Referat
Beskæftigelsesudvalget
30-11-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010
  åbent 4 Aftale for Jobcenter Bornholm for 2011
  åbent 5 Aftale for Borgercenteret (Ledighed og Integration) for 2011
  åbent 6 Sygedagpengestrategi og handleplan
  åbent 7 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 8 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 9 Sygedagpengeindstasen over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 10 Hurtigere indstilling af sgaer til fleksjob og førtidspension
  åbent 11 Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede
  åbent 12 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 13 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 14 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 15 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 16 Evaluering af dialogmødet med virksomhederne
  åbent 17 Evaluering af temamødet om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet
  åbent 18 Sager til orientering.
  åbent 19 Orientering fra medlemmerne
  åbent 20 Sager til høring
  åbent 21 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

1

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen med afbud, men mødte kl. 16.30 og deltog fra pkt. 14.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Beskæftigelsesudvalget

00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Beskæftigelsesudvalgets områder forventes samlet set i 2010 et merforbrug på 0,3 mio. kr., som tilsammen med overført mindreforbrug fra 2009 på 2,5 mio. kr., resulterer i et forventet samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ultimo 2010 på den overførbare bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forværring på 1,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Beskæftigelsesudvalget områder.

 

Politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering

Samlet set på det overførbare område, der omfatter flekspuljen og den sociale flekspulje vedr. tilskud til virksomhederne i Bornholms Regionskommune, forventer Jobcenter Bornholm et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. inkl. overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2009. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forværring på 1,6 mio. kr.

Det var forudsat, at der skulle etableres 20 årsværk som sociale fleksjobs, men indtil nu er der kun etableret 2 årsværk. Det forudsættes derfor, at et ikke disponeret beløb på puljen i 2010 anvendes til finansiering af et merforbrug vedrørende ledighedsydelse på politikområde 8. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der bliver et overskud på 2,6 mio. kr. på puljen til sociale fleksjob.

På det ikke-overførbare område forventer Jobcenter Bornholm at overholde budgettet. Det er fortsat meget vanskeligt at skønne over udgiften vedrørende de forsikrede ledige. Det it-system, der skal håndtere afregningen af kommunernes medfinansiering af dagpengene til de forsikrede ledige, er sat i drift, men det er fortsat ikke alle A-kasser, der har indberettet oplysninger vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til systemet.

Den ugunstige konjunkturelle udvikling har fortsat tag i det bornholmske arbejdsmarked. Turistsæsonen startede senere og sluttede som tidligere år. Den forbedring, som naturligt kunne spores i sommerhalvåret i forhold til turisme og byggeri, er nu ved at vende, hvor det fortsat er usikkert hvordan udviklingen i forhold til netop byggeriets område vil være i vintermånederne.

 

Politikområde 08 Forsørgelsesydelser

Samlet set på det overførbare område forventer Borgercentret et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Resultatet er påvirket af langtidssygemelding, opsigelser og manglende vikardækning i den forbindelse som følge af ansættelsesstop. Ud af det samlede forventede mindreforbrug vedrører 0,2 mio. kr. Multietnisk Kulturhus.

På det ikke-overførbare område forventer Borgercentret en merforbrug på 4 mio. kr. En del af dette merforbrug dækkes af et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fra puljen til sociale fleksjobs, jf. ovenfor under politikområde 7.

Der er i Jobcenterets regi iværksat en række projekter med henblik på at øge overgangen til ansættelse i fleksjobs, på at aktivere sygedagpengemodtagere tidligere m.m. med henblik på at opnå en højere refusion for forsørgelsesydelserne på politikområde 8. Den forventede direkte refusionsmæssige forbedring, som følge af disse initiativer, er indregnet i budgetopfølgningen, mens en eventuel positiv effekt af nedsatte perioder for ydelserne ikke er indregnet.

 

Politikområderne 07 og 08 skal ses i sammenhæng med politikområde 04 Sociale ydelser under Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til sidste opfølgning på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende udgifterne til førtidspensioner, idet antallet primo 2010 var 19 personer højere end forudsat, samt en nettotilgang på 14 personer pr. måned mod budgetteret 12 personer pr. måned. Det samlede merforbrug på førtidspensioner forventes at blive på 4,8 mio. kr., hvilket dog modsvares af forventet mindreforbrug på boligydelse til pensionister på 1,5 mio. kr.

 

Aftale om Finansloven for 2011 indebærer en række ændringer på det beskæftigelsespolitiske område. Refusionssatserne tilknyttet aktiverede og passive ledige omlægges til generelt lavere satser, med det sigte at mindske incitamentet til at igangsætte aktivering for aktiveringens (og refusionens) skyld. Samtidig omlægges indsatsen for sygedagpengemodtagere, således at bl.a. kritisk syge ikke aktiveres i samme omfang som tidligere. Der er indarbejdet en overgangsordning gældende for 2011, som sikrer at kommuner max. kan miste refusion svarende til 0,1% af kommunens beskatningsgrundlag, hvilket svarer til 5,7 mio. kr. for Bornholms Regionskommune.

 

Økonomiske konsekvenser

På Beskæftigelsesudvalgets områder forventes samlet set i 2010 et merforbrug på 0,3 mio. kr., som tilsammen med overført mindreforbrug fra 2009 på 2,5 mio. kr., resulterer i et forventet samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ultimo 2010 på den overførbare bevilling. I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj er der tale om en forværring på 1,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.690

1.600

0

3.200

0

-1.600

0

Beskæftigelse og aktivering

1.690

1.600

0

3.200

0

-1.600

0

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

794

600

-4.000

400

-4.000

200

0

Forsørgelsesydelser

794

600

-4.000

400

-4.000

200

0

Beskæftigelsesudvalget

2.484

2.200

-4.000

3.600

-4.000

-1.400

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010

00.01.00Ø02-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2010.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. september 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. september 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Aftale for Jobcenter Bornholm for 2011

00.01.00Ø00-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

På området Borgere og Beskæftigelse forelægges på politikområde 8: Beskæftigelse og aktivering, aftale gældende for 2011 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftalen godkendes.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Aftalen består af følgende afsnit:

·         Virksomhedsbeskrivelse

·         Økonomi, herunder budgetforudsætninger for politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for Forebyggelse og sundhed: KRAMS

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for Arbejdsmiljø

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for HR-strategi

·         Kommunalbestyrelsens 4 mål for politikområdet Beskæftigelse og aktivering

·         Kommunalbestyrelsens mål for serviceområdet Beskæftigelse og aktivering

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Aftale mellem Beskæftigelsesudvalget og Jobcenter Bornholm for 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Aftale for Borgercenteret (Ledighed og Integration) for 2011

00.01.00Ø00-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

På området Borgere og Beskæftigelse forelægges på politikområde 8:Forsørgelsesydelser, aftale gældende for 2010 for Borgercenteret (Ledighed og Integration).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftalen godkendes.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Aftalen består af følgende afsnit:

·         Virksomhedsbeskrivelse

·         Økonomi, herunder budgetforudsætninger for politikområde 8 Forsørgelsesydelser

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for Forebyggelse og Sundhed: KRAMS

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for Arbejdsmiljø

·         Kommunalbestyrelsens tværgående mål for HR-strategi

·         Kommunalbestyrelsens 5 mål for politikområdet Forsørgelsesydelser

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Aftale mellem Beskæftigelsesudvalget og Borgercenteret for 2011 (DOCM)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sygedagpengestrategi og handleplan

15.00.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

I mødet den 24. september 2009 behandlede udvalget den forelagte sygedagpengestrategi og godkendte forslaget til handleplan med initiativer for indsatsen på området.

 

Sygedagpengestrategien for 2009/2010 og vil blive gennemgået i forhold til status på initiativerne i handleplanen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af justeringer i handlingsplanen for sygedagpengeområdet 2009/2010 gældende for handlingsplan 2011.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Handlingsplanen justeres umiddelbart i forhold til hurtigere udredning. Sagen genoptages i næste møde.

 

Sagsfremstilling

 

Sygedagpengestrategien 2009 vil blive gennemgået i forhold til status for de følgende initiativer:

 

 

Forebyggende indsats

a)     Udrykningsfunktion styrkes.

b)     Stress-skole søges videreført

 

Tidlig indsats

                 Kategori 1 og 2

c)     Visitation styrkes via omorganisering som forventes påbegyndt i 4.kvartal 2009 med henblik på at styrke visitationen, hvor målsætningen bl.a. er, at 2. opfølgningssamtale holdes hos arbejdsgiver, eller for ledige ved rundbordssamtale med a-kasse.

 

 

Aktiv indsats

Kategori 3

d)     Ansøgning til TTA-projektet i Forebyggelsesfonden med henblik på at nedsætte antallet at sygemeldte under 52 uger via øget koordinering og dermed en hurtigere udredning.

 

e)     Der iværksættes en særlig handlingsplan med henblik på at sikre en hurtigere udredning af sygemeldte, således at udredningen kan være afsluttet før varighedsbegrænsningen på 52 uger, og dermed fremadrettet sikre, at antallet af sygemeldte over 52 uger vil være på et lavere niveau.

 

f)       Afklaring af relevante aktører i forhold til en særlig indsats overfor borgere som har været sygemeldt i mere end 52 uger med henblik på at indhente tilbud fra ”andre aktører”.

 

g)     Afdække flaskehalse (fx arbejdsprøvninger/praktikker) med henblik på at iværksættes nye tiltag under Beskæftigelsesudvalgets forsøgsrammer.

 

h)     Iværksætte aktive tilbud 

 

På baggrund heraf drøftes justeringer og forslag til handlingsplan for sygedagpengeindsatsen for 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 12. september 2009 Langsigtet sygedagpengestrategi for Bornholms Regionskommune (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt. Deltagerantallet har siden sommerperioden, været noget lavere end forventet. Tilbuddet er budgetteret med 54 helårs personer i tilbuddet. Fra januar 2010 til udgangen af oktober har belægningen været på 55 helårspersoner. Belægningen forventes således ved udgangen af 2010, at opfylde den budgetterede belægning.

 

I bilaget redegøres nærmere for opfølgningen af sygeopfølgningsprojektet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved udgangen af oktober måned er der hjemtaget samlet refusion svarende til 121 % af projektets budgetterede udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 17. november 2010 om opfølgning på Sygeopfølgningsprojekt for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

Der er indgået aftale om 9 virksomhedscentre med foreløbig 30 pladser, og desuden aftaler på vej om oprettelse af 2 nye virksomhedscentre med yderligere 9 pladser.
 
Ved udgangen af september 2010 var der således 51, fra målgruppen i virksomhedsrettet aktivering. Det svare til en øget brug af virksomhedsrettet aktivering på 70 %, set i forhold til september 2009.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at virksomhedscentrene oprettes jævnt henover 2010, således at der opnås 8 virksomhedscentre ved udgangen af 2010, svarende til 22 helårspladser i 2010. Ved 20 helårspladser vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 17. november 2010 om opfølgning på Projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

 

Samarbejdet fungerer fint, og den løbende dialog mellem jobcentret og +Resurse er yderst tilfredsstillende. +Resurse har stadig en forventning om at kunne følge de nu reviderede forventninger, dvs. at 45 sager bliver afklaret inden udgangen af november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

Succeskriterierne som opstillet af +Resurse, er at 40 % af sagerne er afklaret inden for 4 måneder, 75 % inden for 6 måneder og 100 % inden for 12 måneder.

 

Efter fælles evalueringsmøde er dette mål dog revideret, idet at man efter arbejdet med sagerne vurderer at 5 personer (10 %) ikke ville kunne afklares indenfor de 12 måneder. Jobcentret har gennemgået de aktuelle sager, og er enig i +Resurses vurdering. +Resurse har tilkendegivet at disse sager vil blive færdiggjorte i en sådan grad, at det efterfølgende kræver minimalt arbejde fra jobcentrets side.

 

Ved det seneste evalueringsmøde blev samtlige sager gennemgået og målet blev yderligere revideret, således at 7 personer ikke forventes at kunne færdigafklares indenfor de 12 måneder. Det er aftalt at disse sager afklares i en sådan grad at der er minimum eller intet arbejde i dem, når de overdrages til jobcentret efter endt projekt.

 

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet i november 2010 for afsluttede sager opgøres bl.a. til 10 raskmeldinger, 13 tilkendt førtidspension, 9 tilkendt fleksjob og 5 tilkendt revalidering.

 

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 22. november 2010 om status på samarbejdet med +Resurse om langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

15.00.00G00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.


Samarbejdet med +Resurse er forløber uden problemer. Projektet blev afsluttet 17. november 2010, med aflevering af den sidste sag til indstilling.

 

Formålet med projektet var at få indstillet sagerne hurtigere og fjernet det efterslæb der var konstateret, og det er blevet opfyldt med afslutningen af dette projekt.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning og evaluering tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget iværksættelse af en særlig indsats for målgruppen af sygemeldte borgere o/52 uger hvor det er konstateret, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, og som skal afklares til fleksjob eller førtidspension. Udvalget godkendte at en budgetramme på op til kr. 150.000 overføres fra kontoen for passive sygedagpenge i Borgercenteret til konto 6 i Jobcenter Bornholm.

 

Jobcentret har indledt et samarbejde med + Resurse om opgaven med start primo juli 2010. +Resurse fik i perioden juli til september henvist de bevilgede 30 sager til indstillingsskrivning, og af sagerne ved afslutningen medio november er foreløbig 22 godkendte. Fordelingen er at der er godkendt 17 sager om pensionsindstilling, og 5 sager herom er udsatte. Der er godkendt 7 sager om fleksjob, og 2 sager afventer næste indstillingsmøde.

 

Med projektet er opnået, at sagsbehandlerne nu kan indstille de færdigafklarede sager til næstkommende indstillingsmøde, og ligge tiden er dermed blevet reduceret. Formålet med projektet var at få indstillet sagerne hurtigere og fjernet det efterslæb der var konstateret, og det er opfyldt med afslutningen af dette projekt.

 

Økonomiske konsekvenser

De budgetterede forudsætninger er opfyldte, og besparelsen har på den baggrund været kr. 340.000,00.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 22. november 2010 om evaluering på skrivning af indstillingssager (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

15.20.00G00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Formålet med denne aktive indsats er primært at understøtte aktiv jobsøgning og anden kompetenceudvikling for ledige fleksjobbere, således at de hurtigere kommer i job. Sekundært at de får mulighed for at udvikle sig, lære nye kompetencer og opnå øget selvtillid i ledighedsperioden, som kan give yderligere motivation til jobsøgning.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget, at Jobcenter Bornholm kunne oprette op til 50 helårspladser til fleksjobberettigede med en ledighedsperiode på mellem 0-12 måneder indenfor en budgetramme på op til kr. 1.350.000.

Der er efterfølgende indgået aftale med Job Vision om varetagelse af denne opgave. Det første hold blev henvist til Job Vision 7. juni 2010, og efterfølgende opstartes der et nyt hold hver måned i forbindelse med indstillingsmøderne, hvor borgerne godkendes til fleksjob. Borgeren visiteres til Job Vision i et forløb i op til 9 måneders varighed.

 

Medio november er i alt 61 borgere blevet visiteret til Job Visions jobklub. 7 borgere er visiteret tilbage til jobcentret på baggrund af afsluttet henvisningsperiode

 

Økonomiske konsekvenser

Vil fremgå ved senere opfølgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 22. november 2010 om opfølgning af fleksjobklub (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010.

 

Det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner er ikke helt kommet på plads endnu.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 16. november 2010 indskrevet 25 borgere ud af 25 mulige. Derudover er der nu venteliste på 6 borgere. I alt siden start har der været 69 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

Samarbejdet mellem Erhvervsskolen herunder især den ”røde hal” er endnu ikke på plads. Forventes på plads januar 2011.

 

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

 

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 16. november 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

 

Indsatsen forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

Udvalget godkendte endvidere at der i slutningen af 2010 tages stilling til en videreførelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 1. halvår af 2011, med et forventet rammebeløb på kr. 740.000.

 

Samtlige sager efter bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen vil i forhold til de ændrede rammer for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011 blive forelagt i næste udvalgsmøde den 11. januar 2011.

 

I forløbet er der til varetagelse af indsatsen ansat to medarbejdere (vejledere) pr. 1. oktober 2010. Da indsatsen alene været iværksat i knap 2 måneder, kan der endnu ikke opgøres egentlige effekter heraf. Dog angiver forløbet, at ud af 60 deltagere er 18 gået i ordinær beskæftigelse, mens 5 er startet i et aktivt tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering) tidligere end minimumskravets bestemmelser.

 

Indtil videre har 60 personer været omfattet den tidlige og aktive indsats. Der forventes endnu et optag på 20 personer inden udgangen af november. Det er målet, at der inden udgangen af 2010 er henvist 100 personer til forløbet.

 

Videre om selve forløbet fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomiske konsekvenser

Der kan endnu ikke opgøres en økonomisk gevinst ved forløbet, men det forventes først at kunne opgøres i løbet af 1. kvartal 2011, hvor kravet om virksomhedsrettet aktivitet iværksat ved ca. 3 måneders ledighed og med en varighed på minimum 13 uger, kan følges.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 17. november 2010 om opfølgning på Hurtig i Gang for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

    - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

Se det bilagte notat.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat udsendt 18. november 2010 (DOC)

2.
Aftaletekst for aftale om sygefraværsindsatsen (PDF)

3.
Aftaletekst for beskæftigelsesindsatsen (PDF)

4.
Fakta om ny refusionsmodel (PDF)

5.
Fakta om driftsloft (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2010 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Indsatsen i 2010

I forlængelse af budgettet for 2010 blev der pr. 1. februar 2010 ansat ny medarbejder i Borgercenteret til opprioritering af den forebyggende indsat mod socialt bedrageri. Indsatsen skulle indledningsvis fokusere på børnetilskud, boligsikring og sygedagpenge, borger uden fast bopæl samt en hurtigere sagsbehandling i forbindelse med anonyme henvendelser. Indsatsen vil desuden have fokus på at udbrede samarbejdet til relevante virksomheder i regionskommunen.

 

Borgercenteret har i 2010 løbende arbejdet med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøgt sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

I sag vedr. formue som følge af arv blev denne sendt til Politidirektøren til nærmere undersøgelse. Sagen er nu afgjort ved dom, hvor borgeren blev idømt 5 mdr. fængsel (betinget dom). Erstatningskravet blev desværre ikke fastsat ved dom, hvorfor dette inddrives ad sædvanlige kanaler.

Herudover fortages der interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion.

Der er iværksat samarbejde med politiet om borgere uden fast bopæl.

 

Anmeldelser

I perioden 1. januar til 30. september 2010 har Borgercenteret modtaget i alt 55 henvendelse, hvoraf størstedelen er anmeldelser, heraf er 31 sager afsluttet. Foreløbigt resultat, 7 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat, 5 sager til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren, 3 sager afventer behandling hos politiet. Indstil videre er der i 2010 i 11 sager truffet afgørelser om tilbagebetaling. De resterende sager er fortsat under behandling i kontrolgruppen.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret har 2010 deltaget i 2 aktioner under Fair Play i juni og juli 2010, i samarbejde med Skat og Fødevarekontrollen. Dette var meget positiv, idet der kun blev mødt 1 borger på sygedagpenge.

Kontrolgruppen har i løbet af 2010 endvidere været på ”kampagnetur” internt på Landemærket samt hos 1 enkelt ekstern samarbejdspartner. Dette for at oplyse om kontrolgruppens arbejde

Borgercenteret afventer Regionskommunens endelig stillingstagen til leverandørvalg på IT systemer. Dette med henblik på at have en evt. mulighed for samkøring af registre, som kan generere en liste med ”mistænkelige” sager. En liste der kan anvendes til brug for intensivering af forebyggelse af socialt bedrageri.

 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede besparelse (incl. krav) er pr. 14. oktober 2010 opgjort til kr. 1.368.754.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Evaluering af dialogmødet med virksomhederne

00.15.00A00-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 26. oktober 2010 dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Udvalget udtrykte efterfølgende glæde over medarbejdernes engagement, og ser frem til deres evaluering af dialogmødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

De næste dialogmøder tilrettelægges som møder med de enkelte teams. Hvis der er ubesvarede spørgsmål efter sidste dialogmøde imødeser udvalget dem gerne tilsendt for en efterfølgende besvarelse.

 

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende synspunkter som tilbagemeldinger fra virksomheder og teams:

 

          Dialogmødet giver en god mulighed for at høre fra andre teams og borgercentret.

          De problemstillinger og positive ting, der blev taget op, blev også hørt.

          Rart at politikerne vil høre om vores hverdag.

 

 

-         Formen (mange deltagere og for lidt dialog)

-         Ulige oplæg og forkert fokus

 

 

 

 

 

 

-          Dejligt at se og opleve at der var blevet lyttet til nogle af de tilbagemeldinger der kom sidst.

-          Formen er stadig ikke helt tilfredsstillende.

-          Der er for mange deltagere hvis man ønsker dialog.

-          Oplæggene fra Borgercenter og Jobcenter var ulige i deres fokus, længde og det påvirkede den efterfølgende ’debat’. Burde være koordineret på forhånd mellem de 2 oplægsholdere. Teamledere bør ikke inddrages til oplæg, men mere medarbejderne, da det er med dem dialogen burde foregå.

 

-          Dagsorden blev ikke fulgt og det forvirrede mange deltagere, som missede at der var spørgetid. Dette ærgrer nogle, som havde forberedt sig og havde yderst relevante spørgsmål til BU.

 

-          Et forslag kunne være at dele dialogmødet op mellem Borgercenter og Jobcenter, som også foreslået sidste gang.

-          Et andet forslag er at holde dialogmøderne på teamniveau, som andre udvalg gør. Dette kræver større fokus og flere ressourcer fra BU, men er det dialog man ønsker er dette en mulighed.

 

-          Overordnet et godt møde med mulighed for forbedringer :-)

 

 

Et "skulderklap" fra politisk side før at man oplever at man gør en forskel. At føle sig værdsat, gør at man er mere åben for nye tiltag - hvilket alle får brug for i de kommende år, hvor effektiviseringer kommer i fokus.

 

 


Dog bemærkes den "bratte" afslutning på mødet, og en følelses af at vi ikke rigtig nåede at tale planer for næste år, men at opfølgning på målene for indeværende år var det der fyldte mest.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Evaluering af temamødet om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

15.00.00A15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

17

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Den 9. november 2010 blev det af Beskæftigelsesudvalget planlagte temamøde for kommunalbestyrelsen om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet omsider gennemført. I mødet deltog en række medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt en række medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Drøftelsen genoptages i næste møde med henblik på, hvordan beskæftigelsesindsatsen konkret og løbende kan indtænkes i og koordineres med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

 

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har flere møder de sidste par år med udgangspunkt bl.a. i debatoplægget fra KL drøftet behovet for en temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet for kommunalbestyrelsens medlemmer med bistand af en konsulent fra KL.

 

Baggrunden for udsendelsen af debatoplægget har fra KL’s side været et ønske om, at understøtte kommunalpolitikernes mulighed for gennem et stærkt politisk fokus på beskæftigelsesområdet, at gøre en forskel i beskæftigelsespolitikken. Hensigten hermed er således, at styrke kommunalpolitikernes muligheder for at handle og føre politik på et område, der er præget af bureaukratisk regler og organisationer med stærke interesser. Endvidere er hensigten, at understøtte lokale drøftelser i kommunerne om, hvordan den politiske rolle på beskæftigelsesområdet kan udvikles. Herunder at beskæftigelsespolitikken indgår i en kommunalpolitisk helhedstænkning med bl.a. uddannelsespolitikken og erhvervspolitikken.

 

Dette falder helt i tråd med Beskæftigelsesudvalgets bestræbelser de seneste år, hvor der med budgetmæssig bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen er ført en aktiv beskæftigelsespolitik.

 

I det videre beskæftigelsespolitiske arbejde er udfordringerne mange og store, og ses ikke at blive færre og mindre hverken på kort eller langt sigt. Her skal blot nævnes den fortsat høje ledighed, herunder sæsonledigheden og konsekvenserne heraf, styrkelse af uddannelsesindsatsen, faldet i arbejdsstyrken og en forestående mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

Hertil kommer de ændrede rammer for beskæftigelsesindsatsen som følge af den politiske aftale om aktiverings- og sygefraværsindsatsen i finanslovsaftalen for 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet, konsulent Jakob Jensen, KL, 9. november 2010 (PPTX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til orientering.

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

18

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status for rettidigheden i indsatsen
  3. Status på Det sociale kapitel
  4. Afbureaukratiseringsrapporten
  5. Status på udgifter til rejser og uddannelse

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

d. Møde med beskæftigelsesregionen den 10. november.

Taget til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010: Pkt. 21 Det sociale kapitel, status 2010 (DOT)

2.
Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministeriet, oktober 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

19

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Intet.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Sager til høring

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

20

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Sager til høring

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

21

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Eventuelt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Intet.