Dagsordenspunkter

  åbent 1 Møde med Jobvision
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010
  åbent 4 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige
  åbent 5 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 6 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 7 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 8 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 9 Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension
  åbent 10 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 11 Beskæftigelsesplan 2010 - revision af mål
  åbent 12 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 13 Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge - kommunale og regionale opgaver
  åbent 14 Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2010
  åbent 15 Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009
  åbent 16 Sager til orientering
  åbent 17 Orientering fra medlemmerne
  åbent 18 Sager til høring
  åbent 19 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Møde med Jobvision

15.20.00G00-0010

Indledning

Formanden har inviteret Jobvision A/S til at deltage i den første times tid af udvalgsmødet.

Sagsbeskrivelse

Teamleder Morten Engel Nielsen, Jobvision A/S vil redegøre for aktiviteterne som anden aktør, og udvalgsmedlemmerne vil få lejlighed til at stille spørgsmål.

 

Ønsker udvalgsmedlemmer at bese Jobvisions lokaliteter kan dette aftales i forbindelse med mødet.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. maj 2010

00.01.00Ø02-0131

Indledning

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning

Sagsbeskrivelse

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

·        Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2010

·        Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2010 (PDF)

2.
 Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

00.30.10Ø09-0071

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 for Beskæftigelsesudvalgets områder. Opfølgningen omfatter udviklingen i 2010 siden sidste opfølgning pr. 28. februar og forventningerne til resten af 2010 set i forhold til budget 2010.

De økonomiske konsekvenser af genåbning af budget 2010 indgår ikke i opfølgningen til fagudvalgene, da sagen først behandles den 24. juni 2010 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Konsekvenserne vil derfor blive præsenteret i den samlede budgetopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. august 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets områder giver anledning til følgende bemærkninger:

 

Generelt

Den ugunstige konjunkturelle udvikling har fortsat tag i det bornholmske arbejdsmarked, idet stigningen i arbejdsløsheden dog er ved at ændre sig til en "status quo" situation. Der er endnu ikke set en positiv udvikling i forhold til sæson 2010, men det forventes at dette kan indarbejdes ved næste budgetopfølgning.

 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

Jobcenter Bornholm forventer at overholde budgettet på det overførbare område. Størstedelen af overførslen på 1,7 mio. kr. fra 2009 vedrører flexpuljen, hvor det forventes, at der igen overføres ca. 1,4 mio. kr. til 2011.

Herudover er der afsat en pulje på 2,2 mio. kr. vedrørende tilskud til virksomhederne i Bornholms Regionskommune til sociale fleksjobs. Det var forudsat, at der skulle etableres 20 årsværk som sociale fleksjobs, men indtil nu er der kun etableret 1-2 årsværk, hvorved forudsætningen ikke holder. Det forudsættes derfor, at et ikke disponeret beløb på puljen i 2010 anvendes til finansiering af et merforbrug vedrørende ledighedsydelse på politikområde 8. Pt. skønnes det, at der bliver et overskud på 1,8 mio. kr.

På det ikke overførbare område forventes budgettet ligeledes at overholde budgettet, idet det forsat er meget vanskeligt af skønne over udgiften vedrørende de forsikrede ledige. Det it-system, der skal håndtere afregningen af kommunernes medfinansiering af dagpengene til de forsikrede ledige, er sat i drift, men det er fortsat ikke alle A-kasser der har afleveret data til systemet.

Bornholms Regionskommune modtager et beskæftigelsestilskud på 155,8 mio. kr., idet der er budgetteret udgifter på det samme beløb i budget 2010. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2010 på baggrund af udviklingen i ledigheden fra 2008 til 2009 på landsplan, på landsdelsplan og i den enkelte kommune. Økonomi og Analyse har foretaget en meget foreløbig beregning af midtvejsreguleringen der viser, at Bornholms Regionskommune skal tilbagebetale ca. 48 mio. kr. af tilskuddet. Dermed må det også forventes, at udgifterne vil være tilsvarende mindre end budgetteret, men der er som nævnt ikke datagrundlag for en vurdering af dette pt. Det forudsættes, at udgiftsbudgettet reduceres tilsvarende reduktionen i beskæftigelsestilskuddet.

 

Politikområde 8 Forsørgelsesydelser

Borgercentret forventer at overholde budgettet for 2010 på det overførbare område, idet ca. 400.000 kr. eller halvdelen af det overførte overskud fra 2009 forventes anvendt i 2010. Der forventes et overskud i 2010 på 400.000 kr., hvoraf 230.000 kr. vedrører Multietnisk Kulturhus.

 

På det ikke-overførbare område forventer Borgercentret en merudgift på 4 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 28. februar 2010. En del af dette merforbrug vil dog blive dækket af et mindreforbrug fra puljen til sociale fleksjobs jf. ovenfor under politikområde 7.

Det er fortsat svært at komme med en sikker prognose for det samlede år på baggrund af udviklingen fra januar til maj.

Der er i Jobcenterets regi iværksat en række projekter med henblik på at øge overgangen til ansættelse i fleksjobs, på at aktivere sygedagpengemodtagere tidligere m.m. med henblik på at opnå en højere refusion for forsørgelsesydelserne på politikområde 8. Den forventede direkte refusionsmæssige forbedring som følge af disse initiativer er indregnet i budgetopfølgningen, mens en eventuel positiv effekt af nedsatte perioder for ydelserne ikke er indregnet.

 

Økonomi

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. fordelt på et merforbrug på det ikke-overførbare område på 4 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på det overførbare område.

Det ikke-overførbare område bør ses i sammenhæng med politikområde 4 Sociale ydelser, da modtagere af overførselsindkomster vandrer mellem de tre politikområder. På politikområde 4 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., således at det samlede merforbrug på de ikke-overførbare områder forventes at udgøre 4,5 mio. kr. Dette er 1,5 mio. kr. mere end ved sidste budgetopfølgning pr. 28. februar 2010.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.690

1.510

0

3.200

0

Beskæftigelse og aktivering

1.690

1.510

0

3.200

0

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

794

-394

-4.000

400

-4.000

Forsørgelsesydelser

794

-394

-4.000

400

-4.000

Beskæftigelsesudvalget

2.484

1.116

-4.000

3.600

-4.000

Merforbrug = negativt fortegn

 

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 vil omfatte Jobcenter Bornholm og Borgercenteret.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

Bilag

Bilag

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige

15.20.05Ø00-0005

Indledning

Der har siden 2005 været gjort forskellige forsøg med en tidlig og aktiv indsats for nyledige og budskabet er klart: Det virker! Det er et dokumenteret faktum at en tidlig indsats får flere til at finde beskæftigelse hurtigere.

Sagsbeskrivelse

Om forsøget Hurtig i gang 2:

Hurtigt i gang 2var et kontrolleret forsøg gennemført af Arbejdsmarkedsstyrelsen i perioden 18. februar 2008 - 18. januar 2009.

 

Fra tidligere forsøg ved vi, at en tidlig og intensiv indsats virker. Formålet med Hurtigt i gang 2 var at finde ud af, hvilken tidlig og intensiv indsats der virker bedst for nyledige a-dagpengemodtagere, og om indsatsen kunne gøres mere omkostningseffektiv. Fire indsatser blev testet i 11 jobcentre i de fire beskæftigelsesregioner:

 

·       Intensivt kollektivt kontaktforløb i Nordjylland

·       Intensivt individuelt kontaktforløb i Hovedstaden og Sjælland

·       Fremrykket aktivering i Midtjylland

·       Intensivt kollektivt kontaktforløb samt fremrykket aktivering i Syddanmark

 

Fem hovedkonklusioner fra Hurtigt i gang 2

1. Kombination af hyppige samtaler og tidlig aktivering virker bedst

En indsats med en kombination af hyppige samtaler og tilbud om aktivering tidligt i ledighedsforløbet virker bedst. Det virker for alle uanset køn og alder.

 

I Syddanmark, som gennemførte denne indsats, blev ledighedsforløbene i gennemsnit reduceret med 1,9 uger inden for de første 40 uger sammenlignet med kontrolgruppen, som fik den almindelige indsats.

 

2. Vigtigt at afholde hyppige samtaler

Forsøget viser, at det er vigtigt at afholde hyppige samtaler. Når der afholdes hyppige samtaler kan samtalerne afholdes på 15-20 min. Forsøget viser, at korte hyppige samtaler giver gode resultater.

 

3. Tidlig og intensiv indsats giver et samfundsøkonomisk overskud.

De gode effekter af hyppige samtaler og aktivering tidligt i ledighedsforløbet understreges af, at indsatsen også giver et samfundsøkonomisk overskud. I den eksterne evaluering gennemført af professorerne Michael Rosholm og Michael Svarer opgøres det samfundsøkonomiske overskud af forsøget i Syddanmark til 6.247 pr. ledig. Det offentlige sparer med andre ord udgifter til dagpenge og får flere skatteindtægter, når en nyledig kommer knap to uger tidligere i arbejde. Så til trods for, at det koster penge at afholde samtaler og gennemføre aktivering, er indsatsen en overskudsforretning.  

 

4. Andelen af ledige på sygedagpenge stiger, når ledighedsperioden stiger. Også vigtig med en aktiv indsats for sygemeldte.

For både deltagergruppe og kontrolgruppe viser evalueringen, at der er en stigende andel på sygedagpenge, når ledighedsperioden stiger. Derudover viser evalueringen at forsøgsindsatsen i to ud af fire forsøg medfører højere afgang til sygedagpenge i deltagergruppen end i kontrolgruppen. Men på trods af øgede udgifter til sygedagpenge giver indsatsen i Syddanmark et stort samfundsøkonomisk overskud.

 

Det er afgørende, at jobcentrene tilbyder sygemeldte en aktiv indsats - en mulighed, som kommunerne har efterspurgt. Dette sker allerede i Jobcenter Bornholm.

 

5. Sagsbehandlerne i forsøget er positive over for en tidlig og intensiv indsats.Den kvalitative evaluering af sagsbehandlerne i forsøget peger på stor tilfredshed med at gennemføre en tidlig og intensiv indsats. Sagsbehandlerne vurderer, at hyppige samtaler tidligt i ledighedsforløbet giver en bedre kontakt til de ledige og bidrager til at få ledige hurtigt i job.

Ovenstående effekter skal naturligvis ses i lyset af den noget mere gunstige arbejdsmarkedssituation i 2008. Michael Svarer, der har gennemført evalueringen af forsøget, mener dog, at der forsat skal gøres en indsats for de ledige, selvom der umiddelbart er færre ledige job og mere konkurrence om stillingerne. ”De ledige skal søge job, og jobcenteret skal sætte tidligt ind med en aktiv, jobrettet indsats for at få de ledige i job – også i den nuværende konjunktursituation. En indsats vil alt andet lige gøre ledigheden kortere end ingen indsats overhovedet”, siger Michael Svarer. 

Om Jobcenter Bornholms Hurtig i gang indsats:

Jobcentret har oplevet en stigning i ledigheden siden efteråret 2008. En stigning, der dog ikke har været så voldsom, som i det øvrige Danmark – og en stigningstakt som de seneste måneder har været aftagende, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med sammenligningsmånederne i 2009, hvor ledigheden var forholdsvis høj.

 

Det er jobcentrets fornemmelse at der i de seneste måneder er kommet ”gang i hjulene” igen på det bornholmske arbejdsmarked, og jobcentret vil derfor gerne understøtte denne udvikling ved at sikre et motiveret og kvalificeret arbejdskraftudbud. Derfor vil jobcentret gerne etablere en Hurtig i gang indsats i efteråret 2010.

 

Indsatsen tænkes tilrettelagt med ugentlige kollektive samtaler med grupper af arbejdsmarkedsparate nyledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år, suppleret med en fremrykket aktiveringsindsats ved ca. 13 ugers ledighed.

 

Begrundelsen for aldersgruppen på +30 år er, at der med de seneste ændringer i jobcentrets ungeindsats allerede er besluttet en intensiv og aktiv indsats for unge under 30 år.

 

Jobcentret vurderer, at den hurtige indsats vil kunne tilbydes ca. 500 nyledige på årsplan, svarende til ca. 200 helårspersoner. Indsatsen vil skulle varetages af to vejledere, ligesom der skal tilknyttes en jobkonsulent/mentor til indsatsen, som skal være behjælpelig med at etablere og facilitere kontakt mellem den ledige og den virksomhed, hvor den ledige skal have et aktivt tilbud i. Det er vurderingen at ca. 75 % af deltagerne, der opnår 13 ugers ledighed under indsatsen, vil skulle have et virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik og/eller løntilskud).

Økonomi

Nedenfor er effektforventning samt de forventede omkostninger for et år ved indsatsen oplistet. Af indstillingen fremgår de konkrete udgifter i henholdsvis 2010 og 2011.

 

Effektforventninger til jobcentrets indsats:

 

 

Forkortet ledighedsperiode for 110 ledige (5.000,- kr. pr. ledig)

550.000

Øget aktivitetsniveau i for ca. 110 nyledige

 

 

 Dagpengemodtagere (ca. 100 nyledige)

 

 

Passivrefusion (25 % af 3.760,- pr. uge i 8 uger)

752.000

 

Aktivrefusion (75 % af 3.760,- pr. uge i 8 uger)

2.256.000

 

Difference (øget refusion)

 

    1.504.000

Kontanthjælp (ca. 10 nyledige)

 

 

Passivrefusion (35 % af 9.857,- pr. md. i 3 mdr.)

103.499

 

Aktivrefusion (65 % af 9.857,- pr. md. i 3 mdr.)

192.212

 

Difference (øget refusion)

 

88.713

Samlet effektforventning for HIG-indsats i 2010

 

2.142.713

 

Omkostninger til jobcentrets indsats:

 

 

Løn til vejleder (2 vejledere)

 

800.000

Løn til jobkonsulent/mentor

 

400.000

Køb af aktiviteter

 

100.000

Drift

 

150.000

Omkostninger i alt

 

1.450.000

 

 

Den fulde effekt af indsatsen kan først forventes at slå igennem i foråret 2011, idet den aktive indsats, herunder den øgede refusion, først sker på dette tidspunkt i forhold til Hurtig i gang-forløb starter i efteråret 2010.

 

I fig. 1 i bilaget er indsatsen og refusion af dagpenge opstillet i forhold til hinanden for Hurtig i gang-indsatsen i hhv. 2010 og 2011.

 

Økonomi og analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

Bilag

·       Hurtig i gang-indsatsen og refusion af dagpenge i 2010 og 2011

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Hurtig i gang-indsatsen og refusion af dagpenge i 2010 og 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, og deltagerantallet har været som forventet.

 

I bilaget redegøres nærmere for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet.

Økonomi

Ved udgangen af juni måned er der hjemtaget samlet refusion svarende til 77 % af projektets budgetterede udgifter.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Bilag

·        Notat af 12. juli 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 12. juli 2010 om opfølgning på sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indtil nu indgået aftale om 5 virksomhedscentre med i alt 20 pladser, og desuden aftale om 3 nye virksomhedscentre i 3. kvartal 2010.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsens direktør Marie Hansen har med brev af 7. juli 2010 opfordrer på baggrund af status i maj 2010 borgmesteren og Beskæftigelsesudvalget til at medvirke til at øge antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsaktivering. I bilaget redegøres der for sæsonudsvingenes påvirkning af antallet af personer i virksomhedsrettede aktiveringstilbud. Der forventes en samlet øgning i antallet af personer i virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Økonomi

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

 

De første ledige er startet i virksomhedscentrene pr. 20. april 2010. Projektet forløber som forventet. Det forventes således at der for maj måned hjemtages refusion for godt 10 fuldtidspersoner.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 12. juli 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre

·        Brev af 7. juli 2010 fra direktør Marie Hansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 12. juli 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)

2.
 Brev af 7. juli 2010 fra direktør Marie Hansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Indledning

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Ultimo juni har i alt 185 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 64 personer er afsluttede, heraf størstedelen som raskmeldte.

 

I bilaget er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomi

Belægningen er ved at nærme sig maksimum på de 120 personer som kapacitetet vurderes til at være, for samtidig at kunne varetage opgaverne tilfredsstillende.  Som følge af den store tilstrømning i starten af projektet overstiger refusionsindtægten langt det budgetterede.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

Succeskriterierne som opstillet af +Resurse, er at 40 % af sagerne er afklaret inden for 4 måneder, 75 % inden for 6 måneder og 100 % inden for 12 måneder.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. 16. juli 2010 opgøres til 9 raskmeldinger, 3 tilkendt revalidering, 8 tilkendt fleksjob og 8 tilkendt førtidspension og 1 er fraflyttet.. Derudover er der planlagt uddannelsesstart (revalidering) for 2 personer i august 2010.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige dagpengesager over 52 uger

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige dagpengesager over 52 ug (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

15.00.00G00-0013

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget iværksættelse af en særlig indsats for målgruppen af sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og som skal afklares til fleksjob eller førtidspension. Udvalget godkendte at en budgetramme på op til kr. 150.000 overføres fra kontoen for passive sygedagpenge i Borgercenteret til konto 6 i Jobcenter Bornholm.

 

Jobcentret har indledt et samarbejde med + Resurse om opgaven med start primo juli 2010.

 

I bilaget er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomi

Intet

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Bilag

·        Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på skrivning af indstillingssager

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 27. juli 2010 om opfølgning på skrivning af indstillingssager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget kan i den forbindelse anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Sagsbeskrivelse

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Bilag

·        Notat af 29. juli 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Notat af 29. juli 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Beskæftigelsesplan 2010 - revision af mål

15.00.00P15-0003

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 8. oktober 2009 Beskæftigelsesplan for 2010 med disse mål for beskæftigelsesindsatsen på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale indsatsområder:

 

·       Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejds-kraftreserven) begrænses til 670 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 10 % i perioden december 2009 til december 2010

 

·       Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 6 % til 310 forløb i december 2010 i forhold til december 2009

 

·        Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 470 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 5 % i perioden december 2009 til december 2010

Sagsbeskrivelse

Som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet med stigende ledighed i 2010, er de oprindelige mål i sammenhængen ikke længere realistiske.

 

Ledighedsstigningen forventes at påvirke målene for arbejdskraftreserven og for ungegruppen. Målet for sygedagpengeforløb over 26 uger holder heller ikke, da udgangspunktet i december 2009 endte med at blive højere end forventet.

 

På grund af udviklingen på arbejdsmarkedet i det sidste halve år med stigende ledighed og faldende beskæftigelse, vurderes de tidligere niveauer for Mål 1 og 3 ikke at være helt realistiske, såvel i udgangspunkt som i den konkrete målangivelse. Der bør derfor fastlægges nye niveauer, som i højere grad indtænker den ændrede arbejdsmarkedssituation. For Mål 2 gælder, at udgangspunktet i december 2009 var langt højere end forventet, men der forventes stadig et fald på 6 % i forhold til dette højere udgangspunkt.

 

Derfor foreslås følgende nye mål for 2010:

 

 

·       Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 615 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010, svarende til en stigning på 16,3 % i perioden december 2009 til december 2010

 

Revision af målene har endvidere konsekvens for indholdet af Aftale mellem kommunalbestyrelsen og Jobcenter Bornholm, hvor målsætningerne indgår som en del af aftalen.

 

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de reviderede mål i Beskæftigelsesplan 2010 anbefales til kommunalbestyrelsen, med konsekvens for Aftalen mellem kommunalbestyrelsen og Jobcenter Bornholm.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12 Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

Indledning

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

 

De lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik §§ 10-16.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er nærmere beskrevet.

 

I skabelonen for beskæftigelsesplanen for 2011 er det bl.a. præciseret, at beskæftigelsesplanen ifølge bekendtgørelsens § 12 som minimum skal indeholde:

 

1.      Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2.      En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3.      Strategi og mål for den borgerrettede indsats og virksomhedsrettede indsats

4.      Strategi og mål for at inddrage andre aktører

5.      Budget for beskæftigelsesindsatsen

 

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. marts 2010 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2011. For at sikre kontinuitet i jobcentrenes indsats fastholder ministeren de nuværende beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende unge. Dertil kommer to nye mål med fokus på at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension), og vedrørende integrationen af ikke-vestlige efterkommere på arbejdsmarkedet.

 

Det nuværende mål om nedbringelse af sygedagpengeperioder over 26 uger udgår på baggrund af, at jobcentrene har meget fokus på området, der samtidig understøttes af den nye lovgivning på sygedagpengeområdet og de økonomiske incitamenter i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

 

For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

 1. Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2011.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2011

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 6. april 2010:

Drøftet.

 

Sagsbeskrivelse

 

I mødet vil der blive afrapporteret fra det hidtidige arbejde i jobcentret med mål og strategier i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2010.

 

Udfordringer og målsætninger i forhold til beskæftigelsesplanen er blevet drøftet med beskæftigelsesregionen i et møde den 9. april 2010..

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal forelægges for beskæftigelsesregionen senest den 25. maj 2010, og skal senest 1. juli sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger skal fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen forud for vedtagelse af budget 2011.

 

I forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen har jobcentret i udkastet til Beskæftigelsesplan for 2011 opsat nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen, der ligeledes indgår som mål i kommunalbestyrelsens budget- og aftaleproces:

 

 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1550 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 3260 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning 3 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 760 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et uændret niveau fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 212 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 15 %. fra december 2009 til december 2011.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2010:

Taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 er under udarbejdelse, og de konkrete angivelser for de enkelte måler stadig under overvejelse. Herunder bl.a. yderligere fastsættelse af måltal for anvendelsen af anden aktør. I mødet vil der blive afrapporteret fra det hidtidige arbejde i jobcentret med mål og strategier i forhold til udarbejdelse af beskæftigelsesplanen.

 

Udkast skal indsendes til beskæftigelsesregionen senest 25. maj. Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen tilbage senest 15. juni med henblik på, at disse kan indtænkes forud for fremlæggelse for LBR.

 

Senest 1. juli sendes udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til høring hos LBR. Bemærkningerne fra LBR skal foreligge senest den 31. august.

 

LBR inddrages således i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen ved drøftelsen i dette møde. Der udover kan LBR-medlemmerne deltage i den udvidede del af Bornholms Vækstforums møde den 7. juni 2010 kl. 9.00 – 13.00, hvor der er inviteret til inspirationsmøde om ”Sådan skaber vi vækst og erhvervsudvikling på Bornholm”.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, og arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011, drøftes.

Bilag

·        Bilag 9 til pkt. 5: Beskæftigelsesministerens brev af 12. marts 2010 om udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Bilag 10 til pkt. 5: Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 9. marts 2010 om beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011

·        Bilag 11 til pkt. 5: Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2011, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. marts 2010

Beslutning

Det lokale Beskæftigelsesråd den 18. maj 2010:

Taget til efterretning.

 

Jobcentret har i processen med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen revurderet og justeret målene, også i forhold til en gennemført ændring af opgørelsen af måltallet i 2011. Målet for arbejdskraftreserven (det første) er således ændret til en begrænsning til et antal på 1200 personer i december 2011, svarende til en stigning på 9,8 %.

 

Målene i forhold til ministermålene er herefter:

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til Beskæftigelsesplan 2011 drøftelse.

Bilag

·        Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 som sendt til beskæftigelsesregionen (eftersendes)

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2010:

Tages til efterretning

 

Udkastet til beskæftigelsesplanen er sendt til høring i LBR, der  senest 31. august skal afgive bemærkninger hertil. LBR’s høringssvar bliver således behandlet i næste  LBR-møde den 24. august 2010.

 

Forud har udkastet til beskæftigelsesplan har været til høring i beskæftigelsesregionen. Høringssvaret herfra er vedhæftet bilag.

 

Beskæftigelsesregionens bemærkninger er samtidig under overvejelse i jobcentret, og herunder særlig for så vidt angår revurdering i forhold til det samlede mål for arbejdskraftreserven, som regionen på grundlag af en ny prognose i juni måned har foretaget.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Bilag

·        Beskæftigelsesregionens høringssvar over Beskæftigelsesplan 2011 af 22. juni 2010

·        Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 som sendt til beskæftigelsesregionen

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Drøftet.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Beskæftigelsesregionens høringssvar over Beskæftigelsesplan 2011 af 22. juni 2010 (PDF)

2.
Udkast til Beskæftigelsesplan 2011 som sendt til beskæftigelsesregionen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

1.      møde

 13       Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge - kommunale og regionale opgaver

29.06.04Ø00-0001

Indledning

Kommunerne har ansvar for Blandt de væsentligste kan nævnes at jobcentrene skal medvirke til, at den sygemeldte fastholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet, og så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.

 

De kommunale sundhedsforanstaltninger skal have fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning og pleje af kommunens borgere efter udskrivning fra sygehus.

 

Regionerne har ansvaret for sygdomsbehandling, herunder diagnosticering i praksissektoren og på sygehusene. Den praktiserende læge skal udrede borgerens lidelse, iværksætte behandling eller henvise til udredning og behandling andetsteds. Sygehusene har ansvar for udredning, behandling og vurdering af behov for genoptræning.

 

Det er derfor indlysende, at både indsatsen i kommunalt regi såvel som i regionalt regi har betydning for varigheden af den enkelte borgers sygeperiode.

 

En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut fra april 2010, viser nu hvordan denne sammenhæng er, og dokumenterer, at tilbuddet til de sygemeldte borgere fra Bornholm adskiller sig væsentligt fra det mønster der tegner sig for øvrige borgere i regionen, hvilket alt andet lige påfører Bornholms Regionskommune en øget udgift til borgere på sygedagpenge.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har ansvar for borgernære ydelser af central betydning for sygedagpengemodtagere.

Blandt de væsentligste kan nævnes:

Jobcentrene skal medvirke til, at den sygemeldte fastholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet og så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Som led i opfølgningen skal jobcentrene koordinere indsatsen med f.eks. arbejdspladsen, den praktiserende læge eller sygehuset. Jobcentrene skal endelig vurdere muligheden for, at sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet.

De kommunale sundhedsforvaltninger har fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning og pleje af kommunens borgere efter udskrivning fra sygehus.

Det sociale område leverer ydelser inden for blandt andet misbrugsområdet, socialpsykiatri og hjælpemidler.

 

Regionerne har ansvaret for sygdomsbehandling, herunder diagnosticering i praksissektoren og på sygehusene.

Den praktiserende læge skal udrede borgerens lidelse, iværksætte behandling eller henvise til udredning og behandling andetsteds. I forhold til sygedagpengemodtagere skal lægerne vurdere behovet for og længden af en evt. sygemelding smat muligheder for tilbagevenden til arbejdet.

Sygehusene har ansvar for udredning, behandling og vurdering af behov og genoptræning

 

Effektiv koordination er en udfordring, fordi der er mange aktører på banen. Se figur 1 i bilaget. Nogle aktører er helt nye. Det gælder f.eks. de kommunale sundhedscentre og flere af de private aktører. Desuden kommer aktørerne fra forskellige sektorer (kommuner, regioner, stat, virksomheder og organisationer) og med forskellig faglig baggrund (sundhed, socialområdet, uddannelse og beskæftigelse).

 

Dansk Sundhedsinstitut har på foranledning af Sundhedsministeriet udarbejdet en undersøgelse der indgår i den i april 2010 offentliggjorte rapport.

 

En del af konklusionerne i rapporten er gengivet i følgende:

 

Personkarakteristika

·        Både sygedagpengeperiodens længde og sundhedsydelserne afhænger i nogen grad af sygedagpengemodtagernes personkarakteristika. Det indikerer, at efterspørgslen efter både sundhedsydelser og sygedagpenge er influeret af sygedagpengemodtagerens baggrund og personlige egenskaber. Personer med højere uddannelse forbruger i højere grad sundhedsydelser; de kommer til gengæld også hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket indikerer en substitutionseffekt mellem offentlige udgifter til sundhedsydelser og offentlige udgifter til sygedagpenge.

·        Sygedagpengemodtagerens bopæl er kun i begrænset omfang relateret til forbruget af både sundheds- og sygedagpengeydelser. Regioner og kommuner udbyder sundhedsydelserne, og det lader derfor til, at der ikke er stor forskel i udbuddet.

 

Forsinkelse i forbruget af sundhedsydelser

·       Forsinkelse i forbruget af sundhedsydelser blandt sygedagpengemodtagere er associeret med et markant længere sygedagpengeforløb. At sygedagpengemodtagere med et relativt højt forbrug i den sidste halvdel af deres sygedagpengeforløb i nogen grad er overrepræsenteret af folk med lav uddannelse samt arbejdsløse peger i retning af, at udgifter til sygedagpenge kan mindskes, hvis der initieres en større indsats for rettidigt at afdække behovet for sundhedsydelser blandt sygedagpengemodtagere generelt, og mere specifikt blandt disse befolkningsgrupper. Det er ikke lige så entydigt, hvad forsinket behandling betyder for sundhedsomkostningerne, og det vil være relevant at undersøge dette nærmere.

 

Hvad betyder dette for Bornholm?

Dette kan betyde, at da Bornholm både har en befolkning med et lavere uddannelsesniveau samt en markant højere ledighed, at bornholmerne generelt efterspørger færre sundhedsydelser sammenlignet med andre områder i regionen. Dette vil kunne have den betydning, at udgifterne til sygedagpenge alene af den grund vil være større på Bornholm.

I forhold til den geografiske beliggenhed er det nærliggende at antage, at Bornholms ”Ø-status” kan have betydning i forhold til hvornår sundhedsydelserne falder, og dermed også give et pres på udgifterne til sygedagpenge.

 

 

Graferne i figur 2 og 3 i bilaget viser hvordan Bornholm er placeret i forhold til de øvrige kommuner i regionen, og således:

·        At der er markant lavere udgiftsniveau pr. sygemeldt i sundhedssystemet for sygemeldte fra Bornholm

·        At denne forskel ikke kan forklares vis forskelle i alder, køn civilstand, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelses mm.

 

Hvad kan årsagerne være?

Erfaringerne fra sygedagpengeområdet viser, at mange bornholmere er tilbageholdende med at efterspørge sundhedsydelser som ligger uden for Bornholm. Perioden hos praktiserende læge er derfor sandsynligvis længere på Bornholm sammenlignet med borgere fra andre dele af regionen. Dette styrkes sandsynligvis af, at der er et meget begrænset antal privatpraktiserende speciallæger på Bornholm, hvilket betyder at få borgere henvises til speciallæger sammenlignet med den øvrige region.

En anden årsag, som sandsynligvis er den som medfører den største forsinkelse i udredningen af den sygemeldte, er at langt de fleste sygemeldte borgere henvises til Bornholms Hospital inden eventuel videre henvisning til specialistafdeling på en af regionens øvrige hospitaler.

En tredje årsag kan være at koordineringen mellem tilbuddene i regionen og kommunen eller internt i kommunen ikke fungerer optimalt, hvilket dog vurderes at være af mindre betydning.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt, men vil kunne få indflydelse på både region og stat.

Indstilling

Områdechefen for borgere og beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes og at der tages stilling til samarbejde med Socialudvalget omkring kontakt til regionen, herunder andre relevante tiltag som kan påvirke tilbuddet til sygemeldte borgere på Bornholm positivt.

Bilag

·        Sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser. Dansk Sundhedsinstitut, april 2010

·        Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge – kommunale og regionale opgaver, figur 1 – 3

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Drøftet. Formanden tager sagen op med borgmesteren og de øvrige udvalgsformænd med henblik på behandling i kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser. Dansk Sundhedsinstitut, april 2010 (PDF)

2.
 Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge - kommunale og regionale opga-ver, figur 1 - 3 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2010

16.00.00K03-0005

Indledning

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden.

Sagsbeskrivelse

I perioden 1. januar til 30. juni har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 15 klagesager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket.

Afgørelser fra

Beskæftigelsesankenævnet

Fra 1. januar til 30. juni 2010

 

Afvisning

 

Stadfæstelse

 

Hjemvisning

 

Ophævelse

 

Ændring

Forsikrede

 

3

 

 

 

Revalidering

 

3

2

 

1

Sygedagpenge

 

4

2

 

 

Fleksjob

 

 

 

 

 

Befordring

 

 

 

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

 

 

Ophør m. tilbud/hjælpemidler

 

 

 

 

 

 

En forholdsvis stor andel af klagesagerne er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling. Årsagen hertil vil typisk være, at ankemyndigheden mener at sagerne er blevet afgjort på et utilstrækkeligt grundlag. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at afgørelserne ender med at bliver ændrede. Det foranlediger dog, at der fortsat skal gøres en ekstraindsats med at sikre tilvejebringelse af det tilstrækkelige oplysningsgrundlag i sagsbehandlingen som grundlag for afgørelserne.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Intet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009

29.09.00P07-0001

Indledning

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning om, at BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe skal have tiltag målrettet KRAMS-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat, som beskriver disse indsatser i 2009.

Sagsbeskrivelse

Forebyggelse og sundhedsfremme er en tværgående målsætning i BRK. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2008, at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsplanerne og der følges op på indsatsen i aftaleopfølgningen. Det udarbejdede notat ’BRK's KRAMS-indsatser i 2009’ er baseret dels på virksomhedernes aftaleopfølgninger, dels på tilbagemeldinger fra område- og stabschefer.

BRK's KRAMS-oversigt for 2009:

Et par overordnede bemærkninger. Af KRAMS-oversigten fremgår:

·        at KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder

·        at fordelingen mellem de enkelte KRAMS-faktorer er relativ jævn fordelt i 2009. Til sammenligning var fordelingen mindre jævn i 2008

·        at der er flest indsatser i forhold til motion og rygning. Til sammenligning var der flest indsatser i forhold til motion og kost i 2008

·        at der er færrest indsatser i forhold stress i 2009. Til sammenligning var det også stress, der var tildelt færrest indsatser i 2008

·        at der er flest indsatser målrettet ansatte. Sammenlignet med 2008 er der forholdsmæssigt set flere indsatser målrettet kommunens ansatte i 2009, end der var i 2008.


Fordeling af KRAMS-indsatser i 2009:

·        38 indsatser i forhold til kost. 15 målrettet ansatte, 23 målrettet borgere.

·        41 indsatser mod rygning. 26 målrettet ansatte, 15 målrettet borgere.

·        35 indsatser mod alkohol. 21 målrettet ansatte, 14 målrettet borgere.

·        42 indsatser mod motion. 22 målrettet ansatte, 20 målrettet borgere.

·        30 indsatser mod stress. 26 målrettet ansatte, 4 målrettet borgere.

Af BRK’s i alt 186 KRAMS-indsatser er 76 rettet mod kommunens borgere og 110 mod ansatte i BRK.

En oversigt over BRK's KRAMS-indsatser giver et godt billede af mangfoldigheden i kommunens KRAMS-indsatser, og vil forhåbentlig give anledning til gensidig inspiration på tværs i BRK.

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2010 blive udviklet en mere brugervenlig afrapporteringsform. Der arbejdes f. eks. på et koncept for månedens sundhedstips, som kan lægges på Dragenettet. Ideen er at en virksomhed - over en fast skabelon - svarer på tre - fire spørgsmål, om virksomhedens sundhedsindsats.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        KRAMS-oversigt: Udmøntning af KRAMS i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Orienteringen taget til efterretning, og sendes til orientering for øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Bilaget "Udmøntning af KRAMS 2009" lægges samtidig på Dragenettet med opfordring til at drøfte den i MED-udvalgene.

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Udmøntning af krams 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Sagsbeskrivelse

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd
 2. Status på sagen om produktion af ulddyner
 3. Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede (2. opfølgning)
 4. Status for udviklingsprojektet Rettidighed i indsatsen
 5. Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet evt. i november
 6. Udvalgsmødet den 7. september aflyses evt., hvis der ikke er nye sager
 7. jobCAMP 10 4. – 5. november i Forum Horsens

Indstilling

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. august 2010

1.
 Invitation fra KL til jobCAMP 10 4. - 5. november i Forum Horsens (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Sager til høring

00.01.00K04-0015

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Eventuelt

00.01.00G00-0017

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2010:

Intet.