Referat
Socialudvalget
01-12-2010 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Socialudvalget
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning oktober 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for ugerne 37 - 42
  åbent 5 Hverdagsrehabilitering
  åbent 6 Velfærdsteknologi - oplæg til projekt
  åbent 7 Orientering om Borger og Sundhed
  åbent 8 Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010
  åbent 12 Oplæg til samarbejdsaftale Fontana 2011
  åbent 13 Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 15 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 16 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 17 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 18 Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre
  åbent 19 Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 20 Ændring af retningslinjer for tildeling af midler fra "Puljen medarbejderdisponeret tid i ældreplejen"
  åbent 21 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 22 Dansk Blindesamfunds Tandemklub søger § 18-midler til kørsel ifm. cykling med ledsager
  åbent 23 Kræftens Bekæmpelse søger § 18-midler til opstart af netværksgruppe for efterladte
  åbent 24 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18-midler til AV-udstyr til undervisning
  åbent 25 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til eldrevne kørestole
  åbent 26 TUBA Bornholm søger § 18-midler til introdag for frivillige og supervision m.v.
  åbent 27 Orientering fra udvalgets medlemmer
  åbent 28 Sager til høring
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

1

 

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Socialudvalgets ordinære møde den 29. november kl. 12 blev på grund af vejret udsat til onsdag den 1. december kl. 11.00.

Afbud fra Trine Rasmussen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Socialudvalget

00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 på Socialudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 15,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket er en forværring på 6,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller

a)     at budgetopfølgningen vedr. politikområde 5, 6, 17 og 18 tages til efterretning

b)     at der meddeles negativ tillægsbevilling på 7.427.000 kr. vedrørende de ikke-overførbare områder,

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

a)     at budgetopfølgningen vedr. politikområde 4 tages til efterretning

b)     at der meddeles negativ tillægsbevilling på 3.300.000 kr. vedrørende de ikke-overførbare områder,

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

a) Taget til efterretning.

b) Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Socialudvalgets områder.

 

Politikområde 04 Sociale ydelser

Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til sidste opfølgning på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende udgifterne til førtidspensioner, idet antallet primo 2010 var 19 personer højere end forudsat, samt en nettotilgang på 14 personer pr. måned mod budgetteret 12 personer pr. måned. Det samlede merforbrug på førtidspensioner forventes at blive på 4,8 mio. kr., hvilket dog modsvares af forventet mindreforbrug på boligydelse til pensionister på 1,5 mio. kr.

 

Politikområde 05 Ældre

Samlet set forventer ældreområdet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2010, hvilket er en forbedring på 11,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, som kan henføres til Visitation ældre, Bornholms Plejehjem og -Centre. På den ikke-overførbare bevilling forventes balance i 2010, hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Visitation ældre forventer et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 2,4 mio. kr., samt balance på den ikke-overførbare bevilling. Mindreforbruget fordeler sig med hhv. 1,7 mio. kr. på grundbudgettet og 0,7 mio. kr. på aktivitetsbudgettet. Der er tale om en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj

Mindreforbruget på grundbudgettet skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på elevadministration, bl.a. fordi nogle elevrefusioner fra AER fra 2009 først er modtaget i 2010. Samtidig er de frygtede meromkostninger til køb af sygeplejeartikler, i forbindelse med aftalen om fællesindkøb med Bornholms Hospital, udeblevet og udgifterne til anvisningsret i boliger er forbedret, som følge af lukningen af Østermarie og Sandvig Plejehjem.

Mindreforbruget på aktivitetsbudgettet dækker over et merforbrug på BUM området på ca. 3,0 mio. kr. der dog kan blive mindre. Medio året gennemførte Visitation Ældre og Døgnplejen Bornholm et fællesprojekt, hvor man kiggede på samtlige sager, hvilket har gjort at udgifterne hertil siden uge 25 har ligget på budgetniveau. Det forventede merforbrug på området er således oparbejdet i perioden før det fælles projekt. Samtidig viser der sig et overskud på puljen til medarbejderdisponeret tid og betaling til/fra andre kommuner.

Døgnplejen Bornholm forventer balance mellem budget og regnskab. Dette til trods for, at der ikke er tilført budget til IT drift, indkøb af PC’er og PDA’er samt, at den nye Telia ordning forventes at medføre en merudgift til døgnplejen på 0,3 mio. kr.

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Virksomheden har arbejdet med stram styring og intensive budgetopfølgninger internt. Vakante stillinger er ikke blevet genbesat og vikardækningen i forbindelse med afvikling af sommerferie har været minimeret. Drift og vedligehold af bygninger, samt øvrig drift har også været omfattet af stram styring. Konsekvensen er, at der kan forventes vedligeholdelsesopgaver i 2011, som ikke kan udsættes yderligere. Lukningen af Østermarie og Sandvig Plejehjem er også medvirkende til det forventede resultat for virksomheden.

DeViKa forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette dækker dog over, at virksomheden forventer at overholde budgettet i 2010, samt nedbringe deres overførte merforbrug fra 2009 på 1,7 mio. kr. med ca. 0,5 mio. kr.

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

 

Politikområde 06 Psykiatri og handicappede

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010. På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

Bo- og daginstitutioner forventer et mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning, som kan henføres til mindreforbrug på Klintebo og Rønne Botilbud. Det skal dog bemærkes at det nuværende serviceniveau gældende for det sociale samvær i Kulturhuset kræver tilførsel af budget svarende til 0,3 mio. kr.

Hjælpemidler og genoptræning forventer merforbrug på 2,3 mio. kr. på den ikke overførbare bevilling, hvilket er 2 mio. kr. mere end forventningen 31. maj 2010. Merforbruget skyldes hovedsageligt boligændringer og hjælpemidler, som har til formål at tilgodese arbejdsmiljøet blandt medarbejderne på ældreområdet, såsom el-senge og loftslifte.

Kommunikationscentret forventer merudgifter på den ikke overførbare bevilling på 0,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,7 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes, at lægeklinikker i øjeblikket kører meget stor produktion vedr. bevilling af hørerapparater. Kommunikationscentret har i øjeblikket ingen indflydelse på denne produktion. Der er indgået en aftale med øre-, næse- og halslægerne, der øger muligheden for i fremtiden at styre området bedre. Implementering af aftalen for fordret disponering af overskud fra den overførbare ramme, hvorfor denne forventes at gå i 0.

Psykiatri og handicap forventer en forbedring af resultatet i forhold til sidste budgetopfølgning på 2,8 mio. kr., således at den forventede merforbrug i 2010 bliver på 1,4 mio. kr. Dette merforbrug skal dog ses i sammenhæng med en merindtægt vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager på sekretariatet for politikområde 06 på 1,4 mio. kr.

Sekretariatet for politikområde 06 forventer, udover føromtalte merindtægt på 1,4 mio. kr. på den ikke overførbare ramme, merindtægter på 1,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merindtægten vedrører satspuljemidler vedr. færdiggørelsen af Stenbanen og Stjernehuset på Klintebo.

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling, hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Det forventede merforbrug skyldes primært en kraftig stigning i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet på 5,1 mio. kr. Det er særligt indenfor den stationære somatik og ambulante psykiatri stigningen i udgifterne ligger. Det skal bemærkes, at der i mange af kommunerne i Region Hovedstaden aktuelt konstateres en betydelig stigning i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Problemstillingen er ligeledes rejst i forhold til KKR.

befordringsområdet forventes et merforbrug på knap 0,6 mio. kr. – en lille stigning i forhold til 2009.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet set for forebyggelse- og behandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. Virksomhedens budget er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2010. Samtidig er 0,9 mio. kr. af det overførte mindreforbrug fra 2009, på i alt 2,5 mio. kr., omlagt til anlægsbevillinger til renovering af kontor i Rønne samt udskiftning af units i tandreguleringsklinikken. Derudover er rekruttering og ansættelse af specialtandlæge, konsulenthonorar kirurgi samt organisationsudvikling i forbindelse med sammenlægningen af tandplejen med tandreguleringen finansieret af det overførte mindreforbrug fra 2009.

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet med implementeringen af forløbsprogrammer for KOL og Diabetes type 2 ikke, som planlagt, er blevet igangsat i 2010. Projektleder er ansat ultimo 2010, udgifterne forventes i 2011. Endvidere skyldes mindreforbruget en vakant stilling som sundhedsvejleder, der afventer etablering af Borger og Sundhed. Dette har desuden betydet, at der har været begrænset personaleressourcer til at igangsætte nye indsatser på forebyggelsesområdet, med deraf følgende mindre udgifter. Der er disponeret 0,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2010 til projekter i 2011.

 

Økonomi- og Analyses bemærkninger

Økonomi og Analyse bemærker, at der er sket en opstramning og styring af hele området, som nu forventer et samlet mindreforbrug. Det er Økonomi og Analyses opfattelse, at en del af den styrkede økonomistyring kan henføres til visitationsindsatsen i samarbejde med Teamledere mv. samt et tættere samarbejde mellem virksomhedernes økonomifunktioner. Det er vigtigt at fastholde visitationsfokus, således at de opnåede resultater kan fortsætte, hvilket det samlede forventede resultat også sikre økonomisk mulighed for.

 

Økonomiske konsekvenser

I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 15,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010. Med overført mindreforbrug fra 2009 på 1,2 mio. kr., forventes det samlede mindreforbrug at udgøre 7,2 mio. kr. ultimo 2010 på den overførbare bevilling.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket er en forværring på 6,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Borgercenteret – Sociale ydelser

0

0

-3.300

0

-500

0

-2.800

Sociale ydelser

0

0

-3.300

0

-500

0

-2.800

Visitation Ældre

548

2.396

0

-3.635

17

6.031

-17

DeViKa

-1.714

-1.186

0

-1.311

0

125

0

Døgnplejen Bornholm

-500

25

0

-84

0

109

0

Bornholms Plejehjem og -Centre

-500

496

0

-3.742

0

4.238

0

Sekr. for politikomr

932

1.000

0

0

0

1.000

0

Ældre

-1.235

2.731

0

-8.772

17

11.503

-17

Rønne Botilbud

966

1.450

0

1.200

0

250

0

Klintebo

68

500

0

0

0

500

0

Nexøhuset

181

300

0

180

0

120

0

Sacs

-248

-250

0

-498

0

248

0

Røbo

612

300

0

450

0

-150

0

Hjælpemidler & Genoptræning

353

0

-2.265

0

-300

0

-1.965

Kommunikationscentre

548

0

-900

340

-150

-340

-750

Psykiatri og Handicap

1.202

-1.400

0

-2.800

-40

1.400

40

Sekr. for politikomr

-4.129

1.871

1.400

1.200

1.400

671

0

Psykiatri og handicap

-448

2.771

-1.765

72

910

2.699

-2.675

Social- og Sundhedssek

0

0

-5.662

0

-5.168

0

-494

Sundhed

0

0

-5.662

0

-5.168

0

-494

Bornholms Kommunale Tandpleje

2.543

810

0

700

0

110

0

Soc.- og Sundh.sekr.

335

850

0

0

0

850

0

Forebyggelse og behandling

2.877

1.660

0

700

0

960

0

Socialudvalget

1.195

7.162

-10.727

-8.000

-4.741

15.162

-5.986

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning oktober 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo oktober 2010 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Oktober 2010 vedr. ældreområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for ugerne 37 - 42

16.08.01I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 37 i 2010 var i alt 1.603 brugere, som modtog i alt 6.841 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,27 time. I uge 42 i 2010 var i alt 1.612 brugere, som modtog i alt 6.934 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,30 time. Brugerantallet er steget med 9 og timerne pr. uge er steget med 93 timer.

Til sammenligning var der i uge 42 i 2009 i alt 1.670 brugere med i alt 7.258 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,29 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

37

1.603

6.841

4,27

2010

42

1.612

6.934

4,30

 

Ændring fra uge 37 til 42

 

+9

 

+93

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4,29

 

Der pågår pt. et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 42 i 2010: 0 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Hverdagsrehabilitering

27.00.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået meddelt afslag på ansøgning om støtte til projektet ’Hverdagsrehabilitering’ fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. I forbindelse med budget 2011 er der bevilget 1 mio. kr. årligt til genoptræning i hverdagen.  Budgettet disponeres af Socialudvalget. Oplæg på, hvordan ’hverdagsrehabilitering’  kan startes og tilrettelægges som projekt i BRK indenfor de økonomiske rammer der er givet til ”genoptræning i hverdagen”, forventes at foreligge til behandling på udvalgets møde i januar.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har fået meddelt afslag på ansøgning om støtte til projektet ’Hverdagsrehabilitering’ fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. I afslaget oplyses, at Socialministeriet modtag 702 ansøgninger på i alt 270 mio. kr. Puljen er på 50 mio. kr. og der er givet tilsagn til 239 ansøgninger.

Det anføres i svaret fra Socialministeriet, at afslaget bl.a. skal ses i lyset af de mange ansøgninger til puljen. Styrelsen er endvidere efterfølgende blev anmodet om yderligere begrundelse for afslaget. Her anfører Styrelsen, at ”afslaget på kommunens projektansøgning, skal ses i lyset af, at det ikke specifikt fremgår i ansøgningen, hvordan projektet kan videreføres efter udgangen af 2011. Dette er et vigtigt kriterium i vilkår for tildeling af puljemidlerne. I kommunens tilfælde ønskes nyansættelse af flere medarbejdere for at drive projektet, uden at det beskrives, hvordan det er muligt at videreføre ansættelserne efter projektets udløb.”  

 

Det skal bemærkes, at det i ansøgningen er beskrevet, at projektet netop går ud på at afprøve, om ’hverdagsrehabilitering’ kan bremse udgiftspresset på ældreområdet og i så fald vil søges bredt ud til at dække hele døgnplejen. Kommunalbestyrelsens bevilling til ’genoptræning i hverdagen’ forelå ikke ved ansøgningsfristens udløb pr. 31. maj 2010, men først ved vedtagelsen af budget 2011 i oktober. Det har således ikke været muligt at supplere ansøgningen med denne oplysning inden sagens afgørelse.

 

I forbindelse med budget 2011 er der bevilget 1 mio. kr. årligt til genoptræning i hverdagen.  Budgettet disponeres af Socialudvalget.                                               

 

Der er fortsat et meget stort ønske hos lederne og de implicerede aktører indenfor Døgnplejen Bornholm, Visitation Ældre og Hjælpemidler og Genoptræning om, at arbejde videre med de idéer, der ligger bag projektet i ansøgning til Socialministeriet. 

 

Projektet i ansøgningen er i tråd med den udvikling der ses i flere danske og svenske kommuner, hvor der lægges op til et paradigmeskift i den kommunale hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje skal i langt højere grad understøtte den ældre borger i at leve sit liv med høj egenomsorg så længe som muligt.

 

Bornholms Regionskommune er bl.a. blevet inspireret af tiltag i Fredericia kommune - en foregangskommune på hverdagsrehabilitering her i landet.

 

De første erfaringer fra Fredericia kommune peger i retning af, at ’Hverdagsrehabilitering’ på kort sigt kan bremse udgiftspresset på ældreområdet. Da der er store udgifter på spil, vurderes det vigtigt, at Bornholms Regionskommune afprøver principperne - som beskrevet i projektansøgningen til Socialministeriet - inden den bredes ud i hele døgnplejen. Endvidere skal udviklingen og erfaringer fra tilsvarende projekter i andre kommuner følges nøje.  

 

Der er på den baggrund nedsat en tværgående gruppe der har fået til opgave at beskrive, hvordan ’Hverdagsrehabilitering’  kan startes og tilrettelægges som projekt i BRK indenfor de økonomiske rammer, der er givet til ”genoptræning i hverdagen”. Oplægget vil tage afsæt i projektansøgningen til Socialministeriet. Oplægget forventes at foreligge til behandling på udvalgets møde i januar.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende fremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Velfærdsteknologi - oplæg til projekt

27.35.08I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

I budgettet for 2011 er afsat en pulje til velfærdsteknologi på 1. mio. kr.

Det overordnede mål med puljen er at undersøge muligheder for at øge service og kvalitet for borgerne på ældreområdet ved at inddrage ny teknologi, der kan medvirke til at øge på borgernes værdighed og selvværd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at projektskitse godkendes

·         at udvalget orienteres kvartalsvis om status på projektet

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med projektet

Mere konkret er formålet på projektbasis at undersøge, hvordan Regionskommunen kan inddrage nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, der i øget grad gør borgerne i stand til at klare sig selv i situationer, hvor borgerne i dag er afhængig af personale til praktisk hjælp eller personlig pleje. Perspektivet er, at borgerne oplever en forhøjet livskvalitet og værdighed ved i øget grad at være selvhjulpne. Indførelsen af de teknologiske hjælpemidler har også et ressourcefrigørende perspektiv, der i andet led også vil kunne understøtte en forbedret service, idet de frigjorte personaleressourcer for eksempel vil kunne allokeres i øget ansigt til ansigt tid. Succesfuld implementering af velfærdsteknologi på ældreområdet beror i høj grad på personalets holdninger til brugen af teknologiske hjælpemidler. Derfor er projektets formål også at arbejde med holdningsændringer.

 

Projektorganisering

Som en foreløbig skitse til organisering af projektet foreslås det, at Plejecenter Klippebo udpeges som testmiljø for de udvalgte løsninger. Herunder overvejes det, om der bilateralt skal køre et mindre projektforløb i et team i døgnplejen.

I projektet tænkes Servicestyrelsen og erfaringer fra andre kommuner inddraget.

Projektet refererer til en styregruppe bestående af områdechefen og relevante virksomhedsledere fra området. Projektgruppen består af projektleder, leder af Plejecenter Klippebo, teamleder i døgnplejen, medarbejderrepræsentanter samt andre relevante medarbejdere fra området.

 

Udfordringer – risikofaktorer

Projektets overordnede udfordring er at afgrænse og udvælge det relevante projektdesign og projektmål inden for de givne rammer. Dernæst er medarbejdernes medinddragelse og medejerskab af projektet af afgørende betydning for projektets gennemførelse og succes. Den indledende fase i sidste halvår af 2010 har derfor til formål at imødekomme udfordringerne og sikre et robust projektdesign og forløb.

 

Skitse til faser og milepæle i projektet:

Ultimo 2010:

-         afsøge konkrete redskaber og teknikker på markedet samt erfaringer

-         afsøgning af fondsmuligheder

-         undersøge muligheder for at etablere partnerskaber

-         indledende drøftelse med projektsteder

-         udvalgsbehandling – godkendelse af projektskitse

December 2010:

-         inddrage projektsteder i udvælgelsen af relevante løsninger, som projektet skal centreres om

-         endelig projektbeskrivelse

1. kvartal 2011:

-         Eventuel fondssøgning, øvrig vidensindsamling, samarbejdspartnere, indledende forberedelse af projektet i forhold til ”teststederne”

Testperiode:

-         Implementering, løbende opfølgning

Efterfølgende:

-         Evaluering og handlinger fremadrettet               

Økonomiske konsekvenser

1 mio. kr. afsat i budget 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om Borger og Sundhed

81.38.06P35-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra 2011. Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011. Der er udarbejdet tidslinje for proces og den politiske behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         til efterretning  

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftale skal der etableres ad hoc MED-udvalg på tværs af virksomheder i forbindelse med omstilling og omstrukturering.

Der er således nedsat et ad hoc MED-udvalg for Borger og Sundhed, hvor repræsentanter er valgt af og blandt medlemmer af de berørte udvalg/fora, der er vedtaget et kommissorium, udarbejdet organisationsdiagram og tidslinje.

Der er afholdt 2 møder i ad hoc MED-udvalget, henholdsvis den 26. oktober og den 16. november 2010, der er planlagt møde igen den 8. december 2010 og temadag den 12. januar 2011. Temadagen vil have fokus på, afklaring og gensidig orientering om det fremtidige samarbejde. 

Ad hoc MED-udvalget har den 26. oktober nedsat 7 arbejdsgrupper med henblik på at beskrive arbejdsgange m.m.: 1) Kortlægningsgruppe, 2) Én indgang, 3) Visitationsgruppe, 4) Eventgruppe, 5) Intern organisering, 6) Uddannelsesgruppe, 7) Økonomiarbejdsgruppe. I grupperne er der repræsentation fra alle involverede virksomheder.

 

Processen kan følges på Dragenettet under: Social og Sundhed – ad hoc MED Borger og Sundhed, hvor dagsordener, referater og andet materiale er tilgængeligt.   

Økonomiske konsekvenser

Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder kr. -0,5 mio. kr.

Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
organisation (PPT)

2.
kommissorium (DOC)

3.
Tidslinje (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

8   Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013

27.15.12P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget Indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen er en videreførelse - samt udvidelse med frivillige bisiddere – af Partnerskabsaftale II, således at der i den nye aftale er fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer, daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne og en bisiddertjeneste.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Udsættes idet udvalget ønsker en dialog med Ældremobiliseringen. Repræsentanter fra Ældremobiliseringen inviteres til næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen på Bornholm indledte et formelt samarbejde om ”Ældres trivsel lokalt” i september 2005 i form af en partnerskabsaftale, hvis formål var at styrke det frivillige arbejde blandt ressourcestærke ældre med det mål at etablere flere tilbud om fysisk aktivitet til svage ældre rundt omkring på Bornholm. Dette samarbejde fortsatte med Partnerskabsaftale II i 2007 med fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer og daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne.

Erfaringerne og resultaterne fra partnerskabet er så positive, at styregruppen for partnerskabet anbefaler, at disse erfaringer og den indhøstede viden videreudvikles i form af en ny partnerskabsaftale III. Styregruppen anbefaler desuden at partnerskabsaftalen udvides, således at den ud over fysisk aktivitet, uddannelse i IT og tryghedsopkald kommer til at omfatte bisiddertjenesten, fordi der er et stigende behov for bisiddere blandt de ældre.

Ældremobiliseringen på Bornholm har udarbejdet en statusrapport, hvoraf det fremgår at:

Antallet af brugere udgør 801, antallet af frivillige er 204 og antallet af timer, som de frivillige yder, er opgjort til 16.701 timer.

 

Partnerskabsaftalens mål er fortsat:

·         At nå ud til ældre, der ikke, eller kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige motionstilbud. Dette sker ved at understøtte allerede etablerede grupper af frivillige og uddanne instruktører til at varetage funktionerne samt at etablere nye grupper, hvor behov opstår.

·         At ældre via tilbuddet i datastuerne bliver fortrolige med brugen af IT, således at de kan bruge PC’en som et naturligt arbejdsredskab i hverdagen og tilegner sig færdigheder til at kunne anvende Internettet ved henvendelse til offentlige myndigheder, læger, banker osv.

·         At telefonstjernerne kan medvirke til fortsat at skabe tryghed for de mange ældre, der bor i eget hjem.

·         At ældre med behov for en bisidder har mulighed for at få dette via partnerskabet.

·         At seniorernes netværk i lokalsamfundene bliver styrket, og at der bliver sat fokus på ingredienserne til sund aldring.

 

Aktiviteterne foregår dels i kommunale lokaler og dels i medborgerhuse. Der er nedsat en styregruppe mellem parterne, som er ansvarlig for at partnerskabsaftalens indhold kan fungere som aftalt.

Partnerskabet foreslås indgået for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Tidsplanen er koordineret med Ældremobiliseringens satspuljebevilling til ”Ældres trivsel lokalt”, som fra januar 2011 til og med december 2013. Det foreslås, at der disponeres 250.000 kr. årligt til partnerskabet. Det er dog en forudsætning, at der årligt fremsendes en samlet ansøgning til § 18 midlerne, med angivelse af de konkrete aktiviteters antal, omfang og budget. Der aflægges årligt regnskab efter gældende regler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er tovholder på samarbejdet med Ældremobiliseringen.

Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale 2011 – 2013, der giver en detaljeret beskrivelse af samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 250.014 kr. for 2011. Samlet budget for alle aktiviteterne jvf. vedlagte budgetbilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Revideret budget 2011 (DOC)

2.
Ældremobiliseringens statusrapport 2010 (DOC)

3.
Aftaleudkast 2011 - 2013 bilag til dagsorden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1

27.12.16K09-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 19. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbudet B 1. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme ved Tilsynet, er godt tilfredse med at bo på B1.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 29. oktober 2010, modtaget orientering om retningslinjer for personalets egenbetaling af måltider og omfanget/brugen af pædagogiske måltider.

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport botilbuddet B1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010

27.12.16K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten tages til efterretning og sendes til høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 12. oktober 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at Midtpunktet fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at Midtpunktet er godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Brugerråd, brugere og medarbejdere inddrages i stor udstrækning i forhold til beslutninger og det er tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet på en stadig udvikling af tilbuddet.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger ved dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport midtpunktet 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010

27.12.16K09-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den 14. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·                                         

·                                        Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at SACS Strøby fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Strøby er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler at de endeligt godkendte politikker fremsendes til tilsynet senest 8. november 2010

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 2. november 2010, modtaget orientering om de endeligt godkendte manglende politikker.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport SACS Sandemandsgården 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Oplæg til samarbejdsaftale Fontana 2011

29.24.04Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har siden april 2000 haft en aftale om alkoholbehandling med Bornholms Behandlingscenter Fontana. Aftalen ønskes forlænget for 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der indgås aftale med Bornholms Behandlingscenter Fontana om forlods køb af 15 pladser til dagbehandling gældende for 2011

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alkoholbehandlingen i kommunerne har lovgrundlag i Sundhedslovens § 141, hvor hovedydelsen er vederlagsfri behandling til borgere, som er fyldt 18 år.

 

§ 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til stofmisbrugere.

Stk.2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

 

Historik

Samarbejdet med Fontana kan dokumenteres tilbage til 1999, hvor Bornholms Amts Sundhedsudvalg indgik en aftale om alkoholbehandling med Fontana Bornholm.

Pr. 1. juli 2005 trådte en behandlingsgaranti i kraft. Behandlingsgarantien gav alkoholmisbrugeren ret til at modtage behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse og gav myndigheden en pligt til at tilbyde behandling indenfor samme tidsrum. Ved behandlingsgarantiens indførelse blev reglerne om myndighedens forpligtigelse præciseret som, at iværksætte en udredning af alkoholmisbrugerens ønsker og samlede situation.

For at sikre en ensartet praksis i visitation og mulighed for økonomisk styring af området overtog Forebyggelsesvirksomheden visitationen til dag- og døgnbehandling på misbrugsområdet.

 

Samarbejde

Samarbejdet mellem BRK og Fontana varetages af Psykiatri- og Handicapvirksomheden. Som ovenfor omtalt baserer den sig på en samarbejdsaftale, der fornys hvert år. Aftalen er senest fornyet marts 2010.

Fontana er defineret som et dagbehandlingstilbud, hvorfor henvisning er nødvendig. Aftalen beskriver henvisnings - og opfølgningsprocedure, samt takster. Taksten for et 6 ugers forløb og efterbehandling i 6 måneder hos Fontana er for 2010 aftalt til 28.800 kr. Det er af leder af Psykiatri - og Handicapvirksomheden blevet oplyst, at taksten forventes uændret i 2011.

 

Statistik

Psykiatri- og Handicapvirksomheden har igennem de sidste 3 år opgjort antallet af borgere, der har søgt alkoholbehandling.

 

2008: 81 borgere søgte og startede i behandling. 50 blev visiteret til individuel ambulant behandling, 25 blev visiteret til dagbehandling, Fontana og 6 blev visiteret til døgnbehandling.

 

2009: 88 borgere søgtd og startede i behandling. 52 blev visiteret til individuel ambulant behandling, 27 blev visiteret til dagbehandling, Fontana og 9 blev henvist til døgnbehandling.

 

2010: Perioden 1. januar til 2. november 2010. 64 borgere har søgt og er startet i behandling.

36 blev visiteret til individuel ambulant behandling, 21 blev visiteret til dagbehandling, Fontana

og 7 blev henvist til døgnbehandling.

 

Der er således sket et procentvist fald i det samlede antal henvendelser, fra borgere der har søgt og er startet i behandling i 2010 i forhold til 2009, på 27,27 %. Det procentuelle fald i antallet af visitationer til Fontana i 2010 er på 22.22%, og med et anslået procentuelt fald i antallet af visitationer til dagbehandling i regi Fontana på 20 % i 2011, bliver det anslåede antal visitationer i 2011 på 17,5 borgere.

Økonomiske konsekvenser

Socialudvalget har i 2010 besluttet, at Psykiatri og Handicap kan indgå aftale med Bornholm Behandlingscenter Fontana om køb af 15 pladser til dagbehandling. Pladserne afregnes til et beløb af kr. 28.800, jf. samarbejdsaftalen 2010.

 

Aftalen indebærer, at Bornholms Regionskommune forlods forpligter sig til at købe 15 pladser. Yderligere pladser ud over de 15 afregnes med kr. 28.800, jf. samarbejdsaftalen 2010.

 

Der forventes således en uændret takst pr. visiteret plads i 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet

16.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

13

 

Socialudvalget

01-12-2010

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for Dagcenter på Ældreområdet. Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag gjort tiltag og foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis og i henhold til gældende praksis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at kvalitetsstandarden tilpasses med de vedtagne for mål for 2011

b)     at kvalitetsstandardens forside erstattes med: Kvalitetsstandard, Dag- og aktivitetscenter, Ældreområdet  

c)     at på kvalitetsstandardens side 5, under ophør – udgår ordet helt

d)     at det fremgår af kvalitetsstandarden, at der ved hel- og formiddagstilbud gives mulighed for at medbringe madpakke  

e)     at kvalitetsstandarden herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:
Udvalget henleder opmærksomheden på beslutning af 5. februar 2010, som siger: "Udvalget ønsker at beboere, der ønsker det på plejehjem og plejecentre, får mulighed for at deltage i dagcenteraktiviteter. Der skal derfor udvises den fornødne fleksibilitet for at imødekomme dette."

Rettelserne indarbejdes som anført i a) - d), herefter anbefales kvalitetsstandarden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af Regionskommunens serviceniveau for de visiterede og ikke visiterede ydelser indenfor dagcenter- og aktivitetsområdet. Standarden indeholder tilbud om heldags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – tidsbegrænset og sluttelig åbne aktivitetstilbud.

 

Der visiteres til tilbud efter servicelovens § 84 stk. 1 og stk. 2. Visitationen sker individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Der visiteres ikke til tilbud efter servicelovens § 79, som er åbne tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Der findes dagcentre på følgende lokationer: Plejehjemmet Sønderbo, Plejehjemmet Toftegården, Nørremøllecentret og på Plejecenter Aabo. Der findes åbent aktivitetscenter på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, på Plejehjemmet Toftegården og på Nørremøllecentret. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Kvalitetsstandarden har med Socialudvalgets beslutning af 25. oktober været sendt i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar fra: DeViKa, Døgnplejen Bornholm, MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre, dagcenterteamet i Bornholms  Plejehjem og –centre og fra Ældrerådet.

 

DeViKa har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Bornholms Plejehjem og –centre har ingen bemærkninger.

Dagcenterteamet ved Bornholms Plejehjem og –centre ønsker redaktionel ændring til forsiden. Det fremgår endvidere af dagcenterteamets høringssvar, at ud fra deres faglige vurdering skal dagcenteret i Nylars fusioneres med dagcenteret på Aabo.  

 

MED-udvalget ved Døgnplejen Bornholm stiller sig undrende overfor de anførte mål. Ønsker en tilføjelse på side 3 afsnit 5, så personale i Døgnplejen Bornholm indgår som samarbejdsrelation.

 

Ældrerådet kan anbefale kvalitetsstandarden med følgende bemærkninger:
a) Kvalitetsstandarden vedrører både dagcenter og aktivitetscenter, men alene dagcenter indgår i titlen, hvorfor Ældrerådet anbefaler at titlen suppleres med ordet ”aktivitetscenter”.
b) De mål der er angivet under pkt. 4 tolkes som overordnede for alle kvalitetsstandarder, og bør derfor ikke indgå i en kvalitetsstandard der alene vedrører dagcenter og aktivitetscenter.
c) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Ophør” bl.a., ”Bevillingen stilles i bero ved indlæggelse på sygehus eller ophold på aflastningsplads.” Det fremgår videre ”I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”helt” udgår, således at der i videre omfang kan dispenseres til gavn for svagelige borgere.
d) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven”: ”Opgaven løses fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence til at løse opgaven” ”Sundhedsfaglige elever, studerende og andre kan udføre opgaven under vejledning.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”fortrinsvis” udgår.
e) Takstbladet ønskes mere specificeret, så man kan se hvilken takst der er for kørsel. Begrundelse: Skabe større gennemsigtighed. Ajourført takstblad ønskes udsendt til alle dagcenterbrugere ved ændringer.
f) Det bør være muligt for dagcenterbrugere at medbringe madpakke, i stedet for at købe mad i centret. Begrundelse: Større valgfrihed.

Administrativ tilføjelse:

De strategiske mål for 2011 vedr. politikområde 05 Ældre er:

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fortsat fokus på, at der er klare og kendte mål for den offentlige service.

·         Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling.

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fokus på borger- og brugerinddragelse.

·         Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav. 

Erstatter kvalitetsstandardens punkt 4.

 

Mulighed for at medbringe madpakke under forudsætning af, at dette ikke medfører et øget behov for ressourcer i døgnplejen.

Ældrerådets ønske om et mere specificeret takstblad, vil blive forelagt til kommende budgetbehandling. 

 

Administrativ tilføjelse 24/11-2010

Indgået høringssvar fra Handicaprådet. Ingen bemærkninger.

Høringssvar fra Visitation Ældre. Har bl.a. bemærkning vedrørende afgørelse:

”Hvis der i klagen fremkommer nye oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, vil det medføre en revisitering.”

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar DeViKa (DOC)

3.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

4.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

5.
Høringssvar fra MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

6.
Høringssvar fra dagcenterområdet (DOC)

7.
Høringssvar, kval.std. Dagcenter fra Visitation Ældre (DOC)

8.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

27.42.00P23-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

15

 

Socialudvalget

01-12-2010

14

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har anvisningsret til 337 boliger. Boligerne er fordelt med 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 77 i Hasle, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 134 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar fra Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

3.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

4.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

5.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

15  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

27.42.32P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

17

 

Socialudvalget

01-12-2010

15

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Den 8. oktober 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige præciseringer indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem- og centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger, som gør kvalitetsstandarden mere tydelig og præcis.

Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at BRK’s nødkaldssystem ikke er kompatibelt med det digitale telefonsystem.

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældres MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar fra BPC`S MED-udvalg (DOC)

5.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Socialudvalget

01-12-2010

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

5.
Høringssvar BPC`S MED udvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

14

 

Socialudvalget

01-12-2010

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Boliger ifølge Lov om social service § 192 og boliger ifølge Lov om almene boliger m.v. §§ 5 stk. 2 og 58a.

Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til plejeboliger for ældre, som er fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 44 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 15 på Svaneke Plejecenter, 16 i Ældrekollektivet i Årsdale og 54 på Nørremøllecentret (opgjort pr. september 2010 – varige pladser).

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Visitation Ældre, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Visitation ældre har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre og Visitation Ældre.

MED-udvalget på Bornholms Plejehjem og -centre finder det vigtigt, at borgerne bliver informeret om hvilke faciliteter og serviceaftaler, der findes på de eksisterende plejehjem- og centre, inden borgerne og de pårørende træffer det endelige valg om plejebolig. Bornholms Plejehjem og -centre vil gerne i samarbejde med Visitation Ældre kvalitetssikre på dette område.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

5.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre

86.01.00P23-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jv. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarder samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt. Der er i nærværende forslag til Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre foretaget tilpasninger, således at disse fremstår mere tydelige og præcise.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Sagsfremstilling

·                                         Vedr. den årlige revidering af Frit Valg materiale – madservice resterer en revidering af bilagene vedr. Kvalitetsstandard for madservice på plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

·                                         Øvrige bilag for så vidt angår: Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området og bilaget Nødration er alle revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

DeViKa har i forbindelse med dette års revidering af kvalitetsstandarden udarbejdet en pixie udgave af Kosthåndbogen (se bilag).

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp m.m. nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at materialet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. De kvalitetskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter lovens § 83 skal afspejle den af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetsstandard for indholdet og leveringen af ydelserne. Kvalitetskravene skal anvendes som grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse og indgåelse af kontrakt med leverandører af personlig og praktisk hjælp.

 

Følgende dokumenter fremstilles herved i revideret form til politisk behandling:

1.      Kvalitetskrav til leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

2.      Kontrakt vedr. personlig pleje og praktisk hjælp

 

For begge dokumenter gælder, at der er foretaget ændringer i henhold til: kvalitetsstandard for området vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010, lovbestemmelser og ændringer af redaktionel karakter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Forslag kontrakt (DOC)

2.
Forslag kvailtetskrav (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Ændring af retningslinjer for tildeling af midler fra "Puljen medarbejderdisponeret tid i ældreplejen"

16.00.00Ø02-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af budget for 2009 og overslagsår afsatte Kommunalbestyrelsen 3 mio. kr. til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Med vedtagelsen af budgettet for 2011 er beløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Midlerne blev afsat til et generelt løft i ældreplejen, således at den enkelte medarbejder kan afse mere tid til de komplekse omsorgsrettede opgaver, der varetages i ældreplejen. Socialudvalget godkendte den 26. november 2008 retningslinjer for tildeling af midler fra ”Puljen medarbejderdisponeret tid i ældreplejen”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at bevillingen til medarbejderdisponeret tid deles ligeligt mellem virksomhederne: Bornholms Plejehjem og –centre og Døgnplejen Bornholm og administreres i virksomhederne

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Bevillingen fordeles i 2011 ligeligt mellem virksomhederne Bornholms Plejehjem og -centre og Døgnplejen Bornholm og administreres i virksomhederne.

Sagsfremstilling

Virksomhedslederne for: Bornholms Plejehjem og –centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre udarbejdede tilbage i 2008 retningslinjer for tildeling af midler fra puljen, herunder at bevillingen administreres af Visitation Ældre.

Praksis har imidlertid vist, at ordningen fungerer administrativt tungt, hvilket har indflydelse på udmøntningen af bevillingen. Efter anbefaling fra virksomhedslederne på ældreområdet skal det derfor foreslås, at bevillingen deles ligeligt mellem virksomhederne: Bornholms Plejehjem og –centre og Døgnplejen Bornholm og administreres i virksomhederne.

Midlerne må ikke påvirke kvalitetsstandarden for sygepleje, personlig pleje, praktisk bistand, aflastning og afløsning godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010, ser status således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 90.256 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 159.650 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Dansk Blindesamfunds Tandemklub søger § 18-midler til kørsel ifm. cykling med ledsager

27.15.12Ø40-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Dansk Blindesamfunds Tandemklub/TK-Bornholm søger tilskud til transportudgifter ifm. cykling med seende ledsager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Bevilget kr. 5.000.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet aktiviteten ikke ses afhængig af tilskuddet.

 

Sagsfremstilling

Dansk Blindesamfunds Tandemklub, som har i alt 19 medlemmer på Bornholm, søger tilskud til kørsel af blinde/svagtseende fra deres bopæl og retur ifm. cykling med ledsager 1 gang ugentligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 15.000 kr.

Foreningen har pr. 31. december 2009 en formue på 92.722 kr. samt inventar for 50.701 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Kræftens Bekæmpelse søger § 18-midler til opstart af netværksgruppe for efterladte

27.15.12Ø40-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kræftens Bekæmpelse/lokalafdeling Bornholm søger midler til opstart af netværksgruppe for efterladte.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Bevilget kr. 25.000.

 

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse Bornholm søgte i juni 2010 om § 18-midler til 3 projekter. Socialudvalget bevilgede 25.000 kr., som er anvendt til udvidelse af aktiviteterne i netværksgruppen Lysglimt. Der er således et stort behov for midler til opstart af en netværksgruppe for efterladte. Mange, der mister deres ægtefælle eller andet nærtstående familiemedlem som følge af kræft, har brug for at kunne komme et sted, hvor der er nogen at tale med og nogen, der lytter – et sted med nærvær. Tilbuddet skal være et fristed, hvor man kan snakke om sit tab og sin afmagt og få hjælp og støtte til sorgbearbejdning.

 

For at kunne iværksætte aktiviteten er det nødvendigt, at hele det søgte beløb bevilges.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 25.000 kr.

·         Annonceudgifter                                      7.000 kr.

·         Pjecer, andet materiale og porto                 3.000 kr.

·         Foredragsholdere/oplægsholdere                  9.000 kr.

·         Transportudgifter                                     6.000 kr.

Foreningens formue pr. 31. december 2009 udgør 5.605 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kræftens Bekæmpelse søgte i juni 2010 om 75.000 kr. til opstart af flere netværksgrupper og fik bevilget 25.000 kr.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18-midler til AV-udstyr til undervisning

27.15.12Ø40-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Til brug for undervisning søger Kvindekrisecenter Bornholm om midler til indkøb AV-udstyr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Bevilget kr. 19.650.

 

Sagsfremstilling

Der er løbende undervisning og mødevirksomhed for de frivillige for at de skal opnå indsigt i området ’vold i nære relationer’. Til dette formål søger Kvindekrisecenter Bornholm midler til indkøb af TV, PC og whiteboard m/tilbehør. Disse skal placeres i centerets mødelokale og kan anvendes til visning af powerpoint, relaterede film om emnet m.v. PC’eren skal desuden være til brug for såvel brugere som frivillige på centeret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 19.650 kr.

·         TV                      10.000 kr.

·         PC                      5.000 kr.

·         Whiteboard          4.650 kr.

 

Foreningen har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kvindekrisecenter Bornholm har i september 2010 fået bevilget 7.800 kr. til køb af kalendere til de frivillige.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til eldrevne kørestole

27.15.12Ø40-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger midler til køb af to eldrevne kørestole til brug for ’Følge Ud hjælpen’, som er frivillige der følger plejehjemsbeboere/hjemmeboende ældre dårligt gående i byen, til læge, sygehus, frisør m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Afslag.

Sagsfremstilling

Frivillige har i en længere årrække fulgt plejehjemsbeboere/hjemmeboende ældre dårligt gående i byen, til sygehus, læge, frisør m.v. I dag benyttes plejehjemmets kørestole, men de er tunge og besværlige at skubbe rundt i byen. Der er således behov for to eldrevne kørestole.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 50.000 kr.

Selvhjælpsgrupper Bornholm søgte i maj 2010 om tilskud på 100.000 kr. og blev bevilget 25.000 kr. til foreningens primære drift.

 

Foreningen har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  TUBA Bornholm søger § 18-midler til introdag for frivillige og supervision m.v.

27.15.12Ø40-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

TUBA Bornholm har et ønske om at påbegynde anvendelsen af frivillige medarbejdere og søger derfor § 18-midler til afholdelse af introdag og supervision.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Bevilget kr. 25.000 til introdag og supervision til frivillige.

 

Sagsfremstilling

TUBA Bornholm er en afdeling af TUBA Danmark, der yder rådgivning af og terapi for unge fra familier med alkoholmisbrug. På Bornholm er der pt. 35 unge i behandling. TUBA Bornholm ønsker som de øvrige TUBA afdelinger i Danmark at anvende frivillige psykologer og psykoterapeuter i deres gruppebehandling. Frivillige medarbejdere er en betydelig kapacitet for TUBA og især for de unge brugere, da de bringer et særligt engagement kombineret med en relevant faglighed ind i mødet med de unge og deres problemstillinger.

Desuden vil det betyde, at de frivillige kan være med i det forebyggende arbejde indenfor alkoholområdet i overensstemmelse med KRAMS. Ifølge Sundhedsstyrelsen udvikler 33 % af unge, der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug, selv et alkohol- eller narkoproblem.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for aktiviteten er 72.000 kr. og der søges om et tilskud på 50.000 kr.

·         Introdag (materialer)               1.000 kr.

·         Løn til medarbejdere                8.000 kr.

·         Indretning af nyt lokale            15.000 kr.

·         Supervision til frivillige             24.000 kr.

·         Supervision til medarbejdere     24.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

TUBA Bornholm modtager årligt et driftstilskud fra Bornholms Regionskommune på 300.000 kr.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra udvalgets medlemmer

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

27

 

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Socialudvalgets møde mandag den 10. januar 2011 aflyses. Næste møde bliver således mandag den 24. januar 2011.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Sager til høring

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

28

 

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Punkt 9, 10,11 og 18.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag