Referat
Beskæftigelsesudvalget
26-10-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. september 2010
  åbent 3 Konsekvens af ændret bevillingsniveau
  åbent 4 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 5 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 6 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 7 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 8 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 9 Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension
  åbent 10 Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede
  åbent 11 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Sager til høring
  åbent 14 Orientering fra medlemmerne
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 30. september 2010

00.01.00Ø02-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. september 2010.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. august 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. september 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. august 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Konsekvens af ændret bevillingsniveau

00.01.00Ø00-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Budgettet for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Konsekvenser af ændringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Ændringerne i bevillingsniveau har konsekvenser for bl.a. proceduren omkring aftaleindgåelse, rådighedsbeløb til anlæg og overførselsadgangen på den overførbare bevilling. 

 

På mødet gives en mundtlig orientering om konsekvenser af ændringerne på baggrund af vedlagt notat, der nærmere redegør for konsekvenser af ændringerne.

 

Ændringen af bevillingsniveau er planlagt drøftet på efterårets dialogmøde mellem udvalget og virksomhederne.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 5. oktober 2010 om konsekvens af ændring af bevillingsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Godt dialogmøde. Udvalget glæder sig over medarbejdernes engagement, og ser frem til deres evaluering af mødet.

 

 

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

I forhold til budget- og aftaleprocessen for 2011 har dialogmødet i efteråret til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for 2011 for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

Det betyder, at dialogmødet i efteråret skal indeholde:

     en status på 2010

     en drøftelse af mål for politikområdet / serviceområderne i 2011 set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2011

     en drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og aftale der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Dagsorden til dialogmødet den 26. oktober 2010 kl. 14.00 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt, dog har deltagerantallet har den forløbne måned, været lavere end forventet. Deltagerantallet er dog på vej op igen, og der er således nu 63 deltager i tilbuddet.

 

I bilaget redegøres nærmere for opfølgningen af sygeopfølgningsprojektet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved udgangen af august måned er der hjemtaget samlet refusion svarende til 109 % af pro-jektets budgetterede udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 15. oktober 2010 om opfølgning på Sygeopfølgningsprojekt for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indgået aftale om 6 virksomhedscentre med foreløbig 17 pladser, og desuden aftale om oprettelse af 3 nye virksomhedscentre i 3. kvartal 2010.


Ved udgangen af august var 45 fra målgruppen i virksomhedsrettet aktivering, hvilket svarer til en øget brug af virksomhedsrettet aktivering på 50 %, set i forhold til august 2009.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 15. oktober 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

I projektet er der stadig en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes, og budgettet forventes at holde.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Tilbuddet har medio oktober 114 personer tilknyttet.

 

Medio oktober 2010 har i alt 207 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 93 er afsluttede. 45 % er dermed udtrådt af projektet.

 

Fordelingen heraf fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

 

Økonomiske konsekvenser

Grundet den store tilstrømning i starten er der indtil videre hjemtaget mere refusion end budgetteret, og budgettet forventes at holde.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 21. oktober 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

 

Samarbejdet fungerer fint, og den løbende dialog mellem jobcentret og +Resurse er yderst tilfredsstillende. +Resurse har stadig en forventning om at kunne følge de nu reviderede forventninger, dvs. at 45 sager bliver afklaret inden udgangen af november 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

Succeskriterierne som opstillet af +Resurse, er at 40 % af sagerne er afklaret inden for 4 måneder, 75 % inden for 6 måneder og 100 % inden for 12 måneder.

 

Efter fælles evalueringsmøde er dette mål dog revideret, idet at man efter arbejdet med sagerne vurderer at 5 personer (10 %) ikke ville kunne afklares indenfor de 12 måneder. Jobcentret har gennemgået de aktuelle sager, og er enig i +Resurses vurdering. +Resurse har tilkendegivet at disse sager vil blive færdiggjorte i en sådan grad, at det efterfølgende kræver minimalt arbejde fra jobcentrets side.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet pr. medio oktober 2010 opgøres til 9 raskmeldinger, 6 tilkendt revalidering, 9 tilkendt fleksjob og 10 tilkendt førtidspension. Derudover forventes det at de resterende sager færdigafklares inden udgangen af november.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 21. oktober 2010 om opfølgning på samarbejdet med +Resurse om langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

15.00.00G00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.


Samarbejdet med +Resurse forløber uden problemer. +Resurse er meget opmærksom på at tidsfristen overholdes, og er i løbende dialog med jobcentret om dette.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget iværksættelse af en særlig indsats for målgruppen af sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og som skal afklares til fleksjob eller førtidspension. Udvalget godkendte at en budgetramme på op til kr. 150.000 overføres fra kontoen for passive sygedagpenge i Borgercenteret til konto 6 i Jobcenter Bornholm.

 

Jobcentret har indledt et samarbejde med + Resurse om opgaven med start primo juli 2010. +Resurse fik i perioden juli til september henvist de bevilgede 30 sager til indstillingsskrivning, og af dem er foreløbig 16 indstillet. Fordelingen er at der er afleveret 23 sager til pensionsindstilling og 7 til fleksjobindstilling.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 21. oktober 2010 om opfølgning på skrivning af indstillingssager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

15.20.00G00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Formålet med denne aktive indsats er primært at understøtte aktiv jobsøgning og anden kompetenceudvikling for ledige fleksjobbere, således at de hurtigere kommer i job. Sekundært at de får mulighed for at udvikle sig, lære nye kompetencer og opnå øget selvtillid i ledighedsperioden, som kan give yderligere motivation til jobsøgning.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget, at Jobcenter Bornholm kunne oprette op til 50 helårspladser til fleksjobberettigede med en ledighedsperiode på mellem 0-12 måneder indenfor en budgetramme på op til kr. 1.350.000.

Der er efterfølgende indgået aftale med Job Vision om varetagelse af denne opgave. Det første hold blev henvist til Job Vision 7. juni 2010, og efterfølgende opstartes der et nyt hold hver måned i forbindelse med indstillingsmøderne, hvor borgerne godkendes til fleksjob. Borgeren visiteres til Job Vision i et forløb i op til 9 måneders varighed.

 

Medio oktober er i alt 51 borgere blevet visiteret til Job Visions jobklub. 4 borgere er visiteret tilbage til jobcentret på baggrund af afsluttet henvisningsperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

Vil fremgå ved senere opfølgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 21. oktober 2010 om opfølgning af fleksjobklub (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010.

 

Det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner er ikke helt kommet på plads endnu.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 14. oktober 2010 indskrevet 25 borgere ud af 25 mulige. I alt siden start har der været 45 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu for tidligt at sige noget om de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Notat af 14. oktober 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Vedr. praktikpladsmuligheder på Bornholm
  3. Opfølgning på partnerskabsaftalen med A-kasserne
  4. Status for rettidigheden i indsatsen
  5. Evaluering. Aktive Hurtigere Tilbage (bilag)
  6. Temadrøftelser om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet 9. november
  7. jobCAMP 10 den 4. – 5. november i Forum Horsens
  8. Beskæftigelsespolitisk konference 8. april 2011
  9. Seminar med Bornholms Vækstforum 6. juni 2011

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 26. oktober 2010

1.
Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 14. oktober 2010 om Projekt Aktive - Hurtigere tilbage (PDF)

2.
Evaluering Aktive - Hurtigere tilbage, august 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

Sager til høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes i høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Godkendt.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

 

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Intet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

26-10-2010

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

Eventuelt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 26. oktober 2010:

Intet.