Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fokusopfølgning pr. 31. december 2009
  åbent 2 Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Jobcenter Bornholm
  åbent 3 Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret
  åbent 4 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 5 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 6 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Proces for budget og mål 2011 inden for Beskæftigelsesudvalgets område
  åbent 8 Mål for 2011 - opfølgning på kommunalbestyrelsens visionsseminar
  åbent 9 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 11 Introdiktion til udvalgets arbejdsområde
  åbent 12 Dialogmøde
  åbent 13 Sager til orientering
  åbent 14 Orientering fra medlemmerne
  åbent 15 Sager til høring
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fokusopfølgning pr. 31. december 2009

00.01.00Ø02-0118

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 31. december 2009

·        Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Fokusopfølgning overførselsområdet pr. 21. december 2009 (PDF)

2.
Fokusopfølgning sygefravær pr. 31. december 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Jobcenter Bornholm

00.01.00P27-0617

Indledning

Ifølge Budget- og aftalevejledning 2011 skal aftaleopfølgningen for 2009 behandles i udvalgsmøde primo marts. Dette som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2011, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøde med virksomhederne.

Sagsbeskrivelse

Jobcentrets aftaleopfølgning er sammenfattet i følgende resumé:

 

”Jobcenter Bornholm har på langt de fleste områder opfyldt de mål som var opsat i 2009-aftalen.

 

For så vidt angår arbejdskraftreserven (mål 1) og unge ledige under 30 år (mål 3) har indsatsen ikke kunne stå mål med konjunkturudviklingen i perioden.

 

Jobcenter Bornholm er omfattet af resultatopfølgningen på beskæftigelsesområdet, som indeholder en lang række resultatkrav som kan ses på Jobindsats.dk

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Bilag

·        Opfølgning på 2009-aftalen. Jobcenter Bornholm

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Opfølgning på 2009-aftalen. Jobcenter Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret

00.01.00P27-0618

Indledning

Ifølge Budget- og aftalevejledning 2011 skal aftaleopfølgningen for 2009 behandles i udvalgsmøde primo marts. Dette som udvalgets grundlag for drøftelse af mål for 2011, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøde med virksomhederne.

Sagsbeskrivelse

Borgercenterets (Ledighed og Integration) aftaleopfølgning er sammenfattet i følgende resumé:

 

”I 2009 blev de sidste fratrædelsesaftaler i forlængelse af administrationsprojektet afsluttet og Borgercenteret har nu realiseret besparelsen. Der blev sat yderligere system i den helhedsorienterede sagsbehandling, samtidig med et øget fokus på sagsbehandlingstider og sagsopfølgning, bl.a. foranlediget af en temarevision vedr. kommunens indsats for forebyggelse af socialt bedrageri.

I årets afsluttende måneder var der stort pres på alle de sociale ydelser, som medførte større arbejdspres og længere sagsbehandlingstider. Antallet af pensionister har desuden været stigende over hele året og den øgede ledighed har tillige øget antallet af kontanthjælpsmodtagere.”

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Bilag

·        Opfølgning på 2009. Borgercenteret (Ledighed og Integration)

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Opfølgning på virksomhedsaftale 2009. Borgercenteret (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

I bilaget redegøres for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet ultimo januar 2010.

Økonomi

Ved udgangen af januar er hjemtaget refusion svarende til 11 % af projektets budgetteres udgifter.  

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Bilag

·        Notat af 19. februar 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Notat af 19. februar 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for konceptet om virksomhedsrettet tilbud, kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt nuværende status.

 

Projektkoordinatoren er ansat pr. 1. februar 2010, og det første virksomhedscenter med minimum 4 pladser forventes igangsat i marts 2010.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Bilag

·        Notat af 19. februar 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Notat af 19. februar 2010 om opfølgning på projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000,00 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Dette tilbud startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Pr. 15. februar 2010 er 7 borgere blevet visiteret til forløbet, og 5 er hidtil startet i individuelle forløb på min. 10 timer. Yderligere 18 borgere er tilmeldt med opstart den 24. februar 2010.

 

Disse forløb planlægges i samarbejde med den enkelte borger og en vejleder. Vejlederen følger den enkelte borger gennem hele forløbet, og hjælper og støtter vedkommende til en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Ingen borgere har på nuværende tidspunkt afsluttet forløbet.

 

 

Økonomi

Endnu for tidligt til, at der kan oplyses konkret om økonomien i projektet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Proces for budget og mål 2011 inden for Beskæftigelsesudvalgets område

00.01.00Ø02-0128

Indledning

Af budget- og aftalevejledning 2011 fremgår det, at fagudvalgene senest en 14. juni 2010 skal aflevere budgetbidrag for 2011 til Økonomi og Analyse. Dette dagsordenspunkt beskriver kort tids- og procesplanen for Beskæftigelsesudvalgets arbejde med budgetoplæg og mål.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2011 på udvalgets områder, herunder udarbejde forslag til budget indenfor den udmeldte ramme, afholde dialogmøde med virksomhederne samt udarbejde forslag til mål.

 

Det fremgår af budget- og aftalevejledning 2011, at fagudvalgene som noget nyt udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, og herunder finder finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter. Udvalget skal beskrive formålet med, og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets krav til økonomiske prioriteringer er på udvalgsniveau. Det betyder at Beskæftigelsesudvalget kan omprioritere midler fra et område til et andet – eller har mulighed for at fravælge områder, som ikke skal berøres af prioriteringsforslag.

 

I mødet den 10. februar 2010 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetrammerne for 2011-2014 (1. generation), og at udmelde en samlet budgetrammereduktion på 20,0 mio. kr. fordelt på udvalgsområderne. Herunder udmeldtes en budgetrammereduktion til Beskæftigelsesudvalget på 1,15 mio. kr. Herefter kan Beskæftigelsesudvalget gå i gang med at udarbejde budgetoplæg for 2011.

 

Udvalgets arbejde med formulering af mål for 2011 går i gang i forbindelse med kommunalbestyrelsens visionsseminar den 22. - 23. februar 2010. På seminaret drøftes de politiske visioner for de kommende fire år. Med baggrund i de politiske visioner udpeger kommunalbestyrelsen nogle strategiske mål for budget- og aftaleprocessen for 2011. På baggrund af kommunalbestyrelsens udmeldinger om strategiske mål skal Beskæftigelsesudvalget behandle mål, og eventuelle økonomiske ressourcer forbundet hermed.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at tids- og procesplanen godkendes, og at rammereduktionen drøftes.

Bilag

·        Budget- og aftalevejledning 2011

·        Brev af 15. februar 2010 fra Budget og Analyse om budgetrammer for budget 2011 - 2014

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Godkendt og drøftet. Genoptages i næste møde.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Budget- og aftalevejledning 2011 (PDF)

2.
Brev af 15. februar 2010 fra Økonomi og analyse om Budgetrammer for budget 2011-2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Mål for 2011 - opfølgning på kommunalbestyrelsens visionsseminar

00.01.00Ø02-0128

Indledning

Fagudvalgene skal udarbejde oplæg til mål for 2011, og herunder vurderinger af eventuelle økonomiske konsekvenser. Fagudvalgenes oplæg er materiale til det første budgetseminar.

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde med mål for 2011 drøftes, hvorledes de strategiske mål udpeget på kommunalbestyrelsens visionsseminar den 22.- 23. februar 2010 kan nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

På visionsseminaret den 22.- 23. februar 2010 drøftedes kommunalbestyrelsens politiske visioner for de kommende fire år, og herunder kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011. En opsamling på visionsseminaret og de strategiske mål for 2011 forventes, at foreligge på udvalgets møde den 2. marts 2010.

I henhold til Budget og aftalevejledning 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde. Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

Udvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål.

Kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011 og udvalgets konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011, er også et tema på dagsordenen for foråret dialogmøder med virksomhederne.  

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011, og på baggrund af drøftelsen heraf på dialogmødet, med henblik på en konkretisering af mål for udvalgets område.

Bilag

Intet

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Drøftet. Der forelægges forslag til mål i næste møde.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Visioner og strategiske mål 2010 - 2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Indledning

På baggrund af den stigende ledighed, især blandt unge, har Jobcenter Bornholm behov for nye tilbud til denne gruppe, som kan være med til at sikre at flere unge påbegynder kompetencegivende uddannelse eller opnår ansættelse i varige jobs.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af KL projektet "Uddannelse til alle", får for få unge på Bornholm en kompetencegivende uddannelse. Dette har ikke alene konsekvenser for den enkelte, der ikke får udviklet sin person til sit fulde potentiale, men har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser.

 

Adgang til veluddannet arbejdskraft er helt afgørende for det bornholmsk erhvervsliv – det gælder både det private erhvervsliv, der skal konkurrere på et globalt marked og det offentlige erhvervsliv, der skal levere et højt service og velfærdsniveau for at tiltrække og fastholde borgerne.

 

Samtidig ved vi, at det er de uddannede unge der er mobile – både i forhold til at gennemføre videregående uddannelse og arbejde udenfor Bornholm, og det er derfor i overvejende grad de mindst kvalificerede med lav mobilitet, der bliver på Bornholm.

 

Der skal derfor gøres en stor indsats, idet der ellers er en stor risiko for, at vi indenfor en kort årrække vil se mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm, som derfor er afhængig af at tiltrække arbejdskraft ude fra for at sikre den lokale erhvervsudvikling.

 

Målgruppen:

En figur i bilaget viser fordelingen på karakteristika for fem hovedtyper af ledige inden for målgruppen af unge, defineret som værende unge mellem 18 og 30 år, således som det ser ud ifølge en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

 

Denne opgørelse blev foretaget da ledigheden var på det laveste niveau, hvor mangeunge var i job, hvilket betyder, at gruppen af unge uden barrierer sandsynligvis er noget større i dag, men hvor vi også fortsat har de unge med de øvrige nævnte barrierer.

Udfordringen er, at det ikke er nok med ét tilbud, til at løse de beskrevne barrierer, men at det er nødvendigt med en bred vifte af tilbud alt efter barrierens karakter.

 

Det er i den forbindelse relevant at kigge på tilbudstrappen, der er illustreret i bilaget. Tilbudstrappen angiver hvilke typer af tilbud som primært anvendes til de forskellige målgrupper.

 

 

Dette kan også illustreres i bilaget med en figur som er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), hvoraf der fremgår et tilsvarende fokus på den virksomhedsrettede del, samt på kompetencegivende uddannelse.

 

Antal unge i målgruppen i jobcentret udgør aktuelt små 500 i aldersgruppen 18-29 år, som enten er på dagpenge eller kontanthjælp.

 

Nuværende tilbud:

Jobcenter Bornholm har indgået aftale om op til 50 helårspladser hos anden aktør i forhold til arbejdsmarkedsparate unge på dagpenge og kontanthjælp.

 

Dette tilbud er især målrettet mod unge som skal have vejledning i forhold til mulighederne på det bornholmske arbejdsmarked.

 

I jobcentrets Center for afklaring og kompetenceudvikling (CAK) udbydes 2 tilbud, henholdsvis Konnekt med 10 helårspladser, som modtager unge med misbrugsproblemer og Stifinder med 15 pladser, som modtager unge med problemer udover ledighed.

 

Ud over dette anvendes en lang række individuelle tilbud i form af uddannelse, anden opkvalificering, produktionshøjskole mv.

 

Aktuelt er vi ved at påbegynde etableringen af de såkaldte "Virksomhedscentre", hvor det er de unge med problemer udover ledighed, primært match 4, som skal have mulighed for at starte op i virksomhedspraktikker i større offentlige eller private virksomheder.

 

De nye ungepakker vil også give nye muligheder i forhold til denne målgruppe, med udvidet mulighed for test og undervisning i forhold til basis fag som dansk og matematik, udvidet mulighed for at yde mentor støtte, mulighed for at jobcentret kan etablere praktikforløb for 15-17årige mv.

 

Sammenholder man tilbudstrappen med de nuværende tilbud, har vi tilbud til unge med særlige behov, snart udvidet med virksomhedscentre, og tilbud til unge uden barrierer i form af tilbuddet hos anden aktør samt de almindelige uddannelsesmuligheder.

 

Vi mangler derfor tilbud til de øvrige unge, illustreret ved tilbudstrappens trin 2 og 3.

 

I regi af modelkommune projektet "Uddannelse til alle" er vi derfor aktuelt ved at undersøge en mulighed for at etablere et eller flere tilbud beliggende på Bornholms Erhvervsskole, som enten skal varetages af CAK, eller i et fælles projekt med Bornholms Erhvervsskole.

 

Fordelen med denne beliggenhed er en øget mulighed for brobygning til ungdomsuddannelserne, samt en mulighed for at medarbejdere fra jobcentret kan indgå i en "Task force" enhed som kan være med til at vejlede frafaldstruede unge på erhvervsuddannelserne, og sikre en koordinering med andre områder af Bornholms Regionskommune.

     

Et konkret forslag til organiseringen af det beskrevne tilbud vil blive forelagt Beskæftigelsesudvalget på det først kommende møde, men er afhængig af den konkrete udmøntning af de nye ungepakker, hvor lovgivningen aktuelt er til høring, samt den fælles ansøgning til Bornholms Vækstforum for en samlet koordineret indsats på dette område på tværs af kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. 

Økonomi

Vil blive undersøgt, og forelagt for udvalget.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Jobcenter Bornholm den 21. februar 2010

Sagsbeskrivelse

Det er besluttet, at et udkast socialfondsprojektet vedrørende uddannelse til alle skal forelægges for Bornholms Vækstforum den 22.marts 2010, og fremlægges til endelig godkendelse med den økonomiske del af ansøgningen til mødet den 19. april 2010.

Projektet under Beskæftigelsesudvalget vil udgøre en del af denne ansøgning som anført på følgende figur som Del-projekt 2.

 

 

                                                                Se figur 1 i bilaget

 

 

Forslag til projekt

A) Oprettelse af ”arbejdspraktikker” med uddannelsesperspektiv

En række unge har i højkonjunkturen efterspurgt og fået lønarbejde frem for uddannelse. En stor del af de unge er nu ledige uden uddannelse. Ved at etablere kontakt mellem virksomheder og den ledige unge, 

B) Virksomhedscentre

Arbejdsmarkedsstyrelsen har siden 2006 gennemført forsøg med virksomhedscentre, i 13 jobcentre.

I forsøget ville man, afprøve og dokumenterer effekten af virksomhedsrettet tilbud til nogle af de svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere, match 4.

Forsøget viser at de virksomhedsrettede tilbud, har en højere effekt end de tilbud som normalt anvendes til målgruppe.

 

Konceptet om virksomhedsrettet tilbud.

For at oprette et virksomhedscenter skal der indgås aftale om, at der i virksomheden er en fast aftale om virksomhedspraktikker i virksomheden. Oprettes virksomhedscenteret med en enkelt virksomhed skal der oprettes min. 4 praktikpladser i virksomheden.

Jobcenteret betaler mentor i virksomheden typisk er der i forsøget anvendt 2½ timer pr plads pr uge.

Jobcenteret forpligter sig samtidig til, at der i virksomheden kun er Jobkonsulenten, som virksomhedens indgang til Jobcenteret.

 

Kampagne i perioden jan 2010-jun 2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen i værksætter en målrettet indsats over for jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettet tilbud, over de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Og har i den forbindelse sat 2 mål.

Mål 1: At der på månedsbasis er 9000 kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Mål 2: At 20 % af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende 4 uger efter afsluttet forløb i virksomhedscenter

Jobcentre der vælge at forsøge at nå disse mål, kan få økonomisk tilskud til ansættelse af en koordinator. Det er frivilligt om et Jobcenteret vil indgå i indsatsen.

 

Betydning for Jobcenter Bornholm

Jobcenteret skal ved afslutning af perioden anvende virksomhedsrettet tilbud overfor 64 personer i matchgruppe 4. I juni 2009, som er udgangspunktet for kampagnen, havde Jobcenteret 32 personer i virksomhedsrettet tilbud fra målgruppen. Jobcenteret skal derfor fordoble sin virksomhedsrettede indsats, for målgruppen, eller som minimum oprette 8 virksomhedscentre.

Jobcenter Bornholm vil til indsatsen modtage ca. 129.920 kr. fra arbejdsmarkedsstyrelsen.

Jobcenteret vil kunne øge volumen i aktiveringstilbuddene, som i forvejen er nødvendigt i perioder med stigende ledig. En forøgelse af tilbudsviften vil, samtidig kunne have en betydning for Jobcenterets rettidighed i forbindelse med afgivelse af tilbud.

 

Udvide målgruppen til også at omfatte unge arbejdsmarkedsparate men ej uddannelsesparate:

På baggrund af denne platform vil Jobcenter Bornholm forsøge at udvide antallet af pladser i virksomhedscentre, således at unge arbejdsmarkedsparate men ej uddannelses parate også vil kunne tilbydes virksomhedspraktikker. Formålet er at skabe en platform for den unge hvor der kan skabes en arbejdsidentitet, som kan overføres i en uddannelsessituation, og hvor kontakten med virksomheden i bedste fald kan ”veksles” til en egentlig praktikplads,

 

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010.

Status for projektet

C) Task Force

Målgruppe:Unge i det ordinære uddannelsessystem

Projektbeskrivelse
Task Force er et tilgængelighedsværktøj, der har til formål at sikre, at man kan komme i kontakt med kommunen, når man som ung studerende eller som vejleder på en uddannelsesinstitution kommer ud for eller involveres i en alvorlig problematik som kan medføre stop i uddannelse, og som ikke umiddelbart kan løses af den unge og uddannelsesinstitutionen.

Delmål

·       Hurtig kontakt til relevant person i kommunen, der kan medvirke til at løse problemet

·       Tæt samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne, der kan medvirke til at unge i Bornholms Regionskommune gennemfører en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter og nøgleord

·       Åben vejledning fx 1 x ugentligt (Varetages af Jobcenteret)

·       Daglig telefonisk træffetid. (Varetages af Jobcenteret)

·       Opgave ”Griber stafetten” – rådgiver og videreformidler til relevant faglig vidensperson.

·       Etablere videns netværk som er forpligtiget til at kunne deltage i ”Stafet møde” indenfor max. 5 arbejdsdage (Virksomheder indenfor BRK)

·       Sikrer at der sker hurtig tilbagemelding til den unge og uddannelsesinstitutionen

·       Med respekt for faglighed og arbejdsområder formidles viden gennem gruppens samarbejde.

·       Evaluering – Henvendelser registreres i forhold til: antal, art og forløb til brug for evaluering.

Eksempler på problemstillinger:

·       Sociale problemer (samliv, bo, netværk, økonomi mm.)

·       Misbrug

·       Helbred

Interessenter
Samarbejdspartnere i netværket for Uddannelse til alle.

Tidsplan
Delprojektet starter senest med skoleårets start august 2010 med 1. evaluering december 2010 og afsluttes som projekt august 2012.

D) anerkendelse af kompetencer hos unge uden interesse eller mulighed foruddannelse (f.eks. EGU/STU)

20 % af alle unge får ikke en uddannelse efter grundskolen. De fleste opnår imidlertid kompetencer – uformelle eller ikke-formelle. De fleste job – især i større virksomheder - indeholder en eller anden form for oplæring, intern uddannelses eller lignende. Disse kompetencer eksisterer ikke, når unge skifter fra et job til job eller til uddannelse, fordi de ikke er dokumenteret.

Mange unge har aldrig fået anerkendelse hverken i Folkeskolen eller senere. Anerkendelse har stor betydning for troen på egne evner og troen på at kunne gennemføre en uddannelse.

Anerkendelse af kompetencer forudsætter en metode til at måle og dokumentere kompetencer og gøre dem generaliser bare. En metode som på samme tid anerkender den enkeltes kompetencer og gør dem generelt anvendelige.

En metode til dokumentation og anerkendelse af ikke formelle kompetencer vil endvidere kunne blive et supplement til EGU beviser og kompetencepapir i STU, hvor målet vil være at få flere kompetencegivende forløb indlagt i uddannelserne.

                                                        Se figur 2 i bilaget

Økonomi

Vil blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med endelig godkendelse af projekt.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at projektbeskrivelsen drøftes med henblik på endelig godkendelse på næste udvalgsmøde, når den samlede økonomi for projektet vil foreligge.

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

·       Bilag med figur 1 og figur 2

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Drøftet.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Tilbud til unge under 30 år (DOC)

2.
Tilbud til unge under 30 år. figur 1 og figur 2 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

Indledning

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2010 påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011.

Sagsbeskrivelse

Ifølge den af beskæftigelsesregionen udmeldte tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011 ville en bekendtgørelsesændring vedrørende indhold i beskæftigelsesplanen være klar primo februar 2010. Ligeledes ifølge tidsplanen udmelder beskæftigelsesministeren i februar 2010 mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2011.

 

På tidspunktet for udsendelse af dagsordenen er ingen af disse forudsætninger imidlertid til stede, og der foreligger således endnu ingen udmelding fra beskæftigelsesministeren om de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2010. Eventuelt vil en udmelding fra ministeren foreligge til udvalgsmødet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2010, drøftes.

Bilag

·        Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Udsat.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Introduktion til udvalgets arbejdsområde

00.01.00A00-0043

Indledning

I udvalgets møde den 6. januar 2010 blev der givet en overordnet introduktion til udvalgets arbejdsområde, og lagt op til opfølgende tematiserede introduktioner i de kommende udvalgsmøder, samt for udvalgets besøg i tilbuddene m.v.

Sagsbeskrivelse

Udvalgsmødet, der afholdes på Vibegård, indledes med at Centerchef Michael Kaas Hansen orienterer om Center for Afklaring og Kompetence (CAK).

 

Der aftales tilrettelæggelse af en plan for fortsat introduktion til udvalgets arbejdsområde:

 

·        Oplæg til temadrøftelser i kommende udvalgsmøder om sygedagpengeområdet, unge, arbejdsmarkedsparate og ej arbejdsmarkedsparate

 

·        Virksomhedsbesøg i forbindelse med udvalgsmøder:

1.      Jobcenter Bornholm – jobbutikken (hvordan man tilmelder sig som ledig) og evt. supporten

2.      Borgercenteret – forsørgelsesydelser ved ledighed og integration

 

·        Virksomhedsbesøg i CAK’s tilbud:

1.     Rønne: Tilbuddene på Vibegård og Lossen.

2.      Åkirkeby: Stifinder og Konnekt (ungeprojekter), og Skovminde.

3.      Nexø: Kreativt Uldværksted og Træværkstedet.

 

·        Yderligere behov for individuel introduktion til udvalgets arbejdsområde

 

Fastlæggelse af dato og rammer for forårets dialogmøder i marts.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Bilag

Intet.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Virksomhedsbesøg tilrettelægges til 2. marts formiddag.

Dialogmødet afholdes 2. marts kl. 14.00 på Vibegård.

 

Sagsbeskrivelse

Der gennemføres introduktion til og en rundvisningstur i tilbuddene under CAK – Center for Afklaring og Kompetenceudvikling tirsdag den 2. marts fra kl. 8.30. Rundvisningen starter og slutter på Vibegård, hvor der efterfølgende afholdes dialogmøde med virksomhederne inden udvalgsmødet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløbet og indhold af rundvisningen.

Bilag

·        Program for rundvisning i CAK tirsdag den 2. marts kl. 8.30 – 14.00

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Rundvisning i CAK planlægges gennemført i april.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Program for rundvisning i CAK den 2. marts kl. 8.30 - 14.00 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Dialogmøde

00.15.00A30-0006

Indledning

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

Sagsbeskrivelse

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gange året, forår og efterår.

 

På forårets dialogmøde skal virksomhederne og udvalget som minimum drøfte aftaleopfølgning på 2009-aftalen, virksomhedens udmøntning af 2010-aftalen, samt påbegynde processen, der skal lede frem til indgåelse af 2011-aftalen.

 

Således indgår følgende bullits i dagsordenen for dialogmødet:

·        Virksomheden gør kort rede for hvordan 2009-aftalen er blevet udmøntet, hvordan der er blevet fulgt op på målene, og endelig om målene er blevet indfriet. Dernæst præsenterer virksomheden udvalget for, hvor langt virksomheden er i forhold til 2010-aftalen (hvilke initiativer er igangsat i forlængelse af aftalen mv.).

·        Udvalget informerer fra kommunalbestyrelsens visionsseminar om de politiske visioner og strategiske mål for 2011, herunder hvilke overvejelser udvalget har haft i forhold til de enkelte mål og indikatorer.

·        På baggrund af ovenstående præsentation samt virksomhedens igangværende arbejde, igangsættes drøftelser af virksomhedens mål for 2011.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløbet og indhold af dialogmødet.

Bilag

·        Dagsorden for dialogmøde den 2. marts 2010 kl. 14.00-15.30 i kantinen på Vibegård.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Udvalget imødeser evaluering fra deltagerne i dialogmødet.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Dagsorden for dialogmøde den 2. marts 2010 kl. 14.00-15.30 i kantinen på Vibegård (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Redigering af sociale klausuler
  3. Status på Ungdomsuddannelse til alle
  4. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen
  5. Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010, pkt. 5: Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræsentation og uddannelse i de politiske udvalg

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 2. marts 2010

1.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. februar 2010, pkt. 5: Budgettering og styring af udgifter til møder, rejser, repræs (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Intet.