Dagsordenspunkter

  åbent 1 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 10 nye boliger samt servicearealer ved Aabo i Aakirkeby
  åbent 2 Ændring af anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset til 14 almene ældreboliger samt servicearealer
  åbent 3 Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011
  åbent 4 Budget 2011
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 6 Månedlig budgetopfølgning februar 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 7 Ugestatistik for ugerne 1 - 7 i 2010
  åbent 8 Forslag til nye takster for madlevering til hjemmeboende
  åbent 9 Ændret organisering vedr. madlevering til plejehjem og -centre
  åbent 10 Evaluering af forårets dialogmøder
  åbent 11 Anvendelse af midler afsat i budget 2010 til kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm
  åbent 12 Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II
  åbent 13 Skånejob/løntilskud til førtidspensionister
  åbent 14 Lovforslag om loft over egenbetaling for madservice og ændrede beregningsprincipper
  åbent 15 Orientering om fremsat lovforslag på det sociale område (lovforslag nr. L 177)
  åbent 16 "Ansvarlig udskænkning"
  åbent 17 Rapport om kortlægning og analyse af misbrugsområdet
  åbent 18 Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009
  åbent 19 Årsredegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009
  åbent 20 Handicaprådets redegørelse for 2009
  åbent 21 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 22 Dansk Røde Kors Bornholm / Patientstøtteordningen søger § 18-midler til studietur og kørselsgodtgørelse
  åbent 23 HjerneSagen i Bornholms Regionskommune søger § 18-midler til foredrag, kurser samt drift
  åbent 24 Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til integration
  åbent 25 Foreningen for førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter samt drift
  åbent 26 FBU Forældrelandsforeningen, lokalforeningen Hovedstaden Nord og Bornholm søger § 18-midler til rejseudgifter i forbinde
  åbent 27 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 28 Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe
  åbent 29 Udviklingshæmmedes LandsForbund søger § 18-midler til rådgivning og alkoholmisbrug
  åbent 30 Orientering fra udvalget
  åbent 31 Sager til høring
  åbent 32 Stigende tyngde hos borgere der får hjælp fra døgnplejen
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 10 nye boliger samt servicearealer ved Aabo i Aakirkeby

82.06.00S05-0008

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelsen af plejeboligbyggeriet ved Aabo i Aakirkeby, i overensstemmelse forudsætningerne i skema B, som kommunalbestyrelsen godkendte i en særskilt myndighedssag den 25. marts 2010.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 18. december 2009. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af Plejeboligkonsortiet Bornholm, som vandt udbudskonkurrencen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af august i år. Byggeriet forventes afsluttet i slutningen af juli 2011.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 10 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Aabo i Aakirkeby godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 660.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

·        Den 25. marts 2010 blev myndighedssagen vedrørende skema B godkendt.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

Aakirkeby – 10 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

13.411.125

14.190.283

14.517.883

Kommunal grundkapital

1.031.625

1.091.560

1.116.760

Beboerindskud

294.750

311.874

319.074

Samlet anskaffelsessum

14.737.500

15.593.717

15.953.717

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.031.625

1.091.560

1.116.760

Salg af grund

-800.000

-850.000

-850.000

Overskud (-) / underskud (+)

231.625

241.560

266.760

Etablering af servicearealer

501.620

551.620

551.620

Nettoudgift

733.245

793.180

818.380

Servicearealtilskud

-400.000

-400.000

-400.000

Herefter kommunal udgift

333.245

393.180

418.380

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 360.000 kr.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 16.505.337 kr.

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                   505.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          19.500 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009:

                                                                                                   Skema B           KB 25. juni 2009

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                   15.953.717 kr.                14.737.500 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                             551.620 kr.                    501.620 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                         16.505.337 kr.                15.239.120 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -14.517.883 kr.               -13.411.125 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -1.116.760 kr.                -1.031.625 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                -319.074 kr.                    -294.750 kr.

Boliger i alt                                                                         -15.953.717 kr.               -14.737.500 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                            -400.000 kr.                   -400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                  -151.620 kr.                   -101.620 kr.

Servicearealer i alt                                                                       -551.620 kr.                   -501.620 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Aakirkeby – 10 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

13.411.125

14.517.883

1.106.758

Kommunal grundkapital

1.031.625

1.116.760

85.135

Beboerindskud

294.750

319.074

24.324

Samlet anskaffelsessum

14.737.500

15.953.717

1.216.217

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

1.031.625

1.116.760

85.135

Salg af grund

-800.000

-850.000

-50.000

Overskud (-) / underskud (+)

231.625

266.760

35.135

Etablering af servicearealer

501.620

551.620

50.000

Nettoudgift

733.245

818.380

85.135

Servicearealtilskud

-400.000

-400.000

0

Herefter kommunal udgift

333.245

418.380

85.135

Finansiering via kvalitetsfond

-50.810

-75.810

-25.000

Samlet påvirkning af likvide midler/pulje

282.435

342.570

60.135

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 60.135 kr. netto.

Merudgiften består af 85.135 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljen til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’.

Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 50.000 kr. Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt til salg af grund, så det netto giver nul.

50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 25.000 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 25.000 kr.

Der vil herefter være 509.565 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Aakirkeby – 10 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

Ialt

Plejeboliger

410.000

7.159.581

8.384.136

15.953.717

Servicearealer

15.800

265.235

270.585

551.620

Låneoptagelse

 

 

-14.517.883

-14.517.883

Beboerindskud

 

 

-319.074

-319.074

Servicearealtilskud

 

 

-400.000

-400.000

Salg af grund

 

-850.000

 

-850.000

Byggekredit

 

-6.452.821

6.452.821

0

I alt

425.800

121.995

-129.415

418.380

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.704 kr. eller årligt 913 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 87 kr., eller årligt 14 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 15.448.717 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.953.717 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 1.216.217 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 1.131.082 kr., medens restbeløbet på 85.135 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 132.120 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 551.620 kr. minus servicearealtilskuddet på 400.000 kr., eller netto 151.620 kr. ekskl. moms

·        at der gives en negativ tillægsbevilling i 2010 på 50.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb til salg af grund, således at det samlede rådighedsbeløb herefter udgør -850.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 25.000 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 25.000 kr.

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010 og 2011 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

Bilag

·        Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

·        Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Anlægsbudget - skema B (PDF)

2.
Likviditetsoversigt - skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ændring af anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset til 14 almene ældreboliger samt servicearealer

16.07.00S05-0005

Indledning

Denne sag vedrører bevillingerne til ovennævnte projekt, medens sagen om myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema B behandles i et separat dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. maj 2007 anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset, men det daværende projekt blev ikke gennemført på de fastlagte vilkår.

Kommunalbestyrelsen har derfor efterfølgende den 8. oktober 2009 godkendt ændrede anlægsbevillinger på baggrund af et nyt skema A, herunder en rammeforhøjelse på 880 kr. pr. m² svarende til 924.000 kr. Herved opnås den bedste kvalitet i ny- og ombygningen med de nye energikrav til energiklasse 2.

Sagsbeskrivelse

Den offentlige licitation i fagentreprise, som er afholdt den 12. marts 2010, danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af de afgivne anlægsbevillinger.

I den nye ramme for boligdelen er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af rammebeløbet fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 504.000 kr. inkl. moms.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig til 25.580.500 kr.

Byggeriet sættes i gang i april måned i år og forventes afsluttet i april måned 2011.

Økonomi

Der er i henhold til godkendt skema A allerede meddelt følgende anlægsbevillinger:

Boliger                                                                                                                             21.716.500 kr.

Servicearealer (3.360.000 kr. minus tilskud 560.000 kr.)                                                  2.800.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema A og skema B:

Anlægsudgifter                        (KB den 8/10 – 2009) Skema A                                           Skema B

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                       21.716.500 kr.                                  22.220.500 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms              3.360.000 kr.                                    3.360.000 kr.

Anlægsudgifter i alt                                             25.076.500 kr.                                 25.580.500 kr.

 

Finansiering:

Boliger                                                                              Skema A                                           Skema B

Kreditforeningslån 91 %                                       -19.762.015 kr.                                 -20.220.655 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)     -1.520.155 kr.                                   -1.555.435 kr.

Beboerindskud 2 %                                                    -434.330 kr.                                      -444.410 kr.

Boliger i alt                                                              -21.716.500 kr.                                -22.220.500 kr.

Servicearaler                                                                      Skema A                                           Skema B

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                -560.000 kr.                                      -560.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                   -2.800.000 kr.                                   -2.800.000 kr.

Servicearealer i alt                                                      -3.360.000 kr.                                  -3.360.000 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradag af statstilskud, skal finansieres af Regionskommunen.

 

Der er budgetlagt med at ”et salg” af Nexøhuset med tilhørende bolig vil kunne give en indtægt på 4,8 mio. kr.

 

Normalt vil 2 % af anlægsudgifterne til boligerne blive finansieret af beboerindskud, men jf. lov om almene ældreboliger, § 74, stk. 3, skal kommunen yde et beløb til dækning af indskuddet, når botilbud efter servicelovens § 108, som Nexøhuset, ombygges efter lov om almene ældreboliger. Staten refunderer 2/3 af beboerindskuddet.

 

Kommunal egenfinansiering jf. ovenstående:                   Skema A                              Skema B

Boligdel: Grundkapital                                                      1.520.155 kr.                        1.555.435 kr.

Boligdel: Beboerindskud 1/3                                              144.777 kr..                          148.137 kr.

Servicearealer                                                                    2.800.000 kr.                        2.800.000 kr.

I alt                                                                                   4.464.932 kr.                       4.503.572 kr.

”Salg” af Nexøhuset                                                         -4.800.000 kr.                       -4.800.000 kr.

Kommunal nettoanlægsudgift                                        -335.068 kr.                         -296.428 kr.

Finansiering via kvalitetsfond                                          -1.400.000 kr.                       -1.400.000 kr.

Samlet påvirkning af likvide midler                              -1.735.068 kr.                      -1.696.428 kr.

 

Den samlede påvirkning af de likvide midler udviser ved skema B -1.696.428 kr. mod tidligere -1.735.068 kr. Forskellen på i alt 38.640 kr. består dels af en merudgift til grundkapital på 35.280 kr. samt dels en merudgift til egenfinansieringen vedrørende beboerindskud på 3.360 kr.

 

Driftsudgifter:                                                                                                         

Driften af boligerne vil blive betalt over huslejen medens driften af servicearealerne skal finansieres af Bornholms Regionskommune, idet det forudsættes at det nuværende budget til Nexøhuset videreføres.

Der må desuden påregnes udgifter til boligstøtte til beboerne i størrelsesordenen 200.000 kr. netto (efter statsrefusion) årligt fra 2011.

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 6.059 kr. eller årligt 969 kr. pr. m².

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende boligdelen på 504.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til boliger herefter udgør 22.220.500 kr. inkl. moms

·        at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende låneoptagelse på -458.640 kr., således at det samlede budget til låneoptagelse herefter udgør -20.220.655 kr.

·        at der meddeles en tillægsbevilling til statens andel af beboerindskud på -6.720 kr.

·        at nettomerudgiften på 38.640 kr. finansieres af de likvide midler

·        at driftsbudgettet tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2011

Bilag

·        Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Anlægsbudget skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Fagudvalgene skal udarbejde oplæg til mål for 2011, inklusiv vurderinger af eventuelle økonomiske konsekvenser. Fagudvalgenes oplæg er materiale til det første budgetseminar.

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes de strategiske mål udpeget på KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar drøftede KB politiske visioner for de kommende fire år, herunder KB’s strategiske mål for 2011. En opsamling på visionsseminaret og de strategiske mål for 2011 forventes at foreligge på udvalgets møde i marts.

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål.

KB’s strategiske mål for 2011 og Socialudvalgets konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011 vil også blive et tema på forårets dialogmøder med virksomhederne.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter KB’s strategiske mål for 2011 og en konkretisering af disse som oplæg til forårets dialogmøder med virksomhederne

Bilag

·        Forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde i Sverige 22. – 23. februar 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 12. april

 

Konkretisering af KB’s strategiske mål:

Socialudvalget har på forårets dialogmøder med virksomhederne drøftet en konkretisering af KB’s strategiske mål. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til en konkretisering af KB’s strategiske mål indenfor Socialudvalgets område på nedenstående områder:

 

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

·        Forenkling på vej

·        Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren

·        Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud

·        Sagsbehandlingstid i fht kommunal hjemmehjælp m.v.

·        Tilbud til autister 

 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

·        Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

·       Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital

·        En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps

 

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

·        Hverdagsrehabilitering

·        Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere

·        Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn  

·        Kvalitet i ydelsen indenfor tandpleje for børn

·        Boliger til hjemløse/Forsorgshjem

·        Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere

·       Opgradering af kostpiloter til kost/fodpiloter indenfor ældreområdet

·        Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm

 

Fokus på borger- og brugerinddragelse

·        Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet  

·        Brugerinddragelse indenfor handicapområdet

 

Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav

·        Miljørigtigt plejeboligbyggeri

 

ØKE-mål

I henhold til Budget- og Aftalevejledning udvælger Økonomi- og Erhvervsudvalget mål, der går på tværs i hele eller dele af organisationen. De tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen (KRAMS) har i 2010 været et tværgående mål og kan med fordel fastholdes som et ØKE-mål, der også i 2011 gælder alle virksomheder, sekretariater og stabe.

