Dagsordenspunkter

  åbent 1 Dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010
  åbent 3 Budget 2011-2014
  åbent 4 Mål for 2011 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 5 Kulturbussen
  åbent 6 Pulje til breddeidrætsaktiviteter
  åbent 7 Anlægsbevillinger til selvejende idrætshaller 2010
  åbent 8 Klemensker Fritidshus
  åbent 9 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole

20.07.00G00-0003

Indledning

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i foråret 2010 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet.

Sagsbeskrivelse

Som første punkt på nærværende møde afholdes forårets dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole. Dagsorden udsendes særskilt.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget gennemfører dialogmødet jfr. dagsorden.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Der udarbejdes særskilt referat fra dialogmødet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010

00.30.10Ø09-0058

Indledning

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder. Opfølgningen omfatter dels udviklingen i 2009 i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2009 og dels opfølgning for 2010 pr. 28. februar 2010.

 

Sagsbeskrivelse

Politikområde 15 Fritid og Kultur

I 2009 forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er en afvigelse på 1,8 mio. kr. fra budgetopfølgningen pr. 31. oktober. Fritid forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2009 bl.a. som følge af udskudt renovering af fritids- og medborgerhuse. Bornholms Musik- og Billedskole forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., og Bornholms Idrætsområder forventer merforbruget nedbragt til 0,6 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Kultur har haft merudgifter i 2009 på 0,4 mio. kr. som følge af udbetalt forskud på driftstilskud for 2010 til 3 museer.

 

I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet 0,5 mio. kr. af overførslen fra 2009 forventes anvendt i 2010. Fritid forventer at anvende 2,2 mio. kr. af overførslen fra 2009 til renovering af fritids- og medborgerhuse, afregning af lokaletilskud for 2009, et booking- og Foreningsprogram Conventus mv. Bornholms Idrætsområder forventet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2010, således at virksomhedens samlede merforbrug nedbringes til 0,3 mio. kr. Kultur forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af forskydning mellem bevilliget og udbetaling af puljer til kultur. 

 

 

Politikområde 16 Biblioteker

I 2009 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, da der er indbetalt pensioner i forbindelse med fratrædelsesaftaler.

I 2010 forventes budgettet overholdt, idet overførslen fra 2009 forventes anvendt i 2010.

 

Økonomi

I 2009 forventes samlet set for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på det overførbare område, hvilket er en forbedring på 1,8 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

I 2010 forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet overførslen fra 2009 finansierer merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2010.

 

 

 

Virksomhed

Forventet overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug i 2010 excl. overførsler

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Bornholms Musik- og Billedskolen

412

-12

0

400

0

Regional Udvikling - Kultur

-364

1.364

0

1.000

0

Regional Udvikling - Fritid

2.550

-2.150

0

400

0

Bornholms Idrætsområder

-598

300

0

-298

0

Fritid og Kultur

1.999

-497

0

1.502

0

Bornholms Biblioteker

583

-583

0

0

0

Biblioteker

583

-583

0

0

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

2.583

-1.081

0

1.502

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

Indstilling

Konstitueret stabschef for Regional Udvikling indstiller

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

 

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Til efterretning.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budget 2011-2014

00.30.04Ø02-0021

Indledning

Økonomi og Analyse meddeler den 15/2 2010, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10/2 2010 har besluttet, at der til budget 2011-2014 skal indarbejdes en reduktion på i alt 20 mio. kr. pr. år i driftsbudgetterne.

Sagsbeskrivelse

For Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets vedkommende betyder det en reduktion af rammen med 1,15 mio. kr.

Fagudvalgene skal ifølge budget- og aftalevejledningen udarbejde budgetforslag inden for budgetrammen.

I mødet den 3/3 2010 besluttede udvalget at lade sekretariatet udarbejde forslag til besparelser ud fra udvalgets ønske om at prioritere overordnede besparelser..

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter forslag til besparelser..

Bilag

·        Oversigt over budget 2010 på kulturområdet

·        Oversigt over budget 2010 på fritids- og idrætsområdet

·        Folkeoplysningsudvalgets budget 2010

·        Oversigt over budget 2010 for fritids- og medborgerhuse

·        Oversigt over tilskud til selvejende haller 2010.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Der fremsendes følgende forslag om reduktion af tilskud:

·        idrætshaller reduceres med 700.000 kr. med henblik på lukning af en hal

·        folkeoplysningsområdet reduceres med 300.000 kr. og

·        breddeidrætspuljen reduceres med 85.000 kr..

·        puljen til idræt uden for folkeoplysningsområdet reduceres med 65.000 kr.

Lars Kjøller ønsker breddeidrætspuljen reduceret med 700.000 kr. frem for at reducere tilskuddet til idrætshallerne.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. april 2010

1.
Oversigt over budget 2010 på kulturområdet (XLS)

2.
Oversigt over budget 2010 på fritids- og idrætsområdet (PDF)

3.
Folkeoplysningsudvalgets budget 2010 (DOC)

4.
Oversigt over budget 2010 for fritids- og medborgerhuse (DOC)

5.
Oversigt over tilskud til selvejende haller 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Mål for 2011 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00Ø02-0129

Indledning

Kommunalbestyrelsen afholdt den 22.-23. februar 2010 et visionsseminar, hvor der udpegedes nogle visioner og strategiske mål for 2011.

Sagsbeskrivelse

Efter visionsseminaret skal fagudvalgene arbejde med at nedbryde og konkretisere de strategiske mål til fagudvalgsmål.

Visionerne med underliggende strategiske mål er følgende:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

 

På baggrund af forårets dialogmøder og eventuelle oplæg fra virksomhederne skal udvalget efterfølgende på mødet den 7. april 2010 drøfte mål-oplæg til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1. Oplægget skal indeholde to typer af mål: fagudvalgsmål og de mål, som virksomhederne kommer med oplæg til.

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 skal finansiering af målene holdes inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget besluttede i mødet den 3/3 2010 at lade sekretariatet udarbejde forslag ud fra udvalgets drøftelse.

På kulturområdet arbejdes der i projektet Kulturvækst Bornholm p.t. med et oplæg til en kulturhandlingsplan, hvori indgår strategiske målsætninger. Dette arbejde forventes færdiggjort i foråret 2010, hvorfor det foreslås, at resultatet heraf afventes, før der tages stilling til eventuelle mål på kulturområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter en konkretisering af de strategiske mål til fagudvalgsmål.

Bilag

·        Visioner og strategiske mål 2010-2014.

·        Forslag til mål på fritids- og idrætsområdet.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

De vedlagte forslag bearbejdes yderligere og udsendes til udvalgets medlemmer til godkendelse inden afleveringsfristen den 15/4 2010.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. marts 2010

1.
Visioner og strategiske mål 2010-14 (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. april 2010

2.
Forslag til mål på fritids- og idrætsområdet. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kulturbussen

20.00.00G00-0008

Indledning

Siden medio 2007 har skolernes 0.-9. klasser haft mulighed for at bestille gratis bustransport til kulturelle formål i forbindelse med de bornholmske kulturinstitutioner. Ordningen er kaldet ”Kulturbussen”.

Sagsbeskrivelse

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg bevilgede 60.000 kr. i skoleåret 2007/08 til en forsøgsordning. Efterfølgende bevilgede udvalget i alt 100.000 kr. til skoleåret 2008/09 og yderligere 50.000 for 1. halvår af skoleåret 2009/10, idet udvalget foreslog, at der blev afsat 100.000 kr. årligt til ordningen i forbindelse med budget 2010. Forslaget blev dog ikke vedtaget, hvorfor der ikke er givet bevillinger til ordningen fra og med 2010.

Imidlertid er ordningen – på trods af at den er gratis – kun udnyttet med ca. 50% af skolerne. Der er derfor alligevel midler til overs fra den tidligere givne bevilling til at dække hele skoleåret 2009/10 samt yderligere 50.000 kr. til en eventuel fortsættelse af ordningen.

Der skal nu tages stilling til en sådan fortsættelse og i givet fald på hvilket niveau. Det hidtidige niveau kræver som nævnt en årlig bevilling på 100.000 kr. fra og med 2011.

Det forudsættes, at uforbrugte timer ikke overføres til næste skoleår.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler for 2011, som, såfremt der ikke sker ændringer ved budgetlægningen, forventes at være ca. 230.000 kr.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om kulturbus-ordningen skal fortsætte ud over skoleåret 2009/10

·        at udvalget i givet fald fastsætter tilskuddets størrelse

Bilag

·        Opgørelse af timer fordelt på skoler.

·        Opgørelse af timer fordelt på kulturinstitutioner.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Ordningen fortsætter i skoleåret 2010/11 med en bevilling på 50.000 kr. Sagen genoptages om et år.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. april 2010

1.
Opgørelse af timer fordelt på skoler (XLS)

2.
Opgørelse af timer fordelt på kulturinstitutioner (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Pulje til breddeidrætsaktiviteter

18.20.00P21-0001

Indledning

I budget 2010 og overslagsårene er der afsat en årlig pulje på 900.000 kroner til idrætsaktiviteter samt forebyggende aktiviteter gennem breddeidræt, primært rettet mod børn og unge. Den samlede pulje er inklusiv 150.000 kroner, som er reserveret til Idrætsrådets aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

I budgetbemærkningerne er der ikke yderligere specifikation af, hvad pengene konkret skal anvendes til, hvorfor Fritids- og Kulturudvalget anmodes om en politisk stillingtagen til midlernes anvendelse.

Økonomi

I budget 2010 og overslagsårene er der afsat 900.000 kroner. Heraf er de 150.000 kroner reserveret til Idrætsrådets aktiviteter.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling:

·        At udvalget drøfter de overordnede principper for anvendelsen af det afsatte budgetbeløb.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2010:

Puljen kan ikke anvendes til driftslignende formål. Udvalget ønsker at prioritere nye igangsættende aktiviteter, gerne uden for den etablerede idræt, samt formål, der ikke vil blive etableret uden støtte. Sekretariatet udarbejder forslag til retningslinjer for puljens anvendelse, der skal have et sundhedsfremmende sigte. Sagen genoptages på næste møde.

Fortsat sagsbeskrivelse

DGI Bornholm har fremsendt vedlagte forslag om indgåelse af partnerskabsaftale i forhold til forebyggelse, sundhed og idræt.

Bilag

·        Henvendelse fra DGI Bornholm.

·        Oversigt over eksisterede puljer.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling:

·        At udvalget drøfter de overordnede principper for anvendelsen af det afsatte budgetbeløb.

·        At der forhandles med DGI Bornholm om en partnerskabsaftale.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

DGI og BBU inviteres til et møde med udvalget. 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. april 2010

1.
Oversigt over eksisterede puljer. (DOC)

2.
Henvendelse fra DGI Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevillinger til selvejende idrætshaller 2010

04.04.00S05-0008

Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2010 at afsætte en ramme på 1.000.000 kr. til fordeling mellem de selvejende idrætshaller. De selvejende idrætshaller skulle fremsende forslag til anvendelse og

fordelingen af resterende anlægsmidler skulle afvente et mere præcist beslutningsgrundlag, før de kunne fordeles.

De selvejende idrætshaller har fremsendt ønsker om at der bevilges midler til igangsætning af anlægsopgaver i hallerne, så opgaverne kan igangsættes i sommerperioden, hvor hallerne er alligevel er lukkede.

Sagsbeskrivelse

                                                                                                                       Inkl. moms   Ekskl. moms

Nordlandshallen

Energiprojekt: Etablering af radiatoranlæg i omklædningsrum, som første etape med henblik på en total udskiftning af hallens varmeanlæg

 

475.000

 

394.250

Nexøhallen

Reparation af stern på facader

Udskiftning af vindskeder på gavle

Energiprojekt: Efterisolering af facaden og udskiftning af vinduer

 

59.600

44.600

253.400

 

49.468

37.018

210.322

DGI Hallen

Installation af elektroniske brandalarmer i hallen

Udskiftning af tagrende mod nord – ødelagt af bolde fra stadion

 

40.375

19.488

 

33.510

16.175

Østermariehallen

Energiprojekt: Efterisolering af loft over køkken, kontor, cafeteria m.v.

 

137.500

 

114.125

Nyvestcenteret

Optagning af olietank og fjernelse af skorsten

Klinker indgang mod syd

Belægning indgang mod vest

Blandingsventil, ventilation

 

50.625

27.750

46.875

16.750

 

42.019

23.033

38.906

13.903

Poulskerhallen

Renovering af gulv i hal og gymnastiksal

 

185.000

 

153.550

I alt

1.356.963

1.126.279

 

 

 

Aakirkeby-Hallerne (meddelt anlægsbevilling i 2009 på 232.240 kr.)

Udskiftning af paptag over omklædning, cafeteria, kontor.

Opgaven er prissat til 800.000 kr. incl. moms. Der er bevilget 279.800 kr. incl. moms i budget 2009. Der søges om restfinansiering.

 

520.200

 

431.766

 

 

 

 

TOTALT

1.877.163

1.558.045

 

 

De samlede anlægsønsker vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 1.558.045 kr.

 

Anlægsønskerne overstiger den afsatte ramme med 558.045 kr.

Jf. økonomiafsnittet er der disponible anlægsmidler på 1.093.000 kr. samt puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter på 2.060.000 kr. Der er blandt ansøgningerne projekter vedrørende energibesparende investeringer for i alt 718.697 kr. excl. moms.

Det anbefales, at samtlige ansøgninger imødekommes, idet der disponeres 465.045 kr. af puljen vedrørende energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter.

Økonomi

I budget 2010 er der pt. følgende disponible anlægsmidler til idræts- og fritidsområdet, beløb i kr.:

Renoveringspulje selvejende haller

 

774.400

Pulje anlægsønsker

 

318.600

Pulje til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller og idrætsfaciliteter (både selvejende og kommunale haller)

 

2.060.000

 

 

 

I alt

 

3.153.000

 

Såfremt alle anlægsønsker imødekommes vil der være 1.594.955 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 1.126.279 kr. fordelt på ovennævnte renoveringsopgaver i de selvejende idrætshaller

·        at anlægsbevillingerne gives til Regional Udvikling under politikområde 15 Fritid og kultur

·        at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 431.766 kr. vedrørende ’Aakirkeby-Hallerne, renovering 2009’, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 664.006 kr.

·        at anlægsarbejderne finansieres af henholdsvis renoveringspuljen til selvejende haller med 774.400 kr., af puljen til anlægsønsker med 318.600 kr. og at restbeløbet på 465.045 kr. finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer m.v.

·        at evt. mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Klemensker Fritidshus

82.00.00G00-0025

Indledning

Klemensker Fritidshus er berammet til salg pr. 1. august 2010.

Sagsbeskrivelse

I budget 2010 er indlagt at Klemensker Fritidshus sættes til salg pr. 1. august 2010 under forudsætning af en placering af ungdomsskoleklubben på Klemensker skole og en lignende løsning for væveloftet.

Forudsætningen for placering af nye aktiviteter på Klemensker skole var, at der var truffet beslutning om heldagsskolens placering med virkning pr. 1. august 2010, således at der blev frigjort lokaler på Klemensker skole til andre formål.

En ny placering og samling af heldagsskolen kan tidligst blive med virkning fra 1. august 2011.

Væveloftet har ikke i sæson 2009-10 udnyttet væveloftets kapacitet optimalt, idet opsætning af væve med arbejder, der ikke kan færdiggøres ville være uhensigtsmæssigt.

Ungdomsskoleklubben og væveloftet ønsker oplysning om hvilke planer Fritid, Kultur og Forebyggelsesudvalget har for Klemensker Fritidshus.

Økonomi

I budget 2010 og 2011 er der indlagt en besparelse på hhv. kr. 50.000 og kr. 110.000.

Uddrag af Budget 2010:

Besparelsen vedrører

Konsekvenser

Lukning af Klemensker Fritidshus

Klemensker Fritidshus lukkes med effekt fra 1. august 2010. Det forudsættes at de aktiviteter der i dag er i fritidshuset flyttes til lokaler på Klemensker Skole.

 

Nummer

 

Beløb i 1.000 kr. i 2009-pris- og lønniveau

2010

2011

2012

2013

15.1-3

-50

-110

-110

-110

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        At det indstilles til kommunalbestyrelsen, at salget af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Anbefales.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        Nexø Boldklub oplyser at de i henhold til kommunalbestyrelsens godkendelse 27. august 2009 har solgt navnet på Nexø Stadion. Nexø Stadion hedder herefter officielt ”Restaurant Bryghuset Arena”.

·        Grønbechs Gård sender årsregnskab 2009.

 

Bilag

·        Grønbechs Gårds årsregnskab 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. april 2010:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. april 2010

1.
Årsregnskab 2009 - Foreningen Grønbechs Gård (TIF)