Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fokusopfølgning pr. 30. november 2009
  åbent 2 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 3 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 4 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 5 Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  åbent 6 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 7 Status refusioner - rådighedsregler
  åbent 8 Temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet
  åbent 9 Introduktion til udvalgets arbejdsområde
  åbent 10 Orientering om helhedsorienteret sgasbehandling
  åbent 11 Orientering om afgjorte ankesager i 2009
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Orientering fra medlemmerne
  åbent 14 Sager til høring
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fokusopfølgning pr. 30. november 2009

00.01.00Ø02-0118

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 30. november 2009

·        Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. november 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Fokusopfølgning. Overførselsområdet pr. 30. november 2009 (PDF)

2.
Fokusopfølgning. Sygefravær pr. 30. november 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen, ved at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at de igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer i en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende. Den optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats. Således tilvejebringes finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af aktive forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

I bilaget redegøres for status for sygeopfølgningsprojektet ultimo december 2009.

Økonomi

I perioden januar til december 2009 er hjemtaget refusion svarende til 118 % af de budgetterede udgifter.

 

Nettoresultatet i 2009 er opgjort til kr. 307.713.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for status på opfølgningen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 21. januar 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 21. januar 2010 0m opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen, ved at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at de igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer i en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende. Den optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats. Således tilvejebringes finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af aktive forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for konceptet om virksomhedsrettet tilbud, kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt nuværende status.

 

Projektkoordinatoren er ansat pr. 1. februar 2010, og det første virksomhedscenter med minimum 4 pladser forventes igangsat i løbet af marts 2010.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen , og de budgetterede udgifter og indtægter i forhold til antal oprettede pladser, som forelagt udvalget i mødet den 2. december 2009.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 21. januar 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 21. januar 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen, ved at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at de igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer i en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende. Den optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats. Således tilvejebringes finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af aktive forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget at bevilge et rammebeløb på kr. 1.775.000 til iværksættelse af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere.

 

Følgende aktive tilbud nu på plads til sygedagpengemodtagere:

 

-          3 ugers grundforløb med fokus på lovgivningen, dialog, nye muligheder, motivation, nye vinkler mm. og herunder ikke mindst tilbagevenden til arbejdsmarkedet

 

-          Åben workshop/café med fokus på KRAMS, stresshåndtering, Mindfulllness, velfærd, motion mm.

 

Herefter vil der, hvis det vurderes at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, blive iværksat et forløb på minimum 10 timer om ugen ud fra følgende tilbudsvifte:

 

-          Motion og kost ved fysioterapeuter og motionscentre

-          Erhvervscoaching v/psykolog

-          Smertehåndtering

-          Afspænding

-          Stavgang, orienteringsløb og ligninde i naturen

-          Gruppeforløb ved psykolog

-          IT i hverdagen på flere niveauer

-          Læsetest

-          Svømning i varmtvandsbassin

-          Stressskolen – håndtering af stress og depression

-          Krop og psyke – afspænding, opbygning og vedligeholdelse af krop og psyke

-          Tuba – tilbud til unge og børn af alkoholikere

 

Dette planlægges i samarbejde mellem den enkelte borger og en vejleder som følger borgeren gennem hele forløbet, og som hjælper og støtter vedkommende med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Der vil blive iværksat hold med løbende optagelse, således at der ikke vil være ventetid for hverken borger eller sagsbehandler. Dermed sikres også en 65 % refusion for de borgere der er henvist til tilbuddet.

 

Henvisning til ovenstående tilbud er påbegyndt.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen tages til eftterretning.

Bilag

·        Punkt 6 i referat af Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. december 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Punkt i referat af Beskæftigelsesudvalgts møde den 2. december 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år

15.00.20P22-0001

Indledning

I budget 2009 havde kommunalbestyrelsen bemyndiget Beskæftigelsesudvalget til at indgå aftale med Jobcenter Bornholm om forsøgsprojekter inden for en ramme på 3 mio. kr.

 

Projekt Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år blev igangsat i starten af 2009 i en forsøgsaftale med anden aktør, JOBFIT, efter at være blevet godkendt i udvalgets møde den 3. december 2008.

 

Der blev i løbet af 2009 forelagt opfølgninger på projektet for udvalget sammen med opfølgninger på Projekt Sygeopfølgning for kontanthjælpsmodtagere. Projektet udløb medio september 2009.

Sagsbeskrivelse

Aftalen indgået med JOBFIT, betød, at kontanthjælpsmodtagere som blev ledige i perioden fra oktober 2008 til januar 2010 fik tilbud et forløb hos JOBFIT som bestod af:

 

·        Kontakt med den ledige hver anden uge

·        Et 2 ugers jobsøgningskursus i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole

·        13 ugers virksomhedspraktik

·        2 Kontaktforløbssamtaler

 

Resultaterne for de 29 deltagere i tilbuddet er opgjort til:

 

·        11 ledige har opnået minimum 13 ugers beskæftigelse inde for 45 uger

·        17 ledige er forsat på enten kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

·        1 ledig er flyttet.

 

Forløbet af aftalen er i fællesskab med anden aktør blevet evalueret. JOBFIT har ikke ønsket at fortsætte aftalen med jobcentret.

 

Vedrørende samarbejdet med anden aktør bemærkes, at JOBFIT har gennemført forløbet som aftalt. Der har i forbindelse med tilsynsbesøg ikke været nogen bemærkninger til forløbets indhold, undervisnings midler og ressourcerne som JOBFIT har stillet til rådighed for forløbet.

 

Når kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagerne er udlagt til anden aktør, som det har været tilfældet i dette forløb, skal der i fremtidige forløb sikres, at de nødvendige ressourcer er til stede i jobcentret.

 

Jobcentret har ingen mulighed for, at reducerer de administrative omkostninger til nul.

 

Jobcentret skal ved udlægning til anden aktør fortsat varetage:

  1. Tilsyn med anden aktør
  2. Gennem indberetning af aktiviteter mv. sikre at af kontanthjælp eller anden hjælp, konteres korrekt, således at fuld refusion opnås.
  3. Sikre at der ved hændelser som kræver sanktion jf. beskæftigelseslovgivningen, at sanktionerne gennemføres og indberettes til Borgercenteret
  4. Kunne deltage som sparringspartner over for anden aktør.

Økonomi

Nettoresultatet af beskæftigelsesindsatsen i projektet er opgjort til kr. 65.340 som følge af større refusionshjemtagelse

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang – kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Notat af 20. januar 2010 om Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Indledning

På baggrund af den stigende ledighed, især blandt unge, har Jobcenter Bornholm behov for nye tilbud til denne gruppe, som kan være med til at sikre at flere unge påbegynder kompetencegivende uddannelse eller opnår ansættelse i varige jobs.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af KL projektet "Uddannelse til alle", får for få unge på Bornholm en kompetencegivende uddannelse. Dette har ikke alene konsekvenser for den enkelte, der ikke får udviklet sin person til sit fulde potentiale, men har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser.

 

Adgang til veluddannet arbejdskraft er helt afgørende for det bornholmsk erhvervsliv – det gælder både det private erhvervsliv, der skal konkurrere på et globalt marked og det offentlige erhvervsliv, der skal levere et højt service og velfærdsniveau for at tiltrække og fastholde borgerne.

 

Samtidig ved vi, at det er de uddannede unge der er mobile – både i forhold til at gennemføre videregående uddannelse og arbejde udenfor Bornholm, og det er derfor i overvejende grad de mindst kvalificerede med lav mobilitet, der bliver på Bornholm.

 

Der skal derfor gøres en stor indsats, idet der ellers er en stor risiko for, at vi indenfor en kort årrække vil se mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm, som derfor er afhængig af at tiltrække arbejdskraft ude fra for at sikre den lokale erhvervsudvikling.

 

Målgruppen:

En figur i bilaget viser fordelingen på karakteristika for fem hovedtyper af ledige inden for målgruppen af unge, defineret som værende unge mellem 18 og 30 år, således som det ser ud ifølge en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

 

Denne opgørelse blev foretaget da ledigheden var på det laveste niveau, hvor mangeunge var i job, hvilket betyder, at gruppen af unge uden barrierer sandsynligvis er noget større i dag, men hvor vi også fortsat har de unge med de øvrige nævnte barrierer.

Udfordringen er, at det ikke er nok med ét tilbud, til at løse de beskrevne barrierer, men at det er nødvendigt med en bred vifte af tilbud alt efter barrierens karakter.

 

Det er i den forbindelse relevant at kigge på tilbudstrappen, der er illustreret i bilaget. Tilbudstrappen angiver hvilke typer af tilbud som primært anvendes til de forskellige målgrupper.

 

 

Dette kan også illustreret i bilaget med en figur som er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), hvoraf der fremgår et tilsvarende fokus på den virksomhedsrettede del, samt på kompetencegivende uddannelse.

 

Antal unge i målgruppen i jobcentret udgør aktuelt små 500 i aldersgruppen 18-29 år, som enten er på dagpenge eller kontanthjælp.

 

Nuværende tilbud:

Jobcenter Bornholm har indgået aftale om op til 50 helårspladser hos anden aktør i forhold til arbejdsmarkedsparate unge på dagpenge og kontanthjælp.

 

Dette tilbud er især målrettet mod unge som skal have vejledning i forhold til mulighederne på det bornholmske arbejdsmarked.

 

I jobcentrets Center for afklaring og kompetenceudvikling (CAK) udbydes 2 tilbud, henholdsvis Konnekt med 10 helårspladser, som modtager unge med misbrugsproblemer og Stifinder med 15 pladser, som modtager unge med problemer udover ledighed.

 

Ud over dette anvendes en lang række individuelle tilbud i form af uddannelse, anden opkvalificering, produktionshøjskole mv.

 

Aktuelt er vi ved at påbegynde etableringen af de såkaldte "Virksomhedscentre", hvor det er de unge med problemer udover ledighed, primært match 4, som skal have mulighed for at starte op i virksomhedspraktikker i større offentlige eller private virksomheder.

 

De nye ungepakker vil også give nye muligheder i forhold til denne målgruppe, med udvidet mulighed for test og undervisning i forhold til basis fag som dansk og matematik, udvidet mulighed for at yde mentor støtte, mulighed for at jobcentret kan etablere praktikforløb for 15-17årige mv.

 

Sammenholder man tilbudstrappen med de nuværende tilbud, har vi tilbud til unge med særlige behov, snart udvidet med virksomhedscentre, og tilbud til unge uden barrierer i form af tilbuddet hos anden aktør samt de almindelige uddannelsesmuligheder.

 

Vi mangler derfor tilbud til de øvrige unge, illustreret ved tilbudstrappens trin 2 og 3.

 

I regi af modelkommune projektet "Uddannelse til alle" er vi derfor aktuelt ved at undersøge en mulighed for at etablere et eller flere tilbud beliggende på Bornholms Erhvervsskole, som enten skal varetages af CAK, eller i et fælles projekt med Bornholms Erhvervsskole.

 

Fordelen med denne beliggenhed er en øget mulighed for brobygning til ungdomsuddannelserne, samt en mulighed for at medarbejdere fra jobcentret kan indgå i en "Task force" enhed som kan være med til at vejlede frafaldstruede unge på erhvervsuddannelserne, og sikre en koordinering med andre områder af Bornholms Regionskommune.

     

Et konkret forslag til organiseringen af det beskrevne tilbud vil blive forelagt Beskæftigelsesudvalget på det først kommende møde, men er afhængig af den konkrete udmøntning af de nye ungepakker, hvor lovgivningen aktuelt er til høring, samt den fælles ansøgning til Bornholms Vækstforum for en samlet koordineret indsats på dette område på tværs af kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. 

Økonomi

Vil blive undersøgt, og forelagt for udvalget.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Tilbud til unge under 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Status refusioner - rådighedsregler

15.00.00Ø36-0002

Indledning

På baggrund af reglerne fastsat i bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om sagsbehandlingskridt, som kommunerne skal varetage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) samt rådighedsregler, udfører Arbejdsdirektoratet løbende tilsyn med kommunerne.

 

Med tilsynet undersøger Arbejdsdirektoratet om kommunerne overholder de sagsbehandlingsskridt, der skal foretages i forbindelse med håndhævelsen af rådighedsregler og de sanktioner, som skal udmøntes, for modtagere af kontanthjælp eller starthjælp.

 

Formålet med visitationstilsynet er blandt andet, at sikre ensartet praksis i kommunerne, samt sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte sanktioner.

 

Sagsbeskrivelse

Arbejdsdirektoratet har gennemført en stikprøvekontrol i Bornholms Regionskommune. Direktoratet har udtrukket 15 cpr-numre fra 2. kvartal 2008 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 2. kvartal 2008.

 

1 cpr-nummer udgik af tilsynet. I de øvrige 14 udtrukne cpr-numre har der været 22 sager om negative hændelser. Direktoratet har således behandlet 22 sager. De enkelte sager er løbende blevet afrapporteret til kommunen.

 

En opgørelse af resultat af gennemgangen er, at 17 sager er efter gennemgangen henlagt, og 6 sager er afgjort med konsekvenser for statsrefusionen.

 

De 6 sager som giver anledning til bemærkninger er primært indenfor sanktioner til unge, hvor der korrekt har været sanktioneret, men hvor der har været henvist til en forkert lovhjemmel.

Dette giver sig også udslag i, at det er et forholdsvis begrænset beløb kr. 17.033 der skal tilbagebetales til staten, da forkert angivelse af lovhjemmel, ikke medfører mistet refusion, når kravet om sanktioner overfor den pågældende person i øvrigt er korrekt.

 

Fremtidig praksis

Jobcentret har indført en øget fokus på anvendelse af korrekt henvisning til loven overfor borgeren ved sanktionering ved udarbejdelse af en forretningsgang, men er i øvrigt blevet hjulpet af den regelforenkling, som der er gennemført med ikrafttræden 1. oktober 2009, hvor netop reglerne omkring unge er blevet samlet, hvilket fremadrettet vil fjerne en stor del af de typer sager med fejl som denne stikprøve har påvist. 

 

Økonomi

Som en følge af de 6 afgjorte sager skal regionskommunen tilbagebetale kr. 17.033 i statsrefusion.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

·        Visitationstilsynet. Afrapportering – Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Visitationstilsynet. Afropportering - Bornholms Regionskommune. Arbejdsdirektoratet, 11. september 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

15.00.00A15-0002

Indledning

Til medlemmer af Beskæftigelsesudvalget og ledende embedsmænd på beskæftigelsesområdet som målgruppe udsendte KL i december 2007et debatoplæg ”Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet”.

 

Beskæftigelsesudvalget drøftede debatoplægget i mødet den 27. februar 2008, og besluttede at der skulle søges arrangeret en temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet for kommunalbestyrelsens medlemmer med bistand af en konsulent fra KL.

 

På grund af den manglende interesse ved tilmeldingen til arrangementet blev temadrøftelsen aflyst. I mødet den 4. juni 2008 besluttede udvalget en udsættelse af temadrøftelserne, og at forsøge afholdelse i det tidlige forår 2009. Det lykkedes imidlertid heller ikke her, at opnå et tilstrækkeligt antal tilmeldinger til at gennemføre afholdelse af en sådan temadrøftelse.

 

Herefter var udvalget indstillet på, at afvente den nye valgperiode inden et nyt initiativ til at forsøge at få arrangeret en temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet. Således besluttede udvalget i mødet den 2. december 2009 ved behandlingen af Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2006-2009 bl.a., at man ønskede beskæftigelsespolitikken centralt placeret som politikområde i regionskommunen

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for udsendelsen af debatoplægget er, at KL ønsker at understøtte kommunalpolitikernes mulighed for gennem et stærkt politisk fokus på beskæftigelsesområdet, at gøre en forskel i beskæftigelsespolitikken. Derfor vil KL gerne bidrage til at styrke kommunalpolitikernes muligheder for at handle og føre politik på et område, der er præget af bureaukratisk regler og organisationer med stærke interesser. Debatoplægget har til hensigt at understøtte lokale drøftelser i kommunerne om, hvordan den politiske rolle på beskæftigelsesområdet kan udvikles. Herunder at beskæftigelsespolitikken indgår i en kommunalpolitisk helhedstænkning med bl.a. uddannelsespolitikken og erhvervspolitikken.

 

KL vil gerne bidrage yderligere til den lokale dialog om emnet, og tilbyder derfor interesserede kommuner bistand til at afvikle lokale temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet og de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer for kommunerne.

Økonomi

KL’s honorar udgør kr. 6.000 + moms, ekskl. transport, og udgiften kan ifølge det oplyste som det sædvanlige for lignende arrangementer afholdes af kommunalbestyrelsens fælleskonto til møder og repræsentation.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

 

Bilag

·        Debatoplægget ”Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Planlægges gennemført i august/september 2010.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Debatoplægget "Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Introduktion til udvalgets arbejdsområde

00.01.00A00-0043

Indledning

I udvalgets møde den 6. januar 2010 blev der givet en overordnet introduktion til udvalgets arbejdsområde, og lagt op til opfølgende tematiserede introduktioner i de kommende udvalgsmøder, samt for udvalgets besøg i tilbuddene m.v.

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmødet, der afholdes på Vibegård, indledes med at Centerchef Michael Kaas Hansen orienterer om Center for Afklaring og Kompetence (CAK).

 

Der aftales tilrettelæggelse af en plan for fortsat introduktion til udvalgets arbejdsområde:

 

·        Oplæg til temadrøftelser i kommende udvalgsmøder om sygedagpengeområdet, unge, arbejdsmarkedsparate og ej arbejdsmarkedsparate

 

·        Virksomhedsbesøg i forbindelse med udvalgsmøder:

1.      Jobcenter Bornholm – jobbutikken (hvordan man tilmelder sig som ledig) og evt. supporten

2.      Borgercenteret – forsørgelsesydelser ved ledighed og integration

 

·        Virksomhedsbesøg i CAK’s tilbud:

1.      Rønne: Tilbuddene på Vibegård og Lossen.

2.      Åkirkeby: Stifinder og Konnekt (ungeprojekter), og Skovminde.

3.      Nexø: Kreativt Uldværksted og Træværkstedet.

 

·        Yderligere behov for individuel introduktion til udvalgets arbejdsområde

 

Fastlæggelse af dato og rammer for forårets dialogmøder i marts.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Bilag

Intet.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Virksomhedsbesøg tilrettelægges til 2. marts formiddag.

Dialogmødet afholdes 2. marts kl. 14.00 på Vibegård.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Indledning

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

I budgettet for 2010 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Sagsbeskrivelse

Borgercenteret har i 2009 løbende arbejdet med forebyggelse af socialt bedrageri. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

I forhold til sidste opgørelsen i september 2009 er der på kontanthjælpsområdet afsluttet yderligere 13 sager. I 11 tilfælde er der stillet krav om tilbagebetaling af ydelser for i alt kr. 290.900. I 8 tilfælde er der iværksat sanktioner overfor borgerne. En sag vedr. formue som følge af arv er sendt til Politidirektøren til nærmere undersøgelse, men sagen er endnu ikke afsluttet.

 

Anmeldelser

I 2009 modtog Borgercenteret i alt 44 anmeldelser, heraf er 33 sager afsluttet, enten i form af, at sagen er henlagt (19 sager), videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat (3 sager), Børnecenter Bornholm(1 sag). I 6 sager er der truffet afgørelser med krav om tilbagebetaling med i alt kr. 210.000.

I 4 sager vedrørende børnetilskud og boligstøtte er der opgjort en beregnet besparelse (12 måneder frem) på i alt kr. 115.000.

 

For 2009 er 11 sager endnu ikke afsluttet, heraf er tre af sagerne sendt til viderebehandling hos politiet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret har deltaget i 2 aktioner under Fair Play i juni og august 2009, i samarbejde med Skat og Arbejdsdirektoratet. Endelig er der modtaget otte sager sidst på året til nærmere undersøgelse.

 

Indsatsen i 2010

I forlængelsen af budgettet for 2010 er der netop ansat en ny medarbejder i Borgercenteret til at opprioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Indsatsen vil indledningsvis fokusere på børnetilskud, boligsikring og sygedagpenge, samt en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med anonyme henvendelser. Der vil desuden blive sat yderligere fokus på at udbrede samarbejdet om forebyggelse af socialt bedrageri til relevante virksomheder i regionskommunen.

 

Borgercenteret har desuden været i dialog med SAS Institut, der har udarbejdet et program til samkøring af registre og som genererer en liste med ’mistænkelige’ sager. En liste der kan anvendes til brug for at prioritere forebyggelsen af socialt bedrageri. Listen er imidlertid forholdsvis dyr og vil derfor først blive genovervejet når resultaterne af den opprioriterede indsats i øvrigt kan vurderes.

 

Den halvårlige opfølgning vil fremtidig blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget i henholdsvis maj og november måned.

Økonomi

Se under sagsbeskrivelsen for så vidt angår 2009. Den fremtidige økonomiske opfølgning vil blive suppleret med principperne i budgettet for 2010, det vil sige opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning, og videresendes til kommunalbestyrelsen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering om afgjorte ankesager i 2009

16.00.00K03-0005

Indledning

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden.

Sagsbeskrivelse

I perioden 1. januar til 31. december 2009 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 17 klagesager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket.

 

Ankefgørelser fra

Beskæftigelsesankenævnet

Fra 1. januar 2009 til 31. december 2009

 

Afvisning

 

Stadfæstelse

 

Hjemvisning

 

Ophævelse

 

Ændring

Revalidering

 

 

2

 

1

Sygedagpenge

 

7

2

 

 

Fleksjob (afslag v. sagsbehandl.)

 

 

1

 

 

Befordring

 

 

1

 

 

Særlig ydelse

 

1

 

 

 

Ophør m. tilbud/hjælpemidler

 

1

1

 

 

 

En forholdsvis stor andel af klagesagerne er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling. Årsagen hertil vil typisk være, at ankemyndigheden mener at sagerne er blevet afgjort på et utilstrækkeligt grundlag. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at afgørelserne ender med at bliver ændrede. Det foranlediger dog, at der fortsat skal gøres en ekstraindsats med at sikre tilvejebringelse af det tilstrækkelige oplysningsgrundlag i sagsbehandlingen som grundlag for afgørelserne.

 

Antal sager i 2009 er opgjort til:

·        Revalidering 154 sager

·        Sygedagpenge 7.479 sager (2008, og formentlig ca. samme niveau i 2009)

·        Fleksjob 473 sager

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Redigering af sociale klausuler
  3. Status på Ungdomsuddannelse til alle
  4. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen
  5. Beskæftigelseskonference. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, den 23. april 2010, kl. 9.00 – 13.15, Bella Center, Kbh.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Program for Beskæftigelsespolitisk konference. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, den 23. april 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

f. jobCAMP 4.-5. november 2010 i Forum Horsens.

g. Seminar om den politiske opgave på beskæftigelsesområdet for politikere, der ikke tidligere har siddet i et udvalg, der har haft ansvaret for beskæftigelsesindsatsen.

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. februar 2010

1.
Program for Beskæftigelsespolitisk konference. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, den 23. april 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Om individuel introduktion til medlemmer.

Om igangsættelse af færdiggørelsen af Ringvejen i Rønne: Beskæftigelsesudvalget ønsker at projektet fremskyndes mest muligt af hensyn til beskæftigelsessituationen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Intet.