 

Virksomhedsmål

I henhold til Budget- og Aftalevejledning har virksomhederne mulighed for at fremsende forslag til virksomhedsspecifikke mål.  Der foreligger følgende forslag til virksomhedsspecifikke mål:

 

Hjælpemidler og Genoptræning:

·        Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet

·        Servicemål for hjælpemiddeldepotet

 

Brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

I relation til Kommunalbestyrelsens strategiske mål i form af fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service kan det være relevant for udvalget, at arbejde videre med den ’oplevede kvalitet’ af kommunens service - ikke mindst på de store områder indenfor ældreområdet: Hjemmehjælp og Plejehjem/plejecentre.

Brugertilfredshedsundersøgelser på disse områder giver mulighed for at opstille klare og kendte mål for den ’oplevede kvalitet’ indenfor disse områder samtidig med, at der åbnes op for benchmarking med andre kommuner. Fx tilbyder Kommunernes Landforening brugertilfredshedsundersøgelsen ’KL-kompasset’, hvor resultaterne fra BRK sammenlignes med landsresultater, regionsresultater samt gruppen af kommuner med et tilsvarende indbyggertal.

Brugertilfredshedsundersøgelser er ressourcekrævende og vil kræve at der afsættes økonomi til at gennemføre disse.

I forlængelse af de øvrige borgerfora kan borgermøder med relevante personer overvejes. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter forslagene til konkretisering af KB’s strategiske mål for 2011 med en anbefaling af disse som udvalgets bidrag til Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 1 den 20. april 2010

·        at udvalget drøfter om det er relevant for udvalget at arbejde videre med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

Bilag

·        SU-s-1-1: Forenkling på vej

·        SU-s-1-2: Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren

·        SU-s-1-3: Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud

·        SU-s-1-4: Sagsbehandlingstid i fht. kommunal hjemmehjælp m.v.

·        SU-s-1-5: Tilbud til autister 

·        SU-s-2-1: Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

·        SU-s-2-2: Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital

·        SU-s-2-3: En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps

·        SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering

·        SU-s-3-2: Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere

·        SU-s-3-3: Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn 

·        SU-s-3-4: Kvalitet i ydelsen indenfor tandpleje for børn

·        SU-s-3-5: Boliger til hjemløse/Forsorgshjem

·        SU-s-3-6: Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere

·        SU-s-3-7: Opgradering af kostpiloter til kost/fodpiloter indenfor ældreområdet

·        SU-s-3-8: Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm

·        SU-s-4-1: Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet 

·        SU-s-4-2: Brugerinddragelse indenfor handicapområdet

·        SU-s-5-1: Miljørigtigt plejeboligbyggeri

·        SU-v-1:    Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet

·        SU-v-2:    Servicemål for hjælpemiddeldepotet

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1. Det er udvalgets ønske, at Forenkling på vej prioriteres højt. Endvidere anbefales det, at der arbejdes videre med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde (DOC)

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

2.
SU-s-1-1 Forenkling på vej (DOC)

3.
SU-s-1-2 Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren ved indflytning på plejehjem og plejecentre (DOC)

4.
SU-s-1-3 Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud (DOC)

5.
SU-s-1-4 Sagsbehandlingstid (DOC)

6.
SU-s-1-5 Tilbud til autister (DOC)

7.
SU-s-2-1 Implementering af Sundhedsaftalen for 2011-2014 (DOC)

8.
SU-s-2-2 Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital (DOC)

9.
SU-s-2-3 En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps (DOC)

10.
SU-s-3-1 Hverdagsrehabilitering (DOC)

11.
SU-s-3-2 Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer-socialt udsatte borgere (DOC)

12.
SU-s-3-3 Tidlig sygdomsindsats i kommunal børne- og ungdomstandpleje (DOC)

13.
SU-s-3-4 Kvalitet i ydelsen i kommunal børne- og ungdomstandpleje (DOC)

14.
SU-s-3-5 Boliger til Hjemløse-Forsorgshjem (DOC)

15.
SU-s-3-6 Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til akohol- og stofmisbrugere (DOC)

16.
SU-s-3-7 Opgradering af kostpiloter til kostfodpiloter indenfor ældreområdet (DOC)

17.
SU-s-3-8 Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm (DOC)

18.
SU-s-4-1 Bruger- og pårørenderåd på ældreområdet (DOC)

19.
SU-s-4-2 Brugerinddragelse indendfor handicapområdet (DOC)

20.
SU-s-5-1 Miljørigtig plejebolig byggeri (DOC)

21.
SU-v-1 Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet (DOC)

22.
SU-v-2 Servicemål for hjælpemiddeldepotet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budget 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Det fremgår af Budget- og aftalevejledningen 2011, at fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder finder finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

Sagsbeskrivelse

ØKE har på møde den 10. februar 2010 udmeldt krav til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. indenfor Socialudvalgets område.  

 

Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2011 allerede indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv. Dertil kommer krav om besparelser indenfor flere af virksomhederne indenfor udvalgets område med henblik på ’afdrag’ af tidligere års merforbrug.   

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme. Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

ØKE’s krav til økonomiske prioriteringer er på udvalgsniveau. Det betyder, at Socialudvalget kan omprioritere midler fra et område til et andet - eller udvalget har mulighed for at fravælge områder, som ikke skal berøres af prioriteringsforslag.

 

I nedenstående tabel ses det oprindelige budget 2011 (kolonne A) for hele Socialudvalgets område fordelt på politikområder. De enkelte politikområder er kort beskrevet i bilag.

 

Tabellen viser også udvalgets budgetramme fordelt på henholdsvis den ikke-overførbare budgetramme (kolonne B)[1] og den overførbare budgetramme (kolonne C).  Den overførbare budgetramme svarer til udvalgets prioriteringsgrundlag. 

 

I kolonne D ses det samlede krav fra ØKE til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. 

 

1.000 kr.

Oprindeligt budget 2011

Heraf

ØKE's krav

SU’s krav til nedprioriteringsforslag

Ikke-overførbar budgetramme

Prioriterings-grundlag =overførbar budgetramme

= 0,8%

= fx. 0,8%

= fx. 1,2%

Baseret på prioriteringsgrundlaget

 

A

B

C

D

E

F

Socialudvalget i alt

1.036.293

375.019

661.274

5.250

5.250

7.935

Herunder:

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4

244.077

244.077

0

 

0

0

Politikområde 5

425.169

1.596

423.573

 

3.363

5.083

Politikområde 6

249.405

29.556

219.849

 

1.745

2.638

Politikområde 17

99.790

99.790

0

 

0

0

Politikområde 18

17.852

0

17.852

 

142

214

 

Endelig er der i kolonne E og F vist eksempler på mulige fordelinger på politikområder af de pålagte rammereduktioner:  

·        I kolonne E svarer udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde til ØKE’s krav på 0,8% af prioriteringsgrundlaget.

·        I kolonne F er udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde øget fra 0,8% til 1,2% af prioriteringsgrundlaget. Dermed får udvalget ’luft’ til finansiering af mulige op- og omprioriteringer på i alt 2,7 mio. kr. (7,935 mio. kr. - 5,250 mio. kr. = 2,7 mio. kr.), idet Socialudvalgets oplæg til rammereduktioner er større end ØKE’s krav.

 

Som grundlag for det videre arbejde med udmøntning af kravet til rammereduktioner indenfor udvalgets område skal udvalget således drøfte, hvorledes den pålagte rammereduktion fordeles på politikområder, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres. Efter udvalgets udmelding vil der blive igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, der arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Resultatet af den administrative proces vil indgå i Socialudvalgets drøftelse af rammereduktioner og evt. opprioriteringer på udvalgets møde den 12. april. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter fordelingen af de pålagte rammereduktioner, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres 

 

Bilag

·        Beskrivelse af politikområderne 4, 5, 6, 17 og 18 under Socialudvalget

Administrativ tilføjelse:

Af sagsfremstillingen fremgår det, at budgetrammen for 2011 indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv

Økonomi og Analyse oplyser, at der arbejdes på indarbejdelse af en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet jf. ØKE’s dagsorden af 19.2.2009. 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Drøftet. Der arbejdes videre med forslag til nedprioriteringer med udgangspunkt som foreslået i kolonne F.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 12. april

Efter udvalgets udmelding den 1. marts er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, der arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. På mødes gives en mundtlig orientering om arbejdet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen drøftes 

Bilag

·        Ingen

 

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Beskrivelse af politikområderne 4, 5, 6, 17 og 18 under Socialudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0058

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Socialudvalgets områder. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 04 Sociale ydelser

I 2009 forventes resultatet forbedret med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til at der ved seneste budgetopfølgning blev givet en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget henføres til førtidspensioner og betalinger fra andre kommuner.

I 2010 er det især på førtidspensionsområdet, at der kan forekomme udsving, men på nuværende tidspunkt, og med en forventet nettotilgang på 12 personer/md, forventes budgettet overholdt.

 

Politikområde 05 Ældre

For 2009 forventer virksomhederne et resultat på den overførbare bevilling, der er 0,2 mio. kr. værre end forventet pr. 31. oktober 2009. Samlet set forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2008. For den ikke overførbare bevilling forventes der balance i 2009.

 

Visitation Ældre forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på den overførbare bevilling, som kan henføres til et mindreforbrug på administrationen på 1,1 mio. kr. og et merforbrug på det aktivitetsbestemte budget på 0,8 mio. kr.. Resultatet er forværret med 1,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr 31. oktober 2009, hvilket fortrinsvis skyldes, at der på BUM området blev afregnet for 53 uger, hvor der i budgetopfølgningen pr 31. oktober kun var taget højde for 52 uger. Til gengæld var udgiften til betalinger til/fra kommuner ikke så høj som forventet, og der var også et mindre overskud på de øvrige budgetområder.

Døgnplejen Bornholm forventer et reelt mindreforbrug i 2009 på 0,8 mio. kr. Resultatet skal ses i forhold til aftale om bortskrivning af underskud ultimo 2008, hvor der blev bortskrevet 7,0 mio. kr. og hvor det er aftalt at virksomheden skal afdrage 2 mio. kr. i 2010 – 2013 med 0,5 mio. kr. i hvert år. Inkl. aftale om bortskrivning af underskud ultimo 2008 forventes merforbruget således at udgøre 1,2 mio. kr. i 2009. Dette er en forbedring på 3,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009.

I forlængelse af aftalen om bortskrivning af underskud, er det aftalt at mindreforbruget på 0,8 mio. kr. i 2009 ikke overføres til 2010, idet ældreområdet ses samlet.

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer et merforbrug i 2009 på 12,3 mio. kr., hvilket er en forværring siden budgetopfølgningen pr 31. oktober 2009 på 3,0 mio. kr.

Af de 12,3 mio. kr. udgør de 5,5 mio. kr. et merforbrug på Slottet og Nylars, som virksomheden er blevet kompenseret for i budgettet for 2010. De 2,0 mio. kr. er aftale om bortskrivning af underskud ultimo 2008 som afdrages med 0,5 mio. kr. i 2010 til 2013. De 2,8 mio. kr. kan henføres til en uventet merudgift til forplejning og de sidste 2 mio. kr. dækker merudgifter til personaleforsikring og bygningsvedligeholdelse.

DeViKa forventer et forbedret resultat på 0,9 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, således at det samlede merforbrug nedbringes til 1,7 mio. kr. i 2009. Forskellen skyldes dels, at de forventede mindreindtægter for de hjemmeboende ikke blev så store som forudsat ved seneste budgetopfølgning og dels at besparelserne ved sammenlægningen af køkkenerne har haft større gennemslagskraft i 2009 end forventet. Ovenstående gør, at DeViKa kan nedbringe sit overførte underskud i henhold til den handleplan, der ligger for DeViKa.

Sekretariatsbevilling for politikområde 05 forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 på ca. 0,5 mio. kr.

 

I 2010 forventes et mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2010 på ældreområdet, således at overført merforbrug på 1,5 mio. kr. fra 2009 nedbringes til et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ultimo 2010. Der er fortsat fokus på stram styring af budgetterne. På den ikke-overførbare bevilling forventes balance i 2010.

 

Visitation Ældre forventer et samlet mindreforbrug på den overførbare bevilling på 0,4 mio. kr., der dog dækker over et merforbrug til BUM på ca. 4,5 mio. kr. baseret på ugestatistikkens tal for uge 1 – 7 i 2010. Det forudsætter, at pulje til medarbejdertid kun anvendes i begrænset omfang i 2010. På den ikke overførbare bevilling forventes budgettet overholdt.

Døgnplejen Bornholm forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette til trods for, at der forudsættes en merudgift på personaleforsikringer og på IT samt, at der skal afdrages 0,5 mio. kr. vedr. bortskrivning af tidligere merforbrug.

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer, med en fortsat meget stram styring, at budgettet overholdes samt at afdrage med de 0,5 mio. kr. som aftalt i forbindelse med bortskrivning af underskud.

DeviKa forventer at afdrage 0,5 mio. kr. af tidligere merforbrug jf. handleplansaftalen. I henhold til lovgivningen nedjusteres priserne overfor de hjemmeboende, som følge af lavere produktionsomkostninger. 

Sekretariatsbevilling for politikområde 05 forventer at budgettet overholdes og at overførslen på ca. 0,9 mio. kr. anvendes i 2010.

 

 

Politikområde 06 Psykiatri og handicappede

I 2009 forventes resultatet forbedret med 3,7 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, således at det samlede merforbrug nedbringes til 2,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009.

 

I 2010 forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på den overførbare bevilling, således at det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. fra 2009 nedbringes til 0,3 mio. kr. ultimo 2010. På den ikke overførbare bevilling forventes merindtægter på 1,4 mio. kr.

 

Rønne Botilbud forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2010, således at det samlede mindreforbrug øges til 3,5 mio. kr. i 2010. Mindreforbruget vedrører Stenbanen.

Klintebo forventer at budgettet overholdes og at overførslen på 0,1 mio. kr. anvendes i 2010.

Nexøhuset forventer at budgettet overholdes og at overførslen på 0,2 mio. kr. anvendes som følge af behov for ekstra personaleressourcer i forbindelse med ombygningen.

Sacs forventer et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket dækker over et overført merforbrug fra 2009 på 2 mio. kr. øges i 2010 med 0,1 mio. kr. Merforbruget i 2010 skyldes driften af Kulturhuset og køkkenet i Østergade 54, der i lighed med 2009 forventer et underskud, såfremt den nuværende aktivitet bibeholdes. I denne forbindelse evaluerer et ad hoc MED fusionen med Sacs,  og kommer med oplæg til løsning.

Røbo forventer et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. idet hovedparten af overførslen fra 2009 på 0,7 mio. kr. anvendes i 2010. Mindreforbruget skyldes vakante timer til en fysioterapeut.

Hjælpemidler og Genoptræning forventer at budgettet overholdes og at overførslen på 0,35 mio. kr., anvendes i 2010.

Psykiatri og Handicap forventer et merforbrug i 2010 på 4 mio. kr., hvilket der dog delvist modsvares af overførslen fra 2009 på 1 mio. kr. således af resultat bliver et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en nettotilgang på 8 sager med døgntilbud, primært fra Børnecenter Bornholm, samt manglende salg af 3 pladser på Botilbud B1. Det skal dog nævnes, at ovennævnte sagstilgang udløser en yderligere refusion på 1,4 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager. Disse indtægtsføres på Sekretariatsbevillingen for politikområde 06.

Sekretariatsbevillingen for politikområde 06 forventer en merindtægt på den overførbare bevilling på 1,2 mio. kr., som skyldes satspuljemidler vedr. Stjernehusets færdiggørelse. På den ikke overførbare del, som omfatter statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, forventes en merrefusion på 1,4 mio. kr.

 

Politikområde 17 Sundhed

For 2009 forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling, hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009, hvor der blev givet tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.

For 2010 forventes budgettet på den ikke-overførbare bevilling overholdt.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

For 2009 forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009.

For 2010 forventes samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Bornholms Kommunale Tandplejen opstod pr. 1. januar 2010 på baggrund af en sammenlægning af Tandplejen og Tandreguleringen. Samlet forventer virksomheden, at overholde budgettet i 2009 og anvende ca. 1,8 mio. kr. af deres overførte mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udskiftning af units samt konsulenthonorar.

 

 

Økonomi

I 2009 forventes resultatet på Socialudvalgets område forbedret med 4,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009, således at det samlede merforbrug forventes at udgøre 13,2 mio. kr. på den overførbar bevilling. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. oktober, hvor der blev givet en samlet negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til det ikke-overførbare område.

 

Fra 2009 forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. overført til 2010, som forventes øget med 0,3 mio. kr. i 2010, således at resultatet for 2010 forventes at blive et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.. På den ikke-overførbar bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Områdechefen for Social og Sundhed foreslår, at ”Puljen til medarbejderdisponeret tid” reserveres som budgetværn i 2010 med henblik på at imødegå den stigende tyngde hos borgere der får hjælp fra døgnplejen. Endvidere at de forventede merudgifter i Psykiatri og Handicap, som følge af tilgang og ændringer på området for særlige dyre anbringelser, bl.a. finansieres af de forventede merindtægter på sekretariatspuljen for politikområde 6.

 

Virksomhed

Forventet overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Borgercenteret - Soc

0

0

0

0

0

Sociale ydelser

0

0

0

0

0

Visitation Ældre

273

153

17

426

17

DeViKa

-1.725

1.725

0

0

0

Døgnplejen Bornholm

-500

729

0

229

0

Bornholms Plejehjem og -centre

-500

500

0

0

0

Sekr. for politikomr

932

-932

0

0

0

Ældre

-1.520

2.175

17

655

17

Rønne Botilbud

2.740

750

0

3.490

0

Klintebo

76

-76

0

0

0

Nexøhuset

181

-181

0

0

0

Sacs

-1.994

-150

0

-2.144

0

Røbo

654

-524

0

130

0

Hjælpemidler & Genoptræning

353

-353

0

0

0

Kommunikationscentre

548

-548

0

0

0

Psykiatri og Handicap

1.000

-4.000

0

-3.000

0

Sekr. for politikomr

-4.129

5.329

1.400

1.200

1.400

Psykiatri og handicap

-570

246

1.400

-324

1.400

Social- og Sundhedssek

0

0

0

0

0

Sundhed

0

0

0

0

0

Bornholms Kommunale Tandpleje

2.464

-1.664

0

800

0

Tandreguleringen

118

-118

0

0

0

Soc.- og Sundh.sekr.

338

-338

0

0

0

Forebyggelse og behandling

2.920

-2.120

0

800

0

Socialudvalget

830

301

1.417

1.131

1.417

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at budgetopfølgningen vedr. politikområde 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling tages til efterretning.

 

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

·        at budgetopfølgningen vedr. politikområde 4 Sociale ydelser tages til efterretning.

 

 

 

Bilag

Bilag 1: Virksomhedernes forventede regnskab 2009 pr. 28. februar 2010

Bilag 2: Virksomhedernes budgetopfølgning 2010 pr. 28. februar 2010

 

Beslutning

Socialudvalget den 12. april 2010:

Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Bilag 1: Virksomhedernes forventede regnskab 2009 pr. 28. februar 2010 (PDF)

2.
Bilag 2: Virksomhedernes budgetopfølgning 2010 pr. 28. februar 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Månedlig budgetopfølgning februar 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning udgøres af fokusopfølgningen ultimo februar 2010 vedr. ældreområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningen tages til efterretning

Bilag

·        Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo februar 2010

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Fokusopfølgning ultimo februar 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ugestatistik for ugerne 1 - 7 i 2010

16.08.01I00-0002

Indledning

Visitation Ældre udarbejder ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v.

Sagsbeskrivelse

Statistikken viser, at der i uge 1 i 2010 var i alt 1.661 brugere, som modtog i alt 7.558 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.55 time. I uge 7 i 2010 var i alt 1.639 brugere, som modtog i alt 7.457 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.55 time. Brugerantallet er faldet med 22 og timerne pr. uge er faldet med 101 timer.

Til sammenligning var der i uge 7 i 2009 i alt 1.661 brugere med i alt 6.943 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.18 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

1

1.661

7.558

4.55

2010

7

1.639

7.457

4.55

 

Ændring fra uge 1 til 7

-22

-101

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4.29

 

Der er i uge 6 i 2010: 4 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 2 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statistikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til nye takster for madlevering til hjemmeboende

86.01.00S00-0001

Indledning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2011 godkendtes takstbladet for politikområde 5 Ældre – herunder taksterne for madlevering til hjemmeboende visiterede borgere. Således en takst for hovedret, almindelig pr. portion kr. 48, og for hovedret, tilpasningskost pr. portion kr. 54. Hertil kommer levering pr. uge kr. 27 kr.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af effektiviseringer og omlægninger i den kommunale madleverandørs virksomhed er budgettet og produktionsomkostningerne for 2010 gennemgået i samarbejde med Økonomi og Analyse. De budgetterede udgifter til en hovedret, almindelig og en hovedret, tilpasningskost og de heraf besluttede takster for ydelserne er i forhold til de i dag beregnede produktionsomkostninger for 2010 sat for højt.

 

I 2010 kan en hovedret, almindelig produceres og leveres til kr. 46 pr. portion og en hovedret, tilpasningskost kan produceres og leveres til kr. 50 pr. portion. DeViKa´s nettobudget på kr. 1,3 mio. kr. i 2010 omhandler kompensation for loft over egenbetaling for beboere på plejehjem og –centre, samt tilskud til biretter, tilskud til salg af hovedret og biret i caféer og i dagcentre. Disse steder er der yderligere udgifter forbundet med opvarmning, anretning og opvask af service m.m. Det skal foreslås, at taksten for en hovedret, almindelig og en hovedret, tilpasningskost udgør samme pris i caféer, henholdsvis kr. 46 og kr. 50, dog således at dette sker fremadrettet fra 1. maj 2010, idet afregning fortrinsvis sker pr. kontant.

 

Jv. bekendtgørelse om betaling for tilbud efter serviceloven kan kommunens fastsættelse af betalingen højst andrage kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbuddet. Vedr. madserviceordninger kan personaleudgifter medregnes.

Betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 15.6.2006, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 568 af 18.6.2009).

§ 1. ”Kommunen træffer beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Ved fastsættelse af betalingen kan højst kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbuddet, medregnes….”

§ 2 stk. 2. ”…..kan kommunen opkræve betaling for personaleudgifter til madserviceordninger”.

 

Lovforslag fremsat den 17. marts 2010 vedr. (Loft over egenbetaling for madservice, nye beregningsprincipper for borgerens betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.). En bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om modtagerens maksimale egenbetaling og regulering heraf for madserviceordninger efter lov om social service § 83. Formålet med forslaget er, at modtagere i eget hjem skal have sikkerhed for mere ensartede prisvilkår kommunerne imellem for den tilbudte madservice. Disse nye regler skal indføres på madserviceområdet som følge af finanslovsaftalen for 2010. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at sikre modtagere i eget hjem, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, et loft over egenbetalingen på 45 kr. for en hovedret.

Lovforslaget er fremstillet i særskilt punkt på dagsordenen.

 

Økonomi

Kan afholdes inden for DeViKas budgetterede ramme for 2010.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at taksten for en hovedret, almindelig inkl. levering til hjemmeboende visiterede borgere fra 1. januar 2010 sættes til kr. 46

·        at taksten for en hovedret, tilpasningskost inkl. levering til hjemmeboende visiterede borgere fra 1. januar 2010 sættes til kr. 50

·        at taksten for en hovedret, almindelig og taksten for en hovedret, tilpasningskost i caféer fremadrettet sættes til henholdsvis kr. 46 og kr. 50, således gældende fra 1. maj 2010

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ændret organisering vedr. madlevering til plejehjem og -centre

86.01.00A00-0006

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 27. november 2008, at madservice på ældreområdet blev sendt i udbud. Kommunalbestyrelsen annullerede i sit møde den 8. oktober 2009 udbuddet af madservice, idet der ved tilbudsfristens udløb var modtaget ét tilbud, som var DeViKa´s interne kontrolbud.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen er således ikke bundet af det udbudsmateriale, der har ligget til grund for udbuddet, men kan vælge at gennemføre en dialog med DeViKa om at lægge enkelte eller flere dele af kontrolbuddet til grund for det fremtidige interne samarbejde. Det fremgik af udbudsmaterialet, at Bornholms Regionskommune ønskede bud fra leverandører, der producerer og leverer mad til døren.

 

DeViKa er den kommunale madleverandør som består af ét produktionskøkken i Nexø, hvor administrationen også har til huse - samt 5 medproduktionskøkkener, der ledes fra Rønne. De 5 medproduktionskøkkener findes på Østermarie Plejehjem, Sandvig Plejehjem, Toftegården i Hasle, Plejehjemmet Sønderbo i Rønne og på Plejecenter Aabo i Aakirkeby. DeViKa har i dag således ansat personale, der varetager medproduktionen på ovennævnte lokationer.

 

Med henvisning til:

-         krav i udbudsmaterialet om ”mad til døren” - ifølge vedtaget kvalitetsstandard

-         at DeViKa ønsker at koncentrere sig om, at producere og levere mad

-         at Bornholms Plejehjem og –centre kan varetage funktionerne, når maden er modtaget med overdragelse af ressourcer/timer til dette fra DeViKa

 

arbejdes der hen imod, at inden udgangen af 2010 er medproduktionen overgivet til Bornholms Plejehjem og –centre, for så vidt angår: Østermarie Plejehjem, Sandvig Plejehjem, Toftegården i Hasle og på Plejecenter Aabo. Medproduktionen fortsætter uændret på Plejehjemmet Sønderbo ved DeViKa, idet køkkenet på Sønderbo anvendes som produktionskøkken for DeViKa til skolemad, mødebestillinger og som bageri.

 

For Østermarie Plejehjem er der allerede indgået aftale med Bornholms Plejehjem og –centre om, at overtage medproduktionen fra 1. maj 2010. Ressourcer overføres til Bornholms Plejehjem og –centre fra DeViKa. Der pågår ligeledes overvejelser for Sandvig Plejehjem, som kan forventes implementeret december 2010. Således resterer Toftegården i Hasle og Plejecenter Aabo, som der skal indledes forhandlinger med hen over sommeren 2010. Alle overførsler af personale fra DeViKa til Bornholms Plejehjem og –centre sker respekt for de overenskomstmæssige forhold.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        sagen til orientering

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Evaluering af forårets dialogmøder

00.30.04Ø02-0024

Indledning

Den administrative vejledning til budget- og aftaleprocessen for 2011 siger, at dialogmøderne i foråret har til formål at give input til udvalgenes videre arbejde med mål og økonomi for 2011. Det betyder, at dialogmøderne i foråret vil omhandle mål for 2011. Virksomhederne giver en kort status på 2010, hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2011.

 Sagsbeskrivelse

Der er afholdt dialogmøder med virksomhederne indenfor Socialudvalgets område henholdsvis den 12. marts og den 17. marts 2010. Endvidere er der afholdt dialogmøde med Handicaprådet og Ældrerådet den 17. marts. Referater fra møderne er tilgået virksomheder, råd og udvalget.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        til udvalgets drøftelse

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Udvalget ønsker fremadrettet, at prioritere mere af tiden i dialogmøderne til drøftelse med virksomhederne. 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Anvendelse af midler afsat i budget 2010 til kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm

27.36.00P27-0002

Indledning

I forbindelse med budget 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,5 mio. kr. til etablering af kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Virksomhedsleder ved Døgnplejen Bornholm fremstiller følgende:

Vikardækning i Døgnplejen Bornholm er dels til vikardækning ved barsel, ferie og langtidssygdom, dels den vikardækning, der er nødvendig ved spidsbelastninger rent ydelsesmæssigt, samt ved akut opstået sygdom hos medarbejderne.

Tidligere analyse viser, at ca. 75% af den akutte vikardækning ligger i aften og nattimerne. Dette skyldes dels, at i disse timer, er det praktisk taget kun personlig pleje, som skal leveres. Derfor er der ikke megen mulighed for fleksibilitet i planlægningen, da ydelserne ikke kan flyttes, og alle medarbejdere har stort set arbejdstiden fyldt ud med ydelser, der skal gives til borgerne.

 

Vikardækningen til barsel, ferie og langtidssygdom planlægges i de enkelte team, og til dækning bruges dels ansættelse af vikarer (i en tidsbegrænset periode), dels fastansatte medarbejdere, der i en periode tager ekstra arbejde. Der er igennem de sidste år arbejdet målrettet på at reducere forbruget af eksterne vikarer, således var udgiften til eksterne vikarer i 2008 ca. 6,7 mio. kr., mens udgiften i 2009 beløb sig til ca. 3,9 mio. kr. 

 

De af Kommunalbestyrelsen afsatte kr. 0,5 mio. kr.  til etablering af et kommunalt vikarkorps anbefales af Døgnplejen Bornholm anvendt til koordinering af opgaver mellem teamene (5 timer pr. uge) samt til supplering af bemandingen i aftenvagt. Den øgede bemanding skal fleksibelt dække hele virksomheden og gøre tjeneste i de team, der har størst behov. I den udstrækning, der viser sig behov, vil ressourcerne fra det kommunale vikarkorps blive suppleret med midler fra Døgnplejens budget, således at forbruget af eksterne vikarer reduceres yderligere.

Økonomi

Midler afsat i budgettet med 0,5 mio. kr. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

·        at de afsatte midler 0,5 mio.kr. anvendes til koordinering af opgaverne mellem teamene med 5 timer og til ansættelse af aftenvagter for de resterende midler

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:
Udsat.

Fortsat sagsfremstilling til mødet den 12. april

På Socialudvalgets møde den 5. februar 2010 blev der fremsat ønske om, at der til brug for udvalgets drøftelser forelå en yderligere belysning af sagen, herunder at hele Ældreområdet betragtes i sammenhæng. Der vil derfor i det følgende blive redegjort for:

·        forbrug af eksterne vikarer i 2008 og 2009 i henholdsvis Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre

·        vilkår for offentligt/privat samarbejde(OPP)

·        vilkår for etablering af kommunalt vikarkorps

 

Forbrug af eksterne vikarer i Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre

Både Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre anvender kun eksterne vikarer, hvor det ikke er muligt at få dækket vagten ved brug af interne vikarer.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel er forbruget af eksterne vikarer faldet betydeligt fra 2008 til 2009. 

Forbrug af eksterne vikarer indenfor Ældreområdet 2008 og 2009

 

2008

2009

Døgnplejen Bornholm

6,7

4,3

Bornholms Plejehjem- og centre

1,6

1,2

I alt mio. kr.

8,3

5,5

 

Forbruget af interne vikarer kan ikke opgøres særskilt, da udgiften indgår som en del af den samlede lønudgift til fastansatte medarbejdere.

Af økonomiske hensyn arbejdes der målrettet i både Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre med at bruge medarbejderne på tværs i virksomheden, således at medarbejderen flytter team efter behov. Det er dog ikke kutyme, at medarbejderne vikarierer imellem virksomhederne. Ledelsen i de 2 virksomheder overvejer og vurderer endvidere, om det er hensigtsmæssigt, at indgå i en forhandling med Forbundet for Offentlig Ansatte (FOA) og Dansk Sygepleje Råd (DSR) om løntillæg - som et incitament til medarbejderne til øget fleksibilitet og dermed større råderum for at sikre vikardækningen internt. 

Således er den gennemsnitlige timeløn på hverdage udenfor dagsarbejdstid for fastansatte inkl. tillæg på 210 kr. væsentlig lavere end løntimetaktsen til vikarbureau på hverdageudenfor dagsarbejdstid, hvor løntimeprisen for en SOSU-assistent ligger mellem 315 kr. og 477 kr. afhængig af, hvornår vagten falder. Det skal bemærkes, at priserne ikke er helt sammenlignelige, men illustrer en betydelig forskel på udgiften til interne og eksterne vikarer.  Dette er også baggrunden for, at brugen af eksterne vikarer søges begrænset.

 

 

 

Vilkår for offentligt/privat partnerskab (OPP)
Mulighederne for offentligt/privat partnerskaber har været drøftet med BRK’s centrale Udbuds- og indkøbsfunktion samt Økonomi og Analyse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at i henhold til BRK’s udbuds- og indkøbspolitik skal alle aftaler med private leverandører indgås centralt og ikke i de enkelte virksomheder i BRK.

 

SKI-aftale med VikarBureau Bornholm

For at sikre laveste omkostningsniveau indgik BRK på baggrund af et udbud i efteråret 2008 en SKI-aftale med VikarBureau Bornholm. VikarBureau Bornholm var på daværende de eneste der indgav bud på Bornholm.

 

Både Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem- og centre har siden VikarBureau Bornholms etablering haft et godt samarbejde og har udtrykt ønske om at fortsætte dette samarbejde.

 

Offentligt/privat partnerskab (OPP)

En yderligere udbygning af samarbejdet mellem BRK og VikarBureau Bornholm kan lovgivningsmæssigt ikke ske uden et udbud.

 

En udbygning af det nuværende samarbejde, hvor der sker en formalisering af det offentlige og private samarbejde - et såkaldt Offentligt/Privat Partnerskab (OPP) - vil kræve et udbud i henhold til både dansk og EU lovgivning idet tærskelværdierne overskrides.

 

Med det faldende forbrug af eksterne vikarer reduceres grundlaget for et sådant udbud, samtidig med at et udbud til en vis grad vil gå imod ældrevirksomhedernes bestræbelser på at reducere udgiften og brugen af eksterne vikarer. Omkostningerne ved udbud af et Offentligt/Privat Partnerskab skal ligeledes sættes i relation til chancen for at få flere – og fra BRK’s side økonomisk fordelagtige bud.

 

Vilkår for etablering af kommunalt vikarkorps

I 2007 gennemførtes i Døgnplejen Bornholm et projekt, der havde til formål at give et ”grundlag for beslutning om kommunalt vikarkorps skal etableres”.  Samlet set konkluderer projektet, at etablering af et kommunalt vikarkorps vil fordre en omfattende og udgiftstung administration, der ikke vurderes rationel i forhold til udbyttet. Konklusionerne er dog behæftet med betydelig usikkerhed, idet der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for flere af dem.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens bevilling af kr. 0,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt vikarkorps blev projektet og dets konklusioner taget op til fornyet vurdering.

Døgnplejen Bornholm har således beregnet, at driften af et kommunalt vikarbureau i dag vil være væsentlig højere end de bevilgede 0,5 mio. kr. årligt.

 

Alternativt til etablering af et formaliseret kommunalt vikarkorps kan Kommunalbestyrelsens bevilling anvendes til at styrke dækningen på de mest udsatte tidspunkter af døgnet. Som tidligere nævnt er forbruget af vikarer størst i aften- og nattetimerne. En styrkelse af bemandingen i denne del af døgnet vil reducere behovet for akut vikardækning. Styrkelsen kan f.eks. opnås igennem at tilbyde deltidsansatte en øget beskæftigelsesbrøk eller igennem nyansættelser. Ved at tilbyde deltidsansatte mere tid, drages fordel af den viden de ansatte har på virksomhedsområdet og i forhold til den enkelte borger. Ordningen vil kunne koordineres af Døgnplejens administration og ressourcerne kunne anvendes på tværs af teamene og hvor behovet vurderes størst.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

·        at udvalget drøfter udmøntning af KB’s bevilling på 0,5 mio. kr.  til etablering af et kommunalt vikarkorps i Døgnplejen Bornholm

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Bevillingen på kr. 0,5 mio. kr. godkendt anvendt til, at styrke dækningen på de mest udsatte tidspunkter af døgnet ved at tilbyde deltidsansatte en øget beskæftigelsesbrøk eller igennem nyansættelser. Ressourcerne forudsættes anvendt på tværs af teamene, hvor behovet vurderes størst. Ordningen koordineres af Døgnplejen Bornholms administration.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale II

29.30.08P22-0001

Indledning

Sundhedsaftalen sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet mellem region og kommuner på sundhedsområdet. Den enkelte kommunalbestyrelse og regionen skal i januar 2011 have indgået ny sundhedsaftale for perioden 2011-2014. 

KKR Hovedstaden har sendt udkast til den politiske del af Sundhedsaftale II til drøftelse i kommunerne. Frist for fremsendelse af kommentarer er senest den 3. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommuner og region skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne forventes at bestå af to dele: En fælles tværgående del og en kommunespecifik del - svarende til nuværende sundhedsaftaler.

Som noget nyt er det i den fælles tværgående del af Sundhedsaftale II forsøgt at skille de politiske mål og rammer fra de administrative rammer. Den politiske del af Sundhedsaftale II er udarbejdet i samarbejde med regionen, blandt andet på baggrund af kommunernes tilbagemelding på høringen om politiske pejlemærker gennemført i foråret 2009 og på dialogmødet den 29. januar 2010.

 

KKR Hovedstaden besluttede på møde den 8. marts 2010 at sende den politiske del af sundhedsaftalerne til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Formålet med drøftelsen er at få kommunernes input til det videre arbejde med de politiske målsætninger for Sundhedsaftale II.

 

Det skal understreges, at der alene er tale om en politisk midtvejsdrøftelse. De endelige forhandlinger om sundhedsaftalerne skal gennemføres mellem den enkelte kommune og regionen i efteråret 2010.

 

Sundhedsaftales formål

Formålet med sundhedsaftalen er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på hurtige, accelererede forløb og mere ambulant behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet, de tilgrænsende dele af det sociale område og almen praksissektoren.

 

Sundhedsaftalens indhold

Sundhedsaftalen er på en ene side en politisk aftale mellem regionsrådet og den enkelte kommunalbestyrelse om rammer og mål for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet. Og på en anden side en administrativ aftale, der fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet.

Indgåelse af sundhedsaftalen er en lovpligtig opgave og aftalen skal som minimum dække følgende seks områder:

·        indlæggelses- og udskrivningsforløb

·        træningsområdet

·        behandlingsredskaber og hjælpemidler

·        forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

·        indsatsen for mennesker med sindslidelser

·        opfølgning på utilsigtede hændelser.

 

Der vedlægges til orientering en status for arbejdet med de administrative rammer og mål for de enkelte indsatsområder i Sundhedsaftale II.

 

Sundhedsaftale II – den politiske/generelle del

Den politiske/generelle del af Sundhedsaftale II har fokus på tre overordnede områder:

 

Et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver den enkelte borger oplevelsen af en sammenhængende sundhedsindsats af høj kvalitet.

Målet er blandt andet at:

·        skabe mulighed for styring af kapacitet og effektiv brug af ressourcer

·        skabe basis for planlagt, aftalt og styret opgaveoverdragelse

·        sikre fremdrift i etableringen af elektronisk kommunikation, der er en grundlæggende forudsætning for et sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen.

 

Forpligtigende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om den nuværende og fremtidige sundhedsindsats, baseret på ligeværdighed mellem parterne.

 

Samarbejde om fælles målgrupper hvor fokus i særlig grad rettes imod de borgere der har det største behov, herunder kronikere, ældre medicinske patienter, psykisk syge, børn og borgere med særligt komplekse sundhedsproblemer. Indsatsen omhandler blandt andet skærpede krav til implementering af forløbsprogrammer for hhv. KOL, hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes i alle kommuner.

 

Organisering af arbejdet

Politisk er arbejdet forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, hvortil de kommunale repræsentanter udpeges af KKR Hovedstaden. Administrativt søges det at skabe den bredest mulige inddragelse af alle kommunerne i regionen i arbejdet med sundhedsaftalen. Bl.a. via høringer, nyhedsbreve, dialogmøder og bred repræsentation i relevante arbejdsgrupper.

 

Tidsplan

·        Marts – april 2010: Politisk midtvejsdrøftelse

·        August 2010: Behandling af administrativt oplæg til grundaftalerne i KKR Hovedstaden

·        September 2010: Godkendelse af grundaftale i Sundhedskoordinationsudvalget

·        September – november 2010: Forhandlinger mellem den enkelte kommune og regionen

·        November 2010 – januar 2011: Politisk behandling af sundhedsaftalerne i den enkelte kommune

·        Ultimo januar 2011: Indberetning af sundhedsaftalerne til sundhedsstyrelsen.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart knyttet økonomi til Sundhedsaftalen. Det indebærer for eksempel, at finansiering af forløbsprogrammerne efter 2012 - hvor den statslige pulje til kronikere ophører – endnu er uafklaret. 

Indfrielse af de konkrete mål i aftalen bl.a. omkring den elektroniske kommunikation fordrer en styrkelse af dette område i Bornholms Regionskommune, hvorfor en styrelse af dette område vil søges fremført som opprioriteringsønske i forbindelse med budget 2011. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        det politiske oplæg til Sundhedsaftale II drøftes med henblik på udarbejdelse af høringssvar

Bilag

·        Udkast til Sundhedsaftale II generel/politisk del, 26. februar 2010

·        Status for arbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Udvalget kan tilslutte sig de foreslåede indsatsområder og ønsker fokus på udviklingen i opgaveglidningen.

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Udkast til Sundhedsaftale II generel/politisk del, 26. februar 2010 (PDF)

2.
Status for arbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Skånejob/løntilskud til førtidspensionister

27.54.04G00-0001

Indledning

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 21. oktober 2009 i forbindelse med behandlingen af kommunens handicappolitik, at der skulle udarbejdes et oplæg vedrørende skånejob til behandling på næste møde.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af de 2 ordninger

·       ”Skånejob” / Løntilskud til førtidspensionister (Beskæftigelsesudvalget)

·       Beskyttet beskæftigelse (Socialudvalget)

 

”Skånejob” / Løntilskud til førtidspensionister

 

2007

2008

2009

Udvikling

2008-2009

I BRK

 

 

 

 

Skånejob

37

38

41

+ 3

 

Deltagere i  skånejob, Danmarksstatistik

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bornholm (excl. Christiansø)

 

 

 

 

 

 

 

I alt

82

91

82

88

94

103

103

Den offentlige sektor

56

59

43

54

48

57

56

Privat

27

32

38

35

46

48

50

Uoplyst sektor

0

0

1

0

0

0

0

 

Persongruppe

Førtidspensionister, der ønsker at arbejde, kan få løntilskud til ansættelsen.Der er tale om førtidspensionister, der får social pension, og det er jobcentret, der bevilger løntilskuddet.

Løn m.v.
Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og borgeren (førtidspensionisten) i samarbejde med den faglige organisation.
Jobcentret har ansvaret for at sikre, at der tages de nødvendige skånehensyn.Arbejdsgiveren udbetaler lønnenog får tilskuddet fra kommunen.
Krav om merbeskæftigelse:
Ved ansættelse i en privat virksomhedskal der være tale om merbeskæftigelse, dvs. en nettoudvidelse af medarbejderstaben, eller en stilling, der er blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af forseelse.
 
Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.
Skånejobbere er omfattet af sygedagpengereglerneligesom andre lønmodtagere. Arbejdsgiveren kan få refusion af sygedagpengene ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. – en såkaldt § 56-aftale .
Arbejdsgivere får på denne måde refusionfra kommunen for de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har betalt til den ansatte i de første 21 dage af et sygefravær.

Løntilskud
Løntilskuddet er varigt, og løber så længe skånejobbet eksisterer, dog senest indtil den ansatte bliver 65 år.
Der er to takster, hvoraf den lavestetakst er den almindelige, mens den høje kan gives når kommunen vurderer, at der tale om et særligt tilfælde.
Et eksempel på et sådant tilfælde kunnevære tilskud til en person med en meget beskeden arbejdsevne.

Hjælp til befordring
Skånejobbere er stillet på samme måde som personer, der ansættes i job på ordinære vilkår. Dette gælder også i forhold til de ligningsmæssige kørselsfradrag.
Dog er der nogle særlige muligheder for fradrag, når vedkommende som følge af varig nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads.
Der kan evt. søges om støtte til at købeen bil eller til befordring med individuelle transportmidler på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter reglerne i serviceloven.

Opfølgning
Kommunen skal foretage opfølgning senest seks måneder efter, at løntilskuddet er udbetalt første gang, og herefter efter 12 måneder.

Tillægsydelser
I forbindelse med skånejob kan der ydes tilskud til mentor oghjælpemidler(herunder arbejdspladsindretninger), og, hvis handicap og behov tilsiger det, personlig assistance.

 

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter område,
aktivitet, alder og tid

 

2007

2008

Bornholm

 

 

Beskyttet beskæftigelse (§103)

 

 

Alder i alt

27

1

Under 20 år

0

0

20-29 år

0

0

30-39 år

8

0

40-59 år

17

1

60-66 år

1

0

67 år og derover

1

0

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

 

 

Alder i alt

155

176

Under 20 år

13

8

20-29 år

22

29

30-39 år

24

33

40-59 år

74

81

60-66 år

15

16

67 år og derover

7

9

 

Persongruppe

Beskyttet beskæftigelse retter sig modpersoner under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.
Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontant- eller starthjælp.
Beskyttet beskæftigelse kan foregåpå beskyttede værksteder, men også etableres i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og det kan være i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer, sociale cafeer m.v.

Private virksomheder kan også organisere beskyttet beskæftigelse.

Det kan ske ved at udstationere en gruppe personer, eller enkeltpersoner, fra et beskyttet værksted til en virksomhed.
Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og det er derfor kommunens socialafdeling, der har ansvaret for indsatsen.
Jobcentrene har dog mulighed for i konkrete sagerat beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsloven.

 

Forudsætningerne er at:

Ø      forløbet for den enkelte ledige lever op til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen

Ø      det er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og

Ø      det indgår i personens jobplan.

Kommunen kan desuden tilbydesærligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer.

Personer i beskyttet beskæftigelseskal i videst muligt omfang have løn efter indsats.
I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde.
Førtidspensionister vil modtageførtidspension ved siden af indtjeningen ved den beskyttede beskæftigelse. Nødvendige befordringsudgifterud over 10 km afholdes af kommunen.
Deltagere i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløbfår en arbejdsdusør fastsat af kommunalbestyrelsen.
Der kan ikke udbetales løneller dusør til deltagere i aktivitets- og samværstilbud. Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

Beskyttet beskæftigelse hører som nævnt under serviceloven, og er dermed underlagt Socialudvalgets område, og varetages i praksis af virksomheden Psykiatri og Handicap.

Kommunens praksis vedrørende ”Skånejob:
Førtidspensionister som er i kontakt med arbejdsgiver

 

Førtidspensionister som ikke er i kontakt med arbejdsgiver

 

Særligt for unge førtidspensionister under 25 år.

 

Økonomi

I det omfang ordningerne udmøntes aktuelt, er dette omfattet af virksomhedernes nuværende normering/budgetter. Såfremt der skal iværksættes yderligere tiltag på områderne vil konsekvenserne af disse initiativer i givet fald skulle beregnes.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller redegørelsen til drøftelse

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2009:

Drøftet. Redegørelsen drøftes videre med Socialudvalget

Sagsbeskrivelse fortsat til Socialudvalgets møde den 12. april 2010

Ovennævnte sagsfremstilling har været drøftet på Beskæftigelsesudvalget i deres møde d. 2. december 2009. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at sagen drøftes videre med Socialudvalget.

Sagen sendes til drøftelse i Socialudvalget med henblik på en stillingtagen til, om der skal igangsættes en afdækning af beskyttet beskæftigelse i kommunen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        sagen til drøftelse

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Udvalget foreslår, at der arbejdes med at afdække behov og muligheder i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget. Kommissorium forelægges begge udvalg.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Lovforslag om loft over egenbetaling for madservice og ændrede beregningsprincipper

27.36.24S29-0001

Indledning

Som en del af finanslovsaftalen for 2010 skal der fremsættes lovforslag, som pr. 1. juli 2010 sikrer modtageren i eget hjem, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, et loft over egenbetalingen på kr. 45 for en hovedret udbragt til eget hjem. Lovforslaget blev fremsat den 17. marts 2010.

Prisloftet gælder uanset modtagerens indkomst- og formueforhold. Der er afsat 25 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen til initiativet.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen er efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2 forpligtet til at tilbyde madservice i hjemmet som en del af den praktiske hjælp. Ydelsen madservice har med tiden udviklet sig til at adskille sig fra den øvrige praktiske hjælp hvad angår den kommunale tilrettelæggelse af ordningerne, og modtagerens betaling herfor. Hjælpen har gradvist ændret karakter fra madlavning i modtagerens hjem til at bestå i madudbringningsordninger. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om tilbuddet om et måltid også omfatter forret eller dessert. Modtagere af madservice har ikke krav på, at kunne vælge mellem forskellige menuer.   

 

Der skelnes mellem tilbud om madservice til henholdsvis beboeren i plejebolig m.v. og til borgeren i eget hjem. Borgeren i eget hjem omfattes af reglerne om frit valg af leverandør, når denne visiteres til en ydelse. Det frie valg betyder, at kommunalbestyrelsen har pligt til at etablere rammerne for, at modtageren kan vælge mellem forskellige godkendte leverandører. Kommunalbestyrelsens tilbud om madservice til borgeren i eget hjem skal udgøre et dagligt måltid mad, tilpasset den enkeltes behov. Det vil også fremover være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om hovedretten udgør dette måltid, eller om tilbuddet også omfatter en biret. Kommunalbestyrelsen kan fortsat beslutte, at give tilskud til madserviceordningen. Der er tale om madserviceordninger i form af tilbud, der enten udbringes til modtagerens eget hjem, eller som modtageren kan afhente eller indtage hos madserviceleverandøren, såsom dagcenter eller lignende.

 

Kommunalbestyrelsen må i dag kræve op til fuld egenbetaling for madservice til modtageren i eget hjem, men ikke mere end det koster at producere og udbringe maden. Den 1. juli 2009 blev der indført et loft over egenbetalingen for madservice for beboere i plejeboliger m.v. på kr. 3.000 pr. måned for fuld forplejning. 

 

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2010.

Økonomi

Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Ministeriet vurderer, at det ikke forventes at have administrative konsekvenser for kommunerne, staten eller regionerne. Lovforslaget skønnes at indebære merudgifter for kommunerne på 25 mio. kr. i 2010 og kr. 50 mio. kr. i de følgende år.  De samlede økonomiske konsekvenser skal forhandles mellem Ministeriet og K. L.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at orienteringen om lovforslag vedr. loft over egenbetaling for madservice til hjemmeboende tages til efterretning

·        at sagen genoptages ved lovens vedtagelse med henblik på beregning af de økonomiske konsekvenser

Bilag

·        Lovforslag

·        K. L.´s høringssvar

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
K. L. ´s høringssvar (PDF)

2.
Lovforslag fremsat 17. marts 2010 (MHT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Orientering om fremsat lovforslag på det sociale område (lovforslag nr. L 177)

27.00.00I00-0001

Indledning

Socialministeren har den 24. marts 2010 har fremsat lovforslag nr. L 177 for Folketinget. Lovforslaget indeholder en række ændringer i lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, m.fl. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede, m.v.)

Sagsbeskrivelse

Det fremgår at lovforslaget indeholdende ni hovedelementer:

 

1. En forenkling af reglerne for hjemmetræning og særlige dagtilbud således, at kommunalbestyrelsen fremover selv kan tilrettelægge organiseringen af udredningen og visitationen (dagtilbud til børn).

2. En forenkling af reglerne for godkendelse af private botilbud, så kommunalbestyrelsens godkendelse af visse typer af private botilbud og optagelse af de samme tilbud på Tilbudsportalen slås sammen i én forretningsgang, uden at der slækkes på kommunernes forpligtelser i relation til at sikre kvaliteten og indholdet i de private tilbud.

3. Ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg, så kommunalbestyrelsen skal tilbyde et årligt besøg frem for to årlige hjemmebesøg.

4. Enklere regler for visitation i forbindelse med afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje, træning, m.v., herunder ophævelse af kravet om et særligt skema med oplysninger om hjælpen. Samtidig ophæves forpligtelsen til at udarbejde plejeplaner.

5. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet, hvorefter forpligtelsen til at foretage tilsyn i plejeboliger og friplejeboliger, m.v. nedsættes fra to til ét årligt tilsyn. Derudover foreslås de øvrige særlige regler for tilsyn med plejeboligbebyggelser m.v. ophævet, således at det bliver de almindelige tilsynsregler på det sociale område, der også gælder på plejeboligområdet.

6. Det bliver frivilligt for kommunalbestyrelsen om den vil opkræve betaling for midlertidige hjemmehjælp.

7. Det bliver frivilligt for kommunalbestyrelsen om de vil oprette bruger- og pårørenderåd.

8. En forenkling af reglerne om ældreråd, således at det skal være op til de enkelte kommunalbestyrelser i samarbejde med ældrerådet at fastlægge de nærmere regler for rådets virke.

9. Klagerådet nedlægges, således at klager over afgørelser om hjælp efter servicelovens § 83 og 84 fremover behandles som andre klager på det sociale område, nemlig i de sociale nævn.

 

Økonomi

I det omfang forslagene vedtages i Folketinget vil der efterfølgende blive udarbejdet særskilt dagsordenspunkt til Socialudvalget, der belyser de økonomiske konsekvenser for Regionskommunen. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at finansministeren vil søge om at kommunernes statstilskud ikke nedsættes med de kommunale mindreudgifter, der følger af lovforslaget. Dette skal ses i sammenhæng med formålet med lovforslaget, nemlig at give kommunerne større frihed og frigøre ressourcer til borgernærservice.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        sagen til orientering

Bilag

·        Lovforslag

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til orientering. Udvalget ser frem til et fortsat godt samarbejde med Ældrerådet. Udvalget beklager, at Klagerådet foreslås nedlagt.

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Lovforslag (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       "Ansvarlig udskænkning"

16.20.05P20-0026

Indledning

Som led i modelkommune projektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen” er udarbejdet en Alkoholpolitisk handleplan, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009.

 

”Ansvarlig udskænkning” er et delprojekt under det overordnede projekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen”, hvor hensigten er at styrke den kommunale alkoholforebyggende indsats.

”Ansvarlig udskænkning” tjener til at implementere handleplanens indsatsområde vedrørende begrænsning af tilgængelighed af alkohol, hvor det overordnede mål er, ”at der arbejdes aktivt for en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarlig salgs – og udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel. (Alkoholpolitisk handleplan, BRK, 2009)

Kommunens indsats vedrørende begrænsning af tilgængelighed af alkohol er et særligt fokusområde, da evidens viser, at netop begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er et af de mest effektive tiltag i forhold til forebyggelsesindsatser over for alkohol i lokalsamfundet. 

 

Sagsbeskrivelse

Projekt ”Ansvarlig udskænkning” har til formål at udvikle og implementere et dansk koncept i modelkommunerne, der skal medvirke til:

 

”Ansvarlig udskænkning” ses som metode for varetagelse af driften af kommunens bevillingsopgave. Håndtering af bevillinger ses som en myndighedsopgave, med mulighed for at kunne tage afsæt i alkoholpolitiske perspektiver og med en opgaveløsning, der varetages i et samarbejde med de mange parter, der har betydning for området. Etableringen af et bredt samarbejde skal sikre, at både alkoholpolitiske perspektiver og de mange forskelligartede interesser varetages. Gennem dialog, fælles aftaler, vidensdeling samt opfølgning i samarbejdsgruppen sikres det, at målene nås og fastholdes. Med en aktiv restaurationsplan samt kontrol og opfølgning, vil myndighederne bidrage til at et ”ansvarligt serveringsmiljø” udvikles og opretholdes.

 

Elementerne i projektet er følgende:

 

Projektet taget udgangspunkt i erfaringer fra et lignende projekt i Sverige, der dokumenterer at der er en betydelig effekt af en systematisk og sammenhængende indsats overfor ansvarlig udskænkning, blandt andet i forhold til alkoholbetinget vold.

 

 

 

 

 

 

Kriterier for gennemførelse af konceptet i kommunen:

 

 

Der er afholdt kick off møde med samtlige relevante interessenter i samarbejdet vedr. ”ansvarlig udskænkning”. Ved kick-off mødet blev der udpeget en formand såvel som øvrige deltagere i samarbejdsgruppen. Der blev ligeledes fremlagt forslag til et kommissorium for samarbejdsgruppen. Kommissoriet forventes endeligt besluttet ved det næstkommende møde i samarbejdsgruppen.

 

 

Sundhedsstyrelsen bidrag til projektet:

 

Ansvarlig udskænkning anses som en driftsopgave for kommunen. Sundhedsstyrelsen bidrager i fasen for kommunens udvikling og etablering af drift på området.

 

Sundhedsstyrelsens bidrag:

 

 

Økonomi

Der er i Sundhedsstyrelsen ansøgt om puljemidler til implementering af ”ansvarlig udskænkning”.

Der er konkret ansøgt om 56.700,00 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med:

 

Der forventes svar på ansøgning om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen i uge 13. Ved tildeling af midler forventes det, at omkring 60 personer vil kunne gennemgå uddannelsesforløb inden udgangen af 2011. Forventet opstart sommer 2010.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        orienteringen taget til efterretning

Bilag

·        Sundhedsstyrelsens invitation til kommunerne

·        Pjece ”Ansvarlig udskænkning”

·        Budget

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Sundhedsstyrelsens invitation (PDF)

2.
Pjece "Ansvarlig udskænkning" (PDF)

3.
Budget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Rapport om kortlægning og analyse af misbrugsområdet- og hjemløseområdet

16.13.00P05-0005

Indledning

Socialudvalget godkendte i februar 2009 kommissorium for kortlægning og analyse af misbrugs – og hjemløseområdet med henblik på vurdering af fremtidigt behov, struktur og organisering.

Formålet er at få synliggjort kommunens serviceniveau overfor personer med stof - og alkoholmisbrug, og få et overblik over antallet af brugere, samt private og offentlige behandlingstilbud, støtte- og kontaktordninger, væresteder og boligforhold.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i kommissoriets rammer er der udarbejdet en rapport. Rapporten beskriver antallet af brugere indenfor de forskellige tilbud. Som et led i kortlægningsprocessen har der været holdt interview med såvel brugere som private udbydere og offentlige ansatte, som beskriver tilbuddenes indhold og karakter. Det er tydeligt, at der arbejdes meget engageret indenfor hele misbrugsområdet og der ydes en beundringsværdig indsats i forhold til de brugere, som har et svært liv grundet deres misbrug og overfor de brugere, som arbejder ihærdigt på at stoppe misbruget.+ Gennem kortlægningen og analysen, samt via dialoger med ansatte og brugere, er der fremkommet forskellige oplysninger og problemstillinger, som kræver en politisk stillingtagen. Disse er beskrevet i rapporten, men opsummeres her, således at der politisk kan tages beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med.

a)      Bornholm har i dag ikke et specielt tilbud til de boligløse, som ikke magter eller ikke ønsker en fast bolig. Antallet af boligløse vurderes til at svinge mellem 5 til 10 personer – der er dog en vis usikkerhed omkring dette tal. Der ydes en stor indsats i kommunen for at løse boligbehovet. En fast bolig løser dog ikke altid problemet, idet angst for at være alene kan betyde at borgeren ikke bruger sin bolig.
Skal der afsøges mulighed for at oprette husly eller forsorgshjem til hjemløse?

b)      De fysiske rammer på Værestedet Fabriksvej kan ikke rumme antallet af brugere, som nu er oppe på ca. 20 personer. Værestedet er et tilbud for misbrugere, som her kan få et måltid varmt mad hver dag.
Skal der arbejdes videre med, at finde bedre rammer til Værestedet Fabriksvej?

c)      Indsatsen overfor misbrugere i kommunalt regi er placeret på forskellige lokaliteter. Det er uklart om et samlet Misbrugscenter (én indgang) vil være den optimale løsning, idet stofmisbrugerne i metadon og anden behandling også ønsker, at kunne få udleveret metadon i Allinge og Nexø og samtidig få en samtale med en medarbejder.
Skal der arbejdes videre med afklaring af behov for et Misbrugscenter eller anden organisering for at gøre vilkårene bedst mulig for brugerne?

d)      FONTANA er et privat dagbehandlingstilbud, som arbejder efter Minnesotamodellen. FONTANA ønsker en kommunal aftale, hvor de sikres med et økonomisk grundtilskud. Antallet af visiterede klienter er svingende.
Skal der arbejdes videre med en ændret aftale med FONTANA, så der betales et grundtilskud for et bestemt antal klienter, som tager udgangspunkt i behandlingstaksten pr. klient? (Visiteringer som overstiger et aftalt grundtilskud, må honoreres efter aftalt takst pr. klient)
Alternativt - Skal der iværksættes behandling efter Minnesotamodellen i kommunalt regi?

e)      Projekt TUBA (terapi og rådgivning til unge, som er børn af alkoholmisbrugere) stopper ved udgangen af 2010.
Skal der arbejdes videre med implementering af arbejdet i kommunalt regi fra 2011?

f)       Igennem kortlægningsprocessen, er behovet for forebyggelse af socialt udsathed blevet synligt.
Skal der udarbejdes en politik for ”socialt udsatte”?
Skal der ligeledes iværksættes et særligt fokus målrettet udsatte unge, ved at sikre et tæt samarbejde ved overgang fra barn til voksen? Her tænkes især på unge som har modtaget hjælpeforantaltninger.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at rapporten sendes i høring i berørte fagudvalg, berørte virksomheders MED-udvalg, Handicaprådet og Ældrerådet

Bilag

·        Rapport: Kortlægning og analyse af misbrugs – og hjemløseområdet

Beslutning

Socialudvalget den 28. oktober 2009:
Rapporten sendes i høring i berørte fagudvalg, berørte virksomheders MED-udvalg, relevante organisationer, Handicaprådet og Ældrerådet omkring punkterne a - f.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 1. marts 2010

Rapporten har været sendt i høring (omkring rapportens punkter a - f.) i berørte virksomheders MED-udvalg, relevante organisationer, Handicaprådet og Ældrerådet.

Der er indkommet 6 høringssvar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd tilknyttes sagen.

 

Af høringssvarene fremgår det, at Handicaprådet finder, at der er udarbejdet en god rapport. Rådet anbefaler, at der i samarbejde med brugere og organisationer arbejdes videre med de enkelte problemstillinger som selvstændige fokusområder. Derudover anbefales det, at der nedsættes et Udsatteråd, at samarbejdet med TUBA fortsætter, samt at der i BRK udarbejdes en politik for socialt udsatte.

 

Ældrerådet anbefaler rapporten, og henviser til rådets anbefalinger til SU givet den 28. oktober omkring den Alkoholpolitiske Handleplan. Af disse fremgår det, at der i relation til rapporten bør være særlig fokus på en synliggørelse af kommunens alkoholrådgivning og behandlingstilbud.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Børne- og Skoleudvalget peger på, at der bør arbejdes videre med pkt. e og f.

 

TUBA finder, at rapporten giver en retvisende og fyldig beskrivelse af TUBAS arbejde på Bornholm og påpeger, at TUBA ikke påtænker at stoppe deres aktiviteter på Bornholm efter 2010. TUBA ønsker således at samarbejdet med BRK fastholdes og udvikles.

 

Psykiatri og Handicap er positiv indstillet overfor initiativet om en kortlægning og analyse af misbrugs- og hjemløseområdet på Bornholm. Rapportens overordnede formål hilses ligeledes velkommen. Der er en række af rapportens konklusioner og opsummerende bemærkninger, som umiddelbart findes relevante.

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        rapporten tages til efterretning,

·        der arbejdes videre med en nærmere analyse af alkoholbehandlingen i kommunen,

·        der udarbejdes en politik for socialt udsatte,

·        der sker en nærmere analyse af behovet for at etablere et råd for udsatte borgere, og at

·        samarbejdet med TUBA fortsætter efter 2010.

Bilag

·        Indkomne høringssvar fra virksomheder, virksomheds - MED, Bruger og Pårørenderåd, Handicaprådet, Ældrerådet m.fl.

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Sagen udsat.

Sagsfremstillingen fortsat til mødet den 12. april 2010

Socialudvalget udsatte sagen, idet det ønskedes belyst hvorvidt FONTANA var blevet hørt i sagen. FONTANA er den 30. oktober 2009 anmodet om at afgive høringssvar, men oplyser nu, at man ikke  har været klar på proceduren omkring afgivelse af høringssvar. FONTANA har den 2. marts 2010 afgivet høringssvar.

 

FONTANA anfører således, at rapporten efter deres opfattelse, ikke giver et fyldestgørende billede af FONTANAs eksistensberettigelse på Bornholm. FONTANA anfører blandt andet, at man som borger i behandling kan komme i kontakt med behandlerne hele døgnet, og at ud af de 60 % ædru patienter (siden 1/8 2007), som har været igennem FONTANAs behandlingsprogram, er langt størsteparten efterfølgende blevet erhvervsaktive på ny.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        rapporten tages til efterretning,

·        der arbejdes videre med en nærmere analyse af alkoholbehandlingen i kommunen,

·        der udarbejdes en politik for socialt udsatte,

·        der sker en nærmere analyse af behovet for at etablere et råd for udsatte borgere, og at

·        samarbejdet med TUBA fortsætter efter 2010.

Bilag

·        Høringssvar fra FONTANA

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Rapporten taget til efterretning. Der arbejdes videre med analyse af alkoholbehandlingen i kommunen. Der udarbejdes en politik for socialt udsatte, hvor behovet for et råd vurderes. Samarbejdet med TUBA forsætter efter 2010. Formand, næstformand og områdechef indbyder FONTANA til møde.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Høringssvar TUBA (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Teknik -og Miljøudvalget (DOC)

5.
Hørinssvar Børne- og Skoleudvalget (DOC)

6.
Høringssvar Psykiatri og Handicap (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. oktober 2009

7.
Rapport vedr. misbrugs- og hjemløseområdet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

8.
Høringssvar FONTANA (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009

27.12.16K09-0002

Indledning

Jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Sagsbeskrivelse

Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens tilbud på voksen handicapområdet udarbejder sekretariatet en årlig redegørelsen for de udførte tilsyn på voksenhandicapområdet.

Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,

 

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, Brugerne samt Socialudvalget umiddelbart efter det gennemførte besøg.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2009, konkludere følgende:

 

Tilsynet har følgende generelle anbefalinger: Det anbefales, at

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2010:

·        De enkelte tilbuds ydelser og udmøntningen heraf. (Herunder handleplaner)

·        Brugerinddragelsen – retningslinier herfor og implementering.

·        Selvvalgt ledsagelse

·        Medicinhåndtering

 

Tilsynet vil også have fokus på tilsynsmetoden og de guides, der anvendes i tilsynet.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

·        at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m. fl.

Bilag

·        Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet i Bornholms Regionskommune i 2009

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerråd m.fl.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 12. april

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i områdets virksomheders brugerråd m.fl. Der er indkommet høringssvar fra Klintebos Bruger- og Pårørenderåd samt MED, Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1, Midtpunktets brugerbestyrelse, og Handicaprådet.

 

Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning.

Midtpunktets brugerbestyrelse glæder sig over, at der ikke er fundet anledning til anbefalinger til Midtpunktet.

Klintebos Bruger- og Pårørenderåd og MED-udvalg finder de valgte fokusområder for 2010 relevante.

Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1 finder, at redegørelsen generelt er et fint arbejde, og mener den er fyldestgørende og fornuftig. De finder fokuspunkterne interessante og ser frem til at arbejde med dem.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

·        at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet på Botilbudet B1

·        Høringssvar fra Handicaprådet

·        Høringssvar fra Klintebos Bruger- og Pårørenderåd

·        Høringssvar fra Klintebos MED-udvalg

·        Høringssvar fra Midtpunktets brugerbestyrelse

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Udkast - Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksen handicapområdet 2009 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

2.
Høringssvar tilsyn - beboer og pårørenderåd (DOC)

3.
Høringssvar tilsyn - MED Klintebo (DOC)

4.
Høringssvar Brugerbestyrelsen på Midtpunktet (TIF)

5.
Høringssvar - Redegørelse for udførte tilsyn på voksenhandicapområdet (DOC)

6.
Høringssvar - Bodilbuddet B1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Årsredegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009

27.12.16K09-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 15 og 16.

Lov om Social Service angiver i § 151 at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. §§ 138 og 139. Mindst en gang årligt skal der udarbejdes og offentliggøres en samlet redegørelse om tilsynet. Redegørelsen skal sendes til høring i Bruger- og pårørenderådene og i Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen skal hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

Den kommunale tilsynsforpligtelse varetages af personer der varetager myndighedsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 er grundlaget for den praktiske gennemførelse af tilsynet.

§ 2 angiver at kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

Tilsynsbesøgene skal som minimum belyse beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.

Resumé af årets tilsyn

Der er i alt blevet gennemført 26 tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem- og Centre. Tilsynene er forløbet i et konstruktivt samarbejde med ledere og medarbejdere, og med deltagelse af beboere og Bruger- og pårørenderåd.

 

Der ydes en kompetent omsorg og pleje, og der er ved at komme en god proces i gang vedrørende sociale og kulturelle tilbud/aktiviteter til beboerne. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for medarbejdernes omsorg og oplever sig godt behandlet.

Det er Tilsynets opfattelse, at virksomheden er blevet styrket på de indre linjer ved en systematisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, medarbejderne har fået ejerskab til deres virksomhed, selv om medarbejderne fortsat har deres hjerter, på det plejetilbud hvor de arbejder.

Der er i det store hele fulgt op på det kommunale tilsyns og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2008.

 

Der er givet væsentligt færre anbefalinger og henstillinger end ved tidligere tilsyn.

De givne anbefalinger og henstillinger handler om:

 

·       Bedre rengøring

·       Forebyggelse af funktionstab (§ 86)

·       Ernæringsscreening og særlige kostønsker

·       Opfølgning på indflytning

·       Fortsat fokus på den daglige vedligeholdelsestræning

·       Opfølgning af handleplaners mål for beboeren

·       Revurdering af brugen af Fælles Sprog I som vurderingsmetode til funktionsvurdering af demente

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og – centres Bruger- og pårørenderåd

Bilag

·        Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 12. april

Årsredegørelsen har været i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.

 

Der foreligger følgende høringssvar:

Bruger- og pårørenderådene på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Nørremøllecentret, Hjemmet i Klemensker, Svaneke Plejecenter har alle meldt tilbage, at de tager redegørelsen til efterretning og ingen bemærkninger har.

 

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo har taget redegørelsen til efterretning med bemærkninger om; at man ønsker kvalitetsstandarden for rengøring ændret til ugentlig rengøring, og det foreslås at der gives tid så kostpiloterne fortsat kan ernæringsscreene de småtspisende. Endvidere, at man anser Fælles sprog I som værende mangelfuld ved funktionsvurdering af demente.

 

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at samtlige plejehjem og plejecentre betegnes som velfungerende, og at beboerne udtrykker deres tilfredshed med stederne. Der udtrykkes ønske om flere aktiviteter, og et ønske om, at beboerne kan deltage i de stedlige dagcentres aktiviteter. Der peges på, at beboerne bør ernæringsscreenes, og Ældrerådet ønsker en opfølgning på anvendelsen af 1 mio. kr. puljen.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at redegørelsen tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        Høringssvar Aktivitets- og Plejecenter Lunden

·        Høringssvar Nørremøllecentret

·        Høringssvar Hjemmet i Klemensker

·        Høringssvar Svaneke Plejecenter

·        Høringssvar Plejecenter Klippebo

·        Høringssvar Ældrerådet

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Redegørelse fra det kommunale plejehjemstilsyn 2009 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

2.
Høringsvar BPC - Lunden (DOC)

3.
Høring, NMC (MSG)

4.
Høringssvar fra Klemensker BOP-råd. (MSG)

5.
Hørinssvar Svaneke Plejecenter (DOC)

6.
Høringssvar fra BPR Klippebo (TIF)

7.
Høringssvar - Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Handicaprådets redegørelse for 2009

27.69.48K07-0001

Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Sagsbeskrivelse

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for rådets arbejde i 2009.

 

Redegørelsen berører kort følgende punkter:

·        Handicaprådets sammensætning og medlemmer

·        Sekretariatsbetjening

·        Sager til behandling i Handicaprådet

·        Dialogmøder

·        Handicaprådet og borgerne

·        Fokusområder 2010

 

Handicaprådet har i alt drøftet ca. 60 sager i 2009. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner.  I 2009 har der været følgende temadrøftelser:

 

 

Handicaprådet har deltaget i forskellige arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen vedr. Bornholms Regionskommunes Handicappolitik. Desuden er Handicaprådet med i byggeudvalg vedr. 25 boliger i socialpsykiatrien og følgegruppen vedr. plejehjemsbyggeri.

 

Handicaprådet har i 2009 afholdt dialogmøde med borgmesteren og udvalgsformanden for Socialudvalget (formanden for Handicaprådet)

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at Handicaprådets redegørelse for 2009 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        Handicaprådets redegørelse 2009

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
Handicaprådets redegørelse 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedr. uddeling af § 18-midler 2010 ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 395.211 kr.

Til beslutning er der til mødet i dag for i alt 320.660 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Dansk Røde Kors Bornholm / Patientstøtteordningen søger § 18-midler til studietur og kørselsgodtgørelse

27.15.12Ø40-0032

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at hjælpe ensomme, sårbare patienter samt pårørende, og at mindske ensomhed og usikkerhed ved hjælp af menneskelig kontakt og nærvær, endvidere at give en social og praktisk håndsrækning. Målgruppen er patienter på Bornholms Hospital. Der er pt. 13. aktive patientstøtter.

 

Formålet med studietur til Køge er, at udveksle erfaringer/arbejdsopgaver indenfor sygehusbesøgstjenesten med Patientstøtterne i Køge. Det er motiverende og udviklende at have fællesskab med andre indenfor aktiviteten.

Økonomi

Der søges om i alt 20.000 kr.

·        Studietur                         5.000 kr.

·        Kørselsgodtgørelse        15.000 kr.

 

Patientstøtteordningen søgte i 2009 om 15.000 kr. men fik afslag på ansøgningen med den begrundelse, at ordningen bør finansieres af Region Hovedstaden/Bornholms Hospital.

 

Foreningen, som ingen formue har, modtager 5.000 kr. fra Bornholms Hospital til kørselsgodtgørelse. Hospitalet ønsker ikke at øge dette beløb.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Afslag.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23       HjerneSagen i Bornholms Regionskommune søger § 18-midler til foredrag, kurser samt drift

27.15.12Ø40-0024

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

HjerneSagen Bornholm søger midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer, der er ramt af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

 

Foreningen ønsker at holde foredrag, lave oplysningsarbejde, tage på udflugt m.m., så den enkelte eller dennes pårørende ikke isolerer sig derhjemme, men får kontakter til andre ramte. .

Økonomi

Der søges om i alt 18.000 kr. og det samlede budget udgør 24.000 kr.

I såvel 2008 og 2009 blev der bevilget 10.000 kr.

Foreningens formue er pr. 31. december 2009 25.739 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget kr. 10.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24       Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til integration

27.15.12Ø40-0029

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Bornholmske flygtningevenner, som tæller 70 medlemmer, har til formål at øge integrationen ved hjælp af kontaktfamilier, børneklub, kvindeaftener samt aktiviteter.

Økonomi

Der søges om i alt 24.650 kr. til foreningens aktiviteter og arrangementer. Det samlede budget for 2010 udgør 55.450 kr. Og der er bevilget 20.000 kr. i PUF-midler.

I såvel 2008 som 2009 blev der bevilget 10.000 kr. til aktiviteter.

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 10.242 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget kr. 10.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25       Foreningen for førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter samt drift

27.15.12Ø40-0028

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningen for førtidspensionister, som tæller 107 medlemmer, arbejder for skåne-, fleksjobbere og langtidssyge. Foreningens hovedaktiviteter er at være bisidder, rådgivning/telefonrådgivning, stolemotion, udgivelse af medlemsblad og arrangementer.

Økonomi

Der søges om i alt 75.710 kr.

·        Kurser og arrangementer                    30.000 kr.

·        Kørsel                                                  6.000 kr.

·        Drift                                                    39.710 kr.

 

I såvel 2008 som 2009 blev der bevilget 40.000 til drift.

Foreningens formue pr. 31.12.2009 er kr. 4.813,50.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget kr. 35.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26       FBU Forældrelandsforeningen, lokalforeningen Hovedstaden Nord og Bornholm søger § 18-midler til rejseudgifter i forbindelse med arrangementer på Bornholm

27.15.12Ø40-0030

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. FBU ønsker at etablere tilbud direkte på Bornholm, således at forældre også her får mulighed for mere personlig støtte end den telefonrådgivning, som på nuværende tidspunkt er lokalforeningens tilbud. FBU ønsker derfor gennem denne ansøgning at søge økonomiske midler til at afholde to arrangementer, hvor der kan oplyses om foreningens tilbud, og hvor der samtidig kan søges at skabe et lokalt netværk til og med forældre med udsatte børn og unge.

Økonomi

Der søges om i alt 20.000 kr.

·        Rejseudgifter                                         4.000 kr.

·        Overnatning                                         2.000 kr

·        Forplejning og evt. lokale                     2.000 kr.

·        Porto og invitationer                             2.000 kr.

·        Temadag for forældre                          10.000 kr.

 

Foreningen har ikke tidligere søgt § 18-midler.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget 4.000 til rejseudgifter.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27       Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter

27.15.12Ø40-0021

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Erindringscenter Bornholm, som den 15. maj 2010 kan fejre sin 9 års fødselsdag, har igen i år en del arrangementer på programmet. Der er bl.a. udstilling i Mariehuset i Østermarie, byvandring i Rønne og Store Legedag i samarbejde med Bornholms Biblioteker.

Økonomi

Der søges om i alt 81.800 kr. til drift.

·        Husleje                          60.000 kr.

·        Varme, vand og el           7.500 kr.

·        Forsikring                        4.000 kr.

·        Forbrug - drift                 8.000 kr.

·        Husleje, depot                 2.300 kr.

 

I 2008 blev der bevilget 50.000 kr. Mens der i 2009 i første omgang blev bevilget 50.000 kr. og efterfølgende i forbindelse med en ny ansøgning yderligere 34.400 kr., i alt 84.400 kr. til driftsudgifter.

 

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 18.916 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget kr. 80.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28       Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe

27.15.12Ø40-0031

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Dansk Røde Kors blev fra den 1. januar 2010 ændret til én afdeling. Tidligere var der på Bornholm 5 afdelinger. Aktiviteterne på Bornholm omfatter besøgstjeneste, patientstøtter, vågetjeneste, førstehjælps-kursusvirksomhed, samarittertjeneste, ø-dækkende offerrådgivning, genbrugsbutik i Rønne, nørklevirksomhed og Røde Kors landsindsamling.

Økonomi

Der søges om i alt 32.000 kr. Det samlede budget udgør 42.000 kr.

·        Besøgsvenners transportudgifter                                8.000 kr.

·        Besøgsvenners orienteringsmøde og udflugt             10.000 kr.

·        Besøgslederes deltagelse i landsmøde                       12.000 kr.

·        Telefongodtgørelse og kontorhold                              6.000 kr.

·        Udgifter til garn og syartikler                                      6.000 kr.

 

Der er tidligere i 2010 bevilget 10.000 kr. til drift.

 

Afdeling Midt Bornholm (Aakirkeby/Allinge) modtog i 2009 21.000 kr. til besøgstjeneste og afdeling Bornholm Vest (Rønne/Hasle) fik bevilget 10.000 kr. til besøgstjeneste. Desuden fik afdeling Rønne bevilget 7.000 kr. til børnelejr for socialt udsatte børn. Således blev der i alt bevilget 38.000 kr. i 2009.

 

Da det endelige regnskab for de nu fem nedlagte afdelinger endnu ikke foreligger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om der bliver overført en formue til Dansk Røde Kors Bornholms Regionskreds.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Udsat. Afventer regnskab for de 5 nedlagte afdelinger.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29       Udviklingshæmmedes LandsForbund søger § 18-midler til rådgivning og alkoholmisbrug

27.15.12Ø40-0023

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Udviklingshæmmedes LandsForbunds (ULF) formål er at arbejde for, at udviklingshæmmede er medbestemmende over egen livssituation.

 

ULF oplever, at der er et meget stort behov for at yde en ekstraordinær indsats mht. rådgivning og vejledning for udviklingshæmmede omkring det at blive/ikke blive forældre. Der er hos mange unge et brændende ønske om at få et barn og opfattelsen af, at man kan tage vare på et barn. Desværre viser det sig at 90 % af de børn, der fødes af udviklingshæmmede forældre fjernes fra familien. Projektets formål er at sætte udviklingshæmmede i stand til at tage beslutning om, at blive eller ikke blive forældre. Målgruppen i kommunen er udviklingshæmmede fra bofællesskaber eller i egen bolig.

 

I ULF hører man ofte om medlemmer og mange andre udviklingshæmmede, der har et alkoholproblem. Alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede generelt er tabu blandt pædagoger, da de føler, at de ved at konfrontere den udviklingshæmmede med problemet, fratager ham/hende friheden til at leve ’et almindeligt liv’. Projektets formål er en målrettet oplysningsindsats for udviklingshæmmede. Målgruppen i kommunen er udviklingshæmmede fra væresteder, botilbud, bofællesskaber og i egen bolig.

 

Foreningen har en lokalafdeling i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der søges om i alt 48.500 kr.

·        Rådgivning om det at blive/være forældre                                     32.500 kr.

o       Foredrag og demonstration                           15.000 kr.

o       Materiale og porto                                          2.500 kr.

o       Besøg og igangsættelse                                 15.000 kr.

·        Alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede                                  16.000 kr.

o       Foredrag, materiale, porto, kørsel m.v.          9.500 kr.

o       Opbygning af lokalt netværk                         3.500 kr.

o       Tovholder samt opfølgning                          3.000 kr.

 

Foreningen, som ikke tidligere har fået bevilget § 18-midler, har ingen formue.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Bevilget kr. 16.000 til arbejde med alkoholmisbrug blandt udviklingshæmmede.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Materiale fra besøg i Århus vedr. kontrolfri zone udleveret og gennemgået. I den forbindelse er der den 19. maj, kl. 13 Kick-off møde med oplægsholdere fra Århus.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

Socialudvalget har besluttet at sende følgende sager i høring

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32       Stigende tyngde hos borgere der får hjælp fra døgnplejen

00.30.02S01-0004

Indledning

Udviklingen i antallet af brugere der får hjælp fra døgnplejen såvel som antallet af visiterede og leverede timer indenfor døgnplejen følges nøje. Udviklingen i visiterede timer i slutningen af 2009 peger i retning af en markant stigning i tyngden hos døgnplejens brugere. Fortsætter udvikling vil den stigende tyngde medføre et merforbrug på Visitation Ældres budget i 2010.

Sagsbeskrivelse

Gennem en årrække har antallet af brugere i døgnplejen været faldende, samtidig med at tyngden hos brugerne – målt som antal gennemsnitlige visiterede timer pr. bruger – har været stigende jf. ugestatistik fra Visitation Ældre.

Denne udvikling illustreres i nedenstående figur. Figuren viser, at fra 2005 til 2009 er:

·        antallet af brugere i hjemmeplejen faldet med næsten 15 %

·        antallet af visiterede timer totalt faldet med næsten 8 %

·        det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger steget med godt 8%

 

Indeksudviklingen fra 2005 til 2009 for henholdsvis det gennemsnitlige antal brugere i døgnplejen, det gennemsnitlige antal visiterede timer totalt samt gennemsnittet af timer pr. bruger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den stigende tyngde hos brugerne i døgnplejen er blevet forstærket i efteråret 2009, hvor der ses en markant stigning i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger. Udviklingen kan ses i nedenstående figur, der viser det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger – opgjort pr. uge i hele 2008 og 2009.

 

Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. bruger pr. uge i 2008 og 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stigende tyngde hos brugerne i slutningen af 2009 har ført til en betydelig stigning i Visitation Ældres udgifter til BUM-afregning til Døgnplejen Bornholm[2].  Det endelig regnskab for 2009 foreligger endnu ikke, men Visitation Ældre forventer dog på nuværende tidspunkt, at merforbruget på BUM-budgettet i stort omfang modsvares af mindreudgifter på andre områder.  Hvis der ikke sker et decideret fald i det samlede antal visiterede timer i 2010 i forhold til 2009 forventer Visitation Ældre i 2010 et stort merforbrug på BUM-budgettet – der ikke kan rummes indenfor Visitation Ældres samlede budget.

 

Visitation Ældre har iværksat en undersøgelse med henblik på at få klarlagt årsager til den markante stigning i tyngden hos brugerne af døgnplejen. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen entydig forklaring, men Visitation Ældre har fortsat en stram visitering i henhold til gældende kvalitetsstandarder. 

 

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 28/2 2010 vil der foreligge en egentlig prognose for Visitation Ældres BUM-budget  i 2010, herunder en vurdering af mulige tiltag der kan iværksættes, hvis den markante stigning i tyngden fortsætter i 2010.

 

Der kan overordnet peges på 3 tilgange til at imødegå et merforbrug på BUM-budgettet:

·        Tilpasning af kvalitetsstandarder

·        Effektiviseringskrav indenfor Døgnplejen Bornholm

·        Tilførsel af ressourcer 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at udvalget drøfter mulige tilgange til at imødegå et merforbrug på BUM-budgettet 

Bilag

·        Ugestatistik fra Visitation Ældre

 

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Drøftet. Udvalget anbefaler, at der arbejdes med effektiviseringsforslag indenfor døgnplejen, og afventer endvidere resultatet af den iværksatte undersøgelse i Visitation Ældre om mulige årsager til stigningen i tyngden hos brugerne. 

 

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 12. april

 

Undersøgelse i Visitation Ældre om mulige årsager til stigningen i tyngden hos brugerne 

Visitation Ældre har gennemført en undersøgelse med henblik på, at få klarlagt årsagen til den stigende tyngde hos borgere, der modtager ydelser fra døgnplejen. Visitation Ældre praktiserer fortsat en stram visitering i henhold til gældende kvalitetsstandard. Resultatet fremgår af bilag og er efter anmodning fremsendt til ØKE. 

 

Undersøgelsen viser, at:   

·       Stigningstakten i tyngden hos borgere, der modtager ydelser fra døgnplejen øges i sidste halvdel af 2009, og en analyse af ydelsesstatistikken viser, at stigningen ses indenfor ydelseskategorierne:

o      Personlig hygiejne

o      Toiletbesøg

o      Forflytninger

o      Hjælp til kropsbårne hjælpemidler

o      Tilretning og anretning af mad

At netop antallet af visitering til disse ydelser stiger, er udtryk for en stigende tyngde hos borgere, der modtager ydelser fra døgnplejen.

 

·       Stadig flere besøg kræver2 medarbejdere p. g. a. borgerens kompleksitet. Når dette er tilfældet udenfor dagarbejdstiden betyder det, at der skal flere medarbejdere i vagt – aften og weekend.

Det kan supplerende oplyses, at meget gamle borgere visiteret til mange timers hjælp ugentlig (20 - ca. 50-60 timer/uge) er blevet gennemgået med henblik på, at tilbyde disse borgere en evt. plejebolig. Ingen af de pågældende borgere har ønsket at tage imod tilbuddet.

Undersøgelsen peger således i retning af, at der er tale om en stigende tyngde hos borgere – og ikke en ”løsere” visistering hos Visitation Ældre. 

 

Udviklingen i antallet af borgere, der modtager ydelser fra døgnplejen – samt antallet af visiterede og leverede timer – følges fortsat nøje.

 

Effektiviseringer

Effektiviseringsforslag indenfor Døgnplejen Bornholm er blevet drøftet. Døgnplejen Bornholm påpeger, at der løbende arbejdes på en optimering af driften inden for Døgnplejen Bornholm. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der som opfølgning på ’Organisations- og arbejdsganganalyse af ældreområdet juni 2009’ afholdes en temadag for teamlederne i Døgnplejen Bornholm med fokus på retningslinjer for daglig planlægning, øvrig tid og med udgangspunkt i budgettet en realistisk og detaljeret fordeling af "normering".  Bornholms Plejehjem og -centre afholder tilsvarende temadag.

 

Døgnplejen Bornholm er, som led i kommunens HR-strategi i 2010, gået i gang at indføre strategisk kompetenceudvikling understøttet i it-systemet Innomate. Implementering af Innomate, herunder kortlægning af virksomhedens kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceprofiler kræver betydelige ressourcer trods en ressourcemæssig kompensation til virksomheden for deltagelse i projektet. 

Økonomi

Udviklingen de første 7 uger af 2010 peger i retning af, at antallet af borgere, der modtager ydelser fra døgnplejen er i en nedadgående retning, men udviklingen i resten af 2010 er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 peger på et merforbrug på Visitation Ældres BUM-budget i 2010. Baseret på baggrund af tal for de første 7 uger skønner Visitation Ældre et merforbrug på BUM på ca. 4,5 mio. kr. i 2010. Puljen til medarbejderdisponeret tid foreslås på den baggrund reserveret som ’budgetværn’ i 2010.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget tager undersøgelse i Visitation Ældre om mulige årsager til stigningen i tyngden hos brugerne til efterretning

·        at udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010 drøfter om ’Puljen til medarbejderdisponeret tid’  skal reserveres som ’budgetværn’ i 2010 med henblik på økonomisk at  imødegå den stigende tyngde hos borgere, der får hjælp fra døgnplejen

Bilag

·        Undersøgelse i Visitation Ældre om mulige årsager til stigningen i tyngden hos brugerne 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Undersøgelse i Visitation Ældre taget til efterretning. Udviklingen følges tæt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Ugestatistik, Visitation Ældre (XLS)

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

2.
Notat, Stigende tyngde hos borgere, der får ydelser fra døgnplejen, Visitation Ældre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag

 [1]Områdernes og virksomhedernes budgetter er opdelt i en overførbar og en ikke-overførbar ramme. Den ikke-overførbare ramme indeholder områder, hvor kommunen har få eller ingen mulighed for at styre udgiftsudviklingen fx pensionsområdet og andre lovbestemte ydelser og udgifter. Dermed er det heller ikke muligt umiddelbart at anvise forslag til rammereduktioner indenfor disse områder. Disse områder er derfor holdt udenfor prioriteringsgrundlaget. 

 

 

[2] Visitation Ældre betaler pr. timers hjemmepleje, der ydes i Døgnplejen Bornholm – også kaldet BUM-budgettet. Dog ekskl. timer om natten og sygeplejeydelser.