Dagsordenspunkter

  åbent 1 Kulturvækst Bornholm - evaluering af temadag i pilotprojektet Kreativ Eksponering
  åbent 2 Information om Fritids- og Medborgerhusenes økonomi og organisering
  åbent 3 Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget
  åbent 4 Erklæring om indhentelse af børneattester
  åbent 5 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetbidrag 2011 - politikområderne 15 og 16
  åbent 6 Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til unglederuddannelse
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til fodboldprojekt
  åbent 9 Ansøgning om udbedring af skaterbane
  åbent 10 Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 11 Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen
  åbent 12 Åben sundhedsvejledning
  åbent 13 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Kulturvækst Bornholm - evaluering af temadag i pilotprojektet Kreativ Eksponering

20.00.00Ø40-0115

Indledning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget bevilgede i mødet den 6/1 2010 et tilskud på 50.000 kr. til en temadag under pilotprojektet ”Kreativ Eksponering af kultur”, som er en del af projektet Kulturvækst Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Repræsentanter for pilotprojektet deltager i punktets behandling kl. 15.00 med en evaluering af temadagen, der gennemførtes i Rønne lørdag den 8. maj 2010 som en projektvandring fra Rønne Bibliotek over Bornholms Museum til Rønne Theater.

Dagsorden for drøftelsen:

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

·        At udvalget drøfter evalueringen med projektets repræsentanter.

Bilag

·        Samfundsregnskab for Kulturvækst Bornholm.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Drøftet. Der udarbejdes særskilt referat.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Samfundsregnskab (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Information om Fritids- og Medborgerhusenes økonomi og organisering

82.00.00I00-0003

Indledning

Fritid & Kultur administrerer / yder tilskud til fritids- og medborgerhuse og kulturinstitutioner.

Sagsbeskrivelse

Der er 25 Fritids- og medborgerhuse, som kan opføres i forskellige kategorier:

1.      Kommunale medborgerhuse – med driftsaftale

2.      Kommunale Foreningshuse – stilles til rådighed jf. Folkeoplysningsloven – med en driftsaftale

3.      Andre kommunale huse – hvor en enkelt har driftsaftale

4.      Foreningsejede medborgerhuse – der modtager et årligt driftstilskud

Derudover er der 4 kommunale kulturhuse, hvor kommunen afholder udgiften til ejendomsskat og forsikringer samt yder et årligt driftstilskud.

Økonomi

Den samlede ramme for 2010 er kr. 1.758.458 + midler fra Kulturpuljen kr. 515.654 (årligt driftstilskud).

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

o       Sagen til udvalgets orientering.

Bilag

o       Oversigt Fritids- og Medborgerhuse

o       Driftsaftalen

 

Beslutning

Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 2. juni 2010:

Til orientering.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Driftsaftalen (DOC)

2.
Oversigt Fritids- og Medborgerhuse (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

18.14.00G00-0005

Indledning

Dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget er berammet til den 8. juni kl. 19.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne                      .                                          

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget ønsker flg. emner i dialog:

o       Mål og budget 2011

o       Fritids- og Idrætspolitikken i BRK

o       Breddeidrætspuljen 2010 kr. 772.000

o       Hvordan defineres forebyggelse indenfor Fritid / Kultur?

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

o       Til drøftelse, om udvalget ønsker flere emner på dagsorden til dialogmødet

Bilag

Ingen            

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 2. juni 2010:

Formanden udarbejder sammen med sekretariatet et oplæg over emnerne.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Erklæring om indhentelse af børneattester

18.14.05P21-0002

Indledning

Folketinget har den 27. december 2009 vedtaget, at alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til én gang årligt at afgive en erklæring om at foreningen indhenter børneattester.

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningslovens § 4 foreskriver:

 

Stk. 4: Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 5: Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 4 nævnte erklæring.

 

Såfremt den omtalte erklæring ikke foreligger, må kommunen ikke yde nogen form for tilskud eller anvise lokaler til foreningen.

Det skal af kommunens tilskudsregler fremgå, hvordan kommunen forvalter denne opgave.

Kommunens tilskudsregler foreslås ændret i forbindelse med foreningsgodkendelser og med en administrativ årlig henvendelse til de godkendte folkeoplysende foreninger.

 

Procedure:

A.  Ved godkendelse af nye folkeoplysende foreninger:

Erklæring om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i frivillige foreninger fremsendes sammen med foreningsgodkendelsen. Først ved returnering af erklæring er foreningen formelt godkendt.

B.   Årlig administrativ opgave:

1)      Samtlige godkendte foreninger tilskrives ultimo august med anmodning om at returnere erklæring inden 1. oktober. I følgebrev oplyses, at såfremt erklæringen ikke indsendes, vil foreningen blive opført som inaktiv, og at foreningen dermed ikke længere vil være godkendt til at udføre folkeoplysende aktiviteter, og ikke vil kunne modtage kommunale tilskud eller få anvist offentlige lokaler til foreningsvirksomheden.

2)   Det vil dog være muligt inden for det første år som inaktiv forening, at rette henvendelse til Fritid & Kultur med anmodning om genoptagelse som aktiv forening.  Erklæring indsendes.

3) Efter andet år som inaktiv skal en fornyet ansøgning om foreningsgodkendelse fremsendes.

 

Den årlige henvendelse til foreningerne vil sikre at Fritid & Kultur får slettet inaktive foreninger i foreningsregistret.

 

Erklæring om indhentelse af børneattester optages som et afsnit i kommunens tilskudsregler.

 

Folkeoplysningsudvalget drøftede forslaget på møde 10. maj 2010, og indstiller forslaget til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets godkendelse.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

o       At den foreslåede procedure godkendes.

Bilag

o       Selve erklæringen

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Godkendt.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 10. maj 2010

1.
Selve erklæringen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget budgetbidrag 2011 – politikområderne 15 og 16

00.30.04Ø02-0021

Indledning

I henhold til budget og aftalevejledningen for 2011 skal udvalget, som oplæg til kommunalbestyrelsens andet budgetseminar den 22. juni 2010, senest den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetbidrag skal indeholde følgende:

·        politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·        forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·        økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·        forslag til takster

·        forslag til anlæg

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10/2 2010, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets ramme skal reduceres med 1,15 mio. kr. Fagudvalgene skal ifølge budget- og aftalevejledningen udarbejde budgetforslag inden for budgetrammen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·        at udvalget drøfter forslag til besparelser på 1,15 mio. kr. til indarbejdelse i budgetbidragene

·        at budgetbidragene herefter fremsendes til Kommunalbestyrelsens videre budgetdrøftelser

Bilag

·        Sparemuligheder inden for idræt og fritid

·        Budgetønsker 2011

 

Budgetbidrag for politikområderne 15 og 16 fremsendes efterfølgende.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der er følgende besparelsesforslag:
1) Forslaget fra maj-mødet fastholdes:
- idrætshaller reduceres med 700.000 kr. med henblik på lukning af en hal
- folkeoplysningsområdet reduceres med 300.000 kr.
- breddeidrætspuljen reduceres med 85.000 kr.
- puljen til idræt uden for folkeoplysningsloven reduceres med 65.000 kr.
Lars Kjøller ønsker breddeidrætspuljen reduceret med 700.000 kr. frem for at reducere tilskuddet til idrætshallerne.
2) Breddeidrætspuljen reduceres med 270.000 kr. i stedet for 85.000 kr. og besparelsen på idrætshaller ændres til en besparelse på 500.000 kr. til hal- og idrætsanlæg
3) Besparelsen på hal- og idrætsanlæg på 500.000 kr. fordeles ligeligt på både kommunale og selvejende haller.
4) Tilskud til Det Maritime Hasle på 108.856 ophører.

Forslagene fremsendes til drøftelse både enkeltstående eller i kombineret form.

Evt. besparelser udover det udmeldte krav på 1,15 mio. kr. ønskes tilført de kulturelle råds og Idrætsrådets puljer.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Sparemuligheder inden for idræt og fritid (DOC)

2.
Budgetønsker 2011 (XLS)

3.
Oversigt over besparelsesforslag B 2011 (XLS)

4.
Budgetbemærkninger 2011 - 15 - til FKF 02-06-2010 (DOC)

5.
Budgetbemærkninger 2011 - 16 - til FKF 02-06-2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal - tillægsbevilling

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal blev den 21. marts 2010 lukket på ubestemt tid af sikkerhedsmæssige hensyn.

Sagsbeskrivelse

Et renoveringsoverslag fra ConPro viser at Rønne Svømmehal skal renoveres for et betydeligt beløb for at bringe sikkerheden i svømmehallen på et forsvarligt niveau.

Situationen giver anledning til, at der overvejes en række scenarier:

·        en minimal renovering af svømmehallen med kort levetid.

·        en større renovering af svømmehallen med længere levetid.

·        eller hvorvidt der skal bygges en ny moderne svømmehal.

Afklaringen af punkterne 2 og 3 forventes at tage længere tid, hvorfor det bør overvejes at udføre en minimal renovering af svømmehallen med henblik på hurtigst mulig genåbning af svømmehallen.

En minimal renovering vil kunne indgå i en senere større renovering af svømmehallen med henblik på at sikre hallen en længere levetid.

Alternativt vil en minimal renovering kunne sikre, at der fortsat er en svømmehal i Rønne mens der planlægges og bygges en ny svømmehal (anslået 2-3 år).

Økonomi

En minimal renovering af svømmehallen er på overslagsniveau vurderet til at kunne udføres for 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Der er i forvejen givet en anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal på 676.715 kr. Restbudgettet udgør pt. 535.383 kr.

Såfremt der kan findes 1.000.000 kr. til finansiering af renovering af svømmehallen, vil dette beløb kunne suppleres op med kvalitetsfondsmidler 1:1, hvorved projektet vil kunne tilføres yderligere 2.000.000 kr.

Denne yderligere udgift for Rønne Svømmehal på 2.500.000 kr. inkl. moms, vil efter momsafløftning belaste kommunens budget med 2.075.000 kr. ekskl. moms, idet udligningsmomsrefusionen udgør 85% af momsbeløbet, eller 17% af den totale udgift.

Der søges således om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.075.000 kr. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 2.751.715 kr.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.075.000 kr. til renovering af Rønne Svømmehal med henblik på en hurtigst mulig genåbning af hallen

·        at tillægsbevillingen finansieres med 1.037.500 kr. fra kassebeholdningen og tilsvarende 1.037.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

Bilag

·        Renoveringsoverslag fra ConPro.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der foreslås følgende finansiering:
Fra allerede givet anlægsbevilling til Rønne Svømmehal 535.000 kr., fra pulje til svømmehaller og energirenovering 1.365.000 kr., fra udvalgets overførte midler fra 2009 300.000 kr., fra kvalitetsfonden 300.000 kr.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Renoveringsoverslag fra ConPro. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om tilskud til unglederuddannelse

18.20.00P21-0001

Indledning

DGI Bornholm søger i samarbejde med 10. klassecenteret om tilskud til en unglederuddannelse.

Sagsbeskrivelse

Det konkrete formål med et uddannelsesforløb er:

·        at motivere unge til at blive del af en forening som træner eller leder

·        at synliggøre de realkompetencer, som foreningsarbejde giver unge

·        at gøre foreningerne opmærksomme på, at unge er en ressource, man kan/skal regne med.

·        At give de unge ledelsesredskaber og personlige kompetencer

Målgruppen er 15.-18.-årige såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive.

Primært de elever som er tilmeldt Idræts og Friluftslinjen på 10 klasse Center

Økonomi

Der søges om et tilskud på 47.600 fra breddeidrætspuljen.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

Bilag

·        Ansøgning.

·        Udkast til reklamefolder.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der bevilges et tilskud på 47.600 kr. fra breddeidrætspuljen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Ansøgning (DOC)

2.
Udkast til reklamefolder (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tilskud til fodboldprojekt

18.20.00P21-0001

Indledning

DBU Bornholm ansøger om tilskud fra breddeidrætspuljen til et projekt ”Flere børn i bornholms fodbold”.

Sagsbeskrivelse

Bornholm har knap 2.600 aktive fodboldspillere – heraf cirka 1.700 under 18 år – og er således den største idrætsgren på Bornholm.

DBU Bornholm udarbejdede i 2007 en strategiplan for Bornholmsk fodbold gældende indtil 2012. Planen er blevet justeret løbende gennem årene. Hovedmålet er at få flere til at spille fodbold, især blandt børn og unge. Målet er at nå 3.000 medlemmer med udgangen af 2012.

Projektets mål er at få flere børn i 5-6 års alderen til at dyrke idræt.

Helt specifikt håber DBU Bornholm at kunne aktivere især de børn som ikke i forvejen er medlem af en forening og/eller de børn som har motoriske udfordringer.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 203.750 kroner, som primært finansieres af DBU Bornholm med 85.750, sponsorer med 48.000 kroner og et kommunalt tilskud på 70.000 fordelt over to år. Ansøgningen er stilet til kommunens breddeidrætspulje.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

Bilag

·        Ansøgning.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Der bevilges et tilskud på 35.000 kr. fra breddeidrætspuljen i 2010.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Ansøgningen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om udbedring af skaterbane

04.08.09Ø40-0002

Indledning

I juni 2009 blev der i samarbejde med Rønne Havn A/S, BRK og foreningen Rønne Skatepark indrettet et cirka 500 m2 stort parkeringsareal ved Sydhavnen til skaterbane.

Sagsbeskrivelse

Belægningen på banen er slidt, ujævnt og hullet, hvilket gør, at området ikke er særligt anvendeligt for skaterne. I praksis sker det derfor ofte, at de unge kører ude på vejen i stedet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt eller lovligt.

Rønne Skatepark ansøger derfor om at få udbedret belægningen, idet de anfører, at der er god aktivitet på området – i vinterens løb har medlemmerne bygget 11 nye ramper, som er klar til at blive flyttet ud på området.

Et indhentet prisoverslag viser at arealet vil kunne genoprettes og belægges med et nyt lag asfalt for cirka 55.000 kroner plus moms.

Arealet ejes af Rønne Havn A/S, som har givet tilladelse til at kommunen kan lægge ny asfalt.

Økonomi

Opgaven vil kunne finansieres af udvalgets frie midler, hvor der p.t. er et restbudget på 123.500 kroner. Alternativt vil opgaven kunne finansieres af puljen til breddeidræt, hvor der p.t. er et restbudget på 728.000 kroner.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

Bilag

 

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Afslag.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansøgning om kommunegaranti

04.04.00Ø60-0002

Indledning

Den selvejende institution Aakirkeby-hallerne S/I søger om kommunegaranti på 500.000 kroner.

Sagsbeskrivelse

Aakirkeby-hallerne skal have etableret fjernvarme i hallen og vælger at finansiere arbejdet via en forhøjelse af kassekreditten fra 500.000 til 1.000.000, som aftrappes med 50.000 kr. årligt over 10 år.

Etableringen af fjernvarme vil koste cirka 490.000 kroner i henhold til indhentede tilbud.

Med en kommunegaranti for de 500.000 kroner vil der kunne opnås en væsentlig bedre rentesats på det samlede lån.

Det fremgår af Aakirkeby-hallernes vedtægter at køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Nyvest-centeret fik i 2009 bevilget et anlægstilskud på 240.256,- kroner til etablering af fjernvarme.

Økonomi

I bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. er anført, at meddelelse af garanti for et lån, som anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave – er at betragte som kommunal låntagning.

Kommunal garantistillelse forudsætter en låneramme, som opnås gennem afholdelse af udgifter i h.t.  lånebekendtgørelsens § 2-3 eller dispensation iht. § 16-17 eller at der deponeres et tilsvarende beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut el. lign. Det deponerede beløb kan efter 10 år hæves med 1/5 årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 7 opnås der låneramme for udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Etableringen af fjernvarme kan henføres til dette formål, hvorfor der ikke skal ske deponering. Vilkårene for forhøjelse og nedskrivning af kreditten opfylder i øvrigt kravene hertil i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

·        at det anbefales kommunalbestyrelsen at der afgives kommunegaranti på 500.000 kr. vedrørende forhøjelse af kassekreditten.

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Anbefales.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen

29.09.00A26-0001

Indledning

Under Forebyggelse og Sundhed på Bornholm er der afsat en pulje på 300.000 kr. hvert år, som aktører i og udenfor BRK kan søge med henblik på at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Kriterierne har vist sig for snævre og ukonkrete, derfor præsenteres her forslag til reviderede kriterier.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af 'Øens fremtidige sundhedscenter' – som med tiden kom til at hedde 'Forebyggelse og Sundhed på Bornholm' - besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2008, at aktører i og udenfor BRK skulle kunne søge midler til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog på sit møde 12. maj 2009 kriterier for uddeling af disse puljemidler.

 

Siden kriterierne blev vedtaget i maj 2009 er der ni aktører, der har søgt midler fra puljen. Af disse er seks bevilliget i alt 114.871 kroner - henholdsvis kr. 10.000 + 4.671 + 15.000 +14.200 + 56.000 + 14.200. Tre har fået afslag.

 

Som følge af dels en henvendelse fra en idrætsforening, der påpeger, at de finder kriterierne snævre, dels, at der har været meget få ansøgninger til puljen, har Forebyggelse og Sundhed på Bornholm i samråd med konsulenten for idræt og fritid udarbejdet et forslag til reviderede kriterier. Kriterierne er revideret med henblik på at gøre dem bredere for at nå en større målgruppe.  

 

Nedenfor præsenteres forslag til ændrede kriterier, herunder forslag til ændring i prioriteringer og hvad der ydes støtte til. Endvidere ses forskellen i forhold til nuværende kriterier.

 

Forslag til nye prioriteringer:

Fremover prioriteres projekter, som er nye, er forankret lokalt, og som

enten

·        har til formål at fremme sundhed og trivsel

og/eller

·        forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver det lette valg

 

Som eksempler på projekter der prioriteres højt kan nævnes, projekter som

·        er baseret på brugerønsker

·        vægter videreudvikling og videreførelse efter projektperioden er udløbet

·        indgår i en overordnet plan for sundhedsfremme

·        fremmer sundheden blandt borgere, der enten er social eller sundhedsmæssigt udsatte

·        indeholder en egenfinansiering

 

Ændringerne indebærer, at der i prioriteringen ikke som tidligere kun kan søges til ’KRAMS’-indsatster, men også til mere generelle indsatser i forhold til sundhed og trivsel. Projekter, der forsøges tænkt ind en del af en overordnet ’sundheds'-strategi, vægtes højt.

 

Forslag til, hvad der fremover kan søges midler til:

Der kan søges midler til eksterne konsulenter eller eksterne instruktører, honorar, kursusafgifter, delvis ’underskudsdækning’ (fx kan et cafeteria i en periode, hvor de forsøger sig med sunde alternativer til pølser og pomfritter, søge midler, som kan dække eventuelle ekstraudgifter i en periode), mindre anskaffelser og annoncering for nye tilbud. Puljen kan derimod ikke søges til almen drift.

Med ovenstående kriterier for, hvad der fremover kan søges midler til er kriterierne gjort bredere.

 

I modsætning til tidligere kan man også søge om midler til delvis 'underskudsdækning', mindre anskaffelser og annoncering.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        de reviderede kriterier for uddeling af midler fra Sundheds- og Forebyggelsespuljen godkendes

·        kriterierne fremsendes til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget til orientering

Bilag

·        Forslag til reviderede kriterier SOF-puljen SU maj 2010

·        Oprindelige kriterier SOF-puljen SFU maj 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:

Fremsendes til høring i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og i Folkeoplysningsudvalget.

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 10. maj 2010:

Folkeoplysningsudvalget ser gerne at projekter:

- der inddrager sundhedsudsatte personer

- der skaber social integration

- og nye tiltag i bestående aktiviteter

kan støttes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Anbefales.

Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Forslag-til-reviderede-kriterier-sof-puljen-su-maj-2010 (DOC)

2.
Oprintelige kriterier-sof-puljen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Åben sundhedsvejledning

00.14.00A26-0001

Indledning

Kommunens borgere har siden marts 2009 haft mulighed for åben sundhedsvejledning ved sundhedsvejleder på Jobcenteret på Landemærket og siden juni 2009 endvidere på Rønne Bibliotek. Ordningen blev etableret som en forsøgsordning, som skulle evalueres efter et år.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om, hvilke opgaver der skulle løftes af ’øens fremtidige sundhedscenter’ - det som med tiden kom til at hedde ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ – blev det samtidig besluttet at etablere en sundhedsvejlederfunktion, som en helt central del.

Sundhedsvejlederens opgave er blandt meget andet at have overblik over kommunens og andre aktørers ’sundhedstilbud’, at vedligeholde kommunens sundhedshjemmeside og BRK’s del af forebyggelsesportalen på hjemmesiden sundhed.dk,  at ’vejlede’ omkring motion og fysisk aktivitet, at afholde informationsmøder typisk med fokus på sundhedsvejlederfunktionen, sundhedsportalen og den sundhedsfremmende effekt af fysisk aktivitet, at afholde informationsmøder for sygemeldte på Center for Afklaring og Kompetence, at varetage funktionen som projektkoordinator for kurset ’i gang igen’ - som er et kursus for kræftpatienter – at varetage funktionen som driftskoordinator for kurset ’Lær at leve med kronisk sygdom’, at indgå som en af kommunens aktører i forbindelse med udviklingen og implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes på Bornholm. Og sidst, men ikke mindste, at varetage kontakten med kommunens borgere - herunder at svare på telefoniske og skriftlige henvendelser fra kommunens borgere.

 

I forbindelse med den høring, der var omkring ’øens fremtidige sundhedscenter’, blev der rejst kritik af, at kommunens borgere ikke havde mulighed for at møde sundhedsvejlederen. Kritikken gik på, at udsatte borgere skulle have mulighed for at møde kommunens sundhedsvejleder, hvis de skulle kunne gøre brug af det kommende sundhedscenters tilbud. På den baggrund etablerede man en etårig forsøgsordning. En ordning, hvor kommunens borgere har haft mulighed for at møde sundhedsvejlederen – uden på forhånd at have bestilt tid.

 

Fra 11. marts 2009 – 11. marts 2010 har sundhedsvejlederen haft 21 henvendelser fra borgere uden forudgående aftale. De første tre måneder var sundhedsvejlederen fem timer på Jobcenteret på Landemærket. De sidste 9 måneder har sundhedsvejlederens træffetid været delt med 2½ time på Jobcenteret og 2½ time på Rønne Bibliotek – i den del af biblioteket, som hedder Sundhedshjørnet.

 

Sundhedsvejlederen har haft 14 henvendelser fra borgere uden forudgående aftale på Rønne Bibliotek og 7 på Jobcenteret på Landemærket i Rønne.

 

Evalueringen viser således, at grundlaget for at fortsætte den åbne sundhedsvejledning i sin hidtidige form er spinkelt.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning og en stillingtagen til fortsat åben vejledning

Bilag

·        Evaluering af sundhedsvejlederens træffetider

 

Beslutning

Socialudvalget, den 3. maj 2010:
Taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at hidtidig praksis for åben sundhedsvejledning fortsætter uændret det næste år, og at udvalget orienteres om status om et halvt år. Punktet oversendes til udtalelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Udvalget finder ikke, at der ud fra sagsbeskrivelsen er grundlag for en fortsættelse af den åbne vejledning.


Bilag til Socialudvalget 3. maj 2010

1.
Åben sundhedsvejledning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        Evaluering af unglederuddannelse 2009.
Fritids- og Kulturudvalget har støttet projektet med 10.000 kroner og Folkeoplysningsudvalget har støttet projektet med 40.000 kroner.

·        Bornholms Teaters årsberetning 1/7 2009 – 31/12 2009.

·        Fonden Svanekegaardens årsrapport 2009.

Bilag

·        Evaluering af Unglederuddannelse 2009.

·        Bornholms Teaters årsberetning 1/7 2009 – 31/12 2009.

·        Fonden Svanekegaardens årsrapport 2009.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2010:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. juni 2010

1.
Evaluering Unglederuddannelse 2009. (PDF)

2.
Årsberetning Bornholms Teater 1. juli 2009 - 31. december 2009 (TIF)

3.
Bornholms Teaters årsrapport 2009 (TIF)

4.
Bornholms Teaters revisionsprotokollat 2009 (TIF)

5.
Bornholms Teaters produktionsoversigt 2009 (TIF)

6.
Følgebrev Svanekegaardens årsrapport 2009 (TIF)

7.
Svanekegaardens årsrapport 2009 (TIF)