Dagsordenspunkter

  åbent 1 Proces for budget og aftaler for 2011 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 2 Forenkling på Vej - en tværgående organisationsudvikling indenfor ældreområdet
  åbent 3 Beskrivelse af dagcenterstrukturen
  åbent 4 Anvendelse af midler afsat i budget 2010 til kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm
  åbent 5 Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
  åbent 6 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2009
  åbent 7 Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009
  åbent 8 Kontaktforum med Bornholms Praktiserende læger - udpegning af repræsentanter
  åbent 9 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 10 Dansk Epilepsiforening søger § 18-midler til opførelse af teaterforestilling
  åbent 11 Dansk Blindesamfund søger § 18-midler til kørsel i 2010
  åbent 12 Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2010
  åbent 13 Ældremobiliseringen søger under Partnerskabsaftalen for 2010 § 18-midler til datastuer, telefonstjerner og stolemotion
  åbent 14 Orientering fra udvalget
  åbent 15 Sager til høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Proces for budget og mål 2011 indenfor Socialudvalgets område

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Af Budget- og aftalevejledningen 2011 fremgår, at fagudvalgene senest den 14. juni 2010 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Dette dagsordenpunkt omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde. 

Sagsbeskrivelse

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2011 på udvalgets områder, herunder udarbejde forslag til budget indenfor den udmeldte ramme, afholde dialogmøder med virksomhederne samt udarbejde forslag til mål.

 

Udvalgets budgetramme

Det fremgår af Budget- og aftalevejledningen 2011, at fagudvalgene som noget nyt udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder finder finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme. Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

ØKE’s krav til økonomiske prioriteringer er på udvalgsniveau. Det betyder, at Socialudvalget kan omprioritere midler fra et område til et andet - eller udvalget har mulighed for at fravælge områder, som ikke skal berøres af prioriteringsforslag.

 

ØKE har på møde den 20. januar 2010 haft en indledende drøftelse af krav til rammereduktioner på fagudvalgenes budgetområder. Når ØKE’s krav til budgetrammer og evt. rammereduktioner forligger, kan Socialudvalget gå i gang med at udarbejde budgetoplæg for 2011 indenfor den udmeldte budgetramme.

Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2011 allerede indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og madproduktionen i DeViKa. Dertil kommer krav om besparelser indenfor flere af virksomhederne indenfor udvalgets område med henblik på ’afdrag’ af tidligere års merforbrug.  

 

Mål for 2011

Udvalgets arbejde med mål går i gang i forbindelse med KB’s visionsseminar den 22.-23. februar.  På seminaret drøfter KB de politiske visioner for de kommende fire år. Med baggrund i de politiske visioner udpeger kommunalbestyrelsen nogle strategiske mål for budget- og aftaleprocessen for 2011.
På baggrund af kommunalbestyrelsens udmeldinger om strategiske mål skal Socialudvalget behandle mål og eventuelle økonomiske ressourcer forbundet hermed. Udvalgets arbejde med mål afventer således KB’s visionsseminar i februar.

 

Dialogmøder

Af forslag til proces for budget og aftaler for 2011 fremgår det også, at udvalget skal afholde dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område. Det foreslås, at udvalget fastsætter 2 dage til afholdelse af dialogmøder med virksomhederne. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at forslag til proces for budget og aftaler for 2011 indenfor Socialudvalgets område godkendes  

·        at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets områder den 12. og 17. marts 

·        at der planlægges ekstraordinært socialudvalgsmøde medio maj måned

Bilag

·        Budget- og aftalevejledning 2011

·        Proces for budget og mål for 2011 indenfor Socialudvalgets område

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:
Forslag til proces for budget og aftaler for 2011 godkendtes.

Der afholdes dialogmøder fredag den 12. marts fra kl. 11 - 15.15 og onsdag den 17. marts fra kl. 09 - 17.30.

Der planlægges ekstraordinært socialudvalgsmøde mandag den 10. maj kl. 16.

 

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Proces for budget og mål for 2011 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

2.
Budget- og aftalevejledning 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forenkling på Vej - en tværgående organisationsudvikling indenfor ældreområdet

00.15.00P20-0002

Indledning

I de seneste årtier har styringstilgangen i den offentlige sektor – herunder også styringstilgangen på ældreområdet i kommunerne - udviklet styringsværktøjer som bl.a. BUM, der har øget dokumentationskravet og kontrolfunktionerne betydeligt. 

Sagsbeskrivelse

”Forenkling på Vej” er en tværgående organisationsudviklingsindsats indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe mere tid til borgerne og øget arbejdsglæde via medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav.

 

Fagrådet for Ældreområdet har udarbejdet forslag til kommissorium for ”Forenkling på Vej”.

 

Dokumentation og kontrol er nødvendigt i et vist omfang bl.a. for at sikre borgernes retssikkerhed, understøtte det frie valg og udvikle den faglige kvalitet.  Og målet med ”Forenkling på Vej” er ikke at afskaffe al dokumentation og kontrol, men at medarbejderne indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune kun arbejder med meningsfuld og nødvendig dokumentation og kontrol.

Målet er også at sætte fokus på de principper og metoder, der anvendes i styringen. Mange styringsredskaber er med til at skabe bureaukrati – og derfor er indsatsen ikke kun rettet mod forenkling af arbejdsgange – men også imod en ændring af (styrings)kulturen.

 

En afgørende forudsætning for at ”Forenkling på Vej” kan give mening i organisationen er, at igangsættelse af processen ikke opleves som ’endnu’ et styringstiltag, der flytter ressourcer i forhold til kerneopgaven.  Derfor er det afgørende, at:

·        ”Forenkling på Vej” baseres og understøtter allerede eksisterende tiltag til organisationsudvikling og regelforenkling i virksomhederne indenfor området

·        ”Forenkling på Vej” understøttes af det politiske niveau og den centrale administration i BRK.

 

Det er først og fremmest medarbejderne, der skal drive ”Forenkling på Vej” med forslag og emner, de har meldt ind. ”Forenkling på Vej” forankres i en styregruppe med deltagelse af områdechefen, de 4 virksomhedsledere indenfor ældreområdet, virksomhedslederen for Hjælpemidler og Genoptræning samt 2 medarbejderrepræsentanter. Styregruppen har ansvaret for processen og beslutter, hvad der skal ske med de forskellige forenklingsforslag.

 

Styregruppen er ansvarlig for, at forslagene sendes videre til behandling i arbejdsgrupper med repræsentation af medarbejdere og ledere, som har kendskab til de specifikke områder. På de områder, hvor der allerede eksisterer arbejdsgrupper, styregrupper eller andre fora behandles emner der.  

 

Projektet bredes ud i de deltagende virksomheder via virksomhedernes MED-udvalg. Virksomhedernes MED-udvalg får til opgave at overvåge projektets fremdrift og rådgive styregruppen både i forhold til at engagere medarbejderne i projektet og i forhold til at formidle resultater.

 

Fagrådets arbejde med ”Forenkling på Vej” er inspireret af arbejdet med ”Kontrolfri Zone” i Århus kommune. ”Kontrolfri Zone” i Århus er et afbureaukratiseringsprojekt, der har fokus på at få medarbejdernes forslag til forenklinger. Der foreslås en studietur den 10. marts til Århus med henblik på få inspiration fra arbejdet med projektet ”Kontrolfri Zone”.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        forslaget til kommissorium for ”Forenkling på Vej” drøftes

·        at der arbejdes videre med studietur den 10. marts til Århus

Bilag

·        Forslag til kommissorium for ”Forenkling på Vej”

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Kommissorium drøftet.

Udvalget ønsker

·        at styregruppen suppleres med yderligere 2 medarbejdere

·        at referater tilgår fra styregruppens møder

·        kvartalsvis afrapportering 

Der planlægges studietur den 10. marts til Århus.

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Forslag til kommisorium: "Forenkling på Vej" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Beskrivelse af dagcenterstrukturen

27.36.08P23-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 84 stk. 1 skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til § 84 stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Endelig kan kommunen i medfør af Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud.

Sagsbeskrivelse

Der visiteres til tilbud efter servicelovens § 84 stk. 1 og stk. 2. Visitationen sker individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Der visiteres ikke til tilbud efter servicelovens § 79, som er åbne tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Der er således, med Kvalitetsstandard for Dagcenter på Ældreområdet, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2009, taget stilling til serviceniveau og visitationskriterier m.m. for området.

 

Kvalitetsstandarden indeholder:

·        Heldagsdagcenter – varigt, 1 - 5 gange ugentligt – fælles transport (§ 84, stk. 1)

·        Halvdagsdagcenter – varigt, 1 – 4 gange ugentligt – fælles transport (§ 84 stk. 1)

·        Halvdagsdagcenter – tidsbegrænset, 1 – 3 gange ugentligt – fælles transport (§ 84 stk. 2)

·        Aktivitetscenter – åbent – ingen transport (§ 79)

 

Det er samtidig i standarden anført, at bevillingen stilles i bero ved indlæggelse på sygehus eller ophold på aflastningsplads. Dog således, at der ved heldagsdagcenter i helt særlige tilfælde kan dispenseres.

 

Det samlede tilbud – det samlede antal dagcenterpladser januar 2010 fordeler sig således:

Oversigt:                     Heldags      Halvdags -  varig        Halvdags -  midl.      Aktivitetscenter

Nørremøllecenteret:            40                  35                                        18                  Café - aktiviteter

Aabo:                                  60                  28                                        18                 

Toftegården:                                             28                                        29                  Café - aktiviteter

Sønderbo:                            120                28                 

Nylars:                                40

Lunden:                                                                                                                      Café - aktiviteter

                                                                                                                                   Frivillige       

I alt                                     260                119                                       65

 

Tilpasning af dagcentertilbuddene indenfor ældreområdet sker løbende, således for i videst muligt omfang, at sikre tilbud generelt til borgerne i Bornholms Regionskommune vedr. hel- og halvdagsdagcenter, aktivitetscentertilbud og aktiviteter til beboere på øens plejehjem og plejecentre og for at sikre at ressourcer, faglig bæredygtighed, rationaler og effektiv drift optimeres. Der tænkes i fleksibilitet i brugen af dagcenterpladserne, da behovet for hel- og halvdagspladser (varige/midlertidige) ændres løbende. Det vil med andre ord sige, at der er en fleksibilitet mellem hel- og halvdagspladser (varige/midlertidige), samt i forhold til antal pladser i de respektive dagcentre.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2009 budgettet 2010 og overslagsårene, hvori der blev afsat 1 mio. kr. til aktiviteter til beboere på plejehjem og plejecentre. Udmøntningen af midlerne er forelagt Socialudvalget i møde den 3. december 2009, hvor det blev besluttet:

a)      at det er det daglige og kendte personale der står for, at: planlægge, igangsætte, synliggøre og varetage de daglige gøremål/aktiviteter med beboerne på plejehjem og plejecentre efter nærmere beskrevne retningslinjer for, hvad aktiviteterne skal indeholde

b)      at midlerne tilgodeser formål som:

individuelle behov

dagligdags gøremål og aktiviteter

fællesskabsaktiviteter med social fokus

vedligeholdende (fysiske) aktiviteter i fællesskab

invitation om deltagelse fra omverdenen (fx pensionistforeninger ol, fællesskabsaktiviteter for at fremme netværket)

c)      at tiltagene synliggøres i en aktivitetskalender, som udkommer minimum hver måned i hvert hus/plejeteam

 

Med tilførsel af 1 mio. kr., som svarer til ca. 3 fuldtidsstillinger på årsbasis, vil det i princippet give mulighed for 1 times aktivitet pr. beboer/borger pr måned.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at dagcenterstrukturen drøftes og eventuelle forslag til ændringer og heraf afledte konsekvenser efterfølgende belyses

Bilag

·        Dagcenterstruktur, dateret januar 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Dagcenterstruktur drøftet. Udvalget ønsker at beboere, der ønsker det på plejehjem og plejecentre, får mulighed for at deltage i dagcenteraktiviteter. Der skal derfor udvises den fornødne fleksibilitet for at imødekomme dette.

 

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Dagcenterstruktur, januar 2010 (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anvendelse af midler afsat i budget 2010 til kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm

27.36.00P27-0002

Indledning

I forbindelse med budget 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,5 mio. kr. til etablering af kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Virksomhedsleder ved Døgnplejen Bornholm fremstiller følgende:

Vikardækning i Døgnplejen Bornholm er dels til vikardækning ved barsel, ferie og langtidssygdom, dels den vikardækning, der er nødvendig ved spidsbelastninger rent ydelsesmæssigt, samt ved akut opstået sygdom hos medarbejderne.

Tidligere analyse viser, at ca. 75% af den akutte vikardækning ligger i aften og nattimerne. Dette skyldes dels, at i disse timer, er det praktisk taget kun personlig pleje, som skal leveres. Derfor er der ikke megen mulighed for fleksibilitet i planlægningen, da ydelserne ikke kan flyttes, og alle medarbejdere har stort set arbejdstiden fyldt ud med ydelser, der skal gives til borgerne.

 

Vikardækningen til barsel, ferie og langtidssygdom planlægges i de enkelte team, og til dækning bruges dels ansættelse af vikarer (i en tidsbegrænset periode), dels fastansatte medarbejdere, der i en periode tager ekstra arbejde. Der er igennem de sidste år arbejdet målrettet på at reducere forbruget af eksterne vikarer, således var udgiften til eksterne vikarer i 2008 ca. 6,7 mio. kr., mens udgiften i 2009 beløb sig til ca. 3,9 mio. kr. 

 

De af Kommunalbestyrelsen afsatte kr. 0,5 mio. kr.  til etablering af et kommunalt vikarkorps anbefales af Døgnplejen Bornholm anvendt til koordinering af opgaver mellem teamene (5 timer pr. uge) samt til supplering af bemandingen i aftenvagt. Den øgede bemanding skal fleksibelt dække hele virksomheden og gøre tjeneste i de team, der har størst behov. I den udstrækning, der viser sig behov, vil ressourcerne fra det kommunale vikarkorps blive suppleret med midler fra Døgnplejens budget, således at forbruget af eksterne vikarer reduceres yderligere.

Økonomi

Midler afsat i budgettet med 0,5 mio. kr. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

·        at de afsatte midler 0,5 mio.kr. anvendes til koordinering af opgaverne mellem teamene med 5 timer og til ansættelse af aftenvagter for de resterende midler

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:
Udsat.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96

27.39.00P23-0001

Indledning

Der ønskes vedtaget nogle retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, Retningslinjerne skal ses som en generel serviceinformation til borgerne om borgerstyret personlig assistance.

Sagsbeskrivelse

Fra den 1. januar 2009 gennemførtes en ændring af Servicelovens §§ 95 og 96, således at det nu blev muligt at tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Med BPA er det muligt at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen.

For at være berettiget til en BPA- ordning er det et krav, at borgeren selv kan varetage arbejdslederfunktionen (lægge skemaer, afholde ansættelsessamtaler, afholde evt. personalemøde mv.). Foreningen eller firmaet der tilbyder at administrere BPA-ordningen, må ikke varetage skemalægning, ansættelsessamtaler eller personalemøder, hvis borgeren skal være berettiget til en BPA-ordning.

 

I forhold til den tidligere hjælpeordning er det væsentligt, at kravet om at man skulle have eller skulle kunne få et højt aktivitetsniveau er afskaffet, ligesom kravet om at man skulle kunne varetage arbejdsgiveransvaret ikke længere eksisterer.

 

Ordningen kan fås af personer over 18 år

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Udkast til kvalitetsstandard SL § 96 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2009

16.00.00K09-0047

Indledning

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 21. december 2009. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende på Stenbanen. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·        Tilbuddets fysiske standard

·        Samarbejde/kommunikation

·        Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·        Administration, egenbetaling m.m.

·        Magtanvendelser/omsorgspligt

·        Tilbuddets personalepolitik m.m.

·        Tilbuddets personaleplanlægning

·        Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·        Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet er udført i botilbudet Stenbanen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, er tilfredse med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer fremstår (naturligt) som nye, medens udenoms arealerne endnu fremstår ufærdige (manglende beplantning etc.).

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

·       Tilsynet anbefaler, at der senest den 30. april 2010 er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndteringen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

Bilag

·        Tilsynsrapport fra udført tilsyn på Stenbanen

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:
Tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet.

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Tilsynsrapport Stenbanen 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om magtanvendelser på Handicapområdet 2009

16.00.00P05-0007

Indledning

Årlig orientering om magtanvendelser på Handicapområdet – perioden 01.01.2009 - 31.12.2009.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.2009 - 31.12.2009 modtaget i alt 87 indberetninger. Disse er indgået fra 9 virksomheder og fordeler sig på 35 personer. Det samlede antal brugere - og beboere fra de indberettede virksomheder, fordeler sig med 162i botilbud og 176 i dagtilbud – i alt 338 borgere.

 

Der er indberettet efter § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge), § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejnesituationer) og § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Voksenhandicapområdet 2009

Indberetningsperiode: 01.01.2009 - 31.12.2009

                                                                                                                                   Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                             0

§ 126 om fastholdelse                                                                                                77

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                  3                   

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                             0                   

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                               7                   

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                                        0

 

Samlet antal indberetninger                                                                                                             87

Indberetningernes fordeling på antal personer                                                           35

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder                                                   9                                         

Beskrivelse af magtanvendelserne

Allede indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

 

Status på talmaterialet

I forhold til antallet af indberetninger i 2008, er der tale om en stigning i det samlede antal indberetninger på 11 indberetninger. Dette kan primært skyldes, at området er blevet udvidet med endnu et botilbud i 2009 – Stenbanen.

Det er ligeledes sket en stigning i antallet af personer, der er foretaget magtanvendelser overfor på 5 personer. På arten af magtanvendelser er der en stigning på magtanvendelser foretaget efter § 126 (Fastholdelse) på11 indberetninger, medens der er noteret et fald i antallet af tilladelser givet § 128 - Anvendelse af beskyttelsesmidler (bløde stofseler, sengeheste og andet der skal forhindre fald).

 

Samlet set vurderes det, at stigningen af indberetninger af magtanvendelser efter § 126, skal ses i lyset af en udvidelse af bo - kapaciteten på området, flytninger af beboere samt, at knapt 20 % af indberetningerne omhandler en enkelt beboer. Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at virksomhederne fortsat arbejder målrettet på, at finde alternativer til magtanvendelser og af pædagogisk vej løser problematikker, der kan medføre magtanvendelser.

 

Antallet af indberetninger om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer efter § 126 stk. 2 er steget med 3 indberetninger.

Faldet i antallet af magtanvendelser efter § 128 – der gives som tilladelse efter ansøgning – er der ikke nogen umiddelbar forklaring på. Tilladelserne gives efter en vurdering af den enkelte borgers fysiske habitus, og sker der ikke en genansøgning, er det vurderingen at tilbuddene har løst problematikken uden brug af magt.

 

Samlet beskrivelse vejledningens art

Social- og Sundhedssekretariatet kvitterer altid pr. mail og svarbrev med klage- og ankevejledning, når der modtages en indberetning. Er der baggrund for videre opfølgning gøres dette enten pr. mail eller telefonisk. Alle henvendelser registreres og journaliseres. Ydermere giver sekretariatet løbende supervision/sparring samt undervisning til virksomhederne - i 2009 har Social- og Sundhedssekretariatet7 gange undervist bredt på området Ældre-, Socialpsykiatri- og Handicapområdet, samt på Sundheds- og Sygeplejeskolen - i lovgivning, pædagogik, samt etik i forbindelse med voldsepisoder og magtanvendelser.

Økonomi

·        Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og videresendes til Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen til orientering

Bilag

·        Statistik magtanvendelser Voksenhandicapområdet 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010

Tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet og i Kommunalbestyrelsen


Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Årsstatistik magtanvendelser voksenhandicapområdet 2009 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kontaktforum med Bornholms Praktiserende læger - udpegning af repræsentanter

16.40.00P27-0001

Indledning

Efter aftale mellem det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Bornholms Praktiserende læger er der oprettet et kontaktforum.

Sagsbeskrivelse

Kontaktforummet var sammensat af 2 repræsentanter fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, formanden for Bornholms Praktiserende læger samt yderligere én repræsentant fra Bornholms Praktiserende læger, BRK’s praksiskonsulent, områdechefen for Social- og sundhedsområdet samt én repræsentant for Social- og Sundhedssekretariatet. 

 

Kontaktforum kan og bør beskæftige sig med alle aspekter af samarbejdet mellem BRK og de praktiserende læger og skal virke som et dialogforum mellem de praktiserende læger på Bornholm og BRK. 

 

Med nedlæggelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget pr. 1.1. 2010 anbefales, at Kontaktforummet videreføres i Socialudvalgets regi jf. gældende styrelsesvedtægt for BRK.  En videreførelse af Kontaktforum med Praktiserende læger indebærer, at der udover formanden udpeges én repræsentant fra Socialudvalget.

Kommissorium for Kontaktforum mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Praktiserende læger er tilrettet i henhold hertil. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at Kontaktforum med Bornholms Praktiserende læger videreføres i Socialudvalgets regi og kommissoriet rettes i henhold hertil

·        at der udpeges 1 repræsentant fra Socialudvalget til Kontaktforum

Bilag

·        Kommissorium for Kontaktforum mellem Bornholms Regionskommunen og Bornholms Praktiserende læger

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Kontaktforum med Bornholms Praktiserende Læger videreføres i Socialudvalgets regi og kommissoriet rettes i henhold hertil.

Birger Rasmussen blev udpeget som udvalgets repræsentant.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Kommissorium for Kontaktforum mellem Bornholms Regionskommunen og Bornholms Praktiserende læger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedr. uddeling af § 18-midler 2010 ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Til beslutning for i alt 437.278 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:
Tages til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Dansk Epilepsiforening søger § 18-midler til opførelse af teaterforestilling

27.15.12Ø40-0002

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Epilepsiforeningen arbejder for, at mennesker med epilepsi skal sikres ligeværdighed og selvbestemmelse samt begrænses mindst muligt i deres levevilkår. Dette gøres bl.a. ved at virke for udbredelse af kendskabet til epilepsiens årsager, behandling og dens sociale og psykologiske konsekvenser.

 

Der søges om § 18-midler til opførelse af teaterforestillingen ’Fit for Fight’, som er en forestilling om epilepsi i hverdagen. Forestillingen skal opføres på en uddannelsesinstitution i Bornholms Regionskommune.

 

På Bornholm har foreningen 47 medlemmer, som inviteres til at se forestillingen.

Økonomi

Der søges om i alt 27.758 kr.

·        Løn til skuespillere 4 x 3.000 kr.                     12.000 kr.

·        Transport til Bornholm              4.576 kr.

·        Hotel 4 x 450 kr.                       1.800 kr.

·        Diæter                                         3.382 kr.

·        Annoncering og andre udgifter  6.000 kr.

 

Foreningens regnskab for 2009 foreligger endnu ikke. Men pr. 31. december 2008 havde foreningen ingen formue.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Bevilget kr. 16.500. 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Dansk Blindesamfund søger § 18-midler til kørsel i 2010

27.15.12Ø40-0008

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Dansk Blindesamfund søger i lighed med tidligere år § 18-midler til kørsel til dagcenter m.v., da det er et problem for blinde og svagtseende at benytte offentlige transportmidler. Mange af medlemmerne har mistet synet i en sen alder, hvilket gør det endnu sværere at færdes. Der skabes et netværk, når medlemmerne deltager i foreningens arrangementer.

 

Foreningens medlemstal er 90.

Økonomi

Der søges om i alt 100.000 kr.

I 2007 og 2008 blev der i hvert af årene bevilget 100.000 kr., mens der i 2009 blev bevilget 50.000 kr. grundet foreningens formue og overskud i 2008.

Foreningens regnskab for 2009 foreligger endnu ikke.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Ansøgning afventer indsendelse af foreningens regnskab for 2009.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2010

27.15.12Ø40-0005

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Sagsbeskrivelse

Netværk for Unge Senhjerneskadede er en afdeling af Hjernesagen Bornholm og består af yngre personer, der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, samt deres nærmeste pårørende. Gruppen, som startede i 2001, har i dag ca. 40 medlemmer.

 

Medlemmerne er glade for at være sammen med ligestillede. Angsten og følelsen af at være alene med sygdommen og problemerne rammer også ægtefælle/samlever og børn. Derfor er det vigtigt at opleve et fællesskab og en forståelse som fås i gruppen. Det handler om at dele erfaringer og eventuelt knytte venskaber.

 

I løbet af året er der forskellige arrangementer. I 2010 er der bl.a. planlagt sejltur fra Hammerhavnen eller Gudhjem, fisketur, besøg på Melstedgård og NaturBornholm samt aktivitetsdag på Nordlandet.

 

Økonomi

Der søges om i alt 17.000 kr.

Anslåede udgifter til årets arrangementer er 40.000 kr. og anslået egenbetaling er 21.000 kr.

I såvel 2007 og 2008 blev der bevilget 15.000 kr.

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 4.695 kr.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

 

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Bevilget kr. 17.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Ældremobiliseringen søger under Partnerskabsaftalen for 2010 § 18-midler til datastuer, telefonstjerner og stolemotion

27.15.12Ø40-0004

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Der er indgået aftale mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen om et partnerskab, hvor de to parter sætter fokus på motion for svage ældre, undervisning og brug af IT i datastuer samt de daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne. Via partnerskabsaftalen er Ældremobiliseringen endvidere sikret et årligt tilskud på 250.000 kr.

 

·        Målet med motion er at nå ud til ældre, der ikke eller kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige motionstilbud. Dette sker ved at understøtte allerede etablerede grupper af frivillige og uddanne instruktørerne til at varetage funktionerne samt at etablere nye grupper, hvor nye behov opstår.

·        Målet med arbejdet i datastuerne er, at de ældre bliver fortrolige med brugen af IT, således at de kan bruge en computer som et naturligt arbejdsredskab i hverdagen og får forudsætningerne for at kunne anvende internettet ved henvendelse til offentlige myndigheder, læger, banker m.v.

·        Målet med telefonstjernerne er at skabe tryghed for de mange ældre, der bor i eget hjem og som ved hjælp af opkaldene bliver i stand til at klare sig i eget hjem så længe som muligt.

Økonomi

Der søges om i alt                                     292.520 kr. fordelt på:

 

Stolemotion/Motionsvenner                    121.800 kr.

Datastuen/Telefonstjernen Nexø             28.600 kr.

Telefonstjernen Rønne                             10.500 kr.

Telefonstjernen Aakirkeby                       18.000 kr.

Telefonstjernen Allinge                            25.200 kr.

Datastuen Klemensker                               7.000 kr.

Minidatastue Hasle                                     3.600 kr.

Datastuen Rønne                                      10.300 kr.

Datastuen Østerlars/Gudhjem                 12.670 kr.

Datastuen Allinge                                     30.500 kr.

Datastuen Aakirkeby                                16.850 kr.

Allinge Bisidder og Rådgivningstjeneste     7.500 kr.

 

Bevilling 2008: kr. 240.000

Bevilling 2009: kr. 250.000

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Bevilget kr. 250.000 som sikret i Partnerskabsaftalen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Orientering om personsag.

Henvendelse fra Bestyrelsen for De lette Kollektivboliger drøftet - uændret repræsentation.

Henvendelse fra Fontana drøftet - rapporten tages op på næste møde.

Forebyggende hjemmebesøg - procedure og konsekvenser drøftet

Henvendelse fra Bornholms Sport- og kulturcenter.

K. L. Sociale temamøde den 27. og 28. maj 2010 - udvalget tilmeldes - afventer nærmere fra Leif Olsen. 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

Socialudvalget har besluttet at sende følgende sager i høring

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Punkt 5.