Dagsordenspunkter

  åbent 1 Opfølgning på fyraftensmøde med kultur og idræt
  åbent 2 Bornholms Middelaldercenter - ansøgning om 10-årig driftsgaranti
  åbent 4 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til to kunstlæreres deltagelse i konference
  åbent 5 Ansøgning fra Gudhjem Eventgruppe om tilskud til Halloween i Gudhjem 2010
  åbent 6 Projekt Kulturvækst Bornholm
  åbent 7 Forslag om stiftelse af Bornholms Idrætsforeninger
  åbent 8 Etablering af kunstgræsbane på Bornholm
  åbent 9 Energibesparende foranstaltninger i Fritids- og Medborgerhuse
  åbent 10 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Opfølgning på fyraftensmøde med kultur og idræt

20.00.00G00-0018

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

1

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Opfølgning på fyraftensmødet den 16/9 2010 med repræsentanter fra de kulturelle råd og idrætsrådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter om - og i givet fald hvordan - der skal følges op på fyraftensmødet.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Sekretariatet samler op på og arbejder videre med idéerne fra mødet.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Bornholms Middelaldercenter - ansøgning om 10-årig driftsgaranti

19.00.00Ø40-0009

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Middelaldercenter ansøger om en 10-årig driftsgaranti til Bornholms Middelalder Univers ”Historama” gældende fra 2015 eller når Historama idriftsættes..

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Udvalget kan ikke anbefale en kommunegaranti. Bjarne Kristiansen og Lars Kjøller kan ikke medvirke og ønsker at anbefale en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedets Feriefond har givet tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån på 10 mio. kr. til etablering af Historama-delen i Bornholms Middelalder Univers. Fonden har dog opstillet flere betingelser, inden bevillingen kan endelig godkendes. En af disse betingelser er en kommunal driftsgaranti på minimum 10 år fra projektet idriftsættes. Idriftsætning forventes tidligt i 2015.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i et møde den 12/5 2010 i forbindelse med en anmodning fra Bornholms Middelaldercenter om en positiv tilkendegivelse til projektet, at ”Udvalget ser ikke mulighed for økonomisk at stå bag projektet, men ser ikke nogen væsentlige planmæssige problemer.”

Beslutningen blev truffet ud fra følgende baggrundsbeskrivelse:

”I 2006 udpegede VisitDenmark Bornholm som potentiel super-helårsdestination. Udpegningen tog afsæt i en ansøgning om at udvikle et nyt turismefyrtårn på Bornholm – Bornholms Middelalder Univers. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte herefter over to gange efter anbefaling fra Vækstforum tilskud fra de regionale udviklingsmidler til udvikling af forprojekter. Det sidste forprojekt havde til formål at forankre Bornholms Middelalder Univers på Bornholm samt tiltrække investorer/fonds-finansiering til fase 1 og 2 af Bornholms Middelalder Univers. Fase 1 og 2 omfatter udviklingen af de oplevelsesbetonede elementer, hvilket vil sige det såkaldte ”Historama” – et indendørs oplevelsescenter – samt en udbygning af det eksisterende Middelaldercenter. Den oprindelige idé med et Middelalderhotel er i første omgang udtaget af projektet.

Målsætningen for det aktuelle forprojekt er således at sikre relevante fondsmidler til etablering af Historama, indgangsparti (ca. 173 mio. kr.) og udbygning af det eksisterende Middelaldercenter (ca. 61 mio. kr.)

Budgettet opererer med 4 scenarier for besøgstal: 80.000, 100.000, 120.000 og 140.000.

Besøgstallene omfatter ikke kun gæster på selve Middelaldercentret, men også gæster til de aktiviteter, der vil blive lagt ude på øen. Middelaldercentrets besøgstal var 51.000 i 2008 og 46.000 i 2009.

Det skal tilføjes, at budgettering ned på et niveau med 80.000 besøgende er sket efter kommunens ønske, idet det oprindelige niveau var ud fra en større forventning.

Budgettet er baseret på en forudsætning om, at der ikke er indbygget kommunal støtte til hverken anlæg eller drift ud over det eksisterende kommunale driftstilskud på 1,3 mio. kr. Heraf følger, at kommunen også betragter det som en forudsætning, at der ikke på et senere tidspunkt kan blive tale om at indgå i nogen form for kommunal underskudsgaranti eller kassekredit.”

Økonomiske konsekvenser

En 10-årig driftsgaranti fra 2015 vil eventuelt først få økonomisk konsekvenser for Bornholms Regionskommune fra 2015, og dermed ikke indebære udgifter i denne budgetperiode.

Det følger af lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1, at det kræver tilsynsmyndighedens samtykke for at Kommunalbestyrelsen retligt kan forpligte sig til over en flerårig periode at erlægge en række ikke nærmere fastsatte økonomiske ydelser, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. Tilsagn om en 10-årig driftsgaranti kræver således tilsynsmyndighedens godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til to kunstlæreres deltagelse i konference

81.04.00Ø40-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Billedskolen under den kommunale virksomhed Bornholms Musik- og Billedskole ansøger den 9/9 2010 om et tilskud på 10.254 kr. til to ansatte kunstlæreres deltagelse i konferencen ”Tradition og fornyelse” på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers den 5.-7. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Der bevilges et tilskud på 10.254 kr.

Sagsfremstilling

Konferencen sætter fokus på samtidskunstens anvendelighed i arbejdet med børn og unge, herunder hvordan håndværket overlever i den digitale tidsalder. Konferencen er et landsdækkende netværk på 100 kunstformidlere og kunstnere, der arbejder med børn, unge og kunst.

Billedskolen dækker udgifter i forbindelse med lederens deltagelse. Alle deltager i fritiden, men der er ikke i billedskolens budget mulighed for at dække udgifterne for mere en én person.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 72.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning fra Gudhjem Eventgruppe om tilskud til Halloween i Gudhjem 2010

20.15.00Ø40-0022

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Foreningen Gudhjem Eventgruppe ansøger den 21/9 2010 om et tilskud på 20.000 kr. til gennemførelse af arrangementet Halloween i Gudhjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Sagsfremstilling

Halloween i Gudhjem løber fra den 17.-23. oktober 2010 som en sæsonforlængende begivenhed og går ud på at skabe kulturoplevelser, samhøringhed og et stærkt bynetværk mellem børn, unge og erhvervslivet.

Eventgruppen beskriver sig som unge fremadrettede erhvervsfolk, der ønsker at tilføje Gudhjem andet end bare ”turistgas” og som ønsker en stærk kulturel by med et nyttigt og effektivt bynetværk.

Program og budget fremgår af vedlagte ansøgning. Det samlede budget er på 27.930 kr., hvoraf erhvervslivet og Eventgruppen finansierer de 7.930 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 75.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. september 2010

1.
Ansøgning om tilskud til Halloween i Gudhjem 2010 (MSG)

2.
Ansøgningsskema 2010 HALLOWEEN I GUDHJEM.pdf (PDF)

3.
2010 Program for Halloween i Gudhjem udkast nr 2.pdf (PDF)

4.
Gudhjem Eventgruppe.pdf (PDF)

5.
Halloween kommer til Gudhjem 2010.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Projekt Kulturvækst Bornholm

20.13.00P20-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Orientering fra sekretariatet om projektet Kulturvækst Bornholm, www.kulturvaekstbornholm.dk.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag om stiftelse af Bornholms Idrætsforeninger

18.20.00A08-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget

Resumé

DGI Bornholm fremsender forslag om samling af idrætten på Bornholm i en ny enhedsorganisation; Bornholms Idrætsforeninger, til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        Det fremsendte forslag til udvalgets drøftelse.

·        At sekretariatet for Fritid og Kultur involverer sig i det fremadrettede arbejde med at kvalificere forslaget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I kølvandet på den kuldsejlede fusion mellem DGI og DIF på landsplan har DGI Bornholm arbejdet videre med idéen om at fusionere kræfterne på idrætsområdet lokalt på Bornholm.

DGI Bornholm oplever, at det er svært med den størrelse Bornholm har i forhold til andre landsdele, at have ressourcer nok til kunne levere samme serviceniveau som i resten af Danmark. DGI Bornholm konstaterer at DIF Bornholm er blevet nedlagt, og at lokalunionerne under DIF kæmper lige som DGI Bornholm hårdt for at få enderne til at nå sammen, både i forhold til økonomi og i forhold til at skaffe frivillige.

Idrætsrådet gør et godt og vigtigt arbejde, men også her er man under pres og har nu foretaget en ansættelse, for at kunne løfte opgaverne. Endelig er kommunens Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesafdeling i lighed med resten af kommunen underlagt stram økonomisk styring.

På den baggrund spørger DGI Bornholm; kan vi ikke gøre det lidt smartere, hvis vi ser på området med friske øjne?

Økonomiske konsekvenser

Det er indbygget i forslaget, at den nye organisation vil skulle overtage blandt andet Idrætsrådet opgaver samt et ønske om at overtage administrative opgaver på idrætsområdet. Eventuelle økonomiske konsekvenser af dette kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. september 2010

1.
Forslag om stiftelse af Bornholms Idrætsforeninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Etablering af kunstgræsbane på Bornholm

04.08.10P00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget

Resumé

I forbindelse med at Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget har afslået at der etableres en kunstgræsbane på Landsstævnestation har formanden for Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) fremsendt en række spørgsmål, som i hovedtræk handler om, hvad man så ønsker politisk.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·        Henvendelsen fra BSK til drøftelse.

·        At udvalgsformanden efterfølgende deltager i et møde med BSK.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Spørgsmålene drøftet og besvares af formanden.

Sagsfremstilling

Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) har tidligere fremsendt en anmodning om at leje Landsstævnestadion i Rønne med henblik på etablering af en kunstgræsbane. Teknik og Forsyning forespurgte på den baggrund Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget om, hvorvidt udvalget kan anbefale etableringen af en kunstgræsbane på den matrikel.

8. september 2010 besluttede udvalget, at den placering ikke kan anbefales.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. september 2010

1.
Spørgsmål vedr. kunstgræsbane (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Energibesparende foranstaltninger i Fritids- og Medborgerhuse

82.07.00G00-0004

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Der er behov for energibesparende foranstaltninger i Fritids- og Medborgerhusene, der kan iværksættes opgaver for ca. kr. 600.000

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

o       At Sekretariatet i samarbejde med Kommunale Ejendomme kan iværksætte opgaver op til kr. 600.000

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunale ejendomme har i samarbejde med sekretariatet set på flg. opgaver:

Gudhjemhuset                    Nyt oliefyr

Kærnehuset                         Nyt oliefyr + tank

”                                          Renovering af vinduer

Østermarie Fritidshus         Kældertrappe og mørtelfuger, udskiftning af kælderdør

Frem                                   Nyt oliefyr

Nexø Fritidshus                  Nyt tag på den høje bygning

Økonomiske konsekvenser

Beløbet kan afholdes inden for de økonomiske rammer.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. september 2010

1.
Oversigt: Energibesparende foranstaltninger (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering

00.01.00I00-0017

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-09-2010

10

 

Sager

·        Bornholms Kunstmuseums regnskab for 2009.

Bilag

·        Bornholms Kunstmuseums regnskab for 2009.

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2010:

Til efterretning.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 29. september 2010

1.
Indscannet den 15-09-2010 (TIF)