Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
27-10-2010 kl. 15:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysning om fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling - tag Søndermarkshallen
  åbent 3 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen - tillægsbevilling
  åbent 4 Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal
  åbent 5 Ansøgning om at leje Nygård til friluftsgård.
  åbent 6 Etablering af kunstgræs-fodboldbane
  åbent 7 Konsekvens af ændring af bevillingsniveau
  åbent 8 Ansøgning fra Anna Margrethe Kjærgaard om arbejdslegat til at skrive og illustrere en børnebog
  åbent 9 Orientering om facilitetsundersøgelse
  åbent 10 Rønne Theater - restfinansiering af udbygning og fremtidig drift
  åbent 11 Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet
  åbent 12 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysning om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

1

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Fraværende

Lars Kjøller, Dorthe Fink

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til renovering af tag på Søndermarkshallen - Tillægsbevilling

04.04.00S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen var baseret på overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen er for stor, hvorfor den kan reduceres med 194.000 kr.

Formanden for udvalget indstiller, at beløbet tilbageføres til puljen til anlægsønsker med henblik på at finansiere renoveringen af taget på Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -194.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til renovering af taget i Søndermarkshallen herefter er reduceret til 1.610.000 kr.

b)     at rådighedsbeløbet på 194.000 kr. tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Ved udbud af opgaven indkom to tilbud, hvor PL Entreprise A/S vandt entreprisen.

Ifølge vedlagte overslag fra ekstern rådgiver udgør de samlede udgifter inkl. projektering m.v. 1.610.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2009 en anlægsbevilling på 890.370 kr. til nyt tag på Søndermarkshallen.

Den 27. maj 2010 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 913.630 kr. på baggrund af overslag udarbejdet af ekstern rådgiver.

Den korrigerede anlægsbevilling udgør således p.t. 1.804.000 kr.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at de samlede udgifter kun udgør 1.610.000 kr., hvilket betyder at anlægsbevillingen kan reduceres med 194.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til mindreudgiften på -194.000 kr., idet rådighedsbeløbet tilbageføres til udvalgets pulje til anlægsønsker. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 389.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Anlægsbudget efter indhentede tilbud (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til renovering af gulv i Søndermarkshallen  - tillægsbevilling

04.04.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Den allerede meddelte anlægsbevilling til renovering af gulvet i Søndermarkshallen var baseret på overslag fra ekstern rådgiver.
Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen ikke er tilstrækkelig, hvorfor der hermed søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 415.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.015.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 389.700 kr. og i 2011 på 25.300 kr., finansieret af udvalgets pulje til anlægsønsker i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der i budget 2010 afsat en ramme på 1.133.000 kr. til renovering af halgulvet. I forbindelse med forberedelsen af renoveringsopgaven udregnede en ekstern rådgiver et nyt overslag på 600.000 kroner. Den lavere pris var primært begrundet i at der lægges ny gulvbelægning oven på det eksisterende frem for en total udskiftning af hele gulvet.

I overslaget – som ligger til grund for anlægsbevillingen af 27. maj 2010 – er der desværre sket en række fejl.

Det manglende beløb kan henføres til en række fejl i ansøgning:

 

·         Beregningen var kun sket for selve halgulvet men ikke på sidearealer. Arealet, der skal belægges, er dermed større end forudsat i overslaget.

·         Der er ikke indregnet et budgetbeløb til uforudsete udgifter.

·         Udgifter til byggerådgivning og forundersøgelse m.v. var ikke medregnet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2010 var der oprindeligt afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.133.000 kr. til udskiftning af halgulvet i Søndermarkshallen.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. maj 2010, på baggrund af et nyt overslag, en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af gulvet i Søndermarkshallen. Det resterende rådighedsbeløb på 533.000 kr. blev herefter overført til puljen til anlægsønsker.

Efter indhentning af tilbud fra håndværkere har det vist sig, at bevillingen på 600.000 kr. ikke er tilstrækkelig. Det samlede udgifter efter indhentning af tilbud lyder jfr. vedlagte overslag på 1.015.000 kr., hvorfor der søges om tillægsbevillinger til merudgiften på i alt 415.000 kr.

Tillægsbevillingerne kan finansieres af puljen til anlægsønsker med 389.700 kr. i 2010 og med 25.300 kr. i 2011.

Der resterer et udisponeret rådighedsbeløb på 389.700 kr. i puljen i budget 2010 under forudsætning af at tillægsbevillingen vedrørende renovering af tag på Søndermarkshallen bliver tiltrådt..

I budget 2011 udgør puljen 542.100 kr. Restbeløbet i puljen til anlægsønsker i 2011 vil herefter udgøre 516.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)

2.
Anlægsbudget efter korrektioner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til ventilationsanlæg i Søndermarkshallens svømmesal

04.04.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal er på grund af alder og tidligere hærværksskader så beskadiget, at risikoen for bygningsmæssige skader på grund af for dårlig udluftning er væsentligt forøget. Derudover er anlæggets energiforbrug væsentlig højere end nødvendigt og endelig er miljøet i Svømmesalen forringet på grund af dårlig luft.

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af anlægget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling på 330.000 kr. til renovering af ventilationsanlægget i Søndermarkshallens Svømmesal.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2010 på 229.959 kr. og i 2011 på 100.041 kr., finansieret af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i henholdsvis 2010 og 2011.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller.

d)     at anlægsbevillingen gives til Bornholms Idrætsområder under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Nuværende ventilationsanlæg er oprindeligt projekteret som et friskluftanlæg, og efterfølgende påbygget varmegenvinding af princip ”væskekoblede batterier”. Denne type genvindingsanlæg har erfaringsmæssigt en genvindingsgrad på 45 – 55%.

Varmegenvindingsfladerne er pga. tidligere hærværksskade så defekte, at ekstern konsulent vurderer, at den gennemstrømmende luftmængde er reduceret til 10-15% af den korrekt projekterede luftmængde.

De blokerede varmeflader i varmegenvindingsanlægget er medvirkende til, at der ikke kommer det nødvendige luftskifte hvilket øger risikoen for fremtidige bygningsskader. Der kan ligeledes konstateres forringelse af det nuværende miljø i svømmesalen.

De defekte varmegenvindingsflader skal fjernes og nyt varmegenvindingsanlæg, princip ”roterende veksler med ”heatpipe” installeres. Anlæg af denne type har min. en genvindingsgrad på 70%.

Udgiften hertil udgør 330.000 inkl. projekteringsudgifter ifølge overslag udarbejdet af ekstern rådgiver. Det anslås at tilbagebetalingstiden for det nye anlæg vil være 5,2 år i forhold til korrekt projekteret luftmængede uden varmegenvinding.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 330.000 kr. til udskiftning af dele af ventilationsanlægget i Søndermarkhallens Svømmesal.

Udgiften kan finansieres af puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller med 229.959 kr. i 2010 og 100.041 kr. i 2011.

Der resterer p.t. et udisponeret rådighedsbeløb på 229.959 kr. i puljen i budget 2010, medens der i puljen i budget 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1.044.400 kr.

Restbeløbet i puljen til svømmehaller og energibesparende investeringer i haller i 2011 vil herefter udgøre 944.359 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Redegørelse fra Bornholms Idrætsområder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om at leje Nygård til friluftsgård.

82.16.05G07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter).

Resumé

DGI Bornholm har fremsendt et projekt, hvor de vil indrette den kommunale ejendom Nygård (Porcelænsvej 1, ved Landsstævnestadion i Rønne) til friluftscenter – med en lang række friluftsorienterede funktioner.

De eksisterende bygninger er faldefærdige og p.t. ikke anvendeligt til konkrete formål, hvorfor DGI Bornholms plan er at leje jorden af Bornholms Regionskommune med henblik på at få nedrevet de eksisterende bygninger og derefter opføre nye bygninger som selvejende institution. DGI Bornholm forudsætter, at BRK forestår nedrivningen af de eksisterende bygninger.

DGI Bornholm anfører i ansøgningen, at kommunen holdes udenfor medfinansiering af anlæg og drift, men i ansøgningsmaterialet fremgår det, at f.eks. plejecenter, folkeskoler m.v. kan tænkes ind som ”kunder” i friluftscenteret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget drøfter sin principielle stillingtagen i forhold til projektet og en eventuel lejeaftale.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Udvalget ønsker ikke at indgå en lejeaftale.

 

 

Sagsfremstilling

Nygård er bygget i slutningen af 1800-tallet og har de senere år stået ubenyttet hen.

Vurderingen af ejendommen er, at bygningerne er nedrivningsværdige.

Det foreslåede projekt skal respektere de krav, som er fastlagt i lokalplan nr. 046, hvoraf det blandt andet fremgår at:

Nygård udgør en bevaringsværdig ejendom (høj bevaringsværdi), og ændringer af eksisterende udvendige bygningsdele mv. forudsætter godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

DGI Bornholm ønsker en lejeaftale til 0,- kroner, og anfører i ansøgningen, at kommunen holdes udenfor medfinansiering af anlæg og driften, men i ansøgningsmaterialet fremgår det, at f.eks. plejecenter, folkeskoler m.v. kan tænkes ind som ”kunder” i friluftscenteret.

Der umiddelbart ikke forpagtningsaftaler eller andet, som forhindrer at arealet kan udlejes til projektet.

Tidligere har ejendommen kunnet nedrives under statens nedrivningspulje, men idet området i forbindelse med godkendelse af en ny lokalplan i december 2009 er overført til byzone kan denne pulje ikke anvendes til formålet.

DGI Bornholms vurderer i ansøgningen, at det vil koste omkring 600.000 kroner plus lossepladsafgifter at nedrive bygningerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

En realisering af projektet vil kræve afklaring af en lang række tekniske og juridiske forhold. I første omgang anmodes derfor om en principiel politisk stillingtagen til projektet, før denne afklaringsproces iværksættes.

En endelig stillingtagen til lejeaftale samt konkrete bygningsændringer (af hovedbygningen) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgning fra DGI Bornholm (PDF)

2.
Lokalplan 046 for området (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Etablering af kunstgræs-fodboldbane

04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (I)

Erhvervs- og Økonomiudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Sports- og Kulturcenter har fremsendt ansøgning om at kunne leje en del af Rønne Stadion Nord – herunder grusbanen – til etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget anbefaler placeringen af kunstgræsbanen på Rønne Stadion Nord med henblik på, at der udarbejdes en leje- og/eller driftsaftale.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Anbefales, idet udvalget forudsætter, at brugerne høres i procesforløbet.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) har længe arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane til især vintertræning for fodboldspillere. BSK har tidligere fået afslag på en placering af banen på Landsstævnearealet med begrundelse i, at man politisk ønsker at en kunstgræsbane etableres i sammenhæng med eksisterende faciliteter.

På den baggrund ønsker BSK at leje et område på Rønne Stadion Nord til etablering af banen samt forskellige andre faciliteter. Etablering af banen på dette område vil kræve mindre ændringer af Rønne Stadion Nord – herunder fjernelse af hække og beplantning samt flytning af minimum tre lysmaster.

Rønne Stadion Nord benyttes i dag primært af to fodboldklubber, hvorfor en lejeaftale bør ske i dialog med disse klubber.

Økonomiske konsekvenser

I udgangspunktet er hører ansvaret for finansiering og drift af kunstgræsbanen under Bornholms Sports- og Kulturcenter. Bornholms Regionskommune har dog tidligere givet tilsagn om et etableringstilskud på 800.000 kroner, som fortsat er gældende.

BSK ønsker at der indgås en lejeaftale til 0 kroner med en løbetid på 30 år – af hensyn til muligheden for eventuelt at kunne optage kreditforeningslån til byggeriet.

Såfremt en del af Rønne Stadion Nord overgår til BSK’s drift, vil Bornholms Idrætsområder principielt kunne spare et mindre beløb på driften af de områder. Dette vil kunne indgå i kravene om besparelser på idrætsanlæg i Budget 2011.

På øvrige stadions er driften af lysanlæg en kommunal opgave – idet kommunen har det sikkerhedsmæssige ansvar for lysanlæg på offentlige stadions. Det vil være hensigtsmæssigt, at lysanlægget i denne sammenhæng derfor fortsat er kommunalt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Konsekvens af ændring af bevillingsniveau

00.30.04Ø02-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Konsekvenser af ændringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til udvalget:

                 at sagen tages til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Ændringerne i bevillingsniveau har konsekvenser for bl.a. proceduren omkring aftaleindgåelse, rådighedsbeløb til anlæg og overførselsadgangen på den overførbare bevilling. 

På mødet gives en mundtlig orientering om konsekvenserne af ændringerne på baggrund af vedlagt notat, der nærmere redegør for konsekvenser af ændringerne.

Ændringen af bevillingsniveau er planlagt drøftet på efterårets dialogmøder mellem udvalg og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Notat om konsekvens af ændring af bevillingsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning fra Anna Margrethe Kjærgaard om arbejdslegat til at skrive og illustrere en børnebog

20.00.00Ø40-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Illustrator Anna Margrethe Kjærgaard ansøger den 8/10 2010 om størst muligt arbejdslegat til en arbejdsperiode på 5-6 måneder til en illustreret børnebilledbog med arbejdstitlen ”Mit hus”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Afslag.

 

 

Sagsfremstilling

Børnebogen skal give et indblik i et barns liv på Bornholm i 1945 og samtidig give børn indblik i Bornholms skæbne. Synsvinklen skal placeres hos barnet, i dette tilfælde ansøgers mor, så læseren får en oplevelse af hendes univers dengang. Ud over arbejdslegatet vil der være udgifter på ca. 50.000 kr. til grafiker og tryk.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 61.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
080131114352Ansoegningsskema_generelt-1.doc (DOC)

2.
mit hus cvr30400445.zip (ZIP)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om facilitetsundersøgelse

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Udvalget orienteres om status på den igangværende facilitetsanalyse.

Bornholms Idrætsråds formand inviteres med til drøftelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Orienteringen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet og Bornholms Idrætsråd har igennem længere tid arbejdet på at få gennemført en facilitetsanalyse, som både kortlægger de eksisterende faciliteter, brugen af faciliteterne og  bidrager til at formulere en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm. Projektet var tænkt som en længerevarende forløb i dialog med idrætsforeninger og –organisationer.

I forbindelse med budgetforlig 2011, blev det besluttet, at der skulle foreligge en facilitetsanalyse til behandling i Kommunalbestyrelsen til november. Denne tidsfrist matcher ikke ovenstående påtænkte forløb, hvorfor sekretariatet alene udfører en kortlægning af de eksisterende faciliteter og til dels deres anvendelse.

Denne reducerede kortlægning vil efterfølgende kunne anvendes som datagrundlag for en videregående analyse, som oprindeligt tænkt.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget har i sit budget afsat 200.000 kroner til gennemførelse af den påtænkte facilitetsanalyse. Ingen af disse midler er anvendt på nuværende tidspunkt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rønne Theater - restfinansiering af udbygning og fremtidig drift

20.01.01Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den selvejende institution Rønne Theater (bygningerne) anmoder om hjælp til restfinansieringen af den færdiggjorte udbygning samt til den fremtidige drift af bygningerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at udvalget drøfter

a)     et kommunalt engangstilskud på i alt 900 000 kr. til dækning af den manglende restfinansiering, driftsunderskud i 2010 og driftsunderskud i 2011

b)     et årligt driftstilskud fra 2012 til Rønne Theater på minimum 250.000 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Der bevilges et engangstilskud på 400.000 kr. finansieret som beskrevet under "Økonomiske konsekvenser". Driftstilskud søges indarbejdet i budget 2012.

 

Sagsfremstilling

Anlæg:

Rønne Theater står nu færdigudbygget med den 4. fløj og udbygningen er taget i brug. Imidlertid har det med baggrund i finanskrisen og forsinkelser i byggeriet ikke været muligt at opnå fondsmidler som forventet. Den manglende restfinansiering af Rønne Theaters udbygning forventes at udgøre 3,95 mio. kr.

Der er indhentet det maksimalt mulige lånetilbud på et 20-årigt realkreditlån på 3,75 mio. kr.

Der mangler herefter ca. 200.000 kr. af restfinansieringen, som teatret ikke har mulighed for at låne.

 

Drift:

Teatrets reviderede driftsbudget for 2010 udviser et ufinansieret underskud på 367.000 kr.

I 2011 vil der være et underskud på 327.000 og i årene fra 2012 og fremover vil der årligt være et underskud på minimum 250.000 kr.

Budgettet er gennemgået med henblik på mulige udgiftsreduktioner og yderligere indtægtsmuligheder. De fredede bygninger medfører dog væsentlige vedligeholdelsesudgifter, der ikke kan reduceres.

Rønne Theater modtager ikke i forvejen kommunalt driftstilskud.

Konklusion:

Rønne Theaters behov kan herefter opgøres således:

·         Engangstilskud til den manglende restfinansiering på 200.000 kr.

·         Engangstilskud til budgetunderskud 2010 på 367.000 kr.

·         Engangstilskud til budgetunderskud 2011 på 327.000 kr.

·         Årligt driftstilskud på minimum 250.000 kr. årligt fra 2012

Økonomiske konsekvenser

Et samlet engangstilskud på i alt ca. 900.000 kr. kan kun delvis afholdes med 400.000 kr. af opsparede midler på teaterområdet inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets ramme i 2010. Hermed fjernes dog ”bufferen” i forbindelse med den årligt varierende statsrefusionsprocent til Bornholms Teater i henhold til egnsteaterloven. De resterende 500.000 kr. kan udvalget ikke finansiere.

Et årligt driftstilskud fra 2012 foreslås henvist til budgetlægningen for 2012 m.fl. år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Budget 2010 og 2011 - Rønne Theater (PDF)

2.
R Ø N N E T H E A T E R restaurering 2000-2010.rtf (RTF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet

20.00.00G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Der afholdes halvårlige dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet.

Dialogmødet er fastsat til kl. 16.00. Idrætsrådet er inviteret med til mødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter emnerne ifølge dagsordenen med koordinationsgruppen og Idrætsrådet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Drøftet. Der udarbejdes særskilt referat.

 

 

Sagsfremstilling

Dagsorden:

 

1. Skolernes udnyttelse af idræts- og kulturtilbud

2. Fælles udstyr (scener m.m.)

3. Eventsekretariat

4. Andet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

27-10-2010

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         Punktet til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 27. oktober 2010:

Til efterretning.

 

 

 

Sager

·         Dansk Kunstnerråd inviterer til konferencen ”Hullet i hukommelsen” – om den fremadrettede værdi af en digitaliseret og tilgængeliggjort kulturarv og kulturproduktion den 3/11 2010 i København.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 27. oktober 2010

1.
Invitation til konferencen "Hul i hukommelsen" (PDF)