Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fokusopfølgning pr. 30. april 2010
  åbent 2 Revurdering af budget 2010
  åbent 3 Budget 2011
  åbent 4 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 5 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 6 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 8 Resultatrevision for 2009
  åbent 9 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 10 Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
  åbent 11 Skånejob / løntilskud til førtidspensionister
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Orientering fra medlemmerne
  åbent 14 Sager til høring
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fokusopfølgning pr. 30. april 2010

00.01.00Ø02-0131

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2010

·        Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2010 (PDF)

2.
 Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Revurdering af budget 2010

00.01.00S00-0011

Indledning

I sit møde den 19. maj 2010 anbefalede Økonomi- og Erhvervsudvalget en revurdering af budgettet for 2010. Sagen behandles i kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2010.

 

Ifølge forslaget til proces for revurdering af budget 2010 skal fagudvalgene primo juni behandle og komme med konkrete forslag til besparelser på budget 2010.

Sagsbeskrivelse

Der foreligger til udvalgets behandling beskrivelse af 7 forslag som indgår i det igangsatte effektiviseringsarbejde.

 

Heraf kan der peges på forslagene om flere borgere i praktik, løntilskud og fleksjob i kommunen til en besparelse på 1 mio. kr. Samt flere borgere i løntilskud i kommunen inden for den lovpligtige kvote, hvor der ligeledes kan peges på en besparelse på 1 mio. kr. For begge forslag gælder at det er påkrævet med politisk beslutning.

Økonomi

Intet yderligere

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at

Bilag

·        Budget 2010 Politikområde 7

·        Budget 2010 Politikområde 8

·        Effektiviseringsforslag Borgere og Beskæftigelse

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Det anbefales, at øge antal pladser i praktik, løntilskud og fleksjob i BRK, og fordele en samlet øgning af antal pladser, sammen med pladserne i den lovpligtige kommunale kvote til løntilskudsjob til forsikrede ledige, på sammenlagt 40-60 pladser fra 1. august 2010, og fordele pladserne i kvoter til besættelse i områder og stabe. Besparelsen anslås i 2010 at udgøre 0,5 mio. kr.

Det bemærkes at Beskæftigelsesudvalget allerede har besluttet ekstra beskæftigelsesindsatser der giver en samlet besparelse på kr. 750.000 i år.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Budget 2010 Politikområde 7 (DOC)

2.
 Budget 2010 Politikområde 8 (DOC)

3.
 Effektiviseringsforslag Borgere og Beskæftigelse (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budget 2011

00.30.04Ø02-0018

Indledning

Af Budget- og aftalevejledningen for 2011 fremgår, at fagudvalgene senest den 14. juni skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse, som oplæg til kommunalbestyrelsens Budgetseminar 2 den 22. juni 2009.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Budget- og aftalevejledningen skal Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag for 2011 indeholde:

·        Politikområdebeskrivelser for politikområde7: Beskæftigelse og aktivering, og politikområde 8: Forsørgelsesydelser, herunder status og udfordringer

·        Forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·        Økonomisk ramme budgetforudsætninger

 

Beskæftigelsesudvalgets beslutning om forslag til tværgående mål er til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Intet yderligere.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller oplægget til udvalgets budgetbidrag på politikområderne til behandling.

Bilag

·        Budgetbidrag politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

·        Budgetbidrag politikområde 8: Forsørgelsesydelser

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Budgetbidraget godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Budgetbidrag politikområde 8: Forsørgelsesydelser (DOC)

2.
 Budgetbidrag politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, og deltagerantallet har i april været som forventet.

 

I bilaget redegøres for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet.

Økonomi

Ved udgangen af april er der hjemtaget samlet refusion svarende til 51 % af projektets budgetterede udgifter.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 27. maj 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Notat af 27. maj 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indtil nu indgået aftale om 3 virksomhedscentre med i alt 11 pladser.

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

 

De første ledige er startet i virksomhedscentrene pr. 20. april 2010. Projektet forløber som forventet. Det forventes således at der for maj måned hjemtages refusion for godt 10 fuldtidspersoner.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 27. maj 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Notat af 27. maj 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Medio maj har i alt 122 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 39 personer er udtrådte, heraf størstedelen som raskmeldte. Tilbuddet har medio maj tilknyttet 83 personer.

Der er ligeledes en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes.

Økonomi

Belægningen er ved at nærme sig maksimum på de 100 personer, hvilket også afspejles i at den faktiske refusionsindtægt langt overstiger det budgetterede.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 21. maj 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Notat af 21. maj 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. 19. maj 2010 opgøres til 9 raskmeldinger, 2 tilkendt revalidering, 7 tilkendt fleksjob og 5 tilkendt førtidspension. Derudover forventes der 1 pensionsindstilling i juni.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 19. maj 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige dagpengesager over 52 uger

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Notat af 19. maj 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvari-ge dagpengesager over 52 ug (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Resultatrevision for 2009

15.04.00P20-0006

Indledning

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for 2009 for Jobcenter Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i jobcenterklyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til områder:

·        Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·        De enkelte forsørgelsesgrupper

·        Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed

·        Besparelsespotentiale

·        Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i jobcenterklyngen, og med rettidighed i forhold alle jobcentre i hele landet

 

Proceduren i behandlingen af resultatrevisionen er følgende:

·        Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·        Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·        Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·        Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·        Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·        Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Bilag

·        Bilag 6 til pkt. 3. Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Bilag 7 til pkt. 3: Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Det lokale Beskæftigelsesråd den 18. maj 2010:

Det lokale Beskæftigelsesråd er tilfreds med beskæftigelsesindsatsen på grundlag af de givne rammevilkår, og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Generelt må en samlet placering som nr. 3 i klyngen med 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår anses som et udmærket resultat, og som sådan udtryk for et tilfredsstillende niveau.

Det lokale Beskæftigelsesråd vil fortsat have fokus på, at rettidigheden i indsatsen bliver forbedret, og især rettidigheden for de ikke-forsikrede ledige.

Det lokale Beskæftigelsesråd bakker op om beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010.

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2009 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

·        Resultatrevisionen for indsatsåret 2009

·        Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Resultatrevisionen for indsatsåret 2009 (DOC)

2.
 Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 26. april 2010 til resultatrevision 2009 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

Indledning

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

 

De lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik §§ 10-16.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er nærmere beskrevet.

 

I skabelonen for beskæftigelsesplanen for 2011 er det bl.a. præciseret, at beskæftigelsesplanen ifølge bekendtgørelsens § 12 som minimum skal indeholde:

 

1.      Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2.      En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3.      Strategi og mål for den borgerrettede indsats og virksomhedsrettede indsats

4.      Strategi og mål for at inddrage andre aktører

5.      Budget for beskæftigelsesindsatsen

 

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. marts 2010 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2011. For at sikre kontinuitet i jobcentrenes indsats fastholder ministeren de nuværende beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende unge. Dertil kommer to nye mål med fokus på at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension), og vedrørende integrationen af ikke-vestlige efterkommere på arbejdsmarkedet.

 

Det nuværende mål om nedbringelse af sygedagpengeperioder over 26 uger udgår på baggrund af, at jobcentrene har meget fokus på området, der samtidig understøttes af den nye lovgivning på sygedagpengeområdet og de økonomiske incitamenter i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

 

For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

 1. Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2011.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2011

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse

 

I mødet vil der blive afrapporteret fra det hidtidige arbejde i jobcentret med mål og strategier i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2010.

 

Udfordringer og målsætninger i forhold til beskæftigelsesplanen er blevet drøftet med beskæftigelsesregionen i et møde den 9. april 2010..

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal forelægges for beskæftigelsesregionen senest den 25. maj 2010, og skal senest 1. juli sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger skal fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen forud for vedtagelse af budget 2011.

 

I forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen har jobcentret i udkastet til Beskæftigelsesplan for 2011 opsat nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen, der ligeledes indgår som mål i kommunalbestyrelsens budget- og aftaleproces:

 

 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1550 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 3260 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning 3 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 760 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et uændret niveau fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 212 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 15 %. fra december 2009 til december 2011.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 er under udarbejdelse, og de konkrete angivelser for de enkelte måler stadig under overvejelse. Herunder bl.a. yderligere fastsættelse af måltal for anvendelsen af anden aktør. I mødet vil der blive afrapporteret fra det hidtidige arbejde i jobcentret med mål og strategier i forhold til udarbejdelse af beskæftigelsesplanen.

 

Udkast skal indsendes til beskæftigelsesregionen senest 25. maj. Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen tilbage senest 15. juni med henblik på, at disse kan indtænkes forud for fremlæggelse for LBR.

 

Senest 1. juli sendes udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til høring hos LBR. Bemærkningerne fra LBR skal foreligge senest den 31. august.

 

LBR inddrages således i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen ved drøftelsen i dette møde. Der udover kan LBR-medlemmerne deltage i den udvidede del af Bornholms Vækstforums møde den 7. juni 2010 kl. 9.00 – 13.00, hvor der er inviteret til inspirationsmøde om ”Sådan skaber vi vækst og erhvervsudvikling på Bornholm”.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Bilag 9 til pkt. 5: Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Bilag 10 til pkt. 5: Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Bilag 11 til pkt. 5: Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Det lokale Beskæftigelsesråd den 18. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

Jobcentret har i processen med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen revurderet og justeret målene, også i forhold til en gennemført ændring af opgørelsen af måltallet i 2011. Målet for arbejdskraftreserven (det første) er således ændret til en begrænsning til et antal på 1200 personer i december 2011, svarende til en stigning på 9,8 %.

 

Målene i forhold til ministermålene er herefter:

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til Beskæftigelsesplan 2011 drøftelse.

Bilag

·        Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 som sendt til beskæftigelsesregionen (eftersendes)

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Tages til efterretning

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
udkast til beskæftigelsesplan 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

00.15.00A00-0029

Indledning

Lotte Helms Kjær, Borgerlisten har foreslået, at Ungdommens Uddannelsesvejledning fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget, for bedre at kunne prioritere de unge i beskæftigelsesindsatsen og langt bedre samkøre dette med uddannelsesindsatsen ved at udnytte potentialet i samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Jobcenter Bornholm – både fysisk og organisatorisk.

 

Sagsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning er resultatet af vejledningsreformen ved Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som fra 1. august 2004 samlede ungdomsvejledningen i kommunale vejledningscentre.

 

Regionsrådet besluttede 24. juni 2004 etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) organiseret under 10. Klassecenter Bornholm, med politiske organisering under først og fremmest Børne- og Skoleudvalget, og med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for alle uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.

 

Vejledningsreformen flyttede ansvaret for den del af vejledningsindsatsen, som er overgangsvejledning fra uddannelsesinstitutionerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Opgaven omfatter overgangsvejledning i folkeskolen, ungdomsvejledningen, og bl.a. gymnasiet og social- og sundhedsuddannelser. Som noget nyt fik kommunerne også ansvaret for vejledning af de 19 – 25årige.

 

Elever i folkeskolen vejledes på den enkelte skole i tilknytning til undervisningen. Den del af vejledningen der drejer sig om at gennemføre en uddannelse den unge allerede er i gang med, er en integreret del af uddannelserne.

 

Der skal, og er sket en styrkelse af vejledningen til unge med særlige behov for vejledning, og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal spænde et sikkerhedsnet ud under unge under 19 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og 19–25årige der selv henvender sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan få vejledning. 

 

Siden etableringen af UU har der været en lang række lovændringer og justeringer på vejledningsområdet.

I § 14 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats der har været gældende fra 1. januar 2007 er det bl.a. bestemt, at opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, kan varetages af henholdsvis en særskilt del af kommunens forvaltning, der udfører beskæftigelsesindsatsen (jobcentret), og et stående udvalg (Beskæftigelsesudvalget) med ansvaret for hele beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006, efter behandling i Børne- og skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og efter høring i Styregruppen vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Det regionale Arbejdsmarkedsråd, at UUB fortsat var organiseret, som en del af 10. Klassecenter Bornholm og placeret under politikområde 02 Undervisning.

 

Opgaven varetages i Bornholms Regionskommune under UngeCenter Bornholm med reference til Børne- og Skoleudvalget.

 

Debatten om placeringen af UU enten i relation til undervisningsområdet i kommunen eller i jobcentret sender nogle signaler om, hvilket fokus der lægges i forhold til den samlede opgave.

 

I forbindelse med Ungepakken og den kommende lovgivning, hvor vurdering af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse bliver to centrale elementer, er et tæt samarbejde og ”forvaltningsrelationer” med grundskolen en fordel.

 

Ny lovgivning nødvendiggør en endnu større indsats med arbejdet i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og området skal opprioriteres på skolerne i et tæt samarbejde med UU-vejlederne.

 

Det er vigtigt, at Ungdommens Uddannelsesvejledning opprioriterer indsatsen i forhold til de 20 % af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

 

UU hører med sit fokus på uddannelse naturligt hjemme på børne- og skoleområdet, men det skal fortsat overvejes, hvordan en yderligere kvalificering af vejledning og udvikling af de forpligtigende samarbejdsrelationer mellem de forskellige parter bl.a. skoler, jobcenter og ungdomsuddannelser kan udvikles og udbygges.

 

Igennem et år har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Ungdomsvejledning Bornholm og Bornholms Erhvervsskole arbejdet med at udvikle ideer til en samlet indsats, så Bornholm kan nå regeringens målsætning om, at 95 % unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Aktørerne på unge- og uddannelsesområdet drøftet, hvordan udviklingen kan vendes, og dette har resulteret i udarbejdelse af en ansøgning til socialfondsmidlerne med henblik på at søge penge til nye tværgående projekter.

 

Ansøgningen har været forelagt på Vækstforum, og projektet forventes at løbe over en flerårig periode, og en evt. ændret organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning bør indgå i erfaringerne fra og i forbindelse med dette projekt.

 

Det kan anbefales, at mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning tættere på naturlige samarbejdsparter undersøges nærmere.

 

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·        Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm organisatorisk fortsat er placeret under politikområde 02 Undervisning

·        en fremtidig placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm drøftes i forbindelse med erfaringer og evaluering af de tværgående projekter i UTA

·        mulighederne for en ændret fysisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning undersøges nærmere

 

Bilag

·        Forslag fra Lotte Helms Kjær, Borgerlisten om, at UUB fremover placeres under Beskæftigelsesudvalget

·        Notat fra Ungecenter Bornholm om Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010

1.
 Forslag fra Lotte Helms Kjær, Borgerlisten om, at UUB fremover placeres under Beskæftigel-sesudvalget (Lukket bilag)

2.
 Notat fra Ungecenter Bornholm om Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvej-ledning (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Skånejob / løntilskud til førtidspensionister

15.00.00G00-0010

Indledning

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 21. oktober 2009 i forbindelse med behandlingen af kommunens handicappolitik, at der skulle udarbejdes et oplæg vedrørende skånejob til behandling på næste møde.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af de 2 ordninger

·       ”Skånejob” / Løntilskud til førtidspensionister (Beskæftigelsesudvalget)

·       Beskyttet beskæftigelse (Socialudvalget)

 

”Skånejob” / Løntilskud til førtidspensionister

 

2007

2008

2009

Udvikling

2008-2009

I BRK

 

 

 

 

Skånejob

37

38

41

+ 3

 

Deltagere i  skånejob, Danmarksstatistik

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bornholm (excl. Christiansø)

 

 

 

 

 

 

 

I alt

82

91

82

88

94

103

103

Den offentlige sektor

56

59

43

54

48

57

56

Privat

27

32

38

35

46

48

50

Uoplyst sektor

0

0

1

0

0

0

0

 

Persongruppe

Førtidspensionister, der ønsker at arbejde, kan få løntilskud til ansættelsen.Der er tale om førtidspensionister, der får social pension, og det er jobcentret, der bevilger løntilskuddet.

Løn m.v.
Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og borgeren (førtidspensionisten) i samarbejde med den faglige organisation.
Jobcentret har ansvaret for at sikre, at der tages de nødvendige skånehensyn.Arbejdsgiveren udbetaler lønnenog får tilskuddet fra kommunen.
Krav om merbeskæftigelse:
Ved ansættelse i en privat virksomhedskal der være tale om merbeskæftigelse, dvs. en nettoudvidelse af medarbejderstaben, eller en stilling, der er blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af forseelse.
 
Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.
Skånejobbere er omfattet af sygedagpengereglerneligesom andre lønmodtagere. Arbejdsgiveren kan få refusion af sygedagpengene ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. – en såkaldt § 56-aftale .
Arbejdsgivere får på denne måde refusionfra kommunen for de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har betalt til den ansatte i de første 21 dage af et sygefravær.

Løntilskud
Løntilskuddet er varigt, og løber så længe skånejobbet eksisterer, dog senest indtil den ansatte bliver 65 år.
Der er to takster, hvoraf den lavestetakst er den almindelige, mens den høje kan gives når kommunen vurderer, at der tale om et særligt tilfælde.
Et eksempel på et sådant tilfælde kunnevære tilskud til en person med en meget beskeden arbejdsevne.

Hjælp til befordring
Skånejobbere er stillet på samme måde som personer, der ansættes i job på ordinære vilkår. Dette gælder også i forhold til de ligningsmæssige kørselsfradrag.
Dog er der nogle særlige muligheder for fradrag, når vedkommende som følge af varig nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads.
Der kan evt. søges om støtte til at købeen bil eller til befordring med individuelle transportmidler på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter reglerne i serviceloven.

Opfølgning
Kommunen skal foretage opfølgning senest seks måneder efter, at løntilskuddet er udbetalt første gang, og herefter efter 12 måneder.

Tillægsydelser
I forbindelse med skånejob kan der ydes tilskud til mentor oghjælpemidler(herunder arbejdspladsindretninger), og, hvis handicap og behov tilsiger det, personlig assistance.

 

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter område,
aktivitet, alder og tid

 

2007

2008

Bornholm

 

 

Beskyttet beskæftigelse (§103)

 

 

Alder i alt

27

1

Under 20 år

0

0

20-29 år

0

0

30-39 år

8

0

40-59 år

17

1

60-66 år

1

0

67 år og derover

1

0

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

 

 

Alder i alt

155

176

Under 20 år

13

8

20-29 år

22

29

30-39 år

24

33

40-59 år

74

81

60-66 år

15

16

67 år og derover

7

9

 

Persongruppe

Beskyttet beskæftigelse retter sig modpersoner under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.
Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontant- eller starthjælp.
Beskyttet beskæftigelse kan foregåpå beskyttede værksteder, men også etableres i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og det kan være i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer, sociale cafeer m.v.

Private virksomheder kan også organisere beskyttet beskæftigelse.

Det kan ske ved at udstationere en gruppe personer, eller enkeltpersoner, fra et beskyttet værksted til en virksomhed.
Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og det er derfor kommunens socialafdeling, der har ansvaret for indsatsen.
Jobcentrene har dog mulighed for i konkrete sagerat beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsloven.

 

Forudsætningerne er at:

Ø      forløbet for den enkelte ledige lever op til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen

Ø      det er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og

Ø      det indgår i personens jobplan.

Kommunen kan desuden tilbydesærligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer.

Personer i beskyttet beskæftigelseskal i videst muligt omfang have løn efter indsats.
I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde.
Førtidspensionister vil modtageførtidspension ved siden af indtjeningen ved den beskyttede beskæftigelse. Nødvendige befordringsudgifterud over 10 km afholdes af kommunen.
Deltagere i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløbfår en arbejdsdusør fastsat af kommunalbestyrelsen.
Der kan ikke udbetales løneller dusør til deltagere i aktivitets- og samværstilbud. Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

Beskyttet beskæftigelse hører som nævnt under serviceloven, og er dermed underlagt Socialudvalgets område, og varetages i praksis af virksomheden Psykiatri og Handicap.

Kommunens praksis vedrørende ”Skånejob:
Førtidspensionister som er i kontakt med arbejdsgiver

 

Førtidspensionister som ikke er i kontakt med arbejdsgiver

 

Særligt for unge førtidspensionister under 25 år.

 

Økonomi

I det omfang ordningerne udmøntes aktuelt, er dette omfattet af virksomhedernes nuværende normering/budgetter. Såfremt der skal iværksættes yderligere tiltag på områderne vil konsekvenserne af disse initiativer i givet fald skulle beregnes.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller redegørelsen til drøftelse

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2009:

Drøftet. Redegørelsen drøftes videre med Socialudvalget

Sagsbeskrivelse fortsat til Socialudvalgets møde den 12. april 2010

Ovennævnte sagsfremstilling har været drøftet på Beskæftigelsesudvalget i deres møde d. 2. december 2009. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at sagen drøftes videre med Socialudvalget.

Sagen sendes til drøftelse i Socialudvalget med henblik på en stillingtagen til, om der skal igangsættes en afdækning af beskyttet beskæftigelse i kommunen.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        sagen til drøftelse

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 12. april 2010:

Drøftet. Udvalget foreslår, at der arbejdes med at afdække behov og muligheder i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget. Kommissorium forelægges begge udvalg.

Sagsbeskrivelse

Det fælles Koordinationsudvalg (nu Det lokale Beskæftigelsesråd) gennemførte i 2001/2002 en meget stor undersøgelse af de bornholmske førtidspensionister job ønsker og muligheder.

 

Baggrunden var et forslag om at forsøge at oprette en virksomhed som dels skulle være en genbrugsvirksomhed, men som også skulle forsøge at få underleverandør aftaler med allerede etablerede virksomheder.

 

På baggrund af dette gennemførtes der en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor 917 førtidspensionister ud af Øéns 2.946 førtidspensionister blev spurgt. Målgruppen var førtidspensionister i alderen 18-50 år.

 

Resultatet blev følgende:

 

                      13 Personer er flyttet eller uden fast bopæl og har ikke modtaget skemaet.

                      162 Ønsker ikke at besvare skemaet

                      229 har udfyldt skemaet

                      513 uden respons

 

Ud af de 229 som besvarede skemaet ønskede 143 ikke et skånejob(løntilskud). Der var således 86 personer som ønskede et job ud af de 917 adspurgte.

 

Ved en nærmere kontakt til målgruppen viste den sig at være meget forskelligartet, både i forhold til alder, hvor 66 af de 86 var 36 år eller der over, og hvor det viste sig, at der var en overvægt af udviklingshæmmede og psykisk syge.

 

Projekt job på særlige vilkår blev efter en evaluering afsluttet i august 2002.

 

Det resulterede i, at der er blevet sat fokus på skånejobs, og at der er blevet etableret ca. 17 skånejobs i år 2002 på Bornholm.

 

Der blev arbejdet med at finde nicher - evt. etablering af en genbrugsvirksomhed. Dette var ikke muligt, men i stedet blev der oprettet en jobbank for nye og gamle skånejobsønsker.

 

Der blev iværksat en kampagne, hvor interesserede virksomheder meldte ind efter annoncering og opgaven med at parre virksomhedernes skånejobs med førtidspensionisternes ønsker blev videreført i de 5 kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det viste sig meget hurtigt, at denne opgave var meget vanskeligt for en meget stor gruppe af de 86 personer som havde ønsket et skånejob, da de ikke var i stand til at opfylde de krav, som de 17 arbejdsgivere stillede til opgavevaretagelsen. Konklusionen var, at en stor del af personerne var i målgruppen til beskyttet beskæftigelse og ikke skånejob.

 

Ud fra undersøgelsen fra Koordinationsudvalget og ud fra det nuværende erfaringsgrundlag fra Jobcenter Bornholm, er det jobcentrets opfattelse, at det umiddelbare behov ikke er på området for løntilskud til førtidspensionister, men at der i højere grad er tale om et stigende behov for et supplerende tilbud til personer i beskyttet beskæftigelse.

 

I jobcentret vil jobkonsulenterne fortsat have fokus på mulighederne for etablering af løntilskudsjob til førtidspensionister, i det omfang hvor personer i målgruppen konkret har behov for det. Praksis herfor er beskrevet i sagsfremstillingen til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. december 2009. Afdækning af behov og muligheder for supplerende tilbud om beskyttet beskæftigelse hører imidlertid ikke under Beskæftigelsesudvalgets opgaveområde.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at praksis vedrørende etablering af løntilskudsjob til førtidspensionister fastholdes, og at udvalget ikke indgår i en afdækning af beskyttet beskæftigelse i kommunen.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd.
 2. Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede (1. opfølgning).

- Der er indgået aftale emd Jobvision om varetagelse af denne opgave.

 1. Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension (1.opfølgning).

- Der er modtaget 3 tilbud fra andre aktører, som p.t. er ved at blive gennemgået.

 1. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen.
 2. Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet 26. august?
 3. jobCAMP 10 4. – 5. november i Forum Horsens.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Taget til efterretning.

f. Fra onsdag 3. november sidst på eftermiddagen til fredag 5. november sidst på eftermiddagen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Intet

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Intet