Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fastlæggelse af dialogmøder i efteråret 2010
  åbent 2 Musikalske grundkurser (MGK) - fremtidig struktur
  åbent 3 Ansøgning fra Bornholms Museumsforening om et engangstilskud og forhøjet driftstilskud til Bornholms Museum
  åbent 4 Rønne Theater - forskud på driftstilskud 2011
  åbent 5 Drøftelse af anvendelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler
  åbent 6 Studietur og besøgsrunde
  åbent 7 Forslag om idrætsprisfest
  åbent 8 Forslag om fritidspas
  åbent 9 Facilitetsundersøgelse på idrætsområdet
  åbent 10 Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009
  åbent 11 Forpagtning af cafeteria i Rønne Idrætshal
  åbent 12 Knudsker IF ansøger om forlængelse af lejekontrakt på grund
  åbent 13 Samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse
  åbent 14 Energirenovering - Bornholms Idrætsområder
  åbent 15 Ansøgninger til breddeidrætspuljen
  åbent 16 Ansøgning om lånegaranti - Rønne Svømmehal
  åbent 17 Etablering af kunstgræsbane på Landsstævnestadion
  åbent 18 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fastlæggelse af dialogmøder i efteråret 2010

00.15.00G00-0001

Sagsbeskrivelse

Udvalget skal hvert år efter budgettets vedtagelse i oktober afholde dialogmøde med følgende parter:

·        Bornholms Biblioteker

·        Bornholms Musik- og Billedskole

·        Koordinationsgruppen for kulturområdet

·        Idrætsrådet

·        Idræts- og svømmehaller

·        Bornholms Idrætsområder

·        Borgerforeninger (BBS)/Fritidshuse

 

For virksomhederne: Bornholms Biblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole og Bornholms Idrætsområder er der som udgangspunkt følgende dagsorden jfr. budget- og aftalevejledningen:

1.      Kort præsentation af budget 2011, herunder de politiske målsætninger for området

2.      Virksomhedernes forslag til udmøntning af målsætningerne på baggrund af et oplæg fra virksomhedslederne

3.      Status på 2010

4.      Evt.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller følgende forslag til mødedatoer:

·        Tirsdag den 26. oktober kl. 16:00 - Bornholms Biblioteker (på Rønne Bibliotek)

·        Tirsdag den 26. oktober kl. 17:30 - Bornholms Musik- og Billedskole (på Musikskolen)

·        Onsdag den 27. oktober kl. 15:00 - Koordinationsgruppen for kulturområdet (i forb. med FKF-mødet – mødelokale A)

·        Tirsdag den 2. november kl. 16:00 - Bornholms Idrætsområder (sted?)

·        Tirsdag den 2. november kl. 17:00 - Idræts- og svømmehaller

·        Tirsdag den 2. november kl. 18:00 – Idrætsrådet (inkl. aftensmad)

·        Torsdag den 4. november kl. 17:00 – Borgerforeninger(BBS)/Fritidshuse (i Sagahuset - aftensmad 18.30-19.00)

·        Torsdag den 4. november kl. 19.00  - Folkeoplysningsudvalget (i Sagahuset)

 

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Godkendt, dog ændres den 2. november til den 15. november.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Musikalske grundkurser (MGK) - fremtidig struktur

20.07.05G01-0001

Indledning

Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet at skabe en ny struktur for de såkaldte musikalske grundkurser (MGK), der er et vigtigt element i den musikalske fødekæde, fordi de fungerer som bindeled mellem musikskoler og videregående musikuddannelser.

Sagsbeskrivelse

I dag udbydes MGK-kurserne på i alt 17 musikskoler, men fremover skal der være 7 musikskoler, der fungerer som MGK-centre for en række musikskoler landet over. De nye MGK-centre vil med nogle enkelte undtagelser følge regionsgrænserne. Undervisningen på Bornholm vil således blive udbudt i samarbejde med Region Sjælland.

Baggrunden for den nye struktur er, at Musikudvalget ønsker at styrke udviklingen af musikalske miljøer og talenter i hele landet. De 7 MGK-centre skal således samarbejde med de musikskoler, der ligger i deres region, så musikalske talenter uanset bopæl får lettere adgang til at benytte sig af MGK-tilbuddet. Derfor skal centrene i et samarbejde med de øvrige musikskoler fremover tilbyde MGK-kurser både centralt og decentralt.

De elever, der er i gang eller starter efter sommerferien 2010, kan færdiggøre deres uddannelse inden for rammerne af den nuværende struktur.

I den nuværende struktur har Bornholm en ”MGK-lignende” ordning, da der er færre elever end i de andre MGK’er. I den fremtidige struktur vil der også være MGK-undervisning på Bornholm, nu bare i samarbejde med MGK-centret og ikke som et selvstændigt MGK. Herudover giver det mulighed for stor fleksibilitet, som f.eks. hvis en bornholmsk elev flytter over og dermed automatisk kan fortsætte på det samme MGK.

Musikudvalget har nu åbnet for ansøgninger om at varetage undervisningen som et af de 7 MGK-centre med frist den 1. november 2010. Det vurderes ikke som hensigtsmæssigt at ansøge om at få Bornholm som et MGK-center. Hertil er det lokale grundlag for lille og logistikken taler ligeledes imod en placering på Bornholm.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning fra Bornholms Museumsforening om et engangstilskud og forhøjet driftstilskud til Bornholms Museum

19.00.00Ø40-0008

Indledning

Bornholms Museumsforening ansøger den 27/8 2010 om et engangstilskud i 2010 på mindst 650.000 kr. samt en forhøjelse af det årlige driftstilskud med 600.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Ifølge ansøgningen er der behov for, at de offentlige tilskud øges i akt med det stigende antal opgaver, der af det offentlige er pålagt Bornholms Museum som et statsanerkendt museum.

Engangstilskud:

Som følge af mængden af ovennævnte opgaver og som følge af et reduceret offentligt tilskud har museet i de seneste godt 3 år haft driftsunderskud, der akkumuleret udgør i alt knap 650.000 kr. Museet er ikke i stand til gennem sin daglige drift at indtjene det overskud, som er nødvendigt for at udligne ovennævnte underskud. Der ansøges derfor om et engangstilskud på mindst 650.000 kr.

Forhøjelse af driftstilskud:

Museets nye direktør, der tiltrådte den 1/5 2010, har gennemgået driften og driftsøkonomien og konstateret, at der er et driftsunderskud på 621.000 kr. i 2010. I 2011 forventes tallet at være nogenlunde det samme. Der er desuden akkumuleret underskud fra de foregående år og dermed er der en oparbejdet negativ egenkapital på ca. 1,5 mio. kr. Ved årets udgang vil der være en manglende likviditet på 1.408.760 kr.

For at afhjælpe dette underskud har museet akut pr. 1/12 2010 afskediget en række medarbejdere for en måned i første omgang. Dertil har andre (de fleste) taget ubetalt orlov i en måned for at museet ikke skal ende i en egentlig insolvens.

Der er således et driftsunderskud på ca. 600.000 kr., selv om der er foretaget reduktion i udgifterne til medarbejdere de seneste år (sæsonafskedigelser m.m.) og skåret helt ind til benet andre steder. Hertil kommer, at statens tilskud er faldende og kravene stigende. På udgiftssiden tynges museet i kraft af landets absolut højeste antal danefæ-fund af en væsentlig og ressourcekrævende udgift. Disse udgifter er hverken anerkendt af Kulturarvsstyrelsen (KUAS) eller en tilskudsberettiget udgift til arkæologien.

En yderligere beskæring af driften vil have tre væsentlige konsekvenser:

·        Museet vil være en ressourcefattig organisation, der ikke kan løfte større udviklingsprojekter. Det vil blive svært at realisere en udvikling af museet.

·        Museet må generelt imødese yderligere kritik og konsekvenser fra KUAS i form af reduceret tilskud, hvis ikke de lovgivningsmæssige krav opfyldes. Herunder et principielt krav til museumsforeningen om i højere grad at overlade ansvaret for museets drift og udvikling til kommunen.

·        Hjorths Fabrik (af KUAS udpeget til at være et af Danmarks 25 vigtigste industriminder) må lukke ned for aktiviteterne helt eller delvist. Skaden vil være uoprettelig i den forstand, at der ikke senere kan genetableres en lignende produktion og levende formidling, da produktionen i høj grad baserer sig på faglige traditioner og kontinuitet i viden, kompetencer og erfaring.

 

Kulturarvsstyrelsens krav:

KUAS konstaterede i ”Kvalitetsvurdering 2008 af Bornholms Museum”, at museet ikke fuldt ud lever op til sine lovbestemte forpligtelser som et statsanerkendt museum. Denne kritik er i juni 2010 forstærket i en mundtlig redegørelse til direktøren. Blandt andet stillede KUAS her et principielt krav om, at museumsforeningen bør fremlægge en plan for afhændelse af bygninger og vedligeholdet heraf til kommunen samt vurderede, at museet kan få frataget arkæologisk kompetence i fremtiden.

Bornholms Museums geografiske placering vanskeliggør rationelle samarbejder og fusioner, som det ellers er KUAS’s ønske skal ske i hele landet.

Udviklingsplaner:

Uanset ovennævnte problemer understreger ansøger, at man ikke er præget af opgivenhed eller manglende idéer. Jfr. bilag 1 har museet lagt en plan for udvikling af 3 fokusområder, som har udmøntet sig en lang række initiativer.

Der er også pt. ansøgt om eksterne midler andre steder bl.a. med 3,5 mio. kr. til udvikling af aktivitetsrum på Hjorths Fabrik og museet i Sct. Mortensgade samt 2,5 mio. kr. til renovering af Hjorths Fabrik.

Den økonomiske situation er dog så alvorlig, at ansøger beder kommunen om at tage et større medansvar for en institution, der nok er foreningsejet, men som i langt de fleste kommuner i landet er en ren kommunal opgave/institution.

Økonomi

2010: Engangstilskud på mindst 650.000 kr.

Fra 2011: Forhøjelse af det årlige driftstilskud med 600.000 kr.

Tilskud kan ikke finansieres inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets økonomiske ramme.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter ansøgningen og videresender denne til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ansøgning af 27/8 2010 med bilag.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Anbefales. Udvalget har ikke ressourcer inden for eget område til forhøjet driftstilskud og videresender sagen til ØKE med henvisning til det indgåede budgetforlig. Udvalget ser positivt på en løsning med et engangstilskud i 2010 i forbindelse med den kommende handlingsplan.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Ansøgning af 27/8 2010 med bilag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Rønne Theater - forskud på driftstilskud 2011

20.01.01Ø40-0006

Indledning

Rønne Theater har i et møde med formanden anmodet om likviditetsmæssig bistand til udestående håndværkerudgifter på 632.000 kr. i forbindelse med afslutningen af teatrets udvidelse.

Sagsbeskrivelse

På ovenstående baggrund har formanden foranlediget udbetaling af 632.000 kr. til Rønne Theater.

Udbetalingen er finansieret som et forskud på Bornholms Teaters driftstilskud for 2011, hvor Rønne Theater indgår økonomisk i den nuværende egnsteateraftale mellem Bornholms Teater (egnsteatret), Bornholms Regionskommune og staten.

Økonomi

En fremrykning af driftstilskuddet for 2011 med 632.000 kr. forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes inden for rammen i 2010 for Fritid & Kultur, kulturområdet, og kræver derfor ingen tillægsbevilling.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget tager udbetalingen til efterretning og videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Udvalgsmedlemmerne ønsker umiddelbar information ved formandsbeslutninger.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Drøftelse af anvendelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler

20.00.00P21-0002

Indledning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget råder årligt over en pulje med frie midler på ca. 220.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Drøftelse af anvendelsen af de frie midler, herunder en eventuel fordeling til rådene under fritids- og kulturområdet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter anvendelsen af de frie midler.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Der overføres 50.000 kr. fra de frie midler i 2010 til rådene. Sekretariatet forestår fordelingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Studietur og besøgsrunde

00.01.00G00-0021

Indledning

 

Sagsbeskrivelse

Drøftelse af eventuel studietur samt tilrettelæggelse af en besøgsrunde til institutioner og anlæg

 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter eventuel studietur samt en besøgsrunde til institutioner og anlæg.

Bilag

Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Sekretariatet planlægger en 2 dages besøgsrunde (mandage, tirsdage eller onsdage fra kl. 8.00) til institutioner og anlæg inden for fritid og kultur.

Sekretariatet udarbejder oplæg til en 2 dages studietur inden for fritid og kultur i foråret 2011 inden 1. maj.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag om idrætsprisfest

00.05.07P20-0002

Indledning

Bornholms Idrætsråd foreslår, at Bornholms Regionskommune hvert år påskønner og hædrer en række af kommunes dygtigste idrætsudøvere/-hold ved en prisfest.

Sagsbeskrivelse

Idrætsrådet foreslår at Bornholms Regionskommune forestår afholdelsen af en årlig idrætsprisfest, hvor bornholmske medaljetagere ved Verdensmesterskaber, Europamesterskaber, Nordiske Mesterskaber, Danmarksmesterskaber og Landsmesterskaber (kun guld) tildeles en erkendtlighed. Derudover kan der uddeles priser til særlige idrætspræstationer og at der oprettes en ny Bornholms Regionskommunes Idrætspris.

Idrætsrådet foreslår at prisuddelingen afholdes hvert år i oktober måned i Byrådssalen.

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget besluttede 5. maj 2010, at udvalget ønsker et oplæg til politik på området til næste møde.

Økonomi

Idrætsrådet anslår at kommunens omkostninger årligt vil ligge omkring 25.000 kroner. Omkostningerne vil eventuelt kunne finansieres af udvalgets frie midler.

Indstilling

Stabschefen for Regional Udvikling indstiller:

·        Forslag til politik til udvalgets drøftelse.

Bilag

·        Forslag til politik for idrætspriser.

·        Oversigt over idrætspriser og -præstationer

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Udvalget ønsker ikke at forestå afholdelse af en idrætsprisfest.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Forslag til politik for idrætspriser (DOC)

2.
Oversigt over idrætspriser og -præstationer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag om fritidspas

18.13.00P20-0001

Indledning

I forbindelse med udmøntningen af satsmidlerne for 2010-2013 har Socialministeriet afsat en pulje på 76,7 millioner kroner, som kan søges til udbredelse af erfaringerne med fritidspas til børn og unge.

Sagsbeskrivelse

Det overordnede formål med puljen er at etablere ordninger for udsatte børn og unge, som omfatter fritidsvejledning og økonomisk støtte med henblik på at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge.

Puljens målgruppe

Målgruppen for projektet er udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende. Projekterne kan også vælge at lade handicappede børn og unge være en del af deres målgruppe. 

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er kommuner. Frivillige organisationer og foreninger kan indgå som centrale samarbejdspartnere, men projektet skal forankres i en kommune.

Projektperiode

Kommunerne kan bevilges midler til fire år. Projekterne forventes at starte op i kommunerne i oktober 2010. Ansøgningsfristen er 20. september 2010.

26. august 2010 blev der afholdt en konference i Nyborg – i relation til puljen.

Sekretariatet arbejder på baggrund af konferencen på en projektansøgning i samarbejde med SSP og eksterne samarbejdspartnere.

Økonomi

Projektet stiller krav om en kommunal egenfinansiering, idet der kan modtages et faldende tilskud fra puljemidlerne over fire år, hvorefter det er målsætningen at projektet skal være 100 procent lokalt finansieret. Såfremt en ansøgning skal fremsendes skal et forhåndstilsagn om finansiering være afklaret.

En oversigt over, hvordan en ansøgning kan sammensættes og finansieres vil blive fremsendt før udvalgsmødet.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        At udvalget drøfter, hvorvidt der skal fremsendes en ansøgning.

·        At udvalget tager stilling til finansiering af kommunens egenandel i projektet over de kommende fire år.

Bilag

·        Vejledning til puljen.

·        Pjecen ”10 gode råd”.

·        Invitation til konference.

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Der fremsendes en ansøgning. Projektet fra Kommunikationscentret jf. pkt. 15 søges indarbejdet som medfinansiering.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Vejledning til puljen (PDF)

2.
Pjecen "10 gode råd" (PDF)

3.
Invitation til konference (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Facilitetsundersøgelse på idrætsområdet

04.00.00P20-0002

Indledning

Folkeoplysningsudvalget påtænker at igangsætte og finansiere en undersøgelse af faciliteter til idræt og fritid på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Formålet med undersøgelsen er at skabe grundlag for en fremadrettet langtidsplanlægning af idrætsfaciliteter på Bornholm.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har foreløbigt reserveret midler til finansiering af en facilitetsundersøgelse.

Indstilling

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·        At udvalget orienteres om den aktuelle status på undersøgelsen.

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Orientering taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Opfølgning på BRK's KRAMS-indsatser 2009

29.09.00P07-0001

Indledning

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning om, at BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe skal have tiltag målrettet KRAMS-faktorerne - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat, som beskriver disse indsatser i 2009.

Sagsbeskrivelse

Forebyggelse og sundhedsfremme er en tværgående målsætning i BRK. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2008, at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsplanerne og der følges op på indsatsen i aftaleopfølgningen. Det udarbejdede notat ’BRK's KRAMS-indsatser i 2009’ er baseret dels på virksomhedernes aftaleopfølgninger, dels på tilbagemeldinger fra område- og stabschefer.

BRK's KRAMS-oversigt for 2009:

Et par overordnede bemærkninger. Af KRAMS-oversigten fremgår:

·        at KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder

·        at fordelingen mellem de enkelte KRAMS-faktorer er relativ jævn fordelt i 2009. Til sammenligning var fordelingen mindre jævn i 2008

·        at der er flest indsatser i forhold til motion og rygning. Til sammenligning var der flest indsatser i forhold til motion og kost i 2008

·        at der er færrest indsatser i forhold stress i 2009. Til sammenligning var det også stress, der var tildelt færrest indsatser i 2008

·        at der er flest indsatser målrettet ansatte. Sammenlignet med 2008 er der forholdsmæssigt set flere indsatser målrettet kommunens ansatte i 2009, end der var i 2008.


Fordeling af KRAMS-indsatser i 2009:

·        38 indsatser i forhold til kost. 15 målrettet ansatte, 23 målrettet borgere.

·        41 indsatser mod rygning. 26 målrettet ansatte, 15 målrettet borgere.

·        35 indsatser mod alkohol. 21 målrettet ansatte, 14 målrettet borgere.

·        42 indsatser mod motion. 22 målrettet ansatte, 20 målrettet borgere.

·        30 indsatser mod stress. 26 målrettet ansatte, 4 målrettet borgere.

Af BRK’s i alt 186 KRAMS-indsatser er 76 rettet mod kommunens borgere og 110 mod ansatte i BRK.

En oversigt over BRK's KRAMS-indsatser giver et godt billede af mangfoldigheden i kommunens KRAMS-indsatser, og vil forhåbentlig give anledning til gensidig inspiration på tværs i BRK.

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2010 blive udviklet en mere brugervenlig afrapporteringsform. Der arbejdes f. eks. på et koncept for månedens sundhedstips, som kan lægges på Dragenettet. Ideen er at en virksomhed - over en fast skabelon - svarer på tre - fire spørgsmål, om virksomhedens sundhedsindsats.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

·        at orienteringen tages til efterretning

·        at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Bilag

·        KRAMS-oversigt: Udmøntning af KRAMS i 2009

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:
Orienteringen taget til efterretning, og sendes til orientering for øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Bilaget "Udmøntning af KRAMS 2009" lægges samtidig på Dragenettet med opfordring til at drøfte den i MED-udvalgene.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Taget til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 28. juni 2010

1.
Udmøntning af krams 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Forpagtning af cafeteria i Rønne Idrætshal

82.16.05Ø54-0372

Indledning

Den nuværende forpagter af cafeteriet i Rønne Idrætshal har opsagt forpagtningsaftalen.

Sagsbeskrivelse

1. september 2008 blev cafeteriet i Rønne Idrætshal bortforpagtet til en privatperson, som har drevet cafeteriet siden. Af private årsager har forpagteren nu opsagt aftalen med seks måneders varsel, men med ønske om en hurtigere afslutning af aftalen.

 

Der annonceres i de lokale medier efter en ny forpagter.

Erfaringerne fra seneste udbud af forpagtningen viser, at potentielle forpagtere ikke ligefrem står i kø, idet de kommercielle muligheder i cafeteriadrift i en idrætshal generelt ikke vurderes at være særligt gode. Det kan derfor blive nødvendigt med nye tiltag omkring cafeteriet for at gøre det interessant for en evt. ny forpagter.

Den nuværende aftale er baseret på gratis husleje og el, vand og varme, ligesom lokalerne blev renoveret for kommunens regning ved forpagtningskontraktens indgåelse. Ved en ny forpagtning, kan det f.eks. forventes at der vil være behov for en renovering af køkkenet, idet køkkenet i dag ikke er godkendt som produktionskøkken.

Det er ifølge kommunalfuldmagten ikke en kommunal opgave at drive et cafeteria, men ifølge praksis på området er det tilladt for en kommune, at drive et cafeteria, såfremt det indgår som en naturlig del af et kommunalt anlæg under forudsætning af, at det forgæves er forsøgt bortforpagtet cafeteriaet på kommercielle vilkår.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        Sagen til udvalgets orientering.

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Orientering taget til efterretning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Knudsker IF ansøger om forlængelse af lejekontrakt på grund

04.04.00Ø54-0004

Indledning

Knudsker IF ansøger om forlængelse af lejekontrakt på grunden, hvor klubhuset er beliggende med 3o år gældende indtil 31. marts 2042 på grund af låneomlægning.

Sagsbeskrivelse

Knudsker IF ønsker at omlægge nuværende lån til et nyt 30-årigt klubhuslån og evt. forhøje det med kr. 200.000 til brug for renovering af taget og udskiftning af rør i omklædningsrum. Foreningen har en lejekontrakt på kommunal grund - matrikel 21 hz, Knudsker sogn - gældende indtil 31. marts 2012.

Det er et krav fra Kreditforeningen, at lejekontrakt løber længere end lånet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Fritid & Kultur indstiller:

o       At det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget at den nuværende lejekontrakt forlænges til 31. marts 2042

Bilag

o       Gældende lejekontrakt

o       Matrikelkort

 

Beslutning

Fritids-, kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 8. september 2010:

 Indstilles godkendt.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Gældende lejekontrakt til 01.04.2012 (TIF)

2.
Matrikelkort - nr. 21 hz - Knudsker Sogn (MSG)

3.
image001.png (PNG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse

29.09.00A00-0001

Indledning

I forbindelse med konstitueringen blev ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse delt mellem Socialudvalget og Fritid, - Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Snitfladen mellem de 2 udvalg er flydende og initiativer og projekter på tværs af områderne vil styrke den samlede indsats.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af den kommunale styrelsesvedtægt, at varetagelse af sundhedsfremme og forebyggelse, der relaterer sig til fritids- og kulturområdet er placeret i FKF, mens SU varetager sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke relaterer sig til fritids- og kulturområdet. På en række områder vil det være hensigtsmæssigt med et samarbejde på tværs af de to områder, idet snitfladen mellem de to udvalg er flydende.

 

Et øget samarbejde mellem kommunens 2 konsulenter på Idræt- og Fritidsområdet og Forebyggelse og Sundhed på Bornholm (kommunens matrikelløse sundhedscenter) vil styrke den samlede indsats, idet: 

·        Forebyggelse og Sundhed på Bornholm kan bidrage med udvikling af tværgående projekter og faglig understøttelse af disse

·        Idræt og Fritid kan bidrage med viden om og tæt kontakt til foreningslivet og aftenskoler

Mulige tværgående projekter og initiativer kan være: 

·        En foredragsrække – eksempelvis omkring overvægt – arrangeret og afviklet i samarbejde med oplysningsforbund.

·        Kurser, herunder fx.:

o       Motionstilbud til overvægtige børn – arrangeret og afviklet i samarbejde med eksempelvis DGI.

o       Kurser som indeholder en kombination af motion og undervisning i kost til familier der er overvægtige.

·        Større projekter i stil med Aakirkeby på Skrump – altså et større og profileret projekt, som arrangeres blandt andet i samarbejde med en række lokale aktører eksempelvis idrætsforeninger, borgerforeninger, forretningsdrivende og lokalpressen.

·        I samarbejde med haller og idrætsforeninger få sunde alternativer til pølser, pomfritter, burger og lignende ind i idrætshallernes kantiner og kiosker.

·        Etablering af udendørs fitness.

 

Det kan oplyses, at FKF på sit møde i den 30. juni ligeledes drøfter fælles initiativer og tværgående projekter, der kan styrke den samlede indsats omkring forebyggelse og sundhedsfremme på Bornholm.

 

 

Økonomi

FKF og SU råder samlet set både over personalemæssige ressourcer og puljemidler, der kan understøtte tværgående projekter og initiativer på området.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

§         at udvalget drøfter fælles initiativer og tværgående projekter, der kan styrke den samlede indsats omkring forebyggelse og sundhedsfremme på Bornholm

Bilag

§         Ingen

Beslutning

Socialudvalget, den 28. juni 2010:

Drøftet. Udvalget er indstillet på at fremme samarbejdet indenfor en bred vifte af forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.

Indstilling

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

§         at udvalget tager initiativ til samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag, der relaterer til udvalgets område

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 8. september 2010:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Energirenovering - Bornholms Idrætsområder

04.04.00I08-0001

Indledning

Orientering om planer på energioptimering i Bornholms Idrætsområder.

Sagsbeskrivelse

Som drøftet på forårets dialogmøde med Bornholms Idrætsområder, arbejder virksomheden videre med en optimering på energiområder.

Virksomheden fremsender vedlagte korte notat til udvalgets orientering.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt, men på et tidspunkt vil der blive udarbejdet en finansieringsplan for arbejdet.

Indstilling

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        At udvalget anbefaler Bornholms Idrætsområder at arbejde videre med projektet.

Bilag

·        Notat: energioptimering i idrætsområderne.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, 8. september 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Notat: energioptimering i idrætsområderne. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Ansøgninger til breddeidrætspuljen

18.20.00Ø40-0003

Indledning

FKF-udvalget besluttede 5. maj 2010 at annoncere efter projekter, som kan støttes via puljen til breddeidræt.

Sagsbeskrivelse

Muligheden for at søge puljen har været annonceret i kommunens nyhedsbrev om Fritid- og Kultur, som udsendes til cirka 450 modtagere – primært foreninger og kulturelle organisationer.

Efter ansøgningsfristen 15. august 2010 er der modtaget to ansøgninger til puljen:

·        Kommunikationscenteret søger om 112.000 kroner til integration af børn og unge med handicap i de etablerede lokale sportsklubber på Bornholm. Projektet er i samarbejde med Dansk Handicap Idrætsforbunds konsulent på Bornholm.

·        Klemensker IF søger om 222.037 kroner til etablering af børne- og teenfitness i det eksisterende foreningsbaserede fitnesscenter i Klemensker.

Økonomi

Der er i budget 2010 afsat 772.500,- kroner i puljen til breddeidræt. Ved genåbning af budget 2010 besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2010 at reducere budgettet med 300.000. Aktuelt er der et restbeløb på 345.900 kroner idet udvalget tidligere har bevilget penge til følgende projekter:

Idrætsfestival ved Tejn IF                                               44.000,-

Unglederuddannelse ved DGI og 10. klassecenteret.     47.600,-

Børnefodboldsprojekt ved DBU Bornholm                    35.000,-

Indstilling

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·        Til udvalgets drøftelse, hvorvidt de to ansøgninger kan imødekommes.

Bilag

·        Ansøgning fra Kommunikationscenteret.

·        Ansøgning fra Klemensker IF.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Der bevilges et tilskud på 112.000 kr. til Kommunikationscentrets ansøgning.

Ansøgning fra Klemensker IF imødekommes ikke.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Ansøgning fra Kommunikationscenteret (PDF)

2.
Ansøgning fra Klemensker IF (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Ansøgning om lånegaranti - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Indledning

Rønne Svømmehal gennemførte i 2008 et energiprojekt, hvor hallens ventilationsanlæg og varmtvands-system m.v. blev udskiftet. Projektet blev gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut og skulle lånefinansieres af DONG Energy. Finansieringen byggede på en forudsætning om at svømmehallen ville kunne spare op mod 180.000 kroner årligt på energiudgifter, og at lånet skulle tilbagebetales med et beløb svarende til den årlige energibesparelse, så projektet ville være driftsøkonomisk neutralt for Rønne Svømmehal i afbetalingsperioden.

Sagsbeskrivelse

Energiprojektet har i alt kostet 1.382.647 kroner. Med rentetilskrivning vil Rønne Svømmehal derfor skulle tilbagebetale 1.698.255 over 10 år – svarende til et afdrag på 42.500 i kvartalet.

Desværre har det vist sig, at energiprojektet slet ikke har givet den økonomiske besparelse, som var forudsætningen for projektet. Rønne Svømmehal har på den baggrund haft en længere korrespondance med Teknologisk Institut og DONG Energy omkring deres rådgiveransvar m.v. Rønne Svømmehals advokat har forhandlet et forlig på plads, hvor svømmehallen i alt skal tilbagebetale 1.200.000 kroner rentefrit over 15 år – svarende til et afdrag på 20.000 i kvartalet.

Svømmehallen har dermed opnået et reelt afslag i prisen på cirka 500.000 kroner samt fået betalingen spredt ud, så de kvartalsvise afdrag ligger på niveau med den opnåede driftsbesparelse.

Forslaget er dog baseret på, at DONG Energy kræver en anfordringsgaranti på 1.200.000 kroner fra Bornholms Regionskommune til sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Rønne Svømmehals bestyrelsen har på et møde 2. august accepteret forslaget, som det bedst opnåelige i den aktuelle situation.

Økonomi

I bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. er anført, at meddelelse af garanti for et lån, som anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, er at betragte som kommunal låntagning.

Kommunal garantistillelse forudsætter en låneramme, som opnås gennem afholdelse af udgifter i h.t.  lånebekendtgørelsens § 2-3 eller dispensation iht. § 16-17, eller at der deponeres et tilsvarende beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut el. lign. Det deponerede beløb kan efter 10 år hæves med 1/5 årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 6b opnås der bl.a. låneramme for udgiften til anskaffelse af automatik til styring af elforbruget samt for udgiften til udskiftning af elanlæg til mere eløkonomiske typer.

Energiprojektet i Rønne Svømmehal kan henføres til dette formål, hvorfor der ikke skal ske deponering. Vilkårene for kreditten opfylder i øvrigt kravene hertil i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Områdechefen for fritid og kultur indstiller:

·        At udvalget orienteres om den aktuelle situation i Rønne Svømmehal.

·        At det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der afgives kommunegaranti på 1.200.000 kroner vedr. finansieringen af energiprojektet i Rønne Svømmehal.

Bilag

·        Ingen.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Anbefales.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Etablering af kunstgræsbane på Landsstævnestadion

04.08.10P00-0001

Indledning

Den selvejende institution Bornholms Sports- og Kulturcenter ønsker at indgå lejeaftale vedr. ca. 10.000 m2 af matr.nr. 24-a Knudsker, det tidligere landsstævnestadion, til etablering af kunstgræs fodboldbane.

Sagsbeskrivelse

I 2009 var der forhandlinger mellem BRK og Den selvejende Institution Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) vedr. mulighederne for indgåelse af aftale om leje af landsstævnestadion til etablering af en indhegnet kunstgræs fodboldbane til helårs fodboldtræning og –kampe, andre idrætsarrangementer, events og  kulturaktiviteter. Etableringen af banen blev set som første skridt i etableringen af flere aktiviteter og bebyggelse omkring landsstævnestadion og Nygård. Forhandlingerne om lejeaftalen blev ikke afsluttet i 2009.

 

BSKs formål, er ifølge vedtægterne, at understøtte og udvikle det Bornholmske forenings- og kulturliv og skabe oplevelser for den bornholmske befolkning som et kraftcenter for bornholmske foreninger, specialforbund og hovedorganisationer med relation til idræt og kultur. Foreningens øverste myndighed er ifølge vedtægterne repræsentantskabet, der på daværende tidspunkt (2009) bestod af 9 medlemmer, hvoraf DGI og BBU hver havde tre medlemmer, Bornholms Idrætsråd to og Bornholms Brand et medlem. Den daglige drift, herunder at træffe bestemmelse om optagelse af nye organisationer og antallet af repræsentantskabsmedlemmer, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt bygningsudvidelse og større aktivitetsudvidelser træffes af bestyrelsen, der dengang var på 7 medlemmer, hvoraf 3 valgtes af repræsentantskabsmødet og DGI og BBU udpegede hver to medlemmer.

DGI og Bornholms Brand har siden trukket sig fra samarbejdet og efterfølgende er vedtægterne for BSK ændret således, at repræsentantskabet nu består af fem medlemmer udpeget af DBU Bornholm, 18 medlemmer udpeget af De bornholmske fodboldklubber og et medlem udpeget af Elite Bornholm. Bestyrelsen består nu af fem medlemmer, hvoraf to vælges på repræsentantskabsmødet og tre medlemmer udpeges af DBU Bornholm. Der er i øvrigt ingen ændringer af vedtægterne.

 

Bornholms vækstforum havde i 2008 bevilliget et tilskud på 250.000 kr. til en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. Denne blev offentliggjort i november 2009. Rapporten (se bilag), der blev udarbejdet af DGI , konkluderede bl.a., at ”Placering af banen bør være sammen med det største fodboldanlæg på øen, som er anlægget ved Rønne Nord, da banen skal tænkes ind som en del af et samlet anlæg. Brugen af banen vil blive mindre jo længere væk den placeres fra et eksisterende anlæg.”

 

Vækstforum beslutter i februar 2010 at meddele afslag på ansøgning om tilskud på 240.000 kr. til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter, dels med henvisning til bestyrelsens udmelding om, at man fastholdt en placering ved landsstævnestadion og dels med henvisning til, at det var svært at se det erhvervsrettede vækstperspektiv i projektet. Økonomi- og Erhvervsudvalget fulgte Vækstforums indstilling.

Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplan for området i november 2009, lokalplan nr. 046 for et offentligt område til plejecenter samt idrætsfaciliteter ved Snorrebakken i Rønne. Den påtænkte anvendelse af det lejede areal er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

 

Ønsket fra BSK er at lejeaftalen skal vedrøre et areal på 10.000 m2, der skal indhegnes med et to meter højt hegn. Heraf vil ca. 8.000 m2 af arealet belægges med kunstgræs, og der etableres afvanding m.m. af området. Derudover er ønsket at der skal opføres omklædningsfaciliteter efter godkendelse af udlejer. Efter BSKs ønske skulle lejeaftalen være uopsigelig fra udlejers side i 15 år. Lejer kan opsige med 3 måneders varsel. I en evt. lejeaftale vil der skulle indskrives at udlejer kan kræve anlægget fjernet for lejers regning eller overtage det uden vederlag, ved aftalens ophør samt at enhver ændring i omfang eller udnyttelse af området kræver tilladelse fra ejer.

 

Det kan ikke afvises, at fodbolden på Bornholm har et behov for at have adgang til en kunstgræsbane. I så fald bør den placeres geografisk, hvor der er størst sandsynlighed for at den vil blive udnyttet i et acceptabelt omfang, der modsvarer investeringen. De generelle erfaringer fra idrætsanlæg viser, at anlæg etableret i sammenhæng med andre faciliteter øger anvendelsen af de enkelte faciliteter, ligesom der er kan være stordriftsfordele ved driften af flere faciliteter samlet.

Tilsvarende må det forventes, at kommunen kan pådrage sig en række følgeomkostninger til renovering af adgangsvej og etablering af parkeringsarealer i tilknytning til anlægget. Det er uklart, i hvilket omfang BSK har indregnet disse opgaver i projektet.

BSK har ikke oplyst hvem de forventer, vil komme til at bruge kunstgræsbanen samt anvendelsesgraden af banen.

Økonomi

3. marts 2009 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at ansøger får tilsagn om tilskud på 800.000 kr. til anlægget under forudsætning af at øvrig finansiering falder på plads. Tilskuddet finansieres via puljen af midlerne til erhvervsfremme, idet det præciseres at driften er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Fritid indstiller:

·        At udvalget tager principielt stilling til etableringen af en kunstgræsbane på Landsstævneområdet og fremsender sin anbefaling til Teknik og Miljø.

Bilag

·        Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter, udarbejdet af DGI huse og haller, november 2009.

·        Udkast til lejeaftale.

·        Vedtægter for lejer – Bornholms Sports- og Kulturcenter.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Placeringen kan ikke anbefales.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter, udarbejdet af DGI huse og haller, november 2009 (PDF)

 2. Udkast til lejeaftale (Lukket bilag)

 3. Vedtægter Bornholms Sports- og Kulturcenter (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Orientering

00.01.00I00-0017

Sager

·        Bornholms Travselskab sender 50 års jubilæumsbog (medbringes til mødet).

·        Publikationen ”Børnene skal have lyst til os” – Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek.

·        Musikhuzet Bornholms regnskab 2009.

·        Statusrapport for projektet med skonnerten Freia.

·        Budgetopfølgning pr. 31/5 2010 (er i juni 2010 taget til efterretning pr. mail af FKF-udvalget og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26/8 2010).

Bilag

·        Musikhuzet Bornholms regnskab 2009.

·        Statusrapport for Freia.

 

Beslutning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. september 2010:

Til efterretning.

Orientering om projekt Kulturvækst Bornholm gives på næste møde.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. september 2010

1.
Statusrapport for Freia. (PDF)

2.
Årsrapport 2009 Kunststyrelsen.pdf (PDF)