Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fokusopfølgning pr. 31. august 2010
  åbent 2 Beskæftigelsesplan 2011
  åbent 3 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 4 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 5 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 7 Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension
  åbent 8 Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede
  åbent 9 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 10 Sager til orientering
  åbent 11 Orientering fra medlemmerne
  åbent 12 Sager til høring
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fokusopfølgning pr. 31. august 2010

00.01.00Ø02-0131

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

1

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (O)

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. august 2010.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. juli 2010.Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. august 2010. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. juli 2010. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beskæftigelsesplan 2011

15.00.00P15-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

2

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

 

Som mål for en styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, har Jobcenter Bornholm i Beskæftigelsesplan 2011 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for den borgerrettede del af beskæftigelsesindsatsen:

 

 

 

 

 

 

 Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2011, hvor kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er nærmere beskrevet.

 

I skabelonen for beskæftigelsesplanen for 2011 er det bl.a. præciseret, at beskæftigelsesplanen ifølge bekendtgørelsens § 12 som minimum skal indeholde:

 

1.      Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2.      En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3.      Strategi og mål for den borgerrettede indsats og virksomhedsrettede indsats

4.      Strategi og mål for at inddrage andre aktører

5.      Budget for beskæftigelsesindsatsen

 

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. marts 2010 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2011. For at sikre kontinuitet i jobcentrenes indsats fastholder ministeren de nuværende beskæftigelsespolitiske mål vedrørende arbejdskraftreserven og målet vedrørende unge. Dertil kommer to nye mål med fokus på at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension), og vedrørende integrationen af ikke-vestlige efterkommere på arbejdsmarkedet.

 

Det nuværende mål om nedbringelse af sygedagpengeperioder over 26 uger udgår på baggrund af, at jobcentrene har meget fokus på området, der samtidig understøttes af den nye lovgivning på sygedagpengeområdet og de økonomiske incitamenter i at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

 

For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

 1. Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

 1. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2011.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2011.

 

Forslaget til Beskæftigelsesplan for 2011 følger den udmeldte skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen:

 

I Jobcenter Bornholms forslag til Beskæftigelsesplan for 2010 medtages således i kapitel 2, afsnit 2.1.. beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011.

 

I afsnit 2.2. redegøres for de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.

 

I afsnittene 2.3. og 2.4. beskrives Jobcenter Bornholms mål og strategier for henholdsvis den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats, samt mål og strategi for inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

 

I afsnit 2.5. vil budgettet for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret blive tilføjet til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

 

I forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen har jobcentret i beskæftigelsesplanen for 2011 opsat nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen, der ligeledes indgår som mål i kommunalbestyrelsens budget- og aftaleproces:

 

 1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1.175 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 7,5 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 3260 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning 3 % fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 760 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til et uændret niveau fra december 2009 til december 2011.

 

 1. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 212 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 15 %. fra december 2009 til december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ved udarbejdelsen af mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2011 har det endelige budget for 2010 ikke været kendt, idet det forudsættes at budget 2011 vedtages samtidig med at beskæftigelsesplanen godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

De lovgivningsmæssige krav til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik §§ 10-16.

 

Udfordringer og målsætninger i forhold til beskæftigelsesplanen er blevet drøftet med beskæftigelsesregionen i et møde den 9. april 2010..

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal forelægges for beskæftigelsesregionen senest den 25. maj 2010, og skal senest 1. juli sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger skal fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen forud for vedtagelse af budget 2011.

 

Beskæftigelsesregionens høringssvar af 22. juni 2010 har givet anledning til overvejelser i jobcentret, og har særlig givet anledning til revurdering af det samlede mål for arbejdskraftreserven på grundlag af nyere prognosemateriale fra beskæftigelsesregionen.

 

Efter drøftelse af Beskæftigelsesplan 2011 i mødet den 24. august 2010 har Det lokale Beskæftigelsesråd efterfølgende givet tilslutning til følgende høringssvar:

 

”Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at der med Jobcenter Bornholms forslag til Beskæftigelsesplan for 2011 er tale om en god beskæftigelsesplan, hvor der er lagt op til realistiske mål for beskæfti-gelsesindsatsen i forhold til den forventede udvikling.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at beskæftigelsesplanen indeholder de relevante mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, ligesom man kan tilslutte sig at der er opstillet få konkrete og målbare mål.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der lægges vægt på en tidlig indsats med virksomhedsrettede og aktive tilbud til ledige, og at der satses på at opnå og fastholde de fastsatte mål for rettidighed for alle målgrupper.

 

Generelt lægger man vægt på, at der fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år konstaterer Det lokale Beskæftigelsesråd med tilfredshed, at der opsat mål på et relativt ambitiøst niveau, idet man lægger stor vægt på en samlet indsats, der kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Endvidere har Beskæftigelsesplan 2011 være forelagt Handicaprådet til høring i mødet den 23. august 2010: ”Ingen bemærkninger”.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Beskæftigelsesregionens høringssvar over Beskæftigelsesplan 2010 af 22. jun i 2010 (PDF)

2.
Beskæftigelsesplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

3

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget(B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, og deltagerantallet har været som forventet.

 

I bilaget redegøres nærmere for opfølgning af sygeopfølgningsprojektet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved udgangen af august måned er der hjemtaget samlet refusion svarende til 99 % af projektets budgetterede udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 17. september 2010 om opfølgning på Sygeopfølgningsprojekt for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

4

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som forventet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indgået aftale om 6 virksomhedscentre med foreløbig 17 pladser, og desuden aftale om oprettelse af 3 nye virksomhedscentre i 3. kvartal 2010.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 17. september 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

5

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

I projektet er der stadig en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes, og budgettet forventes at holde.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Tilbuddet har primo september 118 personer tilknyttet.

 

Primo september 2010 har i alt 198 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 82 er afsluttede. 41 % er dermed udtrådt af projektet

 

Fordelingen heraf fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomiske konsekvenser

Grundet den store tilstrømning i starten er der indtil videre hjemtaget mere refusion end budgetteret, og budgettet forventes at holde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 20. september 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

6

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

 

Samarbejdet fungerer fint, og den løbende dialog mellem jobcentret og +Resurse er yderst tilfredsstillende. +Resurse har stadig en forventning om at kunne følge de nu reviderede forventninger, dvs. at 45 sager bliver afklaret inden udgangen af november 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

Succeskriterierne som opstillet af +Resurse, er at 40 % af sagerne er afklaret inden for 4 måneder, 75 % inden for 6 måneder og 100 % inden for 12 måneder.

 

Efter fælles evalueringsmøde er dette mål dog revideret, idet at man efter arbejdet med sagerne vurderer at 5 personer (10 %) ikke ville kunne afklares indenfor de 12 måneder. Jobcentret har gennemgået de aktuelle sager, og er enig i +Resurses vurdering. +Resurse har tilkendegivet at disse sager vil blive færdiggjorte i en sådan grad, at det efterfølgende kræver minimalt arbejde fra jobcentrets side.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. 16. september 2010 opgøres til 9 raskmeldinger, 3 tilkendt revalidering, 8 tilkendt fleksjob og 8 tilkendt førtidspension og 1 er fraflyttet.. Derudover er der planlagt uddannelsesstart (revalidering) for 2 personer i august 2010.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 20. september om opfølgning på samarbejdet med +Resurse i forbindelse med langvarige sygedagpengesager over 52 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

15.00.00G00-0013

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

7

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.


Samarbejdet med +Resurse forløber uden problemer. +Resurse er meget opmærksom på at tidsfristen overholdes, og er i løbende dialog med jobcentret om dette.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget iværksættelse af en særlig indsats for målgruppen af sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og som skal afklares til fleksjob eller førtidspension. Udvalget godkendte at en budgetramme på op til kr. 150.000 overføres fra kontoen for passive sygedagpenge i Borgercenteret til konto 6 i Jobcenter Bornholm.

 

Jobcentret har indledt et samarbejde med + Resurse om opgaven med start primo juli 2010. +Resurse fik i perioden juli til september henvist de bevilgede 30 sager til indstillingsskrivning, og af dem er foreløbig 9 indstillet. Fordelingen er at der er afleveret 23 sager til pensionsindstilling og 7 til fleksjobindstilling.

 

 

 

 

I bilaget er nærmere redegjort for opfølgning og status.

 

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 20. september 2010 om opfølgning på skrivning af indstillingssager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

15.20.00G00-0007

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

8

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Formålet med denne aktive indsats er primært at understøtte aktiv jobsøgning og anden kompetenceudvikling for ledige fleksjobbere, således at de hurtigere kommer i job. Sekundært at de får mulighed for at udvikle sig, lære nye kompetencer og opnå øget selvtillid i ledighedsperioden, som kan give yderligere motivation til jobsøgning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget, at Jobcenter Bornholm kunne oprette op til 50 helårspladser til fleksjobberettigede med en ledighedsperiode på mellem 0-12 måneder indenfor en budgetramme på op til kr. 1.350.000.

Der er efterfølgende indgået aftale med Job Vision om varetagelse af denne opgave. Det første hold blev henvist til Job Vision 7. juni 2010, og efterfølgende opstartes der et nyt hold hver måned i forbindelse med indstillingsmøderne, hvor borgerne godkendes til fleksjob. Borgeren visiteres til Job Vision i et forløb i op til 9 måneders varighed.

Økonomiske konsekvenser

Næste opfølgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 20. september 2010 om opfølgning på fleksjobklub (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

9

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (B)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010.

 

Det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner er ikke helt kommet på plads endnu. Primært på grund af det overordnede socialfondsprojekt – UTA – mangler den endelige godkendelse. Dette har især vanskeliggjort nyansættelser hos aktørerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 14. september 2010 indskrevet 24 borgere ud af 25 mulige. I alt siden start har der været 42 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu for tidligt at sige noget om de økonomiske forhold.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Notat af 14. september 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

10

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (O)

Resumé

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd
 2. Resultatoversigt 1.1. – 31.7. 2010 (eftersendes/foreligger senest til mødet)
 3. Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge – opfølgning: Der er i møde med regionen aftalt en afdækning af sundhedstilbud til sygemeldte.
 4. Status for rettidigheden i indsatsen
 5. Bevilling af kr. 1.815.000 for årene 2010-2013 af puljen til ansættelse af virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering.
 6. Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet den 9. november kl. 15.00 – 18.00
 7. jobCAMP 10 den 4. – 5. november i Forum Horsens
 8. Efterårets dialogmøde den 26. oktober kl. 14.00
 9. Mødeplan 2011 (bilag)Indstilling og beslutning

Områdechefen for borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 28. september 2010

1.
Mødeplan 2011 (XLS)

2.
Guide til arbejdspladsernes håndtering af psykiske lidelser (HTM)

3.
Resultatoversigt 1.1. - 31.7. 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

11

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (O)

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Kampagnen "Syg med job".

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring

00.01.00K04-0015

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

12

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget.(B)

Resumé

Sager til høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes i høring.

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Eventuelt

00.01.00G00-0017

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

28-09-2010

13

 

Hvem beslutter
Beskæftigelsesudvalget (O)

Resumé

Eventuelt.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2010:

Tak til Henrik Kofod.