Dagsordenspunkter

  åbent 1 Budget 2011
  åbent 2 Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning december 2009 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Status på madleveringer primo 2010
  åbent 5 Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje ugerne 44 - 53 i 2009
  åbent 6 Stigende tyngde hos borgere der får hjælp fra døgnplejen
  åbent 7 Det nære sundhedsvæsen
  åbent 8 Opfølgning på virksomhedsaftaler for 2009 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 9 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 10 Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 11 Kvartalsvis opfølgning på Organisations- og arbejdsganganalyse af ældreområdet
  åbent 12 Beregninger i forbindelse med madproduktion i leve- og bomiljøer
  åbent 13 Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune
  åbent 14 Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009
  åbent 15 Rapport om kortlægning og analyse af misbrugsområdet
  åbent 16 Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
  åbent 17 Rapporter fra anmeldte dialogtilsyn på Bornholms Plejehjem og -Centre 2009
  åbent 18 Årsredegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009
  åbent 19 Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet
  åbent 20 Forebyggelse og Sundhed på Bornholm - aktiviteter 2009
  åbent 21 Afsatte midler til rejser og uddannelse for Socialudvalget i 2010
  åbent 22 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 23 Dansk Røde Kors Hasle afd. søger § 18-midler til udflugt, temadag, kurser mm.
  åbent 24 Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift og udflugter
  åbent 25 Bornholms Lydavis søger § 18-midler til symposium samt driftsudgifter
  åbent 26 Scleroseforeningens Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til rejser, årsmøde, drift samt aktiviteter
  åbent 27 De bornholmske Vågekoner m/k søger § 18-midler til seminar, kørsel, foredrag samt drift
  åbent 28 Klagerådets beretning for 2009
  åbent 29 Orientering fra udvalget
  åbent 30 Sager til høring
  lukket 101 Klage over afslag
  lukket 102 Klage over afslag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Budget 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Det fremgår af Budget- og aftalevejledningen 2011, at fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder finder finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

Sagsbeskrivelse

ØKE har på møde den 10. februar 2010 udmeldt krav til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. indenfor Socialudvalgets område.  

 

Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2011 allerede indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv. Dertil kommer krav om besparelser indenfor flere af virksomhederne indenfor udvalgets område med henblik på ’afdrag’ af tidligere års merforbrug.   

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme. Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

ØKE’s krav til økonomiske prioriteringer er på udvalgsniveau. Det betyder, at Socialudvalget kan omprioritere midler fra et område til et andet - eller udvalget har mulighed for at fravælge områder, som ikke skal berøres af prioriteringsforslag.

 

I nedenstående tabel ses det oprindelige budget 2011 (kolonne A) for hele Socialudvalgets område fordelt på politikområder. De enkelte politikområder er kort beskrevet i bilag.

 

Tabellen viser også udvalgets budgetramme fordelt på henholdsvis den ikke-overførbare budgetramme (kolonne B)[1] og den overførbare budgetramme (kolonne C).  Den overførbare budgetramme svarer til udvalgets prioriteringsgrundlag. 

 

I kolonne D ses det samlede krav fra ØKE til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. 

 

1.000 kr.

Oprindeligt budget 2011

Heraf

ØKE's krav

SU’s krav til nedprioriteringsforslag

Ikke-overførbar budgetramme

Prioriterings-grundlag =overførbar budgetramme

= 0,8%

= fx. 0,8%

= fx. 1,2%

Baseret på prioriteringsgrundlaget

 

A

B

C

D

E

F

Socialudvalget i alt

1.036.293

375.019

661.274

5.250

5.250

7.935

Herunder:

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4

244.077

244.077

0

 

0

0

Politikområde 5

425.169

1.596

423.573

 

3.363

5.083

Politikområde 6

249.405

29.556

219.849

 

1.745

2.638

Politikområde 17

99.790

99.790

0

 

0

0

Politikområde 18

17.852

0

17.852

 

142

214

 

Endelig er der i kolonne E og F vist eksempler på mulige fordelinger på politikområder af de pålagte rammereduktioner:  

·        I kolonne E svarer udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde til ØKE’s krav på 0,8% af prioriteringsgrundlaget.

·        I kolonne F er udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde øget fra 0,8% til 1,2% af prioriteringsgrundlaget. Dermed får udvalget ’luft’ til finansiering af mulige op- og omprioriteringer på i alt 2,7 mio. kr. (7,935 mio. kr. - 5,250 mio. kr. = 2,7 mio. kr.), idet Socialudvalgets oplæg til rammereduktioner er større end ØKE’s krav.

 

Som grundlag for det videre arbejde med udmøntning af kravet til rammereduktioner indenfor udvalgets område skal udvalget således drøfte, hvorledes den pålagte rammereduktion fordeles på politikområder, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres. Efter udvalgets udmelding vil der blive igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, der arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Resultatet af den administrative proces vil indgå i Socialudvalgets drøftelse af rammereduktioner og evt. opprioriteringer på udvalgets møde den 12. april. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter fordelingen af de pålagte rammereduktioner, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres 

 

Bilag

·        Beskrivelse af politikområderne 4, 5, 6, 17 og 18 under Socialudvalget

Administrativ tilføjelse:

Af sagsfremstillingen fremgår det, at budgetrammen for 2011 indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv

Økonomi og Analyse oplyser, at der arbejdes på indarbejdelse af en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet jf. ØKE’s dagsorden af 19.2.2009. 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Drøftet. Der arbejdes videre med forslag til nedprioriteringer med udgangspunkt som foreslået i kolonne F.Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Beskrivelse af politikområderne 4, 5, 6, 17 og 18 under Socialudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Fagudvalgene skal udarbejde oplæg til mål for 2011, inklusiv vurderinger af eventuelle økonomiske konsekvenser. Fagudvalgenes oplæg er materiale til det første budgetseminar.

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes de strategiske mål udpeget på KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar drøftede KB politiske visioner for de kommende fire år, herunder KB’s strategiske mål for 2011. En opsamling på visionsseminaret og de strategiske mål for 2011 forventes at foreligge på udvalgets møde i marts.

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål.

KB’s strategiske mål for 2011 og Socialudvalgets konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011 vil også blive et tema på forårets dialogmøder med virksomhederne.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter KB’s strategiske mål for 2011 og en konkretisering af disse som oplæg til forårets dialogmøder med virksomhederne

Bilag

Ingen  

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Drøftet.

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning december 2009 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0046

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning udgøres af fokusopfølgningen ultimo december 2009 vedr. ældreområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningen tages til efterretning

Bilag

·        Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo december 2009

 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Taget til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Fokusopfølgning på ældreområdet december 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på madleveringer primo 2010

86.01.00I00-0002

Indledning

DeViKa udarbejder statistik for solgte hovedretter (almindelig kost) og for tilpasningskost fordelt på leveringer til hjemmeboende, til beboere på plejehjem og til beboere på plejecentre. Leveringerne kan variere meget fra uge til uge, og er kun en status på leveringerne i den nævnte uge. 

Sagsbeskrivelse

Hjemmeboende:                 

Statistikken viser, at der på ugebasis for uge 6 i 2010 blev solgt i alt 875 x hovedretter (almindelig kost) og 842 x tilpasningskost. I uge 40 2009 blev der solgt i alt på ugebasis 258 x hovedretter (almindelig kost) og 1.075 x tilpasningskost.  

Plejehjem:

Statistikken viser, at der på ugebasis for uge 6 i 2010 blev solgt i alt 784 x hovedretter (almindelig kost) og 700 x tilpasningskost. I uge 40 blev der solgt i alt på ugebasis 854 x hovedretter (almindelig kost) og 609 x tilpasningskost.

Plejecentre:

Statistikken viser, at der på ugebasis for uge 6 i 2010 blev solgt 144 x hovedretter (almindelig kost) og 328 x tilpasningskost. I uge 40 blev der solgt i alt på ugebasis 105 hovedretter (almindelig kost) og 307 x tilpasningskost.

 

I alt på ugebasis for uge 6 i 2010:             1.803 hovedretter (almindelig kost)

                                                                 1.870 tilpasningskost

                                                                  3.673 retter

Med en fordeling på 49 % til hovedretter (almindelig kost) og 51 % til tilpasningskost.

 

I alt på ugebasis for uge 40 i 2009:           1.217 hovedretter (almindelig kost)

                                                                 1.991 tilpasningskost

                                                                  3.208 retter

Med en fordeling på 37,9 % til hovedretter (almindelig kost) og 62,1 til tilpasningskost.

 

Der ses en ændring i fordelingen af solgte hovedretter (almindelig kost) og tilpasningskost fra uge 40 til uge 6, hvor hovedretter (almindelig kost) bevæger sig fra 37,9% til 49% og tilpasningskost bevæger sig fra 62,1% til 51%. Antallet af solgte retter er på uge basis steget med 465.

Der findes 60 forskellige slags tilpasningskost, hvoraf 20 er de mest anvendte og på top 4 er diabetes, småtspisende, minus fisk og til sidst hakket mad. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje ugerne 44 - 53 i 2009

16.08.01I00-0001

Indledning

Visitation Ældre udarbejder ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v.

Sagsbeskrivelse

Statistikken viser, at der i uge 44 i 2009 var i alt 1.663 brugere, som modtog i alt 7.339 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.41 time. I uge 53 i 2009 var i alt 1.655 brugere, som modtog i alt 7.565 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.57 time. Brugerantallet er faldet med 8 og timerne pr. uge er steget med 226 timer.

Til sammenligning var der i uge 52 i 2008 i alt 1.670 brugere med i alt 7.007 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.20 time. Gennemsnittet for 2008 blev 1.687 brugere med 7.063 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.19 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge 4.29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2009

1

1.665

6.908

4.15

2009

44

1.663

7.339

4.41

2009

53

1.655

7.565

4.57

 

Ændring fra uge 44 til 53

-5

226

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4.29

 

 

 

 

 

2008

52

1.670

7.007

4.20

2008

Gennemsnit

1.687

7.063

4.19

 

Der er i uge 53 i 2009: 4 ledige plejehjemspladser, 6 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statistikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

 

 

 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Stigende tyngde hos borgere der får hjælp fra døgnplejen

00.30.02S01-0004

Indledning

Udviklingen i antallet af brugere der får hjælp fra døgnplejen såvel som antallet af visiterede og leverede timer indenfor døgnplejen følges nøje. Udviklingen i visiterede timer i slutningen af 2009 peger i retning af en markant stigning i tyngden hos døgnplejens brugere. Fortsætter udvikling vil den stigende tyngde medføre et merforbrug på Visitation Ældres budget i 2010.

Sagsbeskrivelse

Gennem en årrække har antallet af brugere i døgnplejen været faldende, samtidig med at tyngden hos brugerne – målt som antal gennemsnitlige visiterede timer pr. bruger – har været stigende jf. ugestatistik fra Visitation Ældre.

Denne udvikling illustreres i nedenstående figur. Figuren viser, at fra 2005 til 2009 er:

·        antallet af brugere i hjemmeplejen faldet med næsten 15 %

·        antallet af visiterede timer totalt faldet med næsten 8 %

·        det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger steget med godt 8%

 

Indeksudviklingen fra 2005 til 2009 for henholdsvis det gennemsnitlige antal brugere i døgnplejen, det gennemsnitlige antal visiterede timer totalt samt gennemsnittet af timer pr. bruger

 

Den stigende tyngde hos brugerne i døgnplejen er blevet forstærket i efteråret 2009, hvor der ses en markant stigning i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger. Udviklingen kan ses i nedenstående figur, der viser det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger – opgjort pr. uge i hele 2008 og 2009.

 

 

Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger pr. uge i 2008 og 2009

 

2008 

Den stigende tyngde hos brugerne i slutningen af 2009 har ført til en betydelig stigning i Visitation Ældres udgifter til BUM-afregning til Døgnplejen Bornholm[2].  Det endelig regnskab for 2009 foreligger endnu ikke, men Visitation Ældre forventer dog på nuværende tidspunkt, at merforbruget på BUM-budgettet i stort omfang modsvares af mindreudgifter på andre områder.  Hvis der ikke sker et decideret fald i det samlede antal visiterede timer i 2010 i forhold til 2009 forventer Visitation Ældre i 2010 et stort merforbrug på BUM-budgettet – der ikke kan rummes indenfor Visitation Ældres samlede budget.

 

Visitation Ældre har iværksat en undersøgelse med henblik på at få klarlagt årsager til den markante stigning i tyngden hos brugerne af døgnplejen. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen entydig forklaring, men Visitation Ældre har fortsat en stram visitering i henhold til gældende kvalitetsstandarder. 

 

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 28/2 2010 vil der foreligge en egentlig prognose for Visitation Ældres BUM-budget  i 2010, herunder en vurdering af mulige tiltag der kan iværksættes, hvis den markante stigning i tyngden fortsætter i 2010.

 

Der kan overordnet peges på 3 tilgange til at imødegå et merforbrug på BUM-budgettet:

·        Tilpasning af kvalitetsstandarder

·        Effektiviseringskrav indenfor Døgnplejen Bornholm

·        Tilførsel af ressourcer 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at udvalget drøfter mulige tilgange til at imødegå et merforbrug på BUM-budgettet 

Bilag

·        Ugestatistik fra Visitation Ældre

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Drøftet. Udvalget anbefaler, at der arbejdes med effektiviseringsforslag indenfor døgnplejen, og afventer endvidere resultatet af den iværksatte undersøgelse i Visitation Ældre om mulige årsager til stigningen i tyngden hos brugerne. 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Ugestatistik, Visitation Ældre (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Det nære sundhedsvæsen

29.00.00A00-0001

Indledning

Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt et debatoplæg om kommunernes fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen. I debatoplægget opridses en række af de udfordringer og spørgsmål som kommunerne og dermed også Bornholms Regionskommune står overfor. 

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for KL’s debatoplæg er den megen fokus på sundhedsvæsenet i disse år. Det stigende antal kronisk syge, flere og nye behandlingsmuligheder og stadig flere ældre betyder et voksende behov for behandling, pleje og omsorg. Denne udvikling har i første omgang sat fokus på sygehusstruktur og den præhospitale indsats og i mindre omfang på kommunernes del af sundhedsvæsenet. 

Men KL forudser, at det stigende pres på sundhedsudgifterne vil øge fokusset på, at kommuner dels skal forebygge indlæggelser dels skal tage deres borgere hjem, så snart der ikke længere er behov for specialiseret behandling på sygehuset.  De borgere der i dag kommer hjem fra hospitalerne har et stigende behov for pleje og fortsat behandling, hvilket også afspejles i en stigende tyngde hos borgerne, der har brug for hjælp fra døgnplejen. 

 

KL forudser, at denne udvikling vil forstærkes de kommende år og kommunerne skal tilpasse ældreområdet til denne udvikling, men ikke som det er tilfældet i øjeblikket, hvor der sker en jævn, ukoordineret og usynlig glidning af opgaver fra sygehusene til kommunerne. Tilpasning skal ske bevidst og med aktiv stillingtagen til, hvilke opgaver og hvorledes disse opgaver bedst løses i kommunerne. Og opgaverne skal løses i et styrket samarbejde med almen praksis og sygehusene.

Under overskriften ’Det nødvendige samarbejde’ sætter KL i debatoplægget bl.a. fokus på temaerne:

·        Fra opgaveglidning til overdragelse

·        Nye grænseflader til sygehuset

·        Redskabet til bedre samarbejde

·        Finansiering af det nære sundhedsvæsen

 

Disse temaer vil indgå i drøftelserne af næste generation af Sundhedsaftaler for perioden 2011-2014 mellem kommunerne i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden. Kommune Kontrakt Rådet (KKR) i Region Hovedstaden vil således på sit møde i marts, drøfte et udkast til politiske mål fra regionen og kommunerne på en række af disse områder. Efterfølgende sendes oplægget til høring i kommunerne – som grundlag for næste generation af sundhedsaftaler. 

 

De mere overordnede problemstillinger som KL rejser udfordrer også kommunernes interne organisering. Områdechefen for Social og Sundhed og virksomhedslederne indenfor ældreområdet vil derfor sideløbende vurdere og drøfte den interne organisering og opgaveløsning på ældreområdet i BRK med henblik på at sikre, at kommunen organisatorisk er parat til at løfte de fremtidige opgaver for det nære sundhedsvæsen.

 

Økonomi

·        Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Det nære sundhedsvæsen. Et debatoplæg om kommunernes rolle i patientbehandlingen. KL 2010

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Det nære sundhedsvæsen. Et debatoplæg om kommunernes rolle i patientbehandlingen. KL 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på virksomhedsaftaler for 2009 indenfor Socialudvalgets område

00.01.00P27-0614

Indledning

I henhold til principper og forudsætninger for aftalestyring i BRK, skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på, hvorvidt virksomheden har efterlevet indholdet i sidste års aftale. Opfølgningen er et redskab til sikring af den løbende dialog mellem virksomhederne og det politiske system. Endvidere skal opfølgningen sikre, at den enkelte virksomhed har udført de ydelser, der har stået i aftalen for det pågældende år. Endelig skal opfølgningen anvendes i den efterfølgende forhandling til kommende årsaftale. Fagudvalget behandler virksomhedernes aftaleopfølgning og disse inddrages i forårets dialogmøder.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede aftaleopfølgning er indenfor Socialudvalgets område omfatter virksomhederne på:

·      Politikområde 5 Ældre: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre og DeViKa.

·      Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap: Hjælpemidler og Genoptræning, Kommunikationscentret, Nexø huset, Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, SACS og Psykiatri og Handicap.

·      Politikområde 18 Forebyggelse og behandling: Tandplejen og Tandregulering.  Tandplejen og Tandreguleringen er pr. 1.1.2010 blevet lagt sammen til én virksomhed: Den Kommunale Tandpleje. 

 

Det skal bemærkes, at der vil blive udarbejdet en særskilt opfølgning på den tværgående målsætning indenfor sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af hele kommunen.

Af resuméet fra virksomhedernes aftaleopfølgning for 2009 fremgår følgende:  

 

Politikområde 5:  Ældre

Visitation Ældre

Udmøntning af de politiske beslutninger ifm. ældreanalysen sikres gennem et tæt samarbejde med områdechef, sekretariat og virksomhedsledere på ældreområdet.

Den stramme visitering til praktisk og personlig hjælp er fastholdt. Arbejdsgangene er i 2009 effektiviseret. Via den ekstraordinære afsatte pulje i budgettet på 3 mio. kroner, har visitatorerne haft mulighed for at visitere til ydelser, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarden, fortrinsvis til omsorgsrelaterede opgaver samt sociale tiltag.

I løbet af 2009 er Demensmodellen og Den Danske Kvalitets Model blevet implementeret. Det 2-årige inkontinensprojekt er afsluttet og forankret på ældreområdet. Der er udarbejdet arbejdsredskaber til brug for implementering af ny lovgivning inden for uddannelsessygeplejerskerne område.

 

DeViKa

En større omlægning i virksomheden i 2009, hvor al madproduktion blev samlet på én location, er forløbet godt og med positive tilbagemeldinger fra medarbejderne.

En brugerundersøgelse i september 2009 viste, at der er stor tilfredshed med de leverede ydelser.

Der er endvidere arbejdet seriøst med mål og indsatsområder. Men da virksomheden har brugt mange ressourcer i forbindelse med udbud af madservice, har det ikke været muligt, at arbejde med KRAMS indsatsen ”motion på arbejdspladsen”, og udarbejde et konkret oplæg til kostpolitik. Disse områder er således udsat til 2010.

 

Døgnplejen Bornholm

Et udviklende, travlt, spændende og aktivt år for alle ledere og medarbejdere i virksomheden.

Medarbejdere og ledere har udvist et stort engagement for at få løst de givne opgaver på den mest hensigtsmæssige, fleksible og rationelle måde. Flere medarbejdere og ledere har medvirket i udviklingsprojekter i og på tværs af virksomheden/virksomhederne (på koncernniveau).

Der har i virksomheden specielt været fokus på budget- og budgetredskabshåndtering, effektivitet, implementering af ny budgetmodel, IT, elektronisk kommunikation og IT redskaber, LEAN, arbejdsmiljø, udvikling og implementering af værdier og personalepolitikker, rummelighed, kompetenceudvikling, medicinhåndtering, dokumentation, arbejdet med KRAMS faktorerne, nærhed og omsorg, samt udvikling og fastholdelse af den attraktive arbejdsplads.

 

Bornholms Plejehjem og –centre

Fra 1. januar 2009 blev Plejecenter Slottet (afd. B2 og B3) og Nylars Plejecenter organisatorisk en del af virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre (BPC). Virksomheden oplever en stor sammenhængskraft på tværs af alle 22 team med i alt ca. 690 ansatte, hvor Slottet (B2 og B3) og Nylars nu efter et år er fuldt integreret i virksomheden.

Borgerne som visiteres til virksomhedens 463 boliger er tiltagende demente og udadreagerende, hvor stigningen af magt- og voldsanmeldelser har været markant i 2009. I 2009 har BPC lukket 12 pladser med baggrund i en rammebesparelse. Forberedelse og deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med plejeboligbyggeri på Snorrebakken og tilbygning ved Nørremøllecentret og Åbo, hvor både pårørende og medarbejdere har deltaget, vil de næste to år fortsat kræve en stor medinddragelse ved både byggeprojekterne og lukninger af de vedtagne plejehjem og plejecentre de kommende år.

Trods et travlt år med mange nye udfordringer og opgaver, har virksomheden arbejdet med målsætningerne i aftalen.

 

Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap

Nexøhuset

2009 har i Nexøhuset været præget af ledelsesskift, både virksomhedsleder og stedfortræder er nye. Nexøhuset var i 2 ½ mdr. uden både leder og stedfortræder, hvilket personalet klarede fantastisk.

Nexøhuset har i 2009 udarbejdet et værdigrundlag og lavet en samarbejdspolitik, der sikrer at personalet støtter op om og hjælper hinanden, så man kan møde beboerne positivt, selvom presset ind i mellem er stort. Derudover har Nexøhuset arbejdet med byggeriet, som starter i april 2010.

Der er arbejdet med projekt ”Det optimale plejetoilet” hvor man, i samarbejde med AKP-design, har søgt og fået midler fra Forebyggelsesfonden til at etablere et test laboratorium, for afprøvning af hjælpemidler og toiletter. Sidst men ikke mindst er Nexøhuset også startet op på et projekt med ABT fonden, hvor det skal undersøges om det er muligt for beboerne at udnytte eksisterende teknologi til selvaktivering.      

 

Rønne Botilbud

Rønne botilbud er i en igangværende fusionsproces. Herudover har der været et lederskifte i processen. Fokus har derfor i større grad været på beboerne/brugerne, end på medarbejderne. Dette ses blandt andet på KRAMS faktorerne, der ifht. medarbejderne ikke har haft nævneværdig prioritet, hvilket der ligeledes blev redegjort for ved dialogmødet ultimo 2009.

Personalet har i 2009 koncentreret sig om indsatsen omkring beboerne, på bekostning af kompetenceudvikling og kursusaktivitet. Indsatsen har været lagt på driften af virksomheden, imedens resultatet af fusionen blev afventet. Beboerne har derfor kun været minimalt påvirket af fusionen.

Fusionsstrategien lægger op til en høj grad af medarbejderindflydelse, således at der opleves medejerskab til de visioner, fusionen tager sit udgangspunkt i.  Dette for at sikre langtidsholdbare og bredt funderede rammer, for det videre arbejde i det ”nye” Rønne Botilbud.

 

Psykiatri- og Handicap

Psykiatri og Handicap har deltaget i det politikformulerede arbejde igennem afgivelse af høringssvar på handicap og misbrugsområdet.

Virksomheden er sammen med BCB i gang med en revision af rapporten om overgang fra barn til voksen med henblik på at optimere samarbejdet for at fremme optimale borger-forløb.

Virksomheden deltager i alle opgaver omkring opførelse af 25 nye boliger til mennesker med sindslidelse.

Virksomheden har igangsat en intern analyse af sagsgange og ydelser til borgere, der har en misbrugsproblematik eller en problemkreds centreret omkring autisme og ADHD. Formålet er at optimere anvendelsen af virksomhedens ressourcer for at imødekomme flest mulige behov hos borgerne.

Virksomheden arbejder fortsat med at realisere BRK’s initiativer for at styrke borgernes sundhed også beskrevet som KRAMS faktorer. Specielt har virksomheden målrettet sit arbejde med implementering af en intern misbrugs- og alkoholpolitik, rygning samt motion. På væresteder er der fokus på kost og livsstil.

 

Røbo

Røbo mener at have opfyldt aftalepunkterne, trods situationen, omkring flytning af medarbejdere og ledelsesminimering.

Røbo blev hurtigt klar over at daglig rapportering og afkrydsning i observationsskemaer, tog rigtig meget tid fra beboerne/brugerne.                                                                                                                           

IKT- kurset har givet et godt overblik over brugbare programmer, trods medarbejdernes oplevelse af modvilje fra IT- afdeling.

Ledelsesminimeringen opleves som at have været en stor opgave og givet meget ekstra arbejde til virksomhedslederen, der nu er virksomhedsleder og afdelingsleder på Røbo. Den nuværende stedfortræder er leder af to afdelinger, og ikke kan påtage sig mere administrativt arbejde.

 

Kommunikationscentret

De politiske indsatsområder for Kommunikationscenteret i 2009 har været:

·        Specialisering.

·        Det 3. årige ungdomstilbud

·        Samarbejdet mellem børn og voksenområdet

·        Brugerindflydelse

·        Handicappolitik

Kendetegnede for alle områder at de fortsætter som indsatsområder også i 2010.

Der vil især være fokus på brugerindflydelse ud fra en borgerrelateret og lovgivningsmæssig synsvinkel.

 

Klintebo

Klintebo har i det store hele opfyldt aftalen.

Klintebo har:

·        haft kontakt til visitationen ved ledige boliger. I forhold til brugerinddragelse arbejdes der stadig med metodeudvikling og bruger stadig valg af mad som eksempel.

·        undersøgt og arbejdet med relationerne beboerne imellem.

·        afholdt 7 møder i Bruger/pårørenderådet

·        haft en medarbejder fra hver afdeling på IKT kursus for at støtte kommunikationen med de svageste af vores beboere.

Klintebo er ved at implementere de nye handleplaner der kom i 2009 og har haft pædagoger af sted på ”Løsningsfokuseret samtaler og pædagogik” for at fremme dialogen.

I forhold til virksomhedens mål har alle fastansatte medarbejdere haft mulighed for at deltage i 3 faglige temadage med undervisere udefra. Meningen var at den ene dag skulle bruges til en gennemgang og drøftelse af virksomhedens værdigrundlag – men behovet for faglig viden omkring autisme og forflytninger overhalede os indenom og Klintebo udsatte derfor værdigrundlaget til 2010, hvor det vil blive taget på en temadag i foråret. 

 

SACS

I april blev der ansat en ny leder i SACS og en af de vigtigste opgaver var at overholde budgettet.  Det har ledelsen prioriteret og sammen med medarbejderne, gjort en stor indsats for at det var muligt. Derfor er andre opgaver blevet nedprioriteret. Bla. samarbejdet omkring  ”Barn til voksen”. SACS har i den sammenhænge ikke henvendt sig til Kildebakken eller Kommunikationscentet.

Ligeledes information og behandlingsmetoder ifh. til rusmidler er nedprioriteret, men SACS vil i 2010 holde info om emnet. Der er løbende kontakt til Kommunikationscenteret vedrørende praktikker og for at gøre tilgangen til SACS dagtilbud nemmere, deltager Kommunikationscentet. i vores hockey træning.

Der er pt ikke etableret et brugerråd i SACS Kulturhuset, men vi deltager i Rønne Botilbuds brugerråd.

 

Hjælpemidler - og Genoptræning

Virksomheden har gennem 2009 arbejdet med udmøntning af aftalens målsætninger.

På hjælpemiddelområdet har fokus dels været på forbedringer i den ordinære drift og dels på omrokeringer efter personalenedskæringer.

På genoptræningsområdet har fokus rettet sig mod konsolidering af Sundhedslovens opgaver og at snitfladekataloget mellem almen og specialiseret genoptræning følges.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Tandplejen
I 2009 har Tandplejens patientgrundlag været 8.650 patienter, heraf 217 omsorgspatienter. Der er arbejdet ud fra de faglige retningslinjer med en målrettet tidlig indsats individuelt og på populations-basis. For børn med mælketænder er tandsundheden stigende, ligeledes for børn op til 12 -13 års alderen. Det  må dog konstatere, at det er vanskeligt at fastholde tandsundheden for unge i gruppen 15 – 18 år trods en individuel målrettet indsats. Risikoen for udviklingen af tandsygdomme påvirker ikke holdningerne hos forældre og børn til at ændre det store forbrug af slik og søde drikkevarer ligesom ansvaret for tandbørstningen helt er overladt til børnene. Det har de langsigtede konsekvenser, at der udvikles caries, hvor non-operative behandlinger ikke er tilstrækkelige. Patienter i gruppen 14 – 17 år, der modtager fyldningsbehandlinger, er stigende.

 

Tandregulering
Tandreguleringen har i 2009 opfyldt de mål der var sat for virksomheden vedrørende overholdelse af ventetider, fastholdelse af behandlingskapaciteten og behandlingskvaliteten. I relation til målet om at sikre fortsat opgavevaretagelse på Bornholm er status aktuelt, at stillingen som specialtandlæge er vakant, men det forventes at stillingen kan genbesættes i efteråret 2010, når næste hold ortodontister er færdiguddannede fra Tandlægeskolerne.  Opgaven varetages indtil da på konsulentbasis af den tidligere specialtandlæge.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningerne på virksomhedsaftalerne indenfor Socialudvalget indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 5 Ældre:  

·        Visitation Ældre

·        Døgnplejen Bornholm

·        Bornholms Plejehjem og –Centre

·        Devika

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 6 Psykiatri- og Handicap   

·        Hjælpemidler og Genoptræning

·        Kommunikationscentret

·        Nexøhuset

·        Rønne Botilbud

·        Klintebo

·        Røbo

·        SACS

·        Psykiatri og Handcap

Opfølgning på 2009-aftalen fra politikområde 18 Forebyggelse og behandling 

·        Tandplejen

·        Tandreguleringen 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Opfølgningerne på virksomhedsaftalerne for 2009 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Tandreguleringen (DOC)

2.
Tandplejen (DOC)

3.
Klintebo (DOC)

4.
Rønne Botilbud (DOC)

5.
Røbo (DOC)

6.
Nexøhuset (DOC)

7.
Hjælpemidler- og Genoptræning (DOC)

8.
Kommunikationscentret (DOC)

9.
SACS (DOC)

10.
Psykiatri- og Handicap (DOC)

11.
Visitation Ældre (DOC)

12.
DeViKa (DOC)

13.
Døgnplejen Bornholm (DOC)

14.
Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for implementering af de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre.  

Sagsfremstilling

Ændringer af boligstrukturen på ældreområdet

De besluttede ændringer af boligstrukturen på ældreområdet indebærer

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at til- og nybyggeri forventes færdiggjort i perioden fra juli 2011 til oktober 2013

 

Bilag 1) giver en mere detaljeret oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Der udestår en afklaring og plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes. ·

 

Midlertidig lukning af 12 boliger

En pålagt besparelse på 1,6 mio. kr. på boligstrukturområdet i 2009 blev udmøntet ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser: Østermarie Plejehjem reduceret fra 23 til 19 pladser (heraf 2 aflastningspladser), Sandvig Plejehjem fra 20 faste pladser til 16 faste pladser og Toftegården fra 43 til 39 pladser (heraf 4 aflastningspladser).


Besparelsen er videreført i 2010 og udmøntes også i 2010 ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården

Det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre er derfor fortsat midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 463 boliger.

 

Ledige boliger på Bornholms plejehjem og -centre

Trods reduktionen med 12 boliger på Bornholms Plejehjem og –centre kan der konstateres en betydelig stigning i antallet af ledige boliger i løbet af 2009, og dermed også en stigning i antallet af dage hvor boligerne står ledige. Hvor der fx i uge 10 i 2009 var 2 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 60 dage, var der ultimo 2009 10 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 658 dage. Antallet af ledige boliger, der er klar til indflytning varierer fra uge til uge, men der har i 2009 været en klar tendens til, at antallet af ledige boliger er stigende.

 

Udviklingen i ledige boliger peger endvidere i retning af, at søgningen - mod de mindre plejehjem og plejecentre, der er besluttet lukket - bliver mindre, herunder specielt søgningen til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem. 

 

Af nedenstående figur fremgår det, at 6 ud af de 10 ledige boliger ultimo 2009 på plejehjem og plejecentre var at finde på Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem, der hver havde 2 ledige boliger. I betragtning af, hvor få boliger der er i Svaneke, Østermarie og Sandvig, svarer det til, at mellem 11%-13% af boligerne disse steder er ledige. 

 

Figur 1: Antal ledige boliger ultimo 2009 fordelt på plejehjem og –centre

 

Det skal bemærkes, at de nævnte tal kun omfatter boliger, der er klar til indflytninger. Ud over tomme boliger, der er klar til indflytning, er der løbende 13-20 tomme boliger, der ikke er klar til indflytning. Ultimo 2009 var der således – foruden de 10 ledige boliger – yderligere 20 tomme boliger, der endnu ikke var klar til indflytning. På Svaneke Plejecenter stod der – udover de 2 ledige boliger – yderligere 4 boliger tomme.

En fortsat ringe søgning til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem i 2010 kan hurtigt betyde et markant fald i antallet af beboere på disse plejehjem og plejecentre.

I bilag 2 ses en detaljeret oversigt over udviklingen i antallet af ledige boliger i 2009.

Økonomi

Socialudvalgets budgetramme for 2011 indeholder en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og nedlæggelse af medproduktionskøkkener på de små plejehjem.

En fortsættelse af den midlertidige reduktion i antallet af plejehjemspladser med 12 boliger i 2011 jf. ovenstående giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Der resterer således fortsat en ikke umøntet besparelse på 6,1 mio. kr. som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til

·        en indledende drøftelse i udvalget af en plan for implementering af ændringerne af boligstrukturen, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, herunder eventuelle tiltag i relation til det stigende antal ledige boliger på Bornholms Plejehjem og –centre

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Drøftet. Genoptages på næste møde.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet (DOC)

2.
Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 10       Ansøgning om midlertidig udvidelse af servicearealer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

27.42.00P00-0001

Indledning

Virksomhedslederen for Bornholms Plejehjem og –centre fremsender ansøgning om midlertidig inddragelse af 2 ét værelses lejligheder, beliggende Paradisvej 81, lejlighed 5 og Paradisvej 85, lejlighed 5 til serviceareal/fællesareal. Dette for at give beboere og medarbejdere mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer, og for at være på forkant ift. en påpegning fra Arbejdstilsynet om, at tilgodese medarbejdernes arbejdsmiljømæssige betingelser i servicearealer.

 

Sagsbeskrivelse

Aktivitets- og Plejecenter Lunden består af 84 boliger. 69 boliger er fordelt i 2 team, hvor der ikke er fællesarealer tilknyttet. Af de 69 boliger er 9 og 16 boliger beliggende inde i selve centeret (hovedbygningen), hvoraf 2 ét værelses lejligheder er meget vanskelige at leje ud. 15 ét - værelses boliger er samlet i en lille selvstændig og fritliggende enhed (Paradisvej 11), hvor der er i fællesareal er etableret opholds- og spisestue til stor glæde for beboerne. Det er et stort ønske fra beboerne i de 69 boliger og fra medarbejderne, at kunne skabe lignende mulighed for, at beboerne kan mødes ”på midten” i nogle fællesarealer.

 

De 2 lejligheder, der ønskes nedlagt som plejeboliger, er beliggende i en krog af centeret (hovedbygningen), og er meget mørke. Det har igennem de sidste 15 år i perioder været svært, at få udlejet disse lejligheder, idet borgerne takker nej til tilbuddet, bl.a. grundet boligens begrænsede areal.

Ved ”tomgang” – efter 3 måneders manglende udlejning, er det Visitation Ældre, der betaler husleje til Boligselskabet.

Lejlighederne ligger tæt på personalets grupperum, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at anvende disse 2 lejligheder til serviceareal til personalet – og omdanne de nuværende grupperum til fællesarealer, idet disse er mere centralt placeret.

 

Ved en midlertidig ændring af status på de 2 ovennævnte lejligheder, kræves der ikke ændring af lånoptagning. Formanden for De Vanføres Boligselskab ved Lupinparken (Lunden) er forespurgt og har tilkendegivet over Bornholms Plejehjem og -centre, at man er villig til at indgå en aftale om midlertidig udlejning af de 2 nævnte lejligheder til BRK, bl.a. fordi det tilgodeser lejernes/beboernes behov.

 

I forbindelse med tidligere ombygning af Plejehjemmet Lunden, blev fokus lagt på servicearealer i forbindelse med aktivitetscenter og café-virksomhed. Disse arealer er i dag en del af et aktivt aktivitetscenter med 500 ugentlige brugere fra eget hjem og fra Plejecenter Lunden, samt ca. 100 frivillige. Der er ikke her mulighed for plads til fælles aktiviteter og fællesarealer tæt på beboernes lejligheder.

 

Økonomi

Driftsomkostninger

Leje m.m. pr. lejlighed jf. Visitation Ældre:

Husleje Paradisvej 85, lejlighed 5 (juli 2009 niveau) 3.894 kr.           

Á conto varme                                                           400 kr.

El (ved almindelig udlejning)                                     601 kr.              

Øvrige omkostninger                                                 215 kr.

Månedlig udgift pr. lejlighed                                   5.110 kr.      

Årlig udgift 2 lejligheder                                                                       122.640 kr.

 

Etableringsomkostninger anslået

Installering af IT forbindelser m.m.                                                       80.000 kr.

(kræver godkendelse af Boligselskabet - givet mundtligt)

Møblering af fællesareal x 2

(antennestik, TV, møbler m.m.)                                                           100.000 kr.

(forventes tilskud fra Boligselskabet)

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at midlertidig nedlæggelse af de 2 nævnte lejligheder anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre afholder såvel drifts- som etableringsomkostningerne

 

Bilag

·        Ingen

Beslutning

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Kvartalsvis opfølgning på Organisations- og arbejdsganganalyse af ældreområdet

16.00.00S00-0001

Indledning

Det tidligere Socialudvalg besluttede i sit møde den 17. december 2008 ved behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2008, at der skulle iværksættes en analyse af døgnplejens styring for at bringe balance mellem udgifter og budget. Således foranlediget besluttede Socialudvalget i sit møde den 15. april 2009 at igangsætte en organisations- og arbejdsgangsanalyse af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre udført af BDO Kommunernes Revision.

Sagsbeskrivelse

Rapportens overordnede sammenfatning:

Gennem interview og møder med virksomhedsledere og teamledere og øvrige medarbejdere har BDO generelt mødt en kultur præget af ansvarlighed, fleksibilitet og samarbejdsvillighed samt vilje til at løse sine opgaver så godt som muligt inden for de rammer, der er givet. BDO vurderer, at Regionskommunen har et godt grundlag for den videre udvikling af organisationen og i forhold til at opretholde en hensigtsmæssig og økonomisk bæredygtig drift af ældreområdet.

BDO Kommunernes Revision vurderer overordnet, at virksomhederne på ældreområdet i Bornholms Regionskommune gennemgående har fornuftige og hensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til økonomi- og ressourcestyringen. Bornholms Regionskommunes budgettildelingsmodel på ældreområdet vurderes som hensigtsmæssig, fordi modellens intention er at tage højde for, at tyngden varierer, og modellen sikrer efter BDO`s vurdering klare og gennemskuelige forudsætninger for budgettet. Med hensyn til BTP vurderes det, at forudsætningen for BTP er fastsat højt i forhold til sammenlignelige kommuner, hvilket indebærer at Døgnplejen Bornholm skal være meget effektiv for at kunne holde budgettet. BDO ser, at kommuner typisk har en BTP for praktisk hjælp og personlig pleje i dagtimer på 48 % til 52 %. Der henvises til analysens enkelte afsnit for mere udførlige beskrivelser, vurderinger og anbefalinger.

Der er den 13. oktober 2009 afholdt møde med vicekommunaldirektør, virksomhedsleder for Døgnplejen Bornholm, virksomhedsleder for Bornholms Plejehjem og –centre, konstitueret visitationschef for Visitation Ældre, stabschef for Økonomi og Analyse og områdechef for Social og Sundhed for at foretage prioriteringer og indstillinger i forhold til de anbefalinger, der er givet i rapporten.

 

Der opnåedes enighed om, at anbefale for:

a) Organisering:

               at nuværende organisering af ældreområdet fastholdes

b) Økonomi- og budgetansvar:

               et tydeligt økonomi- og budgetansvar til teamlederne, hvor et undervisningsforløb

               iværksættes for at sikre, at der er et fælles forståelsesgrundlag/rammer

c) BTP beregning og øvrige forudsætninger i budgettildelingsmodellen:

               at principper for funktionsvurdering og dermed budgettildeling til Bornholms Plejehjem                      og –centre fortsat udvikles

d) Opdeling af opgavemængde for områdechef:

               at der arbejdes videre med at tilføre området en souschef. Social- og sundhedsområdet ønskes            ikke fordelt på flere chefer

e) Ledelsesgrundlag:

at der arbejdes videre med at få udarbejdet et ledelsesgrundlag ved ekstern konsulent-

               bistand

               at der på ledertemadagen den 29. oktober arbejdes med strategisk ledelse

               at der centralt arbejdes på, at skabe større sammenhæng mellem ydelsesbeskrivelser og                                      virksomhedsaftaler og at virksomhederne bruger disse som et reelt styringsredskab i en

               løbende proces

f) Central økonomifunktion og administration:

               at nuværende organisering fastholdes, hvor samarbejdet på tværs styrkes og intensiveres                     for at sikre et fælles forståelsesgrundlag/rammer

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 26. november 2009, at der arbejdes videre med anbefalingerne a – f.

 

Der er udarbejdet handleplan for anbefalingerne. Handleplanen vil løbende blive justeret/tilpasset i takt med, at handlingerne er effektueret.

Ad b) Økonomi- og budgetansvar

Ø      et tydeligt økonomi- og budgetansvar til teamlederne, hvor et undervisningsforløb

                        iværksættes for at sikre, at der er et fælles forståelsesgrundlag/rammer

                        Handleplan:

                        Ved introduktion af nye teamledere - ved månedlig budgetopfølgning, drøftes indhold,              brug og handling i forhold til budgetmodellen. Udvikles løbende.

 

Ad c) BTP beregning og øvrige forudsætninger i budgettildelingsmodellen

Ø      at principper for funktionsvurdering og dermed budgettildeling til Bornholms Plejehjem og –centre fortsat udvikles

                        Handleplan:

                        BTP – tilpasset niveauet i andre kommuner – KB den 17.9.2009.

                        Økonomimodellen evalueres i 2010. Der arbejdes videre med funktionsvurdering og en                         fordelingsmodel i Økonomistyregruppen på Ældreområdet.

                        Undervisning planlagt med BDO ultimo marts 2010. Arbejdsgruppe fremkommer efter                        følgende med forslag til ”Retningslinjer for brug af øvrig tid”.

 

Ad d) Opdeling af opgavemængde for områdechef:

Ø      at der arbejdes videre med at tilføre området en souschef

                        Handleplan:

                        Resterer.

 

Ad e) Ledelsesgrundlag:

Ø      at der arbejdes videre med at få udarbejdet et ledelsesgrundlag ved ekstern konsulent-

            bistand

                        Handleplan:

            Forløb igangsat ved ekstern konsulent – forventes afsluttet medio 2010.

 

Ø      at der centralt arbejdes på, at skabe større sammenhæng mellem ydelsesbeskrivelser og virksomhedsaftaler og at virksomhederne bruger disse som et reelt styringsredskab i en

            løbende proces

                        Handleplan:

                        Jf. B&A for budget 2011 er hele aftalekonceptet under politisk overvejelse.         

                       

                        Der skal arbejdes på at få indført et IT – ledelsesinformationssystem.

 

Ad f) Central økonomifunktion og administration:

Ø      at nuværende organisering fastholdes, hvor samarbejdet på tværs styrkes og intensiveres for at sikre et fælles forståelsesgrundlag/rammer

                        Handleplan:

                        Månedlige opfølgninger på økonomimodel med deltagelse af ledere og økonomimedarbejdere fra virksomhederne på ældreområdet + Social- og Sundhedssekretariatet. Fælles ledelsesinformation under udvikling. Tværgående økonomigruppe – ad hoc. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at sagen tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Taget til efterretning.
 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Beregninger i forbindelse med madproduktion i leve- og bomiljøer

27.42.20A00-0001

Indledning

Fødevarestyrelsens vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer, dateret den 1. august 2005 siger: ”Køkkener i leve- og bomiljøer er ikke i fødevareforordningens forstand private hjem, men opfattes i henhold hertil som såkaldte fødevarevirksomheder. Definitionen af fødevarevirksomheder er ”ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en aktivitet, der indgår som et hvilket som helst led i produktionen, tilvirkningen eller distributionen af fødevarer”. Når der laves mad til beboere i større eller mindre omfang, er køkkenerne i disse institutioner derfor omfattet af fødevarelovgivningen og skal leve op til gældende regler. Ved flere end 12 beboere skal køkkenet autoriseres i henhold til autorisationsbekendtgørelsen. Et køkken med 12 eller færre beboere skal registreres i henhold til hygiejneforordningen. Autorisations- og registreringskravet betyder bl.a. at der er offentlig kontrol med de aktiviteter, der foregår i køkkenet. 

 

Personalet i køkkener, der tilvirker til flere end 12 beboere skal gennemføre en uddannelse med certifikat i fødevarehygiejne med formål at øge kendskabet til hygiejne og egenkontrol. I tilfælde hvor der kun foretages anretning og servering af fødevarer er der ikke krav om uddannelse for personalet. I leve- og bomiljøer med lidt flere end 12 beboere kan der i særlige tilfælde gives dispensation fra uddannelseskravet. En sådan dispensation kunne overvejes, hvis der er tale om leve- og bomiljøer med f. eks. 13 – 20 beboere, hvor der kun tilberedes enkle eller få retter”.    

 

Grundlaget for kommunernes forpligtelse til at levere madservice findes i servicelovens § 83, men reglerne for egenbetaling er hjemlet i § 161 og nærmere bestemt i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (BEK 616 af 15. juni 2006). Af bekendtgørelsens § 1 fremgår det, at kommunen ved fastsættelse af egenbetalingen højst kan opkræve et beløb, der svarer til de samlede udgifter, som er forbundet med tilbuddet. 

Vejledning nr. 2 til serviceloven, pkt. 228 siger: ”Uanset bestemmelsen om, at der ikke kan opkræves betaling for udgifter til personale, når der er tale om varig hjælp efter § 83, stk. 1 i serviceloven, kan kommunen opkræve betaling for personaleudgifter i forbindelse med madserviceordninger”.

Bekendtgørelse nr. 568 af 18. juni 2009 § 1, stk. 3: ”Betaling for madserviceordninger efter § 83 i serviceloven kan maksimalt udgøre kr. 3.000 for fuld forplejning for beboere i plejebolig og plejehjem…”

 

Sagsfremstilling

Madordninger i leve- og bomiljøer kan variere meget – lige fra et niveau, der svarer til den madlavning der foregår i et egentligt produktionskøkken med fuld tilvirkning minimum 3 gange dagligt (scenarie 1) og til et niveau, hvor der kun anrettes og serveres mad, der er leveret fra et centralt produktionskøkken (scenarie 2).

Det vurderes:

·        at beboerne ikke/eller kun i meget ringe grad kan bidrage i madfremstillingen

·        at beboerne i nogen grad kan dække/afrydde bord

·        at beboerne kan have stor glæde af hverdagslivet og duften af mad, idet madens tilberedelse og måltiderne synes som en central del af hverdagslivet 

Det antages:

·        at personalet har ansvaret for en madplan (køkkenassistent) 

·        at beboerne i hver boenhed spiser samme menu

·        at over 50 % af beboerne har behov for tilpasningskost 

 

Der er foretaget beregninger på driften – på den udgift leve- bomiljøkonceptet vurderes at udgøre for nybyggeri i Bornholms Plejehjem og –centre vedr. madområdet. Ved etablering i eksisterende byggeri vil dette kræve ændringer i bygningsmassen, idet der ikke findes de fornødne rammer (fællesarealer og køkkenfaciliteter) hertil.  Således er nedenstående beregninger anslåede udgifter til personale ved etablering af leve- og bomiljøer i Bornholms Plejehjem og -centre. Der er ikke foretaget beregninger på den mindreudgift, som den kommunale madleverandør vil få ved, at madproduktionen eller dele af madproduktionen overgår til anden virksomhed.

 

Økonomi

Scenarie 1)

Indkøb og fabrikation af mad foregår i boenheden

Ansvarlig: Køkkenassistent.

Der foretages tilvirkning af alle dagens måltider til 15 personer – herunder indkøb af råvarer.

·        Tilberedning af morgenmad.

·        Tilberedning af frokost – smørrebrød og/eller små lune retter.

·        Tilberedning af varme middagsretter i umiddelbar tilslutning til serveringen.

·        Bagning af brød og kager.

·        Tilberedning af mellemmåltider.

·        Anretning.

·        Servering.

·        Andet.

Det vurderes, at der hertil i hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 7,4 køkkenassistenttimer dagligt alle ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v.   

 

Al fabrikation, med køkkenassistent

Kr.

Gennemsnitsløn køkkenpersonale beregnet pr. jan. 2010

310.733

 

 

Timer/år

Årsværk

 

Fast normering

7 dage x 7,4 timer

2.693,60

1,400

435.025

Vikar

6 ugers ferie, 10 søgne-/helligdage, 1 uges sygdom = 17,3 %

465,99

0,242

75.198

 

 

3.159,59

1,642

510.223

 

Scenarie 2)

Boenheden indkøber overvejende halvfabrikata /færdigtilberedt mad 

Ansvarlig: Køkkenassistent eller plejepersonale med certifikat i fødevarehygiejne.

Der modtages overvejende færdigtilberedt/halvfabrikata mad til 15 personer, som:

·        Opvarmes.

·        Kartofler og grøntsager skrælles og koges.

·        Rå æg koges eller steges.

·        Bagning af frossen rå leverpostej og lignende.

·        Brød og kager bages.

·        Anrettes.

·        Serveres.

·        Lejlighedsvis tilvirkning, hvor interesserede beboere deltager i det omfang de kan (julebagning, syltning og lignende).

·        Andet.

Det vurderes, at der i hver boenhed (af 15 beboere) er behov for 4,0 plejepersonaletimer dagligt alle ugens dage. Der er behov fuld vikardækning under ferie, sygdom m.v.   

 

a)

Halv fabrikata, med plejepersonale

Kr.

Gennemsnitsløn plejepersonale beregnet pr. jan. 2010

336.900

 

 

Timer/år

Årsværk

 

Fast normering

7 dage x 4 timer

1.456,00

0,757

255.034

Vikar

6 ugers ferie, 10 søgne-/helligdage, 1 uges sygdom = 17,3 %

251,89

0,131

44.134

 

 

1.707,89

0,888

299.168

eller

b)

Halv fabrikata, med køkkenpersonale

Kr.

Gennemsnitsløn køkkenpersonale beregnet pr. jan. 2010

310.732

 

 

Timer/år

Årsværk

 

Fast normering

7 dage x 4 timer

1.456,00

0,757

235.132

Vikar

6 ugers ferie, 10 søgne-/helligdage, 1 uges sygdom = 17,3 %

251,89

0,131

40.705

 

 

1.707,89

0,888

275.837

 
Ovenstående er udarbejdet af Social- og Sundhedssekretariatet og afstemt med virksomhedsleder for Bornholms Plejehjem og -centre. De økonomiske data er udarbejdet i samarbejde med Økonomi og Analyse. Fordele og ulemper ved leve- og bomiljøer er ikke beskrevet.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at sagen drøftes

·        at budgetmæssige konsekvenser indgår i budgetbehandlingen

·        at der tages stilling til omfanget af etablering af leve- og bomiljøer

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Drøftet. Udvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken ad scenarie 2b) og at de økonomiske konsekvenser indgår i budgetbehandlingen for 2012 og frem.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Ændring af vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune

27.69.48P24-0001

Indledning

Vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd blev vedtaget i kommunalbestyrelsens møde d. 18. maj 2006. Der ønskes konsekvensrettelser i vedtægtens § 5 og § 6.

Sagsbeskrivelse

Da vedtægterne blev vedtaget i 2006 var det De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), som havde indstillingsretten til 4 af brugerpladserne i Handicaprådet. DSI har siden skiftet navn til DH, og som en konsekvens heraf ønskes vedtægtens § 5 for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune ændret således, at der fremover står: 4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

 

I § 6 vedr. Handicaprådets funktionsperiode ønskes sidste linje slettet ”Det nuværende handicapråds funktionsperiode er fra 1. april 2006 – 31. december 2009.”

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at vedtægtens § 5 og § 6 ændres som foreslået og herefter indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse

Bilag

·        Vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer.

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

De forslåede ændringer indarbejdes, hvorefter vedtægterne for Handicaprådet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Udkast til vedtægt for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune med markerede ændringer (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009

27.12.16K09-0002

Indledning

Jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Sagsbeskrivelse

Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens tilbud på voksen handicapområdet udarbejder sekretariatet en årlig redegørelsen for de udførte tilsyn på voksenhandicapområdet.

Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,

 • borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet
 • hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og
 • forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, Brugerne samt Socialudvalget umiddelbart efter det gennemførte besøg.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2009, konkludere følgende:

 • Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
 • Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet har følgende generelle anbefalinger: Det anbefales, at

 • der stadig er fokus på brugerinddragelsen,
 • der sættes fokus på at få udarbejdet de af MED-Hovedudvalget anbefalede politikker,
 • der udarbejdes vedligeholdelsesplaner.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2010:

·        De enkelte tilbuds ydelser og udmøntningen heraf. (Herunder handleplaner)

·        Brugerinddragelsen – retningslinier herfor og implementering.

·        Selvvalgt ledsagelse

·        Medicinhåndtering

 

Tilsynet vil også have fokus på tilsynsmetoden og de guides, der anvendes i tilsynet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

·        at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m. fl.

Bilag

·        Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m. fl.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Udkast - Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksen handicapområdet 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Rapport om kortlægning og analyse af misbrugsområdet- og hjemløseområdet

16.13.00P05-0005

Indledning

Socialudvalget godkendte i februar 2009 kommissorium for kortlægning og analyse af misbrugs – og hjemløseområdet med henblik på vurdering af fremtidigt behov, struktur og organisering.

Formålet er at få synliggjort kommunens serviceniveau overfor personer med stof - og alkoholmisbrug, og få et overblik over antallet af brugere, samt private og offentlige behandlingstilbud, støtte- og kontaktordninger, væresteder og boligforhold.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i kommissoriets rammer er der udarbejdet en rapport. Rapporten beskriver antallet af brugere indenfor de forskellige tilbud. Som et led i kortlægningsprocessen har der været holdt interview med såvel brugere som private udbydere og offentlige ansatte, som beskriver tilbuddenes indhold og karakter. Det er tydeligt, at der arbejdes meget engageret indenfor hele misbrugsområdet og der ydes en beundringsværdig indsats i forhold til de brugere, som har et svært liv grundet deres misbrug og overfor de brugere, som arbejder ihærdigt på at stoppe misbruget.+ Gennem kortlægningen og analysen, samt via dialoger med ansatte og brugere, er der fremkommet forskellige oplysninger og problemstillinger, som kræver en politisk stillingtagen. Disse er beskrevet i rapporten, men opsummeres her, således at der politisk kan tages beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med.

a)      Bornholm har i dag ikke et specielt tilbud til de boligløse, som ikke magter eller ikke ønsker en fast bolig. Antallet af boligløse vurderes til at svinge mellem 5 til 10 personer – der er dog en vis usikkerhed omkring dette tal. Der ydes en stor indsats i kommunen for at løse boligbehovet. En fast bolig løser dog ikke altid problemet, idet angst for at være alene kan betyde at borgeren ikke bruger sin bolig.
Skal der afsøges mulighed for at oprette husly eller forsorgshjem til hjemløse?

b)      De fysiske rammer på Værestedet Fabriksvej kan ikke rumme antallet af brugere, som nu er oppe på ca. 20 personer. Værestedet er et tilbud for misbrugere, som her kan få et måltid varmt mad hver dag.
Skal der arbejdes videre med, at finde bedre rammer til Værestedet Fabriksvej?

c)      Indsatsen overfor misbrugere i kommunalt regi er placeret på forskellige lokaliteter. Det er uklart om et samlet Misbrugscenter (én indgang) vil være den optimale løsning, idet stofmisbrugerne i metadon og anden behandling også ønsker, at kunne få udleveret metadon i Allinge og Nexø og samtidig få en samtale med en medarbejder.
Skal der arbejdes videre med afklaring af behov for et Misbrugscenter eller anden organisering for at gøre vilkårene bedst mulig for brugerne?

d)      FONTANA er et privat dagbehandlingstilbud, som arbejder efter Minnesotamodellen. FONTANA ønsker en kommunal aftale, hvor de sikres med et økonomisk grundtilskud. Antallet af visiterede klienter er svingende.
Skal der arbejdes videre med en ændret aftale med FONTANA, så der betales et grundtilskud for et bestemt antal klienter, som tager udgangspunkt i behandlingstaksten pr. klient? (Visiteringer som overstiger et aftalt grundtilskud, må honoreres efter aftalt takst pr. klient)
Alternativt - Skal der iværksættes behandling efter Minnesotamodellen i kommunalt regi?

e)      Projekt TUBA (terapi og rådgivning til unge, som er børn af alkoholmisbrugere) stopper ved udgangen af 2010.
Skal der arbejdes videre med implementering af arbejdet i kommunalt regi fra 2011?

f)       Igennem kortlægningsprocessen, er behovet for forebyggelse af socialt udsathed blevet synligt.
Skal der udarbejdes en politik for ”socialt udsatte”?
Skal der ligeledes iværksættes et særligt fokus målrettet udsatte unge, ved at sikre et tæt samarbejde ved overgang fra barn til voksen? Her tænkes især på unge som har modtaget hjælpeforantaltninger.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at rapporten sendes i høring i berørte fagudvalg, berørte virksomheders MED-udvalg, Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

·        Rapport: Kortlægning og analyse af misbrugs – og hjemløseområdet

Beslutning

Socialudvalget den 28. oktober 2009:
Rapporten sendes i høring i berørte fagudvalg, berørte virksomheders MED-udvalg, relevante organisationer, Handicaprådet og Ældrerådet omkring punkterne a - f.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 1. marts 2010

Rapporten har været sendt i høring (omkring rapportens punkter a - f.) i berørte virksomheders MED-udvalg, relevante organisationer, Handicaprådet og Ældrerådet.

Der er indkommet 6 høringssvar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd tilknyttes sagen.

 

Af høringssvarene fremgår det, at Handicaprådet finder, at der er udarbejdet en god rapport. Rådet anbefaler, at der i samarbejde med brugere og organisationer arbejdes videre med de enkelte problemstillinger som selvstændige fokusområder. Derudover anbefales det, at der nedsættes et Udsatteråd, at samarbejdet med TUBA fortsætter, samt at der i BRK udarbejdes en politik for socialt udsatte.

 

Ældrerådet anbefaler rapporten, og henviser til rådets anbefalinger til SU givet den 28. oktober omkring den Alkoholpolitiske Handleplan. Af disse fremgår det, at der i relation til rapporten bør være særlig fokus på en synliggørelse af kommunens alkoholrådgivning og behandlingstilbud.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Børne- og Skoleudvalget peger på, at der bør arbejdes videre med pkt. e og f.

 

TUBA finder, at rapporten giver en retvisende og fyldig beskrivelse af TUBAS arbejde på Bornholm og påpeger, at TUBA ikke påtænker at stoppe deres aktiviteter på Bornholm efter 2010. TUBA ønsker således at samarbejdet med BRK fastholdes og udvikles.

 

Psykiatri og Handicap er positiv indstillet overfor initiativet om en kortlægning og analyse af misbrugs- og hjemløseområdet på Bornholm. Rapportens overordnede formål hilses ligeledes velkommen. Der er en række af rapportens konklusioner og opsummerende bemærkninger, som umiddelbart findes relevante.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        rapporten tages til efterretning,

·        der arbejdes videre med en nærmere analyse af alkoholbehandlingen i kommunen,

·        der udarbejdes en politik for socialt udsatte,

·        der sker en nærmere analyse af behovet for at etablere et råd for udsatte borgere, og at

·        samarbejdet med TUBA fortsætter efter 2010.

Bilag

·        Indkomne høringssvar fra virksomheder, virksomheds - MED, Bruger og Pårørenderåd, Handicaprådet, Ældrerådet m.fl.

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Sagen udsat.

 

Bilag til Socialudvalget 28. oktober 2009

1.
Rapport vedr. misbrugs- og hjemløseområdet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

2.
Høringssvar TUBA (DOC)

3.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

5.
Høringssvar Teknik -og Miljøudvalget (DOC)

6.
Hørinssvar Børne- og Skoleudvalget (DOC)

7.
Høringssvar Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96

27.39.00P23-0001

Indledning

Der ønskes vedtaget nogle retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, Retningslinjerne skal ses som en generel serviceinformation til borgerne om borgerstyret personlig assistance.

Sagsbeskrivelse

Fra den 1. januar 2009 gennemførtes en ændring af Servicelovens §§ 95 og 96, således at det nu blev muligt at tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Med BPA er det muligt at videregive den kontante støtte til en forening, et firma eller en nærtstående, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen.

For at være berettiget til en BPA- ordning er det et krav, at borgeren selv kan varetage arbejdslederfunktionen (lægge skemaer, afholde ansættelsessamtaler, afholde evt. personalemøde mv.). Foreningen eller firmaet der tilbyder at administrere BPA-ordningen, må ikke varetage skemalægning, ansættelsessamtaler eller personalemøder, hvis borgeren skal være berettiget til en BPA-ordning.

 

I forhold til den tidligere hjælpeordning er det væsentligt, at kravet om at man skulle have eller skulle kunne få et højt aktivitetsniveau er afskaffet, ligesom kravet om at man skulle kunne varetage arbejdsgiveransvaret ikke længere eksisterer.

 

Ordningen kan fås af personer over 18 år

 • med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv
 • som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner
 • som har massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor behovet ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.
 • som evt. har behov for hjælp med mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet
 • som er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, og som kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 1. marts

Udkast til retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Udkast til Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Retningslinjerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Bilag til Socialudvalget 5. februar 2010

1.
Udkast til kvalitetsstandard SL § 96 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Rapporter fra anmeldte dialogtilsyn på Bornholms Plejehjem og -Centre 2009

27.12.16K09-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16.

 

Lov om Social Service angiver i § 151, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. §§ 138 og 139.

Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynsforpligtelsen hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn på plejehjem m.v. 

 

Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget for den praktiske gennemførelse af tilsynet.

§ 2 angiver, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af personer, der varetager myndighedsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Tilsynet har i 2009 gennemført dialogtilsyn på:

·        Aktivitets- og Plejecenter Lunden

·        Hjemmet i Klemensker

·        Nylars Plejecenter

·        Nørremøllecentret

·        Plejecenter Klippebo

·        Plejecenter Slottet

·        Sandvig Plejehjem

·        Svaneke Plejecenter

·        Plejecenter Aabo

·        Plejehjemmet Toftegården

·        Ældrekollektivet i Årsdale

·        Plejehjemmet Sønderbo

·        Østermarie Plejehjem

 

De generelle tendenser ved tilsynene har været:

·        at Bruger- og pårørenderådene gav udtryk for positive holdninger til den pleje og omsorg, der udøves på de forskellige plejehjem og plejecentre

·        at der alle steder var et godt samarbejde mellem medarbejderne, beboerne og deres pårørende.

·        at der ved dialogtilsynene var fokus på beboernes hverdag i form af det sociale samvær og aktiviteter

·        at der de enkelte steder var blevet fulgt op på tilsynets anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn, men der er blevet givet nye henstillinger og anbefalinger i forbindelse med dialogtilsynet.

 

Der er givet følgende henstillinger:

 • Plejecenter Slottet har fået en henstilling om, at forhold vedr. de aflåste køleskabsdøre og andre forhold, hvor der er behov for at ty til låsning af beboernes døre, som omsorgsforanstaltning, løses på en måde, således at det er i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet kan anbefale, at der arrangeres en temadag om emnet.

·        Aktivitets- og Plejecenter Lunden har fået henstillinger om, at det skal tydeliggøres over for plejepersonalet, hvilke opgaver der er omfattet af hjælp til personlig pleje, samt at der ikke må forekomme situationer, hvor plejepersonalet vælger at kassere beboerens tøj uden beboerens accept.

Plejecenter Slottet og Aktivitets- og Plejecenter Lunden har på tilfredsstillende vis godtgjort over for tilsynet, inden for den givne tidsfrist, at henstillingerne er blevet fulgt.

Der er givet enkelte anbefalinger, som fremgår af de enkelte rapporter.

 

Samlet redegørelse for 2009 omhandlende uanmeldte og anmeldte tilsyn 2009, forelægges i egen dagsorden.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at rapporterne tages til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet

Bilag

·        Dialograpport Aktivitets- og Plejecenter Lunden

·        Dialograpport Hjemmet i Klemensker

·        Dialograpport Nylars Plejecenter

·        Dialograpport Nørremøllecentret

·        Dialograpport Plejecenter Klippebo

·        Dialograpport Plejecenter Slottet

·        Dialograpport Sandvig Plejehjem

·        Dialograpport Svaneke Plejecenter

·        Dialograpport Plejecenter Aabo

·        Dialograpport Plejehjemmet Toftegården

·        Dialograpport Ældrekollektivet i Årsdale

·        Dialograpport Plejehjemmet Sønderbo

·        Dialograpport Østermarie Plejehjem

 

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Taget til efterretning. Sendes til orientering i Ældrerådet.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Rapport dialogtilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2009 (DOC)

2.
Rapport dialogtilsyn Hjemmet i Klemensker 2009 (DOC)

3.
Rapport fra anmeldt dialogtilsyn Nylars Plejecenter 2009 (DOC)

4.
Rapport dialogtilsyn Nørremøllecentret 2009 (DOC)

5.
Rapport dialogtilsyn Plejecenter Klippebo 2009 (DOC)

6.
Rapport dialogtilsyn Plejecenter Slottet 2009 (DOC)

7.
Rapport dialogtilsyn Sandvig Plejehjem 2009 (DOC)

8.
Rapport dialogtilsyn Svaneke Plejecenter 2009 (DOC)

9.
Rapport dialogtilsyn Plejecenter Aabo 2009 (DOC)

10.
Rapport dialogtilsyn Plejehjemmet Toftegården - gældende (DOC)

11.
Rapport Dialogtilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2009 (DOC)

12.
Rapport dialogtilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2009 (DOC)

13.
Rapport dialogtilsyn Østermarie Plejehjem 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Årsredegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009

27.12.16K09-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16.

Lov om Social Service angiver i § 151 at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. §§ 138 og 139. Mindst en gang årligt skal der udarbejdes og offentliggøres en samlet redegørelse om tilsynet. Redegørelsen skal sendes til høring i Bruger- og pårørenderådene og i Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af personer der varetager myndighedsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget for den praktiske gennemførelse af tilsynet.

§ 2 angiver at kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

Tilsynsbesøgene skal som minimum belyse beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.

Resumé af årets tilsyn

Der er i alt blevet gennemført 26 tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem- og Centre. Tilsynene er forløbet i et konstruktivt samarbejde med ledere og medarbejdere, og med deltagelse af beboere og Bruger- og pårørenderåd.

 

Der ydes en kompetent omsorg og pleje, og der er ved at komme en god proces i gang vedrørende sociale og kulturelle tilbud/aktiviteter til beboerne. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for medarbejdernes omsorg og oplever sig godt behandlet.

Det er Tilsynets opfattelse, at virksomheden er blevet styrket på de indre linjer ved en systematisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, medarbejderne har fået ejerskab til deres virksomhed, selv om medarbejderne fortsat har deres hjerter, på det plejetilbud hvor de arbejder.

Der er i det store hele fulgt op på det kommunale tilsyns og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2008.

 

Der er givet væsentligt færre anbefalinger og henstillinger end ved tidligere tilsyn.

De givne anbefalinger og henstillinger handler om:

 

·       Bedre rengøring

·       Forebyggelse af funktionstab (§ 86)

·       Ernæringsscreening og særlige kostønsker

·       Opfølgning på indflytning

·       Fortsat fokus på den daglige vedligeholdelsestræning

·       Opfølgning af handleplaners mål for beboeren

·       Revurdering af brugen af Fælles Sprog I som vurderingsmetode til funktionsvurdering af demente

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og – centres Bruger- og pårørenderåd

Bilag

·        Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.


Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Redegørelse for 2009 til Det Regionale Udviklingsråd vedr. voksenområdet

27.06.12G01-0001

Indledning

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Kommunalbestyrelsen skal årligt sende en redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til udviklingsrådet.

 

Udviklingsrådet i Region Hovedstaden skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.  

Sagsbeskrivelse

Den kommunale redegørelse skal bl.a. omfatte:

·        En sammenfattende beskrivelse af udviklingen på det socialområde opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

·        en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

·        en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

·        en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

·        en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

·        en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

·        en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang,

·        kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

·        kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud,

·        de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

·        oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

·        oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

 

Statsforvaltningen Hovedstaden har udarbejdet en skabelon i form af et spørgeskema til udarbejdelse af redegørelsen. Da redegørelsen omfatter både børn, unge og voksne, er redegørelsens udarbejdelse fordelt på Social- og Sundhedssekretariatet, som tager sig af voksenområdet og specialundervisning for voksne, og Børn- og Skolesekretariatet, som tager sig af børneområdet. Redegørelsen skal behandles i de respektive politiske udvalg, og den samlede redegørelse vil herefter blive forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 162 vedr. udviklingsråd § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sendes sin redegørelse til Handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Evt. høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse, men fremsendes til udviklingsrådet, ligesom en liste over hørte parter skal fremsendes som bilag til redegørelsen. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller,

·        at redegørelsen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og sideløbende sendes i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

Bilag

·        Redegørelse 2009 for voksenområdet.

·        Redegørelse 2009 for specialundervisning (voksendelen).

 

Bilaget vedr. specialundervisning sendes til udvalgets medlemmer pr. e-mail d. 26. februar 2010.

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Redegørelsen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse og sendes sideløbende i høring i brugerorganisationer og i Handicaprådet.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Redegørelse 2009 - Voksenormådet (PDF)

2.
Redegørelse 2009 - Specialundervisning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Forebyggelse og Sundhed på Bornholm - aktiviteter 2009

29.09.00G01-0004

Indledning

I BRK skal ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ (FOS) - som er kommunens nye forebyggelsesenhed – iværksætte og understøtte at andre (fx virksomheder, sekretariater og stabe i BRK) iværksætter forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. For at give et overblik over FOS’ tiltag, har Social- og Sundhedssekretariatet udarbejdet et notat, hvori der redegøres for de indsatser, der er blevet løftet i FOS i 2009.

Sagsbeskrivelse

De overordnede organisatoriske og faglige rammer, som FOS skal agere indenfor, blev vedtaget og faldt på plads i sidste halvdel af 2008. Så FOS er en nyoprettet enhed. Det betyder, at der er brugt tid og ressourcer både på at implementere organiseringen af FOS, og på at iværksætte konkrete indsatser.

FOS har i 2009 haft fokus på følgende indsatser:

·        udvikling af kommunens sundhedsvejlederfunktion - en sundhedsfaglig person, som man som borger kan kontakte, hvis man har spørgsmål om sundhed

·        udvikling og justering af  www.brk.dk/sundhedsportalen – som er BRK’s internetside om sundhed

·        videreførelse af projektet ’Ung og sund’ – som er et metodeudviklingsprojekt målrettet unge udenfor eller på kanten af uddannelsessystemet. Formålet med projektet er at se, om man ved at tale sundhed med unge - på deres egne præmisser - kan fastholde dem i uddannelsessystemet

·        udvikling og igangsættelse af et kursustilbud til svært overvægtige – ’Spis dig lettere’

·        igangsættelse af  implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og type 2 diabetes

·        vedtagelse af en alkoholpolitisk handleplan

·        udvikling af et fælles koncept for den forebyggende indsats på tværs af en lang række aktører i og udenfor BRK. En indsats som er inspireret af et forskningsprojekt ’ Ringstedforsøget’. I forsøget har man dokumenteret, at selv om temaet for indsatsen er rygning, har indsatsen også effekt på anden risikoadfærd fx brug af alkohol og stoffer, småkriminalitet og mobning

·        ’By på Skrump’. Inviteret af DR P4 og inspireret af tv-serien ’By på skrump’ kæmpede 37 Aakirkeby-borgere i efteråret og vinteren 2009 mod seks andre byers borgere, om at blive Danmarks sundeste by. Aakirkeby blev nummer tre

 

Ovenstående er nærmere beskrevet i bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

Bilag

·        Årsrapport for Forebyggelse og Sundhed på Bornholm 2009

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Taget til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
 Årsrapport for Forebyggelse og Sundhed på Bornholm 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Afsatte midler til rejser og uddannelse for Socialudvalget i 2010 

00.01.00Ø09-0036

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 10. februar 2010 en fordeling af det samlede budget for Kommunalbestyrelsen til møder, rejser, repræsentation og uddannelse.

Sagsbeskrivelse

Afsatte midler til møder og repræsentation forbliver et fælles budget. Hvert udvalg får et beløb til rejser og uddannelse, hvor det er sekretariaterne for de respektive udvalg der er ansvarlige for regnskabsopfølgning herpå.

 

Til Socialudvalget er der i 2010 afsat kr. 41.286, og i hvert af overslagsårene kr. 39.545 til rejser og uddannelse.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget foretager en prioritering af de afsatte midler

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Udvalgsformanden og områdechefen deltager i møde den 10. marts i Århus, og endvidere prioriteres deltagelse i K. L. ´s sociale temamøde i Ålborg den 27. og 28. maj.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedr. uddeling af § 18-midler 2010 ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 491.211 kr.

Til beslutning for i alt 220.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       Dansk Røde Kors Hasle afd. søger § 18-midler til udflugt, temadag, kurser mm.

27.15.12Ø40-0013

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er sociale aktiviteter. Hovedaktiviteterne er således besøgstjeneste for ældre og handicappede samt nørkletjeneste. Foreningen har ca. 55 medlemmer.

Økonomi

Der søges om i alt 66.500 kr.

·        Udflugt                          17.000 kr.

·        Garn, tråd og stof            6.000 kr.

·        Møder og kurser            12.000 kr.

·        Temadag                       10.000 kr.

·        Kørselsgodtgørelse          8.000 kr.

·        Telefon og kontorhold    6.000 kr.

·        Gaver og socialt samvær  7.000 kr.

 

I 2008 blev der bevilget 9.900 kr. og i 2009 10.000 kr.

Foreningen har ingen formue.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Bevilget kr. 10.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift og udflugter

27.15.12Ø40-0010

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer på Bornholm for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning og igangsætning af aktiviteter, der kan formindske generne. Der arrangeres f.eks. træning i varmtvandsbassin.

 

Grundet huslejestigning søger foreningen om tilskud til drift samt en bustur til Rügen og udflugter til øens museer.

Økonomi

Der søges om i alt 20.000 kr.

Foreningens formue er pr. 31. december 2009 kr. 30.542.

Såvel i 2008 og 2009 blev der bevilget 15.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Bevilget kr. 10.000.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Bornholms Lydavis søger § 18-midler til symposium samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0018

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med organisationer og foreninger samt

andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at producere en lydavis til gavn for blinde og svagsynede. Foreningen har 49 medlemmer.

Økonomi

Der søges om i alt 30.000 kr. til

·        Symposium                   15.000 kr.

·        Driftsudgifter                15.000 kr.

 

I såvel 2008 som 2009 blev der bevilget 30.000 kr.

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 kr. 8.681.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Bevilget kr. 30.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       Scleroseforeningens Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til rejser, årsmøde, drift samt aktiviteter

27.15.12Ø40-0016

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at afholde arrangementer for scleroseramte og deres pårørende samt sikre bedst muligt kendskab til sygdommen. Foreningen har ca. 300 medlemmer på Bornholm heraf ca. 80 sygdomsramte.

Økonomi

Der søges om i alt 83.500 kr. til

·        Kontorhold                   9.500 kr.

·        Kørsel                           9.000 kr.

·        Telefonpenge                2.500 kr.

·        Aktiviteter                    5.000 kr.

·        Møder                           8.500 kr.

·        Rejser                            47.000 kr.

·        Psykolog                       2.000 kr.

 

I 2008 blev der bevilget 15.000 kr., mens der i 2009 bevilgedes 20.000 kr.

Foreningens formue er pr. 31. december 2009 10.583 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Bevilget kr. 15.000.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       De bornholmske Vågekoner m/k søger § 18-midler til seminar, kørsel, foredrag samt drift

27.15.12Ø40-0020

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at være hos døende i den sidste tid samt aflaste pårørende og personale. Der er 22 vågekoner på Bornholm.

Økonomi

Der søges om i alt 20.000 kr. til kursus, kørsel, foredrag og kontorhold. Det samlede budget anslås at udgøre 36.000 kr.

 

I 2008 blev der bevilget 15.000 kr.

De bornholmske Vågekoner søgte ikke midler i 2009, da foreningen i 2008 modtog Bornholms Regionskommunes Ældrepris og vandt Handelsstandens konkurrence i Rønne.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Bevilget kr. 20.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 28       Klagerådets beretning for 2009

16.08.20K07-0006

Indledning

Der er udarbejdet vedtægter for Klagerådet, som er godkendt i Regionsrådet den 9. oktober 2003. Endvidere har Klagerådet udarbejdet en forretningsorden.

Der lægges mødeplan. Møderne placeres således at de er afpasset efter Socialudvalgets mødeplan. Møder i Klagerådet aflyses kun, hvis der ingen klager er. Ved blot 1 indkommet klage afholdes møde.

Sagsbeskrivelse

Rådet har i 2009 afholdt 10 møder, heraf 2 møder i november. Rådet har behandlet i alt 31 sager. Der er endvidere i 2009 indgået yderligere 1 sag, der behandles i januar 2010.

I 2003 blev der behandlet 15 sager, i 2004 18 sager, i 2005 22, sager i 2006 42 sager, i 2007 35 sager, i 2008 29 og i 2009 31 sager.

 

Antal klagesager i 2009 set i forhold til visiterede borgere:

Antallet af klagesager behandlet i 2009 sat i forhold til visiterede borgere udgør 2 %.

Sagstyper:

Praktisk bistand: 19

Personlig pleje: 0

Dagcenter: 12.

Aldersfordeling:

I alderen:

18-50 år i alt 2 sager,

51-60 år i alt 2 sager,

61-70 år i alt 0 sager,

71-80 år i alt 5 sager,

81-90 år i alt 14 sager,

91- i alt 7 sager.

Derudover en sag vedrørende et ægtepar på 88/89 år.

Antal sager i alt: 31.

Sager fordelt på køn:

Kvinder: 24,

Mænd 6.

1 sag vedrørte ægtepar.

Klagerådet har

- i 9 sager henstillet til Socialudvalget om at afgørelsen ændres eller at der sker en revisitation,

- i 22 sager ikke fundet anledning til at henstille til Socialudvalget om at ændre afgørelserne

 

Socialudvalget har

- i 9 sager hvor Klagerådet har henstillet, at afgørelserne ændres eller at der sker revisitering, fulgt henstillingen.

 

Ankebehandling:

Ud af de i alt 31 sager er 2 anket videre til Det Sociale Nævn, og der er truffet afgørelse i yderligere 1 sag som var indgået i 2008. 1 sag er stadfæstet i Det Sociale Nævn, dvs. at afgørelsen truffet af Visitation Ældre stadfæstes, medens 1 sag er hjemvist til fornyet behandling. 1 sag er ikke behandlet p.t.  

 

Kvalitetsstandard:

Klagerådet har med tilfredshed noteret sig, at Kommunalbestyrelsen i 2009 etablerede mulighed for, at der nu også kan visiteres til varig, halvdags dagcenterplads.

Indstilling

·        til godkendelse i Klagerådet

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Klagerådet, den 8. februar 2010:

Godkendt og videresendes til Socialudvalget. Sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at sagen tages til efterretning og fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Beretning 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts:
Klagerådets beretning for 2009 taget til efterretning og sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Møde med Bruger- og Pårørenderåd under Bornholms Plejehjem og -centre, hvor formand og næstformand deltager kan aftales til tirsdag den 13. april, 16.30.

Danske Ældreråd konference.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

Socialudvalget har besluttet at sende følgende sager i høring

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:

Punkterne 14, 18 og 19.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Klage over afslag


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Klage over afslag

 [1]Områdernes og virksomhedernes budgetter er opdelt i en overførbar og en ikke-overførbar ramme. Den ikke-overførbare ramme indeholder områder, hvor kommunen har få eller ingen mulighed for at styre udgiftsudviklingen fx pensionsområdet og andre lovbestemte ydelser og udgifter. Dermed er det heller ikke muligt umiddelbart at anvise forslag til rammereduktioner indenfor disse områder. Disse områder er derfor holdt udenfor prioriteringsgrundlaget. 

 

 

[2] Visitation Ældre betaler pr. timers hjemmepleje, der ydes i Døgnplejen Bornholm – også kaldet BUM-budgettet. Dog ekskl. timer om natten og sygeplejeydelser.