Dagsordenspunkter

  åbent 1 Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder
  åbent 2 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen
  åbent 3 Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 4 Orientering om Rønne Svømmehal
  åbent 5 Forslag om idrætsprisfest
  åbent 6 Anvendelse af breddeidrætspulje
  åbent 7 Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget
  åbent 8 Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale
  åbent 9 Ansøgning fra NaturBornholm om forhøjelse af driftstilskud
  åbent 10 Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til musikaktiviteter i sommeren 2010
  åbent 11 Ansøgning fra Teknisk Samling om tilskud til jubilæumshæfte
  åbent 12 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder

04.00.00G00-0005

Indledning

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i foråret 2010 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Idrætsområder inviteres til dialogmøde med udvalget.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        At udvalget gennemfører dialogmødet.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Drøftet. Carsten Clemmensen uddelte en skriftlig udgave af sit oplæg til dialogmødet. Udvalget ønsker, at projektet vedrørende energioptimering fortsættes.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen

04.04.00S05-0009

Indledning

Det nuværende gulv i Søndermarkshallen er nedslidt og ikke egnet til sportsaktiviteter i sin nuværende stand. Mange steder har det været nødvendigt at foretage udskiftninger af knækkede parketstave, og gulvet er meget ujævnt efter flittig brug og mange afslibninger.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Idrætsområder har i dialog med brugerne af hallen undersøgt mulighederne og er kommet frem til følgende løsning: Kunststofgulv af typen Gerflor Taraflex. Gulvet har en 2,2 mm polyuretanbehandlet overflade og en armering af glasfibervæv. Det er et allround gulv der er uhyre slidstærkt og som passer til alle typer boldsport og gymnastik for både motionister og elite. Gulvet bruges bl.a. som spillerunderlag ved EM-, VM- og OL-turneringer i de fleste typer boldsport. Gulvet er godkendt ifølge standard EN 14904 for indendørs sportsgulve og det er nemt at rengøre.

Ved skader kan dele af gulvet udskiftes. Gulvet lægges i baner på plader lagt oven på eksisterende gulv og svejses sammen. Idet det nuværende gulv ikke skal fjernes, er denne løsning væsentlig billigere end en udskiftning af det nuværende gulv.

Det er en forudsætning at eksisterende strøer, under nuværende gulv er intakte.

Ifølge et prisoverslag vil Gerflor Taraflex gulvet kunne pålægges for en anslået pris af 465.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer isætning af nye bøsninger samt opstregninger af gulvet, anslået pris 100.000 kr.  Samlet pris anslået til 565.000 kr.

Et prisoverslag for pålægning af nyt massivt parketgulv viser en pris på 885.770 kr. inkl. alt.

Økonomi

I budget 2010 er der afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulv i Søndermarkshallen.

Det foreslås at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet, idet der afsættes 35.000 kr. til uforudsete udgifter, og at restbeløbet på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen finansieret af det i budget 2010 til projektet afsatte rådighedsbeløb 

·        at det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. overføres til puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

·        at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - tillægsbevilling

04.04.00S05-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til Bornholms Idrætsområder til nyt tag på Søndermarkshallen. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et overslag fra 2005. Under projekteringen af opgaven, viste det sig, at den afsatte budgetramme ikke var tilstrækkelig til at udføre renoveringen.

Sagsbeskrivelse

I samråd med Steenbergs Tegnestue ApS er der udarbejdet nye overslag for arbejdet. Der arbejdes med 4 scenarier (løsning 1-4):

1.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag

2.      Pålægning af 2-lags-papdækning på hovedtag

3.      Pålægning af 1-lags-papdækning på hovedtag og 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger

4.      Pålægning af 1-lags-papdækning med isolerende trekantslister på hovedtag inkl. 2-lags-papdækning på 2 sidebygninger.

Lederen af Bornholms Idrætsområder anfører at løsning 4 vil være den optimale, men at den vurderes til at være urentabel. Bornholms Idrætsområder anmoder derfor om, at der bevilges midler til gennemførelse af løsning 3, som i alt er vurderet til at koste 1.804.000 kr. ekskl. moms. Priser og overslag på løsning 1-4 fremgår af bilag.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 890.370 kr. til tagrenoveringen, hvorved der mangler 913.630 kr. til opgaven.

I budget 2009 resterer der en pulje til anlægsønsker på 916.130 kr., som forventes overført til budget 2010 på Kommunalbestyrelsens møde i maj måned.

Det foreslås at renoveringsarbejdet finansieres af denne pulje.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

·        at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 913.630 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.804.000 kr.

·        at tillægsbevillingen på 913.630 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker

·        at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

Bilag

·        Indstilling og overslag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Indstilling og overslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal blev lukket på ubestemt tid den 21. april 2010.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for lukningen af Rønne Svømmehal var en rapport fra firmaet ConPro, som havde arbejdet på en renoveringsplan for svømmehallen. Rapporten konkluderede at de bærende søjler i svømmehallen havde mistet en del af bæreevnen på grund af korrosion i armeringen i betonkonstruktionerne.

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har siden i tæt samarbejde med borgmesteren og kommunaldirektøren set på, hvilke konkrete muligheder der er for at kunne renovere og genåbne svømmehallen eller alternativt bygge en ny svømmehal.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        At udvalget på mødet orienteres om den aktuelle status i sagen.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Formanden orienterede.

 

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag om idrætsprisfest

00.05.07P20-0002

Indledning

Bornholms Idrætsråd foreslår, at Bornholms Regionskommune hvert år påskønner og hædrer en række af kommunes dygtigste idrætsudøvere/-hold ved en prisfest.

Sagsbeskrivelse

Idrætsrådet foreslår at Bornholms Regionskommune forestår afholdelsen af en årlig idrætsprisfest, hvor bornholmske medaljetagere ved Verdensmesterskaber, Europamesterskaber, Nordiske Mesterskaber, Danmarksmesterskaber og Landsmesterskaber (kun guld) tildeles en erkendtlighed. Derudover kan der uddeles priser til særlige idrætspræstationer og at der oprettes en ny Bornholms Regionskommunes Idrætspris.

Idrætsrådet foreslår at prisuddelingen afholdes hvert år i oktober måned i Byrådssalen.

Økonomi

Idrætsrådet anslår at kommunens omkostninger årligt vil ligge omkring 25.000 kroner. Omkostningerne vil eventuelt kunne finansieres af udvalgets frie midler.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Forslaget til udvalgets drøftelse.

Bilag

·        Idrætsrådets fremsendte forslag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Udvalget ønsker udarbejdet et oplæg til politik på området til næste møde, hvori en eventuel idrætsprisfest indgår.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Idrætsrådets fremsendte forslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anvendelse af breddeidrætspulje

18.20.00P21-0001

Indledning

I budget 2010 og overslagsårene er der afsat en årlig pulje på 772.500 kroner til idrætsaktiviteter samt forebyggende aktiviteter gennem breddeidræt, primært rettet mod børn og unge.

Sagsbeskrivelse

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet at:

 

Puljen kan ikke anvendes til driftslignende formål. Udvalget ønsker at prioritere nye igangsættende aktiviteter, gerne uden for den etablerede idræt, samt formål, der ikke vil blive etableret uden støtte. Sekretariatet udarbejder forslag til retningslinjer for puljens anvendelse, der skal have et sundhedsfremmende sigte.

 

Sekretariatet har modtaget en ansøgning om støtte til Bornholms Idrætsfestival, som er et nyt initiativ i samarbejde med Tejn IF og en gruppe idræts-studerende på Københavns Universitet. Budgettet for det optimale projekt lyder på 44.000 kroner.

Udvalget har tidligere drøftet en fritids-guide funktion på baggrund af et projekt i Brønderslev. Evalueringen af Brønderslev-projektet vedlægges som bilag.

Det foreslås at puljen annonceres bredt ud fra følgende kriterier:

·        Der ydes støtte til projekter, som igangsætter nye idrætslige eller forebyggende aktiviteter gennem breddeidræt – primært rettet mod børn og unge.

·        Der gives ikke støtte til driftslignende formål.

·        Alle kan søge (foreninger, private, virksomheder m.v.)

·        Ansøgningsfrist 15. august 2010.

Økonomi

Der er afsat 772.500 kroner i budget 2010.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        At der bevilges et tilskud til Bornholms Idrætsfestival 2010.

·        At det drøftes, hvorvidt en del af puljen skal anvendes til en fritidsguide-funktion i samarbejde med SSP.

·        At puljen annonceres i medierne – annonceringen finansieres af puljen til breddeidræt.

Bilag

·        Ansøgning Bornholms Idrætsfestival 2010

·        Evaluering af fritidsguide i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Der bevilges et tilskud på 44.000 kr. samt udgiften til annoncering under forudsætning af, at udvalget modtager en evaluering af projektet.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Ansøgning Bornholms Idrætsfestival 2010 (PDF)

2.
Evaluering af fritidsguide i Brønderslev Kommune. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

18.14.00G00-0005

Indledning

Folkeoplysningsudvalget ønsker som i 2009 at afholde dialogmøde med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsbeskrivelse

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i foråret 2010 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet. Folkeoplysningsudvalget er ikke en virksomhed, men udvalgets budget fastlægges af kommunalbestyrelsen, hvorfor Folkeoplysningsudvalget ønsker at drøfte udvalgets arbejde med Fritids-, Kultur.- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Regionaludvikling indstiller:

·        At dialogmødet afholdes 10. maj kl. 19:00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Godkendt. Dog skal datoen være den 8. juni 2010.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tejn Medborgerhus - forlængelse af driftsaftale

82.16.00P27-0007

Indledning

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus søger om forlængelse af driftsaftale for Tejn Medborgerhus med mindst 5 år.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus ønsker at gøre huset handicapvenligt – dvs. etablere et handicaptoilet og forbedre adgangsforholdene. Det er muligt at søge diverse fonde om tilskud til projektet, men det forudsætter at bestyrelsen har en driftsaftale for huset på mere end 10 år. - Lokale- og Anlægsfonden og Sparekassen Bornholms Fond, som er potentielle tilskudsgivere i denne sag, kræver at bestyrelsen har en mere end 10-årig driftsaftale for de kommunale bygninger. – Kan der ikke opnås denne driftsaftale, ønsker fondene ikke at sætte midler i kommunale huse.

 

Bestyrelsen for Tejn Medborgerhus har på lige fod med øvrige husbestyrelser for kommunale fritids- og medborgerhuse en 5-årig driftsaftale med virkning fra 2010.

 

Aftalen går på, at BRK afholder alle basisudgifter (el, vand, varme, renovation og forsikringer) og udvendig vedligeholdelse, medens husbestyrelsen står for rengøring og indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealer.

 

Der vil ikke indenfor driftsrammen for Fritids- og medborgerhuse i nærmeste fremtid være midler til handicaptoilet m.v. Hidtil er overskydende driftsmidlerne anvendt til udbedring af klimaskærmen, hvilket også forventes at være aktuelt de næste par år.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2008 at sælge Tejn Fritidshus, Kildesgårdsvej 2, og at borgerforeningen kunne overtage Tejn Gamle Bank Ndr. Strandvej 31, nuværende Tejn Medborgerhus.

Økonomi

Kommunen er forpligtet til at betale driftsudgifter på ejendommen i driftsaftalens løbetid. Kommunen kan ikke ophæve driftsaftalen i perioden.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        at udvalget anbefaler at driftsaftalen forlænges indtil 31/12 2020.

Bilag

·        Driftsaftalen mellem kommunen og husbestyrelsen

·        Tejn borgerforening søger om forlængelse

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Anbefales.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Driftsaftale Tejn Medborgerhus (TIF)

2.
Tejn Medborgerhus - Driftsaftale (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning fra NaturBornholm om forhøjelse af driftstilskud

19.00.00Ø40-0007

Indledning

NaturBornholm ansøger den 23/4 2010 om en forhøjelse af driftstilskuddet med 200.000 kr. i 2011 og med 500.000 kr. fra og med 2012.

Sagsbeskrivelse

NaturBornholm ansøgte i 2009 på baggrund af en nedtrapning af et sponsorat fra Østkraft om et driftstilskud på 600.000 kr. i 2010, 800.000 kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. fra 2012 og fremefter.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2010 m.fl. år blev der imidlertid kun afsat 600.000 kr. til et driftstilskud fra 2010 og fremefter.

NaturBornholm mangler således stadig at få finansieret 200.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. fra og med 2012.

Herudover mangler NaturBornholm ca. 500.000 kr. årligt til vedligeholdelsesomkostninger, men disse midler forsøges i første omgang finansieret fra anden side.

Økonomi

Der er ikke i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets regi midler til en forhøjelse af driftstilskuddet som ansøgt.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at ansøgningen drøftes.

Bilag

Ansøgning af 23/4 2010.

Kopi af tidligere ansøgning af 17/7 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Fremsendes til behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Ansøgning om driftstilskud til NaturBornholm (TIF)

2.
Indscannet den 26-04-2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til musikaktiviteter i sommeren 2010

20.03.00Ø40-0114

Indledning

Hasle Byting ansøger den 23/4 2010 om et tilskud på 15.000 kr. til musikaktiviteter i Hasle i sommeren 2010.

Sagsbeskrivelse

Bytinget har et ønske at skabe mere liv i Hasle og ønsker at forsætte og gerne udvide de musikalske aktiviteter hen over sommeren. Der arbejdes p.t. med planer om en minifestival med folk/blues og countrymusik den 4.-7. august. Der arbejdes endvidere med en mindekoncert for Vilhelm Herold i september/oktober måned.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 124.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 23/4 2010.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Afslag.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Ansøgning fra Teknisk Samling om tilskud til jubilæumshæfte

19.03.00Ø40-0020

Indledning

Bornholms Tekniske Samling ansøger den 6/4 2010 om et tilskud på 70.000 kr. til udgivelse af et ca. 100 siders stort jubilæumshæfte med farvebilleder i anledning af samlingens 10. sæson.

Sagsbeskrivelse

Teknisk Samling åbner sin 10. sæson den 1/5 2011 – den dag med gratis entré – og håber samtidig at kunne udgive ovennævnte hæfte, som beskriver den vanskelige start af en teknisk samling. Hæftet vil også omfatte et afsnit om starten af samtlige museer på Bornholm samt omtale af ca. 40 samlere inden for alle områder.

Økonomi

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 124.000 til nærværende møde.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller,

·        at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Bilag

·        Ansøgning af 6/4 2010

·        Regnskab 2009

·        Folder om Bornholms Tekniske Samling

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Afslag.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Ansøgning (TIF)

2.
Indscannet den 07-04-2010 (TIF)

3.
Indscannet den 07-04-2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        Foreningen ”Galleri Rasch” fremsender resultatopgørelse for 2009.

·        Gudhjem by- og mindeforening fremsender årsberetning og regnskab for 2009.

·        Bornholms Kunstforening fremsender regnskab for 2009.

·        Indbydelse til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets konference 29. maj 2009.

 

 

Bilag

·        Resultatopgørelse for 2009 fra Galleri Rasch.

·        Årsberetning og regnskab 2009 fra Gudhjem by- og mindeforening.

·        Regnskab 2009 fra Bornholms Kunstforening.

·        Indbydelse til konference med Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. maj 2010:

Til efterretning.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. maj 2010

1.
Indbydelse til konference med Folkeoplysningsudvalget. (DOC)

2.
Regnskab for foreningen Galleri Rasch (TIF)

3.
Årsberetning og regnskab 2009 (PDF)

4.
Indscannet den 29-03-2010 (TIF)