Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fokusopfølgning pr. 30. marts 2010
  åbent 2 Budget 2011
  åbent 3 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 4 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 5 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Udvidelse af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden anktør
  åbent 8 Resultatrevision for 2009
  åbent 9 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 10 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 11 Tilskud til rejseudgifter ved jobsøgning
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Orientering fra medlemmerne
  åbent 14 Sager til høring
  åbent 15 Eventuelt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fokusopfølgning pr. 30. marts 2010

00.01.00Ø02-0131

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. marts 2010

·        Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. marts 2010 (PDF)

2.
 Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2011

00.01.00Ø02-0128

Indledning

I sidste møde den 6. april 2010 drøftede udvalget budgetrammereduktionen på udvalgets område, og besluttede hvilke konkrete oplæg til mål der skulle videre til budgetseminar 1. Der er efterfølgende udarbejdet målskabeloner for de konkrete mål. Ligeledes besluttede udvalget at genfremsætte de tværgående mål.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forslag til Borgercenterets og jobcentrets udfyldelse af udvalgets budgetrammereduktion på 1,15 mio. kr. som det fremgår af bilaget om budgetforslag 2011.

 

Beskæftigelsesudvalgets oplæg til mål er alle medtaget i kommunalbestyrelsens prioritering af mål efter budgetseminar 1.

 

Udvalgets budgetbidrag skal indeholde de mål, som blev prioriteret, og der skal arbejde videre med at kvalificere målene, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

I budgetbidraget bør overvejelser i forhold til tidsaspektet og økonomien fremgå, således f.eks. om alle mål skal nås i 2011, eller om der er nogle som foreslås udskudt til senere, hvilke mål der kan holdes inden for rammen, og hvilke mål der kræver yderligere økonomi.

 

Udvalgets budgetbidrag skal være klart til aflevering den 14. juni.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at forslag til udfyldelse af budgetrammereduktionen og kvalificering af målene drøftes med henblik på udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag.

Bilag

·        Beskæftigelsesudvalgets oplæg til mål

·        Kommunalbestyrelsens prioritering af mål

·        Kommunalbestyrelsens prioritering af mål – bemærkninger til udvalgenes mål

·        Budgetforslag 2011

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Budgetbidraget udarbejdes på det foreliggende grundlag for så vidt angår budgetrammereduktionen og målene.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Beskæftigelsesudvalgets oplæg til mål (DOC)

2.
 Kommunalbestyrelsens prioritering af mål (DOC)

3.
 Kommunalbestyrelsens prioritering af mål - bemærkninger til udvalgenes mål (DOC)

4.
 Budgetforslag 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, og deltagerantallet har i marts været som forventet.

 

I bilaget redegøres for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet, og herunder for årsagerne til de afsluttede sager, hvoraf 21 % af deltagerne er overgået til selvforsørgelse.

Økonomi

Ved udgangen af marts er der hjemtaget samlet refusion svarende til 38 % af projektets budgetterede udgifter.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 20. april 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
Notat af 20. april 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indtil nu indgået aftale om 3 virksomhedscentre med i alt 11 pladser.

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

 

De første ledige er startet i virksomhedscentrene pr. 20. april 2010. Der vil fra næste måned indgå en økonomisk opfølgning, i den månedlige status opfølgning.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 20. april 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
Notat af 20. april 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000,00 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Medio april er der blevet visiteret 106 personer til forløbet, heraf er 16 blevet raskmeldte. Tilbuddet har medio april tilknyttet 89 personer. På baggrund af den store tilgang til forløbet er et stort behov for et sådan tilbud, hvorfor der også lægges op til en udvidelse som særskilt punkt på dagsordenen.

 

Indtil videre er 15 % af de henviste deltagere blevet raskmeldt indenfor de første 2 måneder. Der er ligeledes en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes.

Økonomi

Frem ti medio april har tilgangen til tilbuddet langt oversteget de oprindelige 50 personer, hvilket også afspejles i at den faktiske refusionsindtægt langt overstiger det budgetterede.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 22. april 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Notat af 22. april 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udvidelse af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

På mødet d. 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000,00 til iværksættelse af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere i Center for Afklaring og Kompetenceudvikling (CAK). Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Dette tilbud startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet. Tilbuddet har været en succes, hvilket medfører et behov for at udvide antallet af pladser.

 

Sagsbeskrivelse

Den 16. april 2010 var der 89 tilmeldte borgere i tilbuddet, som alle er i gang med et aktivt tilbud i form af enten motion, krop og psyke, coaching, psykolog, velvære eller et af de andre aktive tilbud i projektet.

 

Det er vurderet og dokumenteret via Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Aktive – Hurtigere tilbage, at denne slags aktive tilbud er til stor gavn for de sygemeldte.

 

Henvisningen til tilbuddet er også gået hurtigere end forventet, hvorfor også tilgangen til tilbuddet næsten er fordoblet, således at der nu er indskrevet 89 borgere i tilbuddet som er normeret til 50 borgere.

 

Udvidelse med 50 helårspladser:

Der lægges derfor nu op til en udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 helårspersoner, så tilbuddet kommer til at kunne rumme 100 helårspersoner.

 

Ny satsning/Delvis sygemeldte:

Udvidelsen af de aktive tilbud vil bl.a. indeholde et øget fokus på delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, da jobcentret ønsker at intensivere dette fokus i indsatsen. Helt konkret vil en del af udvidelsen være møntet på, at fokusere på at afklare og hjælpe borgerne i forhold til. en tilbagevenden til deres arbejde, for de hvor dette er muligt.

 

På den måde forventer jobcentret at kunne hjælpe flere borgere med at bevare tilknytningen til deres arbejdsplads, og dermed afkorte deres tid på sygedagpenge.

 

Ydermere vil en delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet øge den tiltænkte besparelse, da regionskommunen kan hjemtage 65 % refusion på de delvise raskmeldte, uden iværksættelse og dermed udgifter til tilbud.

 

Borgere som har opnået en delvis raskmelding træder ud af tilbuddet, og overgår til et kontaktforløb i Forebyggelsesgruppen, hvor fokus er at øge timeantallet, bl.a. ved hjælp af mentor, hjælpemidler eller andre tilbud.

 

Økonomi

Nedenstående økonomiske model er udarbejdet som en udvidelse af det allerede eksisterende tilbud som beskrevet ovenfor med 2 vejledere.

 

Budget

Oprindeligt godkendt

Ansøgt udvidelse

Samlet

Løn 2 vejledere

750.000

750.000

1.500.000

Administration

25.000

25.000

50.000

Tilbud

1.000.000

1.000.000

2.000.000

Samlet

1.775.000

1.775.000

3.550.000

Øget refusion ved 50 deltagere

2.350.000

2.350.000

4.700.000

Som minimum påvirkes budget

 

 

 

2010 positivt med følgende kr.

   575.000

575.000

1.150.000

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget bevilger et rammebeløb på kr. 1.775.000 til iværksættelse af yderligere 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere

at der løbende forelægges status for iværksættelsen af aktive tilbud, herunder økonomisk redegørelse for det samlede tilbud.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden anktør

15.00.20P27-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. 16. april 2010 opgøres til 6 raskmeldinger, 2 tilkendt revalidering, 1 tilkendt fleksjob og 1 tilkendt førtidspension. Derudover forventes følgende at blive afsluttet/indstillet i april måned: 3 borgere til fleksjob og 4 til førtidspension.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 22. april 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige dagpengesager over 52 uger

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Notat af 22. april 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langva-rige dagpengesager over 52 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Resultatrevision for 2009

15.04.00P20-0006

Indledning

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for 2009 for Jobcenter Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i jobcenterklyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til områder:

·        Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·        De enkelte forsørgelsesgrupper

·        Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed

·        Besparelsespotentiale

·        Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i jobcenterklyngen, og med rettidighed i forhold alle jobcentre i hele landet

 

Proceduren i behandlingen af resultatrevisionen er følgende:

·        Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·        Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·        Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·        Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·        Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·        Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Resultatrevisionen for indsatsåret 2009 (DOC)

2.
 Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

Indledning

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

 

De lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik §§ 10-16.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er nærmere beskrevet.

 

I skabelonen for beskæftigelsesplanen for 2011 er det bl.a. præciseret, at beskæftigelsesplanen ifølge bekendtgørelsens § 12 som minimum skal indeholde:

 

1.      Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2.      En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3.      Strategi og mål for den borgerrettede indsats og virksomhedsrettede indsats

4.      Strategi og mål for at inddrage andre aktører

5.      Budget for beskæftigelsesindsatsen

 

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. marts 2010 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2011. For at sikre kontinuitet i jobcentrenes indsats fastholder ministeren de nuværende beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende unge. Dertil kommer to nye mål med fokus på at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension), og vedrørende integrationen af ikke-vestlige efterkommere på arbejdsmarkedet.

 

Det nuværende mål om nedbringelse af sygedagpengeperioder over 26 uger udgår på baggrund af, at jobcentrene har meget fokus på området, der samtidig understøttes af den nye lovgivning på sygedagpengeområdet og de økonomiske incitamenter i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

 

For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

 1. Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2011.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2011

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse

 

I mødet vil der blive afrapporteret fra det hidtidige arbejde i jobcentret med mål og strategier i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2010.

 

Udfordringer og målsætninger i forhold til beskæftigelsesplanen er blevet drøftet med beskæftigelsesregionen i et møde den 9. april 2010..

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal forelægges for beskæftigelsesregionen senest den 25. maj 2010, og skal senest 1. juli sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger skal fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen forud for vedtagelse af budget 2011.

 

I forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen har jobcentret i udkastet til Beskæftigelsesplan for 2011 opsat nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen, der ligeledes indgår som mål i kommunalbestyrelsens budget- og aftaleproces:

 

 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1550 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 3260 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning 3 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 760 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et uændret niveau fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 212 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 15 %. fra december 2009 til december 2011.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. maj 2010

1.
 Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske ind-satsområder og mål for 20 (PDF)

2.
 Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelses-politiske indsatsområder o (PDF)

3.
 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Indledning

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning suppleres med principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2010 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Sagsbeskrivelse

Borgercenteret har siden 2007 løbende arbejdet med forebyggelse af socialt bedrageri. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

Intern kontrol

I forhold til opgørelserne i 2009 er de resterende sager på kontanthjælpsområdet afsluttet uden krav. En sag vedr. formue som følge af arv er sendt til Politidirektøren til nærmere undersøgelse, men sagen er endnu ikke afsluttet.

Anmeldelser

Indtil videre er der i 2010 modtaget i alt 32 anmeldelser i Borgercenteret, heraf er 22 sager afsluttet, enten i form af, at sagen er henlagt (10 sager), videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat (2 sager).

I 6 sager vedrørende børnetilskud og boligstøtte er der opgjort en beregnet besparelse (12 måneder frem) på i alt kr. 573.078. I 2 sager vedrørende sygedagpenge er der stillet krav om tilbagebetaling med kr. 45.090. I 2010 er 2 sager sendt til viderebehandling hos politiet. Der rester således 10 sager der endnu ikke er færdigbehandlet.

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer at deltage i aktioner under Fair Play i 2010 i samarbejde med Skat og Arbejdsdirektoratet.

 

Indsatsen i 2010

I den proaktive indsats har Borgercenteret bl.a. arbejdet med sager omhandlende ”borgere uden fast bopæl”. Antallet udgør 55 personer medio april 2010.

 

 

Disse fordeler sig således:

 

 

Offentlige ydelser                                                           21 pers.

Uden indkomst danskere                                                  8 pers.

Udenlandske statsborgere uden indkomst                                            11 pers.

Udenlandske statsborgere med indkomst                         4 pers.

Dansker med lønindkomst                                             11 pers.

I alt uden bopæl                                                           55 pers.

 

Borgercenteret har indledt samarbejde med politiet omkring disse borgere. Vedrørende udenlandske statsborgere er Statsforvaltningen underrettet vedrørende EU-borgerne og Udlændingeservice vedrørende 3. landes borgere (4 pers.).

Borgercenteret har endvidere indledt ”kampagne” til synliggørelse af indsatsen vedrørende forebyggelse af socialt bedrageri til relevante virksomheder i regionskommunen.

Økonomi

I 6 sager vedrørende børnetilskud og boligstøtte er der opgjort en beregnet besparelse (12 måneder frem) på i alt kr. 573.078. I 2 sager vedrørende sygedagpenge er der stillet krav om tilbagebetaling med kr. 45.090.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Tilskud til rejseudgifter ved jobsøgning

15.00.00G01-0029

Indledning

Der er ingen lovbestemmelser der giver borgere ret til tilskud til udgifter i forbindelse med jobsøgning og lignende.

Sagsbeskrivelse

Efter § 27 i Bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats kan jobcentret iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft.

 

Bestemmelsen er ikke udtømmende for så vidt angår begrebet særlige aktiviteter. Men aktiviteterne kan bl.a. være befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.

 

Borgerne har imidlertid ikke efter bestemmelsen noget retskrav på at få dækket udgifter til eksempelvis rejseudgifter i forbindelse med jobsøgning. Jobcentret har dermed heller ikke pligt til at betale sådanne udgifter. Men det er op til jobcentret, at beslutte dette og herunder at fastsætte retningslinjer for tilkendelse og udmåling af sådanne udgifter.

 

Uden tilskud til rejseudgifter fra jobcentret er det som nu overladt til den enkelte potentielle arbejdsgiver, at afholde evt. rejseomkostninger i forbindelse med konkrete jobsamtaler.

Økonomi

I givet fald der ydes tilskud vil der være tale om udgifter der ikke berettiger hjemtagelse af refusion.

 

Der er ikke afsat midler i budgettet til tilskud, og der foreligger ikke et grundlag til at estimere udgifterne ved evt. ydelse af tilskud.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til principiel stillingtagen til, hvorvidt der skal ydes tilskud til rejseudgifter ved jobsøgning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Der ydes ikke tilskud.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd. Sidste møde i denne periode den 18. maj 2010.
 2. Sociale klausuler. Sagen til høring i Handicaprådet 26. april 2010.
 3. Skånejob/løntilskud til førtidspensionister. Sagen i Socialudvalget 12. april 2010.
 4. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen.
 5. Vækmedbøvletinger.dk
 6. Rundvisning i CAK
 7. Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet. August/september 2010
 8. Udvalgsmødet den 29. juni

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Ad pkt. f. Stor tilfredshed med rundvisningen. Genoptages senere i valgperioden.

Ad pkt. g. Forsøges tilrettelagt den 26. august 2010 kl. 16.00 i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet.

Ad pkt. h. Udvalgsmødet den 29.juni flyttes til den 10. august kl. 8.00.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Intet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Aftaleudkast om supportfunktionen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt