Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om STU og EGU
  åbent 2 Valg af næstformand for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 4 Fokusopfølgning pr. 31. januar 2010
  åbent 5 Budget 2011
  åbent 6 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 7 Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigeede
  åbent 8 Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension
  åbent 9 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 10 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 11 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 12 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 13 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 14 Mål for 2011
  åbent 15 Sociale klausuler
  åbent 16 Dialogmødet med virksomhederne
  åbent 17 Sager til orientering
  åbent 18 Orientering fra medlemmerne
  åbent 19 Sager til høring
  åbent 20 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om STU og EGU

00.01.00G00-0017

Indledning

Børne- og skoleudvalget fik i mødet den 2. marts 2010 en orientering om STU og EGU.

Sagsbeskrivelse

Tilsvarende giver Jens Zachariasen, leder af Ungecenter Bornholm, en orientering om Særlig Tilrettelagt Undervisning og Erhvervs Grunduddannelsen.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Valg af næstformand for Beskæftigelsesudvalget

00.22.02A30-0003

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Henrik Kofod blev valgt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0058

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Beskæftigelsesudvalgets områder. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

For 2009 forventer Jobcenter Bornholm et resultat på det overførbare område, der er 2,7 mio. kr. bedre end ved opfølgningen pr. 31. oktober 2009, hvor der forventedes et underskud på 1,0 mio. kr. Der forventes således en overførsel til 2010 på 1,7 mio. kr.

Forbedringen skyldes dels, at der ved sidste opfølgning ikke var regnet med overførsel af overskud på flexpuljen, og dels, at der er et overskud på driftsbevillingen fra staten vedrørende det statslige jobcenter for perioden 1. august – 31. december 2009, som ikke skal tilbagebetales.

For 2010 forventer Jobcenter Bornholm at overholde budgettet på det overførbare område. Størstedelen af overførslen på 1,7 mio. kr. fra 2009 vedrører flexpuljen, hvor det forventes, at der igen overføres ca. 1,4 mio. kr. til 2011.

 

På det ikke-overførbare område forventer Jobcenter Bornholm et resultat, der er 3,7 mio. kr. bedre end forventet ved opfølgningen pr. 31. oktober 2010, hvor der forventedes et underskud på 6,7 mio. kr. Forbedringen skyldes mindre udgifter end forventet på integrationsområdet, på aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og fleksjobs samt på løntilskud.

For 2010 forventer Jobcenter Bornholm at overholde budgettet på det ikke-overførbare område, idet det på nuværende tidspunkt er umuligt at skønne over udgiften vedrørende de forsikrede ledige.

Kommunerne overtog finansieringsansvaret for de forsikrede ledige fra 1. januar 2010, idet kommunerne modtager et beskæftigelsestilskud til finansiering heraf.

Kommunerne er også blevet medfinansierende på dagpenge til forsikrede ledige, og der er udviklet et it-system, der kombinerer data fra a-kasserne og kommunerne med henblik på beregning af kommunernes medfinansiering. Systemet er imidlertid først taget i brug ultimo februar 2010, idet alle a-kasser endnu ikke er tilsluttet systemet. Bornholms Regionskommune har således pt. ikke data, der kan danne grundlag for et nærmere skøn over udgifterne på dette område.

Som nævnt modtager kommunerne et beskæftigelsestilskud til finansiering af udgifterne. Bornholms Regionskommune modtager et tilskud på 155,8 mio. kr., idet der er budgetteret udgifter på det samme beløb i budget 2010. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2010 på baggrund af udviklingen i ledigheden fra 2008 til 2009 på landsplan, på landsdelsplan og i den enkelte kommune. Økonomi og Analyse har foretaget en meget foreløbig beregning af midtvejsreguleringen der viser, at Bornholms Regionskommune skal tilbagebetale ca. 48 mio. kr. af tilskuddet. Dermed må det også forventes, at udgifterne vil være tilsvarende mindre end budgetteret, men der er som nævnt ikke datagrundlag for en vurdering af dette pt.

Udviklingen i udgifterne til de forsikrede ledige vil blive fulgt nøje.

 

Politikområde 8 Forsørgelsesydelser

For 2009 forventer Borgercentret et overskud på 0,8 mio. kr. på den overførbare ramme, hvilket er 0,4 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009. Forbedringen skyldes bl.a. dagpengerefusion, som ikke var indregnet ved sidste opfølgning, samt færre udgifter i første del af projekt ”Krop og Kontor” end forventet.

For 2010 forventer Borgercentret at overholde budgettet inkl. overførslen på 0,8 mio. kr.

 

På det ikke-overførbare område forventer Borgercentret et resultat, der er 4,0 mio. kr. værre end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010. Forværringen skyldes et større forbrug vedrørende kontanthjælp end forventet, samt at der sidst på året er foretaget konteringsmæssige korrektioner med omkonteringer fra refusionsberettigede til ikke-refusionsberettigede områder.

For 2010 forventer Borgercentret et merforbrug på 3,0 mio. kr. på det ikke-overførbare område. Generelt er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at give en reel vurdering på området, idet antallet af ydelsesmodtagere og dermed udgifterne påvirkes kraftigt både af konjunkturerne og af udviklingen i beskæftigelsen hen over året. Der må forventes et fald i ledighedsydelse uden refusion til personer visiteret til fleksjobs når effekten af projektet ”Sociale fleksjobs slår igennem. Omvendt kan den konjunkturmæssige udvikling gøre, at der på andre områder vil være et øget forbrug.

 

Økonomi

I 2009 forventes samlet set på Beskæftigelsesudvalgets område et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 3,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

De ikke-overførbare områder bør ses i sammenhæng med politikområde 4 Sociale ydelser, da modtagerne af overførselsindkomster vandrer mellem de tre politikområder. På politikområde 4 forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. mens der på politikområde 7 og 8 forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., dvs. en samlet forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Dette resultat skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen pr. 31. oktober, hvor der blev givet en samlet tillægsbevilling på 11,8 mio. kr. til det ikke-overføre område, hvoraf 6,5 mio. kr. blev givet til politikområde 4 Sociale ydelser.

For 2010 forventes budgettet på politikområde 4 at holde, og det samlede merforbrug på de tre områder forventes således at udgøre 3 mio. kr. på det ikke-overførbare område. På det overførbare område forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. idet der anvendes 1,1 mio. kr. af overførsel fra 2009 på 2,5 mio. kr.

 

Virksomhed

Forventet overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.697

-297

0

1.400

0

Beskæftigelse og aktivering

1.697

-297

0

1.400

0

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

794

-794

-3.000

0

-3.000

Forsørgelsesydelser

794

-794

-3.000

0

-3.000

Beskæftigelsesudvalget

2.491

-1.091

-3.000

1.400

-3.000

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

 

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fokusopfølgning pr. 31. januar 2010

00.01.00Ø02-0131

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. januar 2010

·        Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. januar 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. januar 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. januar 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budget 2011

00.01.00Ø02-0128

Indledning

I sidste møde den 2. marts 2010 godkendte udvalget proces for budget og mål for 2011, og drøftede den af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte budgetrammereduktion.

 

Drøftelsen genoptages.

Sagsbeskrivelse

Der er i Borgercenteret og Jobcenter Bornholm blevet iværksat afdækning af mulighederne med henblik på udarbejdelse af forslag til udvalgets budgetbidrag.

 

Elementer af budgetforslagene vil blive mundtligt forelagt til drøftelse.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Indledning

På baggrund af den stigende ledighed, især blandt unge, har Jobcenter Bornholm behov for nye tilbud til denne gruppe, som kan være med til at sikre at flere unge påbegynder kompetencegivende uddannelse eller opnår ansættelse i varige jobs.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af KL projektet "Uddannelse til alle", får for få unge på Bornholm en kompetencegivende uddannelse. Dette har ikke alene konsekvenser for den enkelte, der ikke får udviklet sin person til sit fulde potentiale, men har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser.

 

Adgang til veluddannet arbejdskraft er helt afgørende for det bornholmsk erhvervsliv – det gælder både det private erhvervsliv, der skal konkurrere på et globalt marked og det offentlige erhvervsliv, der skal levere et højt service og velfærdsniveau for at tiltrække og fastholde borgerne.

 

Samtidig ved vi, at det er de uddannede unge der er mobile – både i forhold til at gennemføre videregående uddannelse og arbejde udenfor Bornholm, og det er derfor i overvejende grad de mindst kvalificerede med lav mobilitet, der bliver på Bornholm.

 

Der skal derfor gøres en stor indsats, idet der ellers er en stor risiko for, at vi indenfor en kort årrække vil se mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm, som derfor er afhængig af at tiltrække arbejdskraft ude fra for at sikre den lokale erhvervsudvikling.

 

Målgruppen:

En figur i bilaget viser fordelingen på karakteristika for fem hovedtyper af ledige inden for målgruppen af unge, defineret som værende unge mellem 18 og 30 år, således som det ser ud ifølge en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

 

Denne opgørelse blev foretaget da ledigheden var på det laveste niveau, hvor mangeunge var i job, hvilket betyder, at gruppen af unge uden barrierer sandsynligvis er noget større i dag, men hvor vi også fortsat har de unge med de øvrige nævnte barrierer.

Udfordringen er, at det ikke er nok med ét tilbud, til at løse de beskrevne barrierer, men at det er nødvendigt med en bred vifte af tilbud alt efter barrierens karakter.

 

Det er i den forbindelse relevant at kigge på tilbudstrappen, der er illustreret i bilaget. Tilbudstrappen angiver hvilke typer af tilbud som primært anvendes til de forskellige målgrupper.

 

 

Dette kan også illustreres i bilaget med en figur som er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), hvoraf der fremgår et tilsvarende fokus på den virksomhedsrettede del, samt på kompetencegivende uddannelse.

 

Antal unge i målgruppen i jobcentret udgør aktuelt små 500 i aldersgruppen 18-29 år, som enten er på dagpenge eller kontanthjælp.

 

Nuværende tilbud:

Jobcenter Bornholm har indgået aftale om op til 50 helårspladser hos anden aktør i forhold til arbejdsmarkedsparate unge på dagpenge og kontanthjælp.

 

Dette tilbud er især målrettet mod unge som skal have vejledning i forhold til mulighederne på det bornholmske arbejdsmarked.

 

I jobcentrets Center for afklaring og kompetenceudvikling (CAK) udbydes 2 tilbud, henholdsvis Konnekt med 10 helårspladser, som modtager unge med misbrugsproblemer og Stifinder med 15 pladser, som modtager unge med problemer udover ledighed.

 

Ud over dette anvendes en lang række individuelle tilbud i form af uddannelse, anden opkvalificering, produktionshøjskole mv.

 

Aktuelt er vi ved at påbegynde etableringen af de såkaldte "Virksomhedscentre", hvor det er de unge med problemer udover ledighed, primært match 4, som skal have mulighed for at starte op i virksomhedspraktikker i større offentlige eller private virksomheder.

 

De nye ungepakker vil også give nye muligheder i forhold til denne målgruppe, med udvidet mulighed for test og undervisning i forhold til basis fag som dansk og matematik, udvidet mulighed for at yde mentor støtte, mulighed for at jobcentret kan etablere praktikforløb for 15-17årige mv.

 

Sammenholder man tilbudstrappen med de nuværende tilbud, har vi tilbud til unge med særlige behov, snart udvidet med virksomhedscentre, og tilbud til unge uden barrierer i form af tilbuddet hos anden aktør samt de almindelige uddannelsesmuligheder.

 

Vi mangler derfor tilbud til de øvrige unge, illustreret ved tilbudstrappens trin 2 og 3.

 

I regi af modelkommune projektet "Uddannelse til alle" er vi derfor aktuelt ved at undersøge en mulighed for at etablere et eller flere tilbud beliggende på Bornholms Erhvervsskole, som enten skal varetages af CAK, eller i et fælles projekt med Bornholms Erhvervsskole.

 

Fordelen med denne beliggenhed er en øget mulighed for brobygning til ungdomsuddannelserne, samt en mulighed for at medarbejdere fra jobcentret kan indgå i en "Task force" enhed som kan være med til at vejlede frafaldstruede unge på erhvervsuddannelserne, og sikre en koordinering med andre områder af Bornholms Regionskommune.

     

Et konkret forslag til organiseringen af det beskrevne tilbud vil blive forelagt Beskæftigelsesudvalget på det først kommende møde, men er afhængig af den konkrete udmøntning af de nye ungepakker, hvor lovgivningen aktuelt er til høring, samt den fælles ansøgning til Bornholms Vækstforum for en samlet koordineret indsats på dette område på tværs af kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. 

Økonomi

Vil blive undersøgt, og forelagt for udvalget.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Jobcenter Bornholm den 21. februar 2010

Sagsbeskrivelse

Det er besluttet, at et udkast socialfondsprojektet vedrørende uddannelse til alle skal forelægges for Bornholms Vækstforum den 22.marts 2010, og fremlægges til endelig godkendelse med den økonomiske del af ansøgningen til mødet den 19. april 2010.

Projektet under Beskæftigelsesudvalget vil udgøre en del af denne ansøgning som anført på følgende figur som Del-projekt 2.

 

 

                                                                Se figur 1 i bilaget

 

 

Forslag til projekt

A) Oprettelse af ”arbejdspraktikker” med uddannelsesperspektiv

En række unge har i højkonjunkturen efterspurgt og fået lønarbejde frem for uddannelse. En stor del af de unge er nu ledige uden uddannelse. Ved at etablere kontakt mellem virksomheder og den ledige unge, 

B) Virksomhedscentre

Arbejdsmarkedsstyrelsen har siden 2006 gennemført forsøg med virksomhedscentre, i 13 jobcentre.

I forsøget ville man, afprøve og dokumenterer effekten af virksomhedsrettet tilbud til nogle af de svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere, match 4.

Forsøget viser at de virksomhedsrettede tilbud, har en højere effekt end de tilbud som normalt anvendes til målgruppe.

 

Konceptet om virksomhedsrettet tilbud.

For at oprette et virksomhedscenter skal der indgås aftale om, at der i virksomheden er en fast aftale om virksomhedspraktikker i virksomheden. Oprettes virksomhedscenteret med en enkelt virksomhed skal der oprettes min. 4 praktikpladser i virksomheden.

Jobcenteret betaler mentor i virksomheden typisk er der i forsøget anvendt 2½ timer pr plads pr uge.

Jobcenteret forpligter sig samtidig til, at der i virksomheden kun er Jobkonsulenten, som virksomhedens indgang til Jobcenteret.

 

Kampagne i perioden jan 2010-jun 2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen i værksætter en målrettet indsats over for jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettet tilbud, over de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Og har i den forbindelse sat 2 mål.

Mål 1: At der på månedsbasis er 9000 kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Mål 2: At 20 % af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende 4 uger efter afsluttet forløb i virksomhedscenter

Jobcentre der vælge at forsøge at nå disse mål, kan få økonomisk tilskud til ansættelse af en koordinator. Det er frivilligt om et Jobcenteret vil indgå i indsatsen.

 

Betydning for Jobcenter Bornholm

Jobcenteret skal ved afslutning af perioden anvende virksomhedsrettet tilbud overfor 64 personer i matchgruppe 4. I juni 2009, som er udgangspunktet for kampagnen, havde Jobcenteret 32 personer i virksomhedsrettet tilbud fra målgruppen. Jobcenteret skal derfor fordoble sin virksomhedsrettede indsats, for målgruppen, eller som minimum oprette 8 virksomhedscentre.

Jobcenter Bornholm vil til indsatsen modtage ca. 129.920 kr. fra arbejdsmarkedsstyrelsen.

Jobcenteret vil kunne øge volumen i aktiveringstilbuddene, som i forvejen er nødvendigt i perioder med stigende ledig. En forøgelse af tilbudsviften vil, samtidig kunne have en betydning for Jobcenterets rettidighed i forbindelse med afgivelse af tilbud.

 

Udvide målgruppen til også at omfatte unge arbejdsmarkedsparate men ej uddannelsesparate:

På baggrund af denne platform vil Jobcenter Bornholm forsøge at udvide antallet af pladser i virksomhedscentre, således at unge arbejdsmarkedsparate men ej uddannelses parate også vil kunne tilbydes virksomhedspraktikker. Formålet er at skabe en platform for den unge hvor der kan skabes en arbejdsidentitet, som kan overføres i en uddannelsessituation, og hvor kontakten med virksomheden i bedste fald kan ”veksles” til en egentlig praktikplads,

 

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010.

Status for projektet

C) Task Force

Målgruppe:Unge i det ordinære uddannelsessystem

Projektbeskrivelse
Task Force er et tilgængelighedsværktøj, der har til formål at sikre, at man kan komme i kontakt med kommunen, når man som ung studerende eller som vejleder på en uddannelsesinstitution kommer ud for eller involveres i en alvorlig problematik som kan medføre stop i uddannelse, og som ikke umiddelbart kan løses af den unge og uddannelsesinstitutionen.

Delmål

·       Hurtig kontakt til relevant person i kommunen, der kan medvirke til at løse problemet

·       Tæt samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne, der kan medvirke til at unge i Bornholms Regionskommune gennemfører en ungdomsuddannelse.

Aktiviteter og nøgleord

·       Åben vejledning fx 1 x ugentligt (Varetages af Jobcenteret)

·       Daglig telefonisk træffetid. (Varetages af Jobcenteret)

·       Opgave ”Griber stafetten” – rådgiver og videreformidler til relevant faglig vidensperson.

·       Etablere videns netværk som er forpligtiget til at kunne deltage i ”Stafet møde” indenfor max. 5 arbejdsdage (Virksomheder indenfor BRK)

·       Sikrer at der sker hurtig tilbagemelding til den unge og uddannelsesinstitutionen

·       Med respekt for faglighed og arbejdsområder formidles viden gennem gruppens samarbejde.

·       Evaluering – Henvendelser registreres i forhold til: antal, art og forløb til brug for evaluering.

Eksempler på problemstillinger:

·       Sociale problemer (samliv, bo, netværk, økonomi mm.)

·       Misbrug

·       Helbred

Interessenter
Samarbejdspartnere i netværket for Uddannelse til alle.

Tidsplan
Delprojektet starter senest med skoleårets start august 2010 med 1. evaluering december 2010 og afsluttes som projekt august 2012.

D) anerkendelse af kompetencer hos unge uden interesse eller mulighed foruddannelse (f.eks. EGU/STU)

20 % af alle unge får ikke en uddannelse efter grundskolen. De fleste opnår imidlertid kompetencer – uformelle eller ikke-formelle. De fleste job – især i større virksomheder - indeholder en eller anden form for oplæring, intern uddannelses eller lignende. Disse kompetencer eksisterer ikke, når unge skifter fra et job til job eller til uddannelse, fordi de ikke er dokumenteret.

Mange unge har aldrig fået anerkendelse hverken i Folkeskolen eller senere. Anerkendelse har stor betydning for troen på egne evner og troen på at kunne gennemføre en uddannelse.

Anerkendelse af kompetencer forudsætter en metode til at måle og dokumentere kompetencer og gøre dem generaliser bare. En metode som på samme tid anerkender den enkeltes kompetencer og gør dem generelt anvendelige.

En metode til dokumentation og anerkendelse af ikke formelle kompetencer vil endvidere kunne blive et supplement til EGU beviser og kompetencepapir i STU, hvor målet vil være at få flere kompetencegivende forløb indlagt i uddannelserne.

                                                        Se figur 2 i bilaget

Økonomi

Vil blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med endelig godkendelse af projekt.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at projektbeskrivelsen drøftes med henblik på endelig godkendelse på næste udvalgsmøde, når den samlede økonomi for projektet vil foreligge.

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

·       Bilag med figur 1 og figur 2

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2010:

Drøftet.

 

 Indledning

Forslag til projektet der herefter er benævnt ”Nye veje” blev forelagt og drøftet i sidste møde den 2. marts 2010. Herefter afventer en beskrivelse af den samlede økonomi.

 

Sagsbeskrivelse

Den samlede økonomi for Projektet ”Nye veje” skal ses i sammenhæng med processen med udarbejdelsen af ansøgning om socialfondsmidler til en samlet, udvidet indsats for ”Uddannelse til alle” der pågår i et forprojekt., hvor arbejdet har vist sig at være mere tidskrævende end forventet.

 

Projektet ”Nye veje” er den kommunale del af det kommende socialfondsprojekt.

Økonomi

Ved til 50 unge løbende at tilbyde pladser i opfølgningstilbud, flyttes der 50 unge modtagere af en passiv forsørgelsesudgift med 35 % refusion, til modtagere af en aktiv forsørgelsesudgift med 65 % refusion. Derved kan opnås en merindtægt i refusion på kr. 1.265.624 på årsbasis, der kan anvendes til at finansiere ”Nye veje”. Hertil kommer yderligere indtægt som følge af ”ungepakken”, og refusion af mentorudgifter.

 

Det forudsættes at de 50 unge udgør: 10 der er fyldt 25 år og er forsørgere, 10 der er fyldt 25 år, 10 der er under 25 år og er udeboende, og 20 der er under 25 år og er hjemmeboende.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

At Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100)

At projektet kan iværksættes fra 1. maj 2010

Bilag

·        Tilbud til unge under 30 år

·       Bilag med figur 1 og figur 2

·       Besparelsespotentiale

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
 Tilbud til unge under 30 år (DOC)

2.
 Bilag med figur 1 og figur 2 (DOC)

3.
Besparelsespotentiale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

15.20.00G00-0007

Indledning

Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende, og der er således i øjeblikket 160 ledige fleksjobberettiget på Bornholm.

 

Fra 4. januar 2010 differentieres refusionssatsen på ledighedsydelse, således at staten giver henholdsvis 35 % eller 65 % refusion af ledighedsydelsen, alt afhængig af om den enkelte person deltager i et aktivt forløb eller passivt modtager ydelse.

 

Det er derfor både menneskeligt og økonomisk attraktivt, at tilbyde en aktiv indsats for personer på ledighedsydelse.

 

Jobcenter Bornholm foreslår derfor en udvidelse af den aktive indsats med op til 50 pladser a 10 timer om ugen.

 

Formålet er at understøtte aktiv jobsøgning og anden kompetenceudvikling, således at den ledige fleksjobber hurtigere kommer i job, sekundært får mulighed for at udvikle sig, lære nye kompetencer og opnå øget selvtillid i ledighedsperioden, som kan give yderligere motivation til jobsøgning.

 

At udgifterne til de nye tilbud/pladser finansieres ved hjemtagelse af en øget statslig refusion.

 

Sagsbeskrivelse

Fra 4. januar 2010 differentieres refusionssatsen på ledighedsydelse, således at staten giver henholdsvis 35 % eller 65 % refusion af ledighedsydelsen, alt afhængig af om den enkelte person  deltager i et aktivt forløb eller passivt modtager ydelse.

 

Hidtidig har staten givet 35 % refusion af ledighedsydelsen i op til 18 måneder uanset om den enkelte person har været aktiv eller passiv.

 

Den ændrede refusionssats for ledighedsydelse svarer dermed til kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, hvor der ligeledes gives 65 % refusion, når en person deltager i et aktivt forløb og 35 % refusion, når person passivt modtager ydelse.

 

I lighed med sygedagpengeområdet er betingelsen for modtagelse af 65 % refusion, at ledighedsydelsespersonen deltager i et aktivt forløb på minimum 10 timer ugentligt.

 

Baggrunden for den differentierede refusionssats er et statsligt ønske om, at tilskynde kommunerne tilat gøre en større aktiv indsats for at hjælpe personer på ledighedsydelse til at komme i fleksjob og dermed ind på arbejdsmarkedet.

 

Forskellen mellem 35 % og 65 % statslig refusion af ledighedsydelsen er ca. 4.200 kr. pr. måned pr. person. Når staten samtidig yder 50 % refusion på udgifterne til aktive forløb har kommunerne fået et stort økonomisk incitament til at udvide aktivindsatsen overfor personer på ledighedsydelse. Der er ikke, som i ved aktiveringsudgifterne til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige loft over, hvor meget kommunen kan hjemtage 50 % refusion på.

 

Når en person har været på ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ophører staten med at yde refusion og udgiften til ledighedsydelse bliver dermed til en 100 % kommunal udgift. Hermed er der også et økonomisk incitament for kommunerne til at gøre en tidlig indsats for at hjælpe de ledige til et fleksjob.

 

I denne indstilling stilles forslag om en udvidelse af den aktive indsats for personer, som har været på ledighedsydelse i mindre end 12 måneder.

 

Hidtidig udvikling og indsats

 

Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende, således er der i øjeblikket 160 ledige fleksjobberettigede på Bornholm. Heraf har godt 50 fleksjobberettigede været ledige under 12 måneder.

Samtidig stiger andelen af ledige fleksjobberettigede, blandt de ny tilkendte fleksjobberettigede.

 

Der er i 2010 tilkendt 22 personer retten til fleksjob, men 16 af disse er ledige og mangler dermed fleksjob.

Forslag til en forøgelse af den aktive indsats

 

Jobcenter Bornholm foreslår, at aktivindsatsen for personer på ledighedsydelse forøges med henblik på at hjælpe endnu flere i fleksjob.

 

Antallet af pladser til personer på ledighedsydelse udvides med 50, således at der løbende er omkring 70-80 personer i et aktivt tilbud, hvilket svarer til lidt mere end 50 % af alle, som har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder.

 

Jobcentret anvender i forvejen anden aktør (Jobvision) til den lovpligtige indsats for borgere som har været ledige i mere end 12 måneder.

 

Tilbuddet vil være defineret som følgende:

 

Målgruppe:    Ledige fleksjobbere som har været tilkendt fleksjob i 0-12 måneder.
                      Deltageren skal, inden for 3 måneder, kunne påbegynde et fleksjob.

 

Formål:          Hurtigst muligt bringe den ledige i fleksjob.

 

Metode:         Oprettelse af jobklub

 

At der oprettes en jobklub enten i Center for Afklaring og Kompetenceudvikling (CAK) eller hos anden aktør. Valget foretages ud fra en økonomisk og indholdsmæssig vurdering.

 

Ledige fleksjobberettigede tilbydes deltagelse i nyt forløb for ledige fleksjobbere fra første ledighedsdag og 6 måneder frem, i minimum 10 timer pr. uge. Tilbuddet kan forlænges i op til 12 måneder.

 

Tilbuddet skal have stort fokus på den lediges jobmuligheder. Dette opnås gennem en tæt opfølgning og et tæt samarbejde mellem den ledige, jobkonsulent og vejleder.
Aktiviteterne i tilbuddet kan blandt andet være:

Ø      Vejledning om CV og jobsøgning

Ø      Råd og vejledning om det at være berettiget til fleksjob

Ø      Personlig netværksdannelse

Ø      Personlig vejledning

Ø      Inddragelse af virksomheder.

Ø      Synliggørelse af mulige jobåbninger Mål:            

 

 

 

 

 

Der ansættes 3 vejledere som konkretiseret i økonomiafsnittet, som sammen med jobkonsulenterne i jobcenteret har til opgave, at forestå jobklubarbejdet. Alternativt købes der et tilsvarende forløb hos anden aktør.

 

Løbende opfølgning på økonomien

 

Jobcenter Bornholm vil løbende overfor Beskæftigelsesudvalget gøre status på økonomien omkring aktivindsatsen for fleksjobledige, herunder udviklingen i antallet af aktive ledige, således at det er synligt og dokumenteret, at de iværksatte tilbud bliver finansieret ved hjemtagelse af en øget statslig refusion. Afrapporteringen vil ske til Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med de ordinære møder

 

Økonomi

Kommunen mister retten til statsrefusion på ledighedsydelsen efter 18 måneder. Det er derfor hensigten atten, at opprioriterer indsatsen for de ledige fleksjobberettigede.

 

Jobcentrets normale indsats overfor ledige fleksjobbere betyder, at det tilstræbes at den ledige påbegynder i virksomhedspraktik efter 6 måneders ledighed.

Det betyder jf. efterfølgende figur, at Bornholms Regionskommunen modtager 35 % refusion de første 6 måneder af ledighedsperioden.

 

Gennem en tidligere indsats vil kommunen kunne hjemtage 65 % refusion fra 1. ledighedsdag.

 

Det vurderes at tilbuddet kan gennemføres ved ansættelse af i første omgang 2 vejledere.

Den anslåede udgift til tilbuddet forventes, at ligge på 900.000/1.350.000 kr., der afholdes på konto 5.

Et tilbud af denne størrelse forventes at kunne have 25-30 fuldtidspladser, som vil kunne udvides til 40-50 fuldtidspladser såfremt der måtte vise sig behov for dette, ved ansættelse af yderligere 1 årsværk som vejleder til en udgift af kr. 400.000, således at de samlede udgifter vil være 1.350.000 med en øget netto refusion på 1.050.000 kr.

Antal Fuldtids-personer i tilbud

Årsudgifter
til ledigheds-
ydelse

Refusion v. 35%

Refusion v 65%

Forskel

Udgifter til tilbud

+/-

5

889

311

578

267

900

-633

10

1.778

622

1.156

533

900

-367

15

2.667

934

1.734

800

900

-100

20

3.557

1.245

2.312

1.067

900

167

25

4.446

1.556

2.890

1.334

900

434

30

5.335

1.867

3.468

1.600

1.350

250

35

6.224

2.178

4.046

1.867

1.350

517

40

7.113

2.490

4.624

2.134

1.350

784

50

8.002

2.802

5.202

2.400

1.350

1.050

Alle beløb er i t.kr, og beregnet på baggrund af satser pr. 1. januar 2010

 

 

 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at tilbuddet vil kunne være selvfinansierende ved et minimum på 20 fuldtidspersoner i tilbuddet.

Bilag

Intet.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

AtJobcenter Bornholm kan oprette op til 50 helårspladser til fleksjobberettigede med en ledighedsperiode på mellem 0-12 måneder indenfor en budgetramme på op til kr. 1.350.000

At tilbuddet enten oprettes i Center for Afklaring og Kompetenceudvikling eller hos anden aktør ud fra en økonomisk og indholdsmæssig vurdering.

 

At ordningen iværksættes fra 15. april 2010 eller snarest derefter.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

15.00.00G00-0013

Indledning

Ud fra en undersøgelse foretaget i Jobcenter Bornholm, Team sygedagpenge, er det konstateret, at det er muligt at reducere ventetiden for en række borgere som venter på tilkendelse af fleksjob eller førtidspension.

 

Når en borger er endelig afklaret, og det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, skal sagsbehandleren sammenskrive sagen og indstille borgeren til et fleksjob eller førtidspension.

 

Disse sager skal udredes i en sådan grad, at alle andre muligheder vurderes som værende udtømte og at dette fremgår af den dokumentation som indgår i sagen. Dette dokumentationskrav påhviler den enkelte sagsbehandler. Sagsbehandleren har løbende udfyldt den lovpligtige ressourceprofilen med henblik på at beskrive borgeren ud fra de opmærksomhedspunkter denne kræver.

 

Jf. lovgivningen har kommunen op til 3 måneder fra en sag er fuldt belyst, til der skal være tilkendt fleksjob eller førtidspension.

 

Da langt de fleste borgere der tilkendes fleksjob og førtidspension har været sygemeldt i længere perioder, vil der ofte ikke være refusion for sygedagpenge. Såfremt ventetiden på tilkendelse af ny forsørgelsesydelse kan nedbringes fra 3 til 1 måned, vil dette kunne sikre kommunen en øget refusionsindtægt, og borgeren en hurtigere afklaring af fremtidigt forsørgelsesniveau.

 

Jf. tidligere aftale med kommunalbestyrelsen om bevilling af midler til forsøgsprojekter, som skal tage afsæt i at være selvfinansierende i form af øget refusion eller besparelser på ydelsen, åbnes der for muligheden at iværksætte en række projekter, hvor der kan benyttes midler på tværs af ydelsesområdet (konto 5) og driftsområdet (konto 6).

 

Sagsbeskrivelse

Der er ultimo februar 2010 udført en analyse som bl.a. viser, at der er et mindre efterslæb på 30 sager over 52 uger, hvor størstedelen er forlænget på sygedagpengelovens § 27, st.1, nr. 7 – indstilling til førtidspension.

 

Disse sager mangler kun at sagsbehandleren ”har tid til” at skrive selve indstillingen, og at sagen herefter forelægges for  indstillingsudvalget.

 

Ligge tiden(sagsbehandlingstid) for disse sager er pt. i snit på 12 uger.

 

Da alle disse sager er over 52 uger er de en100 % kommunal udgift, hvorfor fokus på disse sager er højt prioriteret i jobcentret.

 

En ekstraordinær indsats i disse sager vil betyde, at de vil kunne indstilles til pension eller fleksjob hurtigere, og at borgeren får en hurtigere afklaring ift. fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

 

På samme måde vil denne indsats forkorte den tid borgeren får udbetalt sygedagpenge, og dermed spare regionskommunen for sygedagpenge i perioden.

 

Målgruppe:    Sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår

 

Formål:          Hurtigst mulig afklaring til fleksjob eller førtidspension

 

Metode:         At der sikres en økonomisk ramme som giver mulighed for enten ved

 

-          overarbejde

-          ansættelse af en eller flere personer i en kortere periode (evt. studerende)

-          anvendelse af anden aktør

 

til at overtage og færdigskrive disse sager, så de kan lægges op til indstillingsudvalget.

 

 Mål:             

 

 

 

Løbende opfølgning på økonomien

 

Jobcenter Bornholm vil løbende overfor Beskæftigelsesudvalget gøre status på økonomien omkring aktivindsatsen for fleksjobledige, herunder udviklingen i antallet af aktive ledige, således at det er synligt og dokumenteret at de iværksatte tilbud bliver finansieret ved hjemtagelse af en øget statslig refusion. Afrapporteringen vil ske til Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med de ordinære møder

 

Forebyggelse og fastholdelse:

Sygedagpengeteamet valgte qua den nye lovgivning på området samt den af Beskæftigelsesudvalget besluttede strategi for sygedagpengeområdet, at omorganisere indsatsen i begyndelsen af 2010. Denne omorganisering har bl.a. betydet flere ressourcer i den tidlige indsats samt i forebyggelsen, for på den måde at bremse tilgangen af nye langvarige sager.

 

Det forventes, at en hurtig indsats vil kunne afklare mange af borgerne tidligere i forløbet, og dermed fastholde borgeren på arbejdsmarkedet eller sikre en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne strategi forventes alt andet lige, at betyde en formindsket tilgang af nye langvarige sager over 26 uger.

 

Denne strategi sammenholdt med det beskrevne forslag, vil også frigive tid hos den enkelte sagsbehandler i en sådan grad, at indsatsen overfor de borgere der stadig har en mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet yderligere kan intensiveres.

 

 

Økonomi

30 sager (med en varighed på over 52 uger) sagsbehandlingstid 3 måneder = kr. 1.454.706

30 sager (med en varighed på over 52 uger) sagsbehandlingstid 1 måned    = kr.    484.920

Besparelsespotentiale                                                                                  =  kr.   969.786

 

- udgifter til særlig indsats (max)                                                                 =  kr.  -150.000 

- udgifter anden forsørgelse netto (anslået ud fra 35% refusion)                 =  kr.   -480.000


Samlet besparelse                                                                                         kr.    340.000

 

Den samlede besparelse efter en særlig indsats i en periode til en udgift på max. kr. 150.000 udgør således kr. 340.000. Besparelsen i 2010 bliver evt. forholdsvis mindre, hvis udgiften til den særlige indsats ikke fuldt ud bliver forbrugt i løbet af 2010, men således strækkes ind i 2011.

Bilag

Intet.

 

Indstilling

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

AtJobcenter Bornholm kan iværksætte en særlig indsats for målgruppen Sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og som skal afklares til fleksjob eller førtidspension” indenfor en budgetramme på op til kr. 150.000.

Atder overføres kr. 150.000 fra kontoen for passive sygedagpenge i Borgercenteret til konto 6 i Jobcenter Bornholm.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, og deltagerantallet i februar har været som forventet.

 

I bilaget redegøres for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet ultimo februar 2010.

 

Økonomi

Ved udgangen af februar er hjemtaget samlet refusion svarende til 22 % af projektets budgetterede udgifter.  

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 16. marts 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
Notat af 16. marts 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen..

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Bilag

·        Notat af 16. marts 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
Notat af 16. marts 2010 om opfølgning på projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000,00 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Dette tilbud startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Medio marts er 28 borgere blevet visiteret til forløbet. Muligheden for at henvise til tilbuddet bliver benyttet i stor grad, og det forventes at det budgetterede antal borgere på 50 personer nås inden for de næste par måneder.

 

Disse forløb planlægges i samarbejde med den enkelte borger og en vejleder. Vejlederen følger den enkelte borger gennem hele forløbet, og hjælper og støtter vedkommende til en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Økonomi

I bilaget gives en oversigt over status på økonomien medio marts 2010.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 17. marts 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
 Notat af 17. marts 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sygedagpengeindsatsen over 52 uger – afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. 10. marts 2010 opgøres til 6 raskmeldinger, 1 tilkendt revalidering, 1 tilkendt fleksjob og 1 tilkendt førtidspension.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 17. marts 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige dagpengesager over 52 uger

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
 Notat af 17. marts 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med lang-varige dagpengesager over 52 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

Indledning

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

 

De lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik §§ 10-16.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er nærmere beskrevet.

 

I skabelonen for beskæftigelsesplanen for 2011 er det bl.a. præciseret, at beskæftigelsesplanen ifølge bekendtgørelsens § 12 som minimum skal indeholde:

 

1.      Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2.      En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3.      Strategi og mål for den borgerrettede indsats og virksomhedsrettede indsats

4.      Strategi og mål for at inddrage andre aktører

5.      Budget for beskæftigelsesindsatsen

 

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. marts 2010 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2011. For at sikre kontinuitet i jobcentrenes indsats fastholder ministeren de nuværende beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende unge. Dertil kommer to nye mål med fokus på at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension), og vedrørende integrationen af ikke-vestlige efterkommere på arbejdsmarkedet.

 

Det nuværende mål om nedbringelse af sygedagpengeperioder over 26 uger udgår på baggrund af, at jobcentrene har meget fokus på området, der samtidig understøttes af den nye lovgivning på sygedagpengeområdet og de økonomiske incitamenter i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

 

For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

 1. Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2011.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2011

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
 Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske ind-satsområder og mål for 20 (PDF)

2.
 Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelses-politiske indsatsområder o (PDF)

3.
 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Mål for 2011

00.01.00Ø02-0128

Indledning

I sidste møde den 2. marts 2010 drøftede udvalget opfølgning på kommunalbestyrelsens visionsseminar, og besluttede at der forelægges forslag til mål i næste møde.

Sagsbeskrivelse

På visionsseminaret den 22.- 23. februar 2010 drøftedes kommunalbestyrelsens politiske visioner for de kommende fire år, og herunder kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011.

 

I henhold til Budget og aftalevejledning 2011 skal de strategiske mål nedbrydes til konkrete mål og indsatser for det enkelte udvalgsområde som oplæg til budgetseminar 1 den 20. april 2010 Nedbrydningen af de strategiske mål tager udgangspunkt i de udfordringer, der er inden for udvalgsområdet.

 

Udvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål. Hertil kommer oplæg om tværgående mål til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011 og udvalgets konkretisering af disse til fagudvalgsmål for 2011 var også et tema på dagsordenen for foråret dialogmøder med virksomhederne.  

 

De strategiske mål der må antages særlig at være i fokus på Beskæftigelsesudvalgets område er disse

·        Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

·        Udvikling af rammebetingelser for vækst

 

Målene skal formuleres SMARTE, således at det sikres at de er så korrekte at alle kan arbejde hen imod dem:

S - Specifikt. Målet skal være specifikt, således at alle er klar over hvad der menes, og hvad målet vedrører

M- Målbart. Målet skal formuleres i målbare termer, så det er muligt at konstatere/måle om målet er nået, og i hvilken grad målet er nået

A - Accepteret. Målet skal være vigtigt, interessant og relevant for de berørte parter

R - Realistiske. Målet skal være realistisk, dvs. målet skal være inden for rækkevidde

T - Tidsbestemt. Det skal være klart, hvornår målet forventes nået. Dvs. der skal være en slutdato eller en opfølgningsdato

E - Evaluerbart. Det skal være klart, hvornår og hvordan man ønsker at følge op på målet

 

Særlig det strategiske mål om at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder kan nedbrydes konkrete mål i forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte 4 indsatsområder og mål til Beskæftigelsesplan 2011:

 

1.      Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Konkret mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til X personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning/et faldX pct. fra december 2009 til december 2011.

2.     Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

Konkret mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning/et faldX pct. fra december 2009 til december 2011.

3.     Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Konkret mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning/et faldX pct. fra december 2009 til december 2011.

4.     Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Konkret mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning/et faldX pct. fra december 2009 til december 2011.

Heraf vil mål 3 om en styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse og mål for ungeindsatsen i det hele taget ligeledes også kunne komme på tale ved nedbrydning af det strategiske mål om at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund.

 

Der vil til udvalgsmødet foreligge forslag til angivelse af konkrete mål i forhold til ovenstående inden for politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering.

 

I forhold til strategiske mål omudvikling af rammebetingelser for vækst skal der peges på konkret mål for ekstra beskæftigelsesindsats ved bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget til at iværksætte selvfinansierende projekter i en øget beskæftigelsesindsats i lighed med bemyndigelsen i budget 2010.

 

Af tværgående mål i forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget kan der peges på de af Beskæftigelsesudvalget i 2009 forslåede mål med udgangspunkt i disse formuleringer:

 

 1. Beskæftigelsespolitik

Som en vigtig forudsætning for fremtidens vækst og velstand, sikres det bedst mulige tværgående samspil på alle niveauer mellem beskæftigelsespolitikken som centralt placeret element i de overordnede mål i regionskommunen, og andre politikområder som f.eks. uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken og erhvervspolitikken mv.

      Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået:

Ved det optimale samspil på alle niveauer mellem politikområderne opnås de optimale effekter for den kommunale økonomi.

Det formaliserede samarbejde mellem de eksisterende organer udbygges og konkretiseres således, at det nødvendige tværgående samspil finder sted.

(Forslag fra 2009)

 

 1. Arbejdsmiljø

Det sikres at der i alle regionskommunens virksomheder er et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med plads til at etablere rummelige arbejdspladser, og med plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

De Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået:

Når fraværet på grund af sygdom blandt personalet i regionskommunens virksomheder er begrænset mest muligt, at der er etableret det tilstrækkelige antal rummelige arbejdspladser i regionskommunens virksomheder, og at der er etableret de nødvendige og tilstrækkelige tilbud i den forebyggende indsats.

      (Forslag fra 2009)

 

Der kan endvidere lægges op til at BRK arbejder aktivt for et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med henblik på længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår.

    

 

Til udvalgsmødet vil der ligeledes foreligge forslag til mål fra Borgercenteret inden for politikområde 8 Forsørgelse.

 

Udvalgets måloplæg skal beskrevet i målskabeloner senest 13. april sendes til Økonomi og Analyse.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af hvilke konkrete mål der skal beskrives i målskabeloner og indgå som oplæg til budgetseminar 1.

Bilag

·        Visioner og strategiske mål for 2010 – 2014. Sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbejde i Sverige 22. – 23. februar 2010

 Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Der udarbejdes målskabeloner for konkrete mål i forhold til ministermålene, og målene fra Borgercenteret. Forslagene til tværgående mål fra 2009 genfremsættes.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

1.
 Visioner og strategiske mål for 2010 - 2014. Sammenskrivning af kommunalbestyrelsens arbej-de i Sverige 22. - 23. febr (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Sociale klausuler          

15.00.00P20-0008

Indledning

Den 25. juni 2009 blev redigering af Sociale klausuler i Udbuds- og indkøbspolitikken drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstillede følgende:

 

 

Områdechefens indstilling blev godkendt.

 

Sagsbeskrivelse

På baggrund af beslutningen nedsatte Bornholms Regionskommune en arbejdsgruppe i regionskommune-regi, bestående af personer fra regionskommunen, samt et antal deltagere udpeget fra brancheorganisationerne.

 

Hovedopgaven for arbejdsgruppen har været, at der med udgangspunkt i den gældende lovgivning skulle udarbejdes forslag til formulering af mulige sociale krav til leverandører/entreprenører som Bornholms Regionskommune kan anvende i forbindelse med udbud.

 

Bornholms Regionskommune har på dialogmøderne med brancheorganisationerne drøftet diverse aspekter i forbindelse med brugen af sociale klausuler og organisationerne har samstemmende meddelt regionskommunen, at de ikke finder brugen af sociale klausuler hensigtsmæssige.

 

Brancheorganisationerne har til gengæld stillet forslag om, at der i stedet etableres et bredt samarbejde, der sikrer flere praktikpladser på Bornholm. Organisationerne vurderer, at det sociale hensyn fremmes igennem frivillige aftaler med virksomheder. Forslaget er vedlagt punktet som bilag.

 

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, Kommunernes Landsforenings erfaringer med sociale klausuler i landets øvrige kommuner, samt drøftelser på dialogmøderne med brancheorganisationere, vil Bornholms Regionskommunes udkast til formulering af afsnit om sociale klausuler, samt afsnit om samarbejde, se ud som følger:

 

”Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

 

Hovedprincipperne præciseres nedenfor.

 

Anvendelse af sociale klausuler

I de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, skal der ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejderanvendes sociale klausuler. Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt kan stilles sociale krav til leverandørerne.

 

Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtigelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Sociale klausuler skal opfattes bredt, og kan tillige eksempelvis indebære formulering af krav vedr. tilgængelighed for ældre og handicappede mv.

Ved udbud af tjenesteydelser skal der som hovedregel stilles krav om, at tilbudsgivere beskriver ledelses- og personaleforhold samt personalepolitik.

 

Der stilles desuden krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold.

 

Anvendelse af arbejdsklausuler

Der stilles, ved udbud i Bornholms Regionskommune, krav om, at de individuelle rettigheder og pligter i den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Bornholms Regionskommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten for så vidt angår individuelle rettigheder og pligter.

 

Samtidig knyttes der en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes.

 

Forpligtelsen til at anvende arbejdsklausulen gælder både EU-udbud og udbud efter tilbudsloven.

 

Samarbejde til fremme af uddannelsesaftaler

Det vurderes at den aktuelle praktikpladskrise på Bornholm kan afhjælpes mere effektivt via samarbejde om flere lærepladser mellem regionskommunen, erhvervsorganisationerne og erhvervsskolen end via sociale krav.

 

Der forventes et øget udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver som følge af regeringens økonomiske initiativer og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2010 og det vurderes derfor, at det i den forbindelse er værd i fællesskab at afprøve, om der i forbindelse med kommunale udbud kan laves en tværgående indsats, der både reducerer antallet af unge uden en praktikplads og samtidig reducerer ungdomsledigheden til gavn for Bornholm.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal også ses som en støtte og et supplement til at styrke færdiggørelsesfrekvensen hos de unge, og dermed sikre at flere unge på Bornholm gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Samarbejdet om flere lærepladser skal fremme motivationen hos de tilbudsgivende virksomheder til at oprette lærlingekontrakter enten som ordinære uddannelsesaftaler eller igennem korte aftaler/delaftaler, så de lærlinge, der har gennemført et grundforløb, kan gennemføre uddannelsen med praktik i en virksomhed.

 

Det foreslår, at parterne udvikler og konkretiserer samarbejdet for at få etableret flere lærepladser på Bornholm.”

 

Den endelige formulering af sociale klausuler vil efterfølgende blive indføjet i Udbuds- og indkøbspolitikken.

 

Følgende er gældende jura samt fortolkning på området.

 

Lovgivning og regler

En social klausul er et krav i en udbudskontrakt, der pålægger vinderen af opgaven en social forpligtelse. Sociale klausuler kan bruges ved alle kommunale service-, bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven kun kan udføres i Danmark. Sociale klausuler kan enten sigte mod at integrere ledige eller at fastholde personer på arbejdsmarkedet – eventuelt mod begge dele.

 

Integration:

Kommunen har ret til at tilbyde ledige ansættelse og dermed tage hensyn til deres aktivering – også når opgaven udføres helt eller delvist af eksterne leverandører.  Kommunen kan således kræve, at vinderen af et udbud fx ansætter et vist antal ledige på særlige vilkår eller forpligtiger sig til at gennemføre uddannelses- og praktikforløb, men kun i den periode opgaven udføres.

 

Fastholdelse:

Kommunen har også lov til at stille krav om, at virksomheden har eller udarbejder en personalepolitik – fx en politik om at fastholde nuværende medarbejdere og forebygge nedslidning.

 

Det er bedst at opstille sociale klausuler som et vilkår i kontrakten, dvs. et ufravigeligt krav, som gælder for alle de virksomheder, der byder på opgaven.

 

Ikke alle sociale krav er tilladte
Kommunen har imidlertid ikke lov til at stille et hvilket som helst socialt krav i forbindelse med udbud. Både i dansk ret og i EU-retten er der nemlig en række begrænsninger for brugen af sociale klausuler, som det er vigtigt at kende. Begrænsningerne er blandt andet en følge af EUs udbudsdirektiver samt af EF-traktaten.

 

De fleste begrænsninger er fælles for alle udbud. Det spiller således ingen rolle, om udbuddet ligger over eller under tærskelværdierne for EU-udbud. Ved EU-udbud indsnævres brugen af sociale klausuler dog på yderligere to punkter. Se tabellen nedenfor.

 

Begrænsninger i brugen af sociale klausuler

Også EU-retten kræver, at målgruppen afgrænses objektivt. Man må derfor ikke henvise til danske ordninger som fx fleksjob eller skånejob. Det vil kunne diskriminere personer fra lande, hvor fleksjob ikke er en del af sociallovgivningen. Leverandøren skal nemlig have mulighed for at ansætte fx en italiener, der opfylder de objektive betingelser.

 

De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang

EU-retten kræver, at de sociale klausuler respekterer princippet om proportionalitet. Det betyder bl.a., at kommunen ikke kan kræve, at leverandøren ansætter flere personer, end virksomheden har brug for til opgaven – uanset om leverandøren kompenseres økonomisk for de ”overflødige” ansættelser.

 

Kravet om proportionalitet betyder også, at de sociale klausuler ikke må være for omkostningsfulde for virksomhederne. Fx er det formentlig ude af proportioner at kræve, at halvdelen af alle nyansættelser skal være medarbejdere på særlige vilkår.

 

Kravet i den sociale klausul skal kort sagt stå mål med omfanget af den udbudte opgave. Dermed er der grænser for, hvor mange ansættelser, der kan være tale om. Hvis opgaven fx kræver mindre end fem ansatte, kan det være problematisk at stille krav om at aktivere et bestemt antal personer. Ved sådanne opgaver er det typisk mere relevant at bruge de sociale klausuler om fastholdelse og forebyggelse.

 

Det vil bero på en vurdering, hvor mange personer man i en social klausul kan kræve ansat på en konkret opgave. Som vejledende norm kan man fx bruge det antal medarbejdere fra målgruppen, som kommunen selv har sat eller kunne tænkes at sætte på opgaven.

 

Kravet om proportionalitet betyder endvidere, at den sociale klausul kun må gælde for den del af virksomheden, der udfører den konkrete opgave. Opstiller man fx et krav om, at virksomheden skal formulere en arbejdsfastholdelsespolitik, så gælder det kun for den del af virksomheden, der udfører opgaven.

 

Omfatter udbuddet eksempelvis rengøring af en kommunes skoler, kan den sociale klausul kun gælde for den del af koncernen, der udfører netop denne rengøring.

 

Stiller kommunen krav om, at leverandøren udarbejder en personalepolitik, skal politikken mindst gælde for den tidsperiode, som kontakten løber – og igen kun for medarbejderne på den pågældende opgave. Disse to begrænsninger skal stå direkte i den sociale klausul.

 

Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling

Juraen levner et meget snævert spillerum for at anvende sociale krav, når tilbudsgiverne skal udvælges og opgaven tildeles. Det er nemlig ifølge Kommissionens fortolkningsmeddelelse om udbud og sociale hensyn, i strid med EUs udbudsregler at lade tilbudsgiverne konkurrere på de sociale vilkår. I praksis betyder det, at kommunen ikke må vælge en virksomhed, fordi den kan ansætte flere fra den relevante målgruppe end andre virksomheder.

 

Kommunen må dog gerne stille krav i udbudsmaterialet om, at virksomheden, der får kontrakten, skal ansætte fx 5 pct. fra den relevante målgruppe. De sociale klausuler må med andre ord gerne være et kontraktvilkår.

 

Projekt Socialaftaler.dk anbefaler derfor, at kommunen ved EU-udbud ikke bruger sociale krav som udvælgelses- eller tildelingskriterium, men derimod som et kontraktvilkår, alle virksomheder skal opfylde.

 

Bemærk, at der ved udbud under tærskelværdien både kan anvendes sociale krav som udvælgelses- og tildelingskriterium – dog ikke begge dele på én gang.

 

Udtalelse vedrørende brug af sociale klausuler i praksis –

af Jakob Scharff – KL´s chef for Udbudsportalen

Bornholms Regionskommune skal være opmærksomme på, at sociale klausuler som udgangspunkt alene kan bruges på arbejder, der alene kan udføres på stedet, dvs. fysisk i kommunen. Det skyldes at det vil være i strid med EF-traktaten, hvis man stiller danske sociale krav til opgaver, der kan udføres i andre EU-lande. Fortolkningsmæssigt står vi på en række udredninger tilbage fra 2000, som siden er bekræftet af vejledninger fra både EU Kommissionen og Konkurrencestyrelsen.

 

Den praktiske konsekvens er at man kan bruge sociale klausuler på eksempelvis, opgaver som:

 

 • Rengøring, affaldsindsamling, park- og vejopgaver mv. – dvs. opgaver som udføres på stedet.
 • Længerevarende bygge- og anlægsopgaver (hvilket der typisk er meget få af i kommunerne).

 

Det er generelt erfaringen, at det er uhensigtsmæssigt, at benytte sociale klausuler på enten bygge- og anlægsopgaver eller driftsopgaver, hvor der ikke kan skabes et sammenhængende forløb for de aktiverede personer.  Det gælder fx kortvarige anlægsprojekter eller opgaver som drift af vintertjeneste.

 

Der gælder endvidere det generelle krav (afledt af proportionalitetsprincippet), at en social klausul skal have en direkte tilknytning til det arbejde som udføres. Dvs. man kun må stille et krav som har med selve opgaven at gøre, fx rengøring på kommunens skoler. Det betyder samtidig, at man ikke kan stille krav som går ud over selve opgaven. Fx ved at der er et aktiveringskrav, som går ud over selve kontraktperioden.

 

Varekøb

Samlet set betyder det, at det er overordentligt svært at bruge sociale klausuler ved det generelle indkøb af varer. I forhold til leverandører kan det overvejes at lave en generel politik for samarbejde med erhvervslivet. Flere kommuner har fx lavet partnerskabsaftaler om aktivering, elevforløb, integrationsprojekter mv.

 

Der gøres opmærksom på, at det oprindelige arbejdsgrundlag fra 2000 ikke forholdt sig til elev-/lærlinge forløb. Det er principielt ikke noget anderledes i det end et normalt aktiveringskrav. Der er dog den praktiske udfordring, at elevforløb, typisk er tre-årige. Kortere eller fleksible forløb kan formodentligt også tænkes.

 

Økonomi

 

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller forslaget til formulering af afsnit om sociale klausuler i Bornholms Regionskommune til godkendelse:

 

Udbud og udlicitering i Bornholms Regionskommune skal gennemføres under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens ønske om at fremme brugen af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Hovedprincipperne er:

                     

 

Med præcisering af hovedprincipperne som nævnt i sagsbeskrivelsen.

 

Bilag

Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Anbefales, idet det forventes at der mindst én gang årligt bliver fulgt op og evalueret.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. april 2010

Udbud under tærskelværdien
 - Målgruppen skal afgrænses objektivt
 - Opgaven må kun kunne udføres i Danmark
 - De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang
 - Virksomhedens medarbejdere skal beskyttes
 - Virksomhedens ledelsesret skal beskyttes

 

Udbud over tærskelværdien
Samme krav som oven for - plus:
 - Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling
 - Krav om offentliggørelse                                              

1.
Erhvervsorganisationernes forslag til samarbejde om flere lærepladser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Dialogmødet med virksomhederne

00.15.00A30-0006

Indledning

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 2. marts 2010 dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Udvalget imødeser medarbejdernes evaluering i næste møde.

Sagsbeskrivelse

Af de foreliggende tilbagemeldinger fra virksomheder og teams kan nævnes synspunkterne, at

 

-          det var godt med de nye omgivelser, der giver bedre mulighed for dialog

 

-          der var for mange deltagere, hvorved selve dialogen på ’gulvplan’ gik lidt tabt

 

-          indkalde så mange medarbejdere til dialog i så kort et tidsrum efterlader megen plads til dialog,  og giver ikke de bedste betingelser for dybdegående udvekslinger af synspunkter

 

-          der var lidt for lange indlæg fra virksomhedslederne, og dermed for lidt tid til dialogen. Oplæggene fra lederne skulle hellere fremlægges på de ’almindelige’ udvalgsmøder, således at der var mulighed for mere dialog på dialogmødet!

 

-          måske skulle dialogmødet deles i to med Borgercenteret og Jobcenter Bornholm hver for sig?

 

-          man vil gerne høre mere fra politikerne – evt. oplæg fra hver af dem i stedet for virksomhedslederne

 

-          det var interessant at høre politikerne, men ikke mindst også vores kolleger i Borgercenteret og sygedagpengeteamet, idet det var lidt af en øjenåbner i forhold til at vide hvad de går rundt og laver

 

-          det anbefales andre kollegaer at deltage i disse møder såfremt de bliver tilbudt plads, idet alle kan have gavn af det

 

-           det er vanskeligt at tale om 2011, når vi dårlig nok er kommet i gang med 2010. Når dialogmødet er så tidligt burde det have mere fokus på 2010, og de problemer medarbejderne står med i dag, og ikke om et år

 

-          der var god lydhørhed hos politikerne (de der var mødt frem)

 

-          det var ærgerligt at det ikke var et fuldt udvalg der var mødt frem, idet man der mistede lidt af muligheden for at påvirke dem alle

 

-          det overordnet var godt møde, men med mulighed for forbedringer

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet og taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd
 2. Redigering af sociale klausuler
 3. Status på Ungdomsuddannelse til alle
 4. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen
 5. Dato og program for rundvisning i CAK

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6.april 2010:

Hilsen fra Martin Sten Jørgensen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Intet.