Dagsordenspunkter

  åbent 1 Månedlig budgetopfølgning august 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 2 Ugestatistik for ugerne 31 - 35
  åbent 3 Mødeplan 2011 for Socialudvalget
  åbent 4 Dialogmøder i Socialudvalget efteråret 2010
  åbent 5 Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår
  åbent 6 Sundhedsaftale med Region Hovedstaden
  åbent 7 Ældrepris 2010
  åbent 8 Handicappris 2010
  åbent 9 Forenkling på Vej - en status
  åbent 10 Forenklingsforslag - ingen erstatningsrengøring for rengøring på helligdage
  åbent 11 Orientering velfærdsteknologi
  åbent 12 Principper for hjemtagelse af handlekommuneforpligtelsen på det specialiserede socialområde
  åbent 13 Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 15 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 16 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 17 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 18 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 19 Aktivitetsrådet v/Aktivitetscenter Toftegården søger § 18-midler til indkøb af aktiviteter
  åbent 20 Sager til høring
  åbent 21 Orientering fra udvalget
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Månedlig budgetopfølgning august 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

1

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (TE)

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo august 2010 vedr. ældreområdet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Fokusopfølgning august 2010 vedr. ældreområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ugestatistik for ugerne 31 - 35

16.08.01I00-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

2

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (TE)

Resumé

Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v. udarbejdet af Visitation Ældre.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 31 i 2010 var i alt 1.622 brugere, som modtog i alt 6.748 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.16 time. I uge 35 i 2010 var i alt 1.621 brugere, som modtog i alt 6.863 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,23 time. Brugerantallet er faldet med 1 og timerne pr. uge er steget med 115 timer.

Til sammenligning var der i uge 35 i 2009 i alt 1.668 brugere med i alt 7.196 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,31 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,29 time.

 

 

Uge

Antal

brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

31

1.622

6.748

4,16

2010

35

1.621

6.863

4,23

 

Ændring fra uge 31 til 35

 

-1

 

+115

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4,29

 

Der pågår pt. et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnlejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 35 i 2010: 0 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3  Mødeplan 2011 for Socialudvalget

00.22.02A00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

3

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (B)

Resumé

Fastlæggelse af mødetidspunkt for Socialudvalgets møder i 2011.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at udvalgets møder fastlægges til kl. 12.00

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Fastlægges til kl. 12 og i henhold til godkendt mødeplan.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 26. august 2010 mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Møderne i de stående udvalg er lagt under hensyntagen til at sager, der skal videre fra de stående udvalg, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.

Mødeplan: 10. januar, 24. januar, 28. februar, 28. marts, 2. maj, 6. juni, 15. august, 5. september, 26. september, 7. november og 28. november. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Mødeplan 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Dialogmøder i Socialudvalget efteråret 2010

00.15.00A00-0032

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

4

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (B)

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder mellem udvalg, råd og virksomheder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at der foreslås afholdt dialogmøder i forbindelse med virksomhedsbesøg onsdag den 10. november fra kl. 09.00 – 16.15, torsdag den 11. november fra kl. 09.00 – kl. 15.45, fredag den 12. november fra kl. 09.00 – 12.30 og torsdag den 26. november fra kl. 12.00 – 16.45 

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Godkendt, dog således at mødet ultimo november er torsdag den 25. november.

 

Sagsfremstilling

I henhold til vejledning til budget- og aftaleprocessen for 2011 skal der afholdes dialogmøder to gange om året. Dialogmøderne afholdes med det formål, at give politikere, virksomheder og brugere et forum, hvor evaluering, udvikling og fremtid kan drøftes.

Efterårets dialogmøder skal tage udgangspunkt i status 2010, budget 2011 og konsekvenser ved ændring af bevillingsniveau. Der er udarbejdet forslag til plan for efterårets dialogmøder, som foreslås afviklet i forbindelse med virksomhedsbesøg.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Forslag til plan for dialogmøder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår

17.03.20Ø02-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

5

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget (I)

Socialudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Der er i 2010 og overslagsårene afsat 1.830.000 kr./år til den særligt tilrettelagte undervisning (STU). I beløbet er ikke indregnet udgifter til et eventuelt tilbud ud over undervisningstiden. STU omfatter de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Det fremadrettede behov forventes at være 36 elever ved en fuld indfaset STU. En bevilling på 1.830.000 kr./år rækker ikke at undervise 36 elever. 36 elever udløser en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til den Særligt Tilrettelagte Undervisning (STU)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        undervisningen af STU -elever justeres til 840 klokketimer pr. år svarende til minimumskravet i loven.

·        der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Indstillingen anbefales til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

 

Handicaprådet den 23. august 2010:

 Handicaprådet ønsker, at det sikres, at der fortsat er et helhedstilbud til de elever, som har behov herfor (elever med vidtgående behov).

Handicaprådet anbefaler, at sagen om serviceniveauet optages til fornyet drøftelse mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

De 4 repræsentanter fra DH-Bornholm fremsender desuden et notat, som de ønsker tilført sagen.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        Det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau).

·        der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

·        Forslaget sendes til behandling i socialudvalget inden behandling i økonomi- og erhvervsudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af  STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau)

b) at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011

 

Socialudvalget den 4. oktober 2010:

Punktet udsættes, idet afklaring om økonomien afventes.

 

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelsen blev ved lovændring indført pr. 1. august 2007 og er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen fra 16 (eller efter undervisningspligtens ophør) til 25 år.

Ifølge loven er minimumskravet, at uddannelsen skal omfatte 840 klokketimers undervisning pr. år i 3 år. Dette svarer til ca. 21 klokketimer pr. uge i 40 uger.

 

På Bornholm er det UngeCenter Bornholm der står for driften af det bornholmske STU tilbud. 2011 forventes 36 elever at være i gang med en STU- uddannelse på Bornholm. 25 af de 36 undervises på Kommunikationscenteret, de resterende undervises på 10. kl. Center Bornholm. 3 elever undervises på institutioner ovre. De 36 elever forventes at udgøre det fremadrettede niveau ved en fuld indfaset STU.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og analyse (ØA) oplyser, at kommunerne i Danmark samlet set er blevet kompenseret med 237 mio. kr. til uddannelsen. Dertil skal lægges de midler, der blev brugt på uddannelsesopgaven i amtsligt regi, og som tilgik kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og opgaveoverdragelsen fra amterne.

 

I Bornholms Regionskommunes budget 2010 og overslagsår er der afsat 1,830 mio. kr. til STU, som alene kan henføres til de midler der er givet i bloktilskudsændring (DUT-midler). De budgetmidler der tidligere var afsat i de amtslige tilbud er ikke blevet overført til STU.

 

Kommunikationscenteret, har et heldagstilbud til 220.000 kr. pr. år i 50 uger pr. år. Minimumskravet i uddannelsen er 21 timer pr. uge i 40 uger pr. år. ØA har derfor beregnet undervisningsudgiften til 112.560 kr. pr. elev pr. år (2010 priser). Taksten er forholdsmæssigt beregnet. 

 

I 2010 forventes et merforbrug 1,7 mio. kr. som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på Ungecenter Bornholm på 1,1 mio. kr., mens restbeløbet er indstillet finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

I 2011 forventes 36 elever at være omfattet af STU, og ved opfyldelses af minimumskravet til uddannelsen og dermed minimumstaksten på 112.560 kr. pr. elev pr. år forventes udgifterne at udgøre 4,0 mio. kr. Dette forventes at være udgiftsniveauet fremadrettet ved en fuld indfaset STU, og dermed udgør finansieringsbehovet 2,2 mio. kr. i 2011 og fremover.

 

Dog tages der forbehold for udgifter vedr. 3 elever, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Lederen af kommunikationscenteret har i et notat dateret den 4. august gjort opmærksom på at minimumstaksten på 112.560 kr. er utilstrækkelig, fordi der er tale om unge med vidtgående handicaps. Lederen mener, at taksten som minimum skal fastsættes til 150.000 kr. /år/ ung. Det betyder, at finansieringsbehovet stiger fra 2,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Denne takst dækker kun undervisningsdelen. I dag har de unge, der undervises på kommunikationscenteret et tilbud efter skoletid. Dette tilbud vil fortsat skulle finansieres af kommunikationscenteret, der har afsat 1, 4 mio. kr. til formålet

 

Finansieringsmuligheder

I forbindelse med nærværende sag er det blevet drøftet om Kommunikationscenterets budget til aktiviteter efter skoletid på 1,4 mio. kr. kan overføres til STU. Såfremt budgetmidlerne hidtil i amtslig regi har været afsat til undervisningsformål, bør budgettet overføres til STU. Imidlertid er antallet af elever på Kommunikationscenteret også steget i perioden fra ca. 16 til 25 elever og dermed også udgifterne til fritidsdelen. Derfor er det ikke muligt at overføre 1,4 mio. kr. til STU.

 

Der har været drøftelser med de områder (Jobcenteret og Psykiatri og Handicap), der tidligere bidrog til løsning af denne opgave før lovændringen, og som ikke er blevet reduceret i budget i forbindelse med indførelsen af STU. Områderne kan imidlertid ikke bidrage til finansieringen.

 

ØA anbefaler, at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2011. Anbefalingen af denne korrektion sker med det forbehold, at der i forlængelse af en efterfølgende politisk drøftelse af den interne finansiering vil kunne ske en modsatrettet teknisk korrektion til kassen fra de virksomheder, der forud for STU´s indførsel varetog opgaven. Det drejer sig primært om Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Efter drøftelser med lederen af kommunikationscenteret anbefaler fagsekretariatet for børn og skole, at takstbeløbet hæves fra 112.560 kr. / elev/ år til 150.000 kr. /elev / år., svarende til finansieringsbehovet øges med yderligere 1,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 + 1,4 = 3,6 mio. kr., da 1,8 + 3,6 = 5,4 mio. kr. vurderes at være den reelle udgift for undervisningen af 36 unge i 21 klokketimer pr. uge i 40 uger pr år. I øvrigt kan fagsekretariatet tilslutte sig ØA’ s anbefalinger og forbehold.

Administrativ tilføjelse efter høring i handicaprådet den 23. august 2010:

I forlængelse af høringssvaret fra Handicaprådet, er Kommunikationscenterets heldagstilbud blevet drøftet af Børne- og Skolesekretariatet, Social- og Sundhedssekretariatet samt Økonomi og Analyse.

 

Der er enighed om, at et undervisningstilbud på kommunikationscenteret til 150.000 kr. pr. elev er et økonomisk fordelagtigt tilbud sammenholdt med andre tilbud. I følge KL koster STU i gennemsnit 207.000 kr. pr. elev på landsplan.

 

Med en undervisningsramme på 150.000 kr. pr. elev, samt en fritidsramme på 50.000 kr. pr. elev, kan serviceniveauet på Kommunikationscenteret fastholdes som det kendes i dag, dvs. et helhedstilbud.

 

Udgifterne til undervisningen (STU) budgetteres på UngeCenter Bornholm. Fritidsrammen budgetteres på kommunikationscenteret.

 

 Der er i 2010 afsat budget til 28 elever i fritidsdelen på Kommunikationscenteret. Såfremt elevtallet stiger ud over de 28 elever forudsættes det, at der tilføres kommunikationscenteret 50.000 kr. /elev/år.

 

Med 36 elever omfattet af STU vil det dermed udløse en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til STU.

 

Under den forudsætning at serviceniveauet ønskes fastholdt for 36 elever udløses en budgetramme på i alt 5,4 mio.kr. Der anbefales derfor en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til budget 2011 og overslagsår til Ungecenter Bornholm

 

Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. oktober

Der gøres opmærksom på, at virksomheden Psykiatri og Handicap ikke tidligere har finansieret ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede. Psykiatri og Handicap kan således ikke bidrage til finansieringen.

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kommentarer fra Kommunikationscenteret vedr. finansiering af STU (DOC)

2.
Notat fra Økonomi og analyse (DOC)

3.
Høringssvar fra handicaporganisationerne (DOC)

4.
Notat fra DH-Bornholms medlemmer af Handicaprådet(524639).DOC (DOC)

5.
Høringssvar STU - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sundhedsaftale med Region Hovedstaden

29.30.08P22-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (B)

 

Resumé

Sagen vedrører indgåelse af Sundhedsaftale med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014, herunder specifikt indgåelse af lokal tillægsaftale. Sundhedsaftalen sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet mellem region og kommuner på sundhedsområdet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at sagen tages til efterretning og at områdechefen bemyndiges til at arbejde videre med indgåelse af lokal tillægsaftale i henhold til sagsfremstillingen

 

Socialudvalget den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning. Bemyndigelse godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der skal inden udgangen af januar 2011 være indgået nye sundhedsaftaler mellem de enkelte kommuner og regionen for perioden 2011-2014. Disse sundhedsaftaler indgås på grundlag af en fælles grundaftale som sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden godkender. Den fælles grundaftale blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. august bl.a. efter anbefaling fra KKR-Hovedstaden.

 

Grundaftalen består af en generel del og en operationel del. I den generelle del er de politiske mål, samt de gensidige forpligtelser som parterne har aftalt, beskrevet.  Den generelle del tager afsæt i det udkast, som Socialudvalget drøftede og tilsluttede sig på møde den 12. april 2010.

 

I sundhedsaftalens operationelle del er målene konkretiseret gennem beskrivelse af driftssamarbejde og udviklingsopgaver. Endvidere er der redegjort for, hvordan parterne vil følge op på de forskellige dele af aftalen ved brug af målbare indikatorer.

 

Den primære målgruppe for den generelle del af sundhedsaftalen er politikere og direktioner. Målgrupperne for den operationelle del og bilagsdelen er sundhedsfagligt og administrativt personale i region, kommuner samt i almen praksis.

 

Den fælles grundaftale danner grundlag for de individuelle aftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner.

 

Forhandlingerne om den individuelle aftale mellem Region Hovedstaden og BRK blev indledt på møde den 8. september 2010 med deltagelse af Regionsadministrationen, Bornholms Hospital og BRK, herunder bl.a. områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Borger og Beskæftigelse.  

 

BRK tilkendegav på mødet den 8. september, at der fra kommunens side er en villighed til:

·        At implementere forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 Diabetes i løbet af 2011

·        At implementere forløbsprogrammet for Demens, når dette er færdig bearbejdet

·        At implementere ’følge op’ ordning efter udskrivning fra hospital

 

BRK tilkendegav endvidere ønske om at indgå i udviklingsprojekter indenfor områderne:

·        Sygedagpenge, hvor der ønskes en lokal undersøgelse af sammenhængen mellem længden af sygedagpengeperioden og hurtigheden i levering af udredende sundhedsydelser med henblik på at forkorte dagpengeperioder. Personer med psykisk sygdom skal også indgå. Der er fokus på komplekse udredninger og ulighed i sundhed

·        Håndtering af personer med stærkt smitsomme infektioner

·        Håndtering af tuberkuloseramte

·        Videreudvikling af samarbejdet mellem hjemmepleje, hospital og almen praksis gennem afholdelse af temadage o.l. med fokus på kommunikation om opgaveudvikling/opgaveglidning og kompetenceudvikling

·        Ulighed i sundhed, hvor BRK gerne deltager i udviklingsarbejdet om tilbud i forhold til sårbare grupper

 

BRK fremhævede endvidere på mødet:

·        At BRK fortsat ønsker at deltage i hospitalets hygiejnearbejde og gerne vil kunne trække på hygiejnefunktionen på Hvidovre Hospital, der betjener Bornholms hospital evt. ved indgåelse af aftale om honorering for konsulentydelser

·        At BRK ønsker et afsnit i tillægsaftalen om den psykiatriske behandling af udviklingshæmmede med sindslidelser. Der skal navnlig defineres en opgavemæssig snitflade mellem det psykiatriske center på Bornholm og oligofreni funktionen i Glostrup, herunder opfølgning og ventetider

·        At den gældende aftale om hjælpemidler principielt ønskes fortsat

·        At både BRK og hospital gennemfører projekter om anvendelsen af velfærdsteknologi, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at etablere vidensdeling og samarbejde om nyttiggørelse af disse projekter

·        At BRK ønsker den gældende formulering om ledsagelse af psykisk udviklingshæmmede til behandling videreført og gerne udvidet således at ordningen også kommer til at dække bornholmere indlagt på andre hospitaler end BOH

 

I henhold til tids- og procesplanen udarbejder Regionsadministrationen på baggrund af ovenstående udkast til tillægsaftale mellem Region Hovedstaden og BRK.  Der er planlagt endnu ét møde på administrativt plan inden Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune forelægges til endelig politisk behandling i BRK. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart knyttet økonomi til Sundhedsaftalen. Det skal dog bemærkes, at indfrielse af konkrete mål i aftalen bl.a. omkring den elektroniske kommunikation fordrer en styrkelse af dette område i BRK. 

BRK tiltræder derfor grundaftalen som den foreligger med forbehold for de budgetmæssige muligheder.

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Forslag til rammer for igangsætning af følge hjem, følge op og ringe hjem ordninger (PDF)

2.
Sundhedsaftale 2011 - 2014- 050810 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ældrepris 2010

00.05.07G01-0022

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

7

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (B)

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 i forlængelse af Socialudvalgets møde

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·        Tiltag der letter de ældres hverdag

·        Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 13. oktober 2010. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 22. oktober 2010 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 25. oktober blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Handicappris 2010

00.05.07G01-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

8

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (B)

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 i forlængelse af Socialudvalgets møde

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·        Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·        forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·        Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 13. oktober 2010. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 22. oktober 2010 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 25. oktober blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forenkling på Vej - en status

00.15.00P20-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

9

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (TE)

Resumé

Forenkling på Vej er en tværgående organisationsudviklingsindsats indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe mere tid til borgerne og øget arbejdsglæde via medarbejder-dreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav. På mødet gives en status på arbejdet med Forenkling på Vej.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at sagen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Projektet ’Forenkling på vej’ blev skudt i gang med Kick-off mødet den 19. maj med deltagelse af Socialudvalget, MED-udvalg og Styregruppen for projektet. 

 

Efterfølgende er medarbejderne via nyhedsbreve, MED-udvalg, ’postkasser’  mv. blevet opfordret til at indsende forenklingsforslag til Styregruppen.

Projektet har egen side på Dragenettet, hvor medarbejderne løbende kan følge arbejdet med de indkomne forslag.  Forenkling på Vej på Dragenettet findes under Fagområder/Social og Sundhed/Forenkling på Vej.

 

Medlem af Styregruppen vil på mødet give en kort status på indkomne forenklingsforslag. 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Oversigt over Forenklingsforslag pr. 8.9.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forenklingsforslag - ingen erstatningsrengøring for rengøring på helligdage

00.15.00P20-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Forenklingsforslag fremsendt af Døgnplejen Bornholm og vurderet i Styregruppen for ”Forenkling på Vej” omhandlende ingen erstatningsrengøring for visiteret rengøring, jf. § 83 i lov om social service, der ”falder” på en helligdag. Forenklingsforslaget kræver fremstilling til udfordringsretten og ændring i godkendt kvalitetsstandard.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at forslaget drøftes og sendes i høring i Handicapråd og i Ældreråd

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Drøftet. Et enigt udvalg kan ikke medvirke til forenklingsforslaget, idet der er tale om en serviceforringelse.

Sagsfremstilling

”Forenkling på Vej” er en tværgående organisationsudviklingsindsats indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe mere tid til borgerne og øget arbejdsglæde via medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav. ”Forenkling på Vej” er forankret i en styregruppe, og Styregruppen har ansvaret for processen og beslutter, hvad der skal ske med de forskellige forenklingsforslag.

Der er udarbejdet kommissorium, hvor målene er, at ”Forenkling på Vej” skal give mærkbare ændringer indenfor ældreområdet i form af: 

·      At unødvendig dokumentation og kontrol fjernes, hvormed der frigøres tid hos medarbejderne

·      At medarbejderne får større råderum og frihed i deres daglige arbejde

·      At borgerne som følge heraf oplever en bedre service

·      At medarbejderne oplever øget arbejdsglæde

·      At der i organisationen er refleksioner og bevidsthed om, at dokumentationskrav, arbejdsgange mv. altid vurderes ud fra, hvad der er meningsfyldt og hensigtsmæssigt i forhold til kerneydelsen

·      At styringstilgangen i organisationen er kendetegnet ved dialog og tillid frem for dokumentation og kontrol

 

Årsagen til forenklingsforslaget er tiden, der anvendes af koordinatorer og teamledere til administration, når rengøringen skal flyttes. Døgnplejen Bornholm oplyser, at der ved hver helligdag vil kunne spares rigtig mange timer, hvis der ikke er krav om, at rengøring skal flyttes.

 

Borgere der er visiteret til rengøring modtager typisk ydelsen hver 14. dag. Når/hvis rengøringen ”falder” på en helligdag vil konsekvensen for den enkelte borger blive, at der er 4 uger mellem ydelsen rengøring, og således en serviceforringelse.

 

Forslaget kræver:

at sagen fremstilles til udfordringsretten, idet lov om social service §§ 88 og 89 siger, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. ved en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.  

 

en ændring i Kvalitetsstandard for sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010, som beskriver serviceniveauet for blandt andet den praktiske hjælp. 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Forenklingsforslag - ingen erstatningsrengøring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering velfærdsteknologi

27.35.08I00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (TE)

Resumé

Sagen belyser begrebet velfærdsteknologi og de muligheder brug af velfærdsteknologiske løsninger åbner.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

sagen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning. Oplæg til kommissorium for anvendelse af midlerne udarbejdes og forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi kan bredt defineres som teknologi, der forsyner borgeren med velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi understøtter og forstærker f.eks. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet. Velfærdsteknologi retter sig især mod ældre mennesker, mennesker med kroniske lidelser og handicappede. Fokus for velfærdsteknologierne er primært, at tilvejebringe en bedre kvalitet i enten ydelser til borgerne og/eller forbedre livskvalitet, men også at sikre en bedre ressourceudnyttelse.

 

Nutidens – og især fremtidens ældre vil leve længere, være mere aktive og sidst men ikke mindst med et stort ønske om, at leve livet længst muligt uden at være afhængig af personlig assistance. For den enkelte borger kan brug af velfærdsteknologiske løsninger betyde, selvhjulpenhed, tryghed og at værdighed bevares længst muligt.

 

Velfærdsteknologi kan f.eks. være robotter, der løser fysiske opgaver (”vaskemaskiner”), husholdningsrobotter (robotstøvsugere, -plæneklippere, -gulvvaskere), automatisk sanitet (toilet og bad), kæledyr og lign. (når dyr ikke er en mulighed), robotter der kompenserer for et handicap (arme), kørestole, der kan hæves op og ned og køre på trapper, robotter der understøtter muskler og knogler og meget andet.

Begrebet velfærdsteknologi kan betragtes som et paraplybegreb der omfatter ovennævnte løsninger, men også andre teknologiområder som f.eks. telemedicin er omfattet af begrebet, som indeholder sundhedsområdets mange patientorienterede telemedicinske løsninger. Til forskel fra sundhedsområdets tilbud har velfærdsteknologien dog samtidig et forebyggende fokus på borgerens aktiviteter i hverdagslivet, samt på den store mængde af sociale velfærdsydelser.

Velfærdsteknologi kan hjælpe og assistere især brugere af den offentlige service indenfor social-, ældre-, handicap- og misbrugsområdet samt i forbindelse med alle former for social- og sundhedsydelser. Som teknologiområde fremhæves det ofte, at velfærdsteknologi repræsenterer et betydeligt vækst- og erhvervspotentiale for dansk industri og erhvervsliv. Denne opfattelse bygger igen ofte på betragtningen om, at det højt professionaliserede danske velfærdssystem udgør en stærk og attraktiv udviklingspartner på området for dansk erhvervsliv, samt at det danske velfærdssamfund fra et globalt perspektiv generelt betragtes som særdeles højtudviklet på både de værdimæssige perspektiver og i forhold til de konkrete ydelser.

Velfærdsteknologi adskiller sig fra den gængse opfattelse af teknologi indenfor velfærdsområdet som værende administrativ IT, som det der bruges til styring, kontrol, dokumentation og planlægning. Velfærdsteknologi adskiller sig ligeledes fra arbejdskraftbesparende teknologier, hvor både teknologiområder og anvendelsesområder ikke er klart afgrænset, som for velfærdsteknologi, men hvor fokus alene er på effekterne i forhold til besparelse og frisættelse af arbejdskraftressourcer.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Principper for hjemtagelse af handlekommuneforpligtelsen på det specialiserede socialområde

27.57.00A26-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

12

 

Hvem beslutter
Socialudvalget(TE)

Resumé

I h. t. Lov nr. 550 af 26. maj 2010 er der skabt sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringen på det specialiserede socialområde. Lovændringen betyder, at den kommune der betaler også får mulighed for at hjemtage handlepligten for borgere der allerede er placeret i tilbud i andre kommuner. Ved at have handlepligten efter serviceloven skal handlekommunen administrere hjælpen i h. t. kommunens eget serviceniveau. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at principperne tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Et af hovedelementerne i loven er at den oprindelige opholdskommune forbliver handlekommune efter serviceloven, når denne kommune har medvirket til, at pågældende får ophold i et socialt botilbud eller lignende i en anden kommune end den oprindelige opholdskommune. I eksisterende sager overtager den oprindelige opholdskommune som udgangspunkt handlepligten efter serviceloven pr. 1.1.2011.

Den oprindelige handlekommune kan dog i perioden 1.8. – 30.9.2010 i konkrete sager træffe afgørelse om, at den ikke vil overtage handleforpligtelsen, men i stedet fortsat betale refusion til den aktuelle opholdskommune.    

 

Psykiatri & Handicap har aktuelt 34 borgere, der er bosat uden for Bornholm, og hvor handlekommuneforpligtelsen er i bopælskommunen. Psykiatri & Handicap vurderer hver enkelt sag ud fra nedenstående principper.

 

Handlekommuneforpligtelsen hjemtages, hvor:

·      opholdskommunen har iværksat foranstaltninger, der ligger udover det niveau Psykiatri og Handicap vurderer som rimeligt i forhold til borgerens behov

·      borgeren aktuelt står over for en flytning til et andet tilbud

·      der arbejdes med at finde et egnet tilbud til den pågældende på Bornholm

·      udgiften til den pågældende er over én million kroner om året

 

Handlekommuneforpligtelsen hjemtages ikke, hvor:

·  ressourceforbruget for sagsbehandler i Psykiatri & Handicap ved at føre tilsyn er uforholdsmæssigt stort set i forhold til den mulige gevinst ved at hjemtage forpligtelsen

·  borgeren har været bosat i det nuværende tilbud i en lang ubrudt periode og behovet for støtte vil være uændret i en meget lang periode, samt at borgeren ikke har noget ønske om at vende tilbage til Bornholm

·  der er et godt og frugtbart samarbejde mellem borgeren og den pågældende kommune

 

Ved ikke at hjemtage handlepligten forsætter den nuværende ordning med hensyn til refusion uændret.

 

Det antages, at Psykiatri og Handicap overtager sagsbehandlingen for mellem 10 til 15 borgere. Når antallet ikke er mere præcist, skyldes det, at sagsakter pt. ikke er modtaget for alle borgere. Hjælpemidler og Genoptræning vil i flere af sagerne levere ydelser til de samme borgere og er indforstået med, at hjemtagningen af handlekommuneforpligtelsen også kommer til at omfatte deres ydelser.

 

Selve sagsbehandlingen som følge af handlekommuneforpligtelsen vil medføre mere rejseaktivitet for sagsbehandlerne i Psykiatri og Handicap. Da lovændringen medfører, at handlekommuneforpligtelsen i kommende sager pr. definition ligger i betalingskommunen kan der komme en øget belastning på sagsbehandlergruppen fremadrettet, hvor det kan blive relevant med delegering til bopælskommunen, hvilket der dog skal aftales betaling for.

Økonomiske konsekvenser

Konkluderende vurderer Psykiatri og Handicap, at det som udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlerafdelingen med de her ovenfor opstillede kriterier for hjemtagelse af handlekommuneforpligtelsen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Boliger med tidsbegrænsede lejemål (annekset) ved Slottet

27.54.04P21-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Afklaring af fremtidig brug af annekset ved Slottet, Zahrtmannsvej 2 i Rønne. Annekset består af 7 værelser, ét fælles køkken, 2 bade- og toiletafsnit og tilhørende gangareal. Psykiatri og Handicap visiterer aktuelt borgere med sindslidelser til tidsbegrænsede lejemål i annekset. Psykiatri og Handicap vurderer, at behovet for midlertidige boliger til borgere med sindslidelser er begrænset og kan imødekommes ved andet tilbud.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)      at anbefale Kommunalbestyrelsen at nedlægge værelserne i annekset 

b)      at behovet for boliger til hjemløse/boligløse afdækkes nærmere. Resultatet heraf forelægges Socialudvalget primo 2011 til videre drøftelse  

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Målgruppen til annekset var ved kommunesammenlægningen borgere med sindslidelser. Målgruppen har over tid været udvidet til også at omfatte borgere med misbrug, samt borgere med svære sociale problemer. Aktuelt visiteres udelukkende borgere med sindslidelser begrundet i, at Psykiatri og Handicap har erfaret, at der opstår konflikter mellem lejere, ødelæggelser på bygningen, turbulens med tilkald af politi til følge, når beboerkredsen også omfatter borgere med misbrugsproblemer.

 

Værelserne udlejes med lejekontrakt, lejeperioden er tidsbegrænset, der betales indskud, der foretages ind- og udflytningssyn, istandsættelse og ugentlig rengøring ved RKR-Service.

 

Aktuelt er 6 værelser ledige. 1 værelse udlejes, hvor lejemålet er indgået 1. april 2002 uden tidsbegrænsning. Regionskommunen har således forpligtelse om genhusning over for denne lejer. Socialpsykiatrien fører tilsyn med annekset, men der er ikke fast tilknyttet personale.

 

Socialpsykiatrien vurderer, at behovet for anneksboliger til personer med sindslidelser er meget begrænset (siden august 2008 har der været 2 henvendelser). Dette behov kan således imødekommes ved henvisning til almennyttigt boligselskab/privat udlejer, eller gennem visitation til midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107 (Botilbuddet B1).

 

Husvilde.

Personkredsen som er omfattet af servicelovens § 80 er iflg. Socialministeriets Vejledning af 5.12.2006, pkt. 92, borgere der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. Boligproblemet skal således være opstået akut og ikke være til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere der bliver sat ud af deres bolig p. g. a. huslejerestance, ulovlig beboelse m.v. I forhold til husvilde og boligløse tilbydes denne persongruppe indkvartering mod betaling, typisk i campinghytter, på vandrehjem eller hotel afhængig af person/familie og situation.

 

Hjemløse – boligløse.

Psykiatri og Handicap har de senere år erfaret, at der er et behov for at kunne anvise en midlertidig bolig til f.eks. hjemløse/boligløse, som i en periode er flyttet rundt hos familie/venner/bekendte og pludselig smides ud eller borgere, som lever på gaden. Henvendelserne sker som regel via Støtte- og kontaktperson i Psykiatri og Handicap, men der er også få henvendelser fra Kriminalforsorgen vedrørende borgere, som afslutter deres afsoning og er akut boligsøgende.

 

Psykiatri og Handicap vurderer, at der er et behov for at kunne anvise boliger midlertidigt til borgere med svære sociale problemstillinger. Denne gruppe af borgere har ofte et tidligere misbrugsproblem eller er fortsat aktivt misbrugende, og kan have svært ved at tilpasse sig samfundets øvrige muligheder for bolig.

Psykiatri og Handicap kan imidlertid ikke anbefale, at anvende annekset til denne målgruppe, da kulturen på et herberg/forsorgshjem ikke er forenelig med Slottets øvrige aktiviteter. Desuden er der i annekset tale om boliger, hvor man bor meget tæt op ad hinanden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for omtalte personkreds. Tilbud til hjemløse vil kræve bemanding uanset, hvor man måtte placere sådan aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Der var i budget 2009 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 7.900. Regnskabet viste en nettoindtægt på kr. 28.144. 

Der er i budget 2010 budgetteret med en nettoindtægt på kr. 8.088.

Annekset er generelt i ringe vedligeholdelsesmæssig stand både ud- og indvendig.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Boliger ifølge Lov om social service § 192 og boliger ifølge Lov om almene boliger m.v. §§ 5 stk. 2 og 58a.

Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til plejeboliger for ældre, som er fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 44 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 15 på Svaneke Plejecenter, 16 i Ældrekollektivet i Årsdale og 54 på Nørremøllecentret (opgjort pr. september 2010 – varige pladser).

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Visitation Ældre, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Visitation ældre har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

27.42.00P23-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har anvisningsret til 337 boliger. Boligerne er fordelt med 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 77 i Hasle, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 134 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte KommunalbestyrelsenKvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

17  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

27.42.32P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

17

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)
Kommunalbestyrelsen (B)

 

Resumé

Den 8. oktober 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

18

 

Hvem beslutter
Socialudvalget (TE)

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010, ser status inden mødet i dag således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 115.506 kr.

Til beslutning på mødet i dag er der for 15.048 kr.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Aktivitetsrådet v/Aktivitetscenter Toftegården søger § 18-midler til indkøb af aktiviteter

27.15.12Ø40-0055

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (B)

Resumé

Aktivitetsrådet ved Aktivitetscenter Toftegården søger § 18-midler til TV, Nintendo Wii og diverse tilbehør for, at Aktivitetscenteret kan udvikle tiltag til nye aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

      at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Bevilget kr. 10.000.

 

Sagsfremstilling

Aktivitetscenteret på Toftegården har i løbet af de sidste par år været inde i en rivende udvikling. Aktivitetsrådet har i samarbejde med Aktivitetscenterets personale fået sat gang i mange nye aktiviteter med frivillige som holdledere/tovholdere.

Det elektroniske spil Nintendo Wii er et spil, der kan spilles af folk i alle aldre. Spillene stimulerer til bevægelse, koordination og kondition, og ikke mindst morskab ved at være sammen med andre om spillet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 15.048 kr., som er det totale budget for aktiviteten.

I 2009 fik Aktivitetsrådet afslag på en ansøgning om midler til EDB netværk/strømføring, mens der i 2008 blev bevilget 5.000 kr. til indkøb af bærbar computer.

Foreningens formue udgør pr. 30. september 2009 31.169 kr. Ifølge foreningens oplysninger er formuen pr. september 2010 på 27.000 kr.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Sager til høring

16.00.00I00-0038

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (B)

Resumé

Socialudvalget beslutter hvilke sager på udvalgets dagsorden, der skal sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Socialudvalget den 4. oktober 2010.

14, 15, 16 og 17.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra udvalget

16.00.00I00-0037

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (TO)

Indstilling og beslutning

Socialudvalget den 4. oktober 2010

Hyggeeftermiddag den 30.9.2010 i projektet Fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Efter 1.7.2010 er der fremsendt 4 klagesager til Det Sociale Nævn vedr. praktisk hjælp.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag