Dagsordenspunkter

  åbent 1 Budget 2011, 1. behandling
  åbent 2 Likviditetsoversigt pr. 31. august 2010
  åbent 3 Politik for borgerinddragelse
  åbent 4 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010
  åbent 5 Orientering om magtanvendelser på voksenområdet - 1. halvår 2010
  åbent 6 Loft over egenbetaling for madservice for hjemmeboende
  åbent 7 Årlig revidering af Frit Valg materiale - madservice
  åbent 8 Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Elite Miljø A/S
  åbent 9 Høring af Ældrerådet og ændring af Ældrerådets vedtægt som følge af ny lovgivning
  åbent 10 Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje
  åbent 11 Anlægsbevilling til indkøb af IT- materialer til skolerne
  åbent 12 Forslag om at der udarbejdes en samlet skolepolitisk handleplan
  åbent 13 Retningslinjer i forbindelse med fleksible frokostordninger
  åbent 14 Anlægsbevilling til renoverings og etableringsopgaver i dagtilbud
  åbent 15 Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)
  åbent 16 Rønne Theater - forskud på driftstilskud 2011
  åbent 17 Ansøgning om lånegaranti - Rønne Svømmehal
  åbent 18 Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard - anmodning om vedståelse af kommunegaranti.
  åbent 19 Fjernvarmekonvertering af de kommunale bygninger i Aakirkeby
  åbent 20 Anlægsbevilling til forbedring af eksisterende p-pladser ved Gudhjem Kirke og Thora Sodes Plads
  åbent 21 Anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv - Mulighedernes Land
  åbent 22 Bemærkninger til lokalplan 054 for nedrivning af Bølgebadet
  åbent 23 Lokalplan 047 for et boligområde ved Langbjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr. 024
  åbent 24 Forundersøgelser vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem
  åbent 25 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012
  åbent 26 Affaldsgebyr for erhvervets brug af containerpladser
  åbent 27 Høring: Euroregion Baltic 2020 strategi
  åbent 28 Valg af medlem til Campus Bornholms bestyrelse
  åbent 29 Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 30 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Budget 2011, 1. behandling

00.30.00Ø02-0058

Indledning

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Budgetforslaget for 2011 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne, Konservative og løsgænger Trine Rasmussen på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. og 31. august 2010.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Budgetarbejdet for 2011 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2011 i budget 2010.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budget- og aftalevejledningen for 2011 den 20. januar 2010.

Den 20. februar udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget en budgetrammereduktion på i alt 20,0 mio. kr., fordelt med 5,25 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 5,25 mio. kr. til Socialudvalget, 1,15 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 3,45 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 3,75 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,15 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Den 22. og 23. februar afholdt kommunalbestyrelsen et visionsseminar om visionerne for denne valgperiode. Visionerne har været grundlaget for arbejdet med mål i budget 2011.

Den 20. april afholdt kommunalbestyrelsen det første budgetseminar med en drøftelse af fagudvalgenes oplæg til mål.

Den 19. maj godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget et kommissorium for effektiviseringsarbejdet. Målet med arbejdet er at få relevante effektiviseringsforslag og strukturelle tilpasninger indarbejdet i budgetbehandlingen for 2011 med overslagsår.

Samtidig igangsatte udvalget en revurdering af budget 2010, bl.a. med henblik på, at besparelsesinitiativer kan iværksættes så betids, at de vil kunne få fuld virkning i 2011.

Fagudvalgene har fremsendt deres budgetbidrag den 14. juni. Budgetbidragene er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af rammereduktioner og drøftelserne på budgetseminar 1. Budgetbidragene er medio juni sendt i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i virksomhederne. Høringssvar og udtalelser i øvrigt indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. og 31. august.

Den 22. juni afholdt kommunalbestyrelsen det andet budgetseminar, hvor emnet var en foreløbig status på økonomien for 2011 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt en drøftelse af arbejdet med effektiviseringer i Bornholms Regionskommune.

Den 10. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2011 m.fl. år.

Kommunalbestyrelsen afholdt det tredje budgetseminar den 30. og 31. august. På seminaret indgik kommunalbestyrelsen med undtagelse af Borgerlisten forlig om det kommende års budget. Forliget ligget til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2011 m.fl. år til 1. behandlingen.

I henhold til budget- og aftalevejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomhed. Materialet er udsendt den 6. september med høringsfrist den 28. september.

 

Budgetforslaget for 2011 m.fl. år

Budgetforslaget for 2011 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. – årets priser

BF2011

BO2012

BO2013

BO2014

Indtægter

  Skatter

  Tilskud og udligning

-2.540,5

-1.477,4

-1.063,1

-2.561,1

-1.540,5

-1.020,6

-2.592,7

-1.584,6

-1.008,1

-2.635,3

-1.628,7

-1.006,6

Driftsvirksomhed

2.495,2

2.520,4

2.578,9

2.637,9

Renter m.v.

2,2

2,5

2,9

3,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-43,0

-38,2

-11,0

5,7

Anlægsvirksomhed

113,3

74,4

21,7

28,4

Resultat af det skattefinansierede område

70,3

36,2

10,8

34,1

Det brugerfinansierede område

37,1

-4,5

-4,8

-5,0

Samlet resultat

107,4

31,7

6,0

29,1

Øvrige poster

  Optagelse af lån

  Afdrag på lån

  Øvrige balanceforskydninger

-111,3

-91,7

30,5

-50,1

-33,2

-132,3

23,5

75,6

21,7

-10,0

22,0

9,8

17,7

-10,0

18,0

9,6

Kasseforøgelse (-) /-forbrug (+)

-3,9

-1,5

27,7

46,7

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2 – 4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2011:

·        Skatteprocenten fastholdes på 25,9 pct. og grundskyldspromille fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

·        Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregning af tilskud og udligning.

·        Der modtages 20 mio. kr. i tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i forbindelse med indgåelse af en ny udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

·        Der optages lån for i alt 91,7 mio. kr. fordelt med 42,5 mio. kr. vedr. forsyningsområdet, 39,2 mio. kr. vedr. plejeboliger og 10 mio. kr. i generelle lån.

·        Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, ældreområdet og vedr. hjælpemidler.

·        Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

·        Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget.

·        Kommunen modtager i 2010 et tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af investeringer i de borgernære serviceområder (kvalitetsfondsområderne). Tilskuddet medgår i 2011 sammen med kvalitetsfondsmidler til finansiering af anlægsopgaver på i alt 20 mio. kr. Tilskuddet indtægtsføres i 2011, således at der indtægts- og udgiftsføres i samme regnskabsår, hvilket også vil fremgå af regnskabet for 2010.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Fagudvalgene har konkretiseret kommunalbestyrelsens visioner i en række mål. Disse mål fremgår af bilag 6 og indgår som en del af budgetforslaget, idet der er enkelte justeringer i målene i forhold til fagudvalgenes oplæg fra juni måned.

 

Takster

Forslaget til takster for 2011 fremgår af takstbladet i bilag 5. Takstbladet omfatter de takster, der i henhold til styrelsesloven skal fastsættes af kommunalbestyrelsen. Takster i øvrigt fremgår af budgetbemærkningerne.

Taksterne er baseret på budgetbehandlingerne i fagudvalgene, idet konsekvenserne af budgetforliget endnu ikke er fuldt indarbejdet. Der vil bl.a. skulle ske genberegning af taksterne på børnepasningsområdet.

De endelige takster for 2011 vil foreligge til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning vil foreligge til kommunalbestyrelsens 1. behandling, idet fristen for provstiudvalgene for indsendelse af budget 2011 til regionskommunen er den 15. september 2010.

 

Bevillinger

Det indgår som en del af budgetforslaget, at bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune ændres fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau for driftsbevillinger og rådighedsbeløb/anlægsbevillinger. Dette svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet mindstekrav til bevillingsafgivelse.

En ændring af bevillingsniveauet afstedkommer ændringer i forskellige regelsæt m.m., herunder styrelsesvedtægten, indgåelsen af aftaler med virksomhederne, økonomistyringsforhold m.m. Disse ændringer vil løbende blive forelagt til kommunalbestyrelsens godkendelse for til budgettets ikrafttræden ved årsskiftet.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på politikområde- og budgetområdeniveau forud for kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo august, som indgår i materialet til budgetseminaret. Budgetbemærkningerne vil blive opdateret, således at de kan indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til tirsdag den 28. september 2010 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Analyse med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oea@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

·        at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Bilag

Bilag 1: Generelle bemærkninger

Bilag 2: Bevillingsoversigt

Bilag 3: Hovedoversigt

Bilag 4: Investeringsoversigt

Bilag 5: Takstoversigt

Bilag 6: Oversigt over mål

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Indstiller at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

 

Bilag

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling er tilføjet følgende bilag:

Bilag 7: Den kirkelige ligning

Bilag 8: Bemærkninger Børne- og Skoleudvalget

Bilag 9: Bemærkninger Socialudvalget

Bilag 10: Bemærkninger Beskæftigelsesudvalget

Bilag 11: Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 12: Bemærkninger Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag 13: Bemærkninger Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 14: Bemærkninger Finansiering

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. september 2010

1.
Bilag 1: Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bilag 2: Bevillingsoversigt (PDF)

3.
Bilag 3: Hovedoversigt (PDF)

4.
Bilag 4: Investeringsoversigt (PDF)

5.
Bilag 5: Takstoversigt (PDF)

6.
Bilag 6: Oversigt over mål (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. september 2010

7.
Bilag 7: Den kirkelige ligning (PDF)

8.
Bilag 8: Bemærkninger Børne- og Skoleudvalget (PDF)

9.
Bilag 9: Bemærkninger Socialudvalget (PDF)

10.
Bilag 10: Bemærkninger Beskæftigelsesudvalget (PDF)

11.
Bilag 11: Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget (PDF)

12.
Bilag 12: Bemærkninger Økonomi- og Erhvervsudvalget (PDF)

13.
Bilag 13: Bemærkninger Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (PDF)

14.
Bilag 14: Bemærkninger Finansiering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigt pr. 31. august 2010

00.32.18Ø10-0002

Indledning

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (210,2 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (245,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (54,0 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (124,0 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. august 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 210,2 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen er steget med 80,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. maj 2010. Stigningen skyldes dels, at der ultimo juni er hjemtaget en manko på statsrefusionen vedrørende folkepension, og dels, at ejendomsskatterne for 2. halvår forfalder til betaling den 10. juli. Bornholms Regionskommune har herudover modtaget et for højt beskæftigelsestilskud for 2010, hvilket har styrket likviditeten med ca. 37. mio. kr. pr. ultimo august. Der skal tilbagebetales ca. 55 mio. kr. i sidste kvartal af 2010, hvor der må forventes et markant fald i den faktiske kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 54,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Herudover er der taget højde for budgetafvigelser på det ikke-overførbare område pr. 31.5./31.7.2010. Der er ikke taget højde for eventuelle kommende tillægsbevillinger på det overførbare område.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,4 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Bilag

·        Beholdninger opgjort pr. 31. august 2010

·        Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. september 2010

1.
Oversigt over beholdninger pr. 31. august 2010 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Politik for borgerinddragelse

04.21.00P22-0001

Indledning

I forlængelse af kommunalbestyrelsens temamøde den 3. juni 2010 er der udarbejdet et udkast til en politik for borgerinddragelse, der efter endt første behandling i kommunalbestyrelsen foreslås sendt i offentlig høring, inden kommunalbestyrelsen endeligt vedtager politikken.

Sagsbeskrivelse

Udkastet til en politik for borgerinddragelse (vedhæftet) opstiller de bærende principper og de overordnede mål for borgerinddragelsen samt beskriver de organisatoriske og administrative rammer til at sikre politikkens udmøntning.

For at omsætte målene til konkrete og målbare handlinger vil der på baggrund af politikken blive udarbejdet en strategi for borgerinddragelsen, der rækker frem til udgangen af indeværende valgperiode, således at indsatsen kan evalueres i 2. kvartal 2013.

Bornholms Regionskommune har allerede en systematiseret inddragelse af borgerne på en lang række områder i form af bl.a. brugerråd inden for ældre-, handikap-, skole-, idræts- og kulturområder, årlige dialogmøder mellem brugerstyrelser, kommunale virksomheder og politiske udvalg, offentlige høringer, samt borgerinddragelse ved lokale områdefornyelsesprojekter.

En politik for borgerinddragelse vil især videreudvikle borgerinddragelse i geografiske delområder for herigennem at motivere og engagere borgerne til at indgå mere aktivt i udviklingen af det bornholmske samfund. Borgerne betragtes dermed som positive medspillere i den politiske beslutningsproces, og der skal være mulighed for at borgerne i højere grad bliver en dialogpart i de forskellige sager.

 

De bærende principper for borgerinddragelsen er at det skal være en naturlig del af den politiske beslutningsproces og ske på tidligt et tidspunkt som muligt. Metoder og omfang afpasses den konkrete sag, ligesom det er afgørende med en klarhed over rollefordelingen – herunder at det i sidste ende fortsat er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at træffe politiske beslutninger.

 

De overordnede mål med borgerinddragelsen skal være at styrke kommunikationen og den gensidige forståelse mellem borgere, politikere og regionskommunens medarbejdere, at anvende flere forskellige former for dialogbaseret borgerinddragelse, i højere grad at udnytte borgernes potentiale som udviklere af deres nærområde samt i et samarbejde mellem relevante partnere at udarbejde og vedligeholde et katalog over metoder til borgerinddragelse.

 

Rammer og struktur: Til at igangsætte, vedligeholde og udvikle borgerinddragelsen er der foreslået etablering af en ’Demokratigruppe’ bestående borgmester, udvalgsformænd samt gruppeformændene for de partier i kommunalbestyrelsen, der ikke er repræsenteret blandt udvalgsformændene.

Sammensætningen af gruppen har til formål at sikre en bred repræsentation i kontakten til og dialogen med borgerne. Det foreslås, at gruppen årligt afholder 4 lokale dialoggruppemøder fordelt på øen, samt ét ø-dækkende fællesmøde. Derudover fastlægger gruppen en egen mødeplan, hvor perspektiver, udviklingsmuligheder og konkrete initiativer i forhold til borgerinddragelsen drøftes.

Ud over dialoggruppemøder og fællesmøder samt initiativer i forhold til lokaldemokratiet vil Demokratigruppen også beskæftige sig med andre former for borgerinddragelse, f.eks. elektroniske borgerpaneler, der endvidere kan bruges til kvalitetsmålinger af den kommunale service mv.

 

Til ’Demokratigruppen’ og borgerinddragelsen vil blive knyttet en sekretær, der i samarbejde med de lokale aktører planlægger og organiserer de lokale dialoggruppemøder og ødækkende fællesmøder, følger op på disse møder, varetager den daglige tætte kontakt med lokalområder og f.eks. støtter dem i udviklingen af lokale udviklingsplaner mv.

Sekretæren får også til opgave at facilitere et netværk af regionskommunens medarbejdere på tværs af stabe, områdesekretariater og virksomheder, der skal sikre en koordineret indsats, struktureret videndeling og udvikling i borgerinddragelsen i regionskommunen både metodisk og praktisk.

 

Udkastet til en politik for borgerinddragelse falder i tråd med kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik fra november 2006, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tage initiativ til, i samarbejde med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), at få formuleret en samlet strategi for borgerinddragelse, samtidig med at de bornholmske lokalområder tilbydes teknisk assistance til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner.

 

Udmøntningen af politikken foreslås at ske i form af et treårigt projekt, hvor repræsentanter for både borgere og administration involveres. Det vil være naturligt at søge ekstern finansiering til projektet via LAG Bornholm, som bl.a. repræsenterer foreningslivet, og som et af sine indsatsområder (fyrtårn) har ”Borgerinddragelse og lokal områdeudvikling”. Projektet vil skabe mulighed for at få afprøvet forskellige værktøjer for borgerinddragelse, ansættelse af en sekretær til varetagelse af de beskrevne sekretariatsmæssige, netværksbetonede og servicebetonede opgaver. Det vil være LAG Bornholms bestyrelse, der afgør indstilling til evt. bevilling, der i givet fald kan finansiere op til 50 % af projektets udgifter.

Såvel de overordnede mål som rammer og struktur vil blive uddybet i henholdsvis strategi og projektplan.

Økonomi

Vedtages en politik for borgerinddragelse med vedhæftede beskrivelse af organisation og sekretariatsfunktion, vil der blive udarbejdet en strategi og herunder mere konkret opstillet et budget og finansieringsplan, der kan lægge grund for en evt. ansøgning om ekstern medfinansiering.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler udvalget til at drøfte udkastet til en politik for borgerinddragelse, herunder indstille til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i offentlig høring med henblik på en senere endelig vedtagelse.

Bilag

- Politik for borgerinddragelse (udkast)

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales, idet udkastet sprogligt tilrettes på baggrund af drøftelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Liste L stillede ændringsforslag med følgende tilføjelse: At der i politikken under bærende principper pkt. 1 eller 2 tilføjes at borgerinddragelse bliver et fast punkt på de politiske dagsordner for at sikre "at det skal være en naturlig del af den politiske beslutningsproces og ske på så tidligt et tidspunkt som muligt".


Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt, idet ændringsforslaget fra liste L sendes med udkastet i offentlig høring. 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. september 2010

1.
Udkast til politik for borgerinddragelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010

27.66.08K07-0004

Indledning

Orientering om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124 – 129.

 

Sagsbeskrivelse

I henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mm. (bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006) kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene iværksættes overfor personkredsen nævnt i servicelovens § 124 når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig at være utilstrækkelig.

 

Personkredsen omfatter beboerne på de bornholmske plejehjem- og centre samt klienter i døgnplejen.

Indgreb efter disse bestemmelser forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar – 30. juni modtaget 28 indberetninger. Indberetningerne omfatter stærkt demente borgere. Fire indstillinger til fastholdelse repræsenterer to borgere.

Indberetningerne omhandler primært personlige alarm- og pejlesystemer og fastholdelse i hygiejnesituationer. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse på anden måde, fordi medarbejdere og/eller andre beboere er blevet udsat for vold fra de pågældende.

Ved godkendelse af fastholdelse i hygiejnesituationer, der typisk gives for 3 måneder, skal det daglige antal fastholdelser indberettes pr. måned. (ny regel pr. 1. januar 2010).

 

I to konkrete sager har myndigheden anmodet om, at VISO (Videnscentret på demensområdet) blev inddraget med henblik på kvalitetsudvikling af stedets kompetencer til håndtering af særlige vanskelige situationer. Det er myndighedens vurdering, at VISO´s supervision og undervisning har givet medarbejderne de nødvendige redskaber til at sikre en god og værdig omsorg i de særligt vanskelige situationer.

En magtanvendelse er vurderet som ikke værende omfattet af reglerne (ulovlig).

 

Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse.

 

I vedhæftede bilag angives arten og antallet af indberetninger fra de forskellige plejecentre.

Der er et betydeligt fald i antallet af magtanvendelser. Et fald, som har været gældende siden 2008. Det markant dalende antal tolkes nu, som værende et resultat af BPC´s konsekvente satsning på at kompetenceudvikle medarbejderne inden for det ældrepædagogiske område (SPIDO kurser).


 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelse og Ældreråd

Bilag

·        Behandlet magtanvendelser på Ældreområdet i perioden 1. januar – 30. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Taget til efterretning. Sendes til orientering for Kommunalbestyrelse, Handicapråd og Ældreråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Bilag til dagsorden orientering om magtanvendelser på Ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om magtanvendelser på voksenområdet - 1. halvår 2010

27.66.08K07-0003

Indledning

Halvårlig orientering om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.10 - 30.06.10.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.10 - 30.06.10 modtaget i alt 50 indberetninger. Disse er indgået fra 6 virksomheder og fordeler sig på 21 personer.

 

Der er indberettet efter

·        § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·        § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Type                                                                                                                          Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                             0                   

§ 126 om fastholdelse                                                                                                47                 

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                  0

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                             0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                               3

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                                        0

Samlet antal indberetninger                                                                                                             50

 

Indberetningernes fordeling på antal personer                                                           21

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                                        6

                                           

Kort beskrivelse af magtanvendelsernes årsager.

Alle de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Ingen magtanvendelser, foretaget efter § 126, er foretaget ulovligt.

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at orienteringen videresendes til Handicaprådet til orientering

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Taget til efterretning. Sendes til orientering for Kommunalbestyrelse og Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Loft over egenbetaling for madservice for hjemmeboende

27.36.24S29-0001

Indledning

Som en del af finanslovsaftalen for 2010 blev der fremsat lovforslag, som pr. 1. juli 2010 skulle sikre modtageren i eget hjem, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, et loft over egenbetalingen for en hovedret udbragt til eget hjem.

Lovforslaget blev fremsat den 17. marts 2010 og vedtaget ved 3. behandlingen den 20. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

Lov om ændring af lov om social service nr. 548 af 26. maj 2010:

§ 1, stk. 2: I § 161, stk. 4 affattes således:

”Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83 stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.”

§ 2:

”Loven træder i kraft den 1. juli 2010.”

 

Socialministeren har medio juni 2010 endnu ikke fastsat nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice.

 

Af aftale om kommunernes økonomi for 2011, dateret 12. juni 2010 fremgår dog, at loftet udgør kr. 45 for en hovedret.

Under aftalens punkt 11) Øvrige temaer: Mad til ældre fremgår: ”Der indføres fra 1. juli 2010 et loft over betalingen for madservice for de ældre, som er visiteret til et dagligt hovedmåltid, og som får leveret maden i eget hjem. Loftet udgør kr. 45 for en hovedret. Kommunerne bliver kompenseret herfor via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at loftet ikke påvirker rammerne for kommunernes muligheder for at fastholde og udvikle niveauet for madservice.

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2009 er beregningsprincipperne for borgerens betaling for madservice m.v. ændret til omkostningsbaserede principper. Hermed forenkles kommunernes beregningspraksis, og der skabes ensartethed i forhold til øvrige regelsæt på ældreområdet.”

Økonomi

Ministeriet har vurderet, at det ikke forventes at have administrative konsekvenser for kommunerne, staten eller regionerne. De samlede økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune foreligger ikke pt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen genoptages, når der er fremsat nærmere regler fra Socialministeren om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice med henblik på beregning af de økonomiske konsekvenser

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:

Orienteringen taget til efterretning. Sagen genoptages.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Der er taget kontakt til Socialministeriet ultimo juni 2010 for afklaring af de nærmere regler, herunder om kr. 45 for en hovedret er inkl. levering eller ekskl. levering. Ministeriet udtaler hertil, at kr. 45 er inkl. levering, og at man er ved at udarbejde en vejledning til kommunerne. Primo august 2010 er der ikke tilgået kommunerne nogen vejledning.

Fra 1. juli 2010 opkræves således hjemmeboende borgere i Bornholms Regionskommune der er visiteret til madservice kr. 45 for en hovedret inkl. levering.

Økonomi

Økonomi og Analyse har juli 2010 udarbejdet skema over fordelingen af korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/2010. Af skemaet fremgår det, at lov nr. 548 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service (loft over egenbetaling for madservice i eget hjem), at Bornholms Regionskommune kompenseres med kr. 114.000 i 2010 og kr. 232.000 fra 2011.

 

De økonomiske konsekvenser for DeViKa er udarbejdet af virksomheden i samarbejde med Økonomi og Analyse. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af fordelingsprocenten, som ligger til grund for taksberegningerne gældende fra 1. januar 2010. Fordelingsprocenten er fastholdt og er anvendt ved beregningerne, således vil den årlige merudgift blive kr. 360.853.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at anbefale Kommunalbestyrelsen at politikområde 05 Ældre kompenseres for mindreindtægten i 2010 og overslagsårene

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Årlig revidering af Frit Valg materiale - madservice

86.01.00P23-0009

Indledning

Jf. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarden samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt.

Sagsbeskrivelse

Følgende dokumenter er revideret/udarbejdet (ændringer fremtræder med anden farve blå eller rød):

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Nødration

 

Materialet beskriver blandt andet, hvad de private firmaer kan byde ind på, hvilke krav der stilles til firmaerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden.

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2010

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

49,04

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

52,19

Biret, almindelig, inkl. lev.

12,26

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

13,05

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

46,31

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

49,16

Biret, almindelig, ekskl. lev.

11,58

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

12,29

 

De anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

Økonomi

De beregnede priser indeholder såvel direkte som indirekte udgifter til produktion af mad samt levering af denne.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicprådet og i berørte virksomheders MED-uvalg

Bilag

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag) Nødration

·        Notat – redegørelse for prisberegning, Økonomi og Analyse

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Frit Valg materiale - madservice sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Frit Valg materialet - madservice har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i virksomhederne: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm og DeViKa.

 

Af høringssvarene fremgår det generelt, at der ikke er bemærkninger til materialet. Bornholms Plejehjem og –centre anfører dog kritik overfor portionsstørrelse og ønsker større valgfrihed ved valg af madpakker.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at Frit Valg materialet - madservice anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag) Nødration

·        Notat – redegørelse for prisberegning, Økonomi og Analyse

·        Høringssvar Ældrerådet

·        Høringssvar Handicaprådet

·        Høringssvar Visitation Ældre

·        Høringssvar Døgnplejen Bornholm

·        Høringssvar DeViKa

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

4.
Høringssvar DeViKa (HTM)

5.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

6.
Høringssvar Døgnplejen - Frit Valg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

7.
Kvalitetsstandard til Frit Val leverandør af Madservice (DOC)

8.
Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

9.
Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

10.
Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

11.
Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området (DOC)

12.
Bilag 2) madservice - kvalitet, indhold og mængde - Frit Valg området (DOC)

13.
Notat - redegørelse prisberegning, Økonomi og Analyse (DOC)

14.
Bilag nødration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Elite Miljø A/S

27.39.04Ø54-0002

Indledning

Jf. lovgrundlaget for Frit Valg af leverandører kan private firmaer søge om godkendelse som leverandør indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har den 22. juni 2010 modtaget ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra firmaet Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, 8700  Horsens. Elite Miljø blev grundlagt i 1980 og servicerer ca. 1.200 kunder indenfor traditionel rengøring. Firmaet oplyser videre, at være godkendt som leverandør af praktisk hjælp (efter Frit Valg ordningen) i 33 kommuner, og servicerer her ca. 4.400 borgere. Firmaet udgør en stab af servicemedarbejdere, inspektører, driftsledere og regionschefer. I afdelingen på Bornholm er der tilknyttet én inspektør, samt 3 assistenter, som har til huse på Almegårds Kaserne i Rønne.   

 

Der er tilgået Bornholms Regionskommune fra Sydbank A/S Horsens en anfordringsgaranti på kr. 50.000, ligesom der er modtaget tro og love erklæring på, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige. Der foreligger police på lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forsikringsattest på erhvervs- og produktansvarsforsikring. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk bistand er der udarbejdet: Kontrakt og Kvalitetskrav begge godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009, og Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009, som leverandøren til fulde skal opfylde.

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Elite Miljø A/S og i henhold til møde med ansøger den 22. juni 2010 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der afregnes for de leverede ydelser med den beregnede Frit Valg pris for praktisk hjælp.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Elite Miljø A/S som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 

Bilag

·        Ansøgning om godkendelse fra Elite Miljø A/S

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Høring af Ældrerådet og ændring af Ældrerådets vedtægt som følge af ny lovgivning

27.69.40P24-0001

Indledning

Folketinget har vedtaget lov nr. 629 af 11. juni 2010 om bl.a. forenkling af reglerne for Ældrerådet og nedlæggelse af Klagerådet med virkning fra 1. juli 2010.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har fortsat pligt til at etablere mindst ét ældreråd, jf. retssikkerhedslovens §§ 30-33, men reglerne er gjort mere fleksible, herunder bl.a. i forhold til mulighederne for fredsvalg, til krav til stedfortrædere samt til høring af rådet, som fremover målrettes efter aftale mellem ældrerådet og kommunalbestyrelse. Klagerådet er nedlagt. Alle klager behandles nu af Det Sociale Nævn.

 

A: Høring af Ældrerådet:

Opnås der ikke enighed mellem ældreråd og kommunalbestyrelse om at målrette høringen, skal kommunalbestyrelsen fortsat høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

 

Ældrerådet har den 15. juni 2010 drøftet konsekvenserne af den nye lovgivning.

Ældrerådet ønsker fortsat at blive hørt om alle kommunale spørgsmål af betydning for de ældre borgere. Ældrerådet finder, det er en afgørende forudsætning for fortsat at kunne rådgive kommunalbestyrelsen på ældreområdet, at man høres som hidtil.

 

B: Ændring af vedtægt som følge af Klagerådets nedlæggelse:

I konsekvens af Klagerådets nedlæggelse anmoder Ældrerådet om at Ældrerådets vedtægt pr. 1. juli 2010 justeres således, at

1. Vedtægtens § 4, stk. 5:
Udgår, idet den vedrører udpegning af medlemmer til det nu nedlagte Klageråd.

2. Vedtægtens § 5, stk. 2:

Den del af stk. 2 der omhandler stedfortrædere i Klagerådet udgår.  

3. Vedtægtens § 6:

At følgegruppen vedrørende Social- og Sundhed udvides fra 3 til 4 medlemmer, og at følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø udvides fra 3 til 5 medlemmer.
Formålet med udvidelsen er at sikre, at også de tre ældrerådsmedlemmer der hidtil har været medlem af Klagerådet, fremover får mulighed for at indgå i en af Ældrerådets følgegrupper i lighed med øvrige ældrerådsmedlemmer. Den del af § 6 der vedrører indstilling af medlemmer og stedfortrædere til Klagerådet udgår.

Økonomi

Udvidelsen af følgegrupperne medfører ikke øget udgift i forhold til hidtil.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at Ældrerådets forslag om fortsat at blive hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at forslag til ændring af Ældrerådets vedtægter med ikrafttræden 1. juli 2010 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

o       Udkast til ændrede vedtægter

o       Lov nr. 629 af 11. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Godkendt.


 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Udkast til ændrede vedtægter (DOC)

2.
Lov nr. 629 af 11. juni 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

29.15.12P23-0001

Indledning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje i medfør af Sundhedsloven på en række områder fastlagt regler om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, jf. sundhedslovens §§ 131 og 132.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

 

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Det er karakteristisk, at personkredsen har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, og da personernes funktionsnedsættelse oftest er overvejende fysisk, har de vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Det er desuden karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

 

Det er ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejen. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor på plejehjem eller i eget hjem/ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og har så begrænset egenomsorg, at de reelt kan ligestilles med plejehjemsbeboere.

Der er jv. lovgivning fastsat egenbetaling for omsorgstandpleje.

 

Der er ikke lovgivning for, at kommunerne skal udarbejde og vedtage en kvalitetsstandard for området, men standarden kan medvirke til, at kommunens serviceniveau for området bliver mere tydeligt og konkret og endvidere giver borgerne bedre mulighed for at kende omfanget af tilbuddet.     

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

Bilag

·        Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, dateret den 7. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Forslag til kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i MED-udvalgene i virksomhederne: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Bornholms Kommunale Tandpleje. 

 

Af høringssvarene fremgår det, at kvalitetsstandarden tages til efterretning, idet man ikke har bemærkninger til det indholdsmæssige. 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, dateret den 7. juni 2010

·        Høringssvar Ældrerådet

·        Høringssvar Handicaprådet

·        Høringssvar Visitation Ældre

·        Høringssvar Døgnplejen Bornholm

·        Høringssvar Bornholms Plejehjem og –centre

·        Høringssvar Bornholms Kommunale Tandpleje

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og centre (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

5.
Høringssvar Tandplejen (HTM)

6.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

7.
Forslag kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anlægsbevilling til  indkøb af IT- materialer til skolerne

83.01.02S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2010 at afsætte 1.545.000 kr. til indkøb af IT-materialer - projektorer og interaktive tavler - til det bornholmske skolevæsen.

Sagsbeskrivelse

I lighed med bevillingen fra 2009 er beløbet fordelt blandt de 8 skoler i forhold til den enkelte skoles samlede antal klasser.

Skolernes bestillinger fordeler sig med 9 projektorer, 5 lærreder og 49 interaktive tavler med tilhørende netværk og strømforsyning. Udgifter til den nødvendige kabling af projektorerne og de interaktive tavler er indeholdt i den samlede bevilling, dog har enkelte skoler valgt at supplere ovennævnte bestilling ved anvendelse af egne driftsmidler.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til indkøb af interaktive tavler, projektorer m.v. udgør 1.545.000 kr.

Det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet udgør ligeledes 1.545.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        at der gives anlægsbevilling på i alt 1.545.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til de bornholmske skoler. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

·        at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skolesekretariatet under politikområde 02 Undervisning.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til behandling i Økonomi - og erhvervsudvalget

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Forslag om at der udarbejdes en samlet skolepolitisk handleplan

17.01.04P23-0002

Indledning

 

Borgerlistens medlem af Børne- og skoleudvalget foreslår, at udvalget på baggrund af evalueringen af distriktsmodellen, den efterfølgende debat og med afsæt i udvalgets mål om ”Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet” under Kommunalbestyrelsens vision ”Et godt og aktivt liv for alle” udarbejder en samlet skolepolitik- og handleplan.

Sagsbeskrivelse

Forslaget er, at der til opfyldelse af Børne- og skoleudvalgets mål ”Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet” og som opfølgning på evalueringen af distriktsmodellen udarbejdes en skolepolitik og en handleplan der forholder sig til:

 

1. Skolestruktur og budgettildelingsmodel

2. Styring og ledelse (ledelsesmodel, skolebestyrelser, afdelingsråd, styrelsesvedtægt osv.)

3. Vision og overordnede mål for udviklingen af folkeskolen på Bornholm, herunder hvad vi i BRK forstår ved inklusion og hvordan vi vil fremme det.

4. Udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer for undervisningen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

 

·        Forslaget drøftes med henblik på en beslutning om der skal udarbejdes en skolepolitik og en handleplan

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 13. september 2010:

Børne- og Skoleudvalget ønsker ikke at tage stilling til Borgerlistens forslag på nuværende tidspunkt, da forslaget foregriber den igangværende proces. Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, da hun mener, der er brug for en principbeslutning om en skolepolitisk handleplan allerede på nuværende tidspunkt og ønsker derfor sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Børne- og Skoleudvalgets beslutning fastholdes.

Liste L, liste B og Trine Rasmussen fastholder liste L's forslag.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Retningslinjer i forbindelse med lov om fleksible frokostordninnger

28.06.00A00-0004

Indledning

Folketinget vedtog den 11. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i dagtilbud. Loven indeholder mulighed for forældres fravalg af frokostordningen, samt mulighed for at forældrene ved fravalg selv etablerer en frokost- og madordning.

 

Jf. lovgivning skal der træffes beslutning om retningslinjer for fravalg af frokostordningen samt retningslinjer for forældrearrangerede frokost-madordninger.

 

Sagsbeskrivelse

I folderen: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer” er beskrevet forslag til Bornholms Regionskommunes:

·        Retningslinjer for fravalg af frokostordning

·        Retningslinjer for forældrearrangeret frokost- og madordninger

 

Forældre i Dagtilbud Bornholm præsenteres første gang for det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid i november 2010. På baggrund af præsentationen træffes der i den enkelte afdeling beslutning om fravalg, dette meddeles Børne- og Skolesekretariatet senest 17. december 2010. Derefter har forældrene mulighed for fravalg af det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid hvert andet år, dette sker efterfølgende i lige år.

 

Forældre der har fravalgt det kommunale tilbud, har mulighed for at oprette forældrearrangeret frokostordning eller en frokost –madordning, dette gøres udfra de skitserede retningslinjer i folderen: Fleksibel frokostordning: retningslinjer”. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Folderen: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer” anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Bilag

Folder: ”Fleksibel frokostordning: retningslinjer”

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Retningslinjer fleksibel frokostordning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i dagtilbud

28.09.00S00-0002

Indledning

Den 1. juli 2010 godkendte Børne- og Skoleudvalget en fordeling af anlægsmidlerne fra udvalgets dagtilbudspulje.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede at afsætte 350.000 kr. til Dagtilbud Vest og 400.000 kr. til Dagtilbud Midt til nedenstående projekter, som ikke blev bevilliget i forbindelse med udmøntning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Virksomhederne står nu overfor at skulle igangsætte renoveringsopgaverne, derfor søges der om anlægsbevillinger til de to projekter.

Økonomi

Restbeløbet i anlægspuljen til dagtilbudene udgør 900.000 kr. idet kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbning af budget 2010 besluttede, at anlægspuljen til Dagtilbud skulle reduceres med 987.604 kr.

 

Udgifterne til de to projekter anslås til at udgøre:

Dagtilbud Vest: Udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning m.v. diverse afdelinger:

      350.000 kr.

Dagtilbud Midt: Renovering af børnetoiletter i Børnehuset:

      400.000 kr.

I alt:

      750.000 kr.

 

 

 

 

Restbeløbet i puljen vil herefter udgøre 150.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse:

·       at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 350.000 kr. til udskiftning af døre, vinduer, tagbelægning m.v. i diverse afdelinger under Dagtilbud Vest, finansieret af anlægspuljen til Dagtilbud

·       at anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Vest under politikområde 01 Dagpasning

·       at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 400.000 kr. til renovering af børnetoiletter i Børnehuset, ligeledes finansieret af anlægspuljen til Dagtilbud

·       at anlægsbevillingen gives til Dagtilbud Midt under politikområde 01 Dagpasning

 

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

 Anbefales til behandling i Økonomi - og erhvervsudvalget

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

17.01.10P22-0001

Indledning

I henhold til folkeskolelovens § 40, stk.4 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Arbejdsgruppen, der har arbejdet med indhold og overgange mellem kommunens tilbud til børn har udarbejdet et forslag. Forslaget tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål – og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger” af 18. juni 2009.

Sagsbeskrivelse

Formålet med at offentliggøre mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger er at give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau. Beskrivelsen indeholder følgende afsnit:

·        Skolebørnehaven – en del af fritidsordningen

·        Oversigt over skolefritidsordninger og fritidshjem

·        Mål og indhold

o       Børnemiljøet

o       Samspil mellem skolens undervisningsdel og SFO/Fritidshjem

o       I SFO/Fritidshjem arbejdes der med

o       Samarbejde med de lokale idrætsforeninger

o       Samarbejdet mellem SFO/Fritidshjemmet og hjem

o       Lektiestøtte

o       Børn med særlige behov

o       Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

 

Det foreslås, at mål - og indholdsbeskrivelsen tages op til revision senest juni 2014.

I øvrigt foreslås det, at mål – og indholdsbeskrivelsen behandles efter følgende tidsplan:

 

4. maj 2010

Arbejdsgruppens forslag til mål – og indholdsbeskrivelse forelægges for BSU.

BSU

Juni – september 2010

Høringsperiode

Handicapråd, bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet

7. september

Børne- og skoleudvalget behandler forslaget efter høring

BSU

23. September 2010

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger ved kommunens skoler

KB

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

·        forslaget til mål - og indholdsbeskrivelse sendes i høring i henhold til den nævnte tidsplan

Bilag

Forslag til mål – og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem)

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 4. maj 2010:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsbeskrivelse (fortsat)

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelse har været i høring og der er indkommet 6 høringssvar.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med det foreliggende materiale og Kildebakken tager forslaget til efterretning.

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen anbefaler forslaget med en understregning af, at lektiehjælp skal være et tilbud og ikke en ordning, børnene visiteres til. Endvidere anbefales, at skolen får mulighed for at oprette det nødvendige antal SFO-afdelinger. I skolens MED-udvalg gøres der fra SFO opmærksom på, at man ikke ønsker obligatoriske lektieordninger.

Skole Nords bestyrelse udtrykker tilfredshed med, at væsentlige dele af indholdet kommer fra medarbejdere i SFO og klub. Der anbefales fast vippedato til skolebørnehave (1. april), så der sikres mulighed for at arbejde med børnegruppen og mere fleksibelt inddrage personalegrupper fra både skole og dagtilbud.

Rønneskolens bestyrelse og MED-udvalg tilkendegiver, at opstart af skolebørnehave i Rønne er en stor opgave, da børnene kommer fra 8 forskellige dagtilbudsafdelinger. Endvidere at indholdsbeskrivelsen for skolebørnehaven hører sammen med den øvrige tekst vedr. denne og at der kun er 4 måneder til at nå målene. Der foreslås en fast vippedato til skolebørnehave (1. marts) og samarbejdet med lokale idrætsforeninger bør udvides til generelt at gælde alle lokale foreninger. Det foreslås, at sætningen om særlig indsats for børn, der er i SFO i mange timer, udgår. Det opfattes positivt, at vurdering af hvilke børn, der har behov for lektiestøtte foregår i lærerteamet i samarbejde med SFO. I formuleringen vedr. lektiestøtte bør skal erstattes med kan.

Dagtilbud Midt’s bestyrelse anfører, at målbeskrivelsen for skolebørnehaven og mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger og fritidshjem er meget tynd. Bestyrelsen har yderligere en række bemærkninger og forslag til ændrede formuleringer. Der henvises her til høringssvaret, der er bilagt sagen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·        at udvalget drøfter de indkomne høringssvar

·        at udvalget indstiller mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger (herunder fritidshjem) til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Bilag

Forslag til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Høringsvar fra

Handicaprådet

Skolebestyrelsen ved Kildebakken

Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Paradisbakkeskolen

Skolebestyrelsen ved Skole Nord

Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Rønneskolen

Bestyrelsen for Dagtilbud Midt

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Anbefales til behandling i kommunalbestyrelsen

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. september 2010

1.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

4.
Høringssvar Dagtilbud Midt (DOC)

5.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

6.
Høringssvar Skole Nord (DOC)

7.
Forslag til Mål og indsholdsbeskrivelse for SFO (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Rønne Theater - forskud på driftstilskud 2011

20.01.01Ø40-0006

Indledning

Rønne Theater har i et møde med formanden anmodet om likviditetsmæssig bistand til udestående håndværkerudgifter på 632.000 kr. i forbindelse med afslutningen af teatrets udvidelse.

Sagsbeskrivelse

På ovenstående baggrund har formanden foranlediget udbetaling af 632.000 kr. til Rønne Theater.

Udbetalingen er finansieret som et forskud på Bornholms Teaters driftstilskud for 2011, hvor Rønne Theater indgår økonomisk i den nuværende egnsteateraftale mellem Bornholms Teater (egnsteatret), Bornholms Regionskommune og staten.

Økonomi

En fremrykning af driftstilskuddet for 2011 med 632.000 kr. forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes inden for rammen i 2010 for Fritid & Kultur, kulturområdet, og kræver derfor ingen tillægsbevilling.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget tager udbetalingen til efterretning og videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Udvalgsmedlemmerne ønsker umiddelbar information ved formandsbeslutninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefaler udvalgets indstilling.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Ansøgning om lånegaranti - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal gennemførte i 2008 et energiprojekt, hvor hallens ventilationsanlæg og varmtvands-system m.v. blev udskiftet. Projektet blev gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og skulle lånefinansieres af DONG Energy. Finansieringen byggede på en forudsætning om at svømmehallen ville kunne spare op mod 180.000 kroner årligt på energiudgifter, og at lånet skulle tilbagebetales med et beløb svarende til den årlige energibesparelse, så projektet ville være driftsøkonomisk neutralt for Rønne Svømmehal i afbetalingsperioden.

Sagsbeskrivelse

Energiprojektet har i alt kostet 1.382.647 kroner. Med rentetilskrivning vil Rønne Svømmehal derfor skulle tilbagebetale 1.698.255 over 10 år – svarende til et afdrag på 42.500 i kvartalet.

Desværre har det vist sig, at energiprojektet slet ikke har givet den økonomiske besparelse, som var forudsætningen for projektet. Rønne Svømmehal har på den baggrund haft en længere korrespondance med Teknologisk Institut og DONG Energy omkring deres rådgiveransvar m.v. Rønne Svømmehals advokat har forhandlet et forlig på plads, hvor svømmehallen i alt skal tilbagebetale 1.200.000 kroner rentefrit over 15 år – svarende til et afdrag på 20.000 i kvartalet.

Svømmehallen har dermed opnået et reelt afslag i prisen på cirka 500.000 kroner samt fået betalingen spredt ud, så de kvartalsvise afdrag ligger på niveau med den opnåede driftsbesparelse.

Forslaget er dog baseret på, at DONG Energy kræver en anfordringsgaranti på 1.200.000 kroner fra Bornholms Regionskommune til sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Rønne Svømmehals bestyrelsen har på et møde 2. august accepteret forslaget, som det bedst opnåelige i den aktuelle situation.

Økonomi

I bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. er anført, at meddelelse af garanti for et lån, som anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, er at betragte som kommunal låntagning.

Kommunal garantistillelse forudsætter en låneramme, som opnås gennem afholdelse af udgifter i h.t.  lånebekendtgørelsens § 2-3 eller dispensation iht. § 16-17, eller at der deponeres et tilsvarende beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut el. lign. Det deponerede beløb kan efter 10 år hæves med 1/5 årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 6b opnås der bl.a. låneramme for udgiften til anskaffelse af automatik til styring af elforbruget samt for udgiften til udskiftning af elanlæg til mere eløkonomiske typer.

Energiprojektet i Rønne Svømmehal kan henføres til dette formål, hvorfor der ikke skal ske deponering. Vilkårene for kreditten opfylder i øvrigt kravene hertil i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Områdechefen for fritid og kultur indstiller:

·        At udvalget orienteres om den aktuelle situation i Rønne Svømmehal.

·        At det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der afgives kommunegaranti på 1.200.000 kroner vedr. finansieringen af energiprojektet i Rønne Svømmehal.

Bilag

·        Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard - anmodning om vedståelse af kommunegaranti.

03.11.08Ø60-0022

Indledning

I forbindelse med en frivillig konvertering af fastforrentet lån i Nordea Kredit A/S stort kr. 4.148.000 til et nyt F5-lån i Nordea Kredit A/S med uændret prioritet og løbetid, har Rønne Revision på vegne af andelsboligforeningens bestyrelse anmodet om en vedståelse af kommunegaranti for efterstående lån til Nordea Kredit A/S med opr. hovedstol kr. 4.068.000

Sagsbeskrivelse

Andelsboligforeningen Sankt Mortensgaard ønsker en frivillig konvertering af fastforrentet lån i Nordea Kredit A/S  stort kr. 4.148.000 til nyt F5 lån i Nordea Kredit med uændret prioritet, løbetid og afdragsfri periode indtil 2015. Den frivillige konvertering af lånet vil give Andelsboligforeningen en årlig besparelse på kr. 102.378 eller en gennemsnitlig månedlig besparelse på ca. kr. 950 for hver af de 9 andelsboliger.

Rønne Revision har i den forbindelse på vegne af Andelsboligforeningen Sank Mortensgaard anmodet om en vedståelse af kommunegaranti for det efterstående lån til Nordea Kredit A/S med opr. hovedstol kr. 4.068.000.

Økonomi

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1311 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2 vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede private andelsboliger eller ustøttede private andelsboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

- at kommunen vedstår den tidligere stillede kommunegaranti til Nordea Kredit A/S for lån på oprindeligt stort kr. 4.068.000.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Fjernvarmekonvertering af de kommunale bygninger i Aakirkeby

82.09.05P20-0006

Indledning

Varmeforsyningsplanen for Bornholm blev i oktober 2007 fremskrevet således, at Aakirkeby i 2010 skulle have fjernvarme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med varmeforsyningsplanen besluttet, at alle kommunale bygninger i Aakirkeby skal tilsluttes fjernvarme.

Sagsbeskrivelse

Udbygningen af fjernvarmenettet i Aakirkeby pågår, og de kommunale ejendomme tilsluttes som hovedregel i takt med udbygningen. Boliger og mindre institutioner er således tilsluttet, idet udgifterne i forbindelse med tilslutningen i reglen har været begrænset til tilslutningsafgiften på 12.000 kr. ekskl. moms og evt. 4.500 kr. til varmestyringer hvor disse ikke fandtes i forvejen.

Der er et antal større bygningskomplekser, hvor tilslutningen til fjernvarme medfører ombygningsudgifter i forskelligt omfang, herunder også nedtagning af eksisterende pillefyrsanlæg. Teknik og Miljø har indhentet projektforslag/tilbud på fjernvarmekonvertering og energioptimering af disse store kommunale bygninger i Aakirkeby.

Forslagene indeholder, ud over fjernvarmekonverteringen, også opgradering af ejendommens varmestyringsanlæg, fordelingsarrangementer og brugsvandsproduktion, således at disse installationer fremover kan drives optimalt med fjernvarme. Ved gennemførelsen af forslagene vil store dele af varmeanlæggene i disse bygninger være teknisk optimeret i forhold til nutidige krav. Samtidig bliver installationerne asbestsaneret i de bygninger, hvor dette er nødvendigt.

De er indhentet projektforslag/tilbud vedr. følgende bygninger, idet de enkelte løsninger er beskrevet i bilag:

·        Hans Rømer Skole, Aaker afdeling

·        Aakirkeby Bibliotek

·        Ravnsgade 5

·        Jernbanegade 7 og 9

·        Plejecenter Aabo

·        Klintebo & SACS

Anlægsudgiften for Bornholms Regionskommune i forbindelse med fjernvarmekonverteringen til ovennævnte bygninger er samlet anslået til knap 2,5 mio. kr. ekskl. moms. Det vurderes forsigtigt, at den tekniske energioptimering af disse bygninger tilsammen vil give en fremtidig besparelse på 159.000 kr. årligt og en udfasning af 159.000 l fyringsolie. Anlægsudgiften vedrørende boligerne på Aabo og Klintebo indgår ikke i beløbet, idet investeringen indgår i regnskaberne for boligerne.

På baggrund af forslagene skal der udarbejdes et egentligt udbud, som forventes gennemført i oktober/november 2010, hvorefter selve arbejdet ønskes udført ultimo 2010/primo 2011. Når udbuddet er gennemført vil der blive forelagt en sag om anlægsbevilling til fjernevarmekonvertering

 

Økonomi

Finansieringen af anlægsudgifterne kan ske inden for budgettet, således at udgifterne deles 50-50 mellem puljen til energiinvesteringer og virksomhedernes driftsbudget, samt at halvdelen af udgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler på de områder der er omfattet af kvalitetsfonden (Hans Rømer Skolen og Plejecenter Aabo). Den efterfølgende driftsbesparelse deles 50-50 mellem puljen og virksomhederne jf. den vedtagne model herfor.

For de virksomheder, der i dag har pillefyrsanlæg (Afdeling Aaker, Ravnsgade og Klintebo/SACS), indebærer konvertering til fjernvarme en stigning i brændselsudgifterne på anslået 20-25 pct. Stigningen modsvares i nogen grad af besparelser på pasning/drift og vedligeholdelse af pillefyret, men budgettet skal som udgangspunktet opjusteres ved tilslutning til fjernvarmen.

Besparelsen på fjernvarmekonvertering og energioptimering er beregnet på en situation, hvor konverteringen til fjernvarme er sket. Dvs. at besparelsen som følge af investeringerne nedbringer driftsudgifterne med minimum den merudgift der følger af konverteringen.

For Hans Rømer Skolen er der en speciel situation i forhold til tilbagebetalingen af investeringen i det nuværende pillefyr. Skolen ønsker en løsning, hvor der gøres ”rent bord” i forhold til den tidligere investering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at ovenstående bygningskomplekser i Aakirkeby konverteres til fjernvarme i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med varmeplanen,

·        at konverteringen af Ravnsgade 5 vurderes nærmere i relation til den fremtidige anvendelse af bygningen, og

·        at udbudsforretningen igangsættes som anført.

Bilag

Beskrivelser af projektforslag

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. september 2010

1.
Beskrivelser af projektforslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Anlægsbevillinger til forbedring af eksisterende parkeringspladser ved Gudhjem Kirke og Thora Sodes Plads Rønne

05.09.00S05-0001

Indledning

I forbindelse med afviklingen af de tidligere parkeringsfonde anbefales de resterende parkeringsfondsmidler anvendt til henholdsvis udvidelse af eksisterende parkeringsplads ved Gudhjem Kirke samt udbygning af eksisterende parkeringsplads på Thora Sodes Plads i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Allinge Gudhjem Kommune har i 2002 givet menighedsrådet for Gudhjem Kirke tilsagn om at medvirke ved forbedring af den offentlige parkeringsplads ved Gudhjem Kirke. Sagen har efterfølgende været behandlet i Stiftøvrigheden og Provstiudvalget med endelig accept af at kirken vederlagsfrit stiller areal til rådighed for udvidelse af parkeringspladsen, mod at kommunen afholder udgifter til anlæg af det udvidede areal. Parkeringspladsen har i dag ikke tilstrækkelig bredde til at opnå en hensigtsmæssig parkering.

På Thora Sodes Plads er en mindre legeplads for en del år siden blevet nedlagt, dette areal anbefales befæstiget og indrettet for yderligere 6 parkeringspladser.

Økonomi

De resterende parkeringsfondsmidler som udgør henholdsvis 101.432 kr. ( Gudhjem) og 468.965 kr. ( Rønne), eller i alt 570.397 kr., foreslås anvendt til forbedring af parkeringspladsen ved Gudhjem Kirke og parkeringspladsen ved Thora Sodes Plads.

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil anlægsprojektet blive indtægtsført med 570.397 kr. fra ovennævnte parkeringsfondsmidler vedrørende afholdte udgifter til etablering af parkeringspladser.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der anvendes 570.397 kr. fra parkeringsfondsmidlerne vedrørende Gudhjem og Rønne til forbedring af parkeringspladserne

·        at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 570.397 kr. (udgifter) til projektet og tilsvarende 570.397 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

·        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

   møde

 21       Anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv - Mulighedernes Land

01.11.20P20-0004

Indledning

Der ønskes meddelt anlægsbevilling til ombygning af Østermarie Torv, som indgår i projektet  ”Den nye bymidte i Østermarie”. I efteråret 2010 igangsættes fase 3 – Projekterings- og anlægsfasen. Anlægsarbejdet skal være afsluttet i foråret 2011.

Sagsbeskrivelse

Realdania har den 16. marts 2009 godkendt projektet ”Den nye bymidte i Østermarie” som demonstrationsprojekt under fællesprojektet Mulighedernes Land, og givet tilsagn om et tilskud på 1.815.000 kr. eller 50 % af de samlede udgifter. Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2009 godkendt at projektet kunne gennemføres under forudsætning af, at medfinansiering kunne opnås fra diverse fonde og puljer.

For at kunne igangsætte borgerinddragelsesprocessen godkendte kommunalbestyrelsen den 27. august 2009 at projektet kunne igangsættes, og såfremt den budgetterede medfinansiering via fonde og puljer ikke kunne opnås, ville kommunalbestyrelsen overveje enten yderligere medfinansiering eller tilpasning af projektet.

 

I begyndelsen af 2010 var det endnu ikke sikkert, om den forudsatte medfinansiering kunne opnås. For at sikre fremdrift i projektet, så det kunne afsluttes inden for projektperioden, ansås det for nødvendigt at kommunalbestyrelsen godkendte en underskudsdækning for den eventuelt manglende finansiering. På et kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2010 godkendte kommunalbestyrelsen en underskudsdækning til de to godkendte demonstrationsprojekter ”Den nye bymidte i Østermarie” og ”Ud på landet” (Klemensker og Østerlars) for samlet 2.385.000 kr. og at der senere skulle tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen. Dagsordenen vedhæftes som bilag.

 

Siden kommunalbestyrelsen besluttede at projektet kunne igangsættes, er der dannet en projektgruppe bestående af borgere og erhvervsdrivende fra Østermarie samt LAG-landdistriktscoach og embedsfolk fra kommunen. Projektgruppen har afholdt 6 møder og arrangeret en workshop med deltagelse af ca. 40 borgere og rådgivere, samt forestået diverse informations- og udredningsarbejde.

På baggrund af workshoppens anbefalinger har rådgiverne i samarbejde med projektgruppen udarbejdet et forslag til ombygning og fornyelse af Østermarie Torv. Forslaget omfatter omlægning af Godthåbsvej således at trafikhastigheden nedsættes og der dannes et opholdsareal foran Østermaries forsamlingshus – Mariehuset, omlægning af parkering således at der dannes et torv med opholdszoner foran Dagli’brugsen, etablering af grønne, granitøer og belysning, ny asfaltering af hele området m.m.

Omlægning af området foran Østermarie Fritidshus er foreløbig udtaget af projektet (se kortbilag).

 

Projektperioden for Mulighedernes Land afslutter ved årsskiftet 2010-2011 med en evaluerings- og rapporteringsfase i efteråret 2011. For at undgå at udføre anlægsarbejder i sommerperioden på det mest befærdede område i Østermarie, ønskes anlægsarbejdet afsluttet senest den 1. juni 2011. Østermarie Vandværk har planlagt at udskifte deres gamle vandledninger i projektområdet i forbindelse med fornyelse af Østermarie Torv. Der er påkrævet 3 til 4 ugers anlægsarbejde her i efteråret 2010. 

 

Sideløbende med borgerinddragelse og udarbejdelse af skitseprojektet er der blevet arbejdet med ansøgninger til medfinansiering af projektet. Foreløbig har kommunen modtaget tilsagn om tilskud på 225.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til ”Kommunale forsøgsprojekter i landdistrikter. Projektomkostninger er anslået til i alt 3.630.000 kr., hvoraf anlægsarbejdet udgør 2.870.000 kr.

 

Finansieringsplan:

Realdania                                               1.815.000 kr.

I&S-Ministeriets pulje                               225.000 kr.

LAG-Bornholm – Landdistriktscoach       100.000 kr.

BRK – arbejdstimer mm.                          315.000 kr.

BRK – Vej asfaltarbejder                          500.000 kr.  

 

Der er jf. ovenstående opnået medfinansiering på i alt 2.955.000 kr. På nuværende tidspunkt mangler der således 675.000 kr. i medfinansiering. Der forventes svar fra diverse fonde i august/september 2010 på ansøgninger om medfinansiering af projektet. Følgende fonde er ansøgt: A.P.Møller & Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formål 500.000 kr., Fonden for Træer og Miljø 251.250 kr., Nykredits fond 200.000 kr.

 

Økonomi

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2.870.000 kr. til ombygning af Østermarie Torv inkl. projektering, således at anlægsarbejdet (fase 3) kan forberedes og igangsættes i efteråret 2010 med forventet afslutning i foråret 2011

 

Den samlede økonomi kan opstilles således:

Anlægsudgift

2010

2011

I alt

Ombygning af Østermarie Torv              

1.000.000

1.870.000

2.870.000

 

Finansiering

2010

2011

I alt

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg 

0

-500.000

-500.000

Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsmin.

-225.000

0

-225.000

Tilskud fra Realdania

-800.000

-1.015.000

-1.815.000

Fondsafgift 17,5% af tilskud fra Realdania

140.000

177.625

317.625

I alt

-885.000

-1.337.375

-2.222.375

 

Som det fremgår af ovenstående udgør den manglende finansiering 647.625 kr., som foreslås finansieret af de likvide midler, idet der senere tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet, og

·        at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.870.000 kr. til ombygning af Østermarie Torv

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 1.000.000 kr.

·        at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.870.000 kr. i 2011

·        at anlægsudgiften dels finansieres af tilskud på i alt 2.222.375 kr. som anført under økonomiafsnittet og dels af de likvide midler med 647.625 kr., idet der senere tages stilling til en eventuel udnyttelse af lånedispensationen.

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Bilag

·        Projektforslag – ombygning og fornyelse af Østermarie Torv

·        Projekt Liv i småbyerne – status på finansiering (dagsorden fra Kommunalbestyrelsens møde 22. april 2010)

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Projekt liv i småbyerne - status på finansiering K.bst. møde 22.04.10 (DOC)

2.
Projektforslag - ombygning og fornyelse af Østermarie Torv (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Bemærkninger til lokalplan 054 for nedrivning af Bølgebadet

01.02.05K04-0063

Indledning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2010 at sende forslag til lokalplan nr. 054 i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb den 9. august var der indkommet 17 høringssvar.

 

Sagsbeskrivelse

Ingen af de indkomne høringssvar har indvendinger imod lokalplanens hovedintention om at retablere klitlandskabet efter en mulig nedrivning af den eksisterende bygning. Grundlæggende er der således opbakning til planen. Imidlertid er der kritiske bemærkninger til enkeltdele af planen. De af bemærkningerne, som har relation til lokalplanlægning, er resumeret nedenfor med tilføjede kommentarer fra Teknik & Miljø. Der er blandt de indkomne høringssvar også bemærkninger, som ikke omhandler forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Disse bemærkninger er resumeret uden kommentarer fra Teknik & Miljø.

 

Bemærkninger i relation til lokalplanlægning

A)    En total nedrivning bør være en forudsætning for at vedtage lokalplanen. Lokalplanen bør ikke indeholde mulighed for at bevare de to nordligste bygnings-takker.                   

·       Teknik & Miljøs kommentar

En lokalplan udløser som udgangspunkt ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan derfor fortsætte uanset vedtagelsen af en lokalplan. En nedrivning af hele bygningen besluttes derfor alene af ejeren, uanset om kommunalbestyrelsen måtte beslutte at vedtages en lokalplan, som ikke indeholder mulighed for at bevare en mindre del af bygningen.

Lokalplan 054 gør det muligt at bevare de to nordligste bygningstakker i overensstemmelse med den frivillige, privatretlige aftale, der indgået mellem ejeren af bygningen og udlejeren af det areal, som bygningen er placeret på. Vedtagelsen af lokalplan, der forudsætter hele bygningen nedrevet, vil forhindre at denne aftale kan realiseres.

Hvis hovedparten af bygningen nedrives og de to nordligste gavlafsnit af bygningen bevares, er det som et særligt vilkår i lokalplan 054 bestemt, at disse bygningsafsnit skal nedrives af ejeren, hvis de ikke har været benyttet til cafe/restaurant i en sammenhængende periode på 1 år. Denne særlige lokalplanbestemmelse, som undtagelsesvis indeholder handlepligt for ejeren, er mulig i kraft af at en landzonelokalplan kan tildeles bonusvirkning. Bonusvirkning betyder, at lokalplanen erstatter de eventuelle landzonetilladelser, der ellers ville have været nødvendige for planens virkeliggørelse. Ved udstedelse af landzonetilladelser kan der fastsættes vilkår, f.eks. om fjernelse af bygninger, der ikke længere anvendes.

B)     Lokalplanen bør give mulighed for at opføre en helt ny og bedre tilpasset servicebygning med plads til omklædning og bad samt en mindre restauration/kiosk f.eks. placeret på det areal, der i dag anvendes til tennisbaner.

·       Teknik & Miljøs kommentar

Hvis der skal tilvejebringes en lokalplan, som giver mulighed for at placere ny bebyggelse med restaurant/cafe i lokalplanområdet, vil der skulle gennemføres en fornyet planlægningsproces, og det vil være en forudsætning, at lokalplan 054 ikke vedtages. Det skyldes at hvis lokalplan 054 vedtages, og området dermed er planlagt til ikke at skulle rumme nogen form for ny bebyggelse, vil det næppe være muligt efterfølgende at tilvejebringe den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse, som er en forudsætning for at en fremtidig planlægning for en ny cafe/restaurant-bygning kan opfylde planlovens krav til kystnære bebyggelser beliggende i landzone (planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1).

Hvis der ønskes mulighed for fremtidig bebyggelse inden for lokalplanområdet, vil den sikre løsning være at undlade at vedtage lokalplan 054, og i stedet gennemføre en fornyet planlægningsproces, som direkte sammenkæder nedrivningen af den eksisterende bygning med ønsket om at opføre et mindre og bedre tilpasset byggeri i stedet. Med en sådan sammenkædning vil der være skabt den nødvendige særlige planlægningsmæssig begrundelse for at planlægge for restaurant/cafe-funktionen i en ny bebyggelse på det meget kystnære landzoneareal. En sådan lokalplan vil dog som udgangspunkt skulle indeholde tydelige visualiseringer af det nye byggeris påvirkning af kystlandskabet, hvorfor det er nødvendigt, at der foreligger skitser af det fremtidige byggeri. Kravet om visualiseringer i lokalplanen vil imidlertid kunne udskydes, hvis der i første omgang tilvejebringes en rammelokalplan, der blot udlægger en del af området til bebyggelse med fastlæggelse af en maksimal bygningshøjde og et maksimalt areal for bebyggelsen. Rammelokalplanen skal herudover forudsætte, at et konkret byggeprojekt kun kan gennemføres efter tilvejebringelse af en mere detaljeret lokalplan, der kommer til at indeholde de nødvendige visualiseringer af byggeriets indpasning i kystlandskabet.

Det kan tilføjes, at eventuel vedtagelse af lokalplan 054 ikke udelukker senere planlægning for en fremtidig bygning i lokalplanområdet, hvis bygningen alene kommer til at rumme omklædnings- og badefaciliteter for strandens badegæster, idet der med en sådan anvendelse af arealet vil være tale om, at planlovens krav om at der skal foreligge en funktionel begrundelse for den kystnære beliggenhed, vil være opfyldt.

C)    Bygningsejeren har fremsendt forslag om detailændringer i lokalplanen                   

·       Teknik & Miljøs kommentar

Forslagene omhandler små tekniske justeringer i visse af lokalplanens bestemmelser. Forslagene er ikke blevet konkret vurderet af Teknik & Miljø, da en stillingtagen til forslagene vil kunne finde sted som led i en eventuel dispensationsansøgning efter at lokalplan 054 er endeligt vedtaget. Forslagene strider ikke mod lokalplanens principper, hvorfor de principielt vil kunne imødekommes med en dispensation.

D)    En ny servicebygning med plads til omklædning og bad samt restauration/kiosk bør placeres i byzonen og i øvrigt integreres i området.

·       Teknik & Miljøs kommentar

Byzonens afgrænsning mod Osand-stranden er vist i et notat, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt. Et mindre, kommunalt ejet, græsbevokset areal beliggende i byzonen umiddelbart syd for Bølgebadet vil evt. kunne lokalplanlægges for en mindre cafe-/restaurantbygning med tilknyttet udeserveringsareal.

 

Øvrige bemærkninger

En hel del af de indsendte høringssvar indeholder bemærkninger om forhold, som ikke kan reguleres i en lokalplan. Disse bemærkninger er opsamlet i nedenstående sammenfatning.  Da bemærkningerne omhandler forhold, som falder uden for planmyndighedens kompetence, er sammenfatningen uden kommentarer fra Teknik & Miljø.

 

        I.      Det kan forudses, at problemerne med ansvar, brugsrettigheder, lejeforhold, det vedligeholdsmæssige samt de økonomiske og juridiske komplekse forhold vil blive en fortsættende føljeton. En mere håndfast juridisk baseret håndtering – måske endda med ekspropriationsforretning – burde overvejes. - (Høringssvar a)

 

     II.      Det anses for væsentligt for en fortsat udviklingen af turismen i Sandvig at bruge de tilstedeværende økonomiske midler til en hurtig nedrivning af Bølgebadet, bortset fra de to nordligste takker, der skal anvendes til fortsat drift af cafe/restaurant og kiosk. Det er væsentligt, at nedrivningen sker så betids, at cafeen er i drift inden sæson 2011. - (Høringssvar b)

 

   III.      Kommunen bør undersøge om der er mulighed for at tidsfristen for anvendelse af nedrivningspuljen kan blive forlænget. - (Høringssvar c og q)      

 

  IV.      En cafe på Sandvig strand vil kunne blive en af de bedste sæsonforretninger på Bornholm. Et sådant sted har brug for at blive drevet af en fagmand. - (Høringssvar g)

 

     V.      Bygningsejerens sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på 150.000 kr., vil langt fra kunne dække udgifterne til en nedrivning ved ophør af lejemålet for de to sidste bygningstakker. Ved en forlængelse af lejemålet af det kommunalt ejede areal bør der foreligge en tilgængelig, relevant beløbsstørrelse som sikrer, at kommunen holdes skadesløs ved en nedrivning. - (Høringssvar h, j og l)

 

 

 

Økonomi

Ingen

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at sagen drøftes forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 

Bilag

-          Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2010

-          Forslag til lokalplan 054

-          Notat om alternativ placeringsmulighed for cafe/restaurant

-          Bred fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forlængelse af bevillingsperioden for anvendelse af tilskud fra Indsatspuljen.

 

Høringssvar:

a)      Jens Munkegård

b)      Sandvig Arbejdsgruppe

c)      Sandvig Borgerforening

d)      Ejerforeningen Strandslot

e)      Danmarks Naturfredningsforening Bornholm

f)        Hotel Hammersø

g)      Timo Hoffmann

h)      Strandgaarden

i)        Ulla Svendsen

j)        Tørk Haxthausen

k)      Foreningen Bornholm

l)        Bjørn Thomsen

m)    Horesta Region Bornholm

n)      Kystdirektotatet

o)      Bølgebadet af 2005 Aps

p)      ASTE lokalgruppe Sandvig

q)      Borgerlisten Bornholm

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Bilag i form af brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. forlængelse af bevillingsperiode for anvendelse af tilskud fra Indsatspuljen blev uddelt på mødet.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler lokalplanforslag 054 til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til lokalplanen, som efterlader bygningsdelen med de to takker i landskabet.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

Liste C kan ikke medvirke.

Liste F kan ikke medvirke til lokalplanen, som efterlader bygningsdelen med de to takker i landskabet.

Liste L kan ikke medvirke til lokalplanen, men ønsker at der bliver udarbejdet et nyt forslag.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Referat fra KB-møde 27 maj 2010 (DOC)

2.
Forslag til lokalplan 054 (PDF)

3.
Notat om alternativt areal til cafe/restaurant (DOC)

4.
Høringssvar fra Jens Munkegaard (TIF)

5.
Høringssvar fra Sandvig Arbejdsgruppe (TIF)

6.
Høringssvar fra Sandvig Borgerforening (DOC)

7.
Høringssvar fra Ejerforeningen Strandslot (HTM)

8.
Høringssvar fra DN Bornholm (HTM)

9.
Høringssvar fra Hotel Hammersø (HTM)

10.
Høringssvar fra Timo Hoffmann (HTM)

11.
Høringssvar fra Strandgaarden (DOC)

12.
Høringssvar fra Ulla Svendsen (HTM)

13.
Høringssvar fra Tørk Haxthausen (HTM)

14.
Høringssvar fra Foreningen Bornholm (DOC)

15.
Høringssvar fra Bjørn Thomsen (HTM)

16.
Høringssvar fra Horesta Region Bornholm (DOC)

17.
Høringssvar fra Kystdirektoratet (HTM)

18.
Høringssvar fra Bølgebadet af 2005 Aps (HTM)

19.
Høringssvar fra ASTE Lokalgruppe sandvig (HTM)

20.
Høringssvar fra Borgerlisten Bornholm (PDF)

21.
Indsatspuljen brev fra Indenrigsmnisteriet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Lokalplan 047 for et boligområde ved Langebjerg i Sandvig og tillæg til regionkommuneplan nr. 024

01.02.05K04-0061

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2010 at sende lokalplanforslag 047 og tillæg nr. 024 til regionkommuneplan for et areal nord for Langebjergvej i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Forslag til lokalplan 047 samt tilknyttet forslag til regionkommuneplantillæg nr. 024 har nu været i 8 ugers offentlig høring.

Der er i perioden indkommet 2 indsigelser eller ændringsforslag til planen.

Lokalplanen muliggør en udstykning op til 12 grunde, bebygget med helårsboliger i op til 2 etager (bebyggelsen nærmest Langebjergvej dog kun op til 1,5 etage). Der gives mulighed for at der også tillades etablering af dobbelthuse på grundene.

Den øgede bygningshøjde på op til 2 etager muliggøres fordi terrænforholdene på en del af området er stærkt skrånende. Der fastlægges ny vejtilslutning til området fra Langebjergvej.

 

Indsigelser

1) Esther Borges, Hammervænget 6, Sandvig samt 27 medunderskrivere.(se bilag)

Indsigerne protesterer primært mod at det frie udsyn vil blive forstyrret af det muliggjorte byggeri på strækningen fra Langebjergvej og rastepladsen over markerne til Hammerknuden, og ned mod havet. Herudover anses det muliggjorte byggeri for dominerende i området. Det foreslås i stedet at muliggøre en lav bebyggelse der er trukket ned ad skråningen og således bevare udsigten over bygningerne.

 

Teknik & Miljøs kommentar:

Bebyggelsen øverst på den skrånende grund nærmest Langebjergvej tillades op til 1,5 etage, bebyggelsen som tillades opført i 2 etager, i anden række, er ligger ca. 2,5 – 3 m længere nede end koten ved Langebjergvej. I lokalplanen er der desuden udlagt 2 udsigtslinjer i bebyggelsesplanen, mod en mod Hammerknuden og en mod Sandvig bugten, hvor bebyggelse ikke vil hindre et frit udsyn. Herudover tillades kun lav beplantning og solitære træer således at der fortsat også vil være udsigts muligheder mellem de enkelte bygninger (udover de 2 friholdte udsigtskiler).

Største del af lokalplanområdet har de sidste ca. 30 år været beliggende i byzone. Kun godt 20 -30 meter nærmest Langebjergvej lå i landzone, men indgår i regionkommuneplan 2005 i et område udlagt til helårs boligformål. Hele lokalplanområdet er dermed omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Man kunne dermed forvente at hele området blev lokalplanlagt til bebyggelse.

 

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

2) Anette Speed Kjeldsen/ Palle Kjeldsen (ejer) og Brian Speed Kjeldsen / Stine Emilie Nørregaard (lejer) Hammershusvej 59, Sandvig.

Indsigerne protesterer primært mod at lokalplanen tillader byggeri som kan medføre indkig til de nedenfor liggende ejendomme. Indsigerne er desuden af den mening at byggeri på området vil skæmme naturen i området.

 

Teknik & miljøs kommentar:

Største del af lokalplanområdet undtaget godt 20 -30 meter fra Langebjergvej har de sidste ca. 30 år været beliggende i byzone udlagt til boligområde og hele området er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Det er dermed ikke nogen ny situation at området kan bebygges. Da lokalplanområdet ligger højere end det tilstødende byområde mod nordøst, indeholder lokalplanen byggefeltkrav med en øget afstand til skel mod nordøst på mindst 10 m. (krav til skelafstande vil i byzonen normalt være 2,5 m). Denne skelafstand er fastlagt, ikke mindst for at sikre en rimelig begrænsning af evt. indbliksgener, som følge af de terrænmæssige forhold i området. Mht. evt. naturpåvirkninger skal det bemærkes at lokalplanområdet som sådan ikke indeholder særlige naturinteresser.

 

Det anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Andre forhold:

I forbindelse med ændringen af bygningsreglementet er lokalplanens henvisning til lavenergiklasse 2 ikke relevant længere. I bygningsreglementet henvises der nu kun til lavenergibyggeri, uden klassificering.  Af lokalplanens § 10.6 fremgår at ”Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse (lavenergiklasse 2)”

Teknik & miljøs kommentar:

I forlængelse heraf foreslås derfor at § 10.6 ændres til ”Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse”, selvom dette indebærer en forøgelse af energikravet, svarende til tidligere gældende lavenergiklasse 1.

Alternativet ville være at der slet ikke stilles krav om lavenergibyggeri, hvilket vil være i strid med kommuneplanens vedtagne målsætninger på energiområdet.

Økonomi

ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 047 og tillæg til kommuneplan nr. 024 vedtages endeligt, med en mindre rettelse i § 10.6, som følge af lovmæssige ændringer.

Bilag

Lokalplanforslag 047

1.      Indsigelse

2.      Indsigelse

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:
Anbefales med administrativ tilføjelse som nedenfor.

 

Administrativ tilføjelse:

Da lokalplanområdet ligger højere end det tilstødende byområde mod nordøst, indeholder lokalplanen byggefeltkrav med en øget afstand til skel mod nordøst på mindst 10 m - der skal stå 8 m.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Lokalplanforslag 047 (PDF)

2.
Indsigelse til LP 047 (PDF)

3.
Indsigelser til LP 047 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Forundersøgelser vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Indledning

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. marts 2010 blev anlægsmidlerne til vejanlæg 2010 prioriteret, herunder forslag til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag på 650.000 kr. vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

Sagsbeskrivelse

Cyklisterne kører i dag på kørebanen adskilt med kantstriber og vejstrækningen er meget uheldsbelastet og har været det gennem en årrække og er derfor prioriteret under gruppe 1 projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2008, der udføres inden 2013.

Denne vejstrækning er meget kompliceret, såvel trafikmæssig som landskabelig, idet den passerer gennem et meget kuperet terræn med flere sprækkedale og broer. Cykelstierne er den sidste i det regionale cykelstinet på Bornholm, der ikke forløber i egen trace eller på mindre befærdede og mere trafiksikre kommuneveje.

Forundersøgelsen og oplæg til projektgrundlag vil blive udført af ekstern rådgiver for et anslået beløb i 2010/11 på 650.000 kr., skal munde ud i et beslutningsgrundlag for såvel 1. etape anslået til 3.600.000 kr., samt for det samlede projekt som er anslået til i alt ca. 15 - 30.000.000 kr. over de næste 5 – 7 år.

Økonomi

Til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag forslås afsat 650.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg. Det korrigerede rådighedsbeløb i anlægspuljen udgør pt. 12.072.320 kr. i 2010

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

·        at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelse og oplæg til projektgrundlag

vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 650.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje til vejanlæg

·        at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       2. tillæg til Spildevandsplan 2005-12

06.00.05P15-0007

Indledning

To områder i henholdsvis Boderne og Sømarken foreslås kloakeret. Forslaget omfatter i alt ca. 180 ejendomme, overvejende sommerhuse. Bortskaffelsen af spildevand i områderne er hidtil foregået ved private husstandsanlæg. De fleste af disse anlæg er ved at være udtjente, og grundejerne har derfor anmodet om at få kloakeret områderne. Kloakering er endvidere blevet en nærliggende løsning, efter at nye hovedkloakledninger, der er etableret som led i en centralisering af kommunens spildevandsrensning, passerer tæt forbi disse områder.

Sagsbeskrivelse

De nye kloakanlæg udføres som separat kloaksystem, hvor den enkelte ejendom forsynes med en pumpestation, der pumper spildevandet frem til den eksisterende hovedkloakledning mellem Pedersker/Sømarken og Boderne Renseanlæg, hvor spildevandet renses inden udledning gennem havledningen ved Boderne.

Afledning af regnvand vil fremover fortsat ske ved lokal nedsivning på den enkelte ejendom.

I delområde 1 af Sømarken vil kloakering ske senest efterhånden som grundene bebygges. Kloakeringsarbejdet i Boderne forventes igangsat 2013, mens kloakeringen af delområde 2 af Sømarken ventes påbegyndt 2015.

Gennemførelse af forslaget vil medføre en forøgelse af belastningen af Boderne Renseanlæg og udledningen herfra på skønsmæssige ca. 1 %. Til gengæld vil jord og grundvand i de nye kloakoplande blive friholdt for en tilsvarende belastning.

Planforslaget skal udsendes i offentlig høring i 8 uger, inden det kan vedtages endeligt.

Økonomi

Ingen, idet kloakområdet er brugerfinancieret.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslag til 2. tillæg til spildevandsplan 2005-2012 anbefales til vedtagelse i kommunalbestyrelsen med henblik på udsendelse i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Bilag

Udkast til 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2010

1.
Udkast til 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Affaldsgebyr for erhvervets brug af containerpladser

07.00.00S29-0001

Indledning

I henhold til ny lovgivning skal Bornholms Regionskommune opkræve gebyr fra visse erhvervsvirksomheder for deres adgangsmulighed til Bofas containerpladser. Gebyret vil blive opkrævet første gang i løbet af efteråret 2010, og nærværende indstilling omfatter således politisk godkendelse af gebyrets størrelse overfor de forskellige virksomhedstyper.

Sagsbeskrivelse

I ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen) § 59, stk. 4, er det fastlagt, at: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser”. Opkrævningen skal ske med CVR-registret som grundlag, og det er endvidere i affaldsbekendtgørelsen fastlagt, hvilke fritagelsesmuligheder og undtagelsesbestemmelser, der gælder for de omfattede erhvervsvirksomheder.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 4, fremgår, at der i 2010 skal benyttes en ”initial fordelingsnøgle” til fordeling af udgifterne til drift af containerpladserne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder. Denne fordelingsnøgle fordrer, at 85 % af udgifterne henhører til husholdninger, mens 15 % henhører til erhvervsvirksomheder. Fra 2011 vil udførte brugerundersøgelser blive benyttet til fordeling af udgifterne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder jf. affaldsbekendtgørelsens § 57, stk. 3.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, fremgår fordelingen mellem forskellige kategorier indenfor de omfattede erhvervsvirksomheder. ”Håndværkere og anlægsgartnere” er således inddelt i 3 kategorier efter antal ansatte, og skal betale henholdsvis faktor 4, 6 og 8, mens ”øvrige virksomheder” skal betale faktor 0,5 i forhold til de samlede driftsudgifter for containerpladserne.

 

Desuden skal i erhvervsgebyret indregnes gebyr til Miljøstyrelsen for dels affaldsdatamodel og dels regulativsystem jf. affaldsbekendtgørelsens § 64 og §§ 70-71.

 

Som nævnt vil der fremadrettet blive udført konkrete brugerundersøgelser jf. affaldsbekendtgørelsens forskrifter herom, ligesom driftsomkostningerne vil ændres fra år til år. Det vil således være nødvendigt at kommunalbestyrelsen godkender erhvervsgebyret hvert år.

 

Økonomi

De samlede driftsomkostninger til Bofas 6 containerpladser er i 2010 budgetteret til kr. 19.566.000. Ved benyttelse af ovenstående initiale fordelingsnøgle resulterer det i, at kr. 2.934.900 skal opkræves fra erhvervsvirksomheder eksklusive administrationsgebyr jf. affaldsbekendtgørelsens § 59, som beløber sig til kr. 42,66 pr. erhvervsvirksomhed. Fordeling af dette beløb mellem de omfattede virksomheder vil medføre følgende gebyrer (alle beløb er ekskl. moms):

 

Kategori:

Antal*:

Faktor:

Gebyr 2010 (kr.):

Total (kr.):

Øvrige virksomheder

825

0,5

1.143,48

943.371

Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)

75

4

8.178,29

613.372

Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)

50

6

12.198,20

609.910

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)

50

8

16.218,08

810.904

I alt

1.000

-

-

2.977.557

 

 

 

 

 

* Antal virksomheder indenfor kategorierne er fraregnet et skønnet antal fritagelser, undtagelsesbestemmelser m.v.

 

Såfremt det skulle vise sig at antallet af omfattede virksomheder er større end det i ovenstående skema forudsatte, vil gebyret for de respektive virksomhedskategorier blive reduceret, således at den samlede indkrævning stadig vil kunne forventes at kunne udgøre 2.977.557 DKK. Såfremt resultatet af den reelle opkrævning skulle medføre for meget eller for lidt opkrævet, vil dette blive modsvaret i de kommende, årlige erhvervsgebyrer.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

Bilag

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129843

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Høring: Euroregion Baltic 2020 strategi

00.03.10G01-0058

Indledning

Fra januar til juni 2010 er der gennemført en evaluering af Euroregion Baltic’s (ERB) fælles udviklingsprogram 2005-2015, af ERB’s organisation og institutionelle kapacitet.

Resultatet i form af et udkast til en ’Euroregion Baltic 2020’ strategi sendes nu til høring i de otte medlemsregioner. Resultatet af høringen vil blive behandlet på ERB styrelsens næste møde, med indstilling til endelige konklusioner på Rådsmødet den 28. – 29. oktober 2010.

Sagsbeskrivelse

Det overordnede mål med strategien er på baggrund af hidtidige erfaringer at føre ERB samarbejdet ind i en ny fase, hvor det bliver et mere dynamisk redskab til at håndtere fælles udfordringer og styrke den politiske indflydelse i det grænseoverskridende samarbejde i Østersøen.

 

Konkret lægges der med det fremsendte udkast op til:

·        At ERB samarbejdet fremover primært skal omfatte aktiviteter, der tilfører konkret merværdi for medlemsregionerne, dvs. fokus på aktiviteter, der fører til resultater som regionerne ikke kan opnå gennem egne aktiviteter,

·        At samarbejdet fremover fokuseres på de politikker, der har særlig betydning for ERB regionernes udvikling. Det gælder især EU’s politikker for Samhørighed (strukturfonde), landdistriktsudvikling, transportkorridorer, energi, miljø, EU-Rusland og det Østlige Partnerskab, samt EU 2020 og Østersøstrategierne,

·        At ERB’s Råd nedlægges, hvorefter Styrelsen vil være øverste instans, fortsat bestående af en repræsentant fra hver medlemsregion, kommuneforeningen i Elblag (PL) og ERB’s Ungdomsstyrelse,

·        At der til erstatning for Rådet afholdes et årligt Forum med deltagelse af ledende politikere og embedsfolk fra medlemsregionerne, samt med indbydelse af højtstående repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Europa Parlamentet, Regionsudvalget m.fl.. Formålet skal være at behandle højaktuelle politiske emner af betydning for ERB samarbejdet, vedtagelse af fælles erklæringer og drøftelse af forslag til strategiske prioriteter for ERB samarbejdet. Det årlige Forum vil samtidig være en platform til at skabe kontakter mellem lokale og regionale aktører indenfor områder af fælles interesse.

·        At de faste arbejdsgrupper (pt. 9 arbejdsgrupper) nedlægges, således at der fremover alene nedsættes et fåtal af ’ad hoc’ arbejdsgrupper (task forces) med konkret formulerede og tidsbegrænsede opgaver,

·        At det årlige kontingent gøres ens for alle regioner, dog med en overgangsperiode på 4 år for medlemsregionerne i Litauen og Rusland (Kaliningrad). Hidtil har Bornholm og de tre svenske regioner betalt et væsentligt højere kontingent end de polske, litauiske og russiske medlemsregioner.

 

Evalueringen af samarbejdet og udkastet til den nye strategi er blevet udarbejdet i tæt samråd med de otte medlemsregioners regionsdirektør (Bornholm: kommunaldirektøren), og drøftet ved en større konference i juni 2010.

 

ERB samarbejdet hidtil

 

ERB samarbejdet blev indledt i 1998 og består af regioner fra fem lande i den sydøstlige del af Østersøen: Bornholm, Blekinge, Kalmar, Södra Smaaland, Klaipeda, Kaliningrad, Pommern og Warmia-Mazury.

 

Omkring 300 større og mindre projekter har været gennemført i løbet af årene med to eller flere af regionerne som deltagere. I juli 2004 blev et fælles sekretariat etableret i Elblag (PL) og i november 2005 blev en fælles udviklingsstrategi vedtaget for perioden 2005-2015.

 

Flere europæiske, nordiske og nationale institutioner anser ERB blandt de stærkeste af Europas ca. 180 euroregioner og blandt de mest markante resultater af ERB samarbejdet kan nævnes:

 

Samarbejdet foregår på grundlag af toårige rullende handlingsplaner, årligt skiftende formandskaber, et fælles sekretariat og regionale koordinatorer.

 

Virkninger for Bornholm

 

Den umiddelbare virkning for Bornholm med ’Euroregion Baltic 2020’ strategien er:

 

Økonomi

Med en vedtagelse af strategien vurderes Bornholms Regionskommune at opnå en årlig besparelse på

 

De skønnede besparelser er indregnet i budgettet for 2011.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tiltræde forslaget til en Euroregion Baltic 2020 strategi.

 

Bilag

- Euroregion Baltic 2020, udkast til strategi (oversat til dansk)

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. september 2010:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. september 2010

1.
Euroregion Baltic 2020 - udkast til ny strategi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Valg af medlem til Campus Bornholms bestyrelse

54.00.00P20-0002

Indledning

Det nye Campus Bornholm vil blive en realitet efter 1. januar 2010.. Campus Bornholm er en fusion mellem Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm.

I følge vedtægterne for det nye Campus Bornholm skal der udpeges 1 medlem af Bornholm Regionskommune til at sidde i den nye bestyrelse.

 

Sagsbeskrivelse

Campus Bornholms formål er at udbyde erhvervsrettet grund-og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

Campus Bornholm udbyder (I) erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for primært det merkantile og det tekniske område, (II) gymnasiale uddannelser (hf, hhx, htx og stx samt (III) almen voksen uddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

 

Campus Bornholm ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bestyrelsen består af 16 medlemmer samt 2 medlemmer uden stemmeret.

 

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme Campus Bornholms strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelser

 

Bestyrelsen bør have en rigelig sammensætning af kvinder og mænd.

 

Borgmester Winni Grosbøll har hidtil siddet i den foreløbige bestyrelse for CAMPUS Bornholm for Bornholms regionskommune.

 

Økonomi

 

Indstilling

Indstillingen foreligger på mødet.

Bilag

-          Vedtægter CAMPUS Bornholm

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Steen Colberg Jensen blev udpeget som medlem.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 23. september 2010

1.
Vedtægter Campus Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Indledning

Ud over de allerede udpegede 12 medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd, gives der i loven mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere op til 2 medlemmer fra lokale foreninger med beskæftigelsesmæssig relevans, efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

 

I bemærkningerne til loven hedder det, at de lokale foreninger, som de øvrige medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd kan indstille, skal være foreninger, der gør en indsats på beskæftigelsesområdet i lokalområdet.

Sagsbeskrivelse

I sit møde den 24. august 2010 besluttede Det lokale Beskæftigelsesråd, at indstille til kommunalbestyrelsen at udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter fra henholdsvis Business Center Bornholm og LO Bornholms A-kasseudvalg.

 

Herefter foreligger der følgende indstillinger:

 

Business Center Bornholm: Lene Grønning som medlem og Fredrik Romberg som suppleant.

 

LO Bornholms A-kasseudvalg: Michael Glimberg som medlem og Grete Plæhn som suppleant.

 

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningerne gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at de af Det lokale Beskæftigelsesråd indstillede medlemmer og suppleanter udpeges.

Bilag

Intet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:
Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt