Dagsordenspunkter

  åbent 1 Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne
  åbent 2 Socialudvalgets budgetbidrag 2011-2014
  åbent 3 Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet
  åbent 4 Månedlig budgetopfølgning april 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 5 Ugestatistik for ugerne 13 - 16 i 2010
  åbent 6 Status på madleveringer
  åbent 7 Efterbetaling af private leverandører på frit valg området
  åbent 8 Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service
  åbent 9 Pulje til udvikling af bedre ældrepleje
  åbent 10 Afslutning af projekt Kostpiloter i Ældreplejen på Bornholm 2007 - 2009
  åbent 11 Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning - årlig revidering
  åbent 12 Oprettelse af pokal til Olympiske Lege i Bornholms Plejehjem og -centre
  åbent 13 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 14 Østermarie Plejehjems Vennekreds søger § 18-midler til busture
  åbent 15 Selvhjælpsgrupper Bornholm Samvær(d)shuset søger § 18-midler i 2010
  åbent 16 Dansk Blindesamfund søger § 18-midler til kørsel i 2010
  åbent 17 Orientering fra udvalget
  åbent 18 Sager til høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Anlægsbevillinger til plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne

82.06.00P20-0006

Indledning

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til gennemførelse af plejeboligbyggeriet af 60 nye boliger samt servicearealer ved Snorrebakken i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 16. juni 2010, parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 23. marts 2010. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Projektet gennemføres af B. Nygaard Sørensen, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af december i år. Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 1, forventes afsluttet i begyndelsen af maj 2012.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·        Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Snorrebakken i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 401.220 kr.

·        Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·        Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Budgetudvidelsen på i alt 1.138.150 kr., som blev finansieret af kvalitetsfondsmidlerne, blev tildelt dette projekt og blev således indarbejdet i budgettet.

·        Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’, jf. ovenfor.

·        Den 17. december 2009 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 3.960.000 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

Derudover indeholdt økonomioversigten ovennævnte budgetudvidelse vedrørende udgifter servicearealer på 1.138.150 kr.

 

 

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

84.948.763

86.903.325

Lån uden ydelsesstøtte

 

 

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Beboerindskud

1.768.500

1.867.006

1.948.363

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

93.350.289

97.418.143

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.534.520

6.684.871

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-5.100.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.434.520

1.584.871

Etablering af servicearealer

3.009.720

4.447.720

4.447.720

Nettoudgift

4.399.470

5.882.240

6.032.591

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

-2.400.000

Herefter kommunal udgift

1.999.470

3.482.240

3.632.591

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 480 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2009 til 2010 fra 20.530 kr. pr. m² til 21.010 kr. pr. m², svarende til 2.160.000 kr.

Derudover er boligdelens budget tillagt en merpris, som følge af merinvestering vedrørende energiklasse 1, på i 1.919.984 kr. inkl. moms.

Den totale merinvestering vedrørende energiklasse 1 udgør 1.600.000 ekskl. moms. Servicearealernes andel er indeholdt i rammebeløbet for servicearealerne på 4.447.720 kr. ekskl. moms.

De samlede anlægsudgifter til boliger og servicearealer beløber sig, incl. merprisen til energiklasse 1, til 101.865.863 kr.

 

Økonomi

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                1.540.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          59.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 1) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009/budgetudvidelsen ved budgetvedtagelsen for 2010 (kolonne 2). Beløbene i kolonne 2 svarer til hvad der pt. er budgetlagt med:

                                                                                                   Skema B             Budgetlagt p.t.

Anlægsudgifter:

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, ekskl. energiklasse 1 95.498.159 kr.               88.425.000 kr.

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, energiklasse 1             1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms, i alt                           97.418.143 kr.                88.425.000 kr.

 

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                          4.447.720 kr.                 4.147.870 kr.

Anlægsudgifter i alt                                                        101.865.863 kr.               92.572.870 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Støtteberettiget anskaffelsessum:

Kreditforeningslån 91 %                                                   -86.903.325 kr.               -80.466.750 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7 %)                 -6.684.871 kr.                -6.189.750 kr.

Beboerindskud 2 %                                                             -1.909.963 kr.                 -1.768.500 kr.

 

Støtteberettiget anskaffelsessum, i alt                                       -95.498.159 kr.               -88.425.000 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1:

Kreditforeningslån 98 %                                                     -1.881.584 kr.                                0 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                  -38.400 kr.                               0 kr.

 

Merinvestering energiklasse 1, i alt                                            -1.919.984 kr.                                0 kr.

 

Boliger i alt                                                                         -97.418.143 kr.             -88.425.000 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                         -2.400.000 kr.                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                               -2.047.720 kr.                -1.747.870 kr.

Servicearealer i alt                                                                   -4.447.720 kr.                 -4.147.870 kr.

 

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Boligdelens merinvestering vedrørende energiklasse 1 kan lånefinansieres med 7 % mere, d.v.s. med 98 %, og her er der ingen egenfinansiering.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

80.466.750

86.903.325

6.436.575

Lån uden ydelsesstøtte

 

1.881.584

1.881.584

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Beboerindskud

1.768.500

1.948.363

179.863

Samlet anskaffelsessum

88.425.000

97.418.143

8.993.143

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

6.189.750

6.684.871

495.121

Salg af grund

-4.800.000

-5.100.000

-300.000

Overskud (-) / underskud (+)

1.389.750

1.584.871

195.121

Etablering af servicearealer

4.147.870

4.447.720

299.850

Nettoudgift

5.537.620

6.032.591

494.971

Servicearealtilskud

-2.400.000

-2.400.000

0

Herefter kommunal udgift

3.137.620

3.632.591

494.971

Finansiering via kvalitetsfond

-873.935

-1.023.860

-149.925

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

2.263.685

2.608.731

345.046

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 345.046 kr. netto:

·       Merudgiften består af 495.121 kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Merudgiften kan finansieres af restpuljentil ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’.

·        Desuden er udgifterne til etablering af servicearealerne, køb af grund, steget med 300.000 kr.   Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt på -300.000 kr. til salg af grund, så det netto giver nul. (Der er i forløbet opstået en difference på 150 kr., som tilføres restpuljen).

·        50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., kan finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden, hvorved ovennævnte restpulje kan tilføres 149.925 kr.

Efter finansieringen af nettomerudgiften på i alt 345.046 kr. vil der være 56.174 kr. tilbage i restpuljen.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Snorrebakken – 60 boliger

Beløb i kroner

2009

2010

2011

2012

I alt

Plejeboliger

1.003.000

14.889.845

55.084.202

26.441.096

97.418.143

Servicearealer

38.500

762.545

2.508.078

1.138.597

4.447.720

Låneoptagelse i alt

 

 

 

-88.784.909

-88.784.909

Beboerindskud i alt

 

 

 

-1.948.363

-1.948.363

Servicearealtilskud

 

 

 

-2.400.000

-2.400.000

Salg af grund

 

-5.100.000

 

 

-5.100.000

Byggekredit

 

-9.207.974

-55.084.202

64.292.176

0

I alt

1.041.500

1.344.416

2.508.078

-1.261.403

3.632.591

 

 

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.668 kr. eller årligt 907 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 59 kr., eller årligt 10 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 1 udgør 117 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modregnet ved besparelse på forbrugsregnskabet.

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 95.878.143 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 97.418.143 kr. inkl. moms

·        at merudgiften til plejeboliger på 8.993.143 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.498.022 kr., medens restbeløbet på 495.121 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet”

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.988.720 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 4.447.720 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 2.047.720 kr. ekskl. moms

·        at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -5.100.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør -5.100.000 kr.

·        at 50 % af merudgiften til servicearealerne svarende til 149.925 kr., finansieres af tilskud fra kvalitetsfonden i 2010, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 149.925 kr. samt yderligere 150 kr. vedrørende afrundingsdifferencen

·        at der i øvrigt afsættes budget og rådighedsbeløb i 2010, 2011 og 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

 

Bilag

·        Anlægsbudget skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

·        Likviditetsoversigt skema B - udarbejdet af BDO Kommunernes Revision

 

Beslutning

Socialudvalget den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Anlægsbudget Skema B(476317).PDF (PDF)

2.
Rønne 60 B Likviditetsoversigt.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Socialudvalgets budgetbidrag 2011-2014

00.01.00Ø02-0124

Indledning

Af Budget- og aftalevejledningen for 2011 fremgår det, at fagudvalgene senest den 14. juni skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse.

Sagsbeskrivelse

I henhold til den fastlagte plan foreligger budgetbidrag for politikområderne 05: Ældre, 06: Psykiatri og Handicap, 17: Sundhed og 18: Forebyggelse og behandling. 

 

Budgetbidraget indeholder:

·        politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·        forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikre et budget inden for rammen

·        økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·        forslag til takster

·        forslag til anlæg

 

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på de enkelte budgetområder løbende vil blive opdateret/revideret frem til budgetvedtagelsen.

 

Vedr. forslag til økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

ØKE har på møde den 10. februar 2010 udmeldt krav til rammereduktioner på 5,25 mio. kr. indenfor Socialudvalgets område.  

 

Udvalget behandlede på sit møde den 3. maj forslag til op- og nedprioteringer. Udvalgets prioriteringer jf. tabel 1 og 2 er indarbejdet i udvalgets budgetbidrag for 2011-2014.

 

Leif Olsen kunne ikke medvirke, men fremsatte følgende nedprioriteringsforslag som opfyldelse af den af ØKE udmeldte ramme: n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet kr. -800.000, n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre kr. -820.000, n5.4-1 DeViKa levering af mad til døren kr. -130.000, n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører kr. -400.000, n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen kr. -750.000, n6.1.1 Nedlæggelse af Dampmøllegade kr. -350.000, n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen kr. -1.000.000, n6.3-1 Øget indtægt fra Region H - respirationspatient kr. -700.000, n6.3.2 Diverse støtteordninger kr. -300.000.

 

 

 

Tabel 1: Forslag til nedprioriteringer indenfor Socialudvalgets område

Politik-område

Nedprioriteringsforslag

Budgetområde

Årlig

besparelse

1.000 kr.

5 Ældre

n5.1-1 Vikarbureau - Døgnplejen Bornholm 

5.1

Pleje i eget hjem

-500

n5.1(2)-2 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet

5.1

5.2

Pleje i eget hjem

Plejehjem og -centre

-800

n5.1(2-6)-3 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og – centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre.

5.1

5.2

5.6                      

Pleje i eget hjem

Plejehjem og –centre

Uddannelse, udvikling og administration

-820

n5.4-1 DeViKa - levering af mad til døren på plejehjem

5.4

Madlevering

-130

n5-6-2 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

-400

n5-6-3 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen

5.6

Uddannelse, udvikling og administration

-1.100

6 Psykiatri og Handicap

n6.1-1 Nedlæggelse af Dampmøllegade

6.1

Botilbud

-350

n6.1-2 Lukning af ”unge aflastningsweekend”  på Røbo

6.1

Botilbud

-145

n6.1-3 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen

6.1

Botilbud

-1.000

n6.3-1 Besparelse Psykiatri og Handicap (Øget indtægt fra Reg H - respirationspatient )

6.3

Andre støtte tilbud

-700

n6.3-2 Besparelse Psykiatri og Handicap (Diverse støtteordninger)

6.3

Andre støtte tilbud

-300

18  Forbyg. og behand.

n18.1-1 Besparelse på driftsrammen indenfor Den kommunale tandpleje

18.1

Tandpleje

-214

I alt

 

 

 

-6.459

 

Tabel 2: Forslag til opprioriteringer indenfor Socialudvalgets område

Politik-område

Opprioriteringsforslag

Budgetområde

Årlig

merudgift 1.000 kr.

6 Psykiatri

Og Handicap

o6.1-1Seksualvejleder

6.1

6.2

Botilbud

Dagtilbud

300

o6.7-1 Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens §140

6.7

Genoptræning

909

I alt

 

 

 

1.209

 

 

Vedr. prioriterede mål

Kommunalbestyrelsen drøftede og prioriterede på budgetseminar 1 den 20. april de fremsendte mål fra fagudvalg og de politiske partier. Udvalget drøftede på sit møde den 3. maj de prioriterede mål med henblik på, at der administrativt blev arbejdet videre med en kvalificering af disse. 

 

Der er på den baggrund indarbejdet nedenstående mål i udvalgets budgetbidrag 2011-2014:

·        SU-s-1-1: Forenkling på vej 

·        SU-s-1-2: Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren

·        SU-s-1-3: Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud

·        SU-s-1-4: Sagsbehandlingstid i fht. kommunal hjemmehjælp m.v.

·        SU-s-1-5: Tilbud til autister

·        SU-s-2-1: Implementering af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

·        SU-s-2-2: Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital

·        SU-s-2-3: En koordineret indsats i sagsbehandlingen til voksne borgere med svære handicaps

·        SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering  

·        SU-s-3-2: Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer/socialt udsatte borgere

·        SU-s-3-3: Tidlig sygdomsindsats indenfor tandpleje for børn

·        SU-s-3-5: Boliger til hjemløse/Forsorgshjem

·        SU-s-3-6: Misbrugsbehandling og sammenhængende behandlingstilbud til alkohol og stofmisbrugere

·        SU-s-4-1: Bruger- pårørenderåd indenfor ældreområdet

·        SU-s-4-2: Brugerinddragelse indenfor handicapområdet

·        SU-s-5-1: Miljørigtigt plejeboligbyggeri

 

Vedr. forslag til anlæg

I forbindelse med prioriteringen af ØKEs disponible anlægspulje blev det godkendt, at projekter der ikke blev prioriteret fremsendes til fagudvalgene med henblik på at indgå i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011.

 

De ikke prioriterede forslag har været forlagt virksomhederne med henblik på en vurdering af, om forslagene fortsat er relevant i budget 2011. 

 

I tabel 3 ses de fortsat relevante anlægsansøgninger til ØKEs anlægspulje, der anbefales indarbejdet i udvalgets budgetbidrag.

 

 

 

 

 

Tabel 3:Anlægsansøgninger, der anbefales indarbejdet i udvalgets budgetbidrag

Virksomhed

Sted

Ansøgte arbejder

Ansøgt beløb

Kategori 1: Genopretn. og ekstraord. vedligehold. af bygningernes klimaskærm og bærende konstruktioner

 

 

 

Psykiatri og Handicap

Marie Kofoedsvej 7-11, udlejningsboliger, forslag A-06-02

Udskiftning af tegltag

450.000

Psykiatri og Handicap

Fabriksvej 20 A og B,
forslag A-06-01

Udskiftning af vandrør

240.000

Bhs. Kommunale Tandpleje

Tandreguleringsklinikken,
Åkirkebyvej 25b, Rønne,
forslag A-18-01

Nyt tagpap/med efterisolering

673.000

Kategori 2: Myndighedskrav og/eller sikkerhedsmæssige krav til bygningernes indretning

 

 

 

DeViKa

Produktionskøkken, Nexø

Køl på ventilation

250.000

Kategori 3: Anlægsønsker der er fremsendt til budgetprio., men som ikke blev prioriteret

 

 

 

Bornholms Plejehjem og
-centre

Forslag A-05-03

Øget køleskabskapacitet

150.000

Psykiatri og Handicap

Blæksprutten, forslag A-06-07

Renovering

656.000

Kategori 4: Ansøgninger der ikke opfylder retningslinjerne

 

 

 

Døgnplejen Bornholm

Døgnplejen – revideret anlægsansøgning under udarbejdelse

Nyt nødkald

 

Bornholms Plejehjem og
-centre

Bornholms Plejehjem og
-centre – revideret anlægsansøgning under udarbejdelse

Nyt kaldeanlæg

 

Psykiatri og Handicap

Vestergade 1-3, Allinge,
forslag A-06-06

Genopretning af indkørsel + anlæg af 2 handicapramper

110.000

 

Økonomi

I forbindelse med en ændret boligstruktur på ældreområdet er der indlagt en ikke-udmøntet reduktion i budgetrammen på budgetområdet ’Plejehjem og –Centre’ på 7,1 mio. kr. i 2011, stigende til 9,8 mio. 2012 og på budgetområdet ’Madlevering’ yderligere en reduktion på 0,9 mio. kr. i 2011.

Økonomi og Analyse har oplyst, at der vil ske en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet jf. ØKE’s dagsorden af 19.2.2009.

Økonomien omkring den ændrede boligstruktur er derfor holdt helt udenfor udvalgets budgetbidrag og behandles særskilt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at anbefalede anlægsansøgninger indarbejdes i udvalgets budgetbidrag

·        at udvalget behandler budgetbidrag 2010 for politikområde 05, 06, 17 og 18 med henblik på fremsendelse til Økonomi og Analyse

 

Bilag

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 05: Ældre

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 06: Psykiatri og Handicap

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 17: Sundhed

·        Udvalgets budgetbidrag for politikområde 18: Forebyggelse og behandling

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Anbefales som udvalgets budgetbidrag for 2011 for politikområde 05, 06, 17 og 18 sammen med de anbefalede anlægsansøgninger, idet udvalget ønsker at nødkald og kaldeanlæg prioriteres højest.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Udvalgets budgetbidrag for politikområde 05: Ældre (DOC)

2.
Udvalgets budgetbidrag for politikområpder 06: Psykiatri og Handicap (DOC)

3.
Udvalgets budgetbidrag for politikområde 17: Sundhed (DOC)

4.
Udvalgets budgetbidrag for politikområde 18: Forebyggelse og behandling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 m.fl. at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Ændringen indebærer lukning af de mindre plejehjem og plejecentre, udbygning af eksisterende plejecentre samt nybyggeri. Der er lavet en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændringen i boligstrukturen på ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 19.02.2009 beslutning om:

·        at der lukkes i alt 6 mindre plejehjem og plejecentre med i alt 111 boliger

·        at 18 boliger på B1 på Slottet inddrages til ældreboliger

·        at antallet af boliger over tid holdes uændret på ca. 475 boliger

 

Socialudvalget behandlede på sit møde den 3. maj 2010 nedenstående forslag til flytteplan:

·        Etape 1:
Beboerne på Sandvig Plejehjem foreslås flyttet efter ønske til: Plejecenter Klippebo, Toftegården, Sønderbo og Aktivitets- og Plejecenter Lunden i takt med, at boliger her bliver ledige.

·        Etape 2:
Beboerne på Østermarie Plejehjem foreslås flyttet samlet til tilbygning til Plejecenter Aabo, som forventes ibrugtaget sommeren 2011.

·        Etape 3:
Beboerne på Svaneke Plejecenter foreslås flyttet samlet til tilbygning på Nørremøllecenteret, som forventes ibrugtaget efteråret 2011. 

·        Etape 4:
Beboerne på Hjemmet i Klemensker foreslås flyttet til nyt plejecenter med 60 boliger på Snorrebakken, som forventes ibrugtaget sommeren 2012.

·        Etape 5:
Stillingtagen til flytning af beboerne på Aarsdale Plejecenter afventer.

 

I forlængelse af etape 5, kan det tilføjes, at der ligeledes afventer stillingtagen til: hvornår beboerne på Nylars Plejecenter og Slottets B1 skal flytte, udvidelse af Toftegården og samling af midlertidige- og aflastningspladser på Plejehjemmet Sønderbo jf. KB’s beslutning på mødet den 19.02.2009.

 

 

Økonomi

Med henvisning til stordriftsfordele blev der ved vedtagelsen af budget 2009 m.fl. indlagt en rammereduktion på Bornholms Plejehjem og -centre på 9,8 mio. kr. årligt ved en fuld gennemført omlægning på boligstrukturen. – svarende til en reduktion på 23 % i forhold til de nuværende budgetrammer for de 6 små plejehjem og –centre. 

 

Der er således indlagt en rammereduktion på budgetområdet ’Plejehjem og –Centre’ på 7,1 mio. kr. i 2011, stigende til 9,8 mio. i 2012, hvor Økonomi og Analyse har oplyst, at der vil ske en teknisk korrektion for de udskudte besparelser, der følger af tidsplanen for plejeboligbyggeriet.

 

Der er på den baggrund behov for en foreløbig vurdering af, hvornår og i hvilket omfang den indlagte rammereduktion som følge omlægningen af boligstrukturen kan udmøntes. 

 

Som grundlag for denne vurdering, er der udarbejdet følgende:

·        En beregning af den årlige besparelse ved lukning af hvert enkelt af de 6 mindre plejehjem og plejecentre

·        En beregning af merudgiften ved udvidelse af henholdsvis Plejecenter Aabo (10 boliger), Nørremøllecentret (17 boliger), nyt plejecenter med 60 boliger, Slottets B1 (18 boliger) og Toftegården (11 boliger) baseret på ressourcetildelingskriterierne i Økonomimodellen samt på stordriftsfordele i forhold til nattevagter, teamledere, administration og teknisk service.

·        En særskilt beregning af stordriftsfordele i forhold aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion

·        En beregning af merudgiften til drift at af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        En beregning af udgiften til boligydelse og flyttepakker mv. som følge af flytning af beboerne

 

Den manglende stillingtagen til: hvornår beboerne på Aarsdale Plejecenter og Nylars Plejecenter (til Slottets B1) skal flytte, og udvidelse af Toftegården gør det ikke muligt at foretage en endelig beregning af de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstruktur på ældreområdet. 

 

Foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstrukturen på ældreområdet

Som indledning til den konkrete udmøntning af rammereduktionen på Bornholms  Plejehjem og -centre er der lavet en beregning baseret på en række antagelser om tidshorisonten for implementering af den ændrede boligstruktur.

På baggrund af disse antagelser er de driftsøkonomiske konsekvenser beregnet for henholdvis 2011, 2012 og 2013. Antagelserne fremgår af tabel 1, der ligedes viser resultatet af beregningerne.

 

Det skal understreges, at resultatet af beregningerne i tabel 1 er udtryk for en ’stram personaletildeling’, hvilket fx betyder, at der kun regnes med én medarbejder pr. 10 beboere i aftenvagt. 

 

 

 

 

Tabel 1: Foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser ved ændring af boligstruktur på ældreområdet i perioden 2011 til 2013 – ekls. udgifter til levebomiljøer og udgifter knyttet til flytning af beboere

 

Antal boliger 2008

Ændring i antal boliger

Antal boliger                Ultimo 2012

Antaget dato for ændring

Driftsøkonomisk konsekvens i 2011

Driftsøkonomisk

konsekvens i 2012

Drifts- økonomisk konsekvens i 2013

 

Sønderbo

50

0

50

Omlægning fra faste til midlertidige pladser ved lukning

110

236

258

Lunden

84

0

84

Uændret

0

0

0

Klippebo

40

0

40

Uændret

0

0

0

Slottet: B2 og B3

45

0

45

Uændret

0

0

0

Plejecenter Aabo

44

10

54

1. august 2011

1.343

3.134

3.134

Nørremøllecenteret

58

17

75

1. december 2011

401

4.765

4.765

’Snorrebakken’

0

60

60

1. august 2012

0

7.890

18.937

Slottet: B1

0

18

18

1. december 2012

0

0

7.988

Toftegården

39

0

39

Plan for om- og tilbygning med 11 boliger udestår

0

0

0

Sandvig

16

-16

0

Lukkes 1. januar 2011

-4.312

-5.208

-5.208

Østermarie

19

-19

0

Lukkes 1. august 2011 = Færdiggørelse af Aabo

-1.727

-6.165

-6.165

Svaneke Plejecenter

17

-17

0

Lukkes 1. december 2011 = Færdiggørelse af NMC

0

-5.831

-5.831

Hjemmet i

Klemensker

16

-16

0

Lukkes 1. august 2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-1.885

-6.134

Aarsdale Plejecenter 

17

-17

0

Lukkes 1. august  2012 = Færdiggørelse af Snorrebakken

0

-2.520

-7.679

Nylars Plejecenter          

18

-18

0

Lukkes 1. december 2012 = Færdiggørelse af

Komandanthøjen

0

0

-9.451

12 boliger fordelt på 3 plejehjem

12

-12

0

1. januar 2009

-1.901

-1.901

-1.901

Stordriftsfordele øvrige områder 

 

 

 

1. december 2012

0

0

-2.480

Total

475

-10

465

 

-6.086

-7.483

-9.767

Total – ekskl. udmøntet besparelse ved lukning af 12 boliger fordelt på 3 plejehjem

475

-10

465

 

-4.185

-5.583

-7.866

 

 

Tabel 1 viser, at der i 2011 vil være en driftsøkonomisk besparelse på 6,086 mio. kr., i 2012 en driftsøkonomisk besparelse på 7,483 mio. kr. og i 2013 en driftsøkonomisk besparelse på 9,767 mio. kr. årligt. 

 

Det skal bemærkes, at beregningerne i tabel 1 ikke indeholder udgifter til: 

·        udvidelse af Toftegården med 11 boliger (3,0 mio.kr. årligt) 

·        etablering af levebomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (1,1 mio. kr. årligt)

·        udgifter til boligydelse m.m. varierende fra ca. 6.-22.000 kr. pr. beboer årligt som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,55 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, hvorefter udgiften vil være faldende)

·        udgifter til flyttepakke og indskud som følge af flytning af beboerne ved lukning af de mindre plejehjem og – centre. (0,3 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012)

 

Det betyder derfor, at udgifterne til udvidelse af Toftegården, etablering af levebomiljøer, beboerrelaterede flytteudgifter og boligydelse ikke kan afholdes indenfor den indlagte rammereduktion på 9,8 mio. kr. årligt. 

 

Implementering af den ændrede boligstruktur, som overfor antaget, vil medføre at antallet af plejeboliger i en kortere periode reduceres med yderligere 25 boliger i forhold til de nuværende 461.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at de økonomiske konsekvenser af ændring af boligstrukturen på ældreområdet drøftes

Bilag

·        Bilag 1: Årlige udgifter - huse der indgår i omstruktureringen af boligstrukturen i BPC

·        Bilag 2: Besparelser i overgangsperioden 2010-2012

·        Bilag 3: Særlige stordriftsfordelene ved ændret boligstruktur (aften, weekend, sygeplejen og dagcenterfunktion)

·        Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken

·        Bilag 5: Økonomiske konsekvenser som følge af flytning af beboerne jf. beregningerne forelagt socialudvalget på møde den 3. maj 2010

·        Bilag 6: Oversigt over antallet af plejeboliger - under forudsætning at ændringer jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

 

 

 

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Drøftet. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at udgiften til etablering af leve- og bomiljøer på Snorrebakken indarbejdes i budget 2012.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Bilag 1, 2, 3, 5 og 6 vedr. boligstrukturberegninger (XLS)

2.
Bilag 4: Konsekvens af etablering af leve- bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig budgetopfølgning april 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning udgøres af fokusopfølgningen ultimo april 2010 vedr. ældreområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningen tages til efterretning

Bilag

·        Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo april 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo april 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ugestatistik for ugerne 13 - 16 i 2010

16.08.01I00-0002

Indledning

Visitation Ældre udarbejder ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v.

Sagsbeskrivelse

Statistikken viser, at der i uge 12 i 2010 var i alt 1.627 brugere, som modtog i alt 7.361 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.52 time. I uge 16 i 2010 var i alt 1.625 brugere, som modtog i alt 7.387 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.55 time. Brugerantallet er faldet med 2 og timerne pr. uge er steget med 26 timer.

Til sammenligning var der i uge 16 i 2009 i alt 1.653 brugere med i alt 6.998 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.23 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

12

1.627

7.361

4.52

2010

16

1.625

7.387

4.55

 

Ændring fra uge12 til 16

-2

+26

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4.29

 

Der er i uge 16 i 2010: 3 ledige plejehjemspladser, 11 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statistikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på madleveringer

86.01.00I00-0002

Indledning

DeViKa har udarbejdet statistik for solgte hovedretter: almindelig kost og tilpasningskost fordelt på leveringer til hjemmeboende, til beboere på plejehjem og til beboere på plejecentre.

Sagsbeskrivelse

Den 27. november 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en strammere visitering vedr. madudbringning til hjemmeboende borgere, og at der intet menuvalg er – både inde og ude.

 

Statistik for 1. kvartal 2010:                                                               

Gennemsnit

pr. uge

Antal

brugere

Antal

hovedretter

i alt

Antal

almindelig kost

Antal

tilpasningskost

Plejehjem

213

1.489

838

651

%

 

6,9

56

44

Plejecentre

75

495

111

384

%

 

6,6

22,5

77,5

Hjemmeboende

222

1.259

706

553

%

 

5,7

56

44

I alt pr. uge

510

3.243

1.655

1.588

 

Til sammenligning.

Statistik for 1. kvartal 2009:                                                               

Gennemsnit

pr. uge

Antal

brugere

Antal

hovedretter

i alt

Antal

almindelig kost

Antal

tilpasningskost

Plejehjem

230

1.552

892

660

%

 

6,7

57,5

42,5

Plejecentre

100

525

158

367

%

 

5,25

30

70

Hjemmeboende

271

1.338

709

629

%

 

5

53

47

I alt pr. uge

601

3.415

1.759

1.656

 

Af statistikken kan udledes, at klientantallet er faldende fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 med i alt 91 brugere. Vedr. plejecentre omhandler faldet i antallet af brugere primært Plejecenter Klippebo.

Endvidere fremgår det, at antallet af solgte hovedretter på ugebasis er faldet med 172. Fordelingen mellem almindelig kost og tilpasningskost, hvor antallet af almindelig kost er faldet med 223 og tilpasningskost er steget med 51 pr. uge. 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Taget til efterretning. Udvalget ser med bekymring på udviklingen, og efterspørger forslag til tiltag for at vende udviklingen..

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Efterbetaling af private leverandører på frit valg området

16.08.00P23-0008

Indledning

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010 § 20 om efterbetaling af private leverandører, skal Kommunalbestyrelsen efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Medio 2009 skete der en evaluering og tilpasning af forudsætningerne for økonomimodellen, herunder en ny opgørelse af brugertidsprocenten (BTP), som endte med en genberegning af timepriserne for 2009, både interne og eksterne priser. Dette betød, at timeprisen for praktisk hjælp blev reduceret fra kr. 338,05 til 309,58 med virkning fra 1. oktober 2009 (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 17. september 2009).

 

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2009 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser

 

De faktiske Frit Valg priser for 2009

Praktisk hjælp                                           kr. 312,00 pr. time

Personlig pleje, dag                                   kr. 427,52 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)        kr. 470,08 pr. time

 

Genberegningen af priserne betyder, at der skal ske en efterbetaling til de private leverandører svarende til 2,42 kr. pr. time.

 

Bornholms Regionskommune har i 2009 haft 3 private leverandører af praktisk hjælp og ingen private leverandører af personlig pleje. Reglen omkring efterbetaling af private leverandører betyder, at der skal efterbetales følgende for 2009:

 

I/S Husrent                                              kr. 1.315,08

Top Fritvalg A/S                                      kr.    441,75

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S              kr. 1.363,07

                                            I alt                kr. 3.747,19

 

Da de afregnede timepriser før 1. oktober 2009 oversteg den faktiske timepris på kr. 312,00 sker der ingen regulering for perioden 1. januar til 30. september, da der ikke kan kræves tilbagebetaling fra de private leverandører.

 

Økonomi

Efterbetaling til de private leverandører på i alt kr. 3.747,19

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundheds indstiller

·        at efterbetaling til private leverandører indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Faktiske priser 2009

·        Notat ”Efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune for 2009”

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Faktiske priser 2009.xls (XLS)

2.
Notat - efterbetaling.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Aaker Hus & Hjemme Service

16.08.36Ø54-0010

Indledning

Jf. lovgrundlaget for Frit Valg af leverandører kan private firmaer søge om godkendelse som leverandør indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har den 3. maj 2010 modtaget ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra firmaet Aaker Hus & Hjemme Service ved Bodo Krecklow. Firmaet er hjemmehørende på adressen Grødbyvejen 3, 3720 Aakirkeby. Firmaet etablerede sig i 2008 under betegnelsen AHHS – Aaker Hus & Hjemme Service.

Aaker Hus & Hjemme Service tilbyder hjemmeservice indenfor almindelig rengøring, støvsugning og gulvvask, vinduespudsning, ordne blomster og planter, rengøring af toilet og badeværelse m.m.

 

Aaker Hus & Hjemme Service består af indehaveren Bodo Krecklow og Birgit Krecklow. Den praktiske hjælp vil pt. blive udført af indehaveren af firmaet: Bodo Krecklow, som tidligere har været inspektør (hygiejne, rengøring og sikkerhed) og Birgit Krecklow, som er uddannet medicinsk fodplejer. Firmaet oplyser, at de ved behov herfor vil ansætte personale.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk bistand er der udarbejdet: Kontrakt og Kvalitetskrav begge godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009, og Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009, som leverandøren til fulde skal opfylde.

 

Af ansøgningen fremgår det, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejderes handlinger eller undladelser. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Endvidere fremgår det, at der ikke er ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 100.000. 

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Aaker Hus & Hjemme Service og i henhold til møde med ansøger den 3. maj 2010 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der afregnes for de leverede ydelser med den beregnede Frit Valg pris for praktisk hjælp.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Aaker Hus & Hjemme som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 

Bilag

·        Ansøgning om godkendelse fra Aaker Hus & Hjemme Service

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Pulje til udvikling af bedre ældrepleje

27.00.00I00-0002

Indledning

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med aftale om finansloven for 2009 afsat 50 mio. kr. i 2010 til en ansøgningspulje til udvikling af bedre ældrepleje. Ansøgningsfristen er den 31. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

Af vejledning for kommunale myndigheder og kommunale leverandører fremgår følgende:

 

Formål:

Formålet med puljen er at sætte fokus på såvel de ældre som personalets ønsker for forbedring af ældreplejen. Projekterne kan have ældre borgere, personale i ældreplejen og deres pårørende som målgruppe. Det er centralt, at projekterne etableres på baggrund af ideer og ønsker fra de ældre borgere og/eller personale i ældreplejen og gennemføres i tæt samarbejde mellem de ældre borgere, personalet, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Projekterne kan have sigte på at forbedre ældreplejen på både kort og langt sigt.

 

Ansøgerkreds. 

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for såvel arbejdsforhold som økonomiske prioriteringer på ældreområdet. Det anses derfor for væsentligt, at den kommunale myndighed får mulighed for at få indsigt i og koordinerer ressourcer og indsatser, som via puljen iværksættes på ældreområdet. Den enkelte kommune skal selv formidle kendskab til puljen og indhente ansøgninger. Derefter skal kommunen foretage en positiv eller negativ indstilling af de enkelte ansøgere. Herefter skal alle ansøgninger videreformidles sammen med et indstillingsskema med de projekter, der er ansøgt om midler til i den pågældende kommune. Det er det enkelte plejehjem, dagcenter eller hjemmeplejedistrikt m.v. der udformer en ansøgning (projektskema B), som indsendes til kommunen. Det er kommunens opgave at indsamle, vurdere og indstille ansøgningerne positivt/negativt (indstillingsskema A).   

Det er centralt, at der er en høj grad af medarbejder- og/eller borgerinvolvering i selve projektet, og at projektet er etableret på baggrund af ideer og ønsker fra medarbejdergruppen og/eller de ældre borgere.

Materialet er formidlet videre til ældreområdet og de private leverandører i kommunen.

 

Støtteegnede projekter – ansøgningspuljens anvendelsesområde

Der kan søges om midler inden for de tre nedenstående temaer.

·        Oplysning og kompetenceudvikling om demens
Demente borgere udgør en betragtelig andel af beboere i plejeboliger og er en gruppe, som kan have særlige behov. Samtidig har pårørende til demente behov for information om demenssygdommen og dens konsekvenser, men også for at blive inddraget tæt i relationen mellem plejepersonale og den demente eller støtte på anden vis, hvis den demente er hjemmeboende. Projekter indenfor tema 1 skal medvirke til at forbedre helhedsindsatsen overfor gruppen af demente og deres pårørende.

·        Forebyggelse i sundhed og social indsats
Forebyggelse i sundhed og den sociale indsats er centrale indsatsområder i forhold til at sikre ældre mennesker et godt liv i alderdommen med mindst mulig sygdom, tab af funktionsevne og afhængighed af hjælp og pleje. Projekter indenfor tema 2 skal derfor fremme sundhedstilstanden blandt ældre samt styrke det sociale aktivitetsniveau ved en tidlig indsats. Endvidere kan projekter indenfor temaet have fokus på, at indsatsen overfor ældre i henholdsvis sundheds- og plejesektor er helhedsorienteret samt på, at personalet besidder de rette kompetencer til at håndtere en forebyggende indsats på ældreområdet.

·        Ældres trivsel i dagligdagen
Social kontakt og fastholdelse af meningsfulde gøremål i hverdagen er medvirkende til at styrke livskvaliteten i alderdommen. Projekter indenfor tema 3 skal derfor bidrage til, at den personlige og sociale trivsel blandt ældre kan styrkes, eksempelvis med fokus på, at den ældre bevarer sin selvbestemmelse og sine evner til brug af egne ressourcer, og ved, at ensomhed og social isolering forebygges.

 

Ansøgning til puljen: Projekt ’Hverdagsrehabilitering’

Fagrådet for Ældreområdet drøftede ovennævnte i deres møde den 20. april 2010 og tilsluttede sig ønsket om at sætte ind i forhold til Socialudvalgets mål for 2011 vedr. projektet ’Hverdagsrehabilitering’ på ældreområdet. Af målet vedrørende ’Hverdagsrehabilitering’ fremgår det også, at: ”Der vil forsøges at skaffe fonds- og puljemidler til projektet bl.a. til projektledelse og evaluering” og projektet er da også helt i tråd med temaet: Forebyggelse i sundhed og social indsats.

Som oplyst på forårets dialogmøder med ældrevirksomhederne er der et stort ønske om at arbejde med projektet ’Hverdagsrehabilitering’ indenfor ældreområdet. Projektet handler bl.a. om at udvikle, afprøve og evaluere en model for samspil mellem den ældre borger og kommunen om rehabilitering, som handler om, hvordan defysiske, kognitive og sociale evner kan fastholdes og styrkes, så den aldersbetingede svækkelse udskydes, og følger af sygdom og handicap mindskes.

Tankegangen er i højere grad at aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, samt forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og personlig pleje, og reducere mængden af allerede bevilliget hjælp. Projektet er inspireret fra tilsvarende projekt i Fredericia kommune.

Fagrådet har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der har fået til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse samt ansøgning til pulje til udvikling af bedre ældrepleje. 

 

Den korte tidsfrist for projektbeskrivelse og ansøgning betyder, at:

·        Projektbeskrivelse inkl. ansøgning først kan foreligge på udvalgets møde

·        Ansøgningen fremsendes inden udvalgets behandling, med en bemærkning om, at den politiske behandling af ansøgning vil ske på mødet den 31. maj 2010

Økonomi

Projektet vil søges afviklet indenfor ældreområdets samlede budgetramme, men kan kræve en omlægning af ydelser og budget.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget stiller sig positiv til ansøgningen

Bilag

·        Oplæg til mål Nr. SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering 

·        Indstillingsskema A: Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP (foreligger til mødet)

·        Projektskema B: Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP (foreligger til mødet): ’Hverdagsrehabilitering’ (foreligger til mødet)

·        Budget for projektet ”Hverdagsrehabilitering” (foreligger til mødet)

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Oplæg til mål Nr. SU-s-3-1: Hverdagsrehabilitering (DOC)

2.
Indstillingsskema A, Projektskema B inkl. Projektforløb samt budgetskema (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Afslutning af projekt Kostpiloter i Ældreplejen på Bornholm 2007 - 2009

16.00.00I00-0034

Indledning

Det tidligere Socialudvalg prioriterede i 2007 projektet Kostpiloter i Ældreplejen på Bornholm som støtteværdig projektansøgning til Velfærdsministeriets daværende pulje til udvikling af bedre ældrepleje.

Projektet blev tildelt 767.619 kr. Den oprindelige ansøgning lød på 1.197.000 kr. Projektet blev efterfølgende tilpasset til bevillingen. Projektet har været forankret i DeViKa, men ledet af en projektleder samt en Styregruppe. Projektet er nu afsluttet og afrapporteret til Velfærdsministeriet.

Sagsbeskrivelse

Projekt Kostpiloter i Ældreplejen på Bornholm har haft som overordnet mål, at styrke den forebyggende indsats hos småtspisende ældre ud fra den viden, at undervægtige ældre er i betydelig risiko for at udvikle tab af funktioner, livskvalitet og udvikle sygdom.

 

Projektets omdrejningspunkt har været at uddanne en gruppe medarbejdere på ældreområdet til kostpiloter, hvis opgave efterfølgende har været, at identificere småtspisende ældre og tilbyde dem ernæringsterapi. Kostpiloterne har endvidere formidlet deres viden om og færdigheder i dette arbejde til deres kollegaer.

 

Projektets antagelse var, at 30 % af de ældre på Bornholm havde et BMI på 24 og derunder. Projektet har vist, at andelen af denne gruppe udgør ca. 48 %. På landsplan udgør denne gruppe dog ca. 60 %.

Endvidere, at ernæringsscreening kunne identificere ældre i risiko for at udvikle ernæringssvigt, og at kostkorrektioner kunne medvirke til at forbedre ernæringstilstanden hos ældre.

 

Projektets resultatopgørelse viser, at de ældre forbedrer deres BMI, når de ældres ernæringsstatus kortlægges, og der iværksættes en systematisk indsats for at forebygge underernæring i form af berigelse af maden med energitætte levnedsmidler, energitætte måltider og flere måltider.

 

Projektet er evalueret på proces og resultater, og der henvises til den medfølgende rapport. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger:

Anbefalinger/fremtiden

Projektets resultater indikerer, at der er, som sundhedsøkonom professor Kjeld Møller Pedersen udtrykker det, god fornuft i at forebygge ernæringssvigt ved en systematisk indsats, fordi det tyder på, at denne indsats udsætter tidspunktet for funktionstab, medicinsk behandling og plejeforanstaltninger.[1]

Kostpiloterne er en ressource som forandringsagenter, både i forhold til småtspisende ældre, og generelt i forhold til implementering af den del af kommunens sundhedsindsats, der handler om kost og ernæring. Projektet er dermed i god overensstemmelse med Bornholms Regionskommunens Sundhedspolitik.

Kostpiloterne kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed hos ældre, ved at arbejde med individuelle løsninger, der ikke afvises af ældre begrundet i økonomi (henvisning til fokus på kosten tabel 3.)

 

I forlængelse af de undersøgelser, der refereres til i introduktionen, og projektets resultater må det anbefales, at der arbejdes på at driftsimplementere tilbud om ernæringsscreening til ældre småtspisende i Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og -centre.

 

 

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at rapporten drøftes

Bilag

·        Evalueringsrapport fremsendes pr. post (mange sider)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:
Drøftet. Der arbejdes videre med anbefalingerne indenfor de bestående rammer.

 

Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Evalueringsrapport Kostpiloter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning - årlig revidering

27.36.04P23-0001

Indledning

Jf. Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Stk. 2: Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Stk. 3: Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter servicelovens § 83. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål, jf. § 2.

Stk. 4: Af kvalitetsstandarden skal det fremgå, hvilke kvalitetskrav, jf. §§ 7-11, kommunalbestyrelsen stiller til leverandører af hjælp efter lovens § 83, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.”

§ 2: Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på de i § 1, stk. 3 fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter servicelovens § 83, samt på de i § 1, stk. 4 fastlagte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter servicelovens § 83.  

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (§ 83). Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Tilbuddene kan ikke gives som generelle tilbud. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning (§ 84) til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

 

Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 og § 84 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest i møde den 30. april 2009 Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand aflastning og afløsning.

 

Med de erfaringer Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlede ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

Sygeplejeydelser:

Hjemmesygeplejeydelser ydes efter sundhedslovens § 138 - § 139. Kvalitetsstandarden indeholder ligeledes en standard for visitering til sygeplejeydelser, idet det er en forudsætning for at kunne visitere til sygeplejeydelser på samme måde som til personlig pleje, praktisk bistand m.m.  

Økonomi

Revideringen af standarden giver ikke anledning til økonomiske justeringer.         

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at kvalitetsstandarden sendes i høring i ældrevirksomhedernes MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

Bilag

·        Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand, aflastning, og afløsning – forslag

Beslutning

Socialudvalget den 31. maj 2010:
Kvalitetsstandarden sendes i høring i ældrevirksomhedernes MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet.Bilag til Socialudvalget 31. maj 2010

1.
Forslag dateret 11. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Oprettelse af pokal til Olympiske Lege i Bornholms Plejehjem og -centre  

00.05.07G01-0021

Indledning

Bornholms Plejehjem og –centre har i nogle år afholdt Olympiske Lege mellem beboere og personale på Plejecenter Klippebo og Plejecenter Aabo og med stor succes.

Sagsbeskrivelse

Virksomheden afholder således Legene i 2010 for alle virksomhedens ”huse”, beboere og personale. Legene afholdes onsdag den 9. juni fra kl. 09.30 – 14.30 i Aakirkeby Hallerne.

 

Som en påskønnelse for det store engagement og initiativ virksomheden udviser foreslås det, at Socialudvalget stifter pokal til formålet og herudover i 2010 yder et tilskud, som skal anvendes til gavn og glæde for beboerne i forbindelse med afvikling af Legene.   

Det påskønnes endvidere, at Bornholms Plejehjem- og centre på denne vis, dels er med til at støtte op om Kommunalbestyrelsens beslutning om at forebyggelse og sundhedsfremme er en tværgående målsætning i BRK, dels Kommunalbestyrelsens beslutning om, at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe skal have indsatser rettet mod minimum to af KRAMS- faktorerne – Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress.

Økonomi

Afholdes af midler for sociale formål.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at Socialudvalget stifter pokal til brug for Olympiske Lege i Bornholms Plejehjem og –centre

·        at der herudover i 2010 ydes et tilskud på kr. 10.000, som skal anvendes til gavn og glæde for beboerne i forbindelse med afvikling af Legene

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010 ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 219.806 kr.

Til beslutning på mødet i dag er der for 215.000 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Østermarie Plejehjems Vennekreds søger § 18-midler til busture

27.15.12Ø40-0040

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Østermarie Plejehjems Vennekreds søger om tilskud til busture til kirker og museer samt underholdning og bankospil for beboerne på Østermarie Plejehjem.

Økonomi

Der søges om i alt 15.000 kr.

 

Foreningen søgte i 2009 om et tilskud på 15.000 kr. og fik bevilget 8.000 kr. under henvisning til foreningens formue.

 

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 kr. 26.853.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Bevilget kr. 5.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Selvhjælpsgrupper Bornholm Samvær(d)shuset søger § 18-midler i 2010

27.15.12Ø40-0039

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Foreningens formål er at bringe mennesker sammen om fælles problemer og ønsker, og hermed give mulighed for - i netværksgrupper/selvhjælpsgrupper - at udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Der søges midler til drift af Samvær(d)shuset, Østergade 43 i Rønne, vedligeholdelse af lokaler og inventar samt til indretning af motionsrum og træningsudstyr.

Økonomi

Der søges om i alt 100.000 kr. Og det samlede budget udgør 220.000 kr.

 

I 2010 er der bevilget 125.000 kr. af Socialministeriets PUF-midler.

 

I 2009 blev der i alt bevilget 50.000 kr. I første omgang blev der i forbindelse med en ansøgning om 100.000 kr. bevilget 25.000 kr. At der blev bevilget yderligere 25.000 kr. skyldes, at foreningen pga. fejl ved lederskifte ikke fik søgt om PUF-midler.

 

Foreningen har pr. 31. december 2009 ingen formue.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:

Bevilget kr.25.000.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Dansk Blindesamfund søger § 18-midler til kørsel i 2010

27.15.12Ø40-0008

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Dansk Blindesamfund søger i lighed med tidligere år § 18-midler til kørsel til dagcenter m.v., da det er et problem for blinde og svagtseende at benytte offentlige transportmidler. Mange af medlemmerne har mistet synet i en sen alder, hvilket gør det endnu sværere at færdes. Der skabes et netværk, når medlemmerne deltager i foreningens arrangementer.

Foreningens medlemstal er 90.

Økonomi

Der søges om i alt 100.000 kr.

I 2007 og 2008 blev der i hvert af årene bevilget 100.000 kr., mens der i 2009 blev bevilget 50.000 kr. grundet foreningens formue og overskud i 2008.

Foreningens regnskab for 2009 foreligger endnu ikke.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

Beslutning

Socialudvalget, den 5. februar 2010:

Ansøgning afventer indsendelse af foreningens regnskab for 2009.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 31. maj

Social- og Sundhedssekretariatet har modtaget årsregnskab 2009 for Dansk Blindesamfund Bornholm, som pr. 31. december 2009 havde en formue på 1.051.616 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

·        at ansøgningen drøftes

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:
Afslag - grundet formuens størrelse og driftsoverskud i 2009.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:
Temamøde i Aalborg den 27. og 28. maj.

Kick-off møde den 19. maj - "Forenkling på vej".

Ekstraordinært Socialudvalgsmøde den 2. juni kl. 12 på Ullasvej 23, mødelokale C.

Møde med Bruger- og Pårørenderåd i Årsdale flyttes fra den 9. juni til den 8. juni fra kl. 14.30 - 15.30 på Ullasvej 23. 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 31. maj 2010:
Punkt 11).

 

 [1] Sundhedsøkonomi ved underernæring blandt ældre; Kjeld Møller Pedersen, Tidsskriftet Perspektiv nr. 1. april 2009