Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af budget 2010
  åbent 2 Klintebo - 3 nye boliger i tilknytning til Kridthuset
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning juli 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for ugerne 20 - 31
  åbent 5 Status på madleveringer
  åbent 6 Loft over egenbetaling for madservice for hjemmeboende
  åbent 7 Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Elite Miljø A/S
  åbent 8 Årlig revidering af Frit Valg materiale - madservice
  åbent 9 Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje
  åbent 10 Årlig revidering af kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet
  åbent 11 Uanmeldte plejehjemstilsyn første halvdel af 2010
  åbent 12 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010
  åbent 13 Orientering om magtanvendelser på voksenområdet - 1. halvår 2010
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010
  åbent 16 Høring af Ældrerådet og ændring af Ældrerådets vedtægt som følge af ny lovgivning
  åbent 17 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 18 Lænken Bornholm søger § 18-midler til afholdelse af netværksskabende arrangementer og kurser
  åbent 19 Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til drift, kørsel, årsmøde og rejser m.m.
  åbent 20 Orientering fra udvalget
  åbent 21 Sager til høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af budget 2010

16.00.00Ø02-0016

Indledning

KB besluttede i møde den 27. maj en plan for genåbning og revurdering af budget 2010. Udvalgene anmodes på den baggrund om en gennemgang af budgettet for 2010.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har efterfølgende meddelt, at udvalgets arbejde først og fremmest skal fokusere på at øge sandsynligheden for balance i budgetåret 2010. Forslag med virkning i overslagsårene bør derudover også indgå i overvejelserne.   

 

Økonomi og Analyse henleder opmærksomheden på følgende muligheder::

·        Genåbning af budgetforliget

·        Stillingtagen til anlæg, og ikke kun drift

·        Effektiviseringsforslag

 

Resultatet af udvalgenes behandling fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni, hvorefter forslagene sendes i høring blandt de høringsberettigede parter.  Udvalgenes forslag behandles i ØKE og KB den 24. juni. 

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på ældreområdet:

Den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj foreligger endnu ikke, men virksomhederne på ældreområdet har meddelt forventning om et betydeligt merforbrug dels på Visitation Ældres BUM-budget dels på Bornholms Plejehjem og –Centre.  Således forventer Visitation Ældre et merforbrug på BUM-budgettet på 7-8 mio. kr., hvoraf en del dog forventes finansieret gennem mindreforbrug på andre områder indenfor virksomheden. Udviklingen i årets første 4 måneder på Bornholms Plejehjem og -Centre peger i retning af et samlet merforbrug i 2010 på 3-4 mio. kr. 

 

Igangsatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010

På den baggrund er der for alle 3 ældrevirksomheder indført ansættelsesstop. Endvidere er der igangsat en proces med henblik på nivellering af visiterede timer mellem de enkelte team i Døgnplejen Bornholm. Således gennemgås alle borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, i fællesskab af teamleder og visitator med henblik på at finde ydelser der kan reduceres/stoppes.

 

Endvidere er der i et samarbejde mellem de 3 ældrevirksomheder igangsat en sammenlægning af administrative funktioner gennem et udvidet samarbejde mellem virksomhederne omkring budget, bogholderi samt personale- og boligadministration. Desuden kan en revurdering af virksomhedernes økonomifunktioner overvejes m. h. p. eventuel sammenlægning. Ligeledes er der igangsat en proces med henblik på et udvidet samarbejde eller alternativt et fælles sygeplejekorps for Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –Centre. Der arbejdes ligeledes på øget fleksibilitet i udnyttelsen af personaleressourcerne. Målet er at max. 80 % af de enkelte teams personaleforbrug i de udførervirksomheder dækkes af fast tilknyttet personale - resterende personaleforbrug vil blive dækket af personale der går på tværs af de to virksomheder. Initiativet understøtter et øget samarbejde på tværs af de to virksomheder og vil øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen.

 

Ovenstående tiltag vurderes dog ikke tilstrækkelige til at sikre at budgettet for 2010 holdes.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende ældreområdet

For at sikre balance i budgettet for 2010 vurderes det således nødvendigt (jf. KB den 27.05.2010) med en genåbning af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011.

 

Der kan peges på følgende mulige fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm (kr. 500.000)

·        Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører (kr. 30.000)

·        Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen (min. kr. 1.500.000)

·        Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet (kr. 0)

 

I forhold til en genåbning af budgetforliget for 2010 kan peges på følgende opprioritering:

·        Plejehjemsaktivitet: Rammeudvidelse til Bornholms Plejehjem og –Centre til øget aktivitet for beboere (kr. 200.000)

Det skal bemærkes, at flere af forslagene – såvel fremrykning af nedprioriteringsforslag for 2011 som genåbning af budgetforlig for 2010 - kun kan gennemføres med begrænset virkning i 2010. Tallene i parentes er den forventede besparelse i 2010.

 

Merforbruget på Visitation Ældres BUM-budget samt udviklingen på Bornholms Plejehjem og –Centre peger derfor i retning af yderligere tiltag, herunder:  

·        Lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre. (Der henvises til beregningerne i Socialudvalgets behandling af økonomien omkring ændring af plejeboligstrukturen på udvalgets møde den 31.05.2010)

·        Nedjustering/revurdering af kvalitetsstandarderne generelt

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på Psykiatri- og Handicapområdet

Som nævnt tidligere foreligger den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj endnu ikke, men virksomhederne indenfor Psykiatri- og Handicapområdet har – bortset fra Psykiatri- og Handicapvirksomheden - meddelt forventning om, at budgettet for 2010 holdes, såfremt de bevilgede overførte mindreforbrug for 2009 ikke indefryses.   

 

Merforbruget indenfor Psykiatri- og Handicapvirksomheden forventes finansieret dels gennem ekstraordinære satspuljemidler vedr. Stjernehusets færdiggørelse samt gennem en merrefusion fra særligt dyre enkeltsager.  Udviklingen indenfor Psykiatri- og Handicapvirksomheden er dog forbundet med betydelig usikkerhed.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende Psykiatri- og Handicapområdet

For at øge sandsynligheden for balance i budgettet for 2010 indenfor Psykiatri- og Handicapområdet som helhed foreslås ligeledes en drøftelse af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011.

 

Der kan peges på følgende mulige fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Lukning af ”unge aflastningsweekend” på Røbo (kr. 140.000)

·        Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen (kr. 500.000)

 

I forhold til en genåbning af budgetforliget for 2010 kan peges på følgende opprioriteringer:

·        Seksualvejledning til handicappede (kr. 200.000)

·        Pædagogisk ledsagelse (handicapområdet): Rammeudvidelse til pædagogisk støtte til ledsagelse på handicapområdet (kr. 30.000)

 

Det skal igen bemærkes, at flere af forslagene – såvel fremrykning af nedprioriteringsforslag for 2011 som genåbning af budgetforlig for 2010 - kun kan gennemføres med begrænset virkning i 2010. Tallene i parentes er den forventede besparelse i 2010.

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på Forebyggelse og Behandling 

Igen skal det bemærkes, at den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj endnu ikke foreligger, men både Bornholms Kommunale Tandpleje og ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ forventer at budgettet for 2010 holdes.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende Forebyggelse og Behandling

Ønskes en drøftelse af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011 kan peges på følgende fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Rammebesparelse på Bornholms Kommunale Tandpleje (kr. 100.000)

 

Anlæg

KB godkendte på møde den 27.05.2010 anlægsbevilling til Bornholms Kommunale Tandpleje vedrørende:

·        Nye units i Tandreguleringsklinikken

·        Ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne

Begge anlægsbevillinger er finansiering af overført mindreforbrug fra tidligere år. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        iværksatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010 tages til efterretning

·        udvalget anbefaler nedprioriteringsforslag i budget 2011 der kan fremrykkes og/eller opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 der ikke iværksættes eller stoppes for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010

·        Der udarbejdes forslag til plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010 og 2011

·        der udarbejdes forslag til nedjustering/revurdering af kvalitetsstandarder generelt til videre drøftelse i udvalget

·        udvalget anbefaler de netop godkendte anlægsbevilling til Bornholms Kommunale Tandpleje


Bilag

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde  5: Ældre

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde  6: Psykiatri og Handicap

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde 18: Forebyggelse og Behandling

Beslutning

Socialudvalget, den 2. juni 2010:

Iværksatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010 taget til efterretning.

Udvalget anbefaler:

at følgende nedprioriteringsforslag i budget 2011 fremrykkes: Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm (kr. 500.000). Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører (kr. 30.000). Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen (min. kr. 1.500.000). Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet besparelsen kan hentes ved vakance. Lukning af ”unge aflastningsweekend” på Røbo (kr. 140.000). Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen (kr. 500.000)

at følgende opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 ikke iværksættes eller stoppes for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010:Seksualvejledning til handicappede (kr. 200.000). Rammebesparelse på Bornholms Kommunale Tandpleje (kr. 100.000)

at der udarbejdes forslag til plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010 og 2011. Det skal pointeres, at borgernes ønsker for flytning generelt skal imødekommes, jv. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010.

at processen omkring den årlige revurdering af kvalitetsstandarderne fremskønnes.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet der ikke kunne opnås enighed om alle elementer.

Leif Olsen tager iværksatte tiltag (bullit 1) til efterretning.

Leif Olsen afventer derfor sin stillingtagen til en samlet forhandling af genåbningen af budget 2010 idet Leif Olsen forventer, at der kan opnås en samlet enighed om budget 2010 i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Administrativ tilføjelse:

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 24. juni revurdering af budget 2010. Økonomi og Analyse har efterfølgende meddelt virksomhederne, at der vil ske reduktioner i virksomhedernes budget i 2010 jf. nedenstående tabel.

 

 

 

 

Emne

Budget-

reduktion

1.000 kr

Økonomi og analyses bemærkninger til budgetreduktionerne jf. mail af 9. juli 2010

Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm

-250

Ikke medtaget i budgetopfølgningen, merforbrug øges

Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

-30

Ikke medtaget i budgetopfølgningen, merforbrug øges

Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen

-1.500

Ikke medtaget i budgetopfølgningen, merforbrug øges

Lukning af "unge-aflasningsweekend" på Røbo

-140

Er medtaget i budgetopfølgningen som ej anvendt. Forventet mindreforbrug reduceres.

Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen

-500

Er medtaget i budgetopfølgningen som ej anvendt. Forventet mindreforbrug reduceres.

Seksualvejledning til handicappede

-200

Er medtaget i budgetopfølgningen som anvendt. Beløbet ændres til -205

Rammebesparelse på Bornholm Kommunale Tandpleje

-100

Ikke medtaget i budgetopfølgningen, forventet mindreforbrug reduceres.

Anslået besparelse

-2.720

 

 

Det fremgår af Økonomi og Analyses bemærkninger, at budgetreduktionerne på ældreområdet vil betyde, at virksomhedernes forventede merforbrug i 2010 øges. Det drejer sig om: 

·        Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm

·        Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

·        Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen

 

Det betyder, at KB’s beslutning den 24.6 vil medføre, at det forventede merforbrug på ældreområdet i 2010 øges. Overføres merforbruget i 2010 til budget 2011 svarer det til, at ældrevirksomhedernes budgetter i 2011 yderligere reduceres. Og ældreområdets mulighed for at overholde budgettet i 2011 vanskeliggøres tilsvarende. 

 

Det skal bemærkes, at:

·        arbejdet med budget 2010 har taget udgangspunkt i Økonomi og Analyses udmelding om, at ”udvalgets arbejde først og fremmest skal fokusere på at øge sandsynligheden for balance i budgetåret 2010. Forslag med virkning i overslagsårene bør derudover også indgå i overvejelserne.” Det fremgår da også af ovenstående sagsfremstilling, at de foreslåede tiltag har til formål at ”øge sandsynligheden for at budgettet i 2010 kan overholdes”. Det fremgår også af sagsfremstillingen, at der på ældreområdet forventedes et samlet merforbrug i 2010 på 3-4 mio. kr. i 2010, såfremt der ikke blev iværksat tiltag og gennemføres besparelser som foreslået.

·        den administrative budgetopfølgning pr. 31.07.2010 for ældrevirksomhederne - Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -Centre og Visitation Ældre - peger i retning af, at ældreområdet samlet set forventer at holde budgettet i 2010 -  hvis der ses bort fra ovennævnte budgetreduktioner. Virksomhedernes indsats for at ældreområdet samlet kan holde budgettet i 2010 bl.a. med ansættelsesstop, fælles gennemgang af klienter i døgnplejen osv. ser således ud til at bære frugt. Budgetreduktionerne skaber usikkerhed i forhold til, om ældreområdet samlet set kan aflevere et budget i balance i 2010.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at udvalget drøfter tiltag, der kan sikre overholdelse af budgettet samlet set på ældreområdet i 2010

 

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Drøftet. Opfølgningerne på budget 2010 følges tæt

 

Bilag til Socialudvalget 2. juni 2010

1.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 5: Ældre (DOC)

2.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 6: Psykiatrik og Handicap (DOC)

3.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 18: Forebyggelse og behandling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Klintebo - 3 nye boliger i tilknytning til Kridthuset

03.02.13P20-0001

Indledning

Klintebo udgør i dag sammen med Røbo rammen for i alt 51 boliger samt dagcentertilbud for psykisk udviklingshæmmede brugere både til beboerne samt til brugere, der bor hjemme. Der er behov for udvidelse af botilbud til autister og derfor anbefales det, at der etableres 3 nye boliger på Klintebo i tilknytning til Kridthuset.

Sagsbeskrivelse

Der er et øget behov for at give et målrettet botilbud for autister med særlige behov på Bornholm og det kan bl.a. ske på Klintebo i tilknytning til det eksisterende og målrettede tilbud på Kridthuset, hvor der i dag er etableret et bosted for 5 autister med særlige behov.

Ledelsen og personalet på Klintebo har sammen med repræsentanter fra Social- og Sundhedssekretariatet drøftet og vurderet muligheden for en udvidelse af Kridthusets botilbud med 3 nye boliger. Det anbefales, at botilbud til målgruppen ikke overstiger 8 beboere, da større enheder skaber utryghed blandt beboerne.

Det er fra Psykiatri og Handicap oplyst, at der i øjeblikket er 3 på venteliste til et botilbud svarende til kridthuset.

Derfor anbefales det, at der etableres en tilbygning til Kridthuset, som vedlagte principskitse illustrerer det og at der igangsættes en proces, hvorved Skema A kan blive udarbejdet til fremlæggelse og godkendelse i løbet af september/oktober.

Byggeriet med 3 almene boliger på 75 m2 inkl. tilhørende fællesarealer anbefales gennemført i

fagentreprise, som ved godkendelse af grundlaget (Skema A) kan projekteres i efteråret 2010 og udbydes i begyndelsen af 2011, hvorved byggeriet kan igangsættes foråret 2011. Hvis der kan opnås et acceptabelt resultat af udbuddet både økonomisk og tidsmæssigt, forventes boligerne ibrugtaget inden udgangen af 2011.

Økonomi

Forudsætninger for beregningerne:

-     Maksimumbeløb for alment byggeri for 2010 incl. energitillæg: 21.010 kr. (20.110 + 900)

-        Boligstørrelse: 75 m2

-        Værdi af egen grund: 330.000 kr. (3 x 110.000 kr.)

-        Øvrige omkostninger pr. m2 ved huslejeberegning: 340 kr.

 

Anskaffelsessum:                                                                                        incl. moms      4.727.250 kr.

7 % grundkapital ved tilsagn inden 31/12 2010:                                                                    330.908 kr.

Indtægt ved salg af egen grund:                                                                                             330.000 kr.

Husleje – brutto:                                                                                         pr. måned              5.907 kr.

 

Hvis grundværdien sættes til 110.000 kr. pr. lejlighed vil projektet være udgiftsneutralt for kommunens økonomi i forbindelse med anlægssagen, idet der ikke forventes etableret servicearealer i forbindelse med byggeriet.

Der foreligger endnu ikke beregninger vedr. de driftsmæssige udgifter til en udvidelse af botilbuddet.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at igangsætte plan for etablering af 3 nye boliger på Klintebo i tilknytning til Kridthuset på de i sagsbeskrivelsen nævnte vilkår og inden for rammerne af den beskrevne økonomi

Bilag

·        Principskitse for den nye bebyggelse

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse idet det forudsættes, at den samlede driftsramme ikke øges.

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Principskitse for 3 nye plejecenterboliger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning juli 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet. 

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning udgøres af fokusopfølgningen ultimo juli 2010 vedr. ældreområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at opfølgningen tages til efterretning

Bilag

·        Fokusopfølgning på ældreområdet ultimo juli 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Fokusopfølgning ultimo juli 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for ugerne 20 - 31

16.08.01I00-0002

Indledning

Visitation Ældre udarbejder ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v.

Sagsbeskrivelse

Statistikken viser, at der i uge 20 i 2010 var i alt 1.624 brugere, som modtog i alt 7.199 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.43 time. I uge 31 i 2010 var i alt 1.622 brugere, som modtog i alt 6.748 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.16 time. Brugerantallet er faldet med 2 og timerne pr. uge er faldet med 451 timer.

Til sammenligning var der i uge 31 i 2009 i alt 1.659 brugere med i alt 7.059 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.25 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

20

1.624

7.199

4.43

2010

31

1.622

6.748

4.16

 

Ændring fra uge 20 til 31

 

-2

 

-451

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4.29

 

Der pågår pt. et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnlejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 29 i 2010: 0 ledige plejehjemspladser, 6 ledige plejecenterboliger og 2 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statistikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Status på madleveringer

86.01.00I00-0002

Indledning

DeViKa har udarbejdet statistik for solgte hovedretter: almindelig kost og tilpasningskost fordelt på leveringer til hjemmeboende, til beboere på plejehjem og til beboere på plejecentre.

Sagsbeskrivelse

Den 27. november 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en strammere visitering vedr. madudbringning til hjemmeboende borgere, og at der intet menuvalg er – både inde og ude.

 

Statistik for 2010:                                                          

 

Til sammenligning.

Statistik for 2009:                                                         

Af statistikken kan udledes, at brugerantallet er faldet med 4 brugere pr. uge fra 1. kvartal til 2. kvartal 2010.  Endvidere fremgår det for 2010, at antallet af solgte hovedretter er faldet med 15 på ugebasis. Fordelingen mellem almindelig kost og tilpasningskost er ændret, således at antallet af almindelig kost pr. uge er faldet med 122 og tilpasningskost er pr. uge steget med 107. 

 

Hvis man sammenligner 2. kvartal 2010 med 2. kvartal 2009 er brugerantallet faldet med 14 og antallet af solgte hovedretter pr. uge faldet med 31.  Fordelingen mellem almindelig kost og tilpasningskost er ændret, således at antallet af almindelig kost pr. uge er steget med 190 og tilpasningskost er pr. uge faldet med 221.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at statikken tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Taget til efterretning.


 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Loft over egenbetaling for madservice for hjemmeboende

27.36.24S29-0001

Indledning

Som en del af finanslovsaftalen for 2010 blev der fremsat lovforslag, som pr. 1. juli 2010 skulle sikre modtageren i eget hjem, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, et loft over egenbetalingen for en hovedret udbragt til eget hjem.

Lovforslaget blev fremsat den 17. marts 2010 og vedtaget ved 3. behandlingen den 20. maj 2010.

Sagsbeskrivelse

Lov om ændring af lov om social service nr. 548 af 26. maj 2010:

§ 1, stk. 2: I § 161, stk. 4 affattes således:

”Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83 stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.”

§ 2:

”Loven træder i kraft den 1. juli 2010.”

 

Socialministeren har medio juni 2010 endnu ikke fastsat nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice.

 

Af aftale om kommunernes økonomi for 2011, dateret 12. juni 2010 fremgår dog, at loftet udgør kr. 45 for en hovedret.

Under aftalens punkt 11) Øvrige temaer: Mad til ældre fremgår: ”Der indføres fra 1. juli 2010 et loft over betalingen for madservice for de ældre, som er visiteret til et dagligt hovedmåltid, og som får leveret maden i eget hjem. Loftet udgør kr. 45 for en hovedret. Kommunerne bliver kompenseret herfor via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at loftet ikke påvirker rammerne for kommunernes muligheder for at fastholde og udvikle niveauet for madservice.

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2009 er beregningsprincipperne for borgerens betaling for madservice m.v. ændret til omkostningsbaserede principper. Hermed forenkles kommunernes beregningspraksis, og der skabes ensartethed i forhold til øvrige regelsæt på ældreområdet.”

Økonomi

Ministeriet har vurderet, at det ikke forventes at have administrative konsekvenser for kommunerne, staten eller regionerne. De samlede økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune foreligger ikke pt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen genoptages, når der er fremsat nærmere regler fra Socialministeren om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice med henblik på beregning af de økonomiske konsekvenser

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:

Orienteringen taget til efterretning. Sagen genoptages.

 

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Der er taget kontakt til Socialministeriet ultimo juni 2010 for afklaring af de nærmere regler, herunder om kr. 45 for en hovedret er inkl. levering eller ekskl. levering. Ministeriet udtaler hertil, at kr. 45 er inkl. levering, og at man er ved at udarbejde en vejledning til kommunerne. Primo august 2010 er der ikke tilgået kommunerne nogen vejledning.

Fra 1. juli 2010 opkræves således hjemmeboende borgere i Bornholms Regionskommune der er visiteret til madservice kr. 45 for en hovedret inkl. levering.

Økonomi

Økonomi og Analyse har juli 2010 udarbejdet skema over fordelingen af korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/2010. Af skemaet fremgår det, at lov nr. 548 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service (loft over egenbetaling for madservice i eget hjem), at Bornholms Regionskommune kompenseres med kr. 114.000 i 2010 og kr. 232.000 fra 2011.

 

De økonomiske konsekvenser for DeViKa er udarbejdet af virksomheden i samarbejde med Økonomi og Analyse. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af fordelingsprocenten, som ligger til grund for taksberegningerne gældende fra 1. januar 2010. Fordelingsprocenten er fastholdt og er anvendt ved beregningerne, således vil den årlige merudgift blive kr. 360.853.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at anbefale Kommunalbestyrelsen at politikområde 05 Ældre kompenseres for mindreindtægten i 2010 og overslagsårene

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Godkendelse af Frit Valg leverandør til praktisk hjælp Elite Miljø A/S

27.39.04Ø54-0002

Indledning

Jf. lovgrundlaget for Frit Valg af leverandører kan private firmaer søge om godkendelse som leverandør indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har den 22. juni 2010 modtaget ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune fra firmaet Elite Miljø A/S, Frederik Winthers Vej 5, 8700  Horsens. Elite Miljø blev grundlagt i 1980 og servicerer ca. 1.200 kunder indenfor traditionel rengøring. Firmaet oplyser videre, at være godkendt som leverandør af praktisk hjælp (efter Frit Valg ordningen) i 33 kommuner, og servicerer her ca. 4.400 borgere. Firmaet udgør en stab af servicemedarbejdere, inspektører, driftsledere og regionschefer. I afdelingen på Bornholm er der tilknyttet én inspektør, samt 3 assistenter, som har til huse på Almegårds Kaserne i Rønne.   

 

Der er tilgået Bornholms Regionskommune fra Sydbank A/S Horsens en anfordringsgaranti på kr. 50.000, ligesom der er modtaget tro og love erklæring på, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige. Der foreligger police på lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forsikringsattest på erhvervs- og produktansvarsforsikring. Frit Valg leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden.

 

I forbindelse med Frit Valg leverandør til personlig pleje og praktisk bistand er der udarbejdet: Kontrakt og Kvalitetskrav begge godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2009, og Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2009, som leverandøren til fulde skal opfylde.

 

På baggrund af en gennemgang af det tilsendte materiale vedr. Elite Miljø A/S og i henhold til møde med ansøger den 22. juni 2010 vurderes det, at virksomheden lever op til de stillede krav i Bornholms Regionskommune.

Økonomi

Der afregnes for de leverede ydelser med den beregnede Frit Valg pris for praktisk hjælp.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Elite Miljø A/S som leverandør af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 

Bilag

·        Ansøgning om godkendelse fra Elite Miljø A/S

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Årlig revidering af Frit Valg materiale - madservice

86.01.00P23-0009

Indledning

Jf. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarden samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt.

Sagsbeskrivelse

Følgende dokumenter er revideret/udarbejdet (ændringer fremtræder med anden farve blå eller rød):

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Nødration

 

Materialet beskriver blandt andet, hvad de private firmaer kan byde ind på, hvilke krav der stilles til firmaerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden.

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2010

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

49,04

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

52,19

Biret, almindelig, inkl. lev.

12,26

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

13,05

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

46,31

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

49,16

Biret, almindelig, ekskl. lev.

11,58

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

12,29

 

De anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

Økonomi

De beregnede priser indeholder såvel direkte som indirekte udgifter til produktion af mad samt levering af denne.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicprådet og i berørte virksomheders MED-uvalg

Bilag

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag) Nødration

·        Notat – redegørelse for prisberegning, Økonomi og Analyse

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Frit Valg materiale - madservice sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Frit Valg materialet - madservice har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i virksomhederne: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm og DeViKa.

 

Af høringssvarene fremgår det generelt, at der ikke er bemærkninger til materialet. Bornholms Plejehjem og –centre anfører dog kritik overfor portionsstørrelse og ønsker større valgfrihed ved valg af madpakker.

Indstilling

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

·        at Frit Valg materialet - madservice anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 1. juni 2010

·        Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret 2. juni 2010

·        Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret 1. juni 2010

·        Bilag) Nødration

·        Notat – redegørelse for prisberegning, Økonomi og Analyse

·        Høringssvar Ældrerådet

·        Høringssvar Handicaprådet

·        Høringssvar Visitation Ældre

·        Høringssvar Døgnplejen Bornholm

·        Høringssvar DeViKa

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Kvalitetsstandard til Frit Val leverandør af Madservice (DOC)

2.
Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

3.
Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

4.
Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice (DOC)

5.
Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området (DOC)

6.
Bilag 2) madservice - kvalitet, indhold og mængde - Frit Valg området (DOC)

7.
Notat - redegørelse prisberegning, Økonomi og Analyse (DOC)

8.
Bilag nødration (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

9.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

10.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

11.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

12.
Høringssvar DeViKa (HTM)

13.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

14.
Høringssvar Døgnplejen - Frit Valg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

29.15.12P23-0001

Indledning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje i medfør af Sundhedsloven på en række områder fastlagt regler om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, jf. sundhedslovens §§ 131 og 132.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

 

Målgruppen for omsorgstandpleje er personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Det er karakteristisk, at personkredsen har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, og da personernes funktionsnedsættelse oftest er overvejende fysisk, har de vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Det er desuden karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

 

Det er ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejen. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor på plejehjem eller i eget hjem/ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og har så begrænset egenomsorg, at de reelt kan ligestilles med plejehjemsbeboere.

Der er jv. lovgivning fastsat egenbetaling for omsorgstandpleje.

 

Der er ikke lovgivning for, at kommunerne skal udarbejde og vedtage en kvalitetsstandard for området, men standarden kan medvirke til, at kommunens serviceniveau for området bliver mere tydeligt og konkret og endvidere giver borgerne bedre mulighed for at kende omfanget af tilbuddet.      

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

Bilag

·        Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, dateret den 7. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 6. september 2010

Forslag til kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i MED-udvalgene i virksomhederne: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Bornholms Kommunale Tandpleje. 

 

Af høringssvarene fremgår det, at kvalitetsstandarden tages til efterretning, idet man ikke har bemærkninger til det indholdsmæssige. 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

·        Forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, dateret den 7. juni 2010

·        Høringssvar Ældrerådet

·        Høringssvar Handicaprådet

·        Høringssvar Visitation Ældre

·        Høringssvar Døgnplejen Bornholm

·        Høringssvar Bornholms Plejehjem og –centre

·        Høringssvar Bornholms Kommunale Tandpleje

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Forslag kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

2.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

3.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

4.
Høringssvar Bornholms Plejehjem og centre (DOC)

5.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

6.
Høringssvar Tandplejen (HTM)

7.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Årlig revidering af kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

16.08.00P23-0006

Indledning

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.

Sagsbeskrivelse

Borgere, som er visiteret til en plejebolig, er ligestillet med borgere ”i eget hjem”, når der ansøges om hjælp efter § 83 i lov om social service, og der skal således træffes afgørelser på ansøgninger om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp m. v.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

 

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

§         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

Bilag

·        Forslag til Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Beslutning

Socialudvalget den 6. september 2010:
Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Uanmeldte plejehjemstilsyn første halvdel af 2010

27.12.16K09-0030

Indledning

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de opgaver løses, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83 og 86 i lov om social service. Tilsynsforpligtelsen er uddybet i lovens § 151 stk. 1., hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at opgaverne løses i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne standarder. Tilsynsforpligtelsen fremgår endvidere af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Tilsynet har hidtil bestået af ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn, men pr. 1. juli 2010 er reglerne ændret således, at der fra denne dato kun skal aflægges ét årligt uanmeldt tilsyn. Bekendtgørelsen for tilsynets indhold er uændret, og nedenstående tilsyn er aflagt efter de hidtidige regler.

 

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelsen for tilsyn (nr. 805 af 29/06/2007) angiver, at tilsynet skal afdække de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Der har været aflagt tilsyn indtil juli 2010 på følgende steder:

·        Plejecenter Slottet, ét uanmeldt og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·        Nylars Plejecenter, ét uanmeldt tilsyn og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·        Sandvig Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·        Østermarie Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·        Plejecenter Klippebo, ét uanmeldt tilsyn.

·        Plejehjemmet Toftegården, ét uanmeldt tilsyn.

·        Plejecenter Aabo, ét uanmeldt tilsyn.

 

Det er tilsynets overordnende vurdering, at de besøgte plejehjem og plejecentre fungerer godt, og at der blandt beboerne generelt er tilfredshed med pleje, omsorg og aktiviteter, som der gives de forskellige steder.

Tilsynet har fundet anledning til at aflægge et opfølgende tilsyn på:

·        Plejecenter Slottet, fordi det uanmeldte tilsyn afdækkede problemer med stigende sygefravær på afd. B 3, manglende opfølgning på embedslægetilsynets anbefalinger og ønsket om en drøftelse af samarbejdskulturen mellem afdelingerne. Tilsynet har ved det opfølgende besøg fået en tilfredsstillende tilbagemelding på de anførte problemstillinger.

·        Nylars Plejecenter, fordi teamlederen var nyansat ved det uanmeldte tilsyn, og ikke var inde de forskellige administrative forhold vedr. plejecentret. Det efterfølgende opfølgningsbesøg har vist, at der er ageret tilfredsstillende på anbefalingerne.

·        Plejecenter Aabo, fordi Tilsynet i en konkret situation fandt uoverensstemmelser mellem de sundhedsfaglige optegnelser og beboerens habituelle situation og aktuelle behov. Det efterfølgende tilsynsbesøg har vist, at de sundhedsfaglige optegnelser var ajourført på tilfredsstillende vis.

 

Der er givet anbefalinger og flere steder drøftet behovet for at tilrettelægge arbejdet således, at der frigøres ressourcer til at have synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal. Det er Tilsynets indtryk, at synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal/fællesrum er med til at skabe ro og tryghed hos især de mange demente beboere.

 

Tilsynet har i forbindelse med tilsyn på Plejehjemmet Toftegården den 1. juli 2010 konstateret, at beboerne ikke var tilsendt det lovpligtige boligdokument. Tilsynet har rykket BPC´s administration/virksomhedsleder og den 19. juli fået bekræftet, at en del af beboerne nu har fået boligdokumentet tilsendt.

Tilsynet har fulgt op på sagen den 23. august 2010 og fået bekræftet, at det fortsat ikke er alle beboere på de bornholmske plejehjem, der har modtaget deres boligdokument.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at tilsynsrapporterne drøftes og videresendes til orientering for Kommunalbestyrelse og  Ældreråd

Bilag

·        Plejecenter Slottet

·        Nylars Plejecenter

·        Sandvig Plejehjem

·        Østermarie Plejehjem

·        Plejecenter Klippebo

·        Plejehjemmet Toftegården

·        Plejecenter Aabo

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Drøftet. Sendes til høring i Bruger- og Pårørenderåd, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Referat fra Tilsynets dialogmøde med Slottets Bruger- og pårørenderåd den 11. juni 2010 (DOC)

2.
Rapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Slottet 2010 (DOC)

3.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2010 (DOC)

4.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sandvig Plejehjem 2010 (DOC)

5.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Østermarie Plejehjem 2010 (DOC)

6.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2010 (DOC)

7.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2010 (DOC)

8.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010

27.66.08K07-0004

Indledning

Orientering om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124 – 129.

 

Sagsbeskrivelse

I henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mm. (bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006) kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene iværksættes overfor personkredsen nævnt i servicelovens § 124 når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig at være utilstrækkelig.

 

Personkredsen omfatter beboerne på de bornholmske plejehjem- og centre samt klienter i døgnplejen.

Indgreb efter disse bestemmelser forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar – 30. juni modtaget 28 indberetninger. Indberetningerne omfatter stærkt demente borgere. Fire indstillinger til fastholdelse repræsenterer to borgere.

Indberetningerne omhandler primært personlige alarm- og pejlesystemer og fastholdelse i hygiejnesituationer. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse på anden måde, fordi medarbejdere og/eller andre beboere er blevet udsat for vold fra de pågældende.

Ved godkendelse af fastholdelse i hygiejnesituationer, der typisk gives for 3 måneder, skal det daglige antal fastholdelser indberettes pr. måned. (ny regel pr. 1. januar 2010).

 

I to konkrete sager har myndigheden anmodet om, at VISO (Videnscentret på demensområdet) blev inddraget med henblik på kvalitetsudvikling af stedets kompetencer til håndtering af særlige vanskelige situationer. Det er myndighedens vurdering, at VISO´s supervision og undervisning har givet medarbejderne de nødvendige redskaber til at sikre en god og værdig omsorg i de særligt vanskelige situationer.

En magtanvendelse er vurderet som ikke værende omfattet af reglerne (ulovlig).

 

Der er ikke modtaget klager over magtanvendelse.

 

I vedhæftede bilag angives arten og antallet af indberetninger fra de forskellige plejecentre.

Der er et betydeligt fald i antallet af magtanvendelser. Et fald, som har været gældende siden 2008. Det markant dalende antal tolkes nu, som værende et resultat af BPC´s konsekvente satsning på at kompetenceudvikle medarbejderne inden for det ældrepædagogiske område (SPIDO kurser).


 

 

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelse og Ældreråd

Bilag

·        Behandlet magtanvendelser på Ældreområdet i perioden 1. januar – 30. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Taget til efterretning. Sendes til orientering for Kommunalbestyrelse, Handicapråd og Ældreråd.

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Bilag til dagsorden orientering om magtanvendelser på Ældreområdet 1. januar - 30. juni 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering om magtanvendelser på voksenområdet - 1. halvår 2010

27.66.08K07-0003

Indledning

Halvårlig orientering om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.10 - 30.06.10.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.10 - 30.06.10 modtaget i alt 50 indberetninger. Disse er indgået fra 6 virksomheder og fordeler sig på 21 personer.

 

Der er indberettet efter

·        § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·        § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Type                                                                                                                          Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                                             0                   

§ 126 om fastholdelse                                                                                                47                 

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                                  0

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                                             0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                               3

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                                        0

Samlet antal indberetninger                                                                                                             50

 

Indberetningernes fordeling på antal personer                                                           21

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                                        6

                                           

Kort beskrivelse af magtanvendelsernes årsager.

Alle de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Ingen magtanvendelser, foretaget efter § 126, er foretaget ulovligt.

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at orienteringen videresendes til Handicaprådet til orientering

Bilag

Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Taget til efterretning. Sendes til orientering for Kommunalbestyrelse og Handicapråd.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010

27.12.16K09-0015

Indledning

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 7. juni 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·        Tilbuddets fysiske standard

·        Samarbejde/kommunikation

·        Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·        Administration, egenbetaling m.m.

·        Magtanvendelser/omsorgspligt

·        Tilbuddets personalepolitik m.m.

·        Tilbuddets personaleplanlægning

·        Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·        Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er tilsynets opfattelse, at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·       Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering.

Bilag

·        Tilsynsrapport fra udført tilsyn på Klintebo

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Brugerråd og i Handicapråd.

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010

27.12.16K09-0006

Indledning

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den 10. august 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·        Tilbuddets fysiske standard

·        Samarbejde/kommunikation

·        Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·        Administration, egenbetaling m.m.

·        Magtanvendelser/omsorgspligt

·        Tilbuddets personalepolitik m.m.

·        Tilbuddets personaleplanlægning

·        Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·        Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, Tilsynet træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Røbo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår generelt i en god stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·       Tilsynet anbefaler at Røbo fortsat arbejder hen imod at få etableret et formaliseret Bruger- og Pårørenderåd.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·        at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

Bilag

·        Tilsynsrapport fra udført tilsyn på Røbo

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Tilsynsrapport Røbo 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Høring af Ældrerådet og ændring af Ældrerådets vedtægt som følge af ny lovgivning

27.69.40P24-0001

Indledning

Folketinget har vedtaget lov nr. 629 af 11. juni 2010 om bl.a. forenkling af reglerne for Ældrerådet og nedlæggelse af Klagerådet med virkning fra 1. juli 2010.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har fortsat pligt til at etablere mindst ét ældreråd, jf. retssikkerhedslovens §§ 30-33, men reglerne er gjort mere fleksible, herunder bl.a. i forhold til mulighederne for fredsvalg, til krav til stedfortrædere samt til høring af rådet, som fremover målrettes efter aftale mellem ældrerådet og kommunalbestyrelse. Klagerådet er nedlagt. Alle klager behandles nu af Det Sociale Nævn.

 

A: Høring af Ældrerådet:

Opnås der ikke enighed mellem ældreråd og kommunalbestyrelse om at målrette høringen, skal kommunalbestyrelsen fortsat høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

 

Ældrerådet har den 15. juni 2010 drøftet konsekvenserne af den nye lovgivning.

Ældrerådet ønsker fortsat at blive hørt om alle kommunale spørgsmål af betydning for de ældre borgere. Ældrerådet finder, det er en afgørende forudsætning for fortsat at kunne rådgive kommunalbestyrelsen på ældreområdet, at man høres som hidtil.

 

B: Ændring af vedtægt som følge af Klagerådets nedlæggelse:

I konsekvens af Klagerådets nedlæggelse anmoder Ældrerådet om at Ældrerådets vedtægt pr. 1. juli 2010 justeres således, at

1. Vedtægtens § 4, stk. 5:
Udgår, idet den vedrører udpegning af medlemmer til det nu nedlagte Klageråd.

2. Vedtægtens § 5, stk. 2:

Den del af stk. 2 der omhandler stedfortrædere i Klagerådet udgår.  

3. Vedtægtens § 6:

At følgegruppen vedrørende Social- og Sundhed udvides fra 3 til 4 medlemmer, og at følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø udvides fra 3 til 5 medlemmer.
Formålet med udvidelsen er at sikre, at også de tre ældrerådsmedlemmer der hidtil har været medlem af Klagerådet, fremover får mulighed for at indgå i en af Ældrerådets følgegrupper i lighed med øvrige ældrerådsmedlemmer. Den del af § 6 der vedrører indstilling af medlemmer og stedfortrædere til Klagerådet udgår.

Økonomi

Udvidelsen af følgegrupperne medfører ikke øget udgift i forhold til hidtil.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at Ældrerådets forslag om fortsat at blive hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·        at forslag til ændring af Ældrerådets vedtægter med ikrafttræden 1. juli 2010 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Bilag

o       Udkast til ændrede vedtægter

o       Lov nr. 629 af 11. juni 2010

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Udkast til ændrede vedtægter (DOC)

2.
Lov nr. 629 af 11. juni 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomi

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010, ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 153.306 kr.

Til beslutning på mødet i dag er der for 111.500 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at status tages til efterretning

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Lænken Bornholm søger § 18-midler til afholdelse af netværksskabende arrangementer og kurser

27.15.12Ø40-0050

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Lænken Bornholm søger om tilskud til at holde aftenåbent, arrangementer i form af teater, udflugter og bowling. Desuden søges om midler til kontaktmandskurser for frivillige ulønnede medarbejdere, deltagelse i landsmøde samt opsøgende kontakt til brugere, der har tilbagefald.

 

Udlevering af antabus, sociale arrangementer samt besøg i private hjem udføres af frivillige.

Økonomi

Der søges om i alt 20.000 kr. og det samlede budget anslås at udgøre 30.000 kr.

 

I 2009 fik Lænken bevilget 10.000 kr. til afholdelse af arrangementer og kurser.

 

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 5.261 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Bevilget kr. 10.000.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til drift, kørsel, årsmøde og rejser m.m.

27.15.12Ø40-0051

Indledning

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb på budgettet til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Sagsbeskrivelse

Scleroseforeningens lokalafdeling på Bornholm vil gerne afholde diverse arrangementer for medlemmerne samt deres familier. Desuden er det nødvendigt for bestyrelsen at holde sig ’up to date’ omkring lovgivning og andet relevant stof, som bestyrelsesarbejdet medfører. Alt dette foregår på frivillig basis. Som følge af lokalafdelingens geografiske placering kræver dette en del rejseaktivitet, hvilket udgør en stor post på budgettet.

 

Foreningen har ca. 300 medlemmer, hvoraf ca. 80 er sygdomsramte.

Økonomi

Der søges om i alt 91.500 kr.

·        Kontorhold, bestyrelsesmøder, porto                        9.500 kr.

·        Kørsel bestyrelsesmøder / indsamling materiel        9.000 kr.

·        Telefonpenge bestyrelsesmedlemmer                       2.500 kr.

·        Udgiftskrævende aktiviteter                                     5.000 kr.

·        Årsmøde                                                                   8.000 kr.

·        Øvrige                                                                          500 kr.

·        Rejser - fly og taxa i Valby og Grenå                        47.000 kr.

·        Psykolog/Socialkonsulent                                          2.000 kr.

·        Neuropsykolog                                                           8.000 kr.

 

I 2009 fik Scleroseforeningen bevilget 20.000 kr. til drift og arrangementer.

 

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2009 16.687 kr.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at ansøgningen drøftes

Bilag

·        Ingen (ansøgning beror på sagen)

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:
Bevilget kr. 20.000 målrettet diverse arrangementer/aktiviteter for foreningens medlemmer og pårørende.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Afholdt møde med Ankestyrelsen vedr. § 18 midler.

Der er orienteret omkring aftale indgået mellem Psykiatri og Handicap og botilbuddet Kærbygård.

Prioritering af udvalgets budget til rejser m.v. drøftet.

Det undersøges, om mødet den 27. september, kl. 12 i udvalget kan erstattes med møde mandag den 4. oktober kl. 12.00.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Sager til høring

16.00.00I00-0038

Indledning

 

Beslutning

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Punkt 10, 11, 14 og 15.