Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysnonger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring
  åbent 3 Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 - høring
  åbent 4 Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm
  åbent 5 Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave
  åbent 6 Etablering af kunstgræs-fodboldbane
  åbent 7 Mulighedernes Land - Godkendelse af delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn
  åbent 8 Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land
  åbent 9 Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger
  åbent 10 Anlægsbevilling - tag Søndermarkshallen
  åbent 11 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 12 Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal
  åbent 13 Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken
  åbent 14 Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne
  åbent 15 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.
  åbent 16 Affaldsregulativer 2010
  åbent 17 Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud
  åbent 18 Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej
  åbent 19 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 20 Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet
  åbent 21 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring
  åbent 22 Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010
  åbent 23 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010
  åbent 24 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010
  åbent 25 Oversigt over det specialiserede område 3. kvartal
  åbent 26 Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2010
  åbent 27 Bornholms Varme A/S - Garanti for udvidelse af byggekredit
  åbent 28 Nexø Halmvarmeværk, forhøjelse af optionspris
  åbent 29 Anlægsbevilling til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune
  åbent 30 Godkendelse af nye vedtægter for de selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker
  åbent 31 Godkendelse af regnskaber for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker
  åbent 32 Ændring af Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægt med virkning fra den 1. januar 2011
  åbent 33 Ændringer til kasse- og regnskabsregulativet
  åbent 34 Orientering fra formanden
  åbent 35 Orientering om aftale med Bølgebadet af 2005 ApS
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

1

 

Fraværende:

Lars KjøllerBemærkninger til dagsorden:

Borgmesteren foreslog, at pkt. 6 udgår af dagsordnen med henblik på indhentning af flere oplysninger, at pkt. 26 behandles efter pkt. 33 og at pkt. 102 flyttes fra den lukkede del af dagsordnen til den åbne dagsorden og at tillægsdagsordnen godkendes. Borgmesterens forslag blev godkendt.

Bente Johansen mødte kl. 19,30 under behandling af pkt. 3.
Carl Ilsøe mødte kl. 20,23 under behandling af pkt. 17.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring

·                                         17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen                       

Resumé

I henhold til tidsplanen for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen skal Børne- og Skoleudvalget anbefale kommunalbestyrelsen:

 

1)     Hvilket forslag til en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring, såfremt forslaget indeholder lukning af én eller flere afdelinger.

2)     Om der er andre forslag i forbindelse med debatten om en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring sammen med forslaget i pkt. 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilke af forslagene A, B, C, D, udvalget ønsker at kommunalbestyrelsen sender i høring.

 

Børne- og skoleudvalget 4. november 2010:

 

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der nedlægges op til 3 af flg. 4 afdelinger pr. 1. august 2011. I Skole Nord afdeling Klemensker, i Paradisbakkeskolen afdeling Bodilsker og i Hans Rømerskolen enten afdeling Mosaik eller afdeling Vestermarie jf. forslag 2 i notat af 4. november 2011.

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der herudover udsendes et forslag om etablering af ikke årgangsdelt undervisning på de afdelinger, der har mindre end 150 elever jf. forslag 1 i notat af 4. november 2011.

M.h.t økonomiske overslag henvises til Beskrivelse af modeller for en fremtidig skolestruktur af 2. november 2010

 

Ole Dreyer kan ikke medvirke til at sende forslaget om ikke fuldt årgangsdelt undervisning i høring, da SF ikke vil kunne støtte vedtagelsen af et forslag, der ikke sikrer kvaliteten i den bornholmske folkeskole.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at sende forslaget om ikke fuldt årgangsdelt undervisning i høring, da SF ikke vil kunne støtte vedtagelsen af et forslag, der ikke sikrer kvaliteten i den bornholmske folkeskole.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke til at sende forslaget om at nedlægge skoler som det foreligger i høring, idet han påpeger, at forslaget skaber flere problemer end det løser.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:
Liste C stillede følgende forslag: "Anbefaler at Hasle Skole og Klemensker skole indgår som de afdelinger, der kan lukkes i distrikt Nord.

For forslaget stemte 2 (liste C og liste O), imod stemte 19 (liste V, liste K, liste A, liste F og Trine Rasmussen), hverken for eller imod stemte 3 (liste L). Forslaget er faldet. 

Liste F stillede følgende forslag: "For at sikre de bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer for en fortsat udvikling af den bornholmske folkeskole anbefaler SF at sende et forslag om lukning af max 3 af følgende 4 afdelinger: Klemensker, Bodilsker, Vestermarie, Mosaik jf. notat af 4. november 2010"


For forslaget stemte 5 (liste F og liste O), imod stemte 19 (liste V, liste L, liste K, Trine Rasmussen, liste A, liste C). Forslaget er faldet.

For Børne- og Skoleudvalgets indstilling stemte 17 (liste O, liste V, liste L, liste A) imod stemte 7 (liste K, liste C, Trine Rasmussen, liste F). Forslaget er godkendt.

Liste C kan ikke medvirke, og ønsker at deres forslag indgår som en mindretalsudtalelse.

Liste K og Trine Rasmussen kan ikke medvirke til at sende forslaget om at nedlægge skoler som det foreligger i høring, idet de påpeger, at forslaget skaber flere problemer end det løser og ønsker at få dette med som en mindretalsudtalelse.

 

Sagsfremstilling

De fire modeller kan kort beskrives således:

 

Model A: Nuværende struktur fastholdes, men med ikke fuldt årgangsdelt undervisning på afdelinger med op til 150 elever.

 

Model B: Nuværende struktur fastholdes. Afdeling Klemensker, Vestermarie og Bodilsker lukkes.

 

Model C: Børnehusmodellen. Alle afdelinger bevares, nogle afdelinger dog kun med 0.- 3. kl. Klemensker børnehave flyttes til afdelingsskolen, Hasle og Muleby børnehuse flyttes til afdelingsskolen i Hasle og Jordbærhuset flyttes til afdelingsskolen i Bodilsker.

 

Model D: Afdeling Hasle, Mosaik og Bodilsker nedlægges, Vestermarie 0.- 3. kl.

Skoledistrikterne ændres sådan, at Hasle/Muleby området flyttes fra Skole Nord til Rønneskolen, området omkring Østerlars flyttes fra Hans Rømerskolen til Skole Nord og området omkring Østermarie flyttes fra Hans Rømerskolen til Paradisbakkeskolen.

 

Model B og D er omfattet af styrelsesvedtægtens Bilag 1 pkt. 5 og dermed af bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse, fordi de indeholder forslag om nedlæggelse af afdelinger.

 

For en nærmere beskrivelse og analyse af modellerne henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Tids - og handleplan

 

Ved ændringer i antallet af skoleafdelinger er lovgrundlaget Folkeskolelovens § 24, stk. 2 med ændringsforslag 486 af 11. maj 2010 og bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse. Tidsplanen skal følges ved eventuel ændring af antallet af afdelinger jf. styrelsesvedtægtens bilag 1, pkt. 5.

 

 

Dato

Aktiviteter

Bemærkninger

05.oktober 2010

Kommissorium behandles i BSU

Mødet er afholdt

26. oktober 2010

Børne- og Skoleudvalget drøfter skitser til modeller for fremtidig skolestruktur, der kan gøres til genstand for yderligere kvalificering

Mødet er afholdt

2. november 2010

Temamøde i kommunalbestyrelsen om skolestruktur

Mødet er afholdt

04. november 2010

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilken model, kommunalbestyrelsen skal sende i høring den 25. november

 

17. november 2010

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om fremtidig skolestruktur

 

25. november 2010

Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremtidig skolestruktur og beslutter at sende forslaget i høring.

 

27. november 2010

Forslaget offentliggøres i Bornholms Tidende og fremlægges på biblioteker og i Borgerservice.

Samtidig sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne.

Høringsperiode: lørdag den 27. november 2010 – søndag den 23. januar 2011. Hertil lægges 4 uger til behandling af evt. indsigelser, således at der kan træffes endelig beslutning torsdag den 24. februar 2011

 24. januar 2011

Fristen for indsigelser samt udtalelser fra skolebestyrelserne udløber (8 uger).

 

 1. februar 2011

Børne- og Skoleudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

9. februar 2011

Økonomi og Erhvervsudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

21. februar 2011

Fristen for indsigelser mod forslaget (8 uger) samt 4 uger til behandling af evt. indsigelser udløber.

 

24. februar 2011

Kommunalbestyrelsen godkender endeligt den fremtidige skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

1. marts 2011

Frist for kommunalbestyrelsesbeslutning om eventuel ændring af antallet af skoleafdeling(er).

 

1. august 2011

Evt. ny skolestruktur træder i kraft.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. november 2010

1.
Materiale til kommunalbestyrelsens temamøde den 2. november kl. 16. (DOC)

2.
Notat Strategi og Analyse 2010-11-01.doc (DOC)

3.
Procedure ved afdelingsnedlæggelse (DOC)

4.
Notat af 4. november 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 - høring

·                                         24.10.00P20-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

18

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Bornholms Vækstforum har sendt sin erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 i offentlig høring. På dette møde lægges der op til en drøftelse af udkastet med henblik på at indsende et høringssvar.

Erhvervsudviklingsstrategiens overordnede vision er ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. Der er dermed lagt op til en opprioritering af det internationale samarbejde om test af miljørigtige teknologier.

Strategien fungerer som Vækstforums prioriteringsredskab i forbindelse med indstilling af de regionale udviklingsmidler – herunder kulturpuljen og uddannelsespuljen – overfor Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at udkastet til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi drøftes med henblik på afgivelse af et høringssvar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Drøftet og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Drøftet og bemærkningerne fra debatten indgår i behandlingen i Vækstforums møde mandag den 29. november 2010.

 

Sagsfremstilling

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 tager udgangspunkt i både det bornholmske erhvervslivs potentiale, som i behovene for uddannelse og innovation.

Strategien er forholdsvis åben og indeholder ikke mange eksempler på konkrete handlinger, der kan sikre implementering og dermed realisering af mål. De årlige handlingsplaner er således også mere åbene for de nye muligheder, der uvægerligt vil vise sig i løbet af strategiens fireårs levetid.

 

Vision

Strategiens overordnende vision er ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø”.

Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber, med udgangspunkt i vores nuværende og fremtidige styrker. Derfor den engelske titel. Den overordnede vision er Bornholm som et bæredygtigt samfund i alle forhold: Økonomisk vækst ved et minimalt forbrug af verdens knappe ressourcer.

 

Mission

Helt overordnet arbejder vækstforum for:

·         At skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm.

 

På et mere konkret niveau er vækstforums mission:

·         Strategiudvikling og prioritering af midler, der understøtter strategien

·         Overvågning af vækstvilkår

Mål

Vækstforum har lagt op til at strategien ikke skal indeholde kvantificerbare mål for udviklingen, men i stedet kvalificere målsætninger, nemlig:

”At vi får genereret en større værdiskabelse og dermed øget udbuddet af jobs. Og at vi skal sikre tilpas udbud af arbejdspladser, således at der kan tilbydes beskæftigelse på alle tider af året til alle bornholmere.”

 

Det er vækstforums målsætning, at øget værdiskabelse skal ske gennem innovation, der resulterer i nye produkter eller serviceydelser. Forudsætningen for at kunne øge innovation er en både tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i de bornholmske forudsætninger og styrker vil Vækstforum skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet.

De 4 indsatsområder

Erhvervsudviklingsstrategien bygger på fire overordnede indsatsområder, der i den praktiske udførelse skal understøtte hinanden:

·        Bornholm som erhvervs-ø (fungerer som strategiens fundament)
Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det.

 

·        Bornholm som uddannelses-ø (fungerer også som strategiens fundament)
Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde.

 

·        Bornholm som grøn test-ø (fungerer som vækstmotor for erhvervsudvikling)
Ø-samfundets aflukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles, og der skal tilbydes moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder.

·        Bornholm som oplevelses-ø (fungere som vækstmotor for erhvervsudvikling)
Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image, er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom design og æstetik.

 

Især på uddannelses og oplevelses-/kulturområdet fungerer regionskommunen som rammesætter og partner i forbindelse med strategiens realisering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte idet strategiens udmøntning forudsætter konkrete projektansøgninger.

Udgifter til udgivelse af strategien afholdes inden for den administrative ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms kommunalbestyrelse er juridisk ansvarlig for Bornholms Vækstforum og skal således godkende Vækstforums indstillinger om anvendelse af de regionale udviklingsmidler.

Vækstforum er sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, erhvervslivet samt forsknings- og uddannelsesmiljøet.

 

Følgende af kommunalbestyrelsens medlemmer er udpeget til Vækstforum:

·         Winni Grosbøll (næstformand)

·         Steen Colberg Jensen

·         Bjarne Kristiansen

·         Bente Johansen

·         Betina Haagensen

·         Dorthe Fink

 

Formålet med de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier er beskrevet i ”Lov om erhvervsfremme”. Her fremgår det, at der med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering, skal udarbejdes en erhvervsudviklingsstrategi, der danner grundlag for at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vækstforum indstiller således til Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelse af EU’s social- og regionalfondsmidler og til Kommunalbestyrelsen (i praksis Økonomi- og Erhvervsudvalget) om anvendelse af regionale udviklingsmidler til følgende erhvervsudviklingsformål: 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Herudover har Bornholms Vækstforum indstillingsret til den regionale kulturpulje og uddannelsespulje.

De støttede erhvervsudviklingsaktiviteter må naturligvis ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Det vil sige, at der ikke må iværksættes aktiviteter der normalt udføres af private virksomheder.

Som noget særligt, må Bornholms Vækstforum gerne indstille EU-midler til private enkeltvirksomheder, såfremt aktiviteterne falder inden for strukturfondenes rammer.

En bred kreds repræsentanter fra erhvervsliv, organisationer og politikere har bidraget meget positivt til processen.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udgør formelt en del af Bornholms Regionskommunes regionale udviklingsplan (RUP’en), som vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i Dagtilbud Bornholm

·                                         28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, tilbyde børn i kommunale dagtilbud et sundt frokostmåltid. Den 29. november 2010 præsenteres forældre for det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

·         Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

·         Udvalget drøfter de tre tilbud, indstiller et tilbud til kommunalbestyrelsens beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 26. okt. 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller:

·         Maksimumsbeløbet fastsættes til 600 kr.

·         Tilbud nr. 2 som det kommunale tilbud.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde 1. juli 2010, i forbindelse med godkendelse af handleplan for implementering af sundt frokostmåltid i de Bornholmske Dagtilbud, at der skulle indhentes tilbud om frokostmåltid og pris fra DeViKa samt RKR.

 

Nedenfor følger tre tilbud, der alle tager udgangspunkt i fødevarestyrelsens anbefalinger om mængder samt ernæringsmæssig kvalitet til børn i dagtilbud. Der lægges vægt på, at vuggestue og børnehavebørn har forskellige ernæringsmæssige behov. Derudover lægges der i forslagene vægt på brug af Bornholmske produkter og delvis brug af økologiske fødevarer.

 

Tilbud 1: DeViKa og RKR indgår i samarbejde om produktion, levering og anretning

Tilbud 2: RKR står for indkøb, produktion og anretning i det enkelte dagtilbud

Tilbud 3: DeViKa står for produktion, anretning og levering

 

 

Produktion:

Menuplan:

Levering:

Anretning:

Andet:

Tilbud 1: DeViKa

og RKR

Produceres i fællesskab mellem DeViKa og RKR.

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

DeViKa leverer 2x varme retter klar til anretning. Ved samme transport leveres suppe/grød til opvarmning, samt brød, pålæg og grønt til den kolde mad.

RKR servicemedarbejder modtager, opvarmer og anretter maden, bager brød/boller og laver råkost som tilbehør til 2x måltider pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Indeholder en grad af fleksibilitet. Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 2:

RKR

Produceres i det enkelte dagtilbud af ”madmor” fra RKR

4x kold mad

1x suppe el. grød

Ingen levering, maden produceres på stedet

RKR ”madmor” anretter maden

Der er afgivet tilbud på andre af dagens måltider.

Indeholder en stor grad af fleksibilitet.

Friholder det pædagogiske personale fra faste opgaver i forhold til produktion og anretning.

Tilbud 3:

DeViKa

Produceres af DeViKa

2x varm mad

2x kold mad

1x suppe el. grød

Leveres af DeViKa

3x varme måltider laves og bringes ud samme dag. Den kolde mad leveres anrettet samtidig.

Det pædagogiske personale modtager maden, fordeler den varme mad i skåle og fade. Den kolde mad er anrettet klar til servering af det pædagogiske personale.

Mulighed for at modtage råvarer til bagning, råkost, snackgrønt 1x pr. uge

Der leveres brød/bolle til eftermiddags- maden.

Involverer det pædagogiske personale i modtagelse og anretning.

 

Bemærkninger til skema:

I tilbud 1 og 2 kombinerer servicemedarbejder fra RKR sine rengøringsopgaver med køkkenopgaver i forbindelse med det sunde frokostmåltid i det enkelte dagtilbud. I begge tilbud er det pædagogiske personale ikke involveret i produktion og anretning. Maden står klar på rullebord til de enkelte grupper.

 

I tilbud 1 og 2 indgår produktion i den enkelte afdeling, hvilket betyder aktivitet og dufte i køkkenerne. I disse 2 tilbud vil det være muligt, at inddrage børn og personale i tilberedningen af maden, som en pædagogisk aktivitet.

 

I tilbud 3 leverer DeViKa 3 gange pr. uge. Det pædagogiske personale modtager maden, anretter den varme mad ved fordeling i skåle og fade og klargør rulleborde til de enkelte grupper.

Den kolde mad leveres samtidig med den varme, den skal af det pædagogiske personale sættes på køl indtil brug. Den kolde mad er anrettet i fade klar til servering af det pædagogiske personale. Pædagogisk personale og børn kan supplere maden med for eksempel tilberedelse af råkost eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. august 2010, at den fleksible frokostordning skal være fuldt forældrefinansieres, dog skal kommunen finansiere økonomiske fripladser i forbindelse med ordningen. Kommunen er kompenseret via bloktilskuddet for denne udgift.

 

 

Priser:

 

 

Pris pr. frokostmåltid pr. barn:

Pris pr. måned pr. barn:

Tilbud 1: DEVIKA/RKR

29 kr.

585 kr.

Tilbud 2: RKR

25 kr.

510 kr.

Tilbud 3: DEVIKA

20 kr.

403 kr.

 

Beregningen pr. måned er baseret på arbejdsdage i 2011, deraf fratrukket årets lukkedage.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR

Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud. Leveret af RKR Service

Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2010

1.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue i samarbejde mellem DeViKa og RKR (DOC)

2.
Tilbud på frokostordning i de bornholmske dagtilbud leveret af RKR service (DOC)

3.
Oplæg til frokostmåltid i børnehave og vuggestue leveret til døren af DeViKa (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag om tilknytning af dagplejer til Gudhjem Børnehave

·                                         28.06.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

11

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det faldende børnetal har nu en effekt på dagplejen i Gudhjem/Østerlars området. Der er ikke børn nok i dagplejen til opretholdelse af en økonomisk, faglig og pædagogisk bæredygtighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

·         En dagplejer tilknyttes Gudhjem vuggestue og Børnehave med ansættelse i dagtilbudsdistrikt Midt pr. 1. august 2011.

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Der er pt. ansat 3 dagplejere med tilsammen 9 børn, det er ifølge Børnenes dagpleje og Pladsformidling 3 børn for lidt i forhold til opretholdelse af det eksisterende antal pladser hos dagplejerne.

 

Pr. august 2011 forventer Børnenes dagpleje og Pladsformidling, at der kun er 5-6 børn tilbage i dagplejen. Det betyder at der kun er grundlag for opretholdelse af en dagplejer, hvilket betyder en reduktion af 2 dagplejere.

 

Med en ændring af dagtilbuddets organisering ønskes det, at sikre forældrene fortsat valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue.

 

 

Det foreslås derfor, i lighed med de allerede etablerede fusioner mellem dagpleje og daginstitutioner, at en dagplejer ansættes i dagtilbud Midt ved Gudhjem Børnehave. Dagplejeren bliver en del af personalegruppen i afdelingen, deltager på lige fod med afdelingens øvrige personale i møder, faglig sparring og andre aktiviteter. Vuggestuen bruges som gæstepleje i tilfælde af sygdom hos den tilknyttede dagplejer.

 

I august 2011 vil vuggestuen i Gudhjem være nede på ca. 9 børn (godkendt til 12) og børnehaven ca. 41 børn (opmålt til 52).

 

I området omkring Gudhjem er der født og bor 8 børn årgang 2010, hvoraf de tre allerede er i pasningstilbud. Det vurderes at vuggestuen og en dagplejer vil kunne rumme de forventede 0-2 årige i området.

                

Økonomiske konsekvenser

Budgetmidler til den dagplejer der tilknyttes Gudhjem Børnehave og vuggestue ansat i dagtilbudsdistrikt Midt vil blive tildelt efter den såkaldte ”dagplejemodel”, der p.t. anvendes i Dagplejen, og som også følger princippet om ”pengene følger barnet”. Der skal ikke ske budgetmæssige korrektioner forlods.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Etablering af kunstgræs-fodboldbane

·                                         04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

11

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (I)

Erhvervs- og Økonomiudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Sports- og Kulturcenter har fremsendt ansøgning om at kunne leje en del af Rønne Stadion Nord – herunder grusbanen – til etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget anbefaler placeringen af kunstgræsbanen på Rønne Stadion Nord med henblik på, at der udarbejdes en leje- og/eller driftsaftale.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales, idet udvalget forudsætter, at brugerne høres i procesforløbet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Indstillingen fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Der vil ikke være afledte udgifter for kommunen i de kommende år, når bornholmske klubber betaler leje for benyttelse af kunstgræsbanen. En sådan lejeudgift er ikke tilskudsberettiget efter gældende regler, jf. notatet: Afledte udgifter til drift af kunstgræsbanen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) har længe arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane til især vintertræning for fodboldspillere. BSK har tidligere fået afslag på en placering af banen på Landsstævnearealet med begrundelse i, at man politisk ønsker at en kunstgræsbane etableres i sammenhæng med eksisterende faciliteter.

På den baggrund ønsker BSK at leje et område på Rønne Stadion Nord til etablering af banen samt forskellige andre faciliteter. Etablering af banen på dette område vil kræve mindre ændringer af Rønne Stadion Nord – herunder fjernelse af hække og beplantning samt flytning af minimum tre lysmaster.

Rønne Stadion Nord benyttes i dag primært af to fodboldklubber, hvorfor en lejeaftale bør ske i dialog med disse klubber.

Økonomiske konsekvenser

I udgangspunktet hører ansvaret for finansiering og drift af kunstgræsbanen under Bornholms Sports- og Kulturcenter. Bornholms Regionskommune har dog tidligere givet tilsagn om et etableringstilskud på 800.000 kroner, som fortsat er gældende.

BSK ønsker at der indgås en lejeaftale til 0 kroner med en løbetid på 30 år – af hensyn til muligheden for eventuelt at kunne optage kreditforeningslån til byggeriet.

Såfremt en del af Rønne Stadion Nord overgår til BSK’s drift, vil Bornholms Idrætsområder principielt kunne spare et mindre beløb på driften af de områder. Dette vil kunne indgå i kravene om besparelser på idrætsanlæg i Budget 2011.

På øvrige stadions er driften af lysanlæg en kommunal opgave – idet kommunen har det sikkerhedsmæssige ansvar for lysanlæg på offentlige stadions. Det vil være hensigtsmæssigt, at lysanlægget i denne sammenhæng derfor fortsat er kommunalt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede 3. marts 2009 et tilskud på 800.000 til etablering af en kunstgræsbane under forudsætning af, at øvrig finansiering falder på plads. Tilskuddet finansieredes af puljen til erhvervsfremme, idet det præciseredes, at driften af banen er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Den bevilling er givet på baggrund af en ansøgning fra DBU Bornholm, hvor hensigten var at placere banen på Landsstævnestadion som første etape i udbygningen af et større idræts- og kulturcenter i området.

En markedsundersøgelse af potentialet for Bornholms Sports- og Kulturcenter udarbejdet i november 2009 konkluderede, at der er basis for etableringen af et center, men at det bør opføres i sammenhæng med eksisterende faciliteter. Rapporten anbefalede specifikt Rønne Stadion Nord.

Den nuværende ansøgning lever op til intentionerne i den oprindelige ansøgning, der lå til grund for bevillingen af tilskuddet på 800.000 kroner i marts 2009, bortset fra at placeringen af banen nu er flyttet til Rønne Stadion Nord, samt at etableringen af banen på Rønne Stadion Nord ikke vil stille samme krav til etablering af f.eks. omklædningsrum m.v. idet brugerne vil kunne anvende de øvrige faciliteter, der findes i forvejen på Rønne Stadion Nord.Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

2.
Notat: afledte udgifter til drift af kunstgræsbanen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn –Mulighedernes Land

·                                        08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

17

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunabestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet Det Bornholmske graniteventyr og Hammerhavn som ét blandt 4 nye demonstrationsprojekter under Mulighedernes Land – Partnerskabsprojektet der gennemføres i samarbejde med Realdania og kommuner Lolland og Thisted i perioden 2006-2012. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en underskuds­dækning til projekterne under Mulighedernes Land.

I den mellemliggende periode har der været afholdt møder med såvel erhvervsdrivende, brugere og interessenter, og principforslaget er generelt positivt modtaget. Der er foretaget justeringer af proces og indhold der styrker projektets demonstrationsværdi og letter den efterfølgende implementering.

Hovedindholdet i projektet er formidling af områdets stenbrydningshistorie samt samling af en række aktiviteter i form af havnefunktion/kiosk, toilet- og badefaciliteter, frilufts- og fritidsfaciliteter i et nyopført ”multihus”. De samlede projektudgifter udgør 6.350.000 kr.

De involverede parter er indstillet på at indgå i det videre arbejde med forbedring af havnens miljø og faciliteter samt de øvrige projekttiltag.

Vedlagte projektplan for demonstrationsprojektet er endeligt godkendt af Realdania medio oktober d.å. Dermed er grundlag for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet, herunder anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 5.594.375 kr. (udgift) til projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 150.000 kr. og i 2011 på 5.444.375 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -3.119.375 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -500.000 kr. og i 2011 på -2.619.375 kr.,

f)       at den allerede meddelte anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af havnenes toilet- og badefaciliteter reduceres med 300.000 kr. vedrørende Hammerhavnen, idet beløbet tilføres projektet,

g)     at Bornholms Regionskommune medfinansierer i alt 1.500.000 kr. via puljemidler, 1.000.000 kr. og 500.000 kr. fra henholdsvis havne- og vejpuljen,

h)     at restbeløbet på 675.000 kr. finansieres af de likvide midler, i første omgang som underskudsdækning,

i)        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Hovedformålet med projektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn er at trække den bornholmske stenbrydningshistorie frem i lyset, generelt på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske/funktionelle miljø tilpasses det unikke kulturmiljø.

 

Hovedaktiviteter:

Med udgangspunkt i en afdækning af det bornholmske graniteventyr implementeres kulturspor på strækningen fra Hasle til Sandvig og der udarbejdes en helhedsplan for området omkring Hammerhavn. Helhedsplanen, hvis omdrejningspunkt er et multihus, udarbejdes som indbudt konkurrence. Vinderforslaget fra den indbudte konkurrence gennemføres via licitation af anlægsarbejder og bygningen danner afsæt for dele af kulturimplementeringen. De planlagte investeringer omfatter ud over et multihus bl.a. kulturspor, stiforløb, belægninger og formidlingstiltag i området.

 

Målgrupper for projektet:

Projektets primære målgrupper er de mange borgere og besøgende der færdes i området.

Sekundære målgrupper er bl.a. lokale foreninger, klubber, kultur- og naturformidlere og branding og turismeaktører m.fl. der kan gøre brug af eller inspireres af projektets resultater.

Projektet kan være af interesse for andre regioners branding- og turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl. som et eksempel på, at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft.

 

Projektgruppe

En projektgruppe med repræsentanter fra Bornholms Museum, ASTE (Allinge Gudhjems Sammenslutning af Turist- og Erhvervsvirksomheder), Sæne Bådelaug, Friluftsrådets lokalafdeling, Natur Bornholm og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling følger projektet. Skov- og Naturstyrelsen der ejer de omkringliggende arealer holdes tæt underrettet om forløbet og ønsker at indgå i de dele af projektet der konkret vedrører dem.   

Finansieringsplan

Projektomkostningerne er samlet anslået til 6.350.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.800.000 kr.

Realdania (50 % af de samlede projektudgifter)           3.175.000 kr.

Kulturministeriets pulje Kultur i hele landet                     500.000 kr.

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter 2010                300.000 kr.

Anlægspulje havne 2011                                          1.000.000 kr.

Anlægspulje veje 2011                                               500.000 kr.

Myndighedsbehandling (BRK/timer)                               200.000 kr.

Øvrige fonde og puljer (ikke ansøgt/bevilget endnu)        675.000 kr.                              

I alt                                                                    6.350.000 kr.

 

Der er jf. ovenstående opnået medfinansiering på i alt 5.675.000 kr. Der resterer pt. 675.000 kr. i medfinansiering. Følgende fonde vil blive søgt så snart der foreligger et konkret projekt: Lokale- og anlægsfonden, LAG Bornholm og BEVICA Fonden (erhvervsdrivende fond til fremme af tiltag for bevægelseshandicappede.)

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 5.594.375 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på -3.119.375 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til side 9-10 i projektbeskrivelsen, der er vedhæftet som bilag.

 

 

Anlægsudgifter, kr.

2010

2011

I alt

Multihus inkl. toilet-/badefaciliteter, kiosk/havnefunktion m.m., belægningsarbejder, kulturspor m.m.

 

3.800.000

3.800.000

Andet:

Arkitektkonkurrence, borger-/interessentinddragelse, formidling, projektledelse m.m.

150.000

1.644.375

1.794.375

Anlægsudgifter i alt

150.000

5.444.375

*5.594.375

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 6.350.000 kr. og anlægsbevillingen på 5.594.375 kr. udgøres af 200.000 kr. til myndighedsbehandling og 555.625 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Kulturministeriet

-500.000

 

-500.000

Tilskud fra Realdania

 

-3.175.000

-3.175.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

555.625

555.625

Tilskud i alt

-500.000

-2.619.375

-3.119.375

Del af anlægsbevilling til havnefaciliteter **

BRK’s disponible anlægspulje til havneanlæg

-300.000

 

 

-1.000.000

-300.000

 

-1.000.000

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg

 

-500.000

-500.000

BRK’s medfinansiering i alt

-300.000

-1.500.000

-.1.800.000

Finansiering i alt ***

-800.000 

-4.119.375 

-4.919.375

 

** Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en samlet anlægsbevilling på 800.000 kr. til forbedring af toilet- og badefaciliteter på Allinge Havn, Gudhjem Havn og Hammerhavnen.

Anlægsbevillingen reduceres med Hammerhavnens andel heraf, som udgør 300.000 kr., idet beløbet tilføres demonstrationsprojektet som en del af kommunens medfinansiering.

 

*** Som nævnt ovenfor udgør den manglende finansiering 675.000 kr., der foreløbig, indtil resultatet af den videre fondssøgning kendes, foreslås finansieret af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektbeskrivelse af 14.10.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevillinger til delprojektet Havnebad i Hasle by - Mulighedernes Land

·                                         01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

18

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I begyndelsen af 2010 godkendte Realdania 4 demonstrationsprojekter under temaet ”Nordbornholm på kryds og tværs”, og på mødet den 22. april 2010 principgodkendte kommunalbestyrelsen de 4 projekter. Et af projekterne var havnebad i Hasle by. Havnebadet kom i betragtning bl.a. fordi der forelå muligheden for at medfinansiere projektet med midler fra det igangsatte områdefornyelsesprojekt i Hasle. De samlede projektudgifter udgør 5.200.000 kr. Hermed er grundlaget til stede for at træffe beslutning om gennemførelse af projektet - herunder meddelelse af de resterende anlægsbevillinger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- & Miljøudvalget:

a)     at projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.225.000 kr. (udgift) til projektet Havnebad i Hasle by

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 240.000 kr. og i 2011 på 1.985.000 kr.

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto -2.145.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på -120.000 kr. og i 2011 på -2.025.000 kr.

f)       at 80.000 kr. fra havnenes driftsbudget anvendes som medfinansiering til projektet

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark.

 

Projektet er ligeledes en del af et områdefornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. I byfornyelsesprogrammet beskrives 9 aktiviteter, der ønskes igangsat, heriblandt helhedsplan for Hasle havn og aktiviteter og anlæg på havneområdet. Der blev i efteråret 2009 dannet en projektgruppe bestående af repræsentanter for borgere, havn og kommune. Projektgruppen, som arbejder med fremtidsplaner for Hasle havn, pegede på, at et havnebad kunne være med til at skabe liv på havnen til gavn for havn og by. Der blev taget vandprøver, som viste en udmærket badekvalitet, og der blev indkøbt en flytbar udspringsplatform, som i løbet af sommeren 2009 og 2010 flittigt blev brugt både af byboere og turister. Ønsket er nu at gå videre og etablere et havnebad.

 

For at få flere bud på placering og udformning af havnebadet foreslås, at der udskrives en indbudt arkitektkonkurrence. 3-4 teams inviteres til at deltage i konkurrencen. Havnebadet ønskes placeret indenfor området vist på kortbilag. Her har vandet den bedste badekvalitet. De indbudte teams bedes komme med forslag til placering indenfor dette område. Med konkurrencen ønskes ligeledes konkrete forslag til udformning af havnebadet med bl.a. beskrivelse af konstruktioner og sikkerhed. Forslagene skal som minimum omfatte et lukket børnebassin med lav vanddybde, et voksenbassin, et udkigs-/udspringstårn og en opholdszone. Havnebadet er planlagt etableret i foråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen. Vedligeholdelsesudgifter afholdes af forventede øgede indtægter på havnen. Flere friluftsaktiviteter som f.eks.et havnebad forventes at kunne give øgede indtægter til havnen ved bl.a. at flere gæstesejlere sejler til og opholder sig i Hasle havn.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

·                                         Projektbudgettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2010 udgjorde i alt 5.000.000 kr.

Projektudgifterne er nu anslået til 5.200.000 kr. hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 3.600.000 kr.

·                                         Merudgiften på 200.000 kr. skyldes at der er medregnet overhead på BRK-medfinansierede arbejdstimer.

 

Realdania                                                                           2.600.000 kr.

Områdefornyelsesmidler                                                           821.500 kr.

Direktoratet for FødevareErhverv (anlæg på havneområdet)        1.000.000 kr.

Del af anlægsbevilling på havnene                                              120.000 kr.

Driftsmidler til havne                                                                 80.000 kr.

BRK medfinansiering i arbejdstimer inkl. 30 % overhead                  578.500 kr.

I alt                                                                                                      5.200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede meddelt anlægsbevillinger til en del af projektet:

 

Områdefornyelsesprojekt Hasle

·                                         Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2008 givet en samlet anlægsbevilling på netto 2.667.000 kr. til områdefornyelsesprojektet i Hasle over en 5-årig periode (d.v.s. 2/3 af den samlede ramme på 4.000.000 kr.).

·                                         Følgende delprojekter fra områdefornyelsesprojektet i Hasle indgår i projektet Havnebad i Hasle:by:

·                                         Projekt 02 Centerplanlægning                                                 100.000 kr.

·                                         Projekt 05 Havneplanlægning                                                   50.000 kr.

·                                         Projekt 06 Aktiviteter på havnen                                                  1.264.500 kr.

·                                         Projekt 07 Forbindelse til havn                                               381.500 kr.

·                                         Projekt 10 Borgerinddragelse                                                   25.500 kr.

·                                         I alt                                                                                   1.821.500 kr.

·                                          

·                                        Anlægsbevilling til havne

·                                         Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. marts 2010 en samlet anlægsbevilling på 280.000 kr. til Hasle, Svaneke og Tejn havne. Hasle Havns andel af denne anlægsbevilling, som udgør 120.000 kr., indgår i projektet Havnebad i Hasle by.

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges derfor om en anlægsbevilling til resten af projektudgifterne på 2.225.000 kr. samt en anlægsbevilling på -2.145.000 kr. til tilskud.

Anlægsbevillingsøkonomien fremgår af nedenstående tabel.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til det totale projektbudget, der er vedlagt som bilag.

 

 

Anlæg, kr.

2010

2011

I alt

Havnebad, terrassering m.v.

 

3.600.000

3.600.000

Afholdes under

00.25.15 Byfornyelse

 

-1.821.500

-1.821.500

Afholdes under

02.35.40 Havne

 

-120.000

-120.000

Selve anlægsarbejdet i alt

 

1.658.500

1.658.500

Andet:

Projektering, interessentinddragelse, kommunikation, formidling, m.m.

240.000

326.500

566.500

Anlægsbevilling i alt

240.000

1.985.000

*2.225.000

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 5.200.000 kr. og anlægsbevillingen på 2.225.000 kr. udgøres af 1.821.500 kr. som afholdes under Byfornyelse, 120.000 kr. som afholdes under Havne, 578.500 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer og 455.000 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

2010

2011

I alt

Tilskud fra Realdania

-120.000

-2.480.000

-2.600.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

 

455.000

455.000

Tilskudsbevilling i alt

-120.000

-2.025.000

-2.145.000

Driftsmidler til havne (BRK’s medfinansiering)

 

-80.000

-80.000

Finansiering i alt

-120.000

-2.105.000

-2.225.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Projektplan Havnebad i Hasle by (DOC)

2.
Revideret budget 6.10.10 Havnebad i Hasle by (PDF)

3.
Kortbilag havnebad i Hasle by (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper - tillægsbevillinger

·                                        28.00.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

26-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

12

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

I forbindelse med etableringen af vuggestuegrupperne i Dagtilbud Vest og Nord, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 244.000 kr., hvorfor der hermed søges om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

 

Indstilling og beslutning

·                                         Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 83.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen under Dagtilbud Vest, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 664.800 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 161.000 kr. til etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus under Dagtilbud Nord, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 491.000 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 244.000 kr. finansieres med 122.000 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 122.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

 

Børne- og skoleudvalget 26. oktober 2010:

Indstillingen anbefales, idet man fremover ønsker en bedre styring af anlægsopgaver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Efter byggeriernes igangsættelse har der vist sig merudgifter på i alt 244.000 kr. vedrørende begge byggerier i forhold til de afsatte rådighedsbeløb.

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Vests afdeling Børnehuset Skatteøen forventes at udgøre 83.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         Efter byggeriets igangsættelse er det konstateret, at der skal etableres elektronisk brandalarm for at få ibrugtagningstilladelse til lokalerne.

 

 

Merudgiften vedrørende byggeriet i Dagtilbud Nords afdeling Allinge Børnehus forventes at udgøre 161.000 kr. Merudgiften kan henføres til:

·         I forbindelse med byggeriet er det konstateret at adgangen til institutionens badeværelse skal udbedres, da denne er ulovlig.

·         De bygningsmæssige ændringer har haft et omfang, der lovgivningsmæssigt stiller krav om etablering af niveaufri adgang til institutionen (handicaprampe).

·         Yderligere nivellering af grund til liggehal.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegrupper i Dagtilbud Vest og Dagtilbud Nord på henholdsvis 581.800 kr. og 330.000 kr.

Anlægsbevillingerne blev finansieret med 50 pct. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag om ansøgning om tillægsbevillinger:

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Børnehuset Skatteøen (Dagtilbud Vest)

Der søges om en tillægsbevilling på 83.000 kr. finansieret med 41.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 41.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 664.800 kr.

 

Projekt Etablering af vuggestuegrupper i Allinge Børnehus (Dagtilbud Nord)

Der søges om en tillægsbevilling på 161.000 kr. finansieret med 80.500 kr. fra sekretariatspuljen på politikområde 01 og med 80.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 491.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - Tillægsbevilling

·                                         04.04.00S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen var baseret på overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen er for stor, hvorfor den kan reduceres med 194.000 kr.

Formanden for udvalget indstiller, at beløbet tilbageføres til puljen til anlægsønsker med henblik på at finansiere renoveringen af taget på Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -194.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen herefter er reduceret til 1.610.000 kr.

b)     at rådighedsbeløbet på 194.000 kr. tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved udbud af opgaven indkom to tilbud, hvor PL Entreprise A/S vandt entreprisen.

Ifølge vedlagte overslag fra ekstern rådgiver udgør de samlede udgifter inkl. projektering m.v. 1.610.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen.

Den 27. maj 2010 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 913.630 kr. på baggrund af overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Den korrigerede anlægsbevilling udgør således p.t. 1.804.000 kr.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at de samlede udgifter kun udgør 1.610.000 kr., hvilket betyder at anlægsbevillingen kan reduceres med 194.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til mindreudgiften på -194.000 kr., idet rådighedsbeløbet tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 389.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Anlægsbudget efter indhentede tilbud (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen  - tillægsbevilling

·                                         04.04.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

14

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af gulvet i Søndermarkshallen var baseret på overslag fra ekstern rådgiver.
Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen ikke er tilstrækkelig, hvorfor der hermed søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.015.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 389.700 kr. og i 2011 på 25.300 kr., finansieret af udvalgets pulje til anlægsønsker i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der i budget 2010 afsat en ramme på 1.133.000 kr. til renovering af halgulvet. I forbindelse med forberedelsen af renoveringsopgaven udregnede en ekstern rådgiver et nyt overslag på 600.000 kroner. Den lavere pris var primært begrundet i at der lægges ny gulvbelægning oven på det eksisterende frem for en total udskiftning af hele gulvet.

I overslaget – som ligger til grund for anlægsbevillingen af 27. maj 2010 – er der desværre sket en række fejl.

Det manglende beløb kan henføres til en række fejl i ansøgning:

 

·         Beregningen var kun sket for selve halgulvet men ikke på sidearealer. Arealet, der skal belægges, er dermed større end forudsat i overslaget.

·         Der er ikke indregnet et budgetbeløb til uforudsete udgifter.

·         Udgifter til byggerådgivning og forundersøgelse m.v. var ikke medregnet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2010 var der oprindeligt afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulvet i Søndermarkshallen.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. maj 2010, på baggrund af et nyt overslag, en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen. Det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. blev herefter overført til puljen til anlægsønsker.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen på 600.000 kr. ikke er tilstrækkelig. Det samlede udgifter efter indhentning af tilbud lyder jfr. vedlagte overslag på 1.015.000 kr., hvorfor der søges om tillægsbevillinger til merudgiften på i alt 415.000 kr.

Tillægsbevillingerne kan finansieres af puljen til anlægsønsker med 389.700 kr. i 2010 og med 25.300 kr. i 2011.

Der resterer et udisponeret rådighedsbeløb på 389.700 kr. i puljen i budget 2010 under forudsætning af at tillægsbevillingen vedrørende renovering af tag på Søndermarkshallen bliver tiltrådt..

I budget 2011 udgør puljen 542.100 kr. Restbeløbet i puljen til anlægsønsker i 2011 vil herefter udgøre 516.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)

2.
Anlægsbudget efter korrektioner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal

·                                         04.04.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal er på grund af alder og tidligere hærværksskader så beskadiget, at risikoen for bygningsmæssige skader på grund af for dårlig udluftning er væsentligt forøget. Derudover er anlæggets energiforbrug væsentlig højere end nødvendigt og endelig er miljøet i Svømmesalen forringet på grund af dårlig luft.

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af anlægget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling på 330.000 kr. til renovering af ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 229.959 kr. og i 2011 på 100.041 kr., finansieret af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller.

d)     at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Nuværende ventilationsanlæg er oprindeligt projekteret som et friskluftanlæg, og efterfølgende påbygget varmegenvinding af princip ”væskekoblede batterier”. Denne type genvindingsanlæg har erfaringsmæssigt en genvindingsgrad på 45 – 55%.

Varmegenvindingsfladerne er pga. tidligere hærværksskade så defekte, at ekstern konsulent vurderer, at den gennemstrømmende luftmængde er reduceret til 10-15% af den korrekt projekterede luftmængde.

De blokerede varmeflader i varmegenvindingsanlægget er medvirkende til, at der ikke kommer det nødvendige luftskifte hvilket øger risikoen for fremtidige bygningsskader. Der kan ligeledes konstateres forringelse af det nuværende miljø i svømmesalen.

De defekte varmegenvindingsflader skal fjernes og nyt varmegenvindingsanlæg, princip ”roterende veksler med ”heatpipe” installeres. Anlæg af denne type har min. en genvindingsgrad på 70%.

Udgiften hertil udgør 330.000 inkl. projekteringsudgifter ifølge overslag udarbejdet af ekstern rådgiver. Det anslås at tilbagebetalingstiden for det nye anlæg vil være 5,2 år i forhold til korrekt projekteret luftmængede uden varmegenvinding.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af ventilationsanlægget i Søndermarkhallens Svømmesal.

Udgiften kan finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller med 229.959 kr. i 2010 og 100.041 kr. i 2011.

Der resterer p.t. et udisponeret rådighedsbeløb på 229.959 kr. i puljen i budget 2010, medens der i puljen i budget 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1.044.400 kr.

Restbeløbet i puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i 2011 vil herefter udgøre 944.359 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13   Spildevandsplan for plejecentret på Snorrebakken

·                                         06.00.05P15-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

14

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til spildevandsplan for det kommende plejecenter på Snorrebakken har været 8 uger i offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslaget til plantillæg indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Etableringen af plejecenteret forudsætter en plan for afledningen af spildevand og overfladevand fra centeret og tilhørende veje, pladser m.v. Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til planen. Kommunalbestyrelsens forslag til plantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Der er udarbejdet et udkast til tillæg til Spildevandsplan 2005-12 omfattende et område afgrænset af Snorrebakken, Porcelænsvej, idrætsanlægget ved Torneværksvej og den gamle bygrænse. Udkastet foreslår, at det egentlige spildevand fra centeret tilsluttes det offentlig kloaksystem i Rønne og renses på Rønne Renseanlæg, der har rigelig kapacitet.

Det foreslås endvidere, at overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer i overensstemmelse med lokalplanen afledes til Byåen via åbne grøfter og et forsinkelsesbassin mellem den planlagte omfartsvej og den gamle bygrænse. Forslaget imødegår derved den forøgede hyppighed af skybrud, der forventes som følge af de kommende klimaændringer.

 

Økonomiske konsekvenser

Som ejer af plejecenteret betaler kommunen tilslutningsbidrag og vandafledningsafgifter til Bornholms Forsyning i henhold til gældende takster.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget (16. august 2010) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (18. august 2010) har Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010 vedtaget forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Udkast til spildevandsplantillæg (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne

·                                        01.02.05K04-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

12

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 26. august 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende lokalplanforslag 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne, der muliggør opførelse af mindst 25 nye boliger i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget har nu været i høring og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 052 vedtages endeligt, uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udflytning fra ”Slottet” i Rønne er der opstået et behov for at opføre et antal nye boliger, hvor der både er selvstændige lejligheder og lejligheder der ligger i forbindelse med fællesfunktioner og personale.

Lokalplanens formål er at skabe planmæssige rammer for opførelse af helårsboliger (tæt lav bebyggelse) og fællesfunktioner. Bebyggelsen skal tilpasses området, så der dannes en harmonisk afgrænsning mod det åbne land.

Lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse opført i klynger på 3-6 helårsboliger, samt en fællesbygning. Nye boliger skal opføres som lavenergibebyggelse. Bebyggelsesprocenten er sat til 25.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Lokalplanforslag 052 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.  

·                                        01.02.05K04-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

15

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august at offentliggøre et lokalplanforslag 055 for et off. område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken med tilknyttet kommuneplantillæg 028. Planforslagene har nu været i 8 ugers offentlig høring og der er indkommet 2 indsigelser /bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 055 og kommuneplan tillæg 028 vedtages endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde tidligere, i 2009, udarbejdet en lokalplan 046 for området ved Snorrebakken, der til dels afløses med lokalplan 055.

Regionskommunen er ejer af arealet der er omfattet af lokalplanen. Lokalplanområdet indeholder 3 delområder, der ved lokalplanens vedtagelse muliggør et offentligt område til etablering af plejecenter, et offentligt område der reserveres til fremtidig bebyggelse med plejeboliger, ældreboliger eller lignende (forudsætter supplerende lokalplan), og et offentligt område der skal anvendes til vej- og stianlæg samt ubebyggede grønne områder.

 

Indsigelserne

 

Niels Trudsø, Østeled 41, 3700 Rønne.

Der gøres indsigelse mod lokalplanens muliggørelse af en vejtilslutning af Smallesund til ringvejen, da indsiger forudser en øget trafikal belastning ad Smallesund bl.a. ved etablering af Campus. Herudover gøres en generel indsigelse mod lokalplanens miljøvurdering, som anses for foretaget på et for begrænset geografisk niveau, og ikke medtager akkumulerede påvirkninger i andre områder.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Lokalplanens miljøvurdering forholder sig kun til den trafikale belastning der vedrører lokalplanområdet og tilstødende områder (jf. miljøvurderingslovens § 7, stk. 2). De yderligere miljømæssige forhold der bør undersøges ved etablering af et samlet ringvejsanlæg miljøvurderes på overordnet niveau, i forbindelse med ovennævnte trafikplan, herunder mulig tilslutning af Smallesund til ringvejsanlægget.

Arbejdet med en ny trafikplan for Rønnes overordnede vejnet er iværksat dette forår. I den nye trafikplan skal bl.a. vurderes hvordan trafikken skal styres, hvilke trafikdæmpende foranstaltninger der skal indføres, hvordan den øgede trafik reguleres m.v.. Trafikplanen skal i den sammenhæng miljøvurderes som en overordnet plan.

Teknik og Miljø anbefaler at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Projektleder Knud Erik Thomsen

A - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 5.5 så solceller også tillades etableret på terræn. Begrundelsen er at man ønsker at etablere et antal solfanger, i byggefeltet mellem Porcelænsvej og den østlige adgangsvej.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Teknik & Miljø foreslår at indsigelsen imødekommes og at § 5.5 ændres til ”Tekniske anlæg, herunder solfangere og solcelleanlæg, tillades placeret på eller ved bygninger, når de indgår som en integreret del af arkitekturen”.

Det vurderes at ændringen ikke får indflydelse på byggeriets samlede visuelle indvirkning, og at et solcelleanlæg fortsat vil indgå som en integreret del af bebyggelsen og placeres så det ikke skæmmer området. Et anlæg skal dog fortsat placeres inden for det udlagte byggefelt.

 

B - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 7.4 så det bliver muligt at flytte fortovet op til plejecentret over på den anden side af adgangsvejen, nærmest beplantningen.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det foreslås at indsigelsen imødekommes og at lokalplanens kortbilag 2 rettes, så fortovet kan etableres som ønsket. Ændres det viste snit BB, svarende til det snit der var vedlagt indsigelsen som bilag. Det vurderes at en flytning af fortovet, så det løber direkte langs beplantningsbæltet, vil forøge den rekreative værdi af anlægget.

 

C - Ønsker ændring i § 11.2. således at højdebegrænsningen på armaturhøjden øges fra 3 til 4 meter.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det anbefales at ændringsforslaget imødekommes da den ændrede højde ikke vurderes at have væsentlig betydning for den samlede bebyggelse, samtidig med at der sikres en bedre orienteringsbelysning i området omkring plejecentret.

 

§ 9 redegørelse vedr. miljøvurdering.

Teknik & Miljø har udarbejdet en § 9 redegørelse, udarbejdet efter reglerne i miljøvurderingsloven. Her redegøres der for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten, og udtalelser modtaget i offentlighedsperioden, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer der også har været overvejet, samt hvordan regionskommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

(§9 redegørelsen udgør dermed en del af indsigelsesbehandlingen og er udarbejdet ud fra en antagelse af at de ovennævnte ændringer vedtages. Ellers tilrettes redegørelsen efterfølgende)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Indsigelser (PDF)

2.
Sammenfattende § 9 stk. 2 redegørelse (DOC)

3.
Lokalplanforslag 055 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Affaldsregulativer 2010

·                                         07.00.03P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

16

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen), § 19, stk. 1-6, skal kommunerne senest pr. 1. januar 2011 have implementeret regulativer om affald ud fra paradigmer gengivet i bilag 9 og 10 til affaldsbekendtgørelsen samt vejledning til jordregulativ.

 

Bofa har således udarbejdet høringsudkast til ”Regulativ for husholdningsaffald”, ”Regulativ for erhvervsaffald” samt ”Regulativ for jord”. Alle tre regulativer er af udvalget anbefalet til høring på udvalgets møde den 8. september 2010. Nærværende dagsordenspunkt er således en opsummering af indkomne høringssvar og Bofas anbefalinger ud fra disse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Indenfor høringsperioden for de tre udkast til affaldsregulativer har Bofa modtaget i alt fire høringssvar.

 

To høringssvar omhandler indførelse af obligatorisk indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Bofa skal her henvise til Bekendtgørelse om affald, § 25, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der er tale om et ufravigeligt krav, at: ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger”, hvorved den foreslåede regulativtekst anbefales fastholdt.

 

Ét høringssvar handler om reglerne for afbrænding af haveaffald fra private husstande. Som følge af høringssvaret har Bofa præciseret i husholdningsaffaldsregulativets § 27, således at det pr. 1. januar 2011 generelt vil være muligt at brænde haveaffald fra 1. december til 1. marts, hvis husholdningen er beliggende ”udenfor byzone eller sommerhusområde”, hvilket er en lempelse i forhold til det oprindelige høringsudkast. § 27 i husholdningsaffaldsregulativet lyder herefter som følger:

 

”§ 27 Afbrænding af haveaffald

§ 27.1 Hvad er haveaffald?

I dette afsnit defineres haveaffald som afklip fra hække, buske og træer m.v.

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle helårs- og sommerhusstande i Bornholms Regionskommune. Dog henvises til nærmere definition i § 27, stk.3.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 44, stk. 1, skal alt forbrændingsegnet affald til Bofa.

 

Dog kan det jf. affaldsbekendtgørelsens § 45, stk. 2, tillades at foretage privat afbrænding:

1.     Af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts (tilladelsen gælder dog ikke i byzoner og i sommerhusområder)

2.     Af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser

3.     Af haveaffald til Sankt Hans aften.

 

Gældende brandværnsforanstaltninger skal altid overholdes, og større afbrændinger skal anmeldes til brandmyndigheden.”

 

Det sidste høringssvar, som er det eneste høringssvar fra en erhvervsvirksomhed, omfatter dels et ønske om mulighed for at kunne oplagre affald på virksomhedens matrikel og dels nogle kommentarer til anvendelse af containerpladser.

 

Hvad angår oplagring af affald henviser Bofa til den pågældende virksomheds miljøgodkendelse jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvoraf muligheder for oplagring af affald skal fremgå.

 

Vedrørende kommentarerne til anvendelse af containerpladser skal Bofa blot præcisere, at det er pladspersonalet på containerpladserne, der forestår vurderingen af, at et læs maksimalt udgør 1 m3, mens aflevering af lysstofrør ikke omfattes af regler for ”farligt affald”, hvorved der kan tillades aflevering af op til 1 m3 pr. aflevering. Endelig skal det nævnes, at kravet om, at der højst må afleveres 5 kg./liter farligt affald ad gangen skal tolkes ved, at enkeltemballager højst må kunne indeholde 5 kg./liter farligt affald, hvilket kan begrundes med, at ADR-reglerne for transport af farligt affald medfører, at Bofas opsamling og kørsel med farligt affald fra containerpladserne højst må omfatte emballager indeholdende 5 kg./liter. Der må således gerne afleveres flere emballager pr. besøg, så længe emballagerne hver især maksimalt kan indeholde 5 kg./liter.

 

 

Den samlede tidsplan for alle 3 regulativers behandling er fortsat som følger:

 

·       Dato:

·       Aktivitet:

·       8/9

·       Første behandling i TMU

·       11/9 – 11/10

·       Offentlig høring (minimum 4 uger fra annoncering jf. affaldsbekendtgørelsens § 23)

·       27/10

·       Anden behandling i TMU

·       17/11

·       På ØKE’s dagsorden

·       25/11

·       På KB’s dagsorden

·       26/11 - 31/12

·       ”Hviletid” og offentliggørelse

·       1/1 2011

·       Ikrafttræden

 

Økonomiske konsekvenser

Alle potentielle, økonomiske konsekvenser af de reviderede regulativer vil indgå i de fastsatte affaldsgebyrer og –takster i og med Bofas økonomi skal hvile i sig selv over en årrække.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Høringssvar 10-10-2010 fra Peter Loman, Poulsker (PDF)

2.
Regulativ for jord, høringsudkast (DOC)

3.
Regulativ for erhvervsaffald, høringsudkast (DOC)

4.
Høringssvar fra Harry Laursen, Aakirkeby (PDF)

5.
Høringssvar 07-10-2010 fra Danish Crown, Miljøkoordinator Martin Kruse (PDF)

6.
Regulativ for husholdningsaffald, høringsudkast (DOC)

7.
Høringssvar 11-10-2010, Erik Koefoed, Hasle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Kommuneplantillæg og miljøvurdering, Præstebo Stenbrud

·                                         01.09.00P19-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

19

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

TR granit a/s søgte den 03.06.2009 om en forlængelse af eksisterende råstoftilladelsen, til brydning af paradisbakkegranit fra bruddet Præstebo, beliggende Paradisbakkevejen, Ibsker.

TMU besluttede i sit møde den 06.01.2010 at der skulle udarbejdes en VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), inden der kan tages endelig stilling til en fornyet råstoftilladelse.

Der er i samarbejde mellem TR Granit / Teknik & Miljø, med Grotmij-Carl Bro, som konsulent udarbejdet vedlagte kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (Strategisk Miljø Vurdering) og VVM.

Materialet skal efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen ud i offentlig høring i 8 Uger

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr.030, med tilhørende SMV og VVM sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Granitbruddet har eksisteret i mere end 100 år i Præstebo bruddet, og Bornholms Regionskommune er blevet ansøgt om tilladelse til fortsat brydning.

TR-Granit havde tilladelse til granitudvinding på Præsteboet udstedt af Bornholms Amt 19. november 1999 med udløb 19. november 2009.

TR-Granit, har søgt om en ny 10 årig tilladelse til brydning af Paradisbakkegranit, med en total brydning på 50.000 m3, hvilket svarer til den mængde de tidligere havde ret til at bryde

TMU behandlede i sit møde den 6. januar 2010 ansøgningen, og besluttede, at der, inden stillingtagen til en råstoftilladelse, skal udarbejdes en VVM. Udvalget besluttede samtidig hermed at give TR- Granit en midlertidig brydningstilladelse på max 2 år, samtid med at der udarbejdes en VVM.

Reglerne om VVM-pligt fastlægger, at der skal udarbejdes VVM-redegørelse for granitbrydning når den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år.

 

Afgørelsen blev påklaget af ansøger samt naboer, og Naturklagenævnet har taget stilling til klagen og opretholdt afgørelsen om VVM-pligt.

 

Samtidig har Naturklagenævnet ophævet den midlertidige tilladelse til granitbrydning Teknik- & Miljøudvalget havde givet.

 

TMU blev orienteret om Naturklagenævnets afgørelse i TMU mødet den 2. juni 2010.

Der foreligger nu et kommuneplantillæg nr. 030 med tilhørende SMV (strategisk miljøvurdering) samt en VVM (vurdering og virkninger på miljøet)

Efter den offentlige høring skal materialet igen forelægges Kommunalbestyrelsen, med de bemærkninger der måtte være affødt af offentliggørelsen. Herefter skal kommuneplantillægget med eventuelle ændringer endeligt godkendes, og igen offentliggøres.

Efter denne proces kan der gives en råstoftilladelse med vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Kommuneplantillæg nr. 030, Stratetisk Miljøvurdering og VVM redegørelse. Forts.af granitbrydning i Præstebo bruddet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anmodning om optagelse af den private fællesvej Elses Løkkevej i Snogebæk som offentlig vej

·                                         05.02.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har modtaget en henvendelse fra beboere ved Elses Løkkevej om at, den private fællesvej Elses Løkkevej, ønskes optaget som offentlig vej. Elses Løkkevej er i dag en boligvej i Snogebæk som ikke adskiller sig fra de øvrige offentlige veje i området. Se kortbilag over vejen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

 

·         At det anbefales, at Elses Løkkevej optages som offentlig vej.

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. september 2010:

Godkendt. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.


Liste O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Ønsket om optagelse af Elses Løkkevej som offentlig vej er fremsendt af beboerne på vejen. Vejen har i et vist omfang været administreret som om den var en offentlig vej. Tidligere Nexø Kommune har forestået asfalteringen af vejen, ligesom den har etableret kommunal vejbelysning på vejen. Endvidere har såvel Nexø kommune og senere Bornholms Regionskommune vintervedligeholdt vejen som om den var offentlig, til og med vinteren 2008/2009.

 

Grundejerne ved vejen har – formentlig som følge af, at kommunen ikke har vintervedligeholdt vejen i vinteren 2009/2010 – i februar/marts 2010 henvendt sig til Teknik & Miljø. Grundejerne giver udtryk for, at vejen har været og er offentlig vej (kommunevej), bl.a. under henvisning til tilkendegivelser fra to tidligere sognerådsmedlemmer i Povlsker herom.

 

Vejen er formelt ikke offentlig vej i dag. Hertil kræves, at den har været optaget på Nexø Kommunes fortegnelse over offentlige veje pr. 01 april 1972 (ved ophævelse af vejbestyrelsesloven), eller det efterfølgende kan dokumenteres, at kommunen har truffet beslutning efter vejlovens § 23 om, at den skulle optages som offentlig. Ingen af disse betingelser er opfyldt. Vejen opfylder derimod definitionen i privatvejslovens § 2, og er derfor en privat fællesvej. Derimod er andre veje i umiddelbar nærhed, der kan sammenlignes med Elses Løkkevej, f.eks. Skrynegade og Græsvej i dag offentlige veje.

 

Der er gennemført en høring af ejerne af de ejendomme, hvorpå vejen ligger, samt af de ejendomme, der grænser til vejen, og som derfor må formodes at have vejret til den. Der er efter endt høringsperiode ikke indkommet bemærkninger om optagelsen.

Lovgrundlaget

Vejloven (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.8.1999 med senere ændringer), § 23. Kommunen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Kommunen kan optage private fællesvej som komunneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

 

Det kan ikke afvises, at det er en fejl, at Elses Løkkevej ikke har været optaget på vejregistret over offentlige veje i 1972, eller at der ikke senere er truffet beslutning om at vejen skulle være offentlig. Der foreligger ikke forhold, der sagligt kan begrunde, at Elses Løkkevej skal have status af privat fællesvej og ikke – som sammenlignelige veje i området – status af offentlig vej (kommunevej).

 

Vejens nuværende stand kræver ikke yderlige istandsættelser, før en eventuel optagelse som offentlig vej. Elses Løkkevej er en gennemkørselsvej i mellem de offentlige veje Hovedgaden og Skrynegade. Vejens længde udgør 137 meter, og med et for området normalt tværprofil på ca. 6 meter uden fortove.

 

Såfremt Elses Løkkevej ikke optages som offentlig vej, bør det overvejes hvilken status de øvrige sammenlignelige offentlige veje i området bør have.

 

Økonomiske konsekvenser

Anslående gennemsnitlige vedligeholdelses omkostninger på vejen udgør pr. år ca. 10.000 kr. som foreslås afholdt af vejdriftskonti.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Anmodning om overtagelse af Elses Løkkesvej (TIF)

2.
Supplerende bemærkninger til sagen (TIF)

3.
ElsesLøkkevej.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

·                                         82.06.00S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

4

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte senest den 27. maj 2010 plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Den ledige plejeboligkapacitet er med beslutning om, at lukke Sandvig Plejehjem og Østermarie Plejehjem reduceret. Behovet for plejeboliger synes pt. at kunne imødekommes med nuværende kapacitet på området, dog således at søgningen mod Svaneke Plejecenter er reduceret. Svaneke Plejecenter har 15 permanente boliger og 2 midlertidige boliger. Henover sommeren 2010 har der til stadighed været 4-5 permanente boliger ledige på Svaneke Plejecenter.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at anbefale Kommunalbestyrelsen at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Svaneke Plejecenter

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

Liste B kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Primo oktober måned 2010 er der i alt 6 ledige plejecenterboliger og 1 ledig plejehjemsplads, herudover er der 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger. De 6 ledige plejecenterboliger fordeler sig med 2 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 4 på Svaneke Plejecenter. Fordelingen på de 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger er: 4 på Nørremøllecentret, 2 på Plejecenter Aabo, 1 på Plejecenter Slottet, 1 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 1 på Svaneke Plejecenter.

 

Med baggrund i en række interviews med beboere og pårørende, som Bornholms Plejehjem og -centre har foretaget, har beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykt ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecentret. I planen indgår således, at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecentret forventeligt efteråret 2011.

Med den ledige boligkapacitet der pt. er på Svaneke Plejecenter vil man, ved at lukke for tilgang af nyvisiteringer undgå, at borgere skal flytte fra ét plejecenter til et andet plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Løn- og personale:

Bornholms Plejehjem og –centre oplyser, at der driftsmæssig ikke vil kunne opnås en besparelse, idet der ikke er mulighed for at reducere yderligere i vagterne.  

 

Drift af bolig:

Svaneke Plejecenter er kommunalt ejet og administreres af Teknik og Miljø. Husleje i forbindelse med ledige boliger udredes af Visitation Ældre, der vil ikke kunne opnås en besparelse i forbindelse med stop for tilgang af nyvisiteringer.    

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet

·                                         27.54.04P21-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

5

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Afklaring af fremtidig brug af annekset ved Slottet, Zahrtmannsvej 2 i Rønne. Annekset består af 7 værelser, ét fælles køkken, 2 bade- og toiletafsnit og tilhørende gangareal. Psykiatri og Handicap visiterer aktuelt borgere med sindslidelser til tidsbegrænsede lejemål i annekset. Psykiatri og Handicap vurderer, at behovet for midlertidige boliger til borgere med sindslidelser er begrænset og kan imødekommes ved andet tilbud.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at anbefale Kommunalbestyrelsen at nedlægge værelserne i annekset 

b)     at behovet for boliger til hjemløse/boligløse afdækkes nærmere. Resultatet heraf forelægges Socialudvalget primo 2011 til videre drøftelse  

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Målgruppen til annekset var ved kommunesammenlægningen borgere med sindslidelser. Målgruppen har over tid været udvidet til også at omfatte borgere med misbrug, samt borgere med svære sociale problemer. Aktuelt visiteres udelukkende borgere med sindslidelser begrundet i, at Psykiatri og Handicap har erfaret, at der opstår konflikter mellem lejere, ødelæggelser på bygningen, turbulens med tilkald af politi til følge, når beboerkredsen også omfatter borgere med misbrugsproblemer.

 

Værelserne udlejes med lejekontrakt, lejeperioden er tidsbegrænset, der betales indskud, der foretages ind- og udflytningssyn, istandsættelse og ugentlig rengøring ved RKR-Service.

 

Aktuelt er 6 værelser ledige. 1 værelse udlejes, hvor lejemålet er indgået 1. april 2002 uden tidsbegrænsning. Regionskommunen har således forpligtelse om genhusning over for denne lejer. Socialpsykiatrien fører tilsyn med annekset, men der er ikke fast tilknyttet personale.

 

Socialpsykiatrien vurderer, at behovet for anneksboliger til personer med sindslidelser er meget begrænset (siden august 2008 har der været 2 henvendelser). Dette behov kan således imødekommes ved henvisning til almennyttigt boligselskab/privat udlejer, eller gennem visitation til midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107 (Botilbuddet B1).

 

Husvilde.

Personkredsen som er omfattet af servicelovens § 80 er iflg. Socialministeriets Vejledning af 5.12.2006, pkt. 92, borgere der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. Boligproblemet skal således være opstået akut og ikke være til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere der bliver sat ud af deres bolig p. g. a. huslejerestance, ulovlig beboelse m.v. I forhold til husvilde og boligløse tilbydes denne persongruppe indkvartering mod betaling, typisk i campinghytter, på vandrehjem eller hotel afhængig af person/familie og situation.

 

Hjemløse – boligløse.

Psykiatri og Handicap har de senere år erfaret, at der er et behov for at kunne anvise en midlertidig bolig til f.eks. hjemløse/boligløse, som i en periode er flyttet rundt hos familie/venner/bekendte og pludselig smides ud eller borgere, som lever på gaden. Henvendelserne sker som regel via Støtte- og kontaktperson i Psykiatri og Handicap, men der er også få henvendelser fra Kriminalforsorgen vedrørende borgere, som afslutter deres afsoning og er akut boligsøgende.

 

Psykiatri og Handicap vurderer, at der er et behov for at kunne anvise boliger midlertidigt til borgere med svære sociale problemstillinger. Denne gruppe af borgere har ofte et tidligere misbrugsproblem eller er fortsat aktivt misbrugende, og kan have svært ved at tilpasse sig samfundets øvrige muligheder for bolig.

Psykiatri og Handicap kan imidlertid ikke anbefale, at anvende annekset til denne målgruppe, da kulturen på et herberg/forsorgshjem ikke er forenelig med Slottets øvrige aktiviteter. Desuden er der i annekset tale om boliger, hvor man bor meget tæt op ad hinanden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for omtalte personkreds. Tilbud til hjemløse vil kræve bemanding uanset, hvor man måtte placere sådan aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Der var i budget 2009 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 7.900. Regnskabet viste en nettoindtægt på kr. 28.144. 

Der er i budget 2010 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 8.088.

Annekset er generelt i ringe vedligeholdelsesmæssig stand både ud- og indvendig.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring

·                                         16.08.00P23-0006

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

6

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet. Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling.

Kvalitetsstandarden har med udvalgets beslutning af 6. september 2010 været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og følgende virksomheders MED-udvalg: DeViKa, Visitation Ældre, Bornholms Plejehjem og –centre og Døgnplejen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

§         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

 

Socialudvalget den 6. september 2010:
Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det præciseres i Kvalitetsstandardens afsnit 4) Visitering, at afgørelser om hjælp er en myndighedsopgave  

b) at klagevejledning uddybes i Kvalitetsstandardens afsnit 10) Klagevejledning 

c) at Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra:

·         Ældrerådet, der blandt andet finder, at sengeredning ikke kun skal være en ydelse for borgere med behov for pleje i sengen, at der fortsat bør være mulighed for håndvask af uldtøj og for småreparationer af tøj. Endvidere opfordrer Rådet til, at borgere bliver fulgt/hentet til aktivitets- og dagcentre, og at der er fokus på at borgere får den rigtige ernæring. Sluttelig udtrykker Rådet tilfredshed med, at der fortsat er Bruger- og Pårørenderåd.  

·         Handicaprådet har ingen bemærkninger.

·         Døgnplejen Bornholm har ingen bemærkninger.

·         Visitation Ældre gør blandt andet opmærksom på, at der skal fremsendes en individuel afgørelse med oplysning om den tildelte hjælp samt klagevejledning, videre at kompetencen til at træffe afgørelser beror hos myndigheden.   

 

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.

 

Borgere, som er visiteret til en plejebolig, er ligestillet med borgere ”i eget hjem”, når der ansøges om hjælp efter § 83 i lov om social service, og der skal således træffes afgørelser på ansøgninger om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp m. v.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

 

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

4.
Høringssvar BPC (DOC)

5.
Høringssvar Døgnplejen (DOC)

6.
Høringssvar DeViKa (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010

7.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010

·                                         27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de opgaver løses, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83 og 86 i lov om social service. Tilsynsforpligtelsen er uddybet i lovens § 151 stk. 1., hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at opgaverne løses i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne standarder. Tilsynsforpligtelsen fremgår endvidere af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Tilsynet har hidtil bestået af ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn, men pr. 1. juli 2010 er reglerne ændret således, at der fra denne dato kun skal aflægges ét årligt uanmeldt tilsyn. Bekendtgørelsen for tilsynets indhold er uændret, og nedenstående tilsyn er aflagt efter de hidtidige regler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at tilsynsrapporterne drøftes og videresendes til orientering for Kommunalbestyrelse og  Ældreråd

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Drøftet. Sendes til høring i Bruger- og Pårørenderåd, i Ældreråd og i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

a)     at høringssvarene tages til efterretning

b)     at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen for tilsyn (nr. 805 af 29/06/2007) angiver, at tilsynet skal afdække de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Der har været aflagt tilsyn indtil juli 2010 på følgende steder:

·         Plejecenter Slottet, ét uanmeldt og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Nylars Plejecenter, ét uanmeldt tilsyn og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Sandvig Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Østermarie Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Klippebo, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejehjemmet Toftegården, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Aabo, ét uanmeldt tilsyn.

 

Det er tilsynets overordnende vurdering, at de besøgte plejehjem og plejecentre fungerer godt, og at der blandt beboerne generelt er tilfredshed med pleje, omsorg og aktiviteter, som der gives de forskellige steder.

Tilsynet har fundet anledning til at aflægge et opfølgende tilsyn på:

·         Plejecenter Slottet, fordi det uanmeldte tilsyn afdækkede problemer med stigende sygefravær på afd. B 3, manglende opfølgning på embedslægetilsynets anbefalinger og ønsket om en drøftelse af samarbejdskulturen mellem afdelingerne. Tilsynet har ved det opfølgende besøg fået en tilfredsstillende tilbagemelding på de anførte problemstillinger.

·         Nylars Plejecenter, fordi teamlederen var nyansat ved det uanmeldte tilsyn, og ikke var inde de forskellige administrative forhold vedr. plejecentret. Det efterfølgende opfølgningsbesøg har vist, at der er ageret tilfredsstillende på anbefalingerne.

·         Plejecenter Aabo, fordi Tilsynet i en konkret situation fandt uoverensstemmelser mellem de sundhedsfaglige optegnelser og beboerens habituelle situation og aktuelle behov. Det efterfølgende tilsynsbesøg har vist, at de sundhedsfaglige optegnelser var ajourført på tilfredsstillende vis.

 

Der er givet anbefalinger og flere steder drøftet behovet for at tilrettelægge arbejdet således, at der frigøres ressourcer til at have synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal. Det er Tilsynets indtryk, at synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal/fællesrum er med til at skabe ro og tryghed hos især de mange demente beboere.

 

Tilsynet har i forbindelse med tilsyn på Plejehjemmet Toftegården den 1. juli 2010 konstateret, at beboerne ikke var tilsendt det lovpligtige boligdokument. Tilsynet har rykket BPC´s administration/virksomhedsleder og den 19. juli fået bekræftet, at en del af beboerne nu har fået boligdokumentet tilsendt.

Tilsynet har fulgt op på sagen den 23. august 2010 og fået bekræftet, at det fortsat ikke er alle beboere på de bornholmske plejehjem, der har modtaget deres boligdokument.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen                                           

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 25. oktober 2010

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Plejecenter Slottet som udtaler følgende:

 

Ældrerådet ser med tilfredshed, at det i det store og hele går rigtigt godt på plejecentrene. Ældrerådet er dog bekymret over besparelser, der især går ud over de svageste beboere.

Der efterlyses tid til samvær med beboerne, der efterlyses håndhygiejne og man ønsker nogle steder en mere indbydende måde at servere maden på, også til småtspisende beboere. Et sted skal 3-4 ofte demente mades samtidig.

De mange flytninger fra de mindre plejehjem skaber naturligvis problemer for nogle, men heldigvis langtfra alle. Nogle flytninger foregik desværre i ferietiden. Ældrerådet regner med, at de erfaringer man har gjort sig i sommer vil være gavnlige ved de næste flytninger.

 

Handicaprådet bemærker sig, at tilsynspersonalet ikke alle steder bliver mødt med imødekommenhed, hvilket Handicaprådet er dybt forundret over, og finder uacceptabelt, idet det er et vigtigt redskab til borgernes beskyttelse og udvikling af området.

 

Plejecenter Slottet har ingen bemærkninger. Der er ikke modtaget flere høringssvar.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2010 (DOC)

2.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sandvig Plejehjem 2010 (DOC)

3.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Østermarie Plejehjem 2010 (DOC)

4.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2010 (DOC)

5.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2010 (DOC)

6.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2010 (DOC)

7.
Rapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Slottet 2010 (DOC)

8.
Referat fra Tilsynets dialogmøde med Slottets Bruger- og pårørenderåd den 11. juni 2010 (DOC)

9.
Høringssvar fra Ældrerådet(1052521).DOC (DOC)

10.
Høringssvar fra Slottet (TIF)

11.
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. tilsyn 1. halvdel af 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010

·                                         27.12.16K09-0015

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

8

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

23

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning                                                                         

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 7. juni 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·         

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er tilsynets opfattelse, at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25. oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Klintebo.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2010 (DOC)

2.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

24   Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010

·                                         27.12.16K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

11

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

·                             

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Taget til efterretning, idet der er sendt bemærkning til kommunalbestyrelse om, at Handicaprådet har følgende høringssvar: Handicaprådet anbefaler, at man fortsat forsøger at etablere Bruger og Pårørenderåd.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den 10. august 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, Tilsynet træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Røbo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår generelt i en god stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet anbefaler at Røbo fortsat arbejder hen imod at få etableret et formaliseret Bruger- og Pårørenderåd.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25.oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet tilsyn på Røbo. Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

2.
Tilsynsrapport Røbo 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Oversigt over det specialiserede område 3. kvartal

·                                        27.00.00Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL har aftalt, at der skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området med henblik på at bremse udgiftsstigningerne på området og sikre overholdelse af budgetterne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at oversigten det specialiserede sociale område for 3. kvartal 2010 drøftes og tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Opgørelsen er opdelt i områderne ”Udsatte børn og unge” og ”Udsatte voksne og handicappede”. Da der fokuseres på helt specifikke kontoområder på tværs af kommunens virksomheder, og der samtidigt anvendes en anden opgørelsesmetode af udgifter end normalt, kan de oplyste tal i opgørelsen ikke direkte sammenlignes med budgetopfølgningen. Det korrigerede budget er opgjort excl. overførsler fra 2009 for at følge udgiftsudviklingen i 2010.

 

På området ”Udsatte børn og unge” forventes et merforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2010 på 113,8 mio. kr. (excl. overførsel fra 2009). I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forværring af det forventede regnskab 2010 på 22,1 mio. kr.

 

Merforbruget kan henføres til Børnecenter Bornholm, hvor der forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. på plejefamilier og opholdssteder (5.28.20), et merforbrug på 12,5 mio. kr. på forebyggelsesområdet (5.28.21) samt et merforbrug på 2,6 mio. kr. på døgninstitutioner (5.28.23-24), mens budgettet på særlige dagtilbud (5.25.17) forventes overholdt.

Den store afvigelse i forhold til sidste kvartalsopgørelse skyldes dels tilgang af sager og dels at de forventede besparelser, jf. forslagene til sikring af budgetoverholdelse for 2010 for Børnecenter Bornholm, ikke har kunnet effektueres fuldt ud. Herudover er der sket en teknisk ændring af budgettet på det specialiserede socialområde på 2,8 mio. kr., der påvirker resultatet i negativ retning.

 

På området ”Udsatte voksne og handicappede” udgør det korrigerede budget excl. overførsler 198,6 mio. kr. og med et forventet regnskab på 201,7 mio. kr., forventes pr. 3. kvartal et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm. I forhold til sidste kvartalsopgørelse er der tale om en forværring af det forventede regnskab 2010 på 0,6 mio. kr.

 

De kvartalsvise oversigter skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baggrunden for kravet om indberetning er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Oversigt over det specialiserede sociale område for 3. kvartal 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2010

·                                         00.32.18Ø10-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

2

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen. Hermed foreligger oversigterne pr. 31. oktober 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (235,5 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (265,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (53,8 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (123,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 31. oktober 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 235,5 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen er steget med 25,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. august 2010. Stigningen er lavere end i samme periode sidste år, og skyldes bl.a. forskydninger i leverandørbetalinger, modtagelse af aperiodiske tilskud og af et ekstraordinært tilskud fra staten.

Det var forventet, at beholdningen ville falde i sidste kvartal som følge af tilbagebetalingen af for meget modtaget beskæftigelsestilskud med ca. 55 mio. kr. i sidste kvartal af 2010. Der forventes fortsat et fald, som så først viser sig i de sidste to måneder.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 53,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Herudover er der taget højde for budgetafvigelser på det ikke-overførbare område pr. 31.5./31.7.2010. Der er ikke taget højde for eventuelle kommende tillægsbevillinger på det overførbare område.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 19,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 31.10.2010 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Bornholms Varme A/S - Garanti for udvidelse af byggekredit

·                                         13.03.01Ø60-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

3

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har den 18. oktober 2010 ansøgt kommunegaranti i forbindelse med en udvidelse af byggekreditten vedrørende etablering af fjernvarme Aakirkeby/Nylars fra 102 mio. kr. til 126 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)     at der meddeles en kommunegaranti for en udvidelse på 24 mio. kr. af byggekreditten i KommuneKredit,

b)     at kommunegarantien for den samlede byggekredit gælder indtil byggeriet er færdigt og den omlægges til faste lån, og

c)     at kommunegarantien for den samlede byggekredit gives til Bornholms Varme A/S.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. (Formand for Bornholms Forsyning A/S)

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. (Formand for Bornholms Forsyning A/S).

Carl Ilsøe og Bente Johansen kan ikke medvirke til at erklære René Nordin Bloch inhabil.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyningen har den 18. oktober 2010 ansøgt om garanti for en udvidelse af byggekreditten vedr. etablering af fjernvarme i Aakirkeby og Nylars med 24 mio. kr. til i alt 126 mio. kr.

Behovet for yderligere likviditet i etableringsfasen er begrundet i to forhold:

·         Etablering af fjernvarmeforsyning af Vestermarie via transmissionsledning fra Aakirkeby, idet fjernvarmeforsyningen af Vestermarie dermed bliver en del af det samlede projekt. Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2010 godkendt projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning af Vestermarie.

·         I Aakirkeby er der nu en tilslutning på 85 procent mod forudsat 65 procent ved projektstart. Dette indebærer større udgifter til hoved- og stikledninger, ligesom der skal graves flere steder. Den øgede tilslutning forbedrer projektets samlede økonomi i forhold til de fremtidige takster.

Der skal anvendes ca. 12 mio. kr. til hvert forhold, idet byggekreditten dog ikke forventes anvendt fuldt ud. Der er således lidt luft ved større udgifter end forudsat. Byggekreditten optages fortsat i KommuneKredit.

 

Kommunegarantien for den oprindelige byggekredit på 102 mio. kr. blev givet for to år, og udløber medio april 2011. Garantien ønskes forlænget indtil kreditten indfries ved optagelse af faste lån.

Den oprindelige garanti blev givet til Bornholms Forsyning A/S, hvilket var en fejl da debitor juridisk set er Bornholms Varme A/S. Den samlede garanti skal derfor overføres/gives til Bornholms Varme A/S.

 

Kommunernes meddelelse af garantier reguleres i lånebekendtgørelsen, idet kommunegaranti til et selvstændigt selskab til etablering af fjernvarmeforsyning ligger inden for lånebekendtgørelsens rammer.

Økonomiske konsekvenser

Meddelelse af kommunegaranti har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, og det vurderes, at der heller ikke på sigt vil være nogen væsentlig risiko forbundet med en garanti.

Der er vedlagt en oversigt over afgivne garantier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010

1.
Oversigt over afgivne garantier pr. ultimo november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Nexø Halmvarmeværk, forhøjelse af optionspris

·                                         13.03.01P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

8

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DIFKO anmoder om en forhøjelse af optionsprisen på Nexø Halmvarmeværk i forbindelse med investeringer på værket som følge af udbygningen af fjernvarmenettet til Balka og Snogebæk.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at optionsprisen kan forhøjes med ca. 800.000 kr. vedrørende investeringen i pumper og pumpestation som et fast tillæg uden pristalsregulering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Difko Administration A/S har i brev af 20. oktober 2010 anmodet om, at en investering på ca. 800.000 kr. i pumper på værket og pumpestation i Snogebæk kan tillægges optionsprisen for værket. Det er aftalt med Bornholms Forsyning, at denne investering mest praktisk afholdes af Nexø Halmvarmeværk.

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt en forhøjelse af optionsprisen den 28. januar 2010 vedrørende opførelse af lagerhaller. Det forudsættes, at investeringen tillægges optionsprisen på de samme vilkår, dvs. med anskaffelsesprisen til fast værdi uden pristalsregulering.

Det kan bemærkes, at den oprindelige optionspris pristalsreguleres i henhold til aftalen mellem Nexø kommune og Difko fra 1995, og at der for efterfølgende tillæg til optionsprisen er et tillæg der pristalsreguleres, et der afskrives og senest som ureguleret tillæg.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af optionsprisen har umiddelbart ingen indflydelse på kommunens økonomi. Optionsprisen udgør pr. 1. april 2010 54,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Anlægsbevilling til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune

·                                         85.11.08S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

19

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes nuværende telefoniplatform er teknologisk forældet og skal derfor udskiftes til en tidssvarende løsning.

Politisk & Administrativt Sekretariat søger på den baggrund om en anlægsbevilling til nyt telefonanlæg.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

e)     at der gives anlægsbevilling på 3.600.000 kr. til telefonanlæg i Bornholms Regionskommune

f)       at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 3.600.000 kr. finansieret af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget under politikområde 13 Informationsteknologi

g)     at afvigelser fra bevillingen i anlægsregnskabet tilbageføres til/finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariat driftsbudget under politikområde 13 Informationsteknologi

h)     at anlægsbevillingen gives til Politisk & Administrativt Sekretariat under politikområde 13 Informationsteknologi

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende telefoniplatform blev etableret i 1999. Den indgik i et udbud afholdt af Bornholms Amt, Nexø Kommune og Rønne Kommune og overgik i 2003 til Bornholms Regionskommune. Den teknologiske udvikling har for flere år siden overhalet den nuværende løsning, der sikkerheds- og tilgængelighedsmæssigt er mangelfuld. Løsningen er bl.a. ikke dubleret, hvilket kan få katastrofale følger, f.eks. set i lyset af sammenkoblingen med kommunens nye kalde- og nødkaldeanlæg.

Der er indgået kontrakt med Axcess A/S om levering og implementering af det nye system – et Avaya-anlæg. Systemet er modtaget og implementering er igangsat. Systemet forventes idriftsat medio januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 3.600.000 kr. til nyt telefonanlæg i Bornholms Regionskommune.

Investeringen kan finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget, idet Politisk & Administrativt Sekretariat siden 2007 har opsparet driftsmidler til udskiftning af telefoniplatformen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Godkendelse af nye vedtægter for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker

·                                         03.10.01P00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

16

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

30

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker har på møder d. 18.juni og 24. september godkendt nye vedtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller vedtægterne til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet gik tabt ved sammenlægningen af amt og kommuner på Bornholm pr. 01. 01. 2003. Da bestyrelsesarbejdet genoptoges i 2006 var en af arbejdsopgaverne at forny vedtægterne. Med juridisk bistand fra Teknik og Miljø er vedtægterne omskrevet og fornyet, og følger bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelig, samt lette kollektivboliger” nr. 918 af 10/12 1999.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Nye vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

31  Godkendelse af regnskaber for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker.

·                                         03.09.01Ø54-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

17

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

31

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen for De lette kollektivboliger I Hasle og Klemensker har godkendt regnskaber for perioden 2003 – 2009, samt budget for 2011. Regnskaber og budget er udarbejdet af Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at regnskaber og budget godkendes

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker, ejer i alt 33 boliger beliggende i henholdsvis Hasle og Klemensker, i den tidligere Hasle Kommune.

Ved sammenlægningen af Amt og kommuner på Bornholm pr. 01.01.2003 blev kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet brudt, det samme gjaldt udarbejdelse af regnskaber og budgetter.

I 2006 blev en bestyrelse genoprettet, og arbejdet med fornyelse af vedtægter og opsamling af regnskaber og budgetter påbegyndt.

På bestyrelsesmøde d. 24. september 2010 blev følgende godkendt:

Regnskab 2008.

Revisionsprotokol for perioden 2003 – 2008 incl. Denne revisionsrapport nævner på grundlag af en summarisk regnskabsopstilling for årene 2003 – 2007 incl. at ”På grundlag af balancen for 2003 – 2007 er det vores vurdering, at åbningsbalancen for 2008 er korrekt”

Regnskab 2009.

Revisionsprotokol for 2009

Budget for 2011, med tilhørende 10 års vedligeholdelsesplan.(Uændret husleje)

Bestyrelsesberetning 2009 (Opsamler perioden 2003 – 2009).

Spørgeskema benævnt Bilag 3 for 2008,  jævnfør ”Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger”, nr. 918 af 10/12 1999.

Samme som ovennævnte for 2009.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, Den selvejende institution skal økonomisk hvile i sig selv

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Summarisk regnskab 2003 - 2007 (PDF)

2.
Regnskab 2008 (PDF)

3.
Revisionsprotofol for 2003 - 2008 incl (PDF)

4.
Regnskab 2009. Budget 2011 (PDF)

5.
Revisionsprotokol 2009 (PDF)

6.
Bestyrelsesberetning 2009 (PDF)

7.
Bilag 3, 2008 (PDF)

8.
Bilag 3 2009 (PDF)

9.
Revisionspåtegning 2008 (PDF)

10.
Revisionspåtegning 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Ændring af Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægt med virkning fra den 1. januar 2011

·                                        00.01.00A00-0050

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

14-10-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

32

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter ændringer ved 2 behandlinger med mindst 6 dage imellem.

Resumé

Borgmesteren foreslår en ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune med virkning fra den 1. januar 2011, således at udvalgene får driftsansvar og således, at stedfortrædere indkaldes til møde i kommunalbestyrelsen ved fravær af kortere varighed end 1 måned i de i styrelsesloven nævnte tilfælde.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at styrelsesvedtægten ændres med virkning fra 1. januar 2011, således at udvalgene får drifts ansvar og således, atstedfortrædere indkaldes til møde i kommunalbestyrelsen ved fravær af kortere varighed end 1 måned i de i styrelsesloven nævnte tilfælde – alt i overensstemmelse med udkastet til ændring af styrelsesvedtægten.

Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010:

Godkendt, idet MED-hovedudvalget inddrages i implementeringen.

Liste L kan ikke medvirke til ændringen af styrelsesvedtægten vedrørende driftsansvaret til udvalgene.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt, idet MED-Hovedudvalget inddrages i implementeringen.

Liste L kan ikke medvirke til ændringen af styrelsesvedtægten vedrørende driftsansvaret til udvalgene.
 

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslovs § 17 stk 1 nedsætter kommunalbestyrelsen til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

I begrebet den umiddelbare forvaltninger ligger, at det påhviler udvalgene at afgøre alle sædvanlige, løbende sager inden for udvalgets sagsområde, medmindre andet følger af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsens beslutning.

I § 21 er det nærmere bestemt, at udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer mv., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Udvalgene påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

 

Indenrigsministeriet har udarbejdede en normalstyrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning er tillagt udvalgene. I den gældende styrelsesvedtægt er der med hjemmel i styrelseslovens kapitel III sket en indskrænkning i den umiddelbare forvaltning, således at de stående udvalg ikke har driftsansvar, som kommunalbestyrelsen gennem driftsaftaler med de enkelte virksomheder har tillagt disse.

 

Borgmesteren foreslår, at indskrænkningen i den umiddelbare forvaltning ophæves, således at driftsansvaret tillægges udvalgene i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte bevillingsniveauer. Dette betyder, at fravigelserne i §§ 21 og 22 i styrelsesvedtægten udgår, jf. udkast til nye styrelsesvedtægt.

 

En ændring af den kommunale styrelseslovs § 15 har gjort det muligt, at borgmesteren ved et kommunalbestyrelsesmedlems fravær i visse tilfælde kan indkalde stedfortræderen selvom varigheden af hindringen er kortere end 1 måned. Denne mulighed kræver dog, at det er bestemt i styrelsesvedtægten.

Bestemmelse herom er indsat i udkastet som ny § 21.

”Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 14. oktober 2010

1.
Bornholms Regionskommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2010 (PDF)

2.
udkast til styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2011 for Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Ændringer til kasse- og regnskabsregulativet

·                                         00.30.10S02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

4

 

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

33

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Som følge af at bevillingsniveauet hæves fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau, er kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.3 og 2.4 revideret med konsekvenserne heraf.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at bilag 2.3 og 2.4 til kasse- og regnskabsregulativet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2011 blev bevillingsniveauet hævet fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau med virkning fra 1. januar 2011.

I forlængelses af denne beslutning ændres Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune, således at udvalgene får driftsansvar. Styrelsesvedtægten blev 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 14. oktober og skal til 2. behandling den 25. november 2010.

Beslutningen om at hæve bevillingsniveauet til udvalgsniveau indebærer endvidere, at kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.3 Bevillingsstyring og bilag 2.4 Økonomistyring skal ændres i overensstemmelses hermed. I vedlagte bilag fremgår de reviderede bilag 2.3 og 2.4 til kasse- og regnskabsregulativet for Bornholms Regionskommune, som foreslås godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. november 2010

1.
Bilag 2.3 Bevillingsstyring (PDF)

2.
Bilag 2.4 Økonomistyring (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Orientering fra formanden

·                                         00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

34

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Orienterede om møde i B7.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Orientering om aftale med Bølgebadet af 2005 ApS

·                                         13.06.03Ø54-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-11-2010

 

102

Kommunalbestyrelsen

25-11-2010

35

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Bølgebadet af 2005 ApS har meddelt, at det ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til tidligere aftaler. Der er indgået en ny aftale, hvor regionskommunen overtager rådighed over den resterende del af det tidligere Bølgebad i overensstemmelse med de tidligere aftalte vilkår.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2010 to aftaler med selskabet Bølgebadet af 2005 Aps. Det var tale om en lejeaftale for en del af det oprindelige grundareal og en aftale og tidsplan for områdefornyelse af Oasân ved nedrivning af en del af Bølgebadet og fornyelse af den eksisterende café.

Det fremgår af aftalerne bl.a., at en misligholdelse af den aftalte tidsplan ville give regionskommunen ret til at råde over bygningerne.

Siden har Teknik & Miljø og selskabet arbejdet efter tidsplanen med henblik på regionskommunens nedrivning af størstedelen af bygningerne og selskabets retablering af Café Bølgen i den resterende del.

 

I starten af november meddelte selskabets direktør, at det ikke var muligt at skaffe midler til udarbejdelse af det nødvendige projektmateriale og dermed heller ikke nogen mulighed for færdiggørelse af caféen som aftalt.

Den 5. november 2010 blev der derfor i forlængelse af den tidligere aftale indgået en ny aftale med selskabet, hvorefter regionskommunen var berettiget til efter lejeaftalens ordlyd at råde over bygningerne som det er kommunens ejendom.

Der er ikke med aftalen sket en overdragelse af bygningerne til eje. En sådan disposition skulle i givet fald skulle have været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning. Der er kun indgået en tillægsaftale til den tidligere aftale, så regionskommunen nu har rådighed over hele bygningen og ikke kun en del af den. Regionskommunen har heller ikke ved denne aftale påtaget sig egentlige driftsomkostninger for bygningen, bortset fra at kommunen nu står som bruger i forhold til betaling af el. En fortsat strømforsyning til ejendommen er nødvendig til drift af pumper i kælderen for at holde bygningen fri for vand for at begrænse omkostningerne til nedrivningen. Regionskommunen har ikke overtaget selskabets restance til Østkraft eller andre restancer.

Regionskommunen har ikke overtaget en forpligtelse til nedrivning, hverken i forhold til selskabet eller i forhold til lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at bibeholde bygningerne på arealet.

Regionskommunen har heller ikke overtaget forpligtelser i forhold til forpagter og udlægshaver. Disse kan ikke få bedre retsstilling end selskabet, og opsigelsen af lejeaftalen på grund af misligholdelsen er derfor også gældende for dem, og de er nødt til at tåle en nedrivning af bygningerne.

 

Der har ikke for Teknik & Miljø været nogen tvivl om, at selskabet er insolvent, dvs. at det ikke kan betale sine forpligtelser, når de forfalder. Der har været problemer med betaling af vand og el, ligesom der som nævnt er tinglyst et udlæg, stort 55.920 kr. til selskabets bank. Gælden til banken forøges efter udbetaling til regionskommunen i henhold til den stillede garanti på 150.000 kr.

Selskabet er ikke under konkursbehandling, da dette forudsætter en konkursbegæring fra en kreditor. Omkostningerne til behandling af konkursbegæringen betales af den pågældende kreditor, udgifter denne formentlig kun vil afholde, hvis der er væsentlige aktiver i boet.

Bølgebadsbygningen uden en grundlejeaftale og med en nedrivningsforpligtelse vil ikke have nogen værdi for en kreditor.

 

Det fremgår af aftalen af 5. november 2010, at selskabet inden 1. december skal have ryddeliggjort bygningerne. Denne bestemmelse er medtaget på baggrund af en samlet økonomisk vurdering. Teknik & Miljø har besigtiget bygningen: Der er forskelligt løsøre og tilbehør, der efter oplysning fra selskabets direktør tilhører selskabet, René Kofod personligt eller 3. mand. En juridisk udredning af ejerforholdene vil være omkostningskrævende for regionskommunen. Endvidere er det vurderet ved besigtigelsen, at værdien af de pågældende effekter er beskeden i forhold til omkostningerne ved evt. salg eller bortfjernelse inden nedrivningen. Samlet vurderes det at være økonomisk mest fordelagtigt for regionskommunen at lade selskabet foretage den del af nedrivningen/bortfjernelsen, der kan gennemføres ved egen arbejdskraft.

 

Endelig vurderes det, at de samlede omkostninger ved nedrivning af hele bygningskomplekset ikke er større end det oprindeligt er budgetteret. Steenbergs Tegnestue ApS, der er rådgiver for regionskommunen vedr. nedrivningen, vurderer at den ændrede beslutning kan rummes i det allerede udarbejdede anlægsoverslag, idet nedrivningen kan tilrettelægges anderledes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Chefjuristen oplyser, at Slutaftalen af 5. november 2010 i § 2 angiver ”Selskabet opgiver derfor bygningerne på det lejede areal. Regionskommunen kan herefter råde over dette som sin ejendom, jf. lejeaftalens § 9”(Lejekontrakten af 11. maj 2010).

Regionskommunen overtager ifølge aftalen således bygningerne til ejendom med deraf følgende forpligtelser. Denne overtagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, der tillige godkendte aftalerne af 11. maj 2010.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt