2.314

Børne- og Skoleudvalget

11.437

-11.644

1.947

-207

1.947

Sociale ydelser

0

0

-500

0

-500

Ældre

-1.235

-5.757

17

-6.992

17

Psykiatri og handicap

-448

1.160

910

712

910

Sundhed

0

0

-5.168

0

-5.168

Forebyggelse og behandling

2.877

-2.077

0

800

0

Socialudvalget

1.195

-6.675

-4.741

-5.480

-4.741

Beskæftigelse og aktivering

1.690

1.510

0

3.200

0

Forsørgelsesydelser

794

-394

-4.000

400

-4.000

Beskæftigelsesudvalget

2.484

1.116

-4.000

3.600

-4.000

Teknik og miljø

228

-5.078

0

-4.850

0

Forsyning og drift

8.036

-2.960

0

5.076

0

Teknik- og Miljøudvalget

8.264

-8.038

0

226

0

Økonomi

-206

0

0

-206

0

Erhverv og samfund

14.394

-7.881

0

6.513

0

Organisation, personale og politikere

13.038

-1.144

0

11.894

0

Informationsteknolog

12.125

-2.525

0

9.600

0

Fællesadministration

13.412

-6.014

450

7.398

450

Økonomi- og Erhvervsudvalget

52.763

-17.564

450

35.199

450

Fritid og kultur

1.945

-397

0

1.548

0

Biblioteker

-117

117

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget

1.829

-281

0

1.548

0

Bornholms Regionskommune

77.971

-43.085

-6.344

34.886

-6.344

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

Drift

Fagudvalgenes behandling

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalgsområder har været forelagt fagudvalgene. Sagsfremstillinger og fagudvalgenes beslutninger er gengivet i bilag 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler eget område på mødet den 18. august.

 

Fagudvalgenes indstillinger:

Børne- og Skoleudvalget den 1. juli 2010:

Anbefales.

 

 

Socialudvalget, den 28. juni 2010:

Taget til efterretning, idet udvalget er opmærksomt på, at en ændring af boligstrukturen jv. KB´s beslutning af 24. juni, og et fald i de visiterede timer, der forventes at medføre at budgetopfølgningen ændres positivt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. juni 2010:
Taget til efterretning idet udvalget imødeser forslag til besparelser med henblik på en nedbringelse af merforbruget.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august:

(Sagen behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj – for beslutning henvises til punktet)

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. august:

(Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har pr. mail besluttet at tage budgetopfølgningen pr. 31/5 2010 for politikområde 15 og 16 til efterretning. Sagen vil også, til brug for protokollen, blive behandlet på et ekstraordinært møde, som forventes afholdt den 11. august.)

 

 

Genåbning af budget 2010

Udvalgene har behandlet forslag til mulige besparelser i budget 2010 som efterfølgende har været drøftet blandt gruppeformændene, og derefter sendt i høring i perioden den 15. juni til 21. juni 2010. Sagen blev behandlet og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 24. juni med efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen. Af bilag 2 fremgår de enkelte forslag som tilsammen udgør en budgetreduktion på i alt 9,410 mio. kr. i 2010.

I budgetopfølgningen pr. 31. maj har der været taget højde for hovedparten af forslagene, dog således at det samlede mindreforbrug på den overførbare bevilling reduceres med 2,9 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets områder henholdsvis 2,5 mio. kr. på Socialudvalgets områder, således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 32,0 mio. kr. herefter. Der meddeles negative tillægsbevillinger til reduktion af budget 2010.  

 

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010

Følgende virksomheder har udarbejdet en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli 2010: UngeCenter Bornholm, Løvstikken, BørneCenter Bornholm, Visitations Ældre, Døgnplejen, Bornholms Plejehjem og –centre, Psykiatri og Handicap, Jobcenter Bornholm, Borgercenteret samt politikområderne Sociale Ydelser og Sundhed. Konsekvenserne i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er beskrevet under økonomiafsnittet nedenfor.

 

Opfølgning på overførsler

I forbindelse med genåbning af budget 2010 har borgmesteren på baggrund af gruppeformandsmødet den 21. maj 2010 meldt ud, at der indgår forslag om en fastfrysning af positive overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Budgetoverførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt for sekretariatsbevillingerne under politikområde 1, 2, 3 og 5 udgør i alt 62,5 mio. kr. Heraf er 22,9 mio. kr. allerede disponeret i 2010, mens 22,5 mio. kr. kan bindes til overførsel til 2011, og endelig kan overførslerne permanent reduceres med 17,1 mio. kr., hvilket styrker den beregnede kassebeholdning.

I bilag 3 ses oversigt over overførslerne, fordelt på den del der allerede er disponeret i 2010, den del der kan overføres til 2011 og den del som overførslerne permanent kan reduceres med. Der meddeles negative tillægsbevillinger til den permanente reduktion af budgetoverførslerne. 

 

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler en sag om rammekorrektioner til budget 2011 – 2014 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 samt ændringer med konsekvenser for budgetgarantien. Lovændringerne har også konsekvenser i 2010, og det anbefales, at der meddeles tillægsbevillinger på i alt 3.428.000 kr. som anført i bilag 4, idet merudgifterne finansieres af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning jf. nedenfor under finansiering.

 

Anlæg

Økonomi og Analyse har vurderet oversigten over anlægsarbejder og forudsætter generelt, at de bevillingsmæssige forudsætninger i projekterne overholdes.

 

Budgetopfølgningen vedrørende anlæg giver derfor generelt ikke anledning til bemærkninger for så vidt angår anlægsudgifterne. I lighed med de foregående budgetopfølgninger er anlægsaktiviteten rent udgiftsmæssigt fortsat meget lav, på trods af at der i foråret er meddelt en lang række anlægsbevillinger.

Der er pr. 31. maj 2010 afholdt anlægsudgifter for 11,6 mio. kr. ud af et samlet bruttoanlægsbudget på 260,1 mio. kr. Heraf er der afholdt udgifter for 2,5 mio. kr. til ældre- og plejeboligbyggerierne ud af et samlet bruttoanlægsbudget hertil på 110,6 mio. kr.

 

Der skal dog knyttes bemærkninger til følgende projekter:

Projektet vedrørende rydning af Kæmpestranden i Allinge/Nedrivning af Kjærenæs udviser pr. 31. maj 2010 et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Teknik & Miljø oplyser, at projektet endnu ikke er færdigt, idet det mangler at blive tilført finansiering fra ”nedrivningspuljen” og at projektet derfor ikke vil blive overskredet.

Da anlægsbevillingen på 52,9 mio. kr. til renovering af Bofa’s affaldsvarmeværk blev meddelt, var det forudsat, at der skulle anvendes 22,9 mio. kr. i 2010 og 30 mio. kr. i 2011, da der var tale om to renoveringsfaser. Bofa meddeler, at det nu ser ud til at det hele kan laves på én gang med byggestart i marts måned 2011, hvilket forventeligt vil betyde lavere driftsudgifter under nedlukningen. De i 2010 afsatte rådighedsbeløb vedrørende anlæg og låneoptagelse vil som konsekvens heraf blive overført til 2011 i forbindelse med sagen om budgetoverførsler, som behandles i april/maj måned 2011.

 

Der er i budgettet forudsat en række indtægter fra salg af jord og bygninger, skove, havnearealer m.v.

Som følge af at indtægterne i de foregående år ikke er indgået til kommunen i den planlagte takt, er beløbene blevet overført, hvilket betyder at der i budget 2010 nu er afsat større akkumulerede budgetterede indtægter på de nævnte områder. Der vil blive nærmere redegjort for status for salget i en særskilt sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstkommende møde.

 

For yderligere specifikation af de enkelte anlægsprojekter henvises til anlægsoversigten i bilag 5, som udviser det faktiske forbrug opgjort pr. 31. maj 2010.

 

 

Kvalitetsfonden

Bornholms Regionskommunes tilskud fra kvalitetsfonden i 2010 udgør 30,6 mio. kr.

Herudover er der overført deponering fra 2009 til 2010 på 3,6 mio. kr., da kvalitetsfondsmidlerne ikke blev fuldt udnyttet i 2009. Idet de deponerede midler kan anvendes i 2010 er der reelt i alt 34,2 mio. kr. til rådighed i 2010. Heraf er der pt. disponeret 12,5 mio. kr., hvorfor der resterer 21,7 mio. kr.

Kommunen skal egenfinansiere 50 pct. af investeringerne på kvalitetsfondsområderne for at kunne udnytte tilskuddet fra kvalitetsfonden.

 

Finansiering m.m.

Budgetopfølgningen for renter og afdrag på lån viser en forventet merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Budgetopfølgningen for skatter viser en forventet merindtægt vedrørende grundskyld og dækningsafgift på 0,46 mio. kr.

Kontiene for tilskud og udligning vil ved årets udgang udvise en mindreindtægt på 38,4 mio. kr., som altovervejende skyldes en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 55,9 mio. kr. Mindreindtægten fremkommer således:

Regulering sfa. skattestigninger i kommunerne i 2010           -516.000 kr.

Tilskud vedr. ældreområdet jf. finansloven                          3.132.000 kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning                          15.264.000 kr.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud                      -55.908.000 kr.

Særligt tilskud vedr. dårlig udvikling i ledigheden                  -348.000 kr.

Samlet mindreindtægt                                                    38.376.000 kr.

 

Det anbefales, at der meddeles tillægsbevillinger vedrørende tilskud og udligning som anført, idet beløbene er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ved budgetlægningen for 2010 blev udgifterne til de forsikrede ledige budgetlagt med en udgift på 155,8 mio. kr. svarende til beskæftigelsestilskuddet, da der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for andet. Det anbefales derfor, at udgifterne til de forsikrede ledige nedreguleres svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, og at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 55.908.000 kr. til Jobcentret vedr. dagpenge til forsikrede ledige.

Økonomi og Analyse har fra starten af året skønnet, at der ville komme en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 48-50 mio. kr., og der har været taget højde for dette i forbindelse med budgetopfølgningerne.

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Der henvises til Økonomi og Analyses bemærkningerne i bilag 1 under hvert udvalgsområde.

Endvidere tilføjes følgende:

Der ses en vækst i det specialiserede område, hvor der i det kommende skoleår 2010/11 er visiteret flere børn ud over normeringen, hvilket indebærer at den afsatte buffer til udsving i antallet af pladser er brugt. Der bør i visitationsudvalget være fokus på budgetoverholdelse, herunder bevillingsreglerne. Endvidere anbefales det, at der i visitationsudvalget sker en præcisering af bevillingsansvaret med det formål at styrke den økonomiske styring af det specialiserede området.

 

Der bør fortsat være fokus på helhedstænkning i forhold BørneCenter Bornholms besparelsestiltag og de afledte økonomiske konsekvenser for Løvstikken. Endvidere er Løvstikken nu omfattet af en ny budgetmodel hvor der afregnes for døgn- og aflastningspladser, hvilket kan give en vis budgetusikkerhed. Det anbefales, at til- og afgang af børn i Løvstikken følges tæt med henblik på fortsat at kunne nedbringe det oparbejdede merforbrug.

 

I revurderingen af BørneCenter Bornholms budgetopfølgning pr. 31. maj forventes betydelige merforbrug på 7,9 mio. kr., og pr. 31. juli er merforbruget forhøjet til 10,8 mio. kr. Besparelserne i budget 2010 på 18,4 mio. kr. vurderes af BørneCenter Bornholm dermed kun at kunne realiseres med mindre end halvdelen på nuværende tidspunkt. Som følge af ny struktur for BørneCenter Bornholm vil Økonomi og Analyse fortsat henlede opmærksomheden på, at man skal sikre de økonomiske og styringsmæssige udfordringer en sådan strukturændring medfører i overgangsfasen. 

 

Det bemærkes på ældreområdet, at der i den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli forventes markante forbedringer af økonomien. Bornholms Plejehjem og Centre har meddelt, at et af de små plejehjem, Østermarie, er under lukning, da beboerne er fraflyttet, og at merforbruget forventes nedbragt til 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj. Visitation Ældre forventer balance svarende til en forbedring på 2,2 mio. kr. og Døgnplejen fastholder at der i 2010 vil være balance imellem forbrug og budget, som meddelt i budgetopfølgningen pr. 31. maj. 

 

Økonomi

I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. på den overførbare bevilling, når der tages højde for genåbning af budget 2010, hvilket er en forværring på 16,5 mio. kr. af det samlede resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket er en forværring på 3,3 mio. kr. 

 

Samlet set meddeles negativ tillægsbevilling på 40,6 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen fordelt med følgende:

Genåbning af budget 2010                                                  -9.410.000 kr.

Budgetoverførsler til 2010 til kassen                              -17.1000.000 kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10                               3.428.000 kr.

Mindreudgifter vedr. forsikrede ledige                              -55.908.000 kr.

Tilskud og udligning                                                           38.376.000 kr.

I alt                                                                                   -40.614.000 kr.

 

Resultatoversigt

I bilag 6 er der opstillet en resultatoversigt for 2010 for henholdsvis det oprindelige budget, budgetopfølgningerne og det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2010 udviser et samlet underskud på 81,1 mio. kr. og en styrkelse af kassebeholdningen på 1,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 (inkl. konsekvenser af genåbning af budget 2010) forventes et samlet underskud på 96,0 mio. kr. og et forbrug af kassebeholdningen på 48,8 mio. kr.

Til sammenligningen udviser det korrigerede budget et samlet underskud på 194,5 mio. kr. og et forbrug af kassebeholdningen på 95,4 mio. kr. Det korrigerede budget tager dog ikke højde for budgetoverførsler til 2011.

 

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010

Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj viser den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli en forbedring på 1,3 mio. kr. på den overførbare bevilling, som kan henføres til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i visitation Ældre og Bornholms Plejehjem og –Centre, henholdsvis et merforbrug på 3,0 mio. kr. på BørneCenter Bornholm.  

På den ikke-overførbare bevilling ses en forværring på 1,9 mio. kr. som fortrinsvis kan henføres til Borgercenteret og som skyldes forventede stigende udgifter til nye tilkendelser af førtidspensioner, samt mindreindtægter vedr. refusion.

De øvrige virksomheder meddeler et uændret forventet resultat for 2010 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj, med undtagelse af Løvstikken, som ikke har kunnet foretaget en revurdering.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

·        at den samlede budgetopfølgning og fagudvalgenes indstillinger tages til efterretning

·        at der meddeles tillægsbevillinger som anført i økonomiafsnittet ovenfor, jf. også bilag 2, 3 og 4, for i alt -40.614.000 kr. som tilføres kassebeholdningen.

 

 

Bilag

Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010

Bilag 2: Genåbning af budget 2010

Bilag 3: Opfølgning på overførsler til 2010 – ØKE og sekretariatsbevillinger

Bilag 4: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10

Bilag 5: Anlægsoversigt pr. 31. maj 2010

Bilag 6: Resultatopgørelse 2010

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 (DOC)

2.
Bilag 2: Genåbning af budget 2010 (PDF)

3.
Bilag 3: Opfølgning på overførsler til 2010 ØKE og sekretariatsbevillinger (PDF)

4.
Bilag 4: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 (PDF)

5.
Bilag 5: Anlægsoversigt pr. 31. maj 2010 (PDF)

6.
Bilag 6: Resultatopgørelse 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (208,9                    mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (232,3 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (21,8 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (91,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 208,9 mio. kr. er ekstraordinær høj, idet beholdningen er steget med 79,0 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. maj 2010. Stigningen skyldes dels, at der ultimo juni er hjemtaget en manko på statsrefusionen vedrørende folkepension, og dels, at ejendomsskatterne for 2. halvår forfalder til betaling den 10. juli. Bornholms Regionskommune har herudover modtaget et for højt beskæftigelsestilskud for 2010, hvilket har styrket likviditeten med ca. 32. mio. kr. pr. ultimo juli. Der skal tilbagebetales ca. 55 mio. kr. i sidste kvartal af 2010, hvor der må forventes et markant fald i den faktiske kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 21,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger i forbindelse med genåbning af budget 2010 er ikke medtaget, da de først behandles endeligt i kommunalbestyrelsen i august.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,4 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. juli 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31. juli 2010 (XLS)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Oversigt over det specialiserede sociale område 2. kvartal 2010

27.00.00Ø09-0001

Indledning

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området med henblik på at bremse udgiftsstigningerne på området og sikre overholdelse af budgetterne.

 

Den enkelte kommunalbestyrelse har ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af det specialiserede socialområde, under hensyntagen til den samlede økonomi i kommunen. De kvartalsvise oversigter skal forelægges kommunalbestyrelsen for at sikre at kommunalbestyrelsen får den fornødne information om udgiftsudviklingen.

 

De kvartalsvise oversigter skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baggrunden for kravet om indberetning er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

 

I opgørelsen fremgå ingen aktivitets/mængde tal. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ØA og de relevante virksomheder fra det specialiserede sociale område arbejder på at kortlægge mulighederne for at inkorporere mere uddybende informationer i materialet, der præsenteres for kommunalbestyrelsen. Arbejdet forventes færdigt i løbet af sommeren 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Opgørelsen er opdelt i områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede”. Da der fokuseres på helt specifikke kontoområder på tværs af kommunens virksomheder, og der samtidigt anvendes en anden opgørelsesmetode af udgifter end normalt, kan de oplyste tal i opgørelsen ikke direkte sammenlignes med budgetopfølgningen. Det korrigerede budget er opgjort excl. overførsler fra 2009 for at følge udgiftsudviklingen i 2010.

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2010 på 116,6 mio. kr. (excl. overførsel fra 2009). I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forværring af det forventede regnskab 2010 på 1,6 mio. kr.

 

Merforbruget kan henføres til Børnecenter Bornholm, hvor der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. på forebyggelsesområdet (5.28.21) samt et merforbrug på 1,3 mio. kr. på døgninstitutioner (5.28.23-24), mens der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på plejefamilier og opholdssteder (5.28.20) og særlige dagtilbud (5.25.17). I de forventede udgifter i 2010 er der taget højde for forventede besparelser i Børnecenter Bornholm, jf. forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010 for Børnecenter Bornholm – godkendt på Børne- og skoleudvalgets møde den 6. april 2010. Det skal understreges, at Børnecenter Bornholm har budgetopretningsinitiativer, som ligger uden for de områder, der er omfattet af denne indberetning. For et samlet overblik over BørneCenter Bornholms forventede regnskab for 2010 henvises til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

På området ”Udsatte voksne og handicappede” udgør det korrigerede budget excl. overførsler 200,6 mio. kr. og med et forventet regnskab på 203,2 mio. kr., forventes pr. 2. kvartal et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm. I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forbedring af det forventede regnskab 2010 på 0,2 mio. kr.

 

Økonomi

Pr. 2. kvartal 2010 forventes et samlet merforbrug på det specialiserede sociale område på 7,1 mio. kr. i 2010, fordelt med et merforbrug på 4,5 mio. kr. for området ”Udsatte børn og unge” og et merforbrug på 2,6 mio. kr. for området ”Udsatte voksne og handicappede”.

 

I forhold til 1. kvartal 2010 er der tale om en forværring på 1,3 mio. kr. i forventet merforbrug, som kan henføres til området ”Udsatte børn og unge”.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at oversigten vedrørende det specialiserede sociale område for 2. kvartal 2010 drøftes og tages til efterretning

 

Bilag

Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område 2. kvartal 2010 (indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juli 2010)

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område 2. kvartal 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Budget 2011 - Rammekorrektion som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.00Ø36-0020

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledningens afsnit 4.3 regulerer Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetrammerne som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram samt for ændringer i budgetgarantien som følge af lovændringer.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med fastsættelse af årets bloktilskud kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet og justeringer i tilskuddet til de budgetgaranterede områder.

I henhold til budget- og aftalevejledningen reguleres budgetrammerne, således at der derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2010 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2010. Ændringerne i 2010 tages med som tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010, som behandles i kommunalbestyrelsen den 26. august 2010.

Reguleringerne som følge af årets lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en forhøjelse af budgetrammerne i 2011 med 5,4 mio. kr.

Økonomi

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien fordeles efter kommunens befolkningsandel.

Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør ca. 0,75 pct. af landets befolkning

·        Mio. kr.

·        2010

·        2011

·        2012

·        2013

·        2014

·        Samlet regulering på landsplan

·          - heraf lov- og cirkulæreprogram

·         - heraf budgetgaranti

·        421,2

·       504,9

·       -83,7

·        774,7

·       831,8

·       -73,8

·        804,7

·       878,5

·       -73,8

·        633,0

·       702,5

·       -69,5

·        633,0

·       702,5

·       -69,5

·        Bornholms Regionskommunes andel

·        3,2

·        5,8

·        6,1

·        4,8

·        4,8

·        Heraf:

·          Regulering af budgetrammerne

·          Regulering af kassen

·         

·        3,4

·        -0,2

·         

·        5,4

·        0,5

·         

·        5,6

·        0,5

·         

·        4,6

·        0,2

·         

·        4,6

·        0,2

Note: 2010 er i 2010-priser, 2011-2014 i 2011-priser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at budgetrammerne reguleres som anført i bilag 3

 

Bilag

Bilag 1: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10

Bilag 2: Lovændringer 2009/2010 med konsekvenser for budgetgarantien

Bilag 3: Sammentælling af ændringer på virksomheder

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Bilag 1: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 (PDF)

2.
Bilag 2: Lovændringer 2009/2010 med konsekvenser for budgetgarantien (PDF)

3.
Bilag 3: Sammentælling af ændringer på virksomheder (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Medlem og suppleant til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Indledning

Kommunalbestyrelsens behandlede i mødet den 27. maj 2010 organisationernes indstillinger af medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd. Efter fornyet henvendelse til organisationerne om indstillinger i respekt for ligestillingsloven og fornyet forsøg på at indhente manglende særlige begrundelser for afvigelser i forhold hertil, godkendte borgmesteren den 8. juni 2010 at udpege indstillingerne af medlemmer og suppleanter.

Sagsbeskrivelse

Ved behandlingen af indstillingerne havde Praktiserende Lægers Organisation (PLO) endnu ikke meddelt deres indstillinger. Tilsvarende havde Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) ikke meddelt indstilling som organisationens suppleant.

 

Der foreligger nu følgende indstillinger:

PLO: Olav Berntsen som medlem.

Organisationen har meddelt følgende særlige begrundelse for ikke at kunne følge ligestillingslovens krav:

”Af kapacitetsmæssige årsager har det desværre ikke været muligt at finde mere end en kandidat til posten som medlem af LBR.” 

 

FTF: Ole Hejlskov som suppleant.

Organisationen har meddelt følgende særlige begrundelse for ikke at kunne følge ligestillingslovens krav:

”FTF er opmærksom på, at det i ligestillingsloven forudsættes, at der skal foretages indstilling af såvel en mand og en kvinde til den plads, som FTF er tildelt i Det lokale Beskæftigelsesråd.

FTF har imidlertid i forbindelse med indstillingerne af repræsentanter og suppleanter til de regionale og lokale beskæftigelsesråd lagt vægt på, at såvel repræsentanter som suppleanter har indsigt i og interesse for det beskæftigelsespolitiske arbejde. Desuden har FTF fundet det afgørende, at de pågældende personer har mulighed for tidsmæssigt at prioritere koordinering, forberedelse og deltagelse i møder i fornødent omfang.”

 

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningerne gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at det af organisationerne indstillede medlem og suppleant udpeges.

Bilag

Intet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       NaturBornholm - ændring af vedtægter

20.13.00P24-0001

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond NaturBornholm har på bestyrelsesmøde den 18.6.2010 vedtaget en række ændringer til vedtægterne og sender disse til kommunalbestyrelsen for en godkendelse.

Det drejer sig om dels en række redaktionelle opdateringer og dels en tilføjelse i § 5 grundet ønsket om at udvide bestyrelsen med en medarbejder repræsentant.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At kommunalbestyrelsen godkender ændring af vedtægterne

Bilag

·        Udkast til vedtægtsændring, godkendt af bestyrelsen d. 18.6.2010

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. august 2010

1.
Udkast til vedtægtsændringer, godkendt af bestyrelsen d. 18.6.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Mødeplan 2011 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg

00.22.02A26-0004

Indledning

Mødeplanen for 2011 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg skal fastlægges.

Sagsbeskrivelse

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den fjerde torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget holdes som hovedregel den 3. onsdag i hver måned. Der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned (med få undtagelser i slutningen af en måned) af hensyn til sagernes videre behandling i ØKE og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg godkendes.

·        At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

·        At møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget begynder kl. 17.00

·        At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

Bilag

·        Udkast til mødeplan 2011 for Kommunalbestyrelsen, ØKE og de stående udvalg

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010:
Indstillingen anbefales, idet Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 19,00 og det foreslås, at Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 19,00.

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Godkendt, idet kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18,00. 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. august 2010

1.
Udkast til mødeplan 2011 for KB, ØKE og de stående udvalg (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010:

Orientering fra besøget af transportministeren.

Orientering fra mødet med Indenrigs- og Sundhedsministeren om udviklingsaftalen.

Den 6. september 2010 holdes et møde med Undervisningsministeren.