Dagsordenspunkter

  åbent 1 Dialogmøde med Bornholms Biblioteker
  åbent 2 Budget 2011-2014 - budgetrammer
  åbent 3 Mål for 2011 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 4 Aftaleopfølgning 2009 for politikområderne 15 og 16
  åbent 5 Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum, 2010-2013
  åbent 6 Ansøgning om underskudsgaranti til koncert med klarinettist Martin Fröst
  åbent 7 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til projekt Tidlig Musikstart
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til Wonderfestiwall 2010
  åbent 9 Ansøgning om støtte til det mobile musikværksted Gigafon
  åbent 10 Ansøgning fra Arnager Borgerforening om tilskud til renovering af borgerhus
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til Bornholmersangbog
  åbent 12 Temadrøftelse: opgaver og udfordringer
  åbent 13 Pulje til breddeidrætsaktiviteter
  åbent 14 Sager til høring
  åbent 15 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Dialogmøde med Bornholms Biblioteker

21.00.00G01-0002

Indledning

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i foråret 2010 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet.

Sagsbeskrivelse

Som første punkt på nærværende møde afholdes forårets dialogmøde med Bornholms Biblioteker med følgende dagsorden:

  1. Introduktion til Bornholms Biblioteker v. Jon Madsen
  2. Opfølgning på 2009
  3. Status på 2010 på baggrund af resultatet for 2009
  4. Drøftelse af mål og økonomi for 2011
  5. Eventuelt

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget gennemfører dialogmødet jfr. ovenstående dagsorden.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Der udarbejdes særskilt referat.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2011-2014 - budgetrammer

00.30.04Ø02-0021

Indledning

Økonomi og Analyse meddeler den 15/2 2010, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10/2 2010 har besluttet, at der til budget 2011-2014 skal indarbejdes en reduktion på i alt 20 mio. kr. pr. år i driftsbudgetterne.

Sagsbeskrivelse

For Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets vedkommende betyder det en reduktion af rammen med 1,15 mio. kr.

Fagudvalgene skal ifølge budget- og aftalevejledningen udarbejde budgetforslag inden for budgetrammen.

Sagen fremsendes til en indledende drøftelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter den udmeldte rammereduktion.

Bilag

·        Brev af 15/2 2010 fra Økonomi og Analyse.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Sekretariatet udarbejder forslag til besparelser ud fra udvalgets ønske om at prioritere

overordnede besparelser.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Brev af 15/2 2010 fra Økonomi og Analyse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mål for 2011 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00Ø02-0129

Indledning

Kommunalbestyrelsen afholdt den 22.-23. februar 2010 et visionsseminar, hvor der udpegedes nogle visioner og strategiske mål for 2011.

Sagsbeskrivelse

Efter visionsseminaret skal fagudvalgene arbejde med at nedbryde og konkretisere de strategiske mål til fagudvalgsmål.

Visionerne med underliggende strategiske mål er følgende:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

 

På baggrund af forårets dialogmøder og eventuelle oplæg fra virksomhederne skal udvalget efterfølgende på mødet den 7. april 2010 drøfte mål-oplæg til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1. Oplægget skal indeholde to typer af mål: fagudvalgsmål og de mål, som virksomhederne kommer med oplæg til.

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 skal finansiering af målene holdes inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter en konkretisering af de strategiske mål til fagudvalgsmål..

Bilag

·        Visioner og strategiske mål 2010-2014.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Sekretariatet udarbejder forslag ud fra udvalgets drøftelse.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Visioner og strategiske mål 2010-14 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Aftaleopfølgning 2009 for politikområderne 15 og 16

00.01.00P27-0616

Indledning

I henhold til principperne for aftalestyring i BRK skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på sidste års aftale.

Fagudvalget behandler virksomhedernes aftaleopfølgning og disse inddrages i forårets dialogmøder.

Sagsbeskrivelse

Følgende sammenfatninger bygger på virksomhedernes resume i aftaleopfølgningerne og dækker udvalgets to politikområder.

 

Politikområde 15: Fritid og kultur

Bornholms Idrætsområder

Akkumuleret underskud primo 2009 tkr. 1.187 reduceret til tkr. 651 ultimo 2009.

Der er over driften anvendt tkr. 292 til større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæg.

Reducerede udgifter til gødskning og vertikalskæring af fodboldbaner.

Alle vedligeholdelsesarbejder af udenomsarealer varetages af Bornholms Idrætsområder.

Mindre vedligeholdelsesopgaver er udført af idrætsforeningerne mod at Bornholms Idrætsområder har betalt materialerne.

Stadion i Gudhjem lukket for fodboldaktiviteter. 11-mands bane i Rø gøres ikke kampklar længere. Åbningstider i idrætshaller og svømmesal komprimeres i april og august måned i forhold til behovet.

Fodboldklubber opfordret til at melde ind, såfremt behov for baner reduceres.

Der afholdes brugermøder to gange årligt med brugere af idrætshaller, samt de to stadions i Rønne. Der er desuden afholdt møde med brugere af flere af de øvrige idrætsanlæg.

Målet om mindst et møde årligt med brugere af alle idrætsanlæg er ikke fuldt ud opfyldt i 2009.

 

Bornholms Musik- og Billedskole

Der er arbejdet på de dele af målområderne, der vedrører virksomhedens kærneydelser, som dermed er velfungerende og fremtidsrettede. Ud fra de muligheder, der har været, har man nået målene for 1) talentlinien, 2) fællesaktiviteter (dog uden den ønskede elevtilgang) 3)  Tilbuddene uden for Rønne og 5) Billedskolens kontakt til region Hovedstaden.

4) Udbygningsplanerne er undersøgt, men er strandet på manglende bevilling og 6) Oplevelsespolitikken er kun drøftet.

 

Politikområde 16: Biblioteker

Bornholms Biblioteker

De aftalte mål i virksomhedsaftalen er nået. Der er ingen væsentlige afvigelser i driften i forhold til forventningerne til årets resultat. Omsætningen er stabil, og der er taget nye initiativer omkring borgerlæring og KRAMS. Virksomheden deltager i tværgående udviklingsarbejde i form af projektet Kulturvækst Bornholm.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at aftaleopfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Aftaleopfølgning 2009 for:

·        Bornholms Idrætsområder

·        Bornholms Musik- og Billedskole

·        Bornholms Biblioteker

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Aftaleopfølgning 2009 - Idrætsområder (DOC)

2.
AFtaleopfølgning 2009 - Biblioteker (DOC)

3.
Aftaleopfølgning 2009 - Musik- og Billedskolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum, 2010-2013

24.10.00A23-0011

Indledning

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 28. januar 2010 beslutning om sammensætningen af Bornholms Vækstforum, herunder hvilke erhvervsorganisationer, der får indstillingsret til udpegning af erhvervsrepræsentanter, samt udpegning af observatører.

Det blev i den forbindelse besluttet, at der skal tilbydes en observatørpost til det bornholmske sports- og kulturliv.

Sagsbeskrivelse

Da Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget favner både øens idrætsorganisationer samt øens kulturinstitutioner, vil det være naturligt at lægge opgaven med at udpege en observatør fra det bornholmske sports- og kulturliv til Bornholms Vækstforum i netop dette udvalg.

Sportslivet har efterfølgende indstillet Torben Kjøller og kulturlivet har indstillet Lars Kærulf Møller.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

Bilag

Ingen.

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Lars Kærulf Møller udpeges.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om underskudsgaranti til koncert med klarinettist Martin Fröst

20.03.01Ø40-0087

Indledning

Jazzklub Bornholm og Bornholms Musikforening ansøger den 15/2 2010 om en underskudsgaranti på 25.000 kr. i forbindelse med et forsøg på at arrangere en koncert på Bornholm med den verdenskendte svenske klarinettist Martin Fröst. Læs mere på www.martinfrost.se.

Sagsbeskrivelse

Svensk Koncertdirektion AB har oplyst, at en kammermusikkoncert koster DKK 75.000 kr. + rejse og ophold.

Musikrådet har allerede på nuværende tidspunkt disponeret over alle sine midler for 2010, hvorfor ansøgningen fremsendes til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomi

En underskudsgaranti kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 240.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges underskudsgaranti som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 15/2 2010.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Der bevilges en underskudsgaranti på 25.000 kr.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
ansøgning om underskudsgaranti (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til projekt Tidlig Musikstart

20.07.10Ø40-0003

Indledning

 

Sagsbeskrivelse

Musikskolen ansøger den 19/1 2010 om et tilskud på 45.000 kr. til pilotprojektet ”Tidlig musikstart”.

Formålet med projektet er i første omgang at skabe mulighed for, at børn på Bornholm kan få en kontinuerlig, kvalificeret musikundervisning fra en tidlig alder.

En faglig kvalificeret musikundervisning vil være et generelt løft til de berørte børn. Det er efterhånden alment accepteret, at en sådan undervisning har en almen og bred betydning for børns udvikling, indlæring og socialisering. En sådan undervisning vil også være med til at skabe en kvalificeret fødekæde til musikerverdenen – både som amatør og professionel.

Målet er på længere sigt, at den kvalificerede undervisning vil fortsætte i børnehaveklassen og skolen, hvor musikskolen så kan stå klar med instrumentalundervisning, orkestre og kor. Det er også et ønske at inddrage dagplejen.

Projektet er planlagt til at foregå i Svaneke af flere grunde, der fremgår af ansøgningen.

Projektet er budgetteret til i alt 122.000 kr. for 2010. Der er også ansøgt om tilskud fra Statens Kunstråd.

Børne- og Ungekulturrådet har bevilget 20.000 kr. og Musikrådet har bevilget 15.000 kr.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 240.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 19/1 2010.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Der bevilges et tilskud på 45.000 kr.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Bilag til ansøgning (DOC)

2.
Ansøgning om tilskud til projekt "Tidlig Musikstart" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tilskud til Wonderfestiwall 2010

20.15.00Ø40-0016

Indledning

Wonderfestiwall ansøger den 3/1 2010 om et tilskud på 30.000 kr. til årets festival.

Sagsbeskrivelse

Festivalen er budgetteret til knap 1 mio. kr. og der påregnes en billetindtægt på 480.000 kr.

Børne- og Ungekulturrådet har den 13/1 2010 bevilget et tilskud på 20.000 kr. og Musikrådet den 14/1 2010 et tilskud på 30.000 kr. Herudover påregnes 420.000 kr. fra erhvervsdrivende, egen kapital og fonde.

Ansøger påpeger det afgørende i at opnå kommunal støtte som løftestang for sponsor- og fondsstøtte. Den kommunale støtte skal betragtes som udviklingsstøtte, som ifølge ansøger kan være med til at sætte den gang i øen, som ofte efterlyses, og som også får de unge med.

Festivalen kunne i 2009 tælle 1.000 betalende gæster samt ca. 400 frivillige og inviterede og er på 2 år tredoblet både kvalitativt og kvantitativt.

Det foreløbige program fremgår af ansøgningen og fremviser både internationale og nationale topnavne. Festivalen vil i år satse på at tiltrække gæster fra Sydsverige og København.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 240.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 4/1 2010 med budget.

·        Foreningens foreløbige årsregnskab for 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Der bevilges en underskudsgaranti på 30.000 kr.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

 1. Foreningens foreløbige årsregnskab for 2009. (Lukket bilag)

1.
Ansøgning om tilskud til Wonderfestiwall 2010 (DOC)

2.
Budget for 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om støtte til det mobile musikværksted Gigafon

20.03.00Ø40-0104

Indledning

Lars Juul Hansen ansøger på egne og Staffan Hallroths vegne om støtte med ca. 28.000 kr. til det mobile musikværksted Gigafon.

Sagsbeskrivelse

Projektet er 3-årigt og er 2 komponister/musikere samt 5 bærbare musikcomputere, der henvender sig til alle 6. klasser på Bornholm, hvor eleverne inviteres til at være med i en kreativ proces omkring tekstskrivning, skabelse af musik, indspilning samt slutredigering. Projektet afsluttes med en færdig CD samt evaluering af forløbet.

Projektet er en fortsættelse af projektet ”Musikmagerne”, der henvendte sig til alle 3.-5. klasser. Dette projekt har tidligere modtaget støtte fra Børne- og Ungekulturrådet.

Da nærværende projekt handler om indkøb af musikudstyr, som formentlig vil kunne anvendes til andre musikformål efter projektperioden, fremsendes sagen til Musikrådets behandling i lighed med øvrigt indkøb af musikudstyr.

Projekt er budgetteret til i alt 38.000 excl. moms, såfremt Musikrådet indkøber udstyret. Nordea Fonden har givet tilsagn om støtte med 10.000 kr., hvorefter der mangler restfinansiering med 28.000 kr.

Musikrådet har behandlet ansøgningen i mødet den 14/1 2010 og anbefaler, at projektet støttes, idet rådet dog ikke selv har muligheder for økonomisk at støtte projektet i 2010 på grund af det store antal ansøgninger.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af et opsparet udisponeret beløb på puljen ”Tilskud til mindre projekter”.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 11/10 2009

·        Kopi af ansøgning til Statens Musikråd

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Bevilget et tilskud på 28.000 kr.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
gigafon til erik lindblad.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning fra Arnager Borgerforening om tilskud til renovering af borgerhus

20.10.00Ø40-0009

Indledning

Arnager Borgerforening ansøger den 17/2 2010 om et tilskud til renoveringsarbejder i forbindelse med borgerhuset i Arnager.

Sagsbeskrivelse

Renoveringsarbejderne består i efterisolering og udskiftning af 1 vindue samt en hoveddør. Arbejderne er budgetteret til knap 60.000 kr. incl. moms.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 240.000 til nærværende møde, eller af puljen med tilskud til fritids- og kulturhuse, hvor der resterer ca. 60.000 kr.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 17/2 2010.

·        Arnager Borgerforenings regnskab 2008-09.

·        Arnager Borgerforenings vedtægter.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Afslag.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Ansøgning (TIF)

2.
Indscannet den 18-02-2010 (TIF)

3.
Indscannet den 18-02-2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Ansøgning om tilskud til Bornholmersangbog

20.00.00Ø40-0118

Indledning

Fotograf Suste Bonnen ansøger den 10/2 2010 om et tilskud på 25.000 kr. til udgivelse af en Bornholmersangbog.

Sagsbeskrivelse

Sangbogen vil indeholde danske sange inklusive nogle bornholmske og vil være illustreret med portrætter af nutidige bornholmere – i naturen, løbende, gående, dansende mm. Sangbogen skal være en appetitvækkende opfordring til at styrke det fællesskab, der ligger i at synge sammen.

Støtten søges for at holde salgsprisen nede på 140 kr. pr. stk. Der er foreløbig modtaget sponsorstøtte med 25.000 kr. Det samlede budget for bogen er på 195.000 kr. inkl. moms.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 239.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 10/2 2010.

·        Budget

·        Eksempel på sangbog

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Bevilget et tilskud på 25.000 kr.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
sangbog til Bornholm.doc (DOC)

2.
sustes bornholmer 2 skærm.pdf (PDF)

3.
budget i fil plus ren tekst (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Temadrøftelse: opgaver og udfordringer

00.01.00A00-0045

Indledning

En temadrøftelse af opgaver og udfordringer på idræts- og fritidsområdet.

Sagsbeskrivelse

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget drøfter de overordnede opgaver og udfordringer på idræts og fritidsområdet. Herunder emner som:

·        Nye idrætsvaner i befolkningen.

·        Forebyggelse og sundhed

·        Branding

·        Breddeidrætsudvalgets anbefalinger.

 

På næste udvalgsmøde sættes idrætsfaciliteter og folkeoplysning på som tema.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Sekretariatets gennemgang af temaet taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Pulje til breddeidrætsaktiviteter

18.20.00P21-0001

Indledning

I budget 2010 og overslagsårene er der afsat en årlig pulje på 900.000 kroner til idrætsaktiviteter samt forebyggende aktiviteter gennem breddeidræt, primært rettet mod børn og unge. Den samlede pulje er inklusiv 150.000 kroner, som er reserveret til Idrætsrådets aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

I budgetbemærkningerne er der ikke yderligere specifikation af, hvad pengene konkret skal anvendes til, hvorfor Fritids- og Kulturudvalget anmodes om en politisk stillingtagen til midlernes anvendelse.

Økonomi

I budget 2010 og overslagsårene er der afsat 900.000 kroner. Heraf er de 150.000 kroner reserveret til Idrætsrådets aktiviteter.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling:

·        At udvalget drøfter de overordnede principper for anvendelsen af det afsatte budgetbeløb.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Puljen kan ikke anvendes til driftslignende formål. Udvalget ønsker at prioritere nye igangsættende aktiviteter, gerne uden for den etablerede idræt, samt formål, der ikke vil blive etableret uden støtte. Sekretariatet udarbejder forslag til retningslinjer for puljens anvendelse, der skal have et sundhedsfremmende sigte. Sagen genoptages på næste møde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Sager til høring

20.00.00I00-0002

Indledning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at sende nedenstående sager i høring.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        Regnskab og rapport fra projektet ”Krat – skoven sover”, der i 2009 modtog et tilskud på 10.000 kr.

·        Økonomi- og Erhvervsudvalget har fordelt udvalgenes midler til møder, repræsentation, rejser og uddannelse, hvorefter Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har en pulje på ca. 40.000 kr. årligt i perioden 2010-2013.

·        Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger fra 2009 af Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum vil blive fremsendt elektronisk til medlemmerne til orientering.

Bilag

·        Regnskab og rapport fra projektet ”Krat – skoven sover”

 

Beslutning

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Til efterretning.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Sender regnskab og rapport (PDF)