Dagsordenspunkter

  åbent 1 Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje
  åbent 2 Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne
  åbent 3 Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011
  åbent 4 Budget 2011
  åbent 5 Månedlig budgetopfølgning marts 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 6 Ugestatistik for ugerne 8 - 12 i 2010
  åbent 7 Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet
  åbent 8 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 9 Sagsbehandlingstid på høreområdet
  åbent 10 Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen
  åbent 11 Åben sundhedsvejledning
  åbent 12 Embedslægetilsyn med Bornholms Plejehjem og -centre 2009
  åbent 13 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2009
  åbent 14 Mødeplan for 2010 - revideret
  åbent 15 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 16 Ældremobiliseringen søger om overførsel af ubrugte § 18-midler fra 2009 til 2010
  åbent 17 Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe
  åbent 18 Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge
  åbent 19 Sager til høring
  åbent 20 Orientering fra udvalget
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Anlægsbevilling til nye units i Tandreguleringsklinikken, Bornholms Kommunale Tandpleje

29.15.00S05-0001

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til udskiftning af 3-4 units og patientstole i Tandreguleringsklinikken i 2010.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har opsparet driftsmidler til løbende renovering af units og klinikker. 

I Tandreguleringens aftale for 2010 udmøntes målet vedrørende ”Kvalitet i ydelsen” bl.a. via udskiftning af 4 tandlægeunits inden udgangen af 2010. Der vil konkret blive foretaget en vurdering af, om der på længere sigt er behov for 3 eller 4 units, set i lyset af det faldende børnetal.

 

Det er aftalt, at Tandplejens opsparede mindreforbrug skal søges anvendt til at fået udskiftet 4 tandlægeunits i Tandreguleringsklinikken inden udgangen af 2010. 

 

Idet Tandplejen og Tandreguleringen blev sammenlagt til Bornholms Kommunale Tandpleje pr. 1. januar 2010 søges anlægsbevillingen til Bornholms Kommunale Tandpleje.

Økonomi

Der på Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget reserveret 775.000 kr. til finansiering af nye units i Tandreguleringsklinikken. Udgiften til nye units vil derfor kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 775.000 kr. til Bornholms Kommunale Tandpleje til nye units i Tandreguleringsklinikken

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 775.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne

29.15.00S05-0002

Indledning

Bornholms Kommunale Tandpleje anmoder om anlægsbevilling til ombygning af sekretærkontor på klinikken i Rønne.

Sagsbeskrivelse

Tandplejen har siden 2003 opsparet driftsmidler til løbende renovering af klinikker og inventar.

Den planlagte ombygning af sekretærkontor i Rønne-klinikken omhandler, at åbningen/lugen til venteværelset i den sydvendte væg lukkes med glas, og patientbetjeningen til venteværelset flyttes til den vestvendte væg, hvor det nuværende glasparti ændres til et mere brugervenligt format. Dette gøres også for at få bedre arbejdsbetingelser for sekretæren. Arbejdsmiljømæssigt er der behov for et hæve-sænkebord, så sekretærens arbejdsplads bliver mere fleksibel. Dette kan ikke lade sig gøre med den nuværende udformning af kontoret. Sekretæren lider i perioder med eftervirkninger af dårlige arbejdsstillinger.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra håndværkerne (tømrer, maler og elektriker) på ca. 65.000 kr. Fornyelse af inventar beløber sig til ca. 25.000 kr. Samlet en udgift på ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Projektet vedrørende ombygningen og indhentning af tilbud er udarbejdet i samarbejde med Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme.

Udgiften til ombygningen af sekretærkontor vil kunne finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte mindreforbrug fra 2009, idet det forventes at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 på mødet den 27. maj.

Til orientering kan det oplyses, at ombygningen af kontoret i Nexø-klinikken i 2009 beløb sig til 80.000 kr.  Her renoverede man også sekretærkontoret med udskiftning af et uhensigtsmæssigt glasparti til patientmodtagelse m.m.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales til Kommunalbestyrelsen godkendelse, at der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. til ombygning af kontor i Rønne

·        at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 90.000 kr. finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes driftsbudget

·         at anlægsbevillingen gives til Bornholms Kommunale Tandpleje under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Opfølgning på KB's visionsseminar i februar - mål for 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Fagudvalgene skal udarbejde oplæg til mål for 2011, inklusiv vurderinger af eventuelle økonomiske konsekvenser. Fagudvalgenes oplæg er materiale til det første budgetseminar.

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes de strategiske mål udpeget på KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På KB’s visionsseminar den 22. - 23. februar drøftede KB politiske visioner for de kommende fire år, herunder KB’s strategiske mål for 2011. En opsamling på visionsseminaret og de strategiske mål for 2011 forventes at foreligge på udvalgets møde i marts.

I henhold til Budget- og aftalevejledningen for 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål.

KB’s strategiske mål for 2011 og Socialudvalgets konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011 vil også blive et tema på forårets dialogmøder med virksomhederne.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter KB’s strategiske mål for 2011 og en konkretisering af disse som oplæg til forårets dialogmøder med virksomhederne

Bilag

·        Forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde i Sverige 22. – 23. februar 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 12. april

 

Konkretisering af KB’s strategiske mål:

Socialudvalget har på forårets dialogmøder med virksomhederne drøftet en konkretisering af KB’s strategiske mål. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til en konkretisering af KB’s strategiske mål indenfor Socialudvalgets område på nedenstående områder:

 

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

·        Forenkling på vej

·        Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren

·        Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud

·        Sagsbehandlingstid i fht kommunal hjemmehjælp m.v.

·        Tilbud til autister 

 

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

·        Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

·       Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital

·        En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps

 

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

·        Hverdagsrehabilitering

·        Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere

·        Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn  

·        Kvalitet i ydelsen indenfor tandpleje for børn

·        Boliger til hjemløse/Forsorgshjem

·        Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere

·       Opgradering af kostpiloter til kost/fodpiloter indenfor ældreområdet

·        Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm

 

Fokus på borger- og brugerinddragelse

·        Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet  

·        Brugerinddragelse indenfor handicapområdet

 

Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav

·        Miljørigtigt plejeboligbyggeri

 

ØKE-mål

I henhold til Budget- og Aftalevejledning udvælger Økonomi- og Erhvervsudvalget mål, der går på tværs i hele eller dele af organisationen. De tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen (KRAMS) har i 2010 været et tværgående mål og kan med fordel fastholdes som et ØKE-mål, der også i 2011 gælder alle virksomheder, sekretariater og stabe.

 

Virksomhedsmål

I henhold til Budget- og Aftalevejledning har virksomhederne mulighed for at fremsende forslag til virksomhedsspecifikke mål.  Der foreligger følgende forslag til virksomhedsspecifikke mål:

 

Hjælpemidler og Genoptræning:

·        Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet

·        Servicemål for hjælpemiddeldepotet

 

Brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

I relation til Kommunalbestyrelsens strategiske mål i form af fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service kan det være relevant for udvalget, at arbejde videre med den ’oplevede kvalitet’ af kommunens service - ikke mindst på de store områder indenfor ældreområdet: Hjemmehjælp og Plejehjem/plejecentre.

Brugertilfredshedsundersøgelser på disse områder giver mulighed for at opstille klare og kendte mål for den ’oplevede kvalitet’ indenfor disse områder samtidig med, at der åbnes op for benchmarking med andre kommuner. Fx tilbyder Kommunernes Landforening brugertilfredshedsundersøgelsen ’KL-kompasset’, hvor resultaterne fra BRK sammenlignes med landsresultater, regionsresultater samt gruppen af kommuner med et tilsvarende indbyggertal.

Brugertilfredshedsundersøgelser er ressourcekrævende og vil kræve at der afsættes økonomi til at gennemføre disse.

I forlængelse af de øvrige borgerfora kan borgermøder med relevante personer overvejes. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter forslagene til konkretisering af KB’s strategiske mål for 2011 med en anbefaling af disse som udvalgets bidrag til Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 1 den 20. april 2010

·        at udvalget drøfter om det er relevant for udvalget at arbejde videre med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

Bilag

·        SU-s-1-1: Forenkling på vej

·        SU-s-1-2: Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren

·        SU-s-1-3: Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud

·        SU-s-1-4: Sagsbehandlingstid i fht. kommunal hjemmehjælp m.v.

·        SU-s-1-5: Tilbud til autister 

·        SU-s-2-1: Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

·        SU-s-2-2: Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital

·        SU-s-2-3: En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps

·        SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering

·        SU-s-3-2: Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere

·        SU-s-3-3: Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn 

·        SU-s-3-4: Kvalitet i ydelsen indenfor tandpleje for børn

·        SU-s-3-5: Boliger til hjemløse/Forsorgshjem

·        SU-s-3-6: Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere

·        SU-s-3-7: Opgradering af kostpiloter til kost/fodpiloter indenfor ældreområdet

·        SU-s-3-8: Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm

·        SU-s-4-1: Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet 

·        SU-s-4-2: Brugerinddragelse indenfor handicapområdet

·        SU-s-5-1: Miljørigtigt plejeboligbyggeri

·        SU-v-1:   Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet

·        SU-v-2:   Servicemål for hjælpemiddeldepotet

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1. Det er udvalgets ønske, at Forenkling på vej prioriteres højt. Endvidere anbefales det, at der arbejdes videre med brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 3. maj

Kommunalbestyrelsen drøftede og prioriterede på budgetseminar 1 den 20. april de fremsendte mål fra fagudvalg og de politiske partier.

Som opsamling på budgetseminar 1 er dels fremsendt Kommunalbestyrelsens prioritering af mål på budgetseminar 1 den 20. april 2010 dels Kommunalbestyrelsens bemærkninger til prioriterede mål indenfor udvalgets område.

Det er meldt ud, at kun de mål der blev prioriteret af den samlede Kommunalbestyrelse skal indgå i det videre arbejde med budget og aftaler for 2011 m.fl., herunder indgå i Socialudvalgets budgetbidrag for 2011 m.fl.

 

Kommunalbestyrelsens prioriteringer og bemærkninger til Socialudvalgets bidrag til budgetseminar 1 fremgår nedenstående: 

 

·        SU-s-1-1: Forenkling på vej  KB 20.4: Prioriteret og tilføjet: Tillidsreform med udgangspunkt i medarbejdernes forslag til afbureaukratisering

·        SU-s-1-2: Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-1-3: Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-1-4: Sagsbehandlingstid i fht. kommunal hjemmehjælp m.v. KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-1-5: Tilbud til autister KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-2-1: Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014 KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-2-2: Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-2-3: En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering  KB 20.4: Prioriteret med formulering slettet: …og dermed gøre det muligt for den ældre borger at blive længst muligt i eget hjem 

·        SU-s-3-2: Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-3-3: Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn KB20.4: Prioriteret

·        SU-s-3-4: Kvalitet i ydelsen indenfor tandpleje for børn KB 20.4: Ikke prioriteret

·        SU-s-3-5: Boliger til hjemløse/Forsorgshjem KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-3-6: Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-3-7: Opgradering af kostpiloter til kost/fodpiloter indenfor ældreområdet KB 20.4: Ikke prioriteret

·        SU-s-3-8: Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm KB 20.4: Prioriteret Indgår som tværgående mål ØKE-mål

·        SU-s-4-1: Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-4-2: Brugerinddragelse indenfor handicapområdet KB 20.4: Prioriteret

·        SU-s-5-1: Miljørigtigt plejeboligbyggeri KB 20.4: Prioriteret

·        SU-v-1: Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet KB 20.4: Ikke prioriteret

·        SU-v-2: Servicemål for hjælpemiddeldepotet KB 20.4: Ikke prioriteret

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter de prioriterede mål med henblik på, at der administrativt kan arbejdes videre med en kvalificering af disse, således at de i henhold til Budget- og aftalevejledning for 2011 kan indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011 m.fl.

Bilag

·        Kommunalbestyrelsens prioritering af mål på budgetseminar 1 den 20. april 2010

·        Kommunalbestyrelsens bemærkninger til prioriterede mål indenfor udvalgets område.

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilling godkendt.

 

Bilag til Socialudvalget 12. april 2010

1.
SU-s-1-1 Forenkling på vej (DOC)

2.
SU-s-1-2 Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren ved indflytning på plejehjem og plejecentre (DOC)

3.
SU-s-1-3 Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud (DOC)

4.
SU-s-1-4 Sagsbehandlingstid (DOC)

5.
SU-s-1-5 Tilbud til autister (DOC)

6.
SU-s-2-1 Implementering af Sundhedsaftalen for 2011-2014 (DOC)

7.
SU-s-2-2 Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital (DOC)

8.
SU-s-2-3 En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps (DOC)

9.
SU-s-3-1 Hverdagsrehabilitering (DOC)

10.
SU-s-3-2 Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer-socialt udsatte borgere (DOC)

11.
SU-s-3-3 Tidlig sygdomsindsats i kommunal børne- og ungdomstandpleje (DOC)

12.
SU-s-3-4 Kvalitet i ydelsen i kommunal børne- og ungdomstandpleje (DOC)

13.
SU-s-3-5 Boliger til Hjemløse-Forsorgshjem (DOC)

14.
SU-s-3-6 Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til akohol- og stofmisbrugere (DOC)

15.
SU-s-3-7 Opgradering af kostpiloter til kostfodpiloter indenfor ældreområdet (DOC)

16.
SU-s-3-8 Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm (DOC)

17.
SU-s-4-1 Bruger- og pårørenderåd på ældreområdet (DOC)

18.
SU-s-4-2 Brugerinddragelse indendfor handicapområdet (DOC)

19.
SU-s-5-1 Miljørigtig plejebolig byggeri (DOC)

20.
SU-v-1 Sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet (DOC)

21.
SU-v-2 Servicemål for hjælpemiddeldepotet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

22.
Forslag til sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde (DOC)

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

23.
Kommunalbestyrelsens prioritering af mål på budgetseminar 1 den 20. april 2010 (DOC)

24.
Kommunalbestyrelsens bemærkninger til prioriterede mål indenfor udvalgets område (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budget 2011

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Det fremgår af Budget- og aftalevejledningen 2011, at fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder finder finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

Sagsbeskrivelse

ØKE har på møde den 10. februar 2010 udmeldt krav til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. indenfor Socialudvalgets område.  

 

Det skal bemærkes, at budgetrammen for 2011 allerede indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv. Dertil kommer krav om besparelser indenfor flere af virksomhederne indenfor udvalgets område med henblik på ’afdrag’ af tidligere års merforbrug.   

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme. Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

ØKE’s krav til økonomiske prioriteringer er på udvalgsniveau. Det betyder, at Socialudvalget kan omprioritere midler fra et område til et andet - eller udvalget har mulighed for at fravælge områder, som ikke skal berøres af prioriteringsforslag.

 

I nedenstående tabel ses det oprindelige budget 2011 (kolonne A) for hele Socialudvalgets område fordelt på politikområder. De enkelte politikområder er kort beskrevet i bilag.

 

Tabellen viser også udvalgets budgetramme fordelt på henholdsvis den ikke-overførbare budgetramme (kolonne B)[1] og den overførbare budgetramme (kolonne C).  Den overførbare budgetramme svarer til udvalgets prioriteringsgrundlag. 

 

I kolonne D ses det samlede krav fra ØKE til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. 

 

1.000 kr.

Oprindeligt budget 2011

Heraf

ØKE's krav

SU’s krav til nedprioriteringsforslag

Ikke-overførbar budgetramme

Prioriterings-grundlag =overførbar budgetramme

= 0,8%

= fx. 0,8%

= fx. 1,2%

Baseret på prioriteringsgrundlaget

 

A

B

C

D

E

F

Socialudvalget i alt

1.036.293

375.019

661.274

5.250

5.250

7.935

Herunder:

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4

244.077

244.077

0

 

0

0

Politikområde 5

425.169

1.596

423.573

 

3.363

5.083

Politikområde 6

249.405

29.556

219.849

 

1.745

2.638

Politikområde 17

99.790

99.790

0

 

0

0

Politikområde 18

17.852

0

17.852

 

142

214

 

Endelig er der i kolonne E og F vist eksempler på mulige fordelinger på politikområder af de pålagte rammereduktioner:  

·        I kolonne E svarer udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde til ØKE’s krav på 0,8% af prioriteringsgrundlaget.

·        I kolonne F er udvalgets nedprioriteringskrav pr. politikområde øget fra 0,8% til 1,2% af prioriteringsgrundlaget. Dermed får udvalget ’luft’ til finansiering af mulige op- og omprioriteringer på i alt 2,7 mio. kr. (7,935 mio. kr. - 5,250 mio. kr. = 2,7 mio. kr.), idet Socialudvalgets oplæg til rammereduktioner er større end ØKE’s krav.

 

Som grundlag for det videre arbejde med udmøntning af kravet til rammereduktioner indenfor udvalgets område skal udvalget således drøfte, hvorledes den pålagte rammereduktion fordeles på politikområder, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres. Efter udvalgets udmelding vil der blive igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, der arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. Resultatet af den administrative proces vil indgå i Socialudvalgets drøftelse af rammereduktioner og evt. opprioriteringer på udvalgets møde den 12. april. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter fordelingen af de pålagte rammereduktioner, herunder hvorledes eventuelle opprioriteringsforslag skal finansieres 

 

Bilag

·        Beskrivelse af politikområderne 4, 5, 6, 17 og 18 under Socialudvalget

Administrativ tilføjelse:

Af sagsfremstillingen fremgår det, at budgetrammen for 2011 indeholder en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet mv

Økonomi og Analyse oplyser, at der arbejdes på indarbejdelse af en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet jf. ØKE’s dagsorden af 19.2.2009. 

Beslutning

Socialudvalget den 1. marts 2010:
Drøftet. Der arbejdes videre med forslag til nedprioriteringer med udgangspunkt som foreslået i kolonne F.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 12. april

Efter udvalgets udmelding den 1. marts er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, der arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område. På mødes gives en mundtlig orientering om arbejdet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen drøftes 

Bilag

·        Ingen

 

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 3. maj

Som tidligere oplyst, har ØKE på møde den 10. februar 2010 udmeldt krav til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. indenfor Socialudvalgets område. Udvalget skal på den baggrund udarbejde nedprioriteringsforslag på minimum 5,25 mio. kr. Hvis udvalget ønsker at opprioritere et område økonomisk, skal udvalget pege på nedprioriteringer et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse af op- og nedprioriteringsforslag på mødet den 12. april,  samt den administrative proces med inddragelse af fagråd og virksomheder foreligger nu en række prioriteringsforslag til udvalgets videre drøftelse. 

 

I tabel 1 ses en oversigt over forslag til nedprioriteringer indenfor Socialudvalgets område. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder konsekvenser af de enkelte forslag.  

 

Tabel 1: Forslag til nedprioriteringer indenfor Socialudvalgets område

Politik-område

Nedprioriteringsforslag

Budgetområde

Årlig

besparelse

1.000 kr.

5 Ældre

n5.1-1 Vikarbureau - Døgnplejen Bornholm 

5.1

Pleje i eget hjem

-500

n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet

 

5.1

5.2

Pleje i eget hjem

Plejehjem og -centre

-800

n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og – centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre.

5.1

5.2

5.6                      

Pleje i eget hjem

Plejehjem og –centre

Uddannelse, udvikling og administration

-820

n5.4-1 DeViKa - levering af mad til døren på plejehjem

5.4

Madlevering

-130

n5.6-1 Kvalitetskonsulent på ældreområdet

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

-450

n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

 

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

-400

n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

-3.200

6 Psykiatri og Handicap

n6.1-1 Nedlæggelse af Dampmøllegade

6.1

Botilbud

-350

n6.1-2 Lukning af ”unge aflastningsweekend”  på Røbo

6.1

Botilbud

-145

n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen

6.1

Botilbud

-1.000

n6.3-1 Øget indtægt fra Reg H - respirationspatient

6.3

Andre støtte tilbud

-700

n6.3-2 Diverse støtteordninger

6.3

Andre støtte tilbud

-300

18  Forbyg. og behand.

n18.1-1 Besparelse på driftsrammen indenfor Den kommunale tandpleje 

18.1

Tandpleje

-65

I alt

 

 

 

-8.860

 

Udvalgets oprindelige budgetramme for 2011 indeholdt en ikke udmøntet besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af en ændret boligstruktur på ældreområdet mv.  

Økonomi og Analyse har oplyst, at der vil blive indarbejdet en teknisk korrektion, der udskyder de ’ikke udmøntede besparelser på boligstrukturen på ældreområdet’ i overensstemmelse med tidsplanen for plejeboligbyggeriet jf. ØKE’s dagsorden af 19.2.2009. 

 

Socialudvalget har endvidere - på baggrund af de mange ledige plejeboliger - drøftet muligheden for en reduktion i antallet af plejehjemsplader i en kortere årrække.

 

Der er derfor administrativt igangsat et arbejde, der skal resultere i et oplæg til Socialudvalget med forslag til fastlæggelse af det konkrete tidsperspektiv og i forlængelse heraf en beregning af de konkrete besparelser dels som konsekvens af den trinvise ændring af boligstrukturen dels ved en reduktion i antallet af plejehjemsplader i en kortere årrække. Oplægget vil foreligge til udvalgets møde ultimo maj. 

 

I tabel 2 ses en oversigt over forslag til opprioriteringer indenfor Socialudvalgets område.  Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder konsekvenser af de enkelte forslag.  

 

Tabel 2: Forslag til opprioriteringer indenfor Socialudvalgets område

Politik-område

Opprioriteringsforslag

Budgetområde

Årlig

merudgift 1.000 kr.

5 Ældre

o5.6-1 Elektronisk kommunikation som led i implementering af Sundhedsaftalen med Regionen

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

800

6 Psykiatri

Og Handicap

o6.1-1Seksualvejleder

6.1

6.2

Botilbud

Dagtilbud

430

o6.7-1 Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens §140

6.7

Genoptræning

910

I alt

 

 

 

2.140

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter og prioriterer de fremsendte forslag således at de i henhold til Budget og aftalevejledning for 2011 kan indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011 m.fl.

Bilag

 

·        n5.1-1      Vikarbureau - Døgnplejen Bornholm 

·          n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet

·          n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms plejehjem og – centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre.

·        n5.4-1      DeViKa - levering af mad til døren på plejehjem

·        n5.6-1      Kvalitetskonsulent på ældreområdet

·        n5-6-2     Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

·        n5-6-3     Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen

·        n6.1-1      Nedlæggelse af Dampmøllegade

·        n6.1-2      Lukning af ”unge aflastningsweekend” på Røbo

·        n6.1-3      Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen

·        n6.3-1      Øget indtægt fra Reg H - respirationspatient

·        n6.3-2      Diverse støtteordninger

·        n18.1-1    Besparelse på driftsrammen indenfor den kommunale tandpleje 

·        o5.6-1      Elektronisk kommunikation som led i implementering af Sundhedsaftalen med Regionen

·        o6.1-1      Seksualvejleder

·        o6.7-1      Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens §140

 

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Følgende forslag prioriteres som udvalgets budgetbidrag til 2011 m. fl

Opprioritering:

06.1-1 kr. Seksualvejleder kr. 300.000

06.7-1 Ambulant behandling efter Sundhedsloven § 140 kr. 909.000

Nedprioriteringsforslag:

n5.1-1 Vikarbureau kr. -500.000

n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet kr. -800.000

n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre kr. -820.000

n5.4-1 DeViKa levering af mad til døren kr. -130.000

n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører kr. -400.000

n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen kr. -1.100.000

n6.1.1 Nedlæggelse af Dampmøllegade kr. -350.000

n6.1-2 Lukning af "unge aflastningsweekend" på Røbo kr. -145.000

n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen kr. -1.000.000

n6.3-1 Øget indtægt fra Region H - respirationspatient kr. -700.000

n6.3.2 Diverse støtteordninger kr. -300.000

n18.1.1 Besparelse på driftsrammen indenfor den kommunale tandpleje kr. -214.000

 

Leif Olsen kan ikke medvirke, men fremsætter følgende nedprioriteringsforslag som opfyldelse af den af ØKE udmeldte ramme:

Nedprioriteringsforslag:

n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet kr. -800.000

n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre kr. -820.000

n5.4-1 DeViKa levering af mad til døren kr. -130.000

n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører kr. -400.000

n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen kr. -750.000

n6.1.1 Nedlæggelse af Dampmøllegade kr. -350.000

n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen kr. -1.000.000

n6.3-1 Øget indtægt fra Region H - respirationspatient kr. -700.000

n6.3.2 Diverse støtteordninger kr. -300.000

 

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde mellem Bornholms plejehjem og centre, Døgnplejen Bornholm (DOC)

2.
n5.1-1 Vikarbureau døgnplejen.doc (DOC)

3.
n6.1-2 Lukning af unge aflastningsweekend på Røbo (DOC)

4.
n18.1-1 Besparelse på driftsrammen indenfor den kommunale tandpleje (DOC)

5.
n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører (DOC)

6.
n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen (DOC)

7.
n5.1(2)-2 Team-mellemlederstillinger indenfor ældreområdet (DOC)

8.
n5.4-1 DeViKa - levering af mad til døren på plejehjem (DOC)

9.
n5.6-1 Kvalitetskonsulent på ældreområdet (DOC)

10.
n6.1-1 Nedlæggelse af Dampmøllegade (DOC)

11.
n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen (DOC)

12.
n6.3-1 Øget indtægt fra Reg H - respirationspatient (DOC)

13.
n6.3-2 Diverse støtteordninger (DOC)

14.
o18.1-1 Honorering af specialtandklæge i kirurgi (DOC)

15.
o5.6-1 Elektronisk kommunikation som led i implementering af Sundhedsaftalen med Regionen (DOC)

16.
o6.1-1 Seksualvejleder (DOC)

17.
o6.7-1 Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens §140 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Månedlig budgetopfølgning marts 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning udgøres af fokusopfølgningen ultimo marts 2010 vedr. ældreområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningen tages til efterretning

Bilag

·        Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo marts 2010

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Taget til efterretning.

Udvalget ser frem til, at budgetopfølgningen koordineres på tværs.

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Fokusopfølgning marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ugestatistik for ugerne 8 - 12 i 2010

16.08.01I00-0002

Indledning

Visitation Ældre udarbejder ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v.

Sagsbeskrivelse

Statistikken viser, at der i uge 7 i 2010 var i alt 1.639 brugere, som modtog i alt 7.457 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.55 time. I uge 12 i 2010 var i alt 1.627 brugere, som modtog i alt 7.361 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.52 time. Brugerantallet er faldet med 12 og timerne pr. uge er faldet med 96 timer.

Til sammenligning var der i uge 12 i 2009 i alt 1.657 brugere med i alt 7.005 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.23 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

7

1.639

7.457

4.55

2010

12

1.627

7.361

4.52

 

Ændring fra uge 7 til 12

-12

-96

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4.29

 

Der er i uge 12 i 2010: 4 ledige plejehjemspladser, 13 ledige plejecenterboliger og 2 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statistikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Taget til efterretning.

Det undersøges, om tyngden kan indgå i demografiberegningen i fremtiden.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet

27.36.00Ø02-0001

Indledning

Den 18. december 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen principperne for en ny budgettildelings- og styringsmodel på ældreområdet. Modellen trådte i kraft for budgetåret 2009.

 

En præmis i godkendelsen var at virksomhederne skulle foretage en evaluering af modellen efter et år i drift.

 

Der er nu gennemført en evaluering med deltagelse af Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre, samt Visitationsvirksomheden.

 

Evalueringen er gennemført ved spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende fælles drøftelser med deltagelse af de nævnte virksomheder, Social- og Sundhedssekretariatet, samt Økonomi og Analyse.   

Sagsbeskrivelse

Formålet med økonomimodellen og dens principper har været at skabe:

 

-          et styrket, forenklet og gennemskueligt budgetgrundlag for ældreområdet

-          økonomiske værktøjer og data til brug for økonomistyringen på virksomheds- og teamniveau.

 

Evalueringen har taget udgangspunkt heri og er resulteret i at,

 

-          der er bred enighed om, at der med den nye budgetmodel er tilvejebragt et bedre og stærkere budgetgrundlag.

-          budgetgrundlaget endnu ikke helt har opnået den forenklingsgrad, som ønsket. Dette giver sig til bl.a. til udtryk gennem ønsker til yderligere forenklinger i budgetmodellen.

-          der er udbredt enighed om, at man med budgetmodellen har fået et mere gennemskueligt budgetgrundlag.

-          der er udbredt enighed om at budgetmodellen har medvirket til, at man i dag tænker økonomistyringen mere på tværs af ældrevirksomhederne.

-          der er udbredt enighed om, at man med budgetmodellen har fået et forbedret økonomisk styringsredskab på virksomhedsniveau.

-          det er et ønske om at forøge dataadgang og indblik ældrevirksomhederne imellem.

   

Ud over de opstillede konklusioner har evalueringen – såvel gennem spørgeskemaet og i de efterfølgende drøftelser - åbnet mulighed for at virksomhederne kunne fremkomme med forslag til nye økonomistyringsemner, som man ønsker at drøfte på tværs af virksomhederne. Disse input og afledte konsekvenser planlægges systematisk drøftet i det kommende år med henblik på at forbedre funktionaliteten og hensigten med budgettildelings- og styringsmodellen. 

 

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen indstiller:

·        sagen til drøftelse

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Drøftet. Udvalget finder udviklingen positiv.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for implementering af de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre.  

Sagsfremstilling

Ændringer af boligstrukturen på ældreområdet

De besluttede ændringer af boligstrukturen på ældreområdet indebærer

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at til- og nybyggeri forventes færdiggjort i perioden fra juli 2011 til oktober 2013

 

Bilag 1) giver en mere detaljeret oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Der udestår en afklaring og plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes. ·

 

Midlertidig lukning af 12 boliger

En pålagt besparelse på 1,6 mio. kr. på boligstrukturområdet i 2009 blev udmøntet ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser: Østermarie Plejehjem reduceret fra 23 til 19 pladser (heraf 2 aflastningspladser), Sandvig Plejehjem fra 20 faste pladser til 16 faste pladser og Toftegården fra 43 til 39 pladser (heraf 4 aflastningspladser).


Besparelsen er videreført i 2010 og udmøntes også i 2010 ved en midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården

Det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre er derfor fortsat midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 463 boliger.

 

Ledige boliger på Bornholms Plejehjem og -centre

Trods reduktionen med 12 boliger på Bornholms Plejehjem og –centre kan der konstateres en betydelig stigning i antallet af ledige boliger i løbet af 2009, og dermed også en stigning i antallet af dage hvor boligerne står ledige. Hvor der fx i uge 10 i 2009 var 2 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 60 dage, var der ultimo 2009 10 ledige boliger, der samlet havde stået klar til indflytning i 658 dage. Antallet af ledige boliger, der er klar til indflytning varierer fra uge til uge, men der har i 2009 været en klar tendens til, at antallet af ledige boliger er stigende.

 

Udviklingen i ledige boliger peger endvidere i retning af, at søgningen - mod de mindre plejehjem og plejecentre, der er besluttet lukket - bliver mindre, herunder specielt søgningen til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem. 

 

Af nedenstående figur fremgår det, at 6 ud af de 10 ledige boliger ultimo 2009 på plejehjem og plejecentre var at finde på Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem, der hver havde 2 ledige boliger. I betragtning af, hvor få boliger der er i Svaneke, Østermarie og Sandvig, svarer det til, at mellem 11%-13% af boligerne disse steder er ledige. 

 

Figur 1: Antal ledige boliger ultimo 2009 fordelt på plejehjem og –centre

 

Det skal bemærkes, at de nævnte tal kun omfatter boliger, der er klar til indflytninger. Ud over tomme boliger, der er klar til indflytning, er der løbende 13-20 tomme boliger, der ikke er klar til indflytning. Ultimo 2009 var der således – foruden de 10 ledige boliger – yderligere 20 tomme boliger, der endnu ikke var klar til indflytning. På Svaneke Plejecenter stod der – udover de 2 ledige boliger – yderligere 4 boliger tomme.

En fortsat ringe søgning til Svaneke Plejecenter samt Østermarie Plejehjem og Sandvig Plejehjem i 2010 kan hurtigt betyde et markant fald i antallet af beboere på disse plejehjem og plejecentre.

I bilag 2 ses en detaljeret oversigt over udviklingen i antallet af ledige boliger i 2009.

Økonomi

Socialudvalgets budgetramme for 2011 indeholder en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2011, stigende til 10,4 mio. kr. i 2012, som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet og nedlæggelse af medproduktionskøkkener på de små plejehjem.

En fortsættelse af den midlertidige reduktion i antallet af plejehjemspladser med 12 boliger i 2011 jf. ovenstående giver en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Der resterer således fortsat en ikke umøntet besparelse på 6,1 mio. kr. som konsekvens af ændret boligstruktur på ældreområdet i 2011.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til

·        en indledende drøftelse i udvalget af en plan for implementering af ændringerne af boligstrukturen, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, herunder eventuelle tiltag i relation til det stigende antal ledige boliger på Bornholms Plejehjem og –centre

Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet.

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 1. marts 2010:
Drøftet. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling fortsat til mødet den 3. maj

Med baggrund i de trufne beslutninger, der sikrer sammenhæng mellem færdiggørelse af nye boliger og lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, resterer en plan for, hvornår de mindre plejehjem og plejecentre lukkes.

 

En midlertidig reducering i antallet af plejehjemspladser med 12 pladser fordelt med 4 pladser på henholdsvis Østermarie, Sandvig og Toftegården er videreført i 2010. Endvidere er der midlertidigt lukket 2 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden marts 2010, således er det samlede antal boliger inkl. midlertidige pladser på Bornholms Plejehjem og –centre midlertidigt reduceret fra 475 boliger til 461 boliger.

 

I figur 2 ses antallet af ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre. De nedennævnte tal i figur 2 omfatter kun boliger, der er klar til indflytning. Opgørelsen ultimo marts 2010 viser et yderligere antal boliger der er ledige, men endnu ikke klar til indflytning.

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antal ledige boliger ultimo marts 2010 fordelt på plejehjem og –centre

 

Der er i Bornholms Plejehjem og –centre foretaget en række interviews med beboere og pårørende.

 

Af denne interviewrunde kan udledes:

Ø      at beboerne på Sandvig Plejehjem udtrykker et ønske om at flytte nu, således at beboerne har indflydelse på hvor de skal flytte hen. Flytning sker under forudsætning af, at beboerne holdes økonomisk skadesløse. Beboerne udtrykker ønske om fortrinsvis at ville flytte til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Ø      at beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykker et ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecenteret

Ø      at beboerne på Hjemmet i Klemensker overvejende udtrykker et ønske om, at flytte samlet

 

Interviewrunde på Østermarie Plejehjem pågår, tidligere interviews har vist

Ø      at beboerne på Østermarie Plejehjem overvejende udtrykker ønske om, at flytte samlet.

 

Aarsdale Plejecenter er endnu uafklaret. Flytning vurderes på baggrund af faglige betragtninger og i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

 

De 10 nye plejeboliger ved Plejecenter Aabo forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2011. De 17 nye boliger til Nørremøllecenteret forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning efteråret 2011, og de 60 nye boliger på Snorrebakken forventes ifølge tidsplanen klar til indflytning sommeren 2012.

 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at samle de midlertidige pladser på Plejehjemmet Sønderbo, hvilket sker i forbindelse med åbning af 60 plejeboliger på Snorrebakken. Det samlede antal midlertidige pladser fastholdes til 32.

 

 

 

 

Forslag til flytteplan:

 

Etape 1:

Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

 

Etape 2:

Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

 

Etape 3:

Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

 

Etape 4:

Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

 

Etape 5:

Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

Generelt:

Der tages individuelle hensyn til beboere og pårørende. Beboernes medindflydelse og ønsker sker ved individuelle interviews med eventuel bisidder og ved drøftelse i Bruger- og Pårørenderåd.

Personalet har medindflydelse via MED-udvalg. Der pågår en løbende proces med individuelle interview af medarbejderne med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig arbejdssted.

 

Ved at imødekomme beboernes ønsker på Sandvig Plejehjem om at flytte til Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo eller Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås det samtidig, at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Sandvig Plejehjem.

Økonomi

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter i forbindelse med flytning. Ved flytning afholder kommunen udgiften til indskud for de beboere der flytter til plejecentre, til boligydelse, og til forskellen mellem ny og hidtidig husleje (efter boligydelse), samt rimelige udgifter til flytning m.v.

Staten afholder 2/3 af indskuddet og 3/4 af boligydelsen.

 

De anslåede kommunale engangsudgifter (flytte/etableringspakke på 7.000 kr. og gennemsnitligt indskud) i forbindelse med flytningen af beboerne fra plejehjem/-centre udgør ca. 15.000 kr. pr. beboer.

 

Den årlige kommunale udgift til boligydelse og merhusleje i forhold til nuværende boform varierer, dels afhængig af om man bor på plejehjem eller på et plejecenter, dels hvor man flytter hen (plejehjem eller plejecenter). Beboere på plejecentre ydes afhængig af økonomiske forhold boligydelse, hvilket man ikke gør på et plejehjem, hvor huslejefastsættelsen er fastsat efter andre regler. Flytning fra et plejecenter, der skal nedlægges til en ny plejecenterbolig vurderes i gennemsnit at udgøre en merudgift på ca. 6.000 kr. pr. år, medens udgiften ved en flytning fra plejehjem andrager ca. 22.000 kr. pr. beboer.  Beregning er bilag til dagsordenen.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller plan for ændring af plejeboligstrukturen til Kommunalbestyrelsens godkendelse således:

·        at beboernes ønsker for flytning generelt følges 

·        at der lukkes 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem og at beboerne på Sandvig Plejehjem flyttes efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige – etape 1

·        at der i forbindelse med beslutning om lukning af 16 pladser/boliger på Sandvig Plejehjem samtidig lukkes for tilgang af nyvisiteringer

·        at der i forbindelse med beslutning om at beboerne på Østermarie Plejehjem flyttes samlet til Plejecenter Aabo forventeligt sommeren 2011 – etape 2 – lukkes for tilgang af nyvisitereinger

·        at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecenteret forventeligt efteråret 2011 – etape 3

·        at beboerne på Hjemmet i Klemensker flyttes til nyt plejecenter på Snorrebakken forventeligt sommeren 2012 – etape 4

 

Endvidere indstiller områdechefen for Social og Sundhed til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at flytteudgifter og indskud på i alt ca. 15.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

·        og de årlige udgifter til boligydelse, m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer indregnes i udmøntningen af besparelsen på ændring af boligstrukturen

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag til Socialudvalget 1. marts 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over ændringer af boligstrukturen på ældreområdet (DOC)

2.
Bilag 2: Oversigt over udviklingen i tomme og ledige boliger i 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sagsbehandlingstid på høreområdet

27.60.04Ø09-0001

Indledning

Kommunerne afholder udgiften til høreapparater, jf. lov om social service. Service, vedligeholdelse samt udlevering af hjælpemidler som er en kommunal opgave. I Bornholms Regionskommune administreres området af Kommunikationscentret.

Tildeling af høreapparater er en lægelig afgørelse og foregår i regional regi. Udgiften til forundersøgelser med henblik på høreapparatbehandling (udredning) er en regional udgift.

Sagsbeskrivelse

Presset på høreapparatområdet er stigende.

Udvikling i antal høreapparatbrugere:

År:                 Brugere:

2005              2484

2006              2695

2007              2896

2008              2983

2009              3048

 

I perioden 2005-2009 er det samlede antal høreapparatbrugere således steget fra 2.484 i 2005 til 3.048 i 2009. Stigningen giver et meget stort pres på begynderundervisning, justeringer og almindelig betjening, som er kommunale opgaver. Høreapparatbrugere er, jf. serviceloven, berettiget til at få udskiftet deres høreapparat hver 4. år. Stigningen kan bl.a. henføres til den demografiske udvikling.

 

Ventetid på høreapparater:

Det øgede antal brugere har også medført, at ventetiden på et høreapparat er stigende. Ventetiden er p.t. ca. 20 uger. Der er ca. 200 på venteliste. Kommunalbestyrelsen har i 2004 efter et ventelisteafviklingsprojekt fastsat, at ventetiden ikke bør overstige 3 måneder, men denne målsætning kan ikke opfyldes p.t.. I 2009 fik 541 nyt høreapparat. I 2010 har hidtil 154 fået nyt høreapparat.

På landsplan varierer ventetiden fra 12-15 uger til over 1 år.

Økonomi

Udviklingen i retning af, at flere skal have høreapparat bevirker et voldsomt pres på budgettet. I 2009 var der et merforbrug på 0,6 mio. kr.. Der er tale om en ikke overførbar udgift. Merudgiften i 2010 må påregnes at blive tilsvarende.

Ventetiden vil kunne nedbringes gennem tilførsel af yderligere ressourcer. Alternativet er at lade ventelisten stige yderligere, og som en konsekvens heraf kan flere brugere vælge at gøre brug af muligheden for at benytte private klinikker. Kommunen er, jf. serviceloven, forpligtet til at yde tilskud på 6.230 kr. pr. høreapparat, såfremt brugerne vælger at benytte private høreapparatleverandører.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        til drøftelse og stillingtagen, om udvalget kan acceptere at ventetiden forøges med henblik på budgetoverholdelse eller, at tilførsel af yderligere midler til høreapparatområdet indgår i udvalgets arbejde med budgetforslag 2011.

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Udvalget kan ikke acceptere at ventetiden forøges, og ønsker forslag til hvordan denne kan overholdes.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen

29.09.00A26-0001

Indledning

Under Forebyggelse og Sundhed på Bornholm er der afsat en pulje på 300.000 kr. hvert år, som aktører i og udenfor BRK kan søge med henblik på at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Kriterierne har vist sig for snævre og ukonkrete, derfor præsenteres her forslag til reviderede kriterier.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af 'Øens fremtidige sundhedscenter' – som med tiden kom til at hedde 'Forebyggelse og Sundhed på Bornholm' - besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2008, at aktører i og udenfor BRK skulle kunne søge midler til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog på sit møde 12. maj 2009 kriterier for uddeling af disse puljemidler.

 

Siden kriterierne blev vedtaget i maj 2009 er der ni aktører, der har søgt midler fra puljen. Af disse er seks bevilliget i alt 114.871 kroner - henholdsvis kr. 10.000 + 4.671 + 15.000 +14.200 + 56.000 + 14.200. Tre har fået afslag.

 

Som følge af dels en henvendelse fra en idrætsforening, der påpeger, at de finder kriterierne snævre, dels, at der har været meget få ansøgninger til puljen, har Forebyggelse og Sundhed på Bornholm i samråd med konsulenten for idræt og fritid udarbejdet et forslag til reviderede kriterier. Kriterierne er revideret med henblik på at gøre dem bredere for at nå en større målgruppe.  

 

Nedenfor præsenteres forslag til ændrede kriterier, herunder forslag til ændring i prioriteringer og hvad der ydes støtte til. Endvidere ses forskellen i forhold til nuværende kriterier.

 

Forslag til nye prioriteringer:

Fremover prioriteres projekter, som er nye, er forankret lokalt, og som

enten

·        har til formål at fremme sundhed og trivsel

og/eller

·        forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver det lette valg

 

Som eksempler på projekter der prioriteres højt kan nævnes, projekter som

·        er baseret på brugerønsker

·        vægter videreudvikling og videreførelse efter projektperioden er udløbet

·        indgår i en overordnet plan for sundhedsfremme

·        fremmer sundheden blandt borgere, der enten er social eller sundhedsmæssigt udsatte

·        indeholder en egenfinansiering

 

Ændringerne indebærer, at der i prioriteringen ikke som tidligere kun kan søges til ’KRAMS’-indsatster, men også til mere generelle indsatser i forhold til sundhed og trivsel. Projekter, der forsøges tænkt ind en del af en overordnet ’sundheds'-strategi, vægtes højt.

 

Forslag til, hvad der fremover kan søges midler til:

Der kan søges midler til eksterne konsulenter eller eksterne instruktører, honorar, kursusafgifter, delvis ’underskudsdækning’ (fx kan et cafeteria i en periode, hvor de forsøger sig med sunde alternativer til pølser og pomfritter, søge midler, som kan dække eventuelle ekstraudgifter i en periode), mindre anskaffelser og annoncering for nye tilbud. Puljen kan derimod ikke søges til almen drift.

Med ovenstående kriterier for, hvad der fremover kan søges midler til er kriterierne gjort bredere.

 

I modsætning til tidligere kan man også søge om midler til delvis 'underskudsdækning', mindre anskaffelser og annoncering.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        de reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen godkendes

·        kriterierne fremsendes til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget til orientering

Bilag

·        Forslag til reviderede kriterier SOF-puljen SU maj 2010

·        Oprindelige kriterier SOF-puljen SFU maj 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Fremsendes til høring i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Forslag-til-reviderede-kriterier-sof-puljen-su-maj-2010 (DOC)

2.
Oprintelige kriterier-sof-puljen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Åben sundhedsvejledning

00.14.00A26-0001

Indledning

Kommunens borgere har siden marts 2009 haft mulighed for åben sundhedsvejledning ved sundhedsvejleder på Jobcenteret på Landemærket og siden juni 2009 endvidere på Rønne Bibliotek. Ordningen blev etableret som en forsøgsordning, som skulle evalueres efter et år.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om, hvilke opgaver der skulle løftes af ’øens fremtidige sundhedscenter’ - det som med tiden kom til at hedde ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ – blev det samtidig besluttet at etablere en sundhedsvejlederfunktion, som en helt central del.

Sundhedsvejlederens opgave er blandt meget andet at have overblik over kommunens og andre aktørers ’sundhedstilbud’, at vedligeholde kommunens sundhedshjemmeside og BRK’s del af forebyggelsesportalen på hjemmesiden sundhed.dk,  at ’vejlede’ omkring motion og fysisk aktivitet, at afholde informationsmøder typisk med fokus på sundhedsvejlederfunktionen, sundhedsportalen og den sundhedsfremmende effekt af fysisk aktivitet, at afholde informationsmøder for sygemeldte på Center for Afklaring og Kompetence, at varetage funktionen som projektkoordinator for kurset ’i gang igen’ - som er et kursus for kræftpatienter – at varetage funktionen som driftskoordinator for kurset ’Lær at leve med kronisk sygdom’, at indgå som en af kommunens aktører i forbindelse med udviklingen og implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes på Bornholm. Og sidst, men ikke mindste, at varetage kontakten med kommunens borgere - herunder at svare på telefoniske og skriftlige henvendelser fra kommunens borgere.

 

I forbindelse med den høring, der var omkring ’øens fremtidige sundhedscenter’, blev der rejst kritik af, at kommunens borgere ikke havde mulighed for at møde sundhedsvejlederen. Kritikken gik på, at udsatte borgere skulle have mulighed for at møde kommunens sundhedsvejleder, hvis de skulle kunne gøre brug af det kommende sundhedscenters tilbud. På den baggrund etablerede man en etårig forsøgsordning. En ordning, hvor kommunens borgere har haft mulighed for at møde sundhedsvejlederen – uden på forhånd at have bestilt tid.

 

Fra 11. marts 2009 – 11. marts 2010 har sundhedsvejlederen haft 21 henvendelser fra borgere uden forudgående aftale. De første tre måneder var sundhedsvejlederen fem timer på Jobcenteret på Landemærket. De sidste 9 måneder har sundhedsvejlederens træffetid været delt med 2½ time på Jobcenteret og 2½ time på Rønne Bibliotek – i den del af biblioteket, som hedder Sundhedshjørnet.

 

Sundhedsvejlederen har haft 14 henvendelser fra borgere uden forudgående aftale på Rønne Bibliotek og 7 på Jobcenteret på Landemærket i Rønne.

 

Evalueringen viser således, at grundlaget for at fortsætte den åbne sundhedsvejledning i sin hidtidige form er spinkelt.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og en stillingtagen til fortsat åben vejledning

Bilag

·        Evaluering af sundhedsvejlederens træffetider

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at hidtidig praksis for åben sundhedsvejledning fortsætter uændret det næste år, og at udvalget orienteres om status om et halvt år. Punktet oversendes til udtalelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Åben sundhedsvejledning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Embedslægetilsyn med Bornholms Plejehjem og -centre 2009

27.42.00K03-0001

Indledning

Regionskommunen har den 26. februar 2010 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens plejecentre/plejehjem. Tilsynene er udført af embedslæge Kåre Kristiansen.

 

Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet instrukser for indhold, føring og opbevaring af sygeplejefaglige optegnelser (2005) samt vejledning om håndtering af lægemidler (2006). Begge vejledninger er gældende for det kommunale område og betyder konkret, at virksomhederne skal indrette deres håndtering af borgernes sundhedsoplysninger i overensstemmelse med dette. Det er på baggrund af disse vejledninger embedslægetilsynet måler sine stikprøver.

 

Metoden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er samtale med leder, personale, beboere og evt. pårørende samt stikprøvekontrol på beboernes dokumentation.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 13 tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem, som

kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Hjemmet i Klemensker

Nylars Plejecenter

Nørremøllecentret

Plejecenter Klippebo

Plejecenter Aabo

Sandvig Plejehjem

Plejecenter Slottet

Svaneke Plejecenter

Sønderbo

Toftegården

Ældrekollektivet i Aarsdale

Østermarie Plejehjem

Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 39 beboere.

 

Uddrag af embedslægens årsrapport 2009:

Der blev ved tilsynet i 2009 givet 25 % færre anbefalinger end i 2008, men det bemærkes, at det på trods af dette alligevel ikke er tilfredsstillende, at der er anbefalinger fra tilsynet 2008, der ikke er fulgt op på.

 

Ligesom i 2008 kunne det konstateres, at der på langt de fleste plejehjem ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på dokumentation af information og samtykke til behandling og pleje.

 

Samlet vurderes de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene som værende fra acceptable til tilfredsstillende.

Der er givet anbefalinger vedr. instrukser 10 steder, sygeplejefaglige optegnelser alle steder, medicinhåndtering 11 steder, adgang til sundhedsfaglige ydelser to steder, og patientrettigheder 11 steder.

Desuden er der givet anbefaling vedr. ernæring otte steder og fysisk aktivitet og mobilisering syv steder.

 

Sundhedsadministrative forhold

Kun på ét enkelt plejehjem manglede en skriftlig instruks for et af de områder, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger omfatter. Det var medicinhåndtering. Alle øvrige instrukser opfyldte Sundhedsstyrelsens krav.

 

Sygeplejefaglige optegnelser

I 19 ud af 39 stikprøver manglede der beskrivelser – i forskelligt omfang - af de 11 problemområder, som Sundhedsstyrelsen angiver. Problemområder, der kan betegnes som plejeoplysninger, der relaterer sig til den ældres helbredsmæssige tilstand og funktionsniveau.

Indikation for behandling fremgik af 37 ud af 39 stikprøver.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at dokumentationen/optegnelserne kun føres ét sted, dette for at undgå fejl. På fire steder, blev der ført optegnelser mere end ét sted, og dette kan give anledning til misforståelser, hvis man ikke husker at ajourføre alle steder.

Problemet med at føre journal to steder er også påpeget på de tre steder, hvor man bruger den elektroniske journal. Det fremgik også, at der i fem stikprøver manglede navn eller cpr. på et eller flere ark.

 

Medicinhåndtering

Tilsynet fandt 11 fejl og mangler som relaterede sig til tre situationer med fejl i antallet af tabletter i doseringsæsker eller doseringsposer. I de otte tilfælde manglede der en eller flere oplysninger vedr. ordination.

Reglerne vedr. udlevering, opbevaring og sikker mærkning var overholdt i alle stikprøver.

 

Patientrettigheder

Ved gennemgang af stikprøverne var det kun i syv af de 39 stikprøver angivet i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse blev varetaget af pårørende eller værge.

I kun 11 af de 39 stikprøver fremgik det, hvilken information om behandling og pleje, der var givet til beboeren eller de pårørende (hvis beboeren ikke var i stand til at varetage sine interesser) og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelse på den baggrund.

 

Hygiejne

Dette område er bedømt tilfredsstillende.

 

Ernæring 

Der var i de 39 stikprøver 24 beboere, som havde ernæringsproblemer. Af dem havde

12 beboere fået lagt en ernæringsplan. Planen var fulgt op hos 10 beboere.

 

Aktivitet og mobilitet

I 35 ud af de 39 stikprøver var beboerens fysiske funktionsniveau vurderet.

Det fremgik, at 24 beboere havde behov for træning, og 11 af dem havde et dokumenteret tilbud om træning. Hos de beboere, som fik træning, var effekten af træningen dokumenteret i otte tilfælde.

 

Vurdering og behandling af risiko for tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser hos 11 af de 13 beboere, hvor dette var relevant.

 

Opfølgning på fejl og mangler ved medicinhåndteringen

I 2009 har Sundhedsstyrelsens tilsynstema været plejehjemmenes registrering af og opfølgning på fejl og mangler inden for medicinhåndteringen. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at plejehjemmet analyserer og registrerer fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med blandt andet medicinhåndteringen.

Alle plejehjem havde en central registrering af fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering.

 

Der var foretaget central registrering af fejl og mangler vedrørende medicinhåndteringen

i en mappe/bog eller et afsnit i IT-systemet inden for de sidste tre måneder på 11 af plejehjemmene. På 11 plejehjem sikrede ledelsen, at der foregik en systematisk og samlet opfølgning af fejl og mangler for hele plejehjemmet.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det kommunale tilsyn følger løbende op på virksomhedens arbejde med embedslægetilsynets anbefalinger. Det er aftalt med virksomheden BPC, at Social- og Sundhedssekretariatet udbyder et kursus i patientrettigheder (en af anbefalingerne) og regelsættet i Sundhedsloven og Serviceloven i forhold til ældre på plejecenter/plejehjem.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at rapporten tages til efterretning og fremsendes til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse

Bilag

·        Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Taget til efterretning og fremsendt til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse. Udvalget udtrykker tilfredshed over udviklingen, men lægger vægt på at der følges op på de givne anbefalinger.

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
4-17-238-1 Årsrapport 2009 Bornholms Regionskommune.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2009

16.00.11K09-0003

Indledning

Orientering om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124 – 129.

Sagsbeskrivelse

I henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mm. (bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006) kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene iværksættes overfor personkredsen nævnt i servicelovens § 124, stk, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig at være utilstrækkelig.

 

Personkredsen omfatter beboerne på de bornholmske plejehjem- og centre samt klienter i døgnplejen.

Indgreb efter disse bestemmelser forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand.

 

Grundlaget for bestemmelserne om magtanvendelse er stadig respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne, samt at principperne om mindst mulige indgreb skal iagttages. Det betyder at andre tiltag, såsom ændring i daglige rutiner og forskellige pædagogiske metoder, skal være afprøvet tilstrækkeligt, før en magtanvendelse kan iværksættes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2009 modtaget 35 indberetninger. Hovedparten af indberetningerne er fra Ældrekollektivet i Årsdale og Plejecenter Slottet. Plejecentre for stærkt demente og gerontopsykiatriske beboere.

Hovedparten af indberetningerne handler om personlige alarm- og pejlesystemer og fastholdelse i hygiejnesituationer. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse på anden måde, fordi medarbejdere og/eller andre beboere er blevet udsat for vold fra den pågældende.

 

Det gælder for alle indberetningerne, at beboeren modtager et afgørelsesbrev samt klagevejledning.

De pågældende medarbejdere får en skriftlig tilbagemelding på, hvorfor en handling enten ikke har været eller er i overensstemmelse med reglerne. Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse.

 

Nedenstående tabel angiver arten og antallet af indberetninger fra de forskellige plejecentre.


 

Behandlede magtanvendelser på Ældreområdet i perioden 1. juli– 31. december 2009

 

Alarm og pejlesystemer

§ 125

Fastholdelse

§ 126 stk.

 

Tilbageholdelse i boligen § 127

Beskyttelsesmidler

§ 128

 

Stk. 1 Personlig  alarm

Stk. 2

Særlige døråbnere

Stk. 1

Fastholdelse og føre til andet rum

Stk. 2

Nødvendig fastholdelse i hygiejnesituation

 - forudsætter handleplan

 (136 stk 2.)

Stk. 1.

Fastholdelse og føre tilbage til bolig eller forhindre i at forlade bolig

 

 

Stk. 1

Stofsele ved væsentlig personskade og absolut påkrævet

 

Plejecenter Slottet

 2               1

      2              

 

 

Nylars Plejecenter

 3

                       

 

 

Ældrekollektivet i Årsdale

 

4           13 u indstil.

               3 godkendt

 

 

Plejecenter

Aabo

 

      2             1 godkendt                    

 

 

Plejecenter Klippebo

 1

                                          

 

 

Sandvig Plejehjem

 1

                        

 

 

Nørremøllecentret

 

 

                     1 u. indstil.

                     1 godkendt

 

 

I alt fra 1. juli – 31.december 2009

 

7                 1

 

8                            14 u.indstil

                5 godkendt

 

 

 

 

 

 

Der er i alt givet godkendelse på 7 sager vedr. personlige alarmer, og 8 sager vedr. fastholdelse, hvor medarbejderne har været nødt til at fjerne beboeren fra en episode der kunne udvikle sig. Derudover 19 sager, som vedr. fastholdelse af beboere i nødvendige hygiejnesituationer, hvor 5 godkendtes til lovlig fastholdelse. Sidstnævnte godkendes typisk for 3 måneder og forudsætter at der medfølger en pædagogisk handleplan, som udsiger hvordan man vil planlægge at håndtere situationerne, så magt i videst muligt omfang undgås.

 

Det samlede antal indberetninger for 2009 udgør 75 mod 85 for 2008 og 97 i 2007.

Der kan være flere årsager til faldet; det kan skyldes tilfældigheder i forhold til beboerne, at medarbejderne generelt er blevet kompetenceudviklet og har større fokus på forebyggelse af magtanvendelse eller andre årsager.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og fremsendes til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Taget til efterretning og fremsendt til orientering for Ældreråd og Kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Mødeplan for 2010 - revideret

00.01.00A00-0041

Indledning

I Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2009 godkendtes forslag til mødeplan for 2010 omhandlende Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg.

Sagsbeskrivelse

Mødeplanen er fastlagt under hensyn til sagernes videre behandling i ØKE og KB, således skal de stående udvalgs møder holdes i begyndelsen af hver måned (med få undtagelser i slutningen af måneden), så at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB. Det er herefter op til de stående udvalg indbyrdes, at koordinere fastlæggelsen af mødedag og mødetidspunkt på de afsatte dage.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 6. januar 2010, at afholde deres ordinære møder mandage kl. 16 og i henhold til den foreslåede mødeplan for 2010 med ændring for mødet i april, som blev flyttet til den 12. april. Samtidig blev det besluttet, at genoptage mødeplanen inden sommerferien med henblik på eventuel ændring af mødetidspunkt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter og fastlægger mødetidspunktet for udvalgets ordinære møder og samtidig tager stilling til, hvornår ændringen skal træde i kraft  

Bilag

·        Forslag til mødeplan for 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Mødetidspunkt fastsat til kl.12 fra og med mødet den 28. juni.

 

 

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Mødeplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010 ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 214.711 kr.

Til beslutning på mødet i dag er der for 72.606 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Ældremobiliseringen søger om overførsel af ubrugte § 18-midler fra 2009 til 2010

27.15.12Ø40-0037

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Ældremobiliseringen på Bornholm ønsker at få overført ubrugte § 18-midler fra 2009 kr. 26.745 til 2010. Disse midler skal bruges til lokaleudgifter i 2010.

 

I Bornholms Regionskommune er praksis, at de bevilgede § 18-midler er øremærket til en specifik aktivitet i et bestemt år og at der efterfølgende aflægges regnskab, hvor det fremgår, hvad midlerne er brugt til. Således tilbagebetales ubrugte midler i ét år og i det efterfølgende år søges der evt. igen til den pågældende aktivitet eller som her, hvor der er tale om lokaleudgifter.

Økonomi

Ubrugte midler i 2009 udgør i alt 26.745 kr.

·        Stolemotion/Motionsvenner              23.310 kr.

·        Telefonstjernen/Datastuen Nexø         3.435 kr.

 

Lokaleudgifter udgjorde i 2009 i alt 27.950 kr.

·        Kærnehuset Allinge Datastue                                   12.500 kr.

·        Gudhjemhuset Gudhjem/Østerlars Datastue            2.000 kr.

·        Kærnehuset Allinge Telefonstjerne                            6.050 kr.

·        Sagahuset Datastue/Telefonstjernen                         5.000 kr.

·        Fritidshuset Nexø Stolemotion                                   2.400 kr.

 

Der er i 2010 ikke søgt om midler til lokaleudgifter.

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Afslag på overførsel.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe

27.15.12Ø40-0031

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Dansk Røde Kors blev fra den 1. januar 2010 ændret til én afdeling. Tidligere var der på Bornholm 5 afdelinger. Aktiviteterne på Bornholm omfatter besøgstjeneste, patientstøtter, vågetjeneste, førstehjælps-kursusvirksomhed, samarittertjeneste, ø-dækkende offerrådgivning, genbrugsbutik i Rønne, nørklevirksomhed og Røde Kors landsindsamling.

Økonomi

Der søges om i alt 32.000 kr. Det samlede budget udgør 42.000 kr.

·        Besøgsvenners transportudgifter                                8.000 kr.

·        Besøgsvenners orienteringsmøde og udflugt             10.000 kr.

·        Besøgslederes deltagelse i landsmøde                       12.000 kr.

·        Telefongodtgørelse og kontorhold                              6.000 kr.

·        Udgifter til garn og syartikler                                      6.000 kr.

 

Der er tidligere i 2010 bevilget 10.000 kr. til drift.

 

Afdeling Midt Bornholm (Aakirkeby/Allinge) modtog i 2009 21.000 kr. til besøgstjeneste og afdeling Bornholm Vest (Rønne/Hasle) fik bevilget 10.000 kr. til besøgstjeneste. Desuden fik afdeling Rønne bevilget 7.000 kr. til børnelejr for socialt udsatte børn. Således blev der i alt bevilget 38.000 kr. i 2009.

 

Da det endelige regnskab for de nu fem nedlagte afdelinger endnu ikke foreligger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om der bliver overført en formue til Dansk Røde Kors Bornholms Regionskreds.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Udsat. Afventer regnskab for de 5 nedlagte afdelinger.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 3. maj

Social- og Sundhedssekretariatet har nu modtaget regnskaber fra Dansk Røde Kors Bornholm, som oprindelig var omfattet af 5 afdelinger. Men allerede i 2009 var Dansk Røde Kors Bornholm sammenlagt til 3 afdelinger.

 

Der foreligger nu regnskaber for henholdsvis Regionskredsen samt de 3 afdelinger Midtbornholm, Vestbornholm og Nexø.

 

Dansk Røde Kors Bornholm havde samlet set en egenkapital på 59.478 kr. pr. 31. december 2009.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Bevilget kr. 20.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge

27.15.12Ø40-0034

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

 

Børns Vilkår arbejder for børn i hele Danmark, således for Bornholms Regionskommune. Sidste år rådgav Børns Vilkår mere end 100 børn fra Bornholm via telefonisk eller chatbaseret rådgivning. Disse 100 børn fra Bornholms Regionskommune svarer til 0,7 procent af Børns Vilkårs samlede rådgivninger i 2009.

Økonomi

Udgifterne til driften af Børns Vilkårs rådgivning søges dækket gennem kommunale § 18-midler og gennem private donorer.

 

Det samlede budget for rådgivningerne er i 2010 kr. 5.258.000. Befolkningen i Bornholms Regionskommune udgør ca. 0,77 % af landets samlede befolkning og på den baggrund søges om et tilskud på 40.606 kr.

 

Børns Vilkårs formue udgør pr. 31. december 2009 kr. 10.518.762. Grunden til, at foreningen oppebærer en formue af denne størrelse er et ønske om, at organisationen til enhver tid skal være i stand til at betale lønninger, husleje med videre i minimum et halvt år, hvor der ikke kommer bidrag og støtte. Kun på den måde kan Børns Vilkår sikre, at foreningens vigtige sociale arbejde kan videreføres uden afbrydelser og fremtidssikres.

 

Foreningen fik i 2009 afslag på en ansøgning om 17.522 kr. til rådgivningstilbud.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Afslag. Leif Olsen vil gerne støtte med kr. 20.000.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

Socialudvalget har besluttet at sende følgende sager i høring

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Punkt 10.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

På baggrund af tidligere dagsordenpunkt nr. 17 Rapport om kortlægning og analyse af misbrugsområdet og hjemløseområdet den 12. april 2010 og det efterfølgende møde med Fontana indgås der aftale med Fontana om køb af i alt minimum 15 pladser i 2010.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag

 [1]Områdernes og virksomhedernes budgetter er opdelt i en overførbar og en ikke-overførbar ramme. Den ikke-overførbare ramme indeholder områder, hvor kommunen har få eller ingen mulighed for at styre udgiftsudviklingen fx pensionsområdet og andre lovbestemte ydelser og udgifter. Dermed er det heller ikke muligt umiddelbart at anvise forslag til rammereduktioner indenfor disse områder. Disse områder er derfor holdt udenfor prioriteringsgrundlaget